DI DADA MEREKA ADA KHALID SHAHRUNIZAM ABDUL TALIB MAKSUD R1 : Mereka yang berjuangsecarajujurtidakmen gimpikanpujiandansanjungan.

Di dalam dada merekatelahtersediasemanga tjuang, di lagi yang akanbangkituntukmeneruska nperjuangan.tanganmerekate lahadakeberaniandan di hatimerekatelahtersimpanseg alakenyakinan. Sekiranyaseorangmati, makaakanmunculseribu Perjuangan yang sucitidakakancepatengalahda ntakutdengankematian. Kematiandapatmengalahkang olonganpengecut.Nilaihidupd apatmemberikanmanfaatkep adagolongan yang berani.Walaupunhidupseribut ahunlagi, merekaakanmeneruskanperju anganjikaberdepandenganber macamcabaran. TEMA

Merekaakanpastikanmusuhak anpulangmembawamayatkaw an-kawannya.

Sajakinibertemakansemangatpatriot ik.Merekaberjuanghabishabisansehinggasanggupmatisemat amatauntukmempertahankantanahai rnya. PERSOALAN 

R2 : 

R3 : Semangatuntukberjuan gtidakpernahluntur. Setiapharimerekaakanmenun ggumusuh yang dating.

BENTUK/ CIRI-CIRI 

Terdiridaripada .. rangkap. R1 ... baris. R2 baris. R3 baris.

. - . Contoh: . Penggunaan RESPONSI = .... Penggunaan PENGULANGAN = .. rangkap 3. .. Contoh: patahperkataan = .. patahperkataan = ..Cont ohnya: Vocal a (Baris 1. . patahperkataan = . PenggunaanMETAFORA = . suku kata sebaris. hingga . NADA - Asonansi. rangkap 1. halaman 20) Vocal e (Baris 5. rangkap 3. halaman 20) Vocal i (Baris 6. Terdapatpengulanganhuruf vocal dalamsebarisayatataufrasa. PenggunaanPERSONAFIKASI = . . halaman 20) Vocal u (Baris 5.. hingga patahperkataansebaris. rangkap 1. patahperkataan = . halaman 20) Gaya Bahasa PenggunaanPEMILIHAN KATA/DIKSI = .

Contohnya: Konsonand (Baris 1. PENGAJARAN / MESEJ / AMANAT NILAI Jujur Contoh : . rangkap 1. Aliterasi. halaman 20) atau . halaman 20) Konsonan g (Baris 2. Janganmementingkandiri.. Contoh : atau . Berani Contoh: . Terdapatpengulangankonsonand alambarisyan g sama. AYAH . atau  . .. halaman 20) Konsonan n (Baris 4. rangkap 3. rangkap 3. . halaman 20) Konsonank (Baris 3. BABA ZAIN . rangkap 3..

. PERSOALAN . Diaterusmembacaayat-ayatsuci alFatihahdanberdoauntukayahnyaden ganharapanayahnyadilindungiTuhan ..Ayahnyabanyakberdikariuntukmen eruskanhidup.Seorang yang baikdapatmerasaijasadanbudi yang dicurahkanolehseorang ayah kepadaanaknya. . . BENTUK / CIRI-CIRI . Diajugatidakterlepasberdepandenga ncabaranhidup. rangkap. TEMA Sajakinibertemakankasihsayangseor anganakkepadaayahnya ya ng sudahtua. .. R4 :Anaknyamenjadikanperjuanganaya hnyasebagaituguataupenguatdiriny a. Didapatiayahnyatidakgembirakeran aberpisah dean anakbonsunya.. rangkap. . R2 :Anaknyadapatmelihatayahnya yang sudahtuamenyimpanperkarasedihse hinggatubuhnyasemakinkurus. . rangkap.....MAKSUD R1 :Seoranganakmelihatayah nyasemaki ntua. Terdiridaripada . . R1 : .Sifatayahnyamenyeba bkananakanaknyayakindanpercayakepadaaya hnya.Anaknyatidakmenya ngkakasihsayangayahnyatidapernah padam. . R3 : . hingga patahperkataansebaris. R3 :Pengalamanhidup yang pahitseorang ayah dapatdirasaiolehanaknya yang jugasemakinmeningkatusianya. R2 : . . rangkap. rangkap. Rambut di kepalanyasudahmencurahkanjasa yang bukansedikit.. R4 : .

halaman 21) .. Contoh: patahperkataan = .rangkap 1. = - . rangkap 3.... patahperkataan = . Penggunaan HIPERBOLA = . Penggunaan INVERSI = GAYA BAHASA .Contoh: . . = - . hingga .. suku kata sebaris. halaman 21) Sekalian yang menyedihkankurebutkembali (vok ale) (Baris 1.. Penggunaan PERSONAFIKASI = Asonansi... PenggunaanSIMILE = Penggunaan SINKOPE . patahperkataan = .. . patahperkataan = .. Contohnya : Bagaiawanpasti yang mengambangkelaut(vokal a) (Baris 3. NADA Penggunaan PEMILIHA KATA/DIKSI = . Terdapatpengulanganhurufvokal yang terdapatdaambaris yang sama.

rangkap 4. halaman 21) Menggugurkanrintikrintikhujan(konsonann) (Baris 5. atau . halaman 21) NILAI . rangkap 4.. PENGAJARAN / MESEJ / AMANAT  Kasihsayang Contoh : .. rangkap 2. atau . atau Aliterasi.. halaman 21) . halaman 21) Dari keasingansibongsu(konsonans) (Baris 4. Menghargaibudi Contoh : . . Bersimpati Contoh : .Contohnya : Umurmerampaskemudaanmu (konsonanm) (Baris 1. rangkap 2. rangkap 1. . Terdapatjugapengulanganhurufk onsonandalambaris.Kubangunkanlahsebuahmonu men(vokalu) (Baris 1.. Menghormati orang tua Contoh : .. atau . halaman 21) Padadindingdindingnya(konsonand) (Baris 3.

 .  ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful