BIDANG PENGAJIAN PENDIDIKAN KOLEJ SASTERA DAN SAINS

SGDT20863 - TEKNOLOGI PENDIDIKAN TAJUK: PENGGUNAAN MEDIA DALAM P DAN P
Disediakan Oleh :

NAMA NO.MATRIK

: Nazzir Hussain Bin Haji Mydeen : 201400
PENSYARAH

PM Dr. Ahmad Jelani

3

Kandungan : Bil Perkara 1. Pendahuluan 2. Apa itu Media 3. 4. 5. 6. 7. 8. 7. 8. Mengapa Media Jenis-jenis Media Peranan BTPN dan PKG Kekangan Keberkesanan Penggunaan Tv Pendidikan Kajian-Kajian Berkaitan Penggunaan Media Kesimpulan Senarai Rujukan

Halaman 3 6 7 8 10 14 16 18 21 22

4

PENDAHULUAN Dalam era perkembangan teknologi yang semakin pesat dan ledakan maklumat terkini, proses pengajaran dan pembelajaran semakin mencabar dan penting. Kaedah pengajaran dan pembelajaran juga perlu turut berubah. Teknologi yang dipergunakan dalam dunia pendidikan juga harus berubah seiring dengan peredaran zaman.

Suatu ketika dulu, guru-guru selesa mengajar dengan menggunakan kaedah ‘chalk dan talk’, kemudian berubah ke arah penggunakan media yang lebih mudah, iaitu media cetak. Di sinilah mulanya keperluan, kepentingan dan penggunaan media bertapak di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Senario ini terus berkembang. Warga pendidik mula menerima pakai bahawa penggunaan media yang bertindak sebagai penyampai mesej di dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberikan impak pembelajaran yang amat berkesan di kalangan pelajar. Kewujudan media elektronik telah merancakkan lagi perubahan teknologi pendidikan dan ‘mood’ pembelajaran. Ini perlu dilihat sebagai satu rahmat kerana media elektronik yang dilengkapi dengan audio visual berupaya menghasilkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan menguja para murid. Peningkatan penglibatan murid dapat dilihat dengan jelas melalui aktiviti-aktiviti susulan yang dirancang dan dijalankan oleh para guru. Tumpuan murid juga dapat difokuskan melalui audio dan visual yang ditayangkan. Keadaan ini perlu dianggap sebagai satu peluang untuk mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas oleh para guru.

5

Sehubungan itu, usaha sama secara bijak perlu dilakukan oleh warga pendidik untuk menangani senario ini, agar kesan yang lebih baik dapat dikecapi oleh para pelajar dan murid sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri ( JPN ), Pejabat Pelajaran Daerah ( PPD ) dan sekolah perlu bekerjasama untuk kepentingan pendidikan negara. Ini dapat dilihat melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003 – Dasar Penggunaan Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran bertarikh 28 Julai 2003 yang ditandatangani oleh bekas Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Abdul Rafie bin Mahat. Pekeliling ini menekankan penggunaan media di sekolah-sekolah. Guru Besar dan Pengetua diarahkan untuk mengambil langkah-langkah bagi mempertingkatkan lagi penggunaan media. Terdapat 3 perkara utama yang perlu diambil berat oleh Guru Besar dan Pengetua di dalam pekeliling ini, iaitu : a. b. c. Penggunaan Rancangan TV Pendidikan Melalui Saluran ASTRO Penggunaan Perisian Kursus ( Courseware ) Untuk Pelajar Penggunaan Makmal Komputer

Ketiga-tiga ini mempunyai pertalian langsung dengan media.

Sementara itu, BTP, BTPN dan PKG perlu menerajui perkembangan ini kerana bidang penggunaan media dalam Pengajaran dan pembelajaran ini menjadi salah satu asas kewujudan mereka. BTPN berupaya memainkan peranan masing-masing di peringkat negeri. PKG pula memainkan peranannya yang lebih penting di peringkat `grass-root’, iaitu sekolah dalam kelompok masing-masing. Gandingan mantap ini mampu menarik minat para guru

6

untuk menggunakan media di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Di samping itu PKG juga berperanan untuk melatih para guru agar tahap kemahiran dalam penggunaan media berada di tahap yang memuaskan.

7

APA ITU MEDIA ? Terdapat berbagai-bagai definisi mengenai media. Namun, semuanya mempunyai tujuan dan pendekatan yang sama. Menurut Heinich ( 1985 ) : Media ….. diertikan sebagai apa sahaja alat yang digunakan untuk menyalurkan sesuatu ilmu pengetahuan atau kemahiran dari sumber maklumat kepada penerima. Menurut Reiser ( 1983) pula, media ditakrifkan seperti berikut : “ the physical means by which an instructional message is communicated ………. an instructor, a printed text, a slide/tape presentation, and the many other physical means by which an instructional message is communicated, are all considered media” Melalui definisi di atas, kesimpulannya media membawa pengertian apa jua bahan atau alat yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi menyampaikan mesej daripada guru kepada pelajar. Selaras dengan media elektronik, media juga bermaksud audio visual atau penggunaan elektronik dalam penghantaran dan penerimaan mesej. Dengan berkembangnya penggunaan komputer, media telah melangkah setapak lagi. Pelanggan berupaya berinteraksi dengan audio visual melalui komputer. Komputer juga membolehkan para guru meneroka penggunaan audio, grafik dan video yang canggih dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendedahan yang diterima oleh para murid telah digandakan beberapa kali tanpa terbatas pada zon geografi.

8

MENGAPA MEDIA ? Kita mungkin tertanya-tanya kenapa penggunaan media begitu dititik-beratkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran masa kini. Sedangkan kaedah ‘talk dan chalk’ yang pernah digunakan suatu ketika dulu mampu menghasilkan insan yang berpendidikan. Sebelum persoalan ini dijawab, satu perkara perlu ditekankan, iaitu, media bukan sebagai pengganti guru. Media cuma bertindak sebagai penyampai mesej dan menyokong proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Dengan menggunakan media kita berupaya menghidupkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Penglibatan yang menyeluruh di kalangan semua murid dapat dijelmakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Komunikasi dua hala juga dapat wujudkan di dalam kelas, di mana kelas akan menjadi lebih aktif dan berupaya menarik minat para pelajar. Terdapat beberapa kelebihan penggunaan media di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, antaranya : a. meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. b. meningkatkan proses komunikasi. c. menyediakan pelbagai kaedah dan teknik. d. meningkatkan motivasi pelajar dan mengelakkan kebosanan. e. melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran. f. memberikan kesan pembelajaran yang maksimum – pengajaran g. h. bersistematik dan terancang. menggalakkan penglibatan murid secara aktif. melahirkan masyarakat yang bermaklumat serta berfikiran kritis dan tajam.

9

JENIS-JENIS MEDIA Terdapat pelbagai jenis media yang boleh digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajarandi dalam kelas. Media-media ini dapat diklasifikasi lagi mengikut jenisjenisnya yang tersendiri. Antara jenis-jenis media yang dimaksudkan adalah seperti berikut : a. Media Cetak Media cetak yang biasa kita gunakan adalah seperti buku, majalah, gambar dan gambar foto, risalah, suratkhabar, carta dan graf, peta, buku-buku rujukan dan banyak lagi. b. Media Bukan Cetak Media bukan cetak pula boleh dikelaskan lagi kepada • • • • • •

Bahan Bukan Tayang Bahan Tayangan Bahan Audio Bahan Video Bahan Pengajaran Individu Bahan Aneka Media Permainan dan Bahan Pengajaran Lain.

Contoh media Bahan Bukan Tayang ialah model, diorama, papan pengajaran dan lain-lain lagi. Contoh media Bahan Tayang ialah filem 16 mm, filem jalur, slaid dan lutsinar. Contoh media Bahan Audio ialah piring hitam, kaset audio, cakera padat dan sistem pembesar suara. Contoh media Bahan Video ialah pita atau kaset video dan VCD. Namun 3 asas utama dalam penjenisan media ialah media yang menghasilkan

10

visual, audio dan audio visual. Kekuatan 3 jenis inilah yang perlu dieksploitasikan oleh para guru sebagai penyampai mesej di dalam proses Pengajaran dan pembelajaran yang mereka laksanakan.

11

PERANAN BTPN DAN PKG. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri ( BTPN ) dan Pusat Kegiatan Guru (PKG ) perlu memainkan peranan yang penting agar penggunaan media dapat dipertingkatkan di sekolah-sekolah. PKG khususnya mempunyai hubungan secara langsung dengan Pusat Sumber Sekolah (PSS) dan ini membolehkan sebaran maklumat dan kemahiran dapat dilakukan kepada para guru dengan lebih cepat dan tepat. Terdapat 3 peranan asas yang boleh dimainkan oleh pihak BTPN dan PKG untuk mempertingkatkan penggunaan media di sekolah-sekolah, iaitu : 1. 2. 3. 1. Pengurusan Maklumat Latihan Pemantauan

Pengurusan BTPN dan PKG perlu mempunyai data dan maklumat yang lengkap mengenai status perkakasan media yang terdapat di sekolah-sekolah. Maklumat ini penting kerana tanpa peralatan media masalah penggunaan media akan timbul secara berterusan. TV Pendidikan dan Tayangan VCD tidak dapat dilakukan sekiranya sekolah tiada mempunyai TV atau TV rosak. Lutsinar tidak dapat ditayangkan sekiranya ‘Over Head Projector’ (OHP) rosak, dan begitulah keadaannya bagi peralatan yang lain. Jelasnya, peralatan/perkakasan dan perisian saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Antara data-data yang perlu ada ialah : a. Data dan Maklumat Peralatan/Perkakasan Media Maklumat data ini berfungsi untuk merekodkan peralatan/perkakasan media yang terdapat di sekolah. b. Data dan Maklumat TV Pendidikan Maklumat data ini berfungsi untuk merekodkan maklumat mengenai

12

butiran-butiran yang terdapat pada pembekalan peralatan TV Pendidikan ( ASTRO ). c. Data dan Maklumat Kakitangan Sumber Media Maklumat data ini berfungsi untuk merekodkan maklumat mengenai guruguru yang telah diberi latihan dan yang akan diberi latihan mengenai kaedah dan kemahiran penggunaan media. d. Data dan Maklumat Aduan Permasalahan TV Pendidikan dan Media Maklumat data ini berfungsi untuk merekodkan maklumat mengenai aduan-aduan yang diterima oleh pihak BTPN dan PKG mengenai masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah mengenai peralatan media, khususnya dari aspek teknikal. Melalui data dan maklumat ini khidmat bantu dan nasihat boleh diberikan secara sistematik agar proses Pengajaran dan pembelajaranmenggunakan media dapat dijalankan dengan berkesan. e. Data dan Maklumat Pemantauan Penggunaan Media Maklumat data ini berfungsi untuk merekodkan maklumat mengenai proses pemantauan yang akan dilakukan oleh pihak BTPN dan PKG dari masa ke semasa. Ini membolehkan pihak BTPN dan PKG membuat rumusan mengenai keberkesanan penggunaan bahan media khususnya TV Pendidikan. Tindakan susulan boleh dilakukan dengan merujuk kepada data-data dan maklmat yang direkodkan. Adalah digalakkan agar pengkalan data diwujudkan di BTPN dan PKG supaya pengumpulan data dan maklumat dapat diuruskan secara sistematik. Ini akan membolehkan pihak BTPN dan PKG berupaya menguruskan penggunaan media dengan lebih berkesan lagi.

13

2.

Latihan Aspek ini amat penting dalam mempertingkatkan penggunaan media. Untuk mendapatkan hasil yang maksimum, guru perlu dibekalkan dengan kemahiran dan pengetahuan bagaimana nak menggunakan peralatan media dan perisian media. Kedua aspek ini amat berbeza namun saling kait mengait antara satu sama lain. Seseorang guru yang mahir dalam pengendalian peralatan media tetapi tidak mahir mengekploitasikan bahan media, tidak mungkin dapat menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di dalam kelas. Dalam satu situasi yang lain, seseorang guru yang tidak mahir mengendalikan peralatan media, tetapi mahir mengeksploitasikan bahan media, tidak mungkin dapat menghasilkan proses Pengajaran dan pembelajaranyang berkesan di dalam kelas. Jelas sekali, kedua-dua aspek ini amat perlu dalam memastikan penggunaan media berkesan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dari sudut inilah BTPN dan PKG perlu menyebarkan maklumat, pengetahuan dan kemahiran mengenai kaedah penggunaan media kepada guru-guru. Lebih menarik lagi, sekiranya pihak BTPN dan PKG dapat bekerja sama dengan PPD dan JPN, khususnya Unit Kurikulum, proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan media dapat dilaksanakan dengan lebih mudah lagi. Terdapat banyak jenis kursus, bengkel dan latihan media yang boleh dianjurkan oleh pihak BTPN dan PKG kepada guru-guru di sekolah-sekolah.

3.

Pemantauan Komponen ini adalah pelengkap di dalam proses pengurusan penggunaan media di dalam pengajaran dan pembelajaran. Pemantauan penggunaan media perlu dilakukan dari masa ke semasa agar proses ini akan berjalan secara berterusan dan tidak bermusim. Sewaktu proses pemantauan berlaku, aktiviti khidmat bantu boleh diberikan secara terus kepada guru-guru. Ini adalah

14

salah satu jalan penyelesaian masalah yang baik di mana pihak BTPN dan PKG mengetahui keadaan sebenar penggunaan media di sekolah-sekolah. Hasil pemantauan dapat dirumus dan diambil tindakan susulan atau asas perancangan khidmat bantu PKG dan BTPN kepada sekolah pada masa akan datang. KEKANGAN Kekangan di dalam penggunaan media tidak dapat dielakkan di dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan media. Namun, kekangan janganlah dilihat dari aspek kekurangan dan kelebihan jenis-jenis media. Akan tetapi hendaklah dilihat dari aspek kekangan prasarana yang memungkinkan pelaksanaan penggunaan media itu sendiri terbantut. Terdapat banyak kekangan yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam melaksanakan penggunaan media di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun demikian, kekangan dan masalah ini dapat dirumuskan kepada kelompok-kelompok kecil. Antara kekangan dan masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam mempertingkatkan penggunaan media adalah seperti berikut : 1. Sekolah-sekolah dibekalkan dengan peralatan media seperti TV, VCR, VCD dan lain-lain lagi. Namun bilangan yang dibekalkan sedikit, iaitu sebuah atau 2 buah TV bagi setiap sekolah ( bagi kebanyakan sekolah ). Sebaik mungkin pembekalan jumlah peralatan media perlu ditambah agar penggunaannya dapat diperluaskan, dan terhad kepada sebilangan kelas atau pelajar sahaja. Cadangan : Penggunaan peruntukan PCG boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Selain daripada itu agensi luar atau PIBG boleh memainkan peranan untuk menambahkan koleksi peralatan media di sekolahsekolah.

15

2.

Kerosakan yang berlaku pada peralatan media juga boleh membantutkan usaha pihak sekolah untuk mempertingkatkan penggunaan media. Ini sering berlaku dan usaha untuk memperbaiki peralatan media ini memerlukan kos yang agak tinggi sedangkan peruntukan yang sekolah perolehi agak terhad. Cadangan : Penggunaan peruntukan PCG juga boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. PIBG perlu memainkan peranan mereka sebagai badan yang boleh membantu pihak sekolah

3.

Kekurangan pengetahuan dari aspek teknikal terhadap peralatan media mewujudkan perasaan fobia guru-guru terhadap peralatan media. Cadangan : Pihak BTPN dan PKG telah, sedang dan akan terus melatih guru-guru menyelesaikan masalah ini. Cuma pihak pengurusan sekolah perlu memastikan Kursus Dalaman ‘ In-house Training ‘ perlu dilakukan di peringkat sekolah masing-masing.

16

KEBERKESANAN PENGGUNAAN TV PENDIDIKAN

Pada 19hb Jun 1972, perkhidmatan TV Pendidikan ke sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia telah dilancarkan oleh Y.A.B. Tun Haji Abdul Razak bin Dato’ Hussein Perdana Menteri pada ketika itu. TV Pendidikan adalah salah satu projek perkembangan pendidikan bagi sekolah rendah dan menengah terutama sekali dalam tata rakyat, bahasa, sains dan ilmu hisab pada waktu itu . Perkhidmatan TV Pendidikan telah dapat menyampaikan rancangannya kepada 215 buah sekolah rendah dan 265 buah sekolah menengah. Pada peringakat awal, Sabah dan Sarawak tidak termasuk dan projek perkhidmatan TV Pendidikan kerana pada ketika itu sistem penyiaran kebangsaan masih belum diperluaskan ke kedua-dua negeri ini. TV Pendidikan di Sabah khasnya hanya bermula pada Tahun 1980 yang dilancarkan bersama dengan Radio Pendidikan On Air melalui RTM Sabah.

Pada Tahun 1999, TV pendidikan melalui ASTRO telah diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pelajaran Malaysia yang pada masa itu diterajui oleh YB Tan Sri Musa Mohamad, Menteri Pendidikan Malaysia. Keputusan Kerajaan memancarkan TV Pendidikan ke udara melalui ASTRO telah mengurangkan kos tahunan yang sebelum ini mencecah RM5juta kepada RM400 ribu sahaja. Pemasangan ini telah dapat mengatasi masalah penerimaan siaran yang agak terhad terutamanya di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Ini terbukti apabila selepas pemasangan set ASTRO, kualiti siaran sangat memuaskan terutamanya kepada 12 siaran yang termasuk di dalam pakej pendidikan.

17

Kesemua saluran yang dimasukkan ke dalam pakej TV Pendidikan mempunyai unsurunsur pelajaran dan pengetahuan yang memberi manafaat kepada para pelajar. TV merupakan salah satu daripada media (Heinich, Molenda dan Rusell, 1993) atau alat bantu mengajar yang melibatkan dua pancaindera manusia iaitu pendengaran dan penglihatan. Sebagai satu media yang melibatkan lebih daripada satu deria, TV sememangnya akan menambahkan keberkesanan dalam menyampaikan isi-isi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas1

Media dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai alat, bahan atau sumber (konkrit atau abstrak) juga dapat digunakan dan dieksploitasi oleh seseorang pelajar secara sistematik untuk tujuan-tujuan mendapatkan maklumat atau mesej-mesej untuk pembelajaran.

18

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN PENGGUNAAN MEDIA Kebanyakkan penyelidikan yang telah dilaksanakan untuk mengkaji penggunaan media mendapati teknologi yang digunakan (papan tulis elektronik) telah berjaya mengatasi masalah yang berkait dengan pemisahan di antara pensyarah dengan pelajar (Idrus, 1993; Brande, 1993). Beberapa kajian juga telah melaporkan paras dan jenis interaksi yang berlaku di antara pensyarah dan sistem media elektronik yang digunakan (Oliver & McLouglin, 1997) Kajian awal yang telah dijalankan oleh Nordin (1991) melaporkan bahawa sistem media elektronik dengan komponen grafiknya mampu memandu pelajar kepada bahan pembelajaran di samping mempertingkatkan penglibatan pelajar dan tahap kefahaman mereka. Juga terdapat kajian yang lain menunjukkan penilaian yang positif terhadap sistem media sebagai satu proses penyampaian bahan pembelajaran (Atan dan Idrus, 1999). Selain dari itu kajian juga telah dijalankan terhadap kelebihan penggunaan TV atau video, sumber web secara sistematik seperti oleh Maizurah Omar, Fattawi Mokhtar Selain dari itu kajian juga telah dijalankan terhadap kelebihan penggunaan TV atau video, sumber web secara sistematik seperti oleh Maizurah Omar, Fattawi Mokhtar (2000), Jamaludin Mohaidin (2000), Heinich et al (1996 Mereka berpendapat penggunaan media yang berulang dan dilihat berkali-kali dapat mempertingkatkan daya ingatan dan kemahiran pelajar. TV/Video dikatakan dapat digunakan untuk tujuan pengayaan dan pemulihan. Malah TV/Video yang direkabentuk secara khusus dan sistematik boleh menyatukan semua peringkat perkembangan pengajaran dan pembelajaran ke dalam persembahannya. Penggunaan unsur gerak bunyi, warna dan cahaya pada video secara langsung dapat menarik minat perhatian pelajar. Unsur ini penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia dapat mempertingkatkan kefahaman dan menghindar salah anggapan dan pentafsiran.

19

Menurut Fontana(1988) televisyen dan video perlu dilihat sebagai media yang dinamik yang dapat meransang tindakbalas luaran atau dalaman yang kadang-kadang mempengaruhi psikologi seseorang. Sebagai media pengajaran yang menghampiri konkrit (Dale, 1985) video yang digunakan secara sistematik dapat merangsang daya imaginasi dan perbincangan. Ia dapat menjamin proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar di samping meningkatkan kefahaman dan menghindar salah tanggapan dan pentafsiran Manusia dikatakan makhluk yang ‘visually oriented’ dan mereka banyak belajar melalui penglihatan (Pulley). Walaupun mereka mendengar dan membaca, apa yang didengar dan dibaca biasanya akan divisualkan dalam pemikiran mereka untuk mendapatkan konsep atau makna yang lebih jelas. Ini selaras dengan kata-kata yang pernah dimadahkan oleh Kung Fu Tze, seorang pujangga dan ahli falsafah cina;
‘…kalau saya dengar, saya lupa; kalau saya lihat saya ingat; dan kalau saya buat saya tahu…’

Kajian ini juga telah menunjukkan betapa pentingnya peranan guru dalam memastikan keberkesanan media dalam pengajaran. Misalnya jika guru menayangkan filem serta mengaitkan dengan objektif-objektif pembelajaran, maka maklumat yang terima oleh pelajar akan bertambah. Misalnya, Ausuble (1968) mengemukakan konsep maklumat awal sebagai bantuan untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Contoh maklumat awal ini ialah satu tinjauan, pengenalan kepada ringkasan penting kepada isi pelajaran, satu pernyataan tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam maklumat yang akan disampaikannya. Molstad (1974) berpendapat media jika digunakan bersama pengajaran ala tradisional akan meningkatkan proses pengajaran. Menurut Heinich (1981) pengajaran akan menjadi lebih berkesan jika penggunaan media dirancang secara sistematik.”

20

Kejayaan memancarkan TV Pendidikan melalui ASTRO telah menambahkan jumlah siaran daripada satu siaran di TV2 sebelum Tahun 2000 kepada 12 siaran pakej pendidikan termasuk Saluran Khas TV Pendidikan di Channel 12. Selain penjimatan kos daripada 5 juta ringgit ke 400 ribu ringgit setahun, guru-guru juga mempunyai lebih banyak pilihan saluran TV yang sesuai dengan isi kandungan dan objektif pelajaran yang mereka ingin sampaikan. Walaupun begitu, kekangan demi kekangan yang hadapi untuk memanafaatkan kemudahan ini kerana masih terdapat banyak sekolah yang tidak mempunyai kemudahan TV, TV rosak dan tidak dapat dibaiki lagi, tiada sumber tenaga elektrik, tiada minyak diesel dan sebagainya.

21

KESIMPULAN Kesimpulannya, kita sebagai warga pendidik tidak dapat lari dari menggunakan media sebagai penyampai mesej yang berkesan khususnya kepada guru atau pelajar di sekolahsekolah. Hakikat ini perlu diterima. Kita perlu membuka paradigma kita bahawa media mampu menjadi pemangkin di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan itu KPM, JPN, PPD dan sekolah perlu mengikut perkembangan sihat ini dan menggunakan seberapa banyak peluang yang boleh dalam mengeksploitasikan penggunaan media di kalangan warga pendidik. Sementara BTP, PSPN dan PKG, harus menerima hakikat bahawa mereka adalah peneraju utama dalam memastikan penggunaan media di sekolah-sekolah. Perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan khidmat bantu perlu dilakukan dengan teliti agar guru berasa selesa menggunakan media dan pelajar akan mendapat manfaat yang sepenuhnya di atas perkembangan ini.

22

Rujukan : Fred Percival, 1984. Buku Panduan Teknologi Pendidikan ‘, A Hand Book of Educational Technology, United Kingdom. Ab. Rahim Selamat, 1989. ‘ Teknologi Sistem Pengajaran ‘, Penerbit Fajar Bakti. Moldstat, J. 1975, ‘ The Role Of Technology In The Improvement Of Instruction. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Shah Alam. Selangor. Nota Kursus Penggunaan Kreatif Bahan Sumber edaran BTPN Kedah.

Nota Kursus Penggunaan Media Pendidikan edaran BTPN Perak Kajian Tindakan Keberkesanan Penggunaan TV Pendidikan Dalam P&P BTPN Sabah

23