DI DADA MEREKA ADA KHALID SHAHRUNIZAM ABDUL TALIB MAKSUD R1 : Mereka yang berjuangsecarajujurtidakmen gimpikanpujiandansanjungan.

Di dalam dada merekatelahtersediasemanga tjuang, di lagi yang akanbangkituntukmeneruska nperjuangan.tanganmerekate lahadakeberaniandan di hatimerekatelahtersimpanseg alakenyakinan. Sekiranyaseorangmati, makaakanmunculseribu Perjuangan yang sucitidakakancepatengalahda ntakutdengankematian. Kematiandapatmengalahkang olonganpengecut.Nilaihidupd apatmemberikanmanfaatkep adagolongan yang berani.Walaupunhidupseribut ahunlagi, merekaakanmeneruskanperju anganjikaberdepandenganber macamcabaran. TEMA

Merekaakanpastikanmusuhak anpulangmembawamayatkaw an-kawannya.

Sajakinibertemakansemangatpatriot ik.Merekaberjuanghabishabisansehinggasanggupmatisemat amatauntukmempertahankantanahai rnya. PERSOALAN 

R2 : 

R3 : Semangatuntukberjuan gtidakpernahluntur. Setiapharimerekaakanmenun ggumusuh yang dating.

BENTUK/ CIRI-CIRI 

Terdiridaripada .. rangkap. R1 ... baris. R2 baris. R3 baris.

halaman 20) Gaya Bahasa PenggunaanPEMILIHAN KATA/DIKSI = .. Penggunaan RESPONSI = .. PenggunaanPERSONAFIKASI = . Penggunaan PENGULANGAN = .. - . rangkap 3. patahperkataan = . NADA - Asonansi. hingga patahperkataansebaris. patahperkataan = . . rangkap 3. halaman 20) Vocal u (Baris 5.... rangkap 1. .. hingga . patahperkataan = . . Contoh: patahperkataan = . Contoh: . PenggunaanMETAFORA = ..Cont ohnya: Vocal a (Baris 1. rangkap 1. Terdapatpengulanganhuruf vocal dalamsebarisayatataufrasa. suku kata sebaris. halaman 20) Vocal i (Baris 6.. halaman 20) Vocal e (Baris 5.

AYAH . halaman 20) atau . PENGAJARAN / MESEJ / AMANAT NILAI Jujur Contoh : . Contoh : atau . halaman 20) Konsonank (Baris 3. ... atau  . rangkap 1. Contohnya: Konsonand (Baris 1. rangkap 3. Aliterasi. rangkap 3. BABA ZAIN .. . Janganmementingkandiri. Terdapatpengulangankonsonand alambarisyan g sama. halaman 20) Konsonan n (Baris 4. rangkap 3. Berani Contoh: . halaman 20) Konsonan g (Baris 2.

Seorang yang baikdapatmerasaijasadanbudi yang dicurahkanolehseorang ayah kepadaanaknya.MAKSUD R1 :Seoranganakmelihatayah nyasemaki ntua. BENTUK / CIRI-CIRI . .. Diaterusmembacaayat-ayatsuci alFatihahdanberdoauntukayahnyaden ganharapanayahnyadilindungiTuhan . R4 :Anaknyamenjadikanperjuanganaya hnyasebagaituguataupenguatdiriny a. . TEMA Sajakinibertemakankasihsayangseor anganakkepadaayahnya ya ng sudahtua. Diajugatidakterlepasberdepandenga ncabaranhidup. Didapatiayahnyatidakgembirakeran aberpisah dean anakbonsunya. R2 :Anaknyadapatmelihatayahnya yang sudahtuamenyimpanperkarasedihse hinggatubuhnyasemakinkurus. Rambut di kepalanyasudahmencurahkanjasa yang bukansedikit.... . Terdiridaripada . PERSOALAN . rangkap.... R2 : . rangkap. . .Anaknyatidakmenya ngkakasihsayangayahnyatidapernah padam. . rangkap.Sifatayahnyamenyeba bkananakanaknyayakindanpercayakepadaaya hnya. hingga patahperkataansebaris. R3 : . R3 :Pengalamanhidup yang pahitseorang ayah dapatdirasaiolehanaknya yang jugasemakinmeningkatusianya. . rangkap. R4 : .Ayahnyabanyakberdikariuntukmen eruskanhidup. . R1 : . rangkap.. .

halaman 21) Sekalian yang menyedihkankurebutkembali (vok ale) (Baris 1. hingga .. Contohnya : Bagaiawanpasti yang mengambangkelaut(vokal a) (Baris 3.. PenggunaanSIMILE = Penggunaan SINKOPE .. . patahperkataan = . Contoh: patahperkataan = .rangkap 1. patahperkataan = . Penggunaan INVERSI = GAYA BAHASA . . = - . halaman 21) . Penggunaan PERSONAFIKASI = Asonansi.. = - . suku kata sebaris. Penggunaan HIPERBOLA = .Contoh: . Terdapatpengulanganhurufvokal yang terdapatdaambaris yang sama. NADA Penggunaan PEMILIHA KATA/DIKSI = .. patahperkataan = ...... rangkap 3.

atau ..Kubangunkanlahsebuahmonu men(vokalu) (Baris 1. PENGAJARAN / MESEJ / AMANAT  Kasihsayang Contoh : . rangkap 4. halaman 21) Padadindingdindingnya(konsonand) (Baris 3. Bersimpati Contoh : . halaman 21) Dari keasingansibongsu(konsonans) (Baris 4. halaman 21) Menggugurkanrintikrintikhujan(konsonann) (Baris 5. .. rangkap 2. atau .Contohnya : Umurmerampaskemudaanmu (konsonanm) (Baris 1. Terdapatjugapengulanganhurufk onsonandalambaris. halaman 21) . Menghargaibudi Contoh : .. halaman 21) NILAI . rangkap 1. rangkap 4. atau Aliterasi. Menghormati orang tua Contoh : .. atau . .. rangkap 2.

.  . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful