REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Saya telah menjalani dua fasa praktikum di dua sekolah pendidikan khas yang berbeza. Fasa pertama selama 4 minggu manakala fasa kedua selama 8 minggu. Dalam menjalani sessi praktikum ini, saya menghadapi beberapa masalah dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran kepada murid – murid di kedua – dua sekolah tersebut.

Antara masalah yang dihadapi ialah, murid – murid tidak dapat memahami pengajaran mata pelajaran Bahasa Inggeris. Murid – murid tidak dapat mengikuti pengajaran guru seperti pengajaran penulisan ayat mudah. Murid – murid banyak melakukan kesalahan bahasa seperti penggunaan ‘tenses’, kata ganti diri (pronouns) dan struktur ayat. Terdapat juga murid yang menulis ayat Bahasa Inggeris dengan menterjemahkan dari Bahasa Melayu yang memberi maksud yang berbeza.

Di samping itu, murid – murid juga mengalami masalah dalam menjawab soalan pemahaman iaitu menjawab soalan berdasarkan sesuatu petikan atau carta. Murid – murid menghadapi masalah dalam membaca dan memahami kandungan petikan yang mengandungi perkataan yang tidak difahami oleh murid – murid bermasalah pendengaran.

Selain itu, murid – murid juga mengalami masalah dalam membezakan bahasa isyarat Bahasa Melayu dengan bahasa isyarat bagi Bahasa Inggeris. Murid – murid sering menggunakan Kod Tangan Bahasa Melayu semasa pengajaran subjek Bahasa Inggeris. Malah, sewaktu saya menggunakan American Sign Language semasa pengajaran Bahasa Inggeris, murid – murid tidak memahami sign saya malah menyalahkan saya bahawa say menggunakan kod tangan yang salah. Walaupun saya

Mereka lebih banyak bergantung kepada saya di mana mereka lebih suka jika saya mengaplikasikan strategi pemusatan guru. Semasa saya mengaplikasikan strategi pemusatan murid. murid – murid yang sangat lemah dan ‘slow learners’ sangat kurang berkomunikasi ataupun memberi respon kepada pengajaran saya. Tambahan pula. saya mengajaran topic ‘direction’ bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris selama 3 waktu bagi murid – murid tahun 4. saya perlu mengajar sesuatu topic bagi tempoh masa yang agak lama bagi memudahkan murid – murid memahami topic tersebut. Oleh yang demikian. langkah bagi mengurangkan dan mengatasi harus dikaji. . tetapi murid – murid masih menggunakan Kod Tangan Bahasa Melayu ( KTBM) ataupun Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) semasa berkomunikasi dengan saya semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Sebagai contohnya. Seorang guru yang berdedikasi harus mencari jalan penyelesaian agar masalah ini tidak berulang pada masa akan datang. murid – murid bermasalah pendengaran mengalami masalah dalam pemahaman dan penulisan bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris.telah menjelaskan dan memberitahu murid – murid bahawa pengajaran subjek Bahasa Inggeris harus menggunakan American Sign Language (ASL). Kesimpulannya. Di samping itu. permainan dan sebagainya. murid – murid masih menghadapi beberapa topik bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. mereka tidak memberikan sebarang respon dan tidak melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pengajaran saya. Walaupun saya telah mangaplikaska pelbagai kaedah seperti main peranan.

menjelaskan. . pembelajarannya yang juga boleh dilakukan sendiri serta mendapat maklum balas segera melalui pendekatan interaktif. Pada pemerhatian saya. Ini menyebabkan murid – murid kehilangan minat untuk menumpukan perhatian dalam pengajaran guru.tanpa ABM proses pengajaran dan pembelajaran menjadi tidak menarik. Hal ini adalah kerana murid-murid mudah berasa bosan.tumpuan tersebut akan beralih ke tempat lain. dan membolehkan simulasi pengalaman pembelajaran dilakukan secara terus. Ramai penulis menyatakan kekuatan penggunaan komputer dalam pendidikan adalah objektif pembelajarannya yang lebih luas. Oleh yang demikian. Seorang guru mempunyai ciri – ciri yang tertentu bagi membimbing murid – murid dengan menggunakan strategi yang betul. Percival dan Race (1993) menjelaskan bahawa penggunaan komputer dalam pendidikan mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan tersendiri yang mana lebih berasaskan sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang lebih menekankan peranan individu. Selain itu. guru – guru jarang menggunakan bahan atau alat bantu mengajar yang menarik bagi tujuan pengajaran. Penggunaan ICT dalam pembelajaran dan pengajaran adalah satu kaedah atau strategi yang menarik minat murid –murid dalam sessi pengajaran dan pembelajaran. guru berperanan dalam mewujudkan satu suasana pembelajaran yang sesuai bagi murid – murid bagi mereka dapat menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Selepas tempoh tersebut. Tumpuan yang mampu diberikan oleh murid-murid hanyalah sekitar 10 minit awal sahaja.REFLEKSI NILAI PENDIDIKAN Seorang guru merupakan orang yang menjalankan proses pengajaran dan pengajaran kepada murid – murid. Aziz Saleh (1993). Pada masa kini. Ellington. saya mendapti guru – guru di sekolah jarang menggunkan kemudahan ICT walaupun kemudahan ini disediakan di sekolah.

Strategi ini menggunakan persembahan bahandalam langkah – langkah kecil dan sistematik dengan hentian untuk menyemakpermahaman murid. Murid – murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam pengajarandan pembelajaran (kaedah kumpulan. Strategi pemusatan guru mengandungi pengajaran yangmempunyai langkah – langkah kecil yang menegaskan latihan amali murid selepassetiap langkah. pada masa kini. pengkaji berpendapat bahawa guru melaksanaka satu pengajaran yang ideal yang disediakan oleh pengkaji. Melalui strategi ini. Peranan guru ialah menyampaikan bahan. guru lebih menggunakan strategi pemusatan guru iaitu guru hanya melakukan perhubungan sehala. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat tidak diberiperhatian oleh guru. murid memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran. penyelesaian masalah. . Strategi ini mungkin lebih sesuai apabila maklumat tidak dapat disampaikan dengan berkesan melalui strategi pemusatan guru dan apabila matlamat pengajaran merangkumi kemahiran kreatif dan kritikal (Kamarudin Husin. dibawah strategi pemusatan guru. penyoalan.Di samping itu. Guru berperanan hanya memberi input kepada murid – murid dan tidak mendapatkan sebarang maklum balas dari murid –murid. membimbing murid pada sesiawal latihan amali. Oleh yang demikian.Aktiviti pemusatan murid menjadikan murid fokus utama dalam prosespembelajaran. Namun demikian. dan membekalkan setiap muris dengan amali yang lebih tinggi. bermain. Siti Hajar Abdul Aziz. simulasi dan lain – lain). Seorang guru yang cemerlang haruslah mekasana sessi pembelajaran dan pengajaran dengan menggunakan keadah dan strategi yang sesuai dengan tahap murid. inkuiri penemuan. perbincangan. murid – muridmenjadi kurang kreatif dan berinisiatif. 2004). Akibatnya.