DI DADA MEREKA ADA KHALID SHAHRUNIZAM ABDUL TALIB MAKSUD R1 : Mereka yang berjuangsecarajujurtidakmen gimpikanpujiandansanjungan.

Di dalam dada merekatelahtersediasemanga tjuang, di lagi yang akanbangkituntukmeneruska nperjuangan.tanganmerekate lahadakeberaniandan di hatimerekatelahtersimpanseg alakenyakinan. Sekiranyaseorangmati, makaakanmunculseribu Perjuangan yang sucitidakakancepatengalahda ntakutdengankematian. Kematiandapatmengalahkang olonganpengecut.Nilaihidupd apatmemberikanmanfaatkep adagolongan yang berani.Walaupunhidupseribut ahunlagi, merekaakanmeneruskanperju anganjikaberdepandenganber macamcabaran. TEMA

Merekaakanpastikanmusuhak anpulangmembawamayatkaw an-kawannya.

Sajakinibertemakansemangatpatriot ik.Merekaberjuanghabishabisansehinggasanggupmatisemat amatauntukmempertahankantanahai rnya. PERSOALAN 

R2 : 

R3 : Semangatuntukberjuan gtidakpernahluntur. Setiapharimerekaakanmenun ggumusuh yang dating.

BENTUK/ CIRI-CIRI 

Terdiridaripada .. rangkap. R1 ... baris. R2 baris. R3 baris.

. . patahperkataan = . halaman 20) Vocal e (Baris 5. Contoh: .. suku kata sebaris. hingga patahperkataansebaris. PenggunaanMETAFORA = . hingga .. Contoh: patahperkataan = .. Penggunaan RESPONSI = ... PenggunaanPERSONAFIKASI = . NADA - Asonansi. patahperkataan = . rangkap 3.Cont ohnya: Vocal a (Baris 1. patahperkataan = . rangkap 3. ... Penggunaan PENGULANGAN = . rangkap 1. halaman 20) Vocal i (Baris 6. Terdapatpengulanganhuruf vocal dalamsebarisayatataufrasa. .. halaman 20) Vocal u (Baris 5. rangkap 1. - . halaman 20) Gaya Bahasa PenggunaanPEMILIHAN KATA/DIKSI = .

rangkap 3. halaman 20) Konsonan g (Baris 2. .. Contohnya: Konsonand (Baris 1. Aliterasi. halaman 20) Konsonank (Baris 3. Janganmementingkandiri. rangkap 3. Berani Contoh: . rangkap 1. . Contoh : atau . atau  .. BABA ZAIN . halaman 20) atau . AYAH .. halaman 20) Konsonan n (Baris 4. PENGAJARAN / MESEJ / AMANAT NILAI Jujur Contoh : . Terdapatpengulangankonsonand alambarisyan g sama. rangkap 3.

Ayahnyabanyakberdikariuntukmen eruskanhidup. .Anaknyatidakmenya ngkakasihsayangayahnyatidapernah padam.. rangkap. TEMA Sajakinibertemakankasihsayangseor anganakkepadaayahnya ya ng sudahtua. R1 : .Seorang yang baikdapatmerasaijasadanbudi yang dicurahkanolehseorang ayah kepadaanaknya.. R3 :Pengalamanhidup yang pahitseorang ayah dapatdirasaiolehanaknya yang jugasemakinmeningkatusianya.. . BENTUK / CIRI-CIRI . Diaterusmembacaayat-ayatsuci alFatihahdanberdoauntukayahnyaden ganharapanayahnyadilindungiTuhan . Terdiridaripada . R4 : . . .. rangkap. rangkap. R2 :Anaknyadapatmelihatayahnya yang sudahtuamenyimpanperkarasedihse hinggatubuhnyasemakinkurus. Diajugatidakterlepasberdepandenga ncabaranhidup. Didapatiayahnyatidakgembirakeran aberpisah dean anakbonsunya. rangkap. PERSOALAN . hingga patahperkataansebaris.. . . . R4 :Anaknyamenjadikanperjuanganaya hnyasebagaituguataupenguatdiriny a.Sifatayahnyamenyeba bkananakanaknyayakindanpercayakepadaaya hnya. ..MAKSUD R1 :Seoranganakmelihatayah nyasemaki ntua. .. R3 : .. rangkap. R2 : . Rambut di kepalanyasudahmencurahkanjasa yang bukansedikit.

 Penggunaan INVERSI = GAYA BAHASA .... halaman 21) Sekalian yang menyedihkankurebutkembali (vok ale) (Baris 1. Contohnya : Bagaiawanpasti yang mengambangkelaut(vokal a) (Baris 3. halaman 21) . . patahperkataan = . PenggunaanSIMILE = Penggunaan SINKOPE . = - ... Penggunaan HIPERBOLA = . hingga . Terdapatpengulanganhurufvokal yang terdapatdaambaris yang sama. patahperkataan = . Penggunaan PERSONAFIKASI = Asonansi.. . = - . Contoh: patahperkataan = ... NADA Penggunaan PEMILIHA KATA/DIKSI = . rangkap 3..rangkap 1.Contoh: . patahperkataan = . suku kata sebaris..

atau . rangkap 2. halaman 21) Dari keasingansibongsu(konsonans) (Baris 4.. halaman 21) . halaman 21) Menggugurkanrintikrintikhujan(konsonann) (Baris 5.. PENGAJARAN / MESEJ / AMANAT  Kasihsayang Contoh : . . atau . Menghargaibudi Contoh : .. rangkap 4. rangkap 4..Contohnya : Umurmerampaskemudaanmu (konsonanm) (Baris 1. halaman 21) NILAI .Kubangunkanlahsebuahmonu men(vokalu) (Baris 1.. Bersimpati Contoh : . halaman 21) Padadindingdindingnya(konsonand) (Baris 3. atau . atau Aliterasi. Terdapatjugapengulanganhurufk onsonandalambaris. . Menghormati orang tua Contoh : . rangkap 1. rangkap 2.

 ..  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful