aswaja

Sejarah Kemunculan Aswaja dilihat dari Latar Belakang Sosial Politik, dan Agama Oleh : Anang Luqman Afandi

Jaman Rasulullah SAW. masih hidup, istilah Aswaja itu sudah pernah ada tetapi ti dak menunjuk untuk kelompok tertentu atau aliran tertentu. Yang dimaksud dengan Ahlussunah wal Jama ah ya orang-orang yang (ketika jaman Rasulullah ya ) adalah oran g-orang Islam semuanya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah, tradisi Ras ulullah, kebiasaan Rasulullah yang disebut dengan As-Sunah dan mengikuti tradisi yang dikembangkan para Shahabat, yang kemudian diistilahkan dengan Ahlussunah w al Jama ah. Ada sebuah hadits yang mungkin perlu saya kutipkan telebih dahulu yang kelihatan nya ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas walaupun sebenarnya ini nant i lebih tepatnya disampaikan pada sesi yang ke-2 yaitu tentang Ajaran Aswaja, te tapi sebagai pengantar mungkin saya harus menyampaikan tentang hadits ini :Inna b ani Israiila tafaraqot alaa tsintaini wasab iina milatan wa taftariqu ummati alaa ts alatsi wasab iina milatan kuluhum finnaari illaaa milatan wakhidatan qooluu : wama n hiya ya Rasulallahu qoola : maaa annaa alaihi wa askhabihi. Artinya : Rasululla h SAW bersabda: Sesungguhnya bani Israil akan terpecah menjadi 70 golongan dan u mmatku terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu golon gan. Para Shohabat bertanya : Siapa yang satu golongan itu? Rasulullah SAW. menj awab : yaitu golongan dimana Aku dan Shahabatku berada. Hadits inilah yang serin g digunakan oleh orang-orang NU sebagai salah satu dalil atau dasar tentang Ahlu ssunah wal Jamaah. Nah saya tidak akan mempermasalahkan hadits ini atau mendisku sikan tetapi saya akan melihat sejarah kemunculan paham. Sejarah tentang paham atau aliran pemkiran Ahlussunah wal Jamaah itu kira-kira m uncul mulai kapan? Tadi sudah dikatakan paham atau aliran Ahlussunah wal Jamaah baik aliran keagamaaan atau aliran pemikiran pada zaman Nabi belum ada. Kalau is tilahnya memang sudah. Coba kita bersama-sama melihat skema yang saya buat sebag ai panduan: (gambar skema)P ernah membaca sejarah Islam ya ? Dalam sejarah Islam k ita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW. wafat, sebagai khalifah (kepala negara) yang pertama terpilih itu siapa? Abu Bakar ash Sidiq. Beliau jadi khalifah itu d itunjuk oleh Nabi Muhammad atau bagaimana? Kesepakatan atau musyawarah para saha bat, dia terpilih melalui forum atau lembaga yang sangat demokratis. Jadi tidak ditunjuk oleh Nabi tetapi melalui kesepakatan para Sahabat pada waktu itu. Kemud ian ketika Abu Bakar ash Shidiq meninggal diganti oleh siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah itu ditunjuk oleh abu bakar atau siapa? Ditent ukan oleh para Sahabat tetapi bersifat tidak langsung. Setelah Umar wafat digant i oleh Utsman bin Affan, juga melalui musyawarah. Inilah yang disebut sebagai da sar-dasar demokrasi. Jadi demokrasi itu sudah jalan. Setelah Rasulullah SAW meni nggal itu negara Islam yang pertama setelah Rasulullah SAW itu ditentukan melalu i sistem demokrasi. Setelah Utsman wafat, yang terpilih menjadi khalifah itu sia pa? Shahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kita melihat sejarah kemunculan Ahlussunah wal Jamaah itu bisa ditelusuri sejak pemerintahan Ali bin Abi Thalib.Pada jaman pemerintahan Utsman itu ada seorang Gubernur Syiria yang bernama Muawwiyah bin Abu Sufyan. Nah ketika Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi presiden/khalifah itu Muawwiyah tidak setuju dan melakukan pemberontakan. Disini terjadi perang antar a Ali melawan Muawwiyah. Nah kita coba telusuri sejak ini kemunculannya (kemunculan Aswaja). Ini terjadi sekitar tahun 35 40 H. Perang antara pasukan Ali dan Muawwiyah kira-kira dimenan gkan oleh siapa? Ali bin abi Thalib. Akhirnya perang dimenangkan oleh Ali bin Ab i Thalib. Dalam pertempuran-kalau kita baca sejarahnya- ketika Muawwiyah bin Abu Sufyan pasukannya hampir terdesak dia mengibarkan berndera putih tanda menyerah dengan Al Quran di atas minta perdamaian.Maka terjadilah perundingan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawwiyah untuk merembug tentang perdamaian maka diutusla h (cara sekarang diplomat), Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al Asy ari k emudian Muawwiyah diwakili oleh Amru bin Ash. Terjadi perundingan yang dalam sej arah disebut dengan Tahkim. Nah dalam perundingan disini terjadi ketidak seimban

Seharusnya yang kedua (Am ru bin Ash) mengatakan hal yang serupa. (Disini ada juga masyarakat muslim yang netral. Tadinya adalah pejab at Gubernur. tetapi bahwa Muawwiyah menang itu juga sudah dikehendaki oleh Allah . para kyai yang mendukung aliran Jabariyah mungkin para ulama. Nah akhirnya yang kalah (kubu Ali) inilah terpecah menjadi 2 golongan yaitu Syiah dan Khawarij.gan basic pengetahuan atau latar belakang keilmuan. manusia banyak yang tidak berusaha (Hanya menjalankan rutinitas ritual peribadatan tanpa berusaha mencari rizky.Ekonomi itu hancur. dengan ini saya Abu Musa Al Asy ari mewakili pemerintahan yang sah (Ali bin Abi Thalib) meletakkan jabatan . Wahai Abu Musa. Ini salah satu ayat yang digunakan oleh para ulama. Akhirnya naiklah mimbar. Nah kemudian dari akibat paham Jabariyah ini kemudian muncul banyak pe ngemis. masyarakat ummat Islam itu sudah terpecah menjadi 3 golo ngan. diumumkan oleh Abu Musa Al asy ari: Wahai saudara-saudar a kaum Muslimin. Nah inilah yang kemudian kita menyebutnya sebagai aja ran fatalisme. Semuanya sudah dikehendaki oleh Alla h SWT.Yang Syiah adalah pendukung setia Ali. tetapi ketika perundingan Muawwiy ah yang menang karena taktik politik. akan mengumumkan kepada publik bahwa pemerintahan itu kosong? di sini nalar politik Amru bin Ash mulai bermain. yang ketiga adalah pendukung Muawwiyah. Sehingga kemunc ulan paham Jabariyah ini adalah dalam rangka untuk kepentingan politik untuk mel egitimasi kekuasaan bani Muawiyah bin Abu Sufyan yang mengatakan bahwa manusia i ni tidak punya kekuasaan untuk berkehendak. Sehingga terjadi ketidakseimbangan. Sedangkan Khawarij tidak setuju Muawwiyah dan tidak setuju Ali karen a alasanya karena membuat keputusan hukum tidak menggunakan hukum Allah atau huk um Al Qur an sehingga Khawarij (Kharaja: keluar). yang kedua golongan yang menolak Ali dan Muawiyah. tidak ngeblok kesana maupun kesini atau golput t idak ikut faksi politik) Semua masyarakat pada waktu itu kecuali golongan Muawiy yah memandang bahwa perebutan kekuasaan dari tangan Ali ke Muawiyyah tidak melal ui proses politik yang benar atau tidak mengindahkan etika politik Islam. penduduk Makkah dan Madinah yang saya hormati. sedangkan Amru bin Ash adalah seorang politisi. Disinilah pada tahun sekitar akhir 40an Hijriah ini ummat Islam yang tadinya sat u terpecah menjadi 3 golongan (Syiah.Disinilah kemudian menimbulkan konflik . Setelah setuju dia mengata kan : Siapa dulu yang akan mendeklarasikan. Mengapa Muawiyyah menyebarkan ajaran paham Jabariyah? Karena untu k melindungi cara-caranya ketika mengalahkan Ali melalui peristiwa Tahkim atau a rbitrase. ingin mendapatkan fasilitas dari kekuasaan. Yang pertama pengikut Ali yang setia. karena memandang bah wa rizky itu sudah diatur oleh Allah. Abu Musa al Asy ari adalah seo rang Ulama.Kemudian dalam rangka melanggengkan kekuasaan (kekuasaan mulai turun temurun/dinasty) Mu awiyah membuat aliran keagamaan yang dikenal dengan Jabariyyah. sementara Abu Musa adalah orang tua (kasepuhan) juga seorang tokoh ulama. Kemudi an khalifah membuat paham keagamaan Jabariyyah yang antara lain mengatakan bahwa : Semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. setuju saya. Amru bin Ash mengatakan pada Abu Musa al Asy ari. Nah sehingga pada masa pemerinta han Muawwiyah awal ini. Pendeknya semua apapun yang dilakukan manusia adalah sudah dikehendak i dan dinginkan oleh Allah. melainkan Allahlah y ang memanah. Banyak Ayat al Qur an yang dipakai/disitir untuk melegitimasi diantaranya a dalah : Wamaa ramaita idzromaita walaaa kinnalllaaha ramaa Ada ayat Al Qur an yang meng atakan bahwa tidaklah engkau memanah ketika engkau memanah. para kyai yang ingin dekat dengan kekuasaan. marilah kita pe rtama-tama membuat kesepakatan bahwa pemerintahan itu berada ditengah-ditengah ( kosong/tidak ada yang menduduki). lebih alim maka panjenengan dulu yang mengataka n . maka dengan ini jabat an khalifah saya ambil untuk diserahkan pada Muawwiyah bin Abu Sofyan . Khawarij dan pendukung Muawiyyah). Akan tetapi ternyata ketika naik panggun g Amru bin Ash mengatakan: Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Termasuk Muawiyyah salah ketika memerangi Ali. akan datang dengan sendirinya). Nah kemudian Abu Musa al Asy ar i setuju : Kalau memang itu jalan terbaik. Sebagai pe . Ini kar ena panjenengan itu lebih sepuh. ketika perang itu Sahabat Ali yang menang. Akhirnya jabatan khalifah Ali itu diletakkan. Marilah kita umumkan kepada publik bahwa sebel um perundingan dimulai pemerintahan kosong atau tidak diduduki baik oleh pemerin tah yang sah (Ali bin Abu Thalib) maupun Muawwiyah . Nah akhirn ya. mungkin mendukung aliran ini dan ikut menyebarkan. Abu Mus a Al Asy ari mewakili khalifah Ali telah meletakkan jabatan. Inilah ajaran dari paham Jabariyyah.

? Maka Jabariyah akan menjawab: L ha wong saya ditaqdirkan mencuri. Nah akhirnya lahirlah seorang ulama besar (dulunya pengikut Mu tazilah) yang berna ma Abu Hasan Al Asy ari menyatakan diri keluar dari paham Mu tazilah. termasuk ketika mencuri sekalipu n. kemudian Imam Hanafi. yang pada kelanjutannya keblabasan men jadi paham yang merasionalkan ajaran-ajaran agama (Mu tazilah). dalam teolo gi Aswaja yang dirumuskan Abu Hasan Al Asy ari ini menyatakan bahwa manusia itu pu nya kehendak Akan tetapi kehendak itu diketahui oleh Allah. segala sesuatu harus dirasional kan.Paham Mu tazilah ini karena pada mulanya dalam rangka memberi keku atan pada manusia bahwa manusia mempunyai kehendak. Sehingga orang Ahlussunah wal Jama ah sering dikatakan: orang Islam yang logi mengikuti ijthad Abu Hasan Al Asy ari dan Abu Mansur Al Maturidi dan iqih mengikuti ijtihad salah satu madzhab yang empat yaitu Imam Ahmad bin . Imam Syafi i. Ini didobrak habis-habisan oleh Qodariyah yang mengedepankan tanggung jawa b individu dengan kehendak bebas manusia. pemerintahannya memang maju pesat. Nah di sini mulai ada reformasi (pembaruan). Sedang paham Jabariyah itu mengat akan bahwa manusia itu tidak punya kehendak (fatalisme/taqdir). yang kita sebut dengan empat madzhab. Manusia punya kehend ak tetapi kehendak itu dibatasi oleh taqdir Allah. kemudian Imam Malik. Oleh karena manusia berkehendak. tidak mengikuti dua kubu ekstrim Jabariyah maupun Qodariyah. Beliau m emproklamasikan kembali pada maa anna alaihi wa ashabihi sebuah kelompok dimana Ra sulullah dan para Sahabat berada di dalamnya.. Nah paham tengah ini yang merujuk kepada maa alaihi wa ashabihi yang kemudian oleh Abu Hasan Al Asy ari ini disebut sebagai Ahlussunah wal Jama ah. ini juga menggunakan ayat-ayat Al Quran diantaranya misalnya tentang: maa yughoyu ruqomun khatta yughoyuru bi anf usihim Artinya : tidak akan berubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah . Dan masih banyak imam-imam yang lain tetapi ya ng paling kita kenal adalah ini. Kemudian aliran qodariyah ini pada zaman Abassiyah (kalau sebelu mya hanya sekedar menjadi kritik atas paham Jabariyah) menjadi spirit pembanguna n negara yang kemudian turunannya (dengan sedikit modifikasi) kita kenal sebagai paham Mu tazilah. Sampai ada terjadi peristiwa ketika salah satu keturunan Abassiyah ini menggunakan paham Mu tazilah sebagai paham resmi negara. konteksnya kembali pada semanagat awal Islam ma anna alaihi wa ashabihi yang dipelopori oleh dua ulama besar pada wakt u itu Abu Hasan Al Asy ari dan Abu Mansur Al Maturidi. sehingga ini keblabasan karena semuanaya serba akal dan kehendak manusia (a kal mutlak). tetapi kalau ingin maju maka harus merubah d irinya sendiri. ini dalam bidang teologi/ta uhid. Kemudian khalifah bani Muawiyyah ini digul ingkan oleh kekhalifahan Abassiyah (Muawiyyah = Umayyah). secara teo secara F Hanbal mengikut . Imam Ahmad bin Hanbal inilah yang merupakan korban dari kekuasaan B ani Abassiyah ketika mengharuskan warganya menggunakan aliran yang dikembangkan oleh Mu tazilah dalam bidang Fiqih. Allah tidak turut campur terhadap apa yang dil akukan oleh manusia. Nah. Beliau berada di tengah. segala sesuatu yang masuk akal. Kekhalifahan Abassiyah ini murni. sehingga timbul korba n yang tidak mengikuti paham Mu tazilah dibunuh dan lain sebagainya. Bahwa manusia ini yan g berkehendak atau yang berkuasa. Paham ini dalam rangk a melawan terhadap berkembangnya paham Jabariyah.rimbangan kemudian muncullah paham baru yang dipelopori oleh cucu Ali bin Abu Th alib (Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib) yang bernama Qodariy ah. tanyakan sama Allah . Kemudian lahirlah paham tengah-tengah Ahlussunah wal Jama ah.Kalau paham Qodariyah dan paham Mu tazilah itu mengat akan bahwa manusia punya kehendak (free will). Misalanya ketika ditanya: Kenapa kamu mencuri. Paham ini mengajarkan sebaliknya dari paham Jabariyah. Allah tidak turut campur m aka manusia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Karena berprinsip bahwa manusia t idak bisa mengandalkan pada takdir. Jadi kalau Jabariyah ini murn i taqdir apapun yang dia lakukan adalah taqdir.Kemudian dalam bidang Fiqih lahirlah ulama-ulama besar yang merumuskan fiqi h dengan mendasarkan kepada Ahlussunah. dan prinsipnya dia menggunak an prinsip akal. maka jangan salahkan saya donk. Imam Maliki. Imam Syafi i dan Imam Maliki kemudian dalam bidang tasawuf i ijtihad ulama besar Imam Al Ghazali. artinya kepada kebiasaan-kebiasaan Rasul ullah dan para Sahabat (para Sahabat itu artinya wal Jama ah ya ) kemudian lahirlah Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali).

Aljazair. apakah yang masuk surga cuma Aswaja bagaimana dengan yang lain . Syiah tersebar di Iran. (penyebaran Islam dengan metode pendekatan lokal) Pertanyaan:1. Islam Sunni di Ind onesia dengan Arab pada dasarnya sama cuma di Indonesia yang direpresentasikan d alam organisasi NU mempunyai karakteristik lokal yang berbeda dengan Arab. ada ekstrim jabariyah yang serba taqdir. Apakah yang namanaya Aswaja itu cuman nama atau yang lainnya. Qodariyah maupun Mu tazi lah akan tetapi berada di tengah-tengah dengan mengembalikan pada ma anna alaihi wa ashabihi. Islam terpecah menjadi 73 golongan yang masuk surga hanya 1 golon gan yaitu Aswaja. Moderasi itu ap a?4. (Salim Sukoco.1. Mengapa Aswaja itu mengklainm diri bahwa dia adalah ummat dimana nabi dan s ahabtnya itu berada. Apakah Aswaja ini sebuah kelo mpok tersendiri sehingga kelompok-kelompok lainnya itu tidak masuk surga? Saya r asa kalau kita melihat arti letter lex-nya: Ahlu artinya pengikut. Sunnah yaitu pengikut tradisi atau kebiasaan Nabi. wal Jama ah dan para Sahabat Nabi. Tujuan Ahlussunah wal Jama ah? Jawab :1. dll. lebih khusus sejak peristiwa Tahqim yang melibatkan Sahabat Ali dan sahabat Muawiyyah sekitar akhir tahun 40 H. Pakistan) dan Asia Tenggara (Malaysia. ma anna alaihi wa ashabihi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang latar belakang kemunculan Ahlussusnah wal Jama ah dilihat dari latar belakang sosial dan politik. NU itu tidak hanya Sunni karena mengikuti secara ajaran akan tetapi juga cara berpikir nya. Itu tidak .2. Ahlussunah wal Jama ah ini tidak mengecam Jabariyah. Apakah Aswaja itu mengenal batasan-batasan dalam bermadzhab (Astri Istikharoh. Apakah Muhammadiyah Sunni? Iya cuma bedanya dengan NU mereka tidak mengak omodir tradisi-tradisi lokal. SMU N 1 Purwokerto) Jawab :1. SESSI II : Tanya Jawab Pertanyaan . Moro).Nah itulah latar belakang sosial dan latar belakang politik munculn ya paham Aswaja.2. Pertama kalau kita melihat i jtihadnya ulama-ulama tersebut di atas maka pengertian yang pertama adalah. SMU N 2 Pwt)5. Apakah Muhammadiyah itu Aswaja? Jawab :1. daerah trans Asia atau Kukasus (Uzb ekistan. aswaja ini di tengah-tengah. ada ekstri m mutazilah yang serba akal. Indones ia. Pant ai Utara Afrika (Maroko. Defi nisi kedua adalah (melihat cara berpikir dari berbagai kelompok aliran yang bert entangan). Secar a syar i sama cuma berbeda dalam penerapannya. sebagian Turki dan Irak.3. SMU N 3 Pwt)3. tahli l. orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup asp ek kehidupan yang berlandaskan atas dasar moderasi menjaga keseimbangan dan tole ransi.2. Tuniasi). Ahlussunah wal Jama ah dalam bahasa sekarang dikenal juga dengan nama Is lam Sunni tersebar di daerah Irak. jadi tidak keluar. Aswajanya Muhammadiyah itu dekat dengan Mu tazilah ( Abu Mansur al Maturidi) cuman mereka tidak mau menggunakan embel-embel Ahlussuna h wal Jama ah. (Lya Zulfa Hanum.Inilah kemudian kita sampai pada pengertian Aswaja. Jadi tidak muncul tiba-tiba tetapi karena ada sebab. bagaimana deng an Syiah yang banyak ahlul baitnya?Bagaimana dengan madzhab lainnya misal madzha b Ja fari yang masih dzuriyah Rasul. Jadi hanya berbeda secara praksis metodologis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Aswaja sebagai sebuah paham keagamaan (ajaran) maupun sebagai aliran pemikiran (manhajul fiqr) kemunc ulannya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dinamika sosial politik pada waktu i tu. Tadzikistan. Misalnya di Jawa ada mithoni. Kenapa kita komit dengan hal ini? Karena dalam rangka dakwah Islam. Apakah Islam Aswaja di Indonesia sama dengan Islam Aswaja di belah an dunia lain (Timur Tengah misalnya)?3. Arab Semenanjung (Yaman dan sekitarnya). Kirgystasn. Bahwa yang dikenal oleh Aswaja itu adalah empat madzhab tersebut. Pertanyaan :1. Penggambaran atau representasi golongan Syiah atau Ahlussunah Wal Jama ah dalam masyarakat Islam di dunia sekarang ini secara geografis tersebar di mana saja?2. Di arab tidak ada. Mengembalikan kemurnian ajaran Islam seperti pada waktu zaman Rasulull ah dan Sahabat. teta pi ada madzhab Imam Ja fari yang tidak berdiri sendiri akan tetapi punya kecenderu ngan pada 4 madzhab tersebut.

perbedaan umatku adalah rahmat. misal Imam Syafi i membuat dua hukum yang berbeda ketika di Baghdad dan Mekkah. Aswaja sebagai Manhaj berpikir dirumuskan oleh generasi pembaru NU. Kenapa bisa terjadi perbedaan: 1. Jadi Aswaja muncul bukan karena mempu nyai kepentingan politik praktis akan tetapi sebagai reaksi dari keadaan politik yang berbahaya bagi ajaran agama. aswaja berfungsi meluruskan. Berbeda cara memaham inya 2. Berbeda latar belakangnya (kondisi masyarakat.mesti sekelompok orang. boleh jadi orang yang mengaku mengikuti Awaja tetapi tidak men jadi Ahlusunah dan Jamaah para Sahabat maka dia tidak akan masuk surga walaupun mengaku diri sebagai NU atau aswaja. SMU N 2 Purwo kerto)Jawab :1. . Bagaimana tentang tindakan ekstr im kaum beragama di Indonesia yang menurut mereka juga itu sebagai Sunnah Rasul. SMU N 2 Pwt)4. Kesimpulan bahwa aswaja adalah me tode berpikir dirumuskan berdasarkan sejarah munculnya aliran aswaja. maka saya yang menjadi paling sah masuk surga (ini berarti tidak aswaja karen a tidak moderat). Jadi aswaja tidak bisa dijadikan secara ekstrim milik say a. Jadi secara luas aswaja tidak bisa dikelomp okkan menjadi kelompok tersendiri. Perbedaan fiqh karena menyesuaikan dengan s ituasi dan kondisi dimana hukum itu di buat. Inilah yang menyebabkan me ngapa dalam praksisnya bisa berbeda. Mengapa terjadi perbedaan dalam hal fiqh ibadah antara sesama ulama ahlussunah?5. padahal di kan beriman.3. Perbedan ini ada yang tekstualis dan kontekstualis. Jadi seharusnya setiap orang Is lam itu masuk surga entah aswaja entah tidak. Syiahpun. Siapakah yang diklaim masuk surga atau neraka? Karena haditsnya sahih maka yang masuk surga adalah yang : maa anna alaihi wa ashabihi (siapa yan g masuk golongan itu? Hanya Tuhan yang tahu)2. akan tetapi siapapun yang berperilaku Ahlussunah wal Jama ah ma anna alaihi wa ashabihi. keagamaan. Mengapa aswaja yang tadinya politi k bisa masuk dalam sistem peribadatan kita (ummat Islam) (Suparno. Misalnya begini: k enapa kalau pakai celana disunahkan di atas entho-entho di Mekkah? Karena dikhaw atirkan kena najis karena tanahnya berpasir. Ahlul bait ketika kafirpun saya rasa tidak akan masuk surga. agaimana kondisi sosial budaya masyarakat pada waktu i tu (munculnya Aswaja) (Budi. Hukum aslinya tidak boleh yang bukan muhrim (ini teks). l alu kenapa prakteknya berbeda? Ini hanya masalah tafsir. Pakaian ulama di tempat lain juga p asti berbeda-beda.3. Sumbernya kan satu Qur an dan Hadits. antar ulama satu m adzhab saja bisa berbeda. kemudian ada ulam a yang berpendapat berarti kalau tidak syahwat boleh. Ketika masih dalam ma anna alaihi wa ashabihi maka dia termasuk dalam aswaja. disimpulka n oleh siapa? Tentang aswaja sebagai ajaran oleh KH Hasyim Asy ari.). tetapi kalau dalam paham keagamaan ya mungkin orang Jaba riyahpun.5. kemudian secara k ontekstual : kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan syahwat. Moderasi adalah tidak ekstrim di dalam m engambil sikap-sikap politik. dll. Siapa yang merumuskan Aswaja seperti itu (moderasi. Jangankan antar madzhab.). Aswaja muncul karena uns ur politik kenapa masuk dalam ibadah dan tauhid? Politik memunculkan aliran-alir an keagamaan. Kelompok yang akan masuk surga itu siapa? Buk an kelompok-kelompok seperti yang telah disebutkan akan tetapi siapapun yang ma anna alaihi wa ashabihi.4.4. dll. Pada umumnya di Indonesi a itu bermadzhab Syafi i akan tetapi bermadzhab lainpun boleh asal konsisten Pertanyaan :1. Jelasnya yang akan masuk surga itu bukan kelompok tertentu apalagi seked ar berdasarkan garis keturunan. Aswaja bagaimanapu n terkait dengan politik. Perbedaan lain misal pada qunut nazilah (pada waktu perang). dll. dll. dll. Misalnya tentang Sa laman. Apakah semua ummat Islam yang tidak aswaja pasti masuk neraka ata u tidak akanmasuk surga. budaya.3.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful