PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM) DAN KEPUASAN BEKERJA GURU-GURU

Projek sarjana ini diserahkan kepada sekolah siswazah sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat pengijazahan Program Ijazah Sarjana Sains ( Pengurusan ) Universiti Utara Malaysia

Oleh Abd. Rahim bin Juhan

ABD. FLAHIM BIN JUHAN 0 Hak cipta terpelihara, 1997.

KEBENARAN MENGGUNA

Penyerahan kertas projek ini sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan pengijazahan Universiti Utara malaysia. Saya bersetuju menjadikan kertas projek ini sebagai bahan rujukan di perpustakaan. Saya juga bersetuju bahawa kebenaran untuk membuat salinan keseluruhan atau sebahagian daripadanya bagi tujuan akademik mestilah mendapat kebenaran daripada penyelia saya atau semasa ketiadaan beliau kebenaran boleh didapati daripada Dekan Sekofah Siswazah. Sebarang bentuk penyalinan, penerbitan atau penggtmaan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kertas projek ini untuk tujuan komersil adalah tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada penyelidik. Penyertaan rujukan kepada penulis dan Universiti Utara Malaysia seharusnya dinyatakan dalam sebarang bentuk rujukan yang terdapat dalam kertas projek ini. Kebenaran untuk penyelidikan atau lain-lain kegunaan sama ada keseluruhan atau sebahagiannya boleh dilakukan dengan menulis kepada : Dekan Sekolah Siswazah Universiti Utara Malaysia 06010 UUM, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN.

1

ABSTRAK

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengukur tahap kepuasan kerja secara keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM ke arah mencapai sijil IS0 9002. Faktor-faktor yang dikaji ialah seperti jantina, umur, tempoh perkhidmatan, gaji dan elaun, suasana kerja, latihan dan pengiktirafan, rakan sekerja dan pengurusan kualiti.

Bagi memenuhi objektif penyelidikan ini data dikurnpulkan dengan menjalankan soal selidik ke atas 72 orang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Penyelidik menggunakan soal selidik yang dikenali sebagai Organizational Climate Description Questionaire untuk mengukur tahap kepuasan kerja. Ujian-t dart ANOVA sehala telah digunakan untuk menguji perbezaan. Ujian Pearson ‘r’ Semua ujian statistik dijalankan pada aras

digunakan untuk menguji korelasi. keertian p < 0.05.

Dapatan penyelidikan mendapati bahawa 57 orang guru (79.1%) menunjukkan kepuasan tinggi, 14 orang guru (19.5%) menunjukkan kepuasan sederhana dan seorang guru (1.4%) menunjukkan kepuasan rendah. Min skor kepuasan kerja keseluruhan ialah 12.167 iaitu menunjukkan kepuasan kerja adalah tinggi . Dapatan penyelidikan mendapati hanya faktor rakan sekerja dan latihan dan pengiktirafan yang mempunyai hubungan signifikan dengan kepuaasan kerja.

:11

Melalui analisis korelasi memmjukkan hanya faktor latihan dan pengiktirafan yang mempunyai pengaruh yang kuat ke atas kepuasan kerja guru-guru selepas pelaksanaan TQM.Faktor-faktor seperti jantina. umur. gaji dan elaun. tempoh perkhidmatan. suasana keja dan pengurusan kualiti tidak menjadi penentu kepada kepuasan kerja selepas pelaksanaan TQM. 111 .

1%) obtained high satisfaction.05. salary and allowance. General mean score of job satisfaction was 12. While Pearson ‘r’ test was used to test correlation. working environment and quality management did not determine job satisfaction after the .5%) obtained middle satisfaction and a teacher (1. The result of the research showed that 57 teachers (79. 14 teachers (19. working environment. salary and allowance. This type of research was known as Organizational Climate Description Questionnaire to determine the level of job satisfaction. T-test and one-way ANOVA were used to test differences. To achive the objective of this research. year of service. collegue and quality managment.ABSTRACT The purpose of this research is to determine job satisfaction generally among teachers in Sekolah Menengah Derma after the implementation of TQM towards achieving IS0 9002 certificate. age.167 which showed that job satisfaction was high. year of service. Other factors like sex. training and recognition. Factors that were taken into account for this research were sex. All statistic tests were carried out at a significant level of p < 0.4%) had a low satisfaction. age. data was collected by issuing questionnaires to 72 teachers in Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. The result of the research showed that only collegue factor and training and recognition had significant with job satisfaction.

According to the correlation analysis only trainig and recognition factors could greatly influent teacher’s job satisfaction after implementation of TQM. V .implementation of TQM.

1997 . Vl .PENGHARGAAN Alhamdulillah.-. di atas limpah dan rahmatnya yang telah memungkinkan kertas projek ini disiapkan untuk memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan).W. Semoga Allah sentiasa memberkati dan member-i rahmat di atas amal yang telah kita lakukan. Abd. Ibrahim Abd. Terima kasih dan penghargaan diberikan kepada ahli keluarga terutamanya anak tersayang Insyarah Syazwani yang sentiasa memberi semangat dan dorongan dalam menyiapkan kertas projek ini. Daud selaku penyelia yang tidak jemujemu member-i tunjuk ajar serta bimbingan dalam menjayakan kertas projek ini. Kepada IAB yang telah mencipta peluang dan Profesor madya Dr.T. UUM). Ucapan ribuan terima kasih juga diberikan kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Derma di atas kerjasama menyediakan kertas projek ini. setinggi pujian terhadap Allah S. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Rahim Bin Juhan Sarjana Sains (Pengurusan) Sekolah Siswazah Universiti Utara Malaysia Oktober 13. Mustapah Hj. pensyarah-pensyarah-pensyarah yang telah mencurahkan ilmu dan sahabat-sahabat yang telah membantu dalam penyediaan kertas projek ini diucapkan jutaan terima kasih. Hamid (Dekan Sekolah Siswazah.

................................1 Objektif Umum ....7 Definisi Konsep .............. 1.... 1.......................................................................................................................1 Latar Belakang ............... 1.........KANDUNGAN Muka Surat : KEBENARAN MERUJUK KERTAS PROJEK ABSTRAK ABSTRACT PENGHARGAAN JADUAL KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH i ii iv vi vii xii Xiv BAB 1: PENGENALAN 1..........2 Sekolah Menengah ........... 1................ 1.................. 1.......................... 1.....7....... 1...5 Kepentingan Kaj ian ............3....................................1 Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) ...6 Batasan Kajian ......2 Pemyataan Masalah .7..........................................2 Objektif Khusus ..4 Hipotesis Kajian ..............3 Objektif Kajian ....... 3 7 7 7 8 9 10 11 12 12 1 vii ...........3.. 1.. 1..................

......... 2................ 2..11 Latar Belakang IS0 9000 .1 Pengenalan 2...........................7..................5 Teknik Peningkatan Kualiti .............6 Objektif TQM ........... 2.. 2......... 2. 2.............. 2..................................... 1...............5 Guru-guru ....13 Faedah-faedah IS0 9000 ........................................................................7........................ 1.................................................................. ...... 27 28 31 32 33 34 35 VU1 ...............................................................................2 Konsep TQM ........... .... 2.............................7............12 Prinsipprinsip IS0 9000 ...16 Pelaksanaan TQM MS IS0 9002 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma .................. 2............... 2..8 Keperluan TQM .............15 Hubungan IS0 9000 Dengan TQM ........................................9 Kelebihan Pelaksanaan TQM ...................1......3 Evolusi TQM ........... 2..14 Falsafah TQM ... 2..............10 TQM Di Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia ...4 Prinsip-prinsip TQM .......4 Kepuasan Kerja ..7 Fokus TQM ............................. 16 16 20 21 22 23 24 24 26 2....................... 13 14 15 BAB 2 : ULASAN KARYA 2............................................................... 2..3 IS0 9002 ......

..3...1 Pengenalan ...17....... . .... ... 3.. ... ... ..... .. ............ 2..5 Teori Nilai Locke .18 Kesimpulan ..1 Peringkat Pelaksanaan TQM IS0 9002 .... ... ......3..165 Dokumen Bab 2 Peringkat 5 ....... ....3...17..16... ...... ..2 Pemerhatian .3 Temu bual .. _... 2....16. .. _...... ...... _.. . . ... ...... ...... .. 52 52 54 56 57 58 59 I’cl...17.. ..17........... 2...... .. .. .1 Teori Keperluan Hirarki Oleh Maslow .. .....4 Teori Kontigensi ____ .. 36....17 Teori Berkaitan Dengan Kepuasan Kerja ........ . . .1 Soal selidik . .... ....... 3........ ... 2...... .. . :_ _....2 Kajian Rintis ..... .16.17 . __..16......_... 3..3 Dokumen Bab 2 Peringkat 2 .. 2.. ....... .. .16. ..... ....... BAB 3 : METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.._.3 Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg _...... 38 41 43 47 49 50- 2._..... ... . .. ... .... 2.. ...3 Rekabentuk Kajian .. ..... .2 Dokumen Bab 2 Peringkat 1 ..... _ __.... 3.... .... .......... ... ... 2...2TeoriXDanYDouglasMcGregor . . .. ... .. ..6 Dokumen Bab 2 Peringkat Audit Dalaman .... ......2.. ..... _. ... 65 65 3... .... ......... 2. : .. 2.17... .... .......7DokumenBab4Elemen4.. . 2......... .........o . 2. ................ 61 61 63 63 ... .. 2...__. . . .......... _.... . ...... __ ...4DokumenBab2Peringkat3&4... ........ ..16... . .... ..... . .. ....... ....

.... 65 65 66 67 67 67 68 3......1 Ujian-t ..2 Ujian ANOVA .. 4..... 4.................. 4............................. 3.............4 Gaji Dan Elaun ................... 4................... 3................2 Hipotesis Tentang Korelasi ....................3 Analisis Kebolehpercayaan ........6 Kesimpulan .................................................2...............2........... 3.........4 Aras Signifikan ........6 Kaedah Penganalisisan Data ....................1 Jantina ........................................2......2...5 Analisis Hipotesis ................ 4.....5...................................... 69 69 69 70 70 71 72 74 76 75 81 88 4............. 4....6.........................................5... X ......3 Tempoh Perkhidmatan ............................. 4...............4 Perihal Pembolehubah Bersandar ...............6.......................4 Populasi dan Sampel .......................... 3. 4...........................6... 4......5 Kaedah Pengumpulan Data ....2 Analisis Diskriptif ....3 Korelasi Pearson .....1 Hipotesis Tentang Perbezaan ............ 4......................1 Pengenalan .......... 3......................... .......3.....6...................2 Umur .................. BAB 4 : KEPUTUSAN KAJIAN 4......

....... .. ...BAB 5 : PERBINCANGAN 5. .. ... .. ... ............... . .. 5.. ... __..... . . .. .......4 MasaIah Kajian . ...... . . ...1 Kepuasan Kerja ... Surat Kebenaran Daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Kementerian Pendidikan ........ 5.........5 Rumusan .... 5... 89 89 89 90 92.. .......3 Faktor Pekejaan ..... ....... .. .... 5. ......... ..2......... ...2..2.............. 2 Perbincangan Hasil Kaj ian ........ ... ..... ..... ............ .3 Kesimpulan Kajian .. ... .. ........ ...... .......... . .... .... ...... ............. ... 5..... ........... ..1 Pengenalan ..... 102 110 Lampiran C Surat Kebenaran Daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis . 111 112 Lampiran D Sijil MS IS0 9002 ..... ..... . .. .. .... . ... ..... ..... . ....... . .... 5...... 95 95 BIBLIOGRAFI . .............. .2 Faktor Bukan Pekerjaan ....... 94 ..... ....... 5 .. ...... ..... . . .... ...... .... ....... 98 Lampiran A Lampiran B Soalan Soal Selidik .....

. . . .1 Jadua14. . . . . . Jadua14. . . . . . 78 xii . . . . . Taburan Responden Berdasarkan Jantina. . . . . . . . . . . . . _ . .3 Kekuatan Korelasi. . . .2 Jadual4. . . .8 Keputusan ANOVA Di Antara Umur Dengan 77 75 73 Kepuasan Kerja Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.2 Jadua14. . . . Jadua14. Jadua14. . .1 Lima Standard Di Bawah Siri IS0 9000 Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronback Untuk Soal Selidik Ketja Rintis Bagi 20 Orang Responden. . Taburan Responden Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan . . _ . . . . . . . . ._ . .6 Taburan Responden Berdasarkan Tahap Kepuasan Kerja. .SENARAI JADUAL Muka Surat Jadual2. . . . . . . . . . . . . Jadua14. . . . . . .4 . Jadua14. . . . . Jadua13. .1 JaduaI3. .7 Keputusan Analisis Perbezaan Di Antara Jantina Terhadap Kepuasan Kerja Selepas Pelaksanaan TQM. .5 Perbandingan Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronbach Untuk Soalan Soal Selidik Sebenar Dengan Kaj ian Rintis . Taburan Responden Berdasarkan Umur. . . . . . . . . . _ . . . . . 71 72 62 68 69 70 29 Taburan Responden Berdasarkan Gaji dan Elaun. . . . . . . . . . . . . . . . .

. 87 85 84 82 81 x111 . .13 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Latihan dan Pengiktirafan. . . . . . . . . . _. .9 Keputusan ANOVA Di Antara Tempoh Perkhidmatan Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. . . . . . Jadual4. . . . . . . . Jadual4. . . . . . . _. _. . . . . Jadual4. . . . .Jadua14. __.10 Keputusan ANOVA Di Antara Gaji dan Elaun Dengan 79 Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. . . .12 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubah Bebas Rakan Sekerja. . . . .14 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Peningkatan Kualiti. . . . . . . _. . _. . . . . . _. . . . . Jadual4. _. . . .11 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubah Bebas Suasana Kerja. . _. . Jadual4. . .

2 Hubungan Di Antara IS0 9000 Dengan TQM .1 Dokumen Yang Mempunyai 4 Peringkat . . .SENARAI RAJAH M&a Surat Rajah 2. .3 Lapan Langkah Ke Arah mencapai Sijil IS0 9000 Rajah 2.4 Teori Keperluan Hirarki Maslow 31 34 35 53 xiv . . . . . Rajah 2. . . Rajah 2.

RAHIM B. anb that a satisfactow know/edge ofthe fieidis coveredbytheprojectpaper). memperakukan bahawa (i.- .diterima dan meliputi bidang ilmu dengan memuaskan. certimthat) ABD. Bekerja Guru-guru seperti yang tercatat di muka surat tajuk dan kulit kertas projek (asitappears on the titlepageandfrontcoverofprojectpaper) bahawa kertas projek tersebut boleh . Nama Penyelia (iTame ofsupervr'sor): Prof Madya Dr Mustapah Hj. dari segi bentuk serta kandungan. the undersigned. JUHAN calon untuk Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) projek yang bertajuk (candidate forthe degree 00 telah mengemukakan kertas (haspresentedhis/herprojectpaperofthe following title) PengUrUSan Kualiti Menyeluruh (TQM) dan Kepuasan . yang bertandatangan. (that the project paper acceptable in fom and content. Daud Tandatangan (Signature) Tarikh (Date) .Sekolah Siswazah (Graduate School) Universiti Utara Malaysia PERAKUAN KERJA KERTAS PROJEK (Certification of Project Paper) Saya.

Kecemerlangan di dalam bidang sukan dan kokurikulum juga begitu menggalakkan Pada tahun 1995 sekolah ini telah me&patanugerah l&as Milo berdasarkan pencapaian yang cemerlang di dalam bidang sukan dan permainan. SPM dan STPM untuk sepuluh tahun kebelakangan ini begitu memuaskan dari segi kuantiti dan kualitinya. Pencapaian yang cemerlang di dalam bidang akademik dan kokurikulum di peringkat negeri Perlis inilah yang memungkinkan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mencadangkan sekolah ini sebagai sekolah perintis kepada pelaksanaan TQM di peringkat sekolah menengah. Sekolah ini terletak di Kangar. . didirikan pada tahun 1948 hasil derma dari orang ramai dan merupakan sekolah menengah yang pertama didirikan di negeri Perlis.1 Latar Belakang Sekolah Menengah Kebangsaan Derma merupakan sekolah menengah yang pertama di negara ini dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia imurk melaksanakan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) dengan sasarannya untuk mendapat sijil IS0 9002. muncul sebagai negeri yang terbaik pencapaiannya di dalam peperiksaan SPM sejak sepuluh tahun yang lepas. Tambahan pula negeri Perlis telah .1 BAB 1: PENGENALAN 1. Pencapaian di dalam peperiksaan PMR.

. Semasa pelaksanaan TQM di sekolah ini akan memberikan budaya kerja yang baru kepada guru-guru dan pekerja-pekerja. produktiviti dan perkhidmatan. Pascale dan Athos (198 1) menyatakan kejayaan mencapai objektif organisasi tidak bergantung kepada kewangan dan material semata-mata tetapi j uga bergantung kepada pekerj a-pekerja. di antara perbezaannya ialah pengurusan tradisional memberi tumpuan kepada keperluan organisasi itu sendiri. mestilah dijarninkan kepuasan bekeja mereka. matlamat jangka panjang berorientasikan proses dan penambahbaikan kualiti proses dengan setiap orang bekerja mencari kaedah yang lebih baik untuk bekerja.2 Untuk merealisasikan cadangan Kementerian Pendidikan ke arah pelaksanaan TQM bermakna sekolah ini mestilah mengubah kaedah dari pengurusan tradisional ke pengurusan kualiti menyeluruh (TQM). Keadaan ini akan mewujudkan kepincangan dalam pentadbiran seperti masalah tidak dipedulikan. kurang perbincangan dan tiada persefahaman di antara pengetua dengan guru-guru dan pekerja-pekerja. matlamat jangka pendek berorientasikan pencapaian keputusan dengan pengurus mengurus dan pekerja bekerja manakala T Q M memberi tumpuan kepada pelanggan. khidmat tidak dinilai dengan setimpal. TQM dilihat sebagai satu pendekatan sistematik dan bersepadu untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui cara penambahbaikan berterusan dalam semua bidang operasi. TQM berbeza &u-i pengttrusan tradisional. Kegagalan organisasi sekolah untuk mencapai matlamat merupakan guru-guru dan pekerja-pekerja dengan baik dan kegagalan pengetua mengurus teratur.

1. TQM itu sendiri merupakan satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan dijalankan di semua peringkat organisasi secara menyeluruh. 1993). Mengambil iktibar dari kejayaan pelaksanaan konsep TQM di negara Jepun dan Amerika Syarikat mendorongkan TQM diserap ke dalam Perkhidmatan Awam dan ke dalam Perkhidmatan Pendidikan (Salis.2 Pernyataan Masalah Melaksanakan konsep TQM bermakna menggembelingkan usaha ke arah meningkatkan kualiti perkhidmatan yang akan diberikan kepada pelanggan sesebuah organisasi. Dr W Edward Deming. Karou Isikawa. Ggenichi Toguci dan Frederick W Taylor) dan ternyata membuahkan hasil yang memberangsangkan. bersistematik dan berterusan.3 Guru-guru dan pekerja-pekerja merupakan aset penting bagi sekolah. Pengetua sebagai pemimpin perlu mengetahui bagaimana hendak mencapai matlamaat TQM di samping dapat memuaskan hati guru-guru dan pekerja-pekerja serta mendorong mereka berkerja bersungguh-sungguh. Ini ialah kerana hampir separuh daripada kaedah pengukuran dalam TQM mempunyai persamaan . Pelaksanaan TQM merupakan satu strategi dalam reformasi pendidikan untuk meningkatkan taraf pendidikan ke arah mencapai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Kilang-kilang perusahaan di Jepun terutamanya kilang-kilang pengeluar kereta telah mempraktikkan idea-idea dari pelopor-pelopor utama TQM (Dr Joseph M Juran. Sesebuah organisasi akan lebih kukuh dari segi kualiti apabila TQM dan IS0 9002 dimasukkan sebagai komponen dalam sistem kualiti.

Objektif TQM ialah untuk membentuk sebuah organisasi yang cekap serta dapat memenuhi keperluan pelanggan. Dalam memastikan keberkesanan pengurusan pendidikan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia akan memastikan semua sekolah rendah dan menengah melaksanakan TQM secara berperingkat mulai tahun 1998. Perlis. Kedua-dua sekolah ini terletak di Kangar. Sistem kualiti . Sekolah rendah ialah Sekolah Kebangsaan Seri lndra manakala sekolah menengahnya pula ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Dalam konteks pendidikan IS0 9002 adalah sesuai kerana merupakan ‘standard’ untuk menilai keupayaan satu sistem kualiti (Hoyle.1996) Kajian yang akan dijalankan ditumpukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma sahaja iaitu untuk melihat sejauh mana kepuasan bekerja (atau ketidakpuasan bekarja) guru-guru dan pekerja-pekerja setelah pelaksanaan TQM. Umumnya IS0 9002 mengandungi 20 keperluan syarat iaitu : i.dengan IS0 9002 (Nelson. 1995) . 1994) . Pelancaran pelaksanaan TQM di kedua-dua sekolah ini telah diresmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan iaitu Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak pada 12 haribulan Jun 1996 (Utusan Malaysia. Mewujudkan dan membentuk sebuah organisasi yang cekap dan berkesan mestilah dengan melibatkan keseluruhan anggota organisasi dari setiap lapisan dalam pelaksanaan TQM. Sebagai percubaan kepada projek ini Kementerian Pendidikan telah memilih dua buah sekolah di Perlis sebagai perintis iaitu sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah. Jun 13. Tangguangjawab pengurusan ii.

Status pemeriksaan dan ujian xiii. ukuran dan ujian xii. Tindakan pemulihan dan pencegahan xv. Review kontrak iv. Kawalan produk yang dibekal oleh pelanggan viii. Penyimpanan. Kawalan produk yang tidak confirm xiv. Teknik-teknik statistik Untuk memenuhi 20 keperluan syarat yang ditetapkan ini merupakan satu penambahan beban tugas yang ketara dari beban tugas yang sedia ada. Perolehan (purchasing) vii. Latihan xix. Kepuasan bekerja guru-guru dan pekerja-pekerja merupakan satu bidang yang telah banyak . Kawalan rekabentuk v.5 iii. penghantaran. Khidmat susulan xx. Kawalan dokumen dan data vi. Kawalan alatan untuk pemeriksaan. Kawalan rekod-rekod kualiti xvii. Ujian dan pemeriksaan’ xi. Identifikasi dan penjejekan (tracebilityl produk ix. preservation dan pengendalian xvi. pembungkusan. Kawalan proses x. Audit kualiti dalaman xviii.

Satu kajian telah dibuat oleh Stephen (1993) menunjukkan pengurus yang mempunyai kepuasan bekerja yang tinggi adalah lebih berminat untuk mendengar pandangan orang lain.6 dan lama diperkatakan serta di buat penyelidikan. dapat mengawal emosi dengan baik. Keperluan ini merentasi semua bidang pekerjaan. guru perlulah merasa dan mencapai kepuasan kerana mempunyai kepuasan bekerja yang tinggi berkaitan dengan produktiviti yang tinggi. Sifat-sifat yang sedemikian akan dapat meningkatkan . Di sini nyatalah seseorang guru atau pekerja itu tidak mungkin dapat berfungsi dengan berkesan jika ia dalam keadaan tertekan. Jika tidak dipenuhi ia akan membentuk satu sindrom reaksi negatif pekerja terhadap organisasi. Perasaan tertekan boleh meletakkan seseorang itu dalam keadaan tidak rasional. Kualiti atau prestasi kerja akan meningkat apabila seseorang pekerja memperolehi kesan ganjaran daripada keperluan yang lebih mempengaruhi kepuasan bekerja. Kajian awal mengenai kepuasan bekerja di kalangan guru telah dibuat oleh Cormick (1992) dengan mengatakan guru merupakan golongan pekerja yang sentiasa tidak puas terhadap bidang tugas mereka. Minat yang berterusan dalam bidang pekerjaan adalah berlandaskan kepada kepercayaan bahawa untuk berfungsi dengan lebih berkesan dalam sistem pentadbiran sekolah . apa lagi sifat kasih sayang. sanggup menerima kritikan dan mewujudkan keperihatinan yang lebih terhadap perasaan orang lain. Gejala ini menghalang seseorang itu mewujudkan sifat yang positif. lebih bijaksana. cemas dan tegang. Beliau juga tidak dapat memusatkan perhatian kepada pekerjaan dan gagal menikmati perasaan gembira atau puas hati terhadap kerja yang dilakukannya.

3. 1.3 Objektif Kajian 1. c) Menentukan perkaitan di antara pembolehubah yang mempengaruhi kepuasan kerja secara keseluruhan.2 Objektif Khusus Kajian ini mempunyai objektif khusus iaitu: a) Mengukur tahap kepuasan bekerja secara keseluruhan di kalangan guruguru di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma setelah pelaksanaan TQM.produktiviti terutamanya bagi pekerja yang terlibat dengan perhubungan manusia seperti guru dan pekeja sekolah. Sekiranya masalah dan keperluan guru-guru dan pekerja-pekerja tidak dinilai dengan sewajamya dikhuatiri matlamat pelaksanaan TQM akan tejejas. 1. b) Membuat perbandingan tahap kepuasan keja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma berdasarkan faktor demografi setelah pelaksanaan TQM.1 Objektif Umum Kajian ini dibuat untuk mengenalpasti faktor-faktor demografi guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma serta f&or suasana tugas yang mempengaruhi kepuasan bekerja mereka secara keseluruhan.3. Oleh itu satu kajian seharusnya dibuat untuk mengukur tahap yang kepuasan bekarja mereka dan mengenalpasti dengan lebih tepat f&or-faktor menimbulkan kepuasan bekerja. .

Hipotesis yang ingin diselidiki dalam kajian ini ialah seperti berikut. e ) Persepsi guru-guru dan pekerja-pekerja terhadap TQM 1.8 d) Mengenalpasti aspek-aspek yang menyumbangkan kepada kepuasaan kerja dan ketidakpuasan bekerja.4 Hipotesis Kajian Berdasarkan objektif kajian maka dibentukkan hipotesis kajian yang sebolehbolehnya dapat memenuhi kehendak yang terkandung di dalam objektef kajian di atas. Ho 1: Tiada perbezan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. . Ho3: Tiada terdapat hubungan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ho2: Tiada terdapat perbezaan yang signifikan di antara umur terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ho4: Tiada terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun bulanan terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.

9 Ho5 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor suasana kerja dengan kepuasan kerja di kalangaan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. . Dapatan daripada kajian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sebanyak panduan kepada pengetua sekolah menengah dalam merancang program peningkatan akademik dan insan. ii. Diharapkan perkaitan dapatan daripada kajian ini memberikan gambaran tentang di antara bidang pekerjaan dengan kepuasan bekerja secara keseluruhan apabiia sesebuah sekolah itu ingin melaksanakan TQM. Ho6: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor n&an sekerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.kalangan guru-guru SekolaE’ Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ho8: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pengurusan kualiti .5 Kepentingan Kajian i. Diharapkan maklumbalas dari kajian membolehkan pencerapan suasana pengurusan di sekolah-sekolah boleh dipertingkatkan. dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. 1. Ho7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja ‘di .

Diharapkan kajian ini berguna untuk membantu pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah.6 Batasan Kajian i. Kajian ini berkaitan reaksi mereka terhadap suasana kerja apabila pelaksanaan TQM ke arah mencapai sijil IS0 9002. guru bukan siswazah dan guru sandaran. Diharapkan dapatan daripada kajian ini boleh digunakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri untuk membantu pengetua supaya menjadi pemimpin sekolah yang berkesan berteraskan kepada TQM. 1. Kajian tertumpu kepada kepuasan bekerja guru-guru Sekoiah Menengah Kebangsaan Derma. Kajian ini meliputi semua guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma iaitu guru siswazah. vi. Di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan pula diharapkan dapatan daripada kajian ini boleh membantu mereka mengesan mengenai kriteria-kriteria pengambilan guru-guru pelatih dan pekerja-pekerja yang berkesan untuk bertugas di sekolah-sekolah. . Kangar. v. Bagi masyarakat umum diharapkan dapatan daripada kajian ini membolehkan mereka mengetahui dan memahami masalah-masalah. iv. Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia mengatasi masalah pekerja-pekerja dan guru-guru di sekolah. cabaran-cabaran serta perasaan guru-guru dan pekerja-pekeja yang bertugas mendidik anak-anak mereka.10 iii. ii.

v. sosial dan politik tidak melibatkan keputusan kajian ini. latihan dan pekerjaan. iv. Mar&ala pembolehubah bebas ialah meliputi faktor-faktor demografi pekerjaan Faktor-faktor pekerjaan ialah seperti gaji. Penyelidik akan membuat andaian bahawa jika suasana kerja yang memberangsangkan maka reaksi guru akan baik dan secara langsung akan memberi kesan kepada peningkatan prestasi pelajar di dalam bidang akademik dan kurikulum. ekonomi. perkhidmatan. hnyelidik tidak bercadang untuk melibatkan secara langsung pencapaian pelajar dengan suasana kerja guru.11 iii. taraf perjawatan. tanggungjawab kualiti. Pembolehubah bersandar ialah kepuasan kerja guru-guru selepas pelaksanaan TQM di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. suasana kerja. budaya kualiti. pekerjaan pula ialah seperti urnur dan jantina. 1. rakan sekerja. Keputusan kajian berdasarkan kepada data yang diperolehi pada tempoh kajian sahaja.7 Definisi Konsep Kajian yang dijaalankan ini melibatkan beberapa pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas. peningkatan kualiti. Perubahan-perubahan yang berlaku selepas itu seperti suasana kerja. Kangar. tempoh dan bukan peketjaan. jaminan kualiti. Sumber data yang diperolehi untuk kajian ini didapati daripada guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaa Derma di sepanjang bulan September dan Oktober 1997. Faktor bukan .

Terdapat juga sekolah menengah yang mempunyai pelajar-@ajar dari tingkatan satu hingga ke tingkatan tiga.7. Beliau juga menyatakan kualiti seharusnya menuju kepada keperluan pelanggan pada hari ini dan akan datang. kualiti bermakna memenuhi kehendak pelanggan. Pada masa ini kebanyakan sekolah menengah mempunyai pelajar-pelajar dari tingkatan satu hingga ke tingkatan lima atau tingkatan enam. 1. Sekolah menengah dikiasitikasikan . ketepatan fakta. Menurut Deming (1989) pula menyatakan kualiti sebagai satu kadar yang boleh diramalkan mengenai kesamaan dan harapan kepada kos yang sesuai dengan pelanggan. layanan mesra. Pengurusan merupakan Kualiti satu Menyeluruh (Tot01 Quality Management . Secara umum.7. kecekapan dan mudah diperolehi (Ahmad Sarji.TQM) pula pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan proses dijalankan di semua peringkat organisasi secara menyeluruh dan berkesan. Kualiti pula mempunyai beberapa pengertian di antaranya menurut Teuku Iskandar (1984) kualiti bermaksud mutu atau baik buruk sesuatu perkara. 1995).2 Sekolah Menengah Sekolah menengah bantuan penuh kerajaan mempunyai pelajar-pelajar tingkatan satu hingga ke tingkatan enam.1 Pengurusao Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentakrifan pengurusan menurut Alkinson (1989) adalah sebagai satu proses sosial menentukan tanggungjawab untuk kecekapan dan kekesanan perancangan dan perjalanan pergerakan-pergerakan perusahaan.12 1. Di antara contoh ciri-ciri yang berkualiti dalam Perkhidmatan Awam ialah menepati masa.

Sifat produk itu tidak akan berubah sama ada terdapat atau tidak satu rekod dokumen atau label pemeriksaan. mempunyai asrarna dan mempunyai tingkatan lima atau tingkatan enam (Azizan.3 IS0 9002 IS0 bukanlah kependekan bagi ‘International Organization for Standardization ‘. kita boleh menyoal sama ada satu-satu produk itu mempunyai rekod tertentu. 1995). 1. Dalam IS0 9000 tidak terdapat apa-apa kriteria memenuhinya (Hoyle.13 kepada dua kategori iaitu Sekolah menengah Gred A dan Sekolah Menengah Gred B. satu idetiti atau status pemeriksaan. produk kepadaa Bagaimanapun. IS0 adalah panggilan -kepada -perkataan Greek “LSOS” yang bermaksud sama IS0 9002 ialah satu siri seperti dalam perkataan ‘isometric ’ atau ‘isotope ‘. Jadi kita tidak boleh menyandarkan apa-apa piawaian IS0 9000.7. IS0 9000 bukanlah standard prod& apa-apa Ia tidak mendandungi syarat keperluan yang mana satu-satu produk atau perkhidmatan perlu . Oleh itu jika terdapat masalah ‘nonconformance ‘. Siri ini menyatakan syarat atau keperluan dan cadangan untuk rekabentuk dan penilaian satu sistem pengerusan yang mana tujuannya ialah untuk mempastikan bahawa pembekal dapat membekalkan produk dan perkhidmatan yang dapat memenuhi syarat atau kehendak tertentu. Sekolah Menengah Gred A mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai muridmurid melebihi 1500 orang.l994) penerimaan produk. masalah ini adalah berkaitan dengan sistem kualiti bukan dengan produk. . standard antarabangsa bagi sistem kualiti.

Konsep kualiti yang tersirat dalam IS0 9000 adalah serupa dengan konsep kualiti dalam TQM iaitu memenuhi keperluan. Satu-satu produk atau perkhidmatan dikatakan mempunyai kualiti bila ia memenuhi keperluan pelanggan. IS0 9001. 1. Pelaksanaan tugas yang baik diberikan oleh guru apabila mereka menerima ganjaran dan keperluan tugas mereka dipenuhi. IS0 9003 dan IS0 9004.14 Terdapat lima standard di bawah siri IOS 9000: IS0 9000. Mahmood Nazar Mohamad (1990) menyatakan kepuasan bekerja sebagai satu sikap atau perasaan positif yang ada pada pekerja terhadap kerja-kerja yang mereka lakukan. Dalam kajian ini kepuasan bekeja merujuk kepada perasaan guru-guru terhadap . IS0 9000 dan IS0 9004 adalah merupakan garis panduan manakala IS0 9001.4 Kepuasan Kerja Menurut Locke (1976) kepuasan bekerja merupakan suatu keadaan emosi yang menyenangkan hasil dari persepsi seseorang terhadap pekerjaannya sebagai satu kejayaan. Kepuasan bekerja merupakan kepuasan dalaman pekerja yang berkait rapat dengan kerja yang mereka lakukan . 1995). IS0 9002.7. Perasaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor persekitaran yang berbeza di antara seorang pekerja dengan pekerja yang lain. IS0 9002 dan IS0 9003 adalah model-model kepastian kualiti. Jika seseorang itu tidak puas hati dengan satu-satu prod& ia bebas membeli produk yang serupa dari pembekal yang lain. IS0 9000 menyediakan asas yang kukuh bagi pelaksanaan TQM (Ek dan Chang.

bukan siswazah dan guru sandaran. Keperluan-keperluan yang diingini oleh guru-guru dan pekerja-pekerja ialah seperti jaminan kerja. . Kepuasan ini merangkumi tahap keselesaan dan keseronokan yang dinikmati oleh mereka selepas menyempurnakan kerja-kerja yang diamanahkan.7. hubungan dengan rakan sejawat dan suasana kerja. pengiktifan. tanggungjawab. .15 keadaan yang wujud dalam tugas harian mereka . kemajuan. gaji.5 Guru-guru . Guru-guru ini terdiri dari guru siswazah. 1. peluang perkembangan. Guru-guru yang dimaksudkan ialah Pegawai Pendidikan yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Derma mengikut mata pelajaran yang teiah ditetapkan.

TQM) dan kaedah pelaksanaannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. International Term” (1986) mendefinisikan kualiti sebagai keseluruhan ciri dart sifat keluaran atau barangan atau perkhidmatan yang mempengaruhi keupayaan untuk memenuhi keperluan yang tersurat dan yang tersirat. Kangar pada tahun 1996 dan 1997.2 Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Buku “Quality Vocabulary: Part I.16 BAB 2: Ulasan Karya 2. Perbincangan juga akan dibuat mengenai teori dan kepentingan penyelidikan yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Suasana kerja ini mempunyai kesan kepada beban tugas guruguru iaitu sama ada mereka mempunyai kepuasan kerja yang tinggi atau rendah kerana sebelum ini mereka telah dibiasakan dengan kaedah pengumsan tradisional. Semasa pelaksanaan TQM di sekolah ini tentunya akan mempengaruhi suasana kerja guru-guru.1 Pengenalan Dalam bab ini akan dibuat perbincangan secara ringkas mengenai pengurusan kualiti menyeluruh (Total Qualiti Managment . 2. . Untuk mendapat pengiktirafan di atas pelaksanaan TQM ini pihak pentadbir sekolah telah berusaha bersungguh-sungguh ke arah mencapai sijil IS0 9002 yang akan dianugerahkan oleh SIRIM.

. Beliau mengutarakan beberapa pendekatan ke arah mencapai objektif kualiti seperti komitmen kepada penambahbaikan berterusan. Apa yang menyebabkan barangan ini tinggi kualitinya mungkin tidak jelas selain Jika daripada harganya. di mana ia dijual dan mungkin jenama barangan itu.17 Joe Juran (1980) mendifinisikan kualiti sebagai kesesuaian sesuatu barang atau produk atau perkhidmatan antara tujuan dengan penggunaannya atau sesuai untuk digunakan. Dari segi bahasa kualiti kerap dihubungkaitkan dengan kecemerlangan. W. Phil Crosby (1979) mendefinisikan kualiti sebagai barangan atau keluaran atau perkhidmatan yang memenuhi keperluan. 1996). kualiti dalam dunia pemiagaan adalah untuk “specialist” bagi pasaran tertentu dan kurang berguna kepada mereka yang menjual dalam pasaran umum yang kompetatif. Produk yang tinggi kualitinya adalah berada teratas dalam pasaran. Ia juga kurang berguna dalam dunia pemiagaan teknikal kerana keperluan pelanggan telah ditetapkan dari segi unsur-unsur fizikal. digunakan dalam keadaan ini. Edwards Deming pula mendifinisikan kualiti sebagai satu kadar yang boleh diramalkan tentang kesamaan dan keboleharapan pada kos yang rendah dan-sesuai dengan pasaran. falsafah mengenai kecacatan sifar. Semua ini mengambil kira tanggungjawab persekitaran (Burall. memahami hubungan pembekal-pelanggan dan penilaian jumlah biaya bukan dari segi ekonomi sahaja. paling mahal dan eksklusif dan dibekalkan oleh “specialist” untuk kumpulan tertentu sahaja.

Nilai dan sikap yang berkualiti iv. Ia merupakan satu cara pengurusan melibatkan keseluruhan organisasi yang meliputi semua jabatan. Definisi penekanan kepada empat unsur penting iaitu. berterusan dan menyeluruh yang melibatkan semua aspek aktiviti dan semua ahli dalam organisasi. iii. Jika kualiti tidak dipersembahkan seperti yang dimahukan oleh pengguna dan barangan itu didapati . Menurut Bralla (1996) TQM merupakan pendekatan pengurusan yang memberi penekanan kepada hasil dan penambahbaikan perkbidmatan kualiti. Hal ini termasuklah penyertaan organisasi dalam memajukan pengukuran kualiti. latihan yang bersungguh-sungguh dan penambahbaikan berterusan. Kualiti mustahak untuk dua alasan (Arrold. Mustafa Haji Daud (1997) menyatakan setakat ini definisi yang terbaik pemah dikemukakan ialah oleh Profesor Madya Dr. Produk atau keluaran atau barangan yang berkualiti di atas memberikan ii. Perkhidmatan yang berkualiti. aktiviti dan set. Pengarah Institut Pengurusan Kualiti. fokus kepada kemahuan pengguna. kerja berpasukan. Rushami Zein Yusoff. 1996). i. Amalan-amalan operasi yang berkualiti. Universiti Utara Malaysia yang mendefinisikan TQM sebagai satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan atau pengguna secara sistematik.18 Mar&ala TQM merupakan satu pendekatan penambahbaikan yang berkesan dan kefleksibelan sesebuah organisasi atau syarikat secara keseluruhan.

Sebagai syarat untuk menghasilkan kualiti oleh pekerja akan memerlukan persekitaran pekerjaan yang sesuai seperti peralatan. Pekerja memerlukan motivasi. Pemimpin perlu menghargai pencapaian pekerja dan jika perlu diberi bimbingan ke arah kejayaan yang lebih besar. pertambahan inventori. Motivasi boleh mewujudkan suasana peningkatan harga dir-i dan memperkukuhkan sahsiah pekerja. mempunyai pengaruh besar atau keupayaan pekerja untuk menghasilkan kualiti dan sistem kerja yang baik. Proses yang menghasilkan barangan cacat akan mengganggu jadual penghantaran kepada pengguna. sistem dart Persekitaran pula prosedur. tenaga dan peningkatan kos pengeluaran. membazir masa. Sallis E (1993) mendefinisikan TQM sebagai pertukaran kebudayaan iaitu melibatkan perubahan sikap. dorongan. Thomas J. Barry (1997) menyatakan pengorganisasian dan budaya kualiti saling mempengaruhi untuk melahirkan satu keutamaan persekitaran yang bermotivasi. kaedah bekerja dan khasnya perubahan kebudayaan itu sendiri. kualiti tidak bermaksud memeriksa keluaran dengan mengasingkan yang baik dari yang cacat. Untuk pengilang. tentunya pelanggan tidak berpuas hati.19 cacat. nilai. Proses mestilah cekap dalam penghasilan kemantapan kualiti yang dikehendaki dengan seboleh-bolehnya menuju kepada kecacatan sifar. Memahami bahawa manusia yang menghasilkan kualiti membawa kepada perubahan cara kepimpinan. sokongan dan pengiktirafan terhadap kejayaan dan pencapaian mereka. . Pengilang mesti memastikan tidak berlaku kecacatan dari tempat permulaan lagi. Stail kepimpinan mempunyai kesan yang besar kepada motivasi. Perubahan kebudayaan bermaksud perubahan tingkah laku dan perubahan cara sesuatu institusi itu diurus atau dipimpin.

Feigenbaum (1983) memperkenalkan singkatan kawalan kualiti menyeluruh sebagai menggambarkan komitmen keseluruhan dalam usaha pihak pengurusan dan pekerja sesebuah organisasi meningkatkan kualiti. Sungguhpun perkataan menyeluruh digunakan . Untuk lebih lima dekad kaedah teknikal ini telah ditetapkan sebagai asas jaminan kualiti tetapi pada awal tahun 197Oan fokus kualiti bertukar dari aspek teknikal kepada falsafah pengurusan.20 Kerjasama di antara anggota-anggota lama dan anggota-anggota baru di dalam organisasi akan mengambil sedikit masa sebagai penyesuaian. 2. Banyak daripada kaedah teknikal untuk kawalan kualiti statistik seperti kawalan carta dart kaedah persampelan dimajukan oleh mereka.V. Sejak lebih dari sedekad dahulu A. Harold Dodge dan Walter Shewhart.3 Evolusi Pengurusan Kualiti Menyeluruh Singkatan jaminan kualiti pertama kali digunakan di makmal telefon Bell pada tahun 1920an oleh kumpulan perintis dalam bidang ini termasuklah George Edward. seseorang pengums akan memberi Kepimpinan kesan yang sangat bermakna dalam mempengaruhi pengurusan kerja organisasi. Pada hari ini bila dikatakan jaminan kualiti ia dirujuk kepada komitmen untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti melalui seluruh organ&i termasuklah dalam semua fungsi pemiagaan. Pengurusan Jepun menerapkan konsep ini merujuk kepada kawalan kualiti syarikat. Peraturan asas bagi kawalan kualiti menyeluruh adalah dengan membina komitmen pengurusan atasan untuk penambahbaikan kualiti secara proses berterusan.

Organisaasi mesti mencari kualiti yang dikehendaki oleh pelanggan dan selepas itu menggunakan rancangan strategik dalam semua bidang untuk mencapai sasaran kualiti yang ditetapkan. kawalan kualiti menyeluruh dan kawalan kualiti seluruh syarikat.21 untuk syarikat. Namun demikian istilah-istilah utama memberikan maksud yang serupa untuk semua seperti. Pendekatan yang memberikan kejayaan kepada sesuatu syarikat mungkin tidak sesuai untuk syarikat yang lain. Seterusnya penambahbaikan berterusan merupakan satu proses yang menjadikan prinsip teras kepada pengurusan kualiti. TQM juga memberi penekanan bahawa kualiti itu sebagai isu yang strategik. konsepnya adalah sama iaitu semua pekerja dalam sesebuah organisasi bermula dari pengurus atasan berusaha ke arah peningkatan kualiti. 1 anggota bawahan ke arah usaha peningkatan kualiti. kursus sambil . komitmen menyeluruh. Ia menekankan prinsip asas yang serupa dengan jaminan kualiti.i. tujuan strategik. fokus yang pelbagai. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini TQM menjadi satu kaedah yang popular. 2.4 Prinsip-Prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh Istilah berbeza yang digunakan untuk merujuk pendekatan organisasi berkaitan kualiti boleh mengelirukan. penambahbaikan berterusan. tanggungjawab. Podolsky (1996) menyatakan TQM bukan proses langkah demi langkah tetapi merupakan orientasi situasi. Semua pekerja dikehendaki menggembelingkan usaha ke arah penambahbaikan kualiti secara berterusan dan kualiti ini diletakkan sebagai sasaran utama di dalam setiap fungsi organisasi. TQM memerlukan pihak pengurusan atasan memainkan peranan utama dalam menggerakkan semua .

Kursus dan latihan bagi semua pekerja adalah asas untuk penambahbaikan kualiti berterusan. 2. vi.22 kerja dan lain-lain. iii. ii. Secara umum TQM merangkumi satu set prinsip pengurusan yang difokuskan kepada peningkatan kualiti sebagai panduan dalam semua bidang dan peningkatan organisasi. vii. V. Kaedah ini telah digunakan oleh pasukan peningkatan kualiti untuk membolehkan semua ahli organisasi menyokong usaha peningkatan kualiti. viii. Penyelesaian masalah dan penambahbaikan berterusan adalah untuk digunakan bagi kaedah kawalan statistik. Kaedah-kaedah yang berkaitan ialah seperti. Kualiti adalah isu strategik dan fokus utama dari perancangan strategik. Prinsip-prinsip ini boleh diturunkan seperti berikut:i. Kualiti adalah tanggungjawab yang mesti dipikul oleh semua pekerja di dalam organisasi. Pengurusan atasan mesti mengepalai penyediaan ke arah peningkatan kualiti. Semua peranan dalam syarikat mesti difokuskan kepada penambahbaikan berterusan untuk mencapai tujuan strategik. Masalah kualiti boleh diselesaikan dengan penglibatan bersepadu pekerja dan pihak pengurusan. iv. Pelanggan yang menentukan kualiti. .5 Teknik Peningkatan Kualiti Chestnut (1997) menyarankan supaya TQM memberikan satu set teknik untuk peningkatan kualiti kepada ahli-ahli sesebuah organisasi.

Organisasi memerlukan senario paling kurang bagi jangka masa 5 tahun. Rancangan kualiti: Satu kaedah dari pengurusan kualiti bagi membolehkan organisasi merangka dan melaksana penyelenggaraan dan perkhidmatan yang betul buat kali pertama. Penjimatan kos. Kepuasan hati pengguna dan keceriaan pengguna. iii. iv. memungut dan analisis data serta melaksanakan penyelesaian. 2. Kawalan proses statistik: Penggunaan kawalan proses statistik yang betul akan memberikan banyak maklumat untuk kita membuat pilihan kepada keputusan mengenai tindakan masa depan. Produktiviti keluaran barangan atau perkhidmatan. v. ii. .6 Objektif Pengurusan Kualiti Menyeluruh TQM mempunyai tiga objektif utama iaitui. Teknik ini berasal dari kaedah kejuruteraan perusahaan dan sekarang ini boleh dikongsi bersama dengan beberapa pihak lain. ii. Jaminan kualiti: Jaminan kualiti memberikan pihak pengurusan satu set kaedah operasi yang membolehkannya mengemudi organisasi. Sebahagian daripada kutipan data statistik dan penganalisisan adalah menjadi keperluan untuk jaminan kualiti. iii. Strategi pengurusan kualiti: Strategi pengurusan kualiti memfokuskan kepada matlamat dan isu jangka panjang. Pasukan peningkatan kualiti: Pasukan ini mestilah cepat mencari teknik khusus bagi membolehkan mereka mencapai objektif.23 i.

Negara-negara maju seperti Amerika. v.8 Keperluan Pengurusan Kualiti Menyeluruh Menjelang abad ke-21 menyaksikan perkembangan yang pesat sekali dalam bidang teknologi dan perindustrian terutamanya di dalam bidang teknologi maklumat. Staf.7 Fokus Pengurusan Kualiti Menyeluruh TQM mempunyai enam fokus iaitui. Banyak negara mengamalkan dasar langit terbuka dengan memberikan peluang yang luas kepada setiap rakyatnya untuk menerima maklumat dari negara luar. Budaya. pengguna. iii. Proses. Persaingan dalam bidang perindustrian menjadi . TQM bukan alat untuk meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos tetapi ia merupakan perubahan sikap dan meningkatkan kemahiran untuk membentuk budaya kerja pencegahan kegagalan. 2. Pembekal iv. Pelanggan ii. Normanya ialah melakukan sesuatu itu betul buat kali pertama. vi. Komunikasi di antara satu negara ke negara lain menjadi bertambah cepat dan mudah.24 2. Jepun dan Perancis serta negara-negara industri di Eropah berlumba-lumba meningkatkan kualiti keluaran dan perkhidmatan masing-masing.

TQM member-i kesan kepada pihak pengurusan dengan mengambil dan mengamalkan gambaran keseluruhan kualiti. Kesedaran mengelakkan ralat di dalam hasil pengeluaran produk dan perkhidmatan dapat dicetuskan oleh TQM. Penambahbaikan berterusan mempunyai manfaat yang besar kepada kualiti kerana ia berjaya mengurangkan sindrom pemeriksaan yang merugikan masa. kos dan tenaga. membangun mengamalkan TQM. Malaysia sebagai sebuah negara membangun dan berhasrat menjadi sebuah negara maju mestilah berusaha keras untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan supaya mampu bersaing dengan produk dan perkhidmatan dari negara-negara maju.285 mengatakan jabatan kerajaan dapat melaksanakan TQM dengan jayanya jika ia mempunyai persekitaran organisasi . Penetapan minda dapat dicapai dengan mengkaji bentuk halangan dalam bidang-bidang utama. Langkah pencegahan masalah yang terpenting clan utama ialah melakukan sesuatu dengan betul pada kali pertama. 1992.25 semakin sengit. Cara im dapat memperbetulkan punca masalah bukarmya memperbetulkan gejala yang berlaku. Mengikut PKPA Bilangan 2. TQM memberikan banyak kebaikan kerana dari segi objektifnya jelas memperlihatkan kecenderungan untuk member-i kepuasan dan keceriaan hati pelanggan di samping meningkatkan produktiviti dan menjimatkan kos. Barangan yang dihasilkan mestilah berkualiti tinggi pada harga yang kompetatif dan mampu dibeli oleh pelanggan dart pengguna. P. Penetapan minda perlu dibuat Oleh sebab itulah kebanyakan negara terhadap keperluan kualiti. Anggota-anggota organisasi dilatih mencari sebab-sebab timbulnya masalah.

iii. v. pembaziran. Prinsipprinsip itu ialah:i. Menekankan jaminan kualiti. Persekitaran itu adalah keadaan yang memungkinkan TQM bertapak dengan kukuh.9 Kelebihan Pelaksanaan TQM i. Mengadakan pengukuhan prestasi. ii. Sokongan pengurusan atasan. Usaha penilaian kos terhadap kesilapan. dokumentasi kualiti. iv. iv. berkembang dan diamalkan sebagai sebahagian cara hidup organisasi. 2. aduan pengguna dan kerugian adalah penting dalam meningkatkan kualiti. Terdapat tujuh prinsip pengurusan yang mesti diberi penekanan oleh jabatan-jabatan kerajaan. Mengukuhkan semangat berpasukan. vi. ii. Mengutamakan pelanggan. Anggota-anggota organisasi mendapat latihan terhadap usaha pencegahan kesilapan ke arah kualiti. tatacara kualiti dan pengendalian kualiti syarikat. Piawaian kualiti diberi pertimbangan sewajamya di peringkat rangka bentuk kualiti. .26 yang baik. Memberi latihan dan pengiktirafan. kecacatan. vii. iii. Mengadakan perancangan strategik kualiti. TQM melincirkan perjalanan sistem kualiti.

masa dan tenaga. kawalan kualiti menyeluruh. Rancangan peningkatan pengurusan kualiti pengurusan telah bermula secara rasminya pada tahun 1994 dengan penggalakan pelbagai rancangan seperti kawalan mutu.v. kecacatan dan pembaziran mass. vi. Kualiti dalam arahan kerja merupakan alternatif peningkatan kualiti pada masa kini. kos dan tenaga tahun lepas dapat dikurangkan ke tahun berikutnya. kumpulan kawalan mutu dan yang paling terkini ialah TQM. Tujuan TQM tersebut ialah untuk membawa perubahan yang menyeluruh dan melahirkan budaya organisasi serta budaya kerja cemerlang. Anggota jabatan kerajaan telah berjaya mengelakkan ralat dalam melakukan sesuatu pekerjaan seperti memasukkan data ke dalam komputer yang lebih tepat. Jumlah ralat. melibatkan semua aspek dan semua anggota organisasi. 2. Ehwal Korporat Perbadanan Produktiviti Negara. Jika dilakukan kerja mengikut kualiti dalam arahan kerja akan menjimatkan kos. Perkhidmatan pelanggan dapat meningkatkan pengawasan yang berakhir dengan pengurangan . Agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam pelaksanaan rancangan ini ialah seperti Unit Permodenan Tadbiran Awam Malaysia (MAMPU). Definisi yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam mengenai TQM ialah sebagai proses pengurusan kualiti berorientasikan pelanggan yang berterusan.10 TQM Di Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia Pelaksanaan rancangan TQM merupakan ekoran’ daripada kempen prod&iv&i oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.

IS0 9000 menyediakan kerangka kepada perkembangan sistem kualiti dalam semua industri.28 aduan dari pelanggan. standard di bawah sir-i IS0 9000. Jadual 2 di bawah menunjukkan 5 . negara termasuk Australia. ini bermakna mereka merasa puas dengan perkhidmatan yang diberikan. New Zealand. UK dan Amerika Syarikat mengamalkan IS0 9000 di dalam standard kualiti di negara masing-masing. 2. Di Malaysia standard ini dikenali sebagai MS IS0 9000. Pengwujudan standard standard IS0 9000 adalah untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh negara-negara ahli diiktiraf di peringkat antarabangsa. Standard yang diterbitkan pada tahun 1987 ini berdasarkan kepada Hampir 50 Standard British 5750 dengan “input” dari beberapa negara lain. Lima standard dalam siri ini ialah IS0 9000 hingga IS0 9004. Jabatan-jabatan agihan pula telah berjaya mengawal kelewatan dan tiadanya gangguan dalam penghantaran. Di Eropah standard ini dikenah sebagai EN IS0 9000 yang merupakan garis panduan sistem kualiti yang perlu diikuti oleh Kesatuan Eropah (EC). Jepun.11 Latar Belakang IS0 9000 IS0 9000 adalah satu standard bertulis bagi pengurusan dan jaminan kualiti yang diterbitkan oleh “International Organization For Standardition (ISO)” berpusat di Geneva.

29 Jenis Nama Standard IS0 9000 Keterangan Garis panduan bagi memilih dart menggunakan model yang sesuai. Beberapa perkara yang perlu diberi per-h&an ialah:- . --.pengeluaran produk atau perkhidmatan..1: Lima Standard Di Bawah Siri IS0 9OMJ Kajian semula terhadap standard ini dibuat oleh beberapa pengguna (DunstonI. instalasi atau khidmat susulan. Panduan --. Model IS0 9003 Jaminan kualiti dalam: --. m-v instalasi atau khidmat susulan. / --l IS0 9002 Jaminan kuaiiti dalam: --.pengeluaran pro&k atau perkhidmatan. Garis IS0 9004 Garis panduan bagi melaksanakan pengurusan .pengujian.rekabentuk. 1994) mendapati beberapa keperluan perlu ditambah kepada standard yang sedia ada berikutan dengan perubahan teknologi dart amalan-amalan yang sedia ada. Jadual2.pemeriksaan akhir..

l Hasilnya semakan semula IS0 9000 ini diluluskan pada pertengahan tahun 1994 yang menjuruskan kepada keperluan memasukkan beberapa ramuan TQM seperti penambahbaikan kualiti.30 l kepentingan memenuhi keperluan orang ramai. kepuasan pelanggan dan pentingnya memenuhi kehendak pelanggan. IS0 9002. IS0 9003). l l l penglibatan semua sistem dalam proses operasi. Ia mengandungi tiga ciri standard (IS0 900 1. dua set dokumen garis panduan (IS0 9000 dan IS0 9004) dan dokumen sokongan yang lain. 1994). komitmen pengurusan terutamanya peranan pihak eksekutif penglibatan menyeluruh oleh semua pekerja. S. komitmen pengurusan terutamanya peranan pihak eksekutif. . penglibatan semua sistem dalam proses operasi dan kepuasan pelanggan (Guzzetta.

Dasar dan objektif kualiti.31 Kandungan Dokumen .Sistem kualiti mengikut elemen-elemen model. . Prinsip 2 : IS0 9000 berasaskan kepada dokumentasi.1: Dokumen Yang Mempunyai 4 Peringkat 2. -Proses-proses yang -Bagaimana sesuatu Dolcumen Sokongan (per&&at IV) Rajah 2. Prinsip ini menekankan. *** dokumenkan apa yang dibuat *** bust apa yang didokumenkan *** buktikan .12 Prinsip-Prinsip IS0 9000 Prinsip 1 : IS0 9000 adalah standard bagi sistem kualiti. Ia bukan standard untuk produk atau perkhidmatan yang dihasilkan.

Membolehkan organisasi mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah serta mengelakkamrya daripada berulang. Membolehkan organisasi mengenalpasti tugas-tugas yang patut dijalankan serta memperincikan langkah-langkah yang perlu diambil. iii. Mengurangkan tindakan pembetulan yang diambil selepas berlakunya sesuatu masalah. vi. Prinsip 4 : IS0 9000 adalah satu standard universal Ini adalah kerana ia secara umum tetapi tidak menggariskan keperluan-keperluan asas memperincikan tindakan-tindakan yang perlu diambil bagi memenuhi keperluan tersebut. Memberikan kaedah bagi mendokumenkan secara tersusun amalan-amalan pengurusan dan cara bekerja.32 Prinsip 3 : IS0 9000 menekankan pencegahan iaitu mencegah daripada berlakunya masalah dan bukannya mengatasi masalah selepas ia berlaku.13 Faedah-Faedah IS0 !XMM i. Dengan kata lain. Membolehkan organisasi membuktikan kepada mana-mana pihak yang membuat penilaian ke atas organisasi tersebut mengenai kualiti perkhidmatan . IS0 9000 hanya menghuraikan apa yang perlu diadakan dan tidak bagaimana hendak membuatnya. v . ii. 2. iv. Membolehkan staf menjalankan tugas mereka dengan betul pada kali pertama dan pada setiap kali.

14 Falsafah TQM Falsafah TQM menekankan kepada penglibatan secara menyeluruh pekerja: ** pekerja di semua peringkat dalam proses penambahbaikan kualiti melalui penggnnaan perkakas dan radas ‘Q’ yang moden dan canggih. *** Menambahbaikan teknik dan kaedah kawalan kualiti. j&an.33 yang diberikan dan sistem bagi menghasilkan perkhidmatan ini adalah terkawal. Membolehkan pihak pengurusan membuat keputusan dengan lebih baik melalui makhnnat penting hasil daripada audit dalaman. Falsafah TQM . *** Penyelesaian masalah secara berkurnpulan. TQM juga merupakan suatu kaedab penglibatan menyeluruh pekerja-pekerja dapat digembelingkan. Falsafah dart teknik yang digunakan dalam TQM boleh digunakan dalam semua organisasi terutamanya bidang kewangan. semakan pengurusan dart kawalan dokumen. *** Perhatian tentang kualiti latihan. vii.ini sepatutnya diamalkan oleh pihak pengurusan atasan dan dituruti oleh pekerja-pekerja seluruhnya. . pemasaran. *** Penglibatan kakitangan di semua peringkat. Antara elemen-elemen yang penting dalam pengimplementasian TQM (Sanderson M. 1992) ialah : *** Komitmen dan penglibatan pihak pengurusan atasan.D. *** Program penambahbaikan secara berterusan. kejuruteraan dan pengeluaran.. 2.

15 Hubungan IS0 9000 Dengan TQM 4 TQM \ Sokongan Pengurusan Atasan Perancangan Strategik Kuaiiti Mengutamakan Pelanggan Menyediakan Latihan Dan Pengiktirafan Jaminan Kualiti Pengukuran Prestasi Meningkatkan Semangat Berpasukan Rajah 2.34 2.2 : Hubungan Di Antara IS0 9000 Dengan TQM .

Melaksanakan Melatih Pegawai dan Staf Melaksanakao Prosedur Yang Didokumenkan Meoyediakan Dokumen Menjalankan Analisis Jurang Memberi Latihan Langkah Keempat a Langkah Keenam Langkah Kelima Komitmen Pengurnsan Atasan Pertama Rajah 2.16 Pelaksanaan TQM MS IS0 9002 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Rajah 2.35 2.3 : Lapan Langkah Ke Arah Mencapai Sijil IS0 9002 . Kangar.3 menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan yang perlu dilakukan ke arah mencapai Sijil IS0 9002.

Guru-guru Kanan menghadiri kursus TQM IS0 9002. Dasar dan objektif sekolah. Memahami 20 elemen IS0 9000 dan mentafsirkan. Mengadakan stuktur dan organisasi sekolah. Arahan Kerja dan Carta Aliran. b. b. (Rujuk Bab 2 Peringkat 2 : Mengadakan Latihan Bengkel kepada staf) Peringkat 3 a. Bengkel latihan cara mengadakan dokumenti dan audit.Arahan Kerja Dan Carta Aliran) Peringkat 4 Menyediakan Prosedur.(Seperti peringkat 3) l . Menggubal Manual Kualiti. c. (Rujuk Dokumentasi Bab 2 Peringkat 3 Dan 4.36 2. Mengubal Manual Dan Prosedur. Pengurus Atasan menghadiri kursus TQM IS0 9002. (Rujuk Dokumen Bab 2 Peringkat Pelaksanaan TQM ISO9002) Peringkat 2 a. Senarai tugas semua staf. Mengadakan latihan dalaman kepada staf.161 Peringkat Pelaksanaan TQM IS0 9002 Jadual Perancangan Sekolah Ke At-ah Pelaksanaan TQM IS0 9002. l Peringkat draf Peringkat semakan dan cubaan. Lain-lain kehendak kepatuhan IS0 9000. Peringkat 1 a. Melantik 2 orang guru selaku fasilitator dan menghadiri kursus Audit Dalaman.

mengadakan 3ti Party Audif ’ dari SIRIM atau MAMPUY (Rujuk Dokumen Bab 2 Peringkat 6. Peringkat Audit Dalaman Dan Luaran) . (Rujuk Dokumen Bab 2 Peringkat 5 Pelaksanaan Operasi Dan Semakan) Peringkat 6 Jangka masa diberikan dan tindakan Audit Dalaman menjalankan audit secara “internal audit” (I” Party Audit) Audit luaran (p Party Audit) dan sekiranya organisasi sekolah sedah bersedia untuk pendahran bagi mendapat sijil IS0 9002.37 Peringkat 5 Pelaksanaan operasi dan semakan.

Senang merancang dan melaksanakan kerja seperti yang ditetapkan dalam kehendak TQM IS0 9002. Pengetua. iii.2 Dokumen Bab 2 Peringkat 1. INTAN. bilangan staf dan keperluan aktiviti yang hendak dilaksanakan perlu diambil kira dan ditetapkan iv. Difahami. Oleh itu Pengurus Atasan tidak boleh melepaskan untuk menjalankan keja Atasan dilaksanakan bagi pihak dirinya.16. Guru Besar atau Ketua Unit di Jabatan yang terlibat. v. Am : Pengurus atasan menghadiri kursus TQM IS0 9002. dihayati matlamat dan tujuan TQM IS0 9000. Skop: Pengurus Atasan. JPN.38 2. b. Bertanggungjawab seterusnya kepada kejayaan visi negara c. Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar wajib menghadiri kursus TQM IS0 9000 Siri yang diberikan oleh IAE3. . Peringkat Pelaksanaan TQM IS0 9002 i.Pengurus memastikan *road map* nya yang terdapat dalam “Manual Kualiti” difahami dan dihayati oleh stafnya. Kementerian Pendidikan atau dari pihak swasta. Tujuan : a. Pengetua. Guru Besar bertanggungjawab kepada kejayaan atau kegagalan. Saiz. Prosedur 1. ii. Tanggungjawab: Pengurus Atasan.

b. Bagi peringkat Menengah: Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. . e . - ii. Seorang atau berdua dari kalangan guru dipilih untuk kursus dan melaksanakan kerja-kerja dokumentasi dan menjalankan aktiviti “in-house training” dan menjadi facilitator bagi menjayakan pelaksanaan TQM IS0 peringkat sekolah. peringkat ini adalah sangat kritikal dan perlu diselesaikan pendidihn Pengurus Atasan ialah dan bukan perkara yang tidak terlibat dahulu sebelum peringkat mengadakan dokumen bermula. Kangar. iii. Perlis. Kursus pendedahan awal TQM IS0 9000Xomitmen Pengurus Atasan. Pengurus A&an atau Pengetua atau Guru Besar bertanggungjawab menyediakan Manual Kualiti . Guru-guru Kanan perlu didedahkan kepada perkara a dan b di atas. pembengkelan dokumentasi dan cara mengaudit. Latihan dan bengkel perlu diadakan seberapa banyak yang boleh kerana dari pengalaman kami. Melawat sekolah yang telah menjalankan TQM IS0 dari aspek pengalaman yang telah dilalui mereka. c . d . Kangar. Sehingga sekarang dua buah sekolah yang dimaksudkan ialah: i. Elemen-elemen ISO.39 Jenis-jenis kursus asas ialah: a. Lain-lain institusi yang telah memperolehi Sijil IS0 9000. Apabila telah menghadiri kursuspenekanan T Q M I S 0 dalam dengan pendidikan. Perlis. Bagi peringkat Rendah:Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indera.

40 mengikut format-format yang ditetapkan. . Orang lain tidak boleh menulis kandungan Manual Kualiti bagi pihak Pengurus Atasan.

“teamWorks *’ dan menyenangkan tugas setiap ahli sekolah. iii.41 2. Am. Tujuan : Setiap staf perlu memahami sebelum melaksanakan tugas.3 Dokumen Bab 2 Peringkat 2 Mengadakan Latihan atau Bengkel Kepada Staf Sekolah i. (Bilangan keahlian mencukupi mengikut saiz sekolah itu. Mewujudkan budaya “ownership “. pelajar. ii.dihayati oleh setiap anggota masyarakat sekolah itu sebelum dilaksanakan secara operasi. Skop : Dari Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar atau Penolong Kanan hingga kepada guru dan bukan guru. ibu bapa boleh kepada masyarakat dan Jabatan Pendidikan Negeri. Meningkatkan kualiti kerja. Sekiranya jumlah pelajar seramai 1000 orang. v. : Rancangan yang ditetapkan oleh Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar yang terdapat dalam Manual Kualiti difahami. Tanggungjawab: AJK TQM bertanggungjawab latihan dan AJK merancang kegiatan aktiviti ini ditetapkan untuk menganggotai selaku Ketua (Pengurus) bagi setiap bidang yang akan diadakan di sekolah ini. . iv.16. Contoh: Bidang Kurikulum Kokurikulum dll). AJK TQM diperlukan ialah 8 atau 9 orang). Definisi : Pada peringkat awal pendedahan kepada guru-guru kanan yang akan menjadi AJK TQM peringkat sekolah.

bagi staf mengendali tugas-tugas masing-masing kerana pada hakikatnya tugas yang akan dilaksanakan oleh staf berkenaan . tabah. Sokongan Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar adalah sangat penting di masa ini. b. *. Guru STF yang dipilih akan mengendalikan kersus peringkat sekolah iaitu:*. arahan kerja perlu diadakan. papan kenyataan sekolah. Kursus motivasi dan kesedaran hendaklah dilakukan bagi meningkatkan kesedaran dan semangat bekerja kepada semua staf dari masa ke semasa. Prosedur : a. Guru-guru Kanan yang dipilih perlu menghadiri kursus seperti yang dihadiri oleh Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar. Latihan atau bengkel dokumentasi prosedur. Kempen dan penerangan TQM kepada staf dan pelajar di perhimpunan. tidak kira tenaga. . *. wang ringgit dan setia kepada tugas memainkan peranan penting dalam mencapai cita-cita yang diharapkan.42 vi. “Brochure ” dart mesyuarat-mesyuarat biasa. Sifat sabar. maka dokumen itu hendaklah ditulis oleh staf berkenaan jua. seseorang tidak berhak menulis dokumen bagi pihak orang lain.

4 Dokumen Bab 2 Peringkat 3 Dan 4 Menggubal Manual Dan Prosedur Kualiti. Am : Manual Kualiti adalah dokumen yang wajib disediakan oleh Pengurus Atasan atau atau pengetua atau Guru Besar . c. Contoh: Apakah matlamat akhir yang hendak dicapai. Menyediakan asas bagi peringkat pengauditan. d. objektif penerangan ringkas organisasi dan bagaimana elemen IS0 9002 diikuti selaku “badan” pengawal yang menentukan sistem keseluruhan sekolah itu. e. ii.16. Tujuan : Dokumen ini:a.- . Ia merupakan buku panduan kualiti sekolah yang dirancangkan sendiri oleh Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar (Pengurus Atasan boleh mendapat bantuan dari Guru-guru Kanan untuk menyediakan Manual Kualiti ini). Apakah program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai m&mat akhirnya. Memberi gambaran menyeluruh mengenai sistem kualiti. Menjelaskan komitmen Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar. Dijadikan rujukan asas kepada penambahbaikan. i. b. Ia mengandungi dasar. Menyebarkan maklumat mengenai program kualiti kepada semua staf supaya matlarnat Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar difahami dan dilaksanakan oleh stafnya.43 2. . f Dijadikan dokumen penting untuk memperolehi IS0 9002.

. _ . * Melaksanakan program-program kurikulum. Skop : Manual kualiti terdiri dari lima bahagian. . . a. _ . . iii. . Pentadbiran dokumen (document adminstration) iaitu format yang ditetapkan yang wajib ada dalam Manual Kualiti seperti:* Kulit Hadapan mengandungi tujuk dan nombor salinan. Mentafsirkan 20 elemen IS0 9002 ke dalam kerja sekolah supaya program-program yang dirancangkan di “cooperated ” dengan elemen-elemen agar keseluruhan sistem *system outline* disepadukan untuk memastikan kualiti kerja untuk menghasilkan kualiti produk. * Muka surat kandungan menyenaraikan kandungan Manual Kualiti. b. jenis aktiviti dan skop organisasi itu. kokurikulum.latar belakang sejarah dan sebagainya. . _. . Penerangan menyeluruh mengenai Sistem Kualiti: Contoh: Stuktur dan organisasi sekolah iaitu menyenaraikan kuasa dan kuatkuasa staf supaya menyenangkan tugasan. * Keterangan ringkas mengenai sekolah seperti fungsifungsi. . c. d. .. . . . Dasar Kualiti Organisasi atau sekolah: * Contoh: kami adalah komited kepada. .44 Manual Kualiti boleh diwujudkan dalam berbagai cara bergantung kepada saiz organisasi.

b . senarai tugas. . Tindakan diambil ialah menggubal dasar kualiti. tanggungjawab dan kuasa. v. Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar mengadakan PreCauncel untuk membincang dan melaksanakan perancangan kualiti peringkat sekolah. stulctur organisasi. pembahagian kuasa. kuatkuasa dan mentafsirkan 20 elemen IS0 9002. * Tafsiran mengenai dasar. objektif. + Semakan Pengurusan (management Review) + Pegawai Pemastian Kualiti. * Objektif kualiti. agenda dan lain-lain. * Sistem kualiti iaitu:+ Struktur organ&i. Tanggungjawab: Adalah menjadikan tanggungjawab Pengurus Pengetua atau Guru Besar Atasan atau sendiri melaksanakan perancangan dan penulisan Manual Kualiti ini.45 iv. Penulisan Manual Kualiti yang mengandungi perkara-perkara berikut:* Dasar kualiti . + Ajk Pemandu Kualiti Bidang-bidang tugas keanggotaan. Prosedur: a. kekerapan mesyuarat.

Buku. + siapa yang melaksanakannya. * Arahan kerja yang menerangkan bagaimana melaksanakan mengikut turutan secara terperinci. iaitu tujuan dan turutan langkahlangkah (proses kerja) bagi melaksanakan sesuatu aktiviti dari aspek:+ bagaimana ia dilaksanakan. + bila perlu dilaksanakan. + mengapakah tindakan perlu dibuat. Manual Penyeggaraan. Ruj ukan Standard. + di mana ia dilaksanakan. LakaG3. . Dokumen Sokongan terdiri daripada: Borang. Rekod-rekod.proses utama dalam organisasi .n. Prosedur boleh juga didokumenkan dalam bentuk penerangan carta aliran kerja dan mematuhi keperluan sistem IS0 9002 dan proses.46 * Prosedur-prosedur. Kaedah Penguj ian.

b . c. Diwujudkan dan diluluskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Kawalan ke atas dokumen. b. Prosedur: * Semua dokumeri yang siap dilaksanakan diperlukan: a. Penyenggaraan senarai induk .47 2. Pengedaran dan kawalan dokumen. Skop: Pelaksanaan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang dituliskan. Diedarkan dalam keadaan terkawal bagi memastikan yang dokumen tersebut hanya boleh dimiliki oleh mereka yang dibenarkan sahaja. * Kawalan dokumen perlu meliputi bidang berikut:a .Tujuan : iii.16. Ditarik balik secara sistematik apabila ia tidak diguna pakai lagi. iv. Member-i nombor pengenalan dokumen dan d. Am: ii.iaitu Manual Kualiti. c . Semua dokumen.5 Dokumen Bab 2 Peringkat 5 Pelaksanaan Operasi Dan Semakan i. Penyediaan dan kuasa meluluskan dokumen.Prosedur-Prosedur Kualil Arahan Kerja dan semua dokumen-dokumen sokongan. Dipinda secara terancang dan terkawal serta diluluskan oleh pihak yang diberikan kuasa dan d.

. staf perlu menyemak dan membuat pembetulan dengan merujuk atau mendapat pertolongan Pegawai Pemastian Kualiti yang ditetapkan. l Segala kesilapan di dalam prosedur dan arahan kerja perlu dikenalpasti dan hanya dibuat pembetulan selepas 6 bulan operasi berlalu. sekiranya terdapat ketidakpatuhan atau “non-conformence ” prosedur-prosedur atau Arahan Kerja. Semasa staf melaksanakan tugas mereka.48 * Semasa operasi staf akan merujuk dokumen yang ditulis dan disahkan.Tujuan ialah member-i peluang kepada staf melaksanakan tugas untuk kepastian prosedur dan arahan kerja yang didokumenkan dan bukan mengubah tanpa kepastian yang tulin. staf perlu merujuk dokumendokumen untuk melihat kepastian sistem diikuti dan dipatuhi.

. Am : Merujuk garis panduan IS0 9000 kepada Standard Kualiti. iii. ii. Prosedur :- (Rujuk Dokumen Bab 4 Elemen 4. kebajikan. pentadbiran.17 ) . fizikal.Yd Party Audit iaitu Audit Luar yang membantu audit organisasi sekolah l 3rd Party Audit iaitu Audit Luar yang bertanggungjawab mengeluarkan Sijil IS0 9002 (SIRIM Atau MAMPU) v. organisasi perlu mewujudkan Audit Dalaman yang bertanggungjawab kepada pemeriksaan yang bersistem dan bebas untuk menentukan sama ada aktiviti dan keputusan yang berkaitan mengikut kepada kehendak kepastian kualiti yang ditetapkan. Tujuan : Peranan Audit Dalaman (I” Par@ Audit) ialah memeriksa dan memantau keberkesanan pelaksanan aktiviti agar mencapai matlamat yang ditetapkan oleh organisasi sekolah. Definisi : Terdapat 3 jenis audit :* l Is’ Party Audit iaitu Audit Dalaman .49 2. Bidang-bidang yang dilaksanakan oleh organisasi sekolah itu ialah skop yang telah ditetapkan seperti kurikulum. Skop : Auditor bertanggungjawab kepada keberkesanan aktiviti yang telah ditetapkan oleh organisasi sekolah yang meliputi Manual Kualiti. disiplin dan kokurikulum iv.6 Dokumen Bab 2 Peringkat Audit Dalaman i. Prosedur dan Arahan Kerja organisasi sekolah itu.16.

17 Audit Dalaman i. Pegawai Kualiti menyediakan jadual audit. Maklumat: Kekerapan audit Tempoh masa audit Jabatan yang akan diauditkan Latihan juruaudit Petunjuk: Audit dilaksanakan atau peringkat Perancangan. Mengaudit keberkesanan sistem pengurusan kualiti sekolah. Tanggungjawab: Pengetua: a. d.7 Dokumen Bab 4 Elemen 4. Skop: iii. ii. b. Prosedur: a. Diterima pakai di sekolah. Penilaian audit c. b.50 2.16. Taklimat kepada kumpulan audit Senarai check-list audit . Cadangan -cadangan penambahbaikan. iv. Tanggungjawab audit. Am a. Bertanggungjawab merancang. Pegawai Kualiti: b. melaksanakan dan Pengetua mengendalikan proses menyediakan laporan audit dalam.

51 e . l Pembetulan hasil audit laporan (hasil dibentangkan dalam Mesyuarat Semakan Pengurusan). Pengimplimentasian audit Proses: Fasa 1 : Mesyuarat Pembukaan Fasa 2 : Pelaksanaan Audit Fasa 3 : Penilaian Audit Fasa 4 :Mesyuarat Penutup. . Senarai penilaian g. h. Pematuhan audit (comformance) (non-conformence) dan ketidakpatuhan l Edaran laporan audit-mengeluarkan borang pembetulan dan Audit Susulan. Laporan Audit l . Pemilihan “sample ” audit aktiviti-aktiviti Mewakili sebuah aktiviti Jabatan f.

52 2. Menurut Maslow disusun di dalam satu hirarki mengikut kepentingan memenuhi keperluan tersebut akan menentukan apabila dapat kepuasan dan mempunyai motivasi untuk melaksanakannya. Teori mengenai kepuasan kerja ingin mempastikan keperluan yang boleh memenuhi keperluan seseorang pekerja atau individu supaya mereka puas hati dengan pekerjaan yang dilakukannya. Sikap dan nilai ini akan mencetuskan kepuasan kerja kepada seseorang pekerja itu.17 Teori Berkaitan Dengan Kepuasan Kerja Terdapat banyak teori yang dikemukakan oleh pakar-pakar psikologi barat mengenai sikap dan nilai pekerja tehadap pekerjaan mereka. 2.17. .1 Teori Keperluan Hirarki Oleh Maslow Margaret Attwood (1989) mengatakan inilah satu teori yang sangat masyhur telah dikemukakan oleh Maslow pada keperluan manusia iaitu t a h u n 1 9 5 4 .

53 Keperluan Sosial Keperluan Rasa Selamat Keperluan Fisiologi Rajah 2.4 : Teori Keperluan Hirarki Maslow .

Namun demikian Maslow menyatakan susunan hirarki ini tidaklah semestinya tegar kerana setiap orang mempunyai kepentingan keperluan yang berbeza. Kelima-lima keperluan yang diutarakan ini dipisahkan kepada dua susunan oleh Maslow. Mengikut teori ini. Keperluan susunan rendah adalah kepuasan luaran dart keperluan susunan tinggi acialah kepuasan dalaman. Sehingga kini Teori Keperluan Maslow dianggap sangat penting dan berguna sebagai teori motivasi dan boleh digunakan dalam kaedah pengurusan organisasi.Rajah 2. apabila satu keperluan dipenuhi.4 menunjukkan keperluan hirarki Maslow. Beliau memberikan dua pandangan yang berlawanan tentang pekerja dan menamakan teori ini sebagai Teori X dan Teori Y. keperluan yang seterusnya akan menjadi satu kemestian untuk dipenuhi. Keperluan fisiologi dan keperluan rasa selamat dikategorikan ke dalam susunan rendah manakala keperluan sosial. Maslow membuat pengakuan sendiri mengenai batasan teorinya dan beliau mencadangkan yang teorinya itu diambil sebagai model untuk tujuan kajian di masa-masa hadapan. keperluan kepada kepujian dan keperluan pengiktirafan adalah keperluan susunan tinggi. Setelah kepuasan susunan rendah sudah dipenuhi ia tidak lagi menjadi dorongan yang kuat. 2. . Terdapat 5 keperluan yang pelu dipenuhi oleh setiap manusia.2 Teori X dan Y Douglas M C Gregor Teori ini dikemukakan oleh Douglas M C Gregor pada tahun 1960. Oleh itu keperluan pada susunan yang lebih tinggi dalam hirarki mestilah dipuaskan.17.

tekanan dalam arahannya untuk memaksa pekerja-pekerja yang tidak mempunyai motivasi dan kepuasan kerja menjalankan tugas mereka. Pengurus organisasi mestilah menggunakan kaedah paksaan. Pekerja-pekerja yang inovatif mampu membuat keputusan sendiri atau mencipta rekaan-rekaan baru. Pekerja menunjukkan minat yang rendah kepada pekerjaan mereka. Berdasarkan kepada Teori Douglas M Gregor ini faktor suasana memberi kesan C kepada kepuasan untuk bekerja kepada pekerja-pekerja di dalam sesebuab . ii. iii. Sekumpuian pekerja tidak menyukai kepada tugas mereka dan akan menolak tanggungjawab yang diberikan itu pada bila-bila masa pun. Dalam Teori Y ini memberikan pandangan yang bertentangan mengenai pekerjaan oleh pekerja-pekerja : i. ugutan. Pekerja memandang pekerjaan mereka sebagai sesuatu yang menggembirakan untuk dilakukan dan tidak memberikan sebarang tekanan pada bila-bila masa Pun ii. 111 . i. Mereka lebih mementingkan faktor keselamatan seperti perlindungan insurans berbanding dengan faktor-faktor lain seperti kepuasan kerja. Pekerja menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan merka.55 Dalarn Teori X mengatakan . Pekerja-pekerja sokongan bersedia menerima tunjuk ajar. dan __ -. Mereka akan mahukan tugas yang diberikan itu sebagai satu arahan yang formal.

Jika pekerja merasa puas hati terhadap kerja mereka -- .3 Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg Kepuasan Pencapaian Pengiktirafan Kemajuan Tanggungjawab pekeja itu Ketidakpuasan Upah Penyeliaan Keadaan bekerja Polisi organisasi dan pentadbiran Herzberg adalah seorang ahli psikologi yang terkenal yang mengaitkan motivasi dan kepuasan bekerja sebagai keperluan untuk setiap pekerja. Faktor suasana ini seperti gaya kepimpinan ketua yang memuaskan. 2. Dalam berbagai jenis pekerjaan adalah dianggap sesuatu teori ini digunakan untuk mengkaji kepuasan bekerja seseorang pekerja atau lebih di dalam sesebuah organisasi. Apabila keadaan ketidakpuasan wujud pekerja menyalahkan persekitaran sebagai penyebab. Teori ini mengemukakan dua kategori faktor yang berbeza terhadap perasaan pekerja sama ada wujud kepuasan atau ketidakpuasan.17. perkara asas bagi seorang itu adalah hubungan dengan kerjanya dan sikap seseorang itu pula terhadap kerja yang dilakukannya akan menentukan sama ada berjaya atau tidak pekerjaan tadi. Mengikut Herzberg ( 1959 ) .56 organisasi itu. persekitaran yang memberangsangkan dan yang terpenting sekali ialah sistem ganjaran atau pengiktirafan yang member-i kepuasan kepada semua pekerja.

4 : Teori Kontingensi Satu kajian telah dilakukan oleh Fred Fiedler pada tahun 1951 dan beliau dapat menghasilkan “Contingensi Model of Leadership Efectiveness “. Teori ini sangat berguna dalam menerangkan suasana pekerja dalam mendapatkan kepuasan dan ketidakpuasan semasa menjalakan pekerjaannya. Hasil kajian menunjukkan prestasi kerja sesuatu kumpulan kerja bergantung kepada bentuk kepimpinan ketua dan bagaimana setiap ahli kumpulan menilai sesama mereka. Sergiovanni (1984) menganggapkan Teori 2 Faktor ini sangat sesuai untuk membuat kajian mengenai kepuasan kerja guru-guru. Suasana kedua dinamakan f&or pertumbuhan kerana ia dapat memberi dorongan kepada pekerja untuk melaksanakan kerja dengan sempuma. Suasana yang pertama dinamakan sebagai faktor pengekalan kerana perasaan tidak puas hati boleh dielakkan dengan mengekalkan suasana kerja yang boleh diterima oleh semua lapisan pekerja. Contoh-contoh faktor pengekalan ialah seperti gaji. suasana kerja. Beliau telah membuat kajian di Monroe Country dan memperoleh kesimpulan sebagai kepuasan kerja dipengaruhi oleh tanggungjawab.17. pentadbiran organisasi dan pengawasan pekerja. kemajuan diri dan pengiktirafan. 2. pengiktirafan kerja. Pengukuran Fred Fiedler menjurus kepada kecenderungan pemimpin kepada . pencapaian diri dan tanggungjawab pekerja itu.57 mengatakan yang kerja itu member-i kepuasan kepada mereka. Jika hendak menambahkan dorongan untuk pekerja mestilah disokong dengan faktor pertumbuhan seperti--* kemajuan dir-i.

Teori ini menganggapkan bahawa kepuasan bekerja akan wujud sejauh mana ganjaran seseorang itu terima sesuai dengan hasil yang diharapkan. Keputusan yang diperolehi dibahagikan kepada dua jenis markah iaitu :i.5 Teori Nilai Locke Mengikut Locke (1976) kepuasan bekerja merupakan suatu suasana emosi yang selesa hasil dari persepsi seseorang terhadap kerjanya sebagai satu kejayaan. Aspek-aspek kepuasan bekerja ini mencadangkan bahawa kepuasan bekerja ini tidak sama untuk semua orang. 2. Markah yang diberikan oleh rakan sekerja kepada ahli kumpulan yang tidak digemari untuk menjalankan tugas bersama-sama. . Andaian yang dibuat ialah pekerja akan bekerja dengan cemelang dengan rakan-rakan yang paling menyerupai mereka. Teori nilai ini telah meminta pengubahsuaian kepada aspek-aspek kerja yang perlu untuk mendapatkan kesan kepuasan bekerja. ii.17. Seseorang itu akan merasa sangat puas hati apabila dia memperolehi hasil yang setakat mana dia telah memberi nilai tetapi sekiranya dia memperolehi kurang dari apa yang dinilaikan tentunya dia akan merasa kurang puas hati. Markah bagi andaian persamaan dari pihak yang berlawanan. oleh itu teori ini mencadangkan bahawa kepuasan bekerja dapat diperolehi dalam banyak aspek.orientasi tugas atau orientasi kepada perhubungan sesama pekerja.

18 Kesimpulan TQM merupakan satu keperluan dan b&m lagi sebagai satu pilihan (Mustafa Haji Daud. Najib Bin Tun Abdul Razz&. Masyarakat pula menikrnati keluaran dan perkhidmatan yang sewajarnya. Tidak ada satu organisasi sarna ada awam atau swasta yang dapat mengelakkan diri daripada terlibat dengan TQM.59 2. Dato’ Sri Mohd. Organisasi yang gagal melaksanakan TQM akan ketinggalan di tengah gelombang cabaran dan persaingan dalam memenuhi kehendak pelanggan yang kian canggih dan pelbagai. Dalam masa pelaksanaan TQM ini menuntut komitmen dan motivasi yang tinggi di kalangan guru-guru sekolah ini.B. Guru-guru di sini telah dapat membuktikan kemampuan mereka bekerja sebagai satu pasukan dalam melaksanakan TQM sehingga mencapai tahap yang melayakkan sekolah ini dianugerahkan Sijil IS0 9002 (Rujuk lampiran D di muka surat 112 ). 1977). tenaga dan kos. Sekali gus menjamin bukan sahaja kualiti keluaran atau perkhidmatan malah pulangan dan keuntungan yang memuasakan serta dapat menjamin gaji yang setimpal kepada setiap pekerjanya. Penganugerahan Sijil IS0 9002 telah disempurnakan oleh Y. Produk dan perkhidrnatan yang berkualiti dan dapat memuaskan hati pelanggan hanya akan terhasil setelah wujudnya komitmen dan penyertr&n menyeluruh semua bahagian dan anggota di daIam sesebuah organisasi. Menteri Pendidikan Malaysia pada 12 Ogos 1997 (Berita Harian Ogos 13. Guru-guru yang tinggi motivasinya akan membolehkan sekolah meningkatkan prestasi perkhidmatannya menuju kepada pembaharuan yang menggalakkan. 1997) . Melakukan sesuatu betul kali pertama sentiasa diutamakan kerana dapat menjimatkan masa.

jantina dan tempoh perkhidmatan. tanggungjawab kuahti. . jaminan kualiti dan peningkatan kualiti akan diletakkan di bawah satu faktor sahaja dinamakan pengurusan kualiti.60 Kejayaan melaksanakan TQM sehingga memperolehi Sijil IS0 9002 memberi kemungkinan sama ada wujud kepuasan atau ketidakpuasan kerja di kalangan guru-guru akibat perubahan struktur pentadbiran dan penambahan beban tugas. jaminan kualiti. Faktor-faktor utama tadi seperti tanggungjawab kualiti. suasana kerja. peningkatan kualiti.latihan dan pengiktirafan serta faktor-faktor demografi seperti umur. budaya kualiti. Faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kepuasan kerja guru-guru ialah seperti gaji. rakan sekerja. budaya kualiti.

peningkatan kualiti. 3.2 Kajian Rintis (Pilot Test) Sebelum kajian sebenar dijalankan penyelidik telah membuat satu kajian rintis untuk memastikan kebolehpercayaan soalan Kajian ini dibuat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ She&h Ahmad. reka bentuk kajian. Seramai 20 orang guru telah mengambil bahagian dalam kajian ini. rakan sekerja.61 BAB 3: METODOLOGI PENYELIDIKAN Bab ini membincangkan secara ringkas mengenai metodologi kajian yang merangkumi kajian rintis.0. Perlis pada 8 dan 9 September 1997 setelah mendapatkan kebenaran secara lisan daripada Penolong Kanan Hal Ehwal murid.1 Pengenalan . . kaedah s pengumpulan data dan kaedah penganalisaan data. latihan dan pengiktirafan. 3. Penyelidik menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif kerana kaedah ini mudah mendapatkan perbandingan dan penganalisaan data statistik secara sistematik serta tepat dengan menggunakan perisian SPSS version 6. Tujuan kajian ini diadakan adalah untuk mengenalpasti tahap kefahaman guru- . suasana kerja. budaya kualiti. Arau. sampel dan populasi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah pengumpulan data secara kuantitatif yang menyelidik tahap kepuasan kerja dan hubungan di antara kepuasan kerja dengan faktor-faktor yang berkaitan TQM seperti tanggungjawab. jaminan kualiti..

8057 0.6985 0.5333 0. Majid Konting (1994) nilai pekali Alpha Cronbach yang melebihi 0.6429 0.1 menunjukkan nilai pekali kebolehpercayaan data-data kajian rintis ini.62 guru terhadap arahan.8067 0.7803 0. Jadual3. ayat serta kandungan keseluruhan instrumen yang digunakan dan juga untuk mendapatkan pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi kesemua soalan dan pembolehubah.8438 0.7055 0.1: Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronbach Untuk Soal Selidik Kajian Rintis Bagi 20 Orang Responden.8522 0.8569 0.63 19 0.8450 0.8811 0.8785 0. Pembolehubah Nombor soalan Nilai Alpha Nilai Alpha untuk setiap dimensi Tanggungjawab Suasana kerja Rakan sekerja Budaya kualiti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0. Penyelidik mendapati semua arahan.7086 0.5878 0.8174 0.7802 0.8138 . bahasa. Jadual 3. bahasa dan ayat yang digunakan adalah bersesuaian serta boleh difahami oleh semua guru yang mengambil bahagian dalam kajian rintis ini Menurut Mohd. kesesuaian.6 adalah mencukupi.8536 0.7416 0.7623 0.7776 0.

8400 0.1 Soal Selidik Pada bahagian A terdapat empat soalan yang berkaitan dengan demografi responden.3 Rekabentuk Kajian 33.7242 0.7308 0.7584 0.7687 0. S (setuju).424 1 0. Responden dikehendaki membulatkan jawapan yang dianggap paling sesuai dengan tanggapan mereka iaitu sama ada SS (sangat setuju).7625 3.5606 .7768 0.7746 Kepuasan Kerja 0.4833 0.6494 0. Responden dikehendaki menandakan (-/) di ruang yang disediakan bagi pernyataan bersesuaian dengan diri mereka.- 0. Pada bahagian B soal selidik terdapat 39 soalan (rujuk lampiran A di muka surat 102 ). Penyelidik menggunakan soal selidik yang dikenali sebagai .5932 0.6625 0..6814 0.7675 0.7401 0.7333 0.4086 0. TS (tidak setuju) dan STS (sangat tidak setuj u).7178 0.7185 0.6500 0.63 Pembolehubah Nombor soalan Nilai Alpha Nilai Alpha untuk setiap dimensi Jaminan Kualiti Peningkatan Kualiti Latihan Dan Pengiktirafan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0.6482 0.3519 0.

latihan dan pengiktirafan. rakan sekerja. budaya kualiti. Soalan-soalan yang berkaitan dengan kepuasan kerja guru-guru ialah dari 36 hingga 39. suasana kerja. peningkatan kualiti. Nini B Rusgal (1996). Soalan-soalan yang berkaitan dengan TQM ialah:1) Tanggungjawab soalan 1 hingga 5 2) Suasana kerja 3) Rakan sekerja 4) Budaya kualiti 5) Jaminan kualiti soalan 6 hingga 9 soalan 10 hingga 14 soalan 15 hingga 19 soalan 20 hingga 24 6) Peningkatan kualiti soalan 25 hingga 30 7 ) Latihan dan pengiktirafan soalan 32 hingga 35. jaminan kualiti.64 Organizational Climate Description Questionnaire (OCDQ) yang direkabentuk oleh Prof. Soalan-soalan pembolehubah bebas berkaitan dengan tanggungjawab kualiti. budaya kualiti. Dr. OCDQ mempunyai 39 item dan terbahagi kepada 8 pembolehubah. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti akan dirangkumkan menjadi satu pembolehubah sahaja iaitu dinamakan pengurusan kualiti. . Tujuh pembolehubah bebas dikaitkan dengan TQM iaitu tanggungjawab. Sementara satu pemboleh ubah bersandar iaitu kepuasan kerja dikaitkan dengan kesan pelaksanaan TQM di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.

3.3.3. Setelah mendapat kebenaran dari EPRD (Rujuk lampiran B di muka surat 110) penyelidik memohon pula kebenaran dari Ketua Sektor Pentadbiran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk menjalankan penyelidikan di sekolah (Rujuk larnpiran C di muka surat 111). Oleh kerana saiz populasi kajian ini adalah kecil maka populasi dijadikan sampel untuk kajian ini.5 Kaedah Pengumpulan Data Sebelum menjalankan kajian.3 Temubual Kesempatan yang wujud semasa membuat pemerhatian digunakan oleh penyelidik untuk menemubual guru-guru bagi mengetahui persepsi mereka mengenai TQIvF dart kesan dalam prestasi kerja mereka setelah pelaksanaan TQM di sekolah ini.4 Populasi Dan Sampel Populasi kajian ini terdiri daripada semua guru Sekolah Menengah Kebangsaan Dernq Kangar yang seramai 72 orang iaitu 41 orang lelaki dan 3 1 orang perempuan. Kementerian Pendidikan. 3.65 3.2 Pemerhatian Penyelidik telah berada bersama guru-guru selama empat hari bermula dari pukul 7. 3.ncangan Dan Penyelidikan Pendidikan (EPRD).30 tengah hari di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma bagi pemerhatian perjalanan TQM dalam pentadbiran di sekolah ini.30 pagi hingga 1. penyelidik telah memohon kebenaran dari Bahagian Pem. Setelah mendapat kebenaran dari JPPN Perlis .

6 Kaedah Penganalisisan Data Semua soalan soal selidik yang lengkap dijawap dikumpulkan dan disemak oleh penyelidik Penyelidik telah menjalankan proses pengkodan dan data disusun mengikut kod angka dari 1 hingga 4. Setelah mendapat kebenaran dari pengetua barulah penyelidik mengedarkan borang soal selidik untuk semua guru. Ujian statistik ialah seperti berikut:- .0. sisihan piawai.66 barulah penyelidik membuat permohonan secara lisan kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Derma untuk membuat kajian di sekolah berkenaan. regrasi dan analisa faktor. Kajian dijalankan selama empat hari iaitu mulai 16 hingga 19 September 1977. Dar-i perisian SPSS inilah diperolehi kekerapan. 3. ANOVA. korelasi. Guru-guru diberi kebebasan untuk memulangkan jawapan soal selidik pada hari mereka menerima soalan atau pun pada hari berikutnya. ujian-t. peratusan. Semua guru telab member-i kerjasama dengan semua jawapan soal selidik dapat dikumpulkan semula dalam tempoh penyelidikan dijalankan. Semua data yang dikumpul diproses dengan menggunakan perisian komputer SPSS version 6. analisa statistik seperti min. Kajian ini bertujuan untuk signifikan di antara pembolehubah bebas dengan menguji hubungan pembolehubah bersandar dan perbezaan signifikan dalam peringkat pembolehubah bebas terhadap pembolehubah bersandar.

6. Untuk kajian ini kekuatan korelasi di antara dua pembolehubah ditetapkan berdasarkan kepada klasifikasi kekuatan korelasi yang dibentuk oleh Davis (1971) seperti yang ditunjukkan dalam jadua13. Ujian ini ialah untuk menguji perbezaan yang signifikan bagi kepuasan bekerja mengikut ciri-ciri demografi responden.2 Ujian ANOVA Ujian ini digunakan untuk menguji hipotesis 2.7 dan 8.67 3. - 3.6. . Kajian ini digunakan untuk menunjukkan sama ada terdapat perbezaan yang signitikan di antara dua kumpulan dalam pembolehubah bebas kepada pembolehubah bersandar. 3 dan 4. 3.3 Korelasi Pearson Korelasi Pearson ini digunakan untuk menguji hipotesis 5.2. Ia digunakan untuk menyelidik hubungan di antara kepuasan bekerja dengan pembolehubah bebas.6. :-. .6.1 Ujian-t Ujian-t digunakan untuk menguji hipotesis 1. Ujian-t di sini digunakan untuk menguji sama ada terdapat perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dengan guru perempuan di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma setelah pelaksanaan TQM terhadap kepuasan kerja.

09 0 .4 Paras Signifikan Satu nilai p yang sama atau kurang daripada 0.0.69 0.6.68 Jadua13. 1 0 .30 .0.2 : Kekuatan Korelasi I 0.01 .9 / Sangat Kuat Sempuma I 3.05 adalah digunakan sebagai nilai tara untuk signifikan statistik.49 0.0. .0.29 Kekuatan korelasi Tiada kekuatan Sangat lemah Lemah Sederhana Ibat I 0.05 ditentukan sebagai had kritikal untuk pengujian hipotesis.50 . Ini bermaksud bahawa had signifikan 0.0.70 .

1 100 .1 Jantina Jadual 4.9%.2 Analisis Diskriptif 4.9 43.2. tingar. Daripada 72 responden dalam kajian ini didapati bilangan guru lelw seramai 41 orang iaitu mewakili 56. semua Perbincangan akan . jawapan telah dipungut semula.1 menunjukkan taburan responden berdasarkan jantina. 4.69 BAB 4 : ICEPUTUSAN KAJIAN 4.1% dari keseluruhan responden.1: Taburan Responden Berdasarkan Jantina Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Bilangan 41 31 72 Peratus 56. Dalam kajian ini sebanyak 72 borang soal selidik telah diedarkan kepada guruguru yang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Jadual4. Manakala bilangan guru perempuan pula ialah 31 orang dan mewakili 43.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan semua dapatan dari kajian yang telah dilakukan.menurut objektif kajian seperti yang terdapat dalam hipotesis kajian.

70

4.2.2 Umur Jadual 4.2 menunjukkan taburan responden berdasarkan kepada unmr. Golongan guru yang paling ramai sekali berada di dalam lingkungan umur 36 hingga 45 tahun iaitu seramai 39 orang dengan menduduki 54.2%. Lebih dari separuh bilangan guru sekolah ini berada di dalam golongan ini. Golongan kedua teramai berada di dalam lingkungan umur 26 hingga 35 tahun iaitu seramai 22 orang dengan diwakili oleh 30.6%. Golongan paling sedikit berada dalam lingkungan umur 46 tahlln ke atas iaitu 11 orang dengan diwakili oleh 15.3%. Guru di sini tiada yang berumur 25 tahun ke bawah. Jadua14.2 : Taburan Responden Berdasarkan Umur. Umur Kurang daripada 25 tahun 26 hingga 35 tahun 36 hingga 45 tahun 46 tahun ke atas Jumlah Bilangan 0 22 39 11 72 Peratus 0 30.6 54.2 25.3 100

4.2.3 Tempoh Perkhidmatan Jadual 4.3 menunjukkan taburan responden berdasarkan tempoh perkhidmatan sebagai guru terlatih. Golongan guru yang paling ramai sekali ialah mereka yang telah berkhidmat melebihi 15 tahun iaitu seramai 35 orang yang mewakili 48.6%. Golongan kedua ramai ialah yang telah berkhidmat antara 10 ke 15 tahun iaitu

71

seramai 18 orang yang mewakili 25%. Paling sedikit ialah golongan guru yang berkhidmat kurang dari 5 tahun iaitu 7 orang yang mewakili hanya 9.7%. Secara amnya bolehlah dikatakan kebanyakan guru-guru di sini terdiri dari mereka yang berpengalaman dan sudah berkhidmat melebihi 10 tahun.

Jadua14.3: Taburan Responden berdasarkan Tempoh Perkhidmatan. Tempoh Perkhidmatan Kurang dari 5 tahun 5 hingga 10 tahun 10 hingga 15 tahun 15 tahun ke atas Jumlah Bilangan 7 12 18 35 72 . Peratus . 9.7 16.7 25.0 48.6 100

4.2.4 Gaji Dan Elaun Jadua14.4 menunjukkan taburan gaji dart elaun responden. Golongan yang paling ramai ialah 39 orang yang menerima gaji dan elaun bulanan sebanyak RM 1001 hingga RM 2000. Golongan ini mewakili 54.2% dart diikuti dengan golongan yang menerima gaji dan elaun FUVI 2,001 hingga RM 3,000 iaitu 21 orang , diwakili oleh 29.2%. Golongan ketiga terbanyak ialah yang menerima gaji dan elaun melebihi RM 3,000 sebulan yang mewakili 29.2%. Golongan yang paling sedikit sekali ialah yang menerima gaji dan elaun kurang dari RM 1000 iaitu 5 orang diwakili to oleh 6.9%.

72

Jadua14.4: Taburan Responden Berdasarkan Gaji dan Elaun Bulanan. Gaji Kurang daripada RM 1,000 RM 1,00 1 hingga RM 2,000 RM 2,00 1 hingga RM 3,000 Lebih daripada RM 3,000 Jumlah / Bilangan 5 39 21 7 72 Peratus 6.9 54.2 29.2 3.7 100

4.3 Analisis Kebolehpercayaan Analisi kebolehpercayaan dibuat bagi setiap soalan dari jawapan yang diberikan oleh 72 responden. Pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi kajian sebenar memberikan nilai yang lebih tinggi daripada nilai semua kajian rintis. Jadual 4.5 menunjukkan nilai Alpha Cronbach untuk setiap soalan soal selidik sebenar dan kajian rintis.

73

Jadua14.5: Perbandingan Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronbach Untuk Soalan Soal Selidik Sebenar Dengan Kajian Rintis.
Pembolehubah Nombor soalan Nilai Alpha dari kajian rintis 0.63 19 0.6429 0.5333 0.7803 0.5878 0.8522 0.7623 0.7416 0.7086 0.8785 0.8536 0.8569 0.8438 0.8450 0.7802 0.8057 0.8067 0.7055 0.7776 0.7333 0.7185 0.7308 0.7242 0.7687 0.3519 0.4086 0.4833 0.424 1 0.6814 0.5932 0.7178 0.8400 0.6625 0.6482 0.7584 0.6500 0.6494 0.7675 0.7401

Tanggungjawab

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Suasana kerja

Rakan sekerja

Budaya kualiti

Jaminan kualiti

PeIlillgkatZIll kLlaliti

Latiatl dan pengiktirafan

Kepuasan

kerja

Nilai Alpha dari soal selidik sebenar 0.690 1 0.6953 0.5614 0.8286 0.6644 0.8944 0.8048 0.8604 0.7691 0.8937 0.8807 0.8910 0.8630 0.8491 0.8191 0.8264 0.8273 0.7248 0.8032 0.7586 0.7199 0.73 15 0.7995 0.797 1 0.6377 0.5694 0.5703 0.5772 0.6455 0.6530 0.7333 0.8537 0.6850 0.7483 0.8982 0.6927 0.7156 0.8168 0.7625

167.4%) iaitu mempunyai tahap kepuasan kerja rendah. Penentuan skor kepuasan kerja ditentukan daripada item soal selidik mengenai kepuasan kerja.1%) iaitu golongan yang mempunyai tahap kepuasan kerja tinggi. Markah minimum untuk item-item ini ialah 4 manakala markah maksimumnya pula ialah 16. i. Kepuasan kerja rendah ialah untuk skor 4 hingga 7 ii. kepuasan sederhana dart kepuasan rendah. Kepuasan kerja tinggi ialah untuk skor 12 hingga 16. . Tahap kepuasan kerja responden ditentukan melalui melalui skor yang dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kepuasan tinggi.6 menunjukkan taburan tahap kepuasan kerja. Sela tahap kepuasan kerja respoden mengikut skor ialah.5%) memperolehi skor 8 hingga 11 iaitu mempunyai tahap kepuasan kerja sederhana. Jadual 4. Kepuasan kerja sederhana ialah untuk skor 8 hingga 11 iii. Didapati dari bilangan 72 orang guru di sekolah ini hanya seorang sahaja yang memperolehi skor 7 (1.74 4.4 Perihal Pembolehubah Bersandar Kepuasan kerja responden merupakan pembolehubah bersandar dalam kajian ini. bilangan responden dan peratusan. Bilangan guru yang memperolehi skor 12 hingga 16 ialah 57 (79. skor. Seramai 14 orang (19. Min untuk skor keseluruhan responden ialah 12. Oleh itu nyatalah yang tahap kepuasan kerja guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM adalah tinggi.

5 Analisis Hipotesis 4. . Hoi: Tiada perbezaan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.7 9.2 50.75 Jadua14.8 1.9 100 Kepuasan sederhana 9 10 11 12 Kepuasan tinggi 13 14 15 16 hmlah 4.0 9.1 Hipotesis Tentang Perbezaan i.4 2.5.1 4. Tahap Kepuasan Kerja Kepuasan rendah Skor 7 8 Bilangan 1 2 1 8 3 36 7 7 2 5 72 I ” I Peratus 1.7 2.4 11.6: Taburaan Responden Berdasarkan Tahap Kepuasan Kerja.8 6.

5 dan p = 0.0488 dan min untuk guru perempuan pula 3. Nilai min untuk guru lelaki ialah 3. Oleh itu terima hipotesis Ho1 yang menyatakan tiada perbezaan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.0323. Dapatan ini menunjukkan tahap kepuasan kerja guru-guru sekolah ini adalah tinggi dan tiada perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dan guru perempuan terhadap kepuasan kerja. Perbezaan nilai min ialah 0.0165 dan merupakan satu nilai yang sangat kecil.76 HAM: Terdapat perberzaan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ujian-t digunakan untuk menguji hipotesis Ho1 _ Dar-i keputusan yang ditunjukkan nilai t = 0.7 menunjukkan keputusan ujian-t di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengab Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Jadual 4.879. .

t-test for Independent Samples of JANTINA Number Variable of Cases Mean SD SE of Mean Lelaki Perempuan 41 31 3. 114 P = .200.108 95% CI for Diff (-.879 Se of Diff .233) c-.108 .0165 Levene’s Test for Equality of Variances: F = .879 .233) ii. 199.15 .73 7 t-test for Equality of Means Variances Equal Unequal t-value .0323 .77 Jadual 4. .0488 3.7: Keputusan Aualisis Perbezaa di Antara Jantina Terhadap Kepuasan Kerja Selepas Pelaksanaan TQM. Mean Difference = 0.455 .73 2-Tail Sin .15 df 70 64. l&G!: Terdapat perbezaan yang signifikan di antara umur terhadap kepuasan keja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Derma selepas pelaksanaan TQM. . .455 - 0. Ho2: Tiada terdapat perbezaan yang signitikan di antara umur terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.71 m2 .

111. 2 69 71 Squares . HAM: Terdapat hubungan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja di . Keputusan ujian ANOVA ditunjukkan pada jadua14.3371 14. ..3919 F Prob.78 Ujian ANOVA menghasilkan nilai F ratio = 0. Ho3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. ini menunjukkan tiada wujud perbezaan yang signifikan di antara kepuasan kerja guru-guru Sekolah Menengah Derma.I629 14.6772. .3919 dan F Probability = 0. Variable MINKK By Variable UMUR Analysis of variance sum of Source Between Groups Within Groups Total D.F.000 Mean Squares 0.6772 .8: Keputusan ANOVA Di Antara Umur Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.0814 F Ratio 0. Jadua14.8. Oleh itu hipotesis Ho2 diterima.

2158 14.F. .3425 dan F probability = 0.5000 F Squares .7947.0719 .2842 14. Keputusan ini ditunjukkan pada jadua14. Ujian ANOVA menghasilkan nilai F ratio = 0. Variable MTNKK By Variale TKHIDMAT Tempoh Perkhidmatan Analysis of variance sum of Source Between Groups Within Groups Total D. Oleh itu hipotesis Ho3.9 Jadual 4.2101 F Ratio .3425 prob.79 kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. 3 68 71 Mean Squares . Ini menunjukkan bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.yang menyatakan tiada terdapat perbezaan yang signifikan di ztntara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja selepas pelaksanaan TQM diterima.9: Keputusan ANOVA Di Antara Tempoh Perkhidmatan Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.7947 .

Ini menunjukkan bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Keputusan ini ditunjukkan pada jadual4. Oleh itu hipotesis HOA diterima.10.80 iv. Ujian ANOVA menghasilkan nilai F ratio = 1.22 19 dan F probability = 0. . Ho4: Tiada terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun bulanan terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. HAM: Terdapat pebezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun bulanan terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.3075.

2219 F Prob.81 Jadual 4. Variable MINKK By Variable GAJI Gaji dan elaun Analysis of Variance -7 sum of Source Between Groups Within Groups Total D.5000 Mean Squares . H05: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor suasana kerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. .F. 3085 ’ 4. i.2472 . Squares 3 68 71 . suasana kerja (hipotesis 5). rakan sekerja (hipotesis 6). latihan dan pengiktirafan (hipotesis 7) dan pengurusan kualiti (hipotesis 8).10: Keputusan ANOVA Di Antara Gaji Dan Elaun Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.7417 13.2023 F Ratio 1.5.7583 14.2 Hipotesis Tentang Korelasi Ujian Korelasi Pearson digunakan untuk menentukan korelasi di antara faktorfaktor.

847 1 . Keputusan ini ditunjukkan pada jadual4.847 MINSK 0.0232 dan p = 0. Oleh itu hipotesis nul diterima.11: Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubah Bebas Suasana Kerja.oooo (72 ) P=.0232 (72 1 P=O. Korelasi koefisien di antara faktor suasana kerja dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Dar-ma selepas pelaksanaan TQM memberikan nilai korelasi r = 0. Korelasi yang tidak signifikan ini menunjukkan bahawa faktor suasana kerja tidak mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja guru-guru di sekolah ini selepas pelaksanaan TQM.82 HAS: Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor suasana keja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.oooo (72 ) P= . Correlation Coefficients MINKK MINKK 1 . MINSK Pettinjuk: MINKK ialah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan MINSK ialah min skor soal selidik untuk suasana kerja . 0.0232 (72 I P = 0.847 iaitu tidak signifikan. Jadual 4.11.

Keputusan ini ditunjukkan pada jadual4. HO& Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor rakan sekerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.2871 dan p = 0. Korelasi koefisien di antara faktor rakan sekefja .014. HAM: Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor rakan sekerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah kebangsaan Derrna selepas pelaksanaan TQM. Oleh itu di terima HAM.12 . dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM adalah signifikan pada r = 0. Namun demikian jika dilihat pada nilai r yang di berikan itu menunjukkan pengaruhnya tidak begitu kuat terhadap kepuasan kerja guru-guru.83 ii. Keputusan ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan dan f&or rakan sekerja mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja keseluruhan.

000 ( 72 I P=. Korelasi koefisien di antara faktor latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma adalah signifikan pada I= 0. Oleh itu diterima HA7. Petunjuk. EU7: Terdapat hubungan yang signifikan di antara f&or latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. MINRS ialah min skor soal selidik untuk rakan sekerja. Correlation Coefficients MINRS 1 .014 1.12: Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubab Bebas Rakan Sekerja. MlNRS ’ 0. Ho7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.2871 ( 72 ) P =0.84 Jadual 4.4056 dan p = 0.014 0.2871 ( 72 ) P = 0.oooo ( 72 ) P=.0000. Keputusan ini . MINKK ialah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan. iii.

4056 ( 72 1 P = 0.0000 MJNLP 0.oooo ( 72 > P=. Keputusan ini ditunjukkan pada jadua14. Ho& Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pengurusan kualiti dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.13. Jadual 4. MINKK ialah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan.13: Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Latihan Dan Pengiktirafan.menunjukkan bahawa wujud hubungan positif yang kuat dan faktor latihan dan pengiktirafan mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru. MINLP ialah min skor untuk soal selidik untuk latihan dan pengiktirafan.- .oooo ( 72 ) P=. .4056 ( 72 > P = 0. Correlation Coefficients 1 . Petunjuk. MINLP 0. iv.000 1 . ELAS: Terdapat hubungan yang signifikan di antara pengurusan kualiti dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.

14 menjelaskan lagi keputusan yang . Oleh itu hipotesis Ho8 diterima. budaya kualiti. Jadual 4.0660 dart p =0.1506 dan p = 0.1780 dan p = 0. Korelasi koefisien di antara f&or pengurusan kualiti dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM ad&h seperti berikut.0574 dan p = 0.86 Pengurusan lcualiti merangkumi tanggungjawab kualiti. Semua faktor yang terangkum dalam pengurusan kualiti ini adalah tidak signifikan. tanggungjawab kualiti signifikan pada r = 0.632 budaya kualiti jaminan kualiti peningkatan kualiti signifikan pada r = 0.582 signifikan pada r = 0. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti.133. Korelasi koefisien yang tidak signifikan ini menunjukkan bahawa faktor pengurusan kualiti tidak mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. diperolehi itu.207 signifikan pada r = 0.

0. -0.1462 ( 72) P = 0.632 1.582 0.0976 ( 72) p=o. 0.1786 ( 72) p=o.1506 ( 72) P = 0. Correlation MINTJ coefficients MINBK MINK MINPK 1 .415 MINJK 0.0574 ( 72) p = 0. 0.0660 (72) * p = 0.01506 ( 72) p = 0.1982 ( 72) p = 0.0354 ( 72) p = 0.3 146 ( 72) p = 0. MINKK iaiah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan. Budaya Kualiti.o95 0.95 MINBK 0.220 0.133 -0.0574 ( 72) p = 0.207 0. MINTJ ialah min skor soal selidik untuk tanggungiawab kualiti.582 -0.87 Jadual 4.768 P = .0019 ( 72) P = 0.oooo ( 72) P= Petunjuk.415 0.0354 1 .0660 ( 72) P = 0.oooo ( 72) ( 72) P=O. .1786 ( 72) p=o.oooo ( 72) ( 72) P=O. Jaminan Kualiti Dan Peningkatan Kualiti.220 -0.0976 ( 72) P = 0.14 : Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Tanggungjawab Kualiti.007 MINPK 0.1982 ( 72) p=o.987 0.007 1 .987 P = .0000 ( 72) p= .3 146 ( 72) P = 0.oooo ( 72) p=.1462 ( 72) p = 0.207 -0.632 0.768 -0.0019 1 .133 MINTJ 0. MINESK:ialah min skor soal selidik untuk budaya kualiti.

88 MINJK ialah min skor soal selidik untuk jaminan kualiti. 4. . budaya kualiti.6 Kesimpulan Keputusan kajian ini secara keseluruhannya memperlihatkan faktor-faktor rakan sekerja berserta latihan dan pengiktirafan sahaja yang mempunyai korelasi yang signifikan dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. MINPK ialah min skor soal selidik untuk peningkatan kualiti. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan di antara mereka dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Faktor-faktor lam seperti suasana kerja dan pengurusan kualiti yang merangkumi tanggungjawab kualiti.

89

BAB 5: PERBJINCANGAN

5.1 Pengenalan

Dalam bab ini akan dibincangkan mengenai perbezaan, perhubungan dan pengaruh yang wujud di antara faktor pekerjaan dan faktor bukan pekerjaan dengan kepuasan kerja keseluruhan yang berkaitan dengan TQM di kalangan guru-guru Sekolab Menengab Kebangsaan Derma, Kangar. Faktor bukaqekerjaan ialab

seperti jantina, umur dan rakan sekerja sementara faktor pekerjaan pula berkaitan dengan tempoh perkhidmatan, gaji dan elaun, latihan dan pengiktirafan, suasana kerja dan pengurusan kualiti yang merangkumi tanggungiawab, budaya kualiti, jaminan kualiti serta peningkatan kualiti.

5.2 Perbincangan Hasil Kajian 5.2.1 Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM menunjukkan kepuasan yang tinggi iaitu meliputi 79.1% dari semua guru, kepuasan sederhana meliputi 19.5% dan kepuasan rendah hanya 1.4% sahaja. Dapatan ini serupa dengan hasil kajian Mariana Qthman (1982) dan Nor A&ah Mohd. Salleh (1988). Keputusan ini menunjukkan kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor pekerjaaan dan faktor bukan pekerjaan. Kesan kepuasan kerja ini akan menyumbangkan kepada

penarnbahbaikan ber-terusan,

budaya kualiti, peningkatan kualiti dan jaminan

90

kualiti. Dapatan ini menyokong teori yang pemah dikemukakan oleh Locke (1976) dan Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg ( 1955).

5.2.2 Faktor Bukan Pekerjaan i. Jantina Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dengan guru perempuan terhadap kepuasan kerja guru-guru sekolah ini. Hasil pemerhatian dan temubual penyelidik dengan guru-guru menunjukkan bahawa guru-guru lelaki dan guru-guru perempuan menunjukkan komitmen dan tanggunglawab yang tinggi kepada murid-murid dan arahan dari pihak pengurusan atasan sekolah. Dapatan ini menyokong hasil kajian penyelidik tempatan seperti Ghazali (1979), Sharifah Nor dan Zaidator Akmaliah (1993) dan Wong Siew Yock (1995). Walau bagaimana pun hasil kajian ini berbeza dengan hasil kajian yang telah dijalankan oleh Abd. Main (1989) dan Abdul Patah dan Katlik (1986) yang mendapati tahap perbezaan yang signifti di antara pekerja lelaki dengan pekerja perempuan terhadap kepuasan kerja. Mereka mendapati tahap kepuasan kerja pekerja lelaki lebih tinggi daripada tahap kepuasan kerja pekerja perempuan dan mendapati pekerja perempuan kurang berpuas hati dengan pekerjaan mereka.

91

ii Umur Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan di antara urnur terhadap kepuasan kerja. Oleh kerana guru-guru sekolah ini majoritinya berumur 35 tahun ke atas iaitu mewakili 70% daripada semua guru maka diandaikan yang mereka mempunyai kepuasan kerja yang hampir sama. Hasil penyelidikan menyokong dapatan kajian Aminuddin (1994). Namun begitu terdapat hasil penyelidikan yang menunjukkan bahawa perbezaan umur member-i kesan terhadap kepuasan kerja iaitu pekerja yang la&a mempunyai’tahap kepuasan kerja yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja muda. Penyelidik-penyelidik tempatan yang mendapati perbezaan umur member-i kesan terhadap kepuasan kerja ialah seperti Abd. Main (1989), Abu Bakar Hashim (1985) dan Ghazali ( 1979). Mereka mendapati pekerja-pekerja lama lebih setia kepada pekerjaan mereka sedangkan pekeja muda tidak begitu setia dengan pekerjaan mereka dan akan berpindah kepada kerja yang lebih menarik apabila ada peluang.

iii Rakan Sekerja Hasil kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara rakan sekeja dengan kepuasan kerja. Dapatan ini menunjukkan terdapat hubungan Dapatan ini

positif dan mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja.

menunjukkan bahawa guru-guru yang mempunyai rakan sekerja yang akrab dapat bekerja dalam satu kumpulan dan mewujudkan persef~ ke arah mencapai objektif sekolah. Rakan kerja yang baik akan saling bantu membantu dan boleh mencetuskan kepuasan kerja yang tinggi di kalangan guru-guru. Dapatan ini

Dari dapatan ini jelas menunjukkan bahawa guru-guru berpuas hati dengan gaji dan elaun bulanan yang diterima oleh mereka.2. 5. begitu juga menyokong kepada hasil kajian oleh Sylvia dan Hutchison (1985) dan Khaleque dan Rahman (1987) yang menyatakan rakan sekerja memainkan peranan dalam meningkatkan kepuasan kerja di kalangan pekerja-pekerja.92 menyokong Teori Kotingensi yang telah diutarakan oleh Fred Fiedler (195 l). bagi guru-guru yang berkhidmat kurang dari 10 tahun pun mungkin dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pekerjaan yang wujud di sini bersama dengan guru yang telah lama berkhidrnat.6%. Tempoh Perkhidmatan Faktor tempoh perkhidmatan menunjukkan tiada wujud perbezaan yang signifrkan dengan kepuasan kerja guru-guru. Kajian ini bercanggah dengan dapatan hasil kajian tempatan oleh Nor Azizah Mohd. Dapatan ini mungkin disebabkan majoriti responden adalah guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ke atas iaitu 73. Walaupun terdapat perbezaan pendapatan di antara guru- . Salleh (1988) dan Sharifah (1994) yang menyatakan tempoh perkhidmatan mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja pekerja iaitu pekerja yang lebih lama berkhidmat mempunyai kepuasan kerja yang tinggi berbanding dengan pekerja-pekerja baru.3 Faktor Pekerjaan i. ii Gaji dan elaun Faktor gaji dan elaun menunjukkan bahawa tiada wujud perbezaan yang signifikan dengan kepuasan kerja guru-guru di sekolah ini.

fan sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Keputusan ini tidak selaras dengan Teori Dauglas MC Gregor yang menyatakan faktor suasana memberi kesan kepada kepuasan untuk bekerja kepada pekerja-pekerja di dalam sesebuah organisasi itu.1%) dengan yang mendapat RM 2. fisiologi dan keselamatan.9%). iv Latihan dan Pengiktirafan Hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara latihan dan pengiktirafan terhadap kepuasan kerja guru-guru. . Hubungan yang wujud adalah positif dan kuat iaitu menunjukkan bahawa latihan dan pengiktira. Bagi pengkaji tempatan seperti Abu Bakar Hashim ( 1985) dan Abd Patah (1986) mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaji dengan kepuasan kerja iii Suasana Kerja Hasil kajian menunjukkan tiada wujud hubungan yang signifikan di antara suasana kerja dengan kepuasan kerja guru-guru.000 kebawah (61.000 ke bawah (38.93 guru yang menerima RM 2. namun demikian guru-guru di sini mungkin merasakan keperluan mereka mencukupi dari segi sosial. Dapatan ini menjelaskan bahawa suasana kerja tidak mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja guru-guru Oleh itu nampaknya guru-guru boleh bekerja dalam berbagai suasana mengikut keperluan dan keadaan semasa di sekolah ini. Dapatan ini bersesuaian dengan Teori Keperluan Hirarki yang dikemukakan oleh Maslow (1959) dan Teori Nilai Locke (1976). Dapatan ini menyokong Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg (1955) dan Teori Keperluan Hirarki oleh Maslow (1959).

94 v. gaji dan elaun. . Dapatan kajian mendapati semua yang merangkumi pengurusan kualiti ini tiada wujud hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja guru-guru di sekolah ini. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti tidak mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja guru-guru. budaya kualiti. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti. tempoh perkhidmatan. Faktor latihan dan pengiktirafan mempunyai hubungan yang kuat kepada kepuasan kerja manakala rakan sekeja mempunyai hubungan yang agak lemah dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Motivasi Dua Faktor Herzberg (1955) Dapatan ini tidak selaras dengan Teori 5. suasana kerja dan pengurusan kualiti tidak mempengaruhi kepuasan kerja. Pengurusan Kualiti Pengurusan kualiti di sim merangkumi tanggungjawab kualiti. budaya kualiti. Dapatan penyelidikan memmjukkan hanya rakan sekerja serta latihan dan pengiktirafan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja manakala faktor-faktor lain seperti jantina.3 Kesimpulan Kajian Penyelidikan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan TQM memberi kesan kepada tahap kepuasan bekerja guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Guru-guru mungkin merasakan keadaan yang serupa semasa pengurusan mengikut kaedah tradisional iaitu sebelum pelaksanaan TQM dahulu. umur. Oleh itu jelaslah bahawa tanggungjawab kualiti.

Dikhuatiri nanti golongan yang kurang berpuas hati ini akan menjadi duri dalam daging dart mungkin menjadi penghalang kepada kelicinan pentadbiran serta boleh menyekat peningkatan prestasi sekolah di bidang .95 5. beberapa kajian selanjutnya berkaitan TQM dan kaitannya terhadap kepuasan kerja anggota-anggota Kementerian Pendidikan Malaysia di semua peringkat boleh dilakulcan. penyelidikan dalam skop yang lebih luas lagi mengenai pelaksanaan TQM boleh dilakukan. Oleh itu keputusan yang diperolehi hanyalah menggambarkan keadaan semasa yang wujud di situ. 5. Cadangan-cadangan yang diberikan ini merupakan hasil daripada kajian yang telah dilakukan. in ~ .1% daripada semua guru. .9% tidak boleh diabaikan kerana golongan ini merupakan satu perlima dari keseluruhan guru-guru sekolah ini.5 Rumusan Bagi mencapai tujuan penyelidikan dengan hasrat untuk memperkembangkan lagi ilmu. Namun demikian golongan yang mempunyai tahap kepuasan kerja sederhana dan rendah sebanyak 20. . i. Dapatan penyelidikan ini memmjukkan bahawa kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM adalah tinggi dan mewakili 79. Namun demikian untuk masa-masa yang akan datang apabila semua sekolah menengah melaksanakan TQM.4 Masalah Kajian Tumpuan penyelidikan hanyalah di sebuah sekolah menengah sahaja kerana sekolah inilah satu-satunya yang menjadi perintis pelaksanaan TQM peringkat sekolah menengah di Malaysia.

mereka boleh menubuhkan kelab keluarga dan melalui kelab im mereka boleh menganjurkan program pendidikan. saling bekerjasama dan tolong menolong di antara mereka..9% itu. ii. 111. Pengetua yang baik mesti mempunyai kualiti sebagai seorang pengurus organisasi yang cemerlang dan dapat menjadi seorang pemimpin yang disegani serta boleh mencetuskan suasana kerja dalam keadaan harmoni di antara guru-guru Guruguru pula dapat bekerja dalam suasana yang selesa.96 akademik dan kokurikulum. Dicadangkan dilakukan penyelidikan seterusnya untuk mengetahui punca-punca penyebab kepada tahap kepuasan sederhana dan rendah bagi golongan 20. Faktor latihan dan pengiktirafan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja guru-guru. 1996) atau kepimpinan melalui teladan dipersepsi oleh guru-guru sebagai stail yang disukai oleh mereka. Oleh itu guru-guru sangat mengharapkan agar dapat meraih peluang latihan dan pengiktirafan ini kerana perkembangan dan . Melalui program kelab keluarga yang aktif dapat menggalakkan interaksi yang lebih mesra sesama ahli dan diharapkan dapat mengurangkan perasaan perbezaan yang wujud di antara guru-guru seperti perbezaan latar belakang dan kelulusan. kekeluargaan dan sukan. Diharapkan pengetua sekolah ini dapat mengekalkan stail pengurusan trusf (A&an. . Faktor rakan sekerja mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tahap kepuasan kerja guru-guru sekolah ini.. Bagi meningkatkan lagi tali silatulrahim dan kemesraan sesama guru.

Begitu juga pengiktirafan dari segi perjawataq pangkat dan pergerakan gaji menegak atau melintang di bawah SSB.97 kemajuan teknologi maklumat di dunia pada hari ini turut memaksa perubahan yang drastik di bidang pendidikan. Oleh itu adalah dicadangkan agar peluang-peluang latihan diperluaskan secara menyelurub supaya lebih ramai lagi guru dapat menikmatinya. Begitu juga dengan peluang kenaikan pangkat sepatutnya diperbanyakkan lagi supaya guru-guru dapat merasa sekurang-kurangnya sekali seumur hidup berbanding dengan keadaan sekarang yang begitu ramai guru bersara dengan kategori yang sama seperti dia bermula di dalam perkhidmatan pendidikan. Namun demikian peluang yang wujud itu agak terhad dan hanya segelintir kecil sabaja yang berjaya memperolehinya. . tidak seperti sebelum ini ada guru yang tidak berpeluang mengikuti kursus yang diminatinya sehingga beliau bersara.

Prentice Hall. Ahmad Sarji. Bralla. Tony ( 1996 ). 27(i) : 33-38.E dan Nadem. Introduction to Materiais Management. Kuala Lumpur : Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Abd.98 BIBLIOGRAFI Abd. Malek dan J. Jones G. . I”’ ed.D. New Jerssey. F. Kepimpinan. Jurnal Pendidikan UKM 3 & 4 : 51-57. and Sergiovanni T. New York : MC Graw-Hill. Azizan Nayan. Tesis sarjana UUM.R. An Analysis of Job Satisfaction Among Academic Stafford University in Malaysia. Abdul Hamid ( 1995 ). J. An-old. Design for Excellence. Ohio. PHD Dissertation. Tanpa Terbit. Main Salimon ( 1989 ). Ohio University. Aminuddin Mohd Yusof ( 1994 ). Aminuddin Mohd Yusof ( 1994 ). Burall. “Job Satisfaction of Vocational Agriculture Teacher in the Southeastern United States” _The Journal ofthe American Association of Teacher Education in Agriculture. Motivasi Dan Prestasi Model Guru Dan Tentera. Carver. Upper Saddle Kiver. MC Grov-Hill Inc. Atkinson. Kotlik ( 1986 ). Management Services. Paul ( 1996 ). England. Staii Pengurusan Pengetua Memberi Kesan Kepada Suasana Kerja : Satu kajian di sekolah-sekolah Menengah di Negeri Perlis. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.W. length of service and age. Perkhidmatan Awam Malaysia Ke Arah Wawasan 2020. learns of education. “Perkaitan Kepuasan Kerja dan Pencapaian Mendelegasikan Tugas Dengan Faktor-f&or Personel dan Pentadbiran Di Kalangan Pengetua Sekolah Menengah” .Organizational and Human Behavior : Focus on school. moral status. J. Gower Publishing Limited. University of Houston. Total Quality Management: Eight Lesson To Learn From Japan. ( 1996 ). . ( 1989 ). Tanpa Terbit.J. Abu Bakar Hj Hashim ( 1989 ). Hampshire. P. Product Development and the Environment. (ed). Columbia. 11 West 19* Street. New York. Job satisfaction among secondary school teachers with regard to their d@erences in gender. Pateh Abd.

V. Out of the Crisis.V. Hoyle. ( 1983 ). Crosby.. Los Angeles. New York : MC Graw-Hill. IS0 9000 and Supplier quality assurance Quality. Oxford : Butterworth-Heinemann Juran. ( 1997 ). University of California.. I. April 1993.T. The Motivation to Work New York : John Wiley and Son Inc. D. S. ).). A. Cambridge Mass. Let’s Talk Quality. Total Quality Control. 1297-1350. W. New York : MC GrawHill.T. “The Nature and Causes of Job Satisfaction”. “Perceived Importance of Job Facets and Overall Job Satisfaction of Industrial Workers”. New York : MC Graw-Hill. Ed. Publishing Company. Human Relations 40(7): 401-416. Fiedler. N. William R. ( 1980 ). Dunnette (ed. and F. Qua/@ Assurance : A~J Austraiia guide to IS0 9000 cert$cation. February 25 1994. ( 1995 ). ( 2nd. & Chong. ( 1989 ). In M.2nd.A. Macmillan Professional master . Khaleque.D. Jr. IS0 9000 qualily systems handbook. -c Feigenbaum.H. A. Dissertation. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. A Theory of Leadership Efictiveness.B. New York : MC Graw-Hill. Guzzetta. Dunston. Quality Management System : Assessement to IS0 9000 : 1994 series. ( 1986 ). ( 1994 ).99 Chestnut. Synderman. Mausner and B. Rand MC Nally. F. P. Singapore : Prentice Hall. An Investigation of the Sources of Job Satisfaction of Malaysia School Teachers.A. Herzberg. Ek. Personel Management. Quality Planning and Analysis . P.B.D. ed. L.M.E. . ( 1959 ).M. Gryna. Rahman ( 1987 ). 31 Ed. B. ( 1967 ). F. Center for Advanced Engineering Study. Ghazali othman ( 1979 ). Deming. : M. Margaret Attwood ( 1989 ). J. dan M.I. Conformity assessent and Charity Policy IS0 9000 Workshop. E. Locke. ( 1976 ).

Organizational Behavior : Concepts Controversies and Appiicatisme (6 th. R. Cherg ( 1996 ). Michigan State University. Robins. Sanderson. Othman ( 1982 ). Inc. ( 1993 ). Penghantar Psikologi. .100 Mariana bt. Philadelphia Kogan Page._ can we learn for the past ?.. Kuala Lumpur : Mustafa Haji Daud : Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ). Ttal Quality in Education. Sikap dan kepuasan kerja pentadbir sekolah : Satu kajian kes di kalangan guru-guru besar di Johor Bahru. Education Studies. M. London.E. Malaysia and its Implication for Continning Education. Pascale. P. chaphon & Hall.3 1. R. Prentice Hall Inc.H. Motivation and Personality. UK. 3 . Nelson. dan Solman. Dan Athos. Maslow A. New Jersey 07632. ( 1992 ).what . Kementerian Pendidikan Malaysia. PI-ID Dissertation. Roberta S. Job Satisfaction and Professional Needs of College-Trained Teachers in Selangor. Inc.G. 18(2). Tanpa terbit. Warner. 20 l-222. and T. The Art of Japanese Management. pp-8. Englewood Cliffs. 2nd ed. Tesis Sarjana Muda. No. Kaedah PenyeZidikan Dewan Bahasa dan Pustaka. MC Cormick. The Human side of Enterprise. Stepher. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. S. A. Future Development in Total Quality Management . J. Production and Operations Management. Ist ed. ( 1992 ). 9E18HH. TQM Magazine. Teacher’s Attributions of Responsibility for Occupational Stress and Satisfaction: An Organisation Perspective. TQMand IS0 9000 for architecures and designers. Sallis. ( 1960 ). Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkahlaku Manusia. Majid Konting ( 1990 ). New York : MC Graw-Hill. Nor Azizah Mohd Salleh ( 1988 ). Mohamood Nazar Mohamed ( 1990 ). ( 1995 ).ed) New Jersey : Prentice Hall International. ( 1993 ). C. E. Russell. Inc. MC Gregor. New York: MC Graw Hill. Podolsky.7.C. New York : Harper and Row. ( 1995 ). 2-6 Bowndety Row. Universiti Kebangsaan Malaysia. Pendidikan. Douglas.T. ( 1981 ). ( 1970 ). Tanpa Terbit. Vo1.

Lumpur. Nor dan Zaidatul Ahmaliah Lope Pihie ( 1993 ).J. Vol. T.1&2 Jln 8/62a Bandar Menjalara 52200 Kuala Lumpur. Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Illinois. 38(9): 841-859.101 Sergiovani. Perak Tesis Sarjana UUM. Wong Siew Yock ( 1995 ).D. Barry ( 1997 ). Meninjau Tahap Kepuasan Kerjb Guru-guru Sekolah Menengah Gred A di daerah Manjung. Puteh Zahari ( 1994 ). ( 1984 ). Kuala . Utusan Malaysia. . Total QuaZity Organization Penerbit Piramid Sdn. Jun 13 1996. SPSS Inc. R. Human Relations. Thomas J. The Basic : SPSS for Window. Education Leadership. Sharifah bt. Leadership and Excellent in Schooling. ( 1994 ). Tanpa Terbit. Jurnal Pendidikun. dan T.89-99. A survey _ of job satisfaction of commerce and entreprenuership teachers in Malaysia. Sharifah Md. Hutchison ( 1985 ). Kamus Dewan. kajian Ilmiah. hal. 346-352. “What Make Ms. Jilid 39(5). I . Universiti Kebangsaan Malaysia. . Chicago : North Michigan Evenue. Faktor Usia dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja di kalangan Guru. Sylvia.. Teuku Iskandar ( 1984 ). 102. 18. Johnson Teach? _ A Study of Teacher Motivation”.

1. Perempuan 2 2. 1. 36 . Kerjasama tuan/puan saya dahului dengan ribuan terima kasih.35tahun 3.45 tahun 4. Umuranda. Kurang daripada 25 tahun rl 1 2. Dipohon kerjasama tuan/puan menandakan di nombor berkenaan. KEDAH.LAMPIRAN A 102 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SINTOK. 26 . BAHAGIANA Sila tandakan -/ pada perkara yang berkenaan dengan diri anda. Jantina. Lelaki q c l 1 2. 1. Soal selidik ini bertujuan untuk mengumpul maklumat berkenaan kesan pengurusan kualiti menyeluruh ke atas kepuasan kerja guru-guru. Segala maklumat yang diberikan oleh tuan/puan adalah sulit dan hanya digunakan untuk tujuan penyelidikan ini. 46 tahun dan ke atas 0 cl q 2 3 4 .

001 hingga RM 3. RM 1. RM 2.000 dan ke bawah 2.103 3 Tempoh anda berkhidmat 1 Kurang daripada 5 tahun q III 1 2 5 hingga 10 tahun 2 3 10 hingga 15 tahun 0 3 4 15 tahun ke atas q q cl 1 4 4 Gaji dan elaun anda sekarang 1.OOl dankeatas tl 4 . RM3.000 0 3 4.001 hingga RM 2.000 2 3. RM 1.

Organisasi saya memberi makna yang besar kepada dir-i saya SS S TS STS SS S TS STS SS SS S S TS TS STS STS SS S TS STS . Saya bermotivasi tinggi di dalam organisasi saya. Saya berbangga berada di organisasi ini 3 . 5.104 BAHAGIAN B Sila tandakan darjah persetujuan anda dengan setiap pernyataan di bawah dari skala SS (Sangat Setuju) ke STS (Sangat Tidak Setuju). 4 . Penerimaan dir-i saya dalam organisasi adalah baik. 2 . Saya sanggup member-i sumbangan yang lebih demi meningkatkan prestasi organisasi saya. Kod di bawah member-i makna berikut: ss S TS STS Sangat Setuj u Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Sila bulatkan jawapan anda Tanggungjawab 1.

Semua orang di sekolah kami mempunyai peluang untuk bekerja di dalam kumpulan. 14. TS STS lIzi s TS STS 1_1 S S TS TS STS I-i STS . Komunikasi kepada staf adalah tepat. Option utama guru-guru adalah asas mama bagi pangagihan beban tugas mengajar. Bekerja di dalam kumpulan adalah popular di sekolah kami. Arahan yang diberi oleh pengurusan atasan boleh difahami dengan jelas oleh staf pada setiap masa.105 Suasana kerja S 6 . Adalah mudah bagi mendapatkan kerjasama dari rakan-rakan setugas saya. L Rakan Sekerja 10. 13. SS S TS STS El STS LYmIIl SS S TS SS S TS STS lYIImIl SS S TS STS El SS S TS STS I . Menunjukkan tahap kepercayaan yang tinggi di antara satu dengan lain. 8. 11. Menghormati pendapat/ idea yang dikemukakan dalam kumpulan. 7 . 9 . 12. Sekolah kami menekankan “zero defect” di dalam penyerahan laporan-laporan yang diperlukan.

106 Budaya Kualiti. Kelihatan berpengetahuan tentang Makna “Kualiti sebagai cara hidup” 16. 15. dan persidangan tentang pengurusan kualiti menyeluruh. Sekolah kami mempunyai carta organ&i yang menakrifkan siapa melapor kepada siapa dengan jelas. ss TS STS n Jaminan Kualiti 20. n ss TS STS rl 19. 22. Menyediakan peluang-peluang bagi guruguru untuk menghadiri seminaqbengkel. Menyediakan artikel-artikel “Kualiti menyeluruh”kepada guru-guru. SS S TS STS i SS S TS STS II I ss TS STS . Menekankan pengajaran dan pelaksanaan tugas berkuahti dikalangan guru 18. Kami tahu dengan tepat siapa yang membuat keputusan berkenaan sesuatu isu yang spesifik atau masalah. Memastikan pegawai-pegawai dari pejabat pendidikan negeri dijemput untuk member-i Ceramah bagi program strategi meningkatkan kualiti. SS S TS STS L--l SS S TS STS / SS S TS STS L-l . 2 1 Saluran komunikasi sekolah kami menakrifkan dengan jelas kepada siapa sesuatu komunikasi itu ditujukan. 17.

Gum-guru diberi keutamaan mengajar matapelajaran option mereka.inilai positif terutamanya kebanggaan menjadi warga Malaysia. Pelajar-pelajar didorong dengan nila. 28. Undang-undang dan peraturan diaplikasikan secara seragam kepada semua staf SS S TS STS LIzI SS S TS STS Perningkatan Kualiti. Bilik darjah di sekolah saya adalah terang dan mempunyai peredaran udara yang bark pada setiap masa.107 23. 26. SS S TS STS !YIIIIl SS S TS STS L---l SS S TS STS r - 7 SS S TS STS SS S TS STS I SS S TS STS 1 . 29. Ketidakpuasan hati guru didengar dan diberi pertimbangan yang wajar. Polisi sekolah kami diterangkan dengan jelas kepada kami.terang dart mempunyai peredaran udara yang baik. 24. 27. Pelajar-pelajar diberi peluang untuk mengenal dan mengguna komputer 30. Bilik guru tidak sesak. 25.

Saya telah menghadiri seminar atau bengkel berkenaan matapelajaran option saya bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di dalam pengajaran saya SS S TS STS m L I 32. 34.108 Latihan dan Peogiktirafan. r-l . Sistem ganjaran di sekolah kami pada amnya adalah adil. 1 SS S TS STS El SS S TS STS El SS S TS STS . Sekolah kami mempunyai satu hari pengiktirafan bagi pelajar-pelajar yang mendapat pencapaian cemerlang di dalam PMR dan SPM. peraturan dan undang-undang servis kualiti. 33. Saya rasa staf yang menerima hadiah perkhidmatan cemerlang memang layak menerimanya. 35. Saya pemah terlibat dalam perbincangan tentang polisi. 3 1. SS S TS STS v-1.

Saya rasa puas hati dengan kerja saya sekarang ss S TS STS 38. ss ss S TS STS S TS STS . ss S TS STS I- 37. Kerja saya merupakan bahagian yang paling penting dalam kehidupan saya. Kegembiraan utama saya datang daripada keja saya 39. 36.109 Kepuasan Kerja. Saya cukup puas dengan tahap pencapaian keja saya.

_ ___ _-_. Perlis.4N PENYELIDIKAN PENDIDIK.--.___. telah rlil~llu<kan. Pnclang Mclangit. PUSAT’ BANDAR DAMAlciSA HA. .p... “ BERKHIDMA’I’ “ CINTAILAH UNTUK NEGARA” BAHASA KITA ” (DR. MD. K e b e n a r a n bagi .. 3 DAN 5. Rahim bin Juhan.rn. Abel.-__-. hasil kajian tuan ke Bahagian itli sebaik s.-----.u~ Dasar Pendidik.~? KEMENTERIAN PENDIDIKAX. Ketua I3ahariadI’ewarah 1. KARIM Il. 50604 K U A L A LUMPUR LAbfHRAN B 110 ____. KM 8.p. En. Kelulusan ini adalah berdasarkan kepada hanya apa yang terkandung di claln~~~ Bahagian ini.Jabatan-Jabatan Dan lnstitusi-Institusi Di Bawah Kenlenterian I’endidikan Malaysia Adalah saya diarah untuk memaklumkan bahawa permohonan kajian mengenai tuan untuk men~jalankan ‘Pelaksanaan Pengwusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Ke Arab Mencapai Sijil IS0 9002 Menjamin Kepuasan Bekeja Guru-Guru”. PARAS 2._____ __.’ BLOK J. 0 IO00 Knngar.I BAHAGIAN PEKANC:ANGA~~ I‘). NOR) b._-.~h:~~ja Sekian climaklumkan. Pcndaftx Besar Sekolah-Sckolah tlan &I-LI-GLII. --.__-___---. qdangan penyelidikan yang tuan kcmukakan k e menpeunakan sampel kaiian perlu diperolehi daripada I’endidikan Negeri yang berkenaan._. h. -__ . Kehenaran Bagi Menxjalankan Kqjian Ke Sekolah-Sekolah.U.. Pcngarah Pcrancangan dan Pcnyeiitlik. Tuan jug:\ dikehendaki menghi\ntar scnaskhah sclesni kelak. Kcmentcrii~n Pendidikan M:ll:lysiil. 2. . terima kasih. AOD. Jln.L-.

Sekian ‘BERKHIDMAT ‘CINTALAH UNTUK NEGARA Kerjasama dan tindakan awal tuan diucapkan ribuan terima kasih. BAHASA KITA’ Saya yang menurut perintah. Tuan.JPPs.04-9761651 04-9767080 04-9769355 JABATAN PENDIDIKAN PERLIS JALAN TUN ABD. . Kajian Mengenai Petaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeturuh (TQM) Di Sek. Tuan haruslah mematuhi beberapa perkara seperti yang dinyatakan di bawah ini: 3. 3. Kami: Tarikh: Bil. Sekotah-sekoiah Menengah mengenai Pdaksanaan TQWlSO 9000 adalah dibenarkan. .2 Hasil kajian tidak bdeh disebar luas metalui Media Cetak dan Media Elektronik kecuali mendapat kebenaran dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Keb.LAMPIRAN C TELEFON: 111 Pejabat Bilik Pengarah 04-9761177 04-9763155 .. . r 2nndidikan em. Men.2 15 September 1997 Encik Abd. . .. 3.3 Sesatinan Hasil Kajian hendaklah dihantar ke Jabatan Pendidikan Penis. -I-*I-^^ . 3. Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan tuan untuk membuat kajiin di 2. Matrtk: 80331 Program Sajana Sains Pengurusan IAB/UUM 199611997 Dekan.1 Tuan harustah mendapat persetujuan dari PengettiaPengetua Berkenaan.L?” 19hatan ini aoabila berhubung) . Derma Ke Arab Allencapai Sijit IS0 9002 Menjamin Kepuasan Bekeja Guru-Guru Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara yangtersebut di atas. 06010 SINTOK. Sekoiah Siswazah Universti Utara Malaysia.(2l)dlm. RAZAK 01990 KANGAR PERLIS Rumah FAX: Pengarah Pejabat Peperiksaan Ruj. Tuan: Ruj.l1822Bhg. Rahim bin Juhan No. 4.

PENDAFTARAN : Registration No.Model for Quality Assurance in Production. Siri : Serial No. Dr. Mohd. Sah Se~Ww: 20 ~~~~ Vahd ml/l : 1998 No. Installation and Servicing Skop Pendaftaran Scope of Registration PROVISION OF SECONDARY SCHOOL EDUCATION SERVICE. Mohd. Ariffin bin Hj. Pers~aran &to’ Menleri Pelt Sural7035 40911 Shah A#a. : 0531 . hereby certifies that SEKOLAH MENENGAH DERMA JALAN PENJARA 01000 KANGAR PERLIS INDRA KAYANGAN telah melaksanakan Sistem Kualiti yang menepati has implemented a quality system complying with MS IS0 9002 : 1994 Quality Systems . Selangor Oa*LI Ehsan MALAYSIA T e l 60-3-556 7 4 0 0 Faks 60-3-550 9 4 3 9 Dr. Bhd. dengan ini mengesahkan bahaw SlRlM QAS Sdn. ( NO Syarkat41O334 x ) 1. Yusoff Zakaria Pengerusi Chairman Jawatankuasa Penasihat Persijilan Certification Advisory Committee SIRIM QAS Sdn. Bhd.LAMPIRAN D NO. Aton Pengerusi Chairman SlRlM QAS Sdn: Bhd.: 112 AR 1125 SIJIL PENDAFTARAN SISTEM KUALITI Quality System Registration Cevti. Bhd.ficate SIRIM DSM Accredited QS 02121999 SWUM QAS Sdn.