PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM) DAN KEPUASAN BEKERJA GURU-GURU

Projek sarjana ini diserahkan kepada sekolah siswazah sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat pengijazahan Program Ijazah Sarjana Sains ( Pengurusan ) Universiti Utara Malaysia

Oleh Abd. Rahim bin Juhan

ABD. FLAHIM BIN JUHAN 0 Hak cipta terpelihara, 1997.

KEBENARAN MENGGUNA

Penyerahan kertas projek ini sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan pengijazahan Universiti Utara malaysia. Saya bersetuju menjadikan kertas projek ini sebagai bahan rujukan di perpustakaan. Saya juga bersetuju bahawa kebenaran untuk membuat salinan keseluruhan atau sebahagian daripadanya bagi tujuan akademik mestilah mendapat kebenaran daripada penyelia saya atau semasa ketiadaan beliau kebenaran boleh didapati daripada Dekan Sekofah Siswazah. Sebarang bentuk penyalinan, penerbitan atau penggtmaan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kertas projek ini untuk tujuan komersil adalah tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada penyelidik. Penyertaan rujukan kepada penulis dan Universiti Utara Malaysia seharusnya dinyatakan dalam sebarang bentuk rujukan yang terdapat dalam kertas projek ini. Kebenaran untuk penyelidikan atau lain-lain kegunaan sama ada keseluruhan atau sebahagiannya boleh dilakukan dengan menulis kepada : Dekan Sekolah Siswazah Universiti Utara Malaysia 06010 UUM, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN.

1

ABSTRAK

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengukur tahap kepuasan kerja secara keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM ke arah mencapai sijil IS0 9002. Faktor-faktor yang dikaji ialah seperti jantina, umur, tempoh perkhidmatan, gaji dan elaun, suasana kerja, latihan dan pengiktirafan, rakan sekerja dan pengurusan kualiti.

Bagi memenuhi objektif penyelidikan ini data dikurnpulkan dengan menjalankan soal selidik ke atas 72 orang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Penyelidik menggunakan soal selidik yang dikenali sebagai Organizational Climate Description Questionaire untuk mengukur tahap kepuasan kerja. Ujian-t dart ANOVA sehala telah digunakan untuk menguji perbezaan. Ujian Pearson ‘r’ Semua ujian statistik dijalankan pada aras

digunakan untuk menguji korelasi. keertian p < 0.05.

Dapatan penyelidikan mendapati bahawa 57 orang guru (79.1%) menunjukkan kepuasan tinggi, 14 orang guru (19.5%) menunjukkan kepuasan sederhana dan seorang guru (1.4%) menunjukkan kepuasan rendah. Min skor kepuasan kerja keseluruhan ialah 12.167 iaitu menunjukkan kepuasan kerja adalah tinggi . Dapatan penyelidikan mendapati hanya faktor rakan sekerja dan latihan dan pengiktirafan yang mempunyai hubungan signifikan dengan kepuaasan kerja.

:11

gaji dan elaun. umur. Melalui analisis korelasi memmjukkan hanya faktor latihan dan pengiktirafan yang mempunyai pengaruh yang kuat ke atas kepuasan kerja guru-guru selepas pelaksanaan TQM. tempoh perkhidmatan.Faktor-faktor seperti jantina. suasana keja dan pengurusan kualiti tidak menjadi penentu kepada kepuasan kerja selepas pelaksanaan TQM. 111 .

age.4%) had a low satisfaction. age. General mean score of job satisfaction was 12. year of service.1%) obtained high satisfaction. year of service. This type of research was known as Organizational Climate Description Questionnaire to determine the level of job satisfaction. Factors that were taken into account for this research were sex. data was collected by issuing questionnaires to 72 teachers in Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. collegue and quality managment. While Pearson ‘r’ test was used to test correlation. To achive the objective of this research. The result of the research showed that only collegue factor and training and recognition had significant with job satisfaction. working environment and quality management did not determine job satisfaction after the .167 which showed that job satisfaction was high. 14 teachers (19. salary and allowance. working environment. Other factors like sex. salary and allowance. The result of the research showed that 57 teachers (79.ABSTRACT The purpose of this research is to determine job satisfaction generally among teachers in Sekolah Menengah Derma after the implementation of TQM towards achieving IS0 9002 certificate. training and recognition. All statistic tests were carried out at a significant level of p < 0. T-test and one-way ANOVA were used to test differences.05.5%) obtained middle satisfaction and a teacher (1.

implementation of TQM. V . According to the correlation analysis only trainig and recognition factors could greatly influent teacher’s job satisfaction after implementation of TQM.

T. UUM). Hamid (Dekan Sekolah Siswazah. Kepada IAB yang telah mencipta peluang dan Profesor madya Dr. Daud selaku penyelia yang tidak jemujemu member-i tunjuk ajar serta bimbingan dalam menjayakan kertas projek ini.PENGHARGAAN Alhamdulillah. pensyarah-pensyarah-pensyarah yang telah mencurahkan ilmu dan sahabat-sahabat yang telah membantu dalam penyediaan kertas projek ini diucapkan jutaan terima kasih. Ucapan ribuan terima kasih juga diberikan kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Derma di atas kerjasama menyediakan kertas projek ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Vl .W. Abd. Mustapah Hj. Terima kasih dan penghargaan diberikan kepada ahli keluarga terutamanya anak tersayang Insyarah Syazwani yang sentiasa memberi semangat dan dorongan dalam menyiapkan kertas projek ini. Rahim Bin Juhan Sarjana Sains (Pengurusan) Sekolah Siswazah Universiti Utara Malaysia Oktober 13. Semoga Allah sentiasa memberkati dan member-i rahmat di atas amal yang telah kita lakukan. di atas limpah dan rahmatnya yang telah memungkinkan kertas projek ini disiapkan untuk memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan). Ibrahim Abd.-. setinggi pujian terhadap Allah S.1997 .

1 Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) .5 Kepentingan Kaj ian ................ 1........................................................................KANDUNGAN Muka Surat : KEBENARAN MERUJUK KERTAS PROJEK ABSTRAK ABSTRACT PENGHARGAAN JADUAL KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH i ii iv vi vii xii Xiv BAB 1: PENGENALAN 1..........6 Batasan Kajian .... 3 7 7 7 8 9 10 11 12 12 1 vii ........7 Definisi Konsep .......2 Objektif Khusus .......................................7.............. 1........................7................................ 1............. 1..... 1.................... 1...........4 Hipotesis Kajian .....1 Latar Belakang ...3........3.......... 1..... 1..............2 Sekolah Menengah ...... 1.................1 Objektif Umum ...........................................2 Pemyataan Masalah ........................................3 Objektif Kajian ................... 1...

.............. 2..................... 16 16 20 21 22 23 24 24 26 2..................2 Konsep TQM ............... 1.........3 Evolusi TQM ...........5 Guru-guru ....4 Kepuasan Kerja ................................12 Prinsipprinsip IS0 9000 ....... 2........4 Prinsip-prinsip TQM ........................... 27 28 31 32 33 34 35 VU1 ..................... 2.............1.....................3 IS0 9002 . 2.. 2............................... ................9 Kelebihan Pelaksanaan TQM ..........................................7...11 Latar Belakang IS0 9000 .....7....................................13 Faedah-faedah IS0 9000 .............. 2............................ 2................16 Pelaksanaan TQM MS IS0 9002 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma ......1 Pengenalan 2................... 1............14 Falsafah TQM ..................... 2................ 2...7.............................. ............5 Teknik Peningkatan Kualiti .................. 2.................................................6 Objektif TQM ............................... 13 14 15 BAB 2 : ULASAN KARYA 2.......... 2..........10 TQM Di Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia .............7 Fokus TQM ............................................................... 2.......15 Hubungan IS0 9000 Dengan TQM ....... 2.....8 Keperluan TQM ................

...17 ........ . . .. ...16......1 Teori Keperluan Hirarki Oleh Maslow ... ....... 3..... ..... .........3 Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg _. .... .. ........ ........ ... ..16.. :_ _.... 3....... ... .. _. 2. .2 Dokumen Bab 2 Peringkat 1 .. .2 Kajian Rintis . .17.... . : ... ..... .. ...18 Kesimpulan .3 Dokumen Bab 2 Peringkat 2 . 65 65 3........... 52 52 54 56 57 58 59 I’cl... ... . 3.. __.....5 Teori Nilai Locke .4 Teori Kontigensi ____ ..........__.. ... .6 Dokumen Bab 2 Peringkat Audit Dalaman . . ... 61 61 63 63 .. .. .. ...2TeoriXDanYDouglasMcGregor ... 2. _...17... . 2. ......_... 2. . .. ....... .. ... . 2..... ....17 Teori Berkaitan Dengan Kepuasan Kerja ... . BAB 3 : METODOLOGI PENYELIDIKAN 3... .3 Rekabentuk Kajian .... ........... .. . .. 2.......16...1 Soal selidik ........... ... ... 2......17.. ..... _.. . .2. .. . 2. .. 36............165 Dokumen Bab 2 Peringkat 5 ...... .. ........1 Peringkat Pelaksanaan TQM IS0 9002 . _.... .7DokumenBab4Elemen4.... 2... ........ .. . 2.......... .....17...3. ... .16.............4DokumenBab2Peringkat3&4...... ... .. _..... _ __.o ........... ............16... .... 2....3.... ......17. .3.. . 2.. ...... ..2 Pemerhatian ....._........ . .._....... .. 3..... ....1 Pengenalan . .... . . . __ .16.... . ...... 38 41 43 47 49 50- 2...3 Temu bual .......

.. 4................................... 4................................................6 Kesimpulan ......................................................4 Populasi dan Sampel ........4 Aras Signifikan ......................... 4....................................6 Kaedah Penganalisisan Data ........................................................... 3........ 4....6........................4 Perihal Pembolehubah Bersandar ...5 Analisis Hipotesis . X ....5..................1 Pengenalan ....................... 69 69 69 70 70 71 72 74 76 75 81 88 4........... 3........ 3....... 4........................4 Gaji Dan Elaun .....3 Tempoh Perkhidmatan ..... 65 65 66 67 67 67 68 3..1 Hipotesis Tentang Perbezaan ......2.. 4......... 4..............5 Kaedah Pengumpulan Data .2......2 Analisis Diskriptif .. 4.....................................3 Analisis Kebolehpercayaan .................6......... 3........ BAB 4 : KEPUTUSAN KAJIAN 4.....................6..........2 Ujian ANOVA .............................. ....... 3....3 Korelasi Pearson ..............3...........................2 Umur .1 Jantina ..........2...........6............... 4.............2...... 4.5..............2 Hipotesis Tentang Korelasi ................1 Ujian-t .....

... .....3 Faktor Pekejaan ..... 89 89 89 90 92.. 5....... .1 Pengenalan ..... ..... ...................... 102 110 Lampiran C Surat Kebenaran Daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis ..2.1 Kepuasan Kerja ....... ........ . . .. . ...... 111 112 Lampiran D Sijil MS IS0 9002 . ... ... 5... 94 .. .. ..... . .............. 98 Lampiran A Lampiran B Soalan Soal Selidik ......... ... .. ...... .... __.... 5. ... . 2 Perbincangan Hasil Kaj ian ...... Surat Kebenaran Daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Kementerian Pendidikan . ....... . .... 5 .............4 MasaIah Kajian . ...... . .. .....BAB 5 : PERBINCANGAN 5.... ... . ........... . . ..... ..... .. ..5 Rumusan .. . 5...... .................. ... 5..... ............ .. ...... .......... 95 95 BIBLIOGRAFI ......... ... ... . ..... .. . .. . ..... . .... . ........................ ......2..3 Kesimpulan Kajian .......2.... .. ... 5......... .. ... ....2 Faktor Bukan Pekerjaan . .... ..... ....

. Taburan Responden Berdasarkan Umur. .SENARAI JADUAL Muka Surat Jadual2. . . . . . .1 JaduaI3. . . . . . . . . . . . . . 78 xii . . . .3 Kekuatan Korelasi. . . . . . . . Jadua13. . . . . ._ . .7 Keputusan Analisis Perbezaan Di Antara Jantina Terhadap Kepuasan Kerja Selepas Pelaksanaan TQM. . . . . . . Jadua14.6 Taburan Responden Berdasarkan Tahap Kepuasan Kerja. . . . . _ . .5 Perbandingan Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronbach Untuk Soalan Soal Selidik Sebenar Dengan Kaj ian Rintis . . . . . . . . Jadua14. . _ . . . . . _ . . . . Jadua14.2 Jadual4. . . . . . . . . . . . . . . . . . Taburan Responden Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan . Jadua14. Jadua14. . . . .2 Jadua14. . .1 Jadua14. . . .4 . . . . . . . . . Taburan Responden Berdasarkan Jantina. . . . 71 72 62 68 69 70 29 Taburan Responden Berdasarkan Gaji dan Elaun. .8 Keputusan ANOVA Di Antara Umur Dengan 77 75 73 Kepuasan Kerja Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. . . . . . . .1 Lima Standard Di Bawah Siri IS0 9000 Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronback Untuk Soal Selidik Ketja Rintis Bagi 20 Orang Responden.

Jadual4.Jadua14. . . . . . . . . Jadual4. . .11 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubah Bebas Suasana Kerja. . . . . . _.10 Keputusan ANOVA Di Antara Gaji dan Elaun Dengan 79 Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. . _. . Jadual4. . 87 85 84 82 81 x111 . . . . . . . Jadual4. . . .9 Keputusan ANOVA Di Antara Tempoh Perkhidmatan Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. . . . . . . . . . _. . . .12 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubah Bebas Rakan Sekerja. . . . . . . . . . . Jadual4. _. . __. . .14 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Peningkatan Kualiti. . . . . _. . _. . . . . . . _. . . . . . _.13 Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Latihan dan Pengiktirafan.

4 Teori Keperluan Hirarki Maslow 31 34 35 53 xiv . Rajah 2. .2 Hubungan Di Antara IS0 9000 Dengan TQM .3 Lapan Langkah Ke Arah mencapai Sijil IS0 9000 Rajah 2. . .SENARAI RAJAH M&a Surat Rajah 2. . Rajah 2. .1 Dokumen Yang Mempunyai 4 Peringkat . . . . .

dari segi bentuk serta kandungan. memperakukan bahawa (i. Nama Penyelia (iTame ofsupervr'sor): Prof Madya Dr Mustapah Hj.- .Sekolah Siswazah (Graduate School) Universiti Utara Malaysia PERAKUAN KERJA KERTAS PROJEK (Certification of Project Paper) Saya. certimthat) ABD. Bekerja Guru-guru seperti yang tercatat di muka surat tajuk dan kulit kertas projek (asitappears on the titlepageandfrontcoverofprojectpaper) bahawa kertas projek tersebut boleh . the undersigned.diterima dan meliputi bidang ilmu dengan memuaskan. RAHIM B. anb that a satisfactow know/edge ofthe fieidis coveredbytheprojectpaper). yang bertandatangan. (that the project paper acceptable in fom and content. JUHAN calon untuk Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) projek yang bertajuk (candidate forthe degree 00 telah mengemukakan kertas (haspresentedhis/herprojectpaperofthe following title) PengUrUSan Kualiti Menyeluruh (TQM) dan Kepuasan . Daud Tandatangan (Signature) Tarikh (Date) .

Kecemerlangan di dalam bidang sukan dan kokurikulum juga begitu menggalakkan Pada tahun 1995 sekolah ini telah me&patanugerah l&as Milo berdasarkan pencapaian yang cemerlang di dalam bidang sukan dan permainan. Sekolah ini terletak di Kangar.1 Latar Belakang Sekolah Menengah Kebangsaan Derma merupakan sekolah menengah yang pertama di negara ini dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia imurk melaksanakan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) dengan sasarannya untuk mendapat sijil IS0 9002. .1 BAB 1: PENGENALAN 1. didirikan pada tahun 1948 hasil derma dari orang ramai dan merupakan sekolah menengah yang pertama didirikan di negeri Perlis. SPM dan STPM untuk sepuluh tahun kebelakangan ini begitu memuaskan dari segi kuantiti dan kualitinya. muncul sebagai negeri yang terbaik pencapaiannya di dalam peperiksaan SPM sejak sepuluh tahun yang lepas. Pencapaian di dalam peperiksaan PMR. Tambahan pula negeri Perlis telah . Pencapaian yang cemerlang di dalam bidang akademik dan kokurikulum di peringkat negeri Perlis inilah yang memungkinkan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mencadangkan sekolah ini sebagai sekolah perintis kepada pelaksanaan TQM di peringkat sekolah menengah.

produktiviti dan perkhidmatan. Pascale dan Athos (198 1) menyatakan kejayaan mencapai objektif organisasi tidak bergantung kepada kewangan dan material semata-mata tetapi j uga bergantung kepada pekerj a-pekerja. mestilah dijarninkan kepuasan bekeja mereka. khidmat tidak dinilai dengan setimpal. matlamat jangka panjang berorientasikan proses dan penambahbaikan kualiti proses dengan setiap orang bekerja mencari kaedah yang lebih baik untuk bekerja. TQM berbeza &u-i pengttrusan tradisional. Keadaan ini akan mewujudkan kepincangan dalam pentadbiran seperti masalah tidak dipedulikan.2 Untuk merealisasikan cadangan Kementerian Pendidikan ke arah pelaksanaan TQM bermakna sekolah ini mestilah mengubah kaedah dari pengurusan tradisional ke pengurusan kualiti menyeluruh (TQM). Semasa pelaksanaan TQM di sekolah ini akan memberikan budaya kerja yang baru kepada guru-guru dan pekerja-pekerja. Kegagalan organisasi sekolah untuk mencapai matlamat merupakan guru-guru dan pekerja-pekerja dengan baik dan kegagalan pengetua mengurus teratur. matlamat jangka pendek berorientasikan pencapaian keputusan dengan pengurus mengurus dan pekerja bekerja manakala T Q M memberi tumpuan kepada pelanggan. kurang perbincangan dan tiada persefahaman di antara pengetua dengan guru-guru dan pekerja-pekerja. di antara perbezaannya ialah pengurusan tradisional memberi tumpuan kepada keperluan organisasi itu sendiri. . TQM dilihat sebagai satu pendekatan sistematik dan bersepadu untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui cara penambahbaikan berterusan dalam semua bidang operasi.

3 Guru-guru dan pekerja-pekerja merupakan aset penting bagi sekolah.2 Pernyataan Masalah Melaksanakan konsep TQM bermakna menggembelingkan usaha ke arah meningkatkan kualiti perkhidmatan yang akan diberikan kepada pelanggan sesebuah organisasi. Kilang-kilang perusahaan di Jepun terutamanya kilang-kilang pengeluar kereta telah mempraktikkan idea-idea dari pelopor-pelopor utama TQM (Dr Joseph M Juran. 1. Mengambil iktibar dari kejayaan pelaksanaan konsep TQM di negara Jepun dan Amerika Syarikat mendorongkan TQM diserap ke dalam Perkhidmatan Awam dan ke dalam Perkhidmatan Pendidikan (Salis. Sesebuah organisasi akan lebih kukuh dari segi kualiti apabila TQM dan IS0 9002 dimasukkan sebagai komponen dalam sistem kualiti. Pelaksanaan TQM merupakan satu strategi dalam reformasi pendidikan untuk meningkatkan taraf pendidikan ke arah mencapai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Karou Isikawa. Pengetua sebagai pemimpin perlu mengetahui bagaimana hendak mencapai matlamaat TQM di samping dapat memuaskan hati guru-guru dan pekerja-pekerja serta mendorong mereka berkerja bersungguh-sungguh. 1993). TQM itu sendiri merupakan satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan dijalankan di semua peringkat organisasi secara menyeluruh. bersistematik dan berterusan. Dr W Edward Deming. Ini ialah kerana hampir separuh daripada kaedah pengukuran dalam TQM mempunyai persamaan . Ggenichi Toguci dan Frederick W Taylor) dan ternyata membuahkan hasil yang memberangsangkan.

Pelancaran pelaksanaan TQM di kedua-dua sekolah ini telah diresmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan iaitu Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak pada 12 haribulan Jun 1996 (Utusan Malaysia. 1995) . Objektif TQM ialah untuk membentuk sebuah organisasi yang cekap serta dapat memenuhi keperluan pelanggan. Dalam memastikan keberkesanan pengurusan pendidikan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia akan memastikan semua sekolah rendah dan menengah melaksanakan TQM secara berperingkat mulai tahun 1998. Sebagai percubaan kepada projek ini Kementerian Pendidikan telah memilih dua buah sekolah di Perlis sebagai perintis iaitu sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah. Jun 13. 1994) . Sekolah rendah ialah Sekolah Kebangsaan Seri lndra manakala sekolah menengahnya pula ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Kedua-dua sekolah ini terletak di Kangar. Umumnya IS0 9002 mengandungi 20 keperluan syarat iaitu : i. Sistem kualiti . Perlis. Mewujudkan dan membentuk sebuah organisasi yang cekap dan berkesan mestilah dengan melibatkan keseluruhan anggota organisasi dari setiap lapisan dalam pelaksanaan TQM.1996) Kajian yang akan dijalankan ditumpukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma sahaja iaitu untuk melihat sejauh mana kepuasan bekerja (atau ketidakpuasan bekarja) guru-guru dan pekerja-pekerja setelah pelaksanaan TQM. Tangguangjawab pengurusan ii. Dalam konteks pendidikan IS0 9002 adalah sesuai kerana merupakan ‘standard’ untuk menilai keupayaan satu sistem kualiti (Hoyle.dengan IS0 9002 (Nelson.

Kepuasan bekerja guru-guru dan pekerja-pekerja merupakan satu bidang yang telah banyak . Status pemeriksaan dan ujian xiii. Kawalan produk yang dibekal oleh pelanggan viii. ukuran dan ujian xii. Kawalan alatan untuk pemeriksaan. Perolehan (purchasing) vii. preservation dan pengendalian xvi. pembungkusan. Review kontrak iv. Kawalan dokumen dan data vi.5 iii. Teknik-teknik statistik Untuk memenuhi 20 keperluan syarat yang ditetapkan ini merupakan satu penambahan beban tugas yang ketara dari beban tugas yang sedia ada. Kawalan produk yang tidak confirm xiv. Audit kualiti dalaman xviii. Tindakan pemulihan dan pencegahan xv. Latihan xix. Kawalan rekod-rekod kualiti xvii. Kawalan rekabentuk v. Ujian dan pemeriksaan’ xi. Kawalan proses x. Identifikasi dan penjejekan (tracebilityl produk ix. Khidmat susulan xx. penghantaran. Penyimpanan.

Kajian awal mengenai kepuasan bekerja di kalangan guru telah dibuat oleh Cormick (1992) dengan mengatakan guru merupakan golongan pekerja yang sentiasa tidak puas terhadap bidang tugas mereka. Sifat-sifat yang sedemikian akan dapat meningkatkan .6 dan lama diperkatakan serta di buat penyelidikan. Kualiti atau prestasi kerja akan meningkat apabila seseorang pekerja memperolehi kesan ganjaran daripada keperluan yang lebih mempengaruhi kepuasan bekerja. Minat yang berterusan dalam bidang pekerjaan adalah berlandaskan kepada kepercayaan bahawa untuk berfungsi dengan lebih berkesan dalam sistem pentadbiran sekolah . Gejala ini menghalang seseorang itu mewujudkan sifat yang positif. apa lagi sifat kasih sayang. Jika tidak dipenuhi ia akan membentuk satu sindrom reaksi negatif pekerja terhadap organisasi. guru perlulah merasa dan mencapai kepuasan kerana mempunyai kepuasan bekerja yang tinggi berkaitan dengan produktiviti yang tinggi. sanggup menerima kritikan dan mewujudkan keperihatinan yang lebih terhadap perasaan orang lain. cemas dan tegang. Beliau juga tidak dapat memusatkan perhatian kepada pekerjaan dan gagal menikmati perasaan gembira atau puas hati terhadap kerja yang dilakukannya. dapat mengawal emosi dengan baik. Keperluan ini merentasi semua bidang pekerjaan. lebih bijaksana. Perasaan tertekan boleh meletakkan seseorang itu dalam keadaan tidak rasional. Satu kajian telah dibuat oleh Stephen (1993) menunjukkan pengurus yang mempunyai kepuasan bekerja yang tinggi adalah lebih berminat untuk mendengar pandangan orang lain. Di sini nyatalah seseorang guru atau pekerja itu tidak mungkin dapat berfungsi dengan berkesan jika ia dalam keadaan tertekan.

Sekiranya masalah dan keperluan guru-guru dan pekerja-pekerja tidak dinilai dengan sewajamya dikhuatiri matlamat pelaksanaan TQM akan tejejas. b) Membuat perbandingan tahap kepuasan keja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma berdasarkan faktor demografi setelah pelaksanaan TQM.3.produktiviti terutamanya bagi pekerja yang terlibat dengan perhubungan manusia seperti guru dan pekeja sekolah. c) Menentukan perkaitan di antara pembolehubah yang mempengaruhi kepuasan kerja secara keseluruhan.3. Oleh itu satu kajian seharusnya dibuat untuk mengukur tahap yang kepuasan bekarja mereka dan mengenalpasti dengan lebih tepat f&or-faktor menimbulkan kepuasan bekerja. 1.2 Objektif Khusus Kajian ini mempunyai objektif khusus iaitu: a) Mengukur tahap kepuasan bekerja secara keseluruhan di kalangan guruguru di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma setelah pelaksanaan TQM.1 Objektif Umum Kajian ini dibuat untuk mengenalpasti faktor-faktor demografi guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma serta f&or suasana tugas yang mempengaruhi kepuasan bekerja mereka secara keseluruhan. . 1.3 Objektif Kajian 1.

Ho3: Tiada terdapat hubungan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. e ) Persepsi guru-guru dan pekerja-pekerja terhadap TQM 1.8 d) Mengenalpasti aspek-aspek yang menyumbangkan kepada kepuasaan kerja dan ketidakpuasan bekerja. Ho2: Tiada terdapat perbezaan yang signifikan di antara umur terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ho4: Tiada terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun bulanan terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. .4 Hipotesis Kajian Berdasarkan objektif kajian maka dibentukkan hipotesis kajian yang sebolehbolehnya dapat memenuhi kehendak yang terkandung di dalam objektef kajian di atas. Hipotesis yang ingin diselidiki dalam kajian ini ialah seperti berikut. Ho 1: Tiada perbezan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.

Diharapkan maklumbalas dari kajian membolehkan pencerapan suasana pengurusan di sekolah-sekolah boleh dipertingkatkan. dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.9 Ho5 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor suasana kerja dengan kepuasan kerja di kalangaan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. . Ho7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja ‘di . 1. Diharapkan perkaitan dapatan daripada kajian ini memberikan gambaran tentang di antara bidang pekerjaan dengan kepuasan bekerja secara keseluruhan apabiia sesebuah sekolah itu ingin melaksanakan TQM.kalangan guru-guru SekolaE’ Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ho6: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor n&an sekerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. ii. Dapatan daripada kajian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sebanyak panduan kepada pengetua sekolah menengah dalam merancang program peningkatan akademik dan insan. Ho8: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pengurusan kualiti .5 Kepentingan Kajian i.

Di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan pula diharapkan dapatan daripada kajian ini boleh membantu mereka mengesan mengenai kriteria-kriteria pengambilan guru-guru pelatih dan pekerja-pekerja yang berkesan untuk bertugas di sekolah-sekolah. Kajian tertumpu kepada kepuasan bekerja guru-guru Sekoiah Menengah Kebangsaan Derma. v. vi.10 iii. Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia mengatasi masalah pekerja-pekerja dan guru-guru di sekolah. Kajian ini berkaitan reaksi mereka terhadap suasana kerja apabila pelaksanaan TQM ke arah mencapai sijil IS0 9002. Diharapkan kajian ini berguna untuk membantu pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah. Kangar. Bagi masyarakat umum diharapkan dapatan daripada kajian ini membolehkan mereka mengetahui dan memahami masalah-masalah. ii. . guru bukan siswazah dan guru sandaran. Kajian ini meliputi semua guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma iaitu guru siswazah. Diharapkan dapatan daripada kajian ini boleh digunakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri untuk membantu pengetua supaya menjadi pemimpin sekolah yang berkesan berteraskan kepada TQM. cabaran-cabaran serta perasaan guru-guru dan pekerja-pekeja yang bertugas mendidik anak-anak mereka.6 Batasan Kajian i. iv. 1.

ekonomi. Pembolehubah bersandar ialah kepuasan kerja guru-guru selepas pelaksanaan TQM di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. jaminan kualiti. hnyelidik tidak bercadang untuk melibatkan secara langsung pencapaian pelajar dengan suasana kerja guru. peningkatan kualiti. Mar&ala pembolehubah bebas ialah meliputi faktor-faktor demografi pekerjaan Faktor-faktor pekerjaan ialah seperti gaji. Penyelidik akan membuat andaian bahawa jika suasana kerja yang memberangsangkan maka reaksi guru akan baik dan secara langsung akan memberi kesan kepada peningkatan prestasi pelajar di dalam bidang akademik dan kurikulum. Sumber data yang diperolehi untuk kajian ini didapati daripada guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaa Derma di sepanjang bulan September dan Oktober 1997. budaya kualiti. latihan dan pekerjaan. tanggungjawab kualiti. suasana kerja. 1. perkhidmatan.11 iii. Faktor bukan . Kangar.7 Definisi Konsep Kajian yang dijaalankan ini melibatkan beberapa pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas. taraf perjawatan. pekerjaan pula ialah seperti urnur dan jantina. Perubahan-perubahan yang berlaku selepas itu seperti suasana kerja. tempoh dan bukan peketjaan. v. sosial dan politik tidak melibatkan keputusan kajian ini. iv. Keputusan kajian berdasarkan kepada data yang diperolehi pada tempoh kajian sahaja. rakan sekerja.

Terdapat juga sekolah menengah yang mempunyai pelajar-@ajar dari tingkatan satu hingga ke tingkatan tiga.TQM) pula pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan proses dijalankan di semua peringkat organisasi secara menyeluruh dan berkesan.1 Pengurusao Kualiti Menyeluruh (TQM) Pentakrifan pengurusan menurut Alkinson (1989) adalah sebagai satu proses sosial menentukan tanggungjawab untuk kecekapan dan kekesanan perancangan dan perjalanan pergerakan-pergerakan perusahaan.7.7. Kualiti pula mempunyai beberapa pengertian di antaranya menurut Teuku Iskandar (1984) kualiti bermaksud mutu atau baik buruk sesuatu perkara. ketepatan fakta. Beliau juga menyatakan kualiti seharusnya menuju kepada keperluan pelanggan pada hari ini dan akan datang. kecekapan dan mudah diperolehi (Ahmad Sarji.2 Sekolah Menengah Sekolah menengah bantuan penuh kerajaan mempunyai pelajar-pelajar tingkatan satu hingga ke tingkatan enam. Di antara contoh ciri-ciri yang berkualiti dalam Perkhidmatan Awam ialah menepati masa. Secara umum. Pada masa ini kebanyakan sekolah menengah mempunyai pelajar-pelajar dari tingkatan satu hingga ke tingkatan lima atau tingkatan enam. 1995). Pengurusan merupakan Kualiti satu Menyeluruh (Tot01 Quality Management . layanan mesra.12 1. kualiti bermakna memenuhi kehendak pelanggan. 1. Menurut Deming (1989) pula menyatakan kualiti sebagai satu kadar yang boleh diramalkan mengenai kesamaan dan harapan kepada kos yang sesuai dengan pelanggan. Sekolah menengah dikiasitikasikan .

. satu idetiti atau status pemeriksaan. Sifat produk itu tidak akan berubah sama ada terdapat atau tidak satu rekod dokumen atau label pemeriksaan. Siri ini menyatakan syarat atau keperluan dan cadangan untuk rekabentuk dan penilaian satu sistem pengerusan yang mana tujuannya ialah untuk mempastikan bahawa pembekal dapat membekalkan produk dan perkhidmatan yang dapat memenuhi syarat atau kehendak tertentu.l994) penerimaan produk. mempunyai asrarna dan mempunyai tingkatan lima atau tingkatan enam (Azizan. produk kepadaa Bagaimanapun. IS0 adalah panggilan -kepada -perkataan Greek “LSOS” yang bermaksud sama IS0 9002 ialah satu siri seperti dalam perkataan ‘isometric ’ atau ‘isotope ‘. masalah ini adalah berkaitan dengan sistem kualiti bukan dengan produk. 1995).3 IS0 9002 IS0 bukanlah kependekan bagi ‘International Organization for Standardization ‘. 1. Oleh itu jika terdapat masalah ‘nonconformance ‘. standard antarabangsa bagi sistem kualiti. Dalam IS0 9000 tidak terdapat apa-apa kriteria memenuhinya (Hoyle. Jadi kita tidak boleh menyandarkan apa-apa piawaian IS0 9000.7.13 kepada dua kategori iaitu Sekolah menengah Gred A dan Sekolah Menengah Gred B. kita boleh menyoal sama ada satu-satu produk itu mempunyai rekod tertentu. IS0 9000 bukanlah standard prod& apa-apa Ia tidak mendandungi syarat keperluan yang mana satu-satu produk atau perkhidmatan perlu . Sekolah Menengah Gred A mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai muridmurid melebihi 1500 orang.

7. 1. Konsep kualiti yang tersirat dalam IS0 9000 adalah serupa dengan konsep kualiti dalam TQM iaitu memenuhi keperluan. Mahmood Nazar Mohamad (1990) menyatakan kepuasan bekerja sebagai satu sikap atau perasaan positif yang ada pada pekerja terhadap kerja-kerja yang mereka lakukan. IS0 9000 menyediakan asas yang kukuh bagi pelaksanaan TQM (Ek dan Chang.14 Terdapat lima standard di bawah siri IOS 9000: IS0 9000. Kepuasan bekerja merupakan kepuasan dalaman pekerja yang berkait rapat dengan kerja yang mereka lakukan . IS0 9003 dan IS0 9004. IS0 9000 dan IS0 9004 adalah merupakan garis panduan manakala IS0 9001. IS0 9002 dan IS0 9003 adalah model-model kepastian kualiti. Perasaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor persekitaran yang berbeza di antara seorang pekerja dengan pekerja yang lain. Dalam kajian ini kepuasan bekeja merujuk kepada perasaan guru-guru terhadap . Pelaksanaan tugas yang baik diberikan oleh guru apabila mereka menerima ganjaran dan keperluan tugas mereka dipenuhi. IS0 9002. 1995). Jika seseorang itu tidak puas hati dengan satu-satu prod& ia bebas membeli produk yang serupa dari pembekal yang lain.4 Kepuasan Kerja Menurut Locke (1976) kepuasan bekerja merupakan suatu keadaan emosi yang menyenangkan hasil dari persepsi seseorang terhadap pekerjaannya sebagai satu kejayaan. IS0 9001. Satu-satu produk atau perkhidmatan dikatakan mempunyai kualiti bila ia memenuhi keperluan pelanggan.

peluang perkembangan.5 Guru-guru . kemajuan. . Keperluan-keperluan yang diingini oleh guru-guru dan pekerja-pekerja ialah seperti jaminan kerja. gaji. hubungan dengan rakan sejawat dan suasana kerja. Kepuasan ini merangkumi tahap keselesaan dan keseronokan yang dinikmati oleh mereka selepas menyempurnakan kerja-kerja yang diamanahkan. Guru-guru ini terdiri dari guru siswazah.15 keadaan yang wujud dalam tugas harian mereka . pengiktifan. tanggungjawab. Guru-guru yang dimaksudkan ialah Pegawai Pendidikan yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Derma mengikut mata pelajaran yang teiah ditetapkan. bukan siswazah dan guru sandaran. .7. 1.

International Term” (1986) mendefinisikan kualiti sebagai keseluruhan ciri dart sifat keluaran atau barangan atau perkhidmatan yang mempengaruhi keupayaan untuk memenuhi keperluan yang tersurat dan yang tersirat.2 Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Buku “Quality Vocabulary: Part I. Suasana kerja ini mempunyai kesan kepada beban tugas guruguru iaitu sama ada mereka mempunyai kepuasan kerja yang tinggi atau rendah kerana sebelum ini mereka telah dibiasakan dengan kaedah pengumsan tradisional. Perbincangan juga akan dibuat mengenai teori dan kepentingan penyelidikan yang berkaitan dengan kepuasan kerja. 2.TQM) dan kaedah pelaksanaannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Untuk mendapat pengiktirafan di atas pelaksanaan TQM ini pihak pentadbir sekolah telah berusaha bersungguh-sungguh ke arah mencapai sijil IS0 9002 yang akan dianugerahkan oleh SIRIM. Kangar pada tahun 1996 dan 1997. .16 BAB 2: Ulasan Karya 2. Semasa pelaksanaan TQM di sekolah ini tentunya akan mempengaruhi suasana kerja guru-guru.1 Pengenalan Dalam bab ini akan dibuat perbincangan secara ringkas mengenai pengurusan kualiti menyeluruh (Total Qualiti Managment .

Phil Crosby (1979) mendefinisikan kualiti sebagai barangan atau keluaran atau perkhidmatan yang memenuhi keperluan. Beliau mengutarakan beberapa pendekatan ke arah mencapai objektif kualiti seperti komitmen kepada penambahbaikan berterusan. digunakan dalam keadaan ini. falsafah mengenai kecacatan sifar.17 Joe Juran (1980) mendifinisikan kualiti sebagai kesesuaian sesuatu barang atau produk atau perkhidmatan antara tujuan dengan penggunaannya atau sesuai untuk digunakan. Semua ini mengambil kira tanggungjawab persekitaran (Burall. kualiti dalam dunia pemiagaan adalah untuk “specialist” bagi pasaran tertentu dan kurang berguna kepada mereka yang menjual dalam pasaran umum yang kompetatif. Apa yang menyebabkan barangan ini tinggi kualitinya mungkin tidak jelas selain Jika daripada harganya. di mana ia dijual dan mungkin jenama barangan itu. memahami hubungan pembekal-pelanggan dan penilaian jumlah biaya bukan dari segi ekonomi sahaja. paling mahal dan eksklusif dan dibekalkan oleh “specialist” untuk kumpulan tertentu sahaja. 1996). Edwards Deming pula mendifinisikan kualiti sebagai satu kadar yang boleh diramalkan tentang kesamaan dan keboleharapan pada kos yang rendah dan-sesuai dengan pasaran. Ia juga kurang berguna dalam dunia pemiagaan teknikal kerana keperluan pelanggan telah ditetapkan dari segi unsur-unsur fizikal. Produk yang tinggi kualitinya adalah berada teratas dalam pasaran. Dari segi bahasa kualiti kerap dihubungkaitkan dengan kecemerlangan. . W.

latihan yang bersungguh-sungguh dan penambahbaikan berterusan. kerja berpasukan. iii. Perkhidmatan yang berkualiti.18 Mar&ala TQM merupakan satu pendekatan penambahbaikan yang berkesan dan kefleksibelan sesebuah organisasi atau syarikat secara keseluruhan. Amalan-amalan operasi yang berkualiti. Jika kualiti tidak dipersembahkan seperti yang dimahukan oleh pengguna dan barangan itu didapati . Kualiti mustahak untuk dua alasan (Arrold. Universiti Utara Malaysia yang mendefinisikan TQM sebagai satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan atau pengguna secara sistematik. Hal ini termasuklah penyertaan organisasi dalam memajukan pengukuran kualiti. Menurut Bralla (1996) TQM merupakan pendekatan pengurusan yang memberi penekanan kepada hasil dan penambahbaikan perkbidmatan kualiti. Rushami Zein Yusoff. Mustafa Haji Daud (1997) menyatakan setakat ini definisi yang terbaik pemah dikemukakan ialah oleh Profesor Madya Dr. fokus kepada kemahuan pengguna. aktiviti dan set. Ia merupakan satu cara pengurusan melibatkan keseluruhan organisasi yang meliputi semua jabatan. Nilai dan sikap yang berkualiti iv. i. Pengarah Institut Pengurusan Kualiti. Produk atau keluaran atau barangan yang berkualiti di atas memberikan ii. Definisi penekanan kepada empat unsur penting iaitu. berterusan dan menyeluruh yang melibatkan semua aspek aktiviti dan semua ahli dalam organisasi. 1996).

. Pekerja memerlukan motivasi. Pemimpin perlu menghargai pencapaian pekerja dan jika perlu diberi bimbingan ke arah kejayaan yang lebih besar. Motivasi boleh mewujudkan suasana peningkatan harga dir-i dan memperkukuhkan sahsiah pekerja. Barry (1997) menyatakan pengorganisasian dan budaya kualiti saling mempengaruhi untuk melahirkan satu keutamaan persekitaran yang bermotivasi. mempunyai pengaruh besar atau keupayaan pekerja untuk menghasilkan kualiti dan sistem kerja yang baik. Thomas J. Proses yang menghasilkan barangan cacat akan mengganggu jadual penghantaran kepada pengguna. kualiti tidak bermaksud memeriksa keluaran dengan mengasingkan yang baik dari yang cacat. kaedah bekerja dan khasnya perubahan kebudayaan itu sendiri. Memahami bahawa manusia yang menghasilkan kualiti membawa kepada perubahan cara kepimpinan. nilai. Untuk pengilang. Stail kepimpinan mempunyai kesan yang besar kepada motivasi. pertambahan inventori. Perubahan kebudayaan bermaksud perubahan tingkah laku dan perubahan cara sesuatu institusi itu diurus atau dipimpin. dorongan. sistem dart Persekitaran pula prosedur.19 cacat. Proses mestilah cekap dalam penghasilan kemantapan kualiti yang dikehendaki dengan seboleh-bolehnya menuju kepada kecacatan sifar. sokongan dan pengiktirafan terhadap kejayaan dan pencapaian mereka. membazir masa. tentunya pelanggan tidak berpuas hati. tenaga dan peningkatan kos pengeluaran. Sebagai syarat untuk menghasilkan kualiti oleh pekerja akan memerlukan persekitaran pekerjaan yang sesuai seperti peralatan. Sallis E (1993) mendefinisikan TQM sebagai pertukaran kebudayaan iaitu melibatkan perubahan sikap. Pengilang mesti memastikan tidak berlaku kecacatan dari tempat permulaan lagi.

seseorang pengums akan memberi Kepimpinan kesan yang sangat bermakna dalam mempengaruhi pengurusan kerja organisasi. Banyak daripada kaedah teknikal untuk kawalan kualiti statistik seperti kawalan carta dart kaedah persampelan dimajukan oleh mereka. Harold Dodge dan Walter Shewhart. Sungguhpun perkataan menyeluruh digunakan . Pengurusan Jepun menerapkan konsep ini merujuk kepada kawalan kualiti syarikat. Feigenbaum (1983) memperkenalkan singkatan kawalan kualiti menyeluruh sebagai menggambarkan komitmen keseluruhan dalam usaha pihak pengurusan dan pekerja sesebuah organisasi meningkatkan kualiti. Untuk lebih lima dekad kaedah teknikal ini telah ditetapkan sebagai asas jaminan kualiti tetapi pada awal tahun 197Oan fokus kualiti bertukar dari aspek teknikal kepada falsafah pengurusan.V. Sejak lebih dari sedekad dahulu A.3 Evolusi Pengurusan Kualiti Menyeluruh Singkatan jaminan kualiti pertama kali digunakan di makmal telefon Bell pada tahun 1920an oleh kumpulan perintis dalam bidang ini termasuklah George Edward. 2. Peraturan asas bagi kawalan kualiti menyeluruh adalah dengan membina komitmen pengurusan atasan untuk penambahbaikan kualiti secara proses berterusan. Pada hari ini bila dikatakan jaminan kualiti ia dirujuk kepada komitmen untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti melalui seluruh organ&i termasuklah dalam semua fungsi pemiagaan.20 Kerjasama di antara anggota-anggota lama dan anggota-anggota baru di dalam organisasi akan mengambil sedikit masa sebagai penyesuaian.

Ia menekankan prinsip asas yang serupa dengan jaminan kualiti. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini TQM menjadi satu kaedah yang popular. TQM memerlukan pihak pengurusan atasan memainkan peranan utama dalam menggerakkan semua .i.21 untuk syarikat. tujuan strategik. Semua pekerja dikehendaki menggembelingkan usaha ke arah penambahbaikan kualiti secara berterusan dan kualiti ini diletakkan sebagai sasaran utama di dalam setiap fungsi organisasi. Podolsky (1996) menyatakan TQM bukan proses langkah demi langkah tetapi merupakan orientasi situasi. konsepnya adalah sama iaitu semua pekerja dalam sesebuah organisasi bermula dari pengurus atasan berusaha ke arah peningkatan kualiti. komitmen menyeluruh. 2. 1 anggota bawahan ke arah usaha peningkatan kualiti. fokus yang pelbagai. kursus sambil . penambahbaikan berterusan. tanggungjawab. TQM juga memberi penekanan bahawa kualiti itu sebagai isu yang strategik. Namun demikian istilah-istilah utama memberikan maksud yang serupa untuk semua seperti. Organisaasi mesti mencari kualiti yang dikehendaki oleh pelanggan dan selepas itu menggunakan rancangan strategik dalam semua bidang untuk mencapai sasaran kualiti yang ditetapkan. Pendekatan yang memberikan kejayaan kepada sesuatu syarikat mungkin tidak sesuai untuk syarikat yang lain. Seterusnya penambahbaikan berterusan merupakan satu proses yang menjadikan prinsip teras kepada pengurusan kualiti.4 Prinsip-Prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh Istilah berbeza yang digunakan untuk merujuk pendekatan organisasi berkaitan kualiti boleh mengelirukan. kawalan kualiti menyeluruh dan kawalan kualiti seluruh syarikat.

iii.5 Teknik Peningkatan Kualiti Chestnut (1997) menyarankan supaya TQM memberikan satu set teknik untuk peningkatan kualiti kepada ahli-ahli sesebuah organisasi. V.22 kerja dan lain-lain. vii. Secara umum TQM merangkumi satu set prinsip pengurusan yang difokuskan kepada peningkatan kualiti sebagai panduan dalam semua bidang dan peningkatan organisasi. Prinsip-prinsip ini boleh diturunkan seperti berikut:i. vi. Pengurusan atasan mesti mengepalai penyediaan ke arah peningkatan kualiti. Semua peranan dalam syarikat mesti difokuskan kepada penambahbaikan berterusan untuk mencapai tujuan strategik. Kualiti adalah tanggungjawab yang mesti dipikul oleh semua pekerja di dalam organisasi.Kursus dan latihan bagi semua pekerja adalah asas untuk penambahbaikan kualiti berterusan. Kaedah ini telah digunakan oleh pasukan peningkatan kualiti untuk membolehkan semua ahli organisasi menyokong usaha peningkatan kualiti. Kualiti adalah isu strategik dan fokus utama dari perancangan strategik. Penyelesaian masalah dan penambahbaikan berterusan adalah untuk digunakan bagi kaedah kawalan statistik. Pelanggan yang menentukan kualiti. ii. 2. iv. viii. Masalah kualiti boleh diselesaikan dengan penglibatan bersepadu pekerja dan pihak pengurusan. . Kaedah-kaedah yang berkaitan ialah seperti.

Produktiviti keluaran barangan atau perkhidmatan. Sebahagian daripada kutipan data statistik dan penganalisisan adalah menjadi keperluan untuk jaminan kualiti. iii. Strategi pengurusan kualiti: Strategi pengurusan kualiti memfokuskan kepada matlamat dan isu jangka panjang. Teknik ini berasal dari kaedah kejuruteraan perusahaan dan sekarang ini boleh dikongsi bersama dengan beberapa pihak lain. v. memungut dan analisis data serta melaksanakan penyelesaian. Kepuasan hati pengguna dan keceriaan pengguna. 2. . iv. ii. Rancangan kualiti: Satu kaedah dari pengurusan kualiti bagi membolehkan organisasi merangka dan melaksana penyelenggaraan dan perkhidmatan yang betul buat kali pertama. iii. Pasukan peningkatan kualiti: Pasukan ini mestilah cepat mencari teknik khusus bagi membolehkan mereka mencapai objektif.6 Objektif Pengurusan Kualiti Menyeluruh TQM mempunyai tiga objektif utama iaitui. Jaminan kualiti: Jaminan kualiti memberikan pihak pengurusan satu set kaedah operasi yang membolehkannya mengemudi organisasi.23 i. Penjimatan kos. Organisasi memerlukan senario paling kurang bagi jangka masa 5 tahun. Kawalan proses statistik: Penggunaan kawalan proses statistik yang betul akan memberikan banyak maklumat untuk kita membuat pilihan kepada keputusan mengenai tindakan masa depan. ii.

Proses. Banyak negara mengamalkan dasar langit terbuka dengan memberikan peluang yang luas kepada setiap rakyatnya untuk menerima maklumat dari negara luar. Komunikasi di antara satu negara ke negara lain menjadi bertambah cepat dan mudah. iii.24 2. Normanya ialah melakukan sesuatu itu betul buat kali pertama. Pelanggan ii. Staf. Budaya. 2.7 Fokus Pengurusan Kualiti Menyeluruh TQM mempunyai enam fokus iaitui.8 Keperluan Pengurusan Kualiti Menyeluruh Menjelang abad ke-21 menyaksikan perkembangan yang pesat sekali dalam bidang teknologi dan perindustrian terutamanya di dalam bidang teknologi maklumat. Persaingan dalam bidang perindustrian menjadi . pengguna. Jepun dan Perancis serta negara-negara industri di Eropah berlumba-lumba meningkatkan kualiti keluaran dan perkhidmatan masing-masing. vi. v. Negara-negara maju seperti Amerika. Pembekal iv. TQM bukan alat untuk meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos tetapi ia merupakan perubahan sikap dan meningkatkan kemahiran untuk membentuk budaya kerja pencegahan kegagalan.

Barangan yang dihasilkan mestilah berkualiti tinggi pada harga yang kompetatif dan mampu dibeli oleh pelanggan dart pengguna. P. Kesedaran mengelakkan ralat di dalam hasil pengeluaran produk dan perkhidmatan dapat dicetuskan oleh TQM.25 semakin sengit. kos dan tenaga. 1992. Cara im dapat memperbetulkan punca masalah bukarmya memperbetulkan gejala yang berlaku. Penambahbaikan berterusan mempunyai manfaat yang besar kepada kualiti kerana ia berjaya mengurangkan sindrom pemeriksaan yang merugikan masa.285 mengatakan jabatan kerajaan dapat melaksanakan TQM dengan jayanya jika ia mempunyai persekitaran organisasi . Mengikut PKPA Bilangan 2. Penetapan minda dapat dicapai dengan mengkaji bentuk halangan dalam bidang-bidang utama. Malaysia sebagai sebuah negara membangun dan berhasrat menjadi sebuah negara maju mestilah berusaha keras untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan supaya mampu bersaing dengan produk dan perkhidmatan dari negara-negara maju. membangun mengamalkan TQM. Langkah pencegahan masalah yang terpenting clan utama ialah melakukan sesuatu dengan betul pada kali pertama. Penetapan minda perlu dibuat Oleh sebab itulah kebanyakan negara terhadap keperluan kualiti. TQM memberikan banyak kebaikan kerana dari segi objektifnya jelas memperlihatkan kecenderungan untuk member-i kepuasan dan keceriaan hati pelanggan di samping meningkatkan produktiviti dan menjimatkan kos. TQM member-i kesan kepada pihak pengurusan dengan mengambil dan mengamalkan gambaran keseluruhan kualiti. Anggota-anggota organisasi dilatih mencari sebab-sebab timbulnya masalah.

kecacatan. ii. Anggota-anggota organisasi mendapat latihan terhadap usaha pencegahan kesilapan ke arah kualiti. Sokongan pengurusan atasan. Mengadakan pengukuhan prestasi. iii. Terdapat tujuh prinsip pengurusan yang mesti diberi penekanan oleh jabatan-jabatan kerajaan. Memberi latihan dan pengiktirafan. Mengadakan perancangan strategik kualiti. ii. vi. dokumentasi kualiti. . tatacara kualiti dan pengendalian kualiti syarikat. iv. Usaha penilaian kos terhadap kesilapan. Piawaian kualiti diberi pertimbangan sewajamya di peringkat rangka bentuk kualiti. TQM melincirkan perjalanan sistem kualiti. pembaziran. Prinsipprinsip itu ialah:i. Persekitaran itu adalah keadaan yang memungkinkan TQM bertapak dengan kukuh. vii. Mengukuhkan semangat berpasukan.9 Kelebihan Pelaksanaan TQM i. iv. berkembang dan diamalkan sebagai sebahagian cara hidup organisasi. Menekankan jaminan kualiti. Mengutamakan pelanggan. v.26 yang baik. iii. aduan pengguna dan kerugian adalah penting dalam meningkatkan kualiti. 2.

kumpulan kawalan mutu dan yang paling terkini ialah TQM. Anggota jabatan kerajaan telah berjaya mengelakkan ralat dalam melakukan sesuatu pekerjaan seperti memasukkan data ke dalam komputer yang lebih tepat.v. melibatkan semua aspek dan semua anggota organisasi. kawalan kualiti menyeluruh. 2. masa dan tenaga. Jika dilakukan kerja mengikut kualiti dalam arahan kerja akan menjimatkan kos. Kualiti dalam arahan kerja merupakan alternatif peningkatan kualiti pada masa kini. vi. Ehwal Korporat Perbadanan Produktiviti Negara. Tujuan TQM tersebut ialah untuk membawa perubahan yang menyeluruh dan melahirkan budaya organisasi serta budaya kerja cemerlang. Agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam pelaksanaan rancangan ini ialah seperti Unit Permodenan Tadbiran Awam Malaysia (MAMPU). Perkhidmatan pelanggan dapat meningkatkan pengawasan yang berakhir dengan pengurangan . Definisi yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam mengenai TQM ialah sebagai proses pengurusan kualiti berorientasikan pelanggan yang berterusan. Rancangan peningkatan pengurusan kualiti pengurusan telah bermula secara rasminya pada tahun 1994 dengan penggalakan pelbagai rancangan seperti kawalan mutu. Jumlah ralat. kos dan tenaga tahun lepas dapat dikurangkan ke tahun berikutnya. kecacatan dan pembaziran mass.10 TQM Di Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia Pelaksanaan rancangan TQM merupakan ekoran’ daripada kempen prod&iv&i oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.

negara termasuk Australia. Jepun. Di Eropah standard ini dikenah sebagai EN IS0 9000 yang merupakan garis panduan sistem kualiti yang perlu diikuti oleh Kesatuan Eropah (EC). Standard yang diterbitkan pada tahun 1987 ini berdasarkan kepada Hampir 50 Standard British 5750 dengan “input” dari beberapa negara lain. ini bermakna mereka merasa puas dengan perkhidmatan yang diberikan. Lima standard dalam siri ini ialah IS0 9000 hingga IS0 9004. Jadual 2 di bawah menunjukkan 5 . Pengwujudan standard standard IS0 9000 adalah untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh negara-negara ahli diiktiraf di peringkat antarabangsa. New Zealand.28 aduan dari pelanggan. standard di bawah sir-i IS0 9000. 2. UK dan Amerika Syarikat mengamalkan IS0 9000 di dalam standard kualiti di negara masing-masing. Di Malaysia standard ini dikenali sebagai MS IS0 9000. IS0 9000 menyediakan kerangka kepada perkembangan sistem kualiti dalam semua industri. Jabatan-jabatan agihan pula telah berjaya mengawal kelewatan dan tiadanya gangguan dalam penghantaran.11 Latar Belakang IS0 9000 IS0 9000 adalah satu standard bertulis bagi pengurusan dan jaminan kualiti yang diterbitkan oleh “International Organization For Standardition (ISO)” berpusat di Geneva.

1994) mendapati beberapa keperluan perlu ditambah kepada standard yang sedia ada berikutan dengan perubahan teknologi dart amalan-amalan yang sedia ada.pengeluaran produk atau perkhidmatan.rekabentuk.pemeriksaan akhir. Panduan --.pengeluaran pro&k atau perkhidmatan. Garis IS0 9004 Garis panduan bagi melaksanakan pengurusan ... Jadual2. / --l IS0 9002 Jaminan kuaiiti dalam: --. --. m-v instalasi atau khidmat susulan.1: Lima Standard Di Bawah Siri IS0 9OMJ Kajian semula terhadap standard ini dibuat oleh beberapa pengguna (DunstonI. Model IS0 9003 Jaminan kualiti dalam: --. instalasi atau khidmat susulan.29 Jenis Nama Standard IS0 9000 Keterangan Garis panduan bagi memilih dart menggunakan model yang sesuai. Beberapa perkara yang perlu diberi per-h&an ialah:- .pengujian.

IS0 9002. S. komitmen pengurusan terutamanya peranan pihak eksekutif penglibatan menyeluruh oleh semua pekerja. komitmen pengurusan terutamanya peranan pihak eksekutif. penglibatan semua sistem dalam proses operasi dan kepuasan pelanggan (Guzzetta. Ia mengandungi tiga ciri standard (IS0 900 1.30 l kepentingan memenuhi keperluan orang ramai. l l l penglibatan semua sistem dalam proses operasi. l Hasilnya semakan semula IS0 9000 ini diluluskan pada pertengahan tahun 1994 yang menjuruskan kepada keperluan memasukkan beberapa ramuan TQM seperti penambahbaikan kualiti. kepuasan pelanggan dan pentingnya memenuhi kehendak pelanggan. . dua set dokumen garis panduan (IS0 9000 dan IS0 9004) dan dokumen sokongan yang lain. 1994). IS0 9003).

Ia bukan standard untuk produk atau perkhidmatan yang dihasilkan.Dasar dan objektif kualiti.31 Kandungan Dokumen . -Proses-proses yang -Bagaimana sesuatu Dolcumen Sokongan (per&&at IV) Rajah 2.12 Prinsip-Prinsip IS0 9000 Prinsip 1 : IS0 9000 adalah standard bagi sistem kualiti. . Prinsip ini menekankan.1: Dokumen Yang Mempunyai 4 Peringkat 2.Sistem kualiti mengikut elemen-elemen model. Prinsip 2 : IS0 9000 berasaskan kepada dokumentasi. *** dokumenkan apa yang dibuat *** bust apa yang didokumenkan *** buktikan .

32 Prinsip 3 : IS0 9000 menekankan pencegahan iaitu mencegah daripada berlakunya masalah dan bukannya mengatasi masalah selepas ia berlaku. Membolehkan organisasi mengenalpasti tugas-tugas yang patut dijalankan serta memperincikan langkah-langkah yang perlu diambil. vi. Membolehkan organisasi mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah serta mengelakkamrya daripada berulang. Prinsip 4 : IS0 9000 adalah satu standard universal Ini adalah kerana ia secara umum tetapi tidak menggariskan keperluan-keperluan asas memperincikan tindakan-tindakan yang perlu diambil bagi memenuhi keperluan tersebut. 2. iv. v . Dengan kata lain.13 Faedah-Faedah IS0 !XMM i. IS0 9000 hanya menghuraikan apa yang perlu diadakan dan tidak bagaimana hendak membuatnya. Memberikan kaedah bagi mendokumenkan secara tersusun amalan-amalan pengurusan dan cara bekerja. ii. iii. Membolehkan staf menjalankan tugas mereka dengan betul pada kali pertama dan pada setiap kali. Mengurangkan tindakan pembetulan yang diambil selepas berlakunya sesuatu masalah. Membolehkan organisasi membuktikan kepada mana-mana pihak yang membuat penilaian ke atas organisasi tersebut mengenai kualiti perkhidmatan .

*** Perhatian tentang kualiti latihan.. *** Penyelesaian masalah secara berkurnpulan. vii. *** Penglibatan kakitangan di semua peringkat.14 Falsafah TQM Falsafah TQM menekankan kepada penglibatan secara menyeluruh pekerja: ** pekerja di semua peringkat dalam proses penambahbaikan kualiti melalui penggnnaan perkakas dan radas ‘Q’ yang moden dan canggih. *** Menambahbaikan teknik dan kaedah kawalan kualiti. pemasaran. TQM juga merupakan suatu kaedab penglibatan menyeluruh pekerja-pekerja dapat digembelingkan. Membolehkan pihak pengurusan membuat keputusan dengan lebih baik melalui makhnnat penting hasil daripada audit dalaman. 2. j&an. Falsafah dart teknik yang digunakan dalam TQM boleh digunakan dalam semua organisasi terutamanya bidang kewangan.33 yang diberikan dan sistem bagi menghasilkan perkhidmatan ini adalah terkawal.D. *** Program penambahbaikan secara berterusan. 1992) ialah : *** Komitmen dan penglibatan pihak pengurusan atasan. kejuruteraan dan pengeluaran. Falsafah TQM . . Antara elemen-elemen yang penting dalam pengimplementasian TQM (Sanderson M.ini sepatutnya diamalkan oleh pihak pengurusan atasan dan dituruti oleh pekerja-pekerja seluruhnya. semakan pengurusan dart kawalan dokumen.

2 : Hubungan Di Antara IS0 9000 Dengan TQM .34 2.15 Hubungan IS0 9000 Dengan TQM 4 TQM \ Sokongan Pengurusan Atasan Perancangan Strategik Kuaiiti Mengutamakan Pelanggan Menyediakan Latihan Dan Pengiktirafan Jaminan Kualiti Pengukuran Prestasi Meningkatkan Semangat Berpasukan Rajah 2.

Kangar.3 menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan yang perlu dilakukan ke arah mencapai Sijil IS0 9002.16 Pelaksanaan TQM MS IS0 9002 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Melaksanakan Melatih Pegawai dan Staf Melaksanakao Prosedur Yang Didokumenkan Meoyediakan Dokumen Menjalankan Analisis Jurang Memberi Latihan Langkah Keempat a Langkah Keenam Langkah Kelima Komitmen Pengurnsan Atasan Pertama Rajah 2.3 : Lapan Langkah Ke Arah Mencapai Sijil IS0 9002 .35 2. Rajah 2.

b. c. l Peringkat draf Peringkat semakan dan cubaan.Arahan Kerja Dan Carta Aliran) Peringkat 4 Menyediakan Prosedur.(Seperti peringkat 3) l . Peringkat 1 a. Pengurus Atasan menghadiri kursus TQM IS0 9002. Memahami 20 elemen IS0 9000 dan mentafsirkan. Arahan Kerja dan Carta Aliran.161 Peringkat Pelaksanaan TQM IS0 9002 Jadual Perancangan Sekolah Ke At-ah Pelaksanaan TQM IS0 9002. Senarai tugas semua staf. Menggubal Manual Kualiti. (Rujuk Dokumen Bab 2 Peringkat Pelaksanaan TQM ISO9002) Peringkat 2 a.36 2. Guru-guru Kanan menghadiri kursus TQM IS0 9002. Mengubal Manual Dan Prosedur. (Rujuk Bab 2 Peringkat 2 : Mengadakan Latihan Bengkel kepada staf) Peringkat 3 a. Bengkel latihan cara mengadakan dokumenti dan audit. b. (Rujuk Dokumentasi Bab 2 Peringkat 3 Dan 4. Mengadakan stuktur dan organisasi sekolah. Dasar dan objektif sekolah. Mengadakan latihan dalaman kepada staf. Lain-lain kehendak kepatuhan IS0 9000. Melantik 2 orang guru selaku fasilitator dan menghadiri kursus Audit Dalaman.

(Rujuk Dokumen Bab 2 Peringkat 5 Pelaksanaan Operasi Dan Semakan) Peringkat 6 Jangka masa diberikan dan tindakan Audit Dalaman menjalankan audit secara “internal audit” (I” Party Audit) Audit luaran (p Party Audit) dan sekiranya organisasi sekolah sedah bersedia untuk pendahran bagi mendapat sijil IS0 9002. mengadakan 3ti Party Audif ’ dari SIRIM atau MAMPUY (Rujuk Dokumen Bab 2 Peringkat 6. Peringkat Audit Dalaman Dan Luaran) .37 Peringkat 5 Pelaksanaan operasi dan semakan.

38 2.Pengurus memastikan *road map* nya yang terdapat dalam “Manual Kualiti” difahami dan dihayati oleh stafnya. bilangan staf dan keperluan aktiviti yang hendak dilaksanakan perlu diambil kira dan ditetapkan iv. v. JPN. Difahami. Pengetua. Pengetua. ii. Skop: Pengurus Atasan. Senang merancang dan melaksanakan kerja seperti yang ditetapkan dalam kehendak TQM IS0 9002. Tujuan : a. Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar wajib menghadiri kursus TQM IS0 9000 Siri yang diberikan oleh IAE3. . Oleh itu Pengurus Atasan tidak boleh melepaskan untuk menjalankan keja Atasan dilaksanakan bagi pihak dirinya. Prosedur 1. Am : Pengurus atasan menghadiri kursus TQM IS0 9002. b. Peringkat Pelaksanaan TQM IS0 9002 i. Bertanggungjawab seterusnya kepada kejayaan visi negara c. iii. Guru Besar atau Ketua Unit di Jabatan yang terlibat.2 Dokumen Bab 2 Peringkat 1. Guru Besar bertanggungjawab kepada kejayaan atau kegagalan. Kementerian Pendidikan atau dari pihak swasta. dihayati matlamat dan tujuan TQM IS0 9000. INTAN. Tanggungjawab: Pengurus Atasan.16. Saiz.

iii. Kangar. Lain-lain institusi yang telah memperolehi Sijil IS0 9000. c . . pembengkelan dokumentasi dan cara mengaudit. Elemen-elemen ISO. d . Bagi peringkat Menengah: Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Kursus pendedahan awal TQM IS0 9000Xomitmen Pengurus Atasan.39 Jenis-jenis kursus asas ialah: a. e . b. Perlis. peringkat ini adalah sangat kritikal dan perlu diselesaikan pendidihn Pengurus Atasan ialah dan bukan perkara yang tidak terlibat dahulu sebelum peringkat mengadakan dokumen bermula. Kangar. - ii. Seorang atau berdua dari kalangan guru dipilih untuk kursus dan melaksanakan kerja-kerja dokumentasi dan menjalankan aktiviti “in-house training” dan menjadi facilitator bagi menjayakan pelaksanaan TQM IS0 peringkat sekolah. Latihan dan bengkel perlu diadakan seberapa banyak yang boleh kerana dari pengalaman kami. Guru-guru Kanan perlu didedahkan kepada perkara a dan b di atas. Apabila telah menghadiri kursuspenekanan T Q M I S 0 dalam dengan pendidikan. Melawat sekolah yang telah menjalankan TQM IS0 dari aspek pengalaman yang telah dilalui mereka. Pengurus A&an atau Pengetua atau Guru Besar bertanggungjawab menyediakan Manual Kualiti . Perlis. Bagi peringkat Rendah:Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indera. Sehingga sekarang dua buah sekolah yang dimaksudkan ialah: i.

.40 mengikut format-format yang ditetapkan. Orang lain tidak boleh menulis kandungan Manual Kualiti bagi pihak Pengurus Atasan.

pelajar. ibu bapa boleh kepada masyarakat dan Jabatan Pendidikan Negeri. Tanggungjawab: AJK TQM bertanggungjawab latihan dan AJK merancang kegiatan aktiviti ini ditetapkan untuk menganggotai selaku Ketua (Pengurus) bagi setiap bidang yang akan diadakan di sekolah ini. (Bilangan keahlian mencukupi mengikut saiz sekolah itu.41 2. iii. Sekiranya jumlah pelajar seramai 1000 orang.dihayati oleh setiap anggota masyarakat sekolah itu sebelum dilaksanakan secara operasi. Contoh: Bidang Kurikulum Kokurikulum dll).3 Dokumen Bab 2 Peringkat 2 Mengadakan Latihan atau Bengkel Kepada Staf Sekolah i. Tujuan : Setiap staf perlu memahami sebelum melaksanakan tugas. Meningkatkan kualiti kerja. . ii.16. iv. v. Skop : Dari Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar atau Penolong Kanan hingga kepada guru dan bukan guru. Am. “teamWorks *’ dan menyenangkan tugas setiap ahli sekolah. : Rancangan yang ditetapkan oleh Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar yang terdapat dalam Manual Kualiti difahami. Mewujudkan budaya “ownership “. AJK TQM diperlukan ialah 8 atau 9 orang). Definisi : Pada peringkat awal pendedahan kepada guru-guru kanan yang akan menjadi AJK TQM peringkat sekolah.

Latihan atau bengkel dokumentasi prosedur. Sifat sabar. maka dokumen itu hendaklah ditulis oleh staf berkenaan jua. “Brochure ” dart mesyuarat-mesyuarat biasa. Prosedur : a. b. papan kenyataan sekolah. tidak kira tenaga. tabah. Kempen dan penerangan TQM kepada staf dan pelajar di perhimpunan. Guru-guru Kanan yang dipilih perlu menghadiri kursus seperti yang dihadiri oleh Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar.42 vi. arahan kerja perlu diadakan. *. *. Sokongan Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar adalah sangat penting di masa ini. Kursus motivasi dan kesedaran hendaklah dilakukan bagi meningkatkan kesedaran dan semangat bekerja kepada semua staf dari masa ke semasa. . seseorang tidak berhak menulis dokumen bagi pihak orang lain. bagi staf mengendali tugas-tugas masing-masing kerana pada hakikatnya tugas yang akan dilaksanakan oleh staf berkenaan . wang ringgit dan setia kepada tugas memainkan peranan penting dalam mencapai cita-cita yang diharapkan. Guru STF yang dipilih akan mengendalikan kersus peringkat sekolah iaitu:*.

Contoh: Apakah matlamat akhir yang hendak dicapai. e.43 2.- . Am : Manual Kualiti adalah dokumen yang wajib disediakan oleh Pengurus Atasan atau atau pengetua atau Guru Besar . Ia merupakan buku panduan kualiti sekolah yang dirancangkan sendiri oleh Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar (Pengurus Atasan boleh mendapat bantuan dari Guru-guru Kanan untuk menyediakan Manual Kualiti ini). i. Menjelaskan komitmen Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar. c. Memberi gambaran menyeluruh mengenai sistem kualiti. Apakah program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai m&mat akhirnya. .4 Dokumen Bab 2 Peringkat 3 Dan 4 Menggubal Manual Dan Prosedur Kualiti. objektif penerangan ringkas organisasi dan bagaimana elemen IS0 9002 diikuti selaku “badan” pengawal yang menentukan sistem keseluruhan sekolah itu. ii. Menyebarkan maklumat mengenai program kualiti kepada semua staf supaya matlarnat Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar difahami dan dilaksanakan oleh stafnya. Ia mengandungi dasar. Menyediakan asas bagi peringkat pengauditan.16. Tujuan : Dokumen ini:a. Dijadikan rujukan asas kepada penambahbaikan. f Dijadikan dokumen penting untuk memperolehi IS0 9002. d. b.

Skop : Manual kualiti terdiri dari lima bahagian. Dasar Kualiti Organisasi atau sekolah: * Contoh: kami adalah komited kepada. _ . . iii. c. * Muka surat kandungan menyenaraikan kandungan Manual Kualiti. * Keterangan ringkas mengenai sekolah seperti fungsifungsi. . . jenis aktiviti dan skop organisasi itu. . . a.latar belakang sejarah dan sebagainya. . Penerangan menyeluruh mengenai Sistem Kualiti: Contoh: Stuktur dan organisasi sekolah iaitu menyenaraikan kuasa dan kuatkuasa staf supaya menyenangkan tugasan. d. . _ . . . Mentafsirkan 20 elemen IS0 9002 ke dalam kerja sekolah supaya program-program yang dirancangkan di “cooperated ” dengan elemen-elemen agar keseluruhan sistem *system outline* disepadukan untuk memastikan kualiti kerja untuk menghasilkan kualiti produk.44 Manual Kualiti boleh diwujudkan dalam berbagai cara bergantung kepada saiz organisasi. . * Melaksanakan program-program kurikulum. kokurikulum. b. Pentadbiran dokumen (document adminstration) iaitu format yang ditetapkan yang wajib ada dalam Manual Kualiti seperti:* Kulit Hadapan mengandungi tujuk dan nombor salinan. .. . . _.

tanggungjawab dan kuasa. v. + Ajk Pemandu Kualiti Bidang-bidang tugas keanggotaan. Tindakan diambil ialah menggubal dasar kualiti. Prosedur: a. objektif. Pengurus Atasan atau Pengetua atau Guru Besar mengadakan PreCauncel untuk membincang dan melaksanakan perancangan kualiti peringkat sekolah. * Sistem kualiti iaitu:+ Struktur organ&i. b .45 iv. kekerapan mesyuarat. kuatkuasa dan mentafsirkan 20 elemen IS0 9002. senarai tugas. agenda dan lain-lain. Penulisan Manual Kualiti yang mengandungi perkara-perkara berikut:* Dasar kualiti . + Semakan Pengurusan (management Review) + Pegawai Pemastian Kualiti. * Objektif kualiti. . * Tafsiran mengenai dasar. stulctur organisasi. Tanggungjawab: Adalah menjadikan tanggungjawab Pengurus Pengetua atau Guru Besar Atasan atau sendiri melaksanakan perancangan dan penulisan Manual Kualiti ini. pembahagian kuasa.

+ mengapakah tindakan perlu dibuat. LakaG3.n. . iaitu tujuan dan turutan langkahlangkah (proses kerja) bagi melaksanakan sesuatu aktiviti dari aspek:+ bagaimana ia dilaksanakan. Prosedur boleh juga didokumenkan dalam bentuk penerangan carta aliran kerja dan mematuhi keperluan sistem IS0 9002 dan proses. Buku. + di mana ia dilaksanakan.46 * Prosedur-prosedur. + bila perlu dilaksanakan. Manual Penyeggaraan. * Arahan kerja yang menerangkan bagaimana melaksanakan mengikut turutan secara terperinci. Dokumen Sokongan terdiri daripada: Borang. Ruj ukan Standard. Rekod-rekod. Kaedah Penguj ian. + siapa yang melaksanakannya.proses utama dalam organisasi .

Ditarik balik secara sistematik apabila ia tidak diguna pakai lagi. Prosedur: * Semua dokumeri yang siap dilaksanakan diperlukan: a. c.Tujuan : iii. Kawalan ke atas dokumen. Member-i nombor pengenalan dokumen dan d.Prosedur-Prosedur Kualil Arahan Kerja dan semua dokumen-dokumen sokongan. Skop: Pelaksanaan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang dituliskan. b . Diedarkan dalam keadaan terkawal bagi memastikan yang dokumen tersebut hanya boleh dimiliki oleh mereka yang dibenarkan sahaja. Dipinda secara terancang dan terkawal serta diluluskan oleh pihak yang diberikan kuasa dan d.iaitu Manual Kualiti.5 Dokumen Bab 2 Peringkat 5 Pelaksanaan Operasi Dan Semakan i. Penyenggaraan senarai induk . iv.16. c . Penyediaan dan kuasa meluluskan dokumen. Pengedaran dan kawalan dokumen. * Kawalan dokumen perlu meliputi bidang berikut:a . Diwujudkan dan diluluskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.47 2. Semua dokumen. Am: ii. b.

sekiranya terdapat ketidakpatuhan atau “non-conformence ” prosedur-prosedur atau Arahan Kerja.48 * Semasa operasi staf akan merujuk dokumen yang ditulis dan disahkan. staf perlu menyemak dan membuat pembetulan dengan merujuk atau mendapat pertolongan Pegawai Pemastian Kualiti yang ditetapkan. l Segala kesilapan di dalam prosedur dan arahan kerja perlu dikenalpasti dan hanya dibuat pembetulan selepas 6 bulan operasi berlalu. Semasa staf melaksanakan tugas mereka. staf perlu merujuk dokumendokumen untuk melihat kepastian sistem diikuti dan dipatuhi.Tujuan ialah member-i peluang kepada staf melaksanakan tugas untuk kepastian prosedur dan arahan kerja yang didokumenkan dan bukan mengubah tanpa kepastian yang tulin. .

6 Dokumen Bab 2 Peringkat Audit Dalaman i.16. pentadbiran. disiplin dan kokurikulum iv. Am : Merujuk garis panduan IS0 9000 kepada Standard Kualiti. Tujuan : Peranan Audit Dalaman (I” Par@ Audit) ialah memeriksa dan memantau keberkesanan pelaksanan aktiviti agar mencapai matlamat yang ditetapkan oleh organisasi sekolah. fizikal. ii.17 ) . Skop : Auditor bertanggungjawab kepada keberkesanan aktiviti yang telah ditetapkan oleh organisasi sekolah yang meliputi Manual Kualiti. . Definisi : Terdapat 3 jenis audit :* l Is’ Party Audit iaitu Audit Dalaman . iii. Prosedur dan Arahan Kerja organisasi sekolah itu. kebajikan. organisasi perlu mewujudkan Audit Dalaman yang bertanggungjawab kepada pemeriksaan yang bersistem dan bebas untuk menentukan sama ada aktiviti dan keputusan yang berkaitan mengikut kepada kehendak kepastian kualiti yang ditetapkan. Bidang-bidang yang dilaksanakan oleh organisasi sekolah itu ialah skop yang telah ditetapkan seperti kurikulum.49 2.Yd Party Audit iaitu Audit Luar yang membantu audit organisasi sekolah l 3rd Party Audit iaitu Audit Luar yang bertanggungjawab mengeluarkan Sijil IS0 9002 (SIRIM Atau MAMPU) v. Prosedur :- (Rujuk Dokumen Bab 4 Elemen 4.

iv. b. Diterima pakai di sekolah.50 2.16. d. Taklimat kepada kumpulan audit Senarai check-list audit . b. Penilaian audit c. Maklumat: Kekerapan audit Tempoh masa audit Jabatan yang akan diauditkan Latihan juruaudit Petunjuk: Audit dilaksanakan atau peringkat Perancangan. Pegawai Kualiti menyediakan jadual audit. Pegawai Kualiti: b. ii. Bertanggungjawab merancang. Tanggungjawab audit. Tanggungjawab: Pengetua: a. Cadangan -cadangan penambahbaikan. Skop: iii. Am a. Mengaudit keberkesanan sistem pengurusan kualiti sekolah. Prosedur: a.7 Dokumen Bab 4 Elemen 4.17 Audit Dalaman i. melaksanakan dan Pengetua mengendalikan proses menyediakan laporan audit dalam.

Pematuhan audit (comformance) (non-conformence) dan ketidakpatuhan l Edaran laporan audit-mengeluarkan borang pembetulan dan Audit Susulan. l Pembetulan hasil audit laporan (hasil dibentangkan dalam Mesyuarat Semakan Pengurusan). . h. Laporan Audit l . Pengimplimentasian audit Proses: Fasa 1 : Mesyuarat Pembukaan Fasa 2 : Pelaksanaan Audit Fasa 3 : Penilaian Audit Fasa 4 :Mesyuarat Penutup. Senarai penilaian g. Pemilihan “sample ” audit aktiviti-aktiviti Mewakili sebuah aktiviti Jabatan f.51 e .

1 Teori Keperluan Hirarki Oleh Maslow Margaret Attwood (1989) mengatakan inilah satu teori yang sangat masyhur telah dikemukakan oleh Maslow pada keperluan manusia iaitu t a h u n 1 9 5 4 . 2.17 Teori Berkaitan Dengan Kepuasan Kerja Terdapat banyak teori yang dikemukakan oleh pakar-pakar psikologi barat mengenai sikap dan nilai pekerja tehadap pekerjaan mereka. Menurut Maslow disusun di dalam satu hirarki mengikut kepentingan memenuhi keperluan tersebut akan menentukan apabila dapat kepuasan dan mempunyai motivasi untuk melaksanakannya.52 2. Sikap dan nilai ini akan mencetuskan kepuasan kerja kepada seseorang pekerja itu.17. Teori mengenai kepuasan kerja ingin mempastikan keperluan yang boleh memenuhi keperluan seseorang pekerja atau individu supaya mereka puas hati dengan pekerjaan yang dilakukannya. .

53 Keperluan Sosial Keperluan Rasa Selamat Keperluan Fisiologi Rajah 2.4 : Teori Keperluan Hirarki Maslow .

Maslow membuat pengakuan sendiri mengenai batasan teorinya dan beliau mencadangkan yang teorinya itu diambil sebagai model untuk tujuan kajian di masa-masa hadapan. . Keperluan fisiologi dan keperluan rasa selamat dikategorikan ke dalam susunan rendah manakala keperluan sosial. 2. keperluan yang seterusnya akan menjadi satu kemestian untuk dipenuhi. Beliau memberikan dua pandangan yang berlawanan tentang pekerja dan menamakan teori ini sebagai Teori X dan Teori Y. keperluan kepada kepujian dan keperluan pengiktirafan adalah keperluan susunan tinggi. Sehingga kini Teori Keperluan Maslow dianggap sangat penting dan berguna sebagai teori motivasi dan boleh digunakan dalam kaedah pengurusan organisasi. Setelah kepuasan susunan rendah sudah dipenuhi ia tidak lagi menjadi dorongan yang kuat.4 menunjukkan keperluan hirarki Maslow. Kelima-lima keperluan yang diutarakan ini dipisahkan kepada dua susunan oleh Maslow. Namun demikian Maslow menyatakan susunan hirarki ini tidaklah semestinya tegar kerana setiap orang mempunyai kepentingan keperluan yang berbeza.Rajah 2. Mengikut teori ini. Keperluan susunan rendah adalah kepuasan luaran dart keperluan susunan tinggi acialah kepuasan dalaman.2 Teori X dan Y Douglas M C Gregor Teori ini dikemukakan oleh Douglas M C Gregor pada tahun 1960. Terdapat 5 keperluan yang pelu dipenuhi oleh setiap manusia.17. apabila satu keperluan dipenuhi. Oleh itu keperluan pada susunan yang lebih tinggi dalam hirarki mestilah dipuaskan.

tekanan dalam arahannya untuk memaksa pekerja-pekerja yang tidak mempunyai motivasi dan kepuasan kerja menjalankan tugas mereka. dan __ -. Mereka akan mahukan tugas yang diberikan itu sebagai satu arahan yang formal. Sekumpuian pekerja tidak menyukai kepada tugas mereka dan akan menolak tanggungjawab yang diberikan itu pada bila-bila masa pun. Pekerja menunjukkan minat yang rendah kepada pekerjaan mereka. Mereka lebih mementingkan faktor keselamatan seperti perlindungan insurans berbanding dengan faktor-faktor lain seperti kepuasan kerja. ugutan. Pekerja-pekerja sokongan bersedia menerima tunjuk ajar. Pekerja memandang pekerjaan mereka sebagai sesuatu yang menggembirakan untuk dilakukan dan tidak memberikan sebarang tekanan pada bila-bila masa Pun ii. Pengurus organisasi mestilah menggunakan kaedah paksaan. i. iii. Dalam Teori Y ini memberikan pandangan yang bertentangan mengenai pekerjaan oleh pekerja-pekerja : i. 111 . Pekerja menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan merka. Berdasarkan kepada Teori Douglas M Gregor ini faktor suasana memberi kesan C kepada kepuasan untuk bekerja kepada pekerja-pekerja di dalam sesebuab . Pekerja-pekerja yang inovatif mampu membuat keputusan sendiri atau mencipta rekaan-rekaan baru.55 Dalarn Teori X mengatakan . ii.

Teori ini mengemukakan dua kategori faktor yang berbeza terhadap perasaan pekerja sama ada wujud kepuasan atau ketidakpuasan.56 organisasi itu.3 Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg Kepuasan Pencapaian Pengiktirafan Kemajuan Tanggungjawab pekeja itu Ketidakpuasan Upah Penyeliaan Keadaan bekerja Polisi organisasi dan pentadbiran Herzberg adalah seorang ahli psikologi yang terkenal yang mengaitkan motivasi dan kepuasan bekerja sebagai keperluan untuk setiap pekerja. Apabila keadaan ketidakpuasan wujud pekerja menyalahkan persekitaran sebagai penyebab. persekitaran yang memberangsangkan dan yang terpenting sekali ialah sistem ganjaran atau pengiktirafan yang member-i kepuasan kepada semua pekerja.17. Jika pekerja merasa puas hati terhadap kerja mereka -- . 2. Faktor suasana ini seperti gaya kepimpinan ketua yang memuaskan. Mengikut Herzberg ( 1959 ) . perkara asas bagi seorang itu adalah hubungan dengan kerjanya dan sikap seseorang itu pula terhadap kerja yang dilakukannya akan menentukan sama ada berjaya atau tidak pekerjaan tadi. Dalam berbagai jenis pekerjaan adalah dianggap sesuatu teori ini digunakan untuk mengkaji kepuasan bekerja seseorang pekerja atau lebih di dalam sesebuah organisasi.

Pengukuran Fred Fiedler menjurus kepada kecenderungan pemimpin kepada . kemajuan diri dan pengiktirafan. suasana kerja. Teori ini sangat berguna dalam menerangkan suasana pekerja dalam mendapatkan kepuasan dan ketidakpuasan semasa menjalakan pekerjaannya. Hasil kajian menunjukkan prestasi kerja sesuatu kumpulan kerja bergantung kepada bentuk kepimpinan ketua dan bagaimana setiap ahli kumpulan menilai sesama mereka.4 : Teori Kontingensi Satu kajian telah dilakukan oleh Fred Fiedler pada tahun 1951 dan beliau dapat menghasilkan “Contingensi Model of Leadership Efectiveness “. pencapaian diri dan tanggungjawab pekerja itu.57 mengatakan yang kerja itu member-i kepuasan kepada mereka. Suasana kedua dinamakan f&or pertumbuhan kerana ia dapat memberi dorongan kepada pekerja untuk melaksanakan kerja dengan sempuma. pengiktirafan kerja. Jika hendak menambahkan dorongan untuk pekerja mestilah disokong dengan faktor pertumbuhan seperti--* kemajuan dir-i.17. Suasana yang pertama dinamakan sebagai faktor pengekalan kerana perasaan tidak puas hati boleh dielakkan dengan mengekalkan suasana kerja yang boleh diterima oleh semua lapisan pekerja. 2. Beliau telah membuat kajian di Monroe Country dan memperoleh kesimpulan sebagai kepuasan kerja dipengaruhi oleh tanggungjawab. Contoh-contoh faktor pengekalan ialah seperti gaji. pentadbiran organisasi dan pengawasan pekerja. Sergiovanni (1984) menganggapkan Teori 2 Faktor ini sangat sesuai untuk membuat kajian mengenai kepuasan kerja guru-guru.

ii.17.orientasi tugas atau orientasi kepada perhubungan sesama pekerja. Keputusan yang diperolehi dibahagikan kepada dua jenis markah iaitu :i. .5 Teori Nilai Locke Mengikut Locke (1976) kepuasan bekerja merupakan suatu suasana emosi yang selesa hasil dari persepsi seseorang terhadap kerjanya sebagai satu kejayaan. Teori nilai ini telah meminta pengubahsuaian kepada aspek-aspek kerja yang perlu untuk mendapatkan kesan kepuasan bekerja. Seseorang itu akan merasa sangat puas hati apabila dia memperolehi hasil yang setakat mana dia telah memberi nilai tetapi sekiranya dia memperolehi kurang dari apa yang dinilaikan tentunya dia akan merasa kurang puas hati. Andaian yang dibuat ialah pekerja akan bekerja dengan cemelang dengan rakan-rakan yang paling menyerupai mereka. Markah bagi andaian persamaan dari pihak yang berlawanan. oleh itu teori ini mencadangkan bahawa kepuasan bekerja dapat diperolehi dalam banyak aspek. Markah yang diberikan oleh rakan sekerja kepada ahli kumpulan yang tidak digemari untuk menjalankan tugas bersama-sama. 2. Aspek-aspek kepuasan bekerja ini mencadangkan bahawa kepuasan bekerja ini tidak sama untuk semua orang. Teori ini menganggapkan bahawa kepuasan bekerja akan wujud sejauh mana ganjaran seseorang itu terima sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Najib Bin Tun Abdul Razz&. Dalam masa pelaksanaan TQM ini menuntut komitmen dan motivasi yang tinggi di kalangan guru-guru sekolah ini. Organisasi yang gagal melaksanakan TQM akan ketinggalan di tengah gelombang cabaran dan persaingan dalam memenuhi kehendak pelanggan yang kian canggih dan pelbagai. Guru-guru yang tinggi motivasinya akan membolehkan sekolah meningkatkan prestasi perkhidmatannya menuju kepada pembaharuan yang menggalakkan. 1977). Penganugerahan Sijil IS0 9002 telah disempurnakan oleh Y. Dato’ Sri Mohd. Menteri Pendidikan Malaysia pada 12 Ogos 1997 (Berita Harian Ogos 13.B. Masyarakat pula menikrnati keluaran dan perkhidmatan yang sewajarnya. tenaga dan kos. Melakukan sesuatu betul kali pertama sentiasa diutamakan kerana dapat menjimatkan masa.18 Kesimpulan TQM merupakan satu keperluan dan b&m lagi sebagai satu pilihan (Mustafa Haji Daud. 1997) . Produk dan perkhidrnatan yang berkualiti dan dapat memuaskan hati pelanggan hanya akan terhasil setelah wujudnya komitmen dan penyertr&n menyeluruh semua bahagian dan anggota di daIam sesebuah organisasi.59 2. Sekali gus menjamin bukan sahaja kualiti keluaran atau perkhidmatan malah pulangan dan keuntungan yang memuasakan serta dapat menjamin gaji yang setimpal kepada setiap pekerjanya. Tidak ada satu organisasi sarna ada awam atau swasta yang dapat mengelakkan diri daripada terlibat dengan TQM. Guru-guru di sini telah dapat membuktikan kemampuan mereka bekerja sebagai satu pasukan dalam melaksanakan TQM sehingga mencapai tahap yang melayakkan sekolah ini dianugerahkan Sijil IS0 9002 (Rujuk lampiran D di muka surat 112 ).

budaya kualiti. tanggungjawab kuahti.60 Kejayaan melaksanakan TQM sehingga memperolehi Sijil IS0 9002 memberi kemungkinan sama ada wujud kepuasan atau ketidakpuasan kerja di kalangan guru-guru akibat perubahan struktur pentadbiran dan penambahan beban tugas. budaya kualiti. rakan sekerja. Faktor-faktor utama tadi seperti tanggungjawab kualiti. peningkatan kualiti. Faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kepuasan kerja guru-guru ialah seperti gaji. suasana kerja. . jaminan kualiti dan peningkatan kualiti akan diletakkan di bawah satu faktor sahaja dinamakan pengurusan kualiti. jaminan kualiti.latihan dan pengiktirafan serta faktor-faktor demografi seperti umur. jantina dan tempoh perkhidmatan.

Tujuan kajian ini diadakan adalah untuk mengenalpasti tahap kefahaman guru- . reka bentuk kajian. kaedah s pengumpulan data dan kaedah penganalisaan data. Seramai 20 orang guru telah mengambil bahagian dalam kajian ini. budaya kualiti. .. Arau.2 Kajian Rintis (Pilot Test) Sebelum kajian sebenar dijalankan penyelidik telah membuat satu kajian rintis untuk memastikan kebolehpercayaan soalan Kajian ini dibuat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ She&h Ahmad. jaminan kualiti. 3. latihan dan pengiktirafan.61 BAB 3: METODOLOGI PENYELIDIKAN Bab ini membincangkan secara ringkas mengenai metodologi kajian yang merangkumi kajian rintis. sampel dan populasi kajian.1 Pengenalan . Kajian ini menggunakan kaedah pengumpulan data secara kuantitatif yang menyelidik tahap kepuasan kerja dan hubungan di antara kepuasan kerja dengan faktor-faktor yang berkaitan TQM seperti tanggungjawab. peningkatan kualiti. suasana kerja.0. Perlis pada 8 dan 9 September 1997 setelah mendapatkan kebenaran secara lisan daripada Penolong Kanan Hal Ehwal murid. 3. Penyelidik menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif kerana kaedah ini mudah mendapatkan perbandingan dan penganalisaan data statistik secara sistematik serta tepat dengan menggunakan perisian SPSS version 6. rakan sekerja.

8522 0.63 19 0.8450 0.7802 0. Majid Konting (1994) nilai pekali Alpha Cronbach yang melebihi 0.62 guru terhadap arahan.7055 0.1 menunjukkan nilai pekali kebolehpercayaan data-data kajian rintis ini.7623 0.8138 .8067 0.7776 0.8174 0.6 adalah mencukupi.7086 0. Jadual 3.8057 0. bahasa.8569 0.6985 0.7803 0. bahasa dan ayat yang digunakan adalah bersesuaian serta boleh difahami oleh semua guru yang mengambil bahagian dalam kajian rintis ini Menurut Mohd. Pembolehubah Nombor soalan Nilai Alpha Nilai Alpha untuk setiap dimensi Tanggungjawab Suasana kerja Rakan sekerja Budaya kualiti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0. ayat serta kandungan keseluruhan instrumen yang digunakan dan juga untuk mendapatkan pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi kesemua soalan dan pembolehubah.5333 0. Jadual3.7416 0. kesesuaian.8536 0.8438 0.8785 0.8811 0.1: Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronbach Untuk Soal Selidik Kajian Rintis Bagi 20 Orang Responden. Penyelidik mendapati semua arahan.6429 0.5878 0.

1 Soal Selidik Pada bahagian A terdapat empat soalan yang berkaitan dengan demografi responden.6494 0.3 Rekabentuk Kajian 33.- 0.7242 0. Penyelidik menggunakan soal selidik yang dikenali sebagai . Responden dikehendaki menandakan (-/) di ruang yang disediakan bagi pernyataan bersesuaian dengan diri mereka.7675 0.6482 0.6625 0. Responden dikehendaki membulatkan jawapan yang dianggap paling sesuai dengan tanggapan mereka iaitu sama ada SS (sangat setuju).7625 3.7768 0.7746 Kepuasan Kerja 0.7687 0.7584 0.6500 0.7178 0.63 Pembolehubah Nombor soalan Nilai Alpha Nilai Alpha untuk setiap dimensi Jaminan Kualiti Peningkatan Kualiti Latihan Dan Pengiktirafan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0. S (setuju).5606 .4833 0.424 1 0.4086 0..7401 0. Pada bahagian B soal selidik terdapat 39 soalan (rujuk lampiran A di muka surat 102 ).3519 0.8400 0. TS (tidak setuju) dan STS (sangat tidak setuj u).6814 0.7333 0.7185 0.7308 0.5932 0.

peningkatan kualiti. rakan sekerja. jaminan kualiti. Soalan-soalan pembolehubah bebas berkaitan dengan tanggungjawab kualiti. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti akan dirangkumkan menjadi satu pembolehubah sahaja iaitu dinamakan pengurusan kualiti.64 Organizational Climate Description Questionnaire (OCDQ) yang direkabentuk oleh Prof. Dr. latihan dan pengiktirafan. . suasana kerja. OCDQ mempunyai 39 item dan terbahagi kepada 8 pembolehubah. budaya kualiti. Nini B Rusgal (1996). Soalan-soalan yang berkaitan dengan TQM ialah:1) Tanggungjawab soalan 1 hingga 5 2) Suasana kerja 3) Rakan sekerja 4) Budaya kualiti 5) Jaminan kualiti soalan 6 hingga 9 soalan 10 hingga 14 soalan 15 hingga 19 soalan 20 hingga 24 6) Peningkatan kualiti soalan 25 hingga 30 7 ) Latihan dan pengiktirafan soalan 32 hingga 35. Tujuh pembolehubah bebas dikaitkan dengan TQM iaitu tanggungjawab. Sementara satu pemboleh ubah bersandar iaitu kepuasan kerja dikaitkan dengan kesan pelaksanaan TQM di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. budaya kualiti. Soalan-soalan yang berkaitan dengan kepuasan kerja guru-guru ialah dari 36 hingga 39.

Setelah mendapat kebenaran dari JPPN Perlis .30 tengah hari di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma bagi pemerhatian perjalanan TQM dalam pentadbiran di sekolah ini.3.ncangan Dan Penyelidikan Pendidikan (EPRD).30 pagi hingga 1. 3. Setelah mendapat kebenaran dari EPRD (Rujuk lampiran B di muka surat 110) penyelidik memohon pula kebenaran dari Ketua Sektor Pentadbiran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk menjalankan penyelidikan di sekolah (Rujuk larnpiran C di muka surat 111). Kementerian Pendidikan. Oleh kerana saiz populasi kajian ini adalah kecil maka populasi dijadikan sampel untuk kajian ini.3.2 Pemerhatian Penyelidik telah berada bersama guru-guru selama empat hari bermula dari pukul 7.4 Populasi Dan Sampel Populasi kajian ini terdiri daripada semua guru Sekolah Menengah Kebangsaan Dernq Kangar yang seramai 72 orang iaitu 41 orang lelaki dan 3 1 orang perempuan. penyelidik telah memohon kebenaran dari Bahagian Pem.5 Kaedah Pengumpulan Data Sebelum menjalankan kajian. 3. 3.3 Temubual Kesempatan yang wujud semasa membuat pemerhatian digunakan oleh penyelidik untuk menemubual guru-guru bagi mengetahui persepsi mereka mengenai TQIvF dart kesan dalam prestasi kerja mereka setelah pelaksanaan TQM di sekolah ini.65 3.

analisa statistik seperti min.6 Kaedah Penganalisisan Data Semua soalan soal selidik yang lengkap dijawap dikumpulkan dan disemak oleh penyelidik Penyelidik telah menjalankan proses pengkodan dan data disusun mengikut kod angka dari 1 hingga 4. Ujian statistik ialah seperti berikut:- . korelasi. ujian-t. 3. peratusan. Dar-i perisian SPSS inilah diperolehi kekerapan.0. sisihan piawai.66 barulah penyelidik membuat permohonan secara lisan kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Derma untuk membuat kajian di sekolah berkenaan. Semua data yang dikumpul diproses dengan menggunakan perisian komputer SPSS version 6. ANOVA. Guru-guru diberi kebebasan untuk memulangkan jawapan soal selidik pada hari mereka menerima soalan atau pun pada hari berikutnya. Kajian ini bertujuan untuk signifikan di antara pembolehubah bebas dengan menguji hubungan pembolehubah bersandar dan perbezaan signifikan dalam peringkat pembolehubah bebas terhadap pembolehubah bersandar. Kajian dijalankan selama empat hari iaitu mulai 16 hingga 19 September 1977. regrasi dan analisa faktor. Semua guru telab member-i kerjasama dengan semua jawapan soal selidik dapat dikumpulkan semula dalam tempoh penyelidikan dijalankan. Setelah mendapat kebenaran dari pengetua barulah penyelidik mengedarkan borang soal selidik untuk semua guru.

6. Ia digunakan untuk menyelidik hubungan di antara kepuasan bekerja dengan pembolehubah bebas. - 3. .67 3.6.3 Korelasi Pearson Korelasi Pearson ini digunakan untuk menguji hipotesis 5.2. :-. Ujian-t di sini digunakan untuk menguji sama ada terdapat perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dengan guru perempuan di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma setelah pelaksanaan TQM terhadap kepuasan kerja. Kajian ini digunakan untuk menunjukkan sama ada terdapat perbezaan yang signitikan di antara dua kumpulan dalam pembolehubah bebas kepada pembolehubah bersandar. Ujian ini ialah untuk menguji perbezaan yang signifikan bagi kepuasan bekerja mengikut ciri-ciri demografi responden. 3.6. .2 Ujian ANOVA Ujian ini digunakan untuk menguji hipotesis 2.6.1 Ujian-t Ujian-t digunakan untuk menguji hipotesis 1. Untuk kajian ini kekuatan korelasi di antara dua pembolehubah ditetapkan berdasarkan kepada klasifikasi kekuatan korelasi yang dibentuk oleh Davis (1971) seperti yang ditunjukkan dalam jadua13.7 dan 8. 3 dan 4.

6.68 Jadua13.49 0.0.05 adalah digunakan sebagai nilai tara untuk signifikan statistik.0. Ini bermaksud bahawa had signifikan 0.01 .4 Paras Signifikan Satu nilai p yang sama atau kurang daripada 0.09 0 . 1 0 .2 : Kekuatan Korelasi I 0.0.05 ditentukan sebagai had kritikal untuk pengujian hipotesis.29 Kekuatan korelasi Tiada kekuatan Sangat lemah Lemah Sederhana Ibat I 0. .69 0.0.50 .30 .70 .0.9 / Sangat Kuat Sempuma I 3.

1 Jantina Jadual 4.1: Taburan Responden Berdasarkan Jantina Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Bilangan 41 31 72 Peratus 56. Dalam kajian ini sebanyak 72 borang soal selidik telah diedarkan kepada guruguru yang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.1% dari keseluruhan responden.menurut objektif kajian seperti yang terdapat dalam hipotesis kajian. semua Perbincangan akan . Jadual4.1 100 .9%. tingar.69 BAB 4 : ICEPUTUSAN KAJIAN 4.2 Analisis Diskriptif 4.9 43. Daripada 72 responden dalam kajian ini didapati bilangan guru lelw seramai 41 orang iaitu mewakili 56. jawapan telah dipungut semula.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan semua dapatan dari kajian yang telah dilakukan.1 menunjukkan taburan responden berdasarkan jantina.2. Manakala bilangan guru perempuan pula ialah 31 orang dan mewakili 43. 4.

70

4.2.2 Umur Jadual 4.2 menunjukkan taburan responden berdasarkan kepada unmr. Golongan guru yang paling ramai sekali berada di dalam lingkungan umur 36 hingga 45 tahun iaitu seramai 39 orang dengan menduduki 54.2%. Lebih dari separuh bilangan guru sekolah ini berada di dalam golongan ini. Golongan kedua teramai berada di dalam lingkungan umur 26 hingga 35 tahun iaitu seramai 22 orang dengan diwakili oleh 30.6%. Golongan paling sedikit berada dalam lingkungan umur 46 tahlln ke atas iaitu 11 orang dengan diwakili oleh 15.3%. Guru di sini tiada yang berumur 25 tahun ke bawah. Jadua14.2 : Taburan Responden Berdasarkan Umur. Umur Kurang daripada 25 tahun 26 hingga 35 tahun 36 hingga 45 tahun 46 tahun ke atas Jumlah Bilangan 0 22 39 11 72 Peratus 0 30.6 54.2 25.3 100

4.2.3 Tempoh Perkhidmatan Jadual 4.3 menunjukkan taburan responden berdasarkan tempoh perkhidmatan sebagai guru terlatih. Golongan guru yang paling ramai sekali ialah mereka yang telah berkhidmat melebihi 15 tahun iaitu seramai 35 orang yang mewakili 48.6%. Golongan kedua ramai ialah yang telah berkhidmat antara 10 ke 15 tahun iaitu

71

seramai 18 orang yang mewakili 25%. Paling sedikit ialah golongan guru yang berkhidmat kurang dari 5 tahun iaitu 7 orang yang mewakili hanya 9.7%. Secara amnya bolehlah dikatakan kebanyakan guru-guru di sini terdiri dari mereka yang berpengalaman dan sudah berkhidmat melebihi 10 tahun.

Jadua14.3: Taburan Responden berdasarkan Tempoh Perkhidmatan. Tempoh Perkhidmatan Kurang dari 5 tahun 5 hingga 10 tahun 10 hingga 15 tahun 15 tahun ke atas Jumlah Bilangan 7 12 18 35 72 . Peratus . 9.7 16.7 25.0 48.6 100

4.2.4 Gaji Dan Elaun Jadua14.4 menunjukkan taburan gaji dart elaun responden. Golongan yang paling ramai ialah 39 orang yang menerima gaji dan elaun bulanan sebanyak RM 1001 hingga RM 2000. Golongan ini mewakili 54.2% dart diikuti dengan golongan yang menerima gaji dan elaun FUVI 2,001 hingga RM 3,000 iaitu 21 orang , diwakili oleh 29.2%. Golongan ketiga terbanyak ialah yang menerima gaji dan elaun melebihi RM 3,000 sebulan yang mewakili 29.2%. Golongan yang paling sedikit sekali ialah yang menerima gaji dan elaun kurang dari RM 1000 iaitu 5 orang diwakili to oleh 6.9%.

72

Jadua14.4: Taburan Responden Berdasarkan Gaji dan Elaun Bulanan. Gaji Kurang daripada RM 1,000 RM 1,00 1 hingga RM 2,000 RM 2,00 1 hingga RM 3,000 Lebih daripada RM 3,000 Jumlah / Bilangan 5 39 21 7 72 Peratus 6.9 54.2 29.2 3.7 100

4.3 Analisis Kebolehpercayaan Analisi kebolehpercayaan dibuat bagi setiap soalan dari jawapan yang diberikan oleh 72 responden. Pekali kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi kajian sebenar memberikan nilai yang lebih tinggi daripada nilai semua kajian rintis. Jadual 4.5 menunjukkan nilai Alpha Cronbach untuk setiap soalan soal selidik sebenar dan kajian rintis.

73

Jadua14.5: Perbandingan Nilai Pekali Kebolehpercayaan Alpha Cronbach Untuk Soalan Soal Selidik Sebenar Dengan Kajian Rintis.
Pembolehubah Nombor soalan Nilai Alpha dari kajian rintis 0.63 19 0.6429 0.5333 0.7803 0.5878 0.8522 0.7623 0.7416 0.7086 0.8785 0.8536 0.8569 0.8438 0.8450 0.7802 0.8057 0.8067 0.7055 0.7776 0.7333 0.7185 0.7308 0.7242 0.7687 0.3519 0.4086 0.4833 0.424 1 0.6814 0.5932 0.7178 0.8400 0.6625 0.6482 0.7584 0.6500 0.6494 0.7675 0.7401

Tanggungjawab

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Suasana kerja

Rakan sekerja

Budaya kualiti

Jaminan kualiti

PeIlillgkatZIll kLlaliti

Latiatl dan pengiktirafan

Kepuasan

kerja

Nilai Alpha dari soal selidik sebenar 0.690 1 0.6953 0.5614 0.8286 0.6644 0.8944 0.8048 0.8604 0.7691 0.8937 0.8807 0.8910 0.8630 0.8491 0.8191 0.8264 0.8273 0.7248 0.8032 0.7586 0.7199 0.73 15 0.7995 0.797 1 0.6377 0.5694 0.5703 0.5772 0.6455 0.6530 0.7333 0.8537 0.6850 0.7483 0.8982 0.6927 0.7156 0.8168 0.7625

Markah minimum untuk item-item ini ialah 4 manakala markah maksimumnya pula ialah 16. Sela tahap kepuasan kerja respoden mengikut skor ialah. Kepuasan kerja rendah ialah untuk skor 4 hingga 7 ii. Seramai 14 orang (19.4%) iaitu mempunyai tahap kepuasan kerja rendah. bilangan responden dan peratusan. Bilangan guru yang memperolehi skor 12 hingga 16 ialah 57 (79.4 Perihal Pembolehubah Bersandar Kepuasan kerja responden merupakan pembolehubah bersandar dalam kajian ini.5%) memperolehi skor 8 hingga 11 iaitu mempunyai tahap kepuasan kerja sederhana.74 4. Penentuan skor kepuasan kerja ditentukan daripada item soal selidik mengenai kepuasan kerja. skor.6 menunjukkan taburan tahap kepuasan kerja.1%) iaitu golongan yang mempunyai tahap kepuasan kerja tinggi. Jadual 4. Kepuasan kerja sederhana ialah untuk skor 8 hingga 11 iii. Kepuasan kerja tinggi ialah untuk skor 12 hingga 16.167. Oleh itu nyatalah yang tahap kepuasan kerja guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM adalah tinggi. Min untuk skor keseluruhan responden ialah 12. Didapati dari bilangan 72 orang guru di sekolah ini hanya seorang sahaja yang memperolehi skor 7 (1. kepuasan sederhana dart kepuasan rendah. Tahap kepuasan kerja responden ditentukan melalui melalui skor yang dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kepuasan tinggi. i. .

7 9.1 Hipotesis Tentang Perbezaan i. Hoi: Tiada perbezaan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.4 11.4 2. . Tahap Kepuasan Kerja Kepuasan rendah Skor 7 8 Bilangan 1 2 1 8 3 36 7 7 2 5 72 I ” I Peratus 1.7 2.9 100 Kepuasan sederhana 9 10 11 12 Kepuasan tinggi 13 14 15 16 hmlah 4.5.75 Jadua14.2 50.5 Analisis Hipotesis 4.0 9.8 6.8 1.1 4.6: Taburaan Responden Berdasarkan Tahap Kepuasan Kerja.

0165 dan merupakan satu nilai yang sangat kecil.0488 dan min untuk guru perempuan pula 3. .76 HAM: Terdapat perberzaan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.5 dan p = 0.0323. Dapatan ini menunjukkan tahap kepuasan kerja guru-guru sekolah ini adalah tinggi dan tiada perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dan guru perempuan terhadap kepuasan kerja. Oleh itu terima hipotesis Ho1 yang menyatakan tiada perbezaan yang signifikan di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.879. Nilai min untuk guru lelaki ialah 3.7 menunjukkan keputusan ujian-t di antara jantina terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengab Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Ujian-t digunakan untuk menguji hipotesis Ho1 _ Dar-i keputusan yang ditunjukkan nilai t = 0. Jadual 4. Perbezaan nilai min ialah 0.

455 - 0.0165 Levene’s Test for Equality of Variances: F = .77 Jadual 4. .233) c-. t-test for Independent Samples of JANTINA Number Variable of Cases Mean SD SE of Mean Lelaki Perempuan 41 31 3.233) ii.879 Se of Diff .0488 3. . Mean Difference = 0.15 df 70 64.73 2-Tail Sin .455 .879 .0323 .71 m2 . Ho2: Tiada terdapat perbezaan yang signitikan di antara umur terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.200.15 .7: Keputusan Aualisis Perbezaa di Antara Jantina Terhadap Kepuasan Kerja Selepas Pelaksanaan TQM.108 95% CI for Diff (-. 199.73 7 t-test for Equality of Means Variances Equal Unequal t-value .108 . . 114 P = . l&G!: Terdapat perbezaan yang signifikan di antara umur terhadap kepuasan keja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Derma selepas pelaksanaan TQM.

6772 .6772.F. 2 69 71 Squares .000 Mean Squares 0. ini menunjukkan tiada wujud perbezaan yang signifikan di antara kepuasan kerja guru-guru Sekolah Menengah Derma. 111.I629 14.3919 dan F Probability = 0.8.3919 F Prob. Keputusan ujian ANOVA ditunjukkan pada jadua14. Ho3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.78 Ujian ANOVA menghasilkan nilai F ratio = 0.. .8: Keputusan ANOVA Di Antara Umur Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Oleh itu hipotesis Ho2 diterima.0814 F Ratio 0. . Variable MINKK By Variable UMUR Analysis of variance sum of Source Between Groups Within Groups Total D.3371 14. Jadua14. HAM: Terdapat hubungan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja di .

Ini menunjukkan bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan di antara tempoh perkhidmatan dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.3425 dan F probability = 0.79 kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.3425 prob.9 Jadual 4.2158 14.F.7947.0719 .7947 . Keputusan ini ditunjukkan pada jadua14. Ujian ANOVA menghasilkan nilai F ratio = 0. 3 68 71 Mean Squares .2842 14. Variable MTNKK By Variale TKHIDMAT Tempoh Perkhidmatan Analysis of variance sum of Source Between Groups Within Groups Total D.2101 F Ratio .9: Keputusan ANOVA Di Antara Tempoh Perkhidmatan Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Oleh itu hipotesis Ho3.yang menyatakan tiada terdapat perbezaan yang signifikan di ztntara tempoh perkhidmatan seseorang guru terhadap kepuasan kerja selepas pelaksanaan TQM diterima. .5000 F Squares .

10. . Oleh itu hipotesis HOA diterima. Ujian ANOVA menghasilkan nilai F ratio = 1.80 iv. Keputusan ini ditunjukkan pada jadual4.22 19 dan F probability = 0. Ini menunjukkan bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma.3075. Ho4: Tiada terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun bulanan terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. HAM: Terdapat pebezaan yang signifikan di antara gaji dan elaun bulanan terhadap kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.

81 Jadual 4.5.10: Keputusan ANOVA Di Antara Gaji Dan Elaun Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. 3085 ’ 4. Variable MINKK By Variable GAJI Gaji dan elaun Analysis of Variance -7 sum of Source Between Groups Within Groups Total D.2472 . i. H05: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor suasana kerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.2219 F Prob. rakan sekerja (hipotesis 6). . suasana kerja (hipotesis 5).2023 F Ratio 1.2 Hipotesis Tentang Korelasi Ujian Korelasi Pearson digunakan untuk menentukan korelasi di antara faktorfaktor.5000 Mean Squares .7417 13. Squares 3 68 71 .7583 14. latihan dan pengiktirafan (hipotesis 7) dan pengurusan kualiti (hipotesis 8).F.

11.oooo (72 ) P= .11: Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubah Bebas Suasana Kerja.0232 (72 I P = 0.847 MINSK 0.847 iaitu tidak signifikan. Correlation Coefficients MINKK MINKK 1 . Korelasi koefisien di antara faktor suasana kerja dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Dar-ma selepas pelaksanaan TQM memberikan nilai korelasi r = 0. Jadual 4. Keputusan ini ditunjukkan pada jadual4. Korelasi yang tidak signifikan ini menunjukkan bahawa faktor suasana kerja tidak mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja guru-guru di sekolah ini selepas pelaksanaan TQM. Oleh itu hipotesis nul diterima. MINSK Pettinjuk: MINKK ialah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan MINSK ialah min skor soal selidik untuk suasana kerja .0232 (72 1 P=O.82 HAS: Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor suasana keja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM.0232 dan p = 0. 847 1 .oooo (72 ) P=. 0.

dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM adalah signifikan pada r = 0. HO& Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor rakan sekerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Namun demikian jika dilihat pada nilai r yang di berikan itu menunjukkan pengaruhnya tidak begitu kuat terhadap kepuasan kerja guru-guru. Korelasi koefisien di antara faktor rakan sekefja .014. Oleh itu di terima HAM.12 . HAM: Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor rakan sekerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah kebangsaan Derrna selepas pelaksanaan TQM.2871 dan p = 0. Keputusan ini ditunjukkan pada jadual4.83 ii. Keputusan ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan dan f&or rakan sekerja mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja keseluruhan.

12: Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Selepas Pelaksanaan TQM Dengan Pembolehubab Bebas Rakan Sekerja. EU7: Terdapat hubungan yang signifikan di antara f&or latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. MlNRS ’ 0.84 Jadual 4. MINKK ialah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan. Correlation Coefficients MINRS 1 .0000. iii.2871 ( 72 ) P = 0. Korelasi koefisien di antara faktor latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma adalah signifikan pada I= 0. Oleh itu diterima HA7. Petunjuk.000 ( 72 I P=. Ho7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor latihan dan pengiktirafan dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Keputusan ini .oooo ( 72 ) P=. MINRS ialah min skor soal selidik untuk rakan sekerja.2871 ( 72 ) P =0.014 0.4056 dan p = 0.014 1.

4056 ( 72 > P = 0. Ho& Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pengurusan kualiti dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. Jadual 4. iv. Correlation Coefficients 1 .4056 ( 72 1 P = 0.oooo ( 72 > P=. MINLP ialah min skor untuk soal selidik untuk latihan dan pengiktirafan.- . MINLP 0.0000 MJNLP 0. MINKK ialah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan. Petunjuk. Keputusan ini ditunjukkan pada jadua14.000 1 .menunjukkan bahawa wujud hubungan positif yang kuat dan faktor latihan dan pengiktirafan mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru.13.13: Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Latihan Dan Pengiktirafan. ELAS: Terdapat hubungan yang signifikan di antara pengurusan kualiti dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. .oooo ( 72 ) P=.

jaminan kualiti dan peningkatan kualiti.1506 dan p = 0.0574 dan p = 0.86 Pengurusan lcualiti merangkumi tanggungjawab kualiti. Korelasi koefisien di antara f&or pengurusan kualiti dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM ad&h seperti berikut. Korelasi koefisien yang tidak signifikan ini menunjukkan bahawa faktor pengurusan kualiti tidak mempunyai pengaruh ke atas kepuasan kerja guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. tanggungjawab kualiti signifikan pada r = 0.582 signifikan pada r = 0. diperolehi itu.0660 dart p =0.1780 dan p = 0.133. budaya kualiti.632 budaya kualiti jaminan kualiti peningkatan kualiti signifikan pada r = 0.207 signifikan pada r = 0.14 menjelaskan lagi keputusan yang . Jadual 4. Semua faktor yang terangkum dalam pengurusan kualiti ini adalah tidak signifikan. Oleh itu hipotesis Ho8 diterima.

Budaya Kualiti.1982 ( 72) p = 0.1462 ( 72) p = 0.582 -0.oooo ( 72) ( 72) P=O.133 MINTJ 0.007 1 .987 P = .o95 0.220 0.0574 ( 72) p = 0.133 -0. .1786 ( 72) p=o. MINTJ ialah min skor soal selidik untuk tanggungiawab kualiti. Jaminan Kualiti Dan Peningkatan Kualiti.0660 (72) * p = 0.415 MINJK 0. 0.oooo ( 72) p=.768 -0.0976 ( 72) p=o.632 0.0660 ( 72) P = 0. Correlation MINTJ coefficients MINBK MINK MINPK 1 .3 146 ( 72) p = 0.007 MINPK 0.0000 ( 72) p= .oooo ( 72) P= Petunjuk.87 Jadual 4.632 1.0019 1 .1982 ( 72) p=o.3 146 ( 72) P = 0.768 P = . MINESK:ialah min skor soal selidik untuk budaya kualiti.0574 ( 72) p = 0.95 MINBK 0.415 0.0354 1 . -0.987 0.220 -0.1786 ( 72) p=o.01506 ( 72) p = 0.14 : Korelasi Koefisien Di Antara Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Dengan Pembolehubah Bebas Tanggungjawab Kualiti.207 -0.0019 ( 72) P = 0.1462 ( 72) P = 0. MINKK iaiah min skor soal selidik untuk kepuasan kerja keseluruhan.207 0.0354 ( 72) p = 0. 0.0976 ( 72) P = 0.582 0.1506 ( 72) P = 0.oooo ( 72) ( 72) P=O. 0.

jaminan kualiti dan peningkatan kualiti menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan di antara mereka dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. . budaya kualiti. Faktor-faktor lam seperti suasana kerja dan pengurusan kualiti yang merangkumi tanggungjawab kualiti. MINPK ialah min skor soal selidik untuk peningkatan kualiti.6 Kesimpulan Keputusan kajian ini secara keseluruhannya memperlihatkan faktor-faktor rakan sekerja berserta latihan dan pengiktirafan sahaja yang mempunyai korelasi yang signifikan dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM. 4.88 MINJK ialah min skor soal selidik untuk jaminan kualiti.

89

BAB 5: PERBJINCANGAN

5.1 Pengenalan

Dalam bab ini akan dibincangkan mengenai perbezaan, perhubungan dan pengaruh yang wujud di antara faktor pekerjaan dan faktor bukan pekerjaan dengan kepuasan kerja keseluruhan yang berkaitan dengan TQM di kalangan guru-guru Sekolab Menengab Kebangsaan Derma, Kangar. Faktor bukaqekerjaan ialab

seperti jantina, umur dan rakan sekerja sementara faktor pekerjaan pula berkaitan dengan tempoh perkhidmatan, gaji dan elaun, latihan dan pengiktirafan, suasana kerja dan pengurusan kualiti yang merangkumi tanggungiawab, budaya kualiti, jaminan kualiti serta peningkatan kualiti.

5.2 Perbincangan Hasil Kajian 5.2.1 Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM menunjukkan kepuasan yang tinggi iaitu meliputi 79.1% dari semua guru, kepuasan sederhana meliputi 19.5% dan kepuasan rendah hanya 1.4% sahaja. Dapatan ini serupa dengan hasil kajian Mariana Qthman (1982) dan Nor A&ah Mohd. Salleh (1988). Keputusan ini menunjukkan kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor pekerjaaan dan faktor bukan pekerjaan. Kesan kepuasan kerja ini akan menyumbangkan kepada

penarnbahbaikan ber-terusan,

budaya kualiti, peningkatan kualiti dan jaminan

90

kualiti. Dapatan ini menyokong teori yang pemah dikemukakan oleh Locke (1976) dan Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg ( 1955).

5.2.2 Faktor Bukan Pekerjaan i. Jantina Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dengan guru perempuan terhadap kepuasan kerja guru-guru sekolah ini. Hasil pemerhatian dan temubual penyelidik dengan guru-guru menunjukkan bahawa guru-guru lelaki dan guru-guru perempuan menunjukkan komitmen dan tanggunglawab yang tinggi kepada murid-murid dan arahan dari pihak pengurusan atasan sekolah. Dapatan ini menyokong hasil kajian penyelidik tempatan seperti Ghazali (1979), Sharifah Nor dan Zaidator Akmaliah (1993) dan Wong Siew Yock (1995). Walau bagaimana pun hasil kajian ini berbeza dengan hasil kajian yang telah dijalankan oleh Abd. Main (1989) dan Abdul Patah dan Katlik (1986) yang mendapati tahap perbezaan yang signifti di antara pekerja lelaki dengan pekerja perempuan terhadap kepuasan kerja. Mereka mendapati tahap kepuasan kerja pekerja lelaki lebih tinggi daripada tahap kepuasan kerja pekerja perempuan dan mendapati pekerja perempuan kurang berpuas hati dengan pekerjaan mereka.

91

ii Umur Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan di antara urnur terhadap kepuasan kerja. Oleh kerana guru-guru sekolah ini majoritinya berumur 35 tahun ke atas iaitu mewakili 70% daripada semua guru maka diandaikan yang mereka mempunyai kepuasan kerja yang hampir sama. Hasil penyelidikan menyokong dapatan kajian Aminuddin (1994). Namun begitu terdapat hasil penyelidikan yang menunjukkan bahawa perbezaan umur member-i kesan terhadap kepuasan kerja iaitu pekerja yang la&a mempunyai’tahap kepuasan kerja yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja muda. Penyelidik-penyelidik tempatan yang mendapati perbezaan umur member-i kesan terhadap kepuasan kerja ialah seperti Abd. Main (1989), Abu Bakar Hashim (1985) dan Ghazali ( 1979). Mereka mendapati pekerja-pekerja lama lebih setia kepada pekerjaan mereka sedangkan pekeja muda tidak begitu setia dengan pekerjaan mereka dan akan berpindah kepada kerja yang lebih menarik apabila ada peluang.

iii Rakan Sekerja Hasil kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara rakan sekeja dengan kepuasan kerja. Dapatan ini menunjukkan terdapat hubungan Dapatan ini

positif dan mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja.

menunjukkan bahawa guru-guru yang mempunyai rakan sekerja yang akrab dapat bekerja dalam satu kumpulan dan mewujudkan persef~ ke arah mencapai objektif sekolah. Rakan kerja yang baik akan saling bantu membantu dan boleh mencetuskan kepuasan kerja yang tinggi di kalangan guru-guru. Dapatan ini

Tempoh Perkhidmatan Faktor tempoh perkhidmatan menunjukkan tiada wujud perbezaan yang signifrkan dengan kepuasan kerja guru-guru. Dapatan ini mungkin disebabkan majoriti responden adalah guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ke atas iaitu 73. begitu juga menyokong kepada hasil kajian oleh Sylvia dan Hutchison (1985) dan Khaleque dan Rahman (1987) yang menyatakan rakan sekerja memainkan peranan dalam meningkatkan kepuasan kerja di kalangan pekerja-pekerja.6%. Walaupun terdapat perbezaan pendapatan di antara guru- . Dari dapatan ini jelas menunjukkan bahawa guru-guru berpuas hati dengan gaji dan elaun bulanan yang diterima oleh mereka. 5. ii Gaji dan elaun Faktor gaji dan elaun menunjukkan bahawa tiada wujud perbezaan yang signifikan dengan kepuasan kerja guru-guru di sekolah ini.3 Faktor Pekerjaan i.2. Salleh (1988) dan Sharifah (1994) yang menyatakan tempoh perkhidmatan mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja pekerja iaitu pekerja yang lebih lama berkhidmat mempunyai kepuasan kerja yang tinggi berbanding dengan pekerja-pekerja baru.92 menyokong Teori Kotingensi yang telah diutarakan oleh Fred Fiedler (195 l). bagi guru-guru yang berkhidmat kurang dari 10 tahun pun mungkin dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pekerjaan yang wujud di sini bersama dengan guru yang telah lama berkhidrnat. Kajian ini bercanggah dengan dapatan hasil kajian tempatan oleh Nor Azizah Mohd.

Hubungan yang wujud adalah positif dan kuat iaitu menunjukkan bahawa latihan dan pengiktira. Dapatan ini menyokong Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg (1955) dan Teori Keperluan Hirarki oleh Maslow (1959). .000 ke bawah (38.000 kebawah (61. Dapatan ini menjelaskan bahawa suasana kerja tidak mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja guru-guru Oleh itu nampaknya guru-guru boleh bekerja dalam berbagai suasana mengikut keperluan dan keadaan semasa di sekolah ini.9%). Dapatan ini bersesuaian dengan Teori Keperluan Hirarki yang dikemukakan oleh Maslow (1959) dan Teori Nilai Locke (1976). namun demikian guru-guru di sini mungkin merasakan keperluan mereka mencukupi dari segi sosial. Bagi pengkaji tempatan seperti Abu Bakar Hashim ( 1985) dan Abd Patah (1986) mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaji dengan kepuasan kerja iii Suasana Kerja Hasil kajian menunjukkan tiada wujud hubungan yang signifikan di antara suasana kerja dengan kepuasan kerja guru-guru. iv Latihan dan Pengiktirafan Hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara latihan dan pengiktirafan terhadap kepuasan kerja guru-guru.93 guru yang menerima RM 2.1%) dengan yang mendapat RM 2. Keputusan ini tidak selaras dengan Teori Dauglas MC Gregor yang menyatakan faktor suasana memberi kesan kepada kepuasan untuk bekerja kepada pekerja-pekerja di dalam sesebuah organisasi itu.fan sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. fisiologi dan keselamatan.

budaya kualiti. budaya kualiti. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti. Oleh itu jelaslah bahawa tanggungjawab kualiti. umur. Guru-guru mungkin merasakan keadaan yang serupa semasa pengurusan mengikut kaedah tradisional iaitu sebelum pelaksanaan TQM dahulu. jaminan kualiti dan peningkatan kualiti tidak mempunyai pengaruh kepada kepuasan kerja guru-guru. suasana kerja dan pengurusan kualiti tidak mempengaruhi kepuasan kerja.94 v. Dapatan penyelidikan memmjukkan hanya rakan sekerja serta latihan dan pengiktirafan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja manakala faktor-faktor lain seperti jantina. . Dapatan kajian mendapati semua yang merangkumi pengurusan kualiti ini tiada wujud hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja guru-guru di sekolah ini.3 Kesimpulan Kajian Penyelidikan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan TQM memberi kesan kepada tahap kepuasan bekerja guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Pengurusan Kualiti Pengurusan kualiti di sim merangkumi tanggungjawab kualiti. tempoh perkhidmatan. gaji dan elaun. Faktor latihan dan pengiktirafan mempunyai hubungan yang kuat kepada kepuasan kerja manakala rakan sekeja mempunyai hubungan yang agak lemah dengan kepuasan kerja keseluruhan di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Motivasi Dua Faktor Herzberg (1955) Dapatan ini tidak selaras dengan Teori 5.

4 Masalah Kajian Tumpuan penyelidikan hanyalah di sebuah sekolah menengah sahaja kerana sekolah inilah satu-satunya yang menjadi perintis pelaksanaan TQM peringkat sekolah menengah di Malaysia. penyelidikan dalam skop yang lebih luas lagi mengenai pelaksanaan TQM boleh dilakukan. i. beberapa kajian selanjutnya berkaitan TQM dan kaitannya terhadap kepuasan kerja anggota-anggota Kementerian Pendidikan Malaysia di semua peringkat boleh dilakulcan. Dikhuatiri nanti golongan yang kurang berpuas hati ini akan menjadi duri dalam daging dart mungkin menjadi penghalang kepada kelicinan pentadbiran serta boleh menyekat peningkatan prestasi sekolah di bidang . Namun demikian untuk masa-masa yang akan datang apabila semua sekolah menengah melaksanakan TQM.95 5. 5. Namun demikian golongan yang mempunyai tahap kepuasan kerja sederhana dan rendah sebanyak 20. Cadangan-cadangan yang diberikan ini merupakan hasil daripada kajian yang telah dilakukan. .9% tidak boleh diabaikan kerana golongan ini merupakan satu perlima dari keseluruhan guru-guru sekolah ini.5 Rumusan Bagi mencapai tujuan penyelidikan dengan hasrat untuk memperkembangkan lagi ilmu. Oleh itu keputusan yang diperolehi hanyalah menggambarkan keadaan semasa yang wujud di situ. Dapatan penyelidikan ini memmjukkan bahawa kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Menengah kebangsaan Derma selepas pelaksanaan TQM adalah tinggi dan mewakili 79. in ~ .1% daripada semua guru. .

Faktor rakan sekerja mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tahap kepuasan kerja guru-guru sekolah ini. mereka boleh menubuhkan kelab keluarga dan melalui kelab im mereka boleh menganjurkan program pendidikan. Oleh itu guru-guru sangat mengharapkan agar dapat meraih peluang latihan dan pengiktirafan ini kerana perkembangan dan . . Bagi meningkatkan lagi tali silatulrahim dan kemesraan sesama guru.96 akademik dan kokurikulum. 111. Melalui program kelab keluarga yang aktif dapat menggalakkan interaksi yang lebih mesra sesama ahli dan diharapkan dapat mengurangkan perasaan perbezaan yang wujud di antara guru-guru seperti perbezaan latar belakang dan kelulusan. Faktor latihan dan pengiktirafan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja guru-guru. Dicadangkan dilakukan penyelidikan seterusnya untuk mengetahui punca-punca penyebab kepada tahap kepuasan sederhana dan rendah bagi golongan 20. 1996) atau kepimpinan melalui teladan dipersepsi oleh guru-guru sebagai stail yang disukai oleh mereka. Pengetua yang baik mesti mempunyai kualiti sebagai seorang pengurus organisasi yang cemerlang dan dapat menjadi seorang pemimpin yang disegani serta boleh mencetuskan suasana kerja dalam keadaan harmoni di antara guru-guru Guruguru pula dapat bekerja dalam suasana yang selesa. saling bekerjasama dan tolong menolong di antara mereka..9% itu. ii. Diharapkan pengetua sekolah ini dapat mengekalkan stail pengurusan trusf (A&an.. kekeluargaan dan sukan.

Begitu juga pengiktirafan dari segi perjawataq pangkat dan pergerakan gaji menegak atau melintang di bawah SSB. Namun demikian peluang yang wujud itu agak terhad dan hanya segelintir kecil sabaja yang berjaya memperolehinya. . Begitu juga dengan peluang kenaikan pangkat sepatutnya diperbanyakkan lagi supaya guru-guru dapat merasa sekurang-kurangnya sekali seumur hidup berbanding dengan keadaan sekarang yang begitu ramai guru bersara dengan kategori yang sama seperti dia bermula di dalam perkhidmatan pendidikan. tidak seperti sebelum ini ada guru yang tidak berpeluang mengikuti kursus yang diminatinya sehingga beliau bersara. Oleh itu adalah dicadangkan agar peluang-peluang latihan diperluaskan secara menyelurub supaya lebih ramai lagi guru dapat menikmatinya.97 kemajuan teknologi maklumat di dunia pada hari ini turut memaksa perubahan yang drastik di bidang pendidikan.

R. Pateh Abd. An Analysis of Job Satisfaction Among Academic Stafford University in Malaysia. moral status. (ed).Organizational and Human Behavior : Focus on school.W. Aminuddin Mohd Yusof ( 1994 ). Columbia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. I”’ ed. 11 West 19* Street. learns of education. . Tanpa Terbit. Prentice Hall. Ahmad Sarji. .J. New York : MC Graw-Hill. P. Job satisfaction among secondary school teachers with regard to their d@erences in gender. Aminuddin Mohd Yusof ( 1994 ). Staii Pengurusan Pengetua Memberi Kesan Kepada Suasana Kerja : Satu kajian di sekolah-sekolah Menengah di Negeri Perlis. University of Houston. Kuala Lumpur : Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Tony ( 1996 ). England. Perkhidmatan Awam Malaysia Ke Arah Wawasan 2020. PHD Dissertation. Hampshire. Upper Saddle Kiver. Kotlik ( 1986 ). ( 1996 ). Tesis sarjana UUM. J. Paul ( 1996 ). length of service and age. F. J. Malek dan J. MC Grov-Hill Inc. Atkinson. Total Quality Management: Eight Lesson To Learn From Japan. Bralla. Azizan Nayan. Product Development and the Environment. “Perkaitan Kepuasan Kerja dan Pencapaian Mendelegasikan Tugas Dengan Faktor-f&or Personel dan Pentadbiran Di Kalangan Pengetua Sekolah Menengah” . Gower Publishing Limited. Ohio. Abu Bakar Hj Hashim ( 1989 ). Main Salimon ( 1989 ). and Sergiovanni T. Motivasi Dan Prestasi Model Guru Dan Tentera. Tanpa Terbit. Introduction to Materiais Management. Kepimpinan.98 BIBLIOGRAFI Abd. ( 1989 ). Ohio University. Abdul Hamid ( 1995 ). “Job Satisfaction of Vocational Agriculture Teacher in the Southeastern United States” _The Journal ofthe American Association of Teacher Education in Agriculture.E dan Nadem. Jones G. An-old. 27(i) : 33-38.D. Carver. Burall. New York. Jurnal Pendidikan UKM 3 & 4 : 51-57. New Jerssey. Abd. Management Services. Design for Excellence.

A. Publishing Company. E.E. I. ( 1986 ). Personel Management. New York : MC Graw-Hill.99 Chestnut. Dissertation. New York : MC Graw-Hill.M. Margaret Attwood ( 1989 ). William R. F. Oxford : Butterworth-Heinemann Juran. ( 1959 ). Ek. Mausner and B. Fiedler. Los Angeles. April 1993. ed. ( 1989 ).H.M. ( 1995 ). “The Nature and Causes of Job Satisfaction”. Jr. “Perceived Importance of Job Facets and Overall Job Satisfaction of Industrial Workers”.B. 1297-1350.B.T. Macmillan Professional master . Deming. ). S. J. & Chong.V. Gryna. Quality Management System : Assessement to IS0 9000 : 1994 series.D. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Total Quality Control. Center for Advanced Engineering Study. D. ( 1997 ). Qua/@ Assurance : A~J Austraiia guide to IS0 9000 cert$cation. Rand MC Nally. Quality Planning and Analysis . Herzberg. In M. A. New York : MC Graw-Hill..T. Hoyle. ( 1976 ). Human Relations 40(7): 401-416. dan M. Dunston. Let’s Talk Quality.D. An Investigation of the Sources of Job Satisfaction of Malaysia School Teachers. February 25 1994. Cambridge Mass. A Theory of Leadership Efictiveness. ( 1967 ). IS0 9000 and Supplier quality assurance Quality.A. Rahman ( 1987 ). W. The Motivation to Work New York : John Wiley and Son Inc. A. and F. L.2nd. Locke. ( 1983 ). P. : M. N. Conformity assessent and Charity Policy IS0 9000 Workshop. Khaleque. ( 2nd. Singapore : Prentice Hall. Out of the Crisis.I. Ghazali othman ( 1979 ). Synderman. F. Dunnette (ed. Crosby. P. ( 1980 ). New York : MC GrawHill. 31 Ed. Ed. ( 1994 ). . University of California. B. Guzzetta. -c Feigenbaum. IS0 9000 qualily systems handbook.)..V.

P.7.C. Cherg ( 1996 ). Organizational Behavior : Concepts Controversies and Appiicatisme (6 th. MC Gregor. New York: MC Graw Hill. Douglas. ( 1992 ). No. 9E18HH. Vo1. PI-ID Dissertation. M. Future Development in Total Quality Management . ( 1960 ). Philadelphia Kogan Page. Majid Konting ( 1990 ). TQMand IS0 9000 for architecures and designers. and T. chaphon & Hall. S. Englewood Cliffs.T. A. ( 1993 ).what . Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkahlaku Manusia. Tesis Sarjana Muda. Prentice Hall Inc. Kaedah PenyeZidikan Dewan Bahasa dan Pustaka.G. ( 1970 ). Kuala Lumpur : Mustafa Haji Daud : Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ). E. Mohamood Nazar Mohamed ( 1990 ). Inc. Robins. TQM Magazine. Pendidikan. Motivation and Personality. Sanderson. pp-8. Stepher. 20 l-222. UK. 18(2). Roberta S. 3 . Tanpa terbit. ( 1995 ).. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. New York : Harper and Row. New York : MC Graw-Hill.3 1. ( 1995 ). J. Dan Athos. Pascale. ( 1993 ). Ist ed. C. . MC Cormick.100 Mariana bt. Penghantar Psikologi. ( 1992 ). The Human side of Enterprise. Malaysia and its Implication for Continning Education. Warner. Job Satisfaction and Professional Needs of College-Trained Teachers in Selangor. ( 1981 ). Othman ( 1982 ). Inc._ can we learn for the past ?. Teacher’s Attributions of Responsibility for Occupational Stress and Satisfaction: An Organisation Perspective. The Art of Japanese Management. Podolsky. Universiti Kebangsaan Malaysia. Maslow A.ed) New Jersey : Prentice Hall International. Nelson. R. 2-6 Bowndety Row. Inc. Russell. Education Studies. Michigan State University. Tanpa Terbit. Kementerian Pendidikan Malaysia. Production and Operations Management. R. Nor Azizah Mohd Salleh ( 1988 ). dan Solman.H. London. Sallis. New Jersey 07632. 2nd ed. Sikap dan kepuasan kerja pentadbir sekolah : Satu kajian kes di kalangan guru-guru besar di Johor Bahru.E. Ttal Quality in Education.

18. Vol. Sharifah bt. Jilid 39(5). T. Perak Tesis Sarjana UUM. Wong Siew Yock ( 1995 ). Jurnal Pendidikun. Human Relations. 102.101 Sergiovani. Puteh Zahari ( 1994 ). Education Leadership. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kamus Dewan. 346-352. Sylvia. Sharifah Md. hal. A survey _ of job satisfaction of commerce and entreprenuership teachers in Malaysia.. . kajian Ilmiah.1&2 Jln 8/62a Bandar Menjalara 52200 Kuala Lumpur. Johnson Teach? _ A Study of Teacher Motivation”. SPSS Inc. Barry ( 1997 ). Total QuaZity Organization Penerbit Piramid Sdn. Illinois. Bhd. Teuku Iskandar ( 1984 ). The Basic : SPSS for Window. Meninjau Tahap Kepuasan Kerjb Guru-guru Sekolah Menengah Gred A di daerah Manjung.D. Malaysia. Leadership and Excellent in Schooling. Faktor Usia dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja di kalangan Guru. Tanpa Terbit. dan T. Jun 13 1996. . ( 1994 ). Dewan Bahasa dan Pustaka.89-99. “What Make Ms. R. Lumpur. Thomas J. Hutchison ( 1985 ). 38(9): 841-859. I . Utusan Malaysia. ( 1984 ). Chicago : North Michigan Evenue. Kuala .J. Nor dan Zaidatul Ahmaliah Lope Pihie ( 1993 ).

Lelaki q c l 1 2.45 tahun 4. Soal selidik ini bertujuan untuk mengumpul maklumat berkenaan kesan pengurusan kualiti menyeluruh ke atas kepuasan kerja guru-guru. 26 . Kurang daripada 25 tahun rl 1 2. BAHAGIANA Sila tandakan -/ pada perkara yang berkenaan dengan diri anda. Perempuan 2 2. Dipohon kerjasama tuan/puan menandakan di nombor berkenaan. Umuranda. 1. 36 . 1. 1.35tahun 3. 46 tahun dan ke atas 0 cl q 2 3 4 . KEDAH. Jantina.LAMPIRAN A 102 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SINTOK. Kerjasama tuan/puan saya dahului dengan ribuan terima kasih. Segala maklumat yang diberikan oleh tuan/puan adalah sulit dan hanya digunakan untuk tujuan penyelidikan ini.

001 hingga RM 2.OOl dankeatas tl 4 .103 3 Tempoh anda berkhidmat 1 Kurang daripada 5 tahun q III 1 2 5 hingga 10 tahun 2 3 10 hingga 15 tahun 0 3 4 15 tahun ke atas q q cl 1 4 4 Gaji dan elaun anda sekarang 1.000 0 3 4.001 hingga RM 3. RM 1.000 dan ke bawah 2. RM 2.000 2 3. RM3. RM 1.

Saya berbangga berada di organisasi ini 3 . Organisasi saya memberi makna yang besar kepada dir-i saya SS S TS STS SS S TS STS SS SS S S TS TS STS STS SS S TS STS . 5. 2 . Saya bermotivasi tinggi di dalam organisasi saya. Kod di bawah member-i makna berikut: ss S TS STS Sangat Setuj u Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Sila bulatkan jawapan anda Tanggungjawab 1.104 BAHAGIAN B Sila tandakan darjah persetujuan anda dengan setiap pernyataan di bawah dari skala SS (Sangat Setuju) ke STS (Sangat Tidak Setuju). Penerimaan dir-i saya dalam organisasi adalah baik. Saya sanggup member-i sumbangan yang lebih demi meningkatkan prestasi organisasi saya. 4 .

13. 7 . Menghormati pendapat/ idea yang dikemukakan dalam kumpulan. Menunjukkan tahap kepercayaan yang tinggi di antara satu dengan lain. Adalah mudah bagi mendapatkan kerjasama dari rakan-rakan setugas saya. Semua orang di sekolah kami mempunyai peluang untuk bekerja di dalam kumpulan. L Rakan Sekerja 10. SS S TS STS El STS LYmIIl SS S TS SS S TS STS lYIImIl SS S TS STS El SS S TS STS I . Komunikasi kepada staf adalah tepat. 8. 11. Sekolah kami menekankan “zero defect” di dalam penyerahan laporan-laporan yang diperlukan.105 Suasana kerja S 6 . Bekerja di dalam kumpulan adalah popular di sekolah kami. TS STS lIzi s TS STS 1_1 S S TS TS STS I-i STS . Arahan yang diberi oleh pengurusan atasan boleh difahami dengan jelas oleh staf pada setiap masa. 9 . Option utama guru-guru adalah asas mama bagi pangagihan beban tugas mengajar. 14. 12.

Kami tahu dengan tepat siapa yang membuat keputusan berkenaan sesuatu isu yang spesifik atau masalah. Menekankan pengajaran dan pelaksanaan tugas berkuahti dikalangan guru 18. SS S TS STS i SS S TS STS II I ss TS STS . 2 1 Saluran komunikasi sekolah kami menakrifkan dengan jelas kepada siapa sesuatu komunikasi itu ditujukan. 15. dan persidangan tentang pengurusan kualiti menyeluruh. ss TS STS n Jaminan Kualiti 20.106 Budaya Kualiti. Menyediakan artikel-artikel “Kualiti menyeluruh”kepada guru-guru. 17. 22. SS S TS STS L--l SS S TS STS / SS S TS STS L-l . Kelihatan berpengetahuan tentang Makna “Kualiti sebagai cara hidup” 16. Sekolah kami mempunyai carta organ&i yang menakrifkan siapa melapor kepada siapa dengan jelas. n ss TS STS rl 19. Menyediakan peluang-peluang bagi guruguru untuk menghadiri seminaqbengkel. Memastikan pegawai-pegawai dari pejabat pendidikan negeri dijemput untuk member-i Ceramah bagi program strategi meningkatkan kualiti.

SS S TS STS !YIIIIl SS S TS STS L---l SS S TS STS r - 7 SS S TS STS SS S TS STS I SS S TS STS 1 . Gum-guru diberi keutamaan mengajar matapelajaran option mereka.terang dart mempunyai peredaran udara yang baik. Pelajar-pelajar diberi peluang untuk mengenal dan mengguna komputer 30. Undang-undang dan peraturan diaplikasikan secara seragam kepada semua staf SS S TS STS LIzI SS S TS STS Perningkatan Kualiti. 25. Polisi sekolah kami diterangkan dengan jelas kepada kami. 29. 28.inilai positif terutamanya kebanggaan menjadi warga Malaysia. 27. 24.107 23. 26. Bilik guru tidak sesak. Pelajar-pelajar didorong dengan nila. Bilik darjah di sekolah saya adalah terang dan mempunyai peredaran udara yang bark pada setiap masa. Ketidakpuasan hati guru didengar dan diberi pertimbangan yang wajar.

33. 3 1. Sistem ganjaran di sekolah kami pada amnya adalah adil. 35. r-l .108 Latihan dan Peogiktirafan. Saya telah menghadiri seminar atau bengkel berkenaan matapelajaran option saya bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di dalam pengajaran saya SS S TS STS m L I 32. 1 SS S TS STS El SS S TS STS El SS S TS STS . SS S TS STS v-1. Saya rasa staf yang menerima hadiah perkhidmatan cemerlang memang layak menerimanya. Sekolah kami mempunyai satu hari pengiktirafan bagi pelajar-pelajar yang mendapat pencapaian cemerlang di dalam PMR dan SPM. 34. peraturan dan undang-undang servis kualiti. Saya pemah terlibat dalam perbincangan tentang polisi.

109 Kepuasan Kerja. Saya cukup puas dengan tahap pencapaian keja saya. Kerja saya merupakan bahagian yang paling penting dalam kehidupan saya. Kegembiraan utama saya datang daripada keja saya 39. Saya rasa puas hati dengan kerja saya sekarang ss S TS STS 38. ss ss S TS STS S TS STS . ss S TS STS I- 37. 36.

-----. Pnclang Mclangit. NOR) b. Perlis. hasil kajian tuan ke Bahagian itli sebaik s. En._-.~h:~~ja Sekian climaklumkan. PARAS 2.I BAHAGIAN PEKANC:ANGA~~ I‘). KARIM Il. KM 8. 2. Ketua I3ahariadI’ewarah 1. Tuan jug:\ dikehendaki menghi\ntar scnaskhah sclesni kelak. K e b e n a r a n bagi . Abel.___. 0 IO00 Knngar. qdangan penyelidikan yang tuan kcmukakan k e menpeunakan sampel kaiian perlu diperolehi daripada I’endidikan Negeri yang berkenaan.__-___---. MD. 50604 K U A L A LUMPUR LAbfHRAN B 110 ____.U..4N PENYELIDIKAN PENDIDIK.rn.p. -__ . AOD. Pcngarah Pcrancangan dan Pcnyeiitlik.~? KEMENTERIAN PENDIDIKAX.. “ BERKHIDMA’I’ “ CINTAILAH UNTUK NEGARA” BAHASA KITA ” (DR.. h.. Kelulusan ini adalah berdasarkan kepada hanya apa yang terkandung di claln~~~ Bahagian ini.u~ Dasar Pendidik. telah rlil~llu<kan. Rahim bin Juhan.-__-.L-.p. 3 DAN 5. . terima kasih. Kcmentcrii~n Pendidikan M:ll:lysiil._ ___ _-_. .--. --. Kehenaran Bagi Menxjalankan Kqjian Ke Sekolah-Sekolah._____ __._. Pcndaftx Besar Sekolah-Sckolah tlan &I-LI-GLII.Jabatan-Jabatan Dan lnstitusi-Institusi Di Bawah Kenlenterian I’endidikan Malaysia Adalah saya diarah untuk memaklumkan bahawa permohonan kajian mengenai tuan untuk men~jalankan ‘Pelaksanaan Pengwusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Ke Arab Mencapai Sijil IS0 9002 Menjamin Kepuasan Bekeja Guru-Guru”. Jln.’ BLOK J. PUSAT’ BANDAR DAMAlciSA HA.

04-9761651 04-9767080 04-9769355 JABATAN PENDIDIKAN PERLIS JALAN TUN ABD.2 Hasil kajian tidak bdeh disebar luas metalui Media Cetak dan Media Elektronik kecuali mendapat kebenaran dari Kementerian Pendidikan Malaysia. 3.l1822Bhg. Keb. BAHASA KITA’ Saya yang menurut perintah. 3. Sekotah-sekoiah Menengah mengenai Pdaksanaan TQWlSO 9000 adalah dibenarkan.1 Tuan harustah mendapat persetujuan dari PengettiaPengetua Berkenaan. Kami: Tarikh: Bil. Derma Ke Arab Allencapai Sijit IS0 9002 Menjamin Kepuasan Bekeja Guru-Guru Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara yangtersebut di atas. Sekian ‘BERKHIDMAT ‘CINTALAH UNTUK NEGARA Kerjasama dan tindakan awal tuan diucapkan ribuan terima kasih.. Men.JPPs. 06010 SINTOK. Tuan. Sekoiah Siswazah Universti Utara Malaysia. Rahim bin Juhan No.2 15 September 1997 Encik Abd. Matrtk: 80331 Program Sajana Sains Pengurusan IAB/UUM 199611997 Dekan. -I-*I-^^ .L?” 19hatan ini aoabila berhubung) . . .LAMPIRAN C TELEFON: 111 Pejabat Bilik Pengarah 04-9761177 04-9763155 . Tuan: Ruj. r 2nndidikan em. 3. Kajian Mengenai Petaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeturuh (TQM) Di Sek. .. RAZAK 01990 KANGAR PERLIS Rumah FAX: Pengarah Pejabat Peperiksaan Ruj.3 Sesatinan Hasil Kajian hendaklah dihantar ke Jabatan Pendidikan Penis. Tuan haruslah mematuhi beberapa perkara seperti yang dinyatakan di bawah ini: 3. . 4. . Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan tuan untuk membuat kajiin di 2.(2l)dlm.

Pers~aran &to’ Menleri Pelt Sural7035 40911 Shah A#a. Ariffin bin Hj. hereby certifies that SEKOLAH MENENGAH DERMA JALAN PENJARA 01000 KANGAR PERLIS INDRA KAYANGAN telah melaksanakan Sistem Kualiti yang menepati has implemented a quality system complying with MS IS0 9002 : 1994 Quality Systems . Installation and Servicing Skop Pendaftaran Scope of Registration PROVISION OF SECONDARY SCHOOL EDUCATION SERVICE. Bhd. Bhd. Yusoff Zakaria Pengerusi Chairman Jawatankuasa Penasihat Persijilan Certification Advisory Committee SIRIM QAS Sdn. Siri : Serial No. Mohd. Sah Se~Ww: 20 ~~~~ Vahd ml/l : 1998 No. ( NO Syarkat41O334 x ) 1.Model for Quality Assurance in Production.: 112 AR 1125 SIJIL PENDAFTARAN SISTEM KUALITI Quality System Registration Cevti.LAMPIRAN D NO. Bhd. PENDAFTARAN : Registration No. Mohd. Dr.ficate SIRIM DSM Accredited QS 02121999 SWUM QAS Sdn. Aton Pengerusi Chairman SlRlM QAS Sdn: Bhd. : 0531 . dengan ini mengesahkan bahaw SlRlM QAS Sdn. Selangor Oa*LI Ehsan MALAYSIA T e l 60-3-556 7 4 0 0 Faks 60-3-550 9 4 3 9 Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful