AKADEMI PENGAJIAN MELAYU JXEA 1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU TAJUK: PUISI MELAYU LAMA CERMINAN KETINGGIAN

AKAL BUDI NAMA : RAMIZAH BT SULAIMAN NO. MATRIK : JEA 080113 NO. K/P : 881204-06-5168 NAMA PENSYARAH : DR. AMRAN MUHAMAD PENGENALAN Puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik yang menceritakan berkaitan akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan, merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman-berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah, pantun, gurindam dan peribahasa.1 Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi, pandangan alam semesta (worldview) dan komponen nilai serta akhlak. Dalam konteks epistemologi, ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Sementara itu, dalam aspek komponen pandangan alam semesta, masyarakat Melayu meletakkan Allah sebagai sumber panduan tertinggi dalam pemikiran dan aktiviti. Aspek komponen nilai, moral, etika, dan akhlak berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang sesuatu yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran, kebaikan dan keindahan.2 Dalam konteks sastera Melayu, genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Pengaruh daripada puisi tradisional menggabungkan nilai estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Secara umumnya, budi didefinisikan sebagai akal atau daya fikir untuk memahami sesuatu yang konkrit atau abstrak, yang praktikal ataupun teoritikal. 1http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisitradisional/ 2http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisi- tradisional/ PANTUN BUDI CERMINAN KETINGGIAN AKAL BUDI Sutan Muda dari Lampung, Memikul cangkul dengan bajak, Singgah minum di lepau nasi; Sudah serkah tempat bergantung, Telah patah tempat berpijak, Budi yang baik tetap di hati Banyak orang di Bukit Cina, Daun nanas serak-serakan, Burung tempua di pohon saga; Zaman sekarang ringgit berguna, Emas perak jadi taruhan, Budi baik terpinggir juga. Padi bukit padi huma, Taruh mari di dalam peti, Dibawa orang ke Tanjung Jati; Budimu tuan saya terima, Sudah terlekat di dalam hati, Terpahat kukuh hingga ke mati. Buah lada lebat di pangkal, Gugur daun dengan buahnya, Dibawa dagang pergi seberang; Sungguh ringgit penuh sekapal, Budi tiada apa gunanya, Nama pun tidak disebut orang. Dari Johor ke Majapahit, Singgah berlabuh di Pulau Bangka, Ambil muatan gula dan rempah; Jika masyhur budi yang baik, Jangan pula mengada-ngada, Orang keliling jadi menyampah. (Sumber: Hamidah Adam, Batu Pahat, Johor, 2001)3 3 Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BIBLIOGRAFI BUKU Ab. Rahman Ab. Rashid, Mohd Rosli Saludin dan Zakaria Perngis, 2003.Analisis Autentik Sastera-Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Harun Mat Piah, 1989. Puisi Melayu Tradisional:Satu Pembicaraan genre dan fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Bn

Haji Musa,Ph.D. 2001. Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu-Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. LAMAN WEB Perbilangan Adat Melayu, h ttp : //p en yai r. w o r d p r es s . co m/categ o r y/p u is i- tr ad is io n a l/ Ads by Google

NAZAM Nazam ialah puisi yang berasal dari kesusasteraan Arab-Parsi. Mengikut Kamus Dewan (1994:858) Nazam ialah perkataan Arab yang bermaksud gubahan puisi seperti sajak dan syair, bernazam adalah bercerita dengan lagu, bersajak atau bersyair, manakala menazamkan bermaksud menceritakan dengan lagu atau mengubah dan menyajakkan. Kamus Dewan juga memberikan kata lain yang digunakan untuk nazam iaitu nalam. Mengikut Kamus At-tullab Arab-Melayu (1994:) nazam dalam bahasa Arab bererti merangkai, mengarang, menyusun dan mengatur. Makna ini termasuklah merangkai, mengarang dan menyusun kata-kata dalam mencipta puisi. Dalam Kamoes Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau, (Jakarta,1935) tidak dijumpai kata "nazam", namun dapat disamakan dengan "nalam", iaitu banalam (bernazam) ialah bertjerita dengan lagu terutama tentang agama atau yang berisi pengajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,terbitan Balai Pustaka 1988, ditemukan kata "nalam" dan "nazam". "Nalam" adalah gubahan sajak (syair, karangan); sementara bernalam, bermaksud membaca puisi atau bercerita dengan lagu; bersajak (bersyair). Mengikut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984) mengatakan "nalam": gubahan sajak, syair atau karangan); "bernalam" bermakna bersajak atau bersyair; bercerita dengan lagu; "menalamkan" adalah menyajakkan; menceritakan dengan lagu. Definisi-definisi di atas menunjukkan bahawa dalam bahasa asalnya, nazam bermakna puisi secara umum. Di samping itu istilah bernazam pula digunakan bagi maksud berlagu. Di dalam hal ini istilah Nazam mengalami kedudukan yang sama dengan istilah syair dan gurindam. Ketiga-tiga perkataan itu diambil dari bahasa asing. Syair dan nazam diambil dari bahasa Arab, gurindam pula berasal dari bahasa Tamil. Ketiga-tiga perkataan ini bermaksud gubahan puisi secara umum di dalam bahasa asal masing-masing. Setelah diterima ke dalam bahasa Melayu perkataan-perkataan ini kemudian mengalami pengubahsuaian dan digunakan sebagai istilah teknikal yang merujuk kepada sesuatu jenis puisi yang mempunyai struktur, isi dan fungsi yang tersendiri. Perkataan nazam yang digunakan sebagai istilah teknik kepada suatu jenis puisi mula ditemui dalam Tajus Salatin yang dikarang oleh Bokhari al-Jauhari kira-kira dalam tahun 1603. Istilah nazam dalam konteks puisi Melayu tradisional yang diterima pada masa ini merujuk kepada sejenis puisi tradisional yang mempunyai beberapa ciri khas. Ciri-ciri utama nazam adalah seperti di bawah: 1. Gubahan puisi yang mengandungi dua baris serangkap. Dalam aspek ini ia menyerupai pantun dua kerat tetapi tidak mempunyai pembayang maksud. Kedua-dua

baris adalah maksud. 2. Skima rima Nazam ialah a-a, b-b. Namun begitu skima rima ini tidaklah terlalu rigid. Terdapat nazam yang selepas beberapa rangkap, skima rimanya menjadi agak longgar. 3. Lazimnya, tiap-tiap baris nazam terdiri daripada lima atau enam perkataan menjadikan sukukata antara sepuluh hingga dua belas. Namun begitu ada juga yang lebih daripada enam perkataan dan mempunyai hingga 20 sukukata. 4. Bilangan baris pada sesuatu nazam adalah tidak terhad. Ada nazam yang panjang hingga seribu rangkap. 5. Nazam adalah puisi yang bertemakan keagamaan seperti menceritakan tentang hukum hakam dan kisah kehidupan Nabi Muhammad saw. 6. Dari sudut gaya bahasa, terdapat banyak penggunaan perkataan Arab. 7. Ciri signifikan dalam Nazam ialah ia dimulakan dengan puji-pujian terhadap Allah dan selawat ke atas Nabi. Baris yang berupa puji-pujian dan selawat ini diulang-ulang hingga ke baris akhir. 8. Nazam biasanya disampaikan dengan lagu yang agak rancak,lazimnya diiringi paluan rebana 9. Pada masa ini nazam biasanya dinyanyikan dalam majlis-majlis berendoi dan majlis-majlis keagamaan yang lain Perkembangan Nazam di Tanah Melayu Nazam tidaklah begitu terkenal seperti pantun dan syair. Tidak banyak penyelidikan yang telah dijalankan ke atasnya. Bahkan, Vladimir Braginsky (2004:491) berpendapat bahawa hanya dua subgenre puisi tradisional yang masih subur di dalam kesusasteraan Melayu bertulis iaitu pantun dan syair. Perkembangan nazam hanya terbatas kepada beberapa buah negeri, iaitu Terengganu, Pahang dan Melaka sahaja. Mengikut sejarah, nazam dibawa ke Asia Tenggara pada abad ke 16 oleh pedagang dan alim ulama yang menyebarkan agama Islam ke Alam Melayu. Nazam, di samping syair, adalah puisi yang lahir dari kedatangan dan perkembangan kesusasteraan Islam sejak zaman Kerajaan Pasai hingga ke empayar Melayu Melaka. Mereka menggunakan nazam untuk menyampaikan ajaran Islam, mengajar hukum hakam dan kisah Nabi-nabi. Selepas kejatuhan Melaka, Aceh telah muncul sebagai pusat perkembangan dan kekuatan kesusasteraan Islam. Di sinilah lahirnya pengarang dan pujangga Melayu yang turut menghasilkan karya-karya agung. Pada peringkat awal, pengarang-pengarang Aceh telah memperkenal dan menterjemah karya-karya Arab dan Parsi ke dalam bahasa Melayu. Hal ini dituruti dengan percubaan untuk mencipta puisi dalam bahasa Melayu dengan menggunakan gaya atau metrum puisi Arab Parsi. Kegiatan ini menyuburkan perkembangan syair dan nazam. Hasil usaha pengarang-pengarang Aceh ditemui di dalam sebuah naskah pada 1296H/1879M. Di dalamnya terdapat terdapat sebuah puisi diberi jodol Aqidat al Awam. Akan nadham ini Aqidat al Awam Daripada yang wajib bagi agama sudah tamam

terjemah nadham tiada boleh disebutkan kerana gharib lagi miskin kehinaan tiada warith tiada kaum sangat terdagang memintak sedekah mana-mana negeri orang siapa-siapa yang kasih dengan sayang jangan dengki jangan benci jangan wayang kerana sebab hancur hati kedukaan tinggal negeri tinggal kampung percintaan siapa melihat salah silap minta maafkan jikalau kasih dengan insaf tuan baikkan dengan serta nahi kita loghat serta ...........semuhanya tuan angat empat ilmu tua sudah faham dengan tahqiq mana yang salah tuan ubah dengan........... jikalau tuan tiada tahu yang demikian baik tuanku mengikut yang ada dalam suratan satu huruf satu baris satu titik haram atas tuan mengubahkan bertukar balik itulah nasihat daripada hamba tuan kabul supaya di akhirat jadi senang tiada berhadul kerana hamba baharu datang tiada fasih Bahasa Melayu baik tuanku tolong fasrih. (Teuku Iskandar , 1995:438)

Karya ini merupakan puisi yang ditulis dalam dua baris serangkap dan berima di hujungnya. Pada rangkap pertama dan kedua pengarang (atau penterjemah) menyatakan usahanya untuk menterjemahkan puisi tersebut dari bahasa asing, jelasnya bahasa Arab, ke dalam Bahasa Melayu. Puisi yang sedang diterjemahkan itu diistilahkan olehnya sebagai nadham. Di samping itu terdapat sebuah puisi yang dberi tajuk Nalam (Nazam)Peraturan Alif yang disebut oleh Braginsky (2004:752). Nalam (Nazam)Peraturan Alif berkemungkinan dikarang pada abad ke 18. Rangkap pertama dimulakan dengan huruf alif, rangkap kedua dimulai dengan huruf ba, ketiga dengan sa dan seterusnya. Nazam ini mungkin diperbaharui dan menjadi Nazam Alif Ba Ta yang agak terkenal

Rangkap pertama bermula dengan huruf alif. laut yang dalam Percaya Rasul alaihissalam Suruh dirikan agama Islam (Ba) Baru hukum akal Qidam dan Baqa sedialah kekal Tak dapat lagi hendak disangkal Jika hendak faham kajilah akal (Ta) Tajamlah akal menuntut ilmu Supaya jangan kita tersemu Rajinkan belajar jangan jemu Pada yang lain jangan diramu (Sa) sabil tak billah liku bahri Ilmu pengetahuan wajib dicari Supaya menjadi lebai yang qari Banyak rahmat Allah memberi (jim) Jadikan Allah Tuhan yang Kaya Nabi Muhammad Rasul yang mulia Disuruh beriman serta percaya Suruh menyembah Tuhan yang esa (Ha) Hadis Quran buat ikutan Kasi agama serta amalkan Jangan diingkar suruhan Tuhan Jika diingkar terimalah keazaban (Kho) Khabar yang benar hendak dipercayai Segi agama jangan dicemuhi Agar hidup bahagia berseri Rahmat petunjuk Tuhan cucuri . khasnya tentang ketinggian ilmu dan iman. Melaka.di Perak. rangkap kedua bermula dengan ba dan seterusnya. (Aliff)Allah menjadikan kesekelian alam Langit dan bumi.Nazam ini memperkatakan tentang kemuliaan agama Islam. Nazam Alif Ba Ta mengandungi 58 rangkap.

Kedua puisi yang dipetik di atas memperlihatkan ciri-ciri nazam yang dikenali pada hari ini. Bezanya nazam tidak mempunyai pembayang maksud. Dalam hal ini ia menyerupai pantun dua kerat. Pada masa sangat umum syiriknya Dengan sebab sangat banyak jahilnya Maka menunjuklah ia akan kita Dengan bujuk bagi nasihat yang nyata Tunjuk pula hingga perang dengan pedang Maka nyatalah agama putih terang . Sesuatu rangkap mesti dikaitkan dengan rangkap-rangkap yang lain untuk membawa satu tema utama dan tema itu adalah tema keagamaan. Dari sudut gaya bahasa nazam banyak menggunakan perkataan yang berasal dari bahasa Arab terutama perkataan yang berkaitan dengan agama Islam. Naskah awal nazam yang ditemui ditulis di dalam tulisan jawi. Nazam juga berbeza dari syair yang kebanyakannya mengandungi empat perkataan sebaris dengan sepuluh sukukata. (Harun Mat Piah. c-a. c-b. kedua-dua baris adalah maksud. Ciri ini juga membezakannya daripada pantun dua kerat. iaitu mengandungi lebih daripada lima perkataan dan mencapai hingga dua puluh sukukata. Ciri yang signifikan di dalam nazam ialah ia dimulai dengan puji-pujian dan pengucapan syukur terhadap Allah SWT dan selawat ke atas nabi. d-a. d-b dan d-e. b-a..Gani. Baris nazam mungkin lebih panjang daripada syair dan pantun.2000:494-500) Struktur Nazam. Contohnya: Puji itu bagi Allah yang tunggal Yang tiada ada baginya itu misal Yang menunjuk atas wajib wujudnya Itu oleh ni kainat samuhanya Maka salatul-Llah dan salamnya Itu turun kedua atas Rasul-Nya Muhammadin yang dibangkit akan dia Dengan surah tauhid Tuhan yang sedia. Serangkap nazam tidak boleh berdiri sendiri.1994:286). iaitu puisi yang terdiri dari dua baris menepati huraian Zaaba bahawa Nazam adalah puisi yang rangkapnya dihitung dua-dua serangkap dengan skima rima a-a. Skima rima ini tidak terlalu rigid dan boleh juga menjadi a-a. Mohamad Shaidan. Rima syair ialah a-a-a-a sementara rima nazam ialah a-a atau a-b. b-b.( sumber: Wahyunah Haji Abd.

Namun syair telah mengalami perubahan dan digunakan untuk menyampaikan cerita sejarah. Contoh nazam yang demikian ditemui dalam Tajus Salatin yang berbunyi: Bahawa bagi raja sekalian Hendak ada menteri demikian Yang pada suatu pekerjaan Sempurnakan segala kerajaan Menteri inilah maha tolan raja Dan peti segenap rahsianya sahaja Kerana kata raja itu katanya Esa ertinya dan dua adanya . Terdapat kosa kata dari Bahasa Arab dan istilah agama seperti salatul-Llah. tauhid. yang disebutkan berturut-turut iaitu salasilah keturunannya. puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad saw. Rasul. Dan ini memberikan kesatuan dan ikatan seperti tali yang merangkai bait-bait atau rangkap-rangkap tersebut. Syirik dan sebagainya. serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. khasnya untuk masyarakat yang tidak mahir di dalam bahasa Arab dan tidak mampu membaca kitab-kitab yang lebih tebal. masa kanak-kanak.Petikan di atas adalah dari Nazam al-Jawahir al-Samiyah. (sumber: Harun Mat Piah. 1977:288). remaja. nazam juga telah digunakan bagi menyampaikan nasihat dan panduan kepada pemerintah dan pemimpin. Nazam berfungsi sebagai media pembelajaran agama. Baris-baris yang mengandungi puji-pujian ini diulang-ulang supaya dapat memberi kesatuan tema kepada keseluruhan nazam yang disampaikan. iaitu mengenal dan memahami sifat 20. hingga diangkat menjadi rasul. Selain menyampaikan pengajaran agama. Hal ini jelas dinyatakan di dalam Nazam Mukadimah daripada kitab Tanbih al-Kusla: Telah tamat nazam ini dengan berkat Nabi kita yang dibenarkan mukjizat Aku nama nazam ini Mukadimah Bagi orang baru belajar ilmu Allah Ini bermakna dari segi isi. Nazam juga menyerupai berzanji yang mengandongi doa-doa. Ciri-ciri ini selaras dengan makna nazam pada asasnya iaitu merangkai misalnya merangkai mutiara atau merangkai bunga-bunga pada satu tali. cerita hikayat dan sebagainya. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad. Syair juga pada mulanya digunakan untuk tujuan menyampaikan ajaran agama. Sebahagian besar isinya membicarakan ilmu tauhid. Dari aspek isi. Dari segi bentuk dan isinya menepati definisi nazam yang dihuraikan di atas. nazam tidaklah seluas pantun dan syair yang meliputi seluruh bidang dan kehidupan manusia. pemuda. surah.

Mokhtasar. Sirat al-Nabawiyyah. Mengikut Zaaba naskah nazam yang terkenal ialah kitab Kitab Kanz al. 1989:283). Sebuah daripadanya terbit beberapa kali dan luas penyebaran khususnya di Terengganu. Kaum lelaki membaca nazam di surau di antara waktu maghrib dan Isyak terutama pada bulan Rabiul Awal. al-Jawahir al-Saniyyyah. Nazam tersebut adalah hasil terjemahan daripada Nzam Arzal an-Nas oleh Ahmad bin Haji Abd.Ali Bachik (2004:10) perkembangan nazam di Melaka berlaku di kalangan kaum lelaki dan kaum wanita. Nazam Kanz al.Raof. Mengikut Mohd.Ula menceritakan riwayat hidup Rasullullah Saidina Muhammad itulah Rasul yang tinggi Zat dan sifat dan nisab dan perangai yang mulia Dan ia ituah langit yang ke atas bandingnya Dan anbia lainnya tu bawahnya ia. Kebanyakan nazam beliau mengandungi kisah hidup Nabi Muhammad sejak baginda dilahirkan. Di Melaka terdapat sebuah teks nazam berjodol Tanbih al-Kusla. khususnya untuk anak-anak sekolah. yang merupakan Mufti negeri Melaka tahun 1944.Maka menteri yang demikian perinya Ada keadaan raja dirinya Jika raja dapat adanya itu Dapat peti rahsianya itu. Dia iaitu matahari yang lebih cahayanya Dan anbia lainnya itu bintangnya ia Mana samakan dia oleh Rasul yang lain Pada tingginya itu dan murahnya ia Dan ialah laut yang sangat luasnya Dan ombaknya yang limpah pada alam ini ia Dan ialah awan yang menghamburkan hujan Pada daratan rata dan lautnya ia Lagi ialah angin yang dilepaskan dia Dengan tiada hingga pada alam ni ia Nazam juga menjadi kesenian yang dipraktikkan di Melaka. Tuk Engku Besar Terengganu juga telah mengarang beberapa buah buku agama yang ditulis dalam bentuk nazam.Ula yang dikarang oleh Al-Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin al-Idrus yang terkenal dengan nama Tuk Engku Besar Terengganu. Nazam yang ditemui termasuklah Tahfat al-Wildan. Kaum wanita pula . (sumber: Harun Mat Piah. dan Sullammal-Taufiq. Tanbih al-Kusla lebih merupakan buku permulaan dalam ilmu fikah.

Secara umum lagu nazam boleh dibahagikan kepada dua kategori. sering menggunakan nazam untuk menidurkan anak-anak dan cucu mereka. Sukukata yang akhir setiap baris diberi penekanan. Lagu Nazam Lazimnya Nazam disampaikan dengan berlagu. Baris kedua dimulakan dengan pendek dan rendah pada sukukata yang pertama dan tinggi dan panjang pada sukukata yang kedua. atau setelah selesai mengaji Al-Quran. Pengulangan perkataan dan ungkapan yang terdapat pada nazam adalah sesuai untuk diserapkan ke dalam zikir . Melodi seperti ini boleh disebut sebagai melodi terbuka dan mudah disesuaikan dengan bilangan sukakata nazam yang tidak terhad. Laa /i/laa /ha/ ill /lal/Lahhh /. Orang-orang perempuan. Ka/mi/mu/ laa /na/zam/i/ nii /de/ngan/na/ maaaa /(12 sukukata) Al/lah/yang/memm /be/ri/fa/ hamm /kan/a/ga/ ma /12 sukukata) Deng/ki/pa/ daaa /nya/sau/da/raaa /se/ke/ lian (11 sukukata) Sau/da/gar/Me/ sir /ya/Al/lah/Na/bi /Yu/sof /di/jual/kan /(15 sukukata) Lagu Nasyid Di dalam majlis-majlis keramaian nazam dilagukan dengan lagu yang lebih rancak dan nada yang lebih tinggi untuk menimbulkan kemeriahan tetapi lembut dan terkawal sesuai dengan senikata yang berunsur keagamaan Mengikut catatan Mohd . Mu/hamm /ma/durrr /Ra/sull /lul/Lahhh /. iaitu dengan lebih ditinggikan dan dipanjangkan. diikuti dengan pendek dan rendah pada sukukata kedua. Hal ini diulang pada sukukata ketiga dan keempat hingga ke akhir. Nazam juga dibaca dengan rentak pendek panjang dan penekanan kepada sukukata yang keempat. Lagu zikir Lagu zikir menggunakan nada yang rendah.membaca nazam sambil menganyam tikar pada waktu malam. Nazam-nazam itu dimiliki oleh beberapa orang respondennya yang pernah belajar di pondok pengajian agama semasa mereka masih muda. Lagu atau intonasi zikir untuk Nazam yang dibaca di surau-surau. Baris pertama dimulakan dengan intonasi panjang dan tinggi pada sukukata yang pertama. Lagu nasyid untuk nazam yang disampaikan di tempat-tempat keramaian khasnya majlis-majlis keagamaan. sesuai untuk tempat seperti surau. Mereka memberi maklumat bahawa Nazam-nazam tersebut dilagukan selepas sembahyang fardhu sementara masuk waktu seterusnya. khasnya ibu-ibu dan nenek-nenek. Salami Simon (1990:56) menemui beberapa buah nazam yang ditulis dan disampaikan di dalam bahasa Jawa khasnya di daerah Sungai Besar Selangor.

Adab membaca mesti dimulakan dengan duduk tertib dan memberi salam dan membaca bismillah. Nazam biasanya dinyanyikan secara beramai-ramai sedangkan syair disampaikan secara solo dan memerlukan vokal yang baik. lagu ini lebih popular di Tanjung Bidara dan Tanjung Keling. Terdapat beberapa versi lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan-kumpulan yang bergerak di Merlimau. Jasin. Keharmonian irama syair akan terjejas jika bilangan sukukata tidak terkawal. Perbezaan lagu nazam dan syair Lagu nazam berbeza dari syair.Ramlee mempopularkan lagu Naam Sidi menjadi lagu Gambus Jodoh (dari filem Madu Tiga) dan Tolong Kami Bantu Kami (daripada filem Tiga Abdul). Melodi syair hanya dapat dibawa dengan baik jika bilangan sukukata tidak melebihi lapan. meninggi. khatam Al-Quran. mendayu. Tujuannya untuk memudahkan pelajar-pelajar mengingati dan menghafal bahan-bahan yang dipelajari. Jika syair merupakan persembahan yang dibawa oleh tukang syair yang dianggap mempunyai kebolehan istimewa. Sehingga sekarang terdapat lagu-lagu nazam yang dinyanyikan di dalam upacara berendoi. Berbeza dari syair yang berkembang di pentas-pentas persembahan khasnya bangsawan. Contohnya. lagu yang paling banyak digunakan untuk nazam ialah lagu yang dikenali sebagai Abdaubis yang berasal dari berzanji. Orang ramai yang datang ke sesuatu majlis seringkali akan turut bernazam bersama-sama ahli kumpulan. maka nazam lebih merupakan partisipasi bersama. Hal ini tidak terjadi di dalam nazam kerana iramanya boleh disesuaikan dengan panjang pendek sesuatu baris. Nazam boleh dinyanyikan tanpa muzik pengiring dan boleh juga diiringi dengan alat muzik percussion seperti gendang dan rebana. Lagu-lagu nazam biasanya disampaikan secara beramai-ramai oleh murid-murid sekolah agama rakyat. berselawat atas nabi. bernada melankolik. nazam lebih merupakan aktiviti rakyat yang dilagukan di kampung-kampung terutama di tempat-tempat belajar agama. Serkam dan Muara Sungai Duyung. pesta-pesta kebudayaan. Syair mempunyai bentuk melodi yang panjang. Terdapat juga lagu nazam yang diserapkan ke dalam lagu-lagu oleh pencipta-pencipta lagu moden. Dengan Bismillah kami mulai Alhamdulillah wassala tannabi . Kumpulan-kumpulan nazam semasa juga telah menggubah irama-irama baru yang sesuai untuk menyanyikan nazam untuk menjadikan kesenian ini lebih menarik khasnya untuk menarik minat generasi muda. Pada masa ini. Seniman Agung P. Nadanya lebih rendah dan tidak memerlukan lantunan atau ketinggian suara atau pernafasan yang baik . Lagu nazam lebih mudah dan tidak memiliki range nada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang mencabar kemampuan seorang penyampai. nazam juga dinyanyikan oleh kaum wanita semasa mendodoikan anak. dan beralun. Kumpulan nazam sekolah-sekolah ini sering pula mengambil bahagian dalam acara-acara kemasyarakatan seperti perkahwinan. acara berendoi disebut sebagai bernazam. Ia merupakan penyertaan beramai-ramai bukan sahaja oleh pelajar-pelajar yang menyertai kumpulan nazam tetapi juga pendengar-pendengar yang kebanyakannya tidak boleh membaca atau tiada kesempatan membaca. Di negeri Pahang dan beberapa tempat lain.Ali Bachik (2004:15). Selain di tempat-tempat belajar. Irama nazam lebih rancak dan temponya cepat.

pengajaran atau kritikan dan sindiran. Selain daripada kesusasteraan Melayu. Nazam dibahagikan pula kepada nazam nasri (bahasa berirama). Aktiviti ini juga dijalankan di Ulu Tembeling. Dalam kesusasteraan Urdu. Besut. Fungsi dan penyebaran nazam tidaklah seluas penyebaran syair dan pantun. Beliau menemui beberapa kumpulan nazam yang aktif dalam daerah Kuala Terengganu. Dalam bahasa tersebut. dan nazam taweel yang bermaksud puisi panjang. lazimnya mengandungi isi yang berbentuk naratif. Sebagai rumusan dapatlah dilihat bahawa nazam disebarkan melalui beberapa cara: Secara beramai-ramai atau perseorangan oleh penuntut-penuntut sekolah agama untuk memudahkan menghafaz. . Zaman zaman ya Rasullah Zaman Nabi di Tanah Mekah Wafatnya Nabi di Madinah Meninggalkan anak Siti fatimah Mengikut Harun Mat Piah (1989:307). Nazam juga berkembang di dalam kesusasteraan Urdu. Kemaman dan Dungun. nazam merujuk kepada puisi objektif. lagu-lagu Nazam di Terengganu lebih pelbagai ragam dan banyak variasinya sementara lagu-lagu yang didapatinya di Melaka agak monotonus. Pahang dan di Parit. Perak.Dengan takdir Ilahi Rabbi Sampai makdud yang dicitai Seorang anak cita yang lama Sekarang kami sudah terima Seorang anak diberi nama Kami ayunkan bersama-sama Emas dan perak kami ayunkan Anak ditaruh di daam buaian Tali ayunan kami pegangkan Emas dan perak kami nyanyikan Di antara lagu yang sangat terkenal di dalam acara berendoi ialah Dendang Siti Fatimah atau Dondang Siti Fatimah. Nazam mengalami pembaharuan dan menjadi sebahagian puisi popular pada masa ini dengan adanya rakaman dan penyebaran yang luas. misalnya Sifat 20. Secara beramai-ramai di masjid atau surau sambil menunggu masuk waktu sembahyang tujuannya juga untuk menghafaz seperti di atas.

rencana telah tersiar di akhbar dan majalah misalnya Dewan Sastera.1995. Kamus Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau. 1935.A. khatam Quran. Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi... Kamus At-tullab Arab-Melayu . 1989. alangkah bagusnya kalau saya dapat menuntut ilmu nazam dari puan. Dewan Bahasa. Mohamad Shaidan.Gani. cerpen. Kamus Besar Bahasa Indonesia.. berkhatan. Puisi Melayu Lama Berunsur Islam. 1994.. 8/1L.m yusof said.A. Hussain bin Unang. (Universiti Putra Malaysia).The Heritage of Traditional Malay Literature. Akademi Pengajian Melayu. Kuala Lumpur Darulfikir. . Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu. Dewan Masyarakat. Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Alor Setar Kedah. Alamat Tetap: No. Universiti Malaya.Hons (Universiti Sains Malaysia). Universiti Brunei Darussalam.Secara berkumpulan atau koir sebagai persembahan pada majlis-majlis di sekolah-sekolah agama Secara berkumpulan di dalam majlis-majlis keramaian kenduri kahwin. Wahyunah Haji Abd. 40000 Shah Alam Bermaustautin di Selangor sejak tahun 1974 Kelulusan Akademik: B. Jalan Pinggir. M. Mastika dan lain-lain sejak tahun 1967. 1935. 1988. Puisi Melayu Tradisional. Jakarta. Puan.. Seksyen 8.2. Jakarta. 2000. ade simpan tak lagu-lagu nazam ni ? 12:19 AM Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me zurinah hassan Tarikh /tempat lahir: 13 Jun 1949. Doktor Falsafah.. Maulidil Rasul dan sebagainya Secara berkumpulan sambil bekerja menganyam tikar dan sebagainya Secara perseorangan ibu-ibu ketika menidurkan anak Rujukan Braginsky. Pengalaman Menulis: Karya-karya berbentuk sajak. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Harun Mat Piah. Balai Pustaka Teuku Iskandar. 2004. Posted by zurinah hassan at 7:32 PM 2 comments: ahmad s. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 11:14 PM amthraxs said.

Pantun merupakan bentuk puisi tradisonal yang terdiri daripada empat baris serangkap. PANTUN adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman. Pada orang tua jangan derhaka. Pantun dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara di samping bertujuan untuk menyindir. masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawapannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. May 20. supaya Allah tidak murka. kelak ditimpa bahaya besar. berisikan pepetah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau. Biasanya ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair.Keindahan Bahasa Melayu: Gurindam. Berikut dipaparkan contoh-contoh pantun empat rangkap yang meliputi tema kasih sayang. Tiap-tiap rangkap terbahagi kepada dua iaitu rangkap pembayang atau sampiran dan maksud. Mengikut sejarah. sloka . Kata "seloka" diambil dari bahasa Sansekerta. mempunyai rima a-b-a-b dengan beberapa variasi dan pengecualian. Contoh-contoh Pantun: Sirih junjung sirih pinangSirih kami susun bertingkatAdat dijunjung pusaka dikenangBangsa berbudi hidup muafakat Sirih junjung sirih pinangSirih kuning diberi namaAdat dijunjung pusaka dikenangHidup berbudi muafakat bersama Sirih kuning sirih daraSirih tanya berserta cincinHidup beradat aman sejahteraBudaya lama tetap terjamin Sirih kuning diberi namaSirih tanya berserta cincinHidup berunding muafakat bersamaBangsa mulia budaya dijamin Orang Jawa turun ke dusunSinggah sejenak di pinggir kotaKami bawa sirih tersusunSudilah sepiak pembuka kata Seloka merupakan bentuk puisi Melayu Klasik. sindiran bahkan ejekan. Baris pertama berisikan semacam soal. pantun wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu menulis dan membaca lagi. terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari empat baris. Setiap rangkap tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya rangkap-rangkap tersebut memerlukan beberapa rangkap lain untuk melengkapkan keseluruhan idea. berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersuka-suka. empat perkataan sebaris. adat dan nasihat. seperti rumah tiada bertiang. Kalau mulut tajam dan kasar. Hendak mengenal orang berbangsa. lihatlah kepada budi dan bahasa.Pantun dan Selokaskip to main | skip to sidebar Keindahan Bahasa Melayu Sunday.Pantun dan Seloka Gurindam adalah satu bentuk Puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama. yang merupakan satu kesatuan yang utuh. 2007 Gurindam. Contoh-contoh Gurindam: Barangsiapa meninggalkan sembahyang.

to classify. And there is no doubt that from the point of view of the authors themselves. to help students of the Malay language to know its rules of literary composition. based on family resemblances and common features. beginning with the oral and often clouded over by a strict feudal system. This is easy enough. who unfortunately was classifying Malay genres from the point of influence of Indian. and syair. Malay literature has a different tradition of literary discourse. to a certain extent. His categorisation was based on form and structure. and sometimes mixed into functions. As social criticism was rare or hidden so was the criticism of genre. In early works there was only mention of the different genres of the pantun. besides the hikayat and the ceritera or cerita but not discussion about them. seloka. as the main problems and initial work have been solved by earlier users. when these two did not help differentiate enough. Persia or Arab. But he has at least one serious student. It is natural to categorise.Contoh-contoh Seloka: Sudah bertemu kasih sayang Duduk terkurung malam siang Hingga setapak tiada renggang Tulang sendi habis berguncang A HARVEST OF GENRES Muhammad Haji Salleh The problem of genre as a literary issue has found very early critics in western literature. What are the genres of Malay literature? Harun Mat Piah et al (1993) in their Kesusasteraan Tradisional Melayu. It was Za`ba who in his Ilmu Mengarang Melayu (first published in 1934) quite consistently found categories. While doing so he progressed over his British predecessor. But it must be said too that genres are mere guidelines to certain rules and qualities of the many forms used in literature. But classification proper/improper came with the British colonial scholar-officer Winstedt. have named them as follows: . they too approach their task of writing within the parameters of the established genres. Raja Ali Haji in his Kitab Pengetahuan Bahasa mentioned and defined many literary words . It has been discussed over time and is still being discussed by writers like Lewalski (1986) and Beebee (1995). in order that one may focus better and study similar things in their own categories.generic ones included. beginning as early as Aristotle.

Endoi 23.Masnawi 28.Teka-teki 22.Ruba` 26.Syair 3.Pantun Seloka 6.Jampi dan mantera 21.Prosa berirama (prosa lirik) 18.Kata adat 9.Pantun 2.Bayt 24.Perbilangan adat 10.Marhaban 31.Bahasa berirama 14.Kit`ah 27.Berzanji 30. For poetry alone Harun (1989:38-39) has found these terms 1.Sesomba 15.Seloka 5.Terasul 13.Gurindam 4.Rejang 19.Peribahasa berangkap 17.Talibun 7.Tambo 12.Peribahasa berirama 16.Ghazal 29.Sastera Rakyat Sastera Hikayat Sastera Panji Sastera Epik Sastera Sejarah Cerita Nabi-nabi dan Tokoh-tokoh Islam Sastera Kitab Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan Kepustakaan Ilmu Tradisional.Dikir (zikir) 20.Qasidah 32.Perbilangan 8.Hadrah .Nazam 25.Teromba 11.

syair. dialogues. anecdotes. teasing and so on. In written historical works there are pantuns. But it is also true that while there are generic parameters that help the author in his composition like the hikayat. dikir. Look at the following for example: Tajuk mahkota melur bersunting . the dialogue and the formulaic scheme of composition.and pantun. It not a stage play. legends. the art of making leather puppets. mantera. neither is it a musical. rhythm and musical quality of the syair.as it too contains music. verse capping session. Here the division overlap with the western. peribahasa berangkap.Puisi-puisi sukuan. gurindam. teromba. In the syair sometime we find the pantuns. talibu. and to further blur categories many of the elements of both are present in the other category too. Thus Sulalat al-Salatin and Hikayat raja-raja Pasai. and accompanied by a whole orchestra. genealogies. in fact even into the present. rituals etc. the borders are unweildly and on a closer look. From the evidence of literary texts we know that there are the main genres like poetry.33. However. where a cure is effected through poetic words and gestures. So is the wayang kulit (puppet theatre . We do not even have words for it in the language. complete with songs and dance and action is a mixed genre.Dabus 34. two written historical works have elements of the oral in the songs. tales etc. seloka. eventually Harun used only 12 as the basic forms Malay poetic expression: pantun .elements from various other genres are employed to enhance the effect and quality of the work. stock phrases. the theatrical story that has actors moving in circles or into scene. prosa berirama dan prosa lirik. This may be seen throughout its history. The makyong. But the similarities perhap stop here. So is the ritual curing ceremony of the main puteri. syair. nazam. in the act of narration proper genres are mixed -. In Malay literature there are many that may not be defined or measured against the western ones. as they are more discernible with clear differences. teka-teki.another unique form that defies category . what more in English. prose and drama. Thus in the oral narratives one finds poems. which in effect changes the mood.) Another complicating element and division that of the oral and written. we know that these are mere generalised categories. songs.

Oxford (MS Malay e. making it a half. The pantuns themselves are a great anthology of the collective creative genius. six. a narrative of a woman s emotions aver several days. a popular form and highly in demand.Tara mahkota berayun sunting Berkembang bunga kemunting Dung-dung uma ayun tinting. Berjalan tinting lusir berlari Berayun tinting tangan menari Indah bijak Laila bistari Yang bijaksana Laila jauhari. . Kalau ada gelundi pahit Minum serbat di dalam gelas Kalau ada budi yang baik Sepanjang hidup dapat dibalas. it will be noticed that two extra lines are added to the pantun. The preceding verses are monorhymic syair. and even twenty. eight. It has developed from the 2 line to the four.pantun and a half-syair: Batang seri di dalam puan Padi di dalam bermangku nila Akan berseri gerangan tuan Hati di dalam bagaikan gila Padi di dalam bermangku nila Serahi di dalam puan Hati di dalam bagaikan gila Sebab berahi kepadamu tuan Jikalau tuan mudek ke hulu Pintakan sahaya kembang kemboja Jikalau tuan mati dahulu Nantilah saya di pintu syurga Berang-berang sangat berosak hati Kerana bertemu emas pelangki. However. ten. but finally the form changes into the pantun. 2(R). There are other forms that are based on the alif-bata-ta (the Jawi alphabet) the rejang (fortune telling through auspicious times and dates and the Pak Bongsu Membilang Malam. A second example is excerpted from the conclusion of the Syair Berang-berang now in the Bodlein.

mantera. Upacara Pengobatan Tradisional Masyarakat Petalangan Desa Betung. The following is an exmple of the pantun in the mantera or incantation. Anak itik anak ayam Terbang menyisi-nyisi langit Kecil sebesar biji bayam Mengandung bumi dengan langit Kota bumi selebar dulang Kota langit sekembang payung Duduk di tanah sekepal semula jadi Tumbuh rumput tarung temarung Alam besar diperkecil Alam kecil dihabisi Tinggal alam dalam diri Mana alam dalam diri? . in letters and also not least in love-making. Siti Fatimah turun mandi Titi sampai melentuk Siti sampai berlari Aku minta putarkan hati si Anu Jantung limpanya Pulang kepada aku Lupa makan minum Lupa mandi lupa tidur Tidak lupa kepada aku Tidak lupa siang dan malam Habis kulit dengan tulang Baru lupa engkau kepada aku. of the Petalangan (Tenas Effendi (tth):55). in speeches. Pucuk perena daun perena Ketiga dengan pucuk api-api Baginda Ali minta guna Siti Fatimah turun mandi. in the songs. Or listen to this Balian curing incantation. the dondang sayang.The pantuns themselves are present in the mantera. the many paces of the marriage ceremonies.

Ditjen Kebudayaan. 1975 Warisan Budaya Melayu. Thomas O 1995 The Ideology of Genre. University Park. Kuala Lumpur. Frenz ed. Jakarta. Kuala Lumpur. . Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Beebee. 1973. Tth. University of Pennsylvania Press Harun Mat Piah 1989 Puisi Melayu Tradisional: Suatu Pembicaraan Genre dan Puisi. Jakarta. Zaman Baru. Carbondale. mixed to help them give a mould for their talents and themes. Dewan Bahasa dan Pustaka.For Malay authors it seems that genres are mere guidelines. References Alisjahbana. Dewan Bahasa dan Pustaka. (first published 1934) 1971 Ilmu Mengarang Melayu. Southern Illinois University Press. Mohd Taib Osman. For the dynamic author they may be combined and recombined. Za`ba. Sutan Takdir 1971 Puisi Lama. that are quite fluid.(Cet. P & K. Dewan Bahasa dan Pustaka.) 1993 Kesusasteraan Melayu Tradisional. Ke2) Kuala Lumpur. They assist and provide alternatives rather than hinder. dan Horst. Petaling Jaya. Stallneckt. they inspire and please and entertain rather than bore the audience. Proyek Pengembangan Media Kebangsaan. Antologi Sayari Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama. Zalila Sharif dan Jamilah Haji Ahmad (ed. Comparative Literature. Newton P. Dep.

ensiklopedia bebasPuisi Melayu Dari Wikipedia Bahasa Melayu. dan jumlah suku kata.Zuber Usman 1975 Kesusasteraan Lama Indonesia.1 Pantun 2. peribahasa berangkap. Ini dapat dibuktikan dengan kehadiran banyak genre puisi tradisional dalam karya hikayat dan cerita-cerita rakyat. teromba.2 Gurindam 2.6 Peribahasa berangkap 3 Rujukan [sunting] Definisi Definisi lama puisi ialah karangan berangkap. Karangan ini terikat kepada bentuknya yang khusus dan tetap. Menurut sasterawan negara. prosa berirama (prosa lirik). sama ada pada jumlah perkataan dalam baris.5 Mantera 2. Berdasarkan kepada pengkelasan ini. pembinaan sahsiah. teka teki. puisi ialah karangan berangkap yang khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. syair. Lompat ke: pandu arah. hiburan. seloka. [sunting] Pantun Rencana utama: Pantun Perkataan pantun dikatakan berasal daripada perkataan Bahasa Sanskrit paribhasya atau Bahasa Jawa parik yang bererti pari atau peribahasa dalam Bahasa Melayu[3].4 Talibun 2. dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. jumlah baris dalam rangkap. Abbas Bandung. Berdasarkan kajian oleh ramai sarjana. Tidak dapat dipastikan tarikh sebenar sejarah mula perkembangan puisi Melayu tradisional. jenis-jenis puisi Melayu tradisional terbahagi kepada dua belas iaitu pantun.3 Teromba 2. isi/tema. pertahanan. Ke5) Melaka. pengajaran agama. dapat dikatakan perkembangan puisi Melayu tradisional telah bermula secara bersama dan sezaman dengan perkembangan prosa Melayu tradisional. dan dikir (zikir)[2]. Isi kandungan [sorok] 1 Definisi 2 Jenis-jenis puisi Melayu 2. tetapi juga mengjangkau alam mistik. ensiklopedia bebas. rima dan irama.Wikipedia Bahasa Melayu. . Pengkelasan puisi Melayu boleh dibuat berdasarkan bentuk. dan kepercayaan[1]. Puisi dalam Bahasa Melayu larut dalam jiwa masyarakat Melayu tidak hanya sebagai satu hasil kesenian. gurindam. gelintar Banyak daripada puisi Melayu tergolong dalam genre tradisional yang muncul dalam zaman sebelum berkembangnya tradisi tulisan pencetakan. dan fungsi. (Cet. berperanan sebagai wadah pemeliharaan adat. nazam. Puisi Melayu . talibun (sesomba). [sunting] Jenis-jenis puisi Melayu Puisi Melayu termasuk dalam golongan karya kesusasteraan bentuk bukan cerita (non-naratif). pengajaran ilmu pengasih. Za'ba.

Manakala dalam masyarakat Melayu pula. dalam Bahasa Tagalog disebut tonton yang diucapkan dalam aturan yang tertentu[4]. dan sebagainya[6]. lapan kerat. fungsi dan penyebarannya[5]. iaitu puisi yang tersusun dalam struktur empat baris serangkap. pantun bermaksud satu cerita (karangan) panjang berirama yang dinyanyikan dengan iringan muzik. empat kerat. 3) Terjemahan (Besar dari bumi. Dalam Bahasa Sunda. . agama. Bagi bentuk gurindam yang tidak terikat pula. Di Sumatera. Bentuk gurindam terikat terdiri daripada dua baris serangkap dengan rima akhirnya yang sama. Dari segi tema pula memunculkan jenis-jenis pantun seperti yang berikut: pantun kanak-kanak pantun cinta dan kasih sayang telatah dan cara hidup masyarakat pantun teka teki pantun puji-pujian/sambutan pantun nasihat. enam kerat. tema/isi.seperti madu Besar lagi cintaku bagi Tuanku (lord of the land)) Antara persamaan yang boleh dilihat adalah ia menggunakan puisi sebagai gambaran cinta. Contoh rangkapnya adalah:nilattinum perite vaninum uyarntanru nirinum arala vinre carar karunkor kurincip pukkontu perunte nilaikkum natanotu natpe (Tevakulattar: Kuruntokai. perkataan 'pantun' berasal daripada akar kata tun yang boleh dikesan dalam Bahasa Jawa iaitu tuntun. Asal usul perkataan gurindam adalah daripada Bahasa Sankrit dan dikatakan memasuki Bahasa Melayu melalui Bahasa Tamil iaitu 'kirandum'. Pemandu ramai penumpang pula tetap setia [sunting] Gurindam Rencana utama: Gurindam Gurindam terkenal dalam masyarakat Melayu terutamanya di Sumatera. gurindam juga dikenali dengan nama Muslihat Acheh. jumlah barisnya tidak tetap. Struktur puisi gurindam terdapat dua: terikat dan tidak terikat. dan sebagainya. dilereng gunung (kurunci tangkai gelap mekar . Menurut Dr. dan pecahan gambaran pada dua baris yang sama. pantun bererti kuantrain. Timbullah insaf di dalam hati. Daripada pengkelasan inilah maka timbullah apa yang disebut pantun dua kerat. tinggi dari langit Dalam dari laut. Singgah bermalam di Tangga Batu. Lagak Minang. Pantun dapat dikelaskan berdasarkan kepada bentuk/struktur. mempunyai jumlah silables sekata setiap baris. dan adat pantun naratif/cerita Contoh pantun cinta dan kasih sayang: Dari Mentakab ke Sungai Mati. Brandsetter pula.Antara penulisan klassik Tamil yang mempunyai bentuk pantun telah dikarang antara kurun ke dua hingga kurun ke lima dalam tempoh cankam. Gurindam Barus. Tumpang di rumah Tok Lela.

kok ibarat umur baru bertukar muda. pandangan memandang satu nan lain. pandangan pun belum banyak. ada yang menyatakan bahawa teromba sebagai perbilang adat. pengalaman pun belum jauh. Sesebuah teromba lazimnya mengungkapkan gagasan pemikiran yang tinggi berkenaan peraturan. diharuskan pula semenda-menyenda. duduklah pula sepelarasan. pendapatan pun belum ada. nilai. dan salasilah. gurindam. [sunting] Talibun Rencana utama: Talibun Definisi umum bagi talibun menurut Kamus Dewan (2005) ialah sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris. kok ibarat dasar pusaka. Contoh teromba adalah seperti berikut: Merisik dalam adat istiadat perkahwinan Adalah saya bak kata orang. tak dek hukum tak mengambil. kok jalan kurang pasa. dua belas Muar dua belas Jempol. Di dalam sebuah teromba disisipkan dengan beberapa jenis puisi tradisional lain. ibarat pergi ke huma. kok putus kata di pangkal.manakala rima akhirnya bebas. Teromba juga dikenali dengan nama-nama seperti terasul. mati hukum Allah. dan peribahasa. adapun kedatangan saya ini sama-sama faham. kalau begitu kedatangan saya ini. Talibun disebut juga dengan nama seromba dan mempunyai . atau dua puluh baris yang bersajak di hujungnya. dan hukum-hukum hidup bermasyarakat. adat. singkap daun ambil buah. [sunting] Teromba Rencana utama: Teromba Teromba terkenal dalam masyarakat Minang yang kuat berpegang kepada adat Perpatih. putus dengan dibagi. iaitu bersuku-suku. undang-undang yang tetap dan kata-kata adat[7]. duduk berperuntungan. seperti pantun. kok segar disiram. Jumlah baris dalam setiap rangkapnya tidak tetap. kok darah belum setampuk pinang. semenda bersemenda. awak ke orang. kok selaman sepermainan. orang ke awak. Dari segi bentuk. Terdapat banyak pengertian teromba. manakala rima akhir setiap baris pula tidak sama. tambo. berapalah sukunya dua belas. enam baris. kok sejamban seperulangan. teromba berbentuk bebas. enam Teraci enam Gunung Pasir.

Keakraban masyarakat Melayu silam dengan alam sekitar mendorong kepada timbulnya kepercayaan-kepercayaan bahawa alam sekitar mempunyai pengaruh dan kuasa yang menentukan sesuatu perkara dalam kehidupan mereka. mantr. cuca. kerana tidak terikat kepada jumlah baris yang sama dalam satu-satu rangkap. dalam Bahasa Sanskrit yang bermaksud nyanyian memuja tuhan atau pemujaan penyebutan kata-kata tertentu bagi memperolehi sesuatu yang dihajatkan yang mempunyai kesamaan dengan jampi serapah. segala pengasuh. dan tekanan suara yang tertentu sesuai dengan tujuan perbomohan atau sesuatu perkara yang dihajati. sembuh. . tawar. manakala rima askihrnya pula tidak tetap. Segala inang. Menyahut panggilan apabila dipanggil ke istana Pukul tabuh larangan Palu gong pelaung Titir canang pemanggil Yang capik datang bertongkat Yang buta beraba-raba Yang tuli leka bertanya Yang kecil terambin lintang Yang jarak tolak-tolakan Yang pendek bertinjau-tinjau Yang kurap mengekor angin Yang pekak pembakar meriam Yang buta pemghembus lesung Yang lumpuh penghalau ayam Yang pekung penjemuran Yang kurap pemikul buluh [sunting] Mantera Rencana utama: Mantera Istilah mantera berasal daripada kata mantra. perlakuan manusia. Pawang atau bomoh adalah ahli-ahli penting yang menguasai dan mengamalkan mantera. kenderaan. negeri. Mantera tergolong dalam kelompok puisi. Seri Dangomali! Hendak kirim anak sembilan bulan. seperti senjata. Walau bagaimanapun. Kepercayaan ini berkait rapat dengan pengaruh animisme yang diwarisi secara turun-temurun. puja. perasaan. Puja Padi: Seri Dangomala. bahasa yang padat puitis. mempunyai makna yang tersirat. Talibun mengungkap persoalan yang berbagai bergantung kepada konteks cerita induknya. dan takal.bentuk yang hampir sama dengan prosa lirik atau prosa berirama[8]. atau matar. kerana pengucapan dalam bentuk mantera menggunakan kata-kata yang tersusun dalam bentuk rangkap. pakaian. fenomena alam. Lazim isi talibun berkisar kepada pelbagai perkara dan objek. dan tradisi yang terdapat dalam sesebuah cerita lipur lara. Dari situ timbullah unsur-unsur kuasa magis seperti semangat dan roh yang dianggap sebagai memberi kesan kepada sesuatu perkara yang dihajati secara langsung kepada unsur-unsur magis tersebut. talibun berbeza dengan prosa lirik dan prosa berirama kerana talibun merupakan sebahagian sahaja daripada cerita yang diambil prosa lirik. Mantera boleh digolongkan sebagai sejenia puisi Melayu tradisional berbentuk bebas. Mereka membaca mantera dengan nada. irama.

baris-baris dalam peribahasa tidak berkaitan antara satu sama lain. Kesimpulan yang paling mudah. jangan beri demam. kias ibarat. Jean Baudrillard. Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi « Dunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang ZamanDunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang Zaman ~ Koleksi Puisi Klasik Dan Moden Yang Segar Sepanjang Zaman ~Rumah Pautan Laman Tentang Blog Pantun Penyair Chatroom Lirik Forum Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi Oleh Azman Ismail SESUNGGUHNYA sastera dalam semua genre sejak era Plato hingga kepada pengkritik Anthony Giddens adalah kekuatan keilmuan sesebuah bangsa. [sunting] Peribahasa berangkap Peribahasa tergolong dalam jenis puisi warisan Melayu dan sangat banyak ditemui dalam kesusasteraan Melayu tradisional. Yang tak sama dipersamakan. Karya-karya sastera termasuk puisi dalam konteks kotemporari berkembang sejajar dengan penemuan kerangka ilmu-ilmu sosial ataupun kebudayaan. Tidak sebagaimana pantun. Ia sentiasa berkembang untuk mengisi seluruh pemikiran masyarakatnya. Tinggi seperti bukit Kaf. lidah pendeta.Jangan beri sakit. The Garden of Forking Path (1941) terhadap Baudrillard sangat ketara. Yang tak kejap diperkejapkan. Aspek stilistik dalam sastera untuk menemukan format ideal persembahan karya. Peribahasa juga disebut dengan nama peribahasa berirama dan mempunyai beberapa variasi seperti bidalan. Hijau seperti air laut. sastera sentiasa berkembang dengan mewarisi penemuan generasi sebelumnya sebagai asas penulisan atau setidak-tidaknya rujukan. perbilangan. Yang tak tinggi dipertinggikan. salah seorang pemikir pascamoden paling provokatif pada dasarnya mewarisi idea-idea serta pandangan penulis Argentina. peribahasa berangkap terbina dalam dua keratan yang sejajar. baik dalam dalam sebaris atau lebih. dan tamsil. Gagasan daripada aktiviti-aktiviti kesusasteraan kotemporari turut mempengaruhi produksi gagasan-gagasan dalam pemikiran para ilmuwan. pepatah-petitih. Peribahasa juga berfungsi sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam kemasyarakatannya dan media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya[9]. Tua menjadi muda. menyindir atau mengkritik secara halus. Kecil menjadi besar. Pengaruh karya Luis Borges. Peranan peribahasa dalam majlis-majlis rasmi mahupun dalam kehidupan seharian mereka adalah sebahagian daripada budaya Melayu yang sopan walau semasa menegur. perumpamaan. Pengaruh besar Luis Borges tersebut menjadi landasan kepada penghasilan karya . Jangan beri ngilu dan pening. Jorge Luis Borges. Dari segi bentuk.

Pengaruh daripada puisi tradisional seperti nazam. puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik tentang akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu. berdikari.000 tahun lalu. kesedaran. menghormati hak dan milik. antara dapatan kajian tersebut ialah hidup berteraskan agama Islam. yang praktikal ataupun teoritikal. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan. Pengertian paling mudah ialah budi mewakili tempat perasaan. Dr. Genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. sentiasa bermufakat. Sarjana-sarjana Melayu membahagikan 26 teras ketinggian akal budi Melayu berdasarkan pantun. Bagaimanapun kolonialisme dengan pelbagai unsur budaya Barat secara bertahap turut mempengaruhi nilai-nilai itu hingga kejatuhan sepenuhnya alam Melayu pada . budaya. berbudi dan bertakwa serta taat kepada ibu bapa. keyakinan dan dorongan manakala budi pula ialah akal atau daya fikir yang memahami untuk memahami sesuatu. tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum. tidak membuang masa. merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah. pantun.Bondrillard. Begitu juga dalam konteks sastera Melayu. katanya ketika membentangkan kertas kerja pada seminar Antarabangsa Psikolinguistik di Putrajaya. Sesuatu yang kongkrit atau abstrak. ketinggian akal budi Melayu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada dimensi alam. gurindam. Hashim berkata. seloka dan nazam. simpulan bahasa. halus berbudi bahasa. kesejahteraan dan kejayaan dalam masyarakat. Puisi-puisi Melayu lama dengan jelas menyatakan komponen teras hati budi Melayu sebagai paksi dan panduan perlakuan kepada anggota masyarakat demi menjaga kerukunan. berbaik-baik sesama makhluk. Beliau berpendapat. Kekuatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai akal budi tersebutlah yang menjadi inti kepada kekuatan tamadun Melayu di Nusantara sejak lebih 1. pengalaman-pengalaman praktikal dan ilmu warisan turun-temurun nenek moyang mereka. Menurut Pensyarah Sastera. gurindam dan peribahasa. Hashim Musa. beradab. syair. Penciptaannya oleh golongan bijak pandai Melayu secara anonimus. bersifat kasih sayang dan mensyukuri nikmat Allah. Masyarakat Melayu tradisional juga menekankan menanam budi. baru-baru ini. Prof. amanah. kolektif dan akumulatif dalam deretan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat itu. syair dan gurindam menggabungkan antara estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. seloka. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Memukau Ketinggian nilai cerapan terhadap unsur-unsur tersebut membolehkan karya-karya sastera Melayu tradisional mempunyai falsafah serta keupayaan akal budi yang memukau. Simulacra and Simulation (1981). Unsur lain yang turut ditekankan ialah setia kepada ketua yang adil.

Namun. Sementara itu. Faktor Islam. Di taman puisi itu. Dapat disimpulkan secara umum. tumbuh berbatang dan bertangkai gaya. peralatan dan prasarana kehidupan di dunia. Kemurnian nilai. jika puisi Divine Comedy oleh Dante Alighieri atau Goethe dalam naskhah drama Faust dikaji. seni tampak dan seni persembahan Melayu juga membentuk sebahagian daripada epistemologinya. Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi. meletakkan Allah sebagai sumber atau pusat panduan tertinggi dalam pemikiran serta aktiviti. Nilai-nilai serta makna moral tersebut dikaitkan dengan Islam yang mula menjadi inti utama kekuatan peradaban di Nusantara sejak abad ke-12. Pengetahuan yang luas Teks-teks puisi tradisional walaupun mengandungi unsur-unsur imaginatif atau fantasi. Ia sekali gus mempengaruhi bentuk-bentuk. maklumat. banyak memperlihatkan penyimpangan tentang realiti dunia dengan alam sesudah mati. puisi-puisi Melayu lama sebaliknya melontarkan suatu imej pendidikan dan pembinaan manusia dan kemanusiaan yang berasaskan Islam melalui epistemologi melalui pintu-pintu puitik. Ia sama sekali berbeza dengan mana-mana karya klasik di seluruh dunia. Dalam erti kata lain. isi. Aspek komponen nilai. Tidak ada kontradiksi yang atau bahkan dieksploitasi secara . pengalaman dan warisan budaya menjadikan puisi-puisi Melayu lama sama sekali berbeza dengan karya-karya dalam tradisi kepenyairan Barat. kebaikan dan keindahan. epistemologi.sejak awal abad ke-20. Hashim berkata. tambahnya. tema dan cara penyampaian genre-genre kesenian tradisional Melayu yang digabungkan dengan pemahaman lengkap tentang unsur alam dan warisan. dalam konteks epistemologi. etika dan akhlak yang dibawa oleh Islam tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada keududkan akal dan budi Melayu hingga ke hari ini. masyarakat Melayu meletakkan segala ilmu pengetahuan. para pengarang Melayu berjaya menemukan satu kaedah dalam puisi-puisi mereka untuk menyebarkar nilai akar dan budi tanpa mengetepikan aspek estetika. kehalusan dan kesenian dalam bentuk bahasa dan reka cipta dalam bidang seni sastera. Semuanya berpadu secara harmoni. ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Keindahan. Misalnya. namun ia tetap empiris dan rasional kerana disokong oleh pengetahuan yang luas para pengarangnya. kemahiran teknologi. pandangan alam semester (worldview) dan komponen nilai serta akhlak atau faham nilai. Pandangan-pandangan itulah yang terus dipegang kukuh dalam puisi-puisi tradisional Melayu. moral. keindahan sentiasa berada pada tahap tertinggi. moral. Antaranya. Keberadaan puisi-puisi Melayu lama sesunggunya sesuatu yang unik. etika dan akhlak pula berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang apa yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. dalam aspek komponen pandangan alam semesta masyarakat Melayu boleh disimpulkan kepada enam prinsip. Sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam.

syair.bahasa melayu. Pantun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah . melayu. Terdapat dua kategori puisi dalam bahasa Melayu. bait. Puisi-puisi Melayu lama? Pandangannya sama sekali berbeza. masnawi.kesusasteraan. ia masih memerlukan maklumat daripada hasil-hasil kesusasteraan lamanya. Pemahaman yang mendalam terhadap Islam di kalangan pengarang-pengarang Melayu meletakkan puisi-puisi mereka tidak ada nilai hagemoni dan ancaman terhadap kebudayaan mana pun. mengembangkan puncak potensi kreatifnya. gurindam. dabus. iaitu puisi terikat dan puisi bebas (lihat lampiran).hagemoni antara pengarang dan masyarakatnya. qit ah. 2008 Difailkan di bawah: artikel. tambo. ghazal. Setiap baris mengutarakan keharmonian dan kedamaian sejagat tanpa membezakan keturunan atau bangsa. rubai. Begitu juga dengan corak pemerintahan serta nilai-nilai tinggi mesyarakat tersebut. nazam. dan berzanji. tradisi <!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--> Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walau bagaimana maju sekalipun sesuatu masyarakat. mantera. fobia dan ketakutan kontradiksi telah berabad-abad menghantui dalam pemikiran rasional bangsa-bangsa Barat mulai daripada Aristoteles sampai Anthony Giddens. jampi. Hasil-hasil kesusasteraan itu merupakan dokumen maklumat penting tentang tamadun masa lampau masyarakat. peribahasa berangkap. perbilangan adat. pantun seloka. perbilangan. endoi. Ia lahir di atas pandangan bahawa setiap kebudayaan di muka bumi ini berhak untuk hidup secara merdeka. kemasukan pelbagai bentuk dan jenis puisi dari luar telah memperkaya puisi Melayu hingga berjumlah lebih kurang 30 jenis puisi. Kelahiran puisi yang bersifat tempatan. hadrah. Memang diakui. Pemikiran di dalamnya disanjung dan dianggap sebagai pemberi pedoman kepada masyarakat silam. Puisi Melayu Tradisional « Qaryafikir AboutQaryAciptAQaryArekA Qaryafikir perihal tentang perkongsian bijak Puisi Melayu Tradisional September 21.umum qdetactive @ 9:11 am Tags: budaya. terasul. Dalam perkembangan puisi tradisional Melayu terdapat jenis-jenis seperti pantun.ilmiah. berzanji. rejang. teromba. teka-teki. Ini kerana kebudayaan mereka dibangun dalam proses rasional tersebut yang akhirnya membuahkan puisi-puisi kolonialisme yang menyokong penjajahan terhadap bangsa Timur. kesusasteraan. marhaban. seloka. talibun. kata-kata adat. dikir@zikir. puisi.

dan berangkapan. Wilkinson. Pantun-pantun ini memiliki gaya bahasa dan lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat. Hoessein Djajadiningrat. . persoalan dan mesej. agama dan adat. Luka di hati tak dapat nak tahu. kakinya diletak dalam perahu. Senduduk tidak berbuah lagi. mampu membawa berbagai-bagai tema. Contohnya: <!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !mso]--><!--[endif]--> Sapu tangan berkaki merah. Pantun sebagai milik semua lapisan masyarakat. Penjenisan pantun berdasarkan bentuk dan strukturnya yang tetap. antaranya oleh Pijnappel. antara ciri-ciri pantun ialah berskema rima a/b /a/b yang terdiri daripada dua komponen. istilah-istilah yang merujuk kepada jenis-jenis pantun. telatah dan cara hidup masyarakat. pantun kasih-sayang . Terdapat juga pantun-pantun yang pembayangnya mempunyai hubungan dengan maksudnya. Pantun mempunyai unsur estetika alamiah yang bersifat bertentangan. pantun puji-pujian atau sambutan. pantun teka-teki. Setiap pantun mempunyai rangkap-rangkap yang berlainan. berpasangan. Setiap serangkap dapat menyelesaikan keseluruhan idea. Bagi setiap baris pantun ada jeda di dalamnya. Winsteadt dan Van Ophuijsen. pantun budi dan sebagainya bukanlah tergolong sebagai jenis tetapi lebih jelas sebagai pengelasan tema yang boleh berubah-ubah menurut tafsiran dan penumpuan pengkaji. pantun dapat dibahagikan keada tujuh iaitu pantun kanak-kanak. Adat dunia memang begitu. dan mempunyai antara empat hingga lima perkataan. Sebab itu. pantun nasihat. pantun cinta dan kasih sayang. seperti pantun kanak-kanak . Buah langsat kuning mencelah. <!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--> pembayang maksud <!--[if !vml]--><!--[endif]--> leh itu. Menurut Harun Mat Piah (1989). dari segi tema dan isi. Banyak pendapat dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji tentang asal usul istilah pantun. Setiap barisnya mempunyai antara lapan hingga sepuluh suku kata yang sesuai dengan pernafasan normal. dan pantun naratif atau cerita. Luka di tangan berdarah merah.Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa pantun adalah satu-satunya puisi Melayu tradisional yang paling asli dan lahir di rantau Alam Melayu. Sebab emas budi terbuang. Jatuh daunnya ke dalam ruang. Contohnya: Pantun Budi Bunga Cina di atas batu. dan setiap rangkap membawa persoalan yang sempurna. Maksudnya berdiri sendiri (kecuali pantun berkait). iaitu pembayang atau sampiran dan maksud. Zainal Abidin Ahmad(Za ba).

seperti tidak ditentukan jumlah perkataan bagi setiap baris. Gurindam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa istilah Gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit dan masuk ke bahasa Melayu menerusi bahasa tamil. tetapi pengisiannya tidak menurut puisi Sanskrit atau Tamil (Za ba: 1965). Di situlah syaitan tempat berkuda. Bentuk yang terikat biasanya terdiri daripada dua baris serangkap. Di situlah syaitan tempatnya manja. Baik bergalas baik tidak. Dalam gurindam juga kadang-kadang terdapat ciri puisi seperti asonansi. Kebanyakan orang yang muda-muda. . Contohnya: Ini Gurindam Fasal yang Kesembilan Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. hampir sama dengan syair dua baris atau nazam. Hidup aman dikenang orang. Budi tuan saya tak lupa. keagamaan.sama ada berangkap atau tidak. jika berangkap tidak tentu jumlah baris serangkap. Ia merupakan pinjaman dari segi istilah saja. Gurindam merupakan sejenis puisi yang tidak terikat atau tiada tentu bentuknya (sama ada terikat atau tidak). Tanam lenggundi tumbuh kelapa. Terbit bunga pucuk mati. Kepala keada hamba-hamba raja. Budi dan emas sama dijunjung. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dan gaya bahasa tertentu. 1991. Itulah iblis punya penggawa. pantun Melayu. Buli-buli bertali benang. dan pengajaran. Tempat pipit membuat sarang. Sumber: Zainal Abidin Bakar (penye). Bukannya manusia iaitulah syaitan. rima akhir bagi dua baris adalah sama dan tiada had bagi jumlah keseluruhan barisnya. jumlah perkataan sebaris. Dalam setiap dua baris itu terdapat timbal antara baris pertama dan baris kedua. Perkumpulan lelaki dengan perempuan. Puisi jenis gurindam dirujuk kepada Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji (lihat lampiran 3). aliterasi. Sudah terpahat di dalam hati. dan mempunyai rima atau tidak. Gurindam adalah puisi dua-dua baris. Kejahatan seorang perempuan tua. Tanduk tidak berguna lagi.Sudah dapat gading bertuah. tetapi unsur-unsur terikatnya lebih banyak. Asal budi sama dikenang. Sesebuah gurindam sarat dengan tema dan perutusan yang bersifat nasihat. Meskipun terdapat unsur bebas dalam gurindam berkenaan. Padi dan nanas tanam di tanjung. Bentuk yang tidak terikat tergolong sebagai puisi bebas. Baik berbalas baik tidak.

Menurut Harun Mat Piah (1989). . <!--[endif]-->Tiga baris serangkap dengan rima a/a/b. Bentuk inilah yang paling dominan dalam masyarakat Melayu walaupun terdapat juga variasi-variasi bentuk yang lain. syair Melayu sudah menyimpang daripada bentuk syair Arab yang menjadi tiruannya. Bentuk konvensional syair Melayu mengandungi empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. 1989).). <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/b.Di situlah syaitan punya jamuan. syair dalam bahasa melayu mempunyai beberapa variasi yang bergantung kepada bentuk rimanya iaitu: <!--[if !supportLists]--> i. sama ada dalam bahasa Arab mahupun bahasa Melayu. <!--[endif]-->Empat baris berkait. <!--[endif]-->Empat baris seirama (monorhyme). Dalam perkembangan persuratan Melayu selanjutnya. (memerlukan beberapa rangkap) <!--[if !supportLists]--> ii. Semenjak itu. <!--[if !supportLists]--> vii. (penye. <!--[if !supportLists]--> vi. <!--[if !supportLists]--> iii. Syair Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun berasal dari Arab-Parsi namun syair Melayu tidak beracuan syair daripada tradisi Arab atau mana-mana puisi Arab-Parsi tetapi dalam bentuk dan acuan asli masyarakat Melayu (Harun Mat Piah. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/b/a/b. seorang tokoh ulama dan pujangga melayu merupakan individu yang telah menghasilkan syair dalam bentuk yang lebih Melayu dengan cukup berkesan dan ilmiah temanya. Hamzah Fansuri. Syaitan tak suka membuat sahabat. Adapun orang tua yang hemat. Menurut Harun Mat Piah(1983). c/c/c/d. variasi bentuk syair ini membuktikan bahawa syair tidak terhad kepada satu bentuk sahaja walaupun bentuk empat baris serangkap. <!--[if !supportLists]--> iv. <!--[endif]-->Dua baris serangkap dengan rima a/b. Jika orang muda kuat berguru. Syair berbahasa Arab yang terawal ialah catatan batu nisan Sultan Malik al-Saleh (1297 M) di Pasai. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/b/b. <!--[if !supportLists]--> v. Selepas itu terdapat syair berbahasa Melayu yang pertama di batu bersurat atau prasasti Minye Tujuh (1380 m). Al-Insan al-Kamil yang dibawa oleh pengembang agama Islam ke Melaka. Selepas itu. Dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu terdapat penggunaan syair. Orang Melayu mula berkenalan dengan syair sejak zaman awal bertapaknya Islam di alam Melayu melalui pengkajian kitab yang terdapat bentuk syair seperti kitab Al-Luma . Fusus al-Hikam. Sumber: dipetik daripada Harun Aminurrashid. Dengan syaitan jadi berseteru. 1990 dalam Kajian Puisi Melayu. d/d/d/d dan seterus nya. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. <!--[if !supportLists]--> viii. syair terus berkembang pesat dengan bentuk yang lebih mantap dan tekal. Singaura: Pustaka Melayu.

syair Melayu mempunyai tujuh jenis tema yang berbentuk cerita(bukan naratif) iaitu syair romantis. Di laut. endoi berfungsi untuk menyatakan rasa kesyukuran ibu bapa atas kelahiran anak sulung yang diadakan ketika upacara bercukur rambut anak yang berusia tujuh hari. dan kitab suci al-Quran.w. Endoi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Endoi berasal daripada kata endul yang bermaksud buaian (Harun Mat Piah. Kedah keada Wahyunah Haji Abd. Kuasanya bersukat digunakan. Jasa berhimun ialah pengenalan. Langkawi.a. Berdasarkan isi dan tema. Asal puncanya lamun didaati. Endoi sebagai bentuk puisi tumpang menggunakan bentuk syair. di darat. Sukar bercerai sehingga mati. dan memperkatakan tentang pengajaran Islam seperti rukun islam. Keadaan zatnya bersama-sama. Muhammadar Rasullullah Bismillah itu permulaan nama. Zahirnya sifat menyatakan isma. di rimba dan pekan.). 2000 dalam Puisi Melayu Lama Berunsur Islam. Antara persoalan yang disampaikan dalam puisi endoi ialah menceritakan salasilah dan riwayat hidup Rasulullah s. Harganya tidak dapat ternilaikan. berbudi bahasa dan menghormati ibu bapa. Contohnya: Syair Kelebihan Ilmu: Ilmu Itu Bekalan Hidup Berkata ilmu akulah sultan. syair sejarah. Sebuah dunia belinya bukan. . menceritakan kisah-kisah nabi. dan syair kiasan. Kerajaan aku darat dan lautan. Jahil berseru akulah syaitan. Teman berbeka suluh berjalan. syair keagamaan. Gani dan Mohamad Shaidan (peny.dengan rima a/a/a/a lebih luas digunakan. Endoi merupakan tradisi lisan berbentuk perbuatan yang disambut oleh masyarakat Melayu dalam majlis keramaian seperti kenduri kahwin untuk memeriahkan suasana. Selain itu. Secara khususnya. menyampaikan nasihat kepada anak-anak agar berbuat baik. Jasa seorang ialah taulan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. puisi ini juga bertujuan untuk memberikan panduan dan pengajaran kepada masyarakat khalayaknya. nazam dan juga antun sebagai wadah penyampaiannya. syair nasihat dan tema-tema lain yang berasingan. Sinarnya cerah cahaya sejati. Contohnya: Ucapan Mencukur Rambut Budak Kecil Bismillahirrahmaanirrahim Lailahaillallah. Hiasan penyata polan si polan Sumber: dituturkan oleh Haji Abd. Manakala syair bukan cerita ialah syair agama. Ilmu itu gemala sakti. Ikutlah aku merata hutan. Rahim Shafie. syair panji. 1989).

Cuma berbeda pada rima akhir yang tidak tetap. Rejang menumpang bentuk syair atau pantun. Ciri-ciri rejang ialah rejang terdiri daripada empat baris serangkap. Oleh itu. Dendaru oi apa selaku ini. Tikus jantan masuk penjara. 1985). Contohnya: Rejang Hari Bulan Tujuh hari bulan rejangnya tikus. Biasanya. Empat puluh hari nutfah namamu. Yusof Md. Bahkan kalau diteliti lebih lanjut. dua baris pertama merupakan pembayang dan dua baris berikutnya merupakan maksud. Dendam oi apa selaku ini. ada kaitannya dengan ramalan bintang atau astrologi (Mohd. Rahim bapamu turun ke ibumu. Tikus jantan masuk penjara. Sumber: Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (peny. Rejang Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rejang menumpang bentuk syair atau pantun yang menggunakan nama hari atau hari bulan berdasarkan firasat. Nor dan Abd. masyarakat di Nusantara ini mempunyai cara-cara yang tertentu untuk meramal hari-hari yang baik dalam sebulan. Hal ini dapat dilihat dalam puisi rejang seperti Ketika Rejang yang dikatakan ada hubungan dengan hubungannya dengan ramalan waktu manakala Rejang Ketika dikaitkan pula dengan raksi (nasib baik atau buruk mengikut perkiraan waktu). Selain itu. teladan dan pengajaran.Kadim dan taat setia lama. sedangkan pantun atau syair memiliki rima yang tetap.) 1996 dalam Warna Sari Sastera Melayu Tradisional. Dipecahnya pula sekian alam. Tidur berendam airnya mata. Delapan puluh hari alqah namamu. Seratus dua puluh hari alamah namamu. Dipecahnya empat nazirnya Adam. Hilanglah akal lenyap bicara. Hilanglah akal lenyap bicara. buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Penjara besar besi kursani. Kalau terkenang sifat yang bagus. Perbuatan Maharaja Jaya Dewata. tetapi ada pula yang berhubungan seperti syair. pengisian dalam rejang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan agama. dua baris pertama tidak berhubungan langsung. Biasanya . genre ini hampir menyerupai bentuk pantun dan syair. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Fajar Bakti. rejang ini hampir sama dengan pantun berkait. Hai segala nur-ul-khatam. reaksi dan kepercayaan tertentu. Penjara besar besar besi kursani. Istilah rejang mengikut Wilkinson. Hari atau hari bulan dikaitkan dengan nama-nama binatang. nasihat. . Rahman Kaeh.

zikir yang bermakna puji-pujian terhadap Allah s. dan keilmuan. Oleh itu mari kita sama-sama. Antara ciri-ciri khasnya ialah terdiri daripada dua baris serangkap dengan jumlah perkataan dan suku kata di dalam sebaris antara 10-12 suku kata. 1999 dalam Syair Rejang. b/b. dan rasul-Nya Nabi Muhammad s. Shah Alam: Marwilis Publisher. .a. Penyebaran dan fungsi nazam dalam kehidupan masyarakat Melayu tidaklah seluas pantun dan syair. pendidikan. dan rukun iman. Pada Tuhan kita datanglah asalnya. Nazam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Nazam berasal daripada istilah Arab nazam yang bererti puisi. dan menyampaikan nesihat dan pendidikan. Ahmad Mufti Kalau sungguh kamu yakin.t. Benar tidak bila ada amal kamu. menyamaikan pengajaran agama seperti ilmu tauhid. Tengah. serima (monorhyme) dan seterusnya. c/c. Bentuk puisi ini biasanya digubah oleh ulama menurut kaedah dan pertimbangan puisi Arab.w. Tema dalam puisi nazam selalunya berhubung dengan persoalan keagamaan. Pada umumnya nazam digunakan dalam menyampaikan ajaran Islam yang meliputi perihal Nabi Muhammad s. Dikir/Zikir Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Menurut Harun Mat Diah (1989). Isinya tidak sempurna dalam dua baris. Ingat-ingat hai saudara masa itu.Sumber: dipetik daripada Ampuan Hj.w.w. Ali Bachik (Iladam). Brahim bin Ampuan Hj. Mesej yang terkandung dalam nazam menggambarkan fungsinya yang tersendiri antaranya menyampaikan peristiwa sejarah seperti hal-hal yang berkisar dengan perjalanan hidup atau riwayat Nabi muhammad s. Contohnya: Nazam Ajal Oleh Hj. dan keilmuan. Jangan kamu lalai pada nafsu hati. Puas hati tidak sesalkan dirimu. Kita ini akan matilah sudahnya. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. akhlak dan sebagainya. Tidak tahu bila samaikan ajalnya. berendoi dan sebagainya. pelajaran tauhid.D. himpunan Puisi Klasik. Sumber: dipetik daripada Md. Isinya pula menyentuh tentang hal-hal agama. Buat amal jangan leka jangan lena. dan puisi bentuk nazam ini boleh dibawa secara berlagu seperti nasyid dan qasidah. dikir berasal daripada perkataan Arab. Bukan pula macam api boleh padam. Ada juga yang bertemakan nasihat.a. Maulidur Rasul. khatam al-Quran. pendidikan.w. Pahit mati itu bukan macam jadam. Nyawa sampai batang leher baru tentu. Bentuk nasyid dan zikir menjadi wadah penyebaran nazam dan biasanya disamakan dalam majlis-majlis keagamaan seperti sambutan awal Muharam. Temanya selalu berhubung dengan keagamaan. Yang kedua. skema rimanya ialah a/a. fikah. Sejenis puisi yang terikat.a. Penyelenggaraan dan Analisis Teks Disertasi Ph. 1989. Pada Tuhan kita kembalilah sudahnya..

majlis perkahwinan dan sebagainya. Allah humma salli Allah. Contohnya: Dikir Dabus Allah hee Allah huu ya Allah.w. dan isinya penuh dengan puji-pujian dan kemuliaan terhadap Nabi Muhammad s. mungkin mempunyai atau tidak mempunyai rangkap. Jumlah baris dalam serangkap. Pada permulaan puisi. tidak tentu. Selain itu. permainan kompang/hadrah. dikir/zikir berfungsi sebagai alat pendidikan atau didaktik iaitu mengingati khalayaknya tentang perkara-perkara yang baik dan yang perlu diikuti. Hati rindu kepada Nabi Muhammad. dan Nabi Muhammad s. puisi dikir/zikir bermakna puisi puji-pujian.t.Dalam perkembangan puisi Melayu tradisional. Allah hee Allah huu ya Allah.a.w. seperti dalam tarian dabus. dan tidak terikat kepada bentuk yang tertentu.w. Puisi ini dinamakan dikir kerana setiap ungkapan atau kata-kata maksud atau isi puisi yang dipaparkan diselang-selikan dengan kata-kata atau ungkapan puji-pujian terhadap Allah s. dikir/zikir juga sebagai ejen penyebaran dan pemantapan nilai-nilai positif dan akhlak yang baik keada masyarakat khalayaknya. Rangkap ini diulang-ulang sehingga adakalanya beberapa rangkap sebelum rangkap isi. Pada kasih penghulu kita Muhammad. ungkapan puji-pujian (zikir) terhadap Allah s. Kadang-kadang dikir/zikir mengambil bentuk-bentuk puisi yang lain seperti pantun. selain itu dikir/zikir sebagai alat hiburan di majlis-majlis sosial seperti majlis sambutan pembesar. Begitu juga rangkapnya. dan upacara sambutan maulidur Rasul. puji-pujian. serta menjauhi perkara-perkara yang buruk atau dilarang sama ada dari aspek agama (Islam) atau nilai masyarakat. Allah hee Allah huu ya Allah. Allah Muhammadun sahu ya Allah. Dikir/zikir tergolong dalam kesusasteraan rakyat kerana penyebarannya dilakukan secara lisan. Dikir/zikir dituturkan dalam upacara yang tertentu. bertolak ansur dan sebagainya. pengajaran atau tentang Nabi Muhammad s. hormat-menghormati. sama ada tentang ibadat. Berdasarkan isinya.a. jumlah perkataan dan suku kata dalam sebaris. Sentiasalah didapat daripada yang sempurna. (selawat) disusun sehingga membentuk satu rangkap yang tersendiri. Cahaya bulan empat belas petunjuk yang sempurna. Dikir/zikir juga merupakan puisi yang mengandungi isi tentang unsur-unsur agama. . Baddal hee ya maula. Allah he salli dona Allah.w. Dikir/zikir yang diucapkan atau yang dinyanyikan dalam upacara maulidur Rasul biasanya mengandungi unsur dakwah. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. Hee Allah Allah wabiza aalihi.w. mantera dan nazam. dikir/zikir sebagai gambaran masyarakat terutama dalam aspek kebahasaan dan nilai-nilai estetika. Akhir sekali.t. Dikir/zikir biasanya terdiri daripada ungkapan-ungkapan sejajar yang puitis. dan ajaran-ajarannya.a.a. syair. dikir/zikir merupakan puisi bebas.w. Dari segi bentuk. di samping sebagai pengawal nilai sosial dalam masyarakat seperti nilai kerjasama. dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s.

kepandaian. Secara keseluruhannya. persoalan tasawuf. Rubai karya Omar Khayyam pula telah diterjemah ke bahasa Melayu oleh tokoh bahasa dari Johor iaitu Mejar Dato Muhammad Said bin Haji sulaiman (1868-1955) berdasarkan versi Inggeris yang diterjemah oleh Edward Fitzgerald. Sumber: didokumentasikan oleh Ahmad Ali Salikin. dan Oleh sebab itu. . Isinya dalam satu rangkap. Lumut. genre ini tidak berkembang. agama. terutama dalam karya agungnya Mathnawi Ma nawi. dan nasihat kepada khalayaknya. hai yang budiman. dan sejarah. c/c. Itulah ingatkan dirimu yang berirfan. pengajaran. Allah hee Allah huu ya Allah. Dalam Kamus Umum Indonesia. Genre puisi ini bertemakan puji-pujian tentang kehandalan. Puisi ini berbentuk bebas dari aspek baris. Jalaluddin al-Rumi (1207-1273 M). Hudal le ma ti habur sere ya Allah. masnawi berfungsi sebagai panduan. puisi tersebut menjadi sebahagian daripada puisi warisan Islam. kekuatan. pola rima a/a/b/a atau a/a/a/a. Perak. rubai dikatakan sebagai puisi Arab empat baris. masnawi tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Daripada segi cirinya. Contohnya: Kemuliaan Insan Peri permulaan keadaan insan. Ada sarjana mengatakan rubai berbentuk sajak yang terdiri daripada empat baris (a/a/a/a) yang selalunya bertujuan falsafah atau tasawuf serta membentuk epigram. 1996. Dengan takdir lagi dengan ihsan. Apabila Parsi menerima Islam. Masnawi dalam bahasa Melayu diperkenalkan oleh Bukhari al-Jauhari menerusi karangannya Tajus Salatin. Budi itulah sungguh pohon ahsan. pengisian dalam rubai selalunya bertemakan falsafah. Contohnya: Budi Dengarlah olehmu. menakala suku katanya ialah antara lapan hingga dua belas suku kata. agama. jumlah barisnya terdiri daripada empat baris serangkap. nasihat dan sejarah. Rubai Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rubai berasal daripada sastera Parsi dan merupakan puisi tertua dalam bahasa tersebut. perkataan dan suku kata dalam sebaris. Dalam puisi Melayu tradisional. Supaya mengetahui perinya ini. Sebagai puisi yang bersumberkan puisi Arab-Parsi. Rubai dalam bahasa Melayu pertama kali diperkenal oleh Bukhari al-Jauhari dalam teks Taj al-Salatin. Tokoh yang identik dengan rubai ialah Omar Khayyam (1132). Puisi rubai bertujuan untuk panduan pendidikan. dan seterusnya. Masnawi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Masnawi identik dengan penyair terkenal Parsi. Walaupun begitu. b/b. nasihat. dan kemayhuran seseorang tokoh. terdapat pengawalan pada rima akhirnya seperti a/a. Puisi rubai diterjemah ke dalam bahasa Inggeris oleh Edward Fitzgerald (1809-1883) dan ini menjadikan rubai Omar Khayyam begitu terkenal.Baddal hee ya maula. dan temanya membawa persoalan yang bersifat falsafah.

Berzanji Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Pada dasarnya. Jikalau kau dapat harta alam ini. puisi ghazal berperanan sebagai alat komunikasi yang menyatakan cinta dan kasih sayang. Qit ah bererti potongan. Bagaimanapun. dan terdiri dariada 20 hingga 22 suku kata. sama ada cinta sesama manusia ataupun cinta manusia terhadap Tuhan. Karangan Bukhari al-Jauhari. Hussain(penye. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan segala ke sini pun adamu. Sungguhpun begitu. Ghazal Ghazal bermaksud puisi bersifat cinta. sama ada dalam ejaan asalnya (jawi) mahupun dalam terjemahan bahasa Melayu. Sajak puisi ini terdapat pada kata yang di belakang. baris-barisnya terdiri dariada ayat yang panjang-panjang. Tema ghazal berkaitan dengan persoalan cinta. Tajus Salatin. terdapat juga qit ah yang ditulis dalam keadaan terkawal.Kerana ahsan itu puri budilah.w. majlis perkahwinan (ucapan untuk pasangan pengantin). Berzanji bertemakan keagungan Allah dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. bentuknya ringkas. Dan Bukhari dengan taju itu fakir. Bukhari yang biasa.a. b c. Perulangan juga secara a b. Berzanji biasanya dilagukan untuk majlis-majlis seperti sambutan mauludur Rasul. yakni empat baris dalam satu rangkap. c d dan seterusnya. majlis bercukur rambut dan majlis khatam al-Quran. Puisi yang berasal dari Parsi ini merupakan sejenis nyanyian dalam kalangan orang muda yang dalam percintaan. 1996. Pada bahagian akhir. Orang yang berbudi itu kayalah. Seribu syukur keada Tuhannya. Jika lain maka lain jadilah. Sudah taju ssalatin fi lawhir. Hai Tuhanku. Justeru. berzanji menggunakan bentuk nazam dan syair yang dilagukan. Perkataannya tidak disukat banyaknya. pengubahnya menyelitkan namanya sebagai peleraian (takhallus). . Jika kamu mahu menjadi kaya. Bahawa ke sini jua namamu. keratan atau sebahagian. Qit ah Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Qit ah mula diperkenalkan dalam bahasa Melayu melalui Tajus Salatin. yang diulang-ulang. Yang bukan berbudi itu papalah. Rima akhir sesuatu rangkap atau rawi dalam bacaan berzanji ini adalah a/a/a/a. Minta selamat budi sentiasa. berzanji boleh didapati dalam bentuk iaitu berzanji nathar (bentuk prosa berirama) dan bentuk puisi. Panjangnya dalam lingkungan belasan baris.). minimum dua baris dan tidak sampai sepuluh baris. Mintalah budi bagimu cahayai. Sumber: Khalid M. secara umumnya puisi ini berpolarimakan a/a. Pada umumnya. Sebagai puisi tumpang. Dan budi kurang padamu di sini.

jika dilihat aspek isi. khususnya tentang pemikiran dalam agama. makna qit ah sukar ditafsirkan kerana qit ah menggunakan banyak perkataan Arab secara langsung. Dengarkan olehmu Kulluman alaihi fan. seloka biasanya mengutarakan isinya secara mengejek. Seloka biasanya mengandungi bahasa yang penceritaannya meleret-leret dan lanjut. Walaupun begitu. pengenal kepada peribahasa berirama ialah nada yang dibawa olehnya. puisi ini berbeza antara satu sama lain. Jika berangkap. Dari segi bentuk. Tema qit ah bersifat pemikiran dan renungan yang selalu membawa mesej yang bersifat luhur dan berfikiran tinggi (falsafah). Seloka tersebut bertujuan untuk menyindir masyarakat yang berperangai seperti watak-watak tersebut. seloka sama sahaja seperti puisi bebas yang lain seperti gurindam. Seloka biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk melengkapkan keseluruhan idea (Harun Mat Piah.Puisi qit ah ini diletakkan dalam kategori sajak yang separuh terikat. seloka berasal daripada perkataan Sanskrit. namun kadang-kadang ada kelainan rima pada baris yang tertentu. sehingga kadang-kadang seloka sama dengan peribahasa berirama. cerita Pak Pandir. tidak tentu barisnya dalam serangkap dan tidak tentu jumlah perkataan dalam sebaris. Ehwal Insan Jika kulihat dalam tanah itu pada ehwal segala yang insan. seuntai seloka merujuk keada cerita jenaka yang benar-benar dikenali dalam masyarakat seperti cerita Pak Kaduk. Oleh sebab seloka biasanya digunakan untuk menyindir atau berkias. Sungguhpun begitu. menyindir terhadap sesuatu kelakuan sesetengah anggota masyarakat melalui peribahasa yang disusun secara sejajar untuk menghasilkan irama tersebut. Jumlah perkataan dalam satu-satu baris pula tidak ditentukan dan kadang-kadang tidak seimbang. dan tidak menterjemahkannya. . sindiran atau dalam nada jenaka. 1989). yang setiap satunya mengandungi 16 suku kata. Peribahasa berirama tidak mengandungi nada-nada ejekan atau sindiran yang sinis tetapi seloka mengandungi ejekan dan nada-nada sinis. seloka merupakan sejenis puisi bebas dari segi rangkap (sama ada berangkap atau tidak berangkap). seloka iaitu sejenis puisi yang terdiri daripada yang terdiri daripada dua baris atau dua kerat. Dalam kesusasteraan Melayu tradisional. Cirinya hampir seperti syair dari segi pola rimanya. Dalam hal ini. talibun atau teromba. Tiadalah dapat kubezakan. tidaklah menghairankan mengapa seloka mengandungi banyak peribahasa yang selalunya disusun dengan cara yang senada atau mempunyai irama. Fana juga segala yang ada. iaitu ada yang panjang dan ada yang pendek. cerita Labai Malang dan cerita Emak Si Randang. dan kadang-kadang mengandungi nada atau perasaan yang asyik dan berkhayal. Seloka Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Dari segi istilah. Pada antara hamba dan sultan. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak dapat memahami qit ah lalu menyebabkan puisi itu kurang digemari. yang disusun dalam empat unit. Fungsi qit ah ialah untuk memberikan nasihat dan pengajaran. Dari segi isi. Seloka juga boleh jadi mempunyai rima atau tidak. Secara keseluruhan.

Fungsinya amat bergantung kepada isinya iaitu untuk menyindir. mengekal norma yang tertentu di dalam masyarakat yang telah dipersetujui oleh anggota masyarakat sejak turun-temurun. mengejek. Baris-barisnya memberikan dua macam gambaran. Teromba ini ada yang berangkap dan ada yang tidak. Fungsi seloka amat terbatas. melahirkan rasa benci terhadap sesuatu kelakuan manusia. puisi seloka digunakan untuk mengkritik sebarang perlakuan negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran. menggambarkan corak pemikiran masyarakat yang mengamalkannya. Ismail Hamid (1987) mendefinisikan talibun sebagai puisi berangkap tentang perincian sesuatu objek atau peristiwa. Demikian juga rima dan jedanya. dan gambaran objek-objek dalam situasinya masing-masing. memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang dan sebagai alat kawalan sosial atau protes sosial. Secara umumnya. Bersesuaian dengan sifat halus orang Melayu. syair. dan umumnya terdapat dalam genre lipur lara (cerita kaba) dalam kalangan masyarakat Minangkabau. peraturan dan undang-undang dibentuk. Puisi ini dikenali juga sebagai puisi adat. Mohd. Talibun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Harun Mat Piah (1989). membentuk dan membina satu masyarakat yang harmoni. menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat pada satu-satu masa dan zaman. Taib Osman (1979) mula menamakan talibun ini sebagai ikatan puisi bebas . Teromba dikatakan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau. Jumlah perkataan dan suku katanya dalam sebaris tidak tentu. Puisi ini menurut beliau merupakan puisi yang memakai kata-kata yang menimbulkan gambaran mata kerana kata-kata yang digunakan dapat menimbulkan pemikiran dan pendengaran tentang imej yang lantang dan bermakna. rubai. peraturan dan undang-undang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Selain itu teromba berfungsi sebagai alat kawalan sosial terutamanya dengan adanya adat. Secara ringkas teromba berfungsi memberi panduan dan pendidikan tentang cara hidup atau sistem hidup bermasyarakat yang baik dan harmoni melalui adat. iaitu gambaran bunyi seolah-olah kita mendengarnya. Puisi seloka tidak digunakan secara meluas sebagaimana peribahasa atau teromba. menyindir dan menempelak. menempelak seseorang. Terdapat pelbagai tema talibun yang terungkap dalam cerita-cerita lipur lara . juga tidak tentu. Kedua-dua gambaran ini berlatarbelakangkan alam Melayu. kerana pembentukan teromba jelas berdasarkan kebijaksanaan dan pemikiran yang dalam dan tinggi tentang falsafah hidup masyarakatnya. Berdasarkan struktur visualnya. teromba tergolong sebagai puisi tidak terikat kepada perbilangan adat atau kata perbilangan. seloka dapat menggambarkan masyarakat yang melahirkannya iaitu masyarakat yang amat mementingkan keharmonian dan ketatasusilaan. Teromba kadangkala menggunakan juga puisi Melayu tradisional yang lain seperti pantun. talibun.sindir giatnya selalu tajam dan bisa seperti mengejek. Teromba Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Teromba merupakan susunan adat yang disampaikan dalam bentuk puisi. dan mengandungi perasaan yang hiba dan rawan. Isinya mengandungi adat dan peraturan serta norma-norma hidup mesyarakat khususnya tentang undang-undang adat yang diamalkan dalam kehiduan sosial masyarakat yang melahirkan dan mengamalkannya. dan ungkapan tradisional (peribahasa berangkap).

kias ibarat. individu sasaran akan lebih mudah menerima daripada dikritik atau dicela secara langsung. Namun. Kemungkinan baris-baris itu tidak berhubungan dari segi rima tetapi terjalin dalam hubungan yang seimbang. Peribahasa Berangkap Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Peribahasa atau ungkapan tradisional yang mempunyai subgenre seperti bidalan. Menurut Ismail Hamid (1987) pengulangan ini terjadi kerana talibun sangat mementingkan bahasa yang berirama yang menjadi kegemaran masyarakat terutamanya dalam kalangan masyarakat Minangkabau. peribahasa berangkap juga boleh dikenal pasti berdasarkan ciri-ciri yang terdapat ada aspek struktur. Mohd. Za ba (1966). teliti dan menyeluruh. 1989). isi. talibun merupakan gambaran pemikiran masyarakat khalayak yang mementingkan perincian tentang sesuatu. Maksud daripada kata-kata ini ialah jika mengkritik (terutamanya menunjukkan kesalahan atau mencela) seseorang dengan menggunakan peribahasa. pepatah. Bahasa yang berirama ini digunakan secara meluas seperti berpidato atau semasa bergurau senda.Melayu yang didasarkan kepada fungsi puisi tersebut di dalam karya atau cerita tersebut iaitu memerikan kebesaran. Pengulangan ini ditambah pula dengan bentuk-bentuk pemerian yang lain sehingga terdapat pelbagai variasi dalam bentuk seperti engulangan di bahagian permulaan tetapi di bahagian akhir telah ditambah dengan ungkapan puisi yang lain. menegur atau mengkritik seseorang) dan sebagai alat pendidikan atau didaktik. yang merujuk kepada konsep pengulangan ini. Fungsi utama dan khusus talibun ialah untuk memerikan secara terperinci tentang sesuatu gambaran seperti suasana. baik dalam sebaris atau lebih. dan tamsil tidak tergolong dalam genre puisi kerana strukturnya bukan merupakan ungkapan atau kata-kata yang berangkap. peribahasa berangkap ialah ungkapan peribahasa yang terdiri sekurang-kurangnya dua keratan yang sejajar. memerikan kehebatan dan kecantikan sesuatu objek seperti pakaian. Selain itu ia berfungsi sebagai pembebas tanggungjawab perseorangan terhadap suatu kekuasaan (Alan Dundes. dalam pustaka puisi Melayu tradisional terdapat sejumlah besar peribahasa yang wujud dalam bentuk puisi. iaitu sebagai pembanding atau pelengkap kepada yang lain. Menurut Harun Mat Piah (1989). kehebatan dan keagungan sesuatu tempat seperti ibu kota dan bandar. perumpamaan. benda dan sifat manusia dalam bentuk yang ringkas. Taib Osman (1979) menamakan puisi ini sebagai peribahasa berangkap atau peribahasa berirama.Oleh: Qamarul . tema. lidah pendeta. Seperti bahasa lisan yang lain. perbilangan. memerikan keadaan dan kesibukan atau keajaiban sesuatu peristiwa dan suasana. Selain tema. talibun juga boleh dikenal melalui penggunaan bahasa berulang yang menjadi lumrah dalam pembentukannya. Wilkinsin menamakan puisi tersebut sebagai runs. Seperti puisi-puisi Melayu yang lain. Asas pembentukan peribahasa berangkap ialah peribahasa. Teknik pengulangan ini bukan sahaja wujud dalam penggunaan gaya bahasa tetapi pengulangan seluruh puisi tersebut. Oleh itu. manusia. sikap dan kelakuan manusia. Umumnya. tetapi disusun dan dibentuk dengan keindahan terutamanya dalam penggunaan gaya bahasa. peribahasa berangkap berfungsi sebagai alat komunikasi. sama ada secara formal (digunakan dalam adat istiadat tertentu) atau tidak formal (terutamanya untuk menyindir. dan fungsinya.

dan jumlah perkataan dalam sebaris atau urutan rimanya. Peribahasa berangkap terhadap dalam teromba. Mantera biasanya dicipta oleh pawang atau bomoh yang kemudiannya diturunkan kepada orang yang dipercayai dan orang yang akan menggantikan mereka dalam bidang perpawangan atau perbomohan. Dari segi penggunaan bahasanya. mantera dipercayai dapat menimbulkan kuasa ghaib atau konotasi magis untuk tujuan perubatan seperti untuk menyembuhkan penyakit (Harun Mat Piah. Mantera dapat dibahagikan keada empat jenis berdasarkan tujuan mantera tersebut diucapkan iaitu perubatan. Tujuan mantera ialah untuk menyembuhkan penyakit dan menghalau makhluk halus yang dipercayai mendiami sesuatu tempat atau yang mengganggu kehidupan seseorang dan masyarakat. sembur. Mantera juga merupakan puisi yang diwarisi daripada zaman purba yang sangat bergantung hidup dengan unsur-unsur alam. Mantera Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Mantera dikenali sebagai jampi. Mantera juga dijadikan pemanis. pengasih dan pembenci. seru. mantera merupakan jenis puisi bebas yang tidak terikat sama ada dari segi rangkap. Apabila dituturkan. Pawang atau bomoh ini merupakan orang perantaraan antara manusia dan kuasa ghaib yang dipercayai dapat memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat. pakaian diri. Mantera juga tidak boleh dituturkan sewenang-wenangnya tanpa bersebab kerana bahasa mantera dianggap keramat dan tabu. walaupun penggunaannya lebih eksklusif. Isi mantera biasanya mengandungi kata-kata puji-pujian yang mengandungi irama dan nada yang tertentu. cuca. kerana mentera hanya dipunyai dan dituturkan oleh orang tertentu sahaja seperti pawang dan bomoh. Terdapat juga penggunaan mantera dalam upacara-upacara . 1989). Oleh itu penguasaan uisi ini sekali gus dapat menunjukkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. Selain itu sebagai media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya (juga melambangkan kebijaksanaan masyarakat khalayaknya). namun dengan kedatangan Islam. baris. Teromba hanya dimiliki oleh indivividu yang memegang kunci adat seperti ketua adat atau ketua lembaga. Walaupun mantera telah tercipta sejak zaman bahari lagi. jika ditanya makna bahasa tersebut tidak dapat menerangkannya. uja. Tetapi jika berdasarkan perkembangan tamadun sekarang.Arifin Abdullah Fungsi yang seterusnya ialah sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam masyarakatnya. mantera digubah bahasa khusus dan sukar difahami oleh kebanyakan orang. mantera mungkin tidak lagi dicipta. pawang atau bomoh sendiri pun. Malahan. Pewarisnya yang terhad menyebabkan mereka dianggap sebagai golongan yang eksklusif dan istimewa. pekerjaan dan adat istiadat. mantera sangat terbatas penggunaannya. dan tangkal. tidak seperti pantun dan syair yang masih terus dicipta dan digunakan dengan meluas. Dari segi bentuk. Semakin banyak mereka mewarisi puisi ini semakin tinggi sanjungan masyarakat khalayaknya dan dapat menggambarkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. pengaruh Islam telah diserapkan ke dalam bentuk mantera dengan menambah nama-nama atau istilah-istilah yang ada kaitannya dengan Islam. Genre ini merupakan antara puisi Melayu tradisional yang popular di kalangan masyarakat Melayu selain pantun dan syair. Oleh itu. tawar.

seperti adat dan istiadat. mantera masih lagi menepati fungsi puisi iaitu sebagai alat pendidikan. sama ada berangkap atau tidak. Tiap-tiap baris atau serangkap dapat menyatakan satu keseluruhan idea. Contoh yang paling mudah dan nyata ialah syair Melayu. mempunyai rima atau tidak. malahan dapat meningkatkan daya kreativiti kanak-kanak juga orang dewasa. mantera pendinding berfungsi untuk melindungi khalayaknya daripada sebarang unsur jahat atau berfungsi untuk memberi keluarbiasaan dan keistimewaan kepada pengamal dan khalayaknya. teka-teki membawa pelbagai tema. Kadang-kala teka-teki membawa nada jenaka. terdiri daripada sebaris atau beberapa baris yang berturutan. Malah ada segelintir generasi baru sama sekali tidak mengenalinya. mantera pekerjaan digunakan dalam pekerjaan supaya setiap usaha yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang lumayan. Secara umumnya. beberapa genre sastera tradisi Melayu mengalami kepunahan dan cenderung dilupakan masyarakat.T. Dua buah antologi teka-teki yang terkenal ialah Teka-Teki yang diselenggara oleh O. dan norma masyarakat khalayaknya. dan mentera adat istiadat pula digunakan dalam upaca-upacara adat dan istiadat. Pencita teka-teki adalah seorang pemerhati yang peka dan seniman yang aktif. teka-teki berfungsi sebagai bahan hiburan dan pengisi masa lapang bersama keluarga atau sahabat handai. gambaran sistem projeksi masyarakat termasuklah aspek keindahan dan alat pengesahan sesuatu institusi masyarakatnya. teka-teki dalam sastera tradisional terbahagi kepada dua bentuk utama iaitu prosa dan puisi. Dessek(1918) dan Kitab Gemala Hikmat oleh Sulaiman bin Muhammad. Bagaimanapun. Mantera tidak boleh digunakan secara sembarangan. Ads by Google ARKIB : 29/10/2007 Syair Melayu . alat pemantapan sesuatu sistem. teka-teki merupakan puisi lisan yang popular. Jika berangkap. jumlah perkataan sebaris. sesomba atau gurindam. tidak tentu jumlah baris serangkap. secara umumnya. teka-teki yang tergolong dalam bentuk puisi mungkin ditemui dalam bentuk syair dan antun atau dalam ungkapan-ungkapan puitis yang lebih bebas seperti talibun. nilai.Khazanah yang perlu dipertahankan Oleh Azman Ismail BERDASARKAN hakikat. Sejenis puisi yang tidak terikat. Sesuai dengan fungsinya. Teka-teki Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Berbeza dengan puisi-puisi yang lain. Nur oleh Munsyi Sulaiman(1907) dan Teka-Teki Warisan oleh Inon Shaharuddin Abdul Rahman(1988). ada juga yang menguji kecerdikan dan akal fikiran. penumpuan lebih kepada benda-benda yang paling hampir dengan kehidupan manusia sehari-hari dan alam sekeliling. Mantera untuk perubatan berfungsi untuk menyembuhkan penyakit. Ia hampir tidak dapat . Perwarisan mantera haruslah melalui upacara-upacara yang tertentu sesuai dengan genre mantera itu sendiri sebagai puisi yang bercorak sakral dan penuh dengan pantang larang.

syair masih dicipta. mendidik serta mengkritik sesuatu secara beralas dan berlapik. Beliau berkata demikian ketika membentangkan kertas kerjanya pada Seminar dan . Namun. fungsi dan cara penyampaiannya. Oleh itu. Sumber hiburan moden yang berasaskan teknologi digital dan sebagainya secara berleluasa mengikis nilai tradisi dan fungsi genre-genre kesenian tradisional tersebut termasuk syair. secara umumnya. Sebuah rangkap puisi menjelmakan pemikiran. Dengan demikian wajar sekali genre ini diperluas dan diberikan nafas baru sesuai dengan matlamat. fungsi keagamaan. pendidikan dan pengukuhan sistem kekerabatan sebagaimana kedudukannya dalam masyarakat tradisional. Genre puisi tersebut terus berkembang dengan pemberian pelbagai sentuhan bukan sahaja dalam aspek tema tetapi kreativiti seni. Mak Yong dan Penglipur Lara telah tersungkur dimamah modenisme dan globalisasi. syair adalah salah sebuah daripada genre-genre puisi Melayu tradisional Nusantara yang cukup popular dan tersebar amat luas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. katanya. Antaranya. di samping mengekalkan ciri-ciri puisinya dari segi genre. Dan. ia menjangkau aspek sains dan teknologi. Syair sebagai sebuah genre puisi dapat diabadikan dalam pelbagai bidang sekali gus memberi ruang untuk penyair. Sarjana dan pengkaji kesusasteraan tradisional. sama ada sebagai hiburan.bertahan sebagai sebuah hasil seni dan khazanah keilmuan Melayu akibat pergeseran nilai yang berkembang dalam masyarakat hari ini. bukan hanya masyarakat Melayu tetapi juga semua warga dunia. pencipta atau penggunanya untuk berkreatif dengan cukup berkesan. jumlah khalayak yang meminati genre puisi ini masih terlalu kecil jika ia dibandingkan dengan hiburan popular yang jauh berkembang pesat di Malaysia dan Nusantara hari ini. penulis. wawasan dan cita rasa masyarakat. Ia sama seperti genre sastera tradisional lain seperti perumpamaan bahasa dan pantun yang mencerminkan kesopanan dan kehalusan budi masyarakat Melayu tradisional. diterbit dan dihayati dalam pelbagai majlis adat serta aktiviti seni. Syair kini seolah-olah kehilangan makna. Dr. metafizik. Harun berpendapat. perlu ada usaha untuk mengemas dan memperkasakannya fungsi syair yang bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga bidang falsafah. sejarah. lagu dan sebagainya. sesuatu perlu dilakukan dengan gigih serta berkesan supaya syair terus kekal bersaing ditengah-tengah suburnya pelbagai kesenian popular. dalam era yang boleh disebut pascamoden ini. Apa yang diperlu dilakukan oleh sarjana-sarjana tempatan supaya syair mampu mengekalkan fungsi atau setidak-tidaknya mampu bertahan sebagai khazanah kesenian dan akal budi Melayu dalam era globalisasi? Wajarkah kita hanya mengambil sikap tunggu dan lihat ketika beberapa genre kesenian Melayu seperti Mek Mulong. nilai-nilai moral dan akhlak. Perkembangan syair dalam masyarakat dan persuratan Melayu berlaku dengan pantas dan luas sama ada dari segi masa mahupun jumlah. Harun Mat Piah berkata. Malah. kebijaksanaan dan kematangan akal budi Melayu dalam mengamat.

Dalam erti kata lain. Pendapat Harun turut dipersetujui oleh dua sarjana Indonesia. Beliau turut melancarkan seminar mengenai puisi Melayu tradisional. Masyarakat Melayu Sumatera Utara memiliki struktur sosial yang juga digunakan di belahan dunia Melayu lainnya seperti Malaysia. Aceh dan Kalimantan. kita dapat membayangkan betapa besar jumlah khalayaknya. Kewujudannya bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga falsafah dan keilmuan Melayu. Jika syair menjadi milik masyarakat Melayu di Malaysia. pengukuhan syair akan mampu mencipta pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kandungan sastera puisi tradisional tersebut sebagai sebahagian elemen pendidikan. syair Melayu perlu diketengahkan dalam apa jua medium supaya ia sentiasa hidup. Riau dan Kalimantan. Seminar bertema Melestarikan Syair Sebagai Warisan Bangsa tersebut dirasmikan oleh Pengarah APM. . Sumatera Utara. Muhammad Takari Jilin Syahrial dan Fadlin Jaafar dalam kertas kerja bersama mereka. kata mereka. Prof. pembinaan moral dan bahkan keagamaan. relevan dan diterima oleh masyarakat moden hari ini.Bengkel Syair Melayu di Akademi Pengajian Melayu (APM). Dalam pada itu Harun berkata. Universiti Malaya. pengukuhan syair tradisional Melayu itu sejajar dengan falsafah dan keilmuan Masyarakat yang tetap berpijak pada akar budaya dan nilai-nilai luhur. Kedua-duanya berpendapat syair adalah salah satu hasil sastera tradisional yang juga berkembang di Sumatera Utara. Bagaimanapun ia hanya bersifat teoritikal seandainya tidak ada sebarang usaha untuk memperkasa dan menggilap kembali keindahan dan ketinggian ilmu serta falsafah Melayu yang terkandung dalam puisi tradisional itu. Seperti yang diharapkan oleh Harun. Struktur ini memberikan kesan kepada keberadaan kesenian dan sastera seperti syair tersebut. baru-baru ini. Riau. Madya Datuk Zainal Abidin Borhan.