KATA PENGANTAR Segala puja dan puji bagi Allah SWT, zat penguasa seluruh alam jagat raya

. Teriring pula shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Sebagai wujud ikhtiar untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Saya menyusun makalah ini berdasarkan fakta yang saya dapat dari berbagai sumber-sumber dan literature-literatur yang dijamin kebenarannya. Semoga kehadiran makalah ini dapat memberi mamfaat bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar.

Kendari April 2011

penyusun

Piagam Madinah 3. Nabi Muhammad dalam berdakwah 4. Pembentukan Komunitas Madinah 6. Latar Belakang Sebagai seorang muslim hendaknya kita mesti sejarah nabi Muhammad SAW baik ketika beliau dalam berdakwah sampai hijrah ke madinah dan diangkat sebagai Rasul Oleh karena itu kami mencoba untuk mengingatkan kembali akan sejarah dan perjalanan nabi untuk selalu kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan seharihari. Pembentukan Negara Madinah 7. memaparkan tentang kehidupan nabi Muhammad SAW. Tujuan Adapun tujuan penulis menyusun makalah ini supaya pembaca lebih mengetahui tentang kehidupan nabi Muhammad SAW dan proses pembentukan Negara Madinah sekaligus memahami isi-isi piagam Madinah. Turunnya wahyu yang pertama 3. Nabi Muhammad SAW hijrah kemadinah 5. Telah kita ketahui bersama bahwa umat islam pada saar sekarang ini lebih banyak mengenal figure-figur yang sebenarnya tidak pantas untuk di contoh dan ironisnya mereka sama sekali buta akan sejarah dan pri kehidupan rosulullah SAW Oleh karena itu kami mencoba untuk membuka. dan mudah-mudahan dengan adanya makalah ini menambah rasa kecintaan kita pada nabi Muhammad SAW. 2. . Sejarah hidup nabi Muhammad SAW 2.BAB I PENDAHULUAN 1. Permasalahan 1.

salah satu dari usaha Muhammad yang terpenting sebelum di utus menjadi rosul ialah berniaga ke syam membawa barang-barang Khadijah. dan tuhanmu itu maha melihat. Disana Muhammad mula-mula ber jam-jam kemudian berhari-hari bertafakur. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Sebelum beliau dilahirkan ayahnya telah wafat oleh karena itu kakeknyalah yang mengasuh beliau kemudian di susui oleh Halimatus Sa'diyah. malaikat jibril muncul menyampaikan wahyu Allah yang pertama : Artinya : Bacalah dengan nama tuhanmu yang telah mencipta. turun wahyu yang membawa perintah kepada Rasulullah. 2. berarti Muhammad telah dipilih Allah sebagai Rasul. Pada tanggal 17 ramadhan tahun 611 Masehi. 3. Nabi Muhammad SAW Dalam Berdakwah Dalam proses penantian Jibril. tinggalkan perbuatan dosa dan janganlah engkau memberi ( dengan maksud ) memperoleh ( balasan ) . Proses Turunnya Wahyu Yang Pertama Menjelang usianya yang ke 40. Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama sementara Nabi Muhammad SAW menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira. Dia telah mengajar manusia apa yang mereka tidak ketahui ( QS 96 : 1-5 ) Dengan turunnya wahyu pertama itu. Bacalah. Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad saw dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April 571M. dia belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada agama. Setelah kakeknya wafat beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. dan beri ingatlah. bebarapa kilometer di utara kota mekah. dia sudah terlalu terbiasa memisahkan diri dari kegalauan masyarakat. Perniagaan ini menghasilkan laba yang banyak dan menyebabkan adanya pertalian antara Muhammad dengan Khadijah dan mereka kemudian mereka menikah. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Waktu itu beliau berumur 25 tahun dan khadijah sudah janda yang berumur 40 tahun. Wahyu itu itu berbunyi sebagai berikut : Hai orang yang brselimut bangun. berkontemplasi ke gua hira. Dia telah mengajar dengan kalam. Setelah wahyu pertama itu datang.BAB II PEMBAHASAN 1.

Kemudian Abu Bakar sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak. pekerja dan orang-orang yang tak punya. semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Abdurrahman ibnu Auf. budak. Mereka terutama terdiri dari kaum wanita. Sesudah ayat ini tu. Mereka di seru kepada pokokpokok agama islam yang disebut dalam ayat-ayat diatas yaitu. Talhah bin Ubaidillah. mulailah Rasulullah SAW menyeru segenap lapisan manusia kepada agama Islam menyeru segenap lapisan manusia secara terangterangan baik golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Quraisy Mulai Menentang Setelah dakwah terang-terangan itu pemimpin quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah rasul.yang lebih banyak dan untuk ( untuk memenuhi perintah ) Tuhanmu bersabarlah. Banyak orang-orang yang menerima seruan Nabi melalui perantara Abu Bakar. Mereka ialah Usman bin Affan. Lalu Zaid. Dengan usahanya yang gigih. Mereka dikenal dengan sebutan Assabiqunal Awwalun . Abu Ubaidah ibnul Jarrah. beliau melakukannya secar diam-diam di lingkungannya sendiri. Ummu Aiman. Jumlah pengikut nabi yang tadinya hanya 12 an orang makin hari makin bertambah. Semakin bertambanya jumlah pengikut Nabi. ( Al. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatanorang-orang yang memperolok-olokan kamu. bertauhid kepada allah dan meninggalkan ilah dan berhala-berhala yang mereka sembah. Persaingan merebut kekuasaan . Faktor-faktor yang mendorong Quraisy menentang seruan islam Dengan mempelajari dan mengerti bagaimana kehidupan bangsa arab dapatlah kita menyimpulkan sebab-sebab yang mendorong kaum quraisy menentang agama islam yaitu sebagai berikut : a. begitupun anggota kerabat mereka sendiri atau orang-orang yang jauh. bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya. keluarga. Tidak berapa lama turunlah ayat kepada Nabi Muhammad SAW “ Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib yang beru berumur 10 tahun. Mula-mulanya beliau menyeru penduduk mekkah lalu kemudiah penduduk negeri yang lain. Mula-mula istrinya sendiri. pengasuh Nabi sejak ibunya Aminah masih hidup. Disamping itu beliau juga orang-orang yang berdatangan ke mekkah untuk melakukan ibadah haji. dan sahabat-sahabat beliau yang paling karib. Hasil yang diharapkan mulai terlihat. Khadijah. Rumah Arqam pada saat itu dijadikan tempat pertemuan untuk menyampaikan dakwah islam. Zubair ibnu Awwan.Muddatsir 1-7 ) Dengan turunnya perintah itu mulailah Rasulullah berdakwah. dan Arqam ibnu Abu Arqam. Pertamatama. Sa'ad ibnu Abu Waqqas.

tiap-tiap manusia digolongkan dalam kelompok kasta yang tak boleh dilampauinya. Mereka mengira tunduk kepada agama Muhammad berarti tunduk kepada kekuasaan Abdul Muthalib. Sebab itu bukanlah hal yang mudah bagi kaum quraisy untuk menyerehkan kepemimpinan kepada Muhammad karena menurut mereka berarti suku-suku bangsa arab akan kehilangan kekuasaan dalam masyarakat. Penyamaan antara hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya Bangsa arab hidup dengan sistem kasta. agama islam memandang sama antara hamba sahaya dengan tuannya. Sedangkan suku-suku bangsa arab selalu bersaingan untuk merebutkan kekuasaan dan pengaruh.Kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. e. Memperniagakan patung . d. Taklid kepada nenek moyang Para kaum Quraisy taklid secara membabi buta terhadap nenek moyangnya dan mengikuti langkah-langkah mereka dalam prersoalan peribadatan dan tingkah laku adalah suatu yang telah berurat dan berakar pada bangsa arab karena itu sangat beratlah terasa bagi mereka meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama baru yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy tidak dapat menerima agam islam yang mengajarkan manusia akan dibangkitkan kembali sesudah mati. “Mereka menjawab: cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapakbapak kami mengerjakanya. b. c. yang merupakan suatu dasar yang penting dalam agama islam. Tapi seruan nabi Muhammad membrikan hak yang sama kepada manusia. atau antara kenabian dan kerajaan. orang-orang yang berbuat baik maka Allah akan membalasnya dengan surga akan tetapi orang yang berbuat jahat akan dibalas dengan neraka. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Takut dibangkitkan dari alam kubur Agama islam mengajarkan bahwa pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya dan semua amal pernebuatan manusia akan di hisab . Mereka berkata : “Apabila dikatakan kepada mereka” Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti rasul.

dikarenakan beberapa faktor antara lain : . Tetapi agama Islam melarang menyembah memahat dan menjual patung. Rencana-rencana jahat kafir Quraisy terhadap diri Nabi Muhammad dan kaum Muslimin diantaranya. Pertama sekali mereka halangi para hamba sahaya dan orang-orang yang lemah seperti Yasir dan putranya Amar serta istrinya Summayyah. Nabi memilih kota Madinah ( Yastrib ) sebagai tempat hijrah kaum Muslimin. Akan tetapi. seruan Nabi bertambah tersiar dan bangsawan Quraisy mulai banyak yang masuk. Manna . Uzza . untuk dijadikan sebagai tempat pusat dakwah. alangkah terkejutnya mereka melihat dengan cepat memasuki kehidupan rumah tangga mereka dan hamba sahaya yang dulu mereka anggap derajatnya terlebih sebagai harta benda telah menerima pula seruan itu dan telah menerima pula seruan itu dengan baik. 2. Akan tetapi Nabi SAW tidak mendapatkan siksaan karena Bani Hasyim memiliki kedudukan yang tinggi pada pandangan mereka dan Rasul sendiri mendapat perlindungan dari pamannya Abu Thalib. karena itu saudagar-saudagar patung memandang agama Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Habab Ibnu Haris dan lainnya mendapat siksaan yang berat diluar prikemanusiaan. dan Hubalpatung-patung itu mereka jual kepada Jamaah Haji. karena penduduk Thaif juga memusuhi Nabi. Fitnah tentang Nabi Muhammad dituduh juru penerang yang memecah belah masyarakat 3. Fase-fase tantangan Quraisy terhadap agama Islam Pada permulaan islam kaum Quraisy belumlah mencurahkan perhatiannya terhadap umat islam mereka mengira bahwa seruan nabi Muhammad itu hanya satu gerakan yang tidak akan bertahan lama untuk akan lemah dan akan punah dengan sendirinya. Abu Jahal sangat memusuhi Nabi Muhammad sehingga dia ingin membunuhnya 4.Salah satu dari perusahaan orang arab dahulu adalah memahat patung yang menggambarkan Latta. mereka membelinya supaya mendapat berkat atau untuk kenang-kenangan. Melihat kenyataan seperti itu akhirnya nabi memandang bahwa kota Makkah tidak dapat dijadikan lagi pusat dakwah. Karena itu. Oleh karena itu. Kaum Muslimin yang di Makkah dikucilkan oleh masyarakat Makkah selama tiga tahun. mereka menentang agama islam. Nabi pernah mengunjungi beberapa negeri seperti Thaif. begitu juga Bilal. Hijrah Nabi Ke Madinah 1. Akan tetapi. oleh karena itu. 4. namun ternyata tidak bisa.

Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. mempunyai istri orang Madinah 3.dalam Al-Qur'an disebut dengan Masjid Taqwa . 1. Penduduk Madinah sudah dikenal Nabi bahwa mereka memiiki sifat yang lemah lembut 4. hijrah ke Madinah karena perintah Allh SWT. bukan saja . yang mampu Selama dalam perjalanan ke Madinah beliau mengalami banyak gangguan selain diganggu oleh Suraqah yang mengejar beliau sekaligus pembunuh bayaran. Pada tahun ke-13 sesudah Nabi Muhammad diutus. Masjid inilah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Muhammad telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk madinah karena kakek nabi. Pada hari jum'at itu pula Nabi untuk pertama kali mengadakan Shalat Jum'at bersama kaum Muhajirin dan Anshor. periode Madinah. Pembentukan komunitas madinah dan Negara madinah Setelah tiba dan diterima penduduk Yastrib ( Madinah ). Nabi Muhammad mempunyai kedudukan. hisab. Bangsa arab Yastrtib lebih memahami agama-agama ketuhanan Karena mereka sering mendengar tentang Allah. 2. Abdul Mutholib. Nabi Muhammad SAW mempunyai kerabat di madinah yaitu bani Nadjar 5. Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Makkah 2. kubur. wahyu. Pada hari Jum'at tahun pertama hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Juli 622 M. merupakan kekuatan politik. Nabi beserta rombongan Muhajirin lainnya disambut meriah oleh penduduk Madinah sambil melagukan sebuah syair yang terkenal. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Dikarenakan. surga dan neraka. barulah Nabi mulai mengatur semua untuk kebaikan dan kepentingan penduduk Madinah serta kepentingan umat Islam. Sebelum jadi Nabi. berbangkit. Setelah Nabi menetap di Madinah. Setelah ada berita bahwa Nabi Muhammad dalam perjalanan menuju kota Madinah maka kaum Muslimin Madinah sudah nenunggu kedatangan beliau dengan penuh kerinduan dan penghormatan. Bagi diri Nabi sendiri. Berbeda dengan periode Mekkah. 73 orang penduduk Madinah berkunjung ke Makkah untuk mengunjungi Nabi dan meminta beliau agar pindah ke Madinah. Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. ada beberapa faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima ajaran Islam yaitu : 1. beliaupun sempat singgah ke Kubah dan mendirikan masjid yang dikenal dengan Masjid Kuba. Penduduk Yastrib memerlukan seorang pemimpin mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Peristiwa hijrah nabi ke Madinah akhirnya dijadikan sebagai awal perhitungan tahun hijriah. Islam.1.

hubungan persahabatan sengan pihak-pihak lain yang tidak beragama islam.sebagai kepala agama. Dasar pertama . kekuasaan spiritual dan duniawi. Masjid pada masa Nabi juga berfungsi sebagai pussat pemerintahan. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan sebagai Kepala Negara. Ukhuwah Islamiah . dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan. Nabi mempersaudarakan golongan Muhajirin dengan Anshor. selain untuk tempat shalat. Dengan kata lain. juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum Muslimin dan mempertalikan jiwa mereka. Kemenangan dakwah Rasulullah dan kaum Muslimin terhadap kaum Quraisy 2. Rasulullah menetapkan keamanan Negeri Madinah adalah tanggung jawab semua golongan. Yahudi. dan golongan lain. Terbentuknya agama Islam yang beribukota di Madinah dengan nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahannya 3. Meskipun penduduk Madinah terdiri dari Islam. Dasar ketiga . Ini berarti menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru yaitu persaudaraan berdasarkan agama. Penduduk Madinah diharapkan kompak dalam menghadapi tindak kriminal. Bila ada musuh dari luar maka secara gotong-royong mengusirnya. Tersebarnya agama Islam kepelosok penjuru dunia 1. pembangunan Masjid. Hijrahnya Rasulullah SAW memberikan hikmah yang besar terhadap perkembangan Dakwah Islamiah diantaranya : 1. persaudaraan sesama musllim. nabi segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Konsep tanggung jawab ini menjadikan Negeri Madinah adalah tempat tinggal yang aman bagi umat Islam. Dasar kedua . sekalipun untuk keluarga terdekatnya yang merugikan anggota masyarakat lain 3. Setiap golongan. Secara garis besar Negeri Madinah yang ditetapkan Rasulullah yaitu : 1. Orang Yahudi dari berbagai kelompok harus menjaga agamanya sendiri dan mereka dengan kaum muslimin harus saling membantu. 2. menggantikan persaudaraan beersasarjan darah. dan Musyrikin. Piagam Madinah Isi Piagam Madinah antara lain : . tetapi juga sebagai kepala Negara. Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan Negara baru itu. kaum atau suku bertanggung jawab bagi harta rampasan atau uang tebusan bagi masing-masing anggotanya.

BAB III PENUTUP 1. 2. . segala perkara dan perselisihan besar diserahkan kepada beliau untuk memutuskannya. masyarakat. Saran Adapun saran kepada pembaca agar dapat lebih mengetahui tentang kehidupan nabi Muhammad SAW. Saling mengadakan kerja sama dengan mempertahankan Negeri Madinah dari segala serangan 5.1. Beliau berhasil merubah kebiasaan umat manusia dari keburukan kepada jalan kebenaran untuk menyembah Allah SWT. dan bernegara. Menjadi suatu kewajiban bagu penduduk madinah muslim dan yahudi untuk salaing membantu dan menolong 4. Baik dalam lingkungan keluarga. Dan bagaimana kita sebagai umat islam untuk menjadikan beliau sebagai contoh dan suri taulaadan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa sanya nabi Muhammad saw merupakan nabi dan rasul yang diutus kepada manusia untuk memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus dengan perjuangan yang gigih. Kebebasan beragama terjamin untuk semua kelompok 3. Rasulullah menjadi pemimpin tertinggi di negeri Madinah. agama. Kelompok masing-masing berhak menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberikan keamanan bagi orang yang patuh 2. proses turunnya wahyu yang pertama.

hijrahnya nabi ke Madinah. TUGAS MAKALAH . dan proses pembentukan Negara Madinah sekaligus dapat memahami isi-isi piagam Madinah.

pd.M.Pd.I.Makalah ini dipresentasikan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Semester II Tahun Pelajaran 2010/2011 Oleh Nama Nis : Ladis purnama sari : Guru Pembimbing Nama Nip : Amsar.. S.I : 196901021991061001 .