PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM) DAN KEPUASAN BEKERJA GURU-GURU

Projek sarjana ini diserahkan kepada sekolah siswazah sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat pengijazahan Program Ijazah Sarjana Sains ( Pengurusan ) Universiti Utara Malaysia

Oleh Abd. Rahim bin Juhan

ABD. FLAHIM BIN JUHAN 0 Hak cipta terpelihara, 1997.

KEBENARAN MENGGUNA

Penyerahan kertas projek ini sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan pengijazahan Universiti Utara malaysia. Saya bersetuju menjadikan kertas projek ini sebagai bahan rujukan di perpustakaan. Saya juga bersetuju bahawa kebenaran untuk membuat salinan keseluruhan atau sebahagian daripadanya bagi tujuan akademik mestilah mendapat kebenaran daripada penyelia saya atau semasa ketiadaan beliau kebenaran boleh didapati daripada Dekan Sekofah Siswazah. Sebarang bentuk penyalinan, penerbitan atau penggtmaan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kertas projek ini untuk tujuan komersil adalah tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada penyelidik. Penyertaan rujukan kepada penulis dan Universiti Utara Malaysia seharusnya dinyatakan dalam sebarang bentuk rujukan yang terdapat dalam kertas projek ini. Kebenaran untuk penyelidikan atau lain-lain kegunaan sama ada keseluruhan atau sebahagiannya boleh dilakukan dengan menulis kepada : Dekan Sekolah Siswazah Universiti Utara Malaysia 06010 UUM, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN.

1

ABSTRAK

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengukur tahap kepuasan kerja secara keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM ke arah mencapai sijil IS0 9002. Faktor-faktor yang dikaji ialah seperti jantina, umur, tempoh perkhidmatan, gaji dan elaun, suasana kerja, latihan dan pengiktirafan, rakan sekerja dan pengurusan kualiti.

Bagi memenuhi objektif penyelidikan ini data dikurnpulkan dengan menjalankan soal selidik ke atas 72 orang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Penyelidik menggunakan soal selidik yang dikenali sebagai Organizational Climate Description Questionaire untuk mengukur tahap kepuasan kerja. Ujian-t dart ANOVA sehala telah digunakan untuk menguji perbezaan. Ujian Pearson ‘r’ Semua ujian statistik dijalankan pada aras

digunakan untuk menguji korelasi. keertian p < 0.05.

Dapatan penyelidikan mendapati bahawa 57 orang guru (79.1%) menunjukkan kepuasan tinggi, 14 orang guru (19.5%) menunjukkan kepuasan sederhana dan seorang guru (1.4%) menunjukkan kepuasan rendah. Min skor kepuasan kerja keseluruhan ialah 12.167 iaitu menunjukkan kepuasan kerja adalah tinggi . Dapatan penyelidikan mendapati hanya faktor rakan sekerja dan latihan dan pengiktirafan yang mempunyai hubungan signifikan dengan kepuaasan kerja.

:11

umur. 111 .Faktor-faktor seperti jantina. gaji dan elaun. tempoh perkhidmatan. Melalui analisis korelasi memmjukkan hanya faktor latihan dan pengiktirafan yang mempunyai pengaruh yang kuat ke atas kepuasan kerja guru-guru selepas pelaksanaan TQM. suasana keja dan pengurusan kualiti tidak menjadi penentu kepada kepuasan kerja selepas pelaksanaan TQM.

1%) obtained high satisfaction. 14 teachers (19. Other factors like sex. Factors that were taken into account for this research were sex. collegue and quality managment. All statistic tests were carried out at a significant level of p < 0. salary and allowance. year of service. working environment. This type of research was known as Organizational Climate Description Questionnaire to determine the level of job satisfaction. year of service. To achive the objective of this research.4%) had a low satisfaction.5%) obtained middle satisfaction and a teacher (1. T-test and one-way ANOVA were used to test differences. age.05. While Pearson ‘r’ test was used to test correlation. The result of the research showed that 57 teachers (79.ABSTRACT The purpose of this research is to determine job satisfaction generally among teachers in Sekolah Menengah Derma after the implementation of TQM towards achieving IS0 9002 certificate. data was collected by issuing questionnaires to 72 teachers in Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. training and recognition. General mean score of job satisfaction was 12. working environment and quality management did not determine job satisfaction after the .167 which showed that job satisfaction was high. The result of the research showed that only collegue factor and training and recognition had significant with job satisfaction. salary and allowance. age.

implementation of TQM. V . According to the correlation analysis only trainig and recognition factors could greatly influent teacher’s job satisfaction after implementation of TQM.

Abd.PENGHARGAAN Alhamdulillah. Vl . Mustapah Hj. Semoga Allah sentiasa memberkati dan member-i rahmat di atas amal yang telah kita lakukan. Kepada IAB yang telah mencipta peluang dan Profesor madya Dr.1997 . Ucapan ribuan terima kasih juga diberikan kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Derma di atas kerjasama menyediakan kertas projek ini. setinggi pujian terhadap Allah S. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Terima kasih dan penghargaan diberikan kepada ahli keluarga terutamanya anak tersayang Insyarah Syazwani yang sentiasa memberi semangat dan dorongan dalam menyiapkan kertas projek ini. Hamid (Dekan Sekolah Siswazah.-. di atas limpah dan rahmatnya yang telah memungkinkan kertas projek ini disiapkan untuk memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan). Rahim Bin Juhan Sarjana Sains (Pengurusan) Sekolah Siswazah Universiti Utara Malaysia Oktober 13. pensyarah-pensyarah-pensyarah yang telah mencurahkan ilmu dan sahabat-sahabat yang telah membantu dalam penyediaan kertas projek ini diucapkan jutaan terima kasih. Ibrahim Abd.T. UUM).W. Daud selaku penyelia yang tidak jemujemu member-i tunjuk ajar serta bimbingan dalam menjayakan kertas projek ini.

...............................1 Objektif Umum . 1.........4 Hipotesis Kajian .... 1.......... 1........... 1................... 1.................... 1... 3 7 7 7 8 9 10 11 12 12 1 vii .......7........... 1...........2 Pemyataan Masalah .....6 Batasan Kajian ...............7 Definisi Konsep ..............3..............3.................................................7.1 Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) .............2 Objektif Khusus .........................KANDUNGAN Muka Surat : KEBENARAN MERUJUK KERTAS PROJEK ABSTRAK ABSTRACT PENGHARGAAN JADUAL KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH i ii iv vi vii xii Xiv BAB 1: PENGENALAN 1.... 1.............................. 1.........2 Sekolah Menengah ..3 Objektif Kajian ........................................ 1......1 Latar Belakang ..................................................................5 Kepentingan Kaj ian ...................

.....11 Latar Belakang IS0 9000 ............................... 1....7..........8 Keperluan TQM ..............3 IS0 9002 ........... 1.....5 Teknik Peningkatan Kualiti ................ .......... 13 14 15 BAB 2 : ULASAN KARYA 2............................... ...................15 Hubungan IS0 9000 Dengan TQM ... 2.........5 Guru-guru ................. 2........................... 27 28 31 32 33 34 35 VU1 ........................... 2. 2..7................................... 2......... 2.......................... 2..................12 Prinsipprinsip IS0 9000 ..................................... 2.. 2.............1... 2...13 Faedah-faedah IS0 9000 ...................................6 Objektif TQM ...........................2 Konsep TQM ...........................16 Pelaksanaan TQM MS IS0 9002 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma ....... 16 16 20 21 22 23 24 24 26 2..................... 2.....................................14 Falsafah TQM ...................1 Pengenalan 2...........10 TQM Di Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia . 2......................................................................4 Kepuasan Kerja ...........................4 Prinsip-prinsip TQM .......7 Fokus TQM ..................................3 Evolusi TQM ... 2.............7...................9 Kelebihan Pelaksanaan TQM .................

.. .2..3 Temu bual .16.. .... 3.1 Teori Keperluan Hirarki Oleh Maslow .17 Teori Berkaitan Dengan Kepuasan Kerja ......... .18 Kesimpulan ......... __ .. :_ _....... .3 Dokumen Bab 2 Peringkat 2 . . ...................o . .. .... : .......4 Teori Kontigensi ____ ..... .. . ... ......... 2....17.17 ....... 65 65 3.. .......16.. 2. ....._.. 2.........4DokumenBab2Peringkat3&4. ..16... ..2 Kajian Rintis ........1 Peringkat Pelaksanaan TQM IS0 9002 . .. .... .... ..5 Teori Nilai Locke .... 52 52 54 56 57 58 59 I’cl. . 2. _........ 2.....16.._..... ...1 Pengenalan .... .... . .......2 Dokumen Bab 2 Peringkat 1 ...... ..... ...... . . .............. ......17.. 2... 3............3.... _.. . . ... . 3.. . .. 2... BAB 3 : METODOLOGI PENYELIDIKAN 3. ..2 Pemerhatian .. _. ... ....... ...165 Dokumen Bab 2 Peringkat 5 ........ . __.. ... . 2. . _.....3 Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg _... ..17............3. .16...... ...17..... .......... . 3. ...... 36.. .. ......3. ... ....... .6 Dokumen Bab 2 Peringkat Audit Dalaman .__.... 2. .. ........7DokumenBab4Elemen4. 2. ....... . . 38 41 43 47 49 50- 2.. ... . ...... 2.... ....1 Soal selidik .3 Rekabentuk Kajian ... ... . ..... . ... .. .. 61 61 63 63 .. .. . ....... ... ... ... .. .......2TeoriXDanYDouglasMcGregor . _ __. ........ _..17.._.. ....... 2.........16....

...................................2............................................3 Tempoh Perkhidmatan ........... 3.......... 4...3 Korelasi Pearson .............................6...4 Gaji Dan Elaun ..2.....3 Analisis Kebolehpercayaan ...3...... 4....5....6............................................ 4........... 69 69 69 70 70 71 72 74 76 75 81 88 4........................ 4.............1 Ujian-t .... 3............4 Perihal Pembolehubah Bersandar ...........2 Hipotesis Tentang Korelasi ..............6 Kaedah Penganalisisan Data ...2..... 3..............................................................1 Pengenalan .. 3....................... X ....... 4.....1 Jantina ....... 4.....5...............2 Umur ....... 4.......................................... 4......1 Hipotesis Tentang Perbezaan ....................... 4.......................................5 Kaedah Pengumpulan Data .5 Analisis Hipotesis ...4 Aras Signifikan ...........2 Ujian ANOVA .........6............4 Populasi dan Sampel ........................... .... 4..................... BAB 4 : KEPUTUSAN KAJIAN 4................................... 65 65 66 67 67 67 68 3..........................2 Analisis Diskriptif . 3........6................6 Kesimpulan ...........2..

.... Surat Kebenaran Daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Kementerian Pendidikan . ......2........ 5....... 95 95 BIBLIOGRAFI ......... .. .. .....3 Faktor Pekejaan ..... ..... ... . .... .3 Kesimpulan Kajian . ... ......... .. ....... 98 Lampiran A Lampiran B Soalan Soal Selidik ... . .. .....BAB 5 : PERBINCANGAN 5....... ........ ....... 94 . __......... ........... .... ... ... . ..... 2 Perbincangan Hasil Kaj ian ....... 5........... ........ . .....4 MasaIah Kajian .......... . .. ..... ... 5....... .. . 89 89 89 90 92.. .... ... .... . .2 Faktor Bukan Pekerjaan . . ...5 Rumusan .......... ..... 5... . . ... . . .1 Kepuasan Kerja ... .. 5 ....2.... ... . .. ... ..2..... . ....1 Pengenalan . .. .... .... ...... . .. 111 112 Lampiran D Sijil MS IS0 9002 .................. ..... ............. ........... ................... 5.. 102 110 Lampiran C Surat Kebenaran Daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis ........... 5........ . ....... ...

. . . . . . . . . . Jadua14.1 JaduaI3. _ . . . . . . .SENARAI JADUAL Muka Surat Jadual2. . . . .6 Taburan Responden Berdasarkan Tahap Kepuasan Kerja. . . . . . . . . . . . . _ . . .2 Jadua14. 71 72 62 68 69 70 29 Taburan Responden Berdasarkan Gaji dan Elaun. . . 78 xii . . .4 . . Jadua14. _ . . . . . . . . . .2 Jadual4.3 Kekuatan Korelasi. . . . .8 Keputusan ANOVA Di Antara Umur Dengan 77 75 73 Kepuasan Kerja Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Jadua14. . . . . . . Taburan Responden Berdasarkan Jantina. . . .1 Jadua14. ._ . . . . . . . . . .7 Keputusan Analisis Perbezaan Di Antara Jantina Terhadap Kepuasan Kerja Selepas Pelaksanaan TQM. . . . .5 Perbandingan Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronbach Untuk Soalan Soal Selidik Sebenar Dengan Kaj ian Rintis . . . . . . .1 Lima Standard Di Bawah Siri IS0 9000 Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronback Untuk Soal Selidik Ketja Rintis Bagi 20 Orang Responden. . Taburan Responden Berdasarkan Umur. . . Taburan Responden Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan . Jadua13. . . . . . . . . . . . . . . . Jadua14. . . Jadua14. . . . . . . .

_.10 Keputusan ANOVA Di Antara Gaji dan Elaun Dengan 79 Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. . . . . .13 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Latihan dan Pengiktirafan. . . Jadual4. _. . . . .Jadua14. _. . . . . . .12 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubah Bebas Rakan Sekerja. Jadual4. _. . . . . _. . . . . . . . . . Jadual4. Jadual4. _. . .11 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubah Bebas Suasana Kerja. . . . . . . . . . . . .14 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Peningkatan Kualiti. . . . . _. . . . . .9 Keputusan ANOVA Di Antara Tempoh Perkhidmatan Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. . _. . . . . . . . . __. Jadual4. . . . . . 87 85 84 82 81 x111 . .

Rajah 2.1 Dokumen Yang Mempunyai 4 Peringkat .4 Teori Keperluan Hirarki Maslow 31 34 35 53 xiv .SENARAI RAJAH M&a Surat Rajah 2. . .2 Hubungan Di Antara IS0 9000 Dengan TQM . .3 Lapan Langkah Ke Arah mencapai Sijil IS0 9000 Rajah 2. . . . . Rajah 2. . .

JUHAN calon untuk Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) projek yang bertajuk (candidate forthe degree 00 telah mengemukakan kertas (haspresentedhis/herprojectpaperofthe following title) PengUrUSan Kualiti Menyeluruh (TQM) dan Kepuasan .diterima dan meliputi bidang ilmu dengan memuaskan. anb that a satisfactow know/edge ofthe fieidis coveredbytheprojectpaper). RAHIM B. Bekerja Guru-guru seperti yang tercatat di muka surat tajuk dan kulit kertas projek (asitappears on the titlepageandfrontcoverofprojectpaper) bahawa kertas projek tersebut boleh . dari segi bentuk serta kandungan. Nama Penyelia (iTame ofsupervr'sor): Prof Madya Dr Mustapah Hj. yang bertandatangan. (that the project paper acceptable in fom and content. the undersigned. memperakukan bahawa (i.Sekolah Siswazah (Graduate School) Universiti Utara Malaysia PERAKUAN KERJA KERTAS PROJEK (Certification of Project Paper) Saya.- . Daud Tandatangan (Signature) Tarikh (Date) . certimthat) ABD.

. Pencapaian di dalam peperiksaan PMR. didirikan pada tahun 1948 hasil derma dari orang ramai dan merupakan sekolah menengah yang pertama didirikan di negeri Perlis. Tambahan pula negeri Perlis telah . muncul sebagai negeri yang terbaik pencapaiannya di dalam peperiksaan SPM sejak sepuluh tahun yang lepas. Pencapaian yang cemerlang di dalam bidang akademik dan kokurikulum di peringkat negeri Perlis inilah yang memungkinkan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mencadangkan sekolah ini sebagai sekolah perintis kepada pelaksanaan TQM di peringkat sekolah menengah.1 BAB 1: PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Sekolah Menengah Kebangsaan Derma merupakan sekolah menengah yang pertama di negara ini dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia imurk melaksanakan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) dengan sasarannya untuk mendapat sijil IS0 9002. Kecemerlangan di dalam bidang sukan dan kokurikulum juga begitu menggalakkan Pada tahun 1995 sekolah ini telah me&patanugerah l&as Milo berdasarkan pencapaian yang cemerlang di dalam bidang sukan dan permainan. SPM dan STPM untuk sepuluh tahun kebelakangan ini begitu memuaskan dari segi kuantiti dan kualitinya. Sekolah ini terletak di Kangar.

mestilah dijarninkan kepuasan bekeja mereka. Semasa pelaksanaan TQM di sekolah ini akan memberikan budaya kerja yang baru kepada guru-guru dan pekerja-pekerja. Pascale dan Athos (198 1) menyatakan kejayaan mencapai objektif organisasi tidak bergantung kepada kewangan dan material semata-mata tetapi j uga bergantung kepada pekerj a-pekerja. matlamat jangka panjang berorientasikan proses dan penambahbaikan kualiti proses dengan setiap orang bekerja mencari kaedah yang lebih baik untuk bekerja. . TQM berbeza &u-i pengttrusan tradisional. matlamat jangka pendek berorientasikan pencapaian keputusan dengan pengurus mengurus dan pekerja bekerja manakala T Q M memberi tumpuan kepada pelanggan. Kegagalan organisasi sekolah untuk mencapai matlamat merupakan guru-guru dan pekerja-pekerja dengan baik dan kegagalan pengetua mengurus teratur.2 Untuk merealisasikan cadangan Kementerian Pendidikan ke arah pelaksanaan TQM bermakna sekolah ini mestilah mengubah kaedah dari pengurusan tradisional ke pengurusan kualiti menyeluruh (TQM). di antara perbezaannya ialah pengurusan tradisional memberi tumpuan kepada keperluan organisasi itu sendiri. kurang perbincangan dan tiada persefahaman di antara pengetua dengan guru-guru dan pekerja-pekerja. TQM dilihat sebagai satu pendekatan sistematik dan bersepadu untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui cara penambahbaikan berterusan dalam semua bidang operasi. produktiviti dan perkhidmatan. khidmat tidak dinilai dengan setimpal. Keadaan ini akan mewujudkan kepincangan dalam pentadbiran seperti masalah tidak dipedulikan.

Ini ialah kerana hampir separuh daripada kaedah pengukuran dalam TQM mempunyai persamaan . Pelaksanaan TQM merupakan satu strategi dalam reformasi pendidikan untuk meningkatkan taraf pendidikan ke arah mencapai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Kilang-kilang perusahaan di Jepun terutamanya kilang-kilang pengeluar kereta telah mempraktikkan idea-idea dari pelopor-pelopor utama TQM (Dr Joseph M Juran. Dr W Edward Deming. Pengetua sebagai pemimpin perlu mengetahui bagaimana hendak mencapai matlamaat TQM di samping dapat memuaskan hati guru-guru dan pekerja-pekerja serta mendorong mereka berkerja bersungguh-sungguh. bersistematik dan berterusan. TQM itu sendiri merupakan satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan dijalankan di semua peringkat organisasi secara menyeluruh.2 Pernyataan Masalah Melaksanakan konsep TQM bermakna menggembelingkan usaha ke arah meningkatkan kualiti perkhidmatan yang akan diberikan kepada pelanggan sesebuah organisasi.3 Guru-guru dan pekerja-pekerja merupakan aset penting bagi sekolah. Mengambil iktibar dari kejayaan pelaksanaan konsep TQM di negara Jepun dan Amerika Syarikat mendorongkan TQM diserap ke dalam Perkhidmatan Awam dan ke dalam Perkhidmatan Pendidikan (Salis. 1. Karou Isikawa. Ggenichi Toguci dan Frederick W Taylor) dan ternyata membuahkan hasil yang memberangsangkan. Sesebuah organisasi akan lebih kukuh dari segi kualiti apabila TQM dan IS0 9002 dimasukkan sebagai komponen dalam sistem kualiti. 1993).

Dalam memastikan keberkesanan pengurusan pendidikan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia akan memastikan semua sekolah rendah dan menengah melaksanakan TQM secara berperingkat mulai tahun 1998. Jun 13. Objektif TQM ialah untuk membentuk sebuah organisasi yang cekap serta dapat memenuhi keperluan pelanggan. Sekolah rendah ialah Sekolah Kebangsaan Seri lndra manakala sekolah menengahnya pula ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Umumnya IS0 9002 mengandungi 20 keperluan syarat iaitu : i. Pelancaran pelaksanaan TQM di kedua-dua sekolah ini telah diresmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan iaitu Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak pada 12 haribulan Jun 1996 (Utusan Malaysia. Dalam konteks pendidikan IS0 9002 adalah sesuai kerana merupakan ‘standard’ untuk menilai keupayaan satu sistem kualiti (Hoyle. Perlis.dengan IS0 9002 (Nelson. Sebagai percubaan kepada projek ini Kementerian Pendidikan telah memilih dua buah sekolah di Perlis sebagai perintis iaitu sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah. Mewujudkan dan membentuk sebuah organisasi yang cekap dan berkesan mestilah dengan melibatkan keseluruhan anggota organisasi dari setiap lapisan dalam pelaksanaan TQM. 1995) . 1994) .1996) Kajian yang akan dijalankan ditumpukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma sahaja iaitu untuk melihat sejauh mana kepuasan bekerja (atau ketidakpuasan bekarja) guru-guru dan pekerja-pekerja setelah pelaksanaan TQM. Tangguangjawab pengurusan ii. Kedua-dua sekolah ini terletak di Kangar. Sistem kualiti .

Kepuasan bekerja guru-guru dan pekerja-pekerja merupakan satu bidang yang telah banyak . Kawalan rekabentuk v. Khidmat susulan xx. Kawalan produk yang tidak confirm xiv. Perolehan (purchasing) vii. pembungkusan. Kawalan alatan untuk pemeriksaan. Review kontrak iv. Audit kualiti dalaman xviii.5 iii. penghantaran. Tindakan pemulihan dan pencegahan xv. Kawalan proses x. Ujian dan pemeriksaan’ xi. Identifikasi dan penjejekan (tracebilityl produk ix. Latihan xix. Teknik-teknik statistik Untuk memenuhi 20 keperluan syarat yang ditetapkan ini merupakan satu penambahan beban tugas yang ketara dari beban tugas yang sedia ada. Kawalan produk yang dibekal oleh pelanggan viii. Status pemeriksaan dan ujian xiii. preservation dan pengendalian xvi. Kawalan rekod-rekod kualiti xvii. ukuran dan ujian xii. Penyimpanan. Kawalan dokumen dan data vi.

Kajian awal mengenai kepuasan bekerja di kalangan guru telah dibuat oleh Cormick (1992) dengan mengatakan guru merupakan golongan pekerja yang sentiasa tidak puas terhadap bidang tugas mereka. dapat mengawal emosi dengan baik. guru perlulah merasa dan mencapai kepuasan kerana mempunyai kepuasan bekerja yang tinggi berkaitan dengan produktiviti yang tinggi. Gejala ini menghalang seseorang itu mewujudkan sifat yang positif. Satu kajian telah dibuat oleh Stephen (1993) menunjukkan pengurus yang mempunyai kepuasan bekerja yang tinggi adalah lebih berminat untuk mendengar pandangan orang lain. Kualiti atau prestasi kerja akan meningkat apabila seseorang pekerja memperolehi kesan ganjaran daripada keperluan yang lebih mempengaruhi kepuasan bekerja. apa lagi sifat kasih sayang. lebih bijaksana. sanggup menerima kritikan dan mewujudkan keperihatinan yang lebih terhadap perasaan orang lain. Di sini nyatalah seseorang guru atau pekerja itu tidak mungkin dapat berfungsi dengan berkesan jika ia dalam keadaan tertekan. Beliau juga tidak dapat memusatkan perhatian kepada pekerjaan dan gagal menikmati perasaan gembira atau puas hati terhadap kerja yang dilakukannya.6 dan lama diperkatakan serta di buat penyelidikan. Sifat-sifat yang sedemikian akan dapat meningkatkan . Perasaan tertekan boleh meletakkan seseorang itu dalam keadaan tidak rasional. Jika tidak dipenuhi ia akan membentuk satu sindrom reaksi negatif pekerja terhadap organisasi. Minat yang berterusan dalam bidang pekerjaan adalah berlandaskan kepada kepercayaan bahawa untuk berfungsi dengan lebih berkesan dalam sistem pentadbiran sekolah . cemas dan tegang. Keperluan ini merentasi semua bidang pekerjaan.

c) Menentukan perkaitan di antara pembolehubah yang mempengaruhi kepuasan kerja secara keseluruhan. Oleh itu satu kajian seharusnya dibuat untuk mengukur tahap yang kepuasan bekarja mereka dan mengenalpasti dengan lebih tepat f&or-faktor menimbulkan kepuasan bekerja.2 Objektif Khusus Kajian ini mempunyai objektif khusus iaitu: a) Mengukur tahap kepuasan bekerja secara keseluruhan di kalangan guruguru di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma setelah pelaksanaan TQM.produktiviti terutamanya bagi pekerja yang terlibat dengan perhubungan manusia seperti guru dan pekeja sekolah. . 1. 1. Sekiranya masalah dan keperluan guru-guru dan pekerja-pekerja tidak dinilai dengan sewajamya dikhuatiri matlamat pelaksanaan TQM akan tejejas. b) Membuat perbandingan tahap kepuasan keja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma berdasarkan faktor demografi setelah pelaksanaan TQM.1 Objektif Umum Kajian ini dibuat untuk mengenalpasti faktor-faktor demografi guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma serta f&or suasana tugas yang mempengaruhi kepuasan bekerja mereka secara keseluruhan.3 Objektif Kajian 1.3.3.

e ) Persepsi guru-guru dan pekerja-pekerja terhadap TQM 1. Ho2: Tiada terdapat perbezaan yang signifikan di antara umur terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Hipotesis yang ingin diselidiki dalam kajian ini ialah seperti berikut. . Ho3: Tiada terdapat hubungan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.8 d) Mengenalpasti aspek-aspek yang menyumbangkan kepada kepuasaan kerja dan ketidakpuasan bekerja. Ho4: Tiada terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun bulanan terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.4 Hipotesis Kajian Berdasarkan objektif kajian maka dibentukkan hipotesis kajian yang sebolehbolehnya dapat memenuhi kehendak yang terkandung di dalam objektef kajian di atas. Ho 1: Tiada perbezan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.

Diharapkan maklumbalas dari kajian membolehkan pencerapan suasana pengurusan di sekolah-sekolah boleh dipertingkatkan. Ho7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja ‘di . Diharapkan perkaitan dapatan daripada kajian ini memberikan gambaran tentang di antara bidang pekerjaan dengan kepuasan bekerja secara keseluruhan apabiia sesebuah sekolah itu ingin melaksanakan TQM.kalangan guru-guru SekolaE’ Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. 1.5 Kepentingan Kajian i. Dapatan daripada kajian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sebanyak panduan kepada pengetua sekolah menengah dalam merancang program peningkatan akademik dan insan. dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ho8: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pengurusan kualiti . . Ho6: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor n&an sekerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.9 Ho5 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor suasana kerja dengan kepuasan kerja di kalangaan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. ii.

Di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan pula diharapkan dapatan daripada kajian ini boleh membantu mereka mengesan mengenai kriteria-kriteria pengambilan guru-guru pelatih dan pekerja-pekerja yang berkesan untuk bertugas di sekolah-sekolah. Diharapkan kajian ini berguna untuk membantu pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah. 1.6 Batasan Kajian i. Kangar. Bagi masyarakat umum diharapkan dapatan daripada kajian ini membolehkan mereka mengetahui dan memahami masalah-masalah. v. Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia mengatasi masalah pekerja-pekerja dan guru-guru di sekolah. Diharapkan dapatan daripada kajian ini boleh digunakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri untuk membantu pengetua supaya menjadi pemimpin sekolah yang berkesan berteraskan kepada TQM. . Kajian ini meliputi semua guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma iaitu guru siswazah. iv. Kajian tertumpu kepada kepuasan bekerja guru-guru Sekoiah Menengah Kebangsaan Derma. Kajian ini berkaitan reaksi mereka terhadap suasana kerja apabila pelaksanaan TQM ke arah mencapai sijil IS0 9002. ii. vi. guru bukan siswazah dan guru sandaran. cabaran-cabaran serta perasaan guru-guru dan pekerja-pekeja yang bertugas mendidik anak-anak mereka.10 iii.

tempoh dan bukan peketjaan. Kangar. Mar&ala pembolehubah bebas ialah meliputi faktor-faktor demografi pekerjaan Faktor-faktor pekerjaan ialah seperti gaji. budaya kualiti. hnyelidik tidak bercadang untuk melibatkan secara langsung pencapaian pelajar dengan suasana kerja guru. taraf perjawatan.11 iii. latihan dan pekerjaan. Perubahan-perubahan yang berlaku selepas itu seperti suasana kerja. suasana kerja. jaminan kualiti. perkhidmatan. rakan sekerja. pekerjaan pula ialah seperti urnur dan jantina. tanggungjawab kualiti. v. 1. sosial dan politik tidak melibatkan keputusan kajian ini. iv. Penyelidik akan membuat andaian bahawa jika suasana kerja yang memberangsangkan maka reaksi guru akan baik dan secara langsung akan memberi kesan kepada peningkatan prestasi pelajar di dalam bidang akademik dan kurikulum. peningkatan kualiti. Keputusan kajian berdasarkan kepada data yang diperolehi pada tempoh kajian sahaja. Sumber data yang diperolehi untuk kajian ini didapati daripada guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaa Derma di sepanjang bulan September dan Oktober 1997. Pembolehubah bersandar ialah kepuasan kerja guru-guru selepas pelaksanaan TQM di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Faktor bukan . ekonomi.7 Definisi Konsep Kajian yang dijaalankan ini melibatkan beberapa pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas.

7.7. ketepatan fakta. 1.2 Sekolah Menengah Sekolah menengah bantuan penuh kerajaan mempunyai pelajar-pelajar tingkatan satu hingga ke tingkatan enam. Menurut Deming (1989) pula menyatakan kualiti sebagai satu kadar yang boleh diramalkan mengenai kesamaan dan harapan kepada kos yang sesuai dengan pelanggan. Kualiti pula mempunyai beberapa pengertian di antaranya menurut Teuku Iskandar (1984) kualiti bermaksud mutu atau baik buruk sesuatu perkara. Beliau juga menyatakan kualiti seharusnya menuju kepada keperluan pelanggan pada hari ini dan akan datang.1 Pengurusao Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentakrifan pengurusan menurut Alkinson (1989) adalah sebagai satu proses sosial menentukan tanggungjawab untuk kecekapan dan kekesanan perancangan dan perjalanan pergerakan-pergerakan perusahaan.12 1. kecekapan dan mudah diperolehi (Ahmad Sarji. Di antara contoh ciri-ciri yang berkualiti dalam Perkhidmatan Awam ialah menepati masa.TQM) pula pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan proses dijalankan di semua peringkat organisasi secara menyeluruh dan berkesan. layanan mesra. Sekolah menengah dikiasitikasikan . 1995). Pengurusan merupakan Kualiti satu Menyeluruh (Tot01 Quality Management . Secara umum. Terdapat juga sekolah menengah yang mempunyai pelajar-@ajar dari tingkatan satu hingga ke tingkatan tiga. kualiti bermakna memenuhi kehendak pelanggan. Pada masa ini kebanyakan sekolah menengah mempunyai pelajar-pelajar dari tingkatan satu hingga ke tingkatan lima atau tingkatan enam.

l994) penerimaan produk.3 IS0 9002 IS0 bukanlah kependekan bagi ‘International Organization for Standardization ‘.13 kepada dua kategori iaitu Sekolah menengah Gred A dan Sekolah Menengah Gred B. mempunyai asrarna dan mempunyai tingkatan lima atau tingkatan enam (Azizan.7. IS0 adalah panggilan -kepada -perkataan Greek “LSOS” yang bermaksud sama IS0 9002 ialah satu siri seperti dalam perkataan ‘isometric ’ atau ‘isotope ‘. 1. masalah ini adalah berkaitan dengan sistem kualiti bukan dengan produk. kita boleh menyoal sama ada satu-satu produk itu mempunyai rekod tertentu. Siri ini menyatakan syarat atau keperluan dan cadangan untuk rekabentuk dan penilaian satu sistem pengerusan yang mana tujuannya ialah untuk mempastikan bahawa pembekal dapat membekalkan produk dan perkhidmatan yang dapat memenuhi syarat atau kehendak tertentu. Sifat produk itu tidak akan berubah sama ada terdapat atau tidak satu rekod dokumen atau label pemeriksaan. IS0 9000 bukanlah standard prod& apa-apa Ia tidak mendandungi syarat keperluan yang mana satu-satu produk atau perkhidmatan perlu . Dalam IS0 9000 tidak terdapat apa-apa kriteria memenuhinya (Hoyle. 1995). Jadi kita tidak boleh menyandarkan apa-apa piawaian IS0 9000. Sekolah Menengah Gred A mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai muridmurid melebihi 1500 orang. . satu idetiti atau status pemeriksaan. standard antarabangsa bagi sistem kualiti. produk kepadaa Bagaimanapun. Oleh itu jika terdapat masalah ‘nonconformance ‘.

IS0 9002 dan IS0 9003 adalah model-model kepastian kualiti.14 Terdapat lima standard di bawah siri IOS 9000: IS0 9000. 1. IS0 9003 dan IS0 9004. Dalam kajian ini kepuasan bekeja merujuk kepada perasaan guru-guru terhadap . IS0 9002. IS0 9001. Kepuasan bekerja merupakan kepuasan dalaman pekerja yang berkait rapat dengan kerja yang mereka lakukan .4 Kepuasan Kerja Menurut Locke (1976) kepuasan bekerja merupakan suatu keadaan emosi yang menyenangkan hasil dari persepsi seseorang terhadap pekerjaannya sebagai satu kejayaan. Jika seseorang itu tidak puas hati dengan satu-satu prod& ia bebas membeli produk yang serupa dari pembekal yang lain. Satu-satu produk atau perkhidmatan dikatakan mempunyai kualiti bila ia memenuhi keperluan pelanggan. Pelaksanaan tugas yang baik diberikan oleh guru apabila mereka menerima ganjaran dan keperluan tugas mereka dipenuhi. Perasaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor persekitaran yang berbeza di antara seorang pekerja dengan pekerja yang lain. 1995). Konsep kualiti yang tersirat dalam IS0 9000 adalah serupa dengan konsep kualiti dalam TQM iaitu memenuhi keperluan.7. Mahmood Nazar Mohamad (1990) menyatakan kepuasan bekerja sebagai satu sikap atau perasaan positif yang ada pada pekerja terhadap kerja-kerja yang mereka lakukan. IS0 9000 menyediakan asas yang kukuh bagi pelaksanaan TQM (Ek dan Chang. IS0 9000 dan IS0 9004 adalah merupakan garis panduan manakala IS0 9001.

15 keadaan yang wujud dalam tugas harian mereka . gaji. pengiktifan. kemajuan.7. tanggungjawab. bukan siswazah dan guru sandaran. hubungan dengan rakan sejawat dan suasana kerja. peluang perkembangan. . Kepuasan ini merangkumi tahap keselesaan dan keseronokan yang dinikmati oleh mereka selepas menyempurnakan kerja-kerja yang diamanahkan. 1.5 Guru-guru . Guru-guru ini terdiri dari guru siswazah. Guru-guru yang dimaksudkan ialah Pegawai Pendidikan yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Derma mengikut mata pelajaran yang teiah ditetapkan. . Keperluan-keperluan yang diingini oleh guru-guru dan pekerja-pekerja ialah seperti jaminan kerja.

2.2 Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Buku “Quality Vocabulary: Part I.16 BAB 2: Ulasan Karya 2. Untuk mendapat pengiktirafan di atas pelaksanaan TQM ini pihak pentadbir sekolah telah berusaha bersungguh-sungguh ke arah mencapai sijil IS0 9002 yang akan dianugerahkan oleh SIRIM. Suasana kerja ini mempunyai kesan kepada beban tugas guruguru iaitu sama ada mereka mempunyai kepuasan kerja yang tinggi atau rendah kerana sebelum ini mereka telah dibiasakan dengan kaedah pengumsan tradisional. . Kangar pada tahun 1996 dan 1997. Perbincangan juga akan dibuat mengenai teori dan kepentingan penyelidikan yang berkaitan dengan kepuasan kerja.1 Pengenalan Dalam bab ini akan dibuat perbincangan secara ringkas mengenai pengurusan kualiti menyeluruh (Total Qualiti Managment . International Term” (1986) mendefinisikan kualiti sebagai keseluruhan ciri dart sifat keluaran atau barangan atau perkhidmatan yang mempengaruhi keupayaan untuk memenuhi keperluan yang tersurat dan yang tersirat.TQM) dan kaedah pelaksanaannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Semasa pelaksanaan TQM di sekolah ini tentunya akan mempengaruhi suasana kerja guru-guru.

Beliau mengutarakan beberapa pendekatan ke arah mencapai objektif kualiti seperti komitmen kepada penambahbaikan berterusan. Semua ini mengambil kira tanggungjawab persekitaran (Burall. . Edwards Deming pula mendifinisikan kualiti sebagai satu kadar yang boleh diramalkan tentang kesamaan dan keboleharapan pada kos yang rendah dan-sesuai dengan pasaran. Ia juga kurang berguna dalam dunia pemiagaan teknikal kerana keperluan pelanggan telah ditetapkan dari segi unsur-unsur fizikal. di mana ia dijual dan mungkin jenama barangan itu. falsafah mengenai kecacatan sifar. Dari segi bahasa kualiti kerap dihubungkaitkan dengan kecemerlangan. Produk yang tinggi kualitinya adalah berada teratas dalam pasaran. 1996). kualiti dalam dunia pemiagaan adalah untuk “specialist” bagi pasaran tertentu dan kurang berguna kepada mereka yang menjual dalam pasaran umum yang kompetatif. Apa yang menyebabkan barangan ini tinggi kualitinya mungkin tidak jelas selain Jika daripada harganya. memahami hubungan pembekal-pelanggan dan penilaian jumlah biaya bukan dari segi ekonomi sahaja.17 Joe Juran (1980) mendifinisikan kualiti sebagai kesesuaian sesuatu barang atau produk atau perkhidmatan antara tujuan dengan penggunaannya atau sesuai untuk digunakan. digunakan dalam keadaan ini. Phil Crosby (1979) mendefinisikan kualiti sebagai barangan atau keluaran atau perkhidmatan yang memenuhi keperluan. W. paling mahal dan eksklusif dan dibekalkan oleh “specialist” untuk kumpulan tertentu sahaja.

Pengarah Institut Pengurusan Kualiti. Perkhidmatan yang berkualiti. Produk atau keluaran atau barangan yang berkualiti di atas memberikan ii. 1996). kerja berpasukan.18 Mar&ala TQM merupakan satu pendekatan penambahbaikan yang berkesan dan kefleksibelan sesebuah organisasi atau syarikat secara keseluruhan. Rushami Zein Yusoff. Definisi penekanan kepada empat unsur penting iaitu. Hal ini termasuklah penyertaan organisasi dalam memajukan pengukuran kualiti. berterusan dan menyeluruh yang melibatkan semua aspek aktiviti dan semua ahli dalam organisasi. Menurut Bralla (1996) TQM merupakan pendekatan pengurusan yang memberi penekanan kepada hasil dan penambahbaikan perkbidmatan kualiti. Amalan-amalan operasi yang berkualiti. latihan yang bersungguh-sungguh dan penambahbaikan berterusan. iii. Nilai dan sikap yang berkualiti iv. Kualiti mustahak untuk dua alasan (Arrold. fokus kepada kemahuan pengguna. Jika kualiti tidak dipersembahkan seperti yang dimahukan oleh pengguna dan barangan itu didapati . Ia merupakan satu cara pengurusan melibatkan keseluruhan organisasi yang meliputi semua jabatan. aktiviti dan set. Universiti Utara Malaysia yang mendefinisikan TQM sebagai satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan atau pengguna secara sistematik. i. Mustafa Haji Daud (1997) menyatakan setakat ini definisi yang terbaik pemah dikemukakan ialah oleh Profesor Madya Dr.

pertambahan inventori. mempunyai pengaruh besar atau keupayaan pekerja untuk menghasilkan kualiti dan sistem kerja yang baik. Stail kepimpinan mempunyai kesan yang besar kepada motivasi. Untuk pengilang. tenaga dan peningkatan kos pengeluaran. Memahami bahawa manusia yang menghasilkan kualiti membawa kepada perubahan cara kepimpinan. Proses yang menghasilkan barangan cacat akan mengganggu jadual penghantaran kepada pengguna. Pengilang mesti memastikan tidak berlaku kecacatan dari tempat permulaan lagi. Pekerja memerlukan motivasi. . membazir masa. sokongan dan pengiktirafan terhadap kejayaan dan pencapaian mereka. Sallis E (1993) mendefinisikan TQM sebagai pertukaran kebudayaan iaitu melibatkan perubahan sikap. dorongan. kualiti tidak bermaksud memeriksa keluaran dengan mengasingkan yang baik dari yang cacat. kaedah bekerja dan khasnya perubahan kebudayaan itu sendiri. Proses mestilah cekap dalam penghasilan kemantapan kualiti yang dikehendaki dengan seboleh-bolehnya menuju kepada kecacatan sifar. Sebagai syarat untuk menghasilkan kualiti oleh pekerja akan memerlukan persekitaran pekerjaan yang sesuai seperti peralatan. nilai. Motivasi boleh mewujudkan suasana peningkatan harga dir-i dan memperkukuhkan sahsiah pekerja. Thomas J. sistem dart Persekitaran pula prosedur. tentunya pelanggan tidak berpuas hati.19 cacat. Barry (1997) menyatakan pengorganisasian dan budaya kualiti saling mempengaruhi untuk melahirkan satu keutamaan persekitaran yang bermotivasi. Perubahan kebudayaan bermaksud perubahan tingkah laku dan perubahan cara sesuatu institusi itu diurus atau dipimpin. Pemimpin perlu menghargai pencapaian pekerja dan jika perlu diberi bimbingan ke arah kejayaan yang lebih besar.

Sungguhpun perkataan menyeluruh digunakan . Peraturan asas bagi kawalan kualiti menyeluruh adalah dengan membina komitmen pengurusan atasan untuk penambahbaikan kualiti secara proses berterusan.V.20 Kerjasama di antara anggota-anggota lama dan anggota-anggota baru di dalam organisasi akan mengambil sedikit masa sebagai penyesuaian. Feigenbaum (1983) memperkenalkan singkatan kawalan kualiti menyeluruh sebagai menggambarkan komitmen keseluruhan dalam usaha pihak pengurusan dan pekerja sesebuah organisasi meningkatkan kualiti. Pengurusan Jepun menerapkan konsep ini merujuk kepada kawalan kualiti syarikat. Banyak daripada kaedah teknikal untuk kawalan kualiti statistik seperti kawalan carta dart kaedah persampelan dimajukan oleh mereka. 2. Pada hari ini bila dikatakan jaminan kualiti ia dirujuk kepada komitmen untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti melalui seluruh organ&i termasuklah dalam semua fungsi pemiagaan. seseorang pengums akan memberi Kepimpinan kesan yang sangat bermakna dalam mempengaruhi pengurusan kerja organisasi. Sejak lebih dari sedekad dahulu A. Harold Dodge dan Walter Shewhart. Untuk lebih lima dekad kaedah teknikal ini telah ditetapkan sebagai asas jaminan kualiti tetapi pada awal tahun 197Oan fokus kualiti bertukar dari aspek teknikal kepada falsafah pengurusan.3 Evolusi Pengurusan Kualiti Menyeluruh Singkatan jaminan kualiti pertama kali digunakan di makmal telefon Bell pada tahun 1920an oleh kumpulan perintis dalam bidang ini termasuklah George Edward.

4 Prinsip-Prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh Istilah berbeza yang digunakan untuk merujuk pendekatan organisasi berkaitan kualiti boleh mengelirukan. komitmen menyeluruh. Pendekatan yang memberikan kejayaan kepada sesuatu syarikat mungkin tidak sesuai untuk syarikat yang lain. fokus yang pelbagai. TQM juga memberi penekanan bahawa kualiti itu sebagai isu yang strategik. Organisaasi mesti mencari kualiti yang dikehendaki oleh pelanggan dan selepas itu menggunakan rancangan strategik dalam semua bidang untuk mencapai sasaran kualiti yang ditetapkan. Seterusnya penambahbaikan berterusan merupakan satu proses yang menjadikan prinsip teras kepada pengurusan kualiti. kursus sambil .i. Namun demikian istilah-istilah utama memberikan maksud yang serupa untuk semua seperti. Podolsky (1996) menyatakan TQM bukan proses langkah demi langkah tetapi merupakan orientasi situasi. 2. tujuan strategik. Ia menekankan prinsip asas yang serupa dengan jaminan kualiti. kawalan kualiti menyeluruh dan kawalan kualiti seluruh syarikat. 1 anggota bawahan ke arah usaha peningkatan kualiti. Semua pekerja dikehendaki menggembelingkan usaha ke arah penambahbaikan kualiti secara berterusan dan kualiti ini diletakkan sebagai sasaran utama di dalam setiap fungsi organisasi. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini TQM menjadi satu kaedah yang popular. TQM memerlukan pihak pengurusan atasan memainkan peranan utama dalam menggerakkan semua . penambahbaikan berterusan.21 untuk syarikat. tanggungjawab. konsepnya adalah sama iaitu semua pekerja dalam sesebuah organisasi bermula dari pengurus atasan berusaha ke arah peningkatan kualiti.

Penyelesaian masalah dan penambahbaikan berterusan adalah untuk digunakan bagi kaedah kawalan statistik. iii. Kualiti adalah tanggungjawab yang mesti dipikul oleh semua pekerja di dalam organisasi. . vii. iv. Semua peranan dalam syarikat mesti difokuskan kepada penambahbaikan berterusan untuk mencapai tujuan strategik. Kaedah-kaedah yang berkaitan ialah seperti. vi.5 Teknik Peningkatan Kualiti Chestnut (1997) menyarankan supaya TQM memberikan satu set teknik untuk peningkatan kualiti kepada ahli-ahli sesebuah organisasi. Pengurusan atasan mesti mengepalai penyediaan ke arah peningkatan kualiti.Kursus dan latihan bagi semua pekerja adalah asas untuk penambahbaikan kualiti berterusan. Kaedah ini telah digunakan oleh pasukan peningkatan kualiti untuk membolehkan semua ahli organisasi menyokong usaha peningkatan kualiti. V. Prinsip-prinsip ini boleh diturunkan seperti berikut:i. viii.22 kerja dan lain-lain. Masalah kualiti boleh diselesaikan dengan penglibatan bersepadu pekerja dan pihak pengurusan. Kualiti adalah isu strategik dan fokus utama dari perancangan strategik. Secara umum TQM merangkumi satu set prinsip pengurusan yang difokuskan kepada peningkatan kualiti sebagai panduan dalam semua bidang dan peningkatan organisasi. 2. ii. Pelanggan yang menentukan kualiti.

iv. Organisasi memerlukan senario paling kurang bagi jangka masa 5 tahun. ii. Rancangan kualiti: Satu kaedah dari pengurusan kualiti bagi membolehkan organisasi merangka dan melaksana penyelenggaraan dan perkhidmatan yang betul buat kali pertama. Produktiviti keluaran barangan atau perkhidmatan. Pasukan peningkatan kualiti: Pasukan ini mestilah cepat mencari teknik khusus bagi membolehkan mereka mencapai objektif. Jaminan kualiti: Jaminan kualiti memberikan pihak pengurusan satu set kaedah operasi yang membolehkannya mengemudi organisasi. Teknik ini berasal dari kaedah kejuruteraan perusahaan dan sekarang ini boleh dikongsi bersama dengan beberapa pihak lain. v. Kepuasan hati pengguna dan keceriaan pengguna. iii. . Penjimatan kos. iii. 2. Strategi pengurusan kualiti: Strategi pengurusan kualiti memfokuskan kepada matlamat dan isu jangka panjang. Sebahagian daripada kutipan data statistik dan penganalisisan adalah menjadi keperluan untuk jaminan kualiti.6 Objektif Pengurusan Kualiti Menyeluruh TQM mempunyai tiga objektif utama iaitui. memungut dan analisis data serta melaksanakan penyelesaian. Kawalan proses statistik: Penggunaan kawalan proses statistik yang betul akan memberikan banyak maklumat untuk kita membuat pilihan kepada keputusan mengenai tindakan masa depan. ii.23 i.

vi. Persaingan dalam bidang perindustrian menjadi . pengguna. 2. v. Negara-negara maju seperti Amerika. Jepun dan Perancis serta negara-negara industri di Eropah berlumba-lumba meningkatkan kualiti keluaran dan perkhidmatan masing-masing. iii.7 Fokus Pengurusan Kualiti Menyeluruh TQM mempunyai enam fokus iaitui. Banyak negara mengamalkan dasar langit terbuka dengan memberikan peluang yang luas kepada setiap rakyatnya untuk menerima maklumat dari negara luar.8 Keperluan Pengurusan Kualiti Menyeluruh Menjelang abad ke-21 menyaksikan perkembangan yang pesat sekali dalam bidang teknologi dan perindustrian terutamanya di dalam bidang teknologi maklumat. Komunikasi di antara satu negara ke negara lain menjadi bertambah cepat dan mudah. Proses. Budaya.24 2. TQM bukan alat untuk meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos tetapi ia merupakan perubahan sikap dan meningkatkan kemahiran untuk membentuk budaya kerja pencegahan kegagalan. Normanya ialah melakukan sesuatu itu betul buat kali pertama. Pembekal iv. Pelanggan ii. Staf.

Kesedaran mengelakkan ralat di dalam hasil pengeluaran produk dan perkhidmatan dapat dicetuskan oleh TQM. Penetapan minda dapat dicapai dengan mengkaji bentuk halangan dalam bidang-bidang utama. Penetapan minda perlu dibuat Oleh sebab itulah kebanyakan negara terhadap keperluan kualiti. Cara im dapat memperbetulkan punca masalah bukarmya memperbetulkan gejala yang berlaku. membangun mengamalkan TQM. Anggota-anggota organisasi dilatih mencari sebab-sebab timbulnya masalah. Mengikut PKPA Bilangan 2. Barangan yang dihasilkan mestilah berkualiti tinggi pada harga yang kompetatif dan mampu dibeli oleh pelanggan dart pengguna.25 semakin sengit.285 mengatakan jabatan kerajaan dapat melaksanakan TQM dengan jayanya jika ia mempunyai persekitaran organisasi . 1992. TQM memberikan banyak kebaikan kerana dari segi objektifnya jelas memperlihatkan kecenderungan untuk member-i kepuasan dan keceriaan hati pelanggan di samping meningkatkan produktiviti dan menjimatkan kos. Malaysia sebagai sebuah negara membangun dan berhasrat menjadi sebuah negara maju mestilah berusaha keras untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan supaya mampu bersaing dengan produk dan perkhidmatan dari negara-negara maju. Penambahbaikan berterusan mempunyai manfaat yang besar kepada kualiti kerana ia berjaya mengurangkan sindrom pemeriksaan yang merugikan masa. TQM member-i kesan kepada pihak pengurusan dengan mengambil dan mengamalkan gambaran keseluruhan kualiti. P. kos dan tenaga. Langkah pencegahan masalah yang terpenting clan utama ialah melakukan sesuatu dengan betul pada kali pertama.

Menekankan jaminan kualiti. v.9 Kelebihan Pelaksanaan TQM i. iii. Memberi latihan dan pengiktirafan. iv. vi. Usaha penilaian kos terhadap kesilapan. pembaziran. Terdapat tujuh prinsip pengurusan yang mesti diberi penekanan oleh jabatan-jabatan kerajaan. aduan pengguna dan kerugian adalah penting dalam meningkatkan kualiti. kecacatan. tatacara kualiti dan pengendalian kualiti syarikat. iv. Mengukuhkan semangat berpasukan. Mengutamakan pelanggan. vii. Sokongan pengurusan atasan. iii. ii. Piawaian kualiti diberi pertimbangan sewajamya di peringkat rangka bentuk kualiti. TQM melincirkan perjalanan sistem kualiti. Prinsipprinsip itu ialah:i. Persekitaran itu adalah keadaan yang memungkinkan TQM bertapak dengan kukuh. . ii. Mengadakan perancangan strategik kualiti. Mengadakan pengukuhan prestasi. 2. Anggota-anggota organisasi mendapat latihan terhadap usaha pencegahan kesilapan ke arah kualiti. dokumentasi kualiti. berkembang dan diamalkan sebagai sebahagian cara hidup organisasi.26 yang baik.

Kualiti dalam arahan kerja merupakan alternatif peningkatan kualiti pada masa kini.v. Anggota jabatan kerajaan telah berjaya mengelakkan ralat dalam melakukan sesuatu pekerjaan seperti memasukkan data ke dalam komputer yang lebih tepat. Ehwal Korporat Perbadanan Produktiviti Negara. Definisi yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam mengenai TQM ialah sebagai proses pengurusan kualiti berorientasikan pelanggan yang berterusan. Perkhidmatan pelanggan dapat meningkatkan pengawasan yang berakhir dengan pengurangan . masa dan tenaga. Tujuan TQM tersebut ialah untuk membawa perubahan yang menyeluruh dan melahirkan budaya organisasi serta budaya kerja cemerlang. Jumlah ralat. melibatkan semua aspek dan semua anggota organisasi. Agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam pelaksanaan rancangan ini ialah seperti Unit Permodenan Tadbiran Awam Malaysia (MAMPU). kecacatan dan pembaziran mass.10 TQM Di Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia Pelaksanaan rancangan TQM merupakan ekoran’ daripada kempen prod&iv&i oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. kawalan kualiti menyeluruh. kos dan tenaga tahun lepas dapat dikurangkan ke tahun berikutnya. Rancangan peningkatan pengurusan kualiti pengurusan telah bermula secara rasminya pada tahun 1994 dengan penggalakan pelbagai rancangan seperti kawalan mutu. 2. vi. Jika dilakukan kerja mengikut kualiti dalam arahan kerja akan menjimatkan kos. kumpulan kawalan mutu dan yang paling terkini ialah TQM.

Jepun. Jabatan-jabatan agihan pula telah berjaya mengawal kelewatan dan tiadanya gangguan dalam penghantaran. Di Malaysia standard ini dikenali sebagai MS IS0 9000.11 Latar Belakang IS0 9000 IS0 9000 adalah satu standard bertulis bagi pengurusan dan jaminan kualiti yang diterbitkan oleh “International Organization For Standardition (ISO)” berpusat di Geneva. negara termasuk Australia. Di Eropah standard ini dikenah sebagai EN IS0 9000 yang merupakan garis panduan sistem kualiti yang perlu diikuti oleh Kesatuan Eropah (EC). Standard yang diterbitkan pada tahun 1987 ini berdasarkan kepada Hampir 50 Standard British 5750 dengan “input” dari beberapa negara lain. standard di bawah sir-i IS0 9000. Lima standard dalam siri ini ialah IS0 9000 hingga IS0 9004. New Zealand. Pengwujudan standard standard IS0 9000 adalah untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh negara-negara ahli diiktiraf di peringkat antarabangsa. ini bermakna mereka merasa puas dengan perkhidmatan yang diberikan. 2. Jadual 2 di bawah menunjukkan 5 .28 aduan dari pelanggan. UK dan Amerika Syarikat mengamalkan IS0 9000 di dalam standard kualiti di negara masing-masing. IS0 9000 menyediakan kerangka kepada perkembangan sistem kualiti dalam semua industri.

Model IS0 9003 Jaminan kualiti dalam: --. 1994) mendapati beberapa keperluan perlu ditambah kepada standard yang sedia ada berikutan dengan perubahan teknologi dart amalan-amalan yang sedia ada.pengujian. Garis IS0 9004 Garis panduan bagi melaksanakan pengurusan .pengeluaran produk atau perkhidmatan.rekabentuk.1: Lima Standard Di Bawah Siri IS0 9OMJ Kajian semula terhadap standard ini dibuat oleh beberapa pengguna (DunstonI. Jadual2... / --l IS0 9002 Jaminan kuaiiti dalam: --. Beberapa perkara yang perlu diberi per-h&an ialah:- . m-v instalasi atau khidmat susulan.29 Jenis Nama Standard IS0 9000 Keterangan Garis panduan bagi memilih dart menggunakan model yang sesuai.pengeluaran pro&k atau perkhidmatan.pemeriksaan akhir. instalasi atau khidmat susulan. Panduan --. --.

l l l penglibatan semua sistem dalam proses operasi. S. dua set dokumen garis panduan (IS0 9000 dan IS0 9004) dan dokumen sokongan yang lain. Ia mengandungi tiga ciri standard (IS0 900 1. . komitmen pengurusan terutamanya peranan pihak eksekutif.30 l kepentingan memenuhi keperluan orang ramai. IS0 9002. IS0 9003). 1994). penglibatan semua sistem dalam proses operasi dan kepuasan pelanggan (Guzzetta. komitmen pengurusan terutamanya peranan pihak eksekutif penglibatan menyeluruh oleh semua pekerja. kepuasan pelanggan dan pentingnya memenuhi kehendak pelanggan. l Hasilnya semakan semula IS0 9000 ini diluluskan pada pertengahan tahun 1994 yang menjuruskan kepada keperluan memasukkan beberapa ramuan TQM seperti penambahbaikan kualiti.

1: Dokumen Yang Mempunyai 4 Peringkat 2. Ia bukan standard untuk produk atau perkhidmatan yang dihasilkan. Prinsip 2 : IS0 9000 berasaskan kepada dokumentasi.31 Kandungan Dokumen .Sistem kualiti mengikut elemen-elemen model. .Dasar dan objektif kualiti. -Proses-proses yang -Bagaimana sesuatu Dolcumen Sokongan (per&&at IV) Rajah 2. Prinsip ini menekankan. *** dokumenkan apa yang dibuat *** bust apa yang didokumenkan *** buktikan .12 Prinsip-Prinsip IS0 9000 Prinsip 1 : IS0 9000 adalah standard bagi sistem kualiti.

13 Faedah-Faedah IS0 !XMM i. Prinsip 4 : IS0 9000 adalah satu standard universal Ini adalah kerana ia secara umum tetapi tidak menggariskan keperluan-keperluan asas memperincikan tindakan-tindakan yang perlu diambil bagi memenuhi keperluan tersebut. Mengurangkan tindakan pembetulan yang diambil selepas berlakunya sesuatu masalah. iv. Membolehkan organisasi membuktikan kepada mana-mana pihak yang membuat penilaian ke atas organisasi tersebut mengenai kualiti perkhidmatan . IS0 9000 hanya menghuraikan apa yang perlu diadakan dan tidak bagaimana hendak membuatnya.32 Prinsip 3 : IS0 9000 menekankan pencegahan iaitu mencegah daripada berlakunya masalah dan bukannya mengatasi masalah selepas ia berlaku. ii. Membolehkan organisasi mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah serta mengelakkamrya daripada berulang. v . Membolehkan staf menjalankan tugas mereka dengan betul pada kali pertama dan pada setiap kali. 2. Memberikan kaedah bagi mendokumenkan secara tersusun amalan-amalan pengurusan dan cara bekerja. Membolehkan organisasi mengenalpasti tugas-tugas yang patut dijalankan serta memperincikan langkah-langkah yang perlu diambil. iii. Dengan kata lain. vi.

*** Penyelesaian masalah secara berkurnpulan.ini sepatutnya diamalkan oleh pihak pengurusan atasan dan dituruti oleh pekerja-pekerja seluruhnya.D. 1992) ialah : *** Komitmen dan penglibatan pihak pengurusan atasan. Antara elemen-elemen yang penting dalam pengimplementasian TQM (Sanderson M. 2.. Membolehkan pihak pengurusan membuat keputusan dengan lebih baik melalui makhnnat penting hasil daripada audit dalaman. *** Perhatian tentang kualiti latihan. . *** Penglibatan kakitangan di semua peringkat. *** Program penambahbaikan secara berterusan. TQM juga merupakan suatu kaedab penglibatan menyeluruh pekerja-pekerja dapat digembelingkan.14 Falsafah TQM Falsafah TQM menekankan kepada penglibatan secara menyeluruh pekerja: ** pekerja di semua peringkat dalam proses penambahbaikan kualiti melalui penggnnaan perkakas dan radas ‘Q’ yang moden dan canggih.33 yang diberikan dan sistem bagi menghasilkan perkhidmatan ini adalah terkawal. Falsafah TQM . kejuruteraan dan pengeluaran. pemasaran. Falsafah dart teknik yang digunakan dalam TQM boleh digunakan dalam semua organisasi terutamanya bidang kewangan. vii. *** Menambahbaikan teknik dan kaedah kawalan kualiti. j&an. semakan pengurusan dart kawalan dokumen.

34 2.15 Hubungan IS0 9000 Dengan TQM 4 TQM \ Sokongan Pengurusan Atasan Perancangan Strategik Kuaiiti Mengutamakan Pelanggan Menyediakan Latihan Dan Pengiktirafan Jaminan Kualiti Pengukuran Prestasi Meningkatkan Semangat Berpasukan Rajah 2.2 : Hubungan Di Antara IS0 9000 Dengan TQM .

3 : Lapan Langkah Ke Arah Mencapai Sijil IS0 9002 . Rajah 2. Kangar.16 Pelaksanaan TQM MS IS0 9002 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.35 2.3 menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan yang perlu dilakukan ke arah mencapai Sijil IS0 9002. Melaksanakan Melatih Pegawai dan Staf Melaksanakao Prosedur Yang Didokumenkan Meoyediakan Dokumen Menjalankan Analisis Jurang Memberi Latihan Langkah Keempat a Langkah Keenam Langkah Kelima Komitmen Pengurnsan Atasan Pertama Rajah 2.

Peringkat 1 a. b. l Peringkat draf Peringkat semakan dan cubaan. Mengadakan stuktur dan organisasi sekolah.Arahan Kerja Dan Carta Aliran) Peringkat 4 Menyediakan Prosedur. (Rujuk Dokumentasi Bab 2 Peringkat 3 Dan 4. Arahan Kerja dan Carta Aliran. Lain-lain kehendak kepatuhan IS0 9000. Mengadakan latihan dalaman kepada staf. Senarai tugas semua staf. b.(Seperti peringkat 3) l . (Rujuk Dokumen Bab 2 Peringkat Pelaksanaan TQM ISO9002) Peringkat 2 a. Memahami 20 elemen IS0 9000 dan mentafsirkan. Dasar dan objektif sekolah. Menggubal Manual Kualiti. Mengubal Manual Dan Prosedur. Melantik 2 orang guru selaku fasilitator dan menghadiri kursus Audit Dalaman. Pengurus Atasan menghadiri kursus TQM IS0 9002.36 2. c. Bengkel latihan cara mengadakan dokumenti dan audit. Guru-guru Kanan menghadiri kursus TQM IS0 9002. (Rujuk Bab 2 Peringkat 2 : Mengadakan Latihan Bengkel kepada staf) Peringkat 3 a.161 Peringkat Pelaksanaan TQM IS0 9002 Jadual Perancangan Sekolah Ke At-ah Pelaksanaan TQM IS0 9002.

37 Peringkat 5 Pelaksanaan operasi dan semakan. Peringkat Audit Dalaman Dan Luaran) . (Rujuk Dokumen Bab 2 Peringkat 5 Pelaksanaan Operasi Dan Semakan) Peringkat 6 Jangka masa diberikan dan tindakan Audit Dalaman menjalankan audit secara “internal audit” (I” Party Audit) Audit luaran (p Party Audit) dan sekiranya organisasi sekolah sedah bersedia untuk pendahran bagi mendapat sijil IS0 9002. mengadakan 3ti Party Audif ’ dari SIRIM atau MAMPUY (Rujuk Dokumen Bab 2 Peringkat 6.

INTAN. bilangan staf dan keperluan aktiviti yang hendak dilaksanakan perlu diambil kira dan ditetapkan iv. Prosedur 1. Skop: Pengurus Atasan. Kementerian Pendidikan atau dari pihak swasta. Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar wajib menghadiri kursus TQM IS0 9000 Siri yang diberikan oleh IAE3. Senang merancang dan melaksanakan kerja seperti yang ditetapkan dalam kehendak TQM IS0 9002.Pengurus memastikan *road map* nya yang terdapat dalam “Manual Kualiti” difahami dan dihayati oleh stafnya. Am : Pengurus atasan menghadiri kursus TQM IS0 9002. b. v. Saiz. Tujuan : a. Peringkat Pelaksanaan TQM IS0 9002 i. Pengetua.38 2.16. Difahami. Oleh itu Pengurus Atasan tidak boleh melepaskan untuk menjalankan keja Atasan dilaksanakan bagi pihak dirinya. Pengetua. Guru Besar bertanggungjawab kepada kejayaan atau kegagalan. Guru Besar atau Ketua Unit di Jabatan yang terlibat. dihayati matlamat dan tujuan TQM IS0 9000. ii. . Bertanggungjawab seterusnya kepada kejayaan visi negara c. Tanggungjawab: Pengurus Atasan.2 Dokumen Bab 2 Peringkat 1. iii. JPN.

Kangar. Kangar. Lain-lain institusi yang telah memperolehi Sijil IS0 9000. d . Latihan dan bengkel perlu diadakan seberapa banyak yang boleh kerana dari pengalaman kami. b. Guru-guru Kanan perlu didedahkan kepada perkara a dan b di atas. e . Melawat sekolah yang telah menjalankan TQM IS0 dari aspek pengalaman yang telah dilalui mereka. peringkat ini adalah sangat kritikal dan perlu diselesaikan pendidihn Pengurus Atasan ialah dan bukan perkara yang tidak terlibat dahulu sebelum peringkat mengadakan dokumen bermula. iii. Pengurus A&an atau Pengetua atau Guru Besar bertanggungjawab menyediakan Manual Kualiti . Perlis. c . .39 Jenis-jenis kursus asas ialah: a. Seorang atau berdua dari kalangan guru dipilih untuk kursus dan melaksanakan kerja-kerja dokumentasi dan menjalankan aktiviti “in-house training” dan menjadi facilitator bagi menjayakan pelaksanaan TQM IS0 peringkat sekolah. Sehingga sekarang dua buah sekolah yang dimaksudkan ialah: i. Apabila telah menghadiri kursuspenekanan T Q M I S 0 dalam dengan pendidikan. Bagi peringkat Rendah:Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indera. - ii. Elemen-elemen ISO. Perlis. Kursus pendedahan awal TQM IS0 9000Xomitmen Pengurus Atasan. Bagi peringkat Menengah: Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. pembengkelan dokumentasi dan cara mengaudit.

40 mengikut format-format yang ditetapkan. . Orang lain tidak boleh menulis kandungan Manual Kualiti bagi pihak Pengurus Atasan.

. ii. iii. Am. Definisi : Pada peringkat awal pendedahan kepada guru-guru kanan yang akan menjadi AJK TQM peringkat sekolah. iv. Contoh: Bidang Kurikulum Kokurikulum dll). (Bilangan keahlian mencukupi mengikut saiz sekolah itu. Sekiranya jumlah pelajar seramai 1000 orang. pelajar. AJK TQM diperlukan ialah 8 atau 9 orang). : Rancangan yang ditetapkan oleh Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar yang terdapat dalam Manual Kualiti difahami. ibu bapa boleh kepada masyarakat dan Jabatan Pendidikan Negeri.16. v. Skop : Dari Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar atau Penolong Kanan hingga kepada guru dan bukan guru. Mewujudkan budaya “ownership “.dihayati oleh setiap anggota masyarakat sekolah itu sebelum dilaksanakan secara operasi.41 2. Meningkatkan kualiti kerja. Tanggungjawab: AJK TQM bertanggungjawab latihan dan AJK merancang kegiatan aktiviti ini ditetapkan untuk menganggotai selaku Ketua (Pengurus) bagi setiap bidang yang akan diadakan di sekolah ini. “teamWorks *’ dan menyenangkan tugas setiap ahli sekolah. Tujuan : Setiap staf perlu memahami sebelum melaksanakan tugas.3 Dokumen Bab 2 Peringkat 2 Mengadakan Latihan atau Bengkel Kepada Staf Sekolah i.

tabah.42 vi. tidak kira tenaga. Kursus motivasi dan kesedaran hendaklah dilakukan bagi meningkatkan kesedaran dan semangat bekerja kepada semua staf dari masa ke semasa. Prosedur : a. . wang ringgit dan setia kepada tugas memainkan peranan penting dalam mencapai cita-cita yang diharapkan. arahan kerja perlu diadakan. papan kenyataan sekolah. maka dokumen itu hendaklah ditulis oleh staf berkenaan jua. Sokongan Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar adalah sangat penting di masa ini. seseorang tidak berhak menulis dokumen bagi pihak orang lain. bagi staf mengendali tugas-tugas masing-masing kerana pada hakikatnya tugas yang akan dilaksanakan oleh staf berkenaan . Sifat sabar. Guru STF yang dipilih akan mengendalikan kersus peringkat sekolah iaitu:*. *. *. Guru-guru Kanan yang dipilih perlu menghadiri kursus seperti yang dihadiri oleh Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar. b. Kempen dan penerangan TQM kepada staf dan pelajar di perhimpunan. Latihan atau bengkel dokumentasi prosedur. “Brochure ” dart mesyuarat-mesyuarat biasa.

ii.4 Dokumen Bab 2 Peringkat 3 Dan 4 Menggubal Manual Dan Prosedur Kualiti.43 2. b. Apakah program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai m&mat akhirnya. e. objektif penerangan ringkas organisasi dan bagaimana elemen IS0 9002 diikuti selaku “badan” pengawal yang menentukan sistem keseluruhan sekolah itu. c. Dijadikan rujukan asas kepada penambahbaikan.- . d. Ia mengandungi dasar.16. Ia merupakan buku panduan kualiti sekolah yang dirancangkan sendiri oleh Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar (Pengurus Atasan boleh mendapat bantuan dari Guru-guru Kanan untuk menyediakan Manual Kualiti ini). Menyediakan asas bagi peringkat pengauditan. Memberi gambaran menyeluruh mengenai sistem kualiti. f Dijadikan dokumen penting untuk memperolehi IS0 9002. i. Am : Manual Kualiti adalah dokumen yang wajib disediakan oleh Pengurus Atasan atau atau pengetua atau Guru Besar . Tujuan : Dokumen ini:a. Menjelaskan komitmen Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar. Contoh: Apakah matlamat akhir yang hendak dicapai. . Menyebarkan maklumat mengenai program kualiti kepada semua staf supaya matlarnat Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar difahami dan dilaksanakan oleh stafnya.

kokurikulum. . . . * Melaksanakan program-program kurikulum. . * Keterangan ringkas mengenai sekolah seperti fungsifungsi. . a. jenis aktiviti dan skop organisasi itu. _. . Pentadbiran dokumen (document adminstration) iaitu format yang ditetapkan yang wajib ada dalam Manual Kualiti seperti:* Kulit Hadapan mengandungi tujuk dan nombor salinan. Dasar Kualiti Organisasi atau sekolah: * Contoh: kami adalah komited kepada. iii. Penerangan menyeluruh mengenai Sistem Kualiti: Contoh: Stuktur dan organisasi sekolah iaitu menyenaraikan kuasa dan kuatkuasa staf supaya menyenangkan tugasan. Mentafsirkan 20 elemen IS0 9002 ke dalam kerja sekolah supaya program-program yang dirancangkan di “cooperated ” dengan elemen-elemen agar keseluruhan sistem *system outline* disepadukan untuk memastikan kualiti kerja untuk menghasilkan kualiti produk. . _ . * Muka surat kandungan menyenaraikan kandungan Manual Kualiti.latar belakang sejarah dan sebagainya. . _ . . . d. . .44 Manual Kualiti boleh diwujudkan dalam berbagai cara bergantung kepada saiz organisasi. b.. c. . Skop : Manual kualiti terdiri dari lima bahagian.

stulctur organisasi. kekerapan mesyuarat. v. kuatkuasa dan mentafsirkan 20 elemen IS0 9002. tanggungjawab dan kuasa. * Sistem kualiti iaitu:+ Struktur organ&i. Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar mengadakan PreCauncel untuk membincang dan melaksanakan perancangan kualiti peringkat sekolah. Tanggungjawab: Adalah menjadikan tanggungjawab Pengurus Pengetua atau Guru Besar Atasan atau sendiri melaksanakan perancangan dan penulisan Manual Kualiti ini. Prosedur: a. . + Semakan Pengurusan (management Review) + Pegawai Pemastian Kualiti. Penulisan Manual Kualiti yang mengandungi perkara-perkara berikut:* Dasar kualiti . * Tafsiran mengenai dasar.45 iv. + Ajk Pemandu Kualiti Bidang-bidang tugas keanggotaan. pembahagian kuasa. objektif. agenda dan lain-lain. * Objektif kualiti. Tindakan diambil ialah menggubal dasar kualiti. b . senarai tugas.

+ siapa yang melaksanakannya. + mengapakah tindakan perlu dibuat. LakaG3. + bila perlu dilaksanakan. . * Arahan kerja yang menerangkan bagaimana melaksanakan mengikut turutan secara terperinci. Kaedah Penguj ian. Ruj ukan Standard.proses utama dalam organisasi .n. Dokumen Sokongan terdiri daripada: Borang. Rekod-rekod. iaitu tujuan dan turutan langkahlangkah (proses kerja) bagi melaksanakan sesuatu aktiviti dari aspek:+ bagaimana ia dilaksanakan. Manual Penyeggaraan. Prosedur boleh juga didokumenkan dalam bentuk penerangan carta aliran kerja dan mematuhi keperluan sistem IS0 9002 dan proses. Buku.46 * Prosedur-prosedur. + di mana ia dilaksanakan.

