Guru sebagai agen perubahan

. • Jesteru.• Malaysia menghadapi arus kemajuan dan cabaran dalam abad ke 21. keperluan terhadap pembentukan akhlak di kalangan murid semakin mendesak memandangkan masalah sosial yang timbul selari dengan kepesatan kemajuan dunia.

. penyalahgunaan dadah dan sebagainya dapat ditangani jika guru berjaya membina kesepaduan antara ilmu dan pembentukan akhlak mulia dalam diri murid.• Masalah disiplin di peringkat persekolahan seperti merokok. ponteng. • Guru harus berperanan sebagai agen perubahan dalam sistem pendidikan dengan mengubah dari stail pengurusan dan kepimpinan yang bersifat autokratik kepada demokratik.

rakan sejawat.Peranan guru sebagai agen perubahan • Mengubah daripada strategi berpusatkan guru kepada berpusatkan murid • Guru mengamalkan sifat penyayang terhadap murid. ketua. staf sokongan dan sekolah • Guru perlu bersifat terbuka secara proaktif dan bersedia untuk menghadapi perubahan khususnya dalam bidang pendidikan .

• Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan • Mendekatkan sekolah dengan masyarakat • Menjadikan sekolah sebagai pusat ilmu • Memberikan perkhidmatan dalam bidang yang dikuasai • Menjalankan kajian pendidikan dalam mengatasi masalah murid dalam bilik darjah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful