KHULU’ DAN FASAKH DALAM HUKUM ISALM\ BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Akhir-akhir ini sering terlihat di televisi, seorang isteri mengajukan gugat cerai terhadap suaminya. Berita tersebut semakin hangat, karena si penggugat yang sering diekspos di media televisi adalah figure atau artis-artis terkenal. Gugat cerai tersebut ada yang berhasil, yaitu jatuhnya talak, atau karena keahlian hakim dan pengacara, gugat cerai urung dilanjutkan, sehingga rumah tangga mereka terselamatkan. Padahal mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah s.w.t. sebagaimana banyak dikutip dalam setiap undangan walimahan (resepsi pernikahan), yaitu termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: “Dan di antara tanda-tandaNya bahwa Dia menciptakan jodoh untuknya dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih saying dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”. Berdasarkan ayat ini pula, maka tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa-rahmah. Bisa jadi, karena mereka sudah tidak dapat mempertahankan keluarga yang sakinah, mawaddah wa-rahmah, maka salah satu pihak menggunakan haknya, baik suami atau isteri untuk mengajukan gugatan cerai, padahal dalam Islam, cerai memang dihalalkan Allah, namun sangat dibenci olehNya (“Sesungguhnya perbuatan yang boleh, tetapi sangat dibenci Allah adalah talak”, hadits riwayat Abu Daud dan Ibn Majah). B. Rumusan Masalah Dalam makalah ini agar pembahasan lebih terfokus ada beberapa rumusan masalah di antaranya: 1. Apa penrertian khulu dan fasakh? 2. apa akibat hokum khuli’ dan fasakh? BAB II PEMBAHASAN 1. KHULU’ A. Pengertian Khulu’ Al-Khulu, dalam bahasa Indonesia disebut Gugatan cerai. Kata Al-Khulu dengan didhommahkan hurup kha’nya dan disukunkan huruf Lam-nya, berasal dari kata ‘khul’u ats-tsauwbi. Maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman. “Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”[Al-Baqarah : 187] Sedangkan menurut pengertian syari’at, para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya Al-Khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan

maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya. “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. Al-Hafizh Ibnu Hajar [5].pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya . Ia menjawab. [1]. dalam memandang masalah Al-Khulu terdapat hukum-hukum taklifi sebagai berikut. sebagaimana dinukilkan Ibnu Qudamah [3]. Aku hanya takut kufur”. AlKhulu ialah perceraian suami-isteri dengan pembayaran yang diambil suami dari isterinya. Ini dilarang. kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. “Wahai Rasulullah. dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta’ala. Ketentuan Hukum Al-Khulu Menurut tinjauan fikih. Ibnu Taimiyyah [4]. maka janganlah kamu melanggarnya. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. atau selainnya dengan lafazh yang khusus” B. Adapaun Syaikh Al-Bassam berpendapat. C. karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya Al-Bainunah AlKubra (Perceraian besar atau Talak Tiga) [10] Syaikh Al-Bassam mengatakan. Itulah hukum-hukum Allah. Hukum AL-Khulu’ Al-Khulu disyariatkan dalam syari’at Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala. Asy-Syaukani [6]. Demikian juga larangan ini hilang. kecuali jika keduanya membutuhkan penceraian. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ketentuannya. Mubah (Diperbolehkan). sang wanta sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam ketaatan kepadanya. bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. dan Tsabit pun menceraikannya” [HR Al-Bukhari] Demikian juga kaum muslimin telah berijma’ pada masalah tersebut. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah. para ulama berijma tentang syari’at Al-Khulu. bahwasanya Al-Khulu. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani menyatakan. dan Syaikh Abdullah Al-Basam [7]. ialah seorang suami menceraikan isterinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. diperbolehkan Al-Khulu (gugat cerai) bagi wanita. aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. mereka itulah orang-orang yang zhalim’ [Al-Baqarah : 229] Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma. kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. “Ya”. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya” [Al-Baqarah : 229] Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah Al-Khulu ini dengan pernyataannya. “Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata . apabila sang .

padahal telah diingatkan. Serta tidak ada alasan syar’i yang membenarkan adanya Al-Khulu. At-Tirmidzi. seorang wanita wajib untuk meminta dari suaminya tersebut Al-Khulu walaupun harus menyerahkan harta. Cara Menjatuhkan Khulu Secara umum khulu dapat dilakukan denghan tiga cara: pertama menggunakan kata khulu’. Dari Sisi Suami. Dari Sisi Isteri Apabila seorang isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami isteri tersebut.isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. maka sang isteri disunnahkan AlKhulu. Demikian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal. [11] [2]. maka dalam keadaan seperti itu. dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. no. berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika Al-Khulu tidak dilakukan dengan lafazh thalak. a). Demikian juga seandainya sang suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan sang isteri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad. Dan akad pernikahan tidak berlaku. dan ketiga dengan kiasan yang di sertaio dengan niat. “Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan. 2035] [14] [3]. kedua menggunakan kata cerai (thalak). Apabila sang suami mencintainya. Wajib Terkadang Al-Khulu hukumnya menjadi wajib pada sebagiaan keadaan. maka disunnahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian. dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam kitab Irwa’ul Ghalil. Mustahabbah (Sunnah) Wanita Minta Cerai (Al-Khulu). Yaitu perkawinan itu batal dengan sendirinya. Karena seorang muslimah tidak patut menjadi isteri seorang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur . maka diperbolehkan berdasarkan ayat di atas” [13] b). Dalam qaul qodim imam syafi’I berpendapat bahwa khulu yang dilakukan denghan menggunakan kata-kata kiasan mengakibatkan fasakh perkawinan. Hal Ini Karena Dua Keadaan. Sedangkan dalam qaul jadid beliau berpendapat bahwa khulu yang dilakukan dengan menggunakan kata kiasan tidak mengakibatkan . Ibnu Majah dan Ahmad. [15] [4]. terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata” [An-Nisa : 19] [12] Apabila suami menceraikannya. Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat. Diharamkan Khulu’. Sang wanita tidak mampu membuktikannya di hadapan hakim peradilan untuk dihukumi berpisah atau mampu membuktikannya. maka Al-Khulu itu batil. bila isteri berzina lalu suami membuatnya susah agar isteri tersebut membayar terbusan dengan Al-Khulu. Apabila suami berlaku mufarrith (meremehkan) hak-hak Allah. Apabila suami menyusahkan isteri dan memutus hubungan komunikasi dengannya. Namun. namun hakim peradilan tidak menghukuminya murtad dan tidak juga kewajiban bepisah. karena Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman. maka ini dilarang. maka haram baginya aroma surga” [HR Abu Dawud. maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut. atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai. D. “Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.

maka khulu dengan cara yang telah di tetapkan oleh Allah merupakan penolakan terjadinya permusuhan dan untuk menegakan hokum-hukum Allah. FASAKH A. penyekit kusta dan supak. sebab jika fasakh itu dari pihak istri maka haknya gugur dan jika pemisahan itu datang dari pihak suami dan hal itu di sebabkan cacat yang di sembunyikan oleh istri terhadap suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan mahar. Namun jika pemisahan dilakukan sesudah terjadi hubungan suami istri maka ia berhak mendapatkan mahar dan pemisahan dilakukan oleh hakim (pengadilan) Dan seorang suami tidak boleh dengan sengaja berlaku buruk di dalam mempergauli istrinya dengan maksud agara istri menyerahkan harta(mahar) nya. B. . talak yang dia kiliki masih utuh. Semua akal sehat dan perasaan sehat menolak khulu’ hanya saja Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakan hokum-hukum Allah. Pengertian Fasakh adalah surak atau putusnya perkawinan melaluoi pengadilan yang hakikatnya hak suamiistri di sebabkan sesuati yang diketahui setelah akad berlangsung. E. Yang Menyebabkan Faskh Para ulama telah sepakat bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri mengetahui ada ‘aib pada pihak lain sebelum ‘aqad nikah itu diketahuinya sesudah ‘aqad tetapi ia sudah rela secara tegas ata8u ada tanda yang menunjukan kerelaanny maka ia tidak mempunyai hak lagi untuk meminya fasakh dengan alas an ‘aib itu bagaimanapun.kepada suami sebagai ganti rugi atas permintaannya (ayat surat an-Nisa 19) C. 2. Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah manolak bahaya yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syari’at-syariat dalam kehidupan suami istri. Jadi kalau yang telah bercerai itu kemudian kembnali melalui pernikahan yang baru setelah menyadari dan rela dengan keadaan seperti apa adanya. Apakah pemisalah itu dari puhak suami atau pihak istri. Maksud dari fasid adalah merupakan siuatu putusanb pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hokum. hal itu disebabkan misalnya tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun nukah atau disebabkan di langgarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Akibat Hukum Perceraian yang diakibatkan fasakh tidak mengurangi bilangan talak sebab fasakh bukan bagian dari talak.fasakh perkawinan karena kata-kata kinayah dalam talak tidak memerlukan niat begitu pula khulu. Misalnnya suatu penyakit yang muncul setelsah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan . Selain fasakh ada juga istilah yang hampir sama dengan fasakh yaitu fasid. Ada 8 (delapan) aib atau cacat yang membolehkan khiyar di antaranya: Tiga berada dalam keduanya (suami-istri) yaitu: gila. Jiaka pemisahan itu terjadi sebelum terjadi hubugan suami istri. Hikmah Khulu’ Mengenai hikmah khulu al Jurjawi menuturkan: Khulu sendiri sebenarnya di benci oleh syariat yang mulia seperti halnya talak. maka tidak ada mahar bagi istri.

Hak Dan Kewajiban. Bandung: 2000 Abdurrahman Ghazali. DAFTAR PUSTAKA Sa’id Abdul Aziz Al-Jandul. Jamilah binti Sahal. istri dari Tsabit bin Qais. Khulu’ Khulu’ adalah kesepakatan penceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. yaitu dapat melakukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui khulu’ maupun fasakh. walaupun hak dasar talak ada pada suami. tumbuh kemaluan dan tumbuh dagingdalam kemaluan. Ini sebagai bukti bahwa Islam tetap mengakomodasi hak-hak wanita (isteri). Pustaka Setia. Jakarta: 2006 Jaih Mubarok. Paling baikdi tunggu 4 tahun mengingat perhubungan di masa itu sukar dan sulit KESIMPULAN Dari uraian di atas dapat di ambil beberapa kesimpulan dantaranya: Khulu’ maupun fasakh adalah dua bentuk talak yang dikategorikan atas inisiatif isteri. namun dalam keadaan tertentu.Dua terdapat dalam laki-laki yaitu: ‘unah (lemah tenaga persetubuhannya). Modifikasi Hokum Islam. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas: . impoten Tiga lagi berasal dari perempuan yaitu: tumbuh tulang dalam lubang kemaluan yang menghalangi persetubuhan. Begitu juga dalam fasakh. atau terlaluy basah yang menyebabkan hilangnya kenikmatan persetubuhamn Ketika suami pergi tidak tahu kemana istri tidak boleh di fasakhkan sebelum benar-benar diketahui kemana suaminya itu pergi. Penceraian semacam ini pernah terjadi pada masa Rasulullah. Wanita Diantara Fitrah. Bulan Bintang. dan tak ada perbedaan yang jelas. Rajawali Pers. Fiqh Munakahat. juz 5 Hasby Ash-Sidiqi. Kencana. merupakan wanita pertama yang melakukan khulu’ dalam Islam. Jakarta: 1991 2. Hukum-Hukum Fiqih Islam. isteri juga mempunyai hak yang sama. Jakarta: 2003 Rahmat Hakim Hokum Perkawinan Isalm. Jakarta:2002 Sayyid sabiq Shahih Fiqhis Sunnah Taudhihul Ahkam. Akan tetapi menurut maliki di tangguhkan sampai 4 tahun sesudah itu difasakhkan oleh hakim atas tuntutan istri Sebagian ulama berpendapat hakim boleh memasakhkan sesudah di beri masa tenggang yang dipandang perlu oleh hakim. Pustaka Dariul Haq. Hokum khuliu tergantung situasi yang ada pada saat itu.

kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. serta tindakan-tindakan lain yang dapat melukai dan menyakiti hati suaminya. seperti membuatnya bersikap kasar. Besarnya ‘iwadh (kompensasi) yang diberikan istri kepada suami tergantung kesepakatan mereka dan disunatkan tidak melebihi jumlah mahar yang telah diberikan kepada istri. kelalaiannya menjalankan perintah agama. Sementara itu.“Dari Ibnu Abbas r. Efek Hukum Fasakh dan Khulu’ Efek hukum yang ditimbulkan fasakh dan khulu’ adalah talak ba-in sughra. Imam Malik bahkan membolehkan khulu’ dalam kondisi istri tidak dapat mencintai dan melayani suaminya disebabkan kekurangan fisiknya. kelanjutan usianya ataupun kondisinya yang lemah dan dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami. lalu Rasulullah berkata kepada suaminya: “Ambilah kebun itu dan ceraikan istrimu”. dalam kasus khulu’ ini yang berhak menjatuhkan dan mengucapkan lafadh talak adalah suami. minimnya ilmu agamanya. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. yaitu hilangnya hak rujuk pada suami selama masa ‘iddah. Berbeda dengan fasakh. Rasulullah bersabda:” Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun itu kepada suamimu? Wanita itu menjawab: “Saya bersedia”. para ulama seperti Ibnu hajar al-’Asqalaniy dan ath-Thibiy mengaitkan pembolehan khulu’ dengan: • • • adanya kekhawatiran istri akan ketidakmampuannya menjalankan kewajiban sebagai istri bila terus tinggal bersama suami yang tidak dicintainya bahkan yang dibencinya. (HR. adanya kekhawatiran istri bahwa perubahan perasaannya terhadap suami akan menjerumuskannya ke dalam dosa dan fitnah.Bukhari) Dalam surat al-Baqarah Allah berfirman: ” …Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Artinya. timbulnya rasa tidak suka terhadap suami disebabkan oleh kekurangan fisiknya atau keburukan akhlaknya.a. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya…. aku tidak mencela suamiku Tsabit bin Qais baik dalam hal akhlak maupun agamanya. istri wajib menunggu sampai masa ‘iddahnya berakhir apabila ingin menikah dengan laki-laki yang lain. diceritakan: Istri Tsabit bin Qais datang menemui Rasulullah SAW dan ia berkata: “Wahai Rasulullah. membangkang. . Hanya saja aku khawatir akan terjerumus ke dalam kekufuran setelah (memeluk) Islam (karena tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri)”. “(QS Al-Baqarah[2]:229) Berdasarkan hadits dan ayat di atas. sehingga menelantarkan hak-hak istri. baik dengan sepengetahuan Hakim ataupun tidak. apabila lelaki tersebut ingin kembali kepada mantan istrinya maka ia diharuskan melamar dan menikah kembali dengan perempuan tersebut.

ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda. Rusli Hasbi May 28. semuanya mengacu pada satu makna. Shuluh adalah pemberian sebagian harta. Abu Daud) Jumhur ulama juga melarang khulu’ ketika rumah tangga dalam kondisi stabil. yakni apakah termasuk talak atau fasakh. “Perempuan mana saja yang menuntut cerai dari suaminya tanpa sebab-sebab yang mendesak. Mudah-mudahan perasaannya terhadap suaminya dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Innallaha ma’a ash-shabirin. Pembicaraan mengenai pokok-pokok persoalan pemutusan ikatan perkawinan ini meliputi empat pembahasan. Khulu’ dalam kondisi ini akan menghancurkan tujuan dan maslahat dari perkawinan itu sendiri. Pada saat bersamaan. Kesabaran dan saling pengertian adalah kunci kesuksesan yang akan berbuah kebahagian dan kesenangan. Keempat. Nabi bersabda: “Dari Tsauban r. Kedua. '08 6:40 AM for everyone Diambil dari kitab Bidayatul Mujtahid C. Fidyah adalah pemberian sebagian besar harta. kebolehan terjadinya khulu’.a.Bersabar dan Memperbaiki Diri Fasakh dan khulu’ tanpa alasan yang dibolehkan syara’. hukum-hukum yang mengikutinya. Allah akan selalu berada di sisi orang-orang yang sabar. Kebolehan Terjadinya khulu’ . ditempuh sebagai legitimasi untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama. serta tidak adanya hal-hal yang mendesak terjadinya perceraian. Khulu’ Kata-kata khulu’. Khulu' 1. Bersabar merupakan jalan terbaik yang dapat ditempuh oleh istri dalam menghadapi segala cobaan yang menimpa kehidupan rumah tangganya. masingmasing kata tersebut mempunyai arti khusus. (HR. (Lihat kitab Kasysyaf al-Qina’. Hanya saja. adanya hubungan baik antara suami istri. Dan mubara’ah adalah penghapusan oleh istri atas suami dari hak-hak yang dimilikinya. adalah hal yang dilarang dan pelakunya akan menerima laknat Allah SWT. syarat-syarat terjadinya. Ketiga. jenis khulu’. Jika suami sangat mencintai istrinya dan menolak khulu’ maka dianjurkan bagi istri untuk bersabar dan tetap tinggal bersamanya. yakni syarat-syarat kebolehan terjadinya khulu’. dan dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan kedua belah pihak. dan mubara’ah. seperti untuk mendapatkan kebebasan. Wallahu Ta’ala a’lam. suami juga hendaknya memperbaiki dirinya agar kesabaran istri mudah diwujudkan dan rumah tangga harmonis kembali terbina. yaitu pemberian ganti rugi oleh seorang perempuan atas talak yang diperolehnya. Perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci Allah. Pertama. shulh. fidyah. Khulu’ adalah pemberian seorang istri kepada suami semua harta yang diberikan oleh suami kepadanya.) Menghancurkan perkawinan memang lebih mudah daripada menjaganya. maka diharamkan baginya (mencium harumnya) bau syurga”.

an-Nisa’: 20) Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pengertian ayat in adalah apabila pengambilan tersebut tanpa kerelaan istri. kemudian berkata. ﴿البقرة‬ “…maka tidak ada dosa atas keduanya berkenaan dengan bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya” (QS. berdasarkan firman Allah: ﴾229 :‫فل جناح عليهما فيما افتدت به. dan ada pula yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan khulu’ atau keadaan wali-wali bagi wanita-wanita yang tidak boleh bertindak sendiri. Dalam hal ini. Jadi.. di antaranya ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai untuk khulu’. ﴿النساء‬ “Dan jika kamu ingin mengganti istri(mu) dengan istri yang lain. apakah diartikan kepada keumumannya atau kepada kekhususannya.maka tidak ada dosa atas keduanya berkenaan dengan bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya” (QS. suami tidak boleh mengambil sesuatu pun dari istri. ia mengatakan bahwa firman Allah “. Dalam memberikan alasan bagi pendapatnya.a : ‫أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ! ثابت بن قييس ل‬ ‫ي‬ ‫أعيب عليه في خلق ول دين، ولكن أكره الكفر بعد الدخول في السلمن فقال رسول الل يه ص يلى‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الل يه علي يه وس يلم: اقب يل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ﴾‫الحديقة وطلقها طلقة واحدة. silang pendapat ini disebabkan oleh persoalan dalam mengartikan kata-kata alQur'an. sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. al-Baqarah: 226) telah dibatalkan oleh firman Allah yang lain. Tsabit bin Qais saya tidak mencelanya. dan Nasai. Maka disini terdapat empat persoalan. terimalah kebun itu dan ceraikan dia satu kali” (HR. maka hal itu dibolehkan. Syarat-syarat terjadinya khulu’ Mengenai syarat-syarat kebolehan terjadinya khulu’. maka jaganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun” (QS. Rasulullah saw. ada yang berkaitan dengan sifat (keadaan) dimana khulu’ boleh dilakukan. a.Mengenai kebolehan terjadinya khulu’ ini dipegangi oleh kebanyakan ulama. Bukhori dan Nasai) Lafal hadits ini di riwayatkan oleh Bukhari. al-Baqoroh: 229) Dan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r. Kadar harta yang boleh dipakai untuk khulu’ . Ya. dan hadits ini telah disepakati kesahihannya. Abu Dawud. Akan tetapi saya membenci kekafiran sesudah masuk Islam. Anu Bakar bin Abdullah al-Mazini berpendapat nyeleneh (berbeda jauh) dengan pendapat jumhur fuqaha dengan mengatakan. Akan halnya jika dengan kerelaannya. yaitu: ﴾20 :‫وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحد يهن قنطارا فل تأخذوا منه شيئا. 2. wahai Rasululla. baik dalam segi akhlak maupun agamanya. ﴿أخرجه البخاري والنسائي‬ “Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw. apakah engkau hendakmengembalikan kebunnya kepadanya? Jawabnya. berkata. Rasulullah saw lalu berkata kepada Tsabit.

Mengenai hal ini. an-Nisa’: 19) Abu Qilabah dan Hasan al-Bashri aneh (syad) pendapatnya ketika mengatakan bahwa suami tidak boleh menjatuhkan khulu’ atas istri kecuali jika ia melihat istri berbuat zina. Bagi fuqaha yang menyamakan kadar harta dalam khulu’dengan semua alat tukar yang digunakan dalam mua’malat. barang-barang hibah. dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan khulu’ dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya. Seolah mereka menganggap perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak. Pendapat ini dikemukakan oleh abu hanifah. b. selama kerelaan itu tidak mengakibatkan kerugian pada pihak istri. Fuqaha berselisih pendapat dengan khulu’ yang dijatuhkan dengan imbalan barang haram. Berdamai untuk khulu’ Mengenai keadaan-keadaan yang dapat dan yang tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan khulu’. Bagi fuqaha yang menyamakan harta pengganti dalam khulu’ dengan jual beli mengharuskan adanya syarat-syarat seperti jual beli dan nilai tukarnya. berpendapat bahwa kadar harta tersebut didasarkan atas kerelaan. Sifat harta pengganti Syafi’I dan abu hanifah mensyaratkan diketahuinya sifat dan wujud harta tersebut. Dari Abu Hanifah diriwayatkan tentang kebolehan memberikan barang yang tidak jelas. setelah mereka sependapat bahwa talak dapat terjadi. maka mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. jumhur fuqaha berpendapat bahwa khulu’ boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri. buah yang belum dipetik/panen. dan hamba yang diketahui sifat-sifatnya. Syafi’I. Malik. dan barang-barang yang diwasiatkan. seperti khamar atau babi. Dan keduanya mengartikan kata “keji” sebagai perbuatan zina. ﴿النساء‬ “Jika kamu khawatir bahwa jika keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum alla. jika kedurhakaan datang dari pihaknya. c. Sedang Syafi’i berpendapat bahwa wajib mengeluarkan maskawin mitsil. Sedang bagi fuqaha yang menyamakan harta pengganti dalam khulu’ dengan hibah. maka tidak ada dosa atas keduanya berkenaan dengan bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya” (QS. . Sedang bagi fuqaha yang memegangi lahir hadits tidak membolehkan pengambilan yang lebih banyak dari maskawin. Dasar kebolehan ini adalah firman Allah: ﴾19 :‫ول تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إل أن يأتين بفاحشة مبينة. atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari maskawin yang diberikan kepada istrinya sesuai dengan lahir hadits Tsabit. Sedang malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta harta yang belum ada. seperti hewan yang lepas atau lari. apakah istri harus mengganti atau tidak. Malik berpendapat bahwa istri tidak wajib mengganti. Silang pendapat ini disebabkan adanya kemiripan harta pengganti disini dengan harta pengganti dalam jual beli. tetapi melarang memberikan barang yang belum ada.

bagi fuqaha yang menetapkan bahwa istri yang bodoh harus berada dalam pengampunan walinya. Kedudukan khulu’ . Jumhur fuqaha berpendapat bahwa istri yang dapat menguasai dirinya boleh mengadakan khulu’. Malik berpendapat bahwa seorang ayah boleh mengadakan khulu’ untuk anak perempuannya yang masih kecil sebagaimana ia boleh menikahkannya. pendapat yang tidak membolehkan kecuali salah seorang menyaksikan pasangannya berbuat zina. Disepakati pula bahwa istri yang bodoh dan walinya secara bersamaan boleh melakukan akad khulu’.Dawud berpendapat bahwa suami tidak boleh mnejatuhkan khulu’ kecuali didasarkan pada kekhawatiran suami istri itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Ibn Qasim berpendapat bahwa ia boleh mengadakan khulu’ atas dirinya sebesar mahar mitsilnya. An-Nu’man juga aneh pendapatnya dengan mengatakan bahwa khulu’dapat dijatuhkan meski merugikan. maka hal itu di bolehkan. yakni yang tidak punya washi dan ayah. Ketiga. Kedua. Malik berpendapat bahwa istri yang sedang sakit berat boleh mengadakan khulu’ jika nilai harta tebusannya itu sebesar warisan suami yang didapat istri. Apabila lebih dari maskawin mitsil. Wallahu a’lam. karena mereka berpendapat bahwa ayah tersebut tidak boleh menjatuhkan talak atas namanya. Akan tetapi al-Hasan dan Ibn Sirin aneh (syad) pendapatnya dengan mengatakan bahwa ia tidak boleh mengadakan khulu’ kecuali dengan izin penguasa. dalam khulu’ terdapat lima pemdapat. Kelima. tebusan itu diberikan kepada istri sebagai imbalan talak yang menjadi otoritas suami. pendapat yang tidak membolehkan sama sekali. Karena talak diberikan kepada suami jika ia membenci istri. Istri yang boleh mengadakan khulu’ Telah disepakati di kalangan jumhur fuqaha bahwa istri yang cakap boleh mengadakan khulu’ untuk dirinya. maka tambahan tersebut harus diambilkan dari yang sepertiga. Syafi’I dan abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan khulu’ atas namanya. karena bagi Malik ayah tersebut dapat menceraikan atas namanya. Silang pendapat terjadi berkenaan dengan anak lelaki yang masih kecil. pendapat yang membolehkan sama sekali. meski merugikan. Demikian pula untuk anak lelakinya yang masih kecil. d. apabila istri mengadakan khulu’ sebesar mahar mitsilnya. kecuali jika disertai kerugian. jika terdapat kekhawatiran bahwa suami istri itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Syafi’i berpendapat. pendapat yang membolehkan. Ini adalah pendapat yang terkenal. Pertama. Akan halnya istri yang terlantar. kecuali dengan izin tuannya. berdasarkan lahir ayat. maka khulu’ diberikan kepada istri jika ia membenci suami. Dengan demikian. dan harta tersebut dihitung sebagai bagian dari harta pokok. pendapat yang membolehkan secara mutlak. Tetapi Ibn Nafi’ juga meriwayatkan dari Malik bahwa istri 557 yang sakit tersebut dapat mengadakan khulu’ dengan nilai sepertiga harta seluruhnya. Keempat. Berdasarkan aturan fiqh. e. sedang hamba perempuan tidak boleh mengadakan khulu’ untuk dirinya.

menjadi jenis pemutusan perkawinan karena fasakh atau tidak? c. Jadi. 559 Fuqaha yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa ayat tersebut memuat kedudukan tebusan sebagai suatu tindakan yang disamakan dengan talak. dan selanjutnya Dia berfirman: ﴾230 :‫فإن طلقها فل تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴿البقرة‬ “Jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua). al-Baqarah: 229) Kemudian Dia menyebutkan tentang tebusan (khulu’). Sedang apabila khulu’ tersebut menggunakan kata-kata talak. yakni kegagalan atau pengunduran diri. menjadikannya sebagai bain.Jumhur fuqaha berpendapat bahwa khulu’ adalah talak. dan sahabat yang berpendapat demikian adalah Ibn Abbas r. Demikian itu karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa iddah. Mereka berpendapat bahwa fasakh itu dapat terjadi dengan suka sama suka karena disamakan dengan fasakh dalam jual beli. Tetapi akan kami sebutkan saja yang terkenal. ﴿البقرة‬ “Talak yang dapat dirujuki itu dua kali” (QS. maka suami dapat merujuk istrinya. antara lain apakah wanita yang menerima khulu’ dapat diikuti dengan talak atau tidak? . maka suami tidak dapat merujuk istrinya. bukan tindakan yang berbeda dengan talak. Diriwayatkan dari Syafi’I bahwa khulu’ itu kata-kata sindiran. Fuqaha yang menganggap khulu’ sebagai talak mengemukakan alasan.a. Abu hanifah menyamakan khulu’ dengan talak dan fasakh secara bersamaan. Oleh karenanya. Akibat-akibat hukum khulu’ Mengenai hal ini. berarti yang menyebabkan istri tidak halal lagi bagi suami kecuali sesudah ia kawin lagi dengan lelaki yang lain itu menjadi talak yang keempat. maka talak pun terjadi. mula-mula Allah swt. dan jika tidak maka fasakh. Kegunaan pemisahan tersebut untuk mengetahui apakah khulu’ dihitung dalam bilangan talak atau tidak?. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Malik. Jumhur fuqaha yang menganggap khulu’ itu talak. Tetapi dalam pendapat barunya (al-qaul al-jadid) ia menyatakan bahwa khulu’ itu talak. apakah adanya imbalan untuk memutus ikatan perkawinan ini dapat dianggap keluar dari jenis pemutusan perkawinan karena talak. Akan halnya fuqaha yang tidak menganggap khulu’ sebagai talak mengemukakan alasan bahwa dalam al-Qur'an. Menyebutkan tentang talak: ﴾229 :‫الطلق مرتان. abu Tsaur berpendapat bahwa apabila khulu’ tidak meng558 gunakan kata-kata talak. bahwa fasakh itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan tetapi berasal dari kehendaknya. silang pendapat ini terjadi disebabkan. al-Baqarah: 230) Jika tebusan tersebut adalah talak. maka penebusannya itu tidak berarti lagi. khulu’ itu bukan fasakh. jika dengan kata-kata sindiran tersebut menghendaki talak. terdapat cabang persoalan yang banyak. Jadi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Dawud. Sedang Syafi’I berpendapat bahwa khulu’ adalah fasakh. maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain” (QS. Sedang khulu’ ini berpangkal pada kehendak[1].

Sedang bagi fuqaha yang tidak menganggap demikian mengatakan bahwa khulu’ tersebut tidak dapat diikuti dengan talak. Pendapat pertama. tanpa memisahmisahkan antara segera atau ada tenggang waktu. ini talak. apabila suami mengembalikan imbalan yang telah diambil dari istrinya_menurut saya_ wanita itu dapat dirujuk. persoalan lain lagi adalah kesepakatan jumhur fuqaha bahwa suami dapat mengawini bekas istrinya pada masa iddahnya dengan persetujuan. D. Malik berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata suami jika tidak ada saksi. tetapi hal itu bukan menjadi tujuan kami. yakni tentang kebolehan perka561 winan itu sendiri. yang mengatakan. Sedang Abu Hanifah berpendapat dapat diikuti. yang bahkan dapat dijelaskan alasannya? Fuqaha berselisih pendapat dalam hal iddah wanita yang dikhulu’. Karena itu ia tidak membolehkan seseorang mengawini wanita yang saudara perempuannya masih dalammasa iddah dari talak bain. sedang Abu Hanifah berpendapat termasuk hukum nikah. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Maka bagi fuqaha yang menganggap iddah masuk dalam hukum nikah berpendapat bahwa khulu’ tersebut dapat diikuti dengan talak. Silang pendapat itu karena golongan pertama berpendapat bahwa iddah termasuk hukum talak. Persoalan lain adalah kesepakatan jumhur fuqaha bahwa suami yang menjatuhkan khulu’ tidak dapat merujuk bekas istrinya pada masa idda. dan pembicaraan mengenai masalah ini akan disebutkan pada uraian mendatang. sedang perselisihan ini terkenal—menurut Malik putusnya ikatan perkawinan itu. Sedang Malik memandang istri sebagai pihak yang tergugat dan suami sebagai pihak penggugat. Dalam bab ini terdapat banyak persoalan. seperti hukum tindakan seseorang perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri. Syafi’I berpendapat bahwa suami istri saling bersumpah. perbedaan antara talak dan fasakh Malik berbeda-beda pendapatnya mengenai perbedaan antara fasakh yang tidak termasuk dalam bilangan talak tiga dengan talak yang termasuk dalam bilangan talak tiga. . Segolongan fuqaha mutaakhirin berpendapat bahwa suami maupun orang lain tidak boleh mengawininya pada masa iddahnya. apakah larangan nikah pada masa iddah termasuk perkara ibadah atau tidak. Silang pendapat ini disebabkan oleh persoalan. kecuali pembicaraan bersambung. Fuqaha juga berselisish pendapat mengenai apabila terjadi persengketaan antara suami istri berkenaan dengan kadar bilangan harta yang dipakai untuk terjadinya khulu’. dan istri dikenai senilai mahar mitsil Syafi’I menyamakan persengketaan antara suami istri itu dengan persengketaan antara penjual dan pembeli. 560 Mengenai pemisahan yang kami sebutkan dari abu Tsaur adalah antara menggunakan katakata talak atau tidak menggunakan kata-kata tersebut.Malik berpendapat bahwa khulu’ tersebut tidak dapat diikuti dengan talak. Syafi’I berpendapat tidak dapat diikuti meski pembicaraan bersambung. kecuali pendapat yang diriwayatkan dari said bin al Musayyab dan ibn Syihab. perkawinan-walaupun terjadi silang pendapat di luar madzhabnya.

Sedang fasakh diluar kehendak suami. dalam arti jika suami istri itu hendak melanjutkan perkawinannya maka tidak sah jika sebab itu masih ada. Seperti mengawini orang perempuan yang sesusuan atau kawin dalam masa iddah. yang menjadi pertimbangan adalah. sebab yang menjadikan putusnya perkawinan. Pendapat kedua. Jika sebab putusnya perkawinan itu bukan dari suami istri. maka putusnya perkawinan dalam hal ini fasakh. Berdasarkan riwayat ini. bukan fasakh. seperti putusnya perkawinan karena adanya cacat—maka pemutusan perkawinan tersebut adalah talak. 562 [1] Yang dimaksud kehendak istri. Tetapi jika keduanya dapat melanjutkan perkawinan—meski sebab tersebut masih ada. tetapi dilakukan oleh penguasa (pengadilan) Prev: Pembaruan Kompilasi Hukum Islam Next: Hati tak Bertuan .dan perkawinan orang yang sedang berihram. pemutusan perkawinan tersebut adalah talak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful