REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Saya telah menjalani dua fasa praktikum di dua sekolah pendidikan khas yang berbeza. Fasa pertama selama 4 minggu manakala fasa kedua selama 8 minggu. Dalam menjalani sessi praktikum ini, saya menghadapi beberapa masalah dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran kepada murid – murid di kedua – dua sekolah tersebut.

Antara masalah yang dihadapi ialah, murid – murid tidak dapat memahami pengajaran mata pelajaran Bahasa Inggeris. Murid – murid tidak dapat mengikuti pengajaran guru seperti pengajaran penulisan ayat mudah. Murid – murid banyak melakukan kesalahan bahasa seperti penggunaan ‘tenses’, kata ganti diri (pronouns) dan struktur ayat. Terdapat juga murid yang menulis ayat Bahasa Inggeris dengan menterjemahkan dari Bahasa Melayu yang memberi maksud yang berbeza.

Di samping itu, murid – murid juga mengalami masalah dalam menjawab soalan pemahaman iaitu menjawab soalan berdasarkan sesuatu petikan atau carta. Murid – murid menghadapi masalah dalam membaca dan memahami kandungan petikan yang mengandungi perkataan yang tidak difahami oleh murid – murid bermasalah pendengaran.

Selain itu, murid – murid juga mengalami masalah dalam membezakan bahasa isyarat Bahasa Melayu dengan bahasa isyarat bagi Bahasa Inggeris. Murid – murid sering menggunakan Kod Tangan Bahasa Melayu semasa pengajaran subjek Bahasa Inggeris. Malah, sewaktu saya menggunakan American Sign Language semasa pengajaran Bahasa Inggeris, murid – murid tidak memahami sign saya malah menyalahkan saya bahawa say menggunakan kod tangan yang salah. Walaupun saya

murid – murid yang sangat lemah dan ‘slow learners’ sangat kurang berkomunikasi ataupun memberi respon kepada pengajaran saya. Semasa saya mengaplikasikan strategi pemusatan murid. Tambahan pula. mereka tidak memberikan sebarang respon dan tidak melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pengajaran saya. . murid – murid bermasalah pendengaran mengalami masalah dalam pemahaman dan penulisan bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Walaupun saya telah mangaplikaska pelbagai kaedah seperti main peranan. Sebagai contohnya. murid – murid masih menghadapi beberapa topik bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris.telah menjelaskan dan memberitahu murid – murid bahawa pengajaran subjek Bahasa Inggeris harus menggunakan American Sign Language (ASL). tetapi murid – murid masih menggunakan Kod Tangan Bahasa Melayu ( KTBM) ataupun Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) semasa berkomunikasi dengan saya semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Kesimpulannya. Di samping itu. saya perlu mengajar sesuatu topic bagi tempoh masa yang agak lama bagi memudahkan murid – murid memahami topic tersebut. permainan dan sebagainya. Mereka lebih banyak bergantung kepada saya di mana mereka lebih suka jika saya mengaplikasikan strategi pemusatan guru. langkah bagi mengurangkan dan mengatasi harus dikaji. Seorang guru yang berdedikasi harus mencari jalan penyelesaian agar masalah ini tidak berulang pada masa akan datang. Oleh yang demikian. saya mengajaran topic ‘direction’ bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris selama 3 waktu bagi murid – murid tahun 4.

Penggunaan ICT dalam pembelajaran dan pengajaran adalah satu kaedah atau strategi yang menarik minat murid –murid dalam sessi pengajaran dan pembelajaran. Ramai penulis menyatakan kekuatan penggunaan komputer dalam pendidikan adalah objektif pembelajarannya yang lebih luas. Pada masa kini. saya mendapti guru – guru di sekolah jarang menggunkan kemudahan ICT walaupun kemudahan ini disediakan di sekolah. Ini menyebabkan murid – murid kehilangan minat untuk menumpukan perhatian dalam pengajaran guru. guru – guru jarang menggunakan bahan atau alat bantu mengajar yang menarik bagi tujuan pengajaran.tumpuan tersebut akan beralih ke tempat lain. Percival dan Race (1993) menjelaskan bahawa penggunaan komputer dalam pendidikan mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan tersendiri yang mana lebih berasaskan sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang lebih menekankan peranan individu. Oleh yang demikian. Selain itu. Selepas tempoh tersebut. Seorang guru mempunyai ciri – ciri yang tertentu bagi membimbing murid – murid dengan menggunakan strategi yang betul. Aziz Saleh (1993). guru berperanan dalam mewujudkan satu suasana pembelajaran yang sesuai bagi murid – murid bagi mereka dapat menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran dan pengajaran.menjelaskan. Tumpuan yang mampu diberikan oleh murid-murid hanyalah sekitar 10 minit awal sahaja.REFLEKSI NILAI PENDIDIKAN Seorang guru merupakan orang yang menjalankan proses pengajaran dan pengajaran kepada murid – murid. Pada pemerhatian saya. pembelajarannya yang juga boleh dilakukan sendiri serta mendapat maklum balas segera melalui pendekatan interaktif. Hal ini adalah kerana murid-murid mudah berasa bosan. Ellington.tanpa ABM proses pengajaran dan pembelajaran menjadi tidak menarik. . dan membolehkan simulasi pengalaman pembelajaran dilakukan secara terus.

murid – muridmenjadi kurang kreatif dan berinisiatif. Akibatnya. Melalui strategi ini. Oleh yang demikian. perbincangan. Strategi pemusatan guru mengandungi pengajaran yangmempunyai langkah – langkah kecil yang menegaskan latihan amali murid selepassetiap langkah.Aktiviti pemusatan murid menjadikan murid fokus utama dalam prosespembelajaran. 2004). simulasi dan lain – lain). Peranan guru ialah menyampaikan bahan. bermain. penyelesaian masalah. pengkaji berpendapat bahawa guru melaksanaka satu pengajaran yang ideal yang disediakan oleh pengkaji. murid memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran. guru lebih menggunakan strategi pemusatan guru iaitu guru hanya melakukan perhubungan sehala. penyoalan. Guru berperanan hanya memberi input kepada murid – murid dan tidak mendapatkan sebarang maklum balas dari murid –murid. dibawah strategi pemusatan guru. inkuiri penemuan. Namun demikian. Siti Hajar Abdul Aziz. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat tidak diberiperhatian oleh guru. . pada masa kini. Strategi ini mungkin lebih sesuai apabila maklumat tidak dapat disampaikan dengan berkesan melalui strategi pemusatan guru dan apabila matlamat pengajaran merangkumi kemahiran kreatif dan kritikal (Kamarudin Husin. Seorang guru yang cemerlang haruslah mekasana sessi pembelajaran dan pengajaran dengan menggunakan keadah dan strategi yang sesuai dengan tahap murid. dan membekalkan setiap muris dengan amali yang lebih tinggi. Strategi ini menggunakan persembahan bahandalam langkah – langkah kecil dan sistematik dengan hentian untuk menyemakpermahaman murid.Di samping itu. membimbing murid pada sesiawal latihan amali. Murid – murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam pengajarandan pembelajaran (kaedah kumpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful