Guru sebagai agen perubahan

. keperluan terhadap pembentukan akhlak di kalangan murid semakin mendesak memandangkan masalah sosial yang timbul selari dengan kepesatan kemajuan dunia. • Jesteru.• Malaysia menghadapi arus kemajuan dan cabaran dalam abad ke 21.

penyalahgunaan dadah dan sebagainya dapat ditangani jika guru berjaya membina kesepaduan antara ilmu dan pembentukan akhlak mulia dalam diri murid.• Masalah disiplin di peringkat persekolahan seperti merokok. ponteng. • Guru harus berperanan sebagai agen perubahan dalam sistem pendidikan dengan mengubah dari stail pengurusan dan kepimpinan yang bersifat autokratik kepada demokratik. .

rakan sejawat.Peranan guru sebagai agen perubahan • Mengubah daripada strategi berpusatkan guru kepada berpusatkan murid • Guru mengamalkan sifat penyayang terhadap murid. ketua. staf sokongan dan sekolah • Guru perlu bersifat terbuka secara proaktif dan bersedia untuk menghadapi perubahan khususnya dalam bidang pendidikan .

• Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan • Mendekatkan sekolah dengan masyarakat • Menjadikan sekolah sebagai pusat ilmu • Memberikan perkhidmatan dalam bidang yang dikuasai • Menjalankan kajian pendidikan dalam mengatasi masalah murid dalam bilik darjah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan .