DI DADA MEREKA ADA KHALID SHAHRUNIZAM ABDUL TALIB MAKSUD R1 : Mereka yang berjuangsecarajujurtidakmen gimpikanpujiandansanjungan.

Di dalam dada merekatelahtersediasemanga tjuang, di lagi yang akanbangkituntukmeneruska nperjuangan.tanganmerekate lahadakeberaniandan di hatimerekatelahtersimpanseg alakenyakinan. Sekiranyaseorangmati, makaakanmunculseribu Perjuangan yang sucitidakakancepatengalahda ntakutdengankematian. Kematiandapatmengalahkang olonganpengecut.Nilaihidupd apatmemberikanmanfaatkep adagolongan yang berani.Walaupunhidupseribut ahunlagi, merekaakanmeneruskanperju anganjikaberdepandenganber macamcabaran. TEMA

Merekaakanpastikanmusuhak anpulangmembawamayatkaw an-kawannya.

Sajakinibertemakansemangatpatriot ik.Merekaberjuanghabishabisansehinggasanggupmatisemat amatauntukmempertahankantanahai rnya. PERSOALAN 

R2 : 

R3 : Semangatuntukberjuan gtidakpernahluntur. Setiapharimerekaakanmenun ggumusuh yang dating.

BENTUK/ CIRI-CIRI 

Terdiridaripada .. rangkap. R1 ... baris. R2 baris. R3 baris.

- . halaman 20) Gaya Bahasa PenggunaanPEMILIHAN KATA/DIKSI = . Penggunaan PENGULANGAN = .Cont ohnya: Vocal a (Baris 1. patahperkataan = ... . suku kata sebaris. hingga patahperkataansebaris. rangkap 1. Contoh: .. rangkap 3. NADA - Asonansi.. rangkap 1.. patahperkataan = . PenggunaanMETAFORA = . . Terdapatpengulanganhuruf vocal dalamsebarisayatataufrasa... PenggunaanPERSONAFIKASI = . . hingga . halaman 20) Vocal e (Baris 5. rangkap 3. halaman 20) Vocal i (Baris 6... Contoh: patahperkataan = . halaman 20) Vocal u (Baris 5. patahperkataan = . Penggunaan RESPONSI = .

. atau  .. halaman 20) Konsonank (Baris 3. halaman 20) atau . Aliterasi. Terdapatpengulangankonsonand alambarisyan g sama. halaman 20) Konsonan g (Baris 2. Janganmementingkandiri. rangkap 1. PENGAJARAN / MESEJ / AMANAT NILAI Jujur Contoh : . Contoh : atau . rangkap 3. halaman 20) Konsonan n (Baris 4. rangkap 3. BABA ZAIN .. . rangkap 3. Berani Contoh: . AYAH . Contohnya: Konsonand (Baris 1..

 . R3 :Pengalamanhidup yang pahitseorang ayah dapatdirasaiolehanaknya yang jugasemakinmeningkatusianya. .. R4 :Anaknyamenjadikanperjuanganaya hnyasebagaituguataupenguatdiriny a. . Terdiridaripada . R3 : . rangkap. rangkap. PERSOALAN . rangkap. .. hingga patahperkataansebaris.. R1 : . rangkap. Diaterusmembacaayat-ayatsuci alFatihahdanberdoauntukayahnyaden ganharapanayahnyadilindungiTuhan .MAKSUD R1 :Seoranganakmelihatayah nyasemaki ntua. . R2 : .Sifatayahnyamenyeba bkananakanaknyayakindanpercayakepadaaya hnya.Seorang yang baikdapatmerasaijasadanbudi yang dicurahkanolehseorang ayah kepadaanaknya. R4 : ... Diajugatidakterlepasberdepandenga ncabaranhidup.. .Anaknyatidakmenya ngkakasihsayangayahnyatidapernah padam... R2 :Anaknyadapatmelihatayahnya yang sudahtuamenyimpanperkarasedihse hinggatubuhnyasemakinkurus. . . BENTUK / CIRI-CIRI . .Ayahnyabanyakberdikariuntukmen eruskanhidup. TEMA Sajakinibertemakankasihsayangseor anganakkepadaayahnya ya ng sudahtua. Didapatiayahnyatidakgembirakeran aberpisah dean anakbonsunya. Rambut di kepalanyasudahmencurahkanjasa yang bukansedikit. rangkap.

..rangkap 1. Penggunaan HIPERBOLA = . Contoh: patahperkataan = . halaman 21) ... = - . = - ... patahperkataan = . Contohnya : Bagaiawanpasti yang mengambangkelaut(vokal a) (Baris 3... patahperkataan = . Terdapatpengulanganhurufvokal yang terdapatdaambaris yang sama.. suku kata sebaris. Penggunaan INVERSI = GAYA BAHASA .Contoh: . .. patahperkataan = . hingga . PenggunaanSIMILE = Penggunaan SINKOPE . halaman 21) Sekalian yang menyedihkankurebutkembali (vok ale) (Baris 1. NADA Penggunaan PEMILIHA KATA/DIKSI = .. rangkap 3. Penggunaan PERSONAFIKASI = Asonansi.

.. Terdapatjugapengulanganhurufk onsonandalambaris.. .. Menghargaibudi Contoh : . Menghormati orang tua Contoh : . halaman 21) Padadindingdindingnya(konsonand) (Baris 3.Kubangunkanlahsebuahmonu men(vokalu) (Baris 1. atau . atau . rangkap 4. rangkap 2. rangkap 1. rangkap 4. atau . halaman 21) Dari keasingansibongsu(konsonans) (Baris 4.. halaman 21) NILAI . PENGAJARAN / MESEJ / AMANAT  Kasihsayang Contoh : . halaman 21) Menggugurkanrintikrintikhujan(konsonann) (Baris 5. atau Aliterasi. rangkap 2. Bersimpati Contoh : . halaman 21) ..Contohnya : Umurmerampaskemudaanmu (konsonanm) (Baris 1.

.  . .