5 Dokumen Bab 2 Peringkat 5 Pelaksanaan Operasi Dan Semakan i. b.Prosedur-Prosedur Kualil Arahan Kerja dan semua dokumen-dokumen sokongan. Ditarik balik secara sistematik apabila ia tidak diguna pakai lagi. Diedarkan dalam keadaan terkawal bagi memastikan yang dokumen tersebut hanya boleh dimiliki oleh mereka yang dibenarkan sahaja.Tujuan : iii. Penyenggaraan senarai induk . Am: ii. Prosedur: * Semua dokumeri yang siap dilaksanakan diperlukan: a.47 2. Penyediaan dan kuasa meluluskan dokumen. c . * Kawalan dokumen perlu meliputi bidang berikut:a . Skop: Pelaksanaan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang dituliskan. Semua dokumen.iaitu Manual Kualiti. Member-i nombor pengenalan dokumen dan d. c. b . Diwujudkan dan diluluskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Kawalan ke atas dokumen. Pengedaran dan kawalan dokumen. iv. Dipinda secara terancang dan terkawal serta diluluskan oleh pihak yang diberikan kuasa dan d.16.

l Segala kesilapan di dalam prosedur dan arahan kerja perlu dikenalpasti dan hanya dibuat pembetulan selepas 6 bulan operasi berlalu. staf perlu menyemak dan membuat pembetulan dengan merujuk atau mendapat pertolongan Pegawai Pemastian Kualiti yang ditetapkan. sekiranya terdapat ketidakpatuhan atau “non-conformence ” prosedur-prosedur atau Arahan Kerja. Semasa staf melaksanakan tugas mereka. . staf perlu merujuk dokumendokumen untuk melihat kepastian sistem diikuti dan dipatuhi.48 * Semasa operasi staf akan merujuk dokumen yang ditulis dan disahkan.Tujuan ialah member-i peluang kepada staf melaksanakan tugas untuk kepastian prosedur dan arahan kerja yang didokumenkan dan bukan mengubah tanpa kepastian yang tulin.

iii.17 ) . disiplin dan kokurikulum iv. .Yd Party Audit iaitu Audit Luar yang membantu audit organisasi sekolah l 3rd Party Audit iaitu Audit Luar yang bertanggungjawab mengeluarkan Sijil IS0 9002 (SIRIM Atau MAMPU) v.16.6 Dokumen Bab 2 Peringkat Audit Dalaman i. pentadbiran. Skop : Auditor bertanggungjawab kepada keberkesanan aktiviti yang telah ditetapkan oleh organisasi sekolah yang meliputi Manual Kualiti. ii. Am : Merujuk garis panduan IS0 9000 kepada Standard Kualiti. Prosedur dan Arahan Kerja organisasi sekolah itu. Prosedur :- (Rujuk Dokumen Bab 4 Elemen 4. fizikal. Definisi : Terdapat 3 jenis audit :* l Is’ Party Audit iaitu Audit Dalaman . organisasi perlu mewujudkan Audit Dalaman yang bertanggungjawab kepada pemeriksaan yang bersistem dan bebas untuk menentukan sama ada aktiviti dan keputusan yang berkaitan mengikut kepada kehendak kepastian kualiti yang ditetapkan. Bidang-bidang yang dilaksanakan oleh organisasi sekolah itu ialah skop yang telah ditetapkan seperti kurikulum.49 2. Tujuan : Peranan Audit Dalaman (I” Par@ Audit) ialah memeriksa dan memantau keberkesanan pelaksanan aktiviti agar mencapai matlamat yang ditetapkan oleh organisasi sekolah. kebajikan.

Maklumat: Kekerapan audit Tempoh masa audit Jabatan yang akan diauditkan Latihan juruaudit Petunjuk: Audit dilaksanakan atau peringkat Perancangan. Penilaian audit c.16. b. Tanggungjawab: Pengetua: a. d. b. Cadangan -cadangan penambahbaikan.50 2. Bertanggungjawab merancang. Tanggungjawab audit.7 Dokumen Bab 4 Elemen 4. Am a. Mengaudit keberkesanan sistem pengurusan kualiti sekolah. Taklimat kepada kumpulan audit Senarai check-list audit . Prosedur: a. Diterima pakai di sekolah.17 Audit Dalaman i. iv. Pegawai Kualiti: b. Skop: iii. melaksanakan dan Pengetua mengendalikan proses menyediakan laporan audit dalam. ii. Pegawai Kualiti menyediakan jadual audit.

Senarai penilaian g. Pematuhan audit (comformance) (non-conformence) dan ketidakpatuhan l Edaran laporan audit-mengeluarkan borang pembetulan dan Audit Susulan.51 e . h. Pengimplimentasian audit Proses: Fasa 1 : Mesyuarat Pembukaan Fasa 2 : Pelaksanaan Audit Fasa 3 : Penilaian Audit Fasa 4 :Mesyuarat Penutup. l Pembetulan hasil audit laporan (hasil dibentangkan dalam Mesyuarat Semakan Pengurusan). . Pemilihan “sample ” audit aktiviti-aktiviti Mewakili sebuah aktiviti Jabatan f. Laporan Audit l .

1 Teori Keperluan Hirarki Oleh Maslow Margaret Attwood (1989) mengatakan inilah satu teori yang sangat masyhur telah dikemukakan oleh Maslow pada keperluan manusia iaitu t a h u n 1 9 5 4 . 2. . Sikap dan nilai ini akan mencetuskan kepuasan kerja kepada seseorang pekerja itu.17 Teori Berkaitan Dengan Kepuasan Kerja Terdapat banyak teori yang dikemukakan oleh pakar-pakar psikologi barat mengenai sikap dan nilai pekerja tehadap pekerjaan mereka. Teori mengenai kepuasan kerja ingin mempastikan keperluan yang boleh memenuhi keperluan seseorang pekerja atau individu supaya mereka puas hati dengan pekerjaan yang dilakukannya.17.52 2. Menurut Maslow disusun di dalam satu hirarki mengikut kepentingan memenuhi keperluan tersebut akan menentukan apabila dapat kepuasan dan mempunyai motivasi untuk melaksanakannya.

53 Keperluan Sosial Keperluan Rasa Selamat Keperluan Fisiologi Rajah 2.4 : Teori Keperluan Hirarki Maslow .

keperluan yang seterusnya akan menjadi satu kemestian untuk dipenuhi. keperluan kepada kepujian dan keperluan pengiktirafan adalah keperluan susunan tinggi. Sehingga kini Teori Keperluan Maslow dianggap sangat penting dan berguna sebagai teori motivasi dan boleh digunakan dalam kaedah pengurusan organisasi. Keperluan susunan rendah adalah kepuasan luaran dart keperluan susunan tinggi acialah kepuasan dalaman. Keperluan fisiologi dan keperluan rasa selamat dikategorikan ke dalam susunan rendah manakala keperluan sosial.4 menunjukkan keperluan hirarki Maslow. Namun demikian Maslow menyatakan susunan hirarki ini tidaklah semestinya tegar kerana setiap orang mempunyai kepentingan keperluan yang berbeza. apabila satu keperluan dipenuhi. Terdapat 5 keperluan yang pelu dipenuhi oleh setiap manusia. Beliau memberikan dua pandangan yang berlawanan tentang pekerja dan menamakan teori ini sebagai Teori X dan Teori Y. Oleh itu keperluan pada susunan yang lebih tinggi dalam hirarki mestilah dipuaskan.Rajah 2. Kelima-lima keperluan yang diutarakan ini dipisahkan kepada dua susunan oleh Maslow. Mengikut teori ini. Setelah kepuasan susunan rendah sudah dipenuhi ia tidak lagi menjadi dorongan yang kuat.2 Teori X dan Y Douglas M C Gregor Teori ini dikemukakan oleh Douglas M C Gregor pada tahun 1960. 2. .17. Maslow membuat pengakuan sendiri mengenai batasan teorinya dan beliau mencadangkan yang teorinya itu diambil sebagai model untuk tujuan kajian di masa-masa hadapan.

Mereka akan mahukan tugas yang diberikan itu sebagai satu arahan yang formal. Dalam Teori Y ini memberikan pandangan yang bertentangan mengenai pekerjaan oleh pekerja-pekerja : i. ii. tekanan dalam arahannya untuk memaksa pekerja-pekerja yang tidak mempunyai motivasi dan kepuasan kerja menjalankan tugas mereka. ugutan. i. Berdasarkan kepada Teori Douglas M Gregor ini faktor suasana memberi kesan C kepada kepuasan untuk bekerja kepada pekerja-pekerja di dalam sesebuab . Pekerja menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan merka. iii. Pekerja-pekerja sokongan bersedia menerima tunjuk ajar. Sekumpuian pekerja tidak menyukai kepada tugas mereka dan akan menolak tanggungjawab yang diberikan itu pada bila-bila masa pun. Pekerja menunjukkan minat yang rendah kepada pekerjaan mereka. dan __ -. Pekerja memandang pekerjaan mereka sebagai sesuatu yang menggembirakan untuk dilakukan dan tidak memberikan sebarang tekanan pada bila-bila masa Pun ii. Pengurus organisasi mestilah menggunakan kaedah paksaan. Pekerja-pekerja yang inovatif mampu membuat keputusan sendiri atau mencipta rekaan-rekaan baru. Mereka lebih mementingkan faktor keselamatan seperti perlindungan insurans berbanding dengan faktor-faktor lain seperti kepuasan kerja.55 Dalarn Teori X mengatakan . 111 .

perkara asas bagi seorang itu adalah hubungan dengan kerjanya dan sikap seseorang itu pula terhadap kerja yang dilakukannya akan menentukan sama ada berjaya atau tidak pekerjaan tadi. Faktor suasana ini seperti gaya kepimpinan ketua yang memuaskan. Jika pekerja merasa puas hati terhadap kerja mereka -- . Teori ini mengemukakan dua kategori faktor yang berbeza terhadap perasaan pekerja sama ada wujud kepuasan atau ketidakpuasan.56 organisasi itu.3 Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg Kepuasan Pencapaian Pengiktirafan Kemajuan Tanggungjawab pekeja itu Ketidakpuasan Upah Penyeliaan Keadaan bekerja Polisi organisasi dan pentadbiran Herzberg adalah seorang ahli psikologi yang terkenal yang mengaitkan motivasi dan kepuasan bekerja sebagai keperluan untuk setiap pekerja. Mengikut Herzberg ( 1959 ) . Dalam berbagai jenis pekerjaan adalah dianggap sesuatu teori ini digunakan untuk mengkaji kepuasan bekerja seseorang pekerja atau lebih di dalam sesebuah organisasi. Apabila keadaan ketidakpuasan wujud pekerja menyalahkan persekitaran sebagai penyebab. persekitaran yang memberangsangkan dan yang terpenting sekali ialah sistem ganjaran atau pengiktirafan yang member-i kepuasan kepada semua pekerja.17. 2.

Sergiovanni (1984) menganggapkan Teori 2 Faktor ini sangat sesuai untuk membuat kajian mengenai kepuasan kerja guru-guru. Contoh-contoh faktor pengekalan ialah seperti gaji. 2. Teori ini sangat berguna dalam menerangkan suasana pekerja dalam mendapatkan kepuasan dan ketidakpuasan semasa menjalakan pekerjaannya. Beliau telah membuat kajian di Monroe Country dan memperoleh kesimpulan sebagai kepuasan kerja dipengaruhi oleh tanggungjawab. pengiktirafan kerja. Hasil kajian menunjukkan prestasi kerja sesuatu kumpulan kerja bergantung kepada bentuk kepimpinan ketua dan bagaimana setiap ahli kumpulan menilai sesama mereka. Suasana yang pertama dinamakan sebagai faktor pengekalan kerana perasaan tidak puas hati boleh dielakkan dengan mengekalkan suasana kerja yang boleh diterima oleh semua lapisan pekerja. Jika hendak menambahkan dorongan untuk pekerja mestilah disokong dengan faktor pertumbuhan seperti--* kemajuan dir-i.57 mengatakan yang kerja itu member-i kepuasan kepada mereka. suasana kerja.17.4 : Teori Kontingensi Satu kajian telah dilakukan oleh Fred Fiedler pada tahun 1951 dan beliau dapat menghasilkan “Contingensi Model of Leadership Efectiveness “. pencapaian diri dan tanggungjawab pekerja itu. kemajuan diri dan pengiktirafan. pentadbiran organisasi dan pengawasan pekerja. Pengukuran Fred Fiedler menjurus kepada kecenderungan pemimpin kepada . Suasana kedua dinamakan f&or pertumbuhan kerana ia dapat memberi dorongan kepada pekerja untuk melaksanakan kerja dengan sempuma.

5 Teori Nilai Locke Mengikut Locke (1976) kepuasan bekerja merupakan suatu suasana emosi yang selesa hasil dari persepsi seseorang terhadap kerjanya sebagai satu kejayaan. Andaian yang dibuat ialah pekerja akan bekerja dengan cemelang dengan rakan-rakan yang paling menyerupai mereka.17. . Teori nilai ini telah meminta pengubahsuaian kepada aspek-aspek kerja yang perlu untuk mendapatkan kesan kepuasan bekerja. ii. Keputusan yang diperolehi dibahagikan kepada dua jenis markah iaitu :i.orientasi tugas atau orientasi kepada perhubungan sesama pekerja. Seseorang itu akan merasa sangat puas hati apabila dia memperolehi hasil yang setakat mana dia telah memberi nilai tetapi sekiranya dia memperolehi kurang dari apa yang dinilaikan tentunya dia akan merasa kurang puas hati. Teori ini menganggapkan bahawa kepuasan bekerja akan wujud sejauh mana ganjaran seseorang itu terima sesuai dengan hasil yang diharapkan. oleh itu teori ini mencadangkan bahawa kepuasan bekerja dapat diperolehi dalam banyak aspek. 2. Markah bagi andaian persamaan dari pihak yang berlawanan. Markah yang diberikan oleh rakan sekerja kepada ahli kumpulan yang tidak digemari untuk menjalankan tugas bersama-sama. Aspek-aspek kepuasan bekerja ini mencadangkan bahawa kepuasan bekerja ini tidak sama untuk semua orang.

Organisasi yang gagal melaksanakan TQM akan ketinggalan di tengah gelombang cabaran dan persaingan dalam memenuhi kehendak pelanggan yang kian canggih dan pelbagai. Penganugerahan Sijil IS0 9002 telah disempurnakan oleh Y.59 2. Melakukan sesuatu betul kali pertama sentiasa diutamakan kerana dapat menjimatkan masa.B. 1997) . Guru-guru di sini telah dapat membuktikan kemampuan mereka bekerja sebagai satu pasukan dalam melaksanakan TQM sehingga mencapai tahap yang melayakkan sekolah ini dianugerahkan Sijil IS0 9002 (Rujuk lampiran D di muka surat 112 ). 1977). Menteri Pendidikan Malaysia pada 12 Ogos 1997 (Berita Harian Ogos 13. tenaga dan kos. Produk dan perkhidrnatan yang berkualiti dan dapat memuaskan hati pelanggan hanya akan terhasil setelah wujudnya komitmen dan penyertr&n menyeluruh semua bahagian dan anggota di daIam sesebuah organisasi. Tidak ada satu organisasi sarna ada awam atau swasta yang dapat mengelakkan diri daripada terlibat dengan TQM. Najib Bin Tun Abdul Razz&. Masyarakat pula menikrnati keluaran dan perkhidmatan yang sewajarnya. Dalam masa pelaksanaan TQM ini menuntut komitmen dan motivasi yang tinggi di kalangan guru-guru sekolah ini. Guru-guru yang tinggi motivasinya akan membolehkan sekolah meningkatkan prestasi perkhidmatannya menuju kepada pembaharuan yang menggalakkan.18 Kesimpulan TQM merupakan satu keperluan dan b&m lagi sebagai satu pilihan (Mustafa Haji Daud. Sekali gus menjamin bukan sahaja kualiti keluaran atau perkhidmatan malah pulangan dan keuntungan yang memuasakan serta dapat menjamin gaji yang setimpal kepada setiap pekerjanya. Dato’ Sri Mohd.

jaminan kualiti. budaya kualiti. tanggungjawab kuahti.60 Kejayaan melaksanakan TQM sehingga memperolehi Sijil IS0 9002 memberi kemungkinan sama ada wujud kepuasan atau ketidakpuasan kerja di kalangan guru-guru akibat perubahan struktur pentadbiran dan penambahan beban tugas. peningkatan kualiti. jantina dan tempoh perkhidmatan. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti akan diletakkan di bawah satu faktor sahaja dinamakan pengurusan kualiti. budaya kualiti. . rakan sekerja. Faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kepuasan kerja guru-guru ialah seperti gaji.latihan dan pengiktirafan serta faktor-faktor demografi seperti umur. suasana kerja. Faktor-faktor utama tadi seperti tanggungjawab kualiti.

. 3. Perlis pada 8 dan 9 September 1997 setelah mendapatkan kebenaran secara lisan daripada Penolong Kanan Hal Ehwal murid. Penyelidik menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif kerana kaedah ini mudah mendapatkan perbandingan dan penganalisaan data statistik secara sistematik serta tepat dengan menggunakan perisian SPSS version 6. 3. reka bentuk kajian. sampel dan populasi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah pengumpulan data secara kuantitatif yang menyelidik tahap kepuasan kerja dan hubungan di antara kepuasan kerja dengan faktor-faktor yang berkaitan TQM seperti tanggungjawab. peningkatan kualiti. rakan sekerja. budaya kualiti. Tujuan kajian ini diadakan adalah untuk mengenalpasti tahap kefahaman guru- .1 Pengenalan . jaminan kualiti.61 BAB 3: METODOLOGI PENYELIDIKAN Bab ini membincangkan secara ringkas mengenai metodologi kajian yang merangkumi kajian rintis.0. latihan dan pengiktirafan. suasana kerja. Seramai 20 orang guru telah mengambil bahagian dalam kajian ini..2 Kajian Rintis (Pilot Test) Sebelum kajian sebenar dijalankan penyelidik telah membuat satu kajian rintis untuk memastikan kebolehpercayaan soalan Kajian ini dibuat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ She&h Ahmad. kaedah s pengumpulan data dan kaedah penganalisaan data. Arau.

8057 0.6429 0. Majid Konting (1994) nilai pekali Alpha Cronbach yang melebihi 0. Penyelidik mendapati semua arahan.8522 0. Jadual3.8536 0.7623 0.8138 .1 menunjukkan nilai pekali kebolehpercayaan data-data kajian rintis ini.62 guru terhadap arahan.7802 0.7086 0.8785 0.6 adalah mencukupi. ayat serta kandungan keseluruhan instrumen yang digunakan dan juga untuk mendapatkan pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi kesemua soalan dan pembolehubah.63 19 0.8067 0.8811 0. Pembolehubah Nombor soalan Nilai Alpha Nilai Alpha untuk setiap dimensi Tanggungjawab Suasana kerja Rakan sekerja Budaya kualiti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0. bahasa dan ayat yang digunakan adalah bersesuaian serta boleh difahami oleh semua guru yang mengambil bahagian dalam kajian rintis ini Menurut Mohd.8569 0.7776 0.8174 0.7803 0.1: Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronbach Untuk Soal Selidik Kajian Rintis Bagi 20 Orang Responden.8450 0.8438 0.7416 0. kesesuaian.6985 0.5333 0.5878 0.7055 0. Jadual 3. bahasa.

6814 0.- 0.7768 0.5932 0.3519 0.7242 0. Responden dikehendaki menandakan (-/) di ruang yang disediakan bagi pernyataan bersesuaian dengan diri mereka.424 1 0.7687 0. S (setuju).7675 0.7625 3.1 Soal Selidik Pada bahagian A terdapat empat soalan yang berkaitan dengan demografi responden.5606 .8400 0.63 Pembolehubah Nombor soalan Nilai Alpha Nilai Alpha untuk setiap dimensi Jaminan Kualiti Peningkatan Kualiti Latihan Dan Pengiktirafan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0. Pada bahagian B soal selidik terdapat 39 soalan (rujuk lampiran A di muka surat 102 ).6494 0.7746 Kepuasan Kerja 0.4086 0.6482 0..6625 0.7401 0.4833 0.7333 0.7584 0. Responden dikehendaki membulatkan jawapan yang dianggap paling sesuai dengan tanggapan mereka iaitu sama ada SS (sangat setuju).7178 0. TS (tidak setuju) dan STS (sangat tidak setuj u).7308 0.7185 0.6500 0. Penyelidik menggunakan soal selidik yang dikenali sebagai .3 Rekabentuk Kajian 33.

suasana kerja. jaminan kualiti. Soalan-soalan yang berkaitan dengan TQM ialah:1) Tanggungjawab soalan 1 hingga 5 2) Suasana kerja 3) Rakan sekerja 4) Budaya kualiti 5) Jaminan kualiti soalan 6 hingga 9 soalan 10 hingga 14 soalan 15 hingga 19 soalan 20 hingga 24 6) Peningkatan kualiti soalan 25 hingga 30 7 ) Latihan dan pengiktirafan soalan 32 hingga 35. rakan sekerja. . Nini B Rusgal (1996). Soalan-soalan pembolehubah bebas berkaitan dengan tanggungjawab kualiti. Dr. budaya kualiti. latihan dan pengiktirafan. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti akan dirangkumkan menjadi satu pembolehubah sahaja iaitu dinamakan pengurusan kualiti. Sementara satu pemboleh ubah bersandar iaitu kepuasan kerja dikaitkan dengan kesan pelaksanaan TQM di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.64 Organizational Climate Description Questionnaire (OCDQ) yang direkabentuk oleh Prof. Soalan-soalan yang berkaitan dengan kepuasan kerja guru-guru ialah dari 36 hingga 39. peningkatan kualiti. budaya kualiti. OCDQ mempunyai 39 item dan terbahagi kepada 8 pembolehubah. Tujuh pembolehubah bebas dikaitkan dengan TQM iaitu tanggungjawab.

Setelah mendapat kebenaran dari EPRD (Rujuk lampiran B di muka surat 110) penyelidik memohon pula kebenaran dari Ketua Sektor Pentadbiran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk menjalankan penyelidikan di sekolah (Rujuk larnpiran C di muka surat 111). 3.30 tengah hari di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma bagi pemerhatian perjalanan TQM dalam pentadbiran di sekolah ini.5 Kaedah Pengumpulan Data Sebelum menjalankan kajian. 3.30 pagi hingga 1.3.4 Populasi Dan Sampel Populasi kajian ini terdiri daripada semua guru Sekolah Menengah Kebangsaan Dernq Kangar yang seramai 72 orang iaitu 41 orang lelaki dan 3 1 orang perempuan.2 Pemerhatian Penyelidik telah berada bersama guru-guru selama empat hari bermula dari pukul 7.3.3 Temubual Kesempatan yang wujud semasa membuat pemerhatian digunakan oleh penyelidik untuk menemubual guru-guru bagi mengetahui persepsi mereka mengenai TQIvF dart kesan dalam prestasi kerja mereka setelah pelaksanaan TQM di sekolah ini. Kementerian Pendidikan. 3. Setelah mendapat kebenaran dari JPPN Perlis .65 3. Oleh kerana saiz populasi kajian ini adalah kecil maka populasi dijadikan sampel untuk kajian ini. penyelidik telah memohon kebenaran dari Bahagian Pem.ncangan Dan Penyelidikan Pendidikan (EPRD).

ANOVA. Setelah mendapat kebenaran dari pengetua barulah penyelidik mengedarkan borang soal selidik untuk semua guru. Dar-i perisian SPSS inilah diperolehi kekerapan. Kajian dijalankan selama empat hari iaitu mulai 16 hingga 19 September 1977. ujian-t. Guru-guru diberi kebebasan untuk memulangkan jawapan soal selidik pada hari mereka menerima soalan atau pun pada hari berikutnya. 3. analisa statistik seperti min.6 Kaedah Penganalisisan Data Semua soalan soal selidik yang lengkap dijawap dikumpulkan dan disemak oleh penyelidik Penyelidik telah menjalankan proses pengkodan dan data disusun mengikut kod angka dari 1 hingga 4. Kajian ini bertujuan untuk signifikan di antara pembolehubah bebas dengan menguji hubungan pembolehubah bersandar dan perbezaan signifikan dalam peringkat pembolehubah bebas terhadap pembolehubah bersandar. Ujian statistik ialah seperti berikut:- . Semua data yang dikumpul diproses dengan menggunakan perisian komputer SPSS version 6.0. regrasi dan analisa faktor. Semua guru telab member-i kerjasama dengan semua jawapan soal selidik dapat dikumpulkan semula dalam tempoh penyelidikan dijalankan. peratusan.66 barulah penyelidik membuat permohonan secara lisan kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Derma untuk membuat kajian di sekolah berkenaan. korelasi. sisihan piawai.

2. Ia digunakan untuk menyelidik hubungan di antara kepuasan bekerja dengan pembolehubah bebas. 3 dan 4.6. - 3.7 dan 8.6. :-.67 3. Ujian ini ialah untuk menguji perbezaan yang signifikan bagi kepuasan bekerja mengikut ciri-ciri demografi responden. Kajian ini digunakan untuk menunjukkan sama ada terdapat perbezaan yang signitikan di antara dua kumpulan dalam pembolehubah bebas kepada pembolehubah bersandar. . Untuk kajian ini kekuatan korelasi di antara dua pembolehubah ditetapkan berdasarkan kepada klasifikasi kekuatan korelasi yang dibentuk oleh Davis (1971) seperti yang ditunjukkan dalam jadua13. Ujian-t di sini digunakan untuk menguji sama ada terdapat perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dengan guru perempuan di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma setelah pelaksanaan TQM terhadap kepuasan kerja. .6.1 Ujian-t Ujian-t digunakan untuk menguji hipotesis 1. 3.6.3 Korelasi Pearson Korelasi Pearson ini digunakan untuk menguji hipotesis 5.2 Ujian ANOVA Ujian ini digunakan untuk menguji hipotesis 2.

50 .9 / Sangat Kuat Sempuma I 3.30 .0.69 0.0.68 Jadua13.05 ditentukan sebagai had kritikal untuk pengujian hipotesis.70 .6.29 Kekuatan korelasi Tiada kekuatan Sangat lemah Lemah Sederhana Ibat I 0. .05 adalah digunakan sebagai nilai tara untuk signifikan statistik.09 0 .0.0. 1 0 . Ini bermaksud bahawa had signifikan 0.2 : Kekuatan Korelasi I 0.4 Paras Signifikan Satu nilai p yang sama atau kurang daripada 0.01 .49 0.0.

9 43. semua Perbincangan akan .2 Analisis Diskriptif 4.1 100 .2.1 menunjukkan taburan responden berdasarkan jantina. Dalam kajian ini sebanyak 72 borang soal selidik telah diedarkan kepada guruguru yang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. jawapan telah dipungut semula. 4. tingar. Manakala bilangan guru perempuan pula ialah 31 orang dan mewakili 43.1: Taburan Responden Berdasarkan Jantina Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Bilangan 41 31 72 Peratus 56.69 BAB 4 : ICEPUTUSAN KAJIAN 4.1 Jantina Jadual 4. Daripada 72 responden dalam kajian ini didapati bilangan guru lelw seramai 41 orang iaitu mewakili 56. Jadual4.9%.menurut objektif kajian seperti yang terdapat dalam hipotesis kajian.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan semua dapatan dari kajian yang telah dilakukan.1% dari keseluruhan responden.

70

4.2.2 Umur Jadual 4.2 menunjukkan taburan responden berdasarkan kepada unmr. Golongan guru yang paling ramai sekali berada di dalam lingkungan umur 36 hingga 45 tahun iaitu seramai 39 orang dengan menduduki 54.2%. Lebih dari separuh bilangan guru sekolah ini berada di dalam golongan ini. Golongan kedua teramai berada di dalam lingkungan umur 26 hingga 35 tahun iaitu seramai 22 orang dengan diwakili oleh 30.6%. Golongan paling sedikit berada dalam lingkungan umur 46 tahlln ke atas iaitu 11 orang dengan diwakili oleh 15.3%. Guru di sini tiada yang berumur 25 tahun ke bawah. Jadua14.2 : Taburan Responden Berdasarkan Umur. Umur Kurang daripada 25 tahun 26 hingga 35 tahun 36 hingga 45 tahun 46 tahun ke atas Jumlah Bilangan 0 22 39 11 72 Peratus 0 30.6 54.2 25.3 100

4.2.3 Tempoh Perkhidmatan Jadual 4.3 menunjukkan taburan responden berdasarkan tempoh perkhidmatan sebagai guru terlatih. Golongan guru yang paling ramai sekali ialah mereka yang telah berkhidmat melebihi 15 tahun iaitu seramai 35 orang yang mewakili 48.6%. Golongan kedua ramai ialah yang telah berkhidmat antara 10 ke 15 tahun iaitu

71

seramai 18 orang yang mewakili 25%. Paling sedikit ialah golongan guru yang berkhidmat kurang dari 5 tahun iaitu 7 orang yang mewakili hanya 9.7%. Secara amnya bolehlah dikatakan kebanyakan guru-guru di sini terdiri dari mereka yang berpengalaman dan sudah berkhidmat melebihi 10 tahun.

Jadua14.3: Taburan Responden berdasarkan Tempoh Perkhidmatan. Tempoh Perkhidmatan Kurang dari 5 tahun 5 hingga 10 tahun 10 hingga 15 tahun 15 tahun ke atas Jumlah Bilangan 7 12 18 35 72 . Peratus . 9.7 16.7 25.0 48.6 100

4.2.4 Gaji Dan Elaun Jadua14.4 menunjukkan taburan gaji dart elaun responden. Golongan yang paling ramai ialah 39 orang yang menerima gaji dan elaun bulanan sebanyak RM 1001 hingga RM 2000. Golongan ini mewakili 54.2% dart diikuti dengan golongan yang menerima gaji dan elaun FUVI 2,001 hingga RM 3,000 iaitu 21 orang , diwakili oleh 29.2%. Golongan ketiga terbanyak ialah yang menerima gaji dan elaun melebihi RM 3,000 sebulan yang mewakili 29.2%. Golongan yang paling sedikit sekali ialah yang menerima gaji dan elaun kurang dari RM 1000 iaitu 5 orang diwakili to oleh 6.9%.

72

Jadua14.4: Taburan Responden Berdasarkan Gaji dan Elaun Bulanan. Gaji Kurang daripada RM 1,000 RM 1,00 1 hingga RM 2,000 RM 2,00 1 hingga RM 3,000 Lebih daripada RM 3,000 Jumlah / Bilangan 5 39 21 7 72 Peratus 6.9 54.2 29.2 3.7 100

4.3 Analisis Kebolehpercayaan Analisi kebolehpercayaan dibuat bagi setiap soalan dari jawapan yang diberikan oleh 72 responden. Pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi kajian sebenar memberikan nilai yang lebih tinggi daripada nilai semua kajian rintis. Jadual 4.5 menunjukkan nilai Alpha Cronbach untuk setiap soalan soal selidik sebenar dan kajian rintis.

73

Jadua14.5: Perbandingan Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronbach Untuk Soalan Soal Selidik Sebenar Dengan Kajian Rintis.
Pembolehubah Nombor soalan Nilai Alpha dari kajian rintis 0.63 19 0.6429 0.5333 0.7803 0.5878 0.8522 0.7623 0.7416 0.7086 0.8785 0.8536 0.8569 0.8438 0.8450 0.7802 0.8057 0.8067 0.7055 0.7776 0.7333 0.7185 0.7308 0.7242 0.7687 0.3519 0.4086 0.4833 0.424 1 0.6814 0.5932 0.7178 0.8400 0.6625 0.6482 0.7584 0.6500 0.6494 0.7675 0.7401

Tanggungjawab

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Suasana kerja

Rakan sekerja

Budaya kualiti

Jaminan kualiti

PeIlillgkatZIll kLlaliti

Latiatl dan pengiktirafan

Kepuasan

kerja

Nilai Alpha dari soal selidik sebenar 0.690 1 0.6953 0.5614 0.8286 0.6644 0.8944 0.8048 0.8604 0.7691 0.8937 0.8807 0.8910 0.8630 0.8491 0.8191 0.8264 0.8273 0.7248 0.8032 0.7586 0.7199 0.73 15 0.7995 0.797 1 0.6377 0.5694 0.5703 0.5772 0.6455 0.6530 0.7333 0.8537 0.6850 0.7483 0.8982 0.6927 0.7156 0.8168 0.7625

4 Perihal Pembolehubah Bersandar Kepuasan kerja responden merupakan pembolehubah bersandar dalam kajian ini. Tahap kepuasan kerja responden ditentukan melalui melalui skor yang dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kepuasan tinggi. Markah minimum untuk item-item ini ialah 4 manakala markah maksimumnya pula ialah 16. Penentuan skor kepuasan kerja ditentukan daripada item soal selidik mengenai kepuasan kerja.1%) iaitu golongan yang mempunyai tahap kepuasan kerja tinggi. skor. Didapati dari bilangan 72 orang guru di sekolah ini hanya seorang sahaja yang memperolehi skor 7 (1.167. Min untuk skor keseluruhan responden ialah 12. Oleh itu nyatalah yang tahap kepuasan kerja guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM adalah tinggi.4%) iaitu mempunyai tahap kepuasan kerja rendah.6 menunjukkan taburan tahap kepuasan kerja. Bilangan guru yang memperolehi skor 12 hingga 16 ialah 57 (79. bilangan responden dan peratusan.5%) memperolehi skor 8 hingga 11 iaitu mempunyai tahap kepuasan kerja sederhana. Sela tahap kepuasan kerja respoden mengikut skor ialah. . Seramai 14 orang (19. Kepuasan kerja rendah ialah untuk skor 4 hingga 7 ii. Kepuasan kerja tinggi ialah untuk skor 12 hingga 16. kepuasan sederhana dart kepuasan rendah. i. Jadual 4. Kepuasan kerja sederhana ialah untuk skor 8 hingga 11 iii.74 4.

4 11.7 2.2 50.75 Jadua14.8 6.1 Hipotesis Tentang Perbezaan i.7 9.5.6: Taburaan Responden Berdasarkan Tahap Kepuasan Kerja.0 9.5 Analisis Hipotesis 4. .8 1.9 100 Kepuasan sederhana 9 10 11 12 Kepuasan tinggi 13 14 15 16 hmlah 4. Tahap Kepuasan Kerja Kepuasan rendah Skor 7 8 Bilangan 1 2 1 8 3 36 7 7 2 5 72 I ” I Peratus 1.1 4.4 2. Hoi: Tiada perbezaan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.

0323.0165 dan merupakan satu nilai yang sangat kecil. Oleh itu terima hipotesis Ho1 yang menyatakan tiada perbezaan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.879. Dapatan ini menunjukkan tahap kepuasan kerja guru-guru sekolah ini adalah tinggi dan tiada perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dan guru perempuan terhadap kepuasan kerja.5 dan p = 0.7 menunjukkan keputusan ujian-t di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengab Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Jadual 4.0488 dan min untuk guru perempuan pula 3.76 HAM: Terdapat perberzaan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ujian-t digunakan untuk menguji hipotesis Ho1 _ Dar-i keputusan yang ditunjukkan nilai t = 0. Perbezaan nilai min ialah 0. . Nilai min untuk guru lelaki ialah 3.

455 . .200. Mean Difference = 0.77 Jadual 4.7: Keputusan Aualisis Perbezaa di Antara Jantina Terhadap Kepuasan Kerja Selepas Pelaksanaan TQM. .879 .879 Se of Diff .15 .0488 3.15 df 70 64. 199.73 7 t-test for Equality of Means Variances Equal Unequal t-value .108 . l&G!: Terdapat perbezaan yang signifikan di antara umur terhadap kepuasan keja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Derma selepas pelaksanaan TQM. t-test for Independent Samples of JANTINA Number Variable of Cases Mean SD SE of Mean Lelaki Perempuan 41 31 3.71 m2 .455 - 0.108 95% CI for Diff (-.0323 . Ho2: Tiada terdapat perbezaan yang signitikan di antara umur terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.0165 Levene’s Test for Equality of Variances: F = .233) ii. .233) c-. 114 P = .73 2-Tail Sin .

F. Variable MINKK By Variable UMUR Analysis of variance sum of Source Between Groups Within Groups Total D.. .8.I629 14.0814 F Ratio 0. 2 69 71 Squares .8: Keputusan ANOVA Di Antara Umur Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. .3919 F Prob.3371 14. Oleh itu hipotesis Ho2 diterima. Keputusan ujian ANOVA ditunjukkan pada jadua14. HAM: Terdapat hubungan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja di . 111.6772 . Ho3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.3919 dan F Probability = 0.000 Mean Squares 0. Jadua14. ini menunjukkan tiada wujud perbezaan yang signifikan di antara kepuasan kerja guru-guru Sekolah Menengah Derma.78 Ujian ANOVA menghasilkan nilai F ratio = 0.6772.

9: Keputusan ANOVA Di Antara Tempoh Perkhidmatan Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.F. Variable MTNKK By Variale TKHIDMAT Tempoh Perkhidmatan Analysis of variance sum of Source Between Groups Within Groups Total D.5000 F Squares .7947.79 kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.2158 14.9 Jadual 4.2101 F Ratio .7947 .3425 prob. 3 68 71 Mean Squares . Ini menunjukkan bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Oleh itu hipotesis Ho3. Keputusan ini ditunjukkan pada jadua14.2842 14. Ujian ANOVA menghasilkan nilai F ratio = 0.yang menyatakan tiada terdapat perbezaan yang signifikan di ztntara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja selepas pelaksanaan TQM diterima.0719 . .3425 dan F probability = 0.

3075.10.22 19 dan F probability = 0.80 iv. Oleh itu hipotesis HOA diterima. HAM: Terdapat pebezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun bulanan terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Keputusan ini ditunjukkan pada jadual4. Ujian ANOVA menghasilkan nilai F ratio = 1. Ini menunjukkan bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. . Ho4: Tiada terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun bulanan terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.

rakan sekerja (hipotesis 6).81 Jadual 4.2023 F Ratio 1.2 Hipotesis Tentang Korelasi Ujian Korelasi Pearson digunakan untuk menentukan korelasi di antara faktorfaktor. Variable MINKK By Variable GAJI Gaji dan elaun Analysis of Variance -7 sum of Source Between Groups Within Groups Total D.2219 F Prob.F.7417 13.7583 14.5000 Mean Squares . 3085 ’ 4.10: Keputusan ANOVA Di Antara Gaji Dan Elaun Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. . Squares 3 68 71 .5. suasana kerja (hipotesis 5). latihan dan pengiktirafan (hipotesis 7) dan pengurusan kualiti (hipotesis 8).2472 . i. H05: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor suasana kerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.

847 iaitu tidak signifikan.11: Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubah Bebas Suasana Kerja. Jadual 4.0232 (72 I P = 0. Korelasi koefisien di antara faktor suasana kerja dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Dar-ma selepas pelaksanaan TQM memberikan nilai korelasi r = 0. MINSK Pettinjuk: MINKK ialah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan MINSK ialah min skor soal selidik untuk suasana kerja .0232 (72 1 P=O.82 HAS: Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor suasana keja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.oooo (72 ) P= .oooo (72 ) P=. Korelasi yang tidak signifikan ini menunjukkan bahawa faktor suasana kerja tidak mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja guru-guru di sekolah ini selepas pelaksanaan TQM. Correlation Coefficients MINKK MINKK 1 .11. 0. Oleh itu hipotesis nul diterima. Keputusan ini ditunjukkan pada jadual4.0232 dan p = 0. 847 1 .847 MINSK 0.

HAM: Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor rakan sekerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah kebangsaan Derrna selepas pelaksanaan TQM.2871 dan p = 0. Oleh itu di terima HAM. dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM adalah signifikan pada r = 0.014. Keputusan ini ditunjukkan pada jadual4. HO& Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor rakan sekerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.12 . Korelasi koefisien di antara faktor rakan sekefja . Keputusan ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan dan f&or rakan sekerja mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja keseluruhan. Namun demikian jika dilihat pada nilai r yang di berikan itu menunjukkan pengaruhnya tidak begitu kuat terhadap kepuasan kerja guru-guru.83 ii.

Korelasi koefisien di antara faktor latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma adalah signifikan pada I= 0. Petunjuk. EU7: Terdapat hubungan yang signifikan di antara f&or latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.014 0. Ho7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. MlNRS ’ 0. MINKK ialah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan. iii.oooo ( 72 ) P=.2871 ( 72 ) P = 0. Oleh itu diterima HA7.2871 ( 72 ) P =0.4056 dan p = 0. MINRS ialah min skor soal selidik untuk rakan sekerja. Correlation Coefficients MINRS 1 .84 Jadual 4.000 ( 72 I P=.014 1.12: Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubab Bebas Rakan Sekerja. Keputusan ini .0000.

Jadual 4.menunjukkan bahawa wujud hubungan positif yang kuat dan faktor latihan dan pengiktirafan mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru.000 1 . Keputusan ini ditunjukkan pada jadua14. MINLP 0.4056 ( 72 1 P = 0. Ho& Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pengurusan kualiti dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. iv. MINKK ialah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan.13. .0000 MJNLP 0. MINLP ialah min skor untuk soal selidik untuk latihan dan pengiktirafan. Correlation Coefficients 1 .13: Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Latihan Dan Pengiktirafan. Petunjuk.oooo ( 72 > P=. ELAS: Terdapat hubungan yang signifikan di antara pengurusan kualiti dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.- .oooo ( 72 ) P=.4056 ( 72 > P = 0.

tanggungjawab kualiti signifikan pada r = 0.0574 dan p = 0. Korelasi koefisien di antara f&or pengurusan kualiti dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM ad&h seperti berikut.207 signifikan pada r = 0. Oleh itu hipotesis Ho8 diterima.133.582 signifikan pada r = 0.1506 dan p = 0. Semua faktor yang terangkum dalam pengurusan kualiti ini adalah tidak signifikan. budaya kualiti. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti. diperolehi itu.86 Pengurusan lcualiti merangkumi tanggungjawab kualiti. Jadual 4.632 budaya kualiti jaminan kualiti peningkatan kualiti signifikan pada r = 0.1780 dan p = 0. Korelasi koefisien yang tidak signifikan ini menunjukkan bahawa faktor pengurusan kualiti tidak mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.0660 dart p =0.14 menjelaskan lagi keputusan yang .

oooo ( 72) P= Petunjuk.987 0.oooo ( 72) p=. MINESK:ialah min skor soal selidik untuk budaya kualiti.768 -0.1462 ( 72) p = 0.0574 ( 72) p = 0.0574 ( 72) p = 0.0354 1 .1462 ( 72) P = 0.0660 ( 72) P = 0.007 1 .1786 ( 72) p=o.oooo ( 72) ( 72) P=O.768 P = .0019 ( 72) P = 0.o95 0.oooo ( 72) ( 72) P=O.3 146 ( 72) P = 0. MINKK iaiah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan.1786 ( 72) p=o.632 0.987 P = .1982 ( 72) p=o.0976 ( 72) P = 0.133 MINTJ 0.3 146 ( 72) p = 0.01506 ( 72) p = 0. .220 -0.207 0.582 -0.632 1.95 MINBK 0.0976 ( 72) p=o.1506 ( 72) P = 0. 0.0354 ( 72) p = 0.14 : Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Tanggungjawab Kualiti.415 MINJK 0.007 MINPK 0.582 0.0019 1 .220 0. -0. 0.0000 ( 72) p= .207 -0.133 -0. MINTJ ialah min skor soal selidik untuk tanggungiawab kualiti. Jaminan Kualiti Dan Peningkatan Kualiti.87 Jadual 4.415 0.1982 ( 72) p = 0. Correlation MINTJ coefficients MINBK MINK MINPK 1 . 0. Budaya Kualiti.0660 (72) * p = 0.

6 Kesimpulan Keputusan kajian ini secara keseluruhannya memperlihatkan faktor-faktor rakan sekerja berserta latihan dan pengiktirafan sahaja yang mempunyai korelasi yang signifikan dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. MINPK ialah min skor soal selidik untuk peningkatan kualiti. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan di antara mereka dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. . Faktor-faktor lam seperti suasana kerja dan pengurusan kualiti yang merangkumi tanggungjawab kualiti.88 MINJK ialah min skor soal selidik untuk jaminan kualiti. 4. budaya kualiti.

89

BAB 5: PERBJINCANGAN

5.1 Pengenalan

Dalam bab ini akan dibincangkan mengenai perbezaan, perhubungan dan pengaruh yang wujud di antara faktor pekerjaan dan faktor bukan pekerjaan dengan kepuasan kerja keseluruhan yang berkaitan dengan TQM di kalangan guru-guru Sekolab Menengab Kebangsaan Derma, Kangar. Faktor bukaqekerjaan ialab

seperti jantina, umur dan rakan sekerja sementara faktor pekerjaan pula berkaitan dengan tempoh perkhidmatan, gaji dan elaun, latihan dan pengiktirafan, suasana kerja dan pengurusan kualiti yang merangkumi tanggungiawab, budaya kualiti, jaminan kualiti serta peningkatan kualiti.

5.2 Perbincangan Hasil Kajian 5.2.1 Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM menunjukkan kepuasan yang tinggi iaitu meliputi 79.1% dari semua guru, kepuasan sederhana meliputi 19.5% dan kepuasan rendah hanya 1.4% sahaja. Dapatan ini serupa dengan hasil kajian Mariana Qthman (1982) dan Nor A&ah Mohd. Salleh (1988). Keputusan ini menunjukkan kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor pekerjaaan dan faktor bukan pekerjaan. Kesan kepuasan kerja ini akan menyumbangkan kepada

penarnbahbaikan ber-terusan,

budaya kualiti, peningkatan kualiti dan jaminan

90

kualiti. Dapatan ini menyokong teori yang pemah dikemukakan oleh Locke (1976) dan Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg ( 1955).

5.2.2 Faktor Bukan Pekerjaan i. Jantina Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dengan guru perempuan terhadap kepuasan kerja guru-guru sekolah ini. Hasil pemerhatian dan temubual penyelidik dengan guru-guru menunjukkan bahawa guru-guru lelaki dan guru-guru perempuan menunjukkan komitmen dan tanggunglawab yang tinggi kepada murid-murid dan arahan dari pihak pengurusan atasan sekolah. Dapatan ini menyokong hasil kajian penyelidik tempatan seperti Ghazali (1979), Sharifah Nor dan Zaidator Akmaliah (1993) dan Wong Siew Yock (1995). Walau bagaimana pun hasil kajian ini berbeza dengan hasil kajian yang telah dijalankan oleh Abd. Main (1989) dan Abdul Patah dan Katlik (1986) yang mendapati tahap perbezaan yang signifti di antara pekerja lelaki dengan pekerja perempuan terhadap kepuasan kerja. Mereka mendapati tahap kepuasan kerja pekerja lelaki lebih tinggi daripada tahap kepuasan kerja pekerja perempuan dan mendapati pekerja perempuan kurang berpuas hati dengan pekerjaan mereka.

91

ii Umur Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan di antara urnur terhadap kepuasan kerja. Oleh kerana guru-guru sekolah ini majoritinya berumur 35 tahun ke atas iaitu mewakili 70% daripada semua guru maka diandaikan yang mereka mempunyai kepuasan kerja yang hampir sama. Hasil penyelidikan menyokong dapatan kajian Aminuddin (1994). Namun begitu terdapat hasil penyelidikan yang menunjukkan bahawa perbezaan umur member-i kesan terhadap kepuasan kerja iaitu pekerja yang la&a mempunyai’tahap kepuasan kerja yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja muda. Penyelidik-penyelidik tempatan yang mendapati perbezaan umur member-i kesan terhadap kepuasan kerja ialah seperti Abd. Main (1989), Abu Bakar Hashim (1985) dan Ghazali ( 1979). Mereka mendapati pekerja-pekerja lama lebih setia kepada pekerjaan mereka sedangkan pekeja muda tidak begitu setia dengan pekerjaan mereka dan akan berpindah kepada kerja yang lebih menarik apabila ada peluang.

iii Rakan Sekerja Hasil kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara rakan sekeja dengan kepuasan kerja. Dapatan ini menunjukkan terdapat hubungan Dapatan ini

positif dan mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja.

menunjukkan bahawa guru-guru yang mempunyai rakan sekerja yang akrab dapat bekerja dalam satu kumpulan dan mewujudkan persef~ ke arah mencapai objektif sekolah. Rakan kerja yang baik akan saling bantu membantu dan boleh mencetuskan kepuasan kerja yang tinggi di kalangan guru-guru. Dapatan ini

Walaupun terdapat perbezaan pendapatan di antara guru- . 5.6%.2. Tempoh Perkhidmatan Faktor tempoh perkhidmatan menunjukkan tiada wujud perbezaan yang signifrkan dengan kepuasan kerja guru-guru. Salleh (1988) dan Sharifah (1994) yang menyatakan tempoh perkhidmatan mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja pekerja iaitu pekerja yang lebih lama berkhidmat mempunyai kepuasan kerja yang tinggi berbanding dengan pekerja-pekerja baru. bagi guru-guru yang berkhidmat kurang dari 10 tahun pun mungkin dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pekerjaan yang wujud di sini bersama dengan guru yang telah lama berkhidrnat. Kajian ini bercanggah dengan dapatan hasil kajian tempatan oleh Nor Azizah Mohd.92 menyokong Teori Kotingensi yang telah diutarakan oleh Fred Fiedler (195 l). Dapatan ini mungkin disebabkan majoriti responden adalah guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ke atas iaitu 73. ii Gaji dan elaun Faktor gaji dan elaun menunjukkan bahawa tiada wujud perbezaan yang signifikan dengan kepuasan kerja guru-guru di sekolah ini. Dari dapatan ini jelas menunjukkan bahawa guru-guru berpuas hati dengan gaji dan elaun bulanan yang diterima oleh mereka.3 Faktor Pekerjaan i. begitu juga menyokong kepada hasil kajian oleh Sylvia dan Hutchison (1985) dan Khaleque dan Rahman (1987) yang menyatakan rakan sekerja memainkan peranan dalam meningkatkan kepuasan kerja di kalangan pekerja-pekerja.

Hubungan yang wujud adalah positif dan kuat iaitu menunjukkan bahawa latihan dan pengiktira.fan sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Keputusan ini tidak selaras dengan Teori Dauglas MC Gregor yang menyatakan faktor suasana memberi kesan kepada kepuasan untuk bekerja kepada pekerja-pekerja di dalam sesebuah organisasi itu.000 ke bawah (38. Dapatan ini menjelaskan bahawa suasana kerja tidak mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja guru-guru Oleh itu nampaknya guru-guru boleh bekerja dalam berbagai suasana mengikut keperluan dan keadaan semasa di sekolah ini. fisiologi dan keselamatan.93 guru yang menerima RM 2. namun demikian guru-guru di sini mungkin merasakan keperluan mereka mencukupi dari segi sosial.1%) dengan yang mendapat RM 2.000 kebawah (61. iv Latihan dan Pengiktirafan Hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara latihan dan pengiktirafan terhadap kepuasan kerja guru-guru. Bagi pengkaji tempatan seperti Abu Bakar Hashim ( 1985) dan Abd Patah (1986) mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaji dengan kepuasan kerja iii Suasana Kerja Hasil kajian menunjukkan tiada wujud hubungan yang signifikan di antara suasana kerja dengan kepuasan kerja guru-guru.9%). Dapatan ini bersesuaian dengan Teori Keperluan Hirarki yang dikemukakan oleh Maslow (1959) dan Teori Nilai Locke (1976). Dapatan ini menyokong Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg (1955) dan Teori Keperluan Hirarki oleh Maslow (1959). .

gaji dan elaun. Pengurusan Kualiti Pengurusan kualiti di sim merangkumi tanggungjawab kualiti. suasana kerja dan pengurusan kualiti tidak mempengaruhi kepuasan kerja. Dapatan penyelidikan memmjukkan hanya rakan sekerja serta latihan dan pengiktirafan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja manakala faktor-faktor lain seperti jantina. Oleh itu jelaslah bahawa tanggungjawab kualiti. Faktor latihan dan pengiktirafan mempunyai hubungan yang kuat kepada kepuasan kerja manakala rakan sekeja mempunyai hubungan yang agak lemah dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Dapatan kajian mendapati semua yang merangkumi pengurusan kualiti ini tiada wujud hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja guru-guru di sekolah ini. budaya kualiti. tempoh perkhidmatan. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti tidak mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja guru-guru. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti. Motivasi Dua Faktor Herzberg (1955) Dapatan ini tidak selaras dengan Teori 5. umur.3 Kesimpulan Kajian Penyelidikan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan TQM memberi kesan kepada tahap kepuasan bekerja guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. budaya kualiti.94 v. Guru-guru mungkin merasakan keadaan yang serupa semasa pengurusan mengikut kaedah tradisional iaitu sebelum pelaksanaan TQM dahulu. .

.4 Masalah Kajian Tumpuan penyelidikan hanyalah di sebuah sekolah menengah sahaja kerana sekolah inilah satu-satunya yang menjadi perintis pelaksanaan TQM peringkat sekolah menengah di Malaysia. in ~ . penyelidikan dalam skop yang lebih luas lagi mengenai pelaksanaan TQM boleh dilakukan. . beberapa kajian selanjutnya berkaitan TQM dan kaitannya terhadap kepuasan kerja anggota-anggota Kementerian Pendidikan Malaysia di semua peringkat boleh dilakulcan.9% tidak boleh diabaikan kerana golongan ini merupakan satu perlima dari keseluruhan guru-guru sekolah ini.95 5. Cadangan-cadangan yang diberikan ini merupakan hasil daripada kajian yang telah dilakukan. Oleh itu keputusan yang diperolehi hanyalah menggambarkan keadaan semasa yang wujud di situ. Namun demikian untuk masa-masa yang akan datang apabila semua sekolah menengah melaksanakan TQM. i. Namun demikian golongan yang mempunyai tahap kepuasan kerja sederhana dan rendah sebanyak 20. Dikhuatiri nanti golongan yang kurang berpuas hati ini akan menjadi duri dalam daging dart mungkin menjadi penghalang kepada kelicinan pentadbiran serta boleh menyekat peningkatan prestasi sekolah di bidang .1% daripada semua guru.5 Rumusan Bagi mencapai tujuan penyelidikan dengan hasrat untuk memperkembangkan lagi ilmu. 5. Dapatan penyelidikan ini memmjukkan bahawa kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM adalah tinggi dan mewakili 79.

Oleh itu guru-guru sangat mengharapkan agar dapat meraih peluang latihan dan pengiktirafan ini kerana perkembangan dan . Dicadangkan dilakukan penyelidikan seterusnya untuk mengetahui punca-punca penyebab kepada tahap kepuasan sederhana dan rendah bagi golongan 20. 1996) atau kepimpinan melalui teladan dipersepsi oleh guru-guru sebagai stail yang disukai oleh mereka. Melalui program kelab keluarga yang aktif dapat menggalakkan interaksi yang lebih mesra sesama ahli dan diharapkan dapat mengurangkan perasaan perbezaan yang wujud di antara guru-guru seperti perbezaan latar belakang dan kelulusan. Pengetua yang baik mesti mempunyai kualiti sebagai seorang pengurus organisasi yang cemerlang dan dapat menjadi seorang pemimpin yang disegani serta boleh mencetuskan suasana kerja dalam keadaan harmoni di antara guru-guru Guruguru pula dapat bekerja dalam suasana yang selesa. Bagi meningkatkan lagi tali silatulrahim dan kemesraan sesama guru. Faktor rakan sekerja mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tahap kepuasan kerja guru-guru sekolah ini.9% itu. kekeluargaan dan sukan.. 111. Faktor latihan dan pengiktirafan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja guru-guru.96 akademik dan kokurikulum. Diharapkan pengetua sekolah ini dapat mengekalkan stail pengurusan trusf (A&an. ii. .. saling bekerjasama dan tolong menolong di antara mereka. mereka boleh menubuhkan kelab keluarga dan melalui kelab im mereka boleh menganjurkan program pendidikan.

. tidak seperti sebelum ini ada guru yang tidak berpeluang mengikuti kursus yang diminatinya sehingga beliau bersara.97 kemajuan teknologi maklumat di dunia pada hari ini turut memaksa perubahan yang drastik di bidang pendidikan. Namun demikian peluang yang wujud itu agak terhad dan hanya segelintir kecil sabaja yang berjaya memperolehinya. Oleh itu adalah dicadangkan agar peluang-peluang latihan diperluaskan secara menyelurub supaya lebih ramai lagi guru dapat menikmatinya. Begitu juga dengan peluang kenaikan pangkat sepatutnya diperbanyakkan lagi supaya guru-guru dapat merasa sekurang-kurangnya sekali seumur hidup berbanding dengan keadaan sekarang yang begitu ramai guru bersara dengan kategori yang sama seperti dia bermula di dalam perkhidmatan pendidikan. Begitu juga pengiktirafan dari segi perjawataq pangkat dan pergerakan gaji menegak atau melintang di bawah SSB.

Jones G. Jurnal Pendidikan UKM 3 & 4 : 51-57.98 BIBLIOGRAFI Abd. Main Salimon ( 1989 ). Total Quality Management: Eight Lesson To Learn From Japan. Motivasi Dan Prestasi Model Guru Dan Tentera. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Management Services. University of Houston. New York. F. Prentice Hall.J. Gower Publishing Limited. Bralla. An-old. MC Grov-Hill Inc. Kuala Lumpur : Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Perkhidmatan Awam Malaysia Ke Arah Wawasan 2020. PHD Dissertation. Ahmad Sarji. Kepimpinan. Ohio University. Columbia. Design for Excellence. Introduction to Materiais Management. Azizan Nayan. An Analysis of Job Satisfaction Among Academic Stafford University in Malaysia. Product Development and the Environment. Tesis sarjana UUM. J.D. “Perkaitan Kepuasan Kerja dan Pencapaian Mendelegasikan Tugas Dengan Faktor-f&or Personel dan Pentadbiran Di Kalangan Pengetua Sekolah Menengah” . Tanpa Terbit. 11 West 19* Street. . Kotlik ( 1986 ). (ed). Burall. England. Hampshire. Aminuddin Mohd Yusof ( 1994 ). Tanpa Terbit. Ohio. New Jerssey. ( 1989 ). I”’ ed. moral status. Pateh Abd.W. learns of education. Abd. “Job Satisfaction of Vocational Agriculture Teacher in the Southeastern United States” _The Journal ofthe American Association of Teacher Education in Agriculture. ( 1996 ).R. and Sergiovanni T. J. Carver. . Abu Bakar Hj Hashim ( 1989 ). Atkinson. Aminuddin Mohd Yusof ( 1994 ).E dan Nadem. Abdul Hamid ( 1995 ). New York : MC Graw-Hill. 27(i) : 33-38. Staii Pengurusan Pengetua Memberi Kesan Kepada Suasana Kerja : Satu kajian di sekolah-sekolah Menengah di Negeri Perlis. Tony ( 1996 ).Organizational and Human Behavior : Focus on school. length of service and age. Paul ( 1996 ). Malek dan J. Upper Saddle Kiver. Job satisfaction among secondary school teachers with regard to their d@erences in gender. P.

( 1967 ).B. An Investigation of the Sources of Job Satisfaction of Malaysia School Teachers. In M. Cambridge Mass. F.M. Mausner and B. Ghazali othman ( 1979 ).T. April 1993. Human Relations 40(7): 401-416. D. Out of the Crisis. Personel Management. P.M. Locke. Center for Advanced Engineering Study. A. ( 1980 ). Handbook of Industrial and Organizational Psychology. ( 1986 ). ( 1995 ).B. Ed. Rand MC Nally. . New York : MC Graw-Hill.T. & Chong. Herzberg. ( 1994 ).V. ( 1976 ). E. ( 1983 ). P. Khaleque. I. New York : MC GrawHill. Rahman ( 1987 ). Guzzetta. Publishing Company. Conformity assessent and Charity Policy IS0 9000 Workshop. A Theory of Leadership Efictiveness. Gryna. IS0 9000 and Supplier quality assurance Quality.V. Los Angeles. ed. Hoyle. W. Total Quality Control. ( 1959 ). Dunnette (ed. February 25 1994. Margaret Attwood ( 1989 ). Singapore : Prentice Hall. Quality Planning and Analysis .D.A. Crosby.). “The Nature and Causes of Job Satisfaction”.E. Dunston. Deming. Fiedler. The Motivation to Work New York : John Wiley and Son Inc. Synderman. Qua/@ Assurance : A~J Austraiia guide to IS0 9000 cert$cation.H. 1297-1350.. IS0 9000 qualily systems handbook..D.A. ( 1989 ). Oxford : Butterworth-Heinemann Juran. J. ). Let’s Talk Quality. S. N. -c Feigenbaum. and F. Dissertation. F. Jr. L. 31 Ed. Ek.99 Chestnut. ( 1997 ). ( 2nd. dan M. New York : MC Graw-Hill. : M. New York : MC Graw-Hill.I. A.2nd. “Perceived Importance of Job Facets and Overall Job Satisfaction of Industrial Workers”. Macmillan Professional master . William R. University of California. Quality Management System : Assessement to IS0 9000 : 1994 series. B.

E. A. ( 1995 ). New York : MC Graw-Hill. and T..what . 20 l-222. London. Job Satisfaction and Professional Needs of College-Trained Teachers in Selangor. Sallis. Organizational Behavior : Concepts Controversies and Appiicatisme (6 th. Philadelphia Kogan Page. Education Studies. Teacher’s Attributions of Responsibility for Occupational Stress and Satisfaction: An Organisation Perspective. Kaedah PenyeZidikan Dewan Bahasa dan Pustaka. dan Solman. The Human side of Enterprise. PI-ID Dissertation. Prentice Hall Inc. Michigan State University. Othman ( 1982 ). ( 1993 ).C. Maslow A. MC Gregor. ( 1992 ).ed) New Jersey : Prentice Hall International. Pascale. 3 . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Cherg ( 1996 ).100 Mariana bt. R. Tanpa terbit. Kementerian Pendidikan Malaysia. TQM Magazine. Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkahlaku Manusia. 2nd ed. Future Development in Total Quality Management . P. Sikap dan kepuasan kerja pentadbir sekolah : Satu kajian kes di kalangan guru-guru besar di Johor Bahru. Universiti Kebangsaan Malaysia. Penghantar Psikologi.7. R. The Art of Japanese Management. TQMand IS0 9000 for architecures and designers. E. ( 1960 ). New York : Harper and Row. Nor Azizah Mohd Salleh ( 1988 ). ( 1970 ). Douglas. Dan Athos. chaphon & Hall. Inc. Inc. Podolsky. MC Cormick. J. pp-8. New Jersey 07632. 2-6 Bowndety Row. Production and Operations Management. Kuala Lumpur : Mustafa Haji Daud : Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ). Sanderson. . ( 1992 ).H. New York: MC Graw Hill. ( 1993 ). Russell. Stepher. Pendidikan. S. Ttal Quality in Education. Inc. Tanpa Terbit. Mohamood Nazar Mohamed ( 1990 ). Malaysia and its Implication for Continning Education. Robins. No. UK. Nelson. Ist ed. M. ( 1995 ). Motivation and Personality. 9E18HH. Roberta S. 18(2). Majid Konting ( 1990 ).3 1.T. C. Englewood Cliffs. ( 1981 ). Vo1.G. Warner. Tesis Sarjana Muda._ can we learn for the past ?.

. The Basic : SPSS for Window.89-99. kajian Ilmiah. hal. Meninjau Tahap Kepuasan Kerjb Guru-guru Sekolah Menengah Gred A di daerah Manjung. R. Jilid 39(5). Chicago : North Michigan Evenue. . Human Relations. I . Puteh Zahari ( 1994 ). . Leadership and Excellent in Schooling. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Pendidikun. Sharifah bt. Lumpur. Illinois. ( 1994 ). 38(9): 841-859. 346-352. Barry ( 1997 ). A survey _ of job satisfaction of commerce and entreprenuership teachers in Malaysia. Vol. Nor dan Zaidatul Ahmaliah Lope Pihie ( 1993 ). Hutchison ( 1985 ). Education Leadership. Utusan Malaysia. Wong Siew Yock ( 1995 ). Malaysia. 18. Kamus Dewan.101 Sergiovani. Perak Tesis Sarjana UUM. T. Bhd. 102. Kuala . dan T. Thomas J.J. Dewan Bahasa dan Pustaka. Total QuaZity Organization Penerbit Piramid Sdn.1&2 Jln 8/62a Bandar Menjalara 52200 Kuala Lumpur. Faktor Usia dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja di kalangan Guru. Johnson Teach? _ A Study of Teacher Motivation”. Jun 13 1996. Tanpa Terbit. SPSS Inc. Sharifah Md. Teuku Iskandar ( 1984 ).D. ( 1984 ). “What Make Ms. Sylvia.

LAMPIRAN A 102 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SINTOK. Lelaki q c l 1 2. Segala maklumat yang diberikan oleh tuan/puan adalah sulit dan hanya digunakan untuk tujuan penyelidikan ini. Umuranda. BAHAGIANA Sila tandakan -/ pada perkara yang berkenaan dengan diri anda.35tahun 3. Dipohon kerjasama tuan/puan menandakan di nombor berkenaan.45 tahun 4. KEDAH. Kurang daripada 25 tahun rl 1 2. 1. 26 . Kerjasama tuan/puan saya dahului dengan ribuan terima kasih. 36 . Soal selidik ini bertujuan untuk mengumpul maklumat berkenaan kesan pengurusan kualiti menyeluruh ke atas kepuasan kerja guru-guru. 1. Perempuan 2 2. Jantina. 1. 46 tahun dan ke atas 0 cl q 2 3 4 .

000 dan ke bawah 2.000 0 3 4. RM 1.103 3 Tempoh anda berkhidmat 1 Kurang daripada 5 tahun q III 1 2 5 hingga 10 tahun 2 3 10 hingga 15 tahun 0 3 4 15 tahun ke atas q q cl 1 4 4 Gaji dan elaun anda sekarang 1.001 hingga RM 2. RM 2. RM 1. RM3.000 2 3.001 hingga RM 3.OOl dankeatas tl 4 .

104 BAHAGIAN B Sila tandakan darjah persetujuan anda dengan setiap pernyataan di bawah dari skala SS (Sangat Setuju) ke STS (Sangat Tidak Setuju). Kod di bawah member-i makna berikut: ss S TS STS Sangat Setuj u Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Sila bulatkan jawapan anda Tanggungjawab 1. 4 . Organisasi saya memberi makna yang besar kepada dir-i saya SS S TS STS SS S TS STS SS SS S S TS TS STS STS SS S TS STS . Saya berbangga berada di organisasi ini 3 . 5. Penerimaan dir-i saya dalam organisasi adalah baik. 2 . Saya bermotivasi tinggi di dalam organisasi saya. Saya sanggup member-i sumbangan yang lebih demi meningkatkan prestasi organisasi saya.

Menunjukkan tahap kepercayaan yang tinggi di antara satu dengan lain. Option utama guru-guru adalah asas mama bagi pangagihan beban tugas mengajar. 9 . 11. Bekerja di dalam kumpulan adalah popular di sekolah kami. SS S TS STS El STS LYmIIl SS S TS SS S TS STS lYIImIl SS S TS STS El SS S TS STS I . Arahan yang diberi oleh pengurusan atasan boleh difahami dengan jelas oleh staf pada setiap masa. Komunikasi kepada staf adalah tepat. 13. 12. 8.105 Suasana kerja S 6 . L Rakan Sekerja 10. TS STS lIzi s TS STS 1_1 S S TS TS STS I-i STS . Menghormati pendapat/ idea yang dikemukakan dalam kumpulan. Adalah mudah bagi mendapatkan kerjasama dari rakan-rakan setugas saya. Sekolah kami menekankan “zero defect” di dalam penyerahan laporan-laporan yang diperlukan. 7 . Semua orang di sekolah kami mempunyai peluang untuk bekerja di dalam kumpulan. 14.

Menekankan pengajaran dan pelaksanaan tugas berkuahti dikalangan guru 18. 22. Menyediakan artikel-artikel “Kualiti menyeluruh”kepada guru-guru. ss TS STS n Jaminan Kualiti 20. dan persidangan tentang pengurusan kualiti menyeluruh. Kelihatan berpengetahuan tentang Makna “Kualiti sebagai cara hidup” 16. Memastikan pegawai-pegawai dari pejabat pendidikan negeri dijemput untuk member-i Ceramah bagi program strategi meningkatkan kualiti. SS S TS STS L--l SS S TS STS / SS S TS STS L-l . Kami tahu dengan tepat siapa yang membuat keputusan berkenaan sesuatu isu yang spesifik atau masalah. n ss TS STS rl 19. SS S TS STS i SS S TS STS II I ss TS STS . Sekolah kami mempunyai carta organ&i yang menakrifkan siapa melapor kepada siapa dengan jelas. 2 1 Saluran komunikasi sekolah kami menakrifkan dengan jelas kepada siapa sesuatu komunikasi itu ditujukan. Menyediakan peluang-peluang bagi guruguru untuk menghadiri seminaqbengkel. 15. 17.106 Budaya Kualiti.

Pelajar-pelajar diberi peluang untuk mengenal dan mengguna komputer 30. SS S TS STS !YIIIIl SS S TS STS L---l SS S TS STS r - 7 SS S TS STS SS S TS STS I SS S TS STS 1 . 24. 28. Undang-undang dan peraturan diaplikasikan secara seragam kepada semua staf SS S TS STS LIzI SS S TS STS Perningkatan Kualiti.terang dart mempunyai peredaran udara yang baik.inilai positif terutamanya kebanggaan menjadi warga Malaysia. Ketidakpuasan hati guru didengar dan diberi pertimbangan yang wajar. 27. Bilik guru tidak sesak.107 23. 26. Polisi sekolah kami diterangkan dengan jelas kepada kami. 25. Pelajar-pelajar didorong dengan nila. Gum-guru diberi keutamaan mengajar matapelajaran option mereka. Bilik darjah di sekolah saya adalah terang dan mempunyai peredaran udara yang bark pada setiap masa. 29.

33. Saya telah menghadiri seminar atau bengkel berkenaan matapelajaran option saya bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di dalam pengajaran saya SS S TS STS m L I 32. peraturan dan undang-undang servis kualiti. 3 1. 35. Sekolah kami mempunyai satu hari pengiktirafan bagi pelajar-pelajar yang mendapat pencapaian cemerlang di dalam PMR dan SPM.108 Latihan dan Peogiktirafan. 34. Saya pemah terlibat dalam perbincangan tentang polisi. 1 SS S TS STS El SS S TS STS El SS S TS STS . Sistem ganjaran di sekolah kami pada amnya adalah adil. SS S TS STS v-1. Saya rasa staf yang menerima hadiah perkhidmatan cemerlang memang layak menerimanya. r-l .

ss ss S TS STS S TS STS . Saya rasa puas hati dengan kerja saya sekarang ss S TS STS 38.109 Kepuasan Kerja. 36. ss S TS STS I- 37. Kerja saya merupakan bahagian yang paling penting dalam kehidupan saya. Saya cukup puas dengan tahap pencapaian keja saya. Kegembiraan utama saya datang daripada keja saya 39.

PARAS 2. qdangan penyelidikan yang tuan kcmukakan k e menpeunakan sampel kaiian perlu diperolehi daripada I’endidikan Negeri yang berkenaan. 3 DAN 5. 0 IO00 Knngar. Tuan jug:\ dikehendaki menghi\ntar scnaskhah sclesni kelak..~? KEMENTERIAN PENDIDIKAX. Pcngarah Pcrancangan dan Pcnyeiitlik. terima kasih.___. hasil kajian tuan ke Bahagian itli sebaik s. Kehenaran Bagi Menxjalankan Kqjian Ke Sekolah-Sekolah._ ___ _-_. Perlis. K e b e n a r a n bagi ..--. Rahim bin Juhan.u~ Dasar Pendidik. En.’ BLOK J..-----.~h:~~ja Sekian climaklumkan.rn.. --. Ketua I3ahariadI’ewarah 1. 2.p. “ BERKHIDMA’I’ “ CINTAILAH UNTUK NEGARA” BAHASA KITA ” (DR.L-. -__ .I BAHAGIAN PEKANC:ANGA~~ I‘).__-___---. MD. KM 8._. .-__-. KARIM Il. Kelulusan ini adalah berdasarkan kepada hanya apa yang terkandung di claln~~~ Bahagian ini. 50604 K U A L A LUMPUR LAbfHRAN B 110 ____.p. . NOR) b. h._-. Jln. Abel.U. Kcmentcrii~n Pendidikan M:ll:lysiil._____ __.Jabatan-Jabatan Dan lnstitusi-Institusi Di Bawah Kenlenterian I’endidikan Malaysia Adalah saya diarah untuk memaklumkan bahawa permohonan kajian mengenai tuan untuk men~jalankan ‘Pelaksanaan Pengwusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Ke Arab Mencapai Sijil IS0 9002 Menjamin Kepuasan Bekeja Guru-Guru”.4N PENYELIDIKAN PENDIDIK. AOD. telah rlil~llu<kan. Pnclang Mclangit. Pcndaftx Besar Sekolah-Sckolah tlan &I-LI-GLII. PUSAT’ BANDAR DAMAlciSA HA.

Kami: Tarikh: Bil. . 3. .1 Tuan harustah mendapat persetujuan dari PengettiaPengetua Berkenaan.3 Sesatinan Hasil Kajian hendaklah dihantar ke Jabatan Pendidikan Penis. r 2nndidikan em.(2l)dlm. Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan tuan untuk membuat kajiin di 2. Kajian Mengenai Petaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeturuh (TQM) Di Sek. Matrtk: 80331 Program Sajana Sains Pengurusan IAB/UUM 199611997 Dekan. Sekoiah Siswazah Universti Utara Malaysia. Tuan: Ruj. Tuan. 3. BAHASA KITA’ Saya yang menurut perintah. Sekian ‘BERKHIDMAT ‘CINTALAH UNTUK NEGARA Kerjasama dan tindakan awal tuan diucapkan ribuan terima kasih. Keb. Sekotah-sekoiah Menengah mengenai Pdaksanaan TQWlSO 9000 adalah dibenarkan. Tuan haruslah mematuhi beberapa perkara seperti yang dinyatakan di bawah ini: 3.2 Hasil kajian tidak bdeh disebar luas metalui Media Cetak dan Media Elektronik kecuali mendapat kebenaran dari Kementerian Pendidikan Malaysia. 4.l1822Bhg. -I-*I-^^ . 06010 SINTOK. 3. . Men.2 15 September 1997 Encik Abd.JPPs.. RAZAK 01990 KANGAR PERLIS Rumah FAX: Pengarah Pejabat Peperiksaan Ruj. Derma Ke Arab Allencapai Sijit IS0 9002 Menjamin Kepuasan Bekeja Guru-Guru Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara yangtersebut di atas. .. Rahim bin Juhan No.04-9761651 04-9767080 04-9769355 JABATAN PENDIDIKAN PERLIS JALAN TUN ABD.L?” 19hatan ini aoabila berhubung) . .LAMPIRAN C TELEFON: 111 Pejabat Bilik Pengarah 04-9761177 04-9763155 .

: 112 AR 1125 SIJIL PENDAFTARAN SISTEM KUALITI Quality System Registration Cevti. Aton Pengerusi Chairman SlRlM QAS Sdn: Bhd.ficate SIRIM DSM Accredited QS 02121999 SWUM QAS Sdn. PENDAFTARAN : Registration No. Selangor Oa*LI Ehsan MALAYSIA T e l 60-3-556 7 4 0 0 Faks 60-3-550 9 4 3 9 Dr.LAMPIRAN D NO. Installation and Servicing Skop Pendaftaran Scope of Registration PROVISION OF SECONDARY SCHOOL EDUCATION SERVICE. Bhd. : 0531 . Siri : Serial No. Yusoff Zakaria Pengerusi Chairman Jawatankuasa Penasihat Persijilan Certification Advisory Committee SIRIM QAS Sdn. Sah Se~Ww: 20 ~~~~ Vahd ml/l : 1998 No. hereby certifies that SEKOLAH MENENGAH DERMA JALAN PENJARA 01000 KANGAR PERLIS INDRA KAYANGAN telah melaksanakan Sistem Kualiti yang menepati has implemented a quality system complying with MS IS0 9002 : 1994 Quality Systems . Dr. dengan ini mengesahkan bahaw SlRlM QAS Sdn. Ariffin bin Hj. Bhd. ( NO Syarkat41O334 x ) 1. Mohd. Bhd. Pers~aran &to’ Menleri Pelt Sural7035 40911 Shah A#a.Model for Quality Assurance in Production. Mohd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful