AKADEMI PENGAJIAN MELAYU JXEA 1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU TAJUK: PUISI MELAYU LAMA CERMINAN KETINGGIAN

AKAL BUDI NAMA : RAMIZAH BT SULAIMAN NO. MATRIK : JEA 080113 NO. K/P : 881204-06-5168 NAMA PENSYARAH : DR. AMRAN MUHAMAD PENGENALAN Puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik yang menceritakan berkaitan akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan, merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman-berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah, pantun, gurindam dan peribahasa.1 Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi, pandangan alam semesta (worldview) dan komponen nilai serta akhlak. Dalam konteks epistemologi, ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Sementara itu, dalam aspek komponen pandangan alam semesta, masyarakat Melayu meletakkan Allah sebagai sumber panduan tertinggi dalam pemikiran dan aktiviti. Aspek komponen nilai, moral, etika, dan akhlak berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang sesuatu yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran, kebaikan dan keindahan.2 Dalam konteks sastera Melayu, genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Pengaruh daripada puisi tradisional menggabungkan nilai estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Secara umumnya, budi didefinisikan sebagai akal atau daya fikir untuk memahami sesuatu yang konkrit atau abstrak, yang praktikal ataupun teoritikal. 1http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisitradisional/ 2http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisi- tradisional/ PANTUN BUDI CERMINAN KETINGGIAN AKAL BUDI Sutan Muda dari Lampung, Memikul cangkul dengan bajak, Singgah minum di lepau nasi; Sudah serkah tempat bergantung, Telah patah tempat berpijak, Budi yang baik tetap di hati Banyak orang di Bukit Cina, Daun nanas serak-serakan, Burung tempua di pohon saga; Zaman sekarang ringgit berguna, Emas perak jadi taruhan, Budi baik terpinggir juga. Padi bukit padi huma, Taruh mari di dalam peti, Dibawa orang ke Tanjung Jati; Budimu tuan saya terima, Sudah terlekat di dalam hati, Terpahat kukuh hingga ke mati. Buah lada lebat di pangkal, Gugur daun dengan buahnya, Dibawa dagang pergi seberang; Sungguh ringgit penuh sekapal, Budi tiada apa gunanya, Nama pun tidak disebut orang. Dari Johor ke Majapahit, Singgah berlabuh di Pulau Bangka, Ambil muatan gula dan rempah; Jika masyhur budi yang baik, Jangan pula mengada-ngada, Orang keliling jadi menyampah. (Sumber: Hamidah Adam, Batu Pahat, Johor, 2001)3 3 Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BIBLIOGRAFI BUKU Ab. Rahman Ab. Rashid, Mohd Rosli Saludin dan Zakaria Perngis, 2003.Analisis Autentik Sastera-Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Harun Mat Piah, 1989. Puisi Melayu Tradisional:Satu Pembicaraan genre dan fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Bn

Haji Musa,Ph.D. 2001. Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu-Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. LAMAN WEB Perbilangan Adat Melayu, h ttp : //p en yai r. w o r d p r es s . co m/categ o r y/p u is i- tr ad is io n a l/ Ads by Google

NAZAM Nazam ialah puisi yang berasal dari kesusasteraan Arab-Parsi. Mengikut Kamus Dewan (1994:858) Nazam ialah perkataan Arab yang bermaksud gubahan puisi seperti sajak dan syair, bernazam adalah bercerita dengan lagu, bersajak atau bersyair, manakala menazamkan bermaksud menceritakan dengan lagu atau mengubah dan menyajakkan. Kamus Dewan juga memberikan kata lain yang digunakan untuk nazam iaitu nalam. Mengikut Kamus At-tullab Arab-Melayu (1994:) nazam dalam bahasa Arab bererti merangkai, mengarang, menyusun dan mengatur. Makna ini termasuklah merangkai, mengarang dan menyusun kata-kata dalam mencipta puisi. Dalam Kamoes Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau, (Jakarta,1935) tidak dijumpai kata "nazam", namun dapat disamakan dengan "nalam", iaitu banalam (bernazam) ialah bertjerita dengan lagu terutama tentang agama atau yang berisi pengajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,terbitan Balai Pustaka 1988, ditemukan kata "nalam" dan "nazam". "Nalam" adalah gubahan sajak (syair, karangan); sementara bernalam, bermaksud membaca puisi atau bercerita dengan lagu; bersajak (bersyair). Mengikut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984) mengatakan "nalam": gubahan sajak, syair atau karangan); "bernalam" bermakna bersajak atau bersyair; bercerita dengan lagu; "menalamkan" adalah menyajakkan; menceritakan dengan lagu. Definisi-definisi di atas menunjukkan bahawa dalam bahasa asalnya, nazam bermakna puisi secara umum. Di samping itu istilah bernazam pula digunakan bagi maksud berlagu. Di dalam hal ini istilah Nazam mengalami kedudukan yang sama dengan istilah syair dan gurindam. Ketiga-tiga perkataan itu diambil dari bahasa asing. Syair dan nazam diambil dari bahasa Arab, gurindam pula berasal dari bahasa Tamil. Ketiga-tiga perkataan ini bermaksud gubahan puisi secara umum di dalam bahasa asal masing-masing. Setelah diterima ke dalam bahasa Melayu perkataan-perkataan ini kemudian mengalami pengubahsuaian dan digunakan sebagai istilah teknikal yang merujuk kepada sesuatu jenis puisi yang mempunyai struktur, isi dan fungsi yang tersendiri. Perkataan nazam yang digunakan sebagai istilah teknik kepada suatu jenis puisi mula ditemui dalam Tajus Salatin yang dikarang oleh Bokhari al-Jauhari kira-kira dalam tahun 1603. Istilah nazam dalam konteks puisi Melayu tradisional yang diterima pada masa ini merujuk kepada sejenis puisi tradisional yang mempunyai beberapa ciri khas. Ciri-ciri utama nazam adalah seperti di bawah: 1. Gubahan puisi yang mengandungi dua baris serangkap. Dalam aspek ini ia menyerupai pantun dua kerat tetapi tidak mempunyai pembayang maksud. Kedua-dua

baris adalah maksud. 2. Skima rima Nazam ialah a-a, b-b. Namun begitu skima rima ini tidaklah terlalu rigid. Terdapat nazam yang selepas beberapa rangkap, skima rimanya menjadi agak longgar. 3. Lazimnya, tiap-tiap baris nazam terdiri daripada lima atau enam perkataan menjadikan sukukata antara sepuluh hingga dua belas. Namun begitu ada juga yang lebih daripada enam perkataan dan mempunyai hingga 20 sukukata. 4. Bilangan baris pada sesuatu nazam adalah tidak terhad. Ada nazam yang panjang hingga seribu rangkap. 5. Nazam adalah puisi yang bertemakan keagamaan seperti menceritakan tentang hukum hakam dan kisah kehidupan Nabi Muhammad saw. 6. Dari sudut gaya bahasa, terdapat banyak penggunaan perkataan Arab. 7. Ciri signifikan dalam Nazam ialah ia dimulakan dengan puji-pujian terhadap Allah dan selawat ke atas Nabi. Baris yang berupa puji-pujian dan selawat ini diulang-ulang hingga ke baris akhir. 8. Nazam biasanya disampaikan dengan lagu yang agak rancak,lazimnya diiringi paluan rebana 9. Pada masa ini nazam biasanya dinyanyikan dalam majlis-majlis berendoi dan majlis-majlis keagamaan yang lain Perkembangan Nazam di Tanah Melayu Nazam tidaklah begitu terkenal seperti pantun dan syair. Tidak banyak penyelidikan yang telah dijalankan ke atasnya. Bahkan, Vladimir Braginsky (2004:491) berpendapat bahawa hanya dua subgenre puisi tradisional yang masih subur di dalam kesusasteraan Melayu bertulis iaitu pantun dan syair. Perkembangan nazam hanya terbatas kepada beberapa buah negeri, iaitu Terengganu, Pahang dan Melaka sahaja. Mengikut sejarah, nazam dibawa ke Asia Tenggara pada abad ke 16 oleh pedagang dan alim ulama yang menyebarkan agama Islam ke Alam Melayu. Nazam, di samping syair, adalah puisi yang lahir dari kedatangan dan perkembangan kesusasteraan Islam sejak zaman Kerajaan Pasai hingga ke empayar Melayu Melaka. Mereka menggunakan nazam untuk menyampaikan ajaran Islam, mengajar hukum hakam dan kisah Nabi-nabi. Selepas kejatuhan Melaka, Aceh telah muncul sebagai pusat perkembangan dan kekuatan kesusasteraan Islam. Di sinilah lahirnya pengarang dan pujangga Melayu yang turut menghasilkan karya-karya agung. Pada peringkat awal, pengarang-pengarang Aceh telah memperkenal dan menterjemah karya-karya Arab dan Parsi ke dalam bahasa Melayu. Hal ini dituruti dengan percubaan untuk mencipta puisi dalam bahasa Melayu dengan menggunakan gaya atau metrum puisi Arab Parsi. Kegiatan ini menyuburkan perkembangan syair dan nazam. Hasil usaha pengarang-pengarang Aceh ditemui di dalam sebuah naskah pada 1296H/1879M. Di dalamnya terdapat terdapat sebuah puisi diberi jodol Aqidat al Awam. Akan nadham ini Aqidat al Awam Daripada yang wajib bagi agama sudah tamam

terjemah nadham tiada boleh disebutkan kerana gharib lagi miskin kehinaan tiada warith tiada kaum sangat terdagang memintak sedekah mana-mana negeri orang siapa-siapa yang kasih dengan sayang jangan dengki jangan benci jangan wayang kerana sebab hancur hati kedukaan tinggal negeri tinggal kampung percintaan siapa melihat salah silap minta maafkan jikalau kasih dengan insaf tuan baikkan dengan serta nahi kita loghat serta ...........semuhanya tuan angat empat ilmu tua sudah faham dengan tahqiq mana yang salah tuan ubah dengan........... jikalau tuan tiada tahu yang demikian baik tuanku mengikut yang ada dalam suratan satu huruf satu baris satu titik haram atas tuan mengubahkan bertukar balik itulah nasihat daripada hamba tuan kabul supaya di akhirat jadi senang tiada berhadul kerana hamba baharu datang tiada fasih Bahasa Melayu baik tuanku tolong fasrih. (Teuku Iskandar , 1995:438)

Karya ini merupakan puisi yang ditulis dalam dua baris serangkap dan berima di hujungnya. Pada rangkap pertama dan kedua pengarang (atau penterjemah) menyatakan usahanya untuk menterjemahkan puisi tersebut dari bahasa asing, jelasnya bahasa Arab, ke dalam Bahasa Melayu. Puisi yang sedang diterjemahkan itu diistilahkan olehnya sebagai nadham. Di samping itu terdapat sebuah puisi yang dberi tajuk Nalam (Nazam)Peraturan Alif yang disebut oleh Braginsky (2004:752). Nalam (Nazam)Peraturan Alif berkemungkinan dikarang pada abad ke 18. Rangkap pertama dimulakan dengan huruf alif, rangkap kedua dimulai dengan huruf ba, ketiga dengan sa dan seterusnya. Nazam ini mungkin diperbaharui dan menjadi Nazam Alif Ba Ta yang agak terkenal

(Aliff)Allah menjadikan kesekelian alam Langit dan bumi. laut yang dalam Percaya Rasul alaihissalam Suruh dirikan agama Islam (Ba) Baru hukum akal Qidam dan Baqa sedialah kekal Tak dapat lagi hendak disangkal Jika hendak faham kajilah akal (Ta) Tajamlah akal menuntut ilmu Supaya jangan kita tersemu Rajinkan belajar jangan jemu Pada yang lain jangan diramu (Sa) sabil tak billah liku bahri Ilmu pengetahuan wajib dicari Supaya menjadi lebai yang qari Banyak rahmat Allah memberi (jim) Jadikan Allah Tuhan yang Kaya Nabi Muhammad Rasul yang mulia Disuruh beriman serta percaya Suruh menyembah Tuhan yang esa (Ha) Hadis Quran buat ikutan Kasi agama serta amalkan Jangan diingkar suruhan Tuhan Jika diingkar terimalah keazaban (Kho) Khabar yang benar hendak dipercayai Segi agama jangan dicemuhi Agar hidup bahagia berseri Rahmat petunjuk Tuhan cucuri .di Perak. Nazam Alif Ba Ta mengandungi 58 rangkap. rangkap kedua bermula dengan ba dan seterusnya. khasnya tentang ketinggian ilmu dan iman. Rangkap pertama bermula dengan huruf alif.Nazam ini memperkatakan tentang kemuliaan agama Islam. Melaka.

d-a. Ciri ini juga membezakannya daripada pantun dua kerat. iaitu puisi yang terdiri dari dua baris menepati huraian Zaaba bahawa Nazam adalah puisi yang rangkapnya dihitung dua-dua serangkap dengan skima rima a-a. b-a. Nazam juga berbeza dari syair yang kebanyakannya mengandungi empat perkataan sebaris dengan sepuluh sukukata. Pada masa sangat umum syiriknya Dengan sebab sangat banyak jahilnya Maka menunjuklah ia akan kita Dengan bujuk bagi nasihat yang nyata Tunjuk pula hingga perang dengan pedang Maka nyatalah agama putih terang . Dari sudut gaya bahasa nazam banyak menggunakan perkataan yang berasal dari bahasa Arab terutama perkataan yang berkaitan dengan agama Islam. Kedua puisi yang dipetik di atas memperlihatkan ciri-ciri nazam yang dikenali pada hari ini. Naskah awal nazam yang ditemui ditulis di dalam tulisan jawi. Baris nazam mungkin lebih panjang daripada syair dan pantun. Mohamad Shaidan. Ciri yang signifikan di dalam nazam ialah ia dimulai dengan puji-pujian dan pengucapan syukur terhadap Allah SWT dan selawat ke atas nabi. c-a.1994:286). Rima syair ialah a-a-a-a sementara rima nazam ialah a-a atau a-b. d-b dan d-e. b-b.2000:494-500) Struktur Nazam. iaitu mengandungi lebih daripada lima perkataan dan mencapai hingga dua puluh sukukata.( sumber: Wahyunah Haji Abd. Sesuatu rangkap mesti dikaitkan dengan rangkap-rangkap yang lain untuk membawa satu tema utama dan tema itu adalah tema keagamaan. (Harun Mat Piah.. Dalam hal ini ia menyerupai pantun dua kerat. Bezanya nazam tidak mempunyai pembayang maksud. c-b. Skima rima ini tidak terlalu rigid dan boleh juga menjadi a-a. Contohnya: Puji itu bagi Allah yang tunggal Yang tiada ada baginya itu misal Yang menunjuk atas wajib wujudnya Itu oleh ni kainat samuhanya Maka salatul-Llah dan salamnya Itu turun kedua atas Rasul-Nya Muhammadin yang dibangkit akan dia Dengan surah tauhid Tuhan yang sedia.Gani. Serangkap nazam tidak boleh berdiri sendiri. kedua-dua baris adalah maksud.

Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad. Terdapat kosa kata dari Bahasa Arab dan istilah agama seperti salatul-Llah. Dan ini memberikan kesatuan dan ikatan seperti tali yang merangkai bait-bait atau rangkap-rangkap tersebut. Sebahagian besar isinya membicarakan ilmu tauhid. 1977:288). pemuda. puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad saw. nazam juga telah digunakan bagi menyampaikan nasihat dan panduan kepada pemerintah dan pemimpin. Ciri-ciri ini selaras dengan makna nazam pada asasnya iaitu merangkai misalnya merangkai mutiara atau merangkai bunga-bunga pada satu tali.Petikan di atas adalah dari Nazam al-Jawahir al-Samiyah. yang disebutkan berturut-turut iaitu salasilah keturunannya. Contoh nazam yang demikian ditemui dalam Tajus Salatin yang berbunyi: Bahawa bagi raja sekalian Hendak ada menteri demikian Yang pada suatu pekerjaan Sempurnakan segala kerajaan Menteri inilah maha tolan raja Dan peti segenap rahsianya sahaja Kerana kata raja itu katanya Esa ertinya dan dua adanya . Rasul. Dari segi bentuk dan isinya menepati definisi nazam yang dihuraikan di atas. Dari aspek isi. cerita hikayat dan sebagainya. iaitu mengenal dan memahami sifat 20. (sumber: Harun Mat Piah. khasnya untuk masyarakat yang tidak mahir di dalam bahasa Arab dan tidak mampu membaca kitab-kitab yang lebih tebal. serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. nazam tidaklah seluas pantun dan syair yang meliputi seluruh bidang dan kehidupan manusia. Syair juga pada mulanya digunakan untuk tujuan menyampaikan ajaran agama. Nazam berfungsi sebagai media pembelajaran agama. tauhid. Syirik dan sebagainya. Namun syair telah mengalami perubahan dan digunakan untuk menyampaikan cerita sejarah. Baris-baris yang mengandungi puji-pujian ini diulang-ulang supaya dapat memberi kesatuan tema kepada keseluruhan nazam yang disampaikan. hingga diangkat menjadi rasul. Selain menyampaikan pengajaran agama. Nazam juga menyerupai berzanji yang mengandongi doa-doa. Hal ini jelas dinyatakan di dalam Nazam Mukadimah daripada kitab Tanbih al-Kusla: Telah tamat nazam ini dengan berkat Nabi kita yang dibenarkan mukjizat Aku nama nazam ini Mukadimah Bagi orang baru belajar ilmu Allah Ini bermakna dari segi isi. remaja. masa kanak-kanak. surah.

Nazam yang ditemui termasuklah Tahfat al-Wildan. Nazam tersebut adalah hasil terjemahan daripada Nzam Arzal an-Nas oleh Ahmad bin Haji Abd. al-Jawahir al-Saniyyyah. Nazam Kanz al. khususnya untuk anak-anak sekolah. 1989:283). Mokhtasar.Ula menceritakan riwayat hidup Rasullullah Saidina Muhammad itulah Rasul yang tinggi Zat dan sifat dan nisab dan perangai yang mulia Dan ia ituah langit yang ke atas bandingnya Dan anbia lainnya tu bawahnya ia. yang merupakan Mufti negeri Melaka tahun 1944. Tanbih al-Kusla lebih merupakan buku permulaan dalam ilmu fikah.Raof. Sebuah daripadanya terbit beberapa kali dan luas penyebaran khususnya di Terengganu. (sumber: Harun Mat Piah.Maka menteri yang demikian perinya Ada keadaan raja dirinya Jika raja dapat adanya itu Dapat peti rahsianya itu.Ali Bachik (2004:10) perkembangan nazam di Melaka berlaku di kalangan kaum lelaki dan kaum wanita. Kaum lelaki membaca nazam di surau di antara waktu maghrib dan Isyak terutama pada bulan Rabiul Awal. Kebanyakan nazam beliau mengandungi kisah hidup Nabi Muhammad sejak baginda dilahirkan. Di Melaka terdapat sebuah teks nazam berjodol Tanbih al-Kusla. Tuk Engku Besar Terengganu juga telah mengarang beberapa buah buku agama yang ditulis dalam bentuk nazam. Mengikut Zaaba naskah nazam yang terkenal ialah kitab Kitab Kanz al. dan Sullammal-Taufiq. Mengikut Mohd. Dia iaitu matahari yang lebih cahayanya Dan anbia lainnya itu bintangnya ia Mana samakan dia oleh Rasul yang lain Pada tingginya itu dan murahnya ia Dan ialah laut yang sangat luasnya Dan ombaknya yang limpah pada alam ini ia Dan ialah awan yang menghamburkan hujan Pada daratan rata dan lautnya ia Lagi ialah angin yang dilepaskan dia Dengan tiada hingga pada alam ni ia Nazam juga menjadi kesenian yang dipraktikkan di Melaka. Kaum wanita pula .Ula yang dikarang oleh Al-Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin al-Idrus yang terkenal dengan nama Tuk Engku Besar Terengganu. Sirat al-Nabawiyyah.

iaitu dengan lebih ditinggikan dan dipanjangkan. atau setelah selesai mengaji Al-Quran. Nazam-nazam itu dimiliki oleh beberapa orang respondennya yang pernah belajar di pondok pengajian agama semasa mereka masih muda. Mu/hamm /ma/durrr /Ra/sull /lul/Lahhh /.membaca nazam sambil menganyam tikar pada waktu malam. sering menggunakan nazam untuk menidurkan anak-anak dan cucu mereka. Lagu zikir Lagu zikir menggunakan nada yang rendah. diikuti dengan pendek dan rendah pada sukukata kedua. Lagu Nazam Lazimnya Nazam disampaikan dengan berlagu. Mereka memberi maklumat bahawa Nazam-nazam tersebut dilagukan selepas sembahyang fardhu sementara masuk waktu seterusnya. sesuai untuk tempat seperti surau. Hal ini diulang pada sukukata ketiga dan keempat hingga ke akhir. Pengulangan perkataan dan ungkapan yang terdapat pada nazam adalah sesuai untuk diserapkan ke dalam zikir . Laa /i/laa /ha/ ill /lal/Lahhh /. Ka/mi/mu/ laa /na/zam/i/ nii /de/ngan/na/ maaaa /(12 sukukata) Al/lah/yang/memm /be/ri/fa/ hamm /kan/a/ga/ ma /12 sukukata) Deng/ki/pa/ daaa /nya/sau/da/raaa /se/ke/ lian (11 sukukata) Sau/da/gar/Me/ sir /ya/Al/lah/Na/bi /Yu/sof /di/jual/kan /(15 sukukata) Lagu Nasyid Di dalam majlis-majlis keramaian nazam dilagukan dengan lagu yang lebih rancak dan nada yang lebih tinggi untuk menimbulkan kemeriahan tetapi lembut dan terkawal sesuai dengan senikata yang berunsur keagamaan Mengikut catatan Mohd . Orang-orang perempuan. Baris pertama dimulakan dengan intonasi panjang dan tinggi pada sukukata yang pertama. Melodi seperti ini boleh disebut sebagai melodi terbuka dan mudah disesuaikan dengan bilangan sukakata nazam yang tidak terhad. Sukukata yang akhir setiap baris diberi penekanan. Lagu nasyid untuk nazam yang disampaikan di tempat-tempat keramaian khasnya majlis-majlis keagamaan. Salami Simon (1990:56) menemui beberapa buah nazam yang ditulis dan disampaikan di dalam bahasa Jawa khasnya di daerah Sungai Besar Selangor. Nazam juga dibaca dengan rentak pendek panjang dan penekanan kepada sukukata yang keempat. Secara umum lagu nazam boleh dibahagikan kepada dua kategori. Baris kedua dimulakan dengan pendek dan rendah pada sukukata yang pertama dan tinggi dan panjang pada sukukata yang kedua. khasnya ibu-ibu dan nenek-nenek. Lagu atau intonasi zikir untuk Nazam yang dibaca di surau-surau.

khatam Al-Quran. Nadanya lebih rendah dan tidak memerlukan lantunan atau ketinggian suara atau pernafasan yang baik . Terdapat beberapa versi lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan-kumpulan yang bergerak di Merlimau. Jika syair merupakan persembahan yang dibawa oleh tukang syair yang dianggap mempunyai kebolehan istimewa. maka nazam lebih merupakan partisipasi bersama. meninggi.Ali Bachik (2004:15). Lagu-lagu nazam biasanya disampaikan secara beramai-ramai oleh murid-murid sekolah agama rakyat. lagu ini lebih popular di Tanjung Bidara dan Tanjung Keling. Sehingga sekarang terdapat lagu-lagu nazam yang dinyanyikan di dalam upacara berendoi.Ramlee mempopularkan lagu Naam Sidi menjadi lagu Gambus Jodoh (dari filem Madu Tiga) dan Tolong Kami Bantu Kami (daripada filem Tiga Abdul). Irama nazam lebih rancak dan temponya cepat. Tujuannya untuk memudahkan pelajar-pelajar mengingati dan menghafal bahan-bahan yang dipelajari. Seniman Agung P. lagu yang paling banyak digunakan untuk nazam ialah lagu yang dikenali sebagai Abdaubis yang berasal dari berzanji. mendayu. dan beralun. Selain di tempat-tempat belajar. Jasin. Orang ramai yang datang ke sesuatu majlis seringkali akan turut bernazam bersama-sama ahli kumpulan. Lagu nazam lebih mudah dan tidak memiliki range nada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang mencabar kemampuan seorang penyampai. Ia merupakan penyertaan beramai-ramai bukan sahaja oleh pelajar-pelajar yang menyertai kumpulan nazam tetapi juga pendengar-pendengar yang kebanyakannya tidak boleh membaca atau tiada kesempatan membaca. Adab membaca mesti dimulakan dengan duduk tertib dan memberi salam dan membaca bismillah. Di negeri Pahang dan beberapa tempat lain. nazam juga dinyanyikan oleh kaum wanita semasa mendodoikan anak. Syair mempunyai bentuk melodi yang panjang. Dengan Bismillah kami mulai Alhamdulillah wassala tannabi . berselawat atas nabi. Keharmonian irama syair akan terjejas jika bilangan sukukata tidak terkawal. Nazam boleh dinyanyikan tanpa muzik pengiring dan boleh juga diiringi dengan alat muzik percussion seperti gendang dan rebana. Terdapat juga lagu nazam yang diserapkan ke dalam lagu-lagu oleh pencipta-pencipta lagu moden. Pada masa ini. nazam lebih merupakan aktiviti rakyat yang dilagukan di kampung-kampung terutama di tempat-tempat belajar agama. bernada melankolik. Hal ini tidak terjadi di dalam nazam kerana iramanya boleh disesuaikan dengan panjang pendek sesuatu baris. Nazam biasanya dinyanyikan secara beramai-ramai sedangkan syair disampaikan secara solo dan memerlukan vokal yang baik. Kumpulan nazam sekolah-sekolah ini sering pula mengambil bahagian dalam acara-acara kemasyarakatan seperti perkahwinan. Berbeza dari syair yang berkembang di pentas-pentas persembahan khasnya bangsawan. Melodi syair hanya dapat dibawa dengan baik jika bilangan sukukata tidak melebihi lapan. Kumpulan-kumpulan nazam semasa juga telah menggubah irama-irama baru yang sesuai untuk menyanyikan nazam untuk menjadikan kesenian ini lebih menarik khasnya untuk menarik minat generasi muda. pesta-pesta kebudayaan. acara berendoi disebut sebagai bernazam. Contohnya. Serkam dan Muara Sungai Duyung. Perbezaan lagu nazam dan syair Lagu nazam berbeza dari syair.

Nazam juga berkembang di dalam kesusasteraan Urdu. Fungsi dan penyebaran nazam tidaklah seluas penyebaran syair dan pantun. dan nazam taweel yang bermaksud puisi panjang. Dalam kesusasteraan Urdu. Kemaman dan Dungun. Aktiviti ini juga dijalankan di Ulu Tembeling. Nazam dibahagikan pula kepada nazam nasri (bahasa berirama). misalnya Sifat 20. Dalam bahasa tersebut. nazam merujuk kepada puisi objektif. lagu-lagu Nazam di Terengganu lebih pelbagai ragam dan banyak variasinya sementara lagu-lagu yang didapatinya di Melaka agak monotonus.Dengan takdir Ilahi Rabbi Sampai makdud yang dicitai Seorang anak cita yang lama Sekarang kami sudah terima Seorang anak diberi nama Kami ayunkan bersama-sama Emas dan perak kami ayunkan Anak ditaruh di daam buaian Tali ayunan kami pegangkan Emas dan perak kami nyanyikan Di antara lagu yang sangat terkenal di dalam acara berendoi ialah Dendang Siti Fatimah atau Dondang Siti Fatimah. Zaman zaman ya Rasullah Zaman Nabi di Tanah Mekah Wafatnya Nabi di Madinah Meninggalkan anak Siti fatimah Mengikut Harun Mat Piah (1989:307). Secara beramai-ramai di masjid atau surau sambil menunggu masuk waktu sembahyang tujuannya juga untuk menghafaz seperti di atas. Nazam mengalami pembaharuan dan menjadi sebahagian puisi popular pada masa ini dengan adanya rakaman dan penyebaran yang luas. Pahang dan di Parit. pengajaran atau kritikan dan sindiran. Selain daripada kesusasteraan Melayu. Beliau menemui beberapa kumpulan nazam yang aktif dalam daerah Kuala Terengganu. . Sebagai rumusan dapatlah dilihat bahawa nazam disebarkan melalui beberapa cara: Secara beramai-ramai atau perseorangan oleh penuntut-penuntut sekolah agama untuk memudahkan menghafaz. Besut. lazimnya mengandungi isi yang berbentuk naratif. Perak.

Wahyunah Haji Abd.A. Universiti Brunei Darussalam. 8/1L. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jakarta. Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988.A.Secara berkumpulan atau koir sebagai persembahan pada majlis-majlis di sekolah-sekolah agama Secara berkumpulan di dalam majlis-majlis keramaian kenduri kahwin.. khatam Quran. 1989. . Alor Setar Kedah.Gani. Jakarta. M. cerpen.Hons (Universiti Sains Malaysia). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Hussain bin Unang. 40000 Shah Alam Bermaustautin di Selangor sejak tahun 1974 Kelulusan Akademik: B. Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu. 1935.. 2000. (Universiti Putra Malaysia). Harun Mat Piah. Mastika dan lain-lain sejak tahun 1967. Kamus At-tullab Arab-Melayu ..The Heritage of Traditional Malay Literature. Pengalaman Menulis: Karya-karya berbentuk sajak. alangkah bagusnya kalau saya dapat menuntut ilmu nazam dari puan. Posted by zurinah hassan at 7:32 PM 2 comments: ahmad s. 1935. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Puisi Melayu Tradisional. Puan. Mohamad Shaidan. berkhatan. Balai Pustaka Teuku Iskandar. 11:14 PM amthraxs said. rencana telah tersiar di akhbar dan majalah misalnya Dewan Sastera. ade simpan tak lagu-lagu nazam ni ? 12:19 AM Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me zurinah hassan Tarikh /tempat lahir: 13 Jun 1949.. Doktor Falsafah.. Kamus Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau. Seksyen 8. 2004. Dewan Masyarakat. Kuala Lumpur Darulfikir. Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad.1995. Dewan Bahasa.m yusof said.2. Maulidil Rasul dan sebagainya Secara berkumpulan sambil bekerja menganyam tikar dan sebagainya Secara perseorangan ibu-ibu ketika menidurkan anak Rujukan Braginsky. Alamat Tetap: No.. 1994. Akademi Pengajian Melayu. Jalan Pinggir. Universiti Malaya. Puisi Melayu Lama Berunsur Islam.

sindiran bahkan ejekan. berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersuka-suka. terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari empat baris. PANTUN adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman. Berikut dipaparkan contoh-contoh pantun empat rangkap yang meliputi tema kasih sayang. pantun wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu menulis dan membaca lagi.Pantun dan Selokaskip to main | skip to sidebar Keindahan Bahasa Melayu Sunday. Setiap rangkap tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya rangkap-rangkap tersebut memerlukan beberapa rangkap lain untuk melengkapkan keseluruhan idea. kelak ditimpa bahaya besar. empat perkataan sebaris. sloka . Tiap-tiap rangkap terbahagi kepada dua iaitu rangkap pembayang atau sampiran dan maksud. berisikan pepetah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau.Keindahan Bahasa Melayu: Gurindam.Pantun dan Seloka Gurindam adalah satu bentuk Puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama. lihatlah kepada budi dan bahasa. May 20. Mengikut sejarah. Pantun dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara di samping bertujuan untuk menyindir. seperti rumah tiada bertiang. Contoh-contoh Gurindam: Barangsiapa meninggalkan sembahyang. masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawapannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Contoh-contoh Pantun: Sirih junjung sirih pinangSirih kami susun bertingkatAdat dijunjung pusaka dikenangBangsa berbudi hidup muafakat Sirih junjung sirih pinangSirih kuning diberi namaAdat dijunjung pusaka dikenangHidup berbudi muafakat bersama Sirih kuning sirih daraSirih tanya berserta cincinHidup beradat aman sejahteraBudaya lama tetap terjamin Sirih kuning diberi namaSirih tanya berserta cincinHidup berunding muafakat bersamaBangsa mulia budaya dijamin Orang Jawa turun ke dusunSinggah sejenak di pinggir kotaKami bawa sirih tersusunSudilah sepiak pembuka kata Seloka merupakan bentuk puisi Melayu Klasik. Kalau mulut tajam dan kasar. 2007 Gurindam. Biasanya ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair. adat dan nasihat. mempunyai rima a-b-a-b dengan beberapa variasi dan pengecualian. yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal. supaya Allah tidak murka. Kata "seloka" diambil dari bahasa Sansekerta. Pantun merupakan bentuk puisi tradisonal yang terdiri daripada empat baris serangkap. Pada orang tua jangan derhaka. Hendak mengenal orang berbangsa.

seloka. But he has at least one serious student. to a certain extent. in order that one may focus better and study similar things in their own categories. have named them as follows: . as the main problems and initial work have been solved by earlier users. Persia or Arab. Raja Ali Haji in his Kitab Pengetahuan Bahasa mentioned and defined many literary words . In early works there was only mention of the different genres of the pantun. What are the genres of Malay literature? Harun Mat Piah et al (1993) in their Kesusasteraan Tradisional Melayu. to help students of the Malay language to know its rules of literary composition. they too approach their task of writing within the parameters of the established genres. who unfortunately was classifying Malay genres from the point of influence of Indian. His categorisation was based on form and structure. As social criticism was rare or hidden so was the criticism of genre. when these two did not help differentiate enough.Contoh-contoh Seloka: Sudah bertemu kasih sayang Duduk terkurung malam siang Hingga setapak tiada renggang Tulang sendi habis berguncang A HARVEST OF GENRES Muhammad Haji Salleh The problem of genre as a literary issue has found very early critics in western literature. It is natural to categorise. besides the hikayat and the ceritera or cerita but not discussion about them. It was Za`ba who in his Ilmu Mengarang Melayu (first published in 1934) quite consistently found categories. And there is no doubt that from the point of view of the authors themselves. beginning with the oral and often clouded over by a strict feudal system. Malay literature has a different tradition of literary discourse. But it must be said too that genres are mere guidelines to certain rules and qualities of the many forms used in literature. to classify. based on family resemblances and common features.generic ones included. beginning as early as Aristotle. and syair. But classification proper/improper came with the British colonial scholar-officer Winstedt. While doing so he progressed over his British predecessor. This is easy enough. It has been discussed over time and is still being discussed by writers like Lewalski (1986) and Beebee (1995). and sometimes mixed into functions.

Pantun 2.Rejang 19.Gurindam 4. For poetry alone Harun (1989:38-39) has found these terms 1.Bahasa berirama 14.Syair 3.Perbilangan adat 10.Marhaban 31.Masnawi 28.Teromba 11.Seloka 5.Ruba` 26.Terasul 13.Peribahasa berangkap 17.Peribahasa berirama 16.Dikir (zikir) 20.Pantun Seloka 6.Qasidah 32.Berzanji 30.Nazam 25.Endoi 23.Bayt 24.Tambo 12.Prosa berirama (prosa lirik) 18.Kata adat 9.Sesomba 15.Kit`ah 27.Teka-teki 22.Sastera Rakyat Sastera Hikayat Sastera Panji Sastera Epik Sastera Sejarah Cerita Nabi-nabi dan Tokoh-tokoh Islam Sastera Kitab Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan Kepustakaan Ilmu Tradisional.Ghazal 29.Talibun 7.Hadrah .Jampi dan mantera 21.Perbilangan 8.

Puisi-puisi sukuan. rhythm and musical quality of the syair. Thus in the oral narratives one finds poems. we know that these are mere generalised categories. prosa berirama dan prosa lirik.33. in fact even into the present. gurindam.) Another complicating element and division that of the oral and written. In Malay literature there are many that may not be defined or measured against the western ones. verse capping session. So is the wayang kulit (puppet theatre . the borders are unweildly and on a closer look. syair. genealogies. what more in English. legends. where a cure is effected through poetic words and gestures. which in effect changes the mood. prose and drama.elements from various other genres are employed to enhance the effect and quality of the work. teromba. It not a stage play. and to further blur categories many of the elements of both are present in the other category too. However. From the evidence of literary texts we know that there are the main genres like poetry. neither is it a musical. dialogues. the art of making leather puppets.as it too contains music.another unique form that defies category . as they are more discernible with clear differences. complete with songs and dance and action is a mixed genre. This may be seen throughout its history. peribahasa berangkap. in the act of narration proper genres are mixed -. The makyong. songs. two written historical works have elements of the oral in the songs. We do not even have words for it in the language. But it is also true that while there are generic parameters that help the author in his composition like the hikayat. In written historical works there are pantuns.Dabus 34. eventually Harun used only 12 as the basic forms Malay poetic expression: pantun . Look at the following for example: Tajuk mahkota melur bersunting . the theatrical story that has actors moving in circles or into scene. So is the ritual curing ceremony of the main puteri. talibu. mantera. rituals etc. dikir. stock phrases. the dialogue and the formulaic scheme of composition. teasing and so on. Thus Sulalat al-Salatin and Hikayat raja-raja Pasai. nazam.and pantun. seloka. and accompanied by a whole orchestra. syair. In the syair sometime we find the pantuns. anecdotes. But the similarities perhap stop here. teka-teki. tales etc. Here the division overlap with the western.

2(R). a popular form and highly in demand. it will be noticed that two extra lines are added to the pantun. and even twenty. However. Kalau ada gelundi pahit Minum serbat di dalam gelas Kalau ada budi yang baik Sepanjang hidup dapat dibalas. but finally the form changes into the pantun. a narrative of a woman s emotions aver several days. The preceding verses are monorhymic syair.pantun and a half-syair: Batang seri di dalam puan Padi di dalam bermangku nila Akan berseri gerangan tuan Hati di dalam bagaikan gila Padi di dalam bermangku nila Serahi di dalam puan Hati di dalam bagaikan gila Sebab berahi kepadamu tuan Jikalau tuan mudek ke hulu Pintakan sahaya kembang kemboja Jikalau tuan mati dahulu Nantilah saya di pintu syurga Berang-berang sangat berosak hati Kerana bertemu emas pelangki. ten.Tara mahkota berayun sunting Berkembang bunga kemunting Dung-dung uma ayun tinting. Berjalan tinting lusir berlari Berayun tinting tangan menari Indah bijak Laila bistari Yang bijaksana Laila jauhari. six. eight. Oxford (MS Malay e. There are other forms that are based on the alif-bata-ta (the Jawi alphabet) the rejang (fortune telling through auspicious times and dates and the Pak Bongsu Membilang Malam. A second example is excerpted from the conclusion of the Syair Berang-berang now in the Bodlein. . It has developed from the 2 line to the four. The pantuns themselves are a great anthology of the collective creative genius. making it a half.

Siti Fatimah turun mandi Titi sampai melentuk Siti sampai berlari Aku minta putarkan hati si Anu Jantung limpanya Pulang kepada aku Lupa makan minum Lupa mandi lupa tidur Tidak lupa kepada aku Tidak lupa siang dan malam Habis kulit dengan tulang Baru lupa engkau kepada aku. Pucuk perena daun perena Ketiga dengan pucuk api-api Baginda Ali minta guna Siti Fatimah turun mandi.The pantuns themselves are present in the mantera. the many paces of the marriage ceremonies. of the Petalangan (Tenas Effendi (tth):55). the dondang sayang. The following is an exmple of the pantun in the mantera or incantation. in speeches. in letters and also not least in love-making. mantera. in the songs. Anak itik anak ayam Terbang menyisi-nyisi langit Kecil sebesar biji bayam Mengandung bumi dengan langit Kota bumi selebar dulang Kota langit sekembang payung Duduk di tanah sekepal semula jadi Tumbuh rumput tarung temarung Alam besar diperkecil Alam kecil dihabisi Tinggal alam dalam diri Mana alam dalam diri? . Or listen to this Balian curing incantation. Upacara Pengobatan Tradisional Masyarakat Petalangan Desa Betung.

1973. Beebee. For the dynamic author they may be combined and recombined. Thomas O 1995 The Ideology of Genre. Ke2) Kuala Lumpur. Carbondale. Newton P. Dewan Bahasa dan Pustaka. Frenz ed. University of Pennsylvania Press Harun Mat Piah 1989 Puisi Melayu Tradisional: Suatu Pembicaraan Genre dan Puisi. Proyek Pengembangan Media Kebangsaan. P & K. Jakarta.) 1993 Kesusasteraan Melayu Tradisional. .(Cet. Zaman Baru. dan Horst. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ditjen Kebudayaan. They assist and provide alternatives rather than hinder. that are quite fluid. they inspire and please and entertain rather than bore the audience. Dewan Bahasa dan Pustaka. (first published 1934) 1971 Ilmu Mengarang Melayu. mixed to help them give a mould for their talents and themes. Za`ba. Comparative Literature. Antologi Sayari Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama. University Park. Mohd Taib Osman. Southern Illinois University Press. Dep. Kuala Lumpur.For Malay authors it seems that genres are mere guidelines. Stallneckt. Dewan Bahasa dan Pustaka. Tth. References Alisjahbana. Kuala Lumpur. Jakarta. Zalila Sharif dan Jamilah Haji Ahmad (ed. Kuala Lumpur. Sutan Takdir 1971 Puisi Lama. Petaling Jaya. 1975 Warisan Budaya Melayu.

Menurut sasterawan negara. Ini dapat dibuktikan dengan kehadiran banyak genre puisi tradisional dalam karya hikayat dan cerita-cerita rakyat. nazam. pembinaan sahsiah. Tidak dapat dipastikan tarikh sebenar sejarah mula perkembangan puisi Melayu tradisional.5 Mantera 2. teka teki. Pengkelasan puisi Melayu boleh dibuat berdasarkan bentuk. seloka. teromba. dapat dikatakan perkembangan puisi Melayu tradisional telah bermula secara bersama dan sezaman dengan perkembangan prosa Melayu tradisional. dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. Puisi dalam Bahasa Melayu larut dalam jiwa masyarakat Melayu tidak hanya sebagai satu hasil kesenian. Berdasarkan kajian oleh ramai sarjana. [sunting] Jenis-jenis puisi Melayu Puisi Melayu termasuk dalam golongan karya kesusasteraan bentuk bukan cerita (non-naratif). pengajaran agama.6 Peribahasa berangkap 3 Rujukan [sunting] Definisi Definisi lama puisi ialah karangan berangkap. prosa berirama (prosa lirik). talibun (sesomba). rima dan irama.4 Talibun 2. puisi ialah karangan berangkap yang khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. ensiklopedia bebas. Puisi Melayu . gelintar Banyak daripada puisi Melayu tergolong dalam genre tradisional yang muncul dalam zaman sebelum berkembangnya tradisi tulisan pencetakan. Za'ba.Zuber Usman 1975 Kesusasteraan Lama Indonesia. berperanan sebagai wadah pemeliharaan adat. dan fungsi. (Cet. Isi kandungan [sorok] 1 Definisi 2 Jenis-jenis puisi Melayu 2. Karangan ini terikat kepada bentuknya yang khusus dan tetap. jenis-jenis puisi Melayu tradisional terbahagi kepada dua belas iaitu pantun. pertahanan. syair. tetapi juga mengjangkau alam mistik. dan jumlah suku kata. isi/tema. dan dikir (zikir)[2]. Abbas Bandung. peribahasa berangkap.2 Gurindam 2. Berdasarkan kepada pengkelasan ini. jumlah baris dalam rangkap. dan kepercayaan[1]. gurindam.3 Teromba 2. .Wikipedia Bahasa Melayu. [sunting] Pantun Rencana utama: Pantun Perkataan pantun dikatakan berasal daripada perkataan Bahasa Sanskrit paribhasya atau Bahasa Jawa parik yang bererti pari atau peribahasa dalam Bahasa Melayu[3]. pengajaran ilmu pengasih. Lompat ke: pandu arah. Ke5) Melaka. hiburan.1 Pantun 2. sama ada pada jumlah perkataan dalam baris. ensiklopedia bebasPuisi Melayu Dari Wikipedia Bahasa Melayu.

Daripada pengkelasan inilah maka timbullah apa yang disebut pantun dua kerat. perkataan 'pantun' berasal daripada akar kata tun yang boleh dikesan dalam Bahasa Jawa iaitu tuntun. Struktur puisi gurindam terdapat dua: terikat dan tidak terikat. enam kerat. dan sebagainya. Di Sumatera. tinggi dari langit Dalam dari laut. Lagak Minang. pantun bererti kuantrain. Dalam Bahasa Sunda.seperti madu Besar lagi cintaku bagi Tuanku (lord of the land)) Antara persamaan yang boleh dilihat adalah ia menggunakan puisi sebagai gambaran cinta. Bagi bentuk gurindam yang tidak terikat pula. Tumpang di rumah Tok Lela. dan adat pantun naratif/cerita Contoh pantun cinta dan kasih sayang: Dari Mentakab ke Sungai Mati. . fungsi dan penyebarannya[5]. pantun bermaksud satu cerita (karangan) panjang berirama yang dinyanyikan dengan iringan muzik. Bentuk gurindam terikat terdiri daripada dua baris serangkap dengan rima akhirnya yang sama. Manakala dalam masyarakat Melayu pula. Gurindam Barus. tema/isi. 3) Terjemahan (Besar dari bumi. agama. Menurut Dr. dan sebagainya[6]. mempunyai jumlah silables sekata setiap baris. dalam Bahasa Tagalog disebut tonton yang diucapkan dalam aturan yang tertentu[4]. Pantun dapat dikelaskan berdasarkan kepada bentuk/struktur. Dari segi tema pula memunculkan jenis-jenis pantun seperti yang berikut: pantun kanak-kanak pantun cinta dan kasih sayang telatah dan cara hidup masyarakat pantun teka teki pantun puji-pujian/sambutan pantun nasihat. Contoh rangkapnya adalah:nilattinum perite vaninum uyarntanru nirinum arala vinre carar karunkor kurincip pukkontu perunte nilaikkum natanotu natpe (Tevakulattar: Kuruntokai. Singgah bermalam di Tangga Batu.Antara penulisan klassik Tamil yang mempunyai bentuk pantun telah dikarang antara kurun ke dua hingga kurun ke lima dalam tempoh cankam. Timbullah insaf di dalam hati. gurindam juga dikenali dengan nama Muslihat Acheh. Pemandu ramai penumpang pula tetap setia [sunting] Gurindam Rencana utama: Gurindam Gurindam terkenal dalam masyarakat Melayu terutamanya di Sumatera. dilereng gunung (kurunci tangkai gelap mekar . jumlah barisnya tidak tetap. Brandsetter pula. empat kerat. Asal usul perkataan gurindam adalah daripada Bahasa Sankrit dan dikatakan memasuki Bahasa Melayu melalui Bahasa Tamil iaitu 'kirandum'. dan pecahan gambaran pada dua baris yang sama. lapan kerat. iaitu puisi yang tersusun dalam struktur empat baris serangkap.

tak dek hukum tak mengambil. Contoh teromba adalah seperti berikut: Merisik dalam adat istiadat perkahwinan Adalah saya bak kata orang. dan hukum-hukum hidup bermasyarakat. atau dua puluh baris yang bersajak di hujungnya. enam baris. duduk berperuntungan. ada yang menyatakan bahawa teromba sebagai perbilang adat.manakala rima akhirnya bebas. kok selaman sepermainan. kok ibarat umur baru bertukar muda. pengalaman pun belum jauh. kok jalan kurang pasa. nilai. manakala rima akhir setiap baris pula tidak sama. gurindam. pandangan memandang satu nan lain. Sesebuah teromba lazimnya mengungkapkan gagasan pemikiran yang tinggi berkenaan peraturan. dua belas Muar dua belas Jempol. Teromba juga dikenali dengan nama-nama seperti terasul. pandangan pun belum banyak. kok darah belum setampuk pinang. kok putus kata di pangkal. Dari segi bentuk. [sunting] Talibun Rencana utama: Talibun Definisi umum bagi talibun menurut Kamus Dewan (2005) ialah sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris. dan salasilah. diharuskan pula semenda-menyenda. enam Teraci enam Gunung Pasir. dan peribahasa. seperti pantun. berapalah sukunya dua belas. [sunting] Teromba Rencana utama: Teromba Teromba terkenal dalam masyarakat Minang yang kuat berpegang kepada adat Perpatih. kok sejamban seperulangan. kok ibarat dasar pusaka. Talibun disebut juga dengan nama seromba dan mempunyai . iaitu bersuku-suku. Di dalam sebuah teromba disisipkan dengan beberapa jenis puisi tradisional lain. kok segar disiram. teromba berbentuk bebas. putus dengan dibagi. adapun kedatangan saya ini sama-sama faham. kalau begitu kedatangan saya ini. undang-undang yang tetap dan kata-kata adat[7]. tambo. semenda bersemenda. singkap daun ambil buah. Jumlah baris dalam setiap rangkapnya tidak tetap. Terdapat banyak pengertian teromba. orang ke awak. pendapatan pun belum ada. duduklah pula sepelarasan. ibarat pergi ke huma. awak ke orang. adat. mati hukum Allah.

cuca. dan tekanan suara yang tertentu sesuai dengan tujuan perbomohan atau sesuatu perkara yang dihajati. Talibun mengungkap persoalan yang berbagai bergantung kepada konteks cerita induknya. kenderaan. sembuh. Lazim isi talibun berkisar kepada pelbagai perkara dan objek. negeri. Keakraban masyarakat Melayu silam dengan alam sekitar mendorong kepada timbulnya kepercayaan-kepercayaan bahawa alam sekitar mempunyai pengaruh dan kuasa yang menentukan sesuatu perkara dalam kehidupan mereka. Mantera boleh digolongkan sebagai sejenia puisi Melayu tradisional berbentuk bebas. irama. tawar. Puja Padi: Seri Dangomala. Menyahut panggilan apabila dipanggil ke istana Pukul tabuh larangan Palu gong pelaung Titir canang pemanggil Yang capik datang bertongkat Yang buta beraba-raba Yang tuli leka bertanya Yang kecil terambin lintang Yang jarak tolak-tolakan Yang pendek bertinjau-tinjau Yang kurap mengekor angin Yang pekak pembakar meriam Yang buta pemghembus lesung Yang lumpuh penghalau ayam Yang pekung penjemuran Yang kurap pemikul buluh [sunting] Mantera Rencana utama: Mantera Istilah mantera berasal daripada kata mantra. Pawang atau bomoh adalah ahli-ahli penting yang menguasai dan mengamalkan mantera. perasaan. puja. dalam Bahasa Sanskrit yang bermaksud nyanyian memuja tuhan atau pemujaan penyebutan kata-kata tertentu bagi memperolehi sesuatu yang dihajatkan yang mempunyai kesamaan dengan jampi serapah. bahasa yang padat puitis. . Walau bagaimanapun. dan takal. mantr. Mantera tergolong dalam kelompok puisi. kerana pengucapan dalam bentuk mantera menggunakan kata-kata yang tersusun dalam bentuk rangkap. kerana tidak terikat kepada jumlah baris yang sama dalam satu-satu rangkap. segala pengasuh. Seri Dangomali! Hendak kirim anak sembilan bulan. mempunyai makna yang tersirat.bentuk yang hampir sama dengan prosa lirik atau prosa berirama[8]. Kepercayaan ini berkait rapat dengan pengaruh animisme yang diwarisi secara turun-temurun. seperti senjata. manakala rima askihrnya pula tidak tetap. talibun berbeza dengan prosa lirik dan prosa berirama kerana talibun merupakan sebahagian sahaja daripada cerita yang diambil prosa lirik. pakaian. Dari situ timbullah unsur-unsur kuasa magis seperti semangat dan roh yang dianggap sebagai memberi kesan kepada sesuatu perkara yang dihajati secara langsung kepada unsur-unsur magis tersebut. fenomena alam. dan tradisi yang terdapat dalam sesebuah cerita lipur lara. Mereka membaca mantera dengan nada. atau matar. perlakuan manusia. Segala inang.

Dari segi bentuk. Kecil menjadi besar. [sunting] Peribahasa berangkap Peribahasa tergolong dalam jenis puisi warisan Melayu dan sangat banyak ditemui dalam kesusasteraan Melayu tradisional. kias ibarat. Gagasan daripada aktiviti-aktiviti kesusasteraan kotemporari turut mempengaruhi produksi gagasan-gagasan dalam pemikiran para ilmuwan. Karya-karya sastera termasuk puisi dalam konteks kotemporari berkembang sejajar dengan penemuan kerangka ilmu-ilmu sosial ataupun kebudayaan. Hijau seperti air laut. menyindir atau mengkritik secara halus. The Garden of Forking Path (1941) terhadap Baudrillard sangat ketara. salah seorang pemikir pascamoden paling provokatif pada dasarnya mewarisi idea-idea serta pandangan penulis Argentina. Tidak sebagaimana pantun. Jangan beri ngilu dan pening. pepatah-petitih. baris-baris dalam peribahasa tidak berkaitan antara satu sama lain. Tua menjadi muda.Jangan beri sakit. Aspek stilistik dalam sastera untuk menemukan format ideal persembahan karya. perumpamaan. Peribahasa juga berfungsi sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam kemasyarakatannya dan media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya[9]. Kesimpulan yang paling mudah. Ia sentiasa berkembang untuk mengisi seluruh pemikiran masyarakatnya. Pengaruh besar Luis Borges tersebut menjadi landasan kepada penghasilan karya . Yang tak tinggi dipertinggikan. dan tamsil. Tinggi seperti bukit Kaf. peribahasa berangkap terbina dalam dua keratan yang sejajar. sastera sentiasa berkembang dengan mewarisi penemuan generasi sebelumnya sebagai asas penulisan atau setidak-tidaknya rujukan. lidah pendeta. Yang tak sama dipersamakan. Jean Baudrillard. Jorge Luis Borges. Peranan peribahasa dalam majlis-majlis rasmi mahupun dalam kehidupan seharian mereka adalah sebahagian daripada budaya Melayu yang sopan walau semasa menegur. baik dalam dalam sebaris atau lebih. Yang tak kejap diperkejapkan. perbilangan. Peribahasa juga disebut dengan nama peribahasa berirama dan mempunyai beberapa variasi seperti bidalan. Pengaruh karya Luis Borges. Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi « Dunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang ZamanDunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang Zaman ~ Koleksi Puisi Klasik Dan Moden Yang Segar Sepanjang Zaman ~Rumah Pautan Laman Tentang Blog Pantun Penyair Chatroom Lirik Forum Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi Oleh Azman Ismail SESUNGGUHNYA sastera dalam semua genre sejak era Plato hingga kepada pengkritik Anthony Giddens adalah kekuatan keilmuan sesebuah bangsa. jangan beri demam.

sentiasa bermufakat. kesejahteraan dan kejayaan dalam masyarakat. pengalaman-pengalaman praktikal dan ilmu warisan turun-temurun nenek moyang mereka. seloka. antara dapatan kajian tersebut ialah hidup berteraskan agama Islam. pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu. berbaik-baik sesama makhluk. yang praktikal ataupun teoritikal. Prof. Unsur lain yang turut ditekankan ialah setia kepada ketua yang adil. Memukau Ketinggian nilai cerapan terhadap unsur-unsur tersebut membolehkan karya-karya sastera Melayu tradisional mempunyai falsafah serta keupayaan akal budi yang memukau. halus berbudi bahasa. Pengaruh daripada puisi tradisional seperti nazam. tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum. kolektif dan akumulatif dalam deretan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat itu. Begitu juga dalam konteks sastera Melayu. Sarjana-sarjana Melayu membahagikan 26 teras ketinggian akal budi Melayu berdasarkan pantun. Kekuatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai akal budi tersebutlah yang menjadi inti kepada kekuatan tamadun Melayu di Nusantara sejak lebih 1. Sesuatu yang kongkrit atau abstrak. gurindam. Beliau berpendapat.000 tahun lalu. Bagaimanapun kolonialisme dengan pelbagai unsur budaya Barat secara bertahap turut mempengaruhi nilai-nilai itu hingga kejatuhan sepenuhnya alam Melayu pada .Bondrillard. Genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Masyarakat Melayu tradisional juga menekankan menanam budi. puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik tentang akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. syair dan gurindam menggabungkan antara estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. berbudi dan bertakwa serta taat kepada ibu bapa. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. keyakinan dan dorongan manakala budi pula ialah akal atau daya fikir yang memahami untuk memahami sesuatu. baru-baru ini. syair. katanya ketika membentangkan kertas kerja pada seminar Antarabangsa Psikolinguistik di Putrajaya. seloka dan nazam. menghormati hak dan milik. Menurut Pensyarah Sastera. simpulan bahasa. beradab. Puisi-puisi Melayu lama dengan jelas menyatakan komponen teras hati budi Melayu sebagai paksi dan panduan perlakuan kepada anggota masyarakat demi menjaga kerukunan. Hashim berkata. gurindam dan peribahasa. merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan. Simulacra and Simulation (1981). Hashim Musa. berdikari. tidak membuang masa. Pengertian paling mudah ialah budi mewakili tempat perasaan. pantun. amanah. ketinggian akal budi Melayu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada dimensi alam. Penciptaannya oleh golongan bijak pandai Melayu secara anonimus. kesedaran. budaya. bersifat kasih sayang dan mensyukuri nikmat Allah. Dr.

maklumat. dalam aspek komponen pandangan alam semesta masyarakat Melayu boleh disimpulkan kepada enam prinsip. pandangan alam semester (worldview) dan komponen nilai serta akhlak atau faham nilai. kebaikan dan keindahan. epistemologi. Antaranya. puisi-puisi Melayu lama sebaliknya melontarkan suatu imej pendidikan dan pembinaan manusia dan kemanusiaan yang berasaskan Islam melalui epistemologi melalui pintu-pintu puitik. Namun. isi. tumbuh berbatang dan bertangkai gaya. Nilai-nilai serta makna moral tersebut dikaitkan dengan Islam yang mula menjadi inti utama kekuatan peradaban di Nusantara sejak abad ke-12. Keindahan. namun ia tetap empiris dan rasional kerana disokong oleh pengetahuan yang luas para pengarangnya. dalam konteks epistemologi. Keberadaan puisi-puisi Melayu lama sesunggunya sesuatu yang unik. Pandangan-pandangan itulah yang terus dipegang kukuh dalam puisi-puisi tradisional Melayu. kemahiran teknologi. Kemurnian nilai. Pengetahuan yang luas Teks-teks puisi tradisional walaupun mengandungi unsur-unsur imaginatif atau fantasi. etika dan akhlak yang dibawa oleh Islam tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada keududkan akal dan budi Melayu hingga ke hari ini. Tidak ada kontradiksi yang atau bahkan dieksploitasi secara . meletakkan Allah sebagai sumber atau pusat panduan tertinggi dalam pemikiran serta aktiviti. para pengarang Melayu berjaya menemukan satu kaedah dalam puisi-puisi mereka untuk menyebarkar nilai akar dan budi tanpa mengetepikan aspek estetika. Sementara itu. tambahnya. Sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. tema dan cara penyampaian genre-genre kesenian tradisional Melayu yang digabungkan dengan pemahaman lengkap tentang unsur alam dan warisan. Dapat disimpulkan secara umum.sejak awal abad ke-20. peralatan dan prasarana kehidupan di dunia. ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. etika dan akhlak pula berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang apa yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. masyarakat Melayu meletakkan segala ilmu pengetahuan. Hashim berkata. Dalam erti kata lain. Di taman puisi itu. Aspek komponen nilai. Ia sekali gus mempengaruhi bentuk-bentuk. kehalusan dan kesenian dalam bentuk bahasa dan reka cipta dalam bidang seni sastera. Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi. Semuanya berpadu secara harmoni. banyak memperlihatkan penyimpangan tentang realiti dunia dengan alam sesudah mati. keindahan sentiasa berada pada tahap tertinggi. moral. jika puisi Divine Comedy oleh Dante Alighieri atau Goethe dalam naskhah drama Faust dikaji. seni tampak dan seni persembahan Melayu juga membentuk sebahagian daripada epistemologinya. Faktor Islam. moral. Ia sama sekali berbeza dengan mana-mana karya klasik di seluruh dunia. Misalnya. pengalaman dan warisan budaya menjadikan puisi-puisi Melayu lama sama sekali berbeza dengan karya-karya dalam tradisi kepenyairan Barat.

mengembangkan puncak potensi kreatifnya. melayu. Terdapat dua kategori puisi dalam bahasa Melayu. teromba. dan berzanji. marhaban. rubai. mantera. jampi. ghazal. gurindam. teka-teki. Dalam perkembangan puisi tradisional Melayu terdapat jenis-jenis seperti pantun. Pemahaman yang mendalam terhadap Islam di kalangan pengarang-pengarang Melayu meletakkan puisi-puisi mereka tidak ada nilai hagemoni dan ancaman terhadap kebudayaan mana pun.bahasa melayu. perbilangan adat. fobia dan ketakutan kontradiksi telah berabad-abad menghantui dalam pemikiran rasional bangsa-bangsa Barat mulai daripada Aristoteles sampai Anthony Giddens. qit ah. dikir@zikir. kemasukan pelbagai bentuk dan jenis puisi dari luar telah memperkaya puisi Melayu hingga berjumlah lebih kurang 30 jenis puisi. pantun seloka. peribahasa berangkap. talibun. Pantun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah . Puisi Melayu Tradisional « Qaryafikir AboutQaryAciptAQaryArekA Qaryafikir perihal tentang perkongsian bijak Puisi Melayu Tradisional September 21.hagemoni antara pengarang dan masyarakatnya. Memang diakui. tambo. Hasil-hasil kesusasteraan itu merupakan dokumen maklumat penting tentang tamadun masa lampau masyarakat. dabus. kata-kata adat.umum qdetactive @ 9:11 am Tags: budaya. masnawi. Ia lahir di atas pandangan bahawa setiap kebudayaan di muka bumi ini berhak untuk hidup secara merdeka. puisi. berzanji. nazam. iaitu puisi terikat dan puisi bebas (lihat lampiran). Kelahiran puisi yang bersifat tempatan. hadrah. Ini kerana kebudayaan mereka dibangun dalam proses rasional tersebut yang akhirnya membuahkan puisi-puisi kolonialisme yang menyokong penjajahan terhadap bangsa Timur. 2008 Difailkan di bawah: artikel. syair. Setiap baris mengutarakan keharmonian dan kedamaian sejagat tanpa membezakan keturunan atau bangsa. endoi. tradisi <!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--> Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walau bagaimana maju sekalipun sesuatu masyarakat. kesusasteraan. Begitu juga dengan corak pemerintahan serta nilai-nilai tinggi mesyarakat tersebut. Puisi-puisi Melayu lama? Pandangannya sama sekali berbeza. perbilangan. rejang. ia masih memerlukan maklumat daripada hasil-hasil kesusasteraan lamanya.ilmiah. terasul. bait. seloka. Pemikiran di dalamnya disanjung dan dianggap sebagai pemberi pedoman kepada masyarakat silam.kesusasteraan.

dan berangkapan. Sebab emas budi terbuang. mampu membawa berbagai-bagai tema. iaitu pembayang atau sampiran dan maksud. Contohnya: Pantun Budi Bunga Cina di atas batu. berpasangan. Luka di tangan berdarah merah. Menurut Harun Mat Piah (1989). Adat dunia memang begitu. Terdapat juga pantun-pantun yang pembayangnya mempunyai hubungan dengan maksudnya. pantun nasihat. <!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--> pembayang maksud <!--[if !vml]--><!--[endif]--> leh itu. pantun kasih-sayang . Maksudnya berdiri sendiri (kecuali pantun berkait). Banyak pendapat dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji tentang asal usul istilah pantun.Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa pantun adalah satu-satunya puisi Melayu tradisional yang paling asli dan lahir di rantau Alam Melayu. pantun dapat dibahagikan keada tujuh iaitu pantun kanak-kanak. antaranya oleh Pijnappel. Luka di hati tak dapat nak tahu. Senduduk tidak berbuah lagi. Wilkinson. Setiap barisnya mempunyai antara lapan hingga sepuluh suku kata yang sesuai dengan pernafasan normal. . istilah-istilah yang merujuk kepada jenis-jenis pantun. Penjenisan pantun berdasarkan bentuk dan strukturnya yang tetap. Setiap pantun mempunyai rangkap-rangkap yang berlainan. Winsteadt dan Van Ophuijsen. agama dan adat. pantun teka-teki. dan setiap rangkap membawa persoalan yang sempurna. antara ciri-ciri pantun ialah berskema rima a/b /a/b yang terdiri daripada dua komponen. Pantun mempunyai unsur estetika alamiah yang bersifat bertentangan. Contohnya: <!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !mso]--><!--[endif]--> Sapu tangan berkaki merah. Hoessein Djajadiningrat. pantun puji-pujian atau sambutan. Setiap serangkap dapat menyelesaikan keseluruhan idea. persoalan dan mesej. pantun cinta dan kasih sayang. Bagi setiap baris pantun ada jeda di dalamnya. Buah langsat kuning mencelah. Pantun sebagai milik semua lapisan masyarakat. Pantun-pantun ini memiliki gaya bahasa dan lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat. dan mempunyai antara empat hingga lima perkataan. seperti pantun kanak-kanak . Zainal Abidin Ahmad(Za ba). pantun budi dan sebagainya bukanlah tergolong sebagai jenis tetapi lebih jelas sebagai pengelasan tema yang boleh berubah-ubah menurut tafsiran dan penumpuan pengkaji. Sebab itu. dari segi tema dan isi. kakinya diletak dalam perahu. dan pantun naratif atau cerita. telatah dan cara hidup masyarakat. Jatuh daunnya ke dalam ruang.

Hidup aman dikenang orang. Budi tuan saya tak lupa. Kejahatan seorang perempuan tua. Kepala keada hamba-hamba raja. Tanduk tidak berguna lagi. Terbit bunga pucuk mati. Meskipun terdapat unsur bebas dalam gurindam berkenaan. Sumber: Zainal Abidin Bakar (penye). Gurindam merupakan sejenis puisi yang tidak terikat atau tiada tentu bentuknya (sama ada terikat atau tidak). tetapi unsur-unsur terikatnya lebih banyak. rima akhir bagi dua baris adalah sama dan tiada had bagi jumlah keseluruhan barisnya. Dalam gurindam juga kadang-kadang terdapat ciri puisi seperti asonansi. 1991. Bukannya manusia iaitulah syaitan. Perkumpulan lelaki dengan perempuan. jumlah perkataan sebaris. Di situlah syaitan tempat berkuda. Itulah iblis punya penggawa. . aliterasi. Buli-buli bertali benang. Asal budi sama dikenang. Di situlah syaitan tempatnya manja.sama ada berangkap atau tidak. Bentuk yang tidak terikat tergolong sebagai puisi bebas.Sudah dapat gading bertuah. tetapi pengisiannya tidak menurut puisi Sanskrit atau Tamil (Za ba: 1965). hampir sama dengan syair dua baris atau nazam. Puisi jenis gurindam dirujuk kepada Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji (lihat lampiran 3). pantun Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dan mempunyai rima atau tidak. Bentuk yang terikat biasanya terdiri daripada dua baris serangkap. Kebanyakan orang yang muda-muda. jika berangkap tidak tentu jumlah baris serangkap. Gurindam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa istilah Gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit dan masuk ke bahasa Melayu menerusi bahasa tamil. Budi dan emas sama dijunjung. Tanam lenggundi tumbuh kelapa. Sudah terpahat di dalam hati. Dalam setiap dua baris itu terdapat timbal antara baris pertama dan baris kedua. Baik bergalas baik tidak. Tempat pipit membuat sarang. keagamaan. Padi dan nanas tanam di tanjung. seperti tidak ditentukan jumlah perkataan bagi setiap baris. Ia merupakan pinjaman dari segi istilah saja. Gurindam adalah puisi dua-dua baris. Sesebuah gurindam sarat dengan tema dan perutusan yang bersifat nasihat. Baik berbalas baik tidak. dan gaya bahasa tertentu. Contohnya: Ini Gurindam Fasal yang Kesembilan Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. dan pengajaran.

Semenjak itu. variasi bentuk syair ini membuktikan bahawa syair tidak terhad kepada satu bentuk sahaja walaupun bentuk empat baris serangkap.Di situlah syaitan punya jamuan. <!--[if !supportLists]--> vi. sama ada dalam bahasa Arab mahupun bahasa Melayu. 1990 dalam Kajian Puisi Melayu. <!--[endif]-->Empat baris berkait. Menurut Harun Mat Piah(1983). syair terus berkembang pesat dengan bentuk yang lebih mantap dan tekal. <!--[endif]-->Empat baris seirama (monorhyme). Selepas itu. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/b. <!--[if !supportLists]--> vii. Dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu terdapat penggunaan syair. Hamzah Fansuri. <!--[if !supportLists]--> v. Al-Insan al-Kamil yang dibawa oleh pengembang agama Islam ke Melaka. <!--[if !supportLists]--> iii. <!--[endif]-->Tiga baris serangkap dengan rima a/a/b. Orang Melayu mula berkenalan dengan syair sejak zaman awal bertapaknya Islam di alam Melayu melalui pengkajian kitab yang terdapat bentuk syair seperti kitab Al-Luma . 1989). Menurut Harun Mat Piah (1989). <!--[if !supportLists]--> viii. Jika orang muda kuat berguru. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/b/b. Bentuk konvensional syair Melayu mengandungi empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. c/c/c/d. seorang tokoh ulama dan pujangga melayu merupakan individu yang telah menghasilkan syair dalam bentuk yang lebih Melayu dengan cukup berkesan dan ilmiah temanya. Selepas itu terdapat syair berbahasa Melayu yang pertama di batu bersurat atau prasasti Minye Tujuh (1380 m). Syair berbahasa Arab yang terawal ialah catatan batu nisan Sultan Malik al-Saleh (1297 M) di Pasai. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. Sumber: dipetik daripada Harun Aminurrashid. Adapun orang tua yang hemat. <!--[if !supportLists]--> iv.). Dengan syaitan jadi berseteru. Syaitan tak suka membuat sahabat. . syair dalam bahasa melayu mempunyai beberapa variasi yang bergantung kepada bentuk rimanya iaitu: <!--[if !supportLists]--> i. <!--[endif]-->Dua baris serangkap dengan rima a/b. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/b/a/b. Dalam perkembangan persuratan Melayu selanjutnya. (penye. d/d/d/d dan seterus nya. Bentuk inilah yang paling dominan dalam masyarakat Melayu walaupun terdapat juga variasi-variasi bentuk yang lain. Syair Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun berasal dari Arab-Parsi namun syair Melayu tidak beracuan syair daripada tradisi Arab atau mana-mana puisi Arab-Parsi tetapi dalam bentuk dan acuan asli masyarakat Melayu (Harun Mat Piah. syair Melayu sudah menyimpang daripada bentuk syair Arab yang menjadi tiruannya. (memerlukan beberapa rangkap) <!--[if !supportLists]--> ii. Fusus al-Hikam. Singaura: Pustaka Melayu.

Asal puncanya lamun didaati. Berdasarkan isi dan tema. Zahirnya sifat menyatakan isma. Selain itu.dengan rima a/a/a/a lebih luas digunakan. dan kitab suci al-Quran. 2000 dalam Puisi Melayu Lama Berunsur Islam. di darat. Ikutlah aku merata hutan. Jasa seorang ialah taulan. Keadaan zatnya bersama-sama. Kuasanya bersukat digunakan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Endoi merupakan tradisi lisan berbentuk perbuatan yang disambut oleh masyarakat Melayu dalam majlis keramaian seperti kenduri kahwin untuk memeriahkan suasana. Contohnya: Syair Kelebihan Ilmu: Ilmu Itu Bekalan Hidup Berkata ilmu akulah sultan. Jahil berseru akulah syaitan. endoi berfungsi untuk menyatakan rasa kesyukuran ibu bapa atas kelahiran anak sulung yang diadakan ketika upacara bercukur rambut anak yang berusia tujuh hari. syair sejarah. menceritakan kisah-kisah nabi. berbudi bahasa dan menghormati ibu bapa. Rahim Shafie. Manakala syair bukan cerita ialah syair agama.). Ilmu itu gemala sakti. Kerajaan aku darat dan lautan. dan memperkatakan tentang pengajaran Islam seperti rukun islam. Harganya tidak dapat ternilaikan. Sukar bercerai sehingga mati. Endoi sebagai bentuk puisi tumpang menggunakan bentuk syair. Antara persoalan yang disampaikan dalam puisi endoi ialah menceritakan salasilah dan riwayat hidup Rasulullah s. menyampaikan nasihat kepada anak-anak agar berbuat baik. Kedah keada Wahyunah Haji Abd. 1989). Di laut. Teman berbeka suluh berjalan. nazam dan juga antun sebagai wadah penyampaiannya. syair keagamaan. Jasa berhimun ialah pengenalan. puisi ini juga bertujuan untuk memberikan panduan dan pengajaran kepada masyarakat khalayaknya. Hiasan penyata polan si polan Sumber: dituturkan oleh Haji Abd. Gani dan Mohamad Shaidan (peny. di rimba dan pekan. Sebuah dunia belinya bukan. syair Melayu mempunyai tujuh jenis tema yang berbentuk cerita(bukan naratif) iaitu syair romantis. Endoi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Endoi berasal daripada kata endul yang bermaksud buaian (Harun Mat Piah. syair panji. dan syair kiasan. syair nasihat dan tema-tema lain yang berasingan. Muhammadar Rasullullah Bismillah itu permulaan nama. Secara khususnya. Langkawi. Contohnya: Ucapan Mencukur Rambut Budak Kecil Bismillahirrahmaanirrahim Lailahaillallah.a. Sinarnya cerah cahaya sejati. .w.

Tikus jantan masuk penjara. Cuma berbeda pada rima akhir yang tidak tetap. Tikus jantan masuk penjara. Hal ini dapat dilihat dalam puisi rejang seperti Ketika Rejang yang dikatakan ada hubungan dengan hubungannya dengan ramalan waktu manakala Rejang Ketika dikaitkan pula dengan raksi (nasib baik atau buruk mengikut perkiraan waktu). Sumber: Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (peny. Hilanglah akal lenyap bicara. Hai segala nur-ul-khatam. reaksi dan kepercayaan tertentu. Seratus dua puluh hari alamah namamu. Dendam oi apa selaku ini. Hilanglah akal lenyap bicara. 1985). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Fajar Bakti. Kalau terkenang sifat yang bagus. dua baris pertama merupakan pembayang dan dua baris berikutnya merupakan maksud. Rejang Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rejang menumpang bentuk syair atau pantun yang menggunakan nama hari atau hari bulan berdasarkan firasat. dua baris pertama tidak berhubungan langsung. sedangkan pantun atau syair memiliki rima yang tetap. Delapan puluh hari alqah namamu. Contohnya: Rejang Hari Bulan Tujuh hari bulan rejangnya tikus. Hari atau hari bulan dikaitkan dengan nama-nama binatang. genre ini hampir menyerupai bentuk pantun dan syair. Tidur berendam airnya mata. . Perbuatan Maharaja Jaya Dewata.Kadim dan taat setia lama. ada kaitannya dengan ramalan bintang atau astrologi (Mohd. Oleh itu. Ciri-ciri rejang ialah rejang terdiri daripada empat baris serangkap. Biasanya . Bahkan kalau diteliti lebih lanjut. Dendaru oi apa selaku ini. buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. nasihat. Biasanya. pengisian dalam rejang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Empat puluh hari nutfah namamu. Rahman Kaeh. Dipecahnya pula sekian alam. teladan dan pengajaran. Rahim bapamu turun ke ibumu. Nor dan Abd. masyarakat di Nusantara ini mempunyai cara-cara yang tertentu untuk meramal hari-hari yang baik dalam sebulan. Selain itu. Penjara besar besar besi kursani. rejang ini hampir sama dengan pantun berkait. tetapi ada pula yang berhubungan seperti syair. Rejang menumpang bentuk syair atau pantun.) 1996 dalam Warna Sari Sastera Melayu Tradisional. Istilah rejang mengikut Wilkinson. Penjara besar besi kursani. Yusof Md. Dipecahnya empat nazirnya Adam.

Penyebaran dan fungsi nazam dalam kehidupan masyarakat Melayu tidaklah seluas pantun dan syair. Jangan kamu lalai pada nafsu hati. dikir berasal daripada perkataan Arab. c/c. dan keilmuan. dan rasul-Nya Nabi Muhammad s. Tema dalam puisi nazam selalunya berhubung dengan persoalan keagamaan.a. Puas hati tidak sesalkan dirimu. Benar tidak bila ada amal kamu. Pahit mati itu bukan macam jadam. pelajaran tauhid. Sejenis puisi yang terikat.Sumber: dipetik daripada Ampuan Hj.a. Ali Bachik (Iladam). Bentuk nasyid dan zikir menjadi wadah penyebaran nazam dan biasanya disamakan dalam majlis-majlis keagamaan seperti sambutan awal Muharam. . Ada juga yang bertemakan nasihat. Nyawa sampai batang leher baru tentu. skema rimanya ialah a/a. Kita ini akan matilah sudahnya. pendidikan. Mesej yang terkandung dalam nazam menggambarkan fungsinya yang tersendiri antaranya menyampaikan peristiwa sejarah seperti hal-hal yang berkisar dengan perjalanan hidup atau riwayat Nabi muhammad s. Isinya pula menyentuh tentang hal-hal agama. Contohnya: Nazam Ajal Oleh Hj. Ahmad Mufti Kalau sungguh kamu yakin.a. Ingat-ingat hai saudara masa itu. Brahim bin Ampuan Hj.w. zikir yang bermakna puji-pujian terhadap Allah s.w. Tidak tahu bila samaikan ajalnya. Bukan pula macam api boleh padam.t. b/b.. Isinya tidak sempurna dalam dua baris. Oleh itu mari kita sama-sama. Pada Tuhan kita datanglah asalnya. Pada Tuhan kita kembalilah sudahnya. Sumber: dipetik daripada Md.w. dan menyampaikan nesihat dan pendidikan. Buat amal jangan leka jangan lena. Antara ciri-ciri khasnya ialah terdiri daripada dua baris serangkap dengan jumlah perkataan dan suku kata di dalam sebaris antara 10-12 suku kata. dan rukun iman. serima (monorhyme) dan seterusnya. Yang kedua. Nazam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Nazam berasal daripada istilah Arab nazam yang bererti puisi. himpunan Puisi Klasik.w. khatam al-Quran. akhlak dan sebagainya. pendidikan. berendoi dan sebagainya. 1989. Tengah. Dikir/Zikir Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Menurut Harun Mat Diah (1989). Temanya selalu berhubung dengan keagamaan. menyamaikan pengajaran agama seperti ilmu tauhid. Bentuk puisi ini biasanya digubah oleh ulama menurut kaedah dan pertimbangan puisi Arab. dan puisi bentuk nazam ini boleh dibawa secara berlagu seperti nasyid dan qasidah. fikah. Penyelenggaraan dan Analisis Teks Disertasi Ph. 1999 dalam Syair Rejang. dan keilmuan.D. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Shah Alam: Marwilis Publisher. Maulidur Rasul. Pada umumnya nazam digunakan dalam menyampaikan ajaran Islam yang meliputi perihal Nabi Muhammad s.

t. mungkin mempunyai atau tidak mempunyai rangkap.a. sama ada tentang ibadat. . (selawat) disusun sehingga membentuk satu rangkap yang tersendiri. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. hormat-menghormati. di samping sebagai pengawal nilai sosial dalam masyarakat seperti nilai kerjasama. bertolak ansur dan sebagainya.a. Kadang-kadang dikir/zikir mengambil bentuk-bentuk puisi yang lain seperti pantun. dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. mantera dan nazam. Hati rindu kepada Nabi Muhammad. Cahaya bulan empat belas petunjuk yang sempurna. permainan kompang/hadrah.t. syair.w. puisi dikir/zikir bermakna puisi puji-pujian.w. dan isinya penuh dengan puji-pujian dan kemuliaan terhadap Nabi Muhammad s. Selain itu. Berdasarkan isinya.w. seperti dalam tarian dabus. Dikir/zikir juga merupakan puisi yang mengandungi isi tentang unsur-unsur agama. Pada permulaan puisi. Allah hee Allah huu ya Allah. dikir/zikir juga sebagai ejen penyebaran dan pemantapan nilai-nilai positif dan akhlak yang baik keada masyarakat khalayaknya. jumlah perkataan dan suku kata dalam sebaris. Puisi ini dinamakan dikir kerana setiap ungkapan atau kata-kata maksud atau isi puisi yang dipaparkan diselang-selikan dengan kata-kata atau ungkapan puji-pujian terhadap Allah s. Begitu juga rangkapnya. Dikir/zikir biasanya terdiri daripada ungkapan-ungkapan sejajar yang puitis.w. dikir/zikir merupakan puisi bebas. tidak tentu.w. ungkapan puji-pujian (zikir) terhadap Allah s. Allah Muhammadun sahu ya Allah. Allah humma salli Allah. puji-pujian. serta menjauhi perkara-perkara yang buruk atau dilarang sama ada dari aspek agama (Islam) atau nilai masyarakat. Jumlah baris dalam serangkap. Pada kasih penghulu kita Muhammad. dan ajaran-ajarannya. majlis perkahwinan dan sebagainya. selain itu dikir/zikir sebagai alat hiburan di majlis-majlis sosial seperti majlis sambutan pembesar. Akhir sekali. dan Nabi Muhammad s. Allah hee Allah huu ya Allah. Sentiasalah didapat daripada yang sempurna. Allah he salli dona Allah.a. dikir/zikir sebagai gambaran masyarakat terutama dalam aspek kebahasaan dan nilai-nilai estetika. Dikir/zikir tergolong dalam kesusasteraan rakyat kerana penyebarannya dilakukan secara lisan. pengajaran atau tentang Nabi Muhammad s. Dikir/zikir dituturkan dalam upacara yang tertentu.w.a.Dalam perkembangan puisi Melayu tradisional. Baddal hee ya maula. dan tidak terikat kepada bentuk yang tertentu. Dari segi bentuk. Hee Allah Allah wabiza aalihi. dikir/zikir berfungsi sebagai alat pendidikan atau didaktik iaitu mengingati khalayaknya tentang perkara-perkara yang baik dan yang perlu diikuti. dan upacara sambutan maulidur Rasul. Contohnya: Dikir Dabus Allah hee Allah huu ya Allah. Dikir/zikir yang diucapkan atau yang dinyanyikan dalam upacara maulidur Rasul biasanya mengandungi unsur dakwah. Rangkap ini diulang-ulang sehingga adakalanya beberapa rangkap sebelum rangkap isi.

hai yang budiman. 1996. Sumber: didokumentasikan oleh Ahmad Ali Salikin. Lumut. .Baddal hee ya maula. dan Oleh sebab itu. Perak. Isinya dalam satu rangkap. b/b. Dengan takdir lagi dengan ihsan. pengisian dalam rubai selalunya bertemakan falsafah. Puisi rubai bertujuan untuk panduan pendidikan. puisi tersebut menjadi sebahagian daripada puisi warisan Islam. masnawi berfungsi sebagai panduan. pengajaran. kepandaian. Tokoh yang identik dengan rubai ialah Omar Khayyam (1132). jumlah barisnya terdiri daripada empat baris serangkap. dan sejarah. rubai dikatakan sebagai puisi Arab empat baris. Contohnya: Kemuliaan Insan Peri permulaan keadaan insan. Walaupun begitu. nasihat. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. Puisi rubai diterjemah ke dalam bahasa Inggeris oleh Edward Fitzgerald (1809-1883) dan ini menjadikan rubai Omar Khayyam begitu terkenal. terutama dalam karya agungnya Mathnawi Ma nawi. dan kemayhuran seseorang tokoh. dan nasihat kepada khalayaknya. Ada sarjana mengatakan rubai berbentuk sajak yang terdiri daripada empat baris (a/a/a/a) yang selalunya bertujuan falsafah atau tasawuf serta membentuk epigram. Allah hee Allah huu ya Allah. Secara keseluruhannya. agama. masnawi tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Daripada segi cirinya. Rubai Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rubai berasal daripada sastera Parsi dan merupakan puisi tertua dalam bahasa tersebut. Jalaluddin al-Rumi (1207-1273 M). Dalam Kamus Umum Indonesia. terdapat pengawalan pada rima akhirnya seperti a/a. Puisi ini berbentuk bebas dari aspek baris. c/c. Itulah ingatkan dirimu yang berirfan. agama. Masnawi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Masnawi identik dengan penyair terkenal Parsi. dan temanya membawa persoalan yang bersifat falsafah. Genre puisi ini bertemakan puji-pujian tentang kehandalan. genre ini tidak berkembang. menakala suku katanya ialah antara lapan hingga dua belas suku kata. persoalan tasawuf. Contohnya: Budi Dengarlah olehmu. Dalam puisi Melayu tradisional. Sebagai puisi yang bersumberkan puisi Arab-Parsi. Rubai dalam bahasa Melayu pertama kali diperkenal oleh Bukhari al-Jauhari dalam teks Taj al-Salatin. kekuatan. nasihat dan sejarah. dan seterusnya. Apabila Parsi menerima Islam. Budi itulah sungguh pohon ahsan. Rubai karya Omar Khayyam pula telah diterjemah ke bahasa Melayu oleh tokoh bahasa dari Johor iaitu Mejar Dato Muhammad Said bin Haji sulaiman (1868-1955) berdasarkan versi Inggeris yang diterjemah oleh Edward Fitzgerald. Supaya mengetahui perinya ini. Masnawi dalam bahasa Melayu diperkenalkan oleh Bukhari al-Jauhari menerusi karangannya Tajus Salatin. perkataan dan suku kata dalam sebaris. pola rima a/a/b/a atau a/a/a/a.

Jika lain maka lain jadilah. Qit ah bererti potongan.w. Berzanji biasanya dilagukan untuk majlis-majlis seperti sambutan mauludur Rasul. sama ada cinta sesama manusia ataupun cinta manusia terhadap Tuhan. yakni empat baris dalam satu rangkap. Sebagai puisi tumpang. Sungguhpun begitu. Seribu syukur keada Tuhannya. Bagaimanapun. Karangan Bukhari al-Jauhari. puisi ghazal berperanan sebagai alat komunikasi yang menyatakan cinta dan kasih sayang. Jikalau kau dapat harta alam ini. dan terdiri dariada 20 hingga 22 suku kata. Mintalah budi bagimu cahayai. c d dan seterusnya. terdapat juga qit ah yang ditulis dalam keadaan terkawal. Perkataannya tidak disukat banyaknya. minimum dua baris dan tidak sampai sepuluh baris. Bahawa ke sini jua namamu. b c. 1996. Sumber: Khalid M. berzanji menggunakan bentuk nazam dan syair yang dilagukan. Orang yang berbudi itu kayalah. Berzanji bertemakan keagungan Allah dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. majlis bercukur rambut dan majlis khatam al-Quran. Hussain(penye. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. majlis perkahwinan (ucapan untuk pasangan pengantin). Pada bahagian akhir. Qit ah Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Qit ah mula diperkenalkan dalam bahasa Melayu melalui Tajus Salatin. Pada umumnya. Jika kamu mahu menjadi kaya. .Kerana ahsan itu puri budilah. Dan Bukhari dengan taju itu fakir. Tema ghazal berkaitan dengan persoalan cinta. secara umumnya puisi ini berpolarimakan a/a. Puisi yang berasal dari Parsi ini merupakan sejenis nyanyian dalam kalangan orang muda yang dalam percintaan. Sudah taju ssalatin fi lawhir. Hai Tuhanku. Berzanji Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Pada dasarnya. keratan atau sebahagian. Panjangnya dalam lingkungan belasan baris. bentuknya ringkas. Tajus Salatin. Ghazal Ghazal bermaksud puisi bersifat cinta. berzanji boleh didapati dalam bentuk iaitu berzanji nathar (bentuk prosa berirama) dan bentuk puisi. Yang bukan berbudi itu papalah. sama ada dalam ejaan asalnya (jawi) mahupun dalam terjemahan bahasa Melayu. Dan budi kurang padamu di sini. Sajak puisi ini terdapat pada kata yang di belakang.a. Bukhari yang biasa.). Minta selamat budi sentiasa. Rima akhir sesuatu rangkap atau rawi dalam bacaan berzanji ini adalah a/a/a/a. baris-barisnya terdiri dariada ayat yang panjang-panjang. Dan segala ke sini pun adamu. Perulangan juga secara a b. yang diulang-ulang. pengubahnya menyelitkan namanya sebagai peleraian (takhallus). Justeru.

Fungsi qit ah ialah untuk memberikan nasihat dan pengajaran. Ehwal Insan Jika kulihat dalam tanah itu pada ehwal segala yang insan. 1989). seloka biasanya mengutarakan isinya secara mengejek. jika dilihat aspek isi. seuntai seloka merujuk keada cerita jenaka yang benar-benar dikenali dalam masyarakat seperti cerita Pak Kaduk. Oleh sebab seloka biasanya digunakan untuk menyindir atau berkias. Dari segi bentuk. Dalam hal ini. Jumlah perkataan dalam satu-satu baris pula tidak ditentukan dan kadang-kadang tidak seimbang. Secara keseluruhan. . seloka berasal daripada perkataan Sanskrit. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak dapat memahami qit ah lalu menyebabkan puisi itu kurang digemari.Puisi qit ah ini diletakkan dalam kategori sajak yang separuh terikat. tidak tentu barisnya dalam serangkap dan tidak tentu jumlah perkataan dalam sebaris. Sungguhpun begitu. Seloka biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk melengkapkan keseluruhan idea (Harun Mat Piah. puisi ini berbeza antara satu sama lain. Cirinya hampir seperti syair dari segi pola rimanya. Seloka biasanya mengandungi bahasa yang penceritaannya meleret-leret dan lanjut. talibun atau teromba. Dari segi isi. yang setiap satunya mengandungi 16 suku kata. yang disusun dalam empat unit. dan kadang-kadang mengandungi nada atau perasaan yang asyik dan berkhayal. Tiadalah dapat kubezakan. Dengarkan olehmu Kulluman alaihi fan. khususnya tentang pemikiran dalam agama. cerita Labai Malang dan cerita Emak Si Randang. tidaklah menghairankan mengapa seloka mengandungi banyak peribahasa yang selalunya disusun dengan cara yang senada atau mempunyai irama. Seloka juga boleh jadi mempunyai rima atau tidak. iaitu ada yang panjang dan ada yang pendek. cerita Pak Pandir. Pada antara hamba dan sultan. Jika berangkap. Seloka tersebut bertujuan untuk menyindir masyarakat yang berperangai seperti watak-watak tersebut. menyindir terhadap sesuatu kelakuan sesetengah anggota masyarakat melalui peribahasa yang disusun secara sejajar untuk menghasilkan irama tersebut. seloka merupakan sejenis puisi bebas dari segi rangkap (sama ada berangkap atau tidak berangkap). makna qit ah sukar ditafsirkan kerana qit ah menggunakan banyak perkataan Arab secara langsung. Walaupun begitu. Dalam kesusasteraan Melayu tradisional. sindiran atau dalam nada jenaka. sehingga kadang-kadang seloka sama dengan peribahasa berirama. namun kadang-kadang ada kelainan rima pada baris yang tertentu. Peribahasa berirama tidak mengandungi nada-nada ejekan atau sindiran yang sinis tetapi seloka mengandungi ejekan dan nada-nada sinis. Fana juga segala yang ada. seloka iaitu sejenis puisi yang terdiri daripada yang terdiri daripada dua baris atau dua kerat. dan tidak menterjemahkannya. Seloka Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Dari segi istilah. seloka sama sahaja seperti puisi bebas yang lain seperti gurindam. Tema qit ah bersifat pemikiran dan renungan yang selalu membawa mesej yang bersifat luhur dan berfikiran tinggi (falsafah). pengenal kepada peribahasa berirama ialah nada yang dibawa olehnya.

Kedua-dua gambaran ini berlatarbelakangkan alam Melayu. Puisi ini menurut beliau merupakan puisi yang memakai kata-kata yang menimbulkan gambaran mata kerana kata-kata yang digunakan dapat menimbulkan pemikiran dan pendengaran tentang imej yang lantang dan bermakna. memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang dan sebagai alat kawalan sosial atau protes sosial. Puisi seloka tidak digunakan secara meluas sebagaimana peribahasa atau teromba. Terdapat pelbagai tema talibun yang terungkap dalam cerita-cerita lipur lara . Teromba Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Teromba merupakan susunan adat yang disampaikan dalam bentuk puisi. Teromba kadangkala menggunakan juga puisi Melayu tradisional yang lain seperti pantun. teromba tergolong sebagai puisi tidak terikat kepada perbilangan adat atau kata perbilangan. Bersesuaian dengan sifat halus orang Melayu. menempelak seseorang. seloka dapat menggambarkan masyarakat yang melahirkannya iaitu masyarakat yang amat mementingkan keharmonian dan ketatasusilaan. mengekal norma yang tertentu di dalam masyarakat yang telah dipersetujui oleh anggota masyarakat sejak turun-temurun. peraturan dan undang-undang dibentuk. Demikian juga rima dan jedanya. Baris-barisnya memberikan dua macam gambaran. Taib Osman (1979) mula menamakan talibun ini sebagai ikatan puisi bebas .sindir giatnya selalu tajam dan bisa seperti mengejek. dan gambaran objek-objek dalam situasinya masing-masing. dan ungkapan tradisional (peribahasa berangkap). Talibun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Harun Mat Piah (1989). Berdasarkan struktur visualnya. Ismail Hamid (1987) mendefinisikan talibun sebagai puisi berangkap tentang perincian sesuatu objek atau peristiwa. Selain itu teromba berfungsi sebagai alat kawalan sosial terutamanya dengan adanya adat. dan umumnya terdapat dalam genre lipur lara (cerita kaba) dalam kalangan masyarakat Minangkabau. menyindir dan menempelak. iaitu gambaran bunyi seolah-olah kita mendengarnya. talibun. Secara ringkas teromba berfungsi memberi panduan dan pendidikan tentang cara hidup atau sistem hidup bermasyarakat yang baik dan harmoni melalui adat. kerana pembentukan teromba jelas berdasarkan kebijaksanaan dan pemikiran yang dalam dan tinggi tentang falsafah hidup masyarakatnya. Teromba ini ada yang berangkap dan ada yang tidak. dan mengandungi perasaan yang hiba dan rawan. Mohd. Isinya mengandungi adat dan peraturan serta norma-norma hidup mesyarakat khususnya tentang undang-undang adat yang diamalkan dalam kehiduan sosial masyarakat yang melahirkan dan mengamalkannya. menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat pada satu-satu masa dan zaman. puisi seloka digunakan untuk mengkritik sebarang perlakuan negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran. Fungsinya amat bergantung kepada isinya iaitu untuk menyindir. membentuk dan membina satu masyarakat yang harmoni. Puisi ini dikenali juga sebagai puisi adat. juga tidak tentu. Teromba dikatakan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau. menggambarkan corak pemikiran masyarakat yang mengamalkannya. syair. melahirkan rasa benci terhadap sesuatu kelakuan manusia. Secara umumnya. rubai. mengejek. Fungsi seloka amat terbatas. Jumlah perkataan dan suku katanya dalam sebaris tidak tentu. peraturan dan undang-undang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hidup bermasyarakat.

Oleh: Qamarul . Fungsi utama dan khusus talibun ialah untuk memerikan secara terperinci tentang sesuatu gambaran seperti suasana. manusia. individu sasaran akan lebih mudah menerima daripada dikritik atau dicela secara langsung. memerikan kehebatan dan kecantikan sesuatu objek seperti pakaian. lidah pendeta. peribahasa berangkap berfungsi sebagai alat komunikasi. benda dan sifat manusia dalam bentuk yang ringkas. kias ibarat. memerikan keadaan dan kesibukan atau keajaiban sesuatu peristiwa dan suasana. Selain itu ia berfungsi sebagai pembebas tanggungjawab perseorangan terhadap suatu kekuasaan (Alan Dundes. tetapi disusun dan dibentuk dengan keindahan terutamanya dalam penggunaan gaya bahasa. dan fungsinya. perumpamaan. Menurut Harun Mat Piah (1989). sama ada secara formal (digunakan dalam adat istiadat tertentu) atau tidak formal (terutamanya untuk menyindir. isi. sikap dan kelakuan manusia. teliti dan menyeluruh. iaitu sebagai pembanding atau pelengkap kepada yang lain. perbilangan. peribahasa berangkap ialah ungkapan peribahasa yang terdiri sekurang-kurangnya dua keratan yang sejajar. kehebatan dan keagungan sesuatu tempat seperti ibu kota dan bandar. Selain tema. yang merujuk kepada konsep pengulangan ini.Melayu yang didasarkan kepada fungsi puisi tersebut di dalam karya atau cerita tersebut iaitu memerikan kebesaran. tema. Menurut Ismail Hamid (1987) pengulangan ini terjadi kerana talibun sangat mementingkan bahasa yang berirama yang menjadi kegemaran masyarakat terutamanya dalam kalangan masyarakat Minangkabau. menegur atau mengkritik seseorang) dan sebagai alat pendidikan atau didaktik. Umumnya. Seperti puisi-puisi Melayu yang lain. 1989). Bahasa yang berirama ini digunakan secara meluas seperti berpidato atau semasa bergurau senda. Maksud daripada kata-kata ini ialah jika mengkritik (terutamanya menunjukkan kesalahan atau mencela) seseorang dengan menggunakan peribahasa. Za ba (1966). dan tamsil tidak tergolong dalam genre puisi kerana strukturnya bukan merupakan ungkapan atau kata-kata yang berangkap. Teknik pengulangan ini bukan sahaja wujud dalam penggunaan gaya bahasa tetapi pengulangan seluruh puisi tersebut. Seperti bahasa lisan yang lain. Oleh itu. Peribahasa Berangkap Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Peribahasa atau ungkapan tradisional yang mempunyai subgenre seperti bidalan. Wilkinsin menamakan puisi tersebut sebagai runs. Pengulangan ini ditambah pula dengan bentuk-bentuk pemerian yang lain sehingga terdapat pelbagai variasi dalam bentuk seperti engulangan di bahagian permulaan tetapi di bahagian akhir telah ditambah dengan ungkapan puisi yang lain. talibun juga boleh dikenal melalui penggunaan bahasa berulang yang menjadi lumrah dalam pembentukannya. Taib Osman (1979) menamakan puisi ini sebagai peribahasa berangkap atau peribahasa berirama. Kemungkinan baris-baris itu tidak berhubungan dari segi rima tetapi terjalin dalam hubungan yang seimbang. pepatah. Namun. Asas pembentukan peribahasa berangkap ialah peribahasa. dalam pustaka puisi Melayu tradisional terdapat sejumlah besar peribahasa yang wujud dalam bentuk puisi. Mohd. peribahasa berangkap juga boleh dikenal pasti berdasarkan ciri-ciri yang terdapat ada aspek struktur. baik dalam sebaris atau lebih. talibun merupakan gambaran pemikiran masyarakat khalayak yang mementingkan perincian tentang sesuatu.

Isi mantera biasanya mengandungi kata-kata puji-pujian yang mengandungi irama dan nada yang tertentu. Selain itu sebagai media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya (juga melambangkan kebijaksanaan masyarakat khalayaknya). mantera digubah bahasa khusus dan sukar difahami oleh kebanyakan orang. jika ditanya makna bahasa tersebut tidak dapat menerangkannya. Terdapat juga penggunaan mantera dalam upacara-upacara .Arifin Abdullah Fungsi yang seterusnya ialah sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam masyarakatnya. Mantera dapat dibahagikan keada empat jenis berdasarkan tujuan mantera tersebut diucapkan iaitu perubatan. Dari segi bentuk. Mantera Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Mantera dikenali sebagai jampi. Mantera biasanya dicipta oleh pawang atau bomoh yang kemudiannya diturunkan kepada orang yang dipercayai dan orang yang akan menggantikan mereka dalam bidang perpawangan atau perbomohan. seru. mantera dipercayai dapat menimbulkan kuasa ghaib atau konotasi magis untuk tujuan perubatan seperti untuk menyembuhkan penyakit (Harun Mat Piah. Semakin banyak mereka mewarisi puisi ini semakin tinggi sanjungan masyarakat khalayaknya dan dapat menggambarkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. Oleh itu penguasaan uisi ini sekali gus dapat menunjukkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. dan jumlah perkataan dalam sebaris atau urutan rimanya. Teromba hanya dimiliki oleh indivividu yang memegang kunci adat seperti ketua adat atau ketua lembaga. uja. Dari segi penggunaan bahasanya. mantera mungkin tidak lagi dicipta. Walaupun mantera telah tercipta sejak zaman bahari lagi. Peribahasa berangkap terhadap dalam teromba. cuca. mantera merupakan jenis puisi bebas yang tidak terikat sama ada dari segi rangkap. Mantera juga dijadikan pemanis. tidak seperti pantun dan syair yang masih terus dicipta dan digunakan dengan meluas. Oleh itu. Tujuan mantera ialah untuk menyembuhkan penyakit dan menghalau makhluk halus yang dipercayai mendiami sesuatu tempat atau yang mengganggu kehidupan seseorang dan masyarakat. Pawang atau bomoh ini merupakan orang perantaraan antara manusia dan kuasa ghaib yang dipercayai dapat memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat. kerana mentera hanya dipunyai dan dituturkan oleh orang tertentu sahaja seperti pawang dan bomoh. pekerjaan dan adat istiadat. Genre ini merupakan antara puisi Melayu tradisional yang popular di kalangan masyarakat Melayu selain pantun dan syair. Pewarisnya yang terhad menyebabkan mereka dianggap sebagai golongan yang eksklusif dan istimewa. pengasih dan pembenci. pawang atau bomoh sendiri pun. mantera sangat terbatas penggunaannya. pengaruh Islam telah diserapkan ke dalam bentuk mantera dengan menambah nama-nama atau istilah-istilah yang ada kaitannya dengan Islam. Tetapi jika berdasarkan perkembangan tamadun sekarang. baris. walaupun penggunaannya lebih eksklusif. pakaian diri. Mantera juga tidak boleh dituturkan sewenang-wenangnya tanpa bersebab kerana bahasa mantera dianggap keramat dan tabu. Malahan. Mantera juga merupakan puisi yang diwarisi daripada zaman purba yang sangat bergantung hidup dengan unsur-unsur alam. sembur. Apabila dituturkan. 1989). tawar. namun dengan kedatangan Islam. dan tangkal.

Malah ada segelintir generasi baru sama sekali tidak mengenalinya. mantera pendinding berfungsi untuk melindungi khalayaknya daripada sebarang unsur jahat atau berfungsi untuk memberi keluarbiasaan dan keistimewaan kepada pengamal dan khalayaknya. Contoh yang paling mudah dan nyata ialah syair Melayu. Teka-teki Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Berbeza dengan puisi-puisi yang lain. Mantera tidak boleh digunakan secara sembarangan. dan norma masyarakat khalayaknya. tidak tentu jumlah baris serangkap. mantera masih lagi menepati fungsi puisi iaitu sebagai alat pendidikan. Pencita teka-teki adalah seorang pemerhati yang peka dan seniman yang aktif. mantera pekerjaan digunakan dalam pekerjaan supaya setiap usaha yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang lumayan. teka-teki dalam sastera tradisional terbahagi kepada dua bentuk utama iaitu prosa dan puisi. Tiap-tiap baris atau serangkap dapat menyatakan satu keseluruhan idea. sama ada berangkap atau tidak. Sesuai dengan fungsinya. Ads by Google ARKIB : 29/10/2007 Syair Melayu . Nur oleh Munsyi Sulaiman(1907) dan Teka-Teki Warisan oleh Inon Shaharuddin Abdul Rahman(1988). Secara umumnya. beberapa genre sastera tradisi Melayu mengalami kepunahan dan cenderung dilupakan masyarakat. Ia hampir tidak dapat . Kadang-kala teka-teki membawa nada jenaka. Jika berangkap. Bagaimanapun. malahan dapat meningkatkan daya kreativiti kanak-kanak juga orang dewasa. secara umumnya.Khazanah yang perlu dipertahankan Oleh Azman Ismail BERDASARKAN hakikat. penumpuan lebih kepada benda-benda yang paling hampir dengan kehidupan manusia sehari-hari dan alam sekeliling. dan mentera adat istiadat pula digunakan dalam upaca-upacara adat dan istiadat. alat pemantapan sesuatu sistem. sesomba atau gurindam. Mantera untuk perubatan berfungsi untuk menyembuhkan penyakit. teka-teki merupakan puisi lisan yang popular. Dua buah antologi teka-teki yang terkenal ialah Teka-Teki yang diselenggara oleh O. terdiri daripada sebaris atau beberapa baris yang berturutan. nilai. mempunyai rima atau tidak.T. gambaran sistem projeksi masyarakat termasuklah aspek keindahan dan alat pengesahan sesuatu institusi masyarakatnya. teka-teki berfungsi sebagai bahan hiburan dan pengisi masa lapang bersama keluarga atau sahabat handai. Perwarisan mantera haruslah melalui upacara-upacara yang tertentu sesuai dengan genre mantera itu sendiri sebagai puisi yang bercorak sakral dan penuh dengan pantang larang. ada juga yang menguji kecerdikan dan akal fikiran. teka-teki membawa pelbagai tema. teka-teki yang tergolong dalam bentuk puisi mungkin ditemui dalam bentuk syair dan antun atau dalam ungkapan-ungkapan puitis yang lebih bebas seperti talibun.seperti adat dan istiadat. Dessek(1918) dan Kitab Gemala Hikmat oleh Sulaiman bin Muhammad. jumlah perkataan sebaris. Sejenis puisi yang tidak terikat.

Dengan demikian wajar sekali genre ini diperluas dan diberikan nafas baru sesuai dengan matlamat. Apa yang diperlu dilakukan oleh sarjana-sarjana tempatan supaya syair mampu mengekalkan fungsi atau setidak-tidaknya mampu bertahan sebagai khazanah kesenian dan akal budi Melayu dalam era globalisasi? Wajarkah kita hanya mengambil sikap tunggu dan lihat ketika beberapa genre kesenian Melayu seperti Mek Mulong. katanya. sama ada sebagai hiburan. Sebuah rangkap puisi menjelmakan pemikiran. Harun berpendapat. Genre puisi tersebut terus berkembang dengan pemberian pelbagai sentuhan bukan sahaja dalam aspek tema tetapi kreativiti seni. Oleh itu. di samping mengekalkan ciri-ciri puisinya dari segi genre. Mak Yong dan Penglipur Lara telah tersungkur dimamah modenisme dan globalisasi. Syair sebagai sebuah genre puisi dapat diabadikan dalam pelbagai bidang sekali gus memberi ruang untuk penyair. fungsi keagamaan. diterbit dan dihayati dalam pelbagai majlis adat serta aktiviti seni. penulis. Ia sama seperti genre sastera tradisional lain seperti perumpamaan bahasa dan pantun yang mencerminkan kesopanan dan kehalusan budi masyarakat Melayu tradisional. kebijaksanaan dan kematangan akal budi Melayu dalam mengamat. Dr. lagu dan sebagainya. wawasan dan cita rasa masyarakat. Perkembangan syair dalam masyarakat dan persuratan Melayu berlaku dengan pantas dan luas sama ada dari segi masa mahupun jumlah. Dan. fungsi dan cara penyampaiannya. Syair kini seolah-olah kehilangan makna. jumlah khalayak yang meminati genre puisi ini masih terlalu kecil jika ia dibandingkan dengan hiburan popular yang jauh berkembang pesat di Malaysia dan Nusantara hari ini. syair adalah salah sebuah daripada genre-genre puisi Melayu tradisional Nusantara yang cukup popular dan tersebar amat luas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. ia menjangkau aspek sains dan teknologi. Harun Mat Piah berkata. perlu ada usaha untuk mengemas dan memperkasakannya fungsi syair yang bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga bidang falsafah. sejarah. secara umumnya. Malah. nilai-nilai moral dan akhlak. pendidikan dan pengukuhan sistem kekerabatan sebagaimana kedudukannya dalam masyarakat tradisional. pencipta atau penggunanya untuk berkreatif dengan cukup berkesan. metafizik. mendidik serta mengkritik sesuatu secara beralas dan berlapik. Beliau berkata demikian ketika membentangkan kertas kerjanya pada Seminar dan . Antaranya. Sumber hiburan moden yang berasaskan teknologi digital dan sebagainya secara berleluasa mengikis nilai tradisi dan fungsi genre-genre kesenian tradisional tersebut termasuk syair. sesuatu perlu dilakukan dengan gigih serta berkesan supaya syair terus kekal bersaing ditengah-tengah suburnya pelbagai kesenian popular. Namun.bertahan sebagai sebuah hasil seni dan khazanah keilmuan Melayu akibat pergeseran nilai yang berkembang dalam masyarakat hari ini. Sarjana dan pengkaji kesusasteraan tradisional. syair masih dicipta. bukan hanya masyarakat Melayu tetapi juga semua warga dunia. dalam era yang boleh disebut pascamoden ini.

Universiti Malaya. Prof. Bagaimanapun ia hanya bersifat teoritikal seandainya tidak ada sebarang usaha untuk memperkasa dan menggilap kembali keindahan dan ketinggian ilmu serta falsafah Melayu yang terkandung dalam puisi tradisional itu. . Beliau turut melancarkan seminar mengenai puisi Melayu tradisional. Dalam erti kata lain. Kewujudannya bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga falsafah dan keilmuan Melayu. Dalam pada itu Harun berkata. Pendapat Harun turut dipersetujui oleh dua sarjana Indonesia. kita dapat membayangkan betapa besar jumlah khalayaknya. Madya Datuk Zainal Abidin Borhan. Sumatera Utara. Seperti yang diharapkan oleh Harun. kata mereka. Jika syair menjadi milik masyarakat Melayu di Malaysia. pengukuhan syair tradisional Melayu itu sejajar dengan falsafah dan keilmuan Masyarakat yang tetap berpijak pada akar budaya dan nilai-nilai luhur. pembinaan moral dan bahkan keagamaan. baru-baru ini.Bengkel Syair Melayu di Akademi Pengajian Melayu (APM). Riau. Aceh dan Kalimantan. Masyarakat Melayu Sumatera Utara memiliki struktur sosial yang juga digunakan di belahan dunia Melayu lainnya seperti Malaysia. Struktur ini memberikan kesan kepada keberadaan kesenian dan sastera seperti syair tersebut. Riau dan Kalimantan. Seminar bertema Melestarikan Syair Sebagai Warisan Bangsa tersebut dirasmikan oleh Pengarah APM. relevan dan diterima oleh masyarakat moden hari ini. pengukuhan syair akan mampu mencipta pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kandungan sastera puisi tradisional tersebut sebagai sebahagian elemen pendidikan. Muhammad Takari Jilin Syahrial dan Fadlin Jaafar dalam kertas kerja bersama mereka. syair Melayu perlu diketengahkan dalam apa jua medium supaya ia sentiasa hidup. Kedua-duanya berpendapat syair adalah salah satu hasil sastera tradisional yang juga berkembang di Sumatera Utara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful