Reka Bentuk Pengajaran Semua guru yang melaksanakan tugas dengan penuh komited perlu mengetahui apa yang

hendak dilakukan dan bagaimana merancang sesuatu pengajaran dan melaksanakanya. Reka bentuk pengajaran adalah antara aspek yang penting dalam menghasilkan sebuah pengajaran yang berkesan. Reka bentuk pengajaran sering dikaitkan dengan pembinaan pengajaran. Kedua-dua aspek ini sebenarnya telah menjadi amalan harian guru-guru sekolah. Guru-guru membuat reka bentuk pengajaran dan pembinaan pengajaran sebagai persediaan untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. Kepentingan reka bentuk pengajaran dan pembinaan pengajaran kepada guru amat ketara dapat menentukan hala tuju mereka dalam menjalankan tugas mendidik dan melahirkan modal insan yang berkualiti. Reka bentuk pengajaran adalah proses untuk menentukan komponen sistem instruksional, ciri-ciri dan keperluan untuk pembelajaran. Dalam domain reka bentuk terdapat empat bidang utama iaitu reka bentuk sistem instruksional, reka bentuk mesej, strategi instruksional dan ciri-ciri pelajar. Reka bentuk sistem instruksional merupakan satu tatacara yang teratur atau sistematik untuk menganalisis, mereka bentuk, membina, melaksana dan menilai bahan instruksional, satu unit pelajaran, satu kursus atau satu kurikulum agar dapat membantu atau menambahbaik pelajar belajar dan guru mengajar. Bidang kedua iaitu reka bentuk mesej melibatkan perancangan untuk menentukan cara dan format media yang paling berkesan untuk menyampaikan mesej kepada pelajar. Bidang ketiga iaitu strategi instruksional melibatkan proses memilih dan menyusun aktiviti pembelajaran dalam sesuatu unit pelajaran seperti urutan, kandungan, domain pembelajaran, kaedah dan media yang paling sesuai untuk mengukuhkan proses pembelajaran. Bidang terakhir dalam domain reka bentuk ialah menganlisis ciri-ciri pelajar seperti menentukan kemahiran, pengetahuan, sikap yang sedia
1

Menurut Dick dan Reiser ( 1988 ). Reka bentuk pengajaran ini dapat 2 . membangun. menentukan matlamat dan objektif. kedua ialah kefahaman keperluan iaitu guru lebih memahami keperluan dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai kefahaman dalam menentukan pengajaran dengan lebih jelas dan efektif. membina. menilai hinggalah kepada mengurus pembelajaran. dan menilai keseluruhan sistem. reka bentuk pengajaran ini sebenarnya bermula daripada proses reka bentuk sehingga proses membina bahan pengajaran. reka bentuk pengajaran ialah satu proses untuk mereka bentuk. melaksana dan menilai pengajaran yang dilakukan secara sistematik dan terancang. mencuba sistem pengajaran. membina prosedur penilaian. Secara ringkasnya. Terdapat beberapa peranan reka bentuk pengajaran antaranya ialah pertama meningkatkan profesion perguruan dimana guru-guru lebih bersedia dan dapat meningkatkan kecekapan mereka dalam teknologi pengajaran. penilaian dan penyelengaraan bagi suatu keadaan yang memudahkan pembelajaran. ketiga iaitu penyelesaian masalah dimana pengetahuan yang luas dalam kaedah pengajaran akan membantu guru menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pengajaran dan terakhir ialah fokus pengajaran iaitu supaya guru apabila masuk kedalam kelas lebih fokus terhadap pengajaran mereka.ada yang memberi kesan terhadap proses pembelajaran. mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian. Manakala Richey ( 1986 ) pula menegaskan bahawa reka bentuk pengajaran sebagai satu bidang sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran yang terperinci untuk pengembangan. Terdapat enam perkara asas yang merangkumi keseluruhan proses pengajaran iaitu menentukan keperluan murid. Ringkasnya reka bentuk pengajaran merangkumi keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu dari proses mereka bentuk.

Dalam perancangan reka bentuk pengajaran pertimbangan terhadap teori pembelajaran dan pengajaran diberi penekanan. Dalam reka bentuk pengajaran. kumpulan kecil dan kumpulan besar. kumpulan kecil dan kumpulan besar yang dirancang dengan teliti dapat membantu seseorang melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kesimpulanya. reka bentuk pengajaran amat penting dalam pendidikan kerana pelaksanaan proses pengajaran sememangnya memerlukan perancangan yang rapi dan sistematik sebelum di laksanakan bagi memastikan kebersanan dalam proses P&P yang dijalankan dan membuktikan bahawa tahap profesionalisme dalam bidang perguruan ini dapat pengiktirafan semua pihak kerana setiap perkara yang dibuat berdasarkan proses yang sistematik. Keadaan pembelajaran baik secara individu. Penilaian juga merupakan aspek yang sentiasa diberi penekanan supaya reka bentuk pengajaran sentiasa dibuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. 3 . model ADDIE dan model Instructional design. keadaan pembelajaran diambil untuk mendapatkan kesan yang bermakna dalam proses pengajaran. Antara model-model reka bentuk pengajaran ialah model ASSURE. Hal ini juga memastikan reka bentuk pengajaran sentiasa seiring dengan perkembanagan pendidikan rasmi.membantu proses pembelajaran murid secara individu. model Dick and Carey.

Development(perkembangan).1.Model reka bentuk instruksional ADDIE Model reka bentuk instrusional ADDIE ialah merupakan satu sistem prosedur bagi membentuk program pendidikan atau modul pembelajaran secara konsisten dan dapat dipercayai. Setiap unsur atau tahap ini tidak semestinya mengikuti satu pola berurutan. Dalam Model ADDIE. Design (reka bentuk).1 ). terdapat lima tahap atau unsur bagi aktiviti saling berkaitan yang memandu amalan pembentukan program pengajaran atau modul pembelajaran. Dalam Model reka bentuk instruksional ADDIE terdapat lima komponen utama yang boleh digunakan untuk merancang pengajaran yang sistematik. Analisis Reka Bentuk Penilaian Formatif Perkembangan Pelaksanaan Penilaian Sumatif Rajah 3. Komponen utama dalam Model ADDIE ialah Analysis (analisis). Model ADDIE bagi reka bentuk pengajaran 4 . yang mana output bagi sesuatu tahap akan menjadi input kepada tahap yang berikutnya (lihat Rajah 3. dan Evaluation (penilaian). tetapi memberitahu satu sama lain dalam satu sistem reka bentuk. Implementation (pelaksanaan).

Tahap analysis(analisis) merupakan asas bagi semua tahap yang lain dalam reka bentuk pengajaran. Dengan kata lain. analisis kandungan. analisis membabitkan proses mengenal pasti perkara yang perlu dipelajari. analisis pelajar. termasuk identifikasi keperluan khusus pelajar dan tujuan pengajaran. Selain itu. guru juga boleh memastikan persekitan pembelajaran murid dalam keadaan selesa supaya pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan lancar. tujuan dan objektif pembelajaran. Output tersebut akan menjadi input bagi tahap reka bentuk. dan analisis tugas. Istilah reka bentuk merujuk reka bentuk spesifikasi bagi konteks pembelajaran yang berkesan dan juga reka bentuk produk dan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Contohnya guru perlu menganalisis sesuatu dengan berpandukan siapa kumpulan sasaran yang utama iaitu pelajar dan berdasarkan kepada pelajar-pelajar contohnya didalam kelas. hasil atau output bagi tahap ini terdiri dari tujuan pengajaran dan satu senarai tugas yang perlu diajar. pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh sasaran pelajar dikenal pasti dengan teliti. Pada tahap ini. sosiobudaya iaitu berdasarkan latar belakang keluarga pelajar samada pelajar dari keluarga yang kaya. guru boleh menganalisis pelajar berdasarkan dari perspektif ekonomi pelajar sama ada dari keluarga yang berada. sederhana atau miskin. analisis teknikal. Istilah analisis merujuk analisis seting pengajaran dan pelajar. dari segi kelayakan akademik pelajar iaitu pencapaian akademik pelajar sama ada lemah. Tahap design( reka bentuk) pula membabitkan penggunaan output dari tahap analisis untuk merancang strategi bagi membentuk pengajaran. Dengan kata lain. sederhana atau kurang kemampuan. masalah pengajaran. analisis kerja. . persekitaran pembelajaran. Tahap analisis mungkin membabitkan penggunaan teknik inkuiri atau kaedah kajian yang khusus seperti analisis atau taksiran keperluan. Antara lain. baik atau sederhana dan agama yang dianuti oleh pelajar mereka di sekolah. reka bentuk melibatkan 5 .

guru boleh tentukan media dan kaedah yang sesuai. dan video. Istilah perkembangan merujuk pembinaan semua artifak pelajar dan pengurusan yang relevan. rangka cerita dibentuk. sumber pembelajaran dikenal pasti. perkembangan membabitkan proses penjanaan dan penghasilan bahan pembelajaran. Guru boleh memilih media pengajaran yang sesuai sebagai alat bantu mengajar sama ada guru ingin mengunakan slaid.dimana bahan bantu mengajar ialah merupakan isi pengajaran atau maklumat manakala 6 . Contoh bagi design(reka bentuk) ialah guru membuat objektif pembelajaran berdasarkan topik yang ingin diajar supaya pada akhir pembelajaran guru boleh nilai samada objektif pembelajaran berjaya dicapai atau tidak. halaman maklumat dan pelajaran dibentuk. pelajaran dirancang. tahap development( perkembangan ) dibentuk berlandaskan kedua-dua tahap analisis dan reka bentuk.animasi.proses menjelaskan cara untuk mempelajari perkara tertentu. dan tujuan utama bagi tahap ini adalah untuk menjana rancangan dan bahan pelajaran. Pada tahap ini. Pada tahap ini. cara untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah dikenal pasti pada tahap analisis digariskan. Proses ini boleh melibatkan perkakasan komputer seperti kalkulator grafik dan alat simulasi serta perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad dan pengajaran berasaskan komputer. Seterusnya. Pada tahap ini juga. grafik direka bentuk. kandungan ditulis. dan semua media yang akan digunakan dalam pengajaran dan sebarang dokumentasi sokongan dibentuk. Bahan bantu mengajar dan alat bantu mengajar adalah dua perkara yang berbeza. Tetapi perlu diingatkan semasa set induksi apa sahaja bahan yang digunakan semasa set induksi tidak dianggap sebagai bahan bantu mengajar. Dengan kata lain.audio. Output bagi tahap reka bentuk akan menjadi input kepada tahap perkembangan. objektif pembelajaran dibentuk. dan asas pengajaran dikembangkan. unsur teknologi diintegrasikan. butir ujian dibina. aktiviti yang sesuai dijalankan di dalam kelas dan kaedah menyampaian yang sesuai kepada pelajar.

Guru hanya membuat perlaksanaan berdasarkan apa yang telah dirancangkan. Oleh sebab itu. membantu pelajar membina pengetahuan berdaya maju. sama ada pengajaran itu berasaskan bilik darjah. penyediaan RPH amat penting dan hendaklah disusun dengan baik serta diteliti sebelum memulakan kelas. Contohnya. makmal matematik.media yang akan digunakan dan sebagainya. Dengan kata lain. penilaian melibatkan proses menentukan kecukupan pelajaran atau modul yang disediakan. mahupun berasaskan komputer. Tujuannya adalah untuk menyampaikan atau melaksanakan pengajaran dengan efisien dan berkesan. tahap evaluation (penilaian) membabitkan pengukuran keberkesanan dan keefisienan pengajaran. dan mencuba pelajaran yang disediakan. pelaksanaan membabitkan proses menjalankan program atau modul pembelajaran dalam konteks dunia sebenar. seting peribadi. Tahap ini perlu menyokong pemahaman pelajar tentang bahan yang disediakan. Istilah penilaian merujuk kedua-dua penilaian formatif dan sumatif tentang produk pembelajaran dan sistem yang dibentuk dan dilaksanakan. guru membuat perlaksanaan adalah berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian dimana didalam RPH tersebut guru telah membuat terlebih dahulu apa yang ingin dilakukan seperti aktiviti didalam kelas. dan penilaian selepas pelaksanaan. Dengan kata lain. penilaian antara tahap.alat bantu mengajar adalah merupakan peralatan atau media yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran. Istilah pelaksanaan merujuk pelaksanaan artifak pembelajaran dan sistem yang dibentuk dalam konteks pembelajaran yang diharapkan. menyokong pelajar menguasai kemahiran tertentu. Akhir sekali. Penilaian sepatutnya berlaku secara berterusan dalam seluruh proses reka bentuk pengajaran seperti penilaian dalam setiap tahap. menyediakan prosedur bagi melatih fasilitator atau pelajar modul pembelajaran. 7 . Tahap implementation (pelaksanaan) pula membabitkan penyampaian atau pelaksanaan pengajaran yang sebenar.

kesan dan perubahan yang perlu dilakukan. Pentaksiran hendaklah dilakukan oleh guru pada tahap ini bagi memastikan proses P&P yang dilakukan itu berjaya iaitu dengan membuat pentaksiran samada guru telah menyelesaikan masalah yang dihadapi pelajar.10 am : Pengenalan kepada perakauanan 8 . Tujuan penilaian ini adalah untuk mentaksirkan keberkesanan keseluruhan pengajaran.30 am – 8. sama ada untuk meneruskan pengajaran atau tidak.Penilaian formatif merupakan penilaian berterusan semasa membentuk sesuatu tahap dan antara tahap. Guru hendaklah sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan sentiasa melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa supaya pembelajaran yang dilakukan oleh guru berkesan dan berjaya serta ianya dapat dicapai. Nor Azillah Binti Aris 198469 CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Mata Pelajaran Tingkatan Bilangan Pelajar Tarikh Masa Tema : Prinsip Perakaunan : 4 Cemerlang : 25 : 22 Mac 2011 (Selasa) : 7. Tujuan penilaian ini adalah untuk memperbaiki pengajaran sebelum versi mutakhir dilaksanakan. Lazimnya. Penilaian sumatif pula berlaku selepas versi pengajaran mutakhir dilaksanakan. Contohnya guru perlu membuat penilaian selepas pengajaran dilakukan bagi memastikan objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran dapat dicapai. data dari penilaian sumatif digunakan untuk membuat keputusan tentang pengajaran.

Pelajar ditunjukan gambar dan diterangkan setiap bentuk organisasi perniagaan dan disoal guru organisasi perniagaan yang terdapat disekitar kawasan sekolah serta ciri-ciri bentuk organisasi perniagaan.Subtema Hasil Pembelajaran : Bentuk organisasi : Pada akhir pengajaran. Pelajar telah diterangkan perbezaan setiap aspek 9 a.) pelajar tentang organisasi perniagaan yang tersenarai didalam Bursa Saham Malaysia. Guru bercerita kepada CATATAN/NILAI /BBM Set Induksi (3 min. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. Skrin putih c. a. Komputer b. Papan tulis Langkah 2 Membezakan antara aspek- a. pelajar akan dapat: (i) (ii) Menerangkan organisasi perniagaan serta ciri perniagaan Membandingkan ciri-ciri setiap organisasi perniagaan Bahan Bantu Mengajar : (i) Komputer & Skrin Putih (ii) Buku Teks Penerapan Nilai Pengetahuan Sedia Ada : (i) Keusahawanan (ii) Amanah : Pelajar telah mengetahui sejarah perakaunan dan falsafah perakaunan LANGKAH ISI PELAJARAN Pengenalan kepada organisasi perniagaan Mengenali ciriciri setiap organisasi perniagaan. Komputer .) Langkah 1 (5 min. a.

a. Skrin putih Langkah 3 Penilaian dan Pengukuhan (1 min. Buku teks Refleksi: 90% pelajar dapat menjawab soalan yang dikemukakan dan pelajar memberi tumpuan semasa guru mengajar. Ulasan Pensyarah: 10 .) Langkah 4 Penutup (1 min.) untuk membezakan jenis-jenis bentuk organisasi perniagaan berdasarkan foto yang diberikan. a.) aspek dalam setiap organisasi perniagaan. Soalan latihan dalam kelas dalam organisasi perniagaan.guru mengucapkan terima kasih dan memberi salam sebelum meninggalkan kelas. Secara keseluruhan proses P&P dianggap berjaya. Pelajar dikehendaki menyiapkan tugasan di halaman 175 hingga 176 buku teks dan dihantar pada 25 Mac 2011 b. Pelajar memberi tumpuan sepanjang proses P&P. Pelajar disoal oleh guru b. Gambarfoto Penutup a. a.(2 min.

hanya langkah ketujuh sahaja yang akan digunakan dalam menyediakan bahan-bahan media dimana selaras dengan Rancangan Pengajaran Harian diatas.Model Dick Dan Carey ( 1979 ) Model Dick dan Carey adalah model design instruksional yang dikembangkan oleh Walter Dick. 11 . tulis objektif prestasi. Langkahnya ditunjukkan pada gambar rajah dibawah ini. video. Bahan dibina berasaskan kepada peruntukan. laman web untuk e-learning dan sebagainya. bina item ujian rujukan kriteria. Model Dick dan Carey terdapat didalam Bukunya The Systematic Design of Instruction edisi 6 tahun 2005. bina dan pilih bahan pengajaran. kenal pasti ciri dan perlakuan peringkat masuk murid. Lou Carey dan James O Carey. CD. Dalam kesembilan langkah ini. bina strategi pengajaran. bahan multimedia berasaskan computer. Model Dick dan Carey mengandungi Sembilan langkah iaitu kenal pasti matlamat pengajaran. Perancangan Instruksional menurut sistem pendekatan model Dick & Carey terdapat beberapa komponen yang terdapat di dalam proses pengembangan dan perencanaan tersebut. reka bentuk dan jalankan penilaian formatif dan langkah yang terakhir ialah semak semula pengajaran. Bina dan pilih bahan pengajaran dimana bina bahan yang boleh membantu pelajar mencapai objektif seperti modul buku panduan guru. pengalaman pelajar dan kemampuan guru dan sekolah. buat analisis pengajaran. transparensi. kemudahan. Langkah ketujuh itu ialah bina dan pilih bahan pengajaran.

Pada masa itu. Berdasarkan kepada model Dick dan Carey elemen ketujuh iaitu bina dan pilih bahan pengajaran . Guru bercerita kepada pelajar tentang organisasi perniagaan yang terdapat didalam Bursa Saham Malaysia. gaya atau penampilan yang menarik serta motivasi.Set Induksi Sebelum memulakan pengajaran. Ini seterusnya akan menarik minat mereka untuk mengetahui secara mendalam pembelajaran yang ingin disampaikanoleh guru. Teknik bercerita ini akan dapat menarik perhatian dimana pelajar akan berminat untuk mendengar cerita yang disampaikan oleh guru terutama sekali apabila cerita yang disampaikan oleh guru adalah merupakan sesuatu yang baru bagi diri mereka. guru adalah merupakan media perantara ( media personel ) atau medium yang paling utama dimana guru yang memainkan peranan penting dalam menarik perhatian pelajar dan menyampaikan maklumat kepada pelajar dengan mengunakan media yang ada pada seorang guru itu seperti itonasi suara yang jelas dan boleh difahami. Contohnya dalam subtopik bentuk organisasi. Organisasi perniagaan yang terdapat didalam Bursa Saham Malaysia 12 . guru mengunakan teknik bercerita ( media personel ) mengunakan kemahiran berkomunikasi dimana guru itu adalah merupakan salah satu media. guru akan melakukan set induksi selama 3-5minit.

Kebiasaannya.sebernarnya terdiri daripada pelbagai bentuk organisasi perniagaan seperti perkongsian. tumpuan seseorang dewasa akan menurun selepas 10 minit pertama mereka terdedah kepada stimulus dan pada peringkat set induksi ini guru hendaklah bijak dan memainkan peranan penting untuk menarik perhatian pelajar supaya minat dan fokus pelajar tidak lari daripada perngajaran yang ingin disampaikan dan pelajar sentiasa memberikan tumpuan dalam pembelajaran kerana jika tidak maka pembelajaran tidak dapat disampaikan serta tidak berkesan dan hasil pembelajaran tidak dapat dicapai. Langkah 1 Seterusnya isi pembelajaran iaitu mengenali ciri-ciri setiap organisasi perniagaan. Ada kajian yang menunjukan bahawa. milikan tunggal dan sebagainya.syarikat berhad. penggunaan visual dalam pengajaran dan pembelajaran digunakan dengan media pengajaran yang lain. Visual adalah media berbentuk paparan interaktif. guru memilih media tayang kaku iaitu dengan elemen visual sebagai bahan pengajaran dimana gambar pada slaid yang ditayangkan di skrin putih itu adalah merupakan salah satu elemen visual. Pelajar dapat melihat gambar contoh bagi setiap bentuk organisasi perniagaan seperti kedai milikan tunggal ( Tukang jahit Aina ). Visual ialah bahan media pengajaran yang menggunakan imej yang dapat dilihat. Berdasarkan elemen ketujuh Dick dan Carey iaitu bina dan pilih bahan pengajaran. koperasi. Pelajar ditunjukan gambar-gambar setiap bentuk organisasi perniagaan dengan mengunakan slaid yang ditayangkan melalui skrin putih. perkongsiaan ( Pusat Rawatan Idris & Daud). Visual membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan 13 . syarikat berhad (Waja Maju Berhad) dan koperasi ( Koperasi Permodelan Felda ). atau berdasarkan penglihatan. jadi guru hanya ingin memberikan gambaran kepada pelajar sebelum guru memulakan pengajaran dengan lebih lanjut lagi.

lebih berkesan. Muhamad Hasan A. guru yang berkebolehan dan cekap selalunya mengambil berat penggunaan papan tulis supaya ia benar – benar efektif. Bagi Brown (1969). Guru menyoal kepada para pelajar mengenai bentuk organisasi perniagaan yang terdapat disekitar sekolah mereka dan pelajar akan menyenaraikan beberapa ciri-ciri bentuk organisasi perniagaan di papan tulis. Ini menunjukkan bahawa visual membolehkan proses pemerolehan maklumat berjalan dengan berkesan. Visual terbahagi kepada dua jenis iaitu visual tayangan dan visual bukan tayangan. Ia digunakan meluas dan guru haruslah mengambil kira peranan yang dapat dimainkan oleh papan tulis sebelum memulakan sebarang pengajaran. Guru menghasilkan kepingan slaid sendiri dengan mengunakan Microsoft Powerpoint. Jadi para pelajar dapat gambaran yang lebih jelas dan mudah faham terutamanya pelajar yang tidak pernah mempunyai pengalaman melihat gambar tersebut. Papan tulis adalah merupakan salah satu media paparan. Selepas itu guru mengunakan kemahiran menyoal kepada para pelajar dimana guru merupakan sebagai media personel.Rahman (2000). Perlu diingatkan bahawa Powerpoint bukan bahan bantu mengajar tetapi alat bantu mengajar ( aplikasi) manakala slaid adalah merupakan bahan bantu mengajar( media tayang kaku). Setiap slaid yang ditayangkan mempunyai gambar setiap bentuk organisasi perniagaan dan guru menerangkan kepada pelajar berdasarkan setiap gamabar bentuk organisasi perniagaan tersebut sebagai contoh milikan tunggal. bau dan pendengaran. Papan tulis atau papan hitam yang digunakan dengan cara yang betul dan sistematik akan dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. sentuhan. Pelajar yang memahami ciri-ciri bentuk organisasi perniagaan akan dapat 14 . selepas guru menunjukan gambar kepada pelajar guru menerangkan serba sedikit mengenai ciri-ciri perniagaan milikan tunggal seperti Perniagaan Aina berdasarkan gambar pada slaid. berdasarkan piramid kadar pemerolehan pengetahuan menunjukkan penglihatan mencatatkan peratusan terbesar iaitu 83% berbanding rasa.

Langkah 2 Seterusnya isi pembelajaran iaitu membezakan antara aspek-aspek perbezaan dalam setiap organisasi perniagaan.menyenaraikan dipapan tulis dan dari situ guru dapat menilai samada pelajar memahami atau tidak ciri-ciri bentuk organisasi perniagaan. latar belakang slaid yang tidak terlalu kompleks serta warna tulisan yang bersesuian. Manakala animasi yang digunakan dalam slaid tersebut adalah untuk memudahkan pelajar memahami serta membuat kaitan atau hubungan perbezaan ciri organisasi perniagaan contohnya apabila guru ingin menerangkan aspek perbezaan organisasi perniagaan. contohnya aspek perbezaan itu ditunjukan secara keseluruhan bentuk organisasi 15 . font tulisan yang jelas. maka animasi ialah setiap aspek perbezaan dalam organisasi perniagaan akan keluar satu persatu mengikut urutan dan hubung kait. Slaid yang ditunjukan kepada pelajar dengan mengunakan kata kunci yang mudah difahami para pelajar. Jenis soalan yang dikemukan boleh bertumpu atau bercapah. Guru memilih untuk mengunakan media tayang kaku berserta elemen animasi dimana guru menggunakan slaid sebagai bahan pengajaran manakala animasi untuk memudahkan pelajar memahami perkaitan antara setiap aspek perbezaan dalam bentuk organisasi perniagaan. Jika tiada animasi yang dilakukan. tahap prestasi pelajar akan meningkat dan proses pengajaran dan pembelajaran akan bertambah aktif dan lebih merangsangkan. guru dapat mengetahui samada pelajar memahami ciri-ciri bentuk organisasi perniagaan yang telah diterangkan guru sebentar tadi. Sebagai contoh nyatakan bentuk organisasi perniagaan yang terdapat disekitar sekolah kamu?. Ini akan memudahkan pelajar memahami dan melihat kaitan hubungan aspek perbezaan tersebut. Guru menguji pengetahuan pelajar dengan mengunakan kemahiran menyoal. Melalui peryoalan ini. Sekiranya kemahiran ini digunakan dengan berkesan. Ini kerana kemahiran menyoal merupakan suatu kemahiran yang amat kompleks.

Guru memilih media bukan tayang iaitu gambar kaku dimana pelajar akan ditunjukan gambarfoto contohnya Perniagaan Runcit Ali maka jenis bentuk organisasi perniagaan ialah milikan tunggal dan seterusnya gambarfoto bagi setiap bentuk organisasi yang lain. 16 . Ini kerana jika teknik pengajaran yang sama pada setiap masa. maka pelajar akan mudah bosan dan tidak memberi tumpuan kepada pengajaran. Jika pelajar faham dan boleh menjawab soalan itu. Langkah 3 Seterusnya ialah soalan latihan dalam kelas dimana pelajar disoal oleh guru untuk membezakan jenis-jenis bentuk organisasi perniagaan berdasarkan foto yang diberikan. Kemahiran menyoal disini adalah untuk melihat sejauh mana pemahaman pelajar terhadap pengajaran yang guru telah sampaikan. Contohnya guru boleh menunjukan gambarfoto dan meminta pelajar angkat tanggan untuk menjawab soalan nyatakan jenis perniagaan pada gambar ini dan jelaskan ciri-ciri perniagaan ini. maka bermakna pembelajaran yang disampaikan oleh guru berkesan dan hasil pembelajaran adalah berjaya.berikan masa dalam 1 minit untuk pelajar berfikir dan barulah memanggil seorang pelajar untuk menjawab soalan tersebut.perniagaan maka pelajar tidak dapat melihat kaitan atau hubungan antara satu aspek perbezaan organisasi perniagaan dengan yang lain. Ini juga adalah merupakan salah satu daripada penilaian yang dilakukan kepada para pelajar terhadap pemngajaran yang telah dilakukan. Gambarfoto yang ditunjukan mestilah sesuai dengan kumpulan sasaran iaitu peringkat para pelajar dimana gambarfoto yang jelas dan tidak terlalu kompleks. Maklum balas juga boleh dilihat daripada aktiviti pengukuhan ini. Selepas itu. Pelajar akan minat untuk menjawab soalan guru jika gambarfoto yang menarik dan dapat memberi sesuatu yang baru didalam pengajaran guru.

Semua komponen itu kemudiannya hendaklah dinilai dan dibaiki oleh guru. fotografik. Kesimpulan Media pendidikan dan media pengajaran merupakan satu komponen bidang teknologi pendidikan sahaja. Komponen lain terdiri daripada isi kandungan matapelajaran. Media boleh berupa alat. penyusunan semua perkara tersebut mengikut kebolehan murid dan pengajaran yang disampaikan oleh guru. buku rujukan.Langkah 4 Bagi penutup. Terdapat pelbagai media cetak yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran seperti buku teks. perkakas atau bahan grafik. memproses dan menyusun kembali maklumat pandang. Guru memainkan peranan penting walaubagaimana pun media yang digunakan hanya bahan bantu mengajar dan bukanlah sesuatu 17 . Guru memilih media cetak iaitu buku teks pada penutup kerana buku teks lebih memenuhi silibus dan sukatan pelajaran berbanding buku-buku rujukan dan bagi subtopik tersebut iaitu bentuk organisasi perniagaan selain untuk meningkatkan kefahaman para pelajar melalui latihan yang diberikan. surat khabar. Media cetak terdiri daripada media yang mempunyai banyak teks. Model Dick dan Carey pada elemen ketujuh iaitu bina dan pilih media pengajaran yang memainkan peranan penting. matlamat dan objektif matapelajaran. nota-nota yang dibuat oleh guru. majalah.dengar. Komponen tersebut berfungsi memperolehi. Media yang dipilih oleh guru ialah media cetak dimana buku teks adalah merupakan salah satu daripada media cetak selain keratan akhbar dan majalah. pelajar diarahkan untuk menyiapkan tugasan di halaman 175 dan 176 di dalam buku teks. jurnal. modul pengajaran. elektronik atau mekanik. perkataan dan juga gambar yang dicetak.

yang penting kerana walau apa sekalipun. 18 . guru yang memainkan peranan penting dalam pengajaran didalam kelas contohnya walaupun pengajaran dibantu oleh slaid tetapi dalam slaid hanya ada key words tetapi penerangan guru yang perlu berikan dan bergitulah sebaliknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful