DI DADA MEREKA ADA KHALID SHAHRUNIZAM ABDUL TALIB MAKSUD R1 : Mereka yang berjuangsecarajujurtidakmen gimpikanpujiandansanjungan.

Di dalam dada merekatelahtersediasemanga tjuang, di lagi yang akanbangkituntukmeneruska nperjuangan.tanganmerekate lahadakeberaniandan di hatimerekatelahtersimpanseg alakenyakinan. Sekiranyaseorangmati, makaakanmunculseribu Perjuangan yang sucitidakakancepatengalahda ntakutdengankematian. Kematiandapatmengalahkang olonganpengecut.Nilaihidupd apatmemberikanmanfaatkep adagolongan yang berani.Walaupunhidupseribut ahunlagi, merekaakanmeneruskanperju anganjikaberdepandenganber macamcabaran. TEMA

Merekaakanpastikanmusuhak anpulangmembawamayatkaw an-kawannya.

Sajakinibertemakansemangatpatriot ik.Merekaberjuanghabishabisansehinggasanggupmatisemat amatauntukmempertahankantanahai rnya. PERSOALAN 

R2 : 

R3 : Semangatuntukberjuan gtidakpernahluntur. Setiapharimerekaakanmenun ggumusuh yang dating.

BENTUK/ CIRI-CIRI 

Terdiridaripada .. rangkap. R1 ... baris. R2 baris. R3 baris.

halaman 20) Vocal e (Baris 5. hingga patahperkataansebaris. .. halaman 20) Vocal i (Baris 6. rangkap 1... Contoh: patahperkataan = . rangkap 3. patahperkataan = . patahperkataan = ... PenggunaanMETAFORA = .. Penggunaan RESPONSI = . rangkap 1.Cont ohnya: Vocal a (Baris 1. . NADA - Asonansi. patahperkataan = . suku kata sebaris. Contoh: . .. Penggunaan PENGULANGAN = . Terdapatpengulanganhuruf vocal dalamsebarisayatataufrasa. halaman 20) Gaya Bahasa PenggunaanPEMILIHAN KATA/DIKSI = . PenggunaanPERSONAFIKASI = . - . hingga ... rangkap 3. halaman 20) Vocal u (Baris 5.

rangkap 3. Terdapatpengulangankonsonand alambarisyan g sama. BABA ZAIN . halaman 20) Konsonank (Baris 3. Aliterasi. Berani Contoh: . atau  . Contoh : atau . Contohnya: Konsonand (Baris 1. halaman 20) Konsonan g (Baris 2. AYAH . halaman 20) Konsonan n (Baris 4.. PENGAJARAN / MESEJ / AMANAT NILAI Jujur Contoh : . rangkap 1. Janganmementingkandiri. rangkap 3.. halaman 20) atau . . . rangkap 3..

Seorang yang baikdapatmerasaijasadanbudi yang dicurahkanolehseorang ayah kepadaanaknya. R2 :Anaknyadapatmelihatayahnya yang sudahtuamenyimpanperkarasedihse hinggatubuhnyasemakinkurus. . R2 : . rangkap.. Diaterusmembacaayat-ayatsuci alFatihahdanberdoauntukayahnyaden ganharapanayahnyadilindungiTuhan . . PERSOALAN . rangkap. R3 :Pengalamanhidup yang pahitseorang ayah dapatdirasaiolehanaknya yang jugasemakinmeningkatusianya. .. Didapatiayahnyatidakgembirakeran aberpisah dean anakbonsunya. TEMA Sajakinibertemakankasihsayangseor anganakkepadaayahnya ya ng sudahtua. .. R4 :Anaknyamenjadikanperjuanganaya hnyasebagaituguataupenguatdiriny a. rangkap.Sifatayahnyamenyeba bkananakanaknyayakindanpercayakepadaaya hnya.Anaknyatidakmenya ngkakasihsayangayahnyatidapernah padam. BENTUK / CIRI-CIRI . hingga patahperkataansebaris.Ayahnyabanyakberdikariuntukmen eruskanhidup.. R1 : . . Diajugatidakterlepasberdepandenga ncabaranhidup. R3 : .MAKSUD R1 :Seoranganakmelihatayah nyasemaki ntua.. Terdiridaripada ... . Rambut di kepalanyasudahmencurahkanjasa yang bukansedikit. . . rangkap.. rangkap. R4 : . .

Terdapatpengulanganhurufvokal yang terdapatdaambaris yang sama. halaman 21) . Penggunaan PERSONAFIKASI = Asonansi. rangkap 3. Contohnya : Bagaiawanpasti yang mengambangkelaut(vokal a) (Baris 3... patahperkataan = .rangkap 1. NADA Penggunaan PEMILIHA KATA/DIKSI = . PenggunaanSIMILE = Penggunaan SINKOPE . Penggunaan HIPERBOLA = ... .Contoh: . patahperkataan = .. suku kata sebaris. hingga . Penggunaan INVERSI = GAYA BAHASA . = - .. . Contoh: patahperkataan = . halaman 21) Sekalian yang menyedihkankurebutkembali (vok ale) (Baris 1.... patahperkataan = .. = - .

 Menghargaibudi Contoh : . rangkap 1. atau Aliterasi.. rangkap 2. halaman 21) Padadindingdindingnya(konsonand) (Baris 3. halaman 21) NILAI . Bersimpati Contoh : . rangkap 2.. atau . atau . rangkap 4. halaman 21) Menggugurkanrintikrintikhujan(konsonann) (Baris 5. . PENGAJARAN / MESEJ / AMANAT  Kasihsayang Contoh : . halaman 21) .. .Contohnya : Umurmerampaskemudaanmu (konsonanm) (Baris 1.. atau . rangkap 4.Kubangunkanlahsebuahmonu men(vokalu) (Baris 1. Menghormati orang tua Contoh : . Terdapatjugapengulanganhurufk onsonandalambaris. halaman 21) Dari keasingansibongsu(konsonans) (Baris 4..

  .. .