P. 1
MENGENAL PERALATAN MISA

MENGENAL PERALATAN MISA

|Views: 459|Likes:
Published by nofriarathi

More info:

Published by: nofriarathi on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

MENGENAL PERALATAN MISA

Setiap kali kitakegerejadanmengikutimisa, adapemandanganrutin yang selalukitalihat, yaituaktivitas Imam di altar yang dibantuolehparamisdinar.DalammelakuakanaktivitasnnyaselamamemimpinEk aristi, begitubanyakperalatandanperlengkapan yang dilibatkan (perlatandanperlengkapanmisa). Bagikita yang pernahataumasihmenjadimisdinar, peralatanmisainitentunyasudahbegituakrabdan paling tidakkitatahunamanamanya.Namuntidaksedikitjugadiantarakita yang tidaktahubahkanmasihbingungdengannamasertakeguanaandariperalatanters ebut. Untukitudalam posting kali ini, saatnyakitaberbagisoalperalatanmisasatupersatusekaliandengangambar agar lebihjelas.

PERALATAN MISA PIALA (calix = cawan)

Pialaadalahcawan yang menjaditempatangguruntukdikonsekrasikan, dimanasesudahkonsekrasimenjaditempatuntukDarahMahasuciKristus. Meliha tfungsinya, makaPialaharusdibuatdarilogammulia.Pialamelambangkancawan yang dipergunakanTuhankitapadaPerjamuanMalamTerakhir di manaIauntukpertamakalinyamempersembahkanDarah-Nya. PialamelambangkancawanSengsaraKristus (³Ya Abba, yaBapa, tidakada yang mustahilbagi-Mu, ambillahcawaninidaripada-Ku,´ Mrk 14:36); dan yang terakhir, pialamelambangkanHatiYesus, darimanamengalirlahDarah-Nya demi penebusankita.

Patena. 331). baikuntukimamdandiakon. Denganmunculnya roti-roti kecil yang dibuatkhususuntukumat yang biasanyadisimpandalamsibori. siboridanpatena. hendaknyadibuatserasidenganpialanya. . yang sekarangberbentukbundar. fungsidaripatenasebagaipiringmenghilang. Patenadiletakkan di ataspurifikatorium. daribahan yang samadenganpiala. "untukkonsekrasihosti. yaitusehelaikainlenanberwarnaputihberbentuksegiempatuntukmembersihkan piala. aslinyasungguhsebuahpiring.PURIFIKATORIUM berasaldaribahasa Latin ³purificatorium´.Menurut PUMR 2000. di manaditampunghosti.datar. Patena.Makabentuknyamenjadilebihkecil (Sejakabad 11). sebaiknyadigunakanpatena yang besar. maupununtukparapelayandanumat (No. PATENA berasaldaribahasa Latin yang artinya³piring´. yaitudariemasatausetidak-tidaknyadisepuhemas. Sesudahdipergunakan. purifikatoriumdilipattigamemanjanglaludiletakkan di ataspiala. dandirancanguntuk roti pemimpinPerayaanEkaristi.

di DalamperayaanEkaristi. kerasdankakusepertipapan.PALLA berasaldaribahasa Latin berartikainuntukTubuhTuhan. CORPORALE Sehelaikainlenanputihberbentukbujursangkardengangambarsalibkecil tengahnya.Palladiletakkan di atasPatena. . imam membentangkankorporale di atas altar sebagai alas untukbejana-bejanasuci roti dananggur.Setelahselesaidipergunakan. laludilipatmenjaditigalagidarisampingdanditempatkan di atasPalla. Pallamelambangkanbatumakam yang digulingkanparaprajuritRomawiuntukmenutuppintumasukkemakamYesus .korporaledilipatmenjaditigamemanja ng. pallacorporalis yang adalahkainlenanputih yang berbentukbujursangkar. dipergunakanuntukmenutuppiala. Seringkalipinggirankorporaledihiasidenganrenda.

adalahsebuahwadahkecilberbentukbundardenganengselpenutup.PiksisdipergunakanuntukmenyimpanSakramen .Urutanaturanmenyusunperalatan-peralatantersebut di atasadalahsebagaiberikut : Piala Purifikatorium+sendokkecil Patena (denganhostibesardiatasnya) Pala Corporal SIBORI berasaldaribahasa Latin ³cyborium´ yang ³pialadarilogam´.adalahbejanaserupapiala. Piksisbiasanyadibuatdariemas. bagiandalamnyabiasadibuatdariemasataudisepuhemas. tetapidengantutup di Siboriadalahwadahuntuk roti-roti kecil akandibagikandalamKomunikepadaumatberiman. berarti atasnya. Siboridibuatdarilogammulia. yang PIKSIS berasaldaribahasa Latin ³pyx´ yang berarti ³kotak´. serupawadahjamkuno.

Selaluadaduaampul di atasmejakredensdalamsetiapMisa. bentuknyasepertibuyungkecildengantutup di atasnya. akanditahtakandalamkebaktiankepadaSakramenMahakudus. LAVABO . yang akandihantarkankepadamerekayangsakit. monstrare´ yang berarti³mempertontonkan´. AMPUL adalahduabejana yang dibuatdarikacaataulogam.Mahakudus. atau yang MONSTRANS berasaldaribahasa Latin ³monstrans. Ampuladalahbejanabejanadarimana imam ataudiakonmenuangkan air dananggurkedalampiala. adalahbejanasucitempatSakramenMahakudusditahtakanataudibawadalampro sesi.

Sebuah lap biasanyamenyertai lavabo untukdipergunakanmengeringkantangan imam. TURIBULUM (disebutjugaPedupaan/wiruk). Turibulumterdiridarisuatubadandarilogamdengantutupterpisah yang menudungisuatuwadahuntukarangdandupa.Dupaadalahharum-haruman yang dibakarpadakesempatankesempatanistimewa. adalahbejana di manadupadibakaruntukpendupaanliturgis. sepertipadaMisa yang meriahdanPujiankepadaSakramenMahakudus. sementararantaikeempatdigunakanuntukmenggerakgerakkantutupnya.Padaturibulumdipasangbaraapi.tempatmenampung air bersih yang dipergunakan imam untukmembasuhtangansesudahpersiapanpersembahan. adalahbejanaberbentuksepertibuyungkecil. turibulumdibawadandiayunayunkandengantigarantai yang dipasangpadabadannya.berasaldaribahasa Latin ³lavare´ yang berarti ³membasuh´. berasaldaribahasa Latin ³thuris´ yang berarti ³dupa´. . lalu di atasnyaditaburkanserbukdupasehinggaasapdupamembubungdanmenyebarka nbauharum. ataudapatjugaberupamangkuk.

adalahsebatangtongkatpendek. ASPERGILUM berasaldaribahasa Latin ³aspergere´ yang berarti ³mereciki´. Dupaadalahgetah yang harumdanrempah-rempah yang diambildaritanamtanaman. dipergunakanuntukmerecikkan air sucipadaorangataubendadalamAspergesdanpemberkatan. harummewangikeutamaan-keutamaandannaiknyadoadoadanperbuatan-perbuatanbaikkepadaTuhan. di ujungnyaterdapatsebuah bola logamyangberlubang-lubang. SACRAMENTARIUM . biasanyadibakardengancampurantambahangunamenjadikanasapnyalebihteb aldanaromanyalebihharum.Asapdupayangdibakarnaikkeatasmelambangkann aiknyadoa-doaumatberimankepadaTuhan. kedalamnyaaspergilumdicelupkan.NAVIKULA (disebutjugaWadahDupa) adalahbejanatempatmenyimpanserbukdupa. Bejana Air Suciadalahwadahyangdipergunakanuntukmenampung air suci. Ada padakitacatatanmengenaipenggunaandupabahkansejakawalkisahPerjanjian Lama.SecarasimbolisdupamelambangkansemangatumatKristiani yang berkobar-kobar.

doadantataperayaanEkaristi.atauBukuMisaadalahbukupegangan padawaktumemimpinperayaanEkaristi. imam berisidoa- .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->