.

.

Ya Allah, Engkaulah yang mempunyaisegalakepujian, engkaulah yang berhakmenerimasegalakepujian, engkaulah yang berhakmenerimasegalakesyukuran, Engkaulah yang memilikisegalapemerintahan, di tanganEngkausegalakebajikan, kepadaEngkaulahkembalisegalaurusan.

..
CucurilahrahmatdanrahimMukeatas majlissambutanmaulidurrasulperingkat
sekolahkebangsaanteloksenga tyang

diadakanpadahariIni.Berkatilahiadari awalhinggaakhirnya.

..
Kami jugamemohonperlindungandari Mu darisegalaperkara yang bolehmencacatcelakanmajlis kami dandarisegalaperkara yang melalaikan kami dariberbuattaatkepada Mu.Kepada Mu jua kami serahsegalaurusan kami.

. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful