QADA DAN QADAR

Iman Kepada Qada dan Qadar
KELOMPOK 1 | YUSUF. B. M | ANISA SONIA. F | EKA.R | FIKA. A | HAEKAL. W | KANIA. W | RIZKI. A. F | RUNI. R.U | ZILKA. P

PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL NAQLI IKHTIAR DAN TAWAKKAL HIKMAH .

telah memberikan petunjuk kepada kita untuk berusaha dan beribadah.PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL IKHTIAR & TAWAKKAL HIKMAH Sebagai umat yang beriman. Al-Qamar: 49) . Allah SWT. Seseorang yang tidak beriman dalam hidupnya tidak sabar dan tidak tabah menghadapi musibah atau cobaan sering kali menyalahkan takdir. ³Sesungguhnya Kami menciptakan sesuatu menurut qadar (ukuran)´ (Q. Padahal takdir merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan giat untuk selanjutnya diserahkan kepada Allah SWT. adalah yang terbaik baginya.S. Selain itu umat yang beriman memiliki anggapan bahwa segala yang diberikan Allah SWT.

sedangkan Qadar merupakan perwujudan dari Qada. hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Hukum beriman kepada Qada dan Qadar adalah Fardu µAin. Oleh karena itu. . Ketetapan dan ketentuan itu hanya Allah yang membuat. yaitu keadaan yang menimpa makhluk Allah.. maupun yang akan terjadi. sedang. semua berada dibawah ketentuan dan ketetapan Allah SWT. Qada bersifat lebih dahulu (qadim) sedangkan Qadar bersifat kemudian (hudus).PENGERTIAN QADA DAN QADAR QADA adalah ketentuan atau ketetapan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. QADAR adalah pelaksanaan dari rencana Allah. baik yang telah. Arti Qadar dalam Al Qur¶an dapat dipahami sebagai suatu peraturan umum yang diciptakan untuk menjadi dasar alam ini dengan hubungan sebab akibat. Ketentuan yang berlaku terhadap makhluk-Nya. IMAN KPD QADA & QADAR BUKTI-BUKTI SUNATULLAH MUSAYYAR & MUKHAYAR 4 TINGKATAN TAKDIR Qada dan Qadar merupakan satu kesatuan karena Qada merupakan kehendak Allah SWT. atau biasa disebut dengan ³TAKDIR´.

PENGERTIAN IMAN KEPADA QADA DAN QADAR QADA & QADAR BUKTI-BUKTI SUNATULLAH MUSAYYAR & MUKHAYAR 4 TINGKATAN TAKDIR Iman kepada Qada dan Qadar merupakan rukun iman ke-6. menurut kemampuan yang ada pada manusia. ketentuan jenis kelamin. Terdapat dua macam takdir. . Contohnya. ketentuan hari kiamat. seorang pemabuk yang ingin bertaubat maka ia berusaha untuk menghentikan kebiasaannya. Takdir Mubram adalah takdir yang tidak dapat dielakkan dan sudah pasti terjadi. Artinya. dan datangnya ajal seseorang. Iman kepada Qada dan Qadar dapat juga disebut dengan iman kepada takdir. Takdir Mu¶allaq adalah takdir yang tergantung pada ikhtiar seseorang. Contohnya. yaitu : 1. percaya terhadap segala ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. 2.

manusia tidak dapat memilihnya. atau bentuk dan rupa tubuhnya sendiri. Benda-benda di alam ini. Ketika mati. Semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT. Segalanya telah ditetapkan oleh Allah SWT.PENGERTIAN BUKTI-BUKTI ADANYA QADA DAN QADAR QADA & QADAR IMAN KPD QADA & QADAR SUNATULLAH MUSAYYAR & MUKHAYAR 4 TINGKATAN TAKDIR Bukti-bukti adanya Qada dan Qadar dapat dilihat pada alam ini. . bumi. dan manusia tinggal menerimanya saja. bulan. Ketika lahir. Bulan mengelilingi bumi. termasuk diri manusia. bumi dan planet lainnya berotasi dan berevolusi. setiap orang wajib mengimaninya. Kapan dan di mana manusia lahir. manusia pun tidak dapat memilih hari matinya. seperti matahari. Oleh karena itu. bangsa dan tanah air. tidak dapat memilih ibu dan bapak. jenis kelamin. bintang. planet telah mengalami takdir yang tidak dapat dilanggarnya.

Qauliyyah. Sunatullah terdiri dari dua macam: 1.PENGERTIAN SUNATULLAH Sunatullah berarti ketentuan-ketentuan atau hukum Allah yang berlaku atas segenap alam dan berjalan secara teratur. berupa wahyu yang tertulis dalam bentuk lembaran atau dibukukan. QADA & QADAR IMAN KPD QADA & QADAR BUKTI-BUKTI MUSAYYAR & MUKHAYAR 4 TINGKATAN TAKDIR Perbedaan Kauniyyah bisa diukur. seperti api yang panas. Kauniyyah. matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat. yaitu Al-Qur¶an. Persamaan Keduanya berasal dari Allah SWT. 2. yang tidak tertulis dan berupa kejadian atau fenomena alam. sedangkan Qauliyyah tidak dapat diukur walaupun pasti akan terjadi Keduanya dijamin kemutlakannya Keduanya tidak dapat diubah dan diganti dengan hukum lainnya .

alat pernapasan dan peredaran darah bekerja di luar kesadaran. ‡ Mukhayar (dibebaskan menentukan pilihannya) Artinya. QADA & QADAR IMAN KPD QADA & QADAR BUKTI-BUKTI SUNATULLAH 4 TINGKATAN TAKDIR . bahkan ketika manusia tidur sekalipun. berarti ia tidak harus memilih jalan yang lurus. Jika seseorang memilih untuk masuk surga. manusia dibebaskan untuk memilih dan berbuat sesuai kodratnya sebagai makhluk. setiap manusia hidup di bumi tidak terbebas dari gaya gravitasi tanpa kecuali. Jantung. paru-paru. Dan apabila ia ingin masuk neraka.PENGERTIAN MUSAYYAR & MUKHAYAR ‡ Musayyar (dipaksa oleh ketentuan Allah) Artinya. maka ia harus memilih jalan yang lurus. Manusia tidak dapat merubahnya sedikitpun.

. Maha Mengetahui segala sesuatu. sebagai pencipta segala sesuatu dan meyakini bahwa semua yang terjadi dari perbuatan Allah SWT. 3. Terhadap segala sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi. Al-Khalqu (penciptaan) Mengimani Allah SWT.PENGERTIAN 4 TINGKATAN TAKDIR QADA & QADAR IMAN KPD QADA & QADAR BUKTI-BUKTI SUNATULLAH MUSAYYAR & MUKHAYAR Syeikh Muhammad Saleh al Usaimin mengemukakan bahwa takdir itu memiliki 4 tingkatan: 1. 2. baik di langit maupun di bumi. Al-Kitabah (penulisan) mengimani bahwa Allah SWT. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi. 4. Al-Masyi¶ah (kehendak) Kehendak Allah SWT. Telah menuliskan segala ketetapan dalam Lauh Mahfuz yang ada di sisi-Nya. adalah ciptaan Allah SWT. Al-¶Ilmu (pengetahuan) Mengimani dan meyakini bahwa Allah SWT.

Memperkuat keyakinan / aqidah terhadap kekuasaan Allah. 2. dan keberanian dalam beramal. Menumbuhkan rasa optimisme dalam hidup. . Tidak membanggakan dan bersombong diri atas usaha yang telah dilakukan. Selalu bertawakkal dan menyerahkan dengan ikhlas segala ikhtiarnya.FUNGSI FUNGSI BERIMAN KEPADA QADA DAN QADAR PENDAHULUAN PENGERTIAN DALIL-DALIL IKHTIAR & TAWAKKAL HIKMAH Fungsi dan manfaat beriman kepada Qada dan Qadar Allah bagi manusia itu sendiri adalah sebagai berikut : 1. 5. iman yang teguh. 3. Dengan beriman kepada Qada dan Qadar orang akan memiliki jiwa yang besar. 4. karena Allah yang menentukan segala hasilnya.

DALIL-DALIL DALIL NAQLI & DALIL AQLI PENDAHULUAN FUNGSI PENGERTIAN IKHTIAR & TAWAKKAL HIKMAH Beberapa Dalil Naqli dan Dalil Aqli mengenai Iman kepada Qada dan Qadar adalah sebagai berikut: ‡ ³Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran´ (Q. Maka manusia wajib beriman dan tidak dapat menolaknya. dan engkau percaya kepada qadar yang baiknya ataupun yang buruk.R Muslim) ‡ Qada dan qadar merupakan hukum Allah yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia.S Al-Qamar:49) ‡ ³Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku´ (Q. hari akhir. para MalaikatNya. Dengan demikian. kelirulah orang yang berkeyakinan bahwa manusia dilahirkan bebas merdeka tanpa aturan. . kitab-kitab-Nya.S Al-Ahzab:38) ‡ Iman itu ialah engkau percaya pada Allah. para Rasul-Nya. (H.

berserah diri kepada Qada dan Qadar Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Tawakkal bukan berarti hanya menggantungkan nasib kepada Allah. tanpa ikhtiar atau usaha.IKHTIAR & TAWAKKAL PENGERTIAN IKHTIAR & TAWAKKAL IKHTIAR dalam arti sempit adalah memilih.. PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL HIKMAH TAWAKKAL adalah berserah diri kepada Allah SWT. Islam menghendaki agar setiap muslim berusaha sekuat tenaga dengan cara yang halal untuk mengubah nasibnya. . serta bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Secara istilah. ikhtiar adalah berusaha secara maksimal dalam mencapai tujuan. namun manusia harus tetap berusaha untuk mencapai tujuannya.

Orang yang berusaha menghilangkan mudarat yang menimpa dirinya. Orang yang berusaha menolak dan menghindarkan diri dari hal-hal yang akan menimbulkan mudarat atau bencana. 2. menyerahkan urusan kepada Allah SWT. apapun bentuk dan keadaannya. karena Dia mengetahui segala sesuatu mengenai diri dan keadaannya.IKHTIAR & TAWAKKAL TINGKATAN TAWAKKAL Menurut Imam Al-Ghazali. Orang yang berusaha memelihara sesuatu yang dimiliknya supaya mendapat hal-hal yang bermanfaat. 4. . Orang yang berusaha memperoleh sesuatu yang dapat membawa manfaat kepadanya. 3. PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL HIKMAH Ada tiga tingkatan tawakkal menurut Imam Al-Ghazali: 1. ridha atau rela menerima segala ketentuan Allah SWT. orang yang bertawakkal terbagi menjadi 4 bagian: 1. 3. Tafwid. Taslim. Tawakkal. 2. keadaan hati yang tenang terhadap yang dijanjikan Allah SWT.

Manusia menjadi orang yang memandang masa depan yang cerah. 9. Yakin bahwa Allah SWT. Tidak akan meminta pertolongan. 4. Manusia harus selalu berupaya untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. 7. 6. Hasil yang didapat akan positif apabila dikerjakan dengan positif pula. 8. tidak pernah menyalahi sunahNya dan mengingkari janji-Nya.HIKMAH HIKMAH BERIMAN KEPADA QADA & QADAR Beberapa hikmah yang dapat diambil dalam mengimani Qada dan Qadar adalah sebagai berikut : 1. 5. tentunya dengan diiringi tawakkal dan do¶a. kecuali kepada Allah SWT. Lebih sadar bahwa segala masalah dapat diselesaikan. Tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah SWT. karena Allah tidak akan merubahnya bila tidak dimulai dari diri sendiri. Terhindar dari sifat takabur. Manusia yang hidup pasrah tanpa usaha dilarang dalam ajaran Islam. Segala sesuatu dimulai dari diri kita. 3. 2. PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL IKHTIAR & TAWAKKAL .

Bagaimana pandangan kalian terhadap aborsi ? 3. Menurut Kalian. Apa yang dimaksud dengan gol. gol. apakah peramal itu ada dan bagaimana pandangan kelompok Anda menyikapi hal tersebut ? 2. Qadariyah.PERTANYAAN 1. Jabariyah. dan Ahli Sunal wal Jama ah ? JAWABAN .

JAWABAN 1. yaitu aborsi untuk keselamatan Ibu dan aborsi yang sengaja dilakukan untuk membunuh sang bayi. Pada kondisi yang pertama. PERTANYAAN No. 2.3 . Menurut kami peramal itu mungkin memang ada. Kenapa? Karena ramalan dokter merupakan ramalan yang bersifat ilmiah dan bukan ramalan mistik. Namun pada kondisi kedua. tapi tak seharusnya kita mempercayai ramalan tersebut karena kita hanya boleh percaya pada Allah semata. apalagi yang dibunuh adalah bayi hasil hubungan terlarang dan haram hukumnya. yaitu ramalan dokter. Menurut kami aborsi terbagi menjadi 2. menurut kami hal itu wajar dilakukan. Ada satu ramalan yang boleh kita percayai. Pada dasarnya peramal itu adalah orang-orang terpilih yang diberikan kemampuan untuk melihat kemungkinan masa depan dan orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang terpercaya untuk menyikapi hal tersebut. menurut kami begaimanapun keadaannya akan menjadi dosa.

Golongan Qadariyah Golongan yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan tersendiri untuk memenuhi hajat hidupnya tanpa terikat Qadar awal. Golongan Jabariyah Golongan yang berpendapat bahwa manusia itu terikat oleh Qadar awal secara mutlak.JAWABAN 3. Ahli Sunah wal Jama ah Golongan yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan menentukan segala sesuatu tetapi tidak bisa melanggar aturan Qadar awal yang telah ditetapkan. PERTANYAAN .

SEKIAN DAN TERIMA KASIH« .