PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM) DAN KEPUASAN BEKERJA GURU-GURU

Projek sarjana ini diserahkan kepada sekolah siswazah sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat pengijazahan Program Ijazah Sarjana Sains ( Pengurusan ) Universiti Utara Malaysia

Oleh Abd. Rahim bin Juhan

ABD. FLAHIM BIN JUHAN 0 Hak cipta terpelihara, 1997.

KEBENARAN MENGGUNA

Penyerahan kertas projek ini sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan pengijazahan Universiti Utara malaysia. Saya bersetuju menjadikan kertas projek ini sebagai bahan rujukan di perpustakaan. Saya juga bersetuju bahawa kebenaran untuk membuat salinan keseluruhan atau sebahagian daripadanya bagi tujuan akademik mestilah mendapat kebenaran daripada penyelia saya atau semasa ketiadaan beliau kebenaran boleh didapati daripada Dekan Sekofah Siswazah. Sebarang bentuk penyalinan, penerbitan atau penggtmaan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kertas projek ini untuk tujuan komersil adalah tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada penyelidik. Penyertaan rujukan kepada penulis dan Universiti Utara Malaysia seharusnya dinyatakan dalam sebarang bentuk rujukan yang terdapat dalam kertas projek ini. Kebenaran untuk penyelidikan atau lain-lain kegunaan sama ada keseluruhan atau sebahagiannya boleh dilakukan dengan menulis kepada : Dekan Sekolah Siswazah Universiti Utara Malaysia 06010 UUM, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN.

1

ABSTRAK

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengukur tahap kepuasan kerja secara keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM ke arah mencapai sijil IS0 9002. Faktor-faktor yang dikaji ialah seperti jantina, umur, tempoh perkhidmatan, gaji dan elaun, suasana kerja, latihan dan pengiktirafan, rakan sekerja dan pengurusan kualiti.

Bagi memenuhi objektif penyelidikan ini data dikurnpulkan dengan menjalankan soal selidik ke atas 72 orang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Penyelidik menggunakan soal selidik yang dikenali sebagai Organizational Climate Description Questionaire untuk mengukur tahap kepuasan kerja. Ujian-t dart ANOVA sehala telah digunakan untuk menguji perbezaan. Ujian Pearson ‘r’ Semua ujian statistik dijalankan pada aras

digunakan untuk menguji korelasi. keertian p < 0.05.

Dapatan penyelidikan mendapati bahawa 57 orang guru (79.1%) menunjukkan kepuasan tinggi, 14 orang guru (19.5%) menunjukkan kepuasan sederhana dan seorang guru (1.4%) menunjukkan kepuasan rendah. Min skor kepuasan kerja keseluruhan ialah 12.167 iaitu menunjukkan kepuasan kerja adalah tinggi . Dapatan penyelidikan mendapati hanya faktor rakan sekerja dan latihan dan pengiktirafan yang mempunyai hubungan signifikan dengan kepuaasan kerja.

:11

Faktor-faktor seperti jantina. suasana keja dan pengurusan kualiti tidak menjadi penentu kepada kepuasan kerja selepas pelaksanaan TQM. gaji dan elaun. 111 . umur. tempoh perkhidmatan. Melalui analisis korelasi memmjukkan hanya faktor latihan dan pengiktirafan yang mempunyai pengaruh yang kuat ke atas kepuasan kerja guru-guru selepas pelaksanaan TQM.

1%) obtained high satisfaction. salary and allowance. age. year of service.4%) had a low satisfaction.167 which showed that job satisfaction was high. working environment and quality management did not determine job satisfaction after the . salary and allowance. To achive the objective of this research. The result of the research showed that only collegue factor and training and recognition had significant with job satisfaction. General mean score of job satisfaction was 12. training and recognition. age. collegue and quality managment. 14 teachers (19. T-test and one-way ANOVA were used to test differences.05. Factors that were taken into account for this research were sex. All statistic tests were carried out at a significant level of p < 0. While Pearson ‘r’ test was used to test correlation. This type of research was known as Organizational Climate Description Questionnaire to determine the level of job satisfaction.ABSTRACT The purpose of this research is to determine job satisfaction generally among teachers in Sekolah Menengah Derma after the implementation of TQM towards achieving IS0 9002 certificate. working environment. data was collected by issuing questionnaires to 72 teachers in Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. The result of the research showed that 57 teachers (79. year of service.5%) obtained middle satisfaction and a teacher (1. Other factors like sex.

V . According to the correlation analysis only trainig and recognition factors could greatly influent teacher’s job satisfaction after implementation of TQM.implementation of TQM.

Kepada IAB yang telah mencipta peluang dan Profesor madya Dr.-.W. Hamid (Dekan Sekolah Siswazah. Vl . Mustapah Hj. UUM).1997 . Daud selaku penyelia yang tidak jemujemu member-i tunjuk ajar serta bimbingan dalam menjayakan kertas projek ini.PENGHARGAAN Alhamdulillah.T. setinggi pujian terhadap Allah S. Terima kasih dan penghargaan diberikan kepada ahli keluarga terutamanya anak tersayang Insyarah Syazwani yang sentiasa memberi semangat dan dorongan dalam menyiapkan kertas projek ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Rahim Bin Juhan Sarjana Sains (Pengurusan) Sekolah Siswazah Universiti Utara Malaysia Oktober 13. pensyarah-pensyarah-pensyarah yang telah mencurahkan ilmu dan sahabat-sahabat yang telah membantu dalam penyediaan kertas projek ini diucapkan jutaan terima kasih. Ibrahim Abd. Semoga Allah sentiasa memberkati dan member-i rahmat di atas amal yang telah kita lakukan. Ucapan ribuan terima kasih juga diberikan kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Derma di atas kerjasama menyediakan kertas projek ini. di atas limpah dan rahmatnya yang telah memungkinkan kertas projek ini disiapkan untuk memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan). Abd.

....... 1............................... 1...... 1.......... 1............... 1. 1................................2 Objektif Khusus .............. 3 7 7 7 8 9 10 11 12 12 1 vii .......................1 Objektif Umum .........................7..................3.4 Hipotesis Kajian ......1 Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) ..........5 Kepentingan Kaj ian ..........3 Objektif Kajian .............1 Latar Belakang ................................................................... 1....................... 1.................. 1.......................3...... 1...................2 Sekolah Menengah .....7 Definisi Konsep ............2 Pemyataan Masalah ..........6 Batasan Kajian .......................KANDUNGAN Muka Surat : KEBENARAN MERUJUK KERTAS PROJEK ABSTRAK ABSTRACT PENGHARGAAN JADUAL KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH i ii iv vi vii xii Xiv BAB 1: PENGENALAN 1..............7.......

..............2 Konsep TQM ....16 Pelaksanaan TQM MS IS0 9002 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma ..................................................15 Hubungan IS0 9000 Dengan TQM ..13 Faedah-faedah IS0 9000 ..................10 TQM Di Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia .........12 Prinsipprinsip IS0 9000 ............. 2...........6 Objektif TQM ..................8 Keperluan TQM ........ 13 14 15 BAB 2 : ULASAN KARYA 2.................. 2.........7...................... 2........... 2.......... ....................................... 2...... 2...............................5 Teknik Peningkatan Kualiti ..................................... 1.........11 Latar Belakang IS0 9000 ................................................................................. 2........ 2................................................ 16 16 20 21 22 23 24 24 26 2........9 Kelebihan Pelaksanaan TQM ........7.................. 2.................1...1 Pengenalan 2.....................................3 Evolusi TQM ........14 Falsafah TQM .......................4 Prinsip-prinsip TQM .....5 Guru-guru .......7 Fokus TQM ....... 2...................... 1.......................... 27 28 31 32 33 34 35 VU1 ........................... 2.7..................................... 2......... 2...........3 IS0 9002 ...4 Kepuasan Kerja ......... .

. .....16.16...17.17.. ..7DokumenBab4Elemen4. .. 2.. __ .. 61 61 63 63 ..17 Teori Berkaitan Dengan Kepuasan Kerja .....1 Soal selidik . ......... ..... 3... ....... . .. __....... 3... 36. . ..... 2............ : .. .... . .. .... .... ........ .. .. .17 ....3..... ......... . .4 Teori Kontigensi ____ .........1 Teori Keperluan Hirarki Oleh Maslow . .. .... 2..... ......2.... .. ... ... 2.... .. ... .... :_ _.. _.1 Peringkat Pelaksanaan TQM IS0 9002 . 3........ BAB 3 : METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.... 2....... _.... ... ......3. . .. _... .. ..........3._. .165 Dokumen Bab 2 Peringkat 5 ... . . 3.. . ...... .2 Pemerhatian .__................ 2....... .2 Kajian Rintis .......16.. _..... ........... ....17. 65 65 3.... ....17...... ..... ... ._.18 Kesimpulan . .....4DokumenBab2Peringkat3&4.16... ..... .o ... ....... .2 Dokumen Bab 2 Peringkat 1 ..2TeoriXDanYDouglasMcGregor .. . ._.. ..... 38 41 43 47 49 50- 2.5 Teori Nilai Locke ...... .. ... ........ .. . ...3 Rekabentuk Kajian ..... . .... .. 2.... 2........ .. 2.16.. ...6 Dokumen Bab 2 Peringkat Audit Dalaman .... _ __.16... ........ ... ............... _.1 Pengenalan . ..3 Temu bual . 2.... ... ..... ..17... ...... 2. ............ .. . ... 2......... 52 52 54 56 57 58 59 I’cl. ..3 Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg _.....3 Dokumen Bab 2 Peringkat 2 .

.............................2...............................................4 Gaji Dan Elaun .3 Tempoh Perkhidmatan ................ 3... 69 69 69 70 70 71 72 74 76 75 81 88 4.......... 4.... 3.4 Populasi dan Sampel ...5...........................5 Kaedah Pengumpulan Data .....6.............1 Hipotesis Tentang Perbezaan ............2 Umur ..... 3........ 4............ X .................................2..............1 Jantina ................. 4..6.....4 Aras Signifikan .5 Analisis Hipotesis . .................... 4.............................6 Kesimpulan .......... 4.................5.4 Perihal Pembolehubah Bersandar .....................3 Korelasi Pearson ............................. 4.....................3 Analisis Kebolehpercayaan ....2 Hipotesis Tentang Korelasi .. 65 65 66 67 67 67 68 3.2 Analisis Diskriptif ........2............6 Kaedah Penganalisisan Data ..................... BAB 4 : KEPUTUSAN KAJIAN 4.............. 3.............................3.........................................6........................... 4.........................................1 Ujian-t ...................................... 3.......... 4......... 4........1 Pengenalan .2..............................6..........2 Ujian ANOVA ..... 4..

. .. .. ......2..1 Pengenalan ..... ... .. .. . 111 112 Lampiran D Sijil MS IS0 9002 ......................... 5..... 5 . 89 89 89 90 92.. . 5...3 Faktor Pekejaan ... 5........ .BAB 5 : PERBINCANGAN 5..... ....... ... . ..... 102 110 Lampiran C Surat Kebenaran Daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis . .. ..... . ................ 95 95 BIBLIOGRAFI ......... ............. .. ... .. .. .. .. ..5 Rumusan ........ ..... .........3 Kesimpulan Kajian . .. 94 .. . __.. . ........................ .......4 MasaIah Kajian .. ... ... ........ ......2.. . ..... . .......... ..... ............. .... .. ....... . .... 5. 98 Lampiran A Lampiran B Soalan Soal Selidik . Surat Kebenaran Daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Kementerian Pendidikan .............. ..... .. .... ... ... 2 Perbincangan Hasil Kaj ian .. .. .... ..2...... ... .... . ..... ........1 Kepuasan Kerja .... 5.. .. ................... .. ... ... ...2 Faktor Bukan Pekerjaan .... 5.... .. .

. . . 71 72 62 68 69 70 29 Taburan Responden Berdasarkan Gaji dan Elaun. . . . . Taburan Responden Berdasarkan Umur. . . . . . .5 Perbandingan Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronbach Untuk Soalan Soal Selidik Sebenar Dengan Kaj ian Rintis . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . .1 JaduaI3. . . . Taburan Responden Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan . . Jadua14. 78 xii . . . . _ . . . . . .1 Jadua14.2 Jadua14. . . .2 Jadual4. . Jadua14.1 Lima Standard Di Bawah Siri IS0 9000 Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronback Untuk Soal Selidik Ketja Rintis Bagi 20 Orang Responden. . . . Jadua13. . .7 Keputusan Analisis Perbezaan Di Antara Jantina Terhadap Kepuasan Kerja Selepas Pelaksanaan TQM. . . . . . . .8 Keputusan ANOVA Di Antara Umur Dengan 77 75 73 Kepuasan Kerja Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. . . . . . . . . . . . Jadua14. . . . .4 . ._ . Jadua14. . .6 Taburan Responden Berdasarkan Tahap Kepuasan Kerja. . . . . . . . . . _ . Taburan Responden Berdasarkan Jantina. .SENARAI JADUAL Muka Surat Jadual2. . . . . . . . . . Jadua14. . . . .3 Kekuatan Korelasi. . . . . . . .

. . . . . . _. Jadual4. . .9 Keputusan ANOVA Di Antara Tempoh Perkhidmatan Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. .13 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Latihan dan Pengiktirafan. . . . . . . _. . . . . . . . . . .10 Keputusan ANOVA Di Antara Gaji dan Elaun Dengan 79 Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. . . . . _. . _. 87 85 84 82 81 x111 . . . . _. .Jadua14. . Jadual4. . . _. __. . . . . . . . . . Jadual4. . . Jadual4. . .14 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Peningkatan Kualiti.11 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubah Bebas Suasana Kerja. . . . . . . _. _. . . . . . . . . . . Jadual4. .12 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubah Bebas Rakan Sekerja. .

.SENARAI RAJAH M&a Surat Rajah 2.2 Hubungan Di Antara IS0 9000 Dengan TQM . . . . . .4 Teori Keperluan Hirarki Maslow 31 34 35 53 xiv . . . Rajah 2.3 Lapan Langkah Ke Arah mencapai Sijil IS0 9000 Rajah 2.1 Dokumen Yang Mempunyai 4 Peringkat . . Rajah 2.

Bekerja Guru-guru seperti yang tercatat di muka surat tajuk dan kulit kertas projek (asitappears on the titlepageandfrontcoverofprojectpaper) bahawa kertas projek tersebut boleh . JUHAN calon untuk Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) projek yang bertajuk (candidate forthe degree 00 telah mengemukakan kertas (haspresentedhis/herprojectpaperofthe following title) PengUrUSan Kualiti Menyeluruh (TQM) dan Kepuasan . Nama Penyelia (iTame ofsupervr'sor): Prof Madya Dr Mustapah Hj. the undersigned. yang bertandatangan. dari segi bentuk serta kandungan. Daud Tandatangan (Signature) Tarikh (Date) . RAHIM B. memperakukan bahawa (i.Sekolah Siswazah (Graduate School) Universiti Utara Malaysia PERAKUAN KERJA KERTAS PROJEK (Certification of Project Paper) Saya. anb that a satisfactow know/edge ofthe fieidis coveredbytheprojectpaper).- . (that the project paper acceptable in fom and content. certimthat) ABD.diterima dan meliputi bidang ilmu dengan memuaskan.

Pencapaian di dalam peperiksaan PMR. Pencapaian yang cemerlang di dalam bidang akademik dan kokurikulum di peringkat negeri Perlis inilah yang memungkinkan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mencadangkan sekolah ini sebagai sekolah perintis kepada pelaksanaan TQM di peringkat sekolah menengah. .1 BAB 1: PENGENALAN 1. didirikan pada tahun 1948 hasil derma dari orang ramai dan merupakan sekolah menengah yang pertama didirikan di negeri Perlis. Sekolah ini terletak di Kangar. SPM dan STPM untuk sepuluh tahun kebelakangan ini begitu memuaskan dari segi kuantiti dan kualitinya.1 Latar Belakang Sekolah Menengah Kebangsaan Derma merupakan sekolah menengah yang pertama di negara ini dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia imurk melaksanakan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) dengan sasarannya untuk mendapat sijil IS0 9002. Tambahan pula negeri Perlis telah . Kecemerlangan di dalam bidang sukan dan kokurikulum juga begitu menggalakkan Pada tahun 1995 sekolah ini telah me&patanugerah l&as Milo berdasarkan pencapaian yang cemerlang di dalam bidang sukan dan permainan. muncul sebagai negeri yang terbaik pencapaiannya di dalam peperiksaan SPM sejak sepuluh tahun yang lepas.

produktiviti dan perkhidmatan. TQM berbeza &u-i pengttrusan tradisional.2 Untuk merealisasikan cadangan Kementerian Pendidikan ke arah pelaksanaan TQM bermakna sekolah ini mestilah mengubah kaedah dari pengurusan tradisional ke pengurusan kualiti menyeluruh (TQM). Semasa pelaksanaan TQM di sekolah ini akan memberikan budaya kerja yang baru kepada guru-guru dan pekerja-pekerja. TQM dilihat sebagai satu pendekatan sistematik dan bersepadu untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui cara penambahbaikan berterusan dalam semua bidang operasi. matlamat jangka pendek berorientasikan pencapaian keputusan dengan pengurus mengurus dan pekerja bekerja manakala T Q M memberi tumpuan kepada pelanggan. . Keadaan ini akan mewujudkan kepincangan dalam pentadbiran seperti masalah tidak dipedulikan. Pascale dan Athos (198 1) menyatakan kejayaan mencapai objektif organisasi tidak bergantung kepada kewangan dan material semata-mata tetapi j uga bergantung kepada pekerj a-pekerja. mestilah dijarninkan kepuasan bekeja mereka. matlamat jangka panjang berorientasikan proses dan penambahbaikan kualiti proses dengan setiap orang bekerja mencari kaedah yang lebih baik untuk bekerja. Kegagalan organisasi sekolah untuk mencapai matlamat merupakan guru-guru dan pekerja-pekerja dengan baik dan kegagalan pengetua mengurus teratur. kurang perbincangan dan tiada persefahaman di antara pengetua dengan guru-guru dan pekerja-pekerja. di antara perbezaannya ialah pengurusan tradisional memberi tumpuan kepada keperluan organisasi itu sendiri. khidmat tidak dinilai dengan setimpal.

Pengetua sebagai pemimpin perlu mengetahui bagaimana hendak mencapai matlamaat TQM di samping dapat memuaskan hati guru-guru dan pekerja-pekerja serta mendorong mereka berkerja bersungguh-sungguh. Ggenichi Toguci dan Frederick W Taylor) dan ternyata membuahkan hasil yang memberangsangkan. Pelaksanaan TQM merupakan satu strategi dalam reformasi pendidikan untuk meningkatkan taraf pendidikan ke arah mencapai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. 1. bersistematik dan berterusan.2 Pernyataan Masalah Melaksanakan konsep TQM bermakna menggembelingkan usaha ke arah meningkatkan kualiti perkhidmatan yang akan diberikan kepada pelanggan sesebuah organisasi. 1993). Kilang-kilang perusahaan di Jepun terutamanya kilang-kilang pengeluar kereta telah mempraktikkan idea-idea dari pelopor-pelopor utama TQM (Dr Joseph M Juran. Sesebuah organisasi akan lebih kukuh dari segi kualiti apabila TQM dan IS0 9002 dimasukkan sebagai komponen dalam sistem kualiti. Dr W Edward Deming. Karou Isikawa.3 Guru-guru dan pekerja-pekerja merupakan aset penting bagi sekolah. Ini ialah kerana hampir separuh daripada kaedah pengukuran dalam TQM mempunyai persamaan . Mengambil iktibar dari kejayaan pelaksanaan konsep TQM di negara Jepun dan Amerika Syarikat mendorongkan TQM diserap ke dalam Perkhidmatan Awam dan ke dalam Perkhidmatan Pendidikan (Salis. TQM itu sendiri merupakan satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan dijalankan di semua peringkat organisasi secara menyeluruh.

Mewujudkan dan membentuk sebuah organisasi yang cekap dan berkesan mestilah dengan melibatkan keseluruhan anggota organisasi dari setiap lapisan dalam pelaksanaan TQM. Objektif TQM ialah untuk membentuk sebuah organisasi yang cekap serta dapat memenuhi keperluan pelanggan. Dalam konteks pendidikan IS0 9002 adalah sesuai kerana merupakan ‘standard’ untuk menilai keupayaan satu sistem kualiti (Hoyle. 1994) . Tangguangjawab pengurusan ii. Perlis. Dalam memastikan keberkesanan pengurusan pendidikan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia akan memastikan semua sekolah rendah dan menengah melaksanakan TQM secara berperingkat mulai tahun 1998. Sistem kualiti .1996) Kajian yang akan dijalankan ditumpukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma sahaja iaitu untuk melihat sejauh mana kepuasan bekerja (atau ketidakpuasan bekarja) guru-guru dan pekerja-pekerja setelah pelaksanaan TQM. Sebagai percubaan kepada projek ini Kementerian Pendidikan telah memilih dua buah sekolah di Perlis sebagai perintis iaitu sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah. Pelancaran pelaksanaan TQM di kedua-dua sekolah ini telah diresmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan iaitu Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak pada 12 haribulan Jun 1996 (Utusan Malaysia. Umumnya IS0 9002 mengandungi 20 keperluan syarat iaitu : i. Sekolah rendah ialah Sekolah Kebangsaan Seri lndra manakala sekolah menengahnya pula ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.dengan IS0 9002 (Nelson. Jun 13. 1995) . Kedua-dua sekolah ini terletak di Kangar.

Khidmat susulan xx. Audit kualiti dalaman xviii. Ujian dan pemeriksaan’ xi. Teknik-teknik statistik Untuk memenuhi 20 keperluan syarat yang ditetapkan ini merupakan satu penambahan beban tugas yang ketara dari beban tugas yang sedia ada. Status pemeriksaan dan ujian xiii. penghantaran. Kawalan dokumen dan data vi. pembungkusan. Kawalan produk yang tidak confirm xiv. Review kontrak iv. ukuran dan ujian xii. Kepuasan bekerja guru-guru dan pekerja-pekerja merupakan satu bidang yang telah banyak . Latihan xix. Kawalan proses x. Kawalan produk yang dibekal oleh pelanggan viii. Perolehan (purchasing) vii. Identifikasi dan penjejekan (tracebilityl produk ix. Tindakan pemulihan dan pencegahan xv. preservation dan pengendalian xvi. Kawalan alatan untuk pemeriksaan. Penyimpanan.5 iii. Kawalan rekod-rekod kualiti xvii. Kawalan rekabentuk v.

dapat mengawal emosi dengan baik. Jika tidak dipenuhi ia akan membentuk satu sindrom reaksi negatif pekerja terhadap organisasi. Perasaan tertekan boleh meletakkan seseorang itu dalam keadaan tidak rasional. Kualiti atau prestasi kerja akan meningkat apabila seseorang pekerja memperolehi kesan ganjaran daripada keperluan yang lebih mempengaruhi kepuasan bekerja. lebih bijaksana. cemas dan tegang.6 dan lama diperkatakan serta di buat penyelidikan. Di sini nyatalah seseorang guru atau pekerja itu tidak mungkin dapat berfungsi dengan berkesan jika ia dalam keadaan tertekan. guru perlulah merasa dan mencapai kepuasan kerana mempunyai kepuasan bekerja yang tinggi berkaitan dengan produktiviti yang tinggi. Minat yang berterusan dalam bidang pekerjaan adalah berlandaskan kepada kepercayaan bahawa untuk berfungsi dengan lebih berkesan dalam sistem pentadbiran sekolah . Satu kajian telah dibuat oleh Stephen (1993) menunjukkan pengurus yang mempunyai kepuasan bekerja yang tinggi adalah lebih berminat untuk mendengar pandangan orang lain. Kajian awal mengenai kepuasan bekerja di kalangan guru telah dibuat oleh Cormick (1992) dengan mengatakan guru merupakan golongan pekerja yang sentiasa tidak puas terhadap bidang tugas mereka. apa lagi sifat kasih sayang. Gejala ini menghalang seseorang itu mewujudkan sifat yang positif. Keperluan ini merentasi semua bidang pekerjaan. Sifat-sifat yang sedemikian akan dapat meningkatkan . sanggup menerima kritikan dan mewujudkan keperihatinan yang lebih terhadap perasaan orang lain. Beliau juga tidak dapat memusatkan perhatian kepada pekerjaan dan gagal menikmati perasaan gembira atau puas hati terhadap kerja yang dilakukannya.

c) Menentukan perkaitan di antara pembolehubah yang mempengaruhi kepuasan kerja secara keseluruhan.3. 1.3 Objektif Kajian 1. Sekiranya masalah dan keperluan guru-guru dan pekerja-pekerja tidak dinilai dengan sewajamya dikhuatiri matlamat pelaksanaan TQM akan tejejas. 1.1 Objektif Umum Kajian ini dibuat untuk mengenalpasti faktor-faktor demografi guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma serta f&or suasana tugas yang mempengaruhi kepuasan bekerja mereka secara keseluruhan. .produktiviti terutamanya bagi pekerja yang terlibat dengan perhubungan manusia seperti guru dan pekeja sekolah.3.2 Objektif Khusus Kajian ini mempunyai objektif khusus iaitu: a) Mengukur tahap kepuasan bekerja secara keseluruhan di kalangan guruguru di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma setelah pelaksanaan TQM. b) Membuat perbandingan tahap kepuasan keja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma berdasarkan faktor demografi setelah pelaksanaan TQM. Oleh itu satu kajian seharusnya dibuat untuk mengukur tahap yang kepuasan bekarja mereka dan mengenalpasti dengan lebih tepat f&or-faktor menimbulkan kepuasan bekerja.

Ho2: Tiada terdapat perbezaan yang signifikan di antara umur terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. .8 d) Mengenalpasti aspek-aspek yang menyumbangkan kepada kepuasaan kerja dan ketidakpuasan bekerja. Hipotesis yang ingin diselidiki dalam kajian ini ialah seperti berikut. Ho3: Tiada terdapat hubungan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ho 1: Tiada perbezan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ho4: Tiada terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun bulanan terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. e ) Persepsi guru-guru dan pekerja-pekerja terhadap TQM 1.4 Hipotesis Kajian Berdasarkan objektif kajian maka dibentukkan hipotesis kajian yang sebolehbolehnya dapat memenuhi kehendak yang terkandung di dalam objektef kajian di atas.

. dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Dapatan daripada kajian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sebanyak panduan kepada pengetua sekolah menengah dalam merancang program peningkatan akademik dan insan.kalangan guru-guru SekolaE’ Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.9 Ho5 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor suasana kerja dengan kepuasan kerja di kalangaan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Diharapkan maklumbalas dari kajian membolehkan pencerapan suasana pengurusan di sekolah-sekolah boleh dipertingkatkan. Ho8: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pengurusan kualiti . Ho6: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor n&an sekerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ho7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja ‘di .5 Kepentingan Kajian i. 1. ii. Diharapkan perkaitan dapatan daripada kajian ini memberikan gambaran tentang di antara bidang pekerjaan dengan kepuasan bekerja secara keseluruhan apabiia sesebuah sekolah itu ingin melaksanakan TQM.

Diharapkan dapatan daripada kajian ini boleh digunakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri untuk membantu pengetua supaya menjadi pemimpin sekolah yang berkesan berteraskan kepada TQM. guru bukan siswazah dan guru sandaran. Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia mengatasi masalah pekerja-pekerja dan guru-guru di sekolah. cabaran-cabaran serta perasaan guru-guru dan pekerja-pekeja yang bertugas mendidik anak-anak mereka. Kajian ini berkaitan reaksi mereka terhadap suasana kerja apabila pelaksanaan TQM ke arah mencapai sijil IS0 9002.10 iii. Kajian tertumpu kepada kepuasan bekerja guru-guru Sekoiah Menengah Kebangsaan Derma. v. ii.6 Batasan Kajian i. Bagi masyarakat umum diharapkan dapatan daripada kajian ini membolehkan mereka mengetahui dan memahami masalah-masalah. Diharapkan kajian ini berguna untuk membantu pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah. vi. Kajian ini meliputi semua guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma iaitu guru siswazah. iv. Di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan pula diharapkan dapatan daripada kajian ini boleh membantu mereka mengesan mengenai kriteria-kriteria pengambilan guru-guru pelatih dan pekerja-pekerja yang berkesan untuk bertugas di sekolah-sekolah. . Kangar. 1.

peningkatan kualiti. Mar&ala pembolehubah bebas ialah meliputi faktor-faktor demografi pekerjaan Faktor-faktor pekerjaan ialah seperti gaji. latihan dan pekerjaan. Kangar. suasana kerja. taraf perjawatan. rakan sekerja. 1. ekonomi.11 iii. tanggungjawab kualiti. v. sosial dan politik tidak melibatkan keputusan kajian ini. iv. Penyelidik akan membuat andaian bahawa jika suasana kerja yang memberangsangkan maka reaksi guru akan baik dan secara langsung akan memberi kesan kepada peningkatan prestasi pelajar di dalam bidang akademik dan kurikulum. Pembolehubah bersandar ialah kepuasan kerja guru-guru selepas pelaksanaan TQM di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. jaminan kualiti. perkhidmatan. pekerjaan pula ialah seperti urnur dan jantina. Sumber data yang diperolehi untuk kajian ini didapati daripada guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaa Derma di sepanjang bulan September dan Oktober 1997. Keputusan kajian berdasarkan kepada data yang diperolehi pada tempoh kajian sahaja. tempoh dan bukan peketjaan. Faktor bukan . budaya kualiti. hnyelidik tidak bercadang untuk melibatkan secara langsung pencapaian pelajar dengan suasana kerja guru.7 Definisi Konsep Kajian yang dijaalankan ini melibatkan beberapa pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas. Perubahan-perubahan yang berlaku selepas itu seperti suasana kerja.

Kualiti pula mempunyai beberapa pengertian di antaranya menurut Teuku Iskandar (1984) kualiti bermaksud mutu atau baik buruk sesuatu perkara.12 1. Pengurusan merupakan Kualiti satu Menyeluruh (Tot01 Quality Management . Sekolah menengah dikiasitikasikan . layanan mesra. Pada masa ini kebanyakan sekolah menengah mempunyai pelajar-pelajar dari tingkatan satu hingga ke tingkatan lima atau tingkatan enam.7. Menurut Deming (1989) pula menyatakan kualiti sebagai satu kadar yang boleh diramalkan mengenai kesamaan dan harapan kepada kos yang sesuai dengan pelanggan. kecekapan dan mudah diperolehi (Ahmad Sarji. kualiti bermakna memenuhi kehendak pelanggan. Terdapat juga sekolah menengah yang mempunyai pelajar-@ajar dari tingkatan satu hingga ke tingkatan tiga. Beliau juga menyatakan kualiti seharusnya menuju kepada keperluan pelanggan pada hari ini dan akan datang. 1995). Di antara contoh ciri-ciri yang berkualiti dalam Perkhidmatan Awam ialah menepati masa.1 Pengurusao Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentakrifan pengurusan menurut Alkinson (1989) adalah sebagai satu proses sosial menentukan tanggungjawab untuk kecekapan dan kekesanan perancangan dan perjalanan pergerakan-pergerakan perusahaan.TQM) pula pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan proses dijalankan di semua peringkat organisasi secara menyeluruh dan berkesan. ketepatan fakta.7.2 Sekolah Menengah Sekolah menengah bantuan penuh kerajaan mempunyai pelajar-pelajar tingkatan satu hingga ke tingkatan enam. Secara umum. 1.

7. IS0 9000 bukanlah standard prod& apa-apa Ia tidak mendandungi syarat keperluan yang mana satu-satu produk atau perkhidmatan perlu . satu idetiti atau status pemeriksaan. Oleh itu jika terdapat masalah ‘nonconformance ‘. 1. IS0 adalah panggilan -kepada -perkataan Greek “LSOS” yang bermaksud sama IS0 9002 ialah satu siri seperti dalam perkataan ‘isometric ’ atau ‘isotope ‘.3 IS0 9002 IS0 bukanlah kependekan bagi ‘International Organization for Standardization ‘. 1995). produk kepadaa Bagaimanapun. mempunyai asrarna dan mempunyai tingkatan lima atau tingkatan enam (Azizan. standard antarabangsa bagi sistem kualiti. Siri ini menyatakan syarat atau keperluan dan cadangan untuk rekabentuk dan penilaian satu sistem pengerusan yang mana tujuannya ialah untuk mempastikan bahawa pembekal dapat membekalkan produk dan perkhidmatan yang dapat memenuhi syarat atau kehendak tertentu. Sekolah Menengah Gred A mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai muridmurid melebihi 1500 orang. Dalam IS0 9000 tidak terdapat apa-apa kriteria memenuhinya (Hoyle. masalah ini adalah berkaitan dengan sistem kualiti bukan dengan produk. . Sifat produk itu tidak akan berubah sama ada terdapat atau tidak satu rekod dokumen atau label pemeriksaan.13 kepada dua kategori iaitu Sekolah menengah Gred A dan Sekolah Menengah Gred B. kita boleh menyoal sama ada satu-satu produk itu mempunyai rekod tertentu.l994) penerimaan produk. Jadi kita tidak boleh menyandarkan apa-apa piawaian IS0 9000.

IS0 9002. Jika seseorang itu tidak puas hati dengan satu-satu prod& ia bebas membeli produk yang serupa dari pembekal yang lain.14 Terdapat lima standard di bawah siri IOS 9000: IS0 9000. IS0 9000 dan IS0 9004 adalah merupakan garis panduan manakala IS0 9001. Mahmood Nazar Mohamad (1990) menyatakan kepuasan bekerja sebagai satu sikap atau perasaan positif yang ada pada pekerja terhadap kerja-kerja yang mereka lakukan. IS0 9002 dan IS0 9003 adalah model-model kepastian kualiti. Dalam kajian ini kepuasan bekeja merujuk kepada perasaan guru-guru terhadap . Satu-satu produk atau perkhidmatan dikatakan mempunyai kualiti bila ia memenuhi keperluan pelanggan. 1995). IS0 9000 menyediakan asas yang kukuh bagi pelaksanaan TQM (Ek dan Chang. Konsep kualiti yang tersirat dalam IS0 9000 adalah serupa dengan konsep kualiti dalam TQM iaitu memenuhi keperluan. 1. Perasaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor persekitaran yang berbeza di antara seorang pekerja dengan pekerja yang lain. IS0 9003 dan IS0 9004. Pelaksanaan tugas yang baik diberikan oleh guru apabila mereka menerima ganjaran dan keperluan tugas mereka dipenuhi.4 Kepuasan Kerja Menurut Locke (1976) kepuasan bekerja merupakan suatu keadaan emosi yang menyenangkan hasil dari persepsi seseorang terhadap pekerjaannya sebagai satu kejayaan. Kepuasan bekerja merupakan kepuasan dalaman pekerja yang berkait rapat dengan kerja yang mereka lakukan . IS0 9001.7.

. Kepuasan ini merangkumi tahap keselesaan dan keseronokan yang dinikmati oleh mereka selepas menyempurnakan kerja-kerja yang diamanahkan.15 keadaan yang wujud dalam tugas harian mereka . peluang perkembangan. Guru-guru ini terdiri dari guru siswazah. pengiktifan. Keperluan-keperluan yang diingini oleh guru-guru dan pekerja-pekerja ialah seperti jaminan kerja.7. gaji. bukan siswazah dan guru sandaran. tanggungjawab.5 Guru-guru . . kemajuan. hubungan dengan rakan sejawat dan suasana kerja. Guru-guru yang dimaksudkan ialah Pegawai Pendidikan yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Derma mengikut mata pelajaran yang teiah ditetapkan. 1.

Kangar pada tahun 1996 dan 1997. .16 BAB 2: Ulasan Karya 2.2 Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Buku “Quality Vocabulary: Part I. Perbincangan juga akan dibuat mengenai teori dan kepentingan penyelidikan yang berkaitan dengan kepuasan kerja.TQM) dan kaedah pelaksanaannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. International Term” (1986) mendefinisikan kualiti sebagai keseluruhan ciri dart sifat keluaran atau barangan atau perkhidmatan yang mempengaruhi keupayaan untuk memenuhi keperluan yang tersurat dan yang tersirat. 2. Untuk mendapat pengiktirafan di atas pelaksanaan TQM ini pihak pentadbir sekolah telah berusaha bersungguh-sungguh ke arah mencapai sijil IS0 9002 yang akan dianugerahkan oleh SIRIM. Semasa pelaksanaan TQM di sekolah ini tentunya akan mempengaruhi suasana kerja guru-guru.1 Pengenalan Dalam bab ini akan dibuat perbincangan secara ringkas mengenai pengurusan kualiti menyeluruh (Total Qualiti Managment . Suasana kerja ini mempunyai kesan kepada beban tugas guruguru iaitu sama ada mereka mempunyai kepuasan kerja yang tinggi atau rendah kerana sebelum ini mereka telah dibiasakan dengan kaedah pengumsan tradisional.

Ia juga kurang berguna dalam dunia pemiagaan teknikal kerana keperluan pelanggan telah ditetapkan dari segi unsur-unsur fizikal. Beliau mengutarakan beberapa pendekatan ke arah mencapai objektif kualiti seperti komitmen kepada penambahbaikan berterusan. paling mahal dan eksklusif dan dibekalkan oleh “specialist” untuk kumpulan tertentu sahaja. Produk yang tinggi kualitinya adalah berada teratas dalam pasaran. digunakan dalam keadaan ini. Dari segi bahasa kualiti kerap dihubungkaitkan dengan kecemerlangan. 1996). di mana ia dijual dan mungkin jenama barangan itu. Semua ini mengambil kira tanggungjawab persekitaran (Burall. kualiti dalam dunia pemiagaan adalah untuk “specialist” bagi pasaran tertentu dan kurang berguna kepada mereka yang menjual dalam pasaran umum yang kompetatif. W. Phil Crosby (1979) mendefinisikan kualiti sebagai barangan atau keluaran atau perkhidmatan yang memenuhi keperluan. falsafah mengenai kecacatan sifar. memahami hubungan pembekal-pelanggan dan penilaian jumlah biaya bukan dari segi ekonomi sahaja. . Edwards Deming pula mendifinisikan kualiti sebagai satu kadar yang boleh diramalkan tentang kesamaan dan keboleharapan pada kos yang rendah dan-sesuai dengan pasaran. Apa yang menyebabkan barangan ini tinggi kualitinya mungkin tidak jelas selain Jika daripada harganya.17 Joe Juran (1980) mendifinisikan kualiti sebagai kesesuaian sesuatu barang atau produk atau perkhidmatan antara tujuan dengan penggunaannya atau sesuai untuk digunakan.

Perkhidmatan yang berkualiti. berterusan dan menyeluruh yang melibatkan semua aspek aktiviti dan semua ahli dalam organisasi. iii. Rushami Zein Yusoff. Mustafa Haji Daud (1997) menyatakan setakat ini definisi yang terbaik pemah dikemukakan ialah oleh Profesor Madya Dr. Kualiti mustahak untuk dua alasan (Arrold. fokus kepada kemahuan pengguna. kerja berpasukan. Amalan-amalan operasi yang berkualiti. aktiviti dan set. Nilai dan sikap yang berkualiti iv. Definisi penekanan kepada empat unsur penting iaitu. Menurut Bralla (1996) TQM merupakan pendekatan pengurusan yang memberi penekanan kepada hasil dan penambahbaikan perkbidmatan kualiti. Jika kualiti tidak dipersembahkan seperti yang dimahukan oleh pengguna dan barangan itu didapati . Universiti Utara Malaysia yang mendefinisikan TQM sebagai satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan atau pengguna secara sistematik. 1996).18 Mar&ala TQM merupakan satu pendekatan penambahbaikan yang berkesan dan kefleksibelan sesebuah organisasi atau syarikat secara keseluruhan. i. Hal ini termasuklah penyertaan organisasi dalam memajukan pengukuran kualiti. latihan yang bersungguh-sungguh dan penambahbaikan berterusan. Ia merupakan satu cara pengurusan melibatkan keseluruhan organisasi yang meliputi semua jabatan. Produk atau keluaran atau barangan yang berkualiti di atas memberikan ii. Pengarah Institut Pengurusan Kualiti.

sokongan dan pengiktirafan terhadap kejayaan dan pencapaian mereka. Pekerja memerlukan motivasi. Proses mestilah cekap dalam penghasilan kemantapan kualiti yang dikehendaki dengan seboleh-bolehnya menuju kepada kecacatan sifar. pertambahan inventori. tentunya pelanggan tidak berpuas hati. tenaga dan peningkatan kos pengeluaran. kualiti tidak bermaksud memeriksa keluaran dengan mengasingkan yang baik dari yang cacat. Untuk pengilang. Proses yang menghasilkan barangan cacat akan mengganggu jadual penghantaran kepada pengguna. mempunyai pengaruh besar atau keupayaan pekerja untuk menghasilkan kualiti dan sistem kerja yang baik. Pengilang mesti memastikan tidak berlaku kecacatan dari tempat permulaan lagi. kaedah bekerja dan khasnya perubahan kebudayaan itu sendiri. Memahami bahawa manusia yang menghasilkan kualiti membawa kepada perubahan cara kepimpinan. dorongan. Pemimpin perlu menghargai pencapaian pekerja dan jika perlu diberi bimbingan ke arah kejayaan yang lebih besar. Barry (1997) menyatakan pengorganisasian dan budaya kualiti saling mempengaruhi untuk melahirkan satu keutamaan persekitaran yang bermotivasi. Stail kepimpinan mempunyai kesan yang besar kepada motivasi. Perubahan kebudayaan bermaksud perubahan tingkah laku dan perubahan cara sesuatu institusi itu diurus atau dipimpin. sistem dart Persekitaran pula prosedur. membazir masa. . Sallis E (1993) mendefinisikan TQM sebagai pertukaran kebudayaan iaitu melibatkan perubahan sikap. Sebagai syarat untuk menghasilkan kualiti oleh pekerja akan memerlukan persekitaran pekerjaan yang sesuai seperti peralatan. Motivasi boleh mewujudkan suasana peningkatan harga dir-i dan memperkukuhkan sahsiah pekerja. Thomas J. nilai.19 cacat.

20 Kerjasama di antara anggota-anggota lama dan anggota-anggota baru di dalam organisasi akan mengambil sedikit masa sebagai penyesuaian.3 Evolusi Pengurusan Kualiti Menyeluruh Singkatan jaminan kualiti pertama kali digunakan di makmal telefon Bell pada tahun 1920an oleh kumpulan perintis dalam bidang ini termasuklah George Edward. Sungguhpun perkataan menyeluruh digunakan . 2. Untuk lebih lima dekad kaedah teknikal ini telah ditetapkan sebagai asas jaminan kualiti tetapi pada awal tahun 197Oan fokus kualiti bertukar dari aspek teknikal kepada falsafah pengurusan. Feigenbaum (1983) memperkenalkan singkatan kawalan kualiti menyeluruh sebagai menggambarkan komitmen keseluruhan dalam usaha pihak pengurusan dan pekerja sesebuah organisasi meningkatkan kualiti. Sejak lebih dari sedekad dahulu A. seseorang pengums akan memberi Kepimpinan kesan yang sangat bermakna dalam mempengaruhi pengurusan kerja organisasi. Peraturan asas bagi kawalan kualiti menyeluruh adalah dengan membina komitmen pengurusan atasan untuk penambahbaikan kualiti secara proses berterusan.V. Banyak daripada kaedah teknikal untuk kawalan kualiti statistik seperti kawalan carta dart kaedah persampelan dimajukan oleh mereka. Pengurusan Jepun menerapkan konsep ini merujuk kepada kawalan kualiti syarikat. Pada hari ini bila dikatakan jaminan kualiti ia dirujuk kepada komitmen untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti melalui seluruh organ&i termasuklah dalam semua fungsi pemiagaan. Harold Dodge dan Walter Shewhart.

2.i. Ia menekankan prinsip asas yang serupa dengan jaminan kualiti. Seterusnya penambahbaikan berterusan merupakan satu proses yang menjadikan prinsip teras kepada pengurusan kualiti. TQM juga memberi penekanan bahawa kualiti itu sebagai isu yang strategik. tanggungjawab. penambahbaikan berterusan.4 Prinsip-Prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh Istilah berbeza yang digunakan untuk merujuk pendekatan organisasi berkaitan kualiti boleh mengelirukan. 1 anggota bawahan ke arah usaha peningkatan kualiti. Namun demikian istilah-istilah utama memberikan maksud yang serupa untuk semua seperti. Organisaasi mesti mencari kualiti yang dikehendaki oleh pelanggan dan selepas itu menggunakan rancangan strategik dalam semua bidang untuk mencapai sasaran kualiti yang ditetapkan. kawalan kualiti menyeluruh dan kawalan kualiti seluruh syarikat. tujuan strategik. Podolsky (1996) menyatakan TQM bukan proses langkah demi langkah tetapi merupakan orientasi situasi. konsepnya adalah sama iaitu semua pekerja dalam sesebuah organisasi bermula dari pengurus atasan berusaha ke arah peningkatan kualiti.21 untuk syarikat. fokus yang pelbagai. TQM memerlukan pihak pengurusan atasan memainkan peranan utama dalam menggerakkan semua . komitmen menyeluruh. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini TQM menjadi satu kaedah yang popular. Pendekatan yang memberikan kejayaan kepada sesuatu syarikat mungkin tidak sesuai untuk syarikat yang lain. kursus sambil . Semua pekerja dikehendaki menggembelingkan usaha ke arah penambahbaikan kualiti secara berterusan dan kualiti ini diletakkan sebagai sasaran utama di dalam setiap fungsi organisasi.

Kaedah ini telah digunakan oleh pasukan peningkatan kualiti untuk membolehkan semua ahli organisasi menyokong usaha peningkatan kualiti. Kualiti adalah tanggungjawab yang mesti dipikul oleh semua pekerja di dalam organisasi.22 kerja dan lain-lain. vii. Secara umum TQM merangkumi satu set prinsip pengurusan yang difokuskan kepada peningkatan kualiti sebagai panduan dalam semua bidang dan peningkatan organisasi. Prinsip-prinsip ini boleh diturunkan seperti berikut:i. Kaedah-kaedah yang berkaitan ialah seperti. viii. V. iv. Pelanggan yang menentukan kualiti. Masalah kualiti boleh diselesaikan dengan penglibatan bersepadu pekerja dan pihak pengurusan. Penyelesaian masalah dan penambahbaikan berterusan adalah untuk digunakan bagi kaedah kawalan statistik. ii. 2. vi.5 Teknik Peningkatan Kualiti Chestnut (1997) menyarankan supaya TQM memberikan satu set teknik untuk peningkatan kualiti kepada ahli-ahli sesebuah organisasi. iii. Pengurusan atasan mesti mengepalai penyediaan ke arah peningkatan kualiti.Kursus dan latihan bagi semua pekerja adalah asas untuk penambahbaikan kualiti berterusan. Kualiti adalah isu strategik dan fokus utama dari perancangan strategik. Semua peranan dalam syarikat mesti difokuskan kepada penambahbaikan berterusan untuk mencapai tujuan strategik. .

iv. Strategi pengurusan kualiti: Strategi pengurusan kualiti memfokuskan kepada matlamat dan isu jangka panjang. ii. Penjimatan kos. Organisasi memerlukan senario paling kurang bagi jangka masa 5 tahun. Pasukan peningkatan kualiti: Pasukan ini mestilah cepat mencari teknik khusus bagi membolehkan mereka mencapai objektif.23 i. iii. Kawalan proses statistik: Penggunaan kawalan proses statistik yang betul akan memberikan banyak maklumat untuk kita membuat pilihan kepada keputusan mengenai tindakan masa depan. Produktiviti keluaran barangan atau perkhidmatan. Rancangan kualiti: Satu kaedah dari pengurusan kualiti bagi membolehkan organisasi merangka dan melaksana penyelenggaraan dan perkhidmatan yang betul buat kali pertama. Sebahagian daripada kutipan data statistik dan penganalisisan adalah menjadi keperluan untuk jaminan kualiti. memungut dan analisis data serta melaksanakan penyelesaian.6 Objektif Pengurusan Kualiti Menyeluruh TQM mempunyai tiga objektif utama iaitui. Jaminan kualiti: Jaminan kualiti memberikan pihak pengurusan satu set kaedah operasi yang membolehkannya mengemudi organisasi. 2. iii. ii. . Teknik ini berasal dari kaedah kejuruteraan perusahaan dan sekarang ini boleh dikongsi bersama dengan beberapa pihak lain. v. Kepuasan hati pengguna dan keceriaan pengguna.

vi. Proses. Budaya. Pembekal iv.8 Keperluan Pengurusan Kualiti Menyeluruh Menjelang abad ke-21 menyaksikan perkembangan yang pesat sekali dalam bidang teknologi dan perindustrian terutamanya di dalam bidang teknologi maklumat. Persaingan dalam bidang perindustrian menjadi . Banyak negara mengamalkan dasar langit terbuka dengan memberikan peluang yang luas kepada setiap rakyatnya untuk menerima maklumat dari negara luar.24 2. Negara-negara maju seperti Amerika. Komunikasi di antara satu negara ke negara lain menjadi bertambah cepat dan mudah. Pelanggan ii. v.7 Fokus Pengurusan Kualiti Menyeluruh TQM mempunyai enam fokus iaitui. iii. pengguna. Normanya ialah melakukan sesuatu itu betul buat kali pertama. Jepun dan Perancis serta negara-negara industri di Eropah berlumba-lumba meningkatkan kualiti keluaran dan perkhidmatan masing-masing. Staf. TQM bukan alat untuk meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos tetapi ia merupakan perubahan sikap dan meningkatkan kemahiran untuk membentuk budaya kerja pencegahan kegagalan. 2.

Anggota-anggota organisasi dilatih mencari sebab-sebab timbulnya masalah. TQM memberikan banyak kebaikan kerana dari segi objektifnya jelas memperlihatkan kecenderungan untuk member-i kepuasan dan keceriaan hati pelanggan di samping meningkatkan produktiviti dan menjimatkan kos. kos dan tenaga. Cara im dapat memperbetulkan punca masalah bukarmya memperbetulkan gejala yang berlaku. Malaysia sebagai sebuah negara membangun dan berhasrat menjadi sebuah negara maju mestilah berusaha keras untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan supaya mampu bersaing dengan produk dan perkhidmatan dari negara-negara maju.285 mengatakan jabatan kerajaan dapat melaksanakan TQM dengan jayanya jika ia mempunyai persekitaran organisasi . Penetapan minda dapat dicapai dengan mengkaji bentuk halangan dalam bidang-bidang utama. Barangan yang dihasilkan mestilah berkualiti tinggi pada harga yang kompetatif dan mampu dibeli oleh pelanggan dart pengguna. Langkah pencegahan masalah yang terpenting clan utama ialah melakukan sesuatu dengan betul pada kali pertama. 1992.25 semakin sengit. Penambahbaikan berterusan mempunyai manfaat yang besar kepada kualiti kerana ia berjaya mengurangkan sindrom pemeriksaan yang merugikan masa. Kesedaran mengelakkan ralat di dalam hasil pengeluaran produk dan perkhidmatan dapat dicetuskan oleh TQM. P. Penetapan minda perlu dibuat Oleh sebab itulah kebanyakan negara terhadap keperluan kualiti. TQM member-i kesan kepada pihak pengurusan dengan mengambil dan mengamalkan gambaran keseluruhan kualiti. membangun mengamalkan TQM. Mengikut PKPA Bilangan 2.

Persekitaran itu adalah keadaan yang memungkinkan TQM bertapak dengan kukuh. Mengutamakan pelanggan. 2. iii. iv. vii. v. ii. kecacatan. Terdapat tujuh prinsip pengurusan yang mesti diberi penekanan oleh jabatan-jabatan kerajaan. Sokongan pengurusan atasan.9 Kelebihan Pelaksanaan TQM i. Prinsipprinsip itu ialah:i. aduan pengguna dan kerugian adalah penting dalam meningkatkan kualiti. Piawaian kualiti diberi pertimbangan sewajamya di peringkat rangka bentuk kualiti. iv. dokumentasi kualiti. iii. TQM melincirkan perjalanan sistem kualiti. vi. berkembang dan diamalkan sebagai sebahagian cara hidup organisasi. Menekankan jaminan kualiti. pembaziran. Memberi latihan dan pengiktirafan. Anggota-anggota organisasi mendapat latihan terhadap usaha pencegahan kesilapan ke arah kualiti. Mengukuhkan semangat berpasukan. Mengadakan pengukuhan prestasi. Mengadakan perancangan strategik kualiti. tatacara kualiti dan pengendalian kualiti syarikat.26 yang baik. ii. . Usaha penilaian kos terhadap kesilapan.

Ehwal Korporat Perbadanan Produktiviti Negara. Definisi yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam mengenai TQM ialah sebagai proses pengurusan kualiti berorientasikan pelanggan yang berterusan. Jika dilakukan kerja mengikut kualiti dalam arahan kerja akan menjimatkan kos. Perkhidmatan pelanggan dapat meningkatkan pengawasan yang berakhir dengan pengurangan .10 TQM Di Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia Pelaksanaan rancangan TQM merupakan ekoran’ daripada kempen prod&iv&i oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Kualiti dalam arahan kerja merupakan alternatif peningkatan kualiti pada masa kini. kawalan kualiti menyeluruh. vi. kos dan tenaga tahun lepas dapat dikurangkan ke tahun berikutnya. Rancangan peningkatan pengurusan kualiti pengurusan telah bermula secara rasminya pada tahun 1994 dengan penggalakan pelbagai rancangan seperti kawalan mutu. kumpulan kawalan mutu dan yang paling terkini ialah TQM. Agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam pelaksanaan rancangan ini ialah seperti Unit Permodenan Tadbiran Awam Malaysia (MAMPU). Tujuan TQM tersebut ialah untuk membawa perubahan yang menyeluruh dan melahirkan budaya organisasi serta budaya kerja cemerlang. kecacatan dan pembaziran mass. masa dan tenaga.v. melibatkan semua aspek dan semua anggota organisasi. Jumlah ralat. 2. Anggota jabatan kerajaan telah berjaya mengelakkan ralat dalam melakukan sesuatu pekerjaan seperti memasukkan data ke dalam komputer yang lebih tepat.

Jepun. Jabatan-jabatan agihan pula telah berjaya mengawal kelewatan dan tiadanya gangguan dalam penghantaran. ini bermakna mereka merasa puas dengan perkhidmatan yang diberikan. Pengwujudan standard standard IS0 9000 adalah untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh negara-negara ahli diiktiraf di peringkat antarabangsa. Jadual 2 di bawah menunjukkan 5 .28 aduan dari pelanggan. Di Eropah standard ini dikenah sebagai EN IS0 9000 yang merupakan garis panduan sistem kualiti yang perlu diikuti oleh Kesatuan Eropah (EC). negara termasuk Australia. standard di bawah sir-i IS0 9000. IS0 9000 menyediakan kerangka kepada perkembangan sistem kualiti dalam semua industri. 2. Standard yang diterbitkan pada tahun 1987 ini berdasarkan kepada Hampir 50 Standard British 5750 dengan “input” dari beberapa negara lain. Di Malaysia standard ini dikenali sebagai MS IS0 9000. New Zealand.11 Latar Belakang IS0 9000 IS0 9000 adalah satu standard bertulis bagi pengurusan dan jaminan kualiti yang diterbitkan oleh “International Organization For Standardition (ISO)” berpusat di Geneva. UK dan Amerika Syarikat mengamalkan IS0 9000 di dalam standard kualiti di negara masing-masing. Lima standard dalam siri ini ialah IS0 9000 hingga IS0 9004.

Jadual2. / --l IS0 9002 Jaminan kuaiiti dalam: --. Panduan --. --.pengujian. 1994) mendapati beberapa keperluan perlu ditambah kepada standard yang sedia ada berikutan dengan perubahan teknologi dart amalan-amalan yang sedia ada.rekabentuk. Garis IS0 9004 Garis panduan bagi melaksanakan pengurusan .29 Jenis Nama Standard IS0 9000 Keterangan Garis panduan bagi memilih dart menggunakan model yang sesuai.. Model IS0 9003 Jaminan kualiti dalam: --.pengeluaran pro&k atau perkhidmatan.pemeriksaan akhir. instalasi atau khidmat susulan. Beberapa perkara yang perlu diberi per-h&an ialah:- . m-v instalasi atau khidmat susulan.pengeluaran produk atau perkhidmatan.1: Lima Standard Di Bawah Siri IS0 9OMJ Kajian semula terhadap standard ini dibuat oleh beberapa pengguna (DunstonI..

Ia mengandungi tiga ciri standard (IS0 900 1. l l l penglibatan semua sistem dalam proses operasi. . l Hasilnya semakan semula IS0 9000 ini diluluskan pada pertengahan tahun 1994 yang menjuruskan kepada keperluan memasukkan beberapa ramuan TQM seperti penambahbaikan kualiti. komitmen pengurusan terutamanya peranan pihak eksekutif. IS0 9003). IS0 9002. 1994).30 l kepentingan memenuhi keperluan orang ramai. komitmen pengurusan terutamanya peranan pihak eksekutif penglibatan menyeluruh oleh semua pekerja. penglibatan semua sistem dalam proses operasi dan kepuasan pelanggan (Guzzetta. S. dua set dokumen garis panduan (IS0 9000 dan IS0 9004) dan dokumen sokongan yang lain. kepuasan pelanggan dan pentingnya memenuhi kehendak pelanggan.

Ia bukan standard untuk produk atau perkhidmatan yang dihasilkan. .Dasar dan objektif kualiti.12 Prinsip-Prinsip IS0 9000 Prinsip 1 : IS0 9000 adalah standard bagi sistem kualiti. Prinsip 2 : IS0 9000 berasaskan kepada dokumentasi. -Proses-proses yang -Bagaimana sesuatu Dolcumen Sokongan (per&&at IV) Rajah 2. *** dokumenkan apa yang dibuat *** bust apa yang didokumenkan *** buktikan .31 Kandungan Dokumen . Prinsip ini menekankan.Sistem kualiti mengikut elemen-elemen model.1: Dokumen Yang Mempunyai 4 Peringkat 2.

iii. vi. 2. Memberikan kaedah bagi mendokumenkan secara tersusun amalan-amalan pengurusan dan cara bekerja. Membolehkan organisasi membuktikan kepada mana-mana pihak yang membuat penilaian ke atas organisasi tersebut mengenai kualiti perkhidmatan . Membolehkan staf menjalankan tugas mereka dengan betul pada kali pertama dan pada setiap kali. Mengurangkan tindakan pembetulan yang diambil selepas berlakunya sesuatu masalah. IS0 9000 hanya menghuraikan apa yang perlu diadakan dan tidak bagaimana hendak membuatnya. Prinsip 4 : IS0 9000 adalah satu standard universal Ini adalah kerana ia secara umum tetapi tidak menggariskan keperluan-keperluan asas memperincikan tindakan-tindakan yang perlu diambil bagi memenuhi keperluan tersebut. iv. Membolehkan organisasi mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah serta mengelakkamrya daripada berulang. Membolehkan organisasi mengenalpasti tugas-tugas yang patut dijalankan serta memperincikan langkah-langkah yang perlu diambil. ii.32 Prinsip 3 : IS0 9000 menekankan pencegahan iaitu mencegah daripada berlakunya masalah dan bukannya mengatasi masalah selepas ia berlaku.13 Faedah-Faedah IS0 !XMM i. v . Dengan kata lain.

*** Program penambahbaikan secara berterusan. TQM juga merupakan suatu kaedab penglibatan menyeluruh pekerja-pekerja dapat digembelingkan. Falsafah TQM . Antara elemen-elemen yang penting dalam pengimplementasian TQM (Sanderson M.ini sepatutnya diamalkan oleh pihak pengurusan atasan dan dituruti oleh pekerja-pekerja seluruhnya. *** Penyelesaian masalah secara berkurnpulan. *** Penglibatan kakitangan di semua peringkat. semakan pengurusan dart kawalan dokumen. . pemasaran.14 Falsafah TQM Falsafah TQM menekankan kepada penglibatan secara menyeluruh pekerja: ** pekerja di semua peringkat dalam proses penambahbaikan kualiti melalui penggnnaan perkakas dan radas ‘Q’ yang moden dan canggih. 1992) ialah : *** Komitmen dan penglibatan pihak pengurusan atasan. 2.D. *** Perhatian tentang kualiti latihan. vii. Membolehkan pihak pengurusan membuat keputusan dengan lebih baik melalui makhnnat penting hasil daripada audit dalaman.33 yang diberikan dan sistem bagi menghasilkan perkhidmatan ini adalah terkawal. kejuruteraan dan pengeluaran. Falsafah dart teknik yang digunakan dalam TQM boleh digunakan dalam semua organisasi terutamanya bidang kewangan.. *** Menambahbaikan teknik dan kaedah kawalan kualiti. j&an.

34 2.15 Hubungan IS0 9000 Dengan TQM 4 TQM \ Sokongan Pengurusan Atasan Perancangan Strategik Kuaiiti Mengutamakan Pelanggan Menyediakan Latihan Dan Pengiktirafan Jaminan Kualiti Pengukuran Prestasi Meningkatkan Semangat Berpasukan Rajah 2.2 : Hubungan Di Antara IS0 9000 Dengan TQM .

16 Pelaksanaan TQM MS IS0 9002 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.3 : Lapan Langkah Ke Arah Mencapai Sijil IS0 9002 .35 2. Melaksanakan Melatih Pegawai dan Staf Melaksanakao Prosedur Yang Didokumenkan Meoyediakan Dokumen Menjalankan Analisis Jurang Memberi Latihan Langkah Keempat a Langkah Keenam Langkah Kelima Komitmen Pengurnsan Atasan Pertama Rajah 2. Rajah 2. Kangar.3 menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan yang perlu dilakukan ke arah mencapai Sijil IS0 9002.

Dasar dan objektif sekolah. c. Arahan Kerja dan Carta Aliran. Mengadakan stuktur dan organisasi sekolah. Melantik 2 orang guru selaku fasilitator dan menghadiri kursus Audit Dalaman. Mengubal Manual Dan Prosedur. Lain-lain kehendak kepatuhan IS0 9000. Bengkel latihan cara mengadakan dokumenti dan audit. b. l Peringkat draf Peringkat semakan dan cubaan. Senarai tugas semua staf. b. Guru-guru Kanan menghadiri kursus TQM IS0 9002. Peringkat 1 a. Memahami 20 elemen IS0 9000 dan mentafsirkan.Arahan Kerja Dan Carta Aliran) Peringkat 4 Menyediakan Prosedur.(Seperti peringkat 3) l . Mengadakan latihan dalaman kepada staf. Menggubal Manual Kualiti. (Rujuk Dokumentasi Bab 2 Peringkat 3 Dan 4.36 2.161 Peringkat Pelaksanaan TQM IS0 9002 Jadual Perancangan Sekolah Ke At-ah Pelaksanaan TQM IS0 9002. Pengurus Atasan menghadiri kursus TQM IS0 9002. (Rujuk Bab 2 Peringkat 2 : Mengadakan Latihan Bengkel kepada staf) Peringkat 3 a. (Rujuk Dokumen Bab 2 Peringkat Pelaksanaan TQM ISO9002) Peringkat 2 a.

37 Peringkat 5 Pelaksanaan operasi dan semakan. (Rujuk Dokumen Bab 2 Peringkat 5 Pelaksanaan Operasi Dan Semakan) Peringkat 6 Jangka masa diberikan dan tindakan Audit Dalaman menjalankan audit secara “internal audit” (I” Party Audit) Audit luaran (p Party Audit) dan sekiranya organisasi sekolah sedah bersedia untuk pendahran bagi mendapat sijil IS0 9002. Peringkat Audit Dalaman Dan Luaran) . mengadakan 3ti Party Audif ’ dari SIRIM atau MAMPUY (Rujuk Dokumen Bab 2 Peringkat 6.

2 Dokumen Bab 2 Peringkat 1. Peringkat Pelaksanaan TQM IS0 9002 i. v. Oleh itu Pengurus Atasan tidak boleh melepaskan untuk menjalankan keja Atasan dilaksanakan bagi pihak dirinya. b. Bertanggungjawab seterusnya kepada kejayaan visi negara c. Saiz. Prosedur 1. Difahami. . iii.Pengurus memastikan *road map* nya yang terdapat dalam “Manual Kualiti” difahami dan dihayati oleh stafnya. Senang merancang dan melaksanakan kerja seperti yang ditetapkan dalam kehendak TQM IS0 9002. dihayati matlamat dan tujuan TQM IS0 9000. Guru Besar atau Ketua Unit di Jabatan yang terlibat. Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar wajib menghadiri kursus TQM IS0 9000 Siri yang diberikan oleh IAE3.38 2. Kementerian Pendidikan atau dari pihak swasta. Guru Besar bertanggungjawab kepada kejayaan atau kegagalan. JPN. Pengetua. bilangan staf dan keperluan aktiviti yang hendak dilaksanakan perlu diambil kira dan ditetapkan iv. Skop: Pengurus Atasan. INTAN. Tujuan : a. Pengetua. Am : Pengurus atasan menghadiri kursus TQM IS0 9002.16. ii. Tanggungjawab: Pengurus Atasan.

. d . e . Pengurus A&an atau Pengetua atau Guru Besar bertanggungjawab menyediakan Manual Kualiti . Melawat sekolah yang telah menjalankan TQM IS0 dari aspek pengalaman yang telah dilalui mereka. Kursus pendedahan awal TQM IS0 9000Xomitmen Pengurus Atasan. Perlis. Kangar. Apabila telah menghadiri kursuspenekanan T Q M I S 0 dalam dengan pendidikan. Lain-lain institusi yang telah memperolehi Sijil IS0 9000. Seorang atau berdua dari kalangan guru dipilih untuk kursus dan melaksanakan kerja-kerja dokumentasi dan menjalankan aktiviti “in-house training” dan menjadi facilitator bagi menjayakan pelaksanaan TQM IS0 peringkat sekolah. Latihan dan bengkel perlu diadakan seberapa banyak yang boleh kerana dari pengalaman kami. Perlis. pembengkelan dokumentasi dan cara mengaudit. - ii. Kangar. iii. peringkat ini adalah sangat kritikal dan perlu diselesaikan pendidihn Pengurus Atasan ialah dan bukan perkara yang tidak terlibat dahulu sebelum peringkat mengadakan dokumen bermula. Bagi peringkat Rendah:Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indera. Guru-guru Kanan perlu didedahkan kepada perkara a dan b di atas. b. c . Bagi peringkat Menengah: Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Elemen-elemen ISO.39 Jenis-jenis kursus asas ialah: a. Sehingga sekarang dua buah sekolah yang dimaksudkan ialah: i.

. Orang lain tidak boleh menulis kandungan Manual Kualiti bagi pihak Pengurus Atasan.40 mengikut format-format yang ditetapkan.

. iv.3 Dokumen Bab 2 Peringkat 2 Mengadakan Latihan atau Bengkel Kepada Staf Sekolah i. Contoh: Bidang Kurikulum Kokurikulum dll). Am.16. ibu bapa boleh kepada masyarakat dan Jabatan Pendidikan Negeri.41 2. (Bilangan keahlian mencukupi mengikut saiz sekolah itu. Meningkatkan kualiti kerja. v. iii. AJK TQM diperlukan ialah 8 atau 9 orang). Skop : Dari Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar atau Penolong Kanan hingga kepada guru dan bukan guru. Tujuan : Setiap staf perlu memahami sebelum melaksanakan tugas. Mewujudkan budaya “ownership “. : Rancangan yang ditetapkan oleh Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar yang terdapat dalam Manual Kualiti difahami.dihayati oleh setiap anggota masyarakat sekolah itu sebelum dilaksanakan secara operasi. Tanggungjawab: AJK TQM bertanggungjawab latihan dan AJK merancang kegiatan aktiviti ini ditetapkan untuk menganggotai selaku Ketua (Pengurus) bagi setiap bidang yang akan diadakan di sekolah ini. “teamWorks *’ dan menyenangkan tugas setiap ahli sekolah. Sekiranya jumlah pelajar seramai 1000 orang. Definisi : Pada peringkat awal pendedahan kepada guru-guru kanan yang akan menjadi AJK TQM peringkat sekolah. ii. pelajar.

Guru STF yang dipilih akan mengendalikan kersus peringkat sekolah iaitu:*. *. bagi staf mengendali tugas-tugas masing-masing kerana pada hakikatnya tugas yang akan dilaksanakan oleh staf berkenaan . tidak kira tenaga. *. Guru-guru Kanan yang dipilih perlu menghadiri kursus seperti yang dihadiri oleh Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar. papan kenyataan sekolah. b. seseorang tidak berhak menulis dokumen bagi pihak orang lain. Kursus motivasi dan kesedaran hendaklah dilakukan bagi meningkatkan kesedaran dan semangat bekerja kepada semua staf dari masa ke semasa. wang ringgit dan setia kepada tugas memainkan peranan penting dalam mencapai cita-cita yang diharapkan. Sokongan Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar adalah sangat penting di masa ini. Prosedur : a. . tabah.42 vi. Kempen dan penerangan TQM kepada staf dan pelajar di perhimpunan. Sifat sabar. Latihan atau bengkel dokumentasi prosedur. arahan kerja perlu diadakan. maka dokumen itu hendaklah ditulis oleh staf berkenaan jua. “Brochure ” dart mesyuarat-mesyuarat biasa.

43 2.4 Dokumen Bab 2 Peringkat 3 Dan 4 Menggubal Manual Dan Prosedur Kualiti. Am : Manual Kualiti adalah dokumen yang wajib disediakan oleh Pengurus Atasan atau atau pengetua atau Guru Besar . Menyebarkan maklumat mengenai program kualiti kepada semua staf supaya matlarnat Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar difahami dan dilaksanakan oleh stafnya. b. i. Dijadikan rujukan asas kepada penambahbaikan. objektif penerangan ringkas organisasi dan bagaimana elemen IS0 9002 diikuti selaku “badan” pengawal yang menentukan sistem keseluruhan sekolah itu. c. Memberi gambaran menyeluruh mengenai sistem kualiti.16. d. f Dijadikan dokumen penting untuk memperolehi IS0 9002. ii. e.- . Contoh: Apakah matlamat akhir yang hendak dicapai. . Apakah program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai m&mat akhirnya. Ia merupakan buku panduan kualiti sekolah yang dirancangkan sendiri oleh Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar (Pengurus Atasan boleh mendapat bantuan dari Guru-guru Kanan untuk menyediakan Manual Kualiti ini). Tujuan : Dokumen ini:a. Menjelaskan komitmen Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar. Ia mengandungi dasar. Menyediakan asas bagi peringkat pengauditan.

_ . . b. Dasar Kualiti Organisasi atau sekolah: * Contoh: kami adalah komited kepada.. Penerangan menyeluruh mengenai Sistem Kualiti: Contoh: Stuktur dan organisasi sekolah iaitu menyenaraikan kuasa dan kuatkuasa staf supaya menyenangkan tugasan. . Pentadbiran dokumen (document adminstration) iaitu format yang ditetapkan yang wajib ada dalam Manual Kualiti seperti:* Kulit Hadapan mengandungi tujuk dan nombor salinan.44 Manual Kualiti boleh diwujudkan dalam berbagai cara bergantung kepada saiz organisasi. _. a. c. d. . . . jenis aktiviti dan skop organisasi itu. . . * Muka surat kandungan menyenaraikan kandungan Manual Kualiti. . . * Melaksanakan program-program kurikulum. iii. kokurikulum. . Mentafsirkan 20 elemen IS0 9002 ke dalam kerja sekolah supaya program-program yang dirancangkan di “cooperated ” dengan elemen-elemen agar keseluruhan sistem *system outline* disepadukan untuk memastikan kualiti kerja untuk menghasilkan kualiti produk. . _ . Skop : Manual kualiti terdiri dari lima bahagian. . * Keterangan ringkas mengenai sekolah seperti fungsifungsi.latar belakang sejarah dan sebagainya. .

Penulisan Manual Kualiti yang mengandungi perkara-perkara berikut:* Dasar kualiti . Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar mengadakan PreCauncel untuk membincang dan melaksanakan perancangan kualiti peringkat sekolah. Tanggungjawab: Adalah menjadikan tanggungjawab Pengurus Pengetua atau Guru Besar Atasan atau sendiri melaksanakan perancangan dan penulisan Manual Kualiti ini. Prosedur: a. Tindakan diambil ialah menggubal dasar kualiti. + Ajk Pemandu Kualiti Bidang-bidang tugas keanggotaan. kuatkuasa dan mentafsirkan 20 elemen IS0 9002. * Tafsiran mengenai dasar. senarai tugas.45 iv. tanggungjawab dan kuasa. b . + Semakan Pengurusan (management Review) + Pegawai Pemastian Kualiti. . objektif. v. stulctur organisasi. * Sistem kualiti iaitu:+ Struktur organ&i. agenda dan lain-lain. pembahagian kuasa. kekerapan mesyuarat. * Objektif kualiti.

+ mengapakah tindakan perlu dibuat. Ruj ukan Standard.46 * Prosedur-prosedur. Dokumen Sokongan terdiri daripada: Borang. + siapa yang melaksanakannya. + bila perlu dilaksanakan.n. * Arahan kerja yang menerangkan bagaimana melaksanakan mengikut turutan secara terperinci. LakaG3. + di mana ia dilaksanakan. iaitu tujuan dan turutan langkahlangkah (proses kerja) bagi melaksanakan sesuatu aktiviti dari aspek:+ bagaimana ia dilaksanakan. Manual Penyeggaraan. Kaedah Penguj ian. Rekod-rekod. Prosedur boleh juga didokumenkan dalam bentuk penerangan carta aliran kerja dan mematuhi keperluan sistem IS0 9002 dan proses.proses utama dalam organisasi . . Buku.

c .47 2.Prosedur-Prosedur Kualil Arahan Kerja dan semua dokumen-dokumen sokongan. Member-i nombor pengenalan dokumen dan d. Am: ii. Penyenggaraan senarai induk . Prosedur: * Semua dokumeri yang siap dilaksanakan diperlukan: a. Diedarkan dalam keadaan terkawal bagi memastikan yang dokumen tersebut hanya boleh dimiliki oleh mereka yang dibenarkan sahaja. iv. Penyediaan dan kuasa meluluskan dokumen. Semua dokumen.5 Dokumen Bab 2 Peringkat 5 Pelaksanaan Operasi Dan Semakan i. Pengedaran dan kawalan dokumen. Dipinda secara terancang dan terkawal serta diluluskan oleh pihak yang diberikan kuasa dan d. * Kawalan dokumen perlu meliputi bidang berikut:a .16. Diwujudkan dan diluluskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. c.Tujuan : iii. Skop: Pelaksanaan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang dituliskan. Kawalan ke atas dokumen. Ditarik balik secara sistematik apabila ia tidak diguna pakai lagi.iaitu Manual Kualiti. b. b .

staf perlu menyemak dan membuat pembetulan dengan merujuk atau mendapat pertolongan Pegawai Pemastian Kualiti yang ditetapkan. staf perlu merujuk dokumendokumen untuk melihat kepastian sistem diikuti dan dipatuhi. sekiranya terdapat ketidakpatuhan atau “non-conformence ” prosedur-prosedur atau Arahan Kerja. .Tujuan ialah member-i peluang kepada staf melaksanakan tugas untuk kepastian prosedur dan arahan kerja yang didokumenkan dan bukan mengubah tanpa kepastian yang tulin. Semasa staf melaksanakan tugas mereka. l Segala kesilapan di dalam prosedur dan arahan kerja perlu dikenalpasti dan hanya dibuat pembetulan selepas 6 bulan operasi berlalu.48 * Semasa operasi staf akan merujuk dokumen yang ditulis dan disahkan.

Am : Merujuk garis panduan IS0 9000 kepada Standard Kualiti. fizikal. Prosedur :- (Rujuk Dokumen Bab 4 Elemen 4. organisasi perlu mewujudkan Audit Dalaman yang bertanggungjawab kepada pemeriksaan yang bersistem dan bebas untuk menentukan sama ada aktiviti dan keputusan yang berkaitan mengikut kepada kehendak kepastian kualiti yang ditetapkan.16. Tujuan : Peranan Audit Dalaman (I” Par@ Audit) ialah memeriksa dan memantau keberkesanan pelaksanan aktiviti agar mencapai matlamat yang ditetapkan oleh organisasi sekolah. ii. pentadbiran. disiplin dan kokurikulum iv. Prosedur dan Arahan Kerja organisasi sekolah itu.Yd Party Audit iaitu Audit Luar yang membantu audit organisasi sekolah l 3rd Party Audit iaitu Audit Luar yang bertanggungjawab mengeluarkan Sijil IS0 9002 (SIRIM Atau MAMPU) v. iii. kebajikan.49 2. Definisi : Terdapat 3 jenis audit :* l Is’ Party Audit iaitu Audit Dalaman .6 Dokumen Bab 2 Peringkat Audit Dalaman i. Skop : Auditor bertanggungjawab kepada keberkesanan aktiviti yang telah ditetapkan oleh organisasi sekolah yang meliputi Manual Kualiti. .17 ) . Bidang-bidang yang dilaksanakan oleh organisasi sekolah itu ialah skop yang telah ditetapkan seperti kurikulum.

b.16.17 Audit Dalaman i. ii. melaksanakan dan Pengetua mengendalikan proses menyediakan laporan audit dalam. Cadangan -cadangan penambahbaikan. Pegawai Kualiti: b. Maklumat: Kekerapan audit Tempoh masa audit Jabatan yang akan diauditkan Latihan juruaudit Petunjuk: Audit dilaksanakan atau peringkat Perancangan. Pegawai Kualiti menyediakan jadual audit. Taklimat kepada kumpulan audit Senarai check-list audit . Mengaudit keberkesanan sistem pengurusan kualiti sekolah.7 Dokumen Bab 4 Elemen 4.50 2. Bertanggungjawab merancang. Skop: iii. b. Tanggungjawab audit. d. Tanggungjawab: Pengetua: a. Penilaian audit c. Prosedur: a. Diterima pakai di sekolah. iv. Am a.

Senarai penilaian g. .51 e . Pengimplimentasian audit Proses: Fasa 1 : Mesyuarat Pembukaan Fasa 2 : Pelaksanaan Audit Fasa 3 : Penilaian Audit Fasa 4 :Mesyuarat Penutup. Pemilihan “sample ” audit aktiviti-aktiviti Mewakili sebuah aktiviti Jabatan f. Pematuhan audit (comformance) (non-conformence) dan ketidakpatuhan l Edaran laporan audit-mengeluarkan borang pembetulan dan Audit Susulan. Laporan Audit l . h. l Pembetulan hasil audit laporan (hasil dibentangkan dalam Mesyuarat Semakan Pengurusan).

17 Teori Berkaitan Dengan Kepuasan Kerja Terdapat banyak teori yang dikemukakan oleh pakar-pakar psikologi barat mengenai sikap dan nilai pekerja tehadap pekerjaan mereka. Menurut Maslow disusun di dalam satu hirarki mengikut kepentingan memenuhi keperluan tersebut akan menentukan apabila dapat kepuasan dan mempunyai motivasi untuk melaksanakannya. Sikap dan nilai ini akan mencetuskan kepuasan kerja kepada seseorang pekerja itu.1 Teori Keperluan Hirarki Oleh Maslow Margaret Attwood (1989) mengatakan inilah satu teori yang sangat masyhur telah dikemukakan oleh Maslow pada keperluan manusia iaitu t a h u n 1 9 5 4 .17. Teori mengenai kepuasan kerja ingin mempastikan keperluan yang boleh memenuhi keperluan seseorang pekerja atau individu supaya mereka puas hati dengan pekerjaan yang dilakukannya. .52 2. 2.

53 Keperluan Sosial Keperluan Rasa Selamat Keperluan Fisiologi Rajah 2.4 : Teori Keperluan Hirarki Maslow .

Oleh itu keperluan pada susunan yang lebih tinggi dalam hirarki mestilah dipuaskan. Sehingga kini Teori Keperluan Maslow dianggap sangat penting dan berguna sebagai teori motivasi dan boleh digunakan dalam kaedah pengurusan organisasi. keperluan kepada kepujian dan keperluan pengiktirafan adalah keperluan susunan tinggi. Mengikut teori ini.2 Teori X dan Y Douglas M C Gregor Teori ini dikemukakan oleh Douglas M C Gregor pada tahun 1960. Keperluan susunan rendah adalah kepuasan luaran dart keperluan susunan tinggi acialah kepuasan dalaman. . keperluan yang seterusnya akan menjadi satu kemestian untuk dipenuhi. Keperluan fisiologi dan keperluan rasa selamat dikategorikan ke dalam susunan rendah manakala keperluan sosial. Kelima-lima keperluan yang diutarakan ini dipisahkan kepada dua susunan oleh Maslow. Terdapat 5 keperluan yang pelu dipenuhi oleh setiap manusia. Namun demikian Maslow menyatakan susunan hirarki ini tidaklah semestinya tegar kerana setiap orang mempunyai kepentingan keperluan yang berbeza. Maslow membuat pengakuan sendiri mengenai batasan teorinya dan beliau mencadangkan yang teorinya itu diambil sebagai model untuk tujuan kajian di masa-masa hadapan. Beliau memberikan dua pandangan yang berlawanan tentang pekerja dan menamakan teori ini sebagai Teori X dan Teori Y.Rajah 2. 2.17. apabila satu keperluan dipenuhi.4 menunjukkan keperluan hirarki Maslow. Setelah kepuasan susunan rendah sudah dipenuhi ia tidak lagi menjadi dorongan yang kuat.

iii. Sekumpuian pekerja tidak menyukai kepada tugas mereka dan akan menolak tanggungjawab yang diberikan itu pada bila-bila masa pun. Pekerja memandang pekerjaan mereka sebagai sesuatu yang menggembirakan untuk dilakukan dan tidak memberikan sebarang tekanan pada bila-bila masa Pun ii. ii. Dalam Teori Y ini memberikan pandangan yang bertentangan mengenai pekerjaan oleh pekerja-pekerja : i. Mereka lebih mementingkan faktor keselamatan seperti perlindungan insurans berbanding dengan faktor-faktor lain seperti kepuasan kerja. Mereka akan mahukan tugas yang diberikan itu sebagai satu arahan yang formal. 111 . i. Pekerja-pekerja yang inovatif mampu membuat keputusan sendiri atau mencipta rekaan-rekaan baru. Pengurus organisasi mestilah menggunakan kaedah paksaan. dan __ -. Pekerja-pekerja sokongan bersedia menerima tunjuk ajar. Berdasarkan kepada Teori Douglas M Gregor ini faktor suasana memberi kesan C kepada kepuasan untuk bekerja kepada pekerja-pekerja di dalam sesebuab . ugutan.55 Dalarn Teori X mengatakan . Pekerja menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan merka. Pekerja menunjukkan minat yang rendah kepada pekerjaan mereka. tekanan dalam arahannya untuk memaksa pekerja-pekerja yang tidak mempunyai motivasi dan kepuasan kerja menjalankan tugas mereka.

Faktor suasana ini seperti gaya kepimpinan ketua yang memuaskan. Mengikut Herzberg ( 1959 ) . persekitaran yang memberangsangkan dan yang terpenting sekali ialah sistem ganjaran atau pengiktirafan yang member-i kepuasan kepada semua pekerja. 2.17. Apabila keadaan ketidakpuasan wujud pekerja menyalahkan persekitaran sebagai penyebab. Dalam berbagai jenis pekerjaan adalah dianggap sesuatu teori ini digunakan untuk mengkaji kepuasan bekerja seseorang pekerja atau lebih di dalam sesebuah organisasi. Teori ini mengemukakan dua kategori faktor yang berbeza terhadap perasaan pekerja sama ada wujud kepuasan atau ketidakpuasan. Jika pekerja merasa puas hati terhadap kerja mereka -- .3 Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg Kepuasan Pencapaian Pengiktirafan Kemajuan Tanggungjawab pekeja itu Ketidakpuasan Upah Penyeliaan Keadaan bekerja Polisi organisasi dan pentadbiran Herzberg adalah seorang ahli psikologi yang terkenal yang mengaitkan motivasi dan kepuasan bekerja sebagai keperluan untuk setiap pekerja.56 organisasi itu. perkara asas bagi seorang itu adalah hubungan dengan kerjanya dan sikap seseorang itu pula terhadap kerja yang dilakukannya akan menentukan sama ada berjaya atau tidak pekerjaan tadi.

Jika hendak menambahkan dorongan untuk pekerja mestilah disokong dengan faktor pertumbuhan seperti--* kemajuan dir-i.57 mengatakan yang kerja itu member-i kepuasan kepada mereka. Contoh-contoh faktor pengekalan ialah seperti gaji.17. pencapaian diri dan tanggungjawab pekerja itu. pentadbiran organisasi dan pengawasan pekerja. Teori ini sangat berguna dalam menerangkan suasana pekerja dalam mendapatkan kepuasan dan ketidakpuasan semasa menjalakan pekerjaannya. Suasana yang pertama dinamakan sebagai faktor pengekalan kerana perasaan tidak puas hati boleh dielakkan dengan mengekalkan suasana kerja yang boleh diterima oleh semua lapisan pekerja. pengiktirafan kerja. Suasana kedua dinamakan f&or pertumbuhan kerana ia dapat memberi dorongan kepada pekerja untuk melaksanakan kerja dengan sempuma.4 : Teori Kontingensi Satu kajian telah dilakukan oleh Fred Fiedler pada tahun 1951 dan beliau dapat menghasilkan “Contingensi Model of Leadership Efectiveness “. Beliau telah membuat kajian di Monroe Country dan memperoleh kesimpulan sebagai kepuasan kerja dipengaruhi oleh tanggungjawab. 2. kemajuan diri dan pengiktirafan. Pengukuran Fred Fiedler menjurus kepada kecenderungan pemimpin kepada . Sergiovanni (1984) menganggapkan Teori 2 Faktor ini sangat sesuai untuk membuat kajian mengenai kepuasan kerja guru-guru. suasana kerja. Hasil kajian menunjukkan prestasi kerja sesuatu kumpulan kerja bergantung kepada bentuk kepimpinan ketua dan bagaimana setiap ahli kumpulan menilai sesama mereka.

Aspek-aspek kepuasan bekerja ini mencadangkan bahawa kepuasan bekerja ini tidak sama untuk semua orang. Markah bagi andaian persamaan dari pihak yang berlawanan.17. Markah yang diberikan oleh rakan sekerja kepada ahli kumpulan yang tidak digemari untuk menjalankan tugas bersama-sama. 2. oleh itu teori ini mencadangkan bahawa kepuasan bekerja dapat diperolehi dalam banyak aspek. ii. Keputusan yang diperolehi dibahagikan kepada dua jenis markah iaitu :i. Teori ini menganggapkan bahawa kepuasan bekerja akan wujud sejauh mana ganjaran seseorang itu terima sesuai dengan hasil yang diharapkan.orientasi tugas atau orientasi kepada perhubungan sesama pekerja.5 Teori Nilai Locke Mengikut Locke (1976) kepuasan bekerja merupakan suatu suasana emosi yang selesa hasil dari persepsi seseorang terhadap kerjanya sebagai satu kejayaan. Seseorang itu akan merasa sangat puas hati apabila dia memperolehi hasil yang setakat mana dia telah memberi nilai tetapi sekiranya dia memperolehi kurang dari apa yang dinilaikan tentunya dia akan merasa kurang puas hati. . Andaian yang dibuat ialah pekerja akan bekerja dengan cemelang dengan rakan-rakan yang paling menyerupai mereka. Teori nilai ini telah meminta pengubahsuaian kepada aspek-aspek kerja yang perlu untuk mendapatkan kesan kepuasan bekerja.

Produk dan perkhidrnatan yang berkualiti dan dapat memuaskan hati pelanggan hanya akan terhasil setelah wujudnya komitmen dan penyertr&n menyeluruh semua bahagian dan anggota di daIam sesebuah organisasi.59 2. Melakukan sesuatu betul kali pertama sentiasa diutamakan kerana dapat menjimatkan masa. Penganugerahan Sijil IS0 9002 telah disempurnakan oleh Y. Najib Bin Tun Abdul Razz&. tenaga dan kos.B. Sekali gus menjamin bukan sahaja kualiti keluaran atau perkhidmatan malah pulangan dan keuntungan yang memuasakan serta dapat menjamin gaji yang setimpal kepada setiap pekerjanya. Guru-guru di sini telah dapat membuktikan kemampuan mereka bekerja sebagai satu pasukan dalam melaksanakan TQM sehingga mencapai tahap yang melayakkan sekolah ini dianugerahkan Sijil IS0 9002 (Rujuk lampiran D di muka surat 112 ). Organisasi yang gagal melaksanakan TQM akan ketinggalan di tengah gelombang cabaran dan persaingan dalam memenuhi kehendak pelanggan yang kian canggih dan pelbagai. 1977). Guru-guru yang tinggi motivasinya akan membolehkan sekolah meningkatkan prestasi perkhidmatannya menuju kepada pembaharuan yang menggalakkan. Menteri Pendidikan Malaysia pada 12 Ogos 1997 (Berita Harian Ogos 13. 1997) . Tidak ada satu organisasi sarna ada awam atau swasta yang dapat mengelakkan diri daripada terlibat dengan TQM. Dalam masa pelaksanaan TQM ini menuntut komitmen dan motivasi yang tinggi di kalangan guru-guru sekolah ini. Dato’ Sri Mohd.18 Kesimpulan TQM merupakan satu keperluan dan b&m lagi sebagai satu pilihan (Mustafa Haji Daud. Masyarakat pula menikrnati keluaran dan perkhidmatan yang sewajarnya.

Faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kepuasan kerja guru-guru ialah seperti gaji. jantina dan tempoh perkhidmatan. rakan sekerja. budaya kualiti. Faktor-faktor utama tadi seperti tanggungjawab kualiti. suasana kerja. budaya kualiti. tanggungjawab kuahti. jaminan kualiti. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti akan diletakkan di bawah satu faktor sahaja dinamakan pengurusan kualiti. . peningkatan kualiti.latihan dan pengiktirafan serta faktor-faktor demografi seperti umur.60 Kejayaan melaksanakan TQM sehingga memperolehi Sijil IS0 9002 memberi kemungkinan sama ada wujud kepuasan atau ketidakpuasan kerja di kalangan guru-guru akibat perubahan struktur pentadbiran dan penambahan beban tugas.

3.1 Pengenalan . Penyelidik menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif kerana kaedah ini mudah mendapatkan perbandingan dan penganalisaan data statistik secara sistematik serta tepat dengan menggunakan perisian SPSS version 6. budaya kualiti. Seramai 20 orang guru telah mengambil bahagian dalam kajian ini. latihan dan pengiktirafan. Arau.2 Kajian Rintis (Pilot Test) Sebelum kajian sebenar dijalankan penyelidik telah membuat satu kajian rintis untuk memastikan kebolehpercayaan soalan Kajian ini dibuat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ She&h Ahmad. jaminan kualiti. kaedah s pengumpulan data dan kaedah penganalisaan data. . reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kaedah pengumpulan data secara kuantitatif yang menyelidik tahap kepuasan kerja dan hubungan di antara kepuasan kerja dengan faktor-faktor yang berkaitan TQM seperti tanggungjawab.. suasana kerja. rakan sekerja. Tujuan kajian ini diadakan adalah untuk mengenalpasti tahap kefahaman guru- . 3.61 BAB 3: METODOLOGI PENYELIDIKAN Bab ini membincangkan secara ringkas mengenai metodologi kajian yang merangkumi kajian rintis. Perlis pada 8 dan 9 September 1997 setelah mendapatkan kebenaran secara lisan daripada Penolong Kanan Hal Ehwal murid. peningkatan kualiti.0. sampel dan populasi kajian.

8138 . Penyelidik mendapati semua arahan.8569 0.8438 0.7086 0.8536 0.62 guru terhadap arahan.8057 0.1 menunjukkan nilai pekali kebolehpercayaan data-data kajian rintis ini.7055 0.7802 0.5878 0.1: Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronbach Untuk Soal Selidik Kajian Rintis Bagi 20 Orang Responden. Jadual3. bahasa. Pembolehubah Nombor soalan Nilai Alpha Nilai Alpha untuk setiap dimensi Tanggungjawab Suasana kerja Rakan sekerja Budaya kualiti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0. Majid Konting (1994) nilai pekali Alpha Cronbach yang melebihi 0.6 adalah mencukupi.7623 0. bahasa dan ayat yang digunakan adalah bersesuaian serta boleh difahami oleh semua guru yang mengambil bahagian dalam kajian rintis ini Menurut Mohd.8174 0.8450 0.6985 0.7803 0.6429 0.8522 0.7416 0.8067 0.7776 0.5333 0. Jadual 3.8811 0.63 19 0. ayat serta kandungan keseluruhan instrumen yang digunakan dan juga untuk mendapatkan pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi kesemua soalan dan pembolehubah. kesesuaian.8785 0.

S (setuju).7242 0.7185 0. Responden dikehendaki membulatkan jawapan yang dianggap paling sesuai dengan tanggapan mereka iaitu sama ada SS (sangat setuju).6814 0.8400 0. Pada bahagian B soal selidik terdapat 39 soalan (rujuk lampiran A di muka surat 102 ).7675 0.63 Pembolehubah Nombor soalan Nilai Alpha Nilai Alpha untuk setiap dimensi Jaminan Kualiti Peningkatan Kualiti Latihan Dan Pengiktirafan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0.5606 .3519 0.6494 0. Responden dikehendaki menandakan (-/) di ruang yang disediakan bagi pernyataan bersesuaian dengan diri mereka..424 1 0.- 0.4833 0.4086 0.5932 0.3 Rekabentuk Kajian 33.7687 0.7746 Kepuasan Kerja 0.6500 0.7401 0. TS (tidak setuju) dan STS (sangat tidak setuj u).7584 0.7625 3.7333 0.1 Soal Selidik Pada bahagian A terdapat empat soalan yang berkaitan dengan demografi responden. Penyelidik menggunakan soal selidik yang dikenali sebagai .6482 0.7178 0.6625 0.7308 0.7768 0.

jaminan kualiti. peningkatan kualiti. Soalan-soalan pembolehubah bebas berkaitan dengan tanggungjawab kualiti. . Sementara satu pemboleh ubah bersandar iaitu kepuasan kerja dikaitkan dengan kesan pelaksanaan TQM di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. rakan sekerja.64 Organizational Climate Description Questionnaire (OCDQ) yang direkabentuk oleh Prof. Tujuh pembolehubah bebas dikaitkan dengan TQM iaitu tanggungjawab. budaya kualiti. Soalan-soalan yang berkaitan dengan TQM ialah:1) Tanggungjawab soalan 1 hingga 5 2) Suasana kerja 3) Rakan sekerja 4) Budaya kualiti 5) Jaminan kualiti soalan 6 hingga 9 soalan 10 hingga 14 soalan 15 hingga 19 soalan 20 hingga 24 6) Peningkatan kualiti soalan 25 hingga 30 7 ) Latihan dan pengiktirafan soalan 32 hingga 35. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti akan dirangkumkan menjadi satu pembolehubah sahaja iaitu dinamakan pengurusan kualiti. Nini B Rusgal (1996). budaya kualiti. latihan dan pengiktirafan. suasana kerja. OCDQ mempunyai 39 item dan terbahagi kepada 8 pembolehubah. Soalan-soalan yang berkaitan dengan kepuasan kerja guru-guru ialah dari 36 hingga 39. Dr.

5 Kaedah Pengumpulan Data Sebelum menjalankan kajian.65 3.30 pagi hingga 1.ncangan Dan Penyelidikan Pendidikan (EPRD).30 tengah hari di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma bagi pemerhatian perjalanan TQM dalam pentadbiran di sekolah ini.3 Temubual Kesempatan yang wujud semasa membuat pemerhatian digunakan oleh penyelidik untuk menemubual guru-guru bagi mengetahui persepsi mereka mengenai TQIvF dart kesan dalam prestasi kerja mereka setelah pelaksanaan TQM di sekolah ini. Kementerian Pendidikan.3. Setelah mendapat kebenaran dari JPPN Perlis .4 Populasi Dan Sampel Populasi kajian ini terdiri daripada semua guru Sekolah Menengah Kebangsaan Dernq Kangar yang seramai 72 orang iaitu 41 orang lelaki dan 3 1 orang perempuan. 3.2 Pemerhatian Penyelidik telah berada bersama guru-guru selama empat hari bermula dari pukul 7.3. Oleh kerana saiz populasi kajian ini adalah kecil maka populasi dijadikan sampel untuk kajian ini. Setelah mendapat kebenaran dari EPRD (Rujuk lampiran B di muka surat 110) penyelidik memohon pula kebenaran dari Ketua Sektor Pentadbiran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk menjalankan penyelidikan di sekolah (Rujuk larnpiran C di muka surat 111). 3. 3. penyelidik telah memohon kebenaran dari Bahagian Pem.

Kajian dijalankan selama empat hari iaitu mulai 16 hingga 19 September 1977. Dar-i perisian SPSS inilah diperolehi kekerapan. regrasi dan analisa faktor. peratusan. Semua guru telab member-i kerjasama dengan semua jawapan soal selidik dapat dikumpulkan semula dalam tempoh penyelidikan dijalankan.66 barulah penyelidik membuat permohonan secara lisan kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Derma untuk membuat kajian di sekolah berkenaan. sisihan piawai. ANOVA. korelasi. Guru-guru diberi kebebasan untuk memulangkan jawapan soal selidik pada hari mereka menerima soalan atau pun pada hari berikutnya. Kajian ini bertujuan untuk signifikan di antara pembolehubah bebas dengan menguji hubungan pembolehubah bersandar dan perbezaan signifikan dalam peringkat pembolehubah bebas terhadap pembolehubah bersandar.6 Kaedah Penganalisisan Data Semua soalan soal selidik yang lengkap dijawap dikumpulkan dan disemak oleh penyelidik Penyelidik telah menjalankan proses pengkodan dan data disusun mengikut kod angka dari 1 hingga 4. Semua data yang dikumpul diproses dengan menggunakan perisian komputer SPSS version 6. Ujian statistik ialah seperti berikut:- . ujian-t.0. analisa statistik seperti min. Setelah mendapat kebenaran dari pengetua barulah penyelidik mengedarkan borang soal selidik untuk semua guru. 3.

.7 dan 8.2. 3.2 Ujian ANOVA Ujian ini digunakan untuk menguji hipotesis 2. .6.6.1 Ujian-t Ujian-t digunakan untuk menguji hipotesis 1.67 3.6. Ujian ini ialah untuk menguji perbezaan yang signifikan bagi kepuasan bekerja mengikut ciri-ciri demografi responden.3 Korelasi Pearson Korelasi Pearson ini digunakan untuk menguji hipotesis 5. Ia digunakan untuk menyelidik hubungan di antara kepuasan bekerja dengan pembolehubah bebas. Kajian ini digunakan untuk menunjukkan sama ada terdapat perbezaan yang signitikan di antara dua kumpulan dalam pembolehubah bebas kepada pembolehubah bersandar. 3 dan 4. :-. - 3. Ujian-t di sini digunakan untuk menguji sama ada terdapat perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dengan guru perempuan di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma setelah pelaksanaan TQM terhadap kepuasan kerja.6. Untuk kajian ini kekuatan korelasi di antara dua pembolehubah ditetapkan berdasarkan kepada klasifikasi kekuatan korelasi yang dibentuk oleh Davis (1971) seperti yang ditunjukkan dalam jadua13.

2 : Kekuatan Korelasi I 0.49 0.29 Kekuatan korelasi Tiada kekuatan Sangat lemah Lemah Sederhana Ibat I 0.0.0. .01 .4 Paras Signifikan Satu nilai p yang sama atau kurang daripada 0.30 . Ini bermaksud bahawa had signifikan 0. 1 0 .05 adalah digunakan sebagai nilai tara untuk signifikan statistik.09 0 .0.9 / Sangat Kuat Sempuma I 3.0.68 Jadua13.69 0.0.6.05 ditentukan sebagai had kritikal untuk pengujian hipotesis.70 .50 .

9%.2.1: Taburan Responden Berdasarkan Jantina Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Bilangan 41 31 72 Peratus 56.69 BAB 4 : ICEPUTUSAN KAJIAN 4. Daripada 72 responden dalam kajian ini didapati bilangan guru lelw seramai 41 orang iaitu mewakili 56. semua Perbincangan akan .1 menunjukkan taburan responden berdasarkan jantina.1 Jantina Jadual 4. Dalam kajian ini sebanyak 72 borang soal selidik telah diedarkan kepada guruguru yang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.9 43.1 100 .2 Analisis Diskriptif 4. Manakala bilangan guru perempuan pula ialah 31 orang dan mewakili 43.1% dari keseluruhan responden. tingar. 4. Jadual4. jawapan telah dipungut semula.menurut objektif kajian seperti yang terdapat dalam hipotesis kajian.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan semua dapatan dari kajian yang telah dilakukan.

70

4.2.2 Umur Jadual 4.2 menunjukkan taburan responden berdasarkan kepada unmr. Golongan guru yang paling ramai sekali berada di dalam lingkungan umur 36 hingga 45 tahun iaitu seramai 39 orang dengan menduduki 54.2%. Lebih dari separuh bilangan guru sekolah ini berada di dalam golongan ini. Golongan kedua teramai berada di dalam lingkungan umur 26 hingga 35 tahun iaitu seramai 22 orang dengan diwakili oleh 30.6%. Golongan paling sedikit berada dalam lingkungan umur 46 tahlln ke atas iaitu 11 orang dengan diwakili oleh 15.3%. Guru di sini tiada yang berumur 25 tahun ke bawah. Jadua14.2 : Taburan Responden Berdasarkan Umur. Umur Kurang daripada 25 tahun 26 hingga 35 tahun 36 hingga 45 tahun 46 tahun ke atas Jumlah Bilangan 0 22 39 11 72 Peratus 0 30.6 54.2 25.3 100

4.2.3 Tempoh Perkhidmatan Jadual 4.3 menunjukkan taburan responden berdasarkan tempoh perkhidmatan sebagai guru terlatih. Golongan guru yang paling ramai sekali ialah mereka yang telah berkhidmat melebihi 15 tahun iaitu seramai 35 orang yang mewakili 48.6%. Golongan kedua ramai ialah yang telah berkhidmat antara 10 ke 15 tahun iaitu

71

seramai 18 orang yang mewakili 25%. Paling sedikit ialah golongan guru yang berkhidmat kurang dari 5 tahun iaitu 7 orang yang mewakili hanya 9.7%. Secara amnya bolehlah dikatakan kebanyakan guru-guru di sini terdiri dari mereka yang berpengalaman dan sudah berkhidmat melebihi 10 tahun.

Jadua14.3: Taburan Responden berdasarkan Tempoh Perkhidmatan. Tempoh Perkhidmatan Kurang dari 5 tahun 5 hingga 10 tahun 10 hingga 15 tahun 15 tahun ke atas Jumlah Bilangan 7 12 18 35 72 . Peratus . 9.7 16.7 25.0 48.6 100

4.2.4 Gaji Dan Elaun Jadua14.4 menunjukkan taburan gaji dart elaun responden. Golongan yang paling ramai ialah 39 orang yang menerima gaji dan elaun bulanan sebanyak RM 1001 hingga RM 2000. Golongan ini mewakili 54.2% dart diikuti dengan golongan yang menerima gaji dan elaun FUVI 2,001 hingga RM 3,000 iaitu 21 orang , diwakili oleh 29.2%. Golongan ketiga terbanyak ialah yang menerima gaji dan elaun melebihi RM 3,000 sebulan yang mewakili 29.2%. Golongan yang paling sedikit sekali ialah yang menerima gaji dan elaun kurang dari RM 1000 iaitu 5 orang diwakili to oleh 6.9%.

72

Jadua14.4: Taburan Responden Berdasarkan Gaji dan Elaun Bulanan. Gaji Kurang daripada RM 1,000 RM 1,00 1 hingga RM 2,000 RM 2,00 1 hingga RM 3,000 Lebih daripada RM 3,000 Jumlah / Bilangan 5 39 21 7 72 Peratus 6.9 54.2 29.2 3.7 100

4.3 Analisis Kebolehpercayaan Analisi kebolehpercayaan dibuat bagi setiap soalan dari jawapan yang diberikan oleh 72 responden. Pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi kajian sebenar memberikan nilai yang lebih tinggi daripada nilai semua kajian rintis. Jadual 4.5 menunjukkan nilai Alpha Cronbach untuk setiap soalan soal selidik sebenar dan kajian rintis.

73

Jadua14.5: Perbandingan Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronbach Untuk Soalan Soal Selidik Sebenar Dengan Kajian Rintis.
Pembolehubah Nombor soalan Nilai Alpha dari kajian rintis 0.63 19 0.6429 0.5333 0.7803 0.5878 0.8522 0.7623 0.7416 0.7086 0.8785 0.8536 0.8569 0.8438 0.8450 0.7802 0.8057 0.8067 0.7055 0.7776 0.7333 0.7185 0.7308 0.7242 0.7687 0.3519 0.4086 0.4833 0.424 1 0.6814 0.5932 0.7178 0.8400 0.6625 0.6482 0.7584 0.6500 0.6494 0.7675 0.7401

Tanggungjawab

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Suasana kerja

Rakan sekerja

Budaya kualiti

Jaminan kualiti

PeIlillgkatZIll kLlaliti

Latiatl dan pengiktirafan

Kepuasan

kerja

Nilai Alpha dari soal selidik sebenar 0.690 1 0.6953 0.5614 0.8286 0.6644 0.8944 0.8048 0.8604 0.7691 0.8937 0.8807 0.8910 0.8630 0.8491 0.8191 0.8264 0.8273 0.7248 0.8032 0.7586 0.7199 0.73 15 0.7995 0.797 1 0.6377 0.5694 0.5703 0.5772 0.6455 0.6530 0.7333 0.8537 0.6850 0.7483 0.8982 0.6927 0.7156 0.8168 0.7625

Bilangan guru yang memperolehi skor 12 hingga 16 ialah 57 (79. Min untuk skor keseluruhan responden ialah 12. bilangan responden dan peratusan. Markah minimum untuk item-item ini ialah 4 manakala markah maksimumnya pula ialah 16. Didapati dari bilangan 72 orang guru di sekolah ini hanya seorang sahaja yang memperolehi skor 7 (1.4 Perihal Pembolehubah Bersandar Kepuasan kerja responden merupakan pembolehubah bersandar dalam kajian ini. Seramai 14 orang (19. skor.6 menunjukkan taburan tahap kepuasan kerja.4%) iaitu mempunyai tahap kepuasan kerja rendah. Kepuasan kerja tinggi ialah untuk skor 12 hingga 16. Jadual 4. Oleh itu nyatalah yang tahap kepuasan kerja guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM adalah tinggi. Kepuasan kerja sederhana ialah untuk skor 8 hingga 11 iii. Sela tahap kepuasan kerja respoden mengikut skor ialah.1%) iaitu golongan yang mempunyai tahap kepuasan kerja tinggi. i. kepuasan sederhana dart kepuasan rendah.74 4. . Kepuasan kerja rendah ialah untuk skor 4 hingga 7 ii.167.5%) memperolehi skor 8 hingga 11 iaitu mempunyai tahap kepuasan kerja sederhana. Tahap kepuasan kerja responden ditentukan melalui melalui skor yang dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kepuasan tinggi. Penentuan skor kepuasan kerja ditentukan daripada item soal selidik mengenai kepuasan kerja.

Tahap Kepuasan Kerja Kepuasan rendah Skor 7 8 Bilangan 1 2 1 8 3 36 7 7 2 5 72 I ” I Peratus 1. Hoi: Tiada perbezaan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.7 2.1 4.2 50.75 Jadua14.8 1.4 2.9 100 Kepuasan sederhana 9 10 11 12 Kepuasan tinggi 13 14 15 16 hmlah 4. .1 Hipotesis Tentang Perbezaan i.7 9.5.0 9.8 6.5 Analisis Hipotesis 4.6: Taburaan Responden Berdasarkan Tahap Kepuasan Kerja.4 11.

Jadual 4. .0323. Oleh itu terima hipotesis Ho1 yang menyatakan tiada perbezaan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.879. Perbezaan nilai min ialah 0.7 menunjukkan keputusan ujian-t di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengab Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.0165 dan merupakan satu nilai yang sangat kecil.5 dan p = 0. Nilai min untuk guru lelaki ialah 3. Dapatan ini menunjukkan tahap kepuasan kerja guru-guru sekolah ini adalah tinggi dan tiada perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dan guru perempuan terhadap kepuasan kerja.0488 dan min untuk guru perempuan pula 3.76 HAM: Terdapat perberzaan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ujian-t digunakan untuk menguji hipotesis Ho1 _ Dar-i keputusan yang ditunjukkan nilai t = 0.

233) c-.108 .15 .15 df 70 64.233) ii.0323 .879 . Mean Difference = 0.879 Se of Diff . 199.0165 Levene’s Test for Equality of Variances: F = .77 Jadual 4.0488 3.73 2-Tail Sin . l&G!: Terdapat perbezaan yang signifikan di antara umur terhadap kepuasan keja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Derma selepas pelaksanaan TQM.108 95% CI for Diff (-.455 - 0.200. t-test for Independent Samples of JANTINA Number Variable of Cases Mean SD SE of Mean Lelaki Perempuan 41 31 3.455 .71 m2 . . 114 P = . .73 7 t-test for Equality of Means Variances Equal Unequal t-value . Ho2: Tiada terdapat perbezaan yang signitikan di antara umur terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. .7: Keputusan Aualisis Perbezaa di Antara Jantina Terhadap Kepuasan Kerja Selepas Pelaksanaan TQM.

.. HAM: Terdapat hubungan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja di .0814 F Ratio 0.8: Keputusan ANOVA Di Antara Umur Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.000 Mean Squares 0.I629 14. 111. 2 69 71 Squares . Keputusan ujian ANOVA ditunjukkan pada jadua14.3371 14. Oleh itu hipotesis Ho2 diterima.F. Ho3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.6772 .8.78 Ujian ANOVA menghasilkan nilai F ratio = 0.3919 F Prob. Variable MINKK By Variable UMUR Analysis of variance sum of Source Between Groups Within Groups Total D.3919 dan F Probability = 0. Jadua14. ini menunjukkan tiada wujud perbezaan yang signifikan di antara kepuasan kerja guru-guru Sekolah Menengah Derma. .6772.

3 68 71 Mean Squares .2101 F Ratio .3425 prob.79 kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Keputusan ini ditunjukkan pada jadua14.5000 F Squares .7947.0719 . . Ini menunjukkan bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.yang menyatakan tiada terdapat perbezaan yang signifikan di ztntara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja selepas pelaksanaan TQM diterima.2158 14.9: Keputusan ANOVA Di Antara Tempoh Perkhidmatan Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.3425 dan F probability = 0. Ujian ANOVA menghasilkan nilai F ratio = 0. Oleh itu hipotesis Ho3.F.2842 14.7947 .9 Jadual 4. Variable MTNKK By Variale TKHIDMAT Tempoh Perkhidmatan Analysis of variance sum of Source Between Groups Within Groups Total D.

Keputusan ini ditunjukkan pada jadual4. Oleh itu hipotesis HOA diterima.10. .80 iv. Ujian ANOVA menghasilkan nilai F ratio = 1.22 19 dan F probability = 0. Ho4: Tiada terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun bulanan terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ini menunjukkan bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. HAM: Terdapat pebezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun bulanan terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.3075.

.7417 13.2 Hipotesis Tentang Korelasi Ujian Korelasi Pearson digunakan untuk menentukan korelasi di antara faktorfaktor.7583 14. i.F.2472 . rakan sekerja (hipotesis 6).10: Keputusan ANOVA Di Antara Gaji Dan Elaun Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.2023 F Ratio 1. 3085 ’ 4. suasana kerja (hipotesis 5). Squares 3 68 71 . Variable MINKK By Variable GAJI Gaji dan elaun Analysis of Variance -7 sum of Source Between Groups Within Groups Total D.81 Jadual 4.5. latihan dan pengiktirafan (hipotesis 7) dan pengurusan kualiti (hipotesis 8).5000 Mean Squares .2219 F Prob. H05: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor suasana kerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.

11: Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubah Bebas Suasana Kerja. Keputusan ini ditunjukkan pada jadual4. Korelasi yang tidak signifikan ini menunjukkan bahawa faktor suasana kerja tidak mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja guru-guru di sekolah ini selepas pelaksanaan TQM. Oleh itu hipotesis nul diterima.oooo (72 ) P= . 847 1 .0232 (72 I P = 0.847 iaitu tidak signifikan.82 HAS: Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor suasana keja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.oooo (72 ) P=.11. 0.0232 dan p = 0. Correlation Coefficients MINKK MINKK 1 . Jadual 4.847 MINSK 0. MINSK Pettinjuk: MINKK ialah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan MINSK ialah min skor soal selidik untuk suasana kerja . Korelasi koefisien di antara faktor suasana kerja dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Dar-ma selepas pelaksanaan TQM memberikan nilai korelasi r = 0.0232 (72 1 P=O.

Keputusan ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan dan f&or rakan sekerja mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja keseluruhan. dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM adalah signifikan pada r = 0. Korelasi koefisien di antara faktor rakan sekefja . Namun demikian jika dilihat pada nilai r yang di berikan itu menunjukkan pengaruhnya tidak begitu kuat terhadap kepuasan kerja guru-guru.014.2871 dan p = 0.83 ii. HO& Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor rakan sekerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Keputusan ini ditunjukkan pada jadual4.12 . Oleh itu di terima HAM. HAM: Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor rakan sekerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah kebangsaan Derrna selepas pelaksanaan TQM.

Ho7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. MINRS ialah min skor soal selidik untuk rakan sekerja. Petunjuk.0000. Korelasi koefisien di antara faktor latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma adalah signifikan pada I= 0.oooo ( 72 ) P=.4056 dan p = 0.014 1.000 ( 72 I P=. Correlation Coefficients MINRS 1 . MINKK ialah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan. Keputusan ini . Oleh itu diterima HA7. EU7: Terdapat hubungan yang signifikan di antara f&or latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.84 Jadual 4.12: Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubab Bebas Rakan Sekerja.014 0.2871 ( 72 ) P =0. MlNRS ’ 0. iii.2871 ( 72 ) P = 0.

menunjukkan bahawa wujud hubungan positif yang kuat dan faktor latihan dan pengiktirafan mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru.4056 ( 72 1 P = 0.13.0000 MJNLP 0. MINKK ialah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan. iv. Keputusan ini ditunjukkan pada jadua14. MINLP ialah min skor untuk soal selidik untuk latihan dan pengiktirafan. Petunjuk.- . Ho& Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pengurusan kualiti dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Correlation Coefficients 1 . MINLP 0. ELAS: Terdapat hubungan yang signifikan di antara pengurusan kualiti dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.oooo ( 72 > P=. .13: Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Latihan Dan Pengiktirafan.000 1 .oooo ( 72 ) P=. Jadual 4.4056 ( 72 > P = 0.

133. Oleh itu hipotesis Ho8 diterima. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti. tanggungjawab kualiti signifikan pada r = 0.1506 dan p = 0.207 signifikan pada r = 0.1780 dan p = 0. diperolehi itu.0574 dan p = 0.0660 dart p =0.582 signifikan pada r = 0. Semua faktor yang terangkum dalam pengurusan kualiti ini adalah tidak signifikan. budaya kualiti.14 menjelaskan lagi keputusan yang .632 budaya kualiti jaminan kualiti peningkatan kualiti signifikan pada r = 0.86 Pengurusan lcualiti merangkumi tanggungjawab kualiti. Korelasi koefisien di antara f&or pengurusan kualiti dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM ad&h seperti berikut. Jadual 4. Korelasi koefisien yang tidak signifikan ini menunjukkan bahawa faktor pengurusan kualiti tidak mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.

582 -0. 0.01506 ( 72) p = 0.0354 1 .1462 ( 72) p = 0.133 MINTJ 0.632 1. .415 MINJK 0.1786 ( 72) p=o. MINKK iaiah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan.o95 0.207 0. Budaya Kualiti.133 -0.987 0.1982 ( 72) p = 0.0660 ( 72) P = 0.oooo ( 72) p=.1786 ( 72) p=o.582 0. MINTJ ialah min skor soal selidik untuk tanggungiawab kualiti.1506 ( 72) P = 0. MINESK:ialah min skor soal selidik untuk budaya kualiti.14 : Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Tanggungjawab Kualiti.415 0.oooo ( 72) ( 72) P=O. -0.0019 ( 72) P = 0.007 MINPK 0. 0.987 P = .87 Jadual 4.207 -0.632 0.0000 ( 72) p= .768 P = .0574 ( 72) p = 0. 0.95 MINBK 0.0976 ( 72) p=o.3 146 ( 72) P = 0. Correlation MINTJ coefficients MINBK MINK MINPK 1 .007 1 .0574 ( 72) p = 0.1462 ( 72) P = 0.1982 ( 72) p=o.220 -0.3 146 ( 72) p = 0.oooo ( 72) P= Petunjuk. Jaminan Kualiti Dan Peningkatan Kualiti.0019 1 .oooo ( 72) ( 72) P=O.0354 ( 72) p = 0.0660 (72) * p = 0.220 0.768 -0.0976 ( 72) P = 0.

MINPK ialah min skor soal selidik untuk peningkatan kualiti.6 Kesimpulan Keputusan kajian ini secara keseluruhannya memperlihatkan faktor-faktor rakan sekerja berserta latihan dan pengiktirafan sahaja yang mempunyai korelasi yang signifikan dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.88 MINJK ialah min skor soal selidik untuk jaminan kualiti. . 4. Faktor-faktor lam seperti suasana kerja dan pengurusan kualiti yang merangkumi tanggungjawab kualiti. budaya kualiti. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan di antara mereka dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.

89

BAB 5: PERBJINCANGAN

5.1 Pengenalan

Dalam bab ini akan dibincangkan mengenai perbezaan, perhubungan dan pengaruh yang wujud di antara faktor pekerjaan dan faktor bukan pekerjaan dengan kepuasan kerja keseluruhan yang berkaitan dengan TQM di kalangan guru-guru Sekolab Menengab Kebangsaan Derma, Kangar. Faktor bukaqekerjaan ialab

seperti jantina, umur dan rakan sekerja sementara faktor pekerjaan pula berkaitan dengan tempoh perkhidmatan, gaji dan elaun, latihan dan pengiktirafan, suasana kerja dan pengurusan kualiti yang merangkumi tanggungiawab, budaya kualiti, jaminan kualiti serta peningkatan kualiti.

5.2 Perbincangan Hasil Kajian 5.2.1 Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM menunjukkan kepuasan yang tinggi iaitu meliputi 79.1% dari semua guru, kepuasan sederhana meliputi 19.5% dan kepuasan rendah hanya 1.4% sahaja. Dapatan ini serupa dengan hasil kajian Mariana Qthman (1982) dan Nor A&ah Mohd. Salleh (1988). Keputusan ini menunjukkan kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor pekerjaaan dan faktor bukan pekerjaan. Kesan kepuasan kerja ini akan menyumbangkan kepada

penarnbahbaikan ber-terusan,

budaya kualiti, peningkatan kualiti dan jaminan

90

kualiti. Dapatan ini menyokong teori yang pemah dikemukakan oleh Locke (1976) dan Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg ( 1955).

5.2.2 Faktor Bukan Pekerjaan i. Jantina Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dengan guru perempuan terhadap kepuasan kerja guru-guru sekolah ini. Hasil pemerhatian dan temubual penyelidik dengan guru-guru menunjukkan bahawa guru-guru lelaki dan guru-guru perempuan menunjukkan komitmen dan tanggunglawab yang tinggi kepada murid-murid dan arahan dari pihak pengurusan atasan sekolah. Dapatan ini menyokong hasil kajian penyelidik tempatan seperti Ghazali (1979), Sharifah Nor dan Zaidator Akmaliah (1993) dan Wong Siew Yock (1995). Walau bagaimana pun hasil kajian ini berbeza dengan hasil kajian yang telah dijalankan oleh Abd. Main (1989) dan Abdul Patah dan Katlik (1986) yang mendapati tahap perbezaan yang signifti di antara pekerja lelaki dengan pekerja perempuan terhadap kepuasan kerja. Mereka mendapati tahap kepuasan kerja pekerja lelaki lebih tinggi daripada tahap kepuasan kerja pekerja perempuan dan mendapati pekerja perempuan kurang berpuas hati dengan pekerjaan mereka.

91

ii Umur Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan di antara urnur terhadap kepuasan kerja. Oleh kerana guru-guru sekolah ini majoritinya berumur 35 tahun ke atas iaitu mewakili 70% daripada semua guru maka diandaikan yang mereka mempunyai kepuasan kerja yang hampir sama. Hasil penyelidikan menyokong dapatan kajian Aminuddin (1994). Namun begitu terdapat hasil penyelidikan yang menunjukkan bahawa perbezaan umur member-i kesan terhadap kepuasan kerja iaitu pekerja yang la&a mempunyai’tahap kepuasan kerja yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja muda. Penyelidik-penyelidik tempatan yang mendapati perbezaan umur member-i kesan terhadap kepuasan kerja ialah seperti Abd. Main (1989), Abu Bakar Hashim (1985) dan Ghazali ( 1979). Mereka mendapati pekerja-pekerja lama lebih setia kepada pekerjaan mereka sedangkan pekeja muda tidak begitu setia dengan pekerjaan mereka dan akan berpindah kepada kerja yang lebih menarik apabila ada peluang.

iii Rakan Sekerja Hasil kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara rakan sekeja dengan kepuasan kerja. Dapatan ini menunjukkan terdapat hubungan Dapatan ini

positif dan mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja.

menunjukkan bahawa guru-guru yang mempunyai rakan sekerja yang akrab dapat bekerja dalam satu kumpulan dan mewujudkan persef~ ke arah mencapai objektif sekolah. Rakan kerja yang baik akan saling bantu membantu dan boleh mencetuskan kepuasan kerja yang tinggi di kalangan guru-guru. Dapatan ini

3 Faktor Pekerjaan i. Tempoh Perkhidmatan Faktor tempoh perkhidmatan menunjukkan tiada wujud perbezaan yang signifrkan dengan kepuasan kerja guru-guru. Salleh (1988) dan Sharifah (1994) yang menyatakan tempoh perkhidmatan mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja pekerja iaitu pekerja yang lebih lama berkhidmat mempunyai kepuasan kerja yang tinggi berbanding dengan pekerja-pekerja baru.2. begitu juga menyokong kepada hasil kajian oleh Sylvia dan Hutchison (1985) dan Khaleque dan Rahman (1987) yang menyatakan rakan sekerja memainkan peranan dalam meningkatkan kepuasan kerja di kalangan pekerja-pekerja. 5. bagi guru-guru yang berkhidmat kurang dari 10 tahun pun mungkin dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pekerjaan yang wujud di sini bersama dengan guru yang telah lama berkhidrnat. Walaupun terdapat perbezaan pendapatan di antara guru- . Dari dapatan ini jelas menunjukkan bahawa guru-guru berpuas hati dengan gaji dan elaun bulanan yang diterima oleh mereka.6%. ii Gaji dan elaun Faktor gaji dan elaun menunjukkan bahawa tiada wujud perbezaan yang signifikan dengan kepuasan kerja guru-guru di sekolah ini. Dapatan ini mungkin disebabkan majoriti responden adalah guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ke atas iaitu 73. Kajian ini bercanggah dengan dapatan hasil kajian tempatan oleh Nor Azizah Mohd.92 menyokong Teori Kotingensi yang telah diutarakan oleh Fred Fiedler (195 l).

fan sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hubungan yang wujud adalah positif dan kuat iaitu menunjukkan bahawa latihan dan pengiktira. namun demikian guru-guru di sini mungkin merasakan keperluan mereka mencukupi dari segi sosial. Dapatan ini menjelaskan bahawa suasana kerja tidak mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja guru-guru Oleh itu nampaknya guru-guru boleh bekerja dalam berbagai suasana mengikut keperluan dan keadaan semasa di sekolah ini. Dapatan ini menyokong Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg (1955) dan Teori Keperluan Hirarki oleh Maslow (1959). .93 guru yang menerima RM 2. iv Latihan dan Pengiktirafan Hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara latihan dan pengiktirafan terhadap kepuasan kerja guru-guru. fisiologi dan keselamatan. Bagi pengkaji tempatan seperti Abu Bakar Hashim ( 1985) dan Abd Patah (1986) mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaji dengan kepuasan kerja iii Suasana Kerja Hasil kajian menunjukkan tiada wujud hubungan yang signifikan di antara suasana kerja dengan kepuasan kerja guru-guru. Dapatan ini bersesuaian dengan Teori Keperluan Hirarki yang dikemukakan oleh Maslow (1959) dan Teori Nilai Locke (1976).9%).1%) dengan yang mendapat RM 2.000 kebawah (61. Keputusan ini tidak selaras dengan Teori Dauglas MC Gregor yang menyatakan faktor suasana memberi kesan kepada kepuasan untuk bekerja kepada pekerja-pekerja di dalam sesebuah organisasi itu.000 ke bawah (38.

Oleh itu jelaslah bahawa tanggungjawab kualiti. Guru-guru mungkin merasakan keadaan yang serupa semasa pengurusan mengikut kaedah tradisional iaitu sebelum pelaksanaan TQM dahulu. budaya kualiti.3 Kesimpulan Kajian Penyelidikan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan TQM memberi kesan kepada tahap kepuasan bekerja guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Dapatan kajian mendapati semua yang merangkumi pengurusan kualiti ini tiada wujud hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja guru-guru di sekolah ini. Dapatan penyelidikan memmjukkan hanya rakan sekerja serta latihan dan pengiktirafan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja manakala faktor-faktor lain seperti jantina. Faktor latihan dan pengiktirafan mempunyai hubungan yang kuat kepada kepuasan kerja manakala rakan sekeja mempunyai hubungan yang agak lemah dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. gaji dan elaun.94 v. umur. . Pengurusan Kualiti Pengurusan kualiti di sim merangkumi tanggungjawab kualiti. suasana kerja dan pengurusan kualiti tidak mempengaruhi kepuasan kerja. Motivasi Dua Faktor Herzberg (1955) Dapatan ini tidak selaras dengan Teori 5. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti tidak mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja guru-guru. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti. budaya kualiti. tempoh perkhidmatan.

. Dikhuatiri nanti golongan yang kurang berpuas hati ini akan menjadi duri dalam daging dart mungkin menjadi penghalang kepada kelicinan pentadbiran serta boleh menyekat peningkatan prestasi sekolah di bidang . Namun demikian golongan yang mempunyai tahap kepuasan kerja sederhana dan rendah sebanyak 20.9% tidak boleh diabaikan kerana golongan ini merupakan satu perlima dari keseluruhan guru-guru sekolah ini.5 Rumusan Bagi mencapai tujuan penyelidikan dengan hasrat untuk memperkembangkan lagi ilmu.1% daripada semua guru.4 Masalah Kajian Tumpuan penyelidikan hanyalah di sebuah sekolah menengah sahaja kerana sekolah inilah satu-satunya yang menjadi perintis pelaksanaan TQM peringkat sekolah menengah di Malaysia. Namun demikian untuk masa-masa yang akan datang apabila semua sekolah menengah melaksanakan TQM. Dapatan penyelidikan ini memmjukkan bahawa kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM adalah tinggi dan mewakili 79. 5. . in ~ . Oleh itu keputusan yang diperolehi hanyalah menggambarkan keadaan semasa yang wujud di situ. beberapa kajian selanjutnya berkaitan TQM dan kaitannya terhadap kepuasan kerja anggota-anggota Kementerian Pendidikan Malaysia di semua peringkat boleh dilakulcan.95 5. Cadangan-cadangan yang diberikan ini merupakan hasil daripada kajian yang telah dilakukan. penyelidikan dalam skop yang lebih luas lagi mengenai pelaksanaan TQM boleh dilakukan. i.

. mereka boleh menubuhkan kelab keluarga dan melalui kelab im mereka boleh menganjurkan program pendidikan. kekeluargaan dan sukan... Oleh itu guru-guru sangat mengharapkan agar dapat meraih peluang latihan dan pengiktirafan ini kerana perkembangan dan .96 akademik dan kokurikulum. ii. Dicadangkan dilakukan penyelidikan seterusnya untuk mengetahui punca-punca penyebab kepada tahap kepuasan sederhana dan rendah bagi golongan 20. Faktor rakan sekerja mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tahap kepuasan kerja guru-guru sekolah ini.9% itu. Melalui program kelab keluarga yang aktif dapat menggalakkan interaksi yang lebih mesra sesama ahli dan diharapkan dapat mengurangkan perasaan perbezaan yang wujud di antara guru-guru seperti perbezaan latar belakang dan kelulusan. 111. 1996) atau kepimpinan melalui teladan dipersepsi oleh guru-guru sebagai stail yang disukai oleh mereka. Bagi meningkatkan lagi tali silatulrahim dan kemesraan sesama guru. Faktor latihan dan pengiktirafan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja guru-guru. Pengetua yang baik mesti mempunyai kualiti sebagai seorang pengurus organisasi yang cemerlang dan dapat menjadi seorang pemimpin yang disegani serta boleh mencetuskan suasana kerja dalam keadaan harmoni di antara guru-guru Guruguru pula dapat bekerja dalam suasana yang selesa. saling bekerjasama dan tolong menolong di antara mereka. Diharapkan pengetua sekolah ini dapat mengekalkan stail pengurusan trusf (A&an.

Begitu juga dengan peluang kenaikan pangkat sepatutnya diperbanyakkan lagi supaya guru-guru dapat merasa sekurang-kurangnya sekali seumur hidup berbanding dengan keadaan sekarang yang begitu ramai guru bersara dengan kategori yang sama seperti dia bermula di dalam perkhidmatan pendidikan.97 kemajuan teknologi maklumat di dunia pada hari ini turut memaksa perubahan yang drastik di bidang pendidikan. Begitu juga pengiktirafan dari segi perjawataq pangkat dan pergerakan gaji menegak atau melintang di bawah SSB. . tidak seperti sebelum ini ada guru yang tidak berpeluang mengikuti kursus yang diminatinya sehingga beliau bersara. Namun demikian peluang yang wujud itu agak terhad dan hanya segelintir kecil sabaja yang berjaya memperolehinya. Oleh itu adalah dicadangkan agar peluang-peluang latihan diperluaskan secara menyelurub supaya lebih ramai lagi guru dapat menikmatinya.

University of Houston. An-old. J. learns of education.W. Carver. Total Quality Management: Eight Lesson To Learn From Japan. J. Malek dan J. Columbia. Abdul Hamid ( 1995 ). Main Salimon ( 1989 ). Jones G.J. and Sergiovanni T.E dan Nadem. Abd. Ahmad Sarji. ( 1996 ).R. Pateh Abd. MC Grov-Hill Inc. An Analysis of Job Satisfaction Among Academic Stafford University in Malaysia. Product Development and the Environment. F. . Kepimpinan. Tanpa Terbit. Hampshire. Upper Saddle Kiver. Tesis sarjana UUM. England. Gower Publishing Limited. “Job Satisfaction of Vocational Agriculture Teacher in the Southeastern United States” _The Journal ofthe American Association of Teacher Education in Agriculture. ( 1989 ). P. Introduction to Materiais Management. Burall. Kuala Lumpur : Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Abu Bakar Hj Hashim ( 1989 ). Ohio University. Paul ( 1996 ). Tony ( 1996 ). Prentice Hall. length of service and age. I”’ ed. Ohio.D. Tanpa Terbit. New York. . New Jerssey. Staii Pengurusan Pengetua Memberi Kesan Kepada Suasana Kerja : Satu kajian di sekolah-sekolah Menengah di Negeri Perlis. Perkhidmatan Awam Malaysia Ke Arah Wawasan 2020.98 BIBLIOGRAFI Abd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Management Services. 27(i) : 33-38. “Perkaitan Kepuasan Kerja dan Pencapaian Mendelegasikan Tugas Dengan Faktor-f&or Personel dan Pentadbiran Di Kalangan Pengetua Sekolah Menengah” . Jurnal Pendidikan UKM 3 & 4 : 51-57. Aminuddin Mohd Yusof ( 1994 ). (ed). Job satisfaction among secondary school teachers with regard to their d@erences in gender.Organizational and Human Behavior : Focus on school. Bralla. Aminuddin Mohd Yusof ( 1994 ). PHD Dissertation. Azizan Nayan. 11 West 19* Street. Motivasi Dan Prestasi Model Guru Dan Tentera. New York : MC Graw-Hill. moral status. Design for Excellence. Kotlik ( 1986 ). Atkinson.

Ed. and F. ( 1986 ). Dissertation. ( 1995 ). ( 1980 ). Deming. Hoyle.V. ( 1997 ). 31 Ed. April 1993.D. Rand MC Nally. . & Chong. D.. -c Feigenbaum. IS0 9000 qualily systems handbook. F. J. Dunston. Gryna. Locke. Dunnette (ed. IS0 9000 and Supplier quality assurance Quality.E. The Motivation to Work New York : John Wiley and Son Inc. Jr.M. February 25 1994. I.T.B. Center for Advanced Engineering Study. Margaret Attwood ( 1989 ).A. B. New York : MC Graw-Hill. Personel Management. W. A. Cambridge Mass. A. Quality Management System : Assessement to IS0 9000 : 1994 series. “Perceived Importance of Job Facets and Overall Job Satisfaction of Industrial Workers”. dan M.99 Chestnut..). New York : MC GrawHill. ( 1959 ). E. Ek. Conformity assessent and Charity Policy IS0 9000 Workshop. ( 2nd. A Theory of Leadership Efictiveness. 1297-1350. S. Los Angeles. Oxford : Butterworth-Heinemann Juran. P. New York : MC Graw-Hill.M. Out of the Crisis. An Investigation of the Sources of Job Satisfaction of Malaysia School Teachers. : M. ( 1976 ). N. New York : MC Graw-Hill. In M.I.B. Macmillan Professional master . Let’s Talk Quality. ( 1989 ). Guzzetta. “The Nature and Causes of Job Satisfaction”. William R. Human Relations 40(7): 401-416. Ghazali othman ( 1979 ). Total Quality Control. Publishing Company. Synderman. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Quality Planning and Analysis . University of California. Crosby. Singapore : Prentice Hall. F.T. ed.A. Mausner and B. Fiedler. Herzberg. ( 1994 ). P.D. ).H. Khaleque.V. Rahman ( 1987 ). ( 1983 ). ( 1967 ). Qua/@ Assurance : A~J Austraiia guide to IS0 9000 cert$cation. L.2nd.

E. Ttal Quality in Education.T. Warner. ( 1960 ). The Human side of Enterprise. 2-6 Bowndety Row. dan Solman. MC Cormick. Englewood Cliffs. 18(2).E. Motivation and Personality. Michigan State University. Education Studies.C. New Jersey 07632. R. Penghantar Psikologi. New York : Harper and Row. Inc. ( 1995 ). Cherg ( 1996 ). S. MC Gregor. Pascale. Ist ed. Tanpa terbit. Podolsky. J. ( 1981 ). ( 1970 ). TQM Magazine.what . Pendidikan. ( 1992 ). Russell.ed) New Jersey : Prentice Hall International. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. ( 1993 ). Vo1. Sallis. Sanderson. Othman ( 1982 ). PI-ID Dissertation. Kementerian Pendidikan Malaysia. The Art of Japanese Management. Teacher’s Attributions of Responsibility for Occupational Stress and Satisfaction: An Organisation Perspective.G. P. 2nd ed.H. Prentice Hall Inc. Maslow A. 20 l-222. New York: MC Graw Hill. Mohamood Nazar Mohamed ( 1990 ). Inc. Production and Operations Management. M. Dan Athos. Tanpa Terbit.. Tesis Sarjana Muda. 3 . Future Development in Total Quality Management . Philadelphia Kogan Page. ( 1995 ). Nelson. pp-8.100 Mariana bt. Roberta S. Inc. A. Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkahlaku Manusia. Stepher. . Kuala Lumpur : Mustafa Haji Daud : Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ).7.3 1. London. No. R. UK. ( 1993 )._ can we learn for the past ?. and T. Organizational Behavior : Concepts Controversies and Appiicatisme (6 th. 9E18HH. Universiti Kebangsaan Malaysia. Majid Konting ( 1990 ). TQMand IS0 9000 for architecures and designers. Douglas. Sikap dan kepuasan kerja pentadbir sekolah : Satu kajian kes di kalangan guru-guru besar di Johor Bahru. C. Robins. Job Satisfaction and Professional Needs of College-Trained Teachers in Selangor. New York : MC Graw-Hill. Kaedah PenyeZidikan Dewan Bahasa dan Pustaka. ( 1992 ). Nor Azizah Mohd Salleh ( 1988 ). chaphon & Hall. Malaysia and its Implication for Continning Education.

Wong Siew Yock ( 1995 ). Sharifah bt. Sylvia. Leadership and Excellent in Schooling. Barry ( 1997 ). Perak Tesis Sarjana UUM. R. Tanpa Terbit. Kuala . Human Relations.1&2 Jln 8/62a Bandar Menjalara 52200 Kuala Lumpur.J. Puteh Zahari ( 1994 ). Utusan Malaysia. Vol. Illinois. ( 1984 ). Chicago : North Michigan Evenue. . Education Leadership. Johnson Teach? _ A Study of Teacher Motivation”. ( 1994 ).D. Lumpur. T. Hutchison ( 1985 ). Faktor Usia dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja di kalangan Guru. Jurnal Pendidikun. “What Make Ms. Jun 13 1996. Kamus Dewan.89-99. dan T. Universiti Kebangsaan Malaysia. Malaysia.. Bhd. SPSS Inc. . Teuku Iskandar ( 1984 ). I . Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor dan Zaidatul Ahmaliah Lope Pihie ( 1993 ). Meninjau Tahap Kepuasan Kerjb Guru-guru Sekolah Menengah Gred A di daerah Manjung. kajian Ilmiah. The Basic : SPSS for Window. 18. 346-352. 38(9): 841-859.101 Sergiovani. A survey _ of job satisfaction of commerce and entreprenuership teachers in Malaysia. hal. 102. Total QuaZity Organization Penerbit Piramid Sdn. Thomas J. Jilid 39(5). Sharifah Md.

KEDAH. Jantina. 1. 36 .LAMPIRAN A 102 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SINTOK. BAHAGIANA Sila tandakan -/ pada perkara yang berkenaan dengan diri anda. Soal selidik ini bertujuan untuk mengumpul maklumat berkenaan kesan pengurusan kualiti menyeluruh ke atas kepuasan kerja guru-guru. Kurang daripada 25 tahun rl 1 2. Kerjasama tuan/puan saya dahului dengan ribuan terima kasih. Umuranda. Segala maklumat yang diberikan oleh tuan/puan adalah sulit dan hanya digunakan untuk tujuan penyelidikan ini.45 tahun 4. 1. 26 . Lelaki q c l 1 2. 1. 46 tahun dan ke atas 0 cl q 2 3 4 . Dipohon kerjasama tuan/puan menandakan di nombor berkenaan.35tahun 3. Perempuan 2 2.

RM 1.000 dan ke bawah 2. RM3.001 hingga RM 2.000 0 3 4.001 hingga RM 3. RM 1.103 3 Tempoh anda berkhidmat 1 Kurang daripada 5 tahun q III 1 2 5 hingga 10 tahun 2 3 10 hingga 15 tahun 0 3 4 15 tahun ke atas q q cl 1 4 4 Gaji dan elaun anda sekarang 1. RM 2.OOl dankeatas tl 4 .000 2 3.

Saya bermotivasi tinggi di dalam organisasi saya. 4 . Saya sanggup member-i sumbangan yang lebih demi meningkatkan prestasi organisasi saya. Saya berbangga berada di organisasi ini 3 . Kod di bawah member-i makna berikut: ss S TS STS Sangat Setuj u Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Sila bulatkan jawapan anda Tanggungjawab 1. 2 .104 BAHAGIAN B Sila tandakan darjah persetujuan anda dengan setiap pernyataan di bawah dari skala SS (Sangat Setuju) ke STS (Sangat Tidak Setuju). Penerimaan dir-i saya dalam organisasi adalah baik. Organisasi saya memberi makna yang besar kepada dir-i saya SS S TS STS SS S TS STS SS SS S S TS TS STS STS SS S TS STS . 5.

7 . Option utama guru-guru adalah asas mama bagi pangagihan beban tugas mengajar. 8. Semua orang di sekolah kami mempunyai peluang untuk bekerja di dalam kumpulan. 11. Sekolah kami menekankan “zero defect” di dalam penyerahan laporan-laporan yang diperlukan. SS S TS STS El STS LYmIIl SS S TS SS S TS STS lYIImIl SS S TS STS El SS S TS STS I . Menghormati pendapat/ idea yang dikemukakan dalam kumpulan. 9 . 13. Adalah mudah bagi mendapatkan kerjasama dari rakan-rakan setugas saya. Bekerja di dalam kumpulan adalah popular di sekolah kami. 12. L Rakan Sekerja 10. TS STS lIzi s TS STS 1_1 S S TS TS STS I-i STS .105 Suasana kerja S 6 . Komunikasi kepada staf adalah tepat. Arahan yang diberi oleh pengurusan atasan boleh difahami dengan jelas oleh staf pada setiap masa. Menunjukkan tahap kepercayaan yang tinggi di antara satu dengan lain. 14.

17. Sekolah kami mempunyai carta organ&i yang menakrifkan siapa melapor kepada siapa dengan jelas. Kelihatan berpengetahuan tentang Makna “Kualiti sebagai cara hidup” 16. dan persidangan tentang pengurusan kualiti menyeluruh.106 Budaya Kualiti. ss TS STS n Jaminan Kualiti 20. SS S TS STS i SS S TS STS II I ss TS STS . n ss TS STS rl 19. 22. Memastikan pegawai-pegawai dari pejabat pendidikan negeri dijemput untuk member-i Ceramah bagi program strategi meningkatkan kualiti. 15. SS S TS STS L--l SS S TS STS / SS S TS STS L-l . Menyediakan peluang-peluang bagi guruguru untuk menghadiri seminaqbengkel. Kami tahu dengan tepat siapa yang membuat keputusan berkenaan sesuatu isu yang spesifik atau masalah. 2 1 Saluran komunikasi sekolah kami menakrifkan dengan jelas kepada siapa sesuatu komunikasi itu ditujukan. Menyediakan artikel-artikel “Kualiti menyeluruh”kepada guru-guru. Menekankan pengajaran dan pelaksanaan tugas berkuahti dikalangan guru 18.

Bilik guru tidak sesak.terang dart mempunyai peredaran udara yang baik. 29. Ketidakpuasan hati guru didengar dan diberi pertimbangan yang wajar. Gum-guru diberi keutamaan mengajar matapelajaran option mereka. Pelajar-pelajar didorong dengan nila. 25. 24. Bilik darjah di sekolah saya adalah terang dan mempunyai peredaran udara yang bark pada setiap masa. 27. SS S TS STS !YIIIIl SS S TS STS L---l SS S TS STS r - 7 SS S TS STS SS S TS STS I SS S TS STS 1 . 28. Polisi sekolah kami diterangkan dengan jelas kepada kami.inilai positif terutamanya kebanggaan menjadi warga Malaysia.107 23. Pelajar-pelajar diberi peluang untuk mengenal dan mengguna komputer 30. Undang-undang dan peraturan diaplikasikan secara seragam kepada semua staf SS S TS STS LIzI SS S TS STS Perningkatan Kualiti. 26.

Sekolah kami mempunyai satu hari pengiktirafan bagi pelajar-pelajar yang mendapat pencapaian cemerlang di dalam PMR dan SPM. SS S TS STS v-1. 35. peraturan dan undang-undang servis kualiti. Sistem ganjaran di sekolah kami pada amnya adalah adil. Saya pemah terlibat dalam perbincangan tentang polisi. 3 1. 34. r-l . Saya telah menghadiri seminar atau bengkel berkenaan matapelajaran option saya bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di dalam pengajaran saya SS S TS STS m L I 32. Saya rasa staf yang menerima hadiah perkhidmatan cemerlang memang layak menerimanya.108 Latihan dan Peogiktirafan. 33. 1 SS S TS STS El SS S TS STS El SS S TS STS .

109 Kepuasan Kerja. Kegembiraan utama saya datang daripada keja saya 39. 36. ss S TS STS I- 37. Saya rasa puas hati dengan kerja saya sekarang ss S TS STS 38. Kerja saya merupakan bahagian yang paling penting dalam kehidupan saya. Saya cukup puas dengan tahap pencapaian keja saya. ss ss S TS STS S TS STS .

rn. terima kasih.I BAHAGIAN PEKANC:ANGA~~ I‘).-__-. Abel... telah rlil~llu<kan. . Pcndaftx Besar Sekolah-Sckolah tlan &I-LI-GLII.’ BLOK J. 50604 K U A L A LUMPUR LAbfHRAN B 110 ____. AOD.Jabatan-Jabatan Dan lnstitusi-Institusi Di Bawah Kenlenterian I’endidikan Malaysia Adalah saya diarah untuk memaklumkan bahawa permohonan kajian mengenai tuan untuk men~jalankan ‘Pelaksanaan Pengwusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Ke Arab Mencapai Sijil IS0 9002 Menjamin Kepuasan Bekeja Guru-Guru”. PUSAT’ BANDAR DAMAlciSA HA. Tuan jug:\ dikehendaki menghi\ntar scnaskhah sclesni kelak. Pnclang Mclangit.~? KEMENTERIAN PENDIDIKAX.p._ ___ _-_.~h:~~ja Sekian climaklumkan.4N PENYELIDIKAN PENDIDIK.__-___---.U. PARAS 2. hasil kajian tuan ke Bahagian itli sebaik s.-----. “ BERKHIDMA’I’ “ CINTAILAH UNTUK NEGARA” BAHASA KITA ” (DR. KM 8. En. Rahim bin Juhan.--.L-.___. 0 IO00 Knngar. Kcmentcrii~n Pendidikan M:ll:lysiil.p.. Kehenaran Bagi Menxjalankan Kqjian Ke Sekolah-Sekolah. K e b e n a r a n bagi . NOR) b.. Pcngarah Pcrancangan dan Pcnyeiitlik. 3 DAN 5._. Ketua I3ahariadI’ewarah 1. Kelulusan ini adalah berdasarkan kepada hanya apa yang terkandung di claln~~~ Bahagian ini._-. 2. Perlis. Jln._____ __.u~ Dasar Pendidik. KARIM Il. h. . MD. --. qdangan penyelidikan yang tuan kcmukakan k e menpeunakan sampel kaiian perlu diperolehi daripada I’endidikan Negeri yang berkenaan. -__ .

3..LAMPIRAN C TELEFON: 111 Pejabat Bilik Pengarah 04-9761177 04-9763155 . Rahim bin Juhan No. RAZAK 01990 KANGAR PERLIS Rumah FAX: Pengarah Pejabat Peperiksaan Ruj.1 Tuan harustah mendapat persetujuan dari PengettiaPengetua Berkenaan.(2l)dlm.04-9761651 04-9767080 04-9769355 JABATAN PENDIDIKAN PERLIS JALAN TUN ABD. 4. . Matrtk: 80331 Program Sajana Sains Pengurusan IAB/UUM 199611997 Dekan.JPPs.3 Sesatinan Hasil Kajian hendaklah dihantar ke Jabatan Pendidikan Penis. Tuan. Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan tuan untuk membuat kajiin di 2. .l1822Bhg. . Derma Ke Arab Allencapai Sijit IS0 9002 Menjamin Kepuasan Bekeja Guru-Guru Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara yangtersebut di atas.. Tuan: Ruj. . BAHASA KITA’ Saya yang menurut perintah. Tuan haruslah mematuhi beberapa perkara seperti yang dinyatakan di bawah ini: 3. 3. . Keb. 3. Sekoiah Siswazah Universti Utara Malaysia.2 15 September 1997 Encik Abd. Kajian Mengenai Petaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeturuh (TQM) Di Sek. Sekian ‘BERKHIDMAT ‘CINTALAH UNTUK NEGARA Kerjasama dan tindakan awal tuan diucapkan ribuan terima kasih.2 Hasil kajian tidak bdeh disebar luas metalui Media Cetak dan Media Elektronik kecuali mendapat kebenaran dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Kami: Tarikh: Bil. Sekotah-sekoiah Menengah mengenai Pdaksanaan TQWlSO 9000 adalah dibenarkan. Men.L?” 19hatan ini aoabila berhubung) . 06010 SINTOK. r 2nndidikan em. -I-*I-^^ .

ficate SIRIM DSM Accredited QS 02121999 SWUM QAS Sdn. Pers~aran &to’ Menleri Pelt Sural7035 40911 Shah A#a. Installation and Servicing Skop Pendaftaran Scope of Registration PROVISION OF SECONDARY SCHOOL EDUCATION SERVICE. Aton Pengerusi Chairman SlRlM QAS Sdn: Bhd. Sah Se~Ww: 20 ~~~~ Vahd ml/l : 1998 No. PENDAFTARAN : Registration No. Siri : Serial No. Bhd. hereby certifies that SEKOLAH MENENGAH DERMA JALAN PENJARA 01000 KANGAR PERLIS INDRA KAYANGAN telah melaksanakan Sistem Kualiti yang menepati has implemented a quality system complying with MS IS0 9002 : 1994 Quality Systems . Ariffin bin Hj.: 112 AR 1125 SIJIL PENDAFTARAN SISTEM KUALITI Quality System Registration Cevti. Bhd. Dr. dengan ini mengesahkan bahaw SlRlM QAS Sdn. : 0531 .LAMPIRAN D NO.Model for Quality Assurance in Production. Selangor Oa*LI Ehsan MALAYSIA T e l 60-3-556 7 4 0 0 Faks 60-3-550 9 4 3 9 Dr. Mohd. Bhd. Yusoff Zakaria Pengerusi Chairman Jawatankuasa Penasihat Persijilan Certification Advisory Committee SIRIM QAS Sdn. Mohd. ( NO Syarkat41O334 x ) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful