DI DADA MEREKA ADA KHALID SHAHRUNIZAM ABDUL TALIB MAKSUD R1 : Mereka yang berjuangsecarajujurtidakmen gimpikanpujiandansanjungan.

Di dalam dada merekatelahtersediasemanga tjuang, di lagi yang akanbangkituntukmeneruska nperjuangan.tanganmerekate lahadakeberaniandan di hatimerekatelahtersimpanseg alakenyakinan. Sekiranyaseorangmati, makaakanmunculseribu Perjuangan yang sucitidakakancepatengalahda ntakutdengankematian. Kematiandapatmengalahkang olonganpengecut.Nilaihidupd apatmemberikanmanfaatkep adagolongan yang berani.Walaupunhidupseribut ahunlagi, merekaakanmeneruskanperju anganjikaberdepandenganber macamcabaran. TEMA

Merekaakanpastikanmusuhak anpulangmembawamayatkaw an-kawannya.

Sajakinibertemakansemangatpatriot ik.Merekaberjuanghabishabisansehinggasanggupmatisemat amatauntukmempertahankantanahai rnya. PERSOALAN 

R2 : 

R3 : Semangatuntukberjuan gtidakpernahluntur. Setiapharimerekaakanmenun ggumusuh yang dating.

BENTUK/ CIRI-CIRI 

Terdiridaripada .. rangkap. R1 ... baris. R2 baris. R3 baris.

rangkap 3. suku kata sebaris. rangkap 1. rangkap 3. halaman 20) Vocal u (Baris 5. .Cont ohnya: Vocal a (Baris 1.. halaman 20) Vocal e (Baris 5. hingga patahperkataansebaris. patahperkataan = . halaman 20) Vocal i (Baris 6. NADA - Asonansi.. patahperkataan = ... patahperkataan = .... rangkap 1.. Penggunaan PENGULANGAN = . Penggunaan RESPONSI = . . Terdapatpengulanganhuruf vocal dalamsebarisayatataufrasa. halaman 20) Gaya Bahasa PenggunaanPEMILIHAN KATA/DIKSI = . PenggunaanMETAFORA = . Contoh: . hingga . - .. Contoh: patahperkataan = . PenggunaanPERSONAFIKASI = . .

. . Aliterasi. BABA ZAIN . AYAH . atau  .. Terdapatpengulangankonsonand alambarisyan g sama. Janganmementingkandiri. rangkap 3. rangkap 3. halaman 20) atau . PENGAJARAN / MESEJ / AMANAT NILAI Jujur Contoh : . halaman 20) Konsonan g (Baris 2. halaman 20) Konsonank (Baris 3. Contoh : atau . Contohnya: Konsonand (Baris 1. rangkap 1. Berani Contoh: .. halaman 20) Konsonan n (Baris 4. . rangkap 3.

. TEMA Sajakinibertemakankasihsayangseor anganakkepadaayahnya ya ng sudahtua. R2 : . . BENTUK / CIRI-CIRI . Rambut di kepalanyasudahmencurahkanjasa yang bukansedikit.. rangkap. rangkap. .Seorang yang baikdapatmerasaijasadanbudi yang dicurahkanolehseorang ayah kepadaanaknya. R4 :Anaknyamenjadikanperjuanganaya hnyasebagaituguataupenguatdiriny a.Ayahnyabanyakberdikariuntukmen eruskanhidup.Anaknyatidakmenya ngkakasihsayangayahnyatidapernah padam. R2 :Anaknyadapatmelihatayahnya yang sudahtuamenyimpanperkarasedihse hinggatubuhnyasemakinkurus... Didapatiayahnyatidakgembirakeran aberpisah dean anakbonsunya. ... R3 :Pengalamanhidup yang pahitseorang ayah dapatdirasaiolehanaknya yang jugasemakinmeningkatusianya. R1 : . Diajugatidakterlepasberdepandenga ncabaranhidup.. R4 : .. Terdiridaripada . rangkap. Diaterusmembacaayat-ayatsuci alFatihahdanberdoauntukayahnyaden ganharapanayahnyadilindungiTuhan . .MAKSUD R1 :Seoranganakmelihatayah nyasemaki ntua. .Sifatayahnyamenyeba bkananakanaknyayakindanpercayakepadaaya hnya.. rangkap. PERSOALAN . rangkap. R3 : . . . . hingga patahperkataansebaris.

patahperkataan = . Terdapatpengulanganhurufvokal yang terdapatdaambaris yang sama. Penggunaan PERSONAFIKASI = Asonansi. rangkap 3.rangkap 1.. hingga . NADA Penggunaan PEMILIHA KATA/DIKSI = . PenggunaanSIMILE = Penggunaan SINKOPE .Contoh: ... patahperkataan = .. suku kata sebaris. halaman 21) . Penggunaan INVERSI = GAYA BAHASA ... Contoh: patahperkataan = . = - . Penggunaan HIPERBOLA = .. Contohnya : Bagaiawanpasti yang mengambangkelaut(vokal a) (Baris 3. = - .. halaman 21) Sekalian yang menyedihkankurebutkembali (vok ale) (Baris 1. . ... patahperkataan = .

Kubangunkanlahsebuahmonu men(vokalu) (Baris 1. Bersimpati Contoh : . Terdapatjugapengulanganhurufk onsonandalambaris. halaman 21) Dari keasingansibongsu(konsonans) (Baris 4. rangkap 4. halaman 21) . Menghargaibudi Contoh : . atau . . rangkap 2. atau . Menghormati orang tua Contoh : .. halaman 21) Menggugurkanrintikrintikhujan(konsonann) (Baris 5. rangkap 4.. halaman 21) NILAI . . rangkap 1. atau . halaman 21) Padadindingdindingnya(konsonand) (Baris 3.. PENGAJARAN / MESEJ / AMANAT  Kasihsayang Contoh : ... rangkap 2. atau Aliterasi.Contohnya : Umurmerampaskemudaanmu (konsonanm) (Baris 1.

 ..  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful