AKADEMI PENGAJIAN MELAYU JXEA 1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU TAJUK: PUISI MELAYU LAMA CERMINAN KETINGGIAN

AKAL BUDI NAMA : RAMIZAH BT SULAIMAN NO. MATRIK : JEA 080113 NO. K/P : 881204-06-5168 NAMA PENSYARAH : DR. AMRAN MUHAMAD PENGENALAN Puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik yang menceritakan berkaitan akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan, merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman-berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah, pantun, gurindam dan peribahasa.1 Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi, pandangan alam semesta (worldview) dan komponen nilai serta akhlak. Dalam konteks epistemologi, ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Sementara itu, dalam aspek komponen pandangan alam semesta, masyarakat Melayu meletakkan Allah sebagai sumber panduan tertinggi dalam pemikiran dan aktiviti. Aspek komponen nilai, moral, etika, dan akhlak berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang sesuatu yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran, kebaikan dan keindahan.2 Dalam konteks sastera Melayu, genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Pengaruh daripada puisi tradisional menggabungkan nilai estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Secara umumnya, budi didefinisikan sebagai akal atau daya fikir untuk memahami sesuatu yang konkrit atau abstrak, yang praktikal ataupun teoritikal. 1http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisitradisional/ 2http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisi- tradisional/ PANTUN BUDI CERMINAN KETINGGIAN AKAL BUDI Sutan Muda dari Lampung, Memikul cangkul dengan bajak, Singgah minum di lepau nasi; Sudah serkah tempat bergantung, Telah patah tempat berpijak, Budi yang baik tetap di hati Banyak orang di Bukit Cina, Daun nanas serak-serakan, Burung tempua di pohon saga; Zaman sekarang ringgit berguna, Emas perak jadi taruhan, Budi baik terpinggir juga. Padi bukit padi huma, Taruh mari di dalam peti, Dibawa orang ke Tanjung Jati; Budimu tuan saya terima, Sudah terlekat di dalam hati, Terpahat kukuh hingga ke mati. Buah lada lebat di pangkal, Gugur daun dengan buahnya, Dibawa dagang pergi seberang; Sungguh ringgit penuh sekapal, Budi tiada apa gunanya, Nama pun tidak disebut orang. Dari Johor ke Majapahit, Singgah berlabuh di Pulau Bangka, Ambil muatan gula dan rempah; Jika masyhur budi yang baik, Jangan pula mengada-ngada, Orang keliling jadi menyampah. (Sumber: Hamidah Adam, Batu Pahat, Johor, 2001)3 3 Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BIBLIOGRAFI BUKU Ab. Rahman Ab. Rashid, Mohd Rosli Saludin dan Zakaria Perngis, 2003.Analisis Autentik Sastera-Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Harun Mat Piah, 1989. Puisi Melayu Tradisional:Satu Pembicaraan genre dan fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Bn

Haji Musa,Ph.D. 2001. Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu-Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. LAMAN WEB Perbilangan Adat Melayu, h ttp : //p en yai r. w o r d p r es s . co m/categ o r y/p u is i- tr ad is io n a l/ Ads by Google

NAZAM Nazam ialah puisi yang berasal dari kesusasteraan Arab-Parsi. Mengikut Kamus Dewan (1994:858) Nazam ialah perkataan Arab yang bermaksud gubahan puisi seperti sajak dan syair, bernazam adalah bercerita dengan lagu, bersajak atau bersyair, manakala menazamkan bermaksud menceritakan dengan lagu atau mengubah dan menyajakkan. Kamus Dewan juga memberikan kata lain yang digunakan untuk nazam iaitu nalam. Mengikut Kamus At-tullab Arab-Melayu (1994:) nazam dalam bahasa Arab bererti merangkai, mengarang, menyusun dan mengatur. Makna ini termasuklah merangkai, mengarang dan menyusun kata-kata dalam mencipta puisi. Dalam Kamoes Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau, (Jakarta,1935) tidak dijumpai kata "nazam", namun dapat disamakan dengan "nalam", iaitu banalam (bernazam) ialah bertjerita dengan lagu terutama tentang agama atau yang berisi pengajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,terbitan Balai Pustaka 1988, ditemukan kata "nalam" dan "nazam". "Nalam" adalah gubahan sajak (syair, karangan); sementara bernalam, bermaksud membaca puisi atau bercerita dengan lagu; bersajak (bersyair). Mengikut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984) mengatakan "nalam": gubahan sajak, syair atau karangan); "bernalam" bermakna bersajak atau bersyair; bercerita dengan lagu; "menalamkan" adalah menyajakkan; menceritakan dengan lagu. Definisi-definisi di atas menunjukkan bahawa dalam bahasa asalnya, nazam bermakna puisi secara umum. Di samping itu istilah bernazam pula digunakan bagi maksud berlagu. Di dalam hal ini istilah Nazam mengalami kedudukan yang sama dengan istilah syair dan gurindam. Ketiga-tiga perkataan itu diambil dari bahasa asing. Syair dan nazam diambil dari bahasa Arab, gurindam pula berasal dari bahasa Tamil. Ketiga-tiga perkataan ini bermaksud gubahan puisi secara umum di dalam bahasa asal masing-masing. Setelah diterima ke dalam bahasa Melayu perkataan-perkataan ini kemudian mengalami pengubahsuaian dan digunakan sebagai istilah teknikal yang merujuk kepada sesuatu jenis puisi yang mempunyai struktur, isi dan fungsi yang tersendiri. Perkataan nazam yang digunakan sebagai istilah teknik kepada suatu jenis puisi mula ditemui dalam Tajus Salatin yang dikarang oleh Bokhari al-Jauhari kira-kira dalam tahun 1603. Istilah nazam dalam konteks puisi Melayu tradisional yang diterima pada masa ini merujuk kepada sejenis puisi tradisional yang mempunyai beberapa ciri khas. Ciri-ciri utama nazam adalah seperti di bawah: 1. Gubahan puisi yang mengandungi dua baris serangkap. Dalam aspek ini ia menyerupai pantun dua kerat tetapi tidak mempunyai pembayang maksud. Kedua-dua

baris adalah maksud. 2. Skima rima Nazam ialah a-a, b-b. Namun begitu skima rima ini tidaklah terlalu rigid. Terdapat nazam yang selepas beberapa rangkap, skima rimanya menjadi agak longgar. 3. Lazimnya, tiap-tiap baris nazam terdiri daripada lima atau enam perkataan menjadikan sukukata antara sepuluh hingga dua belas. Namun begitu ada juga yang lebih daripada enam perkataan dan mempunyai hingga 20 sukukata. 4. Bilangan baris pada sesuatu nazam adalah tidak terhad. Ada nazam yang panjang hingga seribu rangkap. 5. Nazam adalah puisi yang bertemakan keagamaan seperti menceritakan tentang hukum hakam dan kisah kehidupan Nabi Muhammad saw. 6. Dari sudut gaya bahasa, terdapat banyak penggunaan perkataan Arab. 7. Ciri signifikan dalam Nazam ialah ia dimulakan dengan puji-pujian terhadap Allah dan selawat ke atas Nabi. Baris yang berupa puji-pujian dan selawat ini diulang-ulang hingga ke baris akhir. 8. Nazam biasanya disampaikan dengan lagu yang agak rancak,lazimnya diiringi paluan rebana 9. Pada masa ini nazam biasanya dinyanyikan dalam majlis-majlis berendoi dan majlis-majlis keagamaan yang lain Perkembangan Nazam di Tanah Melayu Nazam tidaklah begitu terkenal seperti pantun dan syair. Tidak banyak penyelidikan yang telah dijalankan ke atasnya. Bahkan, Vladimir Braginsky (2004:491) berpendapat bahawa hanya dua subgenre puisi tradisional yang masih subur di dalam kesusasteraan Melayu bertulis iaitu pantun dan syair. Perkembangan nazam hanya terbatas kepada beberapa buah negeri, iaitu Terengganu, Pahang dan Melaka sahaja. Mengikut sejarah, nazam dibawa ke Asia Tenggara pada abad ke 16 oleh pedagang dan alim ulama yang menyebarkan agama Islam ke Alam Melayu. Nazam, di samping syair, adalah puisi yang lahir dari kedatangan dan perkembangan kesusasteraan Islam sejak zaman Kerajaan Pasai hingga ke empayar Melayu Melaka. Mereka menggunakan nazam untuk menyampaikan ajaran Islam, mengajar hukum hakam dan kisah Nabi-nabi. Selepas kejatuhan Melaka, Aceh telah muncul sebagai pusat perkembangan dan kekuatan kesusasteraan Islam. Di sinilah lahirnya pengarang dan pujangga Melayu yang turut menghasilkan karya-karya agung. Pada peringkat awal, pengarang-pengarang Aceh telah memperkenal dan menterjemah karya-karya Arab dan Parsi ke dalam bahasa Melayu. Hal ini dituruti dengan percubaan untuk mencipta puisi dalam bahasa Melayu dengan menggunakan gaya atau metrum puisi Arab Parsi. Kegiatan ini menyuburkan perkembangan syair dan nazam. Hasil usaha pengarang-pengarang Aceh ditemui di dalam sebuah naskah pada 1296H/1879M. Di dalamnya terdapat terdapat sebuah puisi diberi jodol Aqidat al Awam. Akan nadham ini Aqidat al Awam Daripada yang wajib bagi agama sudah tamam

terjemah nadham tiada boleh disebutkan kerana gharib lagi miskin kehinaan tiada warith tiada kaum sangat terdagang memintak sedekah mana-mana negeri orang siapa-siapa yang kasih dengan sayang jangan dengki jangan benci jangan wayang kerana sebab hancur hati kedukaan tinggal negeri tinggal kampung percintaan siapa melihat salah silap minta maafkan jikalau kasih dengan insaf tuan baikkan dengan serta nahi kita loghat serta ...........semuhanya tuan angat empat ilmu tua sudah faham dengan tahqiq mana yang salah tuan ubah dengan........... jikalau tuan tiada tahu yang demikian baik tuanku mengikut yang ada dalam suratan satu huruf satu baris satu titik haram atas tuan mengubahkan bertukar balik itulah nasihat daripada hamba tuan kabul supaya di akhirat jadi senang tiada berhadul kerana hamba baharu datang tiada fasih Bahasa Melayu baik tuanku tolong fasrih. (Teuku Iskandar , 1995:438)

Karya ini merupakan puisi yang ditulis dalam dua baris serangkap dan berima di hujungnya. Pada rangkap pertama dan kedua pengarang (atau penterjemah) menyatakan usahanya untuk menterjemahkan puisi tersebut dari bahasa asing, jelasnya bahasa Arab, ke dalam Bahasa Melayu. Puisi yang sedang diterjemahkan itu diistilahkan olehnya sebagai nadham. Di samping itu terdapat sebuah puisi yang dberi tajuk Nalam (Nazam)Peraturan Alif yang disebut oleh Braginsky (2004:752). Nalam (Nazam)Peraturan Alif berkemungkinan dikarang pada abad ke 18. Rangkap pertama dimulakan dengan huruf alif, rangkap kedua dimulai dengan huruf ba, ketiga dengan sa dan seterusnya. Nazam ini mungkin diperbaharui dan menjadi Nazam Alif Ba Ta yang agak terkenal

(Aliff)Allah menjadikan kesekelian alam Langit dan bumi. Nazam Alif Ba Ta mengandungi 58 rangkap. khasnya tentang ketinggian ilmu dan iman.di Perak. laut yang dalam Percaya Rasul alaihissalam Suruh dirikan agama Islam (Ba) Baru hukum akal Qidam dan Baqa sedialah kekal Tak dapat lagi hendak disangkal Jika hendak faham kajilah akal (Ta) Tajamlah akal menuntut ilmu Supaya jangan kita tersemu Rajinkan belajar jangan jemu Pada yang lain jangan diramu (Sa) sabil tak billah liku bahri Ilmu pengetahuan wajib dicari Supaya menjadi lebai yang qari Banyak rahmat Allah memberi (jim) Jadikan Allah Tuhan yang Kaya Nabi Muhammad Rasul yang mulia Disuruh beriman serta percaya Suruh menyembah Tuhan yang esa (Ha) Hadis Quran buat ikutan Kasi agama serta amalkan Jangan diingkar suruhan Tuhan Jika diingkar terimalah keazaban (Kho) Khabar yang benar hendak dipercayai Segi agama jangan dicemuhi Agar hidup bahagia berseri Rahmat petunjuk Tuhan cucuri . Melaka. rangkap kedua bermula dengan ba dan seterusnya. Rangkap pertama bermula dengan huruf alif.Nazam ini memperkatakan tentang kemuliaan agama Islam.

Sesuatu rangkap mesti dikaitkan dengan rangkap-rangkap yang lain untuk membawa satu tema utama dan tema itu adalah tema keagamaan.Gani. Nazam juga berbeza dari syair yang kebanyakannya mengandungi empat perkataan sebaris dengan sepuluh sukukata.. c-a. c-b. Dalam hal ini ia menyerupai pantun dua kerat. b-a. b-b. Ciri ini juga membezakannya daripada pantun dua kerat. Mohamad Shaidan. Bezanya nazam tidak mempunyai pembayang maksud. Baris nazam mungkin lebih panjang daripada syair dan pantun. iaitu mengandungi lebih daripada lima perkataan dan mencapai hingga dua puluh sukukata. Ciri yang signifikan di dalam nazam ialah ia dimulai dengan puji-pujian dan pengucapan syukur terhadap Allah SWT dan selawat ke atas nabi. Contohnya: Puji itu bagi Allah yang tunggal Yang tiada ada baginya itu misal Yang menunjuk atas wajib wujudnya Itu oleh ni kainat samuhanya Maka salatul-Llah dan salamnya Itu turun kedua atas Rasul-Nya Muhammadin yang dibangkit akan dia Dengan surah tauhid Tuhan yang sedia. Kedua puisi yang dipetik di atas memperlihatkan ciri-ciri nazam yang dikenali pada hari ini. Dari sudut gaya bahasa nazam banyak menggunakan perkataan yang berasal dari bahasa Arab terutama perkataan yang berkaitan dengan agama Islam. (Harun Mat Piah. d-b dan d-e. Rima syair ialah a-a-a-a sementara rima nazam ialah a-a atau a-b. kedua-dua baris adalah maksud. iaitu puisi yang terdiri dari dua baris menepati huraian Zaaba bahawa Nazam adalah puisi yang rangkapnya dihitung dua-dua serangkap dengan skima rima a-a. d-a. Naskah awal nazam yang ditemui ditulis di dalam tulisan jawi.( sumber: Wahyunah Haji Abd.1994:286).2000:494-500) Struktur Nazam. Skima rima ini tidak terlalu rigid dan boleh juga menjadi a-a. Pada masa sangat umum syiriknya Dengan sebab sangat banyak jahilnya Maka menunjuklah ia akan kita Dengan bujuk bagi nasihat yang nyata Tunjuk pula hingga perang dengan pedang Maka nyatalah agama putih terang . Serangkap nazam tidak boleh berdiri sendiri.

Dari aspek isi. Namun syair telah mengalami perubahan dan digunakan untuk menyampaikan cerita sejarah. 1977:288). Terdapat kosa kata dari Bahasa Arab dan istilah agama seperti salatul-Llah. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad. hingga diangkat menjadi rasul. Ciri-ciri ini selaras dengan makna nazam pada asasnya iaitu merangkai misalnya merangkai mutiara atau merangkai bunga-bunga pada satu tali. Nazam juga menyerupai berzanji yang mengandongi doa-doa. Hal ini jelas dinyatakan di dalam Nazam Mukadimah daripada kitab Tanbih al-Kusla: Telah tamat nazam ini dengan berkat Nabi kita yang dibenarkan mukjizat Aku nama nazam ini Mukadimah Bagi orang baru belajar ilmu Allah Ini bermakna dari segi isi. Rasul. tauhid. (sumber: Harun Mat Piah. surah. puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad saw. Syair juga pada mulanya digunakan untuk tujuan menyampaikan ajaran agama. remaja. Dari segi bentuk dan isinya menepati definisi nazam yang dihuraikan di atas. serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. nazam tidaklah seluas pantun dan syair yang meliputi seluruh bidang dan kehidupan manusia. Contoh nazam yang demikian ditemui dalam Tajus Salatin yang berbunyi: Bahawa bagi raja sekalian Hendak ada menteri demikian Yang pada suatu pekerjaan Sempurnakan segala kerajaan Menteri inilah maha tolan raja Dan peti segenap rahsianya sahaja Kerana kata raja itu katanya Esa ertinya dan dua adanya . iaitu mengenal dan memahami sifat 20. yang disebutkan berturut-turut iaitu salasilah keturunannya. nazam juga telah digunakan bagi menyampaikan nasihat dan panduan kepada pemerintah dan pemimpin. pemuda. khasnya untuk masyarakat yang tidak mahir di dalam bahasa Arab dan tidak mampu membaca kitab-kitab yang lebih tebal. cerita hikayat dan sebagainya. masa kanak-kanak. Sebahagian besar isinya membicarakan ilmu tauhid. Syirik dan sebagainya. Selain menyampaikan pengajaran agama. Dan ini memberikan kesatuan dan ikatan seperti tali yang merangkai bait-bait atau rangkap-rangkap tersebut.Petikan di atas adalah dari Nazam al-Jawahir al-Samiyah. Nazam berfungsi sebagai media pembelajaran agama. Baris-baris yang mengandungi puji-pujian ini diulang-ulang supaya dapat memberi kesatuan tema kepada keseluruhan nazam yang disampaikan.

Kaum lelaki membaca nazam di surau di antara waktu maghrib dan Isyak terutama pada bulan Rabiul Awal. Nazam Kanz al. Nazam yang ditemui termasuklah Tahfat al-Wildan. Nazam tersebut adalah hasil terjemahan daripada Nzam Arzal an-Nas oleh Ahmad bin Haji Abd. Sebuah daripadanya terbit beberapa kali dan luas penyebaran khususnya di Terengganu. Mengikut Zaaba naskah nazam yang terkenal ialah kitab Kitab Kanz al. Dia iaitu matahari yang lebih cahayanya Dan anbia lainnya itu bintangnya ia Mana samakan dia oleh Rasul yang lain Pada tingginya itu dan murahnya ia Dan ialah laut yang sangat luasnya Dan ombaknya yang limpah pada alam ini ia Dan ialah awan yang menghamburkan hujan Pada daratan rata dan lautnya ia Lagi ialah angin yang dilepaskan dia Dengan tiada hingga pada alam ni ia Nazam juga menjadi kesenian yang dipraktikkan di Melaka. yang merupakan Mufti negeri Melaka tahun 1944. (sumber: Harun Mat Piah. Mokhtasar. Kaum wanita pula .Raof. 1989:283). dan Sullammal-Taufiq.Maka menteri yang demikian perinya Ada keadaan raja dirinya Jika raja dapat adanya itu Dapat peti rahsianya itu.Ali Bachik (2004:10) perkembangan nazam di Melaka berlaku di kalangan kaum lelaki dan kaum wanita. Tanbih al-Kusla lebih merupakan buku permulaan dalam ilmu fikah. al-Jawahir al-Saniyyyah. Mengikut Mohd. khususnya untuk anak-anak sekolah.Ula menceritakan riwayat hidup Rasullullah Saidina Muhammad itulah Rasul yang tinggi Zat dan sifat dan nisab dan perangai yang mulia Dan ia ituah langit yang ke atas bandingnya Dan anbia lainnya tu bawahnya ia. Di Melaka terdapat sebuah teks nazam berjodol Tanbih al-Kusla. Tuk Engku Besar Terengganu juga telah mengarang beberapa buah buku agama yang ditulis dalam bentuk nazam.Ula yang dikarang oleh Al-Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin al-Idrus yang terkenal dengan nama Tuk Engku Besar Terengganu. Kebanyakan nazam beliau mengandungi kisah hidup Nabi Muhammad sejak baginda dilahirkan. Sirat al-Nabawiyyah.

sesuai untuk tempat seperti surau. Sukukata yang akhir setiap baris diberi penekanan. Lagu nasyid untuk nazam yang disampaikan di tempat-tempat keramaian khasnya majlis-majlis keagamaan. Salami Simon (1990:56) menemui beberapa buah nazam yang ditulis dan disampaikan di dalam bahasa Jawa khasnya di daerah Sungai Besar Selangor. Nazam-nazam itu dimiliki oleh beberapa orang respondennya yang pernah belajar di pondok pengajian agama semasa mereka masih muda. Mu/hamm /ma/durrr /Ra/sull /lul/Lahhh /. khasnya ibu-ibu dan nenek-nenek. Nazam juga dibaca dengan rentak pendek panjang dan penekanan kepada sukukata yang keempat. atau setelah selesai mengaji Al-Quran. Pengulangan perkataan dan ungkapan yang terdapat pada nazam adalah sesuai untuk diserapkan ke dalam zikir . Mereka memberi maklumat bahawa Nazam-nazam tersebut dilagukan selepas sembahyang fardhu sementara masuk waktu seterusnya. iaitu dengan lebih ditinggikan dan dipanjangkan.membaca nazam sambil menganyam tikar pada waktu malam. Laa /i/laa /ha/ ill /lal/Lahhh /. Baris kedua dimulakan dengan pendek dan rendah pada sukukata yang pertama dan tinggi dan panjang pada sukukata yang kedua. sering menggunakan nazam untuk menidurkan anak-anak dan cucu mereka. Lagu atau intonasi zikir untuk Nazam yang dibaca di surau-surau. Secara umum lagu nazam boleh dibahagikan kepada dua kategori. Lagu zikir Lagu zikir menggunakan nada yang rendah. Orang-orang perempuan. Melodi seperti ini boleh disebut sebagai melodi terbuka dan mudah disesuaikan dengan bilangan sukakata nazam yang tidak terhad. Ka/mi/mu/ laa /na/zam/i/ nii /de/ngan/na/ maaaa /(12 sukukata) Al/lah/yang/memm /be/ri/fa/ hamm /kan/a/ga/ ma /12 sukukata) Deng/ki/pa/ daaa /nya/sau/da/raaa /se/ke/ lian (11 sukukata) Sau/da/gar/Me/ sir /ya/Al/lah/Na/bi /Yu/sof /di/jual/kan /(15 sukukata) Lagu Nasyid Di dalam majlis-majlis keramaian nazam dilagukan dengan lagu yang lebih rancak dan nada yang lebih tinggi untuk menimbulkan kemeriahan tetapi lembut dan terkawal sesuai dengan senikata yang berunsur keagamaan Mengikut catatan Mohd . Baris pertama dimulakan dengan intonasi panjang dan tinggi pada sukukata yang pertama. diikuti dengan pendek dan rendah pada sukukata kedua. Hal ini diulang pada sukukata ketiga dan keempat hingga ke akhir. Lagu Nazam Lazimnya Nazam disampaikan dengan berlagu.

acara berendoi disebut sebagai bernazam. lagu yang paling banyak digunakan untuk nazam ialah lