1.

1 Kerangka Konseptual Kajian Penulisan Karangan Bahasa Melayu Karangan Tidak Berformat

Karangan Berformat

Penggunaan Penanda Wacana

Penanda Wacana untuk Menunjukkan Maksud Tambahan

Penanda Wacana untuk Menunjukkan Sebab

Penanda Wacana untuk Menunjukkan Maksud Sebaliknya

Penanda Wacana yang Menunjukkan Maksud Ketika

Tahap Penguasaan Murid

Cemerlang

Baik

Sederhana

Lemah

Sangat Lemah

Rajah 1.1 : Kerang Konsep Kajian