Koleksi Bahan Inovasi

1999 -2001
Anugerah Guru Inovatif

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KOLEKSI BAHAN INOVASI
ANUGERAH GURU INOVATIF 1999 - 2001

KOLEKSI BAHAN INOVASI Disusun oleh:
Pusat Perkembangan Kurikulum ANUGERAH GURU INOVATIF Kementerian Pendidikan Malaysia 1999 - 2001

Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur 2002

ISBN 983-40232-0-0 Cetakan Pertama, 2002 Hakcipta Terpelihara Kementerian Pendidikan Malaysia 2002 Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, gambar dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit.

Diterbitkan di Malaysia oleh: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Persiaran Duta Off Jalan Duta 50604 Kuala Lumpur MALAYSIA

Kandungan Kandungan Kata Aluan Kata Pengantar 1.0 Koleksi 1999 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 English Through Environment Cemerlang Projek Celik Bacaan Alat Pencampuran Cahaya Berwarna Pengajaran Ciri-Ciri Sisiempat Melalui Origami Laman Bestari Merentasi Kurikulum Bacalah Cikgu Kuiz Minda Bestari Program Keharmonian Bacaan Program BIMO ( Bimbingan Motivasi) Mari Belajar Sambil Menyanyi Kaedah PJK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu BIO-EKS Program Muafakat Matematik Momentum One Projek Kecemerlangan Bahasa Melayu Rekod Latihan Matematik (RELAMAT)

Muka Surat v vii viii

3 6 11 13 17 19 23 27 32 37 40 45 50 55 60 63 66 70 76 78 80 83

Koleksi 2000

Koleksi 2001 3.1 Kaedah Cepat Baca, Cepat Faham, Cepat Menulis, Tulisan Cantik 3.2 3.3 3.4 3.5 Bahasa Melayu : Mengenal Huruf Dan Perkataan Suku Kata Terbuka Celik Huruf Permainan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kalender Hidup

3.6 3.7 3.8 3.9

Kit Gelombang Pemimpin Kecil Master Mind Master Vocab

86 89 93 97

Kata Aluan
Anugerah Guru Inovatif yang diadakan setiap tahun sempena sambutan Hari Guru bertujuan memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru atau kumpulan guru yang telah menghasilkan usaha kreatif dan inovatif yang cemerlang bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan kurikulum dan aktiviti kokurikulum di sekolah. Usaha kreatif dan inovatif dibuat dalam pelbagai bentuk aktiviti atau projek meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran, kaedah penilaian dan kemajuan murid, dan pembinaan alat bantu mengajar. Ia perlu didokumenkan supaya boleh menjadi rujukan kepada guru-guru lain, terutamanya guru muda untuk dijadikan panduan. Buku Koleksi Bahan Inovasi ini menghimpunkan 26 hasil inovasi pelbagai jenis dan kategori anugerah iaitu individu rendah, individu menengah dan kumpulan. Hasil inovasi ini merupakan yang terbaik dan mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan. Saya bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmat dan keizinanNya, Kementerian Pendidikan dapat menghasilkan buku Koleksi Bahan Inovasi, Anugerah Guru Inovatif sempena sambutan Hari Guru, Tahun 1999 hingga 2001. Semoga penerbitan buku koleksi ini dapat membantu mengisi keperluan para guru khususnya dan keperluan golongan pendidik dalam usaha meningkatkan pelaksanaan kurikulum dan aktiviti kokurikulum di sekolah. Saya juga berharap buku koleksi ini dapat dijadikan bahan rujukan dan bacaan yang berguna bagi mereka yang berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan negara. Syabas dan tahniah kepada Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) atas inisiatif dan usaha untuk menerbitkan buku ini bagi tatapan umum.

TAN SRI DATO’ SERI MUSA BIN MUHAMAD Menteri Pendidikan Malaysia

Kata Pengantar
Inovasi diertikan sebagai penghasilan idea-idea baru untuk meningkatkan keberkesanan dan kejayaan sesuatu program dan projek ataupun penggunaan sesuatu peralatan dan bahan. Konsep inovasi bagi Anugerah Guru Inovatif sempena sambutan Hari Guru merujuk kepada usaha penghasilan idea-idea baru dalam pelaksanaan kurikulum dan aktiviti kokurikulum untuk mencapai kecemerlangan dan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Hasil usaha kreatif dan inovatif ini terjelma melalui pendekatan kaedah, teknik, bahan dan peralatan baru yang digunakan oleh guru yang terbukti berjaya meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Buku Koleksi Bahan Inovasi Anugerah Guru Inovatif Tahun 1999-2001 merupakan satu usaha murni untuk menghimpunkan hasil usaha kreatif dan inovatif guru-guru yang diberi pengiktirafan dan penghargaan di peringkat kebangsaan sempena sambutan Hari Guru tahun 1999, 2000 dan 2001. Hasil usaha yang ditampilkan terdiri daripada pelbagai bentuk inovasi meliputi pelbagai mata pelajaran serta peringkat persekolahan rendah dan menengah. Adalah diharapkan segala idea dan pembaharuan yang dihimpunkan ini dapat menjadi rujukan dan contoh kepada para guru dan seterusnya dimanfaatkan di bilik darjah dan sekolah masing-masing. Semoga idea-idea yang ditampilkan dapat merangsang guru-guru untuk terus meningkatkan usaha dan berikhtiar bagi mencari dan mencuba idea-idea baru yang kreatif dan inovatif ke arah meningkatkan kualiti pendidikan negara. Saya percaya kejayaan menghasilkan penerbitan ini adalah simbol kejayaan sistem pendidikan itu sendiri, hasil kerjasama, permuafakatan dan interaksi yang dijalinkan antara semua pihak.

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Koleksi Bahan Inovasi

PROGRAM ENGLISH THROUGH ENVIRONMENT (ETE) (Pemenang Pertama) Indar Jeet Kaur a/p Badan Singh SK Pasir Gajah, Kuala Krai, Kelantan SINOPSIS Program English Through Environment (ETE) bertujuan untuk menimbulkan minat dan memotivasi murid menguasai Bahasa Inggeris melalui objek sebenar yang terdapat di persekitaran murid. Dengan menyentuh dan melihat sendiri objek yang terdapat dalam topik-topik yang dipelajari, murid dapat memahami dan mengingati sesuatu yang dipelajari dengan lebih mudah. Di samping itu, program ini juga mampu menghilangkan rasa jemu murid terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan bilik darjah dan mengekang pergerakan murid serta menghadkan interaksi di antara mereka.
OBJEKTIF

1.

Menimbulkan minat dan memotivasi murid menguasai Bahasa Inggeris melalui objek sebenar yang terdapat di persekitaran;

2.

Membolehkan murid lebih memahami dan mengingati apa yang dipelajari dengan lebih mudah dengan menyentuh dan melihat sendiri objek-objek yang berkaitan dengan topik yang dipelajari;

3.

Menggunakan persekitaran taman sekolah dan bahan terbuang sebagai bahan bantu mengajar sebenar;

4.

Murid dapat mempraktikkan penggunaan Bahasa Inggeris dan tidak berasa segan melafazkan sesuatu perkataan dalam Bahasa Inggeris;

5.

Memenuhi waktu terluang murid dengan aktiviti yang berfaedah.

Anugerah Guru Inovatif

3

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI
Persekitaran sekolah Botol Bunga plastik Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Alat permainan kanakkanak Pakaian Peralatan berkebun Basikal buruk

Kaedah Yang Diguna Untuk Mengendali Program ETE

Kuiz

Proses Pembacaan Peningkatan Perbendaharaan Kata

Aktiviti Nyanyian

Permainan Bahasa

Sudut Jaya Diri

Setiap aktiviti mempunyai lembaran kerja dan buku kerja murid. Penggunaan taman adalah mengikut jadual masa yang telah ditetapkan. Murid digalakkan menggunakan masa pagi sebelum bunyi loceng, masa rehat, masa sebelum masuk ke kelas Pengetahuan Asas Fardu Ain atau apabila murid berpeluang untuk ke taman tersebut bagi menyiapkan lembaran kerja. Insentif dan cenderamata diberi kepada murid yang paling aktif dan mendapat markah tertinggi pada setiap bulan.

4

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN • Murid lebih memahami sesuatu topik dan dapat mengingatinya bagi jangka masa yang lama. • Murid lebih mempraktikkan penggunaan Bahasa Inggeris dan tidak berasa malu untuk melafazkan sesuatu perkataan dalam Bahasa Inggeris. • Murid dapat memenuhi waktu yang terluang dengan lebih bermakna. Mereka dapat pergi ke taman untuk menyiapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru. • Pembelajaran secara kendiri menjadi aktif. Murid bersoal jawab sesama

mereka untuk menjawab soalan yang disediakan, mereka mampu merujuk kamus dan bertanya guru tentang makna sesuatu perkataan. • Pencapaian murid Tahun 4 dan 5 menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan. • Guru yang mengajar mata pelajaran lain boleh mendapat manfaat dari taman tersebut bagi aktiviti mata pelajaran masing-masing.

Anugerah Guru Inovatif

5

Koleksi Bahan Inovasi

PROGRAM CEMERLANG TAHUN 1M 2000 (Pemenang Kedua) Che Jamaliah Sidek SK Singkir, Bedong ,Kedah.

SINOPSIS Program Cemerlang ini dirancang khas untuk murid Tahun 1M dengan tujuan untuk memberi pendedahan tentang dengan alam persekolahan secara formal. Program ini bertujuan untuk menarik minat murid supaya sentiasa ingin datang ke sekolah. Program ini juga membolehkan mereka berkenalan antara satu sama lain serta dapat memupuk nilai-nilai murni ke arah pencapaian budaya cemerlang sekolah. Menerusi program ini, suasana bilik darjah yang ceria dan cemerlang dari segala aspek diwujudkan untuk merangsang murid belajar. Suasana pembelajaran yang ceria, selesa dan cemerlang di dalam bilik darjah akan menarik minat murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Ini seterusnya akan menghasilkan murid yang berdisiplin dan dapat menguasai 3M dengan cemerlang.

OBJEKTIF: Objektif utama program ini ialah untuk : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Memberi pendedahan kepada murid tentang alam persekolahan secara formal. Membolehkan murid berkomunikasi dan berkenalan di antara satu sama lain. Melatih murid mengucap ucapan yang bertatasusila. Melatih murid berdisiplin dan menepati masa. Melatih murid menghargai keindahan dan keceriaan tempat belajar dan bekerjasama memeliharanya. Menanam nilai murni dalam diri murid serta mewujudkan budaya cemerlang di sekolah. Menanam sikap bekerjasama dan tolong menolong menuju ke arah kejayaan.

6

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI Projek khas yang terkandung dalam Program Cemerlang ini adalah seperti berikut:

Projek Keceriaan Kelas Projek ini dilaksanakan bagi membolehkan murid menjalani aktiviti pembelajaran dengan penuh keselesaan dan seterusnya dapat menguasai kemahiran 3M dengan jayanya. Projek ini juga menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Di samping itu, penerapan nilai-nilai murni dapat dilakukan secara berterusan dan berkesan. Suasana pembelajaran yang ceria ini akan menimbulkan semangat belajar yang tinggi di kalangan murid. Antara aspek keceriaan yang diberi perhatian ialah:

Pengurusan sudut pembelajaran

Perpustakaan mini

Anugerah Guru Inovatif

7

Koleksi Bahan Inovasi

Projek Rakan Angkat (Mentor-Mentee) dan Berkumpulan Matlamat projek ini ialah untuk menanam sikap

bekerjasama ke arah menuju kejayaan, menerap sikap tanggungjawab dan toleransi serta mengikis perasaan malu untuk belajar di kalangan murid. Setiap murid mempunyai seorang mentor yang memainkan peranan membantunya dalam pelajaran dengan pemantauan guru. Di samping itu, murid dibahagi kepada 6 kumpulan bagi memudahkan aktiviti berkumpulan. Projek Galakan Membaca Matlamat projek ini ialah untuk menanam budaya membaca di kalangan murid. Antara objektif projek ini ialah untuk menimbulkan minat membaca di kalangan murid; menambah ilmu pengetahuan murid; meningkatkan kemahiran membaca murid; dan menambah perbendaharaan kata murid. dikategorikan mengikut kriteria berikut: Aktiviti membaca ini boleh

Kumpulan Sasaran Murid-murid Tahun 1M

Bahan Bacaan Buku-buku dan kad-kad bacaan dari perpustakaan mini

Waktu Aktiviti Pagi sebelum loceng pertama berbunyi; pada waktu lapang; setelah selesai pengajaran dan pembelajaran; dan selepas waktu

8

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Proses Aktiviti • • • • • • Murid membaca seberapa banyak buku yang boleh, mengikut kemampuan masing-masing; Murid mencatat perkataan-perkataan yang susah/kurang difahami; Murid yang telah selesai membaca lima buah buku dilekat gambar kartun pada kad bintangnya; Murid yang tidak lancar dimulai dengan kad-kad bacaan; Murid yang telah selesai membaca lima kad bacaan dilekat gambar kartun pada kad bintangnya; Judul buku-buku yang telah dibaca dicatat dalam Kad Rekod Bacaan; dan Penilaian Penilaian dibuat mengikut jumlah buku dan kad bacaan yang telah dibaca.

Projek Bacalah Sayang: Projek ini dirancang khusus untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran 3M. Projek ini boleh dijalankan setiap hari selepas waktu persekolahan. Setiap murid yang lemah dibimbing oleh guru untuk membaca bahan bacaan yang terdiri daripada kad bacaan dan buku ‘Bacalah Sayang’ Projek Mayang: Projek ini bertujuan untuk menolong murid yang dikategori sebagai murid lembam. Mereka diajar asas 3M seperti mengenal dan menulis abjad; mengenal dan menulis suku kata terbuka dan tertutup; membaca dan menulis kad perkataan dua suku kata sebelum diberi tugasan membina ayat mudah secara lisan dan bertulis berdasarkan gambar.

Bahan-bahan terbuang dan tidak digunakan seperti meja-meja lama yang dicat semula, botol-botol, rangka-rangka payung, bekas meletak buah-buahan digunakan untuk menceriakan kelas dan bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pencapaian
Anugerah Guru Inovatif

9

Koleksi Bahan Inovasi

murid dalam setiap aktiviti program dibuku dan difailkan untuk memudahkan guru mengikuti perkembangan setiap murid dan mengetahui perkembangan program ini. KEJAYAAN PROGRAM Kecemerlangan telah dicapai dalam beberapa aspek berikut:• Kelas Tahun 1M telah menjadi kelas paling ceria di sekolah bagi tahun 1997, 1998, dan 1999. Murid dapat belajar dalam suasana yang selesa dan menjadi amat berminat untuk datang ke sekolah. • 100% murid Tahun 1M 1998 telah lulus dalam semua mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Pendidikan Agama Islam. • • Proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan amat berkesan kerana murid telah biasa belajar secara berkumpulan. Murid-murid Tahun 1M telah berjaya didisiplinkan dengan cemerlang. Semua murid Tahun 1M mempunyai tingkah laku yang amat baik dan berbudi bahasa.

10

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

PAKEJ CELIK BACAAN (Pemenang Ketiga)

Md Radzi bin Misran SK Rawang, Rawang, Selangor SINOPSIS Pakej Celik Bacaan ditumpukan kepada murid pemulihan khas, khususnya mereka yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca seperti mengenal abjad, suku kata, ejaan dan membaca. Dalam tempoh tiga bulan murid dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan memahami ayat mudah. OBJEKTIF 1. 2. 3. Mengatasi masalah tidak mengenal huruf di kalangan murid. Membantu murid yang lemah menguasai asas kemahiran menulis dan membaca. Memberi keyakinan kepada murid dalam mempelajari mata pelajaran lain.

ASPEK INOVASI Bahan yang digunakan dalam melaksanakan program ini terdiri daripada:• • • • • • • • • kad imbasan kad perkataan buku latihan buku bacaan berpandu kaset set permainan bahasa buku panduan radio modul celik huruf

Semua bahan ini diletakkan di dalam bilik khas. Murid yang lemah menguasai asas mengenal huruf dan membaca diberi pemulihan di bawah bimbingan guru. Program berbentuk pemulihan ini diselang-seli dengan aktiviti nyanyian lagu melalui kaset. Di samping itu, aktiviti permainan bahasa juga disediakan untuk murid. Kaedah ini dapat mengelakkan perasaan bosan ketika mengikuti kelas pemulihan.

Anugerah Guru Inovatif

11

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN Kejayaan projek ini ialah:• • • • • Murid dapat mengenal huruf dalam tempoh masa yang singkat. Murid dapat menguasai kemahiran asas membaca dalam tempoh 3 bulan. Murid dapat menguasai asas kemahiran menulis dalam tempoh masa yang dijangkakan. Murid lebih yakin mempelajari mata pelajaran lain. Murid berasa lebih seronok mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

12

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

ALAT PENCAMPURAN CAHAYA BERWARNA (Pemenang Pertama)

Tan Chung Yong SMB St. Thomas, Kuching, Sarawak

SINOPSIS Alat Pencampuran Cahaya Berwarna merupakan satu inovasi yang digunapakai dalam mata pelajaran Sains untuk pengajaran dan pembelajaran tajuk “Cahaya, Warna dan Penglihatan”. Alat ini dapat membantu murid memahami konsep cahaya berwarna dengan mudah, jelas dan tepat. Di samping itu, alat ini dapat meningkatkan pengetahuan dan minat murid terhadap sains melalui eksperimen. Alat ini mudah dikendalikan, menjimatkan masa dan mudah alih.

OBJEKTIF Alat ini dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Membantu murid membina konsep yang betul melalui eksperimen. Meningkatkan minat murid terhadap sains melalui eksperimen. Menghubungkaitkan sains dengan kehidupan seharian. Membantu guru sains mengajar topik “Alat Pencampuran Cahaya Berwarna” ini dengan strategi inovatif. Memberi pengetahuan asas kepada murid yang ingin menceburi bidang lain seperti lakonan dan perhiasan dalaman. ASPEK INOVASI Bahan-bahan yang digunakan adalah: • • • • • • kadbod penapis yang berwarna primer dan warna sekunder batang kayu (2cm x 1.5cm x 73cm) 3 keping cermin (10cm x 2cm) 12 batang skrew (2.5cm) sekeping papan (10.6cm x 9cm x 2cm)

Anugerah Guru Inovatif

13

Koleksi Bahan Inovasi

Alatan ini mengandungi dua bahagian iaitu: • • slaid buatan sendiri alat pemantul

Slaid Projektor Buatan Sendiri

Alat Pemantul
Aplikasi Alat 1. 2. Alat ini boleh digunakan di dalam bilik AVA atau dimakmal sains yang mempunyai projector. Rajah berikut menunjukkan susunan radas untuk menjalankan eksperimen.

14

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

3.

Semasa projektor dihidupkan, warna-warna yang akan dikaji dipantulkan pada skrin. Kaedah ini dapat menghasilkan cahaya berwarna yang terang dan luasnya cukup besar supaya kajian dapat dijalankan oleh semua murid.

4.

Sudut pantulan pada cermin dapat diubah dengan memutarkan batang kayu yang disokong oleh skrew. Dengan demikian, pencampuran cahaya berwarna dapat dihasilkan.

5.

Penolakan cahaya berwarna boleh dikaji dengan meletakkan penapis di X.

6.

Penolakan cahaya berwarna sebagai proses serapan dan pantulan cahaya oleh objek berwarna juga boleh dikaji dengan meletakkan objek berwarna di Y.

Anugerah Guru Inovatif

15

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN 1. Dengan bantuan alat ini, murid memahami konsep cahaya berwarna dengan mudah, jelas dan tepat. 2. Murid lebih memahami kesan cahaya berwarna ke atas warna pakaian para pelakon di pentas. Pengetahuan mengenai kesan cahaya berwarna ke atas sesuatu objek juga sangat berguna dalam bidang kajian perhiasan dalaman dan pengawalan cahaya pentas lakonan. 3. Alat Pencampur Cahaya Berwarna ini mudah dibuat dan senang digunakan dalam proses pengajaran pembelajaran.

16

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

PENGAJARAN CIRI-CIRI SISIEMPAT MELALUI ORIGAMI (Pemenang Kedua)

Ramlah bt Saad SM Tinggi Bukit Mertajam Bukit Mertajam, Pulau Pinang

SINOPSIS Lipatan Origami yang berasal dari negara Jepun merupakan inovasi yang diperkenalkan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik Tingkatan 1. Seni origami menghasilkan lipatan yang tepat tanpa menggunakan alat seperti pembaris, jangka lukis, jangka sudut mahupun gam. Kebanyakan objek origami menggunakan segiempat sama. Guru boleh memanfaatkan asas-asas origami dalam pengajaran Matematik khususnya dalam bidang geometri. Dengan cara ini murid dapat menggabungjalinkan subjek Matematik dan Pendidikan Seni di samping dapat menghayati penggunaan Matematik dalam kehidupan seharian. OBJEKTIF Pendekatan ini dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mengatasi masalah pemahaman konsep. Mempermudahkan lagi kaedah pengajaran. Memaksimumkan penggunaan Hemisfera Otak Kanan dan Hemisfera Otak Kiri. Mewujudkan suasana yang menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Menambah dan mempertingkatkan minat dan motivasi belajar Matematik. Menambah kemahiran psikomotor murid dengan melakukan kerja-kerja melipat kertas dan melukis rajah. Memberi kesedaran kepada murid bahawa Matematik itu bukan sekadar melakukan latihan bertulis sahaja. Memberi peluang kepada murid membuat inferens. Mengembangkan daya kreativiti murid dengan menghasilkan beberapa origami. objek

Anugerah Guru Inovatif

17

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI Bentuk Bahan Bahan yang digunakan bersifat mudah alih, senang digunakan dan mesra alam. Nilai sayangkan alam sekitar dapat dipupuk melalui penggunaan semula kertas terpakai. Turut digunakan ialah bentuk-bentuk sisiempat dan lembaran kerja. Pengendalian yang pengajaran mengambilkira murid dan seperti melibatkan kecerdasan

berpusatkan murid. Aktiviti dijalankan kepelbagaian kecerdasan

linguistik, logiko-matematik, kinestatik, naturalis, spatial, interpersonal dan intrapersonal.

KEJAYAAN Inovasi ini dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran ciri-ciri sisiempat melalui penglibatan murid yang menyeluruh dalam aktiviti. Murid dapat memahami konsep dengan mudah dan berkeyakinan. Di samping itu inovasi ini berjaya mencungkil kreativiti murid dalam mengaplikasikan konsep. dan perimeter. Inovasi ini juga boleh dikembangkan dalam tajuk-tajuk lain seperti pecahan, simetri, jenis-jenis poligon, luas

18

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

LAMAN BESTARI “Laman Bestari Merentasi Kurikulum” (Pemenang Pertama)

Hamidah bt. Dugel Fauzi b. Taib @ Mohd. Taib Che Rashid b. Che Musa Mohd. Sopi b. Mamat W. Ahmad Fadziruddin W. Muhammad SK Jambu Lawar, 18500 Machang, Kelantan

SINOPSIS Laman Bestari adalah kawasan seluas 0.2 hektar yang dibahagikan kepada 13 laman yang dibangunkan dari segi bentuk, pengisian dan penggunaannya untuk menjadi medan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkesan. Pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran diperkembangkan supaya setiap laman dapat dimanfaatkan oleh guru dan murid melalui aktiviti dan projek yang dicadangkan.

OBJEKTIF 1. Dijadikan tempat untuk penyelidikan yang terancang 2. Mengumpul bahan untuk penyelidikan dan rujukan 3. Sebagai medan pembelajaran luar kelas 4. Meningkatkan minat murid dalam proses pembelajaran 5. Meningkatkan pencapaian dalam semua mata pelajaran ASPEK INOVASI Tanah lapang seluas 0.2 hektar dimanfaatkan sepenuhnya untuk dijadikan sumber P&P. Terdapat tiga belas (13) buah laman di kawasan ini yang diisi dengan pelbagai bahan mengikut tajuk yang ditentukan. Di samping itu juga terdapat dua belas (12) Projek Khas yang dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman murid. Setiap laman diisi dengan pelbagai bahan mengikut kesesuaian tema laman. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan terpakai, mudah didapati, tahan lama dan bahan semulajadi. Laman dijaga oleh seorang guru penyelaras dan sekumpulan murid sebagai pengawas laman.

Anugerah Guru Inovatif

19

Koleksi Bahan Inovasi

Laman 1 Laman 2 Laman 3 Laman 4 Laman 5 Laman 6 Laman 7 Laman 8 Laman 9

– – – – – – – – –

Tema Laman Pusat Awetan

Projek Khas Projek 1 – Kelas Terbuka

Taman Haiwan dan Galeri Warisan Projek 2 – Pusat Saintis Muda Kota Memanjat Taman Batu Pusat Hidroponik Pokok Memanjat Dinding Tapak Semaian Kawasan Pertanian Air Terjun Tanaman Ubatan Tradisional Kolam Ikan Hutan Simpanan Taman Berpasu Projek 3 – Permainan Matematik Projek 4 – Pusat Tanaman Hidroponik Projek 5 – Sawah Padi

Projek 6 – Dangau Warisan Projek 7 Projek 8 Projek 9 – Projek Hidro – Pusat Kaji Cuaca – Jam Matahari

Laman 10 – Laman 11 – Laman 12 – Laman 13 –

Projek 10 – Kolam Kura-kura Projek 11 – Galeri Warisan Projek 12 – Kedai Laman Bestari

CONTOH 1: Laman Empat – TAMAN BATU Sesuai untuk mata pelajaran: • • • Bahasa Melayu – karangan bertajuk batu-batan (Tahun 5 & 6) Bahasa Inggeris – Labelling the stones Sains – Ciri-ciri tumbuh-tumbuhan Habitat tumbuhan darat Bumi dan alam semesta

Kaedah: • • • Murid membuat kajian jenis batuan Murid menulis karangan tentang batuan Menamakan batuan

20

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

CONTOH 2: Laman Sembilan – LAMAN AIR TERJUN Sesuai untuk mata pelajaran: • Kajian Tempatan – sumber alam, sumber tenaga, pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam • • Sains – sumber tenaga elektrik, janakuasa elektrik Bahasa Inggeris – to express statements which are accepted as universe all truths, to write a story Kaedah: • • • Membuat kajian Melukis tentang keindahan alam semulajadi Bercerita Mengarang

CONTOH 3: Projek Khas Warisan – DANGAU WARISAN Terdapat dangau, alatan tradisional, perangkap tikus, bantal tradisional, alatan memasak. Objektif: • • • Murid dapat mengetahui kaedah pengurusan sawah secara tradisi Memupuk semangat kerjasama dan gotongroyong Menjalankan kerja penanaman padi secara amali Kaedah untuk Bahasa Melayu: • • • • Bercerita menggunakan ayat sendiri tentang proses penanaman padi Menulis karangan “Nasi sebagai makanan asasi” Menulis pantun “Tuai padi antara masak….” Membuat kajian terhadap pokok padi

Anugerah Guru Inovatif

21

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN

Pengurangan kos operasi – bahan sedia ada

Penjimatan masa – Laman Bestari digunakan sebagai alat bantu mengajar

Peningkatan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran – murid menerima proses pembelajaran secara langsung dan tidak langsung melalui pengalaman baru

Peningkatan pencapaian akademik murid melalui pencapaian UPSR

Peningkatan dalam tahap kepuasan hati guru dan pelajar di mana: - Pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lebih lancar - Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar - Semangat kerjasama di kalangan guru dan pelajar meningkat - Perlakuan yang lebih positif terutamanya di kalangan pelajar - Lanskap sekolah yang lebih ceria

22

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

BACALAH CIKGU (Pemenang Kedua)

Hjh. Ainun Jamilah bt. Mohd. Ali Mohd b. Omar Rafeah bt. Abdullah SMK Tengku Lela Segara, 21600 Marang, Terengganu

SINOPSIS Program ‘Bacalah Cikgu’ dimulakan untuk menggalakkan guru memasuki dan menggunakan Pusat Sumber Sekolah (PSS) supaya pengetahuan mereka berkembang untuk menyumbang minda masing-masing semasa pengajaran dan pembelajaran. Dengan program ini, guru lebih mengenali dan menghargai keberkesanan penggunaan perpustakaan dan menjadi penggerak untuk mendorong pelajar menggunakan perpustakaan dengan lebih efektif dan menjadikan PSS sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran (Teaching-Learning Centre).

OBJEKTIF Mendedahkan kepada guru kemudahan yang ada di perpustakaan untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran

Menggalakkan guru menggunakan bahan rujukan di perpustakaan Menyediakan buku rujukan umum dalam pelbagai bidang untuk membantu guru meluaskan pengetahuan sedia ada

Menggalakkan guru meminjam buku rujukan yang berkaitan dengan opsyen guru dan mendedahkan maklumat tersebut kepada pelajar

Membolehkan guru meminjam maklumat terkini berkaitan isu dan perkembangan pendidikan negara

Memudahkan pihak pengurusan memberi maklumat terkini kepada guru
Anugerah Guru Inovatif

Mewujudkan suasana harmoni untuk bertukar-tukar fikiran dan mengeratkan hubungan silaturrahim di kalangan guru

23

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI • Mengarah guru ke PSS setiap hari Selasa (guru sidang pagi) dan Rabu (guru sidang petang) • • • • Melarang guru ke Bilik Guru pada hari Selasa dan Rabu Mewujudkan Sudut Rujukan Guru di PSS Menambah buku bacaan dan rujukan untuk guru Mengadakan Hari Penerangan dan Hari Perbincangan yang diuruskan oleh Kumpulan Pengurusan dan Penyelaras PSS • • Menggalakkan guru menulis sinopsis buku yang dibaca Guru memaklumkan kepada rakan guru dan pelajar sesuatu maklumat yang sesuai dan penting untuk P& P • • • Menimbulkan amalan berkongsi buku persendirian di kalangan guru Mengadakan sesi ulasan buku Menggalakkan guru menyumbang buku / majalah kepada PSS

24

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN

Kos

operasi guru

program

berkurangan buku,

sebab: menyumbang majalah dan artikel penggunaan kemudahan yang telah ada di PSS • Penjimatan masa guru ke PSS cuma sewaktu mereka tiada kelas atau tidak mengajar masa masa ‘bersembang’ membaca, bertukar merujuk kepada dan

berbincang

-

guru yang telah menghayati program ini terus masuk ke PSS pada hari lain termasuk hari Sabtu

Keberkesanan P&P guru jelas kelihatan pelajar lebih seronok belajar lebih ramai pelajar mengunjungi PSS permohonan meningkat keputusan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Sejarah menunjukkan peningkatan Isi kandungan pengajaran guru lebih beranika dan menarik untuk kelas tambahan

-

Anugerah Guru Inovatif

25

Koleksi Bahan Inovasi

Guru dan pelajar berpuas hati dengan program ini guru memohon tambahan dari 2 ke 3 hari untuk ke PSS pelajar berpuashati dan sedar bahawa guru mereka lebih bersedia dan berpengetahuan

Kepuasan hati guru dan AJK PSS PSS menjadi nadi dan pusat P&P serta pusat ilmu yang terulung Guru merasa selesa dan sesuai berada di PSS dibandingkan dengan berada di bilik guru kerana berada di alam ilmu

Pengiktirafan program PSPN mengiktirafkan sebagai program berdaya maju serta berkesan PSS dikenali sebagai PSS Contoh Peringkat Negeri Terengganu Mendapat bernilai 1998 peruntukan RM bahan bacaan daripada 10,000.00

Perpustakaan Awam Negara pada 1 Ogos

26

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

KUIZ MINDA BESTARI (Pemenang Ketiga)

Maiddin b. Suratman Hjh Muhainia bt.Abd Kadir Kasniza Kumari bt. Shamsir Paridah bt. Saman Zaleza bt. Zakaria Puvaneswary SK Danau Kota ,53300 Setapak, Kuala Lumpur

SINOPSIS Kuiz Minda Bestari (KMB) merupakan bahan yang dapat mencernakan pengetahuan dan mengembangkan pemikiran murid berasaskan kepada pelbagai jenis permainan. Program ini telah berjaya meningkatkan peratus lulus murid dalam akademik. Kemahiran sosial murid turut membantu program ini menerusi pelbagai jenis permainan yang masih bersangkut paut dengan proses pembelajaran. Antara permainan yang terdapat dalam KMB ialah congkak, lingkaran nombor, bulatan dan jam, teng-teng, galah panjang dan suku kata. Kejayaan ini telah berjaya meningkatkan keyakinan dan kehadiran murid untuk datang ke sekolah.

OBJEKTIF 1. Meningkatkan prestasi akademik agar lebih cemerlang. 2. Menambah minat terhadap pelajaran dan keyakinan diri. 3. Menjana minda dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan berasaskan soalan kuiz yang diberi. 4. Melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. 5. Memupuk sikap positif dan bermotivasi untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Anugerah Guru Inovatif

27

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI Dataran Ilmu Warisan Alat adalah satu kawasan di mana beberapa jenis permainan rakyat disediakan dalam Program KMB. Contoh permainan di Dataran Ilmu Warisan Alat ialah: Jenis Permainan Contoh Gambar Permainan

• • • • • • • • •

Congkak Galah Panjang Teng-teng Rumah Batu Teng-teng Kapal Terbang Jam Sri Danau Sifir Beroda Dam Suku kata Road Runner Speed Way

28

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Contoh Permainan: SPEED WAY Permainan Speed Way • • sama permainan Dam Ular murid terpaksa bergerak dari satu petak ke satu petak tamat • • 2 hingga 4 orang pemain Buah dadu hingga permainan Cara Permainan • Setiap murid diminta melambung buah mendapat dan dadu. nombor oleh Murid yang murid yang paling yang Cara / Peraturan

tinggi akan memulakan permainan diikuti seterusnya. • Lambung dadu, bergerak mengikut nombor yang diperolehi. • Sekiranya murid berada di petak yang mempunyai arah anak panah, hendaklah mengikuti arah anak panah, sama ada naik atau turun ke petak lain. • Murid sampai atau ke pemain garisan pertama penamat

diisytiharkan sebagai pemenang. Untuk sampai ke garisan penamat, pemain memerlukan nombor yang tepat. Sekiranya pemain mendapat nombor yang berlebihan, pemain perlu mengundur ke petak belakang.

Anugerah Guru Inovatif

29

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN Peningkatan Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran Penjimatan Kos • • • tidak melebihi RM100 dibiayai oleh PIBG derma • • • berjaya melatih murid mencari maklumat dan belajar berdikari kecekapan minda murid dalam menyelesaikan masalah dan mencongak semakin meningkat dari setahun ke setahun murid Tahap 1 dan Tahap 2 boleh menggunakannya secara berterusan

Masa • • mengikut perancangan bantuan guru dan murid

Tingkahlaku / Sikap Sebelum Kuiz Minda Bestari • • • • Masa murid terbuang Tahap disiplin kurang memuaskan Murid kurang mengenali jenis permainan tradisional Murid bersikap pasif Selepas Kuiz Minda Bestari • Masa lapang yang berfaedah • Disiplin terkawal • Menambah pengetahuan tentang permainan tradisional • Aktif, cergas dan sentiasa bersedia

Akademik Sebelum Kuiz Minda Bestari • Murid Tahap 1 kurang mahir membina perkataan suku kata • Kurang cekap mencongak • Kecekapan • Kurang minda menyelesaikan dalam mata masalah adalah lemah berminat pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan ( PJK )

Selepas Kuiz Minda Bestari • Boleh membina perkataan • Memperbaiki kemahiran mencongak • Dapat berfikir dan menjawab mengikut arahan • Menunjukkan minat dan ada pelbagai kemahiran PJK • Meningkatnya prestasi Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 1999

30

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Anugerah Guru Inovatif

31

Koleksi Bahan Inovasi

PROGRAM KEHARMONIAN BACAAN ( Pemenang Pertama )

Hajah Rosni Abdullah SK Anak-Anak Angkatan Tentera ,Tok Jelai, Jitra, Kedah

SINOPSIS Program Keharmonian Bacaan mempunyai tiga elemen iaitu Modul Bacaan, Menu Ganjaran dan Bacaan Berpasangan. Modul Bacaan mempunyai 12 set buku bacaan bergred yang berjudul ‘Mari Membaca’.Buku ini yang disusun daripada yang mudah kepada yang susah. Menu Ganjaran merupakan satu teknik pengurusan tingkahlaku. Peneguhan yang digunakan bertujuan merangsang pelajar melakukan perubahan tingkahlaku daripada yang negatif kepada yang positif. Bacaan berpasangan merupakan satu teknik pengajaran bacaan yang melibatkan dua murid iaitu seorang murid yang lemah dalam bacaan dan seorang pembimbing. Kumpulan sasaran projek ini ialah pelajar yang tidak menguasai kemahiran membaca.

OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Murid lemah dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat dan bersistematik. Murid dapat menguasai kemahiran membaca keseluruhannya. Murid berkeupayaan mengikuti pembelajaran di kelas biasa. Guru dapat menjalankan aktiviti pemulihan di dalam kelas secara berterusan. Ibu bapa atau ahli keluarga dapat terus membimbing murid di rumah dengan menggunakan bahan yang sama. ASPEK INOVASI 1. Modul Bacaan Modul Bacaan terdiri daripada 12 buah buku bacaan bergred dari Buku 1 hingga Buku 8B. Set buku ‘Mari Membaca’ disusun daripada yang mudah kepada yang susah. Perkataan dan ayat yang digunakan disusun mengikut keutamaan. Perkataan Pengajaran dan Pembelajaran dijalankan mengikut kaedah binaan. dan bunyi yang boleh membantu pembelajaran secara berkesan.
Anugerah Guru Inovatif

utama yang dipilih dalam ayat dan petikan adalah mudah serta mempunyai makna

32

Koleksi Bahan Inovasi

Set buku ‘Mari Membaca’ Proses bimbingan bermula dengan Buku 1. Murid akan diperkenalkan dengan huruf vokal ‘a’ dan ‘u’. Ini diikuti dengan dua huruf konsonan ‘ b’ dan ‘d’. Daripada empat abjad ini murid sudah boleh membina suku kata terbuka dan seterusnya membentuk perkataan dan ayat mudah. Contoh: Huruf Suku kata Perkataan Ayat a, u, b, d ba, bu, da, du baba, bubu, dada, dadu, ada Saya baca buku.

Aktiviti pemulihan menggunakan Modul Bacaan

Anugerah Guru Inovatif

33

Koleksi Bahan Inovasi

Setelah murid menguasai kemahiran dalam Buku 1, mereka ada dibekalkan Buku 2 dan seterusnya sehinggalah Buku 8B. sukar. Apabila murid telah menguasai kemahiran bacaan buku 8B mereka boleh menguasai kemahiran membaca keseluruhannya dan berkeupayaan mengikuti pembelajaran di kelas biasa. 2. Menu Ganjaran Menu Ganjaran merupakan satu teknik pengurusan tingkahlaku. Peneguhan yang digunakan bertujuan merangsang murid melakukan perubahan tingkah laku daripada yang negatif kepada yang positif. Pelaksanaan Menu Ganjaran adalah seperti berikut: Tahap 1: Peneguhan Promosi Peneguhan Promosi merupakan satu jenis peneguhan yang diwarwarkan dahulu bentuk ganjaran yang akan diterima jika sesuatu kejayaan dicapai. Contoh: Bulan Januari - habis membaca sebuah buku akan dapat sebatang pensil. Bentuk ganjaran akan dihebahkan setiap bulan dan bahan ganjaran juga tidak sama setiap bulan. Contoh: Januari Keseluruhan buku ini meliputi perkembangan struktur Bahasa Melayu daripada yang mudah kepada yang lebih

Februari Mac Tahap 2: Ekonomi Token

Ganjaran ini menggunakan ‘token’ sebagai satu simbol yang boleh ditukarkan dengan peneguhan lain yang disukai murid. Token diberi setelah tingkah laku yang positif tercapai. Token di buat dalam pelbagai bentuk seperti bintang, setem, butang, wang, cip dan kad. Peneguhan sokongan diberikan selepas token tertentu terkumpul misalnya 10 token boleh ditukarkan dengan sebatang pensil. Token

34

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

juga digunakan untuk pengurusan tingkah laku yang berkaitan dengan memberi perhatian semasa belajar. Contoh: 4 token – mendengar dan menyumbang 3 idea Token juga digunakan untuk aktiviti bacaan dan latihan bertulis. Murid dikehendakki membayar denda kelas. sekiranya melanggar peraturan dan disiplin

Menu Ganjaran 3. Bacaan Berpasangan Bacaan berpasangan merupakan satu teknik pengajaran bacaan yang melibatkan dua pihak iaitu murid yang lemah dalam bacaan dan seorang pembimbing yang telah menguasai kemahiran membaca. sebaya, ibu bapa atau ahli keluarga. Mereka terdiri daripada guru, rakan Murid dan pembimbing bebas memilih

tempat dan masa yang difikirkan selesa untuk menjalankan aktiviti. Aktiviti yang dijalankan berlaku dalam keadaan harmoni dan tanpa sebarang tekanan daripada mana-mana pihak.

Murid dibimbing oleh rakan sebaya pada waktu rehat

Anugerah Guru Inovatif

35

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN Program ini telah menolong murid lemah menguasai kemahiran membaca dan seterusnya berupaya mengikuti pembelajaran di kelas biasa. Sebagai contoh, pada tahun 1999 seramai 40 murid daripada 52 murid yang mengikuti program ini telah berjaya menguasai kemahiran membaca dan mengikuti pembelajaran bagi mata pelajaran lain.

36

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

PROGRAM BIMO (Bimbingan Motivasi) (Pemenang Kedua)

Rasif Ahmad SK Taman Selayang I, 68100 Batu Caves, Selangor

SINOPSIS Program BIMO adalah satu program terancang untuk membantu mengatasi masalah murid menghadapi kesukaran belajar dan tercicir dalam pencapaian akademik di peringkat awal persekolahan. Program ini dibimbing oleh guru pemulihan khas dan dibantu oleh guru-guru lain. Sebuah bilik darjah yang mempunyai suasana yang menarik dan kondusif diwujudkan. Bilik darjah tersebut dilengkapi dengan bahan dan peralatan pengajaran dan pembelajaran pemulihan khas. Bahan sokongan lain yang digunakan ialah buku Pakej Jauhari yang merupakan himpunan latihan yang disediakan oleh guru pemulihan khas. Murid membuat latihan dengan menggunakan buku tersebut dan pencapaian dicatat dalam rekod pencapaian murid.

OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menguasai kemahiran membaca dan menulis secara terancang dan bersepadu. Mengikut proses pembelajaran dengan selesa dan berjaya. Meningkatkan prestasi akademik pelajar melalui bimbingan dan program motivasi yang berterusan. Membentuk keyakinan diri dan ketahanan diri untuk bersaing Meningkatkan tahap disiplin yang baik.

Anugerah Guru Inovatif

37

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI Semua murid baru Tahun Melayu. Satu menduduki adalah secara ujian seperti

diagnostik mengenal

Bahasa huruf

Ujian

besar

dilakukan

rambang,

mengenal suku kata mengikut pemeringkatan (KV, KVK, KVKK, VK, KVVK, KVV, KKV, KKVK, KVVV), membaca ayat mudah, dan membaca cerita pendek. Murid yang belum menguasai huruf diasingkan ke kelas BIMO. Murid Tahun Satu ini menggunakan buku Pakej Jauhari Bahasa Melayu dan mengikuti program pengajaran yang telah disusun secara mudah dan berkesan. Di samping itu, susunan ruang dalam kelas Program BIMO dapat dibahagikan kepada: i. Kelas BIMO (Am) - Setiap kelas mempunyai ruang belajar untuk; a. b. c. d. e. ii. a. b. pengajaran individu menampung 25- 30 orang murid mini perpustakaan ruang perpustakaan ruang pameran hasil kerja murid ruang tayang VCD keperluan fizikal lain seperti Kelas BIMO (Am)

Kelas Sumber BIMO - Kelas sumber ini mempunyai ;

Contoh bahan kandungan yang terdapat dalam buku Pakej Jauhari yang dijalankan dijalankan melalui Program BIMO adalah seperti berikut:

38

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN 1. Mewujudkan masyarakat sekolah yang perihatin terhadap tanggungjawab masingmasing untuk membantu dan mengatasi masalah tidak boleh membaca. 2. Dapat menyusun matlamat kurikulum dengan lebih berkesan apabila sikap dan minat murid mencapai tahap memberangsangkan. 3. Dapat mengatasi masalah membaca dengan cepat dan terancang. 4. Dapat mengelakkan kebosanan murid untuk menghadapi subjek/tajuk dalam mata pelajaran lain. 5. Murid dapat merasakan suasana bilik darjah yang lebih selesa dan pembelajaran yang menarik. 6. Dapat mewujudkan kerjasama antara guru Pendidikan Pemulihan khas BIMO dengan guru-guru kelas BIMO.

Anugerah Guru Inovatif

39

Koleksi Bahan Inovasi

MARI BELAJAR MATEMATIK SAMBIL MENYANYI (Pemenang Ketiga)

Ahsahri Hj. Kasdi SK Sri Setia Jaya,Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor

SINOPSIS Program Mari Belajar Matematik Sambil Menyanyi adalah satu formula lagu matematik yang sesuai diaplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran, khususnya bagi kumpulan sederhana dan lemah di Tahap Dua yang bakal menduduki UPSR. Program ini membantu mereka menghafal formula Terciptanya lagu matematik mengikut tajuk dengan mudah dan cepat. matematik ini adalah bertujuan membantu murid menghafal, mengingati dan memahami formula yang terdapat di dalam sukatan pelajaran dengan cara yang lebih mudah, berkesan dan efektif. Di samping itu, kaedah ini dapat mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang amat berkesan dan menyeronokkan. Murid tidak berasa bosan semasa belajar .

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran hafalan formula lagu Matematik murid dapat: 1. 2. Menjawab soalan-soalan Matematik mengikut kemahiran yang dipelajari dengan lebih berkesan dan cepat; Menghafal sifir secara lebih berkesan dan efektif, dalam masa yang singkat. Ini memberi galakan kepada mereka untuk terus mempelajari operasi asas seterusnya (tambah, tolak, darab dan bahagi); 3. 4. Menjawab soalan berbentuk penyelesaian masalah yang mempunyai beberapa kemahiran di dalam satu soalan; Belajar matematik dengan riang dan seronok. Mereka tidak berasa bosan kerana belajar sambil menyanyi. Ini secara tidak langsung dapat memupuk semangat dan kesungguhan mereka mendalami mata pelajaran ini; 5. Mencungkil bakat semulajadi mereka. Murid berani memberi pendapat dan komen serta bersedia menerima pelbagai bentuk soalan;

40

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

6.

Membentuk sikap dan peribadi murid berfikir secara kreatif dan inovatif. Mereka yakin dan berkebolehan membina soalan sama ada secara spontan atau bertulis berpandukan lagu yang dipelajari;

ASPEK INOVASI Dilaksanakan dalam set induksi dan aktiviti semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas melalui nyanyian. Bentuk bahan yang digunakan adalah seperti berikut: • • Cakera padat/kaset lagu Matematik; dan Senikata lagu

Lagu-lagu matematik yang telah dicipta antaranya ialah:• • • • • • • • • • Pak Wa Berlaga – hafalan sifir; Tambah dan Tolak; Pecahan; Rumah Nombor; Kotak; Oh La La; Untung-Untung dan Rugi; Diskaun; Dividen, dan Masa

Anugerah Guru Inovatif

41

Koleksi Bahan Inovasi

Contoh lirik lagu matematik ‘Tambah-Tambah Tolak’:-

TAMBAH & TOLAK Kalau jumpa sebelum kita tolak Kalaulah jumpa kurang kita tolak Kalaulah jumpa beza kita pun juga tolak Sebelum kurang beza kita tolak Kalau jumpa selisih kita tolak Kalaulah jumpa banding kita tolak Kalaulah jumpa rugi kita pun juga tolak Selisih banding rugi kita tolak Kalau jumpa diskaun kita tolak Kalaulah jumpa baki kita tolak Kalaulah jumpa awal kita tolak Diskaun baki awal kita tolak Kalau jumpa selepas kita tambah Kalaulah jumpa lebih kita tambah Kalaulah jumpa lewat kita pun juga tambah Selepas lebih lewat kita tambah Kalau jumpa dividen kita tambah Kalaulah jumpa untung kita tambah Kalaulah jumpa jumlah kita juga tambah Dividen untung jumlah kita tambah

42

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Contoh Penggunaan Lagu ‘Tambah dan Tolak’ 1. Lagu ini sesuai digunakan bagi soalan-soalan berbentuk penyelesaian masalah. 2. 3. Pelajar menggaris perkataan yang ada dalam senikata lagu ini. Contoh: a. Ali tiba di sekolah lima minit sebelum pukul 7.25. Pukul berapakah Ali tiba? (-) Cara pengiraan 7.25 0.05 7.20 b. Pendapatan seorang pekerja pada bulan April ialah 20% kurang daripada (-) pendapatannya pada bulan Mac. Jika pendapatan pada bulan Mac ialah RM780.00 berapakah gaji pekerja tersebut pada bulan April? Cara Pengiraan: i. Tukarkan terlebih dahulu 20% 20 x 780 = 156 100 ii. Tolakkan (kerana terdapat perkataan kurang) c. d. e. Cari beza 26.4 kg dengan 24 kg (-) Ali pergi ke sekolah 15 minit selepas pukul 7.00 pagi. (+) Ali mempunyai wang sebanyak RM10.00. Ayahnya memberikan wang tambahan sebanyak RM2.00. Berapakah jumlah wang Ali sekarang? (+).
Anugerah Guru Inovatif

43

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN PERATUS LULUS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN UPSR MATA PELAJARAN MATEMATIK SKSSJ 100 90 80 70 60
56% 55% 69.9% 84.4% 98% 93.6%

50 40 30 20 10 1995 1996 1997 1998 1999 2000

SEBELUM MENGGUNAKAN FORMULA / LAGU SETELAH MENGGUNAKAN FORMULA / LAGU SASARAN

44

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

KAEDAH PJK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (Pemenang Pertama)

Nor Aziziun bt Razali S.M.K. Hutan Melintang 36400 Hutan Melintang, Perak

SINOPSIS Projek ini bertujuan untuk membantu guru menggunakan Kaedah PJK khususnya permainan bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Kaedah bermain sambil belajar mampu menarik minat murid untuk belajar dengan cepat dan mudah khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran Kata Adjektif. OBJEKTIF Kaedah ini dapat: 1. Mengubah amalan dan sikap guru terhadap pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan 2. Membantu guru menggunakan kaedah PJK khususnya permainan bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu 3. Memahami situasi pengajaran dan pembelajaran merentasi kurikulum 4. Meneroka pendekatan kepada “Learning is Fun”

ASPEK INOVASI Pengajaran dijalankan secara berperingkat mengikut kaedah Pengajaran dan Pembelajaran PJK.

Anugerah Guru Inovatif

45

Koleksi Bahan Inovasi

CONTOH MODUL KAEDAH PJK DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Tajuk: Objektif: Kata Adjektif Murid dapat: 1. 2. 1. 2. 3. 4. memberi beberapa contoh kata adjektif membuat beberapa ayat dengan menggunakan kata adjektif Mencari kata adjektif berdasarkan gambar Mengumpul kata keterangan untuk menguatkan kata adjektif Mengelaskan kata penguat depan, belakang dan bebas Memilih dan menyesuaikan penggunaan kata adjektif dalam membina ayat. Kemahiran Berbahasa: 1. 2. 3. Mendengar dan memahami makna, frasa dan ayat Membaca dan memahami kata, frasa dan ayat Membina ayat yang betul dan tepat

Objektif Kemahiran Berfikir:

Aktiviti: Soal jawab, penerangan, kuiz, demonstrasi dan sumbangsaran. Masa: 1 jam Alat Bantu Mengajar Bola tenis, surat khabar, kertas pendua, gunting, gam, pen marker, kad imbasan dan kad kuiz adjektif. Nilai Murni Bekerjasama, keberanian, keadilan, baik hati, kejujuran, kerajinan, kasih sayang, kesyukuran, hormat menghormati dan semangat bermasyarakat.

46

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Turutan Pengajaran Set Induksi Secara berpasangan murid merebut bola. Murid yang menang disoal tentang warna, bentuk dan kekenyalan bola tenis dengan kata adjektif.

Aktiviti Penggunaan Adjektif Murid menampal gambar daripada akhbar di atas kertas dan menyenaraikan 3 – 8 adjektif. Mereka yang berjaya dijemput membina ayat daripada 5 kata adjektif.

Aktiviti kata Penguat Adjektif Guru memperkenalkan ayat yang menerangkan kedudukan kata penguat adjektif . Guru minta murid mencadangkan contoh untuk kata penguat depan, belakang dan bebas dalam bentuk peta minda, jadual atau carta aliran. Murid diminta membuat ayat secara kumpulan dengan menggunakan kata penguat adjektif.

Kuiz Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid setiap kumpulan merebut bola tenis dalam kumpulan masing-masing. Ahli kumpulan yang mendapat bola terbanyak berpeluang menjawab soalan kuiz kata adjektif. Murid yang berjaya menjawab soalan kuiz mendapat 5 markah. Skor murid dicatatkan dalam jadual untuk menentukan kumpulan pemenang.

Pengukuhan Murid melukis gambar adiknya dan menghuraikan gambar dengan kata adjektif.

Penulisan Secara lisan guru meminta murid memberi contoh: - kata adjektif - kata penguat - ayat adjektif

Anugerah Guru Inovatif

47

Koleksi Bahan Inovasi

Contoh Latihan Contoh 1

Arahan:
Guru meminta setiap murid mencari sekeping gambar di dalam surat khabar dan menyenaraikan 3 hingga 8 kata adjektif.

Arahan: Guru meminta murid membina ayat daripada lima kata adjektif yang disenaraikan:

1) 2) 3) 4) 5)

Kapal terbang itu laju. Harga sebuah kapal terbang sangat mahal. Kapal terbang sangat berat. Bentuk kapal terbang itu canggih. Warna kapal terbang itu cantik.

48

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Contoh 2

Arahan: Murid diminta memilih nombor kad dan membuat ayat adjektif berdasarkan kad yang dipilih. Contoh kad soalan adjektif:

KEJAYAAN 1. 2. 3. Ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai murni dapat disepadukan dengan berkesan. Keputusan peperiksaan Bahasa Melayu meningkat. Melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, intelek, rohani dan emosi.

Anugerah Guru Inovatif

49

Koleksi Bahan Inovasi

BIO-EKS (Pemenang Kedua)

Mazinah bt. Muda SMK Mulong, 16010 Kota Bharu, Kelantan SINOPSIS Bahan ini mengeksploitasikan sumber alam di persekitaran sekolah bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Biologi Tingkatan 4. Pendekatan ini dapat merangsang pemikiran murid ke arah membuat penyelidikan pada peringkat sekolah.

OBJEKTIF: Modul ini dapat: 1. Memaksimumkan penggunaan sumber alam sebagai sumber rangsangan efektif kepada pembelajaran biologi di luar makmal. 2. Melatih murid membuat penyelidikan dengan menggunakan sumber alam di persekitaran mereka dan kemudahan di makmal sains. 3. Mendedah dan meningkatkan penguasaan kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses sains skor markah yang selesa. 4. 5. 6. 7. Mendedahkan kepada murid dengan kemahiran berfikir selaras dengan kehendak format Biologi KBSM terkini. Memberikan penekanan kepada kemahiran melukis rajah. Meningkatkan minat serta mengikis sikap fobia Biologi terutama kepada murid lelaki. Menyemai dan memupuk nilai murni di kalangan murid. dan kemahiran

manipulatif di kalangan murid bagi membantu pencapaian

50

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI Modul terdiri daripada lembaran kerja yang memerlukan murid menjalankan suatu penyelidikan terarah iaitu penyiasatan ke atas Keladi Chalek yang berfungsi sebagai Antiseptik Semulajadi secara berkumpulan. Modul ini adalah berteraskan konsep Guided Learning Approach (GLA). Rangsangan diberikan lebih awal sebelum masa pengajaran sebenar. Bio-Eks cuba menerapkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir dalam aktiviti pada setiap lembaran kerja yang terkandung di dalamnya.
Contoh Lembaran Kerja Murid Tajuk : Keladi Chalek – Habitat dan Ekosistemnya

Pengetahuan Ekosistem mer upakan kawasan semulajadi yang terdiri daripada dua komponen iaitu komponen biosis atau pelbagai benda hidup termasuk haiwan dan tumbuhan dan komponen abiosis atau benda bukan hidup seperti tanah, keamatan cahaya. Komponen ini saling bersandaran antara satu sama lain

Objektif : Mengkaji habitat dan ekosistem keladi chalek. Arahan 1. 2. 3.

Lawat ke kawasan berhampiran dengan sekolah yang terdapat keladi chalek. Buat satu lakaran gambar atau rakaman gambar foto untuk menunjukkan untuk menunjukkan seberapa banyak hidupan yang terdapat di kawasan itu. Kenal pasti dan senaraikan komponen biosis dan abiosis di kawasan itu.

Pemerhatian 1. Lakarkan gambar atau gambar foto kawasan tersebut.

2.

Rekodkan komponen biosis dan abiosis. (dalam bentuk jadual)

Anugerah Guru Inovatif

51

Koleksi Bahan Inovasi

52

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Anugerah Guru Inovatif

53

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN 1. Interaksi aktif dan mesra antara murid dan guru, murid dengan staf makmal dan murid dengan murid telah menceriakan suasana pengajaran dan pembelajaran. 2. Murid telah mempunyai keyakinan diri dengan penonjolan perlakuan suka bertanya, berani menggunakan alat radas dan bahan kimia semasa menjalankan eksperimen di makmal dan dapat membentangkan hasil kerja mereka. 3. Guru berpeluang menerapkan sebanyak mungkin kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan murid pinggiran bandar / luar bandar. 4. 5. Guru dapat menghabiskan sukatan pelajaran dengan lebih cepat. Murid membuat tugasan dalam Modul secara penyelidikan dan perbincangan dengan rakan tanpa tekanan masa. 6. Murid menggunakan masa dengan lebih terancang tanpa pembaziran.

54

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

PROGRAM MUAFAKAT MATEMATIK (Pemenang Ketiga) Ding Hong Eng SMK (P) Air Panas, 53200 Setapak, Kuala Lumpur

SINOPSIS Program Muafakat Matematik ialah satu program bimbingan dan pemulihan untuk membantu murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 yang mempunyai masalah dalam pembelajaran Matematik menguasai kemahiran asas, memperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dan meningkatkan pencapaian dalam Matematik. Program ini juga mewujudkan suatu budaya bekerjasama, tolong-menolong di antara murid. OBJEKTIF Program ini dapat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mengenal pasti kelemahan murid serta memberi bimbingan dan pemulihan. Membimbing murid memahami konsep, takrif, hukum, petua dan teorem matematik. Membantu murid menguasai kemahiran penyelesaian masalah matematik. Memberi motivasi dan membina keyakinan murid dalam pembelajaran matematik. Membolehkan murid lemah mendapat bantuan serta merta dengan mudah. Mewujudkan semangat bekerjasama dan tolong menolong di kalangan murid. Mengikiskan perasaan perkauman, mewujudkan iklim sekolah yang muhibbah dan mesra untuk pembelajaran. Membantu murid lemah meningkatkan prestasi pencapaian mereka dalam peperiksaan sekolah, PMR dan SPM.

Anugerah Guru Inovatif

55

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI Program Muafakat Di Dalam Kelas Guru mengenal pasti kelemahan murid selepas ujian pertama. Setiap murid pandai diberi seorang murid lemah untuk dibimbing. Murid pandai diberi nama Kakak dan murid lemah dipanggil Adik. Adik boleh bertanya kepada Kakak jika tidak faham atau tidak tahu membuat latihan. Kakak pula membimbing Adik membuat latihan tambahan seperti Soalan Peperiksaan Tahun Lepas dan buku latih tubi format PMR/SPM. Program Muafakat Di Antara Kelas Kelas pandai dan kelas lemah dikenal pasti selepas ujian pertama. Satu masa khas diadakan di mana kelas pandai dan kelas lemah berkumpul di Dewan Perhimpunan. Setiap kelas pandai diberikan satu kelas lemah dan murid kedua-dua kelas duduk bersama-sama. Setiap murid pandai diagihkan seorang murid lemah atau murid memilih pasangan sendiri. Penghargaan Insentif 1. Murid pandai yang terlibat dalam program ini diberi sijil penghargaan pada akhir tahun jika ada bukti yang menunjukkan murid di bawah jagaannya telah meningkatkan prestasi. 2. Lima pasangan yang menunjukkan peningkatan prestasi terbaik diberi sijil pencapaian cemerlang dan hadiah yang menarik.

56

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Rekod Keberkesanan Borang rekod disediakan untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan program dan sebagai bukti untuk menerima sijil penghargaan dan hadiah.
Contoh Rekod Program Muafakat Nama Kakak : _____________________ Nama Adik : _____________________ Tingkatan : ____________________ Tingkatan : ____________________

Adik telah bertanya/berbincang masalah pada tarikh-tarikh yang berikut: Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. Tarikh Masa Bil. Tarikh Masa Bil. Tarikh Masa

Jumlah: _______________ (sekurang-kurangnya sekali seminggu) Pencapaian Adik Ujian Bulan Feb./Mac Peperiksaan Pertengahan Tahun Ujian Bulan Ogos Peperiksaan Percubaan PMR/SPM Peperiksaan PMR/SPM Tandatangan Adik

Ulasan Kakak : Ulasan Adik :

Anugerah Guru Inovatif

57

Koleksi Bahan Inovasi

Penyeliaan Guru Penyeliaan guru adalah penting untuk memastikan keberkesanan program. Perjumpaan dan perbincangan di antara guru dengan murid diadakan sebulan sekali. KEJAYAAN Program Muafakat Matematik ini dapat mengatasi masalah dan kelemahan murid dalam kemahiran asas, pemahaman konsep dan penguasaan kemahiran menyelesaikan masalah matematik. Program ini juga telah berjaya meningkatkan prestasi Matematik dalam ujian dan peperiksaan. Peningkatan pencapaian Matematik dalam PMR dapat dilihat pada jadual berikut: Jadual 1: Keputusan Matematik PMR Tahun 1997 1998 1999 % Kelulusan 94.87 94.84 96.67

Pencapaian Program Muafakat Di Dalam Kelas Kelas 3A, 3F, 3I, 3J yang terlibat dalam program telah menunjukkan pencapaian cemerlang. (Sila rujuk jadual 2): Jadual 2: Pencapaian Program Muafakat Di Dalam Kelas Kelas 3A 3F 3I 3J Kelulusan Peperiksaan Pertengahan Tahun (%) 35.0 52.5 40.0 40.5 Kelulusan PMR Sebenar (%) 100% 100% 100% 100%

58

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Pencapaian Program Muafakat Di Antara Kelas Enam kelas yang terlibat dalam program iaitu kelas pandai (3C,3E,3G) membimbing kelas lemah (3B,3D,3H) telah menunjukkan pencapaian yang baik dalam PMR. (Rujuk Jadual 3). Jadual 3 : Pencapaian Program Muafakat Di Antara Kelas Kelas Pembimbing Kelulusan Kelulusan Peperiksan PMR Pertengahan Sebenar Tahun (%) (%) 85 100 92.5 100 87.5 100 Kelas Dibimbing Kelulusan Kelulusan Peperiksan PMR Pertengahan Sebenar Tahun(%) (%) 5.26 81.08 0.00 91.89 16.22 92.10

Kelas 3C 3E 3G

Kelas 3B 3D 3H

Anugerah Guru Inovatif

59

Koleksi Bahan Inovasi

MOMENTUM ONE (Pemenang Pertama) Ahmad Rushdan Abd. Aziz Ishak Che Mat Zainol Azhar Hussain Hashim Din Aminordin Che Lah Kolej Sultan Abdul Hamid Jalan Langgar,Alor Setar, Kedah

1. Apakah MOMENTUM ONE? Momentum One (MO) merupakan satu cara pengajaran dan pembelajaran alternatif yang menggunakan komputer. Bermula dari idea ini tercetus PAKSI 1 dan PAKSI 2 (Pendekatan Alternatif Komputer Sumber Inovasi 1 dan 2). Momentum ONE Berkomputer = Program Latih Tubi

Dirancang untuk mata pelajaran SAINS menengah rendah = menggunakan perisian Authorware 2. Kenapa MOMENTUM ONE? Untuk menarik minat pelajar dan guru kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer Dengan itu….. • • • • • Murid dapat belajar sendiri (Self-Access Learning) secara berterusan Meningkatkan minat dan penguasaan pelajar terhadap mata pelajaran Sains Memperkaya dan memperkukuh pengetahuan sedia ada mata pelajaran Sains Meningkatkan kualiti dan kuantiti keputusan peperiksaan Meringankan tugas guru dalam persediaan bahan pengajaran dan pembelajaran

60

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

3.

Strategi Pengajaran 3 Peringkat

5 orang (gubal) Sains Menengah Rendah • Bengkel (pilih tajuk) o kumpul bahan o bahagi tugas • 15 tajuk dikenalpasti • Demonstrasi untuk penyelarasan

Tajuk yang dihasilkan Tingkatan 1

Tingkatan 2

1. Memperkenalkan Sukan 2. Kepelbagaian Benda Hidup 3. Kepelbagaian Sumber di Bumi 4. Bentuk dan Sumber Tenaga 5. Udara di Sekeliling Kita 6. Haba dan Pemindahan Haba

2 makmal komputer berangkaian disediakan. Boleh menampung enrolmen 2 kelas dalam 1 masa. Aktiviti seperti: • Murid menggunakan MO sebelum P&P sebenar berlaku dalam Makmal Sains • Murid menggunakan MO setelah tamat proses P&P dalam Makmal Sains • Masa lapang (free period), murid memilih bab tertentu dari MO mengikut minat dan kecenderungan • MO dibekalkan kepada murid lemah mengikut bab tertentu

Selain memperkukuh dan memperkaya pengetahuan sedia ada MO juga adalah sebagai alat pengukuran • Untuk Murid 1. Pilih bab tertentu dari MO 2. Jawab soalan dengan 2 pilihan tindak balas 3. MO segera memberi respon § SYABAS diberi kepada jawapan betul atau TERUS MENCUBA jika jawapan salah • Markah akan dipaparkan • Untuk Guru 1. MO akan merekod secara automatik markah setiap murid 2. MO akan menganalisa jawapan pilihan murid bagi setiap soalan. • Justeru, guru dapat:
− −

1. Dunia Melalui Deria Kita 2. Air dan Larutan 3. Makanan dan Pembebasan Tenaga 4. Saling Bersandaran Antara Benda Hidup Dengan Alam Sekitar 5. Daya dan Gerakan

mengesan kelemahan & kekuatan murid (mengikut bab) mengesan kelemahan & kekuatan murid (melalui setiap soalan yang dijawab) maklumat aras kesukaran setiap soalan dari setiap bab dengan segera maklumat tentang bab yang sukar dikuasai pelajar dengan segera

Tingkatan 3

1. Pembiakan dan Pertumbuhan 2. Tanah dan Sumbernya 3. Elektrik dan Elektromagnet 4. Bumi dan Alam Semesta

Anugerah Guru Inovatif

61

Koleksi Bahan Inovasi

Terhadap murid SEBELUM MO Minat dan perhatian mendatar Belajar pada kadar kelas Ulang kaji terhad Keputusan memerlukan masa Tiada sikap berlumba Bergantung kepada guru Menerima ilmu SELEPAS MO Minat belajar meningkat Belajar pada kadar sendiri Ulang kaji berterusan Keputusan serta merta Sentiasa ingin mengatasi kawan Tidak banyak bergantung kepada guru Mencari ilmu

Kesan Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran SEBELUM MO Guru sebagai pengajar Pendekatan pengajaran yang hambar Lalai Penilaian memerlukan masa Pengesanan sukar dibuat Ulang kaji memerlukan pembimbing SELEPAS MO Guru sebagai pembimbing / pemudahcara Pendekatan pengajaran lebih menarik Sentiasa “mencuri” peluang masa Penilaian dapat diperoleh segera Pengesanan segera Ulang kaji sendiri dan berterusan

Kesan Terhadap Keputusan Peperiksaan 1999 Peperiksaan A Percubaan PMR Gerak Gempur PMR 1998 PMR 1999 21.2 38.4 51.4 64.7 B 37.0 43.2 25.2 19.3 Gred (%) C 17.9 9.2 19.2 12.3 D 21.2 7.0 4.2 3.7 E 2.7 2.2 0 0 % Lulus 97.3 97.8 100 100

Dengan MO jelas kelihatan peratus kelulusan dan kecemerlangan meningkat antara PMR 1998 dengan PMR 1999.

62

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

PROJEK KECEMERLANGAN BAHASA MELAYU “Lampu Aladin” (Pemenang Kedua) Ramlah Asgali Aladin Mamat Che Abd Ghazak Che Omar Hjh Napisah Abd Rahman Amizura Jusoh SK Beta Hulu 16450 Kota Bharu, Kelantan

SINOPSIS Projek Kecemerlangan Bahasa Melayu Lampu Aladin merupakan program untuk memastikan pencapaian seratus peratus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Set bahan projek ini merangkumi tatabahasa, penulisan, bahan bantu mengajar dan keratan akhbar.

OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Mengekalkan minat terhadap pengajaran yang dijalankan. Menjimatkan masa belajar. Cepat mencari sesuatu maklumat yang dikehendaki. Meningkatkan daya ingatan murid-murid terhadap apa yang diajar. Mencapai peningkatan kecemerlangan dalam Bahasa Melayu.

Anugerah Guru Inovatif

63

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI 4 bentuk bahan bantu mengajar telah dibina iaitu: SET Tatabahasa • • • • • • • • Penulisan • • • • • • kata ganda berirama simpulan bahasa kiasan/bandingan semacam penjodoh bilangan antonim sinonim Bahasa Istana perbuatan binatang helaian format ciri karangan cara menulis karangan contoh karangan cara menulis isi penting analisis soalan penulisan UPSR KANDUNGAN

Bahan Bantu Mengajar

• • • •

soalan peperiksaan lembaran kerja murid kertas jawapan contoh cara menjawab yang dikehendaki

Keratan Akhbar • Tampalan keratan akhbar yang mengandungi isu semasa untuk tujuan mencari: o isi penting o makna perkataan o rangkai kata

64

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN Peningkatan boleh dilihat dari segi pencapaian keputusan peperiksaan UPSR tahun 1998 dan 1999. mata pelajaran lain. Pencapaian murid yang meningkat dalam peperiksaan telah menjadikan Projek Kecemerlangan Bahasa Melayu “Lampu Aladin” sebagai contoh bagi

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN Tahun 1998 1999 A 27 (60%) 33 (73.3%) B 15 (33.3%) 11 (24.5%) C 3 (6.7%) 1 (2.2%) Bil 45 45 % 100 100

BAHASA MELAYU PENULISAN Tahun 1998 1999 A 25 (55.6%) 23 (51.1%) B 9 (20%) 14 (31.1%) C 6 (13.3.%) 3 (6.7%) Bil 40 40 % 88.9 88.9

Anugerah Guru Inovatif

65

Koleksi Bahan Inovasi

RELAMAT (Pemenang Ketiga)

Ramlah Salleh Siti Zainon Hj Md Nor Hawariah Abdul Ghani Abd Halid Hj Yasin Noraini Yahaya SK Telok Panglima Garang 42500 Telok Panglima Garang Selangor Darul Ehsan

SINOPSIS ‘Relamat’ merupakan program yang membantu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran Matematik. Program ini menitikberatkan penggunaan tiga jenis kad yang menjurus kepada soalan berkaitan Fakta Asas, Mekanis dan Masalah. Murid menjawab soalan yang ada dalam kad tersebut. Jawapan dan latihan dicatat dalam buku Relamat dan rekod disemak oleh guru.

OBJEKTIF 1. Meningkat dan mengukuhkan penguasaan kemahiran Matematik murid. 2. Meningkatkan peratus lulus dalam mata pelajaran Matematik. 3. Meningkatkan peratus cemerlang dalam mata pelajaran Matematik. 4. Menanam sikap rajin membuat latihan Matematik. 5. Memupuk minat dan keyakinan diri murid terhadap mata pelajaran Matematik.

ASPEK INOVASI Bahan Relamat adalah pelbagai bentuk soalan dan jawapan yang telah dibina oleh guru Matematik. Bahan soalan dibina dalam bentuk kad Fakta Asas (Biru), Mekanis (Kuning) dan Masalah (Merah).

66

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Contoh kad soalan

Contoh kad jawapan

Anugerah Guru Inovatif

67

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN Penjimatan kos o Kad soalan yang dibina tahan lama

Penjimatan masa o o o • Guru mengesahkan segala kerja murid Guru tidak perlu memberi arahan Memenuhi masa lapang murid

Latihan yang sistematik telah meningkatkan peratus kelulusan murid dalam mata pelajaran Matematik

Program Relamat telah dilancarkan di Daerah Kuala Langat / Sepang sepanjang tahun 2000

Kesungguhan dan Minat Murid

68

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Anugerah Guru Inovatif

69

Koleksi Bahan Inovasi

KAEDAH CEPAT BACA, CEPAT BACA, CEPAT FAHAM, CEPAT MENULIS TULISAN CANTIK (Pemenang Pertama) Roslan Bin Nikmat SK Sarang Tiong, Kuala Rompin, Pahang

SINOPSIS Projek ini menggunakan modul yang disediakan untuk murid prasekolah. Modul yang digunakan bertujuan untuk membolehkan murid mencapai tahap minimum penguasaan kemahiran berbahasa apabila tamat satu sesi persekolahan serta memberi peluang kepada murid yang lemah mengembangkan potensi mereka. Penggunaan kad dan lagu dalam kelas menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan. Guru yang melaksanakan projek ini mengamalkan “peer-group teaching” dan “peer-group evaluation” OBJEKTIF 1. 2. 3. Menguasai kemahiran membaca dengan cepat. Membaca dan memahami bahan yang dibaca dengan cepat. Menguasai kemahiran menulis dengan cepat dan menghasilkan tulisan yang cantik. ASPEK INOVASI Aspek inovasi yang ditonjolkan dalam projek ini ialah seperti berikut: Buku Asas Bacaan Bahasa Melayu “MARI MEMBACA” Dengan menggunakan bahan ini, murid akan diajar tentang: a) Perkataan – berbual; bersoal jawab berpandukan gambar (aktiviti lisan); menyebut perkataan berpandukan gambar; mengeja dan membunyikan suku kata berpandukan petak; mengeja perkataan; mengulang beberapa kali ejaan perkataan dan mewarnakan gambar.

70

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

b)

Ayat – berbual/bersoal jawab berpandukan gambar; mengeja semua perkataan dalam ayat; dan membaca ayat dengan intonasi dan sebutan yang betul.

c)

Ayat dan Menjawab Soalan - berbual/bersoal jawab berpandukan gambar; mengeja semua perkataan dalam ayat; membaca semua ayat yang telah dieja; mengeja dan membaca soalan; mencari jawapan berpandukan ayat yang telah dibaca; mengulang baca soalan dan menjawab; dan mengulang baca semua ayat termasuk soalan dan menjawab.

Buku Asas Bahasa Melayu “MARI MENULIS” Dengan menggunakan bahan ini, murid diajar menulis secara berperingkat seperti berikut: a) Mewarnakan Gambar – bersoal jawab/berbual berpandukan gambar; dan mewarnakan gambar dengan warna yang sesuai. b) Melukis dan Mewarnakan Corak – melukis corak menggunakan pensil mengikut contoh garisan putus-putus; menggunakan mewarnakan warna yang corak tersebut; dan berlainan

memastikan corak yang dilukis menepati garisan atas dan bawah sebagai panduan. c) Menulis Huruf – menyebut huruf dengan betul dan jelas; menulis huruf menggunakan pensil mengikut contoh berpandukan garisan putus-putus; warnakan huruf tersebut menggunakan warna yang berlainan; memastikan huruf yang ditulis mengikut kaedah/cara yang betul; memastikan huruf yang ditulis menepati garisan atas, tengah dan bawah serta pensil sentiasa tajam. d) Menulis Perkataan Menggunakan Garis Empat – mengeja dan membaca perkataan; menulis berpandukan garisan putus-putus; dan menulis perkataan berpandukan huruf awal.

Anugerah Guru Inovatif

71

Koleksi Bahan Inovasi

e)

Menulis Rangkai Kata dan Ayat Menggunakan Garis Empat – mengeja dan membaca rangkai kata/ayat; menulis rangkai kata/ayat berpandukan huruf awal perkataan dan selangkan satu jari antara dua perkataan.

f)

Tulis Perkataan dan Ayat Menggunakan Garis Satu – pastikan tiang huruf mencecah garisan atas dan ekornya mencecah garisan bawah; pastikan juga saiz semua huruf sama besar; tulis perkataan beberapa kali dan jarakkan sekadar satu jari; tuliskan ayat berpandukan contoh dan tiang huruf direndahkan manakala ekornya dinaikkan sedikit.

Buku Bahasa Melayu Prasekolah Dengan menggunakan bahan ini, murid diajar tentang perkara berikut: a) Pramenulis – murid mewarna gambar dengan teliti dan menggunakan warna yang sesuai; dan apabila melukis serta mewarnakan corak, pastikan menepati garisan atas dan bawah sebagai panduan. b) Abjad – kenalkan huruf secara berperingkat; diikuti dengan aktiviti menulis; menyanyi lagu abjad dengan iringan kaset; dan diikuti dengan latihan pengukuhan. c) Perkataan – berbual/bersoal jawab berpandukan gambar; sebutkan gambar; mengeja dan membunyikan suku kata berpandukan garisan di bawah suku kata; mengeja perkataan; menyanyikan lagu perkataan dengan iringan kaset; menulis perkataan; dan latihan pengukuhan. d) Rangkai kata - berbual/bersoal jawab berpandukan gambar; sebutkan gambar; mengeja dan membunyikan suku kata berpandukan garisan di bawah suku kata; mengeja rangkai kata; menyanyi lagu rangkai kata dengan iringan kaset; dan latihan pengukuhan. e) Ayat – mengeja dan membaca ayat; menulis ayat; menyanyi lagu ayat dengan iringan kaset; latihan pengukuhan; dan latihan bacaan.

72

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Buku Bahasa Melayu Tahun 1 Dengan menggunakan bahan ini, murid diajar tentang perkara berikut: a) Aktiviti Pramenulis – mewarna gambar dengan teliti dan menggunakan warna yang sesuai; melukis dan mewarnakan corak menepati garisan atas dan bawah sebagai panduan. b) Mengajar Ayat – kenalkan huruf secara berperingkat diikuti dengan aktiviti menulis; menyanyi lagu abjad dengan iringan kaset; dan latihan pengukuhan. Mengajar Perkataan – berbual/bersoal jawab berpandukan gambar (aktiviti lisan); menyebut gambar; mengeja dan membunyikan suku kata berpandukan garisan di bawah suku kata; mengeja perkataan; menyanyikan lagu perkataan dengan iringan kaset; menulis perkataan; dan latihan pengukuhan. d) Mengajar Rangkai Kata – berbual/bersoal jawab berpandukan gambar; menyebut gambar; mengeja dan membunyikan suku kata berpandukan garisan di bawah suku kata; mengeja rangkai kata; dan menyanyikan lagu rangkai kata dengan iringan kaset. e) Mengajar Ayat – mengeja dan membaca ayat; menulis ayat; menyanyikan lagu ayat dengan iringan kaset; dan latihan pengukuhan. f) Mengajar Asas Kefahaman – berbual/bersoal jawab berpandukan gambar; membaca dan memahami petikan; membincangkan jawapan yang sesuai berpandukan soalan; dan latihan menjawab soalan. g) Mengajar Asas Penulisan - berbual/bersoal jawab berpandukan gambar; membincangkan jawapan yang sesuai berpandukan soalan latihan; dan latihan melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai dalam petikan.

c)

Anugerah Guru Inovatif

73

Koleksi Bahan Inovasi

Kad Bacaan Bergred “ASAS BACAAN BAHASA MELAYU” (30 siri) Dengan menggunakan Kad Bacaan ini, murid membaca dan memahami bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. a) Siri 1 (A1 hingga A10) - murid diajar tentang perkataan dan ayat mudah berkaitan dengan perkara yang hampir dengan diri mereka. b) Siri 2 (B1 hingga B10) – mengembangkan dibaca. c) Siri 3 (C1 hingga C10) – murid dapat meningkatkan kemahiran membaca dan memahami kandungan cerita pendek. Kaset Lagu “ASAS BACAAN BAHASA MELAYU” Menggunakan kaset lagu ini, murid akan diajar asas bacaan Bahasa Melayu secara berperingkat bermula dengan mengenal abjad; diikuti dengan perkataan suku kata KV-KV; rangkai kata KV –KV dan ayat KV-KV. Set Ujian Intervensi 3M Set ujian ini melalui proses yang berikut: a) Uji murid dengan ujian 1 hingga 5 yang mengandungi Ujian Bacaan; Ujian Tulisan; Ujian Lisan dan Ujian Bertulis. b) Sekiranya murid gagal dalam ujian 1 hingga 5, murid memulakan pelajarannya dengan kemahiran 1 (Abjad a – z). c) d) Setelah menguasai kemahiran 1 hingga 4, murid diuji dengan ujian 1 hingga 5. Sekiranya murid berjaya dengan ujian 1 hingga 5, murid meneruskan pelajaran dengan kemahiran 10 hingga 17. potensi murid dapat mereka

bacaan

untuk memahami kandungan bahan yang

74

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

e)

Setelah menguasai kemahiran 10 hingga 17, murid diuji dengan ujian 6 hingga 10. Proses ini diteruskan hingga kemahiran 24 dan ujian 15.

f)

Sekiranya murid telah menguasai/lulus semua ujian murid boleh mengikuti semula pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah seperti biasa.

KEJAYAAN Antara kejayaan yang telah dicapai dalam projek ini ialah: • • • • Murid boleh membaca dalam jangka masa yang singkat. Murid boleh membaca dan memahami kandungan bahan yang dibaca. Murid boleh menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan bahan yang dibaca. Hasil penulisan murid bertambah baik.

Anugerah Guru Inovatif

75

Koleksi Bahan Inovasi

BAHASA MELAYU: MENGENAL HURUF DAN PERKATAAN SUKUKATA TERBUKA (Pemenang Kedua) Normah Musa SK Pangkalan TLDM,32100 Lumut, Perak

SINOPSIS Program yang merupakan program pemulihan khas khusus untuk murid pemulihan Tahun 3 dan 4. Bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer digunakan. Aktiviti pengajaran yang dijalankan oleh guru pemulihan khas ialah memperkenalkan gambar, menyebut perkataan, menyanyi dan menulis. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam bilik darjah khas untuk pemulihan. OBJEKTIF: 1. 2. 3. Mendedahkan satu inovasi pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer kepada murid pemulihan. Penggunaan perisian dalam program ini akan dapat menarik minat murid untuk meneruskan pembelajaran. Memberi penglibatan secara interaktif kepada guru atau murid tentang penggunaan komputer dan mengaplikasikan perisian tersebut secara kendiri. ASPEK INOVASI Aspek Bahan a. mencipta dan menyusun sendiri bahan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan perisian Microsoft Powerpoint. b. Setiap huruf, suku kata dan perkataan ditayangkan tidak keluar serentak hanya mengikut bunyi sukukata bagi sesuatu perkataan. Selain daripada mempunyai suara dan boleh didengar berulangulang kali sekiranya perlu. c. Bahan yang telah siap dihasilkan ke dalam hard disk dan juga ke dalam cakera padat.

76

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Aspek Pengendalian Bahan a. b. c. Bahan pengajaran dan pembelajaran ini boleh diajar terus di kelas pemulihan atau di bilik tayangan dan makmal bestari. Bahan juga boleh digunakan di rumah sekiranya mempunyai komputer. Peralatan yang diperlukan untuk pengendalian bahan pengajaran dan pembelajaran ini hanyalah sebuah komputer.

KEJAYAAN PROGRAM Kecemerlangan telah dicapai dalam beberapa aspek berikut:1. Sebagai bahan bantu mengajar terutama guru-guru pemulihan khas. 2. Tidak perlu diperbanyakkan bahan untuk kegunaan semua murid kerana bahan telah sedia ada di dalam komputer. 3. Tidak perlu membuat persediaan bahan untuk dibawa ke kelas dan hanya boleh menjimatkan kos. 4. Kawalan kelas lebih mudah kerana semua murid akan memberi tumpuan yang lebih kepada pengajaran dan pembelajaran tersebut. 5. Murid lebih berminat dan berlumba untuk mencuba latihan yang terdapat dalam perisian tersebut. 6. Murid mendapat pendedahan tentang penggunaan komputer dan mengaplikasikan bahantersebut secara sendiri walaupun murid pemulihan. 7. Gerak kerja bertulis akan cepat disiapkan kerana ingin mengaplikasikan bahan tersebut. 8. Kejayaan yang diperolehi pada tahun pertama pembinaan dan penggunaan bahan ini seorang murid pemulihan khas telah berjaya mengatasi pencapaian murid biasa di kelas beliau dengan mendapat tempat pertama dalam peperiksaan PKBS 2 Tahun 2000.

Anugerah Guru Inovatif

77

Koleksi Bahan Inovasi

CELIK HURUF ( Pemenang Ketiga)

Dutis@ Dullahmin bin Igib SK Giok, WDT.15, Tamparuli, Sabah

SINOPSIS Pendekatan pengajaran kemahiran membaca yang diketengahkan dalam projek ini adalah berunsurkan Kaedah Fonik, iaitu mengajarkan kemahiran membaca dengan memberi penekanan kepada penguasaan bunyi huruf terlebih dahulu. Terdapat 4 peringkat pengajaran dalam projek Celik Huruf iaitu membaca vokal, membaca suku kata dan perkataan yang dibina daripada suku kata terbuka, membaca suku kata tertutup dan perkataan yang dibina daripada suku kata terbuka dan tertutup, membaca perkataan dengan bunyi diftong dan vokal berganding dan membaca perkataan dengan huruf konsonen bergabung/fonem pinjaman. OBJEKTIF 1. Murid-murid Tahun 1 boleh membaca dalam masa tiga bulan persekolahan. 2. 3. Membasmi buta huruf di kalangan murid luar bandar Murid boleh menguasai kemahiran membaca dan menulis sebelum melangkah ke tahun 2 ASPEK INOVASI Dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran prinsip-prinsip berikut diamalkan: • Murid diajar menyebut vokal bukan nama huruf vokal. • • • • • • Nama huruf vokal diajarkan secara tidak langsung. Bunyi e taling tidak diperkenalkan di peringkat awal. Murid diajar menyebut nama huruf-huruf konsonan. Bunyi konsonan diajar dengan menggabungkannya dengan huruf vokal. Suku kata diajarkan berdasarkan bunyi bukannya ejaan. Penggunaan huruf besar dan tanda baca tidak digalakkan di peringkat awal. selepas mengajar sesuatu kemahiran.

• Latihan tulisan (menulis perkataan yang dibentuk) mesti dibuat setiap kali

78

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

• Murid hendaklah didedahkan dengan kaedah membaca sekurang-kurangnya 1 jam ( 60 minit) sehari. KEJAYAAN Projek ini mula diperkenalkan pada tahun 1997 di SK. Giok, Tamparuli. Sehingga tahun 2001, semua murid di sekolah ini boleh membaca dengan lancar. Lebih membanggakan lagi ialah murid tahun 1 boleh membaca dengan lancar dalam masa 3 bulan pertama persekolahan mereka. Hal ini merupakan keberkesanan projek Celik Huruf berunsurkan Kaedah Fornik.

Anugerah Guru Inovatif

79

Koleksi Bahan Inovasi

PERMAINAN DI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK (Pemenang Pertama)

Ahmad Khusairi Badiozaman SMK Layang-Layang Kiri, 32800 Parit,Perak

SINOPSIS Inovasi ini memperkenal Matematik sebagai suatu permainan bagi murid Tingkatan 1 khususnya murid luar bandar yang menganggap pembelajaran Matematik itu susah. Pengajaran dan Pembelajaran Matematik melalui permainan dapat membantu murid mengingati konsep dan fakta Matematik dengan mudah dan berkesan dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan. OBJEKTIF Program ini dapat : 1. Menerapkan pelbagai konsep dan fakta matematik secara tidak formal kepada murid. 2. Membentuk sahsiah diri murid dari aspek jasmani dan rohani. 3. Menyuntik semangat bersaing kearah kecemerlangan diri dikalangan murid. 4. Menerapkan nilai-nilai murni di samping memupuk semangat bekerjasama serta mempraktikan konsep berjemaah dan mesyuarah dalam menangani masalah. 5. Menyedarkan murid bahawa pengalaman dan sosio budaya setempat boleh dijadikan rangsangan untuk mengukuhkan konsep-konsep . 6. Melahirkan semangat yakin diri dikalangan murid. 7. Memupuk unsur-unsur riang, aktif, terangsang ketika murid membuat ulangkaji. 8. Menggubah tanggapan bahawa matematik ialah satu mata pelajaran yang menakutkan. 9. Dapat menggabungkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif semasa murid menyelesaikan masalah matematik. 10. Guru dapat menjalankan aktiviti pembelajaran berpusatkan kepada pelajar.

80

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dijalankan dalam bentuk permainan seperti Peperangan Abad Ini, Melastik Burung, Memburu dan Memancing ikan yang kesemuanya berkaitan dengan aktiviti seharian murid. Contohnya dalam permainan Peperangan Abad Ini murid mengatur strategi untuk mendapat jumlah skor. Ini melibatkan konsep matematik seperti titik-titik kordinat. Dalam permainan memancing ikan, murid terlibat dengan aktiviti menimbang dan menjual ikan yang dapat menerapkan konsep matematik seperti berat, harga dan untung rugi . Contoh permainan: BOLA SEPAK MATEMATIK 1. Visi-Kemenangan, Juara, jaringan 1.Visi – untuk masa depan aplikasi dalam gol karier. Kegunaan sepanjang hayat 2. Memerlukan kekuatan fisikal dan 2. Juga memerlukan kekuatan fisikal dan mental mental (Badan sihat otak cergas) 3. Memerlukan kemahiran asas bagi 3. Kemahiran asas juga perlu mantap memantapkan permainan dengan tujuan menuju ke arah visi. Asas-asas melakukan latihan yang sistematik mengira seperti operasi campur, tolak, darab wajar digilap bagi penyelesaian masalah matematik 4. Dalam permainan terdapat strategi 4. Juga perlu ada strategi mengukuhkan untuk kemenangan. Pelbagai set penguasaan kemahiran matematik piece di olah untuk memastikan kemenangan. 5. Kombinasi atau gabungan kemahiran asas bermain serta halhal tektikal wajar di aplikasikan di setiap pertandingan 5. Kombinasi kemahiran berfikir wajar diterap dan diaplikasikan bagi menyelesaikan sebarang masalah matematik. Perbandingan ini bagi meyakinkan murid bahawa matematik sebenarnya satu permainan juga.

Anugerah Guru Inovatif

81

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN Program ini dapat mengatasi masalah murid kurang minat terhadap mata pelajaran matematik. Melalui aktiviti permainan matematik, murid dapat memahami dengan mudah dan dapat mengukuhkan konsep dan fakta Matematik yang dipelajari. Murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan. Selain itu program ini juga dapat mempertingkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dikalangan murid dalam menyelesaikan masalah Matematik.

82

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

KALENDAR HIDUP (Pemenang Kedua)

Tan Chung Yong SMB St. Thomas, 93000 Kuching, Sarawak

SINOPSIS Kalendar Hidup merupakan sejenis alat bantu mengajar yang digunakan untuk mengajar konsep-konsep berikut secara bersepadu: Perubahan fasa bulan Air pasang surut Gerhana matahari dan gerhana bulan Kalendar Qamari

OBJEKTIF Kalendar Hidup dicipta untuk menolong murid : 1. 2. 3. Meninjau konsep yang telah dipelajari dalam bentuk gambar yang lebih konkrit. Menggabungkan semua gambar untuk membentuk satu alat. Memahami bagaimana tarikh kalendar Qamari dapat memberitahu jenis fasa bulan, ketinggian air pasang dan kemungkinan berlakunya gerhana matahari dan gerhana bulan. 4. 5. 6. 7. Memahami hubungan dari interaksi antara keempat-empat konsep itu dan mengukuhkan pengetahuan yang telah dipelajari. Menghubungkaitkan seharian. Mengatasi masalah pembelajaran melalui imaginasi. Mencetuskan situasi pembelajaran berpandukan kemahiran berfikir. pengetahuan murid dengan fenomena kehidupan

Anugerah Guru Inovatif

83

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI Alat ini mengandungi : • • • • • • • • Bulan diperbuat daripada kertas putih berjejari 0.75 cm Bumi diperbuat daripada kertas ungu berjejari 2 cm Matahari diperbuat daripada kertas kuning berjejari 0.5 cm Air pasang surut diperbuat daripada kertas biru berbentuk bujur dengan skala berselang 0.5 cm Disk bulatan diperbuat daripada kadbod hitam berpusat Tarikh bulanan kalendar Qamari iaitu satu siri nombor bermula dengan 1 – 29 berbaris dalam bulatan berjejari 9 cm Penutup diperbuat daripada kadbod berbentuk segiempat tepat 90 cm x 46 cm dengan lubang berbentuk fasa bulan Dawai untuk mengikat bulan, bumi, air pasang surut dan disk bulatan pada penutup Bahagian-Bahagian Kalendar Hidup
Tarikh bulanan kalendar Qamari Bulan Dawai/klip kertas

Kadbod

Air pasang surut

Disk bulatan

Penutup

84

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Aplikasi Alat Apabila Disk Bulatan diputar perlahan-lahan, hubungan-hubungan seperti yang berikut boleh dikaji: • • • • • Kedudukan bulan dan fasa bulan. Kaedah hari pertama setiap bulan kalendar Qamari ditetapkan. Hubungan antara kedudukan matahari, bulan dan ketinggian air pasang surut. Hubungan antara fasa bulan dan ketinggian air pasang. Hubungan antara fasa bulan dan gerhana berlaku. yang mungkin boleh

KEJAYAAN • • • • • Ciptaan ini telah menyepadukan semua fenomenon dalam satu alat. Murid dapat mengulang aktiviti sehingga dia memahami sesuatu hubungan. Murid berminat dalam aktiviti ini kerana dapat menghasilkan sesuatu yang senang dibuat. Murid dapat menghubungkaitkan semua konsep yang telah dipelajari secara konkrit. Murid dapat memahami hubungan antara keempat-empat fenomena yang mereka temui dalam kehidupan seharian secara saintifik.

Anugerah Guru Inovatif

85

Koleksi Bahan Inovasi

KIT GELOMBANG AIR UNTUK OVERHEAD PROJECTOR “Kajian Sifat-Sifat Gelombang Air” (Pemenang Ketiga) En. Goh Teng Keang Penang Free School, 11600 Georgetown Pulau Pinang

SINOPSIS Projek ini merupakan satu inovasi dalam eksperimen untuk mengkaji sifat gelombang air. Projek ini merupakan satu kit gelombang air yang dicipta khas untuk di gunakan bersama dengan Overhead Projektor (OHP). Pengajaran yang menggunakan kaedah ini dapat membantu murid melihat dengan jelas dan memahami pelbagai sifat gelombang air secara mendalam.

OBJEKTIF Dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Gelombang Air. ASPEK INOVASI Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kit air terdiri daripada: • • • • • • • • • • • • • • Bingkai plastik ( diambil daripada jam dinding lama) Talam segiempat lutsinar berukuran 53 cm x 41 cm x 3 cm Empat keping penyerap gelombang (sepan) Pengayun lurus (kepingan plastik) Pengayun titik (bebola plastik) Pemantul lurus dan pemantul melengkung (jalur aluminium) Plat kaca berbentuk trapezium 5 mm tebal Baji getah kecil (4 keping getah kasut) Stroboskop tangan Pengetar bermotor (didapati daripada kamera rosak) Sebiji bateri AA 1.5V Pemegang bateri (didapati daripada jam dinding lama) Suis Perintang bolehubah

86

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Kesemua sifat gelombang air dapat dikaji melalui OHP dengan menggunakan kit ini. Aplikasi Alat 1. 2. Talam plastik lutsinar diletakkan di atas OHP dan diisikan dengan air sedalam 1 cm. Baji dimasukkan ke bawah talam jika perlu untuk mengaraskannya. 3. Pengetar bermotor kemudian dipasangkan dengan bentuk pengayun yang sesuai dan di letakkan ke dalam talam yang berair itu. 4. 5. 6. Suis pengetar dipasang dan sifat gelombang dapat dikaji di atas skrin besar OHP. Frekuensi pengetar boleh dikawal dengan melaraskan perintang bolehubah. Sepan diatur di sisi talam untuk menyerap gelombang yang sampai ke tepi.

Anugerah Guru Inovatif

87

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN Alat ini banyak menjimatkan masa persediaan kerana dapat digunakan pada setiap masa sahaja dan mesra pengguna. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat ditingkatkan. Murid dapat menghayati setiap sifat gelombang air dalam suasana yang lebih teratur dan pemerhatian yang lebih jelas serta tepat. Imej yang terbentuk di atas skrin besar mempunyai mutu yang tinggi. segera. Sesi amali bagi setiap sifat gelombang yang dikaji dapat diselang-seli dengan sesi teori kerana kit inovasi ini dapat dipasang dengan

88

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

PEMIMPIN KECIL (Pemenang Pertama)

Naemah Ali (K) Zaleha Omar Adibah Abd. Samad Sabariah Ahmad Termimah Muhamad SK Seri Biram, Pekan, Pahang

SINOPSIS Program ini bertujuan untuk membina persekitaran yang kondusif, informatif dan memberi motivasi, dan meningkatkan kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum. Program ini menjadikan hampir 90% murid dalam sesebuah kelas memegang jawatan dan berusaha menjadi murid contoh. Terdapat 24 jawatan yang diwujudkan dan pemimpin kecil ini boleh memegang 4 jawatan. Latihan, kursus, ujian khas, aktiviti pembelajaran dan pertandingan dijalankan bagi mewujudkan daya saing dan memastikan mereka berwibawa dalam menjalankan tugas.

OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Membina keyakinan diri di kalangan murid Menanam rasa tanggungjawab terhadap diri, keluarga, agama dan masyarakat. Membentuk displin Membina persekitaran yang kondusif, informatif dan memberi motivasi Meningkatkan kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum.

Anugerah Guru Inovatif

89

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI Bagi menanam sikap bertanggungjawab dan berdisplin di kalangan murid, jawatan kecil diadakan di setiap kelas. Setiap murid dikehendaki memegang sekurangkurangnya satu jawatan. Untuk mendapat pengiktirafan dalam sesuatu jawatan, setiap murid perlu menunjukkan contoh dan karisma yang baik. Jawatan tersebut adalah seperti berikut:• Perujuk Kamus: Memastikan kamus

sentiasa berada di atas mejanya dan mencari perkataan dengan pantas apabila dirujuk oleh guru. • Word Tester: Menguji ‘vocab’ kumpulannya sebelum • • • • guru Bahasa Inggeris masuk/apabila disuruh guru. Penguji Sifir dan Penguji Surah: Menguji penguasaan ahli kumpulannya. Doktor Muda: Memeriksa kebersihan kuku, gigi, rambut dan pakaian ketika waktu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pembimbing Rakan Sebaya: Membantu murid yang kurang faham dan membantu menyemak kerja rakan. Imam dan Bilal: Menggalakkan murid yang datang awal pagi membaca AlQuran.

90

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN • • • • • Memupuk dan melahirkan murid yang mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi Menanamkan sifat tanggung jawab di kalangan murid Memupuk semangat cintakan sekolah Mewujudkan semangat kekitaan Menjadikan suasana sekolah ceria dan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran

Anugerah Guru Inovatif

91

Koleksi Bahan Inovasi

MASTERMIND “Mathematics Stimulation and Recreational Centre for the Mind” (Pemenang Kedua)

Zaini Mahmood Sharon Niza Shaari Rozuna Dagang Junita Baharom Latipah Harun SMK Jabi, 06400 Pokok Sena, Kedah Darul Aman

SINOPSIS MASTERMIND adalah sebuah makmal Matematik yang mengandungi pelbagai bahan bantu mengajar dalam bentuk permainan dan rekreasi yang menguji minda murid. Kefahaman murid dalam konsep Matematik menjadi lebih jelas apabila mereka menjalankan operasi penyelesaian masalah Matematik melalui aktiviti permainan dan rekreasi yang menyeronokkan.

OBJEKTIF 1. Memudahkan pemahaman konsep Matematik oleh murid. 2. Sebagai tempat murid menjalankan simulasi permainan dan rekreasi Matematik. 3. Sebagai tempat menjalankan Projek dan Kajian Tindakan (Action Research) dalam Matematik. 4. Menjana kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran.

92

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI Bahan permainan dan rekreasi Matematik yang terdapat di dalam MASTERMIND mempunyai hubungan dengan pembelajaran Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Bahan ini boleh digunakan secara individu atau dalam kumpulan. Murid menggunakan kemahiran berfikir bagi menyelesaikan masalah dan meneruskan permainan. Bahan tersebut adalah seperti berikut : Nama Bahan/Permainan Magical Plus Operasi Menembak Point Wheel Smart Shot Mari Pancing SNAP-math-mate Pengembaraan Matematik 3P Domino Jutawan Alaf Baru Roller Coaster Pembundaran Cube Puzzles Jaring Janjang Melakukan pembundaran nombor secara konkrit dan logik Menamakan pecahan • • Mengenalpasti arithmetik Mengaplikasi penggunaan janjang matematik masalah Zeemath Puzzles Kuiz Safari Merentas Satah 4 by 4 Kad Matriks Pendaraban Matriks Menyelesaikan masalah matematik dalam pelbagai tajuk dalam penyelesaian urutan janjang Menukar pecahan kepada peratus dan nombor perpuluhan Fungsi Menyelesaikan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi.

Anugerah Guru Inovatif

93

Koleksi Bahan Inovasi

Contoh 1 Nama permainan Tujuan Hubungan dengan topik : : : Pengembaraan Matematik i. Menjalani kuiz dalam suasana yang menyeronokkan ii. Membuat latih tubi secara pertandingan Nombor Bulat Pecahan - Tingkatan 1 - 3 - Tingkatan 1 - 3

Nombor Perpuluhan - Tingkatan 1 - 3 Gandaan dan Faktor - Tingkatan 1 - 3

Permainan Pengembaraan Matematik

Peraturan Permainan : i. ii. iii. Pemain-pemain hendaklah mengundi siapa yang memulakan pergerakan dahulu. Bagi memulakan permainan, buah dadu hendaklah dilambung. Semasa berhenti dari pergerakan pemain yang berada di dalam petak yang bewarna merah, biru dan ungu akan mengambil soalan yang berada di dalam petak masing-masing. Sekiranya berjaya menjawab soalan, maka markah akan diberi seperti yang tertera di dalam papan permainan. iv. v. vi. Jika pemain gagal menjawab soalan yang dikemukakan, maka tiada markah diperolehi dan kedudukannya kekal di situ. Jika pemain berada di dalam petak bewarna hijau, markah akan ditolak. Sekiranya pemain berada di dalam petak bergambar, pemain hanya perlu mengikut arahan.

94

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Contoh 2 Nama permainan Tujuan : : Jaring Janjang i. Membantu pelajar mengenal pasti urutan yang Merupakan janjang arithmetik ii. Mengaplikasi penggunaan janjang arithmetik dalam penyelesaian masalah matematik Hubungan dengan topik : Janjang Arithmetik Tingkatan 4

Permainan Jaring Janjang

Peraturan permainan i. ii. Boleh dimainkan secara individu, berpasangan atau kumpulan kecil (3 atau 4 orang). Satu set terdiri daripada 7 nombor dalam urutan janjang arithmetik diberikan dan murid diminta menyusun sedemikian rupa supaya hasil tambah nombor yang terletak sebaris sama dengan baris lain. iii. Pemenang ditentukan berdasarkan masa yang paling singkat dapat menyelesaikannnya.

Anugerah Guru Inovatif

95

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN • MASTERMIND telah memberi kesan positif terhadap sikap murid. Mereka lebih berminat untuk membuat latihan matematik secara bersendirian atau bersama rakan-rakan. • • Soalan/masalah matematik dapat diselesaikan dalam masa yang singkat. Guru dapat mengurangkan masa memberi penerangan mengenai sesuatu konsep Matematik kepada murid. Masa selebihnya dapat digunakan bagi memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

96

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

MASTER VOCAB (Pemenang Ketiga) Tamil Selvi a/p Bala Krishnan Haslinar Hashim Sufpiah Abu Samah Rosmani Awang Samihah Mohamed SK Kampung Pek,18500 Machang, Kelantan Darul Naim

SINOPSIS Master Vocab (MV) bertujuan memupuk minat murid terhadap Bahasa Inggeris dan memperkayakan pengetahuan perbendaharaan kata. Buku Master Vocab bersaiz poket digunakan oleh murid untuk mencatat ejaan dan makna perkataan yang diperolehi dari pelbagai sumber. Murid membuat hafalan terhadap perkataan mengikut tahap kesukaran. Master Vocab Garden dengan bahan maujud berlabel Bahasa Inggeris mendedahkan murid kepada suasana pembelajaran luar bilik darjah yang menyeronokkan kerana murid dapat melihat objek sebenar dan ejaan dalam Bahasa Inggeris. Pengukuhan ingatan terhadap ejaan dan makna perkataan dilakukan melalui soal jawab bersama rakan dan guru.

OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Memupuk minat untuk belajar Bahasa Inggeris. Memperbetulkan sebutan dan ejaan perkataan Bahasa Inggeris. Memperkayakan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris. Menambahkan masa pendedahan kepada persekitaran Bahasa Inggeris. Meningkatkan keputusan Bahasa Inggeris dalam peperiksaan UPSR.

Anugerah Guru Inovatif

97

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASI Program Master Vocab menggunakan tiga bahan iaitu : Buku Master Vocab Stage 1 dan Stage 2 bersaiz poket yang merupakan bahan utama projek. Master Vocab Garden mempamerkan perkataan yang dilabelkan pada bahan maujud bertema seperti ‘animals, fruits, occupation dan clothing’.

English Bulletin yang dinamakan Super Readers yang memuatkan hasil penulisan dan karya murid

Penggunaan Buku Master Vocab oleh murid menggabungkan 3 konsep iaitu :

BUKU MASTER VOCAB

Mastery Learning Murid menguasai perkataan Bahasa Inggeris daripada mudah ke yang sukar

Mesra Murid Murid dilayan sama rata oleh guru atau Guru Kecil Vocab jika diminta diuji pengetahuan perbendaharaan kata

Buku di Tangan Murid membawa setiap masa buku Master Vocab bagi tujuan bacaan dan hafalan pada waktu yang sesuai

98

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Langkah Pelaksanaan Buku Master Vocab
1. Setiap murid memiliki Buku Master Vocab

2. Murid menghafal setiap perkataan dan maknanya melalui soal jawab dengan
3. Murid yang telah membuat hafalan ejaan, sebutan dan makna perkataan Bahasa Inggeris tahap rendah berjumpa guru untuk diuji 4. Jika terdapat kesalahan, murid dikehendaki membaca semula di hadapan guru lain 5. Jika murid membaca dengan betul, buku MV diserahkan kepada guru dan guru menyoal dengan pelbagai teknik perkataan yang terdapat pada muka surat tersebut 6. Jika guru penguji berpuas hati dengan penguasaan murid, satu tanda tangan ringkas diturunkan pada ruang yang disediakan 7. Murid mendapatkan tanda tangan 2 guru sebelum berpindah ke muka surat seterusnya 8. Setiap minggu Ujian MV akan diadakan serentak kepada murid yang menguasai 50 9. Hadiah galakan disampaikan semasa perhimpunan bagi murid yang berjaya dalam

10. Murid yang berjaya menghafal semua muka surat akan menduduki ujian khas dan ditauliahkan sebagai Guru Kecil Master Vocab Junior atau Senior

Master Vocab Garden Taman ini mempamerkan objek sebenar yang berlabel Bahasa Inggeris dalam kategori/tema masing-masing. Guru menggunakan taman ini bagi menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Murid menggunakan taman ini pada masa yang dirasakan sesuai bagi mengadakan perbincangan dan menambah perbendaharaan kata Bahasa Inggeris.

Anugerah Guru Inovatif

99

Koleksi Bahan Inovasi

English Bulletin atau Super Readers Digunakan dalam aktiviti pengayaan Bahasa Inggeris seperti Reading Competition sewaktu perhimpunan, sebagai bahan pembelajaran kendiri dan sebagai bahan p&p di bilik darjah. KEJAYAAN Projek Master Vocab telah menunjukkan kesan kejayaan ke atas murid dan guru dalam pelbagai aspek seperti berikut : i. Perubahan Sikap Murid • • ii. menunjukkan minat terhadap Bahasa Inggeris berkeyakinan untuk berjumpa guru bagi diuji pengetahuan perbendaharaan kata Penjimatan Kos • • iii. menjimatkan perbelanjaan untuk pembeliaan kamus Bahasa Inggeris buku MV boleh digunakan sebagai rujukan apabila murid memasuki sekolah menengah Penjimatan Masa • penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris dalam jangka masa yang singkat oleh murid (dianggarkan murid Tahap Satu dapat menguasai lebih 1000 perkataan dan 1209 perkataan oleh murid Tahap Dua) • iv. v. guru dapat menggunakan masa bagi menumpukan aspek pengajaran dan pembelajaran yang lain dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Budaya Membaca • • budaya membaca Buku Master Vocab juga berlaku di luar sekolah penggunaan Buku Master Vocab turut mendapat perhatian daripada sekolah lain di Daerah Tanah Merah/Machang/Jeli (taklimat berkaitan program ini telah disampaikan oleh Ketua Panitia Bahasa Inggeris sekolah kepada guru dari daerah ini) Penyebaran Ilmu

100

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

vi.

Peningkatan Kelulusan Bahasa Inggeris UPSR • Terdapat peningkatan dalam peratus kelulusan Bahasa Inggeris dalam peperiksaan UPSR seperti jadual di bawah :

Tahun 1998 1999 2000

Gred Bil. 60 70 86 % 38 48.6 51.2

A-C Bil. 57 67 82 % 35.8 46.5 48.8

D

Anugerah Guru Inovatif

101

Koleksi Bahan Inovasi

PENGHARGAAN

Pusat Perkembangan Kurikulum mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pemenang yang telah membenarkan bahan inovasi mereka didokumenkan dalam koleksi ini, juga kepada pihak-pihak lain yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan koleksi ini.

102

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

Penasihat Dr. Sharifah Maimunah Syed Zin Ahli Panel Dr. Sharifah Nor Puteh Loh Kok Khuan Jamilah Ali Saidatul Azwa Mohd. Hashim Nor Azian Mohd. Kamel Zarina Abd. Majid Sarina Salim Norhayati Mokhtar Aliza Abd. Manan Saifuludin Abdullah M. Nadaraja Zulfifli Noordin Kashry Ab. Rani Rekabentuk Kulit & Rekaletak Mat Desa Mat Rodzi Penyelaras Percetakan Abdul Salim Zainal Jurutaip Maggie David Edward Premlatha Balakrishnan Juhari Md. Zain

Anugerah Guru Inovatif

103

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.