APA YG HARUS KITA LAKUKAN KETIKA KITA SAKIT

1. SABAR KETIKA SAKIT

Dalam kehidupan ini , setiap orang akan di uji dan di coba oleh Alloh SWT , untuk itu tiada yang lebih baik yang diberikan
kepada seorang hamba melebihi kesabaran. Sakit merupakan ujian yang dengannya Alloh SWT mengampuni atas dosa dan
kesalahan yang pernah ia perbuat. Dalam sebuah Hadits di sebutkan :

´ Barangsiapa yang dikehendaki oleh Alloh untuk diberikan kebaikan , niscaya ia akan mendapatkannya .µ ( HR. Bukhori &
Muslim )

Dalam riwayat lain , di sebutkan : ´ Tidaklah musibah , penyakit , kesengsaraan , kesedihan dan rasa sakit menimpa
seorang muslim , bahkan sampai duri yang menusuknya , melainkan Alloh akan mengampuni kesalahan ² kesalahannya.´

Dari Ibnu Mas¶ud RA , menerangkan :
Saya bertamu kepada Rasululloh SAW , kebetulan ia sedang menderita demam , maka aku berkata kepada Beliau ,µ Ya
Rasululloh , badan Anda panas sekali ! µ Rasululloh SAW menjawab ,µ Memang suhuku naik sampai dua kali lipat suhu
badan tuan ² tuan di kala demam.µ Kataku pula ,µ Sebabnya mungkin karena Anda diberi pahala dua kali lipat pula ! ´
Benar demikian , kata Nabi SAW. Dan tidak seorang muslimpun yang di timpa kesakitan mulai dari tusukan duri hingga
yang lebih berat dari itu , kecuali dihapuskan oleh Alloh dengan itu kesalahan ² kesalahannya , tak ubahnya seperti kayu
yang menggugurkan daun ² daun.µ ( HR. Bukhori )

Dari Anas Bin Malik RA , menerangkan : Rasululloh SAW bersabda :
Sesungguhnya Alloh SWT berfirman ,µ Jika seorang hamba mendapat cobaan dari Ku mengenai dua kesayangannya (
dua matanya ) maka ia sabar , nanti akan kuganti dengan surga.µ ( HR. Bukhori )

Dari Shuheib Bin Sanan , menerangkan : Rasululloh SAW bersabda :
´ Sungguh ajaib perihal seorang mukmin itu. Bagaimana juga keadaannya semuanya baik , dan ini tidak akan ditemukan
kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan , ia bersyukur , dan itu merupakan kebaikan. Jika ia ditimpa
kemalangan / musibah , ia akan bersabar , dan itu juga merupakan kebaikan baginya.µ ( HR. Muslim )

Dari Atha¶ Bin Ribah RA , Dari Ibnu Abbas yang menanyakan kepadanya :
Inginkah Anda melihat seorang penduduk surga ? Jawabku : ´ Ya ´ Katanya , Nah , wanita yang hitam itu ! Ia pernah
datang kepada Nabi SAW dan mengadu , ´ Saya ini sering jatuh pingsang dan suka membukakan aib ( aurotnya ) maka
doakanlah oleh Anda kepada Alloh agar disembuhkan Nya.µ Nabi SAW berkata ,µ Jika anda mau , anda terima itu dengan
sabar dan sebagai ganjarannya anda akan mendapat surga atau kalau tidak saya doakan kepada Alloh SWT agar
disembuhkannya.µ Wanita itu menjawab : Baiklah saya akan sabar. Wanita itu berkata lagi : Tetapi saya sering
membukakan rahasia ( kelihatan aurotnya ) , maka doakanlah oleh Anda agar saya tidak berpenyakit seperti itu
lagi. Maka didoakanlah oleh Nabi SAW. ( HR. Bukhori & Muslim )


2. MENJENGUK ORANG SAKIT

Dari Abu Harairah RA , Ia bercerita bahwa Rasululloh SAW bersabda :
´ Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima , yaitu menjawab salam , menjenguk orang sakit , mengantarkan
jenazah , memenuhi undangan dan mendoakan saudaranya yang bersin.µ ( HR. Muttafaqun µalaih )

Tsauban mengatakan , bahwa Rasululloh SAW bersabda :
´ Sesungguhnya seorang muslim yang menjenguk saudaranya sesama muslim , maka ia masih tetap berada di taman surga
, sehingga ia kembali.µ ( HR. Ahmad , Muslim , Tirmidzi )

Rasululloh SAW bersabda :
³Berikanlah makan kepada yang lapar dan jenguklah yang sakit serta bantulah orang susah yang berada dalam tawanan.µ
( HR. Bukhori )

3. KEUTAMAAN MENJENGUK ORANG SAKIT

Tsauban mengatakan , bahwa Rasululloh SAW bersabda :
´ Sesungguhnya seorang muslim yang menjenguk saudaranya sesama muslim , maka ia masih tetap berada di taman surga
, sehingga ia kembali.µ ( HR. Ahmad , Muslim , Tirmidzi )

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda : µ Siapa menjenguk orang yang sakit, maka akan
terdengarlah seruan dari langit ,µ Baik sekali perbuatan Anda , baik sekali kunjungan Anda dan Anda telah menyediakan
suatu tempat tinggal dalam surga.µ ( HR. Ibnu Majah )

Dari Ali RA , menerangkan : Rasululloh SAW bersabda :
µ Setiap muslim yang menjenguk muslim lainnya ( yang sedang sakit ) di waktu pagi , akan didoakan oleh tujuh puluh ribu
malaikat sampai sore. Jika ia menjenguk di waktu sore , akan didoakan oleh tujuh puluh ribu malaikat hingga pagi ,
sedang dalam surga tersedia buah ² buahan yang telah dipetik. ´ ( HR. Tirmidzi )


4. MENJENGUK ORANG NON ISLAM

Boleh kita menjenguk orang sakit meskipun yang sakit itu orang non Islam , hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang
diriwayatkan dari Anas Bin Malik RA , ia menerangkan :
´ Ada anak seorang Yahudi yang mengabdi kepada Nabi SAW , pada suatu ketika ia jatuh sakit , kemudian Nabi SAW
datang untuk menjenguknya.µ ( HR. Bukhori )


5. WANITA MENJENGUK LAKI ± LAKI

Pada Bab Iyadatu An Nisa· Ar Rijal , Imam Bukhori mengatakan : Bahwa Ummu Darda¶ pernah menjenguk seorang laki
± laki Anshor dari jamaah masjid yang sedang sakit.


Dari Aisyah RA , ia menceritakan :
Ketika Rasululloh SAW tiba di Madinah , Abu Bakar dan Bilal terserang demam , lalu aku menjenguk mereka berdua. Aku
bertanya , ´ Wahai ayah , apa yang anda rasakan ? Juga kepada Bilal , apa pula yang anda rasakan dalam diri anda
?................. ( HR. Bukhori , Muslim dan Baihaqi )

Catatan :
Boleh seorang wanita menjenguk laki ± laki atau sebaliknya laki ± laki menjenguk wanita , tetapi harus ditemani oleh mahromnya (
suaminya , bapaknya , adiknya , dll ) baik yang dijenguk maupun yang menjenguk , untuk menghindari fitnah.

6. ORANG YANG SAKIT , TETAP DITULIS AMALAN YANG BIASA DILAKUKANNYA SEWAKTU SEHAT

Dari Abu Musa Al Asy¶ari RA , menerangkan Rasululloh SAW bersabda :
´ Bila seorang hamba ditimpa sakit atau mengadakan perjalanan , dicatatlah untuknya amalan seperti amalan yang biasa
dilakukannya sewaktu sehat dan mukim ( tidak dalam perjalanan ).µ ( HR. Bukhori )

7. ADAB MENJENGUK ORANG SAKIT

Sewaktu menjenguk orang yang sakit , disunnahkan mendoakan si sakit agar lekas sembuh , sehat kembali , memberi nasehat
untuk tetap bersabar , menyampaikan ucapan yang menghibur hati dan menguatkan jiwanya.

Nabi SAW bersabda ,´ Jika kamu menjenguk si sakit , tiupkanlah harapan untuknya lanjut usia ( sembuh ) . Memang
demikian itu tidak dapat menolak takdir , tetapi akan menentramkan jiwa si sakit. Dan sholawat dan salam dari Alloh
akan terlimpah kepadanya.µ


8. MENGELUH / MENGADU KETIKA SAKIT

Seseorang yang sedang sakit , boleh mengadu / mengeluh kepada suami / istrinya , dokter atau temannya , tetapi sebelumnya
harus bersyukur kepada Alloh , karena dengan sakit itu berarti dosanya sebagain diampuni oleh Alloh.
Aisyah RA , pernah mengeluh kepada Rasululloh SAW , katanya : Oh sakitnya kepalaku. Nabi berkata : Saya juga , kepala
saya terasa sakit sekali. Nabi SAW berkata ,µ Ya Alloh kepada Mu lah aku mengadu , betapa lemahnya tenagaku.µ

Nabi Ya¶kub AS pernah mengadu kepada Alloh SWT , seperti termaktub dalam Alqur¶an Surat Yusuf ayat 86 yang artinya ³
Hanya kepada Alloh aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku .µ


9. MENJENGUK ORANG YANG SAKIT MATA

Dari Zaid Bin Arqom , menerangkan : Saya di jenguk oleh Rasululloh SAW sewaktu saya ditimpa sakit pada kedua belah
mata.µ ( HR. Abu Daud )


10. LARANGAN KELUAR ATAU MASUK KE DAERAH YANG
SEDANG DI LANDA WABAH CACAR ( PENYAKIT MENULAR )

Rasululloh SAW melarang seseorang keluar atau masuk ke suatu daerah yang sedang dilanda penyakit , karena berarti itu
akan menjerumuskan diri ke dalam bahaya dan juga agar penyakit itu tidak menyebar ke mana ± mana ( karantina )

Dari Usamah Bin Zaid RA , menerangkan : Bahwa Nabi SAW menyebut soal penyakit cacar , Beliau bersabda ,µ Itu adalah
semacam bencana atau siksa yang dikirim kepada satu golongan dari bani Israil. Maka bila ia berjangkit pada suatu
negeri dan kebetulan kamu sedang berada di sana janganlah kamu keluar daripadanya. Sebaliknya jika ia ( penyakit itu
) berjangkit dan kamu berada di luar , janganlah kamu masuk ke dalamnya.µ ( HR. Tirmidzi )
11. LARANGAN MENCAMPUR ANTARA YANG SAKIT DENGAN YANG SEHAT

Barangsiapa yang ditimpa penyakit menular dan berbahaya , maka si sakit tidak boleh dicampur dengan orang yang sehat .
Begitu pula hal ini berlaku pada binatang.

Rasululloh SAW bersabda :
´ Tidak boleh di campur antara yang sakit dengan yang sehat.µ

12. BEROBAT

Apabila kita sakit , kita diperintahkan untuk berobat dengan cara yang di syari¶atkan agama , tidak boleh berobat dengan
yang dilarang oleh syari¶at.

Rasululloh SAW bersabda :
´ Setiap penyakit ada obatnya , jika sebuah obat itu bisa mujarab ( menyembuhkan ) niscaya suatu penyakit akan
sembuh dengan ijin Alloh.µ ( HR. Muslim )

Dari Ummu Salamah RA , ia bercerita bahwa Rasululloh SAW bersabda :
´ Sesungguhnya Alloh tidak menjadikan kesembuhan bagi kalian dengan hal ² hal yang diharamkan.µ ( HR. Baihaqi )

Dari Ibnu Mas¶ud RA , menerangkan : Rasululloh SAW bersabda :
´ Sesungguhnya Alloh SWT tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu
berobatlah kamu.µ ( HR. Ibnu Majah , An Nasai )

Dari Usamah Bin Syureik , menerangkan : Rasululooh SAW bersabda : ´ Berobatlah kamu , karena Alloh SWT tidak
menaruh sesuatu penyakit melainkan menyediakan obatnya , kecuali suatu penyakit yaitu penyakit tua ( pikun ) .´ ( HR.
Ahmad )

Dari Abu Darda , menerangkan : Rasululooh SAW bersabda :
´ Sesungguhnya Alloh menurunkan penyakit dan obat , serta menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Dari itu
berobatlah kamu , tetapi jangan berobat dengan yang haram.µ ( HR. Abu Daud )


Pengobatan cara Nabi ( Thibbun Nabawi ) adalah dengan berbagai cara , yaitu :

y Ruqyah Syar¶iyyah ( pengobatan dengan cara di bacakan ayat ± ayat Al Qur¶an & doa )
y Bekam / Berpantik ( mengeluarkan darah kotor )
y Minum Madu
y Habatus Saudah ( khasiat biji ± bijian , ramuan )

13. WANITA BEROBAT KE DOKTER PRIA atau PRIA BEROBAT KE DOKTER WANITA

Seorang wanita yang sakit boleh berobat ke dokter pria atau sebaliknya seorang pria yang sakit boleh berobat ke dokter
wanita.

Dari Rubai¶ Binti Mu¶awwidz Bin Afra , ia bercerita :
´ Kami pernah ikut berperang bersama Rasululloh SAW , dimana kami memberikan minum kepada pasukkan , mengurus
dan membawa tentara ² tentara yang terbunuh dan juga yang terluka kembali ke kota Madinah.µ ( HR. Bukhori )

Catatan :
Yang paling aman dan paling beretika adalah seorang wanita yang sakit berobat ke dokter wanita juga , seorang pria yang sakit berobat ke
dokter yang pria juga. Jika keadaan terpaksa dan tidak ada pilihan lain , seorang dokter pria boleh melihat aurot wanita atau dokter wanita
boleh melihat aurot pria.

14. BEROBAT KE DOKTER NON MUSLIM

Seorang muslim / muslimah yang sakit boleh berobat ke dokter yang non muslim , jika dokter non muslim tersebut
merupakan dokter ahli dan dapat dipercaya serta tidak ada dokter muslim / atau muslimat yang menguasai spesialis ilmu
tersebut.

Di dalam hadits yang shohih , dinyatakan :
´ Ketika Nabi hijrah , Beliau menyewa seorang musyrik yang mahir menunjukkan jalan dan mengamanatkan diri serta
harta Beliau kepadanya. Disamping itu , penduduk Bani Khuza·ah , baik yang muslim maupun yang kafir pernah membantu
Rasululloh SAW.µ

15. BERBAIK SANGKA KEPADA ALLOH SWT

Dari Jabir RA , ia bercerita , aku pernah mendengar Rasululloh SAW sebelum wafat , beliau mengucapkan sebanyak tiga kali
yaitu : ´Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali berada dalam keadaan berbaik sangka kepada
Alloh SWT.µ ( HR. Muslim )

Di dalam Hadits Qudsi , Dari Abu Hurairah RA , Rasululloh SAW berkata : Alloh SWT berfirman : ´ Aku menurut
bagaimana persangkaan hamba Ku.µ ( HR. Bukhori Muslim )

16. MENGHARAP KEMATIAN

Mengharap kematian atau mendoakan kematian terhadap dirinya sendiri yang disebabkan oleh berbagai hal , hukumnya
adalah ³ MAKRUH ³

Dari Anas Bin Malik RA , ia bercerita bahwa Rasululloh SAW bersabda :
´ Janganlah salah seorang diantara kalian mengharapkan kematian akibat kesengsaraan yang dialami , andai kata kita
harus berharap untuk itu , maka hendaklah ia menngucapkan : ´ Ya Alloh , biarkanlah aku tetap hidup jika memang hidup
itu yang terbaik bagiku dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagi diriku.µ ( HR. Jamaah )

Dari Ummu Fadl , ia bercerita : ´ Rasululloh SAW pernah datang menemui Abbas , yang ketika itu ia sedang mengeluh dan
mengharap kematian. Maka Rasululloh SAW berkata : ´ Wahai pamanku Abbas , janganlah engkau mengharap kematian ,
sebab jika engkau sebagai orang yang baik maka mungkin ia adalah lebih baik bagimu. Sedang apabila engkau adalah
seorang yang jahat , maka mungkin engkau akan dapat melepaskan diri dari kejahatan dan yang demikian itu adalah lebih
baik bagimu.µ ( HR. Ahmad dan Al Hakim )

17. MENGINGAT KEMATIAN

Dianjurkan setiap muslim untuk mengingat kematian dalam kondisi sehat dan mempersiapkan bekal untuk kematian ,
terutama yang dalam kondisi sakit. Dari Abdulloh Bin Umar RA , ia bercerita bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´
Hendaklah kalian memperbanyak mengingat kematian.µ ( HR. Thabrani )

Dari Abdulloh Bin Umar RA , ia bercerita :
´ Aku pernah mendatangi Rasululloh SAW sebagai orang kesepuluh , dari sepuluh orang yang mendatangi Beliau pada
saat itu. Kemudian seseorang dari kaum Anshor berdiri dan bertanya , Wahai Rasululloh SAW, siapakan orang yang
paling cerdik dan terkuat pendiriannya ?µ Rasululloh SAW menjawab , ´ Yaitu orang yang terbanyak mengingat kematian
dan yang terbanyak persiapannya untuk menghadapi kematian mereka itulah orang yang paling cerdik , dimana mereka
berangkat dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat.µ ( HR. Thabrani )

18. KEUTAMAAN DIBERI UMUR PANJANG DISERTAI DENGAN AMAL YANG BAIK

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan :
Rasululloh SAW bersabda ,µ Inginkah kamu Aku tunjukkan orang yang terbaik di antara kalian ? Para sababat menjawab
,µ Ingin wahai Rasululloh.µ Rasululloh SAW berkata ,µ Yang terbaik di antara kalian ialah yang terpanjang umurnya dan
terbaik amalnya.µ ( HR. Ahmad )

Dari Abdurrahman Bin Abi Bakrah , dari Bapaknya , bahwa seorang laki ± laki menanyakan kepada Rasululloh SAW : ´ Ya
Rasululloh , manusia manakah yang paling utama ?µ Nabi SAW menjawab,µ Yakni yang panjang umurnya dan baik
amalnya.µ Laki ² laki itu bertanya lagi : ´ Manusia manakah yang paling jelek ?µ Nabi SAW menjawab ,µ Ialah yang
panjang umurnya dan jelek perbuatannya.µ ( HR. Ahmad , Tirmidzi )


19. WASIAT

Sebelum meninggal dunia , disunahkan ( untuk orang yang punya harta banyak ) untuk mewasiatkan apa yang diinginkannya
dengan cara yang adil dan baik serta tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta warisan.

Alloh SWT berfirman : ´ Diwajibkan atas kalian apabila seseorang di antara kalian kedatangan ( tanda ² tanda ) maut ,
jika dia meninggalkan harta yang banyak , berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma·ruf. Ini adalah
kewajiban atas orang ² orang yang bertaqwa.µ ( QS Al Baqoroh : 180 )

Dalam sebuah Hadits dinyatakan :
´ Tidak ada kemauan yang cukup kuat dari seorang muslim apabila memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkannya ,
sehingga ia menginap dua malam , melainkan wasiat itu tertulis di sisinya.µ ( HR. Muslim )

20. MENGUCAPKAN ³ LAA ILAAHA ILLALLAH ³

Kepada orang yang sakit parah , hendaknya dituntun atau diingatkan dengan kalimat tauhid , ³ LAA ILAAHA ILLALLAH ³

Dari Abu Hurairah RA , ia berkata bahwa Rasululloh SAW bersabda :
Kepada orang yang sakit parah , talqinkanlah olehmu membaca kalimat ´ LAA ILAAHA ILLALLAH .µ ( HR. Muslim )

´ Talkinkanlah orang yang sekarat dengan : ´ LAA ILAAHA ILLALLAH .µ
( HR. Bukhori & Muslim )

Dari Muadz Bin Jabbal RA , menerangkan : Rasululloh SAW bersabda : µ Siapa ² siapa yang ucapan terakhirnya
berbunyi Laa Ilaaha Illallah , pastilah ia masuk surga.µ ( HR. Abu Daud )


21. MEMBACA SURAT ³ YAASIIN ³

Kepada orang yang sakit parah ( orang yang hendak meninggal dunia ) hendaknya dibacakan Surat Yaasiin.

Dari Ma¶qil bin Yasar RA , ia berkata bahwa Rasululloh SAW bersabda :
´ Yaasiin adalah jantungnya Al Qur·an , tidak dibaca oleh seseorang yang menghendaki Alloh dan negeri akhirat ,
melainkan diberikan ampunan baginya. Untuk itu bacalah ia ( Surat Yaasiin ) atas orang ²orang yang hendak meninggal
dunia di antara kalian.µ ( HR. Ahmad , Nasai , Abu Daud , Al Hakim , Ibnu Hibban )

Ibnu Hibban menegaskan bahwa Surat Yaasiin ini dibacakan pada orang yang di ambang kematian , bukan orang yang sudah
meninggal dunia. Hal ini diperkuat oleh sebuah Hadits dari Shafwan , dimana ia menceritakan :

´ Apabila Surat Yaasiin dibacakan disisi orang yang akan meninggal dunia , maka akan diringankan proses kematiannya.µ (
HR. Ahmad , Ad Dailami * )

* Ad Dailami meriwayatkan hadits tersebut di atas di dalam kitabnya yaitu ´ Al Musnad Al Firdaus ´

22. BATAS UMUR UMMAT ISLAM

Batas umur orang Islam adalah sekitar 60 ± 70 tahun saja , sebagaimaa Sabda Rasululloh SAW , yaitu :

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
³ Umur ummatku atara 60 sampai 70 tahun , dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu.µ ( HR. Ibnu Majah
& Tirmidzi )


23. YANG TERAKHIR HILANG DARI JENAZAH

Yang terakhir hilang dari jenazah adalah pendengaran. Ketika nyawa mulai terpisah dengan jasad , hilanglah semua
kehidupan , namun pendengaran belum hilang sampai nyawa benar ± benar dicabut dari jasad.

Karena alasan inilah Rasululloh SAW bersabda :
µ Bimbinglah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat syahadat , yakni tidak ada Tuhan selain Alloh dan
Muhammad adalah utusan Alloh.µ ( HR. Muslim , Abu Daud , Ahmad )


24. KONDISI ORANG YANG MATI

Jika kita menjumpai orang yang sakaratul maut ( mati ) dalam kondisi lidah menjulur , mulut mengangga , matanya
melotot atau tanda ² tanda lain yang tidak wajar , sesungguhnya dia sedang disiksa yaitu diperlihatkan siksaan di
akhirat

Jika kita menjumpai orang yang sakaratul maut ( mati ) dalam kondisi tersenyum , wajahnya cerah dan matanya tertutup
, sesungguhnya ia sedang bergembira dengan diperlihatkan kepadanya kegembiraan akhirat dan disingkapkan kemuliaan
Nya.

Kita berdoa kepada Alloh SWT agar kita dimatikan dalam keadaan Khusnul Khotimah. Amin

25. SAKARATUL MAUT

Alloh SWT berfirman :
Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari dari padanya. ( QS. Qaaf : 19 )

Alangkah dahsyatnya Sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zhalim berada dalam tekanan sakaratul maut,
sedang Para Malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata) : "Keluarkanlah nyawamu" di hari ini kamu dibalas
dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan
(karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatNya. ( QS Al An¶am : 93 )

Dari Hasan , Rasululloh SAW bersabda , ´ Sungguh , rasa pedih sakaratul maut itu lebih pedih dari pada ditikam tiga
ratus pedang.µ ( HR. Ibnu Abi Ad Dunya )

Abu Nu¶aim menyebutkan dalam kitab Hilyah , dari Watsilah Bin Al Asqa Rasululloh SAW bersabda : ´ Demi dzat yang
nyawaku ada dalam gemgamannya , siksaan malaikat maut itu lebih dahsyat dari seribu pukulan pedang.µ

26. KEMATIAN

Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Ali Imron : 185
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.
Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia
itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat An Nisaa¶ : 78
´ Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, Kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi
kokoh.µ

Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Az Zumar : 30
´Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati.

Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Jumu¶ah : 8

Katakanlah : " Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya , maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu
, kemudian kamu akan dikembalikan kepada ( Allah ) , yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata , lalu Dia beritakan
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.µ

Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Baqoroh : 155 ± 157

155. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan
buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"

157. Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-
orang yang mendapat petunjuk.

27. KEUTAMAAN UCAPAN ³ INNA LILLAAHI WA INNA ILAIHI ROOJIUUN ³ KETIKA MENDAPAT MUSIBAH

Seorang muslim yang apabila mendapat musibah dari yang teringan sampai yang terberat ( kematian ) bersabar terus
mengucapkan kalimat ³ Inna Lillaahi Wa inna ilaihi Roojiuun ´ , akan mendapatkan pahala yang sangat besar.

Dari Abu Musa Al Asy¶ari RA , menerangkan bahwa Rasululooh SAW bersabda : ´ Jika putra dari seorang hamba
meninggal dunia , maka Alloh akan berfirman kepada malaika Nya : Kamu cabutkah nyawa putra hamba Ku ? Malaikat
menjawab ,µ Benar.µ Kamu cabutkah nyawa buah hatinya ? Malaikat menjawab ,µ Benar.µ Lalu apa kata hamba Ku itu ?
Malaikat menjawab ,µ Ia mengucapkan Alhamdulillah dan Inna Lillaah .µ Maka Alloh SWT berfirman ,µ Bangunlah sebuah
rumah untuk hamba Ku ini di surga , namakan rumah itu Baitul Hamd ( rumah pujian ).µ ( HR. Tirmidzi )

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan bahwa Rasululooh SAW bersabda :
Berfirman Alloh SWT ,µ Tidak ada ganjaran yang akan Ku berikan kepada seorang hamba yang Ku cabut nyawa
kekasihnya di atas dunia , lalu diterimanya dengan hati sabar , kecuali surga.µ ( HR. Bukhori )

28. KABAR GEMBIRA UNTUK ORANG YANG BERIMAN

Dari Barra¶ Bin µAzib , menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda :
´ Seorang hamba mukmin jika akan berpisah dengan dunia dan menyongsong akhirat , maka malaikat akan mendatanginya
dari langit dengan wajah yang putih , rona muka mereka layaknya sinar matahari , mereka membawa kain kafan
serta hanuth ( wewangian ) dari surga , mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya
malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sambil berkata ´ Wahai jiwa yang baik , keluarlah menuju ampunan
Alloh dan keridhoan Nya µ Maka ruhnya akan keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong air. Setelah keluar
ruhnya , maka malaikat maut mengambilnya , jika telah diambil , para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangan
malaikat maut meskipun sejenak. Mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanuth tadi. Dari jenazah tersebut muncul
aroma seperti misik terwangi yang ada di bumi «.
( HR. Ahmad , Abu Daud )

Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an surat Fushshilat ayat 30

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka
, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan : "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih ,
dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu .µ

Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an surat An Nahl ayat 32

Orang ² orang yang dimatikan dalam keadaan yang baik oleh para malaikat dengan mengatakan ( kepada mereka ) ´
Salamun ¶alaikum µ ( keselamatan sejahtera bagimu ) masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu
kerjakan ( QS. An Nahl : 32 )

29. KABAR BURUK UNTUK ORANG YANG KAFIR / JAHAT

Rasululloh SAW bersabda :
Sesungguhnya hamba yang kafir ( jahat ) jika akan berpisah dengan dunia dan menyongsong akhirat , maka malaikat ²
malaikta yang kasar akan datang dari langit dengan wajah yang buruk dengan membawa kain kafan kasar dari neraka .
Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata : ´
Wahai jiwa yang jahat , keluarlah engkau menuju kemurkaan Alloh dan kemarahan Nya.µ Ruhnya berpencar di jasad ,
maka malaikat maut mencabutnya layaknya mencabut saffud ( penggerek ) yang banyak mata besinya dari wol yang
basah. ( HR. Ahmad , Abu Daud )

Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Mukminuun : 99 ± 100

99. ( Demikianlah Keadaan orang-orang kafir itu ), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, Dia
berkata: " Ya Tuhanku kembalikanlah aku ( ke dunia )

100. Agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah
perkataan yang diucapkannya saja. dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan .


30. MENGUMUMKAN KEMATIAN

Mengumumkan kematian seseorang untuk di ketahui oleh orang banyak agar mereka turut mendapat pahala dalam
penyelenggaraan fardhu kifayah terhadap jenazah , hukumnya sunnah.

Dari Anas Bin Malik RA , menerangkan :
´ Bahwa Rasululloh SAW memberitahukan berpulangnya Zaid Ja·far dan Ibnu Ruwahah sebelum diketahui oleh umum.µ (
HR. Bukhori , Ahmad )

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan :
´ Bahwa Rasululloh SAW memberitahukan kepada umum kemangkatan Negus Raja Ethiopia ( Habsyi ) pada hari wafatnya
, dan membawa mereka ke masjid , lalu diaturnya shaf para sahabatnya dan disholatkannya dengan membaca empat
takbir.µ ( HR. Jama¶ah )

* Adapaun sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Huzaifah ( Tirmidzi menyatakan hadits Hasan ) , bahwa
Imam Ahmad mengatakan kepada istrinya :

´ Jika saya meninggal , janganlah kau beritahukan kepada siapapun , karena saya takut itu termasuk dalam ´ Na·i ´ ,
sedang saya mendengar Rasululloh SAW melarang na·i. ´

Maka yang dimaksud na¶i adalah : Adat kebiasaan orang jahiliyyah yaitu bila ada seorang bangsawan yang meninggal ,
mereka mengutus seorang utusan yang berkuda memberitahukan kepada para kepala suku Arab , dengan mengatakan ´ Telah
celaka bangsa Arab dengan meninggalnya si Anu ´ dan pemberitahuan ini diiringi dengan ratap tangis dan hiruk pikuk.

* Jadi yang dimaksud dilarang atau tidak boleh mengumumkan kematian adalah mengumumkan kematian seperti
cara bangsa jahiliyyah dulu serta disertai / di campuri unsur syirik.


31. MATI MERUPAKAN ISTIRAHAT

Diriwayatkan oleh Bukhori & Muslim dari Abu Qatadah RA , bahwa di hadapan Nabi SAW lewat jenazah , maka Nabi SAW
bersabda :
´ Ia adalah seorang yang beristirahat atau seorang yang mengistirahatkan orang.µ Mereka bertanya ,µ Wahai Rasululloh
, apa maksud Anda seorang yang beristirahat atau mengistirahatkan orang ?µ Nabi Menjawab ,µ Seorang hamba yang
beriman ia akan beristirahat dari susah payahnya dunia. Sedang hamba yang jahat , negeri ² negeri , pohon ² pohon dan
hewan yang melata akan beroleh istirahat dari kejahatannya.µ

32. BERAMAL SEBELUM DATANG KEMATIAN

Janganlah seseorang sering menunda ± nunda dalam berbuat baik / amal sholih karena berbagai kesibukan
duniawinya , karena selama manusia hidup pasti tidak akan lepas dari kesibukan. Kita harus mengatur kesibukan
jangan kita diatur oleh kesibukan.


Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Munafiquun : 9 , 10 , 11

9. Hai orang-orang beriman , janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa
yang berbuat demikian Maka mereka itulah orang-orang yang merugi.

10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah
seorang di antara kamu lalu ia berkata : "Ya Rabb-ku , mengapa Engkau tidak menangguhkan ( kematian ) ku sampai
waktu yang dekat , yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang sholih ?"

11. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan ( kematian ) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya dan
Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan.

PEMAHAMAN ² 02

YANG HARUS KITA LAKUKAN PADA SAAT
ADA ORANG YANG MATI

1. MENUTUP MATA ORANG YANG MENINGGAL DUNIA

Apabila kita menemui orang yang meninggal dunia dengan mata yang terbuka ( melek ) hendaknya matanya kita tutup ( kita
meremkan ).

Dari Syadda Bin Aus , ia berkata bahwa Rasululloh SAW bersabda :
´ Apabila kamu menghadapi orang mati , maka hendaklah kamu tutupkan matanya , karena sesungguhnya mata itu
mengikuti ruh , dan hendaknya kamu mengucapkan yang baik , maka sesungguhnya ia dipercayai menurut apa yang
diucapkan oleh ahlinya.µ ( HR. Ahmad , Ibnu Majah )

Dari Ummu Salamah , ia menceritakan : Rasululloh SAW pernah menemui Abu Salamah ketika telah mencapai ajalnya (
mati ) , sedang mata Abu Salamah pada saat itu dalam keadaan terbuka. Maka Beliaupun memejamkannya seraya
berucap, ´ Sesungguhnya apabila ruh itu diambil , maka pandangan mata akan mengikutinya.µ

2. MENUTUP MAYAT / JENAZAH DENGAN KAIN

Orang yang meninggal dunia , hendaknya mayatnya ditutup dengan kain sebagai penghormatan kepadanya dan supaya
aurotnya tidak kelihatan.

Dari Aisyah RA , Rasululloh SAW bersabda :
Ketika Rasululloh SAW meninggal dunia , beliau ditutup dengan kain tenunan negeri Yaman.µ ( HR. Muttafaqun µAlaih )

Khabbab Ibnu Al Arat RA menerangkan :
´ Bahwasanya tidak diperoleh kain kafan untuk Hamzah selain dari sehelai selendang yang indah. Apabila ditutup kedua
kakinya maka tak dapat menutupi kepalanya.Karena itu diletakkan di atas kepalanya , sedangkan diatas kedua kakinya di
letakkan idzkhir ( semacam tumbuh ² tumbuhan ) .µ ( HR. Ahmad )

3. MENCIUM JENAZAH

Tidak ada halangan ( boleh ) mencium jenazah bagi keluarganya yang sangat sayang dan berduka cita atas kematian
saudaranya.

Dari Aisyah RA menerangkan :
´ Rasululloh SAW telah mencium Usman Bin Mazh·un ketika ia telah mati , sehingga tampak air mata mengalir di muka
Beliau.µ ( HR. Ahmad & Tirmidzi )

Aisyah RA menerangkan :
´ Bahwasanya Abu Bakar masuk lalu melihat Rasululloh SAW yang sedang ditutupi dengan kainnya. Maka Abu Bakar
membuka kain yang menutup muka Nabi SAW , bersimpuh lalu menciumnya.µ ( HR. Bukhori , Ahmad , An Nasai )

Aisyah RA dan Ibnu Abbas RA menerangkan :
´ Bahwasanya Abu Bakar mencium Nabi SAW sesudah Beliau wafat.µ
( HR. Bukhori , An Nasai , Ibnu Majah )

4. MENANGIS / BERTERIAK - TERIAK ATAS KEMATIAN

Diperbolehkan menangis atas kematian seseorang tetapi tidak boleh berteriak ± teriak atau menjerit ± jerit.

Dari Abu Musa , ia berkata : ´ Aku berlepas diri dari orang ² orang yang Rasululloh melepaskan diri darinya.
Sesungguhnya Rasululloh berlepas diri dari orang ² orang yang berteriak ² teriak , yang mencukur rambut dan yang
merobek ² robek bajunya ketika mendapatkan musibah.µ ( HR. Bukhori & Muslim )

Dari Umar Bin Khoththob RA , Nabi Bersabda : ³ Orang yang meninggal dunia akan di adzab dalam kuburnya akibat
ratapan atas dirinya.µ ( HR. Muttafaqun µAlaih )

Dari Mughirah , Nabi Bersabda :
³ Barangsiapa diratapi atas kematiannya maka ia akan di siksa karena ratapan tersebut.µ ( HR. Muttafaqun µAlaih )

Anas Bin Malik RA , menceritakan :
´ Nabi mengambil janji setia dari kaum wanita ketika mereka mengajukan janji setia , yaitu bahwa mereka tidak akan
berteriak ² teriak ketika mendapatkan musibah kematian. Lalu mereka bertanya : ´ Wahai Rasululloh , kaum wanita telah
membantu kami berteriak pada jaman jahilliyyah dulu , lalu apakah kami harus membantu mereka pada masa Islam kini
?µ Rasululloh menjawab ,µ Tidak ada bantu ² membantu dalam hal berteriak karena kematian di dalam Islam.µ ( HR.
Ahmad )

Dari Umar Bin Khoththob RA , Nabi Bersabda :
³ Sesungguhnya orang yang meninggal dunia akan di di siksa dalam kuburnya akibat ratapan keluarganya yang masih
hidup.µ ( HR. Muttafaqun µAlaih )

Abu Malik Al Asy¶ari RA , menerangkan , bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Ada empat macam adat jahiliyyah yang
masih terdapat di kalangan umatku dan masih belum mereka tinggalkan , Membanggakan kasta , Menjelekkan asal usul
seseorang , Menggantungkan turunya hujan pada bintang , Meraung ² raung meratapi mayat. ´
Rasululloh SAW selanjutnya bersabda : ´ Perempuan yang meratapi mayat jika ia belum bertobat sebelum meninggal ,
akan disuruh berdiri pada hari kiamat dengan memakai celana dari bahan yang mudah terbakar dan baju dari paku.µ (
HR. Muslim , Ahmad )

Rasululloh SAW bersabda ,´ Ada dua macam suara yang dilaknat di dunia maupun di akhirat , yaitu seruling di kala
mendapat nikmat dan ratapan diwaktu ditimpa musibah.µ ( HR. Bazzar )

5. MENGHADAP KIBLAT

Dari Abu Qotadah RA , menerangkan :
´ Bahwa tatkala Nabi SAW tiba di Madinah , Nabi SAW menanyakan Barra· Bin Ma·rur. Mereka berkata ,µ Ia sudah
wafat dan mewasiatkan sepertiga hartanya buat Anda , juga agar ia dihadapkan ke arah kiblat sewaktu hendak
meninggal.µ Maka Nabi SAW berkata ,µ Tepat ( betul ) menurut ajaran Islam. Mengenai hartanya yang sepertiga itu
telah saya kembalikan kepada anaknya.µ ( HR. Baihaqi , Hakim )

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad : ´ Bahwa ketika menemui ajalnya , Fathimah Binti Rasululloh SAW menghadapkan
wajahnya ke arah kiblat kemudian meletakkan bagian kanan tubuhnya di sebelah bawah.µ


6. MEMBAYAR HUTANG

Dari Abu Hurairah RA , ia berkata , Rasululloh SAW bersabda :
´ Jiwa ( ruh ) seorang mukmin ( yang telah meninggal dunia ) itu tergantung ( tidak sampai kehadirat Alloh ) karena
hutangnya , sehingga dibayarkan terlebih dahulu ( oleh ahli warisnya ).µ ( HR. Ahmad , Ibnu Majah & Tirmidzi )

Dari Abu Hurairah RA , ia berkata , Rasululloh SAW bersabda :
Barangsiapa ( ahli waris ) yang mengambil harta orang yang telah meninggal dunia dengan maksud untuk membayarkan
hutangnya , maka Alloh akan membayarkannya. Sedang bagi siapa yang mengambilnya dengan maksud untuk merusaknya ,
maka Alloh akan merusakkan dirinya.µ ( HR. Bukhori )
Rasululloh SAW bersabda :
´ Aku lebih layak terhadap orang ² orang mukmin dari diri mereka sendiri. Maka barangsiapa yang meninggal dalam
keadaan berutang dan tidak menyisihkan harta untuk membayar , Kamilah yang akan membayarnya. Dan jika ia
meninggalkan harta , maka adalah untuk ahli warisnya.µ ( HR. Bukhori )

7. MINTA MATI DI MAKKAH / MADINAH

Meminta atau berdoa kepada Alloh SWT minta mati di Makkah atau Madinah , hukumnya adalah boleh. Hal ini berdasarkan
sebuah Hadits dari Hafsah RA , menerangkan bahwa Umar RA berdoa :
´ Ya Alloh , karuniailah aku mati syahid dalam membela agama Mu dan tempatkanlah kematianku itu di negeri Rasul Mu.µ
Hafsah bertanya ,µ Bagaimana bisa ?µ Umar berkata ,µ Insya Alloh akan dikabulkan Alloh.µ ( HR. Bukhori )

8. MEMBERI MAKAN BAGI KELUARGA YANG DITINGGAL

Imam Syafi¶i dan sebagian ulama bersepakat bahwa membawakan / membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggal
mati oleh seseorang , hukumnya adalah sunnah.

Hal ini berdasarkan sebuah Hadits dari Abdullah Bin Ja¶far RA , dimana ia bercerita bahwa Rasululloh SAW bersabda :

´ Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja·far , karena mereka tengah disibukkan oleh adanya duka kematian.µ ( HR. Abu
Daud , Ibnu Majah & Tirmidzi )

* Dalam kebiasaan kita , apabila ada seseorang yang meninggal dunia , kita / istri kita datang ( berta¶ziah ) dengan membawa
beras , gula , uang , atau membawa kue / makanan dll untuk diberikan kepada keluarga si mayat. Kebiasaan ini sangat baik
dan sesuai dengan aturan agama ( saya sangat setuju sekali )


9. PAHALA ORANG TUA YANG DI TINGGAL MATI OLEH BEBERAPA ORANG ANAKNYA

Dari Anas Bin Malik RA , Rasululloh SAW bersabda :
´ Tidaklah seorang muslim dari kalangan umat manusia yang di tinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai
akil baligh , melainkan Alloh akan memasukkannya ke dalam sorga dengan keagungan dan rahmat Nya Alloh atas mereka.µ
(HR. Bukhori )

Dari Abu Sa¶id Al Khudzri RA , ia berkata :
´ Bahwasanya sekelompok wanita muslimah pernah berkata kepada Rasululloh SAW , ´ Wahai Rasululloh , berilah
nasehat bagi kami.µ Kemudian Beliau memberikan nasehat kepada mereka seraya berkata , Wanita mana saja yang
ditinggal mati oleh tiga orang anaknya , maka baginya mereka akan menjadi tabir dari api neraka.µ Lalu seorang wanita
bertanya , Meskipun hanya dua ? Beliau menjawab : ´ Ya ´ ( HR. Muttafaqun µAlaih )

10. BERKABUNG ( AL HADAAD )

I. MAKNA BERKABUNG DALAM ISLAM

Berkabung bahasa Arabnya Al Hadaad adalah tidak mengenakan perhiasan baik baik berupa pakaian yang menarik , minyak wangi
atau lainnya yang dapat menarik laki ± laki untuk menikahinya.

II. JENIS BERKABUNG ( Khusus Untuk Perempuan / Ibu ± Ibu )

Berkabung ada dua jenis , yaitu :

Berkabung atas kematian suaminya ( masa µiddah ) yaitu selama empat bulan 10 hari
Berkabung atas kematian saudarnya yaitu selama 3 hari

III. DALIL / HUKUM DASAR BERKABUNG

QS : Al Baqoroh ayat 234

´´´´C´ãBb.´ ´´´¬´´.¬´J´· ´ò´N1´v ´´´´:AH´·.´
CJ·´.´´´´0 .·´´´).M´ú´· ´·´·´´´´ò´0´) ´´´)´:´0
ÒM´÷´´´0 b1M´´´´.´ F bß´T´ .·´´`1´) ´·´·`1´¬´0 ´A´
´´B×o´¬ ´)´N´T`1´´ B´ùT´´ .·´1´´´ ´Ê´´ ´·´·´´´´ò´0
´B´´U´´´ù´ÒBB´) N ´ãBb.´ B´ù´) ´´¬´1´ù´´V ´MM´P´. ´´´´´
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri - isteri ( hendaklah para isteri itu ) menangguhkan dirinya (
ber'iddah ) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya , maka tiada dosa bagimu ( para wali ) membiarkan
mereka berbuat terhadap diri mereka [147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

[ 147 ] Berhias , atau bepergian , atau menerima pinangan.

Dari Ummu ¶Athiyah RA , menerangkan , Nabi SAW bersabda :
³ Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari , kecuali atas kematian suaminya , yaitu
ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari , yaitu dengan tidak memakai pakaian jadi kecuali kain tenunan dari Yaman , tidak
memakai celak , tidak memakai wewangian , tidak memakai kutek serta tidak menyisir kecuali dalam keadaan suci dan mengenakan
sedikit dari qisth atau zafar.´ ( HR. Jamaah kecuali Tirmidzi )

Dari Zainab Binti Abi Salamah , ia berkata :
³ Saya masuk ke tempat Ummu Habibah ( istri Nabi SAW ) pada saat kematian ayahnya ( Abu Sufyan Ibnu Harb ). Ummu Habibah
meminta wewangian dan mengoles kepada seorang jariyah. Kemudian Ummu Habibah menyapu kedua pipinya. Sesudah itu Ummu
Habibah berkata : Demi Alloh , saya mendengar Nabi SAW di atas mimbar bersabda ,³ Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman
kepada Alloh dan hari kesudahan , menahan diri dari berhias dan berinai karena kematian seseorang keluarganya lebih dari tiga hari ,
kecuali karena kematian suaminya , maka ia harus menahan diri dari berhias selama empat bulan sepuluh hari.´

IV. HUKUM BERKABUNG

Para ulama sepakat bahwa hukum berkabung seorang istri atas kematian suaminya adalah ³ WAJIB ³


V. MASA µIDDAH WANITA YANG HAMIL

Seorang wanita yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya , maka masa berkabungnya / masa µiddahnya adalah ³ Sampai
Melahirkan ³. Dan status anaknya adalah bapaknya tetap atas nama yang sudah meninggal tersebut ( binti «.. yang meninggal tersebut )

Alloh berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Ath Tholaaq : 4

´6´Ò0´´0.´ ´XB.o´¬J.Bb ´·´·´1´¬´0 ´´0 .·´´´´´·
´·´·`1´oA¬ P ·´v.´ ´C´J´· ´ãBb V´´´·´ ´´0´ã ´·´v ´´`´U´ò´0
b1M´´´·

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang
bertakwa kepada Allah , niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

VI. SYARAT DIWAJIBKANNYA BERKABUNG

Islam
Menikah dengan akad yang shohih
Berakal dan dewasa


VII. HAL ± HAL YANG DILARANG WAKTU BERKABUNG

Berhias / berdandan
Memakai harum ² harumnya yang beraroma kuat
Menikah


11. KEWAJIBAN KITA TERHADAP MAYAT

Apabila ada seseorang muslim yang meninggal dunia , kita yang masih hidup mempunyai kewajiban terhadap mayat tersebut
( Fardhu Kifayah ) yaitu :

A. Memandikan Mayat

* Syarat Wajib Mandi : 1. Mayat orang Islam 2. Ada Mayatnya walaupun sedikit 3. Bukan mati syahid
* Yang berhak memandikannya jika mayat laki ² laki : 1. Istrinya 2. Keluarganya 3. Muslim ( laki ± laki Islam ) lainnya
* Yang berhak memandikannya jika mayat perempuan : 1. Suaminya 2. Keluarganya 3. Muslimat ( wanita Islam ) lainnya
* Dimandikan dengan air yang dicampur dengan harum ² haruman
* Mandi disunnahkan tiga kali / lima kali , kanan dulu baru sebelah kiri
* Bila ada rambut yang rontok , dikembalikan lagi pada waktu mengkafani
* Jika ada gigi palsu , gigi emas , harap dilepas
* Mayat diwudhukan ( seperti wudhu hendak sholat )

Rasululloh SAW bersabda ,µ Hendaklah yang akan memandikan jenazah ² jenazahmu itu orang ² orang yang dapat dipercaya.µ ( HR.
Ibnu Majah )

Rasululloh SAW bersabda ,´ Mulailah dengan bagian yang kanan dan anggota ² anggota wudhu.µ

Dari Ummu µAthiyyah RA , menerangkan : Nabi SAW telah masuk kepada kami sewaktu kami memandikan anak Beliau yang
perempuan , lalu Nabi SAW bersabda ,µ Mandikanlah dia tiga kali atau lima kali atau lebih , kalau kamu pandang baik ( perlu ) dengan
air serta daun bidara , dan basuh yang penghabisan hendaklah di campur dengan kapur barus ( wewangian ).µ ( HR. Bukhori & Muslim
)

B. Mengkafani Mayat

* Kain kafan mayat laki ² laki adalah tiga lembar , perempuan lima lembar.
* Kain kafan diambil dari harta si mayat , keluarganya , baitul maal , jika tidak ada diambilkan dari harta orang kaya di
lingkungannya.
* Gunakan jenis kain kafan yang biasa saja & berwarna putih.

Rasululloh SAW bersabda : ´ Pakailah olehmu kain kamu yang putih , karena sesungguhnya kain putih itu yang sebaik ² baiknya dan
kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu.µ ( HR. Tirmidzi )

Dari Ali Bin Abi Thalib , Rasululloh SAW bersabda ,µ Janganlah kamu berlebih lebihan memilih kain yang mahal ² mahal untuk kafan ,
karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera.µ ( HR. Abu Daud )

Dari Aisyah RA , menerangkan : ´ Nabi SAW dikafani dengan tiga helai kain putih mulus yang baru , tanpa kemeja dan sorban.µ ( HR.
Jama¶ah )


C. Mensholatkan Mayat

Rasululloh SAW bersabda : ´ Sholatkanlah olehmu akan orang ± orang yang mati.´
( HR. Ibnu Majah )

Rasululloh SAW bersabda : ´ Sholatkanlah olehmu orang yang mengucapkan Laailaaha Illalloh .µ ( HR. Daruquthni )

* Rukun sholat jenazah : Niat , Berdiri , Menggunakan empat takbir , Membaca Al Fatihah , Sholawat , Doa & Salam
* Syarat sholat jenazah , sama seperti syarat sholat lainnya
* Sholat jenazah terdiri dari empat takbir , tanpa rukuk & sujud
* Sebaiknya shaf sholat jenazah di bagi menjadi tiga shaf , berdasarkan beberapa hadits seperti berikut ini ,

´Tidaklah dari seorang muslimpun yang meninggal , kemudian disholatkan tiga shaf dari kaum muslimin , melainkan akan dimpuni
dosanya. ´ ( HR. Abu Daud & Tirmidzi )

´Barangsiapa mensholatkannya dengan tiga baris , maka telah dipastikan pahalanya.µ ( HR. Tirmidzi )

´Tidaklah seorang laki ² laki muslim meninggal dunia , kemudian berdiri mensholatkan jenazah itu 40 orang laki ² laki yang mereka
tidak menyekutukan Alloh dengan sesuatu apapun melainkan Alloh akan menjadikan mereka itu syafaat baginya.µ ( HR. Muslim , Abu
Daud , Ibnu Majah , Baihaqqi , Ahmad , An Nasai )
* Posisi mayat di sebelah kiblat orang yang mensholatinya
* Bila mayat laki- laki , posisi imam lurus / sejajar dengan kepala mayat
* Bila mayat perempuan , posisi imam di tengah ² tengah jenazah ( lurus dengan pinggang )
* Bila jenazah banyak ( ada laki- laki , perempuan , anak ² anak ) susunan jenazahnya adalah : laki ² laki , anak ² anak dan
perempuan serta posisi imam sholat seperti jenazah laki ²laki.

Abu Ghalib Al Hannath , menerangkan :
´ Saya melihat Anas Bin Malik bersembahyang untuk jenazah seorang laki ² laki Beliau berdiri di sisi kepala jenazah itu. Setelah
jenazah itu diangkat , dibawa lagi jenazah seorang perempuan , lalu Beliau bersembahyang untuknya. Beliau berdiri di tengah
pinggangnya. Diantara kami ada Al ¶Ala Ibnu Ziyad Al ¶Alay. Maka ketika Beliau melihat perbedaan Anas berdiri terhadap laki ² laki
dan perempuan , Al ¶Ala berkata : ´ Wahai Abu Hamzah ( Anas ) beginikah Rasululloh SAW berdiri untuk orang laki ² laki seperti
dimana engkau berdiri dan untuk perempuan seperti dimana engkau berdiri ?µ Anas menjawab ,µ Benar.µ ( HR. Ahmad , Ibnu Majah ,
Tirmidzi , Abu Daud )

Samurah Ibnu Jundub RA menerangkan :
³ Saya sholat di belakang NABI saw untuk jenazah seorang perempuan yang meninggal dalam mas nifas. Maka Nabi SAW berdiri
untuk mensholatkannya di tengah pinggang perempuan itu.µ ( HR. Jama¶ah )

D. Mengkuburkan Mayat

* Setelah urusan terhadap mayat selesai semuanya ( dimandikan , dikafani , disholatkan ) , sesegera mungkin mayat
dikuburkan.

Alloh SWT berfirman ,µ Bukanlah Kami jadikan tanah sebagai tempat berhimpun baik selagi kamu hidup maupun setelah mati.µ ( QS.
Al Mursalat : 25 - 26 )


12. KEUTAMAAN SHOLAT JENAZAH

Dari Abu Hurairah RA , ia bercerita bahwa Rasululloh SAW bersabda :
´ Barangsiapa mendatangi jenazah hingga ia mensholatkannya , maka baginya pahala satu qiroth. Barangsiapa ikut
mengantarkannya sampai ke pemakaman , maka baginya pahala sebanyak dua qiroth. Seseorang bertanya , µ Apa yang
dimaksud dengan dua qiroth itu , wahai Rasululloh ? Rasululloh SAW menjawab ,µ Yaitu seperti dua gunung yang besar.µ
( HR. Muttafaqun µAlaih )

13. MENGKAFANI JENAZAH ORANG YANG SEDANG IHROM

Dari Ibnu Abbas RA , menerangkan :
³ Seorang laki ± laki sedang wukuf bersama Rasululloh SAW di Arofah. Tiba ± tiba ia terjatuh dari kendaraannya yang
menyebabkan lehernya patah dan meninggal. Hal itu disampaikan kepada Rasululloh SAW. Kemudian Rasululloh SAW
bersabda : Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara serta kafanilah dengan kainnya itu ( kain ihrom ) dan jangan diberi
minyak wangi serta jangan ditutup kepalanya , karena Alloh SWT akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam
keadaan membaca talbiyah.µ ( HR. Jama¶ah )

14. RAMBUT JENAZAH PEREMPUAN HENDAKNYA DI JALIN MENJADI TIGA UNTAI

Dari Ummu µAthiyyah RA , menerangkan :
³ Bahwa wanita ² wanita itu menjalin rambut putri Nabi SAW menjadi tiga untai. Saya tanyakan padanya ,µApakah
menguraikan rambutnya , lalu menjalinnya menjadi tiga untai ?µ Benar : Jawab mereka.µ

Rasululloh SAW bersabda : ´ Dan jadikanlah rambutnya menjadi tiga untai.µ ( HR. Ibnu Hibban )

Menurut Riwayat Muslim : µ Maka kami jalinlah rambutnya menjadi tiga untai , yaitu dua di samping dan satu di tengah.µ

15. MENSHOLATKAN JENAZAH LEBIH DARI SATU

Dari Nafi¶ dari Ibnu Umar , menerangkan :
µ Bahwa suatu kali disholatkan sembilan jenazah yang terdiri dari laki ² laki dan perempuan. Maka jenazah laki ² laki di taruh dekat
imam selanjutnya ke arah kiblat baru jenazah perempuan , dibariskan satu persatu. Diantara jenazah itu terdapat jenazah Ummu
Kalsum Binti Ali ( istri dari Umar ) juga seorang anaknya laki ² laki bernama Zaid. Yang bertindak sebagai imam ketika itu adalah Sa·id
Bin ¶Ash dan diantara makmum terdapat Ibnu Abbas , Abu Hurairah , Abu Sa·id dan Abu Qotadah. Mula ² mula anak tadi di taruh
dekat imam. Imam menyuruh supaya yang didepannya itu mayat laki ²laki. Ketika saya hendak membantah dan melihat kepada Ibnu
Abbas , Abu Hurairah , Abu Sa·id dan Abu Qotadah sambil menanyakan : ´ Bagaimana sebenarnya ini ?µ Mereka menjawab ,µ Itulah
yang menurut sunnah .µ ( HR. An Nasai , Hakim )


16. SEGERA MENGUBURKAN JENAZAH

Disunnahkan untuk menyegerakan mengkuburkan jenazah . Dari Abu Hurairah RA , ia bercerita bahwa Rasululloh SAW
bersabda :
´ Segerakanlah untuk memakamkan jenazah , karena apabila jenazah itu baik , maka kebaikanlah yang kalian ajukan
kepadanya. Sebaliknya , jika jenazah itu tidak baik , maka kalian telah melepaskan keburukan dari pundak kalian.µ ( HR.
Muttafaqun µAlaih )

Dari Abu Qotadah Bin Rib¶iy Al Anshari , ia berkata : Bahwa Rasululloh SAW pernah di lalui oleh jenazah , maka Beliau
berkata ,µ Istirahat dan diistirahatkan karenanya. µ Para Sahabat bertanya : Wahai Rasululloh , apa yang Engkau
maksudkan ? Beliau menjawab ,µ Bagi hamba yang beriman artinya beristirahat dari kepayahan dan penyakit dunia untuk
menuju kepada rahmat Alloh. Sedangkan bagi hamba yang jahat , maka artinya dapat membuat para hamba yang lain ,
Negara , pepohonan dan hewan beristirahat karenanya.µ ( semua merasa aman tentram dari kejahatannya ) .µ ( HR.
Bukhori & Muslim )

17. JENAZAH BAYI YANG KEGUGURAN

Jika bayi yang keguguran itu berumur sebelum empat bulan ( belum bergerak ) tidak perlu dimandikan dan tidak perlu
disholatkan , cukup dibungkus dengan kain terus dikuburkan.

Jika bayi yang keguguran sudah berumur empat bulan atau lebih dan sudah bergerak , maka ia harus dimandikan dan
disholatkan.

Dari Jabir RA , Rasululloh SAW bersabda :
´ Jika bayi keguguran itu telah bergerak , maka ia harus disholatkan dan diwarisi.µ ( HR. An Nasa¶I , Ibnu Majah ,
Baihaqqi , Tirmidzi )

Imam Ahmad dan Sa¶id berpendapat , bahwa bayi yang keguguran harus dimandikan dan disholatkan.
Dari Mughiroh , Rasululloh SAW bersabda :
´ Bayi yang keguguran itu disholatkan , maka ia akan memohonkan ampunan dan rahmat bagi kedua orang tuanya.µ ( HR.
Ahmad & Abu Daud )
18. MATI SYAHID

Mati Syahid adalah orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir untuk meninggikan agama Alloh.

Syahid ada tiga macam : Syahid Dunia & Akhirat , Syahid Dunia , Syahid Akhirat.

y Syahid Dunia & Akhirat , inilah yang yang di maksud syahid diatas.

y Syahid Dunia , yaitu orang yang mati dalam peperangan dengan orang kafir , tetapi dengan niat bukan karena Alloh ( karena
harta , pangkat , wanita , dll )

y Syahid Akhirat , yaitu orang yang mati terbunuh , mati tenggelam , kebakaran mati karena penyakit , mati sewaktu belajar
agama , dll.

Untuk syahid dunia & syahid akhirat , berlaku ketentuan umum kepada jenazah ( dimandikan , disholatkan ,
dikafani , dikubur )

Rasululloh SAW bersabda ,´ Janganlah kamu mandikan mereka ( orang yang mati syhaid ) karena setiap luka atau setiap
tetes darah akan semerbak dengan bau yang wangi pada hari kiamat.µ ( HR. Ahmad )

Dari Jabir : ´ Sesungguhnya Rasululloh SAW telah memerintahkan kepada sahabat ² sahabat Beliau , berhubung dengan
orang ² orang yang gugur dalam peperangan Uhud , supaya mereka dikuburkan beserta darah mereka , tidak dimandikan
dan tidak pula disholatkan.µ ( HR. Bukhori & Muslim )

Dari Jabir Bin µAtik RA , menerangkan , Bahwa Rasululloh SAW bersabda
´ Ada tujuh macam syahid ( syahid akhirat ) selain dari syahid dalam perang sabil yaitu : Orang yang mati karena
penyakit sampar adalah syahid , Orang yang terbenam adalah syahid , Orang yang kena kanker pada lambungnya adalah
syahid , Orang yang sakit kolera adalah syahid , Orang yang mati terbakar adalah syahid , Orang yang ditimpa
reruntuhan adalah syahid , Wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid.µ ( HR. Ahmad , Abu Daud , An Nasai )

Dari Sa¶id Bin Zaid , menerangkan , bahwa Rasululoh SAW bersabda :
µ Siapa yang dibunuh kerena mempertahankan hartanya , maka ia adalah syahid , Siapa yang dibunuh karena agamanya ,
ia adalah syahid , dan Siapa yang dibunuh demi membela keluarganya , ia adalah syahid.µ ( HR. Ahmad , Tirmidzi )

Dari Abu Hurairah RA , Nabi SAW bertanya kepada para sahabat :
´ Siapa sajakah yang kamu katakan matinya sebagai mati syahid ?µ Sahabat menjawab ,µ Ya Rasululloh , siapa saja yang
mati dalam perang sabil , maka ia adalah syahid.µ Nabi SAW berkata ,µ Kalau begitu hanya sedikit sekali syuhada dari
golongan umatku.µ Kalau begitu , siapa ² siapa lagi , wahai Rasululloh ?µ Nabi SAW bersabda ,µ Siapa yang terbunuh
dalam perang sabil maka ia syahid , Siapa yang mati dalam melaksanakan kewajiban yang ditugaskan oleh Alloh , ia
adalah syahid , Siapa yang mati karena penyakit sampar , ia adalah syahid , Siapa yang mati dengan mengidap sakit
diperutnya ia adalah syahid , serta orang yang mati terbenam adalah syahid.µ ( HR. Muslim )

19. MENGUBUR JENAZAH PADA MALAM HARI

Mengkuburkan jenazah pada malam hari hukumnya adalah ³ MAKRUH ³ berdasarkan sebuah Hadits dari Jabir , ia
menceritakan , bahwa Rasululloh SAW bersabda :

´ Janganlah kalian menguburkan jenazah pada malam hari , kecuali jika terpaksa.µ ( HR. Ibnu Majah )

20. WAKTU ± WAKTU DILARANG MENGUBURKAN JENAZAH

Ada tiga waktu dimana kita dilarang ( makruh ) menguburkan jenazah , yaitu :
Pada saat terbit matahari sampai matahari naik sedikit
Pada saat matahari tepat diatas kepala sampai tergelincir
Pada saat matahari terbenan sampai terbenam

Dari Uqbah , menerangkan : ´ Ada tiga saat yang pada waktu itu kami dilarang oleh Nabi SAW buat melakukan sholat
atau menguburkan jenazah , yaitu tepat pada waktu terbitnya matahari sampai ia naik , ketika tepat tengah hari hingga
ia tergelincir dan ketika hampir terbenamnya matahari sampai ia terbenam.µ ( HR. Muslim , Ahmad )

21. SHOLAT JENAZAH DI MASJID

Kita boleh membawa jenazah masuk ke masjid dan mensholatkannya. Dari Ibnu Umar : ´Jenazah Umar disholatkan di
dalam Masjid.µ ( HR. Malik & Sa¶id Ibnu Manshur )

Dari Aisyah RA , ia menerangkan : ´Rasululloh SAW tiada mensholatkan untuk Suhail Ibnu Baidha melainkan di tengah ²
tengan masjid. ´ ( HR. Jama¶ah)

22. CARA MEMBAWA JENAZAH KE KUBURAN

A. Cara Mengusung :

y Mengusung antara dua amud / dua pikulan ( dipikul oleh dua orang , satu di depan satu dibelakang )
y Secara Tarbi¶ ( dipikul oleh empat orang , dua di depan dua di belakang )

B. Berjalan cepat ( tidak berlari dan tidak jalan lambat )

Dari Abu Hurairah RA , ³ Rasululloh SAW bersabda : Berjalanlah secara cepat dalam membawa jenazah , karena jika dia jenazah yang
sholeh kamu mendekatkannya kepada kebaikan dan jika jenazah itu tidak demikian , maka suatu kejahatan kamu tanggalkannya dari
bahu ± bahumu.´ ( HR. Jama·ah )

Dari Abu Bakrah Ra , ia menerangkan : ³ Saya beserta Rasululloh SAW , dan bahwasanya kami seakan ± akan hampir berlari
membawa jenazah.´ ( HR. Ahmad & An Nasai )

C. Posisi / Letak Jenazah waktu di bawa ke kuburan :

y Berjalan di muka jenazah ( Jumhur Ulama , Bukhori , An Nawawi , Imam Syafi¶i , dll )
´ Bahwasanya Ibnu Umar melihat Nabi saw , Abu Bakar dan Umar , berjalan di depan jenazah. ´ ( HR. Ahmad , Abu Daud , An
Nasai , Tirmidzi , Ibnu Majah )

y Berjalan di belakang jenazah ( Abu Hanifah , Ishaq , Al Auza¶i )

Dari Ibnu Thawus dari ayahnya , Rasululloh SAW sehingga Beliau wafat , selalu berjalan di belakang jenazah.

y Orang yang jalan kaki , berjalan dimana ia mau ( depan , samping kiri kanan ) yang naik kendaraan di belakang

Al Mughirah Ibnu Syu¶bah RA , menerangkan : ´ Nabi SAW berkata : Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah
, orang yang berjalan kaki di mukanya , dekat dengan keranda , sebelah kanan atau sebelah kirinya. Dan bayi yang gugur itu
disembahyangkan dan didoakan untuk ibu bapaknya dengan maghfirah dan rahmah.µ ( HR. Ahmad , Abu Daud )

y Makruh hukumnya perempuan yang mengantar jenazah ke kuburan

D. Dilarang mengantar jenazah dengan ratapan dan tangisan

Dari Ibnu Umar , ia menceritakan : ³ Rasululloh SAW melarang kami mengantar jenazah yang disertakan ratapan dan tangisan.´ ( HR.
Ahmad & Ibnu Majah )

E. Dilarang mengantar jenazah dengan membawa pedupaan ( perapen )

Abu Dardah menerangkan : Di saat menjelang ajalnya , Abu Musa berwasiat : ³ Janganlah kamu mengikutkan tempat pedupaan (
perapen ) pada jenazahku.´ Mereka bertanya ,´ Apakah engkau ada mendengar sesuatu hadits dari Nabi SAW tentang hal itu ? Abu
Musa menjawab , ³ Benar , saya telah mendengarnya dari Rasululloh SAW.´ ( HR. Ibnu Majah )

F. Tidak ada bacaan / dzikir pada waktu mengantar jenazah.

Imam An Nawawi ( Al Majmu¶ ) Ibnu Hajar , Al Haitamy ( Tuhfatul Muhtaj ) menyatakan : perbuatan yang benar waktu
mengantar jenazah adalah berdiam diri ( tidak mengangkat suara ) baik bacaan Al Qur¶an maupun dzikir ± dzikir yang lainnya. Jika
mau menyebut nama Alloh , dalam hati saja.

Fudhail Ibnu Amar , berkata : Ibnu Umar mengantar jenazah , tiba ± tiba Beliau mendengar seseorang berkata , ³ Mohon ampunilah
untuk jenazah ini , niscaya Alloh mengampunkan untukmu.´ Maka Ibnu Umar berkata ,´ Mudah ± mudahan Alloh tidak akan
mengampunkan dosamu.

Ibnul Mundzir menerangkan , kami riwayatkan dari Qais Ibnu Abbad , katanya , ³ Sahabat Rasululloh SAW tidak menyukai kita
meninggikan suara pada tiga tempat , yaitu disisi jenazah , ketika berdzikir dan ketika berperang. ³

G. Dilarang mengiringi jenazah dengan sesuatu yang mungkar , seperti kendang , rebana , alat ² alat musik , dll.

23. TENTANG KERANDA YANG DITUTUP DENGAN KAIN YANG DIATASNYA ADA TULISAN AYAT KURSI
atau AYAT ± AYAT AL QUR¶AN

Syaikh Muhammad Bin Sholih Al µUtsaimin berkata :
Tidak ada asalnya dalam syariat tentang penulisan ayat ² ayat Al Qur·an pada kain yang digunakan untuk menutupi mayit
di atas keranda. Bahkan pada hakekatnya merupakan perbuatan yang merendahkan Kalamulloh. Dan hal tersebut tidak
bermanfaat sedikitpun kepada si mayit.

Oleh karena itu , kebiasaan tersebut harus dihilangkan , karena :

y Tidak ada contoh dari Rasululloh SAW , para sahabat , Salafush Sholih
y Didalamnya terdapat unsur merendahkan dan penghinaan terhadap Al Qur·an
y Didalamnya terdapat keyakinan yang rusak ( syirik ) yaitu keyakinan bahwa hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi si
mayit , padahal perbuatan itu tidak bisa mendatangkan manfaat bagi si mayit.

24. SHOLAT JENAZAH DI ATAS KUBUR

Dari Ibnu Abbas RA , ia menerangkan :
´ Rasululloh SAW tiba pada sebuah kubur yang masih basah , lalu Beliau sembahyang diatasnya , para sahabat bershaf
di belakang Nabi SAW. Beliau bertakbir empat kali.µ ( HR. Ahmad , An Nasai , Tirmidzi )

Abu Hurairah RA , menerangkan : ´ Bahwasanya suatu ketika Rasululloh SAW tidak melihat seorang perempuan hitam
penyapu masjid ataupun seorang pemuda. Karena itu Nabi SAW bertanya tentang keadaan perempuan itu atau keadaan
pemuda tersebut. Para sahabat menerangkan , dia telah mati. Kemudian Nabi SAW menerangkan , ´ Apakah tidak
lebih baik kamu memberi tahu kepadaku ?µ Para sahabat tidak menghiraukan urusan perempuan tersebut atau urusan
pemuda tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda ,µ Tunjukkanlah kuburnya.µ Merekapun menunjukkannya , maka
sholatlah Nabi SAW diatasnya ( diatas kuburnya ) , kemudian menerangkan bahwasanya kubur ² kubur ini penuh
dengan kegelapan bagi penghuninya , dan bahwasanya Alloh SWT akan menerangi kubur ² kubur itu bagi penghuni ²
penghuninya karena sholatku untuk mereka.µ ( HR. Bukhori & Muslim )

* Dari beberapa hadits yang tersebut diatas , menunjukkan bahwa khusus bagi orang yang belum mensholati jenazahnya
, boleh sholat jenazah di atas kuburnya. *

25. SHOLAT GHOIB

Ada beberapa pendapat tentang sholat ghoib ini, yaitu :

y BOLEH , ini pendapat Syafi¶i , Ahmad , Jumhur Salaf
y TIDAK BOLEH , ini pendapat Hanafi , Malik

Alasan yang berpendapat BOLEH :

Dari Ibnu Abbas RA , ia menerangkan :
´ Bahwasanya Nabi SAW bersembahyang untuk seseorang yang meninggal sesudah berlalu tiga hari.µ ( HR. Ad Daruquthni )

Dari Ibnu Abbas RA , ia menerangkan :
´ Bahwasanya Nabi SAW bersembahyang di atas sebuah kuburan sesudah berselang sebulan.µ ( HR. Ad Daruquthni )

Sa¶id Ibnu Musayyab menerangkan :
µBahwasanya Ummu Sa·ad meninggal dunia pada saat Nabi SAW tidak ada di tempat. Manakala Nabi SAW tiba kembali , Beliau
bersembahnyang untuknya. Ketika itu telah berlalu sebulan lamanya.µ ( HR. Tirmidzi )

Dari Jabir RA , ia berkata , Rasululloh SAW bersabda :
µ Telah meninggal hari ini seorang laki ² laki yang sholeh dari negeri Habsyi , berkumpullah , bersembahyanglah kamu untuk dia . Lalu
kami membuat shaf di belakang Beliau. Beliau lalu sembahyang untuk mayat itu , sedang kami bershaf ² shaf.µ ( HR. Bukhori &
Muslim )

Alasan yang berpendapat TIDAK BOLEH :

Tentang sholat Nabi SAW untuk raja Habsyi yaitu An Najassy , karena ia meninggal di negeri yang tidak ada orang yang
mensholatinya. Jadi sholat ghoib boleh dilakukan apabila jenazah belum disholatkan . Kalau jenazah sudah disholatkan ,
maka tidak boleh lagi kita melakukan sholat ghoib.

26. BENTUK LUBANG KUBUR

Dari Amir Ibnu Sa¶ad RA , ia menerangkan : ´ Sa·ad berkata : Buatkanlah liang lahat untukku dan tegakkanlah diatas
tubuhku batu bata , sebagaimana dilakukan terhadap Rasululloh SAW.µ ( HR. Muslim , Ahmad An Nasa¶i , Ibnu Majah )

Anas Ibnu Malik RA , menerangkan : ´ Manakala Rasululloh SAW wafat , maka ada orang yang membuat liang lahat dan
seorang yang lain membuat liang di tengah kubur. Mereka berkata : Kami beristikhoroh kepada Alloh dan mengirim
orang kepada penggali ² penggali itu , mana yang selesai lebih dulu diantara keduanya kita biarkan. Kemudian dikirimlah
orang kepada keduanya , maka yang membuat liang lahat datang lebih awal . karena itu merekapun membuat liang lahat.µ
( HR. Ahmad , Ibnu Majah )

Gambar / Model Lubang Kubur :

Liang Lahat Liang Syaq ( di tengah kubur )


Tempat Jenasah
Tempat Jenasah


* Untuk model liang kubur , harus menyesuaikan dengan keaadaan tanah kuburan tempat jenazah akan dikuburkan ( apakah
tanah lempung , tanah pasir , dll )

27. CARA MEMASUKKAN JENAZAH KE LUBANG KUBUR

Mengenai masalah memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur , ada tiga pendapat para ulama :
y Memasukkan dari arah kaki
y Memasukkan dari arah kepala
y Memasukkan dari arah kiblat dengan membujur

28. BACAAN KETIKA MELETAKKAN JENAZAH DI LUBANG KUBUR

Ibnu Umar RA , menerangkan : Bahwasanya Nabi SAW apabila meletakkan jenazah ke dalam kubur Beliau mengucapkan ,µ
Bismillaahi wa·ala millati Rasulillahi .µ ( HR. Ahmad , Abu Daud , Tirmidzi & Ibnu Majah )

29. TATA CARA MELETAKKAN / MEMBARINGKAN JENAZAH DI LUBANG KUBUR

y Jenazah dibaringkan menghadap kiblat dengan bagian kanan tubuhnya di bawah
y Tali pengikat jenazah di kendorkan saja tidak dilepas
y Kain penutup muka jenazah di buka , pipi sebelah kanan di tempelkan ke tanah / diganjal dengan gumpalan tanah
y Kepala jenazah di beri bantal dari batu / tanah lempung
y Untuk menghindari jenazah agar tidak berbalik ke arah belakang jenazah diganjal dengan gumpalan tanah / batu
y Jenazah ditutup dengan kayu / papan ( dinding ari )
y Jenazah di timbun dengan tanah sampai rapat.

30. ADZAN DAN IQOMAH DI KUBURAN

Adzan dan iqomah pada waktu jenazah dibaringkan di lubang kubur sebelum di timbun dengan tanah , tidak pernah di
contohkan oleh Nabi SAW , Sahabat dan Salafush Sholeh.

Adzan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah
Iqomah adalah pemberitahuan kepada jamaah bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan.

* Adzan yang diperintahkan adalah Adzan ketika akan sholat dan Adzan terhadap bayi yang baru lahir.

31. MENTALQINKAN JENAZAH SETELAH DIKUBUR

Mentalqinkan jenazah setelah jenazah di kubur , ada tiga pendapat , sebagai berikut : Di sukai ( Syafi¶i ) Dimakruhkan (
Malik ) Tidak disukai & tidak dimakruhkan ( Abu Hanifah )

* Yang tidak ada perbedaan ( keraguan ) dari kalangan ulama adalah : Kita diperintahkan untuk berdoa dan mohon ampun
kepada Alloh SWT atas jenazah tersebut dan kita mengambil pelajaran bahwa kita juga akan menyusul seperti mereka.

32. MEMBACA AL QUR¶AN ( YASIN ) DI ATAS KUBURAN

Membaca Al Qur¶an ( surat Yaasiin , Al Baqoroh , dll ) di atas kubur tidak ada dalil yang shohih. Hal ini bukan sunnah
tetapi menyalahi sunnah Rasululloh SAW.

Karena Rasululloh SAW jika telah selesai dari mengkuburkan jenazah , Beliau berdiri diatasnya dan berkata : ´ Mintakanlah
ampun bagi saudara kalian ini dan mohonkanlah baginya keteguhan. Sesungguhnya sekarang ini ia sedang ditanya.µ (HR.
Abu Daud , Al Hakim , Al Baihaqqi)

Hadits yang menyatakan bahwa barangsiapa menziarahi kubur dan membaca Yasin disisinya , maka diampunkan dosa orang
yang diziarahi itu , adalah sebagai hadits yang dhao¶if / lemah ( As Sayuthi dalam Jami¶nya )

Riwayat yang menerangkan bahwa barangsiapa berjalan di atas kuburan lalu membaca sebelas kali ³ Qul Huwallaahu Ahad ³
kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang mati , diberikanlah kepadanya sebanyak pahala orang yang mati
tersebut ( riwayat Imam Ahmad ) , adalah hadits yang bathal / tertolak.

Riwayat yang menyatakan : Apabila kamu masuk kuburan maka bacalah Al Fatihah , Al Muawwidzataini dan Qul
Huwallaahu Ahad dan jadikanlah pahala apa yang kamu baca itu untuk isi kubur dan pahala itu sampai pada mereka ( riwayat
Imam Ahmad ) , adalah juga merupakan hadits yang dhao¶if / lemah

33. BUNUH DIRI

Bunuh diri hukumnya HARAM ( dengan alat dan cara yang bagaimanapun )

Dalam sebuah Hadits , Rasululloh SAW bersabda :
´ Siapa yang melakukan tindakan bunuh diri dengan pisau , ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa pisau itu di
tangannya. Ia menikamkannya pada perutnya , sedang ia berada dalam neraka jahananm dan kekal didalamnya. Siapa
yang melakukan tindakan bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari gunung , kelak di neraka jahanam ia menjatuhkan
diri dari bukit dan kekal di dalamnya. ´
( HR. Bukhori & Muslim )

34. MEMOTONG BINATANG DIATAS KUBURAN

Menyembelih binatang sembelihan di atas kubur ( kuburan ) setelah jenazah dikuburkan dan berkurban di kuburan adalah
hukumnya haram , meskipun si mayat telah bernadzar.

Anas Ibnu Malik RA menerangkan : Rasululloh SAW bersabda :
´ Di dalam Islam tidak ada penyembelihan binatang yang dilakukan di atas kubur.µ ( HR. Ahmad & Abu Daud )

Mengeluarkan shodaqoh ketika mengiringi jenazah juga merupakan perbuatan yang di larang karena hal ini menyerupai
menyembelih di kuburan.

35. MELEPAS SANDAL / SEPATU KETIKA MASUK KUBURAN

Pada saat kita masuk ke kuburan ( pemakaman ) kita diperintahkan ( sunnah ) untuk melepaskan sandal / sepatu / alas
kaki , kecuali kalau kuburan tersebut banyak duri , batu tajam , beling dll , kita boleh pakai sandal / sepatu.

Basyir Ibnu Khashashiyah RA menerangkan : µ Bahwasanya Rasululloh SAW melihat seorang laki ² laki berjalan antara
dua kubur dengan memakai sepatu , karena itu Rasululloh SAW bersabda : ´ Hai orang yang memakai sepatu yang
disamak dengan daun jati , lepaskanlah sepatumu.µ ( HR. Ahmad , Abu Daud , Ibnu Majah , An Nasai )

36. WUDHU SETELAH MENGANTAR JENAZAH

Kita disunnahkan wudhu setelah kita mengantarkan jenazah.
Rasululloh SAW bersabda : ´ Barangsiapa yang memandikan jenazah , maka hendaklah ia mandi. Dan barangsiapa yang
mengangkatnya , maka hendaklah ia berwudhu. ´ ( HR. Abu Daud , Tirmidzi )

37. MELEMPARKAN TANAH KE LUBANG KUBUR

Disunnahkan bagi orang yang ada di kuburan untuk melemparkan tanah sebanyak tiga kali ke lubang kubur.

Dari Abu Hurairah RA , ia menerangkan : ´ Sesungguhnya Rasululloh SAW dahulu mensholatkan jenazah , kemudian
Beliau melemparkan tanah dari arah kepalanya sebanyak tiga kali.µ ( HR. Ibnu Majah )

38. LARANGAN DUDUK DI ATAS KUBUR

Kita dilarang untuk duduk di atas kubur , menginjak kubur , apabila kita berada di kuburan atau sedang ziarah kubur.

Amr Ibnu Hazam Al Anshori RA menerangkan : ³ Rasululloh SAW melihat aku sedang bertekan di atas kubur , maka
Beliau berkata :
´ Janganlah engkau menyakiti orang yang punya kubur.µ ( HR. Ahmad )

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan : ³ Rasululloh SAW bersabda :
´ Seorang kamu duduk diatas bara api lalu terbakar kain ² kainnya dan tembus api itu kekulitnya , lebih baik dari pada
duduk di atas kubur.µ
( HR. Ahmad , Muslim , Abu Daud , Ibnu Majah dan An Nasai )

39. BOLEH DUDUK TETAPI TIDAK DI ATAS KUBUR

Kalau pada beberapa hadits di atas kita dilarang untuk duduk di atas kubur maksudnya adalah kita duduk tepat di atas kubur
seseorang. Tetapi kalau kita duduk tidak di atas kubur seseorang ( tanah sekitar kubur ) tidak apa ± apa / boleh.

Al Barra· Ibnu ¶Azib RA , menerangkan : ³ Kami pergi beserta Rasululloh SAW bersama jenazah seorang laki ± laki dari
kaum Anshor , maka sampailah kami di kuburan , sedang kubur itu belum di buat lahatnya. Kemudian duduklah Rasululloh
SAW dengan menghadap kiblat dan kami pun duduk besertanya. ´ ( HR. Abu Daud )

40. BERDIRI KETIKA MELIHAT JENAZAH DI USUNG

Apabila ada jenazah diusung baik jenazah orang mukmin atau kafir , kita disunnahkan untuk berdiri sejenak. Hal ini
berdasarkan beberapa hadits sebagai berikut.

Dari Ibnu Umar dari Amir Ibnu Rabi¶ah RA menerangkan :
³ Rasululloh SAW bersabda ,´ Apabila melihat jenazah , maka berdirilah kamu untuknya , sehingga jenazah itu berlalu agak
jauh atau jenazah itu diletakkan.µ ( HR. Al Jama¶ah )

Jabir Ibnu Abdillah RA menerangkan : ´ Ada satu jenazah berlalu di hadapan kami , maka berdirilah Nabi SAW untuknya
dan kamipun berdiri. Kami menerangkan ,µ Ya Rasululloh , jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi. Nabi SAW menjawab
,µ Apabila kamu melihat jenazah maka berdirilah kamu untuknya.µ ( HR. Bukhori & Muslim )


PEMAHAMAN ² 03

YANG HARUS KITA LAKUKAN
SETELAH JENAZAH DI KUBUR

01. AMAL SHOLIH SETELAH MATI

Apabil manusia meninggal dunia ( mati ) maka putuslah semua amal ± amalnya , kecuali ada beberapa amal yang masih ia
dapatkan pahalanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam beberapa Hadits berikut ini.

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Apabila seseorang meninggal dunia ,
maka putuslah semua amalnya , kecuali tiga hal yaitu Shodaqoh jariyah , Ilmu yang bermanfaat dan Anak yang sholih
yang senantiasa mendoakannya.µ ( HR. Muslim , Abu Daud , Tirmidzi )

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda :
´ Diantara amalan dan kebaikan ² kebaikan yang akan menghubungi seorang mukmin setelah meninggalnya ialah Ilmu yang
diajarkannya dan disebarkannya , Anak yang sholih yang ditinggalkannya , Mushaf Al Qur·an yang diwariskannya , Masjid
yang didirikannya , Rumah yang dibangunnya untuk musafir Terusan yang digalinya atau Sedekah yang dikeluarkannya
dari hartanya selagi sehat dan hidupnya. Semuanya itu akan terus menghubunginya setelah meninggalnya.µ ( HR. Ibnu
Majah )

Dari Jurir Bin Abdullah , menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda :
´ Barangsiapa yang mempelopori suatu sunnah yang baik dalam Islam , maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala
dari orang ² orang yang mengerjakannya setelah itu tanpa kurang nilainya sedikitpun. Sebaliknya barangsiapa
mempelopori dalam Islam contoh yang jelek maka ia akan menerima dosanya dan dosa ² dosa dari orang ² orang yang
mengerjakannya setelah itu tanpa kurang beratnya sedikitpun.µ

2. YANG MENGIKUTI JENAZAH

Apabila sesorang meninggal dunia , kemudian dia dikuburkan , maka dia akan membawa tiga hal , dua kembali dan yang satu
mengikutinya sampai di akhirat.

Rasululloh SAW bersabda : ´ Mayit akan diikuti oleh tiga perkara ( menuju kuburnya ) dua akan kembali satu akan
tetap. Mayit akan diikuti oleh keluarganya , hartanya dan amalnya. Keluarganya dan hartanya akan kembali , sedangkan
amalnya akan tetap.µ ( HR. Bukhori , Muslim , Tirmidzi , An Nasai )


3. TAKZIAH KEPADA KELUARGA JENAZAH

Apabila ada seseorang yang meninggal dunia , kita disunnahkan untuk ber-takziah ( menghibur ) kepada keluarga yang
ditinggalkannya.

µAbdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abu Bakar Ibnu Amar Ibnu Hazm , dari ayahnya menerangkan , Rasululloh SAW bersabda
:
´ Tak ada seorang mukmin yang mentakziahkan saudaranya yang mengalami suatu musibah , melainkan Alloh memberikan
kepadanya pakaian ² pakaian kemulian di hari kiamat.µ ( HR. Ibnu Majah )

µAbdullah Ibnu Mas¶ud menerangkan Rasululloh SAW bersabda :
´ Barang siapa mentakziahkan seseorang yang mendapat bencana , dia mendapatkan pahala seperti yang diperoleh orang
yang mengalami bencana itu.µ ( HR. Ibnu Majah , Tirmidzi )

Waktu takziah adalah saat meninggalnya sampai dikuburkan dan sesudah dikuburkan .

Kalau keluarga yang kena musibah tidak ada di tempat ( pulang ke kampung halaman ) , boleh takziah setelah kembali ke
rumahnya.

Tidak ada batasan harus sekian hari ( Misal : takziah harus sampai tiga hari seminggu , dll ) dalam bertakziah.

4. DUDUK BERKUMPUL WAKTU TAKZIAH

Menurut sunnah , Takziyah itu dilaksanakan dengan menghibur keluarga dan kaum kerabat dari yang meninggal , lalu semua
pergi menunaikan keperluannya masing ± masing tanpa seorangpun duduk lebih dahulu , baik yang berkunjung maupun yang
dikunjungi. Inilah tuntunan dari golongan Salafush Sholih.

Dari Jarir Bin µAbdullah Al Bajali , menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Berkumpul ² kumpul pada ahli mayat
serta membikin makanan ² makanan sesudah mayat dikuburkan , kami anggap sebagian dari meratap.µ * ( HR. Ahmad ,
Ibnu Majah )

* Meratap sama hukumnya dengan haram *

Imam Syafi¶i berkata dalam kitab ³ Al Um ³ :
´ Saya tidak suka duduk berkumpul itu , walaupun tidak disertai tangis , karena akan membangkitkan rasa duka dan
membebankan biaya , disamping adanya keterangan ² keterangan yang melarangnya.µ

Berkata Imam Nawawi :
´ Menurut Syafi·i dan para sahabatnya duduk sewaktu takziah adalah ´ Makruh ´. Bila takziyah dengan duduk berkumpul
disertai dengan hal ² hal yang berupa bid·ah , maka duduk berkumpul sewaktu takziyah menjadi Haram.µ

Imam Ahmad dan Ulama Golongan Hanafi berpendapat sama seperti pendapat Imam Syafi·I ( yaitu tidak disukai duduk
berkumpul waktu takziah di rumah ahli mayat / keluarganya )


5. DILARANG MERATAPI ORANG YANG SUDAH MATI

Ibnu Mas¶ud RA , menerangkan bahwasanya Nabi SAW bersabda :
µ Bukanlah dari kami orang yang menampar ² nampar pipi , membelah baju dan menyeru dengan seruan jahiliyyah.µ ( HR.
Bukhori & Muslim )

Umar Ibnu Khaththab RA , menerangkan bahwasanya Nabi SAW bersabda µ Sesungguhnya orang mati di adzabkan
lantaran tangisan orang yang hidup.µ ( HR. Bukhori & Muslim )

Ibnu Umar RA , menerangkan bahwasanya Nabi SAW bersabda :
µ Orang mati itu di adzabkan dalam kuburnya disebabkan orang meratapinya.µ ( HR. Muslim , Ahmad )


6. DILARANG MENYEBUT - NYEBUT KEBURUKAN ORANG YANG SUDAH MATI

Aisyah RA , menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda :
µ Janganlah kamu mengumpat orang yang mati , karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan.µ (
HR. Bukhori , Ahmad , An Nasai )

Ibnu Abbas RA , menerangkan bahwasanya Rasululooh SAW bersabda :
µ Janganlah kamu mengumpat orang ² orang yang telah mati diantara kalian , karena akan menyakiti orang ² orang yang
masih hidup di antara kita.µ ( HR. Ahmad , An Nasai )7. MEMINDAHKAN JENAZAH

Memindahkan jenazah dari suatu tempat ke tempat lainnya sebelum di kubur , ada dua pendapat :

Tidak Boleh , karena akan merusak kehormatan jenazah
Boleh , asal terjaga dengan baik , karena asal hukum sesuatu itu boleh , sedang dalam masalah ini tidak ada dalil yang
melarangnya.

Yang paling utama / afdhol adalah di mana ia meninggal di situ pula ia dikuburkan , karena dimanapun manusia dikuburkan
hakekatnya sama saja.

8. MEMBONGKAR JENAZAH YANG SUDAH DIKUBUR

Membongkar jenazah setelah jenazah dikuburkan adalah tidak boleh , kecuali ada hal ± hal sebagai berikut :

Jenazah tidak dimandikan ,
Jenazah tidak disholatkan ,
Jenazah tidak dikafani atau jenazah dikafani dengan kain rampasan dan diminta oleh yang punya ,
Jenazah tidak menghadap ke kiblat ,
Jenazah di kubur di tanah yang di rampas ,
Terjatuh dalam kubur suatu barang yang berharga dan penting.

Syuraih Ibnu µUbaid Al Hadramy , menerangkan :
´ Bahwasanya ada beberapa orang laki ² laki menguburkan sahabat yang belum mereka mandikan dan tidak memperoleh
kain kafan. Kemudian mereka menjumpai Muadz Ibnu Jabal , lalu mereka mengkabarkan keadaan itu. Karena itu Muadz
menyuruh mereka mengeluarkan ( membongkar ) jenazah itu dari kuburnya. Sesudah dimandikan , dikafani dan
diberi obat supaya tubuh itu bertahan lama kemudian disholatkan.µ ( HR. Sa¶id Ibnu Mansyur )

Membongkar kubur yang sudah lama ( tulang tulangnya sudah hancur dan menjadi tanah ) untuk digunakan mengubur
jenazah lainnya yang baru , boleh ± boleh saja.


9. MELAKSANAKAN NADZAR ORANG YANG SUDAH MATI

µAbdullah Ibnu Amr RA , menerangkan :
´ Bahwasanya ¶Ash Ibnu Wail ( bapaknya Umar ) dimasa jahilliyyah bernadzar akan menyembelih seratus ekor unta dan
bahwasanya Hisyam Ibnu ¶Ash menyembelih bagiannya yaitu lima puluh ekor unta. Umar bertanya kepada Rasululloh
SAW tentang nadzar itu. Rasululloh SAW menjawab ,µ Ayah engkau seandainya ia mengakui ketauhidan , lalu engkau
berpuasa dan bersedekah terhadapnya , tentulah yang demikian memberi manfaat kepadanya.µ ( HR. Ahmad )

Ibnu Abbas RA , menerangkan :
Seorang wanita berkata ,µ Ya Rasululloh SAW , bahwasanya ibuku telah meninggal dunia dan dia punya kewajiban puasa
nadzar , apakah boleh saya berpuasa atas namanya ? Rasululloh SAW menjawab ,µ Bagaimana pendapatmu jikalau ibumu
berhutang lalu engkau membayarnya , apakah yang demikian itu melepaskan ibumu dari hutang ? Perempuan tersebut
menjawab : ´ Ya.µ Rasululloh SAW bersabda ,µ Kalau demikian berpuasalah untuk ( atas nama ) ibumu.µ ( HR. Bukhori )

Ibnu Abbas RA , menerangkan :
Bahwasanya seorang wanita dari Juhanah datang kepada Nabi SAW , lalu berkata : Ibuku bernadzar akan berhaji ,
kemudian dia tidak sempat berhaji sampai dia meningggal dunia , apakah boleh saya berhaji untuknya ? Nabi SAW
menjawab : Ya , berhajilah untuknya. Bagaimana pendapatmu jikalau ibumu berhutang , apakah engkau akan
membayarnya ? Selesaikanlah hutang kepada Alloh, karena Alloh itu lebih berhak menerima penyelesaian.µ ( HR. Bukhori
)

* Dari beberapa hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang yang sudah mati dan bernadzar ( orang bernadzar ,
karena sesuatu dan lain hal belum sempat melaksanakan nadzarnya , terus meninggal ) , maka nadzarnya boleh
dikerjakan oleh anaknya , dengan catatan bahwa orang yang mati tersebut dan anaknya sama ± sama beragama
tauhid yaitu Islam dan nadzarnya adalah nadzar yang benar tidak syirik atau tidak bermaksiat kepada Alloh dan
Rasul Nya.10. MENG-QODHO PUASA ORANG YANG SUDAH MATI

Ibnu Abbas RA , menerangkan :
³ Seorang laki ² laki datang kepada Nabi SAW , lalu berkata : Ya Rasululloh SAW , bahwasanya ibuku telah meninggal
dunia dan ada kewajiban berpuasa sebulan , apakah boleh saya qodho puasa itu atas namanya ? Nabi SAW menjawab : µ
Ya.µ Nabi SAW bersabda ,µ Hutang kepada Alloh lebih berhak diqodhokan.µ ( HR. Bukhori )Ibnu Abbas RA , menerangkan :
´ Seorang laki ² laki datang kepada Nabi SAW , lalu berkata : Ayahku telah meninggal dunia dan atasnya ada haji yang
wajib dikerjakan , apakah boleh saya berhaji sebagai gantinya ? Nabi SAW menjawab,µ Bagaimana pendapatmu
sekiranya ayahmu meninggalkan hutang , apakah engkau akan membayarnya mewakili ayahmu membayarnya ? Laki ² laki
tersebut menjawab : Bahkan ( Ya ). Nabi SAW bersabda ,µ Berhajilah engkau sebagai ganti ayah engkau.µ ( HR.
Daruquthni , Ibnu Majah , An Nasai )

* Dari beberapa hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang yang sudah mati dan mempunyai kewajiban ( puasa , haji ) boleh
dikerjakan oleh anaknya atas nama orang yang mati tersebut.

* Dalam riwayat Imam Ahmad , seseorang boleh mengerjakan haji yang dinadzarkan oleh saudaranya.

11. BERSEDEKAH ATAS NAMA ORANG YANG SUDAH MATI

Abu Hurairah RA , menerangkan :
Bahwasanya ada seorang laki ² laki berkata kepada Nabi SAW ,µ Ayahku telah meninggal dunia dan tidak mewasiatkan
apa- apa , apakah memberi manfaat kepadanya saya bersedekah atasa namanya ?µ Nabi SAW menjawab ,µ Ya .µ ( HR.
Muslim , Ahmad , An Nasai , Ibnu Majah )

µAisyah , RA menerangkan : ³ Bahwasanya ada seorang laki ² laki berkata kepada Nabi SAW ,µ Ibuku mendadak
meninggal dunia dunia dan saya berpendapat sekiranya dia berpesan niscaya ia bersedekah , maka apakah ada pahala
baginya jika saya bersedekah atas namanya ?µ Nabi SAW menjawab ,µ Ya .µ ( HR. Bukhori & Muslim )

Ibnu Abbas , RA menerangkan : ³ Bahwasanya ada seorang laki ² laki bertanya kepada Nabi SAW ,µ Ibuku telah
meninggal dunia , apakah memberi manfaat kepadanya jika saya bersedekah atas namanya ?µ Nabi SAW menjawab ,µ
Ya.µ Berkata laki ² laki tersebut ,µ Aku mempunyai sebidang kebun kurma , maka saya minta Engkau ( Nabi SAW )
menjadi saksi bahwasanya saya telah menyedekahkan kebun itu atas nama ibuku.µ ( HR. Bukhori , Tirmidzi , Abu Daud ,
An Nasai )

Keterangan :

Sedekah seorang anak atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia , pahalanya akan sampai kepada orang
tuanya yang sudah meninggal dunia tersebut. Masalah ini tidak ada perbedaan diantara ulama.

Doa yang dipanjatkan atau dimohonkan oleh anak atau orang lain , akan sampai atau dapat memberi manfaat kepada
orang yang sudah mati. Masalah ini tidak ada perbedaan diantara ulama.

Terjadi beberapa pendapat diantara para ulama yaitu tentang :
´ Apakah pahala ibadah badaniyah ( membaca Al Qur·an , dzikir , puasa , sholat ) yang dilakukan oleh orang lain (
bukan anak kandung ) akan sampai kepada orang yang sudah mati .µ


12. PENDAPAT ± PENDAPAT PARA IMAM MAZHAB DAN ULAMA TENTANG PAHALA MEMBACA ALQUR¶AN
( yang dilakukan oleh selain anak kandung orang yang mati ) YANG DIHADIAHKAN KEPADA ORANG YANG SUDAH
MATI

A. Yang berpendapat bahwa pahala membaca Al Qur·an , Dzikir , Sedekah , Puasa , Haji , dll yang dilakukan oleh
bukan anak kandung orang yang mati ( orang lain ) yang dihadiahkan / diberikan kepada orang yang sudah mati ,
akan sampai pada tujuannya.

Imam Ahmad Ibnu Hambal , Imam Hanafi , dll

Dasar Hukum :

Diriwayatkan oleh Abu Hafash Al Kabir Al µUqbariy dari Anas RA , bahwasanya Beliau bertanya kepada Rasululloh SAW ,
katanya :
´ Ya Rasululloh , sesungguhnya kami bersedekah atas nama orang ² orang yang sudah meninggal , berhaji atas nama
mereka dan berdoa untuk mereka. Apakah pahala sampai kepada mereka ? Rasululloh SAW menjawab µ Pahala sampai
kepada mereka dan mereka bersenang hati dengan perbuatanmu itu sebagaimana seseorang kamu bersenang hati dengan
menerima sebuah talam yang dihadiahkan orang.µ

Jika kalian memasuki areal pekuburan , maka bacalah Al Fatihah , Al Mu·awwidzatain dan Al Ikhlas , kemudian
kirimkanlah pahalanya untuk para penghuni kubur, karena pahala tersebut akan sampai kepada mereka.µ ( HR. Ahmad )

* Hadits tidak shohih ( lemah / dhoif ) tidak bis dijadikan dalil

Riwayat yang menerangkan bahwa barangsiapa berjalan di atas kuburan lalu membaca sebelas kali ³ Qul Huwallaahu Ahad ³
kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang mati , diberikanlah kepadanya sebanyak pahala orang yang mati
tersebut ( riwayat Imam Ahmad ) , adalah hadits yang bathal / tertolak.


B. Yang berpendapat bahwa pahala membaca Al Qur·an , Dzikir , Sedekah , Puasa , Haji , dll yang dilakukan oleh
bukan anak kandung orang yang mati ( orang lain ) yang dihadiahkan / diberikan kepada orang yang sudah mati ,
TIDAK akan sampai pada tujuannya.

Imam Syafi¶i , Imam Malik , Asy Syaukani , dll

Dasar Hukum :

Ibnu Katsir , ketika menafsirkan firman Alloh , yang artinya : ´ Dan sesungguhnya tidak ada bagi seorang manusia ,
melainkan apa yang ia usahakan sendiri.µ ( QS An Najm : 39 )

Ibnu Katsir berkata : ³ Sebagaimana seseorang tidak dapat memikul kesalahan orang lain , begitulah juga tidak ada hasil
baginya sesuatu pahala melainkan yang dia usahakan sendiri untuk dirinya.µ

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan : Rasululloh SAW bersabda :
³ Apabila seseorang meninggal dunia , maka putuslah semua amalnya , kecuali tiga hal yaitu Shodaqoh jariyah , Ilmu yang
bermanfaat dan Anak yang sholih yang senantiasa mendoakannya.µ ( HR. Muslim , Abu Daud , Tirmidzi )

Nabi bersabda kepada kerabatnya yang paling dekat ( keluarganya ) :
µ beramalah kamu , saya tidak dapat membelamu barang sedikitpun dari adzab Alloh.µ
Seandainya Nabi SAW dapat menghadiahkan pahala ibadah kepada keluarganya tentulah Nabi SAW tidak mengatakan
demikian.

Dari Ibnu Abbas , menerangkan Rasululloh SAW bersabda ,
µ Tidaklah boleh seseorang bersembahyang untuk seseorang dan tidaklah boleh seseorang berpuasa untuk seseorang.µ (
HR. An Nasai )


C. Pendapat ke tiga adalah Membaca Al Qur·an dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah mati akan
sampai kepadanya dengan syarat :

Ikhlas
Thathawwu· ( rendah hati , tidak dipamerkan )
Tidak menerima upah ( baik makanan / minuman atau uang )

Dasar Hukum :

´ Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan ( Al Quran ) yang membenarkan apa yang ada padamu (
Taurat ), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya , dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-
Ku dengan harga yang rendah , dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.µ ( Al Baqoroh ayat 41 )

Dari Abdurrahman Bin Syibl , menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda : ´ Bacalah Al Qur·an dan amalkanlah , jangan
terlalu jarang membacanya dan jangan pula berlebih ² lebihan , jangan mencari makan dengannya dan jangan pula
mencari kekayaan.µ ( HR. Ahmad , Thabrani , Baihaqi )

´ Barangsiapa membaca Alqur·an untuk meminta ² minta makanan dari sesama manusia , kelak pada hari kiamat mereka
akan datang dengan muka tulang saja tanpa kulit.µ ( HR. Baihaqi )


******************

PEMAHAMAN ² 04

TENTANG ZIARAH KUBUR

1. ZIARAH KUBUR

Ziarah kubur dengan maksud untuk mendoakan dan mengingatkan kita akan kematian , maka hukumnya boleh bahkan Imam
Syafi¶i mensunnahkan terhadap orang laki ± laki.

Dari Buraidah RA , menerangkan : Rasululloh SAW bersabda ,
µAku telah melarang kamu menziarahi kubur , kemudian Muhammad telah diizinkan untuk menziarahi kubur ibunya , maka
ziarahilah kubur , karena menziarahi kubur itu mengingatkan kepada hari akhirat.µ ( HR. Tirmidzi )

Dari Abu Hurairah RA menerangkan :
Nabi SAW menziarai kubur ibunya lalu Beliau menangis dan menyebabkan orang yang disekitarnya ikut menangis , Nabi
SAW berkata ,µ Aku telah minta ijin kepada Tuhanku untuk meminta ampun bagi ibuku , Tuhan tidak mengijinkan aku
berbuat demikian. Dan aku minta ijin kepada Tuhanku mengunjungi kubur ibuku , maka Tuhan telah mengijinkannya.
Karena itu ziarahilah kubur , karena menziarahi kubur itu mengingatkan kita kepada kematian.µ ( HR. Jama¶ah )


2. TENTANG WANITA YANG MENZIARAHI KUBUR

Tentang wanita yang menziarahi kubur ada dua pendapat :

MAKRUH ( Pendapat Imam Syafi¶ )

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan : ³ Bahwasanya Rasululloh SAW mengutuk wanita ² wanita yang banyak menziarahi
kubur.µ ( HR. Ahmad , Ibnu Majah , Tirmidzi )

Dari Ibnu Abbas RA , menerangkan :
´ Rasululloh SAW melaknat wanita ² wanita yang ziarah kubur dan orang ² orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan
orang yang memasang lampu padanya.µ ( HR. Abu Daud & At Tirmidzi )
BOLEH ( Pendapat Imam Malik , Hanafi )

Dari Aisyah RA , menerangkan :
´ Fathimah Binti Rasululloh SAW selalu mengunjungi kubur pamannya yaitu Hamzah.µ ( HR. Al Hakim )

Dari Anas Bin Malik RA , menerangkan :
³ Bahwa Rasululloh SAW lewat pada seorang wanita di sebuah kubur yang sedang menangisi anaknya yang telah meninggal.
Maka Sabdanya ,µ Takutlah Anda pada Alloh dan bersabarlah !µ Kata wanita tersebut ,µ Alangkah malangnya daku ditimpa
musibah ini.µ Tatkala Nabi SAW telah berlalu , dikatakan orang kepadanya bahwa orang itu adalah Rasululloh SAW.
Mendengar itupun ia bagaikan dikejar maut ( kaget ) lalu pergi ke pintu gerbang , kiranya tak seorangpun diantara
penjaganya berada disana. Maka katanya ,µ Ya Rasululloh , saya belum kenal pada Anda.µ Nabi SAW berkata ,µ Yang
dikatakan sabar ialah pada pukulan pertama !µ ( HR. Bukhori & Muslim )

Dari Buraidah, dari ayahnya , ia menerangkan :
Rasululloh SAW pernah bersabda ,µ Kami pernah melarang kalian ziarah kubur , maka sekarang ziarahlah , karena dalam
ziarah kubur terdapat peringatan.µ ( HR. Abu Daud )
* Pendapat Kami :

Ziarah kubur itu bertujuan untuk mengingat kematian dan mempersiapkan bekal ke akhirat , hal ini dibutuhkan oleh laki ±
laki atau wanita. Jadi ziarah kubur baik oleh laki ± laki maupun wanita boleh ± boleh saja bahkan dianjurkan.

Tetapi kalau dengan ziarah kubur kita menangis dan meratap , membangkitkan kesedihan dan lupa diri , meminta berkah
kepada penghuni kubur , minta rejeki , minta jodoh dll , maka hukumnya jadi berubah , yaitu menjadi haram.

3. UCAPAN KETIKA MASUK KUBURAN

Apabila kita masuk kuburan dengan maksud untuk ziarah kubur , kita disunnahkan membaca doa seperti berikut ini :

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan :
Bahwasanya Nabi SAW datang ke pekuburan lalu berkata ,µ Assalaamu ¶alaikum daaro qoumin mu·minin wa innaa Insyaa Alloohu
bikum laahiquun.µ ( HR. Muslim , Ahmad , An Nasai )

Dari Buraidah RA menerangkan : ³ Rasululloh SAW mengajarkan kepada para sahabatnya , apabila mereka pergi ke
pekuburan supaya membaca ,µ Assalaamu·alaikum ahlad diyaari minal mu·miniina wal muslimiina wa innaa Insyaa Alloohu
bikum laahiquun , nas-alullooha lana walakumul ¶aafiyata. ´ ( HR. Muslim , Ahmad , Ibnu Majah )


4. TATA CARA ZIARAH KUBUR

Bagi kita yang ingin ziarah kubur , tata caranya sebagai berikut :

Ziarah kubur hanya dengan niat untuk mendoakan penghuni kubur dan megingatkan akan kematian kepada
peziarah.
Waktu masuk kuburan , disunnahkan memberi salam kepada ahli kubur.
Masuk kuburan sunnahnya tidak memakai sandal /sepatu ( kecuali kalau tanahnya banyak beling , duri , dll )
Peziarah boleh berdiri , duduk atau jongkok.
Bila peziarah bermaksud memberi salam kepada jenazah di kubur , hendaklah diucapkan di jihat muka , dan
bila berdoa berpalinglah menghadap ke kiblat.
Peziarah kubur tidak boleh mencium kubur , thawaf di kuburan meminta berkah / keselamatan / rezeki /
jodoh dll kepada penghuni kubur.
Ziarah kubur tidak harus bawa kembang.
Mendoakan orang yang sudah meninggal tidak harus pergi ke kuburannya.

5. TENTANG MENARUH PELEPAH KURMA YANG BASAH
( KEMBANG ) DI ATAS KUBUR

Dari Ibnu Abbas RA , menerangkan :
´ Bahwasanya Nabi SAW pernah melewati dua buah kubur dan berkata : µ Sesungguhnya kedua ² dua kubur ini
penghuninya sedang di adzab , padahal kedua ² duanya tidak diadzab dikarenakan sesuatu perbuatan yang besar. Adapun
yang seorang ini tidak membersihkan diri dari kemih ( tidak cebok sehabis kencing ). Dan adapun yang seorang lagi
karena dia selalu membawa fitnah ke sana ke mari ( tukang mengadu domba ) Kemudian Nabi SAW minta supaya
diberikan kepadanya pelepah kurma yang masih basah dan membelah menjadi dua. Sesudah itu Beliau menanam pelepah
itu sambil berkata : ´ Mudah ² mudahan Alloh meringankan adzab orang ² orang ini ( dalam kubur ) selama kedua pelepah
kurma ini belum kering. ´ ( HR. Bukhori )

Dari Hadits ini , ada 2 penafsiran yang berbeda :

Tidak boleh meletakkan pelepah kurma atau barng sejenisnya ( kembang ) di atas kuburan orang yang sudah
mati.

Nabi SAW melakukan hal tersebut karena Beliau mengetahui keadaan penghuni kubur ( sedang diadzab kubur ).
Sedangkan kita tidak bisa mengetahui keadaan para penghuni kubur. Yang meringankan siksa penghuni kubur
tersebut adalah DOANYA NABI SAW bukan pelepah kurma yang basah itu.

Pendapat seperti ini memahami makna Hadits yang tersirat ( maksud dan tujuannya )

Boleh meletakkan pelepah kurma atau sejenisnya ( kembang ) di atas kuburan karena Nabi SAW melakukan
perbuatan tersebut ( seperti hadits di atas )

Pendapat seperti ini memahami makna Hadits yang tersurat.( apa adanya seperti konteks Hadits )

* Bagaimana pendapat Anda ? Anda sendiri yang lebih paham dan lebih mengetahui.

6. TENTANG KUBURAN

KUBURAN adalah suatu tempat untuk memakamkan / menguburkan seorang muslim / muslimat setelah meninggal dunia.

A. Sunnah ± sunnah terhadap kuburan

Memperluas dan memperdalam kuburan

Nabi SAW bersabda ,´ Galilah , luaskanlah dan baguskanlah kuburan mereka.´ ( HR. Tirmidzi )

Meninggikan sedikit dari tanah ( satu jengkal )

Dari Jabir , ³ Sesungguhnya Nabi SAW digalikan liang lahad dan ditancapi batu bata dan ditinggikan kuburannya sekedar satu
jengkal.´ ( HR. Ibnu Hibban , Al Baihaqi )

Dari Abu Bakar Ibnu µIysay menerangkan : ³ Bahwasanya Sufyan At Tamar melihat kubur Nabi SAW dalam keadaan tasnim (
ditinggikan sedikit tanahnya ).´ ( HR. Bukhori )

³ Sesungguhnya Nabi SAW telah meninggikan kubur anak Beliau ( Ibrahim ) kira ± kira sejengkal.´ ( HR. Baihaqi )

Bagian permukaan kuburan di bentuk agak membulat.

Sufyan At Tammar menerangkan : ³ Aku melihat kubur Nabi SAW , Abu Bakar dan Umar , membulat.´ ( HR. Bukhori )

Diberi tanda dari batu / batu bata di sebelah kepala jenazah.

Anas Ibnu Malik RA menerangkan : ´ Bahwasanya Nabi SAW menandai kubur Utsman Ibnu Madh¶un dengan sebuah batu.´ (
HR. Ibnu Majah )

Dari Muthlib Bin µAbdulloh , ia berkata :
³ Tatkala µUsman Bin Mazh¶un meninggal , jenazahnya dibawa keluar lalu dikuburkan. Nabi SAW menyuruh seorang laki ± laki
mengambil batu , tetapi laki ± laki itu tidak kuat membawanya. Nabi SAW bangkit mendekati batu itu dan menyingsingkan
kedua lengan baju Beliau , kemudian batu itu dibawa , lalu diletakkan di sebelah kepalanya sambil bersabda ,´ Aku memberi
tanda kubur saudaraku dan aku akan menguburkan disini siapa yang mati di antara ahliku.´ ( HR. Abu Daud )

Menaruh kerikil dan menyiram air di atas kubur

Dari Ja¶far Bin Muhammad dari bapaknya , menerangkan :
³ Bahwasanya Nabi SAW menyiram air di atas kubur Ibrahim anaknya dan meletakkan batu kerikil di atasnya.´ ( HR. Syafi¶i )

Dari Jabir RA , menerangkan : ³ Kubur Nabi SAW disiram oleh Bilal Ibnu Abi Rabah dengan suatu kendi air , dia memulai dari
arah kepala hingga sampai ke kaki , kemudian dia membuang air itu ke dinding , karena dia tidak dapat berputar , terhalang
dinding itu.´


B. Larangan terhadap kuburan

Orang kafir ( non muslim ) tidak boleh di kubur di kuburan muslim atau sebaliknya kecuali terpaksa maka tidak
apa ² apa.

Mengecat atau memberi tulisan pada kuburan / nisan.

Dari Jabir RA , menerangkan : ³ Rasululloh SAW melarang kita membuat tembok kapur di atas kubur , menuliskan nama ,
mendirikan bangunan diatasnya dan duduk di atasnya.´ ( HR. Al Hakim )

Dari Jabir RA , menerangkan : ³ Rasululloh SAW melarang di atas kuburan di beri warna dan ditulis sesuatu . Dan Beliau
melarang di atasnya dibangun dan di injak. ³ ( HR. At Tirmidzi )

³ Rasululloh SAW telah melarang membuat rumah di atas kubur dan membuat tulisan di atasnya.´ ( HR. An Nasai )

y Imam Hanafi : memberi nama pada kuburan adalah Makruh.
y Imam Syafi·i juga memakruhkan , tetapi kalau untuk orang yang sholih adalah boleh dengan maksud agar di
kenal orang.
y Imam Malik jika yang ditulis ayat Al Qur·an hukumnya haram , jika nama orang hukumnya makruh.

Menambahkan sesuatu pada kuburan ( tanah , bangunan , atau sejenisnya )

Dari Jabir RA , menerangkan : ³ Rasululloh SAW melarang mendirikan bangunan di atas kuburan atau ditambahkan kepadanya
tanah.´ ( HR. An Nasai )

Memasang lampu penerangan.

Dari Ibnu Abbas RA , menerangkan : ³ Rasululloh SAW melaknat wanita ± wanita yang ziarah kubur dan orang ± orang yang
menjadikan kuburan sebagai masjid dan orang yang memasang lampu padanya.´ ( HR. Abu Daud & At Tirmidzi )

Membangun masjid / musholla di atas kuburan.

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan :
³ Sesungguhnya Rasululloh SAW bersabda , ³ Mudah ± mudahan Alloh menghancurkan akan kaum Yahudi dan Nashroni yang
mana mereka menjadikan kubur Nabi ± Nabi mereka menjadi masjid.´ ( HR. Bukhori & Muslim )

Membuat patung / lukisan si mayit dan di taruh di atas kuburan.

Dari Aisyah RA , menerangkan :
³ Manakala Rasululloh Saw menderita sakit , sebagian istrinya menyebut tentang sebuah gereja yang bernama Maria yang
dilihatnya di Habsyah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah kedua ± duanya pernah pergi ke Habsyah. Mereka menerangkan
tentang kebagusan gereja itu dan tentang patung ± patung yang ada di dalamnya. Maka Nabi SAW mengangkat kepala dan
berkata ,´ Apabila seseorang yang sholih diantara mereka mati , mereka dirikan di atas kuburnya suatu masjid kemudian mereka
membuat di dalamya beberapa patung. Merekalah sejahat ± jahat makhluk di sisi Alloh.´ ( HR. Bukhori & Muslim )

Menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul untuk melaksanakan upacara tertentu.

Memayungi kuburan dengan payung atau sejenisnya.

Umar pernah melihat ada payung didirikan di atas kubur , maka Beliau menyuruh mengangkatnya , dan berkata ,´ Biarlah dia
dinaungi oleh amalnya.´

Sholat di kuburan.

Dari Ali , Abdullah Bin µAmar dan Ibnu Abbas , menerangkan :
Rasululloh SAW bersabda ,µ Bumi itu semuanya menjadi masjid kecuali kuburan dan tempat pemandian.µ

Meminta berkah , keselamatan , perlindungan , wasilah kepada jenazah yang dikubur ( meskipun jenazah tersebut
waktu semasa hidupnya adalah orang yang sholih / wali )

Mencium kuburan , thawaf di kuburan , bermalam di kuburan

Tidak boleh buang hajat di kuburan ( kencing , berak )

Dilarang memasang tirai di kuburan / di atas kubur


7. ZIARAH KUBUR MENJELANG ROMADHON DAN IDUL FITRI

Berdasarkan dalil di atas ( Hal. 52 ) bahwa ziarah kubur itu diperintahkan oleh Rasululloh SAW dengan maksud dan tujuan
untuk mengingatkan kita kepada kematian dan supaya kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut.

Tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk ziarah kubur pada saat menjelang Romadhon atau Idul Fitri. Tetapi juga tidak
ada dalil yang melarang kita untuk ziarah kubur pada saat menjelang Romadhon atau Idul Fitri.

* Ziarah kubur pada saat menjelang Romadhon atau Idul Fitri boleh , dengan catatan :

Perintah ziarah kubur adalah bersifat umum tidak dibatasi oleh waktu ± waktu tertentu ( kapan saja boleh )
Kita tidak ada perasaan / keyakinan bahwa ziarah kubur pada saat menjelang Romadhon atau Idul Fitri diperintahkan.

* Ziarah kubur pada saat menjelang Romadhon atau Idul Fitri bisa haram hukumnya , bila :

Bila kita punya perasaan / keyakinan bahwa bila kita tidak ziarah kubur pada saat menjelang Romadhon atau Idul
Fitri akan terjadi musibah atau kesialan pada diri kita atau kita akan di ganggu oleh penghuni kubur.


*******************

PEMAHAMAN ² 05

TENTANG ADZAB KUBUR

1. ADZAB KUBUR

Apabila seseorang meninggal dunia dengan cara dan keadaan yang bagaimanapun juga , maka selanjutnya ia masuk ke alam
barzakh , ia akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa / adzab kubur.

Berikut ini dalil ± dalil dari Al Qur¶an maupun Hadits dan Ijma¶ Ulama , tentang adanya adzab kubur atau nikmat kubur.

Dalil Dari Al Qur¶an

Al Qur¶an Surat Al Mukmin ayat 45 ± 46 :
45. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adzab yang
amat buruk.
46. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang [1324] , dan pada hari terjadinya kiamat. ( Dikatakan
kepada malaikat ) : "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.µ

[1324] Maksudnya : dinampakkan kepada mereka neraka pagi dan petang ( di dalam kubur ) sebelum hari berbangkit.

Al Qur¶an Surat Al An¶am ayat 93 :
Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut ,
sedang Para Malaikat memukul dengan tangannya , ( sambil berkata ) : "Keluarkanlah nyawamu" di hari ini kamu dibalas
dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah ( perkataan ) yang tidak benar
dan ( karena ) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatNya.

Al Qur¶an Surat Al Isro¶ ayat 75 :
´ Kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu ( siksaan ) berlipat ganda di dunia ini dan
begitu ( pula siksaan ) berlipat ganda sesudah mati , dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun terhadap
kami.µ
Al Qur¶an Surat Al Fajr ayat 27 ± 30 :
Hai jiwa yang tenang.
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai- Nya.
Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku . Masuklah ke dalam syurga-Ku.

Dalil Dari As Sunnah :

Dari Anas Bin Malik RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
´ Sesungguhnya seorang hamba jika diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh pengantarnya dan dia ( jenazah )
mendengar suara sandal mereka , ia didatangi oleh dua malaikat dan didudukkan , lalu kedua malaikat itu menanyainya ,µ
Apa yang kamu ketahui perihal orang ini ( Nabi Muhammad SAW )?µ Maka orang mukmin akan menjawab ,µ Saya bersaksi
bahwa dia adalah hamba Alloh dan Rasul Nya .µ Lalu dikatakan : Lihatlah kepada tempat dudukmu dari neraka , Alloh
telah menggantikannya untukmu tempat duduk surga.µ Lalu ia melihat kepada keduanya sekaligus. Adapun orang munafik
dan orang kafir , maka mereka menjawab ,µ Saya tidak tahu , saya dulu menirukan ucapan orang ² orang.µ Maka
dikatakan : ´ Kamu tidak tahu , kamu tidak membaca Al Qur·an atau mengikuti orang yang mengetahui ´. Kemudian dia
dipukul dengan palu godam yang terbuat dari besi , dia pun menjerit dengan jeritan yang bisa didengar oleh seluruh
makhluk yang ada disekitarnya selain jin dan manusia. ( HR. Bukhori )

Dari Ibnu Umar RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
´ Sesungguhnya apabila salah seorang kamu mati , maka tempat duduknya ditampakkan kepadanya pada waktu pagi dan
sore. Jika ia ahli sorga , maka yang ditampakkannya adalah sorga. Dan jika ia ahli neraka , maka yang ditampakkannya
adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya : ´ inilah tempat dudukmu hingga Alloh membangkitkanmu pada hari kiamat.µ
( HR. Bukhori & Muslim )

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
µ Apabila salah seorang diantara kamu selesai tasyahud akhir , maka ucapkanlah ´ Aku berlindung kepada Alloh dari
empat hal , yaitu adzab jahanam , adzab kubur , fitnah kehidupan dan kematian serta fitnah Al Masih Ad Dajjal.µ ( HR.
Muslim )

Dari Aisyah RA , ia berkata :
Seorang wanita Yahudi Madinah yang sudah tua masuk kerumahku , ia berkata bahwa ahli kubur itu disiksa di dalam
kuburnya. Maka Aku mendustakannya ( tidak mempercayainya ) Setelah wanita Yahudi tua itu keluar , Rasululloh SAW
masuk rumah. Aku ceritakan kalau seorang wanita Yahudi tua telah datang dan menyatakan bahwa ahli kubur itu disiksa
dalam kuburnya. Maka Rasululloh SAW bersabda ,µ Wanita itu benar. Mereka disiksa dengan siksaan yang bisa didengar
oleh seluruh binatang.µ Aisyah berkata ,µ Maka setelah itu saya tidak pernah melihat Rasululloh SAW sholat , melainkan
Beliau memohon perlindungan dari Adzab Kubur.µ ( HR. Bukhori & Muslim )

Dari Asma¶ Binti Abu Bakar RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda ( setelah sholat khouf ) ´ Tidak ada sesuatupun
yang belum Aku lihat , melainkan Aku telah menyaksikannya dari tempatku ini , sekalipun sorga dan neraka . Dan telah
diwahyukan kepadaku , bahwa kalian akan diuji di dalam kubur kalian , seperti atau mendekati fitnah dajjal.µ ( HR.
Bukhori , Malik )

Dari Abu Ayyub An Anshori , menerangkan :
³ Rasululloh SAW keluar dari rumah saat matahari telah terbenam. Beliau bersabda , ´ Orang - orang Yahudi itu disiksa
dalam kuburnya.µ ( HR. Bukhori & Muslim )

Dari Ibnu Abbas RA , menerangkan :
´ Bahwasanya Nabi SAW pernah melewati dua buah kubur dan berkata , µ Sesungguhnya kedua ² dua kubur ini
penghuninya sedang di adzab , padahal kedua ² duanya tidak diadzab dikarenakan sesuatu perbuatan yang besar. Adapun
yang seorang ini tidak membersihkan diri dari kemih. Dan adapun yang seorang lagi karena dia selalu membawa fitnah ke
sana ke mari ( tukang mengadu domba ) Kemudian Nabi SAW minta supaya diberikan kepadanya pelepah kurma yang
masih basah dan membelah menjadi dua. Sesudah itu Beliau menanam pelepah itu sambil berkata : ´ Mudah ² mudahan
Alloh meringankan adzab orang ² orang ini ( dalam kubur ) selama kedua pelepah kurma ini belum kering. ´ ( HR. Bukhori
)


Dari Ibnu Abbas RA , menerangkan , Rasululloh SAW mengajarkan kepada mereka doa berikut ini :

´ Ya Alloh , sesungguhnya aku berlindung kepada Mu dari adzab jahannam. Aku berlindung kepada Mu dari adzab kubur.
Aku berlindung kepada Mu dari fitnah Al Masih Ad Dajjal dan aku berlindung kepada Mu dari fitnah kehidupan dan
kematian.µ ( HR. Muslim , An Nasai , Abu Daud , Tirmidzi , Ibnu Majah )

Nabi SAW bersabda :
µ Mintalah perlindungan kepada Alloh dari adzab kubur , karena sesungguhnya adzab kubur itu benar ² benar terjadi.µ (
HR. Thabrani )

Dari Anas Bin Malik RA , menerangkan :
Bahwa Nabi SAW pernah mendengar suara dari dalam kubur , maka tanyanya ´ Kapankan orang ini meninggal ?µ Mereka
menjawab ´ Ia meninggal di jaman jahiliyyah.µ Mendengar jawaban itu , Nabi SAW tampak gembira lalu bersabda ,µ
Seandainya kamu tidak lari , akan saya mohonkan kepada Alloh agar diperdengarkan kepadamu adzab kubur.µ ( HR.
Muslim , An Nasai )

* Dan masih banyak Hadits ± Hadits tentang adzab kubur yang lainnya yang isi dan maksudnya adalah bahwa apabila
seseorang mati , maka ia akan mengalami adzab kubur atau nikmat kubur , menunggu sampai hari kiamat tiba


2. PERYATAAN PARA IMAM MAZHHAB & ULAMA LAINNYA TENTANG KEBENARAN ADZAB KUBUR

IMAM ABU HANIFAH

Pertanyaan Malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur adalah Haq. Pengembalian ruh pada jasad di dalam kubur
adalah Haq. Himpitan kubur dan adzabnya adalah Haq bagi seluruh orang kafir dan bagi sebagian orang mukmin
yang bermaksiat ( Asy Syarh Al Muyassar Li Fiqh Akbar , Hal 79 )
IMAM MALIK

Imam Malik meriwayatkan di dalam kitabnya ( Al Muwaththa¶ ) tentang doa Abu Hurairah yang memohon
perlindungan dari adzab kubur untuk anak ± anak kecil yang telah disholatinya ( hal 227 ).
Imam Malik juga meriwayatkan tentang kisah wanita Yahudi yang disiksa di dalam kuburnya ( hal 234 ).

IMAM SYAFI¶I

Adzab kubur itu benar terjadi. Pertanyaan yang diajukan kepada penghuni kubur juga benar adanya . ( Manaqib Asy
Syafi¶i , I / 415 - 416 )

IMAM AHMAD

Diantara ajaran sunnah yang wajib diyakini dan barang siapa yang meninggalkan salah satunya , maka tidak diterima
darinya dan ia tidak termasuk ahli sunnah , yaitu ³ Iman dengan adzab kubur dan meyakini bahwa umat ini ditanya
di dalam kuburnya tentang Iman dan Islam.µ ( Al Lalikai I /156 , Ushuluddin µInda Al Aimmah Al Arba¶ah Al
Qifari , Hal 100 )
Adzab kubur itu Haq , tidak ada yang mengingkari , melainkan orang ± orang yang sesat lagi menyesatkan ( Ar Ruh ,
Hal 71 Thabaqat Hanabilah , I / 66 )

IMAM AL ASY¶ARI

Diriwayatkan dari Nabi SAW dengan beragam riwayat dan oleh banyak sahabat. Tidak ada seorangpun dari para
sahabat yang mengingkari atau menolaknya dan ini merupakan ijma para sahabat. ( Al Ibanah , hal 166 )
Ahlu Sunnah Wal Jamaah bersepakat bahwa adzab kubur adalah Haq ( Risalah Ala Ahl Al Tsaghr , hal 279 )

IMAM ALI IBN ABI IZZ HANAFI

Telah mutawattir berita dari Rasululloh SAW tentang adanya adzab kubur dan nikmat kubur bagi penghuninya .
Begitu pula tentang pertanyaan dua malaikat Maka wajib meyakini dan mengimani kebenarannya. ( Tahdzib Ath
Thahawiyah hal 238 )

IBNU ABDIL BARR

Atsar dalam masalah fitnah kubur adalah mutawattir. Seluruh ahlu sunnah mengimaninya. Tidak ada yang
mengingkarinya , kecuali para ahli bid¶ah. ( At Tamhid 9 / 270 , Ibid 5 / 29 )


3. PERKATAAN KUBUR BAGI MAYAT

Begitu mayat / jenazah dimasukkan ke dalam kubur , kubur berkata kepada jenazah tersebut ,´ Dulu kamu bergembira atas
punggungku dan hari ini kamu bersedih di dalam perutku. Dahulu kamu memakan berbagai macam makanan di atas
punggungku , sekarang ulat ² ulat akan akan memakanmu di dalam perutku.µ

Banyak sekali perkataan semacam itu yang mencelanya sampai tanah rata di atasnya. ( untuk lebih jelasnya , lihat Syarh Ash
Shudur , hal 112 )


4. PENYELAMAT DARI ADZAB KUBUR

Imam Abu Laits As Samarqandi berkata ,´ Barangsiapa ingin selamat dari adzab kubur , maka ia harus berkesinambungan
mengerjakan empat perkara dan meninggalkan empat perkara.´

Empat perkara yang senantiasa harus diperbuat adalah :

Sholat Lima Waktu
Sedekah
Membaca Al Qur·an
Memperbanyak Tasbih

Empat perkara yang harus ditinggalkan adalah :

Dusta / Pembohong
Khianat
Tukang Fitnah / Tukang adu domba
Sembrono dalam buang air kecil ( tidak cebok sehabis kencing / berak )

5. CONTOH ± CONTOH PENDERITAAN , KEPEDIHAN dan KEDAHSYATAN ADZAB KUBUR

Abu Bakar Ibnu Syaibah dari Abu Sa¶id Al Khudzri , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :

´ Orang kafir disiksa dalam kuburnya berupa sembilan puluh sembilan ( 99 ) ular besar yang menyengat dan
menggigitnya sampai hari kiamat. Jika satu ekor saja diletakkan di bumi , niscaya tidak satupun tanaman yang tumbuh.µ

Al Wa¶ili Al Hafiz ( didalam kitabnya , Al Ibanah ) menyampaikan riwayat dari Malik Ibnu Maghul dari Nafi¶ dari Ibnu
Umar , ia berkata :

´ Ketika kami lewat di dekat pekuburan Badar , tiba ² tiba keluar seorang laki ² laki dari dalam tanah dengan leher yang
terbelenggu oleh rantai hitam. Dia berkata ,µ Hai Abdullah , beri aku minum ! Ibnu Umar berkata µ Aku tidak tahu , ia
memanggilku Abdullah karena mengenalku atau memang seperti seseorang memanggil Abdullah kepada orang lain.µ Ibnu
Umar melanjutkan ,µ Ular besar hitam yang menahan ujung rantai itu berkata ,µ Jangan , jangan beri ia minum , dia
orang kafir.µ Kemudian orang itu ditariknya hingga kembali ke tanah.µ Peristiwa itu aku ceritakan kepada Rasululloh
SAW , Beliau berkata ,µ Kalau memang kau melihatnya , maka dia adalah Abu Jahal Ibnu Hisyam , musuh Alloh. Ia
disiksa seperti itu sampai hari kiamat.µ6. CONTOH ± CONTOH ADZAB BAGI ORANG ± ORANG YANG
TIDAK MAU MELAKSANAKAN IBADAH

Contoh ± contoh adzab / siksa ini saya ringkas dan saya bikin tabel biar mudah dimengerti dan dipahami , yang saya ambil
dari beberapa hadits , yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi , Abu Harun , Abu Daud ( Ensiklopedi Kematian ±
Imam Al Qurthubi ± Cendekia Sentra Muslim ± Hal. 166-169 )


TABEL ADZAB KUBUR

Jenis Adzab Kubur ² Hari Kiamat Penyebab Adzab / Siksaan

Orang yang selalu memukuli

Orang yang tidak mau melaksanakan
kepalanya sendiri sampai hancur

sholat 5 waktu

Orang yang di beri makanan berduri
dari neraka , dipanggang dengan api
neraka


Orang yang tidak mau mengeluarkan
zakat

Orang yang lebih memilih daging
busuk dari pada daging yang segar


Orang yang suka berzina , padahal
sudah punya istri

Orang yang tidak kuat memikul kayu
di pundaknya , tetapi masih terus
menambah beban kayu pikulannya


Orang yang diberi amanah dan tidak
bisa melaksanakan amanah tersebut ,
tetapi ingin mendapatkan amanah
lagi.


Orang yang selalu mengunting mulut
dan lidahnya dari api neraka


Orang ± orang yang suka
menimbulkan fitnah / membuat
fitnah


Seekor kuda betina kecil ,
melahirkan seekor sapi yang besar.
Sapi tersebut ingin kembali ke
tempat semula tetapi tidak bisa


Orang yang mengucapkan sesuatu
yang menimbulakn penyesalan , dia
ingin mencabut ucapannya tetapi
tidak bisa melakukannya.

Orang yang memilih makanan yang
bau dengan aroma yang busuk dari
pada makanan dan aroma yang
lezat


Orang yang lebih senang memilih
yang haram daripada yang halal

TABEL ADZAB KUBUR


Orang yang perutnya sebesar rumah
dan setiap ingin bangkit selalu
tersungkur


Orang yang mengikuti jalan yang
ditempuh Fir¶aun dan antek - anteknya

Orang yang selalu menjerit dan
merintih kesakitan


Orang yang suka mekan riba

Orang yang mempunyai bibir
sebesar unta , kemudian
memasukkan bara api neraka ,
selanjutnya api itu keluar dari
bokongya


Orang yang suka memakan harta anak
yatim

Wanita yang digantung payudaranya


Wanita pezina

Orang merobek lambungnya sendiri ,
mengambil daging dan memakannya


Orangyang suka mengumpat dan
menfitnah

Orang yang kukunya dari tembaga ,
mencakar ± cakar muka dan dadanya
sendiri


Orang yang suka ghibah dan suka
mencela orang lain.


Kita berdoa kepada Alloh SWT , semoga kita dihindarkan dari pedih dan dahsyatnya adzab kubur.


********************


PEMAHAMAN ² 06

TENTANG ROH

1. APA ITU ROH ?

ROH adalah sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Alloh SWT sebagai penyebab adanya kehidupan. Juga bisa
bermakna nyawa / semangat ARWAH disebut juga dengan roh atau jiwa orang yang meninggal.

ROH berasal dari bahasa Arab yaitu RUH. Sedangkan Arwah adalah bentuk jamak dari kata ruh itu sendiri. Jadi sebenarnya
ROH , NYAWA , ARWAH mempunyai makna yang sama.

Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Isro¶ ayat 85
´ Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah : " Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku , dan tidaklah kamu
diberi pengetahuan melainkan sedikit.µ


2. TIDAK ADA ROH YANG GENTAYANGAN

Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat As Sajadah ayat 11
´ Katakanlah : " Malaikat maut yang diserahi untuk ( mencabut nyawa ) mu akan mematikanmu , kemudian hanya kepada
Tuhanmulah kamu akan dikembalikan."

Rasululloh SAW bersabda :
´ Seorang mukmin apabila maut menjemputnya , malaikat rahmat mendatanginya. Ketika ia telah mencabut rohnya , ia
meletakkannya di sutera putih lalu membawanya naik ke pintu langit. Para malaikat langit berkata ´ Kami tidak pernah
menjumpai aroma yang lebih wangi dari aroma roh ini ´ Lalu dikatakan ,µ Biarlah ia istirahat , ia tadinya berada dalam
kesusahan.µ Iapun ditanya tentang apa yang dilakukan si fulan apa yang dilakukan si fulanah. Sedangkan orang kafir ,
apabila malaikat telah mencabut rohnya , maka ia dibawa ke pintu bumi. Para malaikat penjaga bumi bertanya ,´ Kami
belum pernah mencium bau yang lebih busuk dari bau roh ini.µ ( HR. Ibnu Hibban )

Dalil dari Al Qur¶an dan Hadits di atas menjelaskan bahwa hanya malaikat saja yang ditugasi oleh Alloh untuk mencabut
manusia. Dan malaikat pencabut nyawa akan selalu taat dan patuh dalam menjalankan tugasnya. Ketika nyawa / roh dicabut
dari tubuh manusia , para malaikat membawa dan menempatkannya pada suatu tempat tertentu yang telah ditentukan oleh
Alloh SWT.

Rasululloh SAW bersabda :
´ Apabila mayat di kubur , ia akan didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiru-biruan yang satu disebut Munkar dan
yang satunya disebut Nakir. Keduanya akan bertanya ´ Apa keyakinanmu terhadap laki ² laki ini ( Nabi Muhammad SAW
) ? Ia menjawab ´ Dia adalah hamba Alloh dan Rasul Nya. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Alloh dan Muhammad adalah
hamba dan Rasul Nya. Keduanya ( Munkar & Nakir ) berkata ´ Sudah kami duga bahwa kamu menjawab seperti ini.µ Maka
lubang kuburnya dilapangkan sepanjang 70 Dzira· ( hasta ) dan selebar 70 Dzira· ( hasta ) Lalu ia diberi penerangan dan
disuruh tidur. Ia berkata ´ Saya akan kembali ke rumah untuk memberitahukan hal ini ke keluargaku.µ Keduanya (
Munkar & Nakir ) berkata ´ Tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak bisa dibangunkan kecuali oleh yang paling
dicintainya , sampai Alloh SWT membangkitkanmu.

Tetapi kalau dia orang kafir / munafik , ia akan menjawabµ Saya dengar orang ² orang menyebutnya , tapi saya tidak
tahu siapa dia.µ Keduanya ( Munkar & Nakir ) berkata ´ Kami sudah menduga akan apa yang kamu katakan. Maka
keduanya ( Munkar & Nakir ) memerintahkan bumi untuk menghimpitnya , bumipun langsung menghimpitnya sampai patah
tulang ² tulangnya. Dan dia selalu dalam adzab itu sampai Alloh membangkitkannya dari kuburnya.µ ( HR. Tirmidzi )

Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Az Zumar ayat 42
´ Allah memegang jiwa ( orang ) ketika matinya dan ( memegang ) jiwa ( orang ) yang belum mati di waktu tidurnya.
Maka Dia tahanlah jiwa ( orang ) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai
waktu yang ditetapkan [1313]. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi kaum
yang berfikir.µ

[1313] Maksudnya : orang-orang yang mati itu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya , dan orang-orang yang tidak mati
hanya tidur saja , rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi.

Roh yang telah keluar dari jasad siapapun , keberadaannya ada dalam kekuasaan Alloh SWT saja. Roh tersebut tidak
mungkin lepas atau tercecer atau gentayangan di mana ± mana.

* Kalau seseorang dalam kuburnya mendapatkan nikmat yang sangat menyenangkan sampai hari kiamat , mungkinkah
dalam kondisi seperti ini rohnya keluar lalu menemui orang ² orang yang masih hidup ?

* Atau ketika orang tersebut mendapatkan adzab kubur yang pedih dan berkepanjangan sampai hari kiamat , lalu
rohnya keluar dan gentanyangan terus melakukan balas dendam atau menakut-nakuti orang yang masih hidup ?

* Jawabnya adalah tidak mungkin hal itu terjadi , berdasarkan berbagai dalil Al Qur·an dan Hadits di atas. Jika ada
pemahaman atau pendapat yang menyalahi dalil diatas , perlu diluruskan dan diingatkan , supaya kembali ke jalan yang
benar.

3. SIAPA YANG BERGENTAYANGAN DI BUMI ?

Kalau roh yang telah dicabut dari jasadnya punya tempat masing ± masing dan tidak mungkin keluar dari tempatnya serta
rohpun tidak bisa berubah wujud sehingga menemui manusia , jadi siapa sosok misterius yang selama ini banyak dilihat oleh
orang sebagai roh gentayangan ?

Yang bisa melakukan seperti itu adalah Syetan ( jin ). Fenomena seperti itu adalah tipu daya syetan / jin untuk
mengelincirkan dan menyesatkan manusia.

Banyak sekali orang ( yang lemah iman dan aqidahnya ) terpedaya dan tertipu syetan yang berkedok sebagai malaikat , lalu
syetan mengaku sebagai Malaikat Jibril untuk memberikan wahyu / petunjuk / wangsit kepada seseorang , atau syetan
mengaku sebagai orang tuanya yang sudah meninggal lelu memberikan amalan dan ajaran yang sesat dan menyesatkan.

Waspadalah ! Waspadalah !

Rasululloh SAW bersabda :
´ Termasuk fitnah dajjal , Syetan berkata kepada seorang badui : ´ Bagaimana kalau aku ( syetan ) bangkitkan
bapak ibumu untukmu ?µ Badui itu menjwab ´ Ya ´ Maka ada dua syetan yang menyerupai sosok sebagai bapak ibunya (
bangkit dari kuburnya ) seraya berkata ´ Wahai anakku ! Ikutilah dia , dia adalah Tuhanmu.µ ( HR. Ibnu Majah )


4. BERTEMU ROH ORANG YANG SUDAH MATI DI DALAM MIMPI

Apabila ada orang yang masih hidup bertemu dengan roh orang yang sudah mati di dalam mimpi , hal ini bisa saja terjadi.
Hanya saja perlu dipahami bahwa tidak semua mimpi seseorang itu mengandung kebenaran.

Aloh SWT berfirman di Dalam Al Qur¶an Surat Az Zumar : 42
´ Allah memegang jiwa ( orang ) ketika matinya dan ( memegang ) jiwa ( orang ) yang belum mati di waktu tidurnya.
Maka Dia tahanlah jiwa ( orang ) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai
waktu yang ditetapkan [1313]. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi kaum
yang berfikir.

[1313] Maksudnya: orang-orang yang mati itu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya , dan orang-orang
yang tidak mati hanya tidur saja rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi.

Sa¶id Bin Jubair RA , menafsirkan ayat di atas seperti berikut ini :
´ Alloh mengumpulkan roh orang ² orang yang hidup dengan roh orang ² orang yang sudah mati , mereka saling
berkenalan sesuai yang dikehendaki Alloh. Lalu Alloh menahan roh orang yang telah ditetapkan kematiannya , dan yang
belum ditetapkan kematiannya , dikembalikan ke jasadnya.µ

As Suddi ( pakar tafsir ) menafsirkan surat Az Zumar : 42 sebagai berikut :
´ Roh orang yang sedang tidur digemgam Alloh , lalu roh itu bertemu satu dengan lainnya. Roh orang yang sudah mati
bisa bertemu dengan roh orang yang sedang tidur , lalu berkomunikasi. Kemudian roh orang yang masih hidup
dikembalikan ke jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan , sedang roh orang yang sudah mati di tahan Alloh.µ

Dari Ali Bin Abi Thalib RA , menerangkan :
Rasululloh SAW bersabda , ´ Tidaklah seseorang tidur terlelap , melainkan rohnya di bawa ke Arsy. Apabila orang itu tidak
terbangun kecuali telah tiba di Arsy , maka mimpinya benar. Tetapi bila ia terbangun sebelum sampai ke Arsy , maka
mimpinya adalah dusta.µ ( Kitab Ar Ruh : 40 )


5. TENTANG MIMPI

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan , Nabi SAW bersabda :
´ Apabila zaman telah dekat ( hari kiamat ) mimpi seorang muslim hampir ² hampir tidak dusta. Orang yang paling benar
mimpinya diantara kamu adalah orang yang paling benar perkataannya. Mimpi seorang muslim adalah satu bagian dari 45
bagian dari kenabian. Mimpi ada tiga : Mimpi yang baik , merupakan kabar gembira dari Alloh , mimpi yang menyusahkan
dari syetan dan mimpi yang bersumber dari bisikan seseorang kepada jiwanya.µ ( HR. Muslim )

Dengan demikian , mimpi itu ada yang benar ada yang tidak benar.
Mimpi tidak menjadi landasan syari¶at , karena agama Islam sudah sempurna.


6. TEMPAT ROH ORANG YANG SUDAH MENINGGAL

Tempat Roh ( selain roh para Nabi & Rasul ) setelah meninggalkan jasadnya ( mati ) , semenjak kematiannya sampai hari
kiamat adalah sebagai berikut :

Roh orang mukmin berada di sorga , roh orang kafir di neraka

Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Waqi¶ah ayat 88 ± 89

88. Adapun jika Dia ( orang yang mati ) termasuk orang-orang yang didekatkan ( kepada Allah ),

89. Maka , Dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta sorga kenikmatan.

Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Fajr ayat 27 - 30
27. Hai jiwa yang tenang.
28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai- Nya.
29. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku
30. Masuklah ke dalam syurga-Ku.

Roh orang mukmin di teras sorga dekat pintunya

Rasululloh SAW bersabda ,µ Para syuhada· berada di atas aliran sungai di ambang pintu sorga di sebuah tenda hijau , rizki
mereka keluar dari sorga setiap pagi dan petang hari.µ ( HR. Ahmad )

Roh orang mukmin tertahan di pintu sorga

Rasululloh SAW bersabda kepada para sahabatnya ,µ Saya melihat teman kalian tertahan di pintu sorga.µ ( HR. Ahmad ,
Hakim )

Roh orang mukmin tergantung di pohon ² pohon di sorga

Rasululloh SAW bersabda ,´ Sesungguhnya roh orang mukmin terbang dan bergantung di pohon sorga , hingga Alloh
mengembalikannya ke jasadnya pada hari ia dibangkitkan.µ ( HR. An Nasai , Ibnu Majah , Ahmad )

Roh syuhada· berada di tubuh burung ² burung hijau di sorga

Rasululloh SAW bersabda , ³ Ketika saudara ² saudara kalian gugur dalam perang ( Uhud ) , Alloh menjadikan roh ² roh
mereka dalam burung ² burung hijau yang beterbangan ke sorga , makan buah ² buahannya «. ´ ( HR. Ahmad , Abu Daud ,
Hakim )

Roh orang mukmin berada di alam barzakh yang luas , sedangkan roh orang kafir di alam barzakh yang sempit

Ini adalah pendapat Salman Al Farisi. Alam barzakh adalah alam antara alam dunia dan alam akhirat. Arti barzakh secara bahasa
adalah pemisah antara dua sesuatu.
Hal ini berdasarkan firman Alloh SWT di dalam Al Qur¶an Surat Al Mukminuun ayat 100 yang artinya : ´ Dan dihadapan
mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.µ

Roh tertahan di kubur serta roh ditunjukkan tempat terakhir nantinya yaitu sorga atau neraka

Dari Ibnu Umar RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
´ Sesungguhnya apabila salah seorang kamu mati , maka tempat duduknya ditampakkan kepadanya pada waktu pagi dan sore.
Jika ia ahli sorga , maka yang ditampakkannya adalah sorga. Dan jika ia ahli neraka , maka yang ditampakkannya adalah
neraka. Lalu dikatakan kepadanya : ´ inilah tempat dudukmu hingga Alloh membangkitkanmu pada hari kiamat.µ ( HR.
Bukhori & Muslim )

Roh orang mukmin berada disisi Alloh , roh orang kafir berada di kubur ( untuk disiksa kubur )

Rasululloh SAW bersabda , ³ Jika roh telah keluar dari jasadnya , maka ia dibawa ke langit hingga tiba di langit yang ada
Alloh disana. Jika ia orang yang buruk , rohnya juga dibawa ke langit namun pintu langit tidak dibukakan untuknya. Lalu roh
itu dilepas dan dikembalikan ke kubur ( untuk disiksa kubur ).µ ( HR. Ahmad )

Roh orang mukmin berada di Illiyyin ( langit ke tujuh ) , roh orang kafir berada di Sijjin ( dasar bumi ke tujuh )

Pendapat ini berdasarkan sebuah hadits yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ( hadits no. 17803 ) Abu Daud (
hadits no. 4753 ) Ibnu Majah ( hadits no. 2549 ) Silahkan baca sendiri.

Ibnu Syihab berkata ,µ Roh orang mukmin seperti burung hijau terikat di Arsy ia mondar mandir ke taman sorga
mendatangi Tuhannya setiap hari dan mengucapkan salam kepada Nya.********************

PEMAHAMAN ² 07

TENTANG TAHLILAN

1. ARTI KATA TAHLILAN

TAHLILAN berasal dari kata TAHLIL
TAHLILAN maksudnya adalah membaca kalimat Tahlil yaitu ³ La ilaha illallooh ³ artinya tiada Tuhan selain Alloh.

La ilaha illallooh adalah merupakan kalimat tauhid yang wajib diyakini , diamalkan dan dipraktetkkan dalam kehidupan
beragama kita. Karena dengan kalimat , keyakinan dan amal kehidupan yang dilandasi ³ La ilaha illallooh ´ seperti inilah ,
yang akan menghantarkan kita masuk surga.

Dari Muadz Bin Jabbal RA , menerangkan :
´ Rasululloh SAW bersabda ,µ Siapa ² siapa yang ucapan terakhirnya berbunyi Laa Ilaaha Illallah , pastilah ia masuk
surga.µ ( HR. Abu Daud )

Dari Itban , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
´ Sesungguhnya Alloh mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan ´ Laa Ilaaha Illallah ´ dengan ihklas semata ²
mata mengharap wajah Alloh.µ ( HR. Bukhori & Muslim )

Hadits yang lain menerangkan :
´ Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan seberat biji
gandum , seberat biji sawi dan seberat debu.µ


2. MENGIRIM AL FATIHAH KEPADA ALLOH SWT

Mengirim Al Fatihah kepada Alloh SWT tidak ada dasarnya sama sekali dalam Islam. Al Qur¶an maupun Hadits tidak ada
yang menyuruh atau memerintahkan kita untuk mengirim Al Fatihah kepada Alloh SWT.
Kita sebagai makhluk ciptaan Alloh , diperintahkan untuk sujud kepada Alloh , beribadah kepada Alloh , melaksanakan
semua perintah dan menjauhi semua larangan Alloh. Jadi mengirim Al Fatihah kepada Alloh SWT harus dibuang jauh ± jauh.

3. MENGIRIM AL FATIHAH KEPADA MALAIKAT JIBRIL , MIKAIL atau ISROIL

Mengirim Al Fatihah kepada Malaikat Jibril , Mikail , Isroil atau malaikat ± malaikat yang lainnya juga tidak ada dasarnya
dalam Islam , baik Al Qur¶an maupun Hadits. Al Qur¶an atau Hadits hanya menginformasikan tentang dari apa malaikat
diciptakan , nama dan tugas malaikat ( itupun tidak semua malaikat punya nama ) , sifat malaikat , dll.


4. MENGIRIM ALFATIHAH dan MENGHADIAHKAN PAHALA KEPADA NABI MUHAMMAD SAW

Mengirim Al Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW , tidak ada dasar hukumnya dalam Al Qur¶an atau Hadits. Para Sahabat
, Salafush Sholih dan para ulama ± ulama generasi pertama , tidak ada yang melakukan ibadah mengirim Al Fatihah kepada
Nabi Muhammad SAW.

Ajaran yang sesuai dengan Al Qur¶an dan Hadits adalah Bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW ( dengan kata sayyidina
atau tidak , terserah Anda )

Aloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Ahzab : 56
´ Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi . Hai orang-orang yang beriman ,
bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya .µ

Dari Hasan Bin Ali , menerangkan , Nabi SAW bersabda :
´ Sholatlah dirumah kalian ( sholat sunnah ) dan jangan menjadikannya sebagai kuburan . Dan janganlah kalian menjadikan
rumahku kuburanku sebagai tempat berpesta , sampaikanlah sholawat dan salam kepadaku karena sholawat yang kalian
bacakan itu akan sampai kepadaku di manapun kalian berada.µ

Nabi SAW bersabda :
µ Barangsiapa bersholawat kepadaku satu kali , Alloh akan bersholawat kepadanya sepuluh kali , dihapuskan sepuluh
kesalahannya dan diangkat sepuluh derajat lebih tinggi.µ ( HR. Ahmad , An Nasai )


Menghadiahkan pahala kepada Nabi Muhammad SAW , tidak pernah dilakukan oleh para Sahabat , Salafush Sholih. Karena
Nabi SAW sudah memperoleh pahala dari amal kebaikan setiap umatnya , sebanyak pahala yang mereka peroleh tanpa
dikurangi sedikitpun. Sebabnya adalah karena Nabi SAW adalah pelopor utama , penuntun , penyeru kebaikan atas umat
Islam.

Dari Jurir Bin Abdullah , menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda :
´ Barangsiapa yang mempelopori suatu sunnah yang baik dalam Islam , maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala
dari orang ² orang yang mengerjakannya setelah itu tanpa kurang nilainya sedikitpun. Sebaliknya barangsiapa
mempelopori dalam Islam contoh yang jelek maka ia akan menerima dosanya dan dosa ² dosa dari orang ² orang yang
mengerjakannya setelah itu tanpa kurang beratnya sedikitpun.µ


5. MENGIRIMKAN AL FATIHAH KEPADA KELUARGA , ISTRI , ANAK dan CUCU NABI MUHAMMAD SAW

Tidak ada dalil satupun baik dari Al Qur¶an ataupun Hadits , bahwa kita diperintahkan untuk mengirim Al Fatihah kepada
keluarga , istri , anak dan cucu Nabi Muhammad SAW.

6. MENGIRIM AL FATIHAH KEPADA ORANG ± ORANG YANG
BERJASA PADA ISLAM , ORANG ± ORANG YANG MENGAJARI
ILMU AGAMA KEPADA KITA , ORANG ISLAM LAKI ± LAKI atau
PEREMPUAN BAIK YANG SUDAH MATI atau YANG MASIH HIDUP

Mengirim Al Fatihah kepada orang ± orang yang berjasa pada Islam ( wali , ulama , para mujahid , dll ) orang ± orang yang
mengajari ilmu agama kepada kita ( ustadz , guru ± guru agama , kyai , para mubaligh , dll ) orang ± orang Islam laki ± laki
atau perempuan baik yang sudah mati atau yang masih hidup , bagaimana menurut Islam ?

Silahkan baca ulang ³ Pendapat Para Imam Mazhab dan Ulama Tentang Pahala Membaca Al Qur¶an Yang Dihadiahkan
Kepada Orang Yang sudah Mati ³

* Yang tidak ada perbedaan seluruh ulama adalah mendoakan kepada siapa saja baik yang hidup atau yang sudah
mati atas orang Islam.

7. MENGKHUSUSKAN AL FATIHAH KEPADA SYAIKH ABDUL QODIR JAILANI

I. SIAPAKAH SYAIKH ABDUL QODIR JAILANI

Nama Asli Syaikh Abdul Qodir Jailani adalah ³ Muhyidin Abu Muhammad Abdul Qodir ³ Nama Al Jailani mengacu
pada tempat kelahirannya yaitu ³ Jailan ³

Syaikh Abdul Qodir Jailani lahir di desa Nasif , Jailan , yaitu sebuah desa di sebelah selatan Laut Kaspia , Iran pada tanggal
11 Rabiul Akhir 470 H atau tahun 1077 M.

Syaikh Abdul Qodir Jailani meninggal pada tahun 561 H atau 1168 M dalam usia 91 tahun dan dimakamkan di Baghdad (
Irak )

II. SILSILAH SYAIKH ABDUL QODIR JAILANI

Ayah Syaikh Abdul Qodir Jailani bernama Abu Sholih , Ibunya bernama Fatimah Bin Abdullah Al Shama¶i Al Husaini.
Ibunya melahirkannya pada saat umur ibunya 60 tahun.

Dari pihak ayah adalah keturunan Iman Hasan. Dari pihak ibu mengalir keturunan Iman Husein. Jika diurut silsilahnya /
nasabnya , Syaikh Abdul Qodir Jailani akan bertemu pada Nabi Muhammad SAW.

III. SEBUTAN / GELAR SYAIKH ABDUL QODIR JAILANI

Di kalangankaum sufi Beliau di kenal dengan sebutan :

y Sulthanul Auliya¶ ( penghulu para wali )
y Muhtidin ( penghulu agama )
y Al Imam ( pemimpin )
y Al Qudwah ( panutan )
y Az Zahid ( pelaku hidup zuhud )
y µAlamul Auliya¶ ( panji para wali )
y Sayyid ( gelar yang lazim diberikan kepada keturunan langsung Rasululloh SAW )
y Al Baz Ash Ashhab ( burung elang kelabu )
y Al Ghawats Al A¶zham ( gelar hirarki mistik yang paling tinggi )

IV. AJARAN SYAIKH ABDUL QODIR JAILANI

Syaikh Abdul Qodir Jailani adalah pendiri dan sekaligus tokoh utama Thoriqot Qodiriyah ( diambil dari namanya , Qodir ).

Dalam dunia thoriqot di kenal klasifikasi dan hirarki para pengamalnya ( yang menerima pencerahan Illahi ) yang
terbagi dalam 6 tingkatan ( maqom ) , yaitu :

1) Akhyar ( tingkat dasar ) , lazimnya berjumlah 300 orang
2) Abdal , lazimnya berjumlah 40 orang
3) Abror , lazimnya berjumlah 7 orang
4) Autad , lazimnya berjumlah 4 orang
5) Nuquba , lazimnya berjumlah 3 orang
6) Quth ( tingkat paling tinggi ) hanya 1 orang .
Syaikh Abdul Qodir Jailani adalah Quth Auliya¶ ( pemimpim para wali )

V. TENTANG THORIQOT NAQSYABANDIYAH

Pendiri Thoriqot Naqsyabandiyah adalah Syaikh Muhammad Baha¶uddin Al Bukhori An Naqsyabandi. Beliau lahir di Desa
Hinduwan , dekat Bukhara , Asia Tengah , pada tahun 717 H atau 1317 M.

Thoriqot Qodiriyah dan Naqsyabandiyah , di gabungkan oleh Syaikh Ahmad Khatib Bin Abdul Gaffar Al Jawi Al Sambasi (
Syaikh Sambas ) yang lahir di Kampung Asam , Sambas , Kalimantan Barat , yang kemudian Beliau bermukim di Makkah.

Penggabungan tersebut lahirlah ³Thoriqot Qodiriyah Wan Naqsyabandiyah³ atau yang disingkat dengan ³ TQN ³


PENJELASAN

Mengirimkan Al Fatihah khusus kepada Syaikh Abdul Qodir Jailani berarti kita mengkultuskan Beliau , menganggap Syaikh
Abdul Qodir Jailani lebih suci , lebih hebat , lebih alim dan lebih segala ± galanya.
Kalau memang ada pengkultusan dalam Islam , tentunya yang lebih berhak di kultuskan adalah sepuluh sahabat Nabi yang
dijamin masuk surga , yang berjuang bersama Rasululloh SAW.

Mengkultuskan seseorang , di dalam Islam sangat di larang , bahkan pengkultusan seseorang termasuk syirik.


Alloh SWT berfirman :
µ Mereka menjadikan orang ² orang alimnya dan rahib ² rahib mereka sebagai Tuhan selain Alloh , dan juga ( mereka
mempertuhankan ) Al Masih Putera Maryam , padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa , tidak
ada Tuhan selain Dia. Maha Suci Alloh dari apa yang mereka sekutukanµ. ( QS At Taubah : 31 )

Diriwayatkan dari Adi Bin Hatim bahwa ia mendengar Nabi SAW membaca firman Alloh yaitu Surat At Taubah ayat 31
´ Kemudian Adi Bin Hatim menuturkan , Maka aku berkata kepada Beliau µ Sungguh kami tidaklah menyembah mereka.µ
Beliau bertanya , ´ Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang telah di halalkan Alloh lalu kamu turut
mengharamkannya. Bukankan mereka menghalalkan yang diharamkan Alloh lalu kamu turut menghalalkannya ? Aku
menjawab , ´ Ya ´. Nabi bersabda ,µ Itulah ibadah ( menyembah ) kepada mereka .µ ( HR. Imam Ahmad & At Tirmidzi
)

Ibnu Abbas berkata :
´ Hampir kalian ditimpa hujan batu dari langit.µ Aku menuturkan ,µ Telah bersabda Rasululloh SAW , tetapi kalian malah
mengatakan kata Abu Bakar dan kata Umar ´.

Imam Ahmad Bin Hambal mengatakan :
µ Aku merasa heran dengan orang ² orang yang tahu tentang isnad hadits dan keshohihannya , tapi mereka menjadikan
pendapat Sufyan Atstsauri sebagai acuannya , padahal Alloh SWT berfirman ,µ Maka hendaklah orang ² orang yang
menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. ( QS An Nuur : 63 )


* Dari sekian banyak dalil yang tersebut di atas , maka mengkultuskan siapapun termasuk mengkultuskan Nabi Muhammad
SAW sangat di larang keras dalam Islam.

8. TENTANG BACAAN AL QUR¶AN YANG DIPAKAI UNTUK TAHLILAN

SURAT AL FATIHAH

Dari Abdul Malik Bin Umair RA menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Al Fatihah merupakan penyembuh
bagi semua penyakit.µ ( HR. Ad Darimi )

SURAT AL IKHLAS

Dari Abu Ayyub RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
´ Apakah salah seorang diantara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al Qur·an pada suatu malam ? Barangsiapa
membaca Allohu Al Wahid Al Shomad ( Surat Al Ikhlas ) maka ia telah membaca sepertiga Al Qur·an.µ ( HR. An Nasai
& Tirmidzi )

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
´ Surat Al Ikhlas sama seperti sepertiga Al Qur·an .µ ( HR. Ibnu Majah & Tirmidzi )

Dari Abu Hurairah RA , ia menerangkan : ´ Aku bersama Rasululloh SAW , lalu Beliau mendengar seseorang membaca
Qulhuwalloohu ahad Allohushshomad ( Surat Al Ikhlas ) , maka Rasululloh SAW berkata ,µ Telah wajib .µ Aku bertanya
,µ Apa yang wajib.µ Rasululloh SAW menjawab ,µ Surga .µ ( HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi )

AL MUAWWIDATAIN ( Surat Al Falaq & An Naas )

Dari Aisyah RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
´ Bahwa Nabi SAW jika hendak berangkat tidur pada setiap malamnya , Beliau menyatukan kedua telapak tangannya ,
lalu Beliau menghembuskan nafas pada kedua telapak tangan itu dan membaca Qul Huwallohu Ahad ( Al Ikhlas ) , Qul
A·uudzu Birabbil Falaq ( Al Falaq ) , dan Qul A·uudzu Birabbinnaas ( An Naas ) . Selanjutnya Beliau mengusapkan kedua
telapak tangan itu ke seluruh tubuh yang dapat beliau jangkau , yang dimulai dari kepala , wajah lalu kebelakang
tubuhnya. Hal itu dilakukannya tiga kali.µ ( HR. Bukhori )

Dari Uqbah Bin Amir Al Juhani , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda : ´ Alloh telah menurunkan kepadaku beberapa
ayat yang tidak diketahui surat lain sepertinya , yaitu surat An Naas dan Al Falaq.µ ( HR. Muslim , An Nasai &
Tirmidzi )

SURAT AL BAQOROH

Dari Abu Hurairah RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
´ Janganlah kalian menjadikan rumah ² rumah kalian sebagai kuburan , sesungguhnya rumah yang dibacakan Surat Al
Baqoroh tidak akan dimasuki syetan.µ ( HR. Muslim dan Tirmidzi )

Dari Abdullah RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
´ Tidaklah sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al Baqoroh melainkan akan keluar darinya syetan sambil
kentut .µ ( HR. Ad Darimi )

Dari Ibnu Mas¶ud RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
´ Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari Surat Al Baqoroh pada malam hari , maka keduanya ( dua akhir Surat Al
Baqoroh itu ) telah memberikan kecukupan baginya.µ ( HR. Bukhori )

Dari Jubair Bin Nafir RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
´ Sesungguhnya Alloh telah menutup surat Al Baqoroh dengan dua ayat yang dikeluarkannya dari simpanan Nya yang
berada di bawah ¶Arsy Nya. Oleh karena itu pelajarilah dan ajarkanlah kepada istri ² istri kalian , karena keduanya
adalah sholat , Al Qur·an dan Doa.µ ( HR. Ad Darimi )


AYAT KURSI ( Surat Al Baqoroh ayat 255 )

Dari Ibnu Mas¶ud RA , menerangkan , Rasululloh SAW bersabda :
´ Barangsiapa membaca empat ayat awal Surat Al Baqoroh , Ayat Kursi , dua ayat setelah ayat kursi , dan tiga ayat
terakhir dari Surat Al Baqoroh , maka pada hari itu dia dan keluarganya tidak akan didekati syetan dan juga segala hal
yang tidak disukainya. Dan tidaklah dia membacakan atas orang gila , melainkan dia akan sembuh darinya.µ ( HR. Ad
Darimi )

Dari Aifa¶ Bin Abdillah Al Kila¶i RA , ia bercerita ada seseorang yang bertanya kepada Rasululloh SAW :
´ Wahai Rasululloh , apa surat Al Qur·an yang paling agung ? Rasululloh SAW menjawab ,µ Surat Al Ikhlas.µ Lalu surat
apalagi yang lebih agung ? lanjut orang tersebut. Rasululloh SAW menjawab ,µ Ayat Kursi.µ Selanjutnya orang itu
bertanya ,µ Ya Rasululloh , surat apa yang Engkau senangi ? Rasululloh SAW menjawab ,µ Penutup surat Al Baqoroh ,
karena sesungguhnya ia merupakan simpanan rahmat Alloh dari bawah ¶Arsy Nya yang diberikan kepada umat ini ( umat
Islam ) , yang mencakup seluruh kebaikan tanpa sedikitpun kebaikan dunia dan akhirat yang tertinggal.µ ( HR. Ad Darimi
)

KETERANGAN :
Tentang surat ± surat yang dibaca dalam tahlil , semuanya dari Al Qur¶an dan punya keutaman ± keutamaan , seperti dalam
Hadits ± Hadits di atas. Tidak diragukan lagi bahwa bacaan ini sesuai dengan Al Qur¶an dan Hadits.


9. TENTANG DZIKIR DALAM TAHLILAN


F ´6.o´¬.: ´ãBb ´´=´J´AH´M´).´ ´)´N´H`1´´ ´V´´´0 ´6´×´Ó´ÒBb
P ´´=´ò´f ´MT´oA¬ ´MH´·´ó ´´´´
Ayat ini dipotong dari ayat yang utuh yaitu

Fb´¬´ÒBC ´´´´Ó´´´V´0 ´·´v ´M´v´0 ´ãBb F ´6.o´¬.: ´ãBb
´´=´J´AH´M´).´ ´)´N´H`1´´ ´V´´´0 ´6´×´Ó´ÒBb P ´´=´ò´f
´MT´oA¬ ´MH´·´ó ´´´´
Para Malaikat itu berkata : " Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah ? ( Itu adalah ) rahmat Allah dan keberkatan-Nya ,
dicurahkan atas kamu , wahai ahlulbait ! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." ( QS. Huud ayat 73 )

P B´ù´ò´f ´M·´M´· ´ãBb +1´´´H´H´Ò ´ò´P1´´ ÷´´¬´MÒBb
´V´´´0 ´6´×´Ó´ÒBb ´)´H´M´´·´´·.´ b1MM´·´´V ´´´´

Ayat ini dipotong dari ayat yang utuh yaitu


´´´MC.´ Ê´´ ´·´N´V¬´H´) ´N.´ ´´´¬´M´ÒV ´=´M´ÒV
´´T´1´·´´´ÒBb PÊ`L´d.Bb F .·´ù´C´0.´ `×P¬`1´´ÒBb
´´´´Vb.´.´ `×P¬´m´´ÒBb .·´´´´´0.´ ´ãBb ´´´0㬴´.:.´ P
B´ù´ò´f ´M·´M´· ´ãBb +1´´´H´H´Ò ´ò´P1´´ ÷´´¬´MÒBb ´V´´´0
´6´×´Ó´ÒBb ´)´H´M´´·´´·.´ b1MM´·´´V ´´´´

³ Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu [1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang
dahulu [1216] dan dirikanlah shalat , tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak
menghilangkan dosa dari kamu , wahai ahlul bait [1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. ³ ( QS. Al Ahzab ayat 33 )

[1215] Maksudnya : isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Perintah ini
juga meliputi segenap mukminat.
[1216] Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud
Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan , yang terjadi sesudah datangnya Islam.
[1217] Ahlul bait di sini , yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah SAW.


B.1´P´´´= ´ãBb .ò´´´ò.´ ´VH´m.¬´ÒBb ´´´´´

Ayat ini dipotong dari ayat yang utuh yaitu

´´´´C´ãBb ´XBC ´ò´·Ò ´´B´1ÒBb ´´´f ÷´B´1ÒBb ´MC Fb¬´´./´¬
´ò´NÒ ´ò´´´¬´´´.BB´ ´ò´´´Tb´´´ Bo1´´ù·´f Fb¬´ÒBC.´
B.1´P´´´= ´ãBb .ò´´´ò.´ ´VH´m.¬´ÒBb ´´´´´

( yaitu ) orang-orang ( yang mentaati Allah dan Rasul ) yang kepada mereka ada orang - orang yang mengatakan : " Sesungguhnya
manusia [250] telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu , karena itu takutlah kepada mereka." Maka Perkataan itu menambah
keimanan mereka dan mereka menjawab " Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." ( QS. Ali
Imron ayat 173 )

[250] Maksudnya : orang Quraisy.
P .ò´´´ò PÊ`L´¬´ù´ÒBb .ò´´´ò.´ ´MM´´´1ÒBb ´´´´
Ayat ini dipotong dari ayat yang utuh yaitu :

´´f.´ Fb´¬´Ò.¬V Fb´¬´ù`1´´BB´ ´´´0 ´ãBb ´ò´NÒÒ´¬´v P
.ò´´´ò PÊ`L´¬´ù´ÒBb .ò´´´ò.´ ´MM´´´1ÒBb ´´´´
Dan jika mereka berpaling , maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik - baik pelindung dan sebaik - baik
penolong. ( QS. Al Anfal ayat 40 )

KETERANGAN :

Tidak ada perintah dari Al Qur¶an atau Hadits , bahwa kita boleh mengambil sebagian ayat ± ayat Al Qur¶an , kemudian kita
susun ulang menyerupai kitab Al Qur¶an versi baru. Ini berarti kita membuat Al Qur¶an dari Al Qur¶an. Tentunya ini sangat
menyimpang dari ajaran Al Qur¶an itu sendiri. Jelas ini salah.


10. TENTANG ³ KATA ± KATA PENGHUBUNG ³ ANTARA AYAT ± AYAT YANG DI AMBIL SEBAGIAN DARI AL
QUR¶AN DI DALAM TAHLILAN

Kata ± kata yang saya maksud adalah ³

´ Allohumma sholli afdholash sholaati ¶alaa as·adi makhluuqootika nuuril huda sayyidinaa wamaulaanaa Muhammadin
wa·alaa aali sayyidinaa Muhammdin «..µ sampai habis.

Kata ± kata tersebut di atas bukan dari Al Qur¶an juga bukan dari Hadits. Ini hanya kata ± kata ( kalimat dalam bahasa Arab )
yang diselibkan atau dimasukkan dalam Tahlilan , yaitu antara ayat ± ayat Al Qur¶an yang diambil sebagian dengan ayat ±
ayat Al Qur¶an yang diambil sebagian lainnya.

11. TENTANG PEMAKAIAN KATA YANG TIDAK KONSEKUEN.

Maksud pemakaian kata yang tidak konsekuen / tidak tetap disini adalah kata ³ Sayyidina ³ , dimana kadang dipakai untuk
menyebut Nabi Muhammad SAW ( Sayyidina Muhammad ) , namun di tempat lain kata sayyidina ini tidak dipaki ( langsung
Muhammad saja ) , padahal masih dalam satu kitab yaitu ³ Kitab Tahlilan.´

Misalnya :
´ Allohumma sholli afdholash sholaati ¶alaa as·adi makhluuqootika nuuril huda sayyidinaa wamaulaanaa Muhammadin
wa·alaa aali sayyidinaa Muhammdin «..µ

* Dalam kalimat ini kata sayyidina di pakai.

Misalnya :
´ Allohumma sholli ¶alaa Muhammadin. Allohumma sholli ¶alaihi wasallim.µ

* Dalam kalimat ini kata sayyidina tidak pakai.12. KESIMPULAN TERAKHIR TENTANG TAHLILAN

Dalam penjabaran dan keterangan sebelum ini ( hal 76 ± 87 ) dengan jelas dan nyata dapat kita pahami bahwa :

´ Kitab Tahlilan ´ kandungan isinya ada yang sesuai dengan Al Qur·an dan Hadits ada yang bertentangan dengan
Al Qur·an dan Hadits.

Berarti ini mencampuradukkan antara yang haq dan yang bathil , padahal mencampuradukkan antar yang haq dan yang bathil
dilarang oleh Alloh SWT.
´N.´ Fb¬´´´P´1V ´o´´ÒBb ´V´´´´Ó´ÒBB´) Fb¬´/´J´NV.´
´C´´ÒBb ´ò´Jò´0.´ ´´¬´oL´´V ´´´´
³ Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu
mengetahui.´ ( QS. Al Baqoroh ayat 42 )

´ Kitab Tahlilan ´ disusun / dibuat jauh setelah Rasululloh SAW meninggal dunia , yaitu berselang sekitar 500
tahun.

Berarti tahlilan itu bukan sunnah Rasul , bukan amalan sahabat dan bukan amalan para salafush sholih.
Jadi sangat jelas bahwa jika kita melaksanakan suatu amalan ( amalan ibadah bukan muamalah ) yang tidak dicontohkan atau
diperintahkan oleh Rasululloh SAW , maka amalan itu akan tertolak.

Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Shohih Muslim , diriwayatkan bahwa Rasululloh SAW bersabda ,´ Barangsiapa
melakukan suatu amalan ( amal ibadah ) yang tidak ada keterangannya dari Kami , akan tertolak.µ


13. SIKAP KITA TERHADAP TAHLILAN

Mengingat , menimbang dan memperhatikan berbagai keterangan yang tersebut di atas , tentunya kita sudah bisa mengambil
sikap yang jelas dan tepat yang sesuai dengan Al Qur¶an dan Sunnah Rasululloh SAW.

Jangan kita mengambil sikap , menentukan suatu pilihan hanya berdasarkan golongan , berdasarkan fanatikme , berdasarkan
banyaknya orang yang mengamalkannya. Tetapi dalam menentukan sikap dalam beragama adalah sesuai dengan Al Qur¶an
dan Sunnah Rasululloh SAW.

Semoga Alloh SWT memberikan taufiq dan hidayahnya , sehingga kita bisa menjalankan agama ini sesuai dengan
petunjuknya. Amin.


14. TENTANG SELAMATAN PADA HARI KE 3 , 5 , 7 , 40 , 100 , 1000 HARI DARI MENINGGALNYA SESEORANG
, SETELAH JENAZAH DI KUBUR

Selamatan ( kata kerja ) asal katanya dari selamat ( kata sifat )
Selamatan maksudnya adalah memohon keselamatan kepada Alloh SWT dari marabahaya baik di dunia maupun di akhirat , untuk orang
yang sudah mati ataupun orang yang masih hidup.

Selamatan pada hari ke 3, 5, 7, 40, 100, 1000 hari dari meninggalnya seseorang setelah jenazah di kubur adalah bukan dari
ajaran Islam , tidak ada dalil dari Al Qur¶an ataupun Hadits. Hal ini harus ditinggalkan.

Ada orang yang mengatakan bahwa :
´ Apabila orang meninggal , maka rohya pada hari ke 3 masih ada disekitar dalam rumah , pada hari ke 5 rohnya masih ada di sekitar
luar rumah , pada hari ke 7 rohnya berada di sekitar atap rumah , pada hari ke 40 rohnya naik di atas atap rumah , pada hari ke 100
rohnya sudah naik ke langit tapi masih belum tinggi , pada hari ke 1000 rohnya benar ² benar naik ke langit dan tidak kelihatan lagi.µ

Pendapat ini adalah BUKAN HADITS , hanya pendapat seseorang untuk mendukung atau melanggengkan hawa nafsunya.
Pendapat ini tidak ada / tidak termaktub di dalam kitab ² kitab Imam Mazhab ( Al Um ² Imam Syafi·i , Al Muwaththo· ² Imam Malik
, dll )
Pendapat ini mengadopsi kebiasan orang ² orang Hindu ( ajaran agama Hindu di dalam kitab Tripitaka ).

Roh orang yang sudah mati , setelah jenazah dimasukkan ke lubang kubur ( dikubur ) orang tersebut akan merasakan Adzab
Kubur atau Nikmat Kubur sampai pada hari kiamat. ( baca tentang Tentang Adzab Kubur dan Tentang Roh ).

Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Shohih Muslim , diriwayatkan bahwa Rasululloh SAW bersabda ,´ Barangsiapa
melakukan suatu amalan ( amal ibadah ) yang tidak ada keterangannya dari Kami , akan tertolak.µ********************

Setiap perkataan / pendapat dalam buku ini yang Anda temukan sesuai dengan Al Qur·an dan As Sunnah , maka ambillah dan amalkanlah.
Dan jika tidak sesuai dengan Al Qur·an dan As Sunnah , maka buanglah perkataan / pendapat kami dan ambillah yang dari Al Qur·an dan As Sunnah.4. MENJENGUK ORANG NON ISLAM Boleh kita menjenguk orang sakit meskipun yang sakit itu orang non Islam , hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas Bin Malik RA , ia menerangkan :
´ Ada anak seorang Yahudi yang mengabdi kepada Nabi SAW , pada suatu ketika ia jatuh sakit , kemudian Nabi SAW datang untuk menjenguknya.µ ( HR. Bukhori )

5. WANITA MENJENGUK LAKI ± LAKI Pada Bab Iyadatu An Nisa· Ar Rijal , Imam Bukhori mengatakan : Bahwa Ummu Darda¶ pernah menjenguk seorang laki ± laki Anshor dari jamaah masjid yang sedang sakit.

Dari Aisyah RA , ia menceritakan :
Ketika Rasululloh SAW tiba di Madinah , Abu Bakar dan Bilal terserang demam , lalu aku menjenguk mereka berdua. Aku bertanya , ´ Wahai ayah , apa yang anda rasakan ? Juga kepada Bilal , apa pula yang anda rasakan dalam diri anda ?................. ( HR. Bukhori , Muslim dan Baihaqi ) Catatan : Boleh seorang wanita menjenguk laki ± laki atau sebaliknya laki ± laki menjenguk wanita , tetapi harus ditemani oleh mahromnya ( suaminya , bapaknya , adiknya , dll ) baik yang dijenguk maupun yang menjenguk , untuk menghindari fitnah.

6. ORANG YANG SAKIT , TETAP DITULIS AMALAN YANG BIASA DILAKUKANNYA SEWAKTU SEHAT Dari Abu Musa Al Asy¶ari RA , menerangkan Rasululloh SAW bersabda :
´ Bila seorang hamba ditimpa sakit atau mengadakan perjalanan , dicatatlah untuknya amalan seperti amalan yang biasa dilakukannya sewaktu sehat dan mukim ( tidak dalam perjalanan ).µ ( HR. Bukhori )

7. ADAB MENJENGUK ORANG SAKIT Sewaktu menjenguk orang yang sakit , disunnahkan mendoakan si sakit agar lekas sembuh , sehat kembali , memberi nasehat untuk tetap bersabar , menyampaikan ucapan yang menghibur hati dan menguatkan jiwanya. Nabi SAW bersabda ,´ Jika kamu menjenguk si sakit , tiupkanlah harapan untuknya lanjut usia ( sembuh ) . Memang
demikian itu tidak dapat menolak takdir , tetapi akan menentramkan jiwa si sakit. Dan sholawat dan salam dari Alloh akan terlimpah kepadanya.µ

8. MENGELUH / MENGADU KETIKA SAKIT Seseorang yang sedang sakit , boleh mengadu / mengeluh kepada suami / istrinya , dokter atau temannya , tetapi sebelumnya harus bersyukur kepada Alloh , karena dengan sakit itu berarti dosanya sebagain diampuni oleh Alloh. Aisyah RA , pernah mengeluh kepada Rasululloh SAW , katanya : Oh sakitnya kepalaku. Nabi berkata : Saya juga , kepala
saya terasa sakit sekali. Nabi SAW berkata ,µ Ya Alloh kepada Mu lah aku mengadu , betapa lemahnya tenagaku.µ

Nabi Ya¶kub AS pernah mengadu kepada Alloh SWT , seperti termaktub dalam Alqur¶an Surat Yusuf ayat 86 yang artinya ³
Hanya kepada Alloh aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku .µ

9. MENJENGUK ORANG YANG SAKIT MATA Dari Zaid Bin Arqom , menerangkan : Saya di jenguk oleh Rasululloh SAW sewaktu saya ditimpa sakit pada kedua belah mata.µ ( HR. Abu Daud )

10. LARANGAN KELUAR ATAU MASUK KE DAERAH YANG SEDANG DI LANDA WABAH CACAR ( PENYAKIT MENULAR ) Rasululloh SAW melarang seseorang keluar atau masuk ke suatu daerah yang sedang dilanda penyakit , karena berarti itu akan menjerumuskan diri ke dalam bahaya dan juga agar penyakit itu tidak menyebar ke mana ± mana ( karantina ) Dari Usamah Bin Zaid RA , menerangkan : Bahwa Nabi SAW menyebut soal penyakit cacar , Beliau bersabda ,µ Itu adalah
semacam bencana atau siksa yang dikirim kepada satu golongan dari bani Israil. Maka bila ia berjangkit pada suatu negeri dan kebetulan kamu sedang berada di sana janganlah kamu keluar daripadanya. Sebaliknya jika ia ( penyakit itu ) berjangkit dan kamu berada di luar , janganlah kamu masuk ke dalamnya.µ ( HR. Tirmidzi )

11. LARANGAN MENCAMPUR ANTARA YANG SAKIT DENGAN YANG SEHAT Barangsiapa yang ditimpa penyakit menular dan berbahaya , maka si sakit tidak boleh dicampur dengan orang yang sehat . Begitu pula hal ini berlaku pada binatang. Rasululloh SAW bersabda :
´ Tidak boleh di campur antara yang sakit dengan yang sehat.µ

12. BEROBAT Apabila kita sakit , kita diperintahkan untuk berobat dengan cara yang di syari¶atkan agama , tidak boleh berobat dengan yang dilarang oleh syari¶at. Rasululloh SAW bersabda :
´ Setiap penyakit ada obatnya , jika sebuah obat itu bisa mujarab sembuh dengan ijin Alloh.µ ( HR. Muslim ) ( menyembuhkan ) niscaya suatu penyakit akan

Dari Ummu Salamah RA , ia bercerita bahwa Rasululloh SAW bersabda :
´ Sesungguhnya Alloh tidak menjadikan kesembuhan bagi kalian dengan hal ² hal yang diharamkan.µ ( HR. Baihaqi )

Dari Ibnu Mas¶ud RA , menerangkan : Rasululloh SAW bersabda :
´ Sesungguhnya Alloh SWT tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu berobatlah kamu.µ ( HR. Ibnu Majah , An Nasai )

Dari Usamah Bin Syureik , menerangkan : Rasululooh SAW bersabda : ´ Berobatlah kamu , karena Alloh SWT tidak menaruh sesuatu penyakit melainkan menyediakan obatnya , kecuali suatu penyakit yaitu penyakit tua ( pikun ) .´ ( HR. Ahmad ) Dari Abu Darda , menerangkan : Rasululooh SAW bersabda :
´ Sesungguhnya Alloh menurunkan penyakit dan obat , serta menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Dari itu berobatlah kamu , tetapi jangan berobat dengan yang haram.µ ( HR. Abu Daud )

Pengobatan cara Nabi ( Thibbun Nabawi ) adalah dengan berbagai cara , yaitu : y y y y Ruqyah Syar¶iyyah ( pengobatan dengan cara di bacakan ayat ± ayat Al Qur¶an & doa ) Bekam / Berpantik ( mengeluarkan darah kotor ) Minum Madu Habatus Saudah ( khasiat biji ± bijian , ramuan )

13. WANITA BEROBAT KE DOKTER PRIA atau PRIA BEROBAT KE DOKTER WANITA Seorang wanita yang sakit boleh berobat ke dokter pria atau sebaliknya seorang pria yang sakit boleh berobat ke dokter wanita. Dari Rubai¶ Binti Mu¶awwidz Bin Afra , ia bercerita :
´ Kami pernah ikut berperang bersama Rasululloh SAW , dimana kami memberikan minum kepada pasukkan , mengurus dan membawa tentara ² tentara yang terbunuh dan juga yang terluka kembali ke kota Madinah.µ ( HR. Bukhori ) Catatan : Yang paling aman dan paling beretika adalah seorang wanita yang sakit berobat ke dokter wanita juga , seorang pria yang sakit berobat ke dokter yang pria juga. Jika keadaan terpaksa dan tidak ada pilihan lain , seorang dokter pria boleh melihat aurot wanita atau dokter wanita boleh melihat aurot pria.

14. BEROBAT KE DOKTER NON MUSLIM Seorang muslim / muslimah yang sakit boleh berobat ke dokter yang non muslim , jika dokter non muslim tersebut merupakan dokter ahli dan dapat dipercaya serta tidak ada dokter muslim / atau muslimat yang menguasai spesialis ilmu tersebut. Di dalam hadits yang shohih , dinyatakan :
´ Ketika Nabi hijrah , Beliau menyewa seorang musyrik yang mahir menunjukkan jalan dan mengamanatkan diri serta harta Beliau kepadanya. Disamping itu , penduduk Bani Khuza·ah , baik yang muslim maupun yang kafir pernah membantu Rasululloh SAW.µ

15. BERBAIK SANGKA KEPADA ALLOH SWT Dari Jabir RA , ia bercerita , aku pernah mendengar Rasululloh SAW sebelum wafat , beliau mengucapkan sebanyak tiga kali yaitu : ´Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali berada dalam keadaan berbaik sangka kepada Alloh SWT.µ ( HR. Muslim )

ia bercerita bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Janganlah salah seorang diantara kalian mengharapkan kematian akibat kesengsaraan yang dialami . terutama yang dalam kondisi sakit.µ Ingin wahai Rasululloh. Ahmad .µ ( HR. berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma·ruf. manusia manakah yang paling utama ?µ Nabi SAW menjawab.µ ( HR.µ ( HR. hendaknya dituntun atau diingatkan dengan kalimat tauhid . Dari Abdulloh Bin Umar RA .µ ( HR.µ ( HR. Sedang apabila engkau adalah seorang yang jahat . maka hendaklah ia menngucapkan : ´ Ya Alloh . siapakan orang yang paling cerdik dan terkuat pendiriannya ?µ Rasululloh SAW menjawab .µ Inginkah kamu Aku tunjukkan orang yang terbaik di antara kalian ? Para sababat menjawab .µ Rasululloh SAW berkata . Maka Rasululloh SAW berkata : ´ Wahai pamanku Abbas . ia bercerita : ´ Aku pernah mendatangi Rasululloh SAW sebagai orang kesepuluh .Di dalam Hadits Qudsi .µ Laki ² laki itu bertanya lagi : ´ Manusia manakah yang paling jelek ?µ Nabi SAW menjawab .µ ( HR. MENGHARAP KEMATIAN Mengharap kematian atau mendoakan kematian terhadap dirinya sendiri yang disebabkan oleh berbagai hal . MENGUCAPKAN ³ LAA ILAAHA ILLALLAH ³ Kepada orang yang sakit parah . Ahmad ) Dari Abdurrahman Bin Abi Bakrah . jika dia meninggalkan harta yang banyak . sebab jika engkau sebagai orang yang baik maka mungkin ia adalah lebih baik bagimu. Abu Daud ) . Wahai Rasululloh SAW.µ ( HR. Muslim ) 20.µ ( HR. Thabrani ) Dari Abdulloh Bin Umar RA . ´ Yaitu orang yang terbanyak mengingat kematian dan yang terbanyak persiapannya untuk menghadapi kematian mereka itulah orang yang paling cerdik . ³ LAA ILAAHA ILLALLAH ³ Dari Abu Hurairah RA .µ ( HR. maka mungkin engkau akan dapat melepaskan diri dari kejahatan dan yang demikian itu adalah lebih baik bagimu.µ Ialah yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya.µ ( HR. Ini adalah kewajiban atas orang ² orang yang bertaqwa. MENGINGAT KEMATIAN Dianjurkan setiap muslim untuk mengingat kematian dalam kondisi sehat dan mempersiapkan bekal untuk kematian . dari Bapaknya . andai kata kita harus berharap untuk itu . Bukhori Muslim ) 16. Tirmidzi ) 19. pastilah ia masuk surga. biarkanlah aku tetap hidup jika memang hidup itu yang terbaik bagiku dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagi diriku.µ Yang terbaik di antara kalian ialah yang terpanjang umurnya dan terbaik amalnya. Thabrani ) 18. menerangkan : Rasululloh SAW bersabda : µ Siapa ² siapa yang ucapan terakhirnya berbunyi Laa Ilaaha Illallah . hukumnya adalah ³ MAKRUH ³ Dari Anas Bin Malik RA . Alloh SWT berfirman : ´ Diwajibkan atas kalian apabila seseorang di antara kalian kedatangan ( tanda ² tanda ) maut . WASIAT Sebelum meninggal dunia . talqinkanlah olehmu membaca kalimat ´ LAA ILAAHA ILLALLAH . Rasululloh SAW berkata : Alloh SWT berfirman : ´ Aku menurut bagaimana persangkaan hamba Ku. Jamaah ) Dari Ummu Fadl . ia berkata bahwa Rasululloh SAW bersabda : Kepada orang yang sakit parah . janganlah engkau mengharap kematian .µ ( HR.µ ( QS Al Baqoroh : 180 ) Dalam sebuah Hadits dinyatakan : ´ Tidak ada kemauan yang cukup kuat dari seorang muslim apabila memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkannya . disunahkan ( untuk orang yang punya harta banyak ) untuk mewasiatkan apa yang diinginkannya dengan cara yang adil dan baik serta tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta warisan. melainkan wasiat itu tertulis di sisinya. yang ketika itu ia sedang mengeluh dan mengharap kematian. Muslim ) ´ Talkinkanlah orang yang sekarat dengan : ´ LAA ILAAHA ILLALLAH . ia bercerita : ´ Rasululloh SAW pernah datang menemui Abbas . Bukhori & Muslim ) Dari Muadz Bin Jabbal RA . ia bercerita bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Hendaklah kalian memperbanyak mengingat kematian. dari sepuluh orang yang mendatangi Beliau pada saat itu. bahwa seorang laki ± laki menanyakan kepada Rasululloh SAW : ´ Ya Rasululloh . menerangkan : Rasululloh SAW bersabda . Kemudian seseorang dari kaum Anshor berdiri dan bertanya . Dari Abu Hurairah RA . Ahmad dan Al Hakim ) 17. dimana mereka berangkat dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. sehingga ia menginap dua malam .µ Yakni yang panjang umurnya dan baik amalnya. KEUTAMAAN DIBERI UMUR PANJANG DISERTAI DENGAN AMAL YANG BAIK Dari Abu Hurairah RA .

Ad Dailami * ) * Ad Dailami meriwayatkan hadits tersebut di atas di dalam kitabnya yaitu ´ Al Musnad Al Firdaus ´ 22.µ ( HR. namun pendengaran belum hilang sampai nyawa benar ± benar dicabut dari jasad. Rasululloh SAW bersabda . Ahmad . maka akan diringankan proses kematiannya. . siksaan malaikat maut itu lebih dahsyat dari seribu pukulan pedang. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Ahmad . ( QS. YANG TERAKHIR HILANG DARI JENAZAH Yang terakhir hilang dari jenazah adalah pendengaran. KEMATIAN Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Ali Imron : 185 Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Hal ini diperkuat oleh sebuah Hadits dari Shafwan . sesungguhnya ia sedang bergembira dengan diperlihatkan kepadanya kegembiraan akhirat dan disingkapkan kemuliaan Nya. tidak dibaca oleh seseorang yang menghendaki Alloh dan negeri akhirat . menerangkan . mulut mengangga . sesungguhnya dia sedang disiksa yaitu diperlihatkan siksaan di akhirat Jika kita menjumpai orang yang sakaratul maut ( mati ) dalam kondisi tersenyum . matanya melotot atau tanda ² tanda lain yang tidak wajar . dimana ia menceritakan : ´ Apabila Surat Yaasiin dibacakan disisi orang yang akan meninggal dunia . SAKARATUL MAUT Alloh SWT berfirman : Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatNya. MEMBACA SURAT ³ YAASIIN ³ Kepada orang yang sakit parah ( orang yang hendak meninggal dunia ) hendaknya dibacakan Surat Yaasiin. Ketika nyawa mulai terpisah dengan jasad . Karena alasan inilah Rasululloh SAW bersabda : µ Bimbinglah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat syahadat . Ibnu Majah & Tirmidzi ) 23. KONDISI ORANG YANG MATI Jika kita menjumpai orang yang sakaratul maut ( mati ) dalam kondisi lidah menjulur . Ibnu Abi Ad Dunya ) Abu Nu¶aim menyebutkan dalam kitab Hilyah . sedang Para Malaikat memukul dengan tangannya. Ahmad ) 24. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. ( QS Al An¶am : 93 ) Dari Hasan .µ ( HR. Abu Daud . Abu Daud .µ 26. bukan orang yang sudah meninggal dunia. Itulah yang kamu selalu lari dari padanya. Al Hakim . Rasululloh SAW bersabda : ³ Umur ummatku atara 60 sampai 70 tahun . dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. ´ Sungguh . Maka sungguh ia telah beruntung. Dari Ma¶qil bin Yasar RA . yaitu : Dari Abu Hurairah RA . melainkan diberikan ampunan baginya.µ ( HR. hilanglah semua kehidupan . Nasai . Untuk itu bacalah ia ( Surat Yaasiin ) atas orang ²orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian. wajahnya cerah dan matanya tertutup .µ ( HR. BATAS UMUR UMMAT ISLAM Batas umur orang Islam adalah sekitar 60 ± 70 tahun saja . Ibnu Hibban ) Ibnu Hibban menegaskan bahwa Surat Yaasiin ini dibacakan pada orang yang di ambang kematian . rasa pedih sakaratul maut itu lebih pedih dari pada ditikam tiga ratus pedang. Qaaf : 19 ) Alangkah dahsyatnya Sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zhalim berada dalam tekanan sakaratul maut. sebagaimaa Sabda Rasululloh SAW . (sambil berkata) : "Keluarkanlah nyawamu" di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Muslim . yakni tidak ada Tuhan selain Alloh dan Muhammad adalah utusan Alloh. ia berkata bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Yaasiin adalah jantungnya Al Qur·an .µ ( HR. dari Watsilah Bin Al Asqa Rasululloh SAW bersabda : ´ Demi dzat yang nyawaku ada dalam gemgamannya . Amin 25.21. Kita berdoa kepada Alloh SWT agar kita dimatikan dalam keadaan Khusnul Khotimah.

lalu diterimanya dengan hati sabar . dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka duduk sepanjang mata memandang. akan mendapatkan pahala yang sangat besar. mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun" 157.µ Kamu cabutkah nyawa buah hatinya ? Malaikat menjawab . kecuali surga. dengan sedikit ketakutan. maka Alloh akan berfirman kepada malaika Nya : Kamu cabutkah nyawa putra hamba Ku ? Malaikat menjawab . maka malaikat maut mengambilnya . kekurangan harta. kelaparan. mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang.µ Benar. maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu . 156. kematian akan mendapatkan kamu. Tirmidzi ) Dari Abu Hurairah RA . Dari jenazah tersebut muncul aroma seperti misik terwangi yang ada di bumi «. maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih .µ Ia mengucapkan Alhamdulillah dan Inna Lillaah . para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangan malaikat maut meskipun sejenak. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sambil berkata ´ Wahai jiwa yang baik . Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu. Ahmad . Dari Abu Musa Al Asy¶ari RA . Setelah keluar ruhnya .µ Benar. Abu Daud ) Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an surat Fushshilat ayat 30 Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka . lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata . maka malaikat ² malaikta yang kasar akan datang dari langit dengan wajah yang buruk dengan membawa kain kafan kasar dari neraka .µ ( HR. keluarlah menuju ampunan Alloh dan keridhoan Nya µ Maka ruhnya akan keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong air. mereka membawa kain kafan serta hanuth ( wewangian ) dari surga . menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Seorang hamba mukmin jika akan berpisah dengan dunia dan menyongsong akhirat .µ Lalu apa kata hamba Ku itu ? Malaikat menjawab . kemudian kamu akan dikembalikan kepada ( Allah ) . menerangkan bahwa Rasululooh SAW bersabda : Berfirman Alloh SWT .µ Tidak ada ganjaran yang akan Ku berikan kepada seorang hamba yang Ku cabut nyawa kekasihnya di atas dunia .µ Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an surat An Nahl ayat 32 Orang ² orang yang dimatikan dalam keadaan yang baik oleh para malaikat dengan mengatakan ( kepada mereka ) ´ Salamun ¶alaikum µ ( keselamatan sejahtera bagimu ) masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan ( QS. Kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata : ´ . jiwa dan buah-buahan. KABAR GEMBIRA UNTUK ORANG YANG BERIMAN Dari Barra¶ Bin µAzib .µ Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Az Zumar : 30 ´Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati.µ Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Baqoroh : 155 ± 157 155.µ Maka Alloh SWT berfirman .µ ( HR. KEUTAMAAN UCAPAN ³ INNA LILLAAHI WA INNA ILAIHI ROOJIUUN ³ KETIKA MENDAPAT MUSIBAH Seorang muslim yang apabila mendapat musibah dari yang teringan sampai yang terberat ( kematian ) bersabar terus mengucapkan kalimat ³ Inna Lillaahi Wa inna ilaihi Roojiuun ´ .Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat An Nisaa¶ : 78 ´ Di mana saja kamu berada. Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orangorang yang mendapat petunjuk. namakan rumah itu Baitul Hamd ( rumah pujian ). (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah.µ Bangunlah sebuah rumah untuk hamba Ku ini di surga . rona muka mereka layaknya sinar matahari . An Nahl : 32 ) 29. ( HR. menerangkan bahwa Rasululooh SAW bersabda : ´ Jika putra dari seorang hamba meninggal dunia . KABAR BURUK UNTUK ORANG YANG KAFIR / JAHAT Rasululloh SAW bersabda : Sesungguhnya hamba yang kafir ( jahat ) jika akan berpisah dengan dunia dan menyongsong akhirat . jika telah diambil . maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan : "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih . dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu . Bukhori ) 28. Mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanuth tadi. 27. Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Jumu¶ah : 8 Katakanlah : " Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya .

menerangkan : ´ Bahwa Rasululloh SAW memberitahukan berpulangnya Zaid Ja·far dan Ibnu Ruwahah sebelum diketahui oleh umum. MENGUMUMKAN KEMATIAN Mengumumkan kematian seseorang untuk di ketahui oleh orang banyak agar mereka turut mendapat pahala dalam penyelenggaraan fardhu kifayah terhadap jenazah . 30.µ Wahai Rasululloh . apa maksud Anda seorang yang beristirahat atau mengistirahatkan orang ?µ Nabi Menjawab . hukumnya sunnah. ´ Maka yang dimaksud na¶i adalah : Adat kebiasaan orang jahiliyyah yaitu bila ada seorang bangsawan yang meninggal . dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan . menerangkan : ´ Bahwa Rasululloh SAW memberitahukan kepada umum kemangkatan Negus Raja Ethiopia ( Habsyi ) pada hari wafatnya . Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Jama¶ah ) * Adapaun sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Huzaifah ( Tirmidzi menyatakan hadits Hasan ) . mereka mengutus seorang utusan yang berkuda memberitahukan kepada para kepala suku Arab . Hai orang-orang beriman . pohon ² pohon dan hewan yang melata akan beroleh istirahat dari kejahatannya.Wahai jiwa yang jahat . negeri ² negeri . sedang saya mendengar Rasululloh SAW melarang na·i. Ahmad . lalu diaturnya shaf para sahabatnya dan disholatkannya dengan membaca empat takbir. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu lalu ia berkata : "Ya Rabb-ku . mengapa Engkau tidak menangguhkan ( kematian ) ku sampai waktu yang dekat .µ Seorang hamba yang beriman ia akan beristirahat dari susah payahnya dunia. Dari Anas Bin Malik RA .µ Mereka bertanya . Ahmad ) Dari Abu Hurairah RA . keluarlah engkau menuju kemurkaan Alloh dan kemarahan Nya. dan membawa mereka ke masjid . Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan ( kematian ) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan. Bukhori . Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Munafiquun : 9 . Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka itulah orang-orang yang merugi.µ ( HR. MATI MERUPAKAN ISTIRAHAT Diriwayatkan oleh Bukhori & Muslim dari Abu Qatadah RA . . Abu Daud ) Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Mukminuun : 99 ± 100 99. bahwa di hadapan Nabi SAW lewat jenazah . sekali-kali tidak. karena selama manusia hidup pasti tidak akan lepas dari kesibukan. maka Nabi SAW bersabda : ´ Ia adalah seorang yang beristirahat atau seorang yang mengistirahatkan orang. ( HR. Agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan.µ 32. bahwa Imam Ahmad mengatakan kepada istrinya : ´ Jika saya meninggal . Sedang hamba yang jahat . 31. ( Demikianlah Keadaan orang-orang kafir itu ). BERAMAL SEBELUM DATANG KEMATIAN Janganlah seseorang sering menunda ± nunda dalam berbuat baik / amal sholih karena berbagai kesibukan duniawinya . dengan mengatakan ´ Telah celaka bangsa Arab dengan meninggalnya si Anu ´ dan pemberitahuan ini diiringi dengan ratap tangis dan hiruk pikuk. karena saya takut itu termasuk dalam ´ Na·i ´ . 10 .µ Ruhnya berpencar di jasad . janganlah kau beritahukan kepada siapapun . yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang sholih ?" 11. 11 9. * Jadi yang dimaksud dilarang atau tidak boleh mengumumkan kematian adalah mengumumkan kematian seperti cara bangsa jahiliyyah dulu serta disertai / di campuri unsur syirik. 10. maka malaikat maut mencabutnya layaknya mencabut saffud ( penggerek ) yang banyak mata besinya dari wol yang basah. hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka.µ ( HR. Dia berkata: " Ya Tuhanku kembalikanlah aku ( ke dunia ) 100. janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kita harus mengatur kesibukan jangan kita diatur oleh kesibukan.

Dari Aisyah RA . Apabila ditutup kedua kakinya maka tak dapat menutupi kepalanya. Ibnu Majah ) Dari Ummu Salamah . Maka Abu Bakar membuka kain yang menutup muka Nabi SAW .µ ( HR. Muttafaqun µAlaih ) Anas Bin Malik RA .µ 2. lalu apakah kami harus membantu mereka pada masa Islam kini ?µ Rasululloh menjawab . maka hendaklah kamu tutupkan matanya .PEMAHAMAN ² 02 YANG HARUS KITA LAKUKAN PADA SAAT ADA ORANG YANG MATI 1.µ ( HR. ia menceritakan : Rasululloh SAW pernah menemui Abu Salamah ketika telah mencapai ajalnya ( mati ) .µ ( HR.µ Tidak ada bantu ² membantu dalam hal berteriak karena kematian di dalam Islam. dan hendaknya kamu mengucapkan yang baik . Dari Abu Musa . Dari Syadda Bin Aus . Ahmad ) 3.µ ( HR. Ahmad ) . Bukhori & Muslim ) Dari Umar Bin Khoththob RA . Bukhori .Karena itu diletakkan di atas kepalanya . Nabi Bersabda : ³ Barangsiapa diratapi atas kematiannya maka ia akan di siksa karena ratapan tersebut.µ ( HR. ia berkata : ´ Aku berlepas diri dari orang ² orang yang Rasululloh melepaskan diri darinya. hendaknya mayatnya ditutup dengan kain sebagai penghormatan kepadanya dan supaya aurotnya tidak kelihatan. Dari Aisyah RA menerangkan : ´ Rasululloh SAW telah mencium Usman Bin Mazh·un ketika ia telah mati . Ahmad . Muttafaqun µAlaih ) Khabbab Ibnu Al Arat RA menerangkan : ´ Bahwasanya tidak diperoleh kain kafan untuk Hamzah selain dari sehelai selendang yang indah. Maka Beliaupun memejamkannya seraya berucap. ´ Sesungguhnya apabila ruh itu diambil . sedangkan diatas kedua kakinya di letakkan idzkhir ( semacam tumbuh ² tumbuhan ) . sedang mata Abu Salamah pada saat itu dalam keadaan terbuka. An Nasai ) Aisyah RA dan Ibnu Abbas RA menerangkan : ´ Bahwasanya Abu Bakar mencium Nabi SAW sesudah Beliau wafat. Muttafaqun µAlaih ) Dari Mughirah .TERIAK ATAS KEMATIAN Diperbolehkan menangis atas kematian seseorang tetapi tidak boleh berteriak ± teriak atau menjerit ± jerit. Nabi Bersabda : ³ Orang yang meninggal dunia akan di adzab dalam kuburnya akibat ratapan atas dirinya. Ahmad . yaitu bahwa mereka tidak akan berteriak ² teriak ketika mendapatkan musibah kematian. MENCIUM JENAZAH Tidak ada halangan ( boleh ) mencium jenazah bagi keluarganya yang sangat sayang dan berduka cita atas kematian saudaranya. karena sesungguhnya mata itu mengikuti ruh . bersimpuh lalu menciumnya. yang mencukur rambut dan yang merobek ² robek bajunya ketika mendapatkan musibah.µ ( HR. Ahmad & Tirmidzi ) Aisyah RA menerangkan : ´ Bahwasanya Abu Bakar masuk lalu melihat Rasululloh SAW yang sedang ditutupi dengan kainnya. MENUTUP MAYAT / JENAZAH DENGAN KAIN Orang yang meninggal dunia . maka pandangan mata akan mengikutinya.µ ( HR.µ ( HR. Lalu mereka bertanya : ´ Wahai Rasululloh . MENUTUP MATA ORANG YANG MENINGGAL DUNIA Apabila kita menemui orang yang meninggal dunia dengan mata yang terbuka ( melek ) hendaknya matanya kita tutup ( kita meremkan ).µ ( HR. kaum wanita telah membantu kami berteriak pada jaman jahilliyyah dulu . ia berkata bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Apabila kamu menghadapi orang mati . maka sesungguhnya ia dipercayai menurut apa yang diucapkan oleh ahlinya.µ ( HR. Ibnu Majah ) 4. Rasululloh SAW bersabda : Ketika Rasululloh SAW meninggal dunia . MENANGIS / BERTERIAK . sehingga tampak air mata mengalir di muka Beliau. Bukhori . beliau ditutup dengan kain tenunan negeri Yaman. menceritakan : ´ Nabi mengambil janji setia dari kaum wanita ketika mereka mengajukan janji setia . An Nasai . Sesungguhnya Rasululloh berlepas diri dari orang ² orang yang berteriak ² teriak .

Hal ini berdasarkan sebuah Hadits dari Abdullah Bin Ja¶far RA .µ ( HR. ia berkata . Baihaqi .µ ( HR. MENGHADAP KIBLAT Dari Abu Qotadah RA .µ Tepat ( betul ) menurut ajaran Islam. Muttafaqun µAlaih ) Abu Malik Al Asy¶ari RA .µ ( HR. Sedang bagi siapa yang mengambilnya dengan maksud untuk merusaknya . Membanggakan kasta .Dari Umar Bin Khoththob RA .µ ( HR. Bukhori ) 8. gula .µ Maka Nabi SAW berkata . menerangkan . dimana ia bercerita bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja·far . Mereka berkata . yaitu seruling di kala mendapat nikmat dan ratapan diwaktu ditimpa musibah.µ ( HR. Menggantungkan turunya hujan pada bintang . Ahmad . Hal ini berdasarkan sebuah Hadits dari Hafsah RA . maka adalah untuk ahli warisnya.µ Hafsah bertanya . Menjelekkan asal usul seseorang . Ahmad ) Rasululloh SAW bersabda . juga agar ia dihadapkan ke arah kiblat sewaktu hendak meninggal. Ibnu Majah & Tirmidzi ) * Dalam kebiasaan kita . Fathimah Binti Rasululloh SAW menghadapkan wajahnya ke arah kiblat kemudian meletakkan bagian kanan tubuhnya di sebelah bawah. maka Alloh akan membayarkannya. MEMBAYAR HUTANG Dari Abu Hurairah RA . menerangkan bahwa Umar RA berdoa : ´ Ya Alloh . Rasululloh SAW bersabda : ´ Jiwa ( ruh ) seorang mukmin ( yang telah meninggal dunia ) itu tergantung ( tidak sampai kehadirat Alloh ) karena hutangnya .µ Insya Alloh akan dikabulkan Alloh.µ ( HR. Mengenai hartanya yang sepertiga itu telah saya kembalikan kepada anaknya.µ ( HR. atau membawa kue / makanan dll untuk diberikan kepada keluarga si mayat.µ 6. menerangkan : ´ Bahwa tatkala Nabi SAW tiba di Madinah . Bukhori ) 7. Kebiasaan ini sangat baik dan sesuai dengan aturan agama ( saya sangat setuju sekali ) 9. kita / istri kita datang ( berta¶ziah ) dengan membawa beras . PAHALA ORANG TUA YANG DI TINGGAL MATI OLEH BEBERAPA ORANG ANAKNYA Dari Anas Bin Malik RA . bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Ada empat macam adat jahiliyyah yang masih terdapat di kalangan umatku dan masih belum mereka tinggalkan .´ Ada dua macam suara yang dilaknat di dunia maupun di akhirat . Meraung ² raung meratapi mayat. apabila ada seseorang yang meninggal dunia .µ ( HR. Dan jika ia meninggalkan harta . Bazzar ) 5. Hakim ) Diriwayatkan oleh Imam Ahmad : ´ Bahwa ketika menemui ajalnya . Muslim .µ Bagaimana bisa ?µ Umar berkata . uang . hukumnya adalah sunnah. Nabi Bersabda : ³ Sesungguhnya orang yang meninggal dunia akan di di siksa dalam kuburnya akibat ratapan keluarganya yang masih hidup. Nabi SAW menanyakan Barra· Bin Ma·rur. MEMBERI MAKAN BAGI KELUARGA YANG DITINGGAL Imam Syafi¶i dan sebagian ulama bersepakat bahwa membawakan / membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggal mati oleh seseorang . Abu Daud . ´ Rasululloh SAW selanjutnya bersabda : ´ Perempuan yang meratapi mayat jika ia belum bertobat sebelum meninggal . Ibnu Majah & Tirmidzi ) Dari Abu Hurairah RA . Kamilah yang akan membayarnya. MINTA MATI DI MAKKAH / MADINAH Meminta atau berdoa kepada Alloh SWT minta mati di Makkah atau Madinah . sehingga dibayarkan terlebih dahulu ( oleh ahli warisnya ).µ ( HR. Rasululloh SAW bersabda : . ia berkata .µ Ia sudah wafat dan mewasiatkan sepertiga hartanya buat Anda . hukumnya adalah boleh. akan disuruh berdiri pada hari kiamat dengan memakai celana dari bahan yang mudah terbakar dan baju dari paku. Maka barangsiapa yang meninggal dalam keadaan berutang dan tidak menyisihkan harta untuk membayar . maka Alloh akan merusakkan dirinya. Bukhori ) Rasululloh SAW bersabda : ´ Aku lebih layak terhadap orang ² orang mukmin dari diri mereka sendiri. karuniailah aku mati syahid dalam membela agama Mu dan tempatkanlah kematianku itu di negeri Rasul Mu. karena mereka tengah disibukkan oleh adanya duka kematian. Rasululloh SAW bersabda : Barangsiapa ( ahli waris ) yang mengambil harta orang yang telah meninggal dunia dengan maksud untuk membayarkan hutangnya .

Muttafaqun µAlaih ) 10. Bukhori ) Dari Abu Sa¶id Al Khudzri RA . Meskipun hanya dua ? Beliau menjawab : ´ Ya ´ ( HR. ´ Wahai Rasululloh .µ Lalu seorang wanita bertanya . DALIL / HUKUM DASAR BERKABUNG QS : Al Baqoroh ayat 234 DT rZl dWT 0 < $ D S WS ( d WT UR[ rT B I 4T \B Wo + d =B WT T ZU B IP[AT \B P Um . ia berkata : ´ Bahwasanya sekelompok wanita muslimah pernah berkata kepada Rasululloh SAW . BERKABUNG ( AL HADAAD ) I.´ Tidaklah seorang muslim dari kalangan umat manusia yang di tinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai akil baligh . maka baginya mereka akan menjadi tabir dari api neraka. II. berilah nasehat bagi kami. minyak wangi atau lainnya yang dapat menarik laki ± laki untuk menikahinya.µ Kemudian Beliau memberikan nasehat kepada mereka seraya berkata .µ (HR. MAKNA BERKABUNG DALAM ISLAM Berkabung bahasa Arabnya Al Hadaad adalah tidak mengenakan perhiasan baik baik berupa pakaian yang menarik . melainkan Alloh akan memasukkannya ke dalam sorga dengan keagungan dan rahmat Nya Alloh atas mereka. yaitu : Berkabung atas kematian suaminya ( masa µiddah ) yaitu selama empat bulan 10 hari Berkabung atas kematian saudarnya yaitu selama 3 hari III. Wanita mana saja yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya . JENIS BERKABUNG ( Khusus Untuk Perempuan / Ibu ± Ibu ) Berkabung ada dua jenis .

menerangkan . Ummu Habibah meminta wewangian dan mengoles kepada seorang jariyah. U! [.´ ( HR. maka masa berkabungnya / masa µiddahnya adalah ³ Sampai Melahirkan ³. Kemudian Ummu Habibah menyapu kedua pipinya. kecuali atas kematian suaminya .. kemudian apabila telah habis 'iddahnya .  Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri . Nabi SAW bersabda : ³ Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari . atau menerima pinangan. yaitu ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari . Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. WT T q [. tidak memakai wewangian . maka tiada dosa bagimu ( para wali ) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka [147] menurut yang patut. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah . Dari Ummu ¶Athiyah RA . MASA µIDDAH WANITA YANG HAMIL Seorang wanita yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya . saya mendengar Nabi SAW di atas mimbar bersabda . HUKUM BERKABUNG Para ulama sepakat bahwa hukum berkabung seorang istri atas kematian suaminya adalah ³ WAJIB ³ V. [ 147 ] Berhias . menahan diri dari berhias dan berinai karena kematian seseorang keluarganya lebih dari tiga hari .³ Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Alloh dan hari kesudahan . SYARAT DIWAJIBKANNYA BERKABUNG Islam Menikah dengan akad yang shohih Berakal dan dewasa . yaitu dengan tidak memakai pakaian jadi kecuali kain tenunan dari Yaman . VI.U <o WT n M T B I 4T s \B [ U [. ia berkata : ³ Saya masuk ke tempat Ummu Habibah ( istri Nabi SAW ) pada saat kematian ayahnya ( Abu Sufyan Ibnu Harb ). yang meninggal tersebut ) Alloh berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Ath Tholaaq : 4 \B P q d &T DT B $ B I  "[ [AT IU #W* S(] / U T WT ) d B $WT B IP *ZS <o e Dan perempuan-perempuan yang hamil.´ IV. maka ia harus menahan diri dari berhias selama empat bulan sepuluh hari. Sesudah itu Ummu Habibah berkata : Demi Alloh . tidak memakai kutek serta tidak menyisir kecuali dalam keadaan suci dan mengenakan sedikit dari qisth atau zafar. A on [\ DS [. Dan status anaknya adalah bapaknya tetap atas nama yang sudah meninggal tersebut ( binti «. tidak memakai celak . kecuali karena kematian suaminya .k  kP [[Q. atau bepergian . waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.isteri ( hendaklah para isteri itu ) menangguhkan dirinya ( ber'iddah ) empat bulan sepuluh hari. Jamaah kecuali Tirmidzi ) Dari Zainab Binti Abi Salamah . niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

jika tidak ada diambilkan dari harta orang kaya di lingkungannya. Bukan mati syahid Yang berhak memandikannya jika mayat laki ² laki : 1. Gunakan jenis kain kafan yang biasa saja & berwarna putih. sama seperti syarat sholat lainnya Sholat jenazah terdiri dari empat takbir . Baihaqqi . Mengkafani Mayat * * * Kain kafan mayat laki ² laki adalah tiga lembar . An Nasai ) * * * Posisi mayat di sebelah kiblat orang yang mensholatinya Bila mayat laki. kita yang masih hidup mempunyai kewajiban terhadap mayat tersebut ( Fardhu Kifayah ) yaitu : A.laki . Daruquthni ) * * * * Rukun sholat jenazah : Niat . Kain kafan diambil dari harta si mayat . Menggunakan empat takbir . dikembalikan lagi pada waktu mengkafani Jika ada gigi palsu . karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera. Rasululloh SAW bersabda . Memandikan Mayat * * * * * * * * Syarat Wajib Mandi : 1. maka telah dipastikan pahalanya. Ada Mayatnya walaupun sedikit 3. Jama¶ah ) C. Istrinya 2.µ Dari Ummu µAthiyyah RA . menerangkan : ´ Nabi SAW dikafani dengan tiga helai kain putih mulus yang baru .µ ( HR. tanpa rukuk & sujud Sebaiknya shaf sholat jenazah di bagi menjadi tiga shaf . posisi imam lurus / sejajar dengan kepala mayat Bila mayat perempuan . kemudian disholatkan tiga shaf dari kaum muslimin . Mayat orang Islam 2. Ahmad . Tirmidzi ) Dari Ali Bin Abi Thalib .µ ( HR. karena sesungguhnya kain putih itu yang sebaik ² baiknya dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu. baitul maal .µ ( HR.µ ( HR. Ibnu Majah ) Rasululloh SAW bersabda : ´ Sholatkanlah olehmu orang yang mengucapkan Laailaaha Illalloh . melainkan akan dimpuni dosanya.µ Janganlah kamu berlebih lebihan memilih kain yang mahal ² mahal untuk kafan . Membaca Al Fatihah . Tirmidzi ) ´Tidaklah seorang laki ² laki muslim meninggal dunia . Muslim . kemudian berdiri mensholatkan jenazah itu 40 orang laki ² laki yang mereka tidak menyekutukan Alloh dengan sesuatu apapun melainkan Alloh akan menjadikan mereka itu syafaat baginya.µ ( HR. Ibnu Majah . Abu Daud ) Dari Aisyah RA . Berdiri . Abu Daud & Tirmidzi ) ´Barangsiapa mensholatkannya dengan tiga baris . KEWAJIBAN KITA TERHADAP MAYAT Apabila ada seseorang muslim yang meninggal dunia . Rasululloh SAW bersabda : ´ Pakailah olehmu kain kamu yang putih . Ibnu Majah ) Rasululloh SAW bersabda .´ ( HR. dan basuh yang penghabisan hendaklah di campur dengan kapur barus ( wewangian ).VII. tanpa kemeja dan sorban. posisi imam di tengah ² tengah jenazah ( lurus dengan pinggang ) . Keluarganya 3. Abu Daud . Muslimat ( wanita Islam ) lainnya Dimandikan dengan air yang dicampur dengan harum ² haruman Mandi disunnahkan tiga kali / lima kali . Mensholatkan Mayat Rasululloh SAW bersabda : ´ Sholatkanlah olehmu akan orang ± orang yang mati.µ ( HR. Bukhori & Muslim ) B.µ Hendaklah yang akan memandikan jenazah ² jenazahmu itu orang ² orang yang dapat dipercaya. kalau kamu pandang baik ( perlu ) dengan air serta daun bidara . Keluarganya 3. Sholawat .µ ( HR.µ ( HR. ´ ( HR. keluarganya . berdasarkan beberapa hadits seperti berikut ini .´ Mulailah dengan bagian yang kanan dan anggota ² anggota wudhu. HAL ± HAL YANG DILARANG WAKTU BERKABUNG Berhias / berdandan Memakai harum ² harumnya yang beraroma kuat Menikah 11. lalu Nabi SAW bersabda .µ Mandikanlah dia tiga kali atau lima kali atau lebih . kanan dulu baru sebelah kiri Bila ada rambut yang rontok . harap dilepas Mayat diwudhukan ( seperti wudhu hendak sholat ) Rasululloh SAW bersabda . Muslim ( laki ± laki Islam ) lainnya Yang berhak memandikannya jika mayat perempuan : 1. Suaminya 2. menerangkan : Nabi SAW telah masuk kepada kami sewaktu kami memandikan anak Beliau yang perempuan . ´Tidaklah dari seorang muslimpun yang meninggal . gigi emas . perempuan lima lembar. Doa & Salam Syarat sholat jenazah .

SEGERA MENGUBURKAN JENAZAH Disunnahkan untuk menyegerakan mengkuburkan jenazah .µ ( HR. Beliau berdiri di tengah pinggangnya. jika jenazah itu tidak baik . dikafani . Yang bertindak sebagai imam ketika itu adalah Sa·id Bin ¶Ash dan diantara makmum terdapat Ibnu Abbas . Tirmidzi . ia bercerita bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Segerakanlah untuk memakamkan jenazah . menerangkan : ³ Seorang laki ± laki sedang wukuf bersama Rasululloh SAW di Arofah. menerangkan : µ Bahwa suatu kali disholatkan sembilan jenazah yang terdiri dari laki ² laki dan perempuan. dibawa lagi jenazah seorang perempuan .µ Benar. Mula ² mula anak tadi di taruh dekat imam. µ Para Sahabat bertanya : Wahai Rasululloh . ia bercerita bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Barangsiapa mendatangi jenazah hingga ia mensholatkannya . An Nasai . sesegera mungkin mayat Alloh SWT berfirman . Muttafaqun µAlaih ) 13. Dari Abu Hurairah RA . Maka ketika Beliau melihat perbedaan Anas berdiri terhadap laki ² laki dan perempuan . karena apabila jenazah itu baik . apa yang Engkau maksudkan ? Beliau menjawab .µ 15. menerangkan : ´ Saya melihat Anas Bin Malik bersembahyang untuk jenazah seorang laki ² laki Beliau berdiri di sisi kepala jenazah itu. karena Alloh SWT akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Maka jenazah laki ² laki di taruh dekat imam selanjutnya ke arah kiblat baru jenazah perempuan . Diantara jenazah itu terdapat jenazah Ummu Kalsum Binti Ali ( istri dari Umar ) juga seorang anaknya laki ² laki bernama Zaid.µ ( HR. ia berkata : Bahwa Rasululloh SAW pernah di lalui oleh jenazah . yaitu dua di samping dan satu di tengah. Ibnu Majah .µ ( HR. lalu Beliau bersembahyang untuknya. . KEUTAMAAN SHOLAT JENAZAH Dari Abu Hurairah RA . MENSHOLATKAN JENAZAH LEBIH DARI SATU Dari Nafi¶ dari Ibnu Umar .µ ( HR. Abu Ghalib Al Hannath .µ ( HR. maka Beliau berkata . anak ² anak dan perempuan serta posisi imam sholat seperti jenazah laki ²laki.µ Rasululloh SAW bersabda : ´ Dan jadikanlah rambutnya menjadi tiga untai. Mengkuburkan Mayat * Setelah urusan terhadap mayat selesai semuanya ( dimandikan . µ Apa yang dimaksud dengan dua qiroth itu . maka baginya pahala satu qiroth. disholatkan ) dikuburkan.* Bila jenazah banyak ( ada laki. Abu Hurairah . anak ² anak ) susunan jenazahnya adalah : laki ² laki .µ Yaitu seperti dua gunung yang besar. Hakim ) 16.26 ) 12.µ ( QS. maka kebaikanlah yang kalian ajukan kepadanya. Barangsiapa ikut mengantarkannya sampai ke pemakaman . Al Mursalat : 25 . menerangkan : MENJADI TIGA UNTAI ³ Bahwa wanita ² wanita itu menjalin rambut putri Nabi SAW menjadi tiga untai. Muttafaqun µAlaih ) Dari Abu Qotadah Bin Rib¶iy Al Anshari .µ Itulah yang menurut sunnah . Abu Sa·id dan Abu Qotadah. Jama¶ah ) D. Ibnu Hibban ) Menurut Riwayat Muslim : µ Maka kami jalinlah rambutnya menjadi tiga untai . Jama¶ah ) 14. RAMBUT JENAZAH PEREMPUAN HENDAKNYA DI JALIN Dari Ummu µAthiyyah RA . Tiba ± tiba ia terjatuh dari kendaraannya yang menyebabkan lehernya patah dan meninggal. MENGKAFANI JENAZAH ORANG YANG SEDANG IHROM Dari Ibnu Abbas RA . Kemudian Rasululloh SAW bersabda : Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara serta kafanilah dengan kainnya itu ( kain ihrom ) dan jangan diberi minyak wangi serta jangan ditutup kepalanya . Saya tanyakan padanya .µApakah menguraikan rambutnya .laki . Abu Daud ) Samurah Ibnu Jundub RA menerangkan : ³ Saya sholat di belakang NABI saw untuk jenazah seorang perempuan yang meninggal dalam mas nifas. dibariskan satu persatu. Al ¶Ala berkata : ´ Wahai Abu Hamzah ( Anas ) beginikah Rasululloh SAW berdiri untuk orang laki ² laki seperti dimana engkau berdiri dan untuk perempuan seperti dimana engkau berdiri ?µ Anas menjawab .µ Bagi hamba yang beriman artinya beristirahat dari kepayahan dan penyakit dunia untuk . maka kalian telah melepaskan keburukan dari pundak kalian.µ Istirahat dan diistirahatkan karenanya. Ketika saya hendak membantah dan melihat kepada Ibnu Abbas . wahai Rasululloh ? Rasululloh SAW menjawab . Diantara kami ada Al ¶Ala Ibnu Ziyad Al ¶Alay. Ahmad .µ ( HR. Seseorang bertanya . maka baginya pahala sebanyak dua qiroth. Abu Sa·id dan Abu Qotadah sambil menanyakan : ´ Bagaimana sebenarnya ini ?µ Mereka menjawab . Hal itu disampaikan kepada Rasululloh SAW. Maka Nabi SAW berdiri untuk mensholatkannya di tengah pinggang perempuan itu. Imam menyuruh supaya yang didepannya itu mayat laki ²laki.µ Bukanlah Kami jadikan tanah sebagai tempat berhimpun baik selagi kamu hidup maupun setelah mati. lalu menjalinnya menjadi tiga untai ?µ Benar : Jawab mereka. Sebaliknya . Abu Hurairah .µ ( HR. Setelah jenazah itu diangkat . perempuan .

y y Syahid Dunia & Akhirat . dan Siapa yang dibunuh demi membela keluarganya .µ Ya Rasululloh . disholatkan . Wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Syahid Dunia . dikubur ) ( dimandikan . Syahid Dunia . Orang yang terbenam adalah syahid . ia adalah syahid. berhubung dengan orang ² orang yang gugur dalam peperangan Uhud . Rasululloh SAW bersabda : ´ Bayi yang keguguran itu disholatkan .µ ( HR. menerangkan .µ ( HR. Jika bayi yang keguguran sudah berumur empat bulan atau lebih dan sudah bergerak . Bahwa Rasululloh SAW bersabda ´ Ada tujuh macam syahid ( syahid akhirat ) selain dari syahid dalam perang sabil yaitu : Orang yang mati karena penyakit sampar adalah syahid .µ ( HR. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat : ´ Siapa sajakah yang kamu katakan matinya sebagai mati syahid ?µ Sahabat menjawab . Muslim ) 19. kecuali jika terpaksa. Ahmad .µ ( HR.µ ( HR. dll. bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Janganlah kalian menguburkan jenazah pada malam hari . An Nasai ) Dari Sa¶id Bin Zaid . mati sewaktu belajar agama . Ibnu Majah ) 20. MATI SYAHID Mati Syahid adalah orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir untuk meninggikan agama Alloh. supaya mereka dikuburkan beserta darah mereka . Orang yang kena kanker pada lambungnya adalah syahid . pangkat . maka ia harus dimandikan dan disholatkan. kebakaran mati karena penyakit . Orang yang ditimpa reruntuhan adalah syahid . siapa saja yang mati dalam perang sabil . mati tenggelam . wanita . Rasululloh SAW bersabda : ´ Jika bayi keguguran itu telah bergerak . tidak dimandikan dan tidak pula disholatkan. Abu Daud . yaitu : .µ Kalau begitu . ia menceritakan . Tirmidzi ) Dari Abu Hurairah RA . ia adalah syahid .µ Kalau begitu hanya sedikit sekali syuhada dari golongan umatku. An Nasa¶I . berlaku ketentuan umum kepada jenazah dikafani . Tirmidzi ) Imam Ahmad dan Sa¶id berpendapat . JENAZAH BAYI YANG KEGUGURAN Jika bayi yang keguguran itu berumur sebelum empat bulan ( belum bergerak ) tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disholatkan . cukup dibungkus dengan kain terus dikuburkan. ia adalah syahid . WAKTU ± WAKTU DILARANG MENGUBURKAN JENAZAH Ada tiga waktu dimana kita dilarang ( makruh ) menguburkan jenazah . y Untuk syahid dunia & syahid akhirat . siapa ² siapa lagi .µ ( HR. maka artinya dapat membuat para hamba yang lain .´ Janganlah kamu mandikan mereka ( orang yang mati syhaid ) karena setiap luka atau setiap tetes darah akan semerbak dengan bau yang wangi pada hari kiamat. Orang yang sakit kolera adalah syahid . maka ia adalah syahid . maka ia akan memohonkan ampunan dan rahmat bagi kedua orang tuanya. ia adalah syahid .µ Nabi SAW berkata .menuju kepada rahmat Alloh. menerangkan . Rasululloh SAW bersabda . Dari Jabir RA . Dari Mughiroh . Bukhori & Muslim ) 17. dll ) Syahid Akhirat .µ ( HR. Syahid ada tiga macam : Syahid Dunia & Akhirat . inilah yang yang di maksud syahid diatas. maka ia adalah syahid. Baihaqqi . yaitu orang yang mati terbunuh . Ahmad . Siapa yang dibunuh karena agamanya . maka ia harus disholatkan dan diwarisi.µ ( semua merasa aman tentram dari kejahatannya ) .µ Siapa yang terbunuh dalam perang sabil maka ia syahid . Siapa yang mati dalam melaksanakan kewajiban yang ditugaskan oleh Alloh . Bukhori & Muslim ) Dari Jabir Bin µAtik RA . Orang yang mati terbakar adalah syahid . yaitu orang yang mati dalam peperangan dengan orang kafir . Ahmad ) Dari Jabir : ´ Sesungguhnya Rasululloh SAW telah memerintahkan kepada sahabat ² sahabat Beliau . MENGUBUR JENAZAH PADA MALAM HARI Mengkuburkan jenazah pada malam hari hukumnya adalah ³ MAKRUH ³ berdasarkan sebuah Hadits dari Jabir . bahwa Rasululoh SAW bersabda : µ Siapa yang dibunuh kerena mempertahankan hartanya .µ ( HR. Siapa yang mati karena penyakit sampar . bahwa bayi yang keguguran harus dimandikan dan disholatkan. Syahid Akhirat. Sedangkan bagi hamba yang jahat .µ ( HR. tetapi dengan niat bukan karena Alloh ( karena harta . Siapa yang mati dengan mengidap sakit diperutnya ia adalah syahid . Ibnu Majah . Ahmad & Abu Daud ) 18. serta orang yang mati terbenam adalah syahid. pepohonan dan hewan beristirahat karenanya. Negara . wahai Rasululloh ?µ Nabi SAW bersabda .

berjalan dimana ia mau ( depan . yaitu tepat pada waktu terbitnya matahari sampai ia naik . ³ Rasululloh SAW bersabda : Berjalanlah secara cepat dalam membawa jenazah . SHOLAT JENAZAH DI MASJID Kita boleh membawa jenazah masuk ke masjid dan mensholatkannya. ³ Mohon ampunilah untuk jenazah ini .´ Mudah ± mudahan Alloh tidak akan mengampunkan dosamu. Ahmad .´ Apakah engkau ada mendengar sesuatu hadits dari Nabi SAW tentang hal itu ? Abu Musa menjawab . niscaya Alloh mengampunkan untukmu. ia menceritakan : ³ Rasululloh SAW melarang kami mengantar jenazah yang disertakan ratapan dan tangisan. Cara Mengusung : y y Mengusung antara dua amud / dua pikulan ( dipikul oleh dua orang . maka suatu kejahatan kamu tanggalkannya dari bahu ± bahumu. sebelah kanan atau sebelah kirinya. selalu berjalan di belakang jenazah. Abu Bakar dan Umar . An Nasai . ketika berdzikir dan ketika berperang. Bukhori . Al Haitamy ( Tuhfatul Muhtaj ) menyatakan : perbuatan yang benar waktu mengantar jenazah adalah berdiam diri ( tidak mengangkat suara ) baik bacaan Al Qur¶an maupun dzikir ± dzikir yang lainnya. An Nawawi . karena jika dia jenazah yang sholeh kamu mendekatkannya kepada kebaikan dan jika jenazah itu tidak demikian . tiba ± tiba Beliau mendengar seseorang berkata .´ ( HR. Ibnul Mundzir menerangkan . Ishaq .´ ( HR. Abu Daud ) y Makruh hukumnya perempuan yang mengantar jenazah ke kuburan D. kami riwayatkan dari Qais Ibnu Abbad . ³ Sahabat Rasululloh SAW tidak menyukai kita meninggikan suara pada tiga tempat . CARA MEMBAWA JENAZAH KE KUBURAN A.  Pada saat terbit matahari sampai matahari naik sedikit Pada saat matahari tepat diatas kepala sampai tergelincir Pada saat matahari terbenan sampai terbenam Dari Uqbah .´ ( HR.´ ( HR. Dan bayi yang gugur itu disembahyangkan dan didoakan untuk ibu bapaknya dengan maghfirah dan rahmah. Ahmad & An Nasai ) C. 23. satu di depan satu dibelakang ) Secara Tarbi¶ ( dipikul oleh empat orang . yaitu disisi jenazah . y Orang yang jalan kaki . Jama¶ah) 22. dll ) ´ Bahwasanya Ibnu Umar melihat Nabi saw . dan bahwasanya kami seakan ± akan hampir berlari membawa jenazah. Tidak ada bacaan / dzikir pada waktu mengantar jenazah. dll. berkata : Ibnu Umar mengantar jenazah . ketika tepat tengah hari hingga ia tergelincir dan ketika hampir terbenamnya matahari sampai ia terbenam. Dari Ibnu Umar : ´Jenazah Umar disholatkan di dalam Masjid. Ibnu Majah ) F. seperti kendang .µ ( HR. rebana . ´ ( HR. ³ G. menerangkan : ´ Nabi SAW berkata : Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah . Dilarang mengantar jenazah dengan membawa pedupaan ( perapen ) Abu Dardah menerangkan : Di saat menjelang ajalnya . Abu Musa berwasiat : ³ Janganlah kamu mengikutkan tempat pedupaan ( perapen ) pada jenazahku. ´ ( HR. Ahmad . Jika mau menyebut nama Alloh . Al Auza¶i ) Dari Ibnu Thawus dari ayahnya .µ ( HR. samping kiri kanan ) yang naik kendaraan di belakang Al Mughirah Ibnu Syu¶bah RA . Imam An Nawawi ( Al Majmu¶ ) Ibnu Hajar .´ Maka Ibnu Umar berkata . Posisi / Letak Jenazah waktu di bawa ke kuburan : y Berjalan di muka jenazah ( Jumhur Ulama . alat ² alat musik . Dilarang mengantar jenazah dengan ratapan dan tangisan Dari Ibnu Umar .µ ( HR. Rasululloh SAW sehingga Beliau wafat . berjalan di depan jenazah. Dilarang mengiringi jenazah dengan sesuatu yang mungkar . Ahmad & Ibnu Majah ) E. Tirmidzi . TENTANG KERANDA YANG DITUTUP DENGAN KAIN YANG DIATASNYA ADA TULISAN AYAT KURSI atau AYAT ± AYAT AL QUR¶AN . Fudhail Ibnu Amar . Abu Daud . dua di depan dua di belakang ) B. Malik & Sa¶id Ibnu Manshur ) Dari Aisyah RA . Ahmad ) 21. Ibnu Majah ) y Berjalan di belakang jenazah ( Abu Hanifah . ia menerangkan : ´Rasululloh SAW tiada mensholatkan untuk Suhail Ibnu Baidha melainkan di tengah ² tengan masjid. Muslim . orang yang berjalan kaki di mukanya . ia menerangkan : ³ Saya beserta Rasululloh SAW . dalam hati saja. katanya . Imam Syafi¶i . menerangkan : ´ Ada tiga saat yang pada waktu itu kami dilarang oleh Nabi SAW buat melakukan sholat atau menguburkan jenazah . Jama·ah ) Dari Abu Bakrah Ra . Berjalan cepat ( tidak berlari dan tidak jalan lambat ) Dari Abu Hurairah RA . dekat dengan keranda . ³ Benar . saya telah mendengarnya dari Rasululloh SAW.´ Mereka bertanya .

dan bahwasanya Alloh SWT akan menerangi kubur ² kubur itu bagi penghuni ² penghuninya karena sholatku untuk mereka. Dan hal tersebut tidak bermanfaat sedikitpun kepada si mayit. menerangkan : ´ Bahwasanya suatu ketika Rasululloh SAW tidak melihat seorang perempuan hitam penyapu masjid ataupun seorang pemuda.µ ( HR.µ ( HR.µ ( HR. Beliau bersembahnyang untuknya. sedang kami bershaf ² shaf.µ Merekapun menunjukkannya . lalu Beliau sembahyang diatasnya .µ ( HR. SHOLAT GHOIB Ada beberapa pendapat tentang sholat ghoib ini. Ahmad An Nasa¶i . Karena itu Nabi SAW bertanya tentang keadaan perempuan itu atau keadaan pemuda tersebut. ´ Apakah tidak lebih baik kamu memberi tahu kepadaku ?µ Para sahabat tidak menghiraukan urusan perempuan tersebut atau urusan pemuda tersebut. karena itu merekapun membuat liang lahat. bersembahyanglah kamu untuk dia . Oleh karena itu . SHOLAT JENAZAH DI ATAS KUBUR Dari Ibnu Abbas RA . Muslim . Ibnu Majah ) . menerangkan : ´ Manakala Rasululloh SAW wafat . * 25.µ ( HR. Beliau lalu sembahyang untuk mayat itu .µ ( HR. ia menerangkan : ´ Bahwasanya Nabi SAW bersembahyang di atas sebuah kuburan sesudah berselang sebulan. Bukhori & Muslim ) * Dari beberapa hadits yang tersebut diatas . Ibnu Majah ) Anas Ibnu Malik RA . karena ia meninggal di negeri yang tidak ada orang yang mensholatinya. Ahmad . Ad Daruquthni ) Dari Ibnu Abbas RA . Bahkan pada hakekatnya merupakan perbuatan yang merendahkan Kalamulloh. maka yang membuat liang lahat datang lebih awal . Kemudian Nabi SAW bersabda . Tirmidzi ) Abu Hurairah RA . Malik Alasan yang berpendapat BOLEH : Dari Ibnu Abbas RA . berkumpullah . ia menerangkan : ´ Bahwasanya Nabi SAW bersembahyang untuk seseorang yang meninggal sesudah berlalu tiga hari.µ Tunjukkanlah kuburnya.µ ( HR. Kemudian dikirimlah orang kepada keduanya . dia telah mati. menunjukkan bahwa khusus bagi orang yang belum mensholati jenazahnya . Rasululloh SAW bersabda : µ Telah meninggal hari ini seorang laki ² laki yang sholeh dari negeri Habsyi . Ad Daruquthni ) Sa¶id Ibnu Musayyab menerangkan : µBahwasanya Ummu Sa·ad meninggal dunia pada saat Nabi SAW tidak ada di tempat. kebiasaan tersebut harus dihilangkan . Mereka berkata : Kami beristikhoroh kepada Alloh dan mengirim orang kepada penggali ² penggali itu . Lalu kami membuat shaf di belakang Beliau. para sahabat bershaf di belakang Nabi SAW. ia menerangkan : ´ Sa·ad berkata : Buatkanlah liang lahat untukku dan tegakkanlah diatas tubuhku batu bata . Ketika itu telah berlalu sebulan lamanya. sebagaimana dilakukan terhadap Rasululloh SAW. Tirmidzi ) Dari Jabir RA . Ahmad . Salafush Sholih Didalamnya terdapat unsur merendahkan dan penghinaan terhadap Al Qur·an Didalamnya terdapat keyakinan yang rusak ( syirik ) yaitu keyakinan bahwa hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi si mayit . mana yang selesai lebih dulu diantara keduanya kita biarkan. ia berkata . ini pendapat Hanafi . Kemudian Nabi SAW menerangkan . Beliau bertakbir empat kali. karena : y y y Tidak ada contoh dari Rasululloh SAW . maka ada orang yang membuat liang lahat dan seorang yang lain membuat liang di tengah kubur. padahal perbuatan itu tidak bisa mendatangkan manfaat bagi si mayit. Jumhur Salaf TIDAK BOLEH .Syaikh Muhammad Bin Sholih Al µUtsaimin berkata : Tidak ada asalnya dalam syariat tentang penulisan ayat ² ayat Al Qur·an pada kain yang digunakan untuk menutupi mayit di atas keranda. Para sahabat menerangkan . 24. yaitu : y y BOLEH . para sahabat . Bukhori & Muslim ) Alasan yang berpendapat TIDAK BOLEH : Tentang sholat Nabi SAW untuk raja Habsyi yaitu An Najassy . ini pendapat Syafi¶i .µ ( HR. Jadi sholat ghoib boleh dilakukan apabila jenazah belum disholatkan . BENTUK LUBANG KUBUR Dari Amir Ibnu Sa¶ad RA . Kalau jenazah sudah disholatkan . maka tidak boleh lagi kita melakukan sholat ghoib. An Nasai . 26. kemudian menerangkan bahwasanya kubur ² kubur ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya . boleh sholat jenazah di atas kuburnya. Manakala Nabi SAW tiba kembali . Ahmad . ia menerangkan : ´ Rasululloh SAW tiba pada sebuah kubur yang masih basah . maka sholatlah Nabi SAW diatasnya ( diatas kuburnya ) .

tanah pasir . Sahabat dan Salafush Sholeh. ada tiga pendapat para ulama : y y y Memasukkan dari arah kaki Memasukkan dari arah kepala Memasukkan dari arah kiblat dengan membujur 28. CARA MEMASUKKAN JENAZAH KE LUBANG KUBUR Mengenai masalah memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur . MEMBACA AL QUR¶AN ( YASIN ) DI ATAS KUBURAN Membaca Al Qur¶an ( surat Yaasiin . * Adzan yang diperintahkan adalah Adzan ketika akan sholat dan Adzan terhadap bayi yang baru lahir. dll ) di atas kubur tidak ada dalil yang shohih. MENTALQINKAN JENAZAH SETELAH DIKUBUR Mentalqinkan jenazah setelah jenazah di kubur . Al Baqoroh .µ ( HR. BACAAN KETIKA MELETAKKAN JENAZAH DI LUBANG KUBUR Ibnu Umar RA . 30. Hal ini bukan sunnah tetapi menyalahi sunnah Rasululloh SAW. menerangkan : Bahwasanya Nabi SAW apabila meletakkan jenazah ke dalam kubur Beliau mengucapkan .µ Bismillaahi wa·ala millati Rasulillahi . Adzan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah Iqomah adalah pemberitahuan kepada jamaah bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. harus menyesuaikan dengan keaadaan tanah kuburan tempat jenazah akan dikuburkan ( apakah tanah lempung . dll ) 27. sebagai berikut : Di sukai ( Syafi¶i ) Dimakruhkan ( Malik ) Tidak disukai & tidak dimakruhkan ( Abu Hanifah ) * Yang tidak ada perbedaan ( keraguan ) dari kalangan ulama adalah : Kita diperintahkan untuk berdoa dan mohon ampun kepada Alloh SWT atas jenazah tersebut dan kita mengambil pelajaran bahwa kita juga akan menyusul seperti mereka. ada tiga pendapat . ADZAN DAN IQOMAH DI KUBURAN Adzan dan iqomah pada waktu jenazah dibaringkan di lubang kubur sebelum di timbun dengan tanah . Tirmidzi & Ibnu Majah ) 29. Ahmad . Abu Daud . . pipi sebelah kanan di tempelkan ke tanah / diganjal dengan gumpalan tanah Kepala jenazah di beri bantal dari batu / tanah lempung Untuk menghindari jenazah agar tidak berbalik ke arah belakang jenazah diganjal dengan gumpalan tanah / batu Jenazah ditutup dengan kayu / papan ( dinding ari ) Jenazah di timbun dengan tanah sampai rapat. 31. TATA CARA MELETAKKAN / MEMBARINGKAN JENAZAH DI LUBANG KUBUR y y y y y y y Jenazah dibaringkan menghadap kiblat dengan bagian kanan tubuhnya di bawah Tali pengikat jenazah di kendorkan saja tidak dilepas Kain penutup muka jenazah di buka . 32.Gambar / Model Lubang Kubur : Liang Lahat Liang Syaq ( di tengah kubur ) Tempat Jenasah Tempat Jenasah * Untuk model liang kubur . tidak pernah di contohkan oleh Nabi SAW .

apabila kita berada di kuburan atau sedang ziarah kubur. 35. Dari Abu Hurairah RA . WUDHU SETELAH MENGANTAR JENAZAH Kita disunnahkan wudhu setelah kita mengantarkan jenazah. Al Baihaqqi) Hadits yang menyatakan bahwa barangsiapa menziarahi kubur dan membaca Yasin disisinya . adalah hadits yang bathal / tertolak. kita boleh pakai sandal / sepatu. adalah sebagai hadits yang dhao¶if / lemah ( As Sayuthi dalam Jami¶nya ) Riwayat yang menerangkan bahwa barangsiapa berjalan di atas kuburan lalu membaca sebelas kali ³ Qul Huwallaahu Ahad ³ kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang mati . MELEPAS SANDAL / SEPATU KETIKA MASUK KUBURAN Pada saat kita masuk ke kuburan ( pemakaman ) kita diperintahkan ( sunnah ) untuk melepaskan sandal / sepatu / alas kaki . Abu Daud . maka diampunkan dosa orang yang diziarahi itu . LARANGAN DUDUK DI ATAS KUBUR Kita dilarang untuk duduk di atas kubur . batu tajam . Ahmad . maka hendaklah ia berwudhu. MEMOTONG BINATANG DIATAS KUBURAN Menyembelih binatang sembelihan di atas kubur ( kuburan ) setelah jenazah dikuburkan dan berkurban di kuburan adalah hukumnya haram . Muslim .µ ( HR. ´ ( HR. maka hendaklah ia mandi. Dan barangsiapa yang mengangkatnya . Al Muawwidzataini dan Qul Huwallaahu Ahad dan jadikanlah pahala apa yang kamu baca itu untuk isi kubur dan pahala itu sampai pada mereka ( riwayat Imam Ahmad ) . Ahmad & Abu Daud ) Mengeluarkan shodaqoh ketika mengiringi jenazah juga merupakan perbuatan yang di larang karena hal ini menyerupai menyembelih di kuburan. Abu Daud . menginjak kubur . Tirmidzi ) 37. Ibnu Majah dan An Nasai ) 39. Riwayat yang menyatakan : Apabila kamu masuk kuburan maka bacalah Al Fatihah . Beliau berdiri diatasnya dan berkata : ´ Mintakanlah ampun bagi saudara kalian ini dan mohonkanlah baginya keteguhan. Ahmad . Anas Ibnu Malik RA menerangkan : Rasululloh SAW bersabda : ´ Di dalam Islam tidak ada penyembelihan binatang yang dilakukan di atas kubur. sedang ia berada dalam neraka jahananm dan kekal didalamnya. karena itu Rasululloh SAW bersabda : ´ Hai orang yang memakai sepatu yang disamak dengan daun jati . Ibnu Majah ) 38. maka Beliau berkata : ´ Janganlah engkau menyakiti orang yang punya kubur. ia menerangkan : ´ Sesungguhnya Rasululloh SAW dahulu mensholatkan jenazah . Rasululloh SAW bersabda : ´ Siapa yang melakukan tindakan bunuh diri dengan pisau . Ia menikamkannya pada perutnya . Ibnu Majah . Abu Daud .µ ( HR. beling dll . BOLEH DUDUK TETAPI TIDAK DI ATAS KUBUR . MELEMPARKAN TANAH KE LUBANG KUBUR Disunnahkan bagi orang yang ada di kuburan untuk melemparkan tanah sebanyak tiga kali ke lubang kubur. ´ ( HR.Karena Rasululloh SAW jika telah selesai dari mengkuburkan jenazah . lebih baik dari pada duduk di atas kubur. kemudian Beliau melemparkan tanah dari arah kepalanya sebanyak tiga kali.µ ( HR. BUNUH DIRI Bunuh diri hukumnya HARAM ( dengan alat dan cara yang bagaimanapun ) Dalam sebuah Hadits . Amr Ibnu Hazam Al Anshori RA menerangkan : ³ Rasululloh SAW melihat aku sedang bertekan di atas kubur . meskipun si mayat telah bernadzar.µ ( HR. An Nasai ) 36. diberikanlah kepadanya sebanyak pahala orang yang mati tersebut ( riwayat Imam Ahmad ) . Ahmad ) Dari Abu Hurairah RA . kecuali kalau kuburan tersebut banyak duri . Sesungguhnya sekarang ini ia sedang ditanya. kelak di neraka jahanam ia menjatuhkan diri dari bukit dan kekal di dalamnya. Rasululloh SAW bersabda : ´ Barangsiapa yang memandikan jenazah .µ ( HR. ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa pisau itu di tangannya. Bukhori & Muslim ) 34. lepaskanlah sepatumu. Al Hakim . Siapa yang melakukan tindakan bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari gunung . adalah juga merupakan hadits yang dhao¶if / lemah 33.µ (HR. menerangkan : ³ Rasululloh SAW bersabda : ´ Seorang kamu duduk diatas bara api lalu terbakar kain ² kainnya dan tembus api itu kekulitnya . Basyir Ibnu Khashashiyah RA menerangkan : µ Bahwasanya Rasululloh SAW melihat seorang laki ² laki berjalan antara dua kubur dengan memakai sepatu . Abu Daud .

Tetapi kalau kita duduk tidak di atas kubur seseorang ( tanah sekitar kubur ) tidak apa ± apa / boleh. Keluarganya dan hartanya akan kembali . menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Apabila seseorang meninggal dunia . YANG MENGIKUTI JENAZAH Apabila sesorang meninggal dunia . maka sampailah kami di kuburan . An Nasai ) 3. TAKZIAH KEPADA KELUARGA JENAZAH Apabila ada seseorang yang meninggal dunia .µ ( HR. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam beberapa Hadits berikut ini.µ ( HR. Muslim . kita disunnahkan untuk berdiri sejenak. dari ayahnya menerangkan . Mayit akan diikuti oleh keluarganya . Muslim . Dari Ibnu Umar dari Amir Ibnu Rabi¶ah RA menerangkan : ³ Rasululloh SAW bersabda . ´ ( HR. menerangkan : ³ Kami pergi beserta Rasululloh SAW bersama jenazah seorang laki ± laki dari kaum Anshor . sehingga jenazah itu berlalu agak jauh atau jenazah itu diletakkan. Al Barra· Ibnu ¶Azib RA . kemudian dia dikuburkan . kita disunnahkan untuk ber-takziah ( menghibur ) kepada keluarga yang ditinggalkannya. Abu Daud . Semuanya itu akan terus menghubunginya setelah meninggalnya. sedang kubur itu belum di buat lahatnya. kecuali tiga hal yaitu Shodaqoh jariyah . sedangkan amalnya akan tetap.µ ( HR. µAbdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abu Bakar Ibnu Amar Ibnu Hazm . Abu Daud ) 40. Ibnu Majah ) Dari Jurir Bin Abdullah . Tirmidzi ) Dari Abu Hurairah RA . Mushaf Al Qur·an yang diwariskannya . Rasululloh SAW bersabda : ´ Mayit akan diikuti oleh tiga perkara ( menuju kuburnya ) dua akan kembali satu akan tetap. Bukhori & Muslim ) PEMAHAMAN ² 03 YANG HARUS KITA LAKUKAN SETELAH JENAZAH DI KUBUR 01. menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Diantara amalan dan kebaikan ² kebaikan yang akan menghubungi seorang mukmin setelah meninggalnya ialah Ilmu yang diajarkannya dan disebarkannya . BERDIRI KETIKA MELIHAT JENAZAH DI USUNG Apabila ada jenazah diusung baik jenazah orang mukmin atau kafir . Rumah yang dibangunnya untuk musafir Terusan yang digalinya atau Sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya selagi sehat dan hidupnya.´ Apabila melihat jenazah . maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala dari orang ² orang yang mengerjakannya setelah itu tanpa kurang nilainya sedikitpun. Rasululloh SAW bersabda : ´ Tak ada seorang mukmin yang mentakziahkan saudaranya yang mengalami suatu musibah . Ibnu Majah ) µAbdullah Ibnu Mas¶ud menerangkan Rasululloh SAW bersabda : . Nabi SAW menjawab .µ ( HR. menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Barangsiapa yang mempelopori suatu sunnah yang baik dalam Islam . maka dia akan membawa tiga hal . dua kembali dan yang satu mengikutinya sampai di akhirat. AMAL SHOLIH SETELAH MATI Apabil manusia meninggal dunia ( mati ) maka putuslah semua amal ± amalnya . kecuali ada beberapa amal yang masih ia dapatkan pahalanya. Bukhori . jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi.µ ( HR. maka berdirilah Nabi SAW untuknya dan kamipun berdiri. Al Jama¶ah ) Jabir Ibnu Abdillah RA menerangkan : ´ Ada satu jenazah berlalu di hadapan kami . Ilmu yang bermanfaat dan Anak yang sholih yang senantiasa mendoakannya. Tirmidzi .Kalau pada beberapa hadits di atas kita dilarang untuk duduk di atas kubur maksudnya adalah kita duduk tepat di atas kubur seseorang. Sebaliknya barangsiapa mempelopori dalam Islam contoh yang jelek maka ia akan menerima dosanya dan dosa ² dosa dari orang ² orang yang mengerjakannya setelah itu tanpa kurang beratnya sedikitpun.µ ( HR. Masjid yang didirikannya .µ Ya Rasululloh . Kemudian duduklah Rasululloh SAW dengan menghadap kiblat dan kami pun duduk besertanya. melainkan Alloh memberikan kepadanya pakaian ² pakaian kemulian di hari kiamat.µ 2.µ Apabila kamu melihat jenazah maka berdirilah kamu untuknya. Dari Abu Hurairah RA . maka putuslah semua amalnya . Hal ini berdasarkan beberapa hadits sebagai berikut. maka berdirilah kamu untuknya . Anak yang sholih yang ditinggalkannya . Kami menerangkan . hartanya dan amalnya.

Bukhori & Muslim ) Umar Ibnu Khaththab RA . karena akan merusak kehormatan jenazah Boleh . DUDUK BERKUMPUL WAKTU TAKZIAH Menurut sunnah . disamping adanya keterangan ² keterangan yang melarangnya. Kalau keluarga yang kena musibah tidak ada di tempat ( pulang ke kampung halaman ) .µ ( HR. Ahmad .µ * ( HR. karena asal hukum sesuatu itu boleh . asal terjaga dengan baik . Ahmad .µ ( HR. 4. Bukhori . Takziyah itu dilaksanakan dengan menghibur keluarga dan kaum kerabat dari yang meninggal .µ ( HR.NYEBUT KEBURUKAN ORANG YANG SUDAH MATI Aisyah RA . karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. karena dimanapun manusia dikuburkan hakekatnya sama saja. Tirmidzi ) Waktu takziah adalah saat meninggalnya sampai dikuburkan dan sesudah dikuburkan . MEMINDAHKAN JENAZAH Memindahkan jenazah dari suatu tempat ke tempat lainnya sebelum di kubur . Muslim . menerangkan bahwasanya Nabi SAW bersabda µ Sesungguhnya orang mati di adzabkan lantaran tangisan orang yang hidup. baik yang berkunjung maupun yang dikunjungi. Yang paling utama / afdhol adalah di mana ia meninggal di situ pula ia dikuburkan . boleh takziah setelah kembali ke rumahnya. Dari Jarir Bin µAbdullah Al Bajali .´ Barang siapa mentakziahkan seseorang yang mendapat bencana . DILARANG MENYEBUT . dia mendapatkan pahala seperti yang diperoleh orang yang mengalami bencana itu. menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda : µ Janganlah kamu mengumpat orang yang mati . maka duduk berkumpul sewaktu takziyah menjadi Haram. An Nasai ) Ibnu Abbas RA . Bila takziyah dengan duduk berkumpul disertai dengan hal ² hal yang berupa bid·ah . dll ) dalam bertakziah. ada dua pendapat : Tidak Boleh . kami anggap sebagian dari meratap. DILARANG MERATAPI ORANG YANG SUDAH MATI Ibnu Mas¶ud RA . membelah baju dan menyeru dengan seruan jahiliyyah. menerangkan bahwasanya Rasululooh SAW bersabda : µ Janganlah kamu mengumpat orang ² orang yang telah mati diantara kalian .µ Berkata Imam Nawawi : ´ Menurut Syafi·i dan para sahabatnya duduk sewaktu takziah adalah ´ Makruh ´. Bukhori & Muslim ) Ibnu Umar RA .µ ( HR. An Nasai ) 7. karena akan menyakiti orang ² orang yang masih hidup di antara kita. walaupun tidak disertai tangis . Tidak ada batasan harus sekian hari ( Misal : takziah harus sampai tiga hari seminggu . Ibnu Majah .µ ( HR. Ahmad . lalu semua pergi menunaikan keperluannya masing ± masing tanpa seorangpun duduk lebih dahulu .µ ( HR. Inilah tuntunan dari golongan Salafush Sholih. Ibnu Majah ) * Meratap sama hukumnya dengan haram * Imam Syafi¶i berkata dalam kitab ³ Al Um ³ : ´ Saya tidak suka duduk berkumpul itu . Ahmad ) 6. karena akan membangkitkan rasa duka dan membebankan biaya . menerangkan bahwasanya Nabi SAW bersabda : µ Bukanlah dari kami orang yang menampar ² nampar pipi . sedang dalam masalah ini tidak ada dalil yang melarangnya. .µ Imam Ahmad dan Ulama Golongan Hanafi berpendapat sama seperti pendapat Imam Syafi·I ( yaitu tidak disukai duduk berkumpul waktu takziah di rumah ahli mayat / keluarganya ) 5. menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Berkumpul ² kumpul pada ahli mayat serta membikin makanan ² makanan sesudah mayat dikuburkan . menerangkan bahwasanya Nabi SAW bersabda : µ Orang mati itu di adzabkan dalam kuburnya disebabkan orang meratapinya.

Rasululloh SAW menjawab . 10.µ ( HR. menerangkan : ³ Seorang laki ² laki datang kepada Nabi SAW . MELAKSANAKAN NADZAR ORANG YANG SUDAH MATI µAbdullah Ibnu Amr RA . lalu engkau berpuasa dan bersedekah terhadapnya .µ Berhajilah engkau sebagai ganti ayah engkau. dengan catatan bahwa orang yang mati tersebut dan anaknya sama ± sama beragama tauhid yaitu Islam dan nadzarnya adalah nadzar yang benar tidak syirik atau tidak bermaksiat kepada Alloh dan Rasul Nya. Jenazah tidak menghadap ke kiblat .µ Rasululloh SAW bersabda . Bukhori ) Ibnu Abbas RA . Nabi SAW bersabda . apakah engkau akan membayarnya ? Selesaikanlah hutang kepada Alloh. lalu berkata : Ibuku bernadzar akan berhaji . Jenazah di kubur di tanah yang di rampas .µ Nabi SAW bersabda . maka nadzarnya boleh dikerjakan oleh anaknya . menerangkan : ´ Bahwasanya ada beberapa orang laki ² laki menguburkan sahabat yang belum mereka mandikan dan tidak memperoleh kain kafan. apakah engkau akan membayarnya mewakili ayahmu membayarnya ? Laki ² laki tersebut menjawab : Bahkan ( Ya ). Bukhori ) Ibnu Abbas RA . menerangkan : Seorang wanita berkata . kecuali ada hal ± hal sebagai berikut : Jenazah tidak dimandikan . lalu mereka mengkabarkan keadaan itu. apakah boleh saya berhaji sebagai gantinya ? Nabi SAW menjawab.µ Bagaimana pendapatmu sekiranya ayahmu meninggalkan hutang . Ibnu Majah . apakah boleh saya qodho puasa itu atas namanya ? Nabi SAW menjawab : µ Ya.µ ( HR. bahwasanya ibuku telah meninggal dunia dan dia punya kewajiban puasa nadzar . apakah yang demikian itu melepaskan ibumu dari hutang ? Perempuan tersebut menjawab : ´ Ya. Terjatuh dalam kubur suatu barang yang berharga dan penting. apakah boleh saya berpuasa atas namanya ? Rasululloh SAW menjawab . boleh ± boleh saja. * Dalam riwayat Imam Ahmad . MENG-QODHO PUASA ORANG YANG SUDAH MATI Ibnu Abbas RA .µ ( HR. Jenazah tidak dikafani atau jenazah dikafani dengan kain rampasan dan diminta oleh yang punya . Bagaimana pendapatmu jikalau ibumu berhutang . Kemudian mereka menjumpai Muadz Ibnu Jabal .µ Kalau demikian berpuasalah untuk ( atas nama ) ibumu.µ Hutang kepada Alloh lebih berhak diqodhokan. bahwasanya ibuku telah meninggal dunia dan ada kewajiban berpuasa sebulan .µ ( HR. lalu berkata : Ayahku telah meninggal dunia dan atasnya ada haji yang wajib dikerjakan .µ ( HR. Daruquthni . Sesudah dimandikan .µ Ayah engkau seandainya ia mengakui ketauhidan . Umar bertanya kepada Rasululloh SAW tentang nadzar itu. Syuraih Ibnu µUbaid Al Hadramy . karena sesuatu dan lain hal belum sempat melaksanakan nadzarnya . Bukhori ) * Dari beberapa hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang yang sudah mati dan bernadzar ( orang bernadzar . MEMBONGKAR JENAZAH YANG SUDAH DIKUBUR Membongkar jenazah setelah jenazah dikuburkan adalah tidak boleh . . An Nasai ) * Dari beberapa hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang yang sudah mati dan mempunyai kewajiban ( puasa . Karena itu Muadz menyuruh mereka mengeluarkan ( membongkar ) jenazah itu dari kuburnya.µ Bagaimana pendapatmu jikalau ibumu berhutang lalu engkau membayarnya . seseorang boleh mengerjakan haji yang dinadzarkan oleh saudaranya. menerangkan : Bahwasanya seorang wanita dari Juhanah datang kepada Nabi SAW . berhajilah untuknya.µ Ya Rasululloh SAW . apakah boleh saya berhaji untuknya ? Nabi SAW menjawab : Ya .µ ( HR. tentulah yang demikian memberi manfaat kepadanya. haji ) boleh dikerjakan oleh anaknya atas nama orang yang mati tersebut. Jenazah tidak disholatkan . Ahmad ) Ibnu Abbas RA . dikafani dan diberi obat supaya tubuh itu bertahan lama kemudian disholatkan. terus meninggal ) . lalu berkata : Ya Rasululloh SAW . menerangkan : ´ Bahwasanya ¶Ash Ibnu Wail ( bapaknya Umar ) dimasa jahilliyyah bernadzar akan menyembelih seratus ekor unta dan bahwasanya Hisyam Ibnu ¶Ash menyembelih bagiannya yaitu lima puluh ekor unta.8. Sa¶id Ibnu Mansyur ) Membongkar kubur yang sudah lama ( tulang tulangnya sudah hancur dan menjadi tanah ) untuk digunakan mengubur jenazah lainnya yang baru . kemudian dia tidak sempat berhaji sampai dia meningggal dunia . karena Alloh itu lebih berhak menerima penyelesaian. 9. menerangkan : ´ Seorang laki ² laki datang kepada Nabi SAW .

µ Berkata laki ² laki tersebut . karena pahala tersebut akan sampai kepada mereka. Puasa .µ Ya . RA menerangkan : ³ Bahwasanya ada seorang laki ² laki bertanya kepada Nabi SAW . puasa . Imam Ahmad Ibnu Hambal . Apakah pahala sampai kepada mereka ? Rasululloh SAW menjawab µ Pahala sampai kepada mereka dan mereka bersenang hati dengan perbuatanmu itu sebagaimana seseorang kamu bersenang hati dengan menerima sebuah talam yang dihadiahkan orang. Sedekah . adalah hadits yang bathal / tertolak. diberikanlah kepadanya sebanyak pahala orang yang mati tersebut ( riwayat Imam Ahmad ) . Sedekah . Yang berpendapat bahwa pahala membaca Al Qur·an . dll yang dilakukan oleh bukan anak kandung orang yang mati ( orang lain ) yang dihadiahkan / diberikan kepada orang yang sudah mati . RA menerangkan : ³ Bahwasanya ada seorang laki ² laki berkata kepada Nabi SAW . Masalah ini tidak ada perbedaan diantara ulama. Imam Hanafi . dll yang dilakukan oleh bukan anak kandung orang yang mati ( orang lain ) yang dihadiahkan / diberikan kepada orang yang sudah mati . akan sampai atau dapat memberi manfaat kepada orang yang sudah mati.µ Ya. maka bacalah Al Fatihah . Haji .apa . Ahmad ) * Hadits tidak shohih ( lemah / dhoif ) tidak bis dijadikan dalil Riwayat yang menerangkan bahwa barangsiapa berjalan di atas kuburan lalu membaca sebelas kali ³ Qul Huwallaahu Ahad ³ kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang mati . katanya : ´ Ya Rasululloh . dzikir . apakah memberi manfaat kepadanya saya bersedekah atasa namanya ?µ Nabi SAW menjawab . Tirmidzi . Bukhori & Muslim ) Ibnu Abbas . melainkan apa yang ia usahakan sendiri. Terjadi beberapa pendapat diantara para ulama yaitu tentang : ´ Apakah pahala ibadah badaniyah ( membaca Al Qur·an . apakah memberi manfaat kepadanya jika saya bersedekah atas namanya ?µ Nabi SAW menjawab . Ibnu Majah ) µAisyah . Imam Malik . B.µ 12. bahwasanya Beliau bertanya kepada Rasululloh SAW .µ Ibuku telah meninggal dunia . PENDAPAT ± PENDAPAT PARA IMAM MAZHAB DAN ULAMA TENTANG PAHALA MEMBACA ALQUR¶AN ( yang dilakukan oleh selain anak kandung orang yang mati ) YANG DIHADIAHKAN KEPADA ORANG YANG SUDAH MATI A.µ Jika kalian memasuki areal pekuburan . maka apakah ada pahala baginya jika saya bersedekah atas namanya ?µ Nabi SAW menjawab . Yang berpendapat bahwa pahala membaca Al Qur·an . An Nasai . Dzikir . ketika menafsirkan firman Alloh .11.µ ( HR. berhaji atas nama mereka dan berdoa untuk mereka. akan sampai pada tujuannya.µ ( QS An Najm : 39 ) . Bukhori . menerangkan : Bahwasanya ada seorang laki ² laki berkata kepada Nabi SAW . maka saya minta Engkau ( Nabi SAW ) menjadi saksi bahwasanya saya telah menyedekahkan kebun itu atas nama ibuku.µ ( HR. dll Dasar Hukum : Diriwayatkan oleh Abu Hafash Al Kabir Al µUqbariy dari Anas RA . Ahmad . Imam Syafi¶i .µ Ibuku mendadak meninggal dunia dunia dan saya berpendapat sekiranya dia berpesan niscaya ia bersedekah . kemudian kirimkanlah pahalanya untuk para penghuni kubur. Puasa . Abu Daud .µ Aku mempunyai sebidang kebun kurma . sholat ) yang dilakukan oleh orang lain ( bukan anak kandung ) akan sampai kepada orang yang sudah mati .µ ( HR. Al Mu·awwidzatain dan Al Ikhlas . dll Dasar Hukum : Ibnu Katsir . sesungguhnya kami bersedekah atas nama orang ² orang yang sudah meninggal . An Nasai ) Keterangan : Sedekah seorang anak atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia . Doa yang dipanjatkan atau dimohonkan oleh anak atau orang lain . Muslim .µ Ya . TIDAK akan sampai pada tujuannya. Dzikir . Masalah ini tidak ada perbedaan diantara ulama. Asy Syaukani . pahalanya akan sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia tersebut. yang artinya : ´ Dan sesungguhnya tidak ada bagi seorang manusia .µ ( HR. BERSEDEKAH ATAS NAMA ORANG YANG SUDAH MATI Abu Hurairah RA .µ Ayahku telah meninggal dunia dan tidak mewasiatkan apa. Haji .

Dan aku minta ijin kepada Tuhanku mengunjungi kubur ibuku . maka Tuhan telah mengijinkannya. Tirmidzi ) Dari Abu Hurairah RA menerangkan : Nabi SAW menziarai kubur ibunya lalu Beliau menangis dan menyebabkan orang yang disekitarnya ikut menangis . µAku telah melarang kamu menziarahi kubur .Ibnu Katsir berkata : ³ Sebagaimana seseorang tidak dapat memikul kesalahan orang lain . Ibnu Majah . Dari Buraidah RA . Ilmu yang bermanfaat dan Anak yang sholih yang senantiasa mendoakannya.µ Aku telah minta ijin kepada Tuhanku untuk meminta ampun bagi ibuku . Abu Daud . Nabi SAW berkata .µ ( HR. maka hukumnya boleh bahkan Imam Syafi¶i mensunnahkan terhadap orang laki ± laki.µ ( HR. kelak pada hari kiamat mereka akan datang dengan muka tulang saja tanpa kulit. Ahmad . Thabrani . dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatKu dengan harga yang rendah . Dari Ibnu Abbas .µ ( HR. maka ziarahilah kubur . Tirmidzi ) Dari Ibnu Abbas RA . menerangkan : ´ Rasululloh SAW melaknat wanita ² wanita yang ziarah kubur dan orang ² orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan orang yang memasang lampu padanya. karena menziarahi kubur itu mengingatkan kepada hari akhirat. Tirmidzi ) Nabi bersabda kepada kerabatnya yang paling dekat ( keluarganya ) : µ beramalah kamu . kecuali tiga hal yaitu Shodaqoh jariyah .µ ( Al Baqoroh ayat 41 ) Dari Abdurrahman Bin Syibl . µ Tidaklah boleh seseorang bersembahyang untuk seseorang dan tidaklah boleh seseorang berpuasa untuk seseorang. karena menziarahi kubur itu mengingatkan kita kepada kematian.µ ( HR. begitulah juga tidak ada hasil baginya sesuatu pahala melainkan yang dia usahakan sendiri untuk dirinya. maka putuslah semua amalnya . Karena itu ziarahilah kubur . jangan terlalu jarang membacanya dan jangan pula berlebih ² lebihan . menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda : ´ Bacalah Al Qur·an dan amalkanlah . Muslim . menerangkan : Rasululloh SAW bersabda . menerangkan : Rasululloh SAW bersabda : ³ Apabila seseorang meninggal dunia . An Nasai ) C. menerangkan : ³ Bahwasanya Rasululloh SAW mengutuk wanita ² wanita yang banyak menziarahi kubur. tidak dipamerkan ) Tidak menerima upah ( baik makanan / minuman atau uang ) Dasar Hukum : ´ Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan ( Al Quran ) yang membenarkan apa yang ada padamu ( Taurat ).µ Seandainya Nabi SAW dapat menghadiahkan pahala ibadah kepada keluarganya tentulah Nabi SAW tidak mengatakan demikian. dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya . Baihaqi ) ´ Barangsiapa membaca Alqur·an untuk meminta ² minta makanan dari sesama manusia . Pendapat ke tiga adalah Membaca Al Qur·an dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah mati akan sampai kepadanya dengan syarat : Ikhlas Thathawwu· ( rendah hati .µ Dari Abu Hurairah RA . kemudian Muhammad telah diizinkan untuk menziarahi kubur ibunya . dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. menerangkan Rasululloh SAW bersabda . Baihaqi ) ****************** PEMAHAMAN ² 04 TENTANG ZIARAH KUBUR 1. Abu Daud & At Tirmidzi ) . Jama¶ah ) 2. TENTANG WANITA YANG MENZIARAHI KUBUR Tentang wanita yang menziarahi kubur ada dua pendapat : MAKRUH ( Pendapat Imam Syafi¶ ) Dari Abu Hurairah RA . saya tidak dapat membelamu barang sedikitpun dari adzab Alloh. ZIARAH KUBUR Ziarah kubur dengan maksud untuk mendoakan dan mengingatkan kita akan kematian .µ ( HR. Tuhan tidak mengijinkan aku berbuat demikian.µ ( HR. Ahmad . jangan mencari makan dengannya dan jangan pula mencari kekayaan.µ ( HR.µ ( HR.

Ibnu Majah ) 4. Ziarah kubur tidak harus bawa kembang. disunnahkan memberi salam kepada ahli kubur. ´ ( HR. padahal kedua ² duanya tidak diadzab dikarenakan sesuatu perbuatan yang besar. Bila peziarah bermaksud memberi salam kepada jenazah di kubur . menerangkan : ´ Fathimah Binti Rasululloh SAW selalu mengunjungi kubur pamannya yaitu Hamzah. Maka katanya . Bukhori & Muslim ) Dari Buraidah. Al Hakim ) Dari Anas Bin Malik RA . hendaklah diucapkan di jihat muka . Maka Sabdanya . maka hukumnya jadi berubah .µ ( HR. Muslim .µ Yang dikatakan sabar ialah pada pukulan pertama !µ ( HR. Bukhori ) Dari Hadits ini . minta jodoh dll . dari ayahnya . saya belum kenal pada Anda. Mendoakan orang yang sudah meninggal tidak harus pergi ke kuburannya. Ahmad . maka sekarang ziarahlah . kiranya tak seorangpun diantara penjaganya berada disana. minta rejeki . tata caranya sebagai berikut : Ziarah kubur hanya dengan niat untuk mendoakan penghuni kubur dan megingatkan akan kematian kepada peziarah. Hanafi ) Dari Aisyah RA . kita disunnahkan membaca doa seperti berikut ini : Dari Abu Hurairah RA . Adapun yang seorang ini tidak membersihkan diri dari kemih ( tidak cebok sehabis kencing ).µ Assalaamu·alaikum ahlad diyaari minal mu·miniina wal muslimiina wa innaa Insyaa Alloohu bikum laahiquun .µ ( HR. ada 2 penafsiran yang berbeda : . meminta berkah kepada penghuni kubur .µ Tatkala Nabi SAW telah berlalu . duri . thawaf di kuburan meminta berkah / keselamatan / rezeki / jodoh dll kepada penghuni kubur. Peziarah kubur tidak boleh mencium kubur . Waktu masuk kuburan . Jadi ziarah kubur baik oleh laki ± laki maupun wanita boleh ± boleh saja bahkan dianjurkan. TATA CARA ZIARAH KUBUR Bagi kita yang ingin ziarah kubur . nas-alullooha lana walakumul ¶aafiyata. An Nasai ) Dari Buraidah RA menerangkan : ³ Rasululloh SAW mengajarkan kepada para sahabatnya . ´ ( HR. apabila mereka pergi ke pekuburan supaya membaca . Ahmad . ia menerangkan : Rasululloh SAW pernah bersabda .µ Ya Rasululloh . dll ) Peziarah boleh berdiri . yaitu menjadi haram. UCAPAN KETIKA MASUK KUBURAN Apabila kita masuk kuburan dengan maksud untuk ziarah kubur . Abu Daud ) * Pendapat Kami : Ziarah kubur itu bertujuan untuk mengingat kematian dan mempersiapkan bekal ke akhirat . Dan adapun yang seorang lagi karena dia selalu membawa fitnah ke sana ke mari ( tukang mengadu domba ) Kemudian Nabi SAW minta supaya diberikan kepadanya pelepah kurma yang masih basah dan membelah menjadi dua. membangkitkan kesedihan dan lupa diri . 3. karena dalam ziarah kubur terdapat peringatan. dikatakan orang kepadanya bahwa orang itu adalah Rasululloh SAW. dan bila berdoa berpalinglah menghadap ke kiblat.µ ( HR.µ Kami pernah melarang kalian ziarah kubur . menerangkan : ´ Bahwasanya Nabi SAW pernah melewati dua buah kubur dan berkata : µ Sesungguhnya kedua ² dua kubur ini penghuninya sedang di adzab .µ Takutlah Anda pada Alloh dan bersabarlah !µ Kata wanita tersebut . Muslim .µ Assalaamu ¶alaikum daaro qoumin mu·minin wa innaa Insyaa Alloohu bikum laahiquun. 5. hal ini dibutuhkan oleh laki ± laki atau wanita. menerangkan : Bahwasanya Nabi SAW datang ke pekuburan lalu berkata . TENTANG MENARUH PELEPAH KURMA YANG BASAH ( KEMBANG ) DI ATAS KUBUR Dari Ibnu Abbas RA . duduk atau jongkok.µ Nabi SAW berkata .BOLEH ( Pendapat Imam Malik .µ Alangkah malangnya daku ditimpa musibah ini. Masuk kuburan sunnahnya tidak memakai sandal /sepatu ( kecuali kalau tanahnya banyak beling . Mendengar itupun ia bagaikan dikejar maut ( kaget ) lalu pergi ke pintu gerbang . menerangkan : ³ Bahwa Rasululloh SAW lewat pada seorang wanita di sebuah kubur yang sedang menangisi anaknya yang telah meninggal. Tetapi kalau dengan ziarah kubur kita menangis dan meratap . Sesudah itu Beliau menanam pelepah itu sambil berkata : ´ Mudah ² mudahan Alloh meringankan adzab orang ² orang ini ( dalam kubur ) selama kedua pelepah kurma ini belum kering.

´ ( HR. ³ ( HR. Dari Jabir RA . A. Anas Ibnu Malik RA menerangkan : ´ Bahwasanya Nabi SAW menandai kubur Utsman Ibnu Madh¶un dengan sebuah batu. mendirikan bangunan diatasnya dan duduk di atasnya. Sufyan At Tammar menerangkan : ³ Aku melihat kubur Nabi SAW . luaskanlah dan baguskanlah kuburan mereka. ³ Sesungguhnya Nabi SAW digalikan liang lahad dan ditancapi batu bata dan ditinggikan kuburannya sekedar satu jengkal. Bukhori ) ³ Sesungguhnya Nabi SAW telah meninggikan kubur anak Beliau Bagian permukaan kuburan di bentuk agak membulat. Pendapat seperti ini memahami makna Hadits yang tersirat ( maksud dan tujuannya ) Boleh meletakkan pelepah kurma atau sejenisnya ( kembang ) di atas kuburan karena Nabi SAW melakukan perbuatan tersebut ( seperti hadits di atas ) Pendapat seperti ini memahami makna Hadits yang tersurat. terhalang dinding itu.´ ( HR. Tirmidzi ) Meninggikan sedikit dari tanah ( satu jengkal ) Dari Jabir . kemudian batu itu dibawa . jenazahnya dibawa keluar lalu dikuburkan. menerangkan : ³ Kubur Nabi SAW disiram oleh Bilal Ibnu Abi Rabah dengan suatu kendi air . Nabi SAW menyuruh seorang laki ± laki mengambil batu . . Yang meringankan siksa penghuni kubur tersebut adalah DOANYA NABI SAW bukan pelepah kurma yang basah itu. Ibnu Hibban . Dan Beliau melarang di atasnya dibangun dan di injak. kemudian dia membuang air itu ke dinding .( apa adanya seperti konteks Hadits ) * Bagaimana pendapat Anda ? Anda sendiri yang lebih paham dan lebih mengetahui.´ ( HR. Abu Daud ) Menaruh kerikil dan menyiram air di atas kubur Dari Ja¶far Bin Muhammad dari bapaknya . membulat.Tidak boleh meletakkan pelepah kurma atau barng sejenisnya mati. ia berkata : ³ Tatkala µUsman Bin Mazh¶un meninggal . Ibnu Majah ) Dari Muthlib Bin µAbdulloh . Nabi SAW bangkit mendekati batu itu dan menyingsingkan kedua lengan baju Beliau . ( kembang ) di atas kuburan orang yang sudah Nabi SAW melakukan hal tersebut karena Beliau mengetahui keadaan penghuni kubur ( sedang diadzab kubur ). Sedangkan kita tidak bisa mengetahui keadaan para penghuni kubur. Sunnah ± sunnah terhadap kuburan Memperluas dan memperdalam kuburan Nabi SAW bersabda . Abu Bakar dan Umar .´ ( Ibrahim ) kira ± kira sejengkal. dia memulai dari arah kepala hingga sampai ke kaki .´ ( HR.´ Galilah . lalu diletakkan di sebelah kepalanya sambil bersabda . Syafi¶i ) Dari Jabir RA . 6. An Nasai ) y Imam Hanafi : memberi nama pada kuburan adalah Makruh. karena dia tidak dapat berputar . menerangkan : ³ Rasululloh SAW melarang kita membuat tembok kapur di atas kubur . Al Hakim ) Dari Jabir RA . menerangkan : ³ Bahwasanya Nabi SAW menyiram air di atas kubur Ibrahim anaknya dan meletakkan batu kerikil di atasnya.´ ( HR. At Tirmidzi ) ³ Rasululloh SAW telah melarang membuat rumah di atas kubur dan membuat tulisan di atasnya. Bukhori ) Diberi tanda dari batu / batu bata di sebelah kepala jenazah. Baihaqi ) B. Al Baihaqi ) Dari Abu Bakar Ibnu µIysay menerangkan : ³ Bahwasanya Sufyan At Tamar melihat kubur Nabi SAW dalam keadaan tasnim ( ditinggikan sedikit tanahnya ). Larangan terhadap kuburan Orang kafir ( non muslim ) tidak boleh di kubur di kuburan muslim atau sebaliknya kecuali terpaksa maka tidak apa ² apa. Mengecat atau memberi tulisan pada kuburan / nisan. TENTANG KUBURAN KUBURAN adalah suatu tempat untuk memakamkan / menguburkan seorang muslim / muslimat setelah meninggal dunia. tetapi laki ± laki itu tidak kuat membawanya. menerangkan : ³ Rasululloh SAW melarang di atas kuburan di beri warna dan ditulis sesuatu .´ Aku memberi tanda kubur saudaraku dan aku akan menguburkan disini siapa yang mati di antara ahliku.´ ( HR.´ ( HR.´ ( HR. menuliskan nama .´ ( HR.´ ( HR.

maka Beliau menyuruh mengangkatnya . ³ Mudah ± mudahan Alloh menghancurkan akan kaum Yahudi dan Nashroni yang mana mereka menjadikan kubur Nabi ± Nabi mereka menjadi masjid. bila : Bila kita punya perasaan / keyakinan bahwa bila kita tidak ziarah kubur pada saat menjelang Romadhon atau Idul Fitri akan terjadi musibah atau kesialan pada diri kita atau kita akan di ganggu oleh penghuni kubur. menerangkan : Rasululloh SAW bersabda . Imam Malik jika yang ditulis ayat Al Qur·an hukumnya haram . Dari Abu Hurairah RA . perlindungan . Dari Ibnu Abbas RA .µ Meminta berkah .´ ( HR. Menambahkan sesuatu pada kuburan ( tanah . wasilah kepada jenazah yang dikubur ( meskipun jenazah tersebut waktu semasa hidupnya adalah orang yang sholih / wali ) Mencium kuburan . Memayungi kuburan dengan payung atau sejenisnya. Tetapi juga tidak ada dalil yang melarang kita untuk ziarah kubur pada saat menjelang Romadhon atau Idul Fitri. * Ziarah kubur pada saat menjelang Romadhon atau Idul Fitri bisa haram hukumnya . dengan catatan : Perintah ziarah kubur adalah bersifat umum tidak dibatasi oleh waktu ± waktu tertentu ( kapan saja boleh ) Kita tidak ada perasaan / keyakinan bahwa ziarah kubur pada saat menjelang Romadhon atau Idul Fitri diperintahkan. jika nama orang hukumnya makruh. keselamatan . Umar pernah melihat ada payung didirikan di atas kubur . bangunan . * Ziarah kubur pada saat menjelang Romadhon atau Idul Fitri boleh .µ Bumi itu semuanya menjadi masjid kecuali kuburan dan tempat pemandian. menerangkan : ³ Manakala Rasululloh Saw menderita sakit . An Nasai ) Memasang lampu penerangan.´ ( HR. bermalam di kuburan Tidak boleh buang hajat di kuburan ( kencing . Abu Daud & At Tirmidzi ) Membangun masjid / musholla di atas kuburan.y y Imam Syafi·i juga memakruhkan . Mereka menerangkan tentang kebagusan gereja itu dan tentang patung ± patung yang ada di dalamnya. atau sejenisnya ) Dari Jabir RA . Merekalah sejahat ± jahat makhluk di sisi Alloh. Tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk ziarah kubur pada saat menjelang Romadhon atau Idul Fitri. Bukhori & Muslim ) Menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul untuk melaksanakan upacara tertentu. dan berkata .´ Apabila seseorang yang sholih diantara mereka mati . Abdullah Bin µAmar dan Ibnu Abbas . thawaf di kuburan . Ummu Salamah dan Ummu Habibah kedua ± duanya pernah pergi ke Habsyah. Maka Nabi SAW mengangkat kepala dan berkata .´ ( HR. Bukhori & Muslim ) Membuat patung / lukisan si mayit dan di taruh di atas kuburan.´ Sholat di kuburan. 52 ) bahwa ziarah kubur itu diperintahkan oleh Rasululloh SAW dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan kita kepada kematian dan supaya kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut. sebagian istrinya menyebut tentang sebuah gereja yang bernama Maria yang dilihatnya di Habsyah.´ ( HR. Dari Aisyah RA . berak ) Dilarang memasang tirai di kuburan / di atas kubur 7. Dari Ali . mereka dirikan di atas kuburnya suatu masjid kemudian mereka membuat di dalamya beberapa patung. menerangkan : ³ Sesungguhnya Rasululloh SAW bersabda . ZIARAH KUBUR MENJELANG ROMADHON DAN IDUL FITRI Berdasarkan dalil di atas ( Hal. menerangkan : ³ Rasululloh SAW melarang mendirikan bangunan di atas kuburan atau ditambahkan kepadanya tanah. ******************* . tetapi kalau untuk orang yang sholih adalah boleh dengan maksud agar di kenal orang. menerangkan : ³ Rasululloh SAW melaknat wanita ± wanita yang ziarah kubur dan orang ± orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan orang yang memasang lampu padanya.´ Biarlah dia dinaungi oleh amalnya.

maka mereka menjawab . Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai. Bukhori & Muslim ) Dari Asma¶ Binti Abu Bakar RA . Mereka disiksa dengan siksaan yang bisa didengar oleh seluruh binatang.µ Lalu ia melihat kepada keduanya sekaligus. Dan telah . yaitu adzab jahanam . Rasululloh SAW bersabda ( setelah sholat khouf ) ´ Tidak ada sesuatupun yang belum Aku lihat . Masuklah ke dalam syurga-Ku.µ Al Qur¶an Surat Al Fajr ayat 27 ± 30 : Hai jiwa yang tenang. 46.µ ( HR. Berikut ini dalil ± dalil dari Al Qur¶an maupun Hadits dan Ijma¶ Ulama . Kemudian dia dipukul dengan palu godam yang terbuat dari besi . Dalil Dari As Sunnah : Dari Anas Bin Malik RA . Muslim ) Dari Aisyah RA . Dalil Dari Al Qur¶an Al Qur¶an Surat Al Mukmin ayat 45 ± 46 : 45. dan pada hari terjadinya kiamat. saya dulu menirukan ucapan orang ² orang. ia didatangi oleh dua malaikat dan didudukkan . sekalipun sorga dan neraka .µ ( HR. Rasululloh SAW bersabda : ´ Sesungguhnya apabila salah seorang kamu mati . ia akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa / adzab kubur. Al Qur¶an Surat Al Isro¶ ayat 75 : ´ Kalau terjadi demikian. ia berkata : Seorang wanita Yahudi Madinah yang sudah tua masuk kerumahku . Maka Aku mendustakannya ( tidak mempercayainya ) Setelah wanita Yahudi tua itu keluar . Adapun orang munafik dan orang kafir . Dan jika ia ahli neraka .PEMAHAMAN ² 05 TENTANG ADZAB KUBUR 1. Rasululloh SAW bersabda : ´ Sesungguhnya seorang hamba jika diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh pengantarnya dan dia ( jenazah ) mendengar suara sandal mereka . ADZAB KUBUR Apabila seseorang meninggal dunia dengan cara dan keadaan yang bagaimanapun juga . dia pun menjerit dengan jeritan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk yang ada disekitarnya selain jin dan manusia. Rasululloh SAW masuk rumah.µ Saya bersaksi bahwa dia adalah hamba Alloh dan Rasul Nya . ia berkata bahwa ahli kubur itu disiksa di dalam kuburnya.µ Wanita itu benar. sedang Para Malaikat memukul dengan tangannya . ( sambil berkata ) : "Keluarkanlah nyawamu" di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Jika ia ahli sorga . Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Rasululloh SAW bersabda : µ Apabila salah seorang diantara kamu selesai tasyahud akhir .µ Aisyah berkata . tentang adanya adzab kubur atau nikmat kubur. menerangkan . Aku ceritakan kalau seorang wanita Yahudi tua telah datang dan menyatakan bahwa ahli kubur itu disiksa dalam kuburnya. maka ucapkanlah ´ Aku berlindung kepada Alloh dari empat hal .µ Maka dikatakan : ´ Kamu tidak tahu . menerangkan .µ Maka setelah itu saya tidak pernah melihat Rasululloh SAW sholat . Lalu dikatakan kepadanya : ´ inilah tempat dudukmu hingga Alloh membangkitkanmu pada hari kiamat. fitnah kehidupan dan kematian serta fitnah Al Masih Ad Dajjal. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang [1324] .Nya. dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adzab yang amat buruk. Alloh telah menggantikannya untukmu tempat duduk surga. Bukhori ) Dari Ibnu Umar RA . lalu kedua malaikat itu menanyainya . ( Dikatakan kepada malaikat ) : "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. maka yang ditampakkannya adalah neraka. benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu ( siksaan ) berlipat ganda di dunia ini dan begitu ( pula siksaan ) berlipat ganda sesudah mati . maka selanjutnya ia masuk ke alam barzakh . melainkan Beliau memohon perlindungan dari Adzab Kubur.µ Apa yang kamu ketahui perihal orang ini ( Nabi Muhammad SAW )?µ Maka orang mukmin akan menjawab . Maka Rasululloh SAW bersabda . melainkan Aku telah menyaksikannya dari tempatku ini . maka yang ditampakkannya adalah sorga. Al Qur¶an Surat Al An¶am ayat 93 : Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut . karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah ( perkataan ) yang tidak benar dan ( karena ) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatNya. ( HR.µ [1324] Maksudnya : dinampakkan kepada mereka neraka pagi dan petang ( di dalam kubur ) sebelum hari berbangkit. menerangkan . menerangkan . Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku . Bukhori & Muslim ) Dari Abu Hurairah RA .µ Saya tidak tahu .µ ( HR. adzab kubur .µ Lalu dikatakan : Lihatlah kepada tempat dudukmu dari neraka . kamu tidak membaca Al Qur·an atau mengikuti orang yang mengetahui ´. dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun terhadap kami. maka tempat duduknya ditampakkan kepadanya pada waktu pagi dan sore.

µ ( HR. Himpitan kubur dan adzabnya adalah Haq bagi seluruh orang kafir dan bagi sebagian orang mukmin yang bermaksiat ( Asy Syarh Al Muyassar Li Fiqh Akbar . Tirmidzi . tidak ada yang mengingkari .µ ( HR. maka tanyanya ´ Kapankan orang ini meninggal ?µ Mereka menjawab ´ Ia meninggal di jaman jahiliyyah. bahwa kalian akan diuji di dalam kubur kalian . Beliau bersabda . maka ia akan mengalami adzab kubur atau nikmat kubur . µ Sesungguhnya kedua ² dua kubur ini penghuninya sedang di adzab . maka tidak diterima darinya dan ia tidak termasuk ahli sunnah . akan saya mohonkan kepada Alloh agar diperdengarkan kepadamu adzab kubur. Bukhori . Adapun yang seorang ini tidak membersihkan diri dari kemih. melainkan orang ± orang yang sesat lagi menyesatkan ( Ar Ruh . Bukhori & Muslim ) Dari Ibnu Abbas RA . An Nasai . menerangkan : Bahwa Nabi SAW pernah mendengar suara dari dalam kubur . Aku berlindung kepada Mu dari fitnah Al Masih Ad Dajjal dan aku berlindung kepada Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Hal 79 ) IMAM MALIK Imam Malik meriwayatkan di dalam kitabnya ( Al Muwaththa¶ ) tentang doa Abu Hurairah yang memohon perlindungan dari adzab kubur untuk anak ± anak kecil yang telah disholatinya ( hal 227 ). An Nasai ) * Dan masih banyak Hadits ± Hadits tentang adzab kubur yang lainnya yang isi dan maksudnya adalah bahwa apabila seseorang mati . I / 415 . Ushuluddin µInda Al Aimmah Al Arba¶ah Al Qifari . Imam Malik juga meriwayatkan tentang kisah wanita Yahudi yang disiksa di dalam kuburnya ( hal 234 ). hal 166 ) Ahlu Sunnah Wal Jamaah bersepakat bahwa adzab kubur adalah Haq ( Risalah Ala Ahl Al Tsaghr .diwahyukan kepadaku . ( Al Ibanah . ´ ( HR. Pengembalian ruh pada jasad di dalam kubur adalah Haq. Malik ) Dari Abu Ayyub An Anshori . Nabi SAW tampak gembira lalu bersabda . Ibnu Majah ) Nabi SAW bersabda : µ Mintalah perlindungan kepada Alloh dari adzab kubur . Bukhori ) Dari Ibnu Abbas RA .µ Seandainya kamu tidak lari . Muslim . seperti atau mendekati fitnah dajjal. menerangkan : ´ Bahwasanya Nabi SAW pernah melewati dua buah kubur dan berkata . Abu Daud . PERYATAAN PARA IMAM MAZHHAB & ULAMA LAINNYA TENTANG KEBENARAN ADZAB KUBUR IMAM ABU HANIFAH Pertanyaan Malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur adalah Haq. Tidak ada seorangpun dari para sahabat yang mengingkari atau menolaknya dan ini merupakan ijma para sahabat.orang Yahudi itu disiksa dalam kuburnya. hal 279 ) IMAM ALI IBN ABI IZZ HANAFI . Thabrani ) Dari Anas Bin Malik RA . ´ Orang . menerangkan . ( Manaqib Asy Syafi¶i . Rasululloh SAW mengajarkan kepada mereka doa berikut ini : ´ Ya Alloh .µ ( HR.µ ( HR. Sesudah itu Beliau menanam pelepah itu sambil berkata : ´ Mudah ² mudahan Alloh meringankan adzab orang ² orang ini ( dalam kubur ) selama kedua pelepah kurma ini belum kering. padahal kedua ² duanya tidak diadzab dikarenakan sesuatu perbuatan yang besar.µ Mendengar jawaban itu . Aku berlindung kepada Mu dari adzab kubur.µ ( Al Lalikai I /156 .416 ) IMAM AHMAD Diantara ajaran sunnah yang wajib diyakini dan barang siapa yang meninggalkan salah satunya .µ ( HR. menunggu sampai hari kiamat tiba 2. Pertanyaan yang diajukan kepada penghuni kubur juga benar adanya . Muslim . menerangkan : ³ Rasululloh SAW keluar dari rumah saat matahari telah terbenam. IMAM SYAFI¶I Adzab kubur itu benar terjadi. Dan adapun yang seorang lagi karena dia selalu membawa fitnah ke sana ke mari ( tukang mengadu domba ) Kemudian Nabi SAW minta supaya diberikan kepadanya pelepah kurma yang masih basah dan membelah menjadi dua. I / 66 ) IMAM AL ASY¶ARI Diriwayatkan dari Nabi SAW dengan beragam riwayat dan oleh banyak sahabat. sesungguhnya aku berlindung kepada Mu dari adzab jahannam. Hal 71 Thabaqat Hanabilah . yaitu ³ Iman dengan adzab kubur dan meyakini bahwa umat ini ditanya di dalam kuburnya tentang Iman dan Islam. karena sesungguhnya adzab kubur itu benar ² benar terjadi. Hal 100 ) Adzab kubur itu Haq .

Tidak ada yang mengingkarinya .µ Hai Abdullah .µ Al Wa¶ili Al Hafiz ( didalam kitabnya . yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi . maka ia harus berkesinambungan mengerjakan empat perkara dan meninggalkan empat perkara. kubur berkata kepada jenazah tersebut . Seluruh ahlu sunnah mengimaninya. PENYELAMAT DARI ADZAB KUBUR Imam Abu Laits As Samarqandi berkata . ia memanggilku Abdullah karena mengenalku atau memang seperti seseorang memanggil Abdullah kepada orang lain.µ Kalau memang kau melihatnya . maka dia adalah Abu Jahal Ibnu Hisyam . ( At Tamhid 9 / 270 . Al Ibanah ) menyampaikan riwayat dari Malik Ibnu Maghul dari Nafi¶ dari Ibnu Umar . CONTOH ± CONTOH ADZAB BAGI ORANG ± ORANG YANG TIDAK MAU MELAKSANAKAN IBADAH Contoh ± contoh adzab / siksa ini saya ringkas dan saya bikin tabel biar mudah dimengerti dan dipahami . musuh Alloh. Begitu pula tentang pertanyaan dua malaikat Maka wajib meyakini dan mengimani kebenarannya. ( untuk lebih jelasnya . beri aku minum ! Ibnu Umar berkata µ Aku tidak tahu .µ Jangan .µ 6. PERKATAAN KUBUR BAGI MAYAT Begitu mayat / jenazah dimasukkan ke dalam kubur .µ Kemudian orang itu ditariknya hingga kembali ke tanah.µ Ibnu Umar melanjutkan . ( Tahdzib Ath Thahawiyah hal 238 ) IBNU ABDIL BARR Atsar dalam masalah fitnah kubur adalah mutawattir. jangan beri ia minum . ia berkata : ´ Ketika kami lewat di dekat pekuburan Badar . 166-169 ) TABEL ADZAB KUBUR Jenis Adzab Kubur ² Hari Kiamat Penyebab Adzab / Siksaan Orang yang selalu memukuli Orang yang tidak mau melaksanakan . Abu Daud ( Ensiklopedi Kematian ± Imam Al Qurthubi ± Cendekia Sentra Muslim ± Hal. Ibid 5 / 29 ) 3.Telah mutawattir berita dari Rasululloh SAW tentang adanya adzab kubur dan nikmat kubur bagi penghuninya .µ Ular besar hitam yang menahan ujung rantai itu berkata . hal 112 ) 4. sekarang ulat ² ulat akan akan memakanmu di dalam perutku. lihat Syarh Ash Shudur . CONTOH ± CONTOH PENDERITAAN .´ Dulu kamu bergembira atas punggungku dan hari ini kamu bersedih di dalam perutku.µ Banyak sekali perkataan semacam itu yang mencelanya sampai tanah rata di atasnya. Abu Harun .´ Empat perkara yang senantiasa harus diperbuat adalah : Sholat Lima Waktu Sedekah Membaca Al Qur·an Memperbanyak Tasbih Empat perkara yang harus ditinggalkan adalah : Dusta / Pembohong Khianat Tukang Fitnah / Tukang adu domba Sembrono dalam buang air kecil ( tidak cebok sehabis kencing / berak ) 5. Jika satu ekor saja diletakkan di bumi . kecuali para ahli bid¶ah. Dahulu kamu memakan berbagai macam makanan di atas punggungku . menerangkan . Ia disiksa seperti itu sampai hari kiamat. KEPEDIHAN dan KEDAHSYATAN ADZAB KUBUR Abu Bakar Ibnu Syaibah dari Abu Sa¶id Al Khudzri . tiba ² tiba keluar seorang laki ² laki dari dalam tanah dengan leher yang terbelenggu oleh rantai hitam.µ Peristiwa itu aku ceritakan kepada Rasululloh SAW . niscaya tidak satupun tanaman yang tumbuh. Dia berkata . yang saya ambil dari beberapa hadits .´ Barangsiapa ingin selamat dari adzab kubur . dia orang kafir. Rasululloh SAW bersabda : ´ Orang kafir disiksa dalam kuburnya berupa sembilan puluh sembilan ( 99 ) ular besar yang menyengat dan menggigitnya sampai hari kiamat. Beliau berkata .

******************** PEMAHAMAN ² 06 .kepalanya sendiri sampai hancur sholat 5 waktu Orang yang di beri makanan berduri Orang yang tidak mau mengeluarkan dari neraka . tetapi masih terus bisa melaksanakan amanah tersebut . Orang yang suka ghibah dan suka mencakar ± cakar muka dan dadanya mencela orang lain. dipanggang dengan api zakat neraka Orang yang lebih memilih daging Orang yang suka berzina . Orang yang selalu mengunting mulut dan lidahnya dari api neraka Orang ± orang yang suka menimbulkan fitnah / membuat fitnah Seekor kuda betina kecil . menambah beban kayu pikulannya tetapi ingin mendapatkan amanah lagi. Orangyang mengambil daging dan memakannya menfitnah suka mengumpat dan Orang yang kukunya dari tembaga . sendiri Kita berdoa kepada Alloh SWT . dia ingin mencabut ucapannya tetapi tidak bisa melakukannya. melahirkan seekor sapi yang besar. padahal busuk dari pada daging yang segar sudah punya istri Orang yang tidak kuat memikul kayu Orang yang diberi amanah dan tidak di pundaknya . Sapi tersebut ingin kembali ke tempat semula tetapi tidak bisa Orang yang mengucapkan sesuatu yang menimbulakn penyesalan .anteknya tersungkur Orang yang selalu menjerit dan Orang yang suka mekan riba merintih kesakitan Orang yang mempunyai bibir Orang yang suka memakan harta anak sebesar unta . Orang yang memilih makanan yang Orang yang lebih senang memilih bau dengan aroma yang busuk dari yang haram daripada yang halal pada makanan dan aroma yang lezat TABEL ADZAB KUBUR Orang yang perutnya sebesar rumah Orang yang mengikuti jalan yang dan setiap ingin bangkit selalu ditempuh Fir¶aun dan antek . kemudian yatim memasukkan bara api neraka . semoga kita dihindarkan dari pedih dan dahsyatnya adzab kubur. selanjutnya api itu keluar dari bokongya Wanita yang digantung payudaranya Wanita pezina Orang merobek lambungnya sendiri .

´ Kami belum pernah mencium bau yang lebih busuk dari bau roh ini. dan orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja .µ ( HR. Dan dia selalu dalam adzab itu sampai Alloh membangkitkannya dari kuburnya. Dan malaikat pencabut nyawa akan selalu taat dan patuh dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan orang kafir .µ Keduanya ( Munkar & Nakir ) berkata ´ Kami sudah menduga akan apa yang kamu katakan.tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. mungkinkah dalam kondisi seperti ini rohnya keluar lalu menemui orang ² orang yang masih hidup ? * Atau ketika orang tersebut mendapatkan adzab kubur yang pedih dan berkepanjangan sampai hari kiamat . sampai Alloh SWT membangkitkanmu. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Alloh dan Muhammad adalah hamba dan Rasul Nya.µ Biarlah ia istirahat . Katakanlah : " Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku . tapi saya tidak tahu siapa dia. Maka Dia tahanlah jiwa ( orang ) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan [1313]. Rasululloh SAW bersabda : ´ Apabila mayat di kubur .µ [1313] Maksudnya : orang-orang yang mati itu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya . rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi. Para malaikat langit berkata ´ Kami tidak pernah menjumpai aroma yang lebih wangi dari aroma roh ini ´ Lalu dikatakan . ia tadinya berada dalam kesusahan. ARWAH mempunyai makna yang sama. Keduanya ( Munkar & Nakir ) berkata ´ Sudah kami duga bahwa kamu menjawab seperti ini. . ROH berasal dari bahasa Arab yaitu RUH. Jika ada pemahaman atau pendapat yang menyalahi dalil diatas .µ ( HR. Ketika nyawa / roh dicabut dari tubuh manusia . malaikat rahmat mendatanginya. * Kalau seseorang dalam kuburnya mendapatkan nikmat yang sangat menyenangkan sampai hari kiamat .TENTANG ROH 1. Maka keduanya ( Munkar & Nakir ) memerintahkan bumi untuk menghimpitnya . Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda. keberadaannya ada dalam kekuasaan Alloh SWT saja." Rasululloh SAW bersabda : ´ Seorang mukmin apabila maut menjemputnya . Juga bisa bermakna nyawa / semangat ARWAH disebut juga dengan roh atau jiwa orang yang meninggal. supaya kembali ke jalan yang benar.µ Maka lubang kuburnya dilapangkan sepanjang 70 Dzira· ( hasta ) dan selebar 70 Dzira· ( hasta ) Lalu ia diberi penerangan dan disuruh tidur. Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Isro¶ ayat 85 ´ Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Ketika ia telah mencabut rohnya . Sedangkan Arwah adalah bentuk jamak dari kata ruh itu sendiri. apabila malaikat telah mencabut rohnya . dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Tetapi kalau dia orang kafir / munafik . ia akan menjawabµ Saya dengar orang ² orang menyebutnya . TIDAK ADA ROH YANG GENTAYANGAN Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat As Sajadah ayat 11 ´ Katakanlah : " Malaikat maut yang diserahi untuk ( mencabut nyawa ) mu akan mematikanmu . perlu diluruskan dan diingatkan . NYAWA . Roh tersebut tidak mungkin lepas atau tercecer atau gentayangan di mana ± mana. APA ITU ROH ? ROH adalah sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Alloh SWT sebagai penyebab adanya kehidupan. berdasarkan berbagai dalil Al Qur·an dan Hadits di atas. Tirmidzi ) Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Az Zumar ayat 42 ´ Allah memegang jiwa ( orang ) ketika matinya dan ( memegang ) jiwa ( orang ) yang belum mati di waktu tidurnya. Roh yang telah keluar dari jasad siapapun . Ia berkata ´ Saya akan kembali ke rumah untuk memberitahukan hal ini ke keluargaku. para malaikat membawa dan menempatkannya pada suatu tempat tertentu yang telah ditentukan oleh Alloh SWT. Para malaikat penjaga bumi bertanya . lalu rohnya keluar dan gentanyangan terus melakukan balas dendam atau menakut-nakuti orang yang masih hidup ? * Jawabnya adalah tidak mungkin hal itu terjadi . Ibnu Hibban ) Dalil dari Al Qur¶an dan Hadits di atas menjelaskan bahwa hanya malaikat saja yang ditugasi oleh Alloh untuk mencabut manusia. ia akan didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiru-biruan yang satu disebut Munkar dan yang satunya disebut Nakir.µ Iapun ditanya tentang apa yang dilakukan si fulan apa yang dilakukan si fulanah. kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.µ 2. Jadi sebenarnya ROH .µ Keduanya ( Munkar & Nakir ) berkata ´ Tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak bisa dibangunkan kecuali oleh yang paling dicintainya . ia meletakkannya di sutera putih lalu membawanya naik ke pintu langit. bumipun langsung menghimpitnya sampai patah tulang ² tulangnya. Keduanya akan bertanya ´ Apa keyakinanmu terhadap laki ² laki ini ( Nabi Muhammad SAW ) ? Ia menjawab ´ Dia adalah hamba Alloh dan Rasul Nya. maka ia dibawa ke pintu bumi.

TEMPAT ROH ORANG YANG SUDAH MENINGGAL Tempat Roh ( selain roh para Nabi & Rasul ) setelah meninggalkan jasadnya ( mati ) . 6. Hanya saja perlu dipahami bahwa tidak semua mimpi seseorang itu mengandung kebenaran. Kemudian roh orang yang masih hidup dikembalikan ke jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan . karena agama Islam sudah sempurna. menerangkan . Mimpi seorang muslim adalah satu bagian dari 45 bagian dari kenabian. dan orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi. merupakan kabar gembira dari Alloh .µ ( HR. Sa¶id Bin Jubair RA . Aloh SWT berfirman di Dalam Al Qur¶an Surat Az Zumar : 42 ´ Allah memegang jiwa ( orang ) ketika matinya dan ( memegang ) jiwa ( orang ) yang belum mati di waktu tidurnya. mereka saling berkenalan sesuai yang dikehendaki Alloh. Mimpi tidak menjadi landasan syari¶at . Roh orang yang sudah mati bisa bertemu dengan roh orang yang sedang tidur .µ Dari Ali Bin Abi Thalib RA . dikembalikan ke jasadnya. Waspadalah ! Waspadalah ! Rasululloh SAW bersabda : ´ Termasuk fitnah dajjal . menafsirkan ayat di atas seperti berikut ini : ´ Alloh mengumpulkan roh orang ² orang yang hidup dengan roh orang ² orang yang sudah mati . SIAPA YANG BERGENTAYANGAN DI BUMI ? Kalau roh yang telah dicabut dari jasadnya punya tempat masing ± masing dan tidak mungkin keluar dari tempatnya serta rohpun tidak bisa berubah wujud sehingga menemui manusia . roh orang kafir di neraka Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Waqi¶ah ayat 88 ± 89 . mimpi itu ada yang benar ada yang tidak benar.µ ( Kitab Ar Ruh : 40 ) 5. semenjak kematiannya sampai hari kiamat adalah sebagai berikut : Roh orang mukmin berada di sorga .3. Maka Dia tahanlah jiwa ( orang ) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan [1313]. maka mimpinya adalah dusta. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda. TENTANG MIMPI Dari Abu Hurairah RA .µ As Suddi ( pakar tafsir ) menafsirkan surat Az Zumar : 42 sebagai berikut : ´ Roh orang yang sedang tidur digemgam Alloh . lalu syetan mengaku sebagai Malaikat Jibril untuk memberikan wahyu / petunjuk / wangsit kepada seseorang . [1313] Maksudnya: orang-orang yang mati itu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya . Muslim ) Dengan demikian .µ ( HR. BERTEMU ROH ORANG YANG SUDAH MATI DI DALAM MIMPI Apabila ada orang yang masih hidup bertemu dengan roh orang yang sudah mati di dalam mimpi . Tetapi bila ia terbangun sebelum sampai ke Arsy . menerangkan : Rasululloh SAW bersabda . Nabi SAW bersabda : ´ Apabila zaman telah dekat ( hari kiamat ) mimpi seorang muslim hampir ² hampir tidak dusta.tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Syetan berkata kepada seorang badui : ´ Bagaimana kalau aku ( syetan ) bangkitkan bapak ibumu untukmu ?µ Badui itu menjwab ´ Ya ´ Maka ada dua syetan yang menyerupai sosok sebagai bapak ibunya ( bangkit dari kuburnya ) seraya berkata ´ Wahai anakku ! Ikutilah dia . Lalu Alloh menahan roh orang yang telah ditetapkan kematiannya . hal ini bisa saja terjadi. Fenomena seperti itu adalah tipu daya syetan / jin untuk mengelincirkan dan menyesatkan manusia. dan yang belum ditetapkan kematiannya . atau syetan mengaku sebagai orang tuanya yang sudah meninggal lelu memberikan amalan dan ajaran yang sesat dan menyesatkan. Banyak sekali orang ( yang lemah iman dan aqidahnya ) terpedaya dan tertipu syetan yang berkedok sebagai malaikat . melainkan rohnya di bawa ke Arsy. lalu roh itu bertemu satu dengan lainnya. Orang yang paling benar mimpinya diantara kamu adalah orang yang paling benar perkataannya. mimpi yang menyusahkan dari syetan dan mimpi yang bersumber dari bisikan seseorang kepada jiwanya. Ibnu Majah ) 4. Apabila orang itu tidak terbangun kecuali telah tiba di Arsy . Mimpi ada tiga : Mimpi yang baik . sedang roh orang yang sudah mati di tahan Alloh. dia adalah Tuhanmu. maka mimpinya benar. lalu berkomunikasi. jadi siapa sosok misterius yang selama ini banyak dilihat oleh orang sebagai roh gentayangan ? Yang bisa melakukan seperti itu adalah Syetan ( jin ). ´ Tidaklah seseorang tidur terlelap .

An Nasai . 2549 ) Silahkan baca sendiri. Adapun jika Dia ( orang yang mati ) termasuk orang-orang yang didekatkan ( kepada Allah ).µ Para syuhada· berada di atas aliran sungai di ambang pintu sorga di sebuah tenda hijau . 89.µ Saya melihat teman kalian tertahan di pintu sorga. Alam barzakh adalah alam antara alam dunia dan alam akhirat. Alloh menjadikan roh ² roh mereka dalam burung ² burung hijau yang beterbangan ke sorga . Lalu roh itu dilepas dan dikembalikan ke kubur ( untuk disiksa kubur ).30 27. 28.µ Roh orang mukmin seperti burung hijau terikat di Arsy ia mondar mandir ke taman sorga mendatangi Tuhannya setiap hari dan mengucapkan salam kepada Nya.µ ( HR. 30. Ibnu Syihab berkata . rohnya juga dibawa ke langit namun pintu langit tidak dibukakan untuknya.´ Sesungguhnya roh orang mukmin terbang dan bergantung di pohon sorga . Arti barzakh secara bahasa adalah pemisah antara dua sesuatu. maka yang ditampakkannya adalah neraka. Ibnu Majah . Ahmad . Lalu dikatakan kepadanya : ´ inilah tempat dudukmu hingga Alloh membangkitkanmu pada hari kiamat. 29.µ ( HR. Ahmad ) Roh syuhada· berada di tubuh burung ² burung hijau di sorga Rasululloh SAW bersabda . Maka . Ahmad ) Roh orang mukmin berada di Illiyyin ( langit ke tujuh ) . Dan jika ia ahli neraka . ARTI KATA TAHLILAN TAHLILAN berasal dari kata TAHLIL TAHLILAN maksudnya adalah membaca kalimat Tahlil yaitu ³ La ilaha illallooh ³ artinya tiada Tuhan selain Alloh. maka ia dibawa ke langit hingga tiba di langit yang ada Alloh disana. 4753 ) Ibnu Majah ( hadits no.µ ( HR. Ahmad . roh orang kafir berada di Sijjin ( dasar bumi ke tujuh ) Pendapat ini berdasarkan sebuah hadits yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ( hadits no. Jika ia orang yang buruk . Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku Masuklah ke dalam syurga-Ku. Bukhori & Muslim ) Roh orang mukmin berada disisi Alloh . ´ ( HR. Hai jiwa yang tenang. hingga Alloh mengembalikannya ke jasadnya pada hari ia dibangkitkan. 17803 ) Abu Daud ( hadits no. Abu Daud . Jika ia ahli sorga . makan buah ² buahannya «. sedangkan roh orang kafir di alam barzakh yang sempit Ini adalah pendapat Salman Al Farisi. ³ Jika roh telah keluar dari jasadnya . Hakim ) Roh orang mukmin berada di alam barzakh yang luas . Rasululloh SAW bersabda : ´ Sesungguhnya apabila salah seorang kamu mati . Roh orang mukmin di teras sorga dekat pintunya Rasululloh SAW bersabda . menerangkan . maka tempat duduknya ditampakkan kepadanya pada waktu pagi dan sore. Dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta sorga kenikmatan. roh orang kafir berada di kubur ( untuk disiksa kubur ) Rasululloh SAW bersabda . rizki mereka keluar dari sorga setiap pagi dan petang hari. Hal ini berdasarkan firman Alloh SWT di dalam Al Qur¶an Surat Al Mukminuun ayat 100 yang artinya : ´ Dan dihadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. ******************** PEMAHAMAN ² 07 TENTANG TAHLILAN 1.Nya.88. Alloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Fajr ayat 27 .µ Roh tertahan di kubur serta roh ditunjukkan tempat terakhir nantinya yaitu sorga atau neraka Dari Ibnu Umar RA . ³ Ketika saudara ² saudara kalian gugur dalam perang ( Uhud ) .µ ( HR.µ ( HR. maka yang ditampakkannya adalah sorga. . Hakim ) Roh orang mukmin tergantung di pohon ² pohon di sorga Rasululloh SAW bersabda . Ahmad ) Roh orang mukmin tertahan di pintu sorga Rasululloh SAW bersabda kepada para sahabatnya . Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai.

µ ( HR. penuntun . MIKAIL atau ISROIL Mengirim Al Fatihah kepada Malaikat Jibril . menerangkan . Ajaran yang sesuai dengan Al Qur¶an dan Hadits adalah Bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW ( dengan kata sayyidina atau tidak .La ilaha illallooh adalah merupakan kalimat tauhid yang wajib diyakini . Dari Jurir Bin Abdullah . anak dan cucu Nabi Muhammad SAW. MENGIRIM AL FATIHAH KEPADA ORANG ± ORANG YANG BERJASA PADA ISLAM . ISTRI .µ Siapa ² siapa yang ucapan terakhirnya berbunyi Laa Ilaaha Illallah . dihapuskan sepuluh kesalahannya dan diangkat sepuluh derajat lebih tinggi. seberat biji sawi dan seberat debu. Rasululloh SAW bersabda : ´ Sesungguhnya Alloh mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan ´ Laa Ilaaha Illallah ´ dengan ihklas semata ² mata mengharap wajah Alloh. Alloh akan bersholawat kepadanya sepuluh kali . Sebaliknya barangsiapa mempelopori dalam Islam contoh yang jelek maka ia akan menerima dosanya dan dosa ² dosa dari orang ² orang yang mengerjakannya setelah itu tanpa kurang beratnya sedikitpun.µ 5. tidak pernah dilakukan oleh para Sahabat . bahwa kita diperintahkan untuk mengirim Al Fatihah kepada keluarga . beribadah kepada Alloh . dll. menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Barangsiapa yang mempelopori suatu sunnah yang baik dalam Islam . Nabi SAW bersabda : ´ Sholatlah dirumah kalian ( sholat sunnah ) dan jangan menjadikannya sebagai kuburan . penyeru kebaikan atas umat Islam. diperintahkan untuk sujud kepada Alloh . Al Qur¶an maupun Hadits tidak ada yang menyuruh atau memerintahkan kita untuk mengirim Al Fatihah kepada Alloh SWT. keyakinan dan amal kehidupan yang dilandasi ³ La ilaha illallooh ´ seperti inilah . Kita sebagai makhluk ciptaan Alloh . Mikail . melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan Alloh. menerangkan : ´ Rasululloh SAW bersabda . sampaikanlah sholawat dan salam kepadaku karena sholawat yang kalian bacakan itu akan sampai kepadaku di manapun kalian berada.µ 2. ANAK dan CUCU NABI MUHAMMAD SAW Tidak ada dalil satupun baik dari Al Qur¶an ataupun Hadits . Dan janganlah kalian menjadikan rumahku kuburanku sebagai tempat berpesta . Bukhori & Muslim ) Hadits yang lain menerangkan : ´ Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan seberat biji gandum . Para Sahabat . ORANG ± ORANG YANG MENGAJARI . tidak ada dasar hukumnya dalam Al Qur¶an atau Hadits. MENGIRIMKAN AL FATIHAH KEPADA KELUARGA .µ Nabi SAW bersabda : µ Barangsiapa bersholawat kepadaku satu kali . Hai orang-orang yang beriman . An Nasai ) Menghadiahkan pahala kepada Nabi Muhammad SAW . istri . pastilah ia masuk surga. Sebabnya adalah karena Nabi SAW adalah pelopor utama . Isroil atau malaikat ± malaikat yang lainnya juga tidak ada dasarnya dalam Islam . menerangkan . MENGIRIM ALFATIHAH dan MENGHADIAHKAN PAHALA KEPADA NABI MUHAMMAD SAW Mengirim Al Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW . tidak ada yang melakukan ibadah mengirim Al Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. MENGIRIM AL FATIHAH KEPADA ALLOH SWT Mengirim Al Fatihah kepada Alloh SWT tidak ada dasarnya sama sekali dalam Islam. diamalkan dan dipraktetkkan dalam kehidupan beragama kita. 4. sebanyak pahala yang mereka peroleh tanpa dikurangi sedikitpun. maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala dari orang ² orang yang mengerjakannya setelah itu tanpa kurang nilainya sedikitpun.µ ( HR. Jadi mengirim Al Fatihah kepada Alloh SWT harus dibuang jauh ± jauh. Abu Daud ) Dari Itban . Salafush Sholih. bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya . yang akan menghantarkan kita masuk surga. terserah Anda ) Aloh SWT berfirman di dalam Al Qur¶an Surat Al Ahzab : 56 ´ Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi . Al Qur¶an atau Hadits hanya menginformasikan tentang dari apa malaikat diciptakan . Salafush Sholih dan para ulama ± ulama generasi pertama .µ Dari Hasan Bin Ali . Karena Nabi SAW sudah memperoleh pahala dari amal kebaikan setiap umatnya . nama dan tugas malaikat ( itupun tidak semua malaikat punya nama ) . MENGIRIM AL FATIHAH KEPADA MALAIKAT JIBRIL . baik Al Qur¶an maupun Hadits. 3. Dari Muadz Bin Jabbal RA . 6. Karena dengan kalimat . sifat malaikat .µ ( HR. Ahmad .

SIAPAKAH SYAIKH ABDUL QODIR JAILANI Nama Asli Syaikh Abdul Qodir Jailani adalah ³ Muhyidin Abu Muhammad Abdul Qodir ³ Nama Al Jailani mengacu pada tempat kelahirannya yaitu ³ Jailan ³ Syaikh Abdul Qodir Jailani lahir di desa Nasif . Dari pihak ayah adalah keturunan Iman Hasan. Iran pada tanggal 11 Rabiul Akhir 470 H atau tahun 1077 M. MENGKHUSUSKAN AL FATIHAH KEPADA SYAIKH ABDUL QODIR JAILANI I. lazimnya berjumlah 7 orang Autad . lazimnya berjumlah 40 orang Abror . Dalam dunia thoriqot di kenal klasifikasi dan hirarki para pengamalnya terbagi dalam 6 tingkatan ( maqom ) . Asia Tengah . Pendiri Thoriqot Naqsyabandiyah adalah Syaikh Muhammad Baha¶uddin Al Bukhori An Naqsyabandi. yaitu sebuah desa di sebelah selatan Laut Kaspia . dll ) orang ± orang Islam laki ± laki atau perempuan baik yang sudah mati atau yang masih hidup . di gabungkan oleh Syaikh Ahmad Khatib Bin Abdul Gaffar Al Jawi Al Sambasi ( Syaikh Sambas ) yang lahir di Kampung Asam . Syaikh Abdul Qodir Jailani meninggal pada tahun 561 H atau 1168 M dalam usia 91 tahun dan dimakamkan di Baghdad ( Irak ) II. Kalimantan Barat . Dari pihak ibu mengalir keturunan Iman Husein. III. lazimnya berjumlah 3 orang Quth ( tingkat paling tinggi ) hanya 1 orang . lazimnya berjumlah 4 orang Nuquba . ulama . yang kemudian Beliau bermukim di Makkah. Thoriqot Qodiriyah dan Naqsyabandiyah . kyai . Syaikh Abdul Qodir Jailani akan bertemu pada Nabi Muhammad SAW. dll ) orang ± orang yang mengajari ilmu agama kepada kita ( ustadz . Penggabungan tersebut lahirlah ³Thoriqot Qodiriyah Wan Naqsyabandiyah³ atau yang disingkat dengan ³ TQN ³ PENJELASAN . yaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6) Akhyar ( tingkat dasar ) . Jika diurut silsilahnya / nasabnya . AJARAN SYAIKH ABDUL QODIR JAILANI Syaikh Abdul Qodir Jailani adalah pendiri dan sekaligus tokoh utama Thoriqot Qodiriyah ( diambil dari namanya . Ibunya melahirkannya pada saat umur ibunya 60 tahun. dekat Bukhara . 7. Qodir ). Jailan . guru ± guru agama . pada tahun 717 H atau 1317 M. para mubaligh . lazimnya berjumlah 300 orang Abdal . para mujahid .ILMU AGAMA KEPADA KITA . Syaikh Abdul Qodir Jailani adalah Quth Auliya¶ ( pemimpim para wali ) TENTANG THORIQOT NAQSYABANDIYAH ( yang menerima pencerahan Illahi ) yang V. SILSILAH SYAIKH ABDUL QODIR JAILANI Ayah Syaikh Abdul Qodir Jailani bernama Abu Sholih . Ibunya bernama Fatimah Bin Abdullah Al Shama¶i Al Husaini. bagaimana menurut Islam ? Silahkan baca ulang ³ Pendapat Para Imam Mazhab dan Ulama Tentang Pahala Kepada Orang Yang sudah Mati ³ Membaca Al Qur¶an Yang Dihadiahkan * Yang tidak ada perbedaan seluruh ulama adalah mendoakan kepada siapa saja baik yang hidup atau yang sudah mati atas orang Islam. Beliau lahir di Desa Hinduwan . Sambas . SEBUTAN / GELAR SYAIKH ABDUL QODIR JAILANI Di kalangankaum sufi Beliau di kenal dengan sebutan : y y y y y y y y y Sulthanul Auliya¶ ( penghulu para wali ) Muhtidin ( penghulu agama ) Al Imam ( pemimpin ) Al Qudwah ( panutan ) Az Zahid ( pelaku hidup zuhud ) µAlamul Auliya¶ ( panji para wali ) Sayyid ( gelar yang lazim diberikan kepada keturunan langsung Rasululloh SAW ) Al Baz Ash Ashhab ( burung elang kelabu ) Al Ghawats Al A¶zham ( gelar hirarki mistik yang paling tinggi ) IV. ORANG ISLAM LAKI ± LAKI atau PEREMPUAN BAIK YANG SUDAH MATI atau YANG MASIH HIDUP Mengirim Al Fatihah kepada orang ± orang yang berjasa pada Islam ( wali .

maka Rasululloh SAW berkata . padahal Alloh SWT berfirman .µ Maka hendaklah orang ² orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih.µ Itulah ibadah ( menyembah ) kepada mereka . yang dimulai dari kepala . dan juga ( mereka mempertuhankan ) Al Masih Putera Maryam . lebih alim dan lebih segala ± galanya. bahkan pengkultusan seseorang termasuk syirik. menganggap Syaikh Abdul Qodir Jailani lebih suci . Qul A·uudzu Birabbil Falaq ( Al Falaq ) . yang berjuang bersama Rasululloh SAW.µ Beliau bertanya . dan Qul A·uudzu Birabbinnaas ( An Naas ) . ´ Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang telah di halalkan Alloh lalu kamu turut mengharamkannya. di dalam Islam sangat di larang . Ibnu Majah dan Tirmidzi ) AL MUAWWIDATAIN ( Surat Al Falaq & An Naas ) Dari Aisyah RA . Muslim . Imam Ahmad & At Tirmidzi ) Ibnu Abbas berkata : ´ Hampir kalian ditimpa hujan batu dari langit. ´ Ya ´. wajah lalu kebelakang tubuhnya. TENTANG BACAAN AL QUR¶AN YANG DIPAKAI UNTUK TAHLILAN SURAT AL FATIHAH Dari Abdul Malik Bin Umair RA menerangkan bahwa Rasululloh SAW bersabda : ´ Al Fatihah merupakan penyembuh bagi semua penyakit. Rasululloh SAW bersabda : ´ Apakah salah seorang diantara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al Qur·an pada suatu malam ? Barangsiapa membaca Allohu Al Wahid Al Shomad ( Surat Al Ikhlas ) maka ia telah membaca sepertiga Al Qur·an. An Nasai & Tirmidzi ) Dari Abu Hurairah RA .µ ( HR. Kalau memang ada pengkultusan dalam Islam . menerangkan . Ad Darimi ) SURAT AL IKHLAS Dari Abu Ayyub RA .µ Aku menuturkan .µ ( HR. padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa . 8. tentunya yang lebih berhak di kultuskan adalah sepuluh sahabat Nabi yang dijamin masuk surga . menerangkan . Beliau menyatukan kedua telapak tangannya . Hal itu dilakukannya tiga kali. ia menerangkan : ´ Aku bersama Rasululloh SAW .µ ( HR.Mengirimkan Al Fatihah khusus kepada Syaikh Abdul Qodir Jailani berarti kita mengkultuskan Beliau . lalu Beliau mendengar seseorang membaca Qulhuwalloohu ahad Allohushshomad ( Surat Al Ikhlas ) . Rasululloh SAW bersabda : ´ Bahwa Nabi SAW jika hendak berangkat tidur pada setiap malamnya . lebih hebat .µ Telah wajib . menerangkan . Mengkultuskan seseorang . Rasululloh SAW bersabda : ´ Surat Al Ikhlas sama seperti sepertiga Al Qur·an . Selanjutnya Beliau mengusapkan kedua telapak tangan itu ke seluruh tubuh yang dapat beliau jangkau .µ ( HR. An Nasai & Tirmidzi ) SURAT AL BAQOROH Dari Abu Hurairah RA . lalu Beliau menghembuskan nafas pada kedua telapak tangan itu dan membaca Qul Huwallohu Ahad ( Al Ikhlas ) . menerangkan .µ ( HR.µ Rasululloh SAW menjawab . ( QS An Nuur : 63 ) * Dari sekian banyak dalil yang tersebut di atas . Alloh SWT berfirman : µ Mereka menjadikan orang ² orang alimnya dan rahib ² rahib mereka sebagai Tuhan selain Alloh . maka mengkultuskan siapapun termasuk mengkultuskan Nabi Muhammad SAW sangat di larang keras dalam Islam. Bukhori ) Dari Uqbah Bin Amir Al Juhani . Rasululloh SAW bersabda : ´ Alloh telah menurunkan kepadaku beberapa ayat yang tidak diketahui surat lain sepertinya .µ ( HR. Ibnu Majah & Tirmidzi ) Dari Abu Hurairah RA .µ ( HR. yaitu surat An Naas dan Al Falaq. Imam Ahmad Bin Hambal mengatakan : µ Aku merasa heran dengan orang ² orang yang tahu tentang isnad hadits dan keshohihannya .µ Surga . Nabi bersabda . tetapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan kata Umar ´.µ Aku bertanya . ( QS At Taubah : 31 ) Diriwayatkan dari Adi Bin Hatim bahwa ia mendengar Nabi SAW membaca firman Alloh yaitu Surat At Taubah ayat 31 ´ Kemudian Adi Bin Hatim menuturkan . tapi mereka menjadikan pendapat Sufyan Atstsauri sebagai acuannya . Rasululloh SAW bersabda : .µ Apa yang wajib. menerangkan .µ Telah bersabda Rasululloh SAW . Bukankan mereka menghalalkan yang diharamkan Alloh lalu kamu turut menghalalkannya ? Aku menjawab . tidak ada Tuhan selain Dia. Maka aku berkata kepada Beliau µ Sungguh kami tidaklah menyembah mereka. Maha Suci Alloh dari apa yang mereka sekutukanµ.

seperti dalam Hadits ± Hadits di atas. dan tiga ayat terakhir dari Surat Al Baqoroh . wahai ahlulbait ! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. yang terjadi sesudah datangnya Islam. Rasululloh SAW menjawab . tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. menerangkan . Ad Darimi ) KETERANGAN : Tentang surat ± surat yang dibaca dalam tahlil . Huud ayat 73 ) _ A Jn 0 < <on I ^ U! F l l  jd n d [.a. Muslim dan Tirmidzi ) Dari Abdullah RA . yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah SAW.µ Surat Al Ikhlas. Ad Darimi ) Dari Aifa¶ Bin Abdillah Al Kila¶i RA .µ Selanjutnya orang itu bertanya .µ ( HR. karena sesungguhnya ia merupakan simpanan rahmat Alloh dari bawah ¶Arsy Nya yang diberikan kepada umat ini ( umat Islam ) . Dan tidaklah dia membacakan atas orang gila . melainkan dia akan sembuh darinya. Al Qur·an dan Doa.µ Penutup surat Al Baqoroh . Tidak diragukan lagi bahwa bacaan ini sesuai dengan Al Qur¶an dan Hadits. ³ ( QS. surat apa yang Engkau senangi ? Rasululloh SAW menjawab . maka keduanya ( dua akhir Surat Al Baqoroh itu ) telah memberikan kecukupan baginya." ( QS. dua ayat setelah ayat kursi .µ ( HR. menerangkan . Ayat Kursi . Rasululloh SAW bersabda : ´ Barangsiapa membaca empat ayat awal Surat Al Baqoroh . [1216] Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s. Rasululloh SAW bersabda : ´ Tidaklah sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al Baqoroh melainkan akan keluar darinya syetan sambil kentut . TWT sPT9] R k I [H  US WrWT \B TWT PQS  !W WT " FT _ A Jn 0 < ^ F l l  jd n d [.µ ( HR. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu .µ ( HR. Al Ahzab ayat 33 ) [1215] Maksudnya : isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. apa surat Al Qur·an yang paling agung ? Rasululloh SAW menjawab .w. sesungguhnya rumah yang dibacakan Surat Al Baqoroh tidak akan dimasuki syetan. 4 <on I U!  n FIU dWT / p  ³ Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu [1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu [1216] dan dirikanlah shalat . Bukhori ) Dari Jubair Bin Nafir RA .µ Lalu surat apalagi yang lebih agung ? lanjut orang tersebut. dicurahkan atas kamu . Rasululloh SAW bersabda : ´ Sesungguhnya Alloh telah menutup surat Al Baqoroh dengan dua ayat yang dikeluarkannya dari simpanan Nya yang berada di bawah ¶Arsy Nya. ia bercerita ada seseorang yang bertanya kepada Rasululloh SAW : ´ Wahai Rasululloh .µ Ya Rasululloh . Ad Darimi ) Dari Ibnu Mas¶ud RA . Rasululloh SAW bersabda : ´ Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari Surat Al Baqoroh pada malam hari . menerangkan . Ad Darimi ) AYAT KURSI ( Surat Al Baqoroh ayat 255 ) Dari Ibnu Mas¶ud RA . Perintah ini juga meliputi segenap mukminat. 4  n FIU dWT / p  " FT Ayat ini dipotong dari ayat yang utuh yaitu [N o[U! A o[U! YWT B !S l s D nUWT PQSP \B . dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan . semuanya dari Al Qur¶an dan punya keutaman ± keutamaan . wahai ahlul bait [1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. yang mencakup seluruh kebaikan tanpa sedikitpun kebaikan dunia dan akhirat yang tertinggal. 9. TENTANG DZIKIR DALAM TAHLILAN / p  " FT  lP O ( Z n WT /W* SWr jl I % jk *ZS O 4 [H lP U!T S U O ( Z n WT jl I % jk *ZS Ayat ini dipotong dari ayat yang utuh yaitu O /W* SWr 4 / p n $T B  " FT $ Para Malaikat itu berkata : " Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah ? ( Itu adalah ) rahmat Allah dan keberkatan-Nya . [1217] Ahlul bait di sini .µ ( HR.µ Ayat Kursi. karena keduanya adalah sholat . maka pada hari itu dia dan keluarganya tidak akan didekati syetan dan juga segala hal yang tidak disukainya. "l WS \0 4WT W< [O .µ ( HR. menerangkan .´ Janganlah kalian menjadikan rumah ² rumah kalian sebagai kuburan . Oleh karena itu pelajarilah dan ajarkanlah kepada istri ² istri kalian .

12. S - ) U!WT "  .baik pelindung dan sebaik . Kata ± kata tersebut di atas bukan dari Al Qur¶an juga bukan dari Hadits.[U S DS *U U! 0 U! YWT (4TWT [U ³ Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. 10." Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab " Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.Ayat ini dipotong dari ayat yang utuh yaitu S S W-[A jU _ < D < 0 IU #U UWT . Dia adalah sebaik . \0 Dan jika mereka berpaling . yaitu antara ayat ± ayat Al Qur¶an yang diambil sebagian dengan ayat ± ayat Al Qur¶an yang diambil sebagian lainnya. KESIMPULAN TERAKHIR TENTANG TAHLILAN Dalam penjabaran dan keterangan sebelum ini ( hal 76 ± 87 ) dengan jelas dan nyata dapat kita pahami bahwa : ´ Kitab Tahlilan ´ kandungan isinya ada yang sesuai dengan Al Qur·an dan Hadits ada yang bertentangan dengan Al Qur·an dan Hadits. Maksud pemakaian kata yang tidak konsekuen / tidak tetap disini adalah kata ³ Sayyidina ³ . Jelas ini salah.orang yang mengatakan : " Sesungguhnya manusia [250] telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu . ( QS..baik penolong. 11.µ * Dalam kalimat ini kata sayyidina tidak pakai.´ Misalnya : ´ Allohumma sholli afdholash sholaati ¶alaa as·adi makhluuqootika nuuril huda sayyidinaa wamaulaanaa Muhammadin wa·alaa aali sayyidinaa Muhammdin «. \0 4 WT 4 0 U S $ DT on U S WSU! D 4WT sP S[. Al Baqoroh ayat 42 ) . namun di tempat lain kata sayyidina ini tidak dipaki ( langsung Muhammad saja ) . kemudian kita susun ulang menyerupai kitab Al Qur¶an versi baru. TENTANG ³ KATA ± KATA PENGHUBUNG ³ ANTARA AYAT ± AYAT YANG DI AMBIL SEBAGIAN DARI AL QUR¶AN DI DALAM TAHLILAN Kata ± kata yang saya maksud adalah ³ ´ Allohumma sholli afdholash sholaati ¶alaa as·adi makhluuqootika nuuril huda sayyidinaa wamaulaanaa Muhammadin wa·alaa aali sayyidinaa Muhammdin «. Berarti ini mencampuradukkan antara yang haq dan yang bathil . padahal mencampuradukkan antar yang haq dan yang bathil dilarang oleh Alloh SWT. Tentunya ini sangat menyimpang dari ajaran Al Qur¶an itu sendiri. Allohumma sholli ¶alaihi wasallim.d 0 F[k U 0 F S \U "l WS \0 4WT W<  U [O 0 ( yaitu ) orang-orang ( yang mentaati Allah dan Rasul ) yang kepada mereka ada orang . bahwa kita boleh mengambil sebagian ayat ± ayat Al Qur¶an .P < \0 4WT sP S[.´ ( QS. on Ayat ini dipotong dari ayat yang utuh yaitu : < \0 S . padahal masih dalam satu kitab yaitu ³ Kitab Tahlilan. TENTANG PEMAKAIAN KATA YANG TIDAK KONSEKUEN.< [..µ * Dalam kalimat ini kata sayyidina di pakai. Ini berarti kita membuat Al Qur¶an dari Al Qur¶an. Misalnya : ´ Allohumma sholli ¶alaa Muhammadin. maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu." ( QS. Ali Imron ayat 173 ) [250] Maksudnya : orang Quraisy. Ini hanya kata ± kata ( kalimat dalam bahasa Arab ) yang diselibkan atau dimasukkan dalam Tahlilan . dimana kadang dipakai untuk menyebut Nabi Muhammad SAW ( Sayyidina Muhammad ) . karena itu takutlah kepada mereka.µ sampai habis. Al Anfal ayat 40 ) KETERANGAN : Tidak ada perintah dari Al Qur¶an atau Hadits .

pada hari ke 7 rohnya berada di sekitar atap rumah . pada hari ke 5 rohnya masih ada di sekitar luar rumah . 40 . Berarti tahlilan itu bukan sunnah Rasul .µ ******************** Setiap perkataan / pendapat dalam buku ini yang Anda temukan sesuai dengan Al Qur·an dan As Sunnah . maka buanglah perkataan / pendapat kami dan ambillah yang dari Al Qur·an dan As Sunnah. 7 . Jadi sangat jelas bahwa jika kita melaksanakan suatu amalan ( amalan ibadah bukan muamalah ) yang tidak dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasululloh SAW . akan tertolak. 7. berdasarkan fanatikme . maka ambillah dan amalkanlah. Roh orang yang sudah mati . 5 . Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Shohih Muslim . Jangan kita mengambil sikap . akan tertolak. . Tetapi dalam menentukan sikap dalam beragama adalah sesuai dengan Al Qur¶an dan Sunnah Rasululloh SAW.µ Pendapat ini adalah BUKAN HADITS . pada hari ke 1000 rohnya benar ² benar naik ke langit dan tidak kelihatan lagi. Pendapat ini tidak ada / tidak termaktub di dalam kitab ² kitab Imam Mazhab ( Al Um ² Imam Syafi·i . Al Muwaththo· ² Imam Malik . tidak ada dalil dari Al Qur¶an ataupun Hadits.´ Barangsiapa melakukan suatu amalan ( amal ibadah ) yang tidak ada keterangannya dari Kami . setelah jenazah dimasukkan ke lubang kubur ( dikubur ) orang tersebut akan merasakan Adzab Kubur atau Nikmat Kubur sampai pada hari kiamat. ( baca tentang Tentang Adzab Kubur dan Tentang Roh ). hanya pendapat seseorang untuk mendukung atau melanggengkan hawa nafsunya. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Shohih Muslim . Amin. menentukan suatu pilihan hanya berdasarkan golongan . untuk orang yang sudah mati ataupun orang yang masih hidup. Ada orang yang mengatakan bahwa : ´ Apabila orang meninggal . SETELAH JENAZAH DI KUBUR Selamatan ( kata kerja ) asal katanya dari selamat ( kata sifat ) Selamatan maksudnya adalah memohon keselamatan kepada Alloh SWT dari marabahaya baik di dunia maupun di akhirat . 100 . 100. 1000 HARI DARI MENINGGALNYA SESEORANG .µ 13.´ Kitab Tahlilan ´ disusun / dibuat jauh setelah Rasululloh SAW meninggal dunia . pada hari ke 40 rohnya naik di atas atap rumah . Selamatan pada hari ke 3.´ Barangsiapa melakukan suatu amalan ( amal ibadah ) yang tidak ada keterangannya dari Kami . Dan jika tidak sesuai dengan Al Qur·an dan As Sunnah . diriwayatkan bahwa Rasululloh SAW bersabda . Semoga Alloh SWT memberikan taufiq dan hidayahnya . TENTANG SELAMATAN PADA HARI KE 3 . maka amalan itu akan tertolak. Hal ini harus ditinggalkan. maka rohya pada hari ke 3 masih ada disekitar dalam rumah . diriwayatkan bahwa Rasululloh SAW bersabda . 5. yaitu berselang sekitar 500 tahun. 14. 40. sehingga kita bisa menjalankan agama ini sesuai dengan petunjuknya. pada hari ke 100 rohnya sudah naik ke langit tapi masih belum tinggi . menimbang dan memperhatikan berbagai keterangan yang tersebut di atas . 1000 hari dari meninggalnya seseorang setelah jenazah di kubur adalah bukan dari ajaran Islam . dll ) Pendapat ini mengadopsi kebiasan orang ² orang Hindu ( ajaran agama Hindu di dalam kitab Tripitaka ). berdasarkan banyaknya orang yang mengamalkannya. tentunya kita sudah bisa mengambil sikap yang jelas dan tepat yang sesuai dengan Al Qur¶an dan Sunnah Rasululloh SAW. SIKAP KITA TERHADAP TAHLILAN Mengingat . bukan amalan sahabat dan bukan amalan para salafush sholih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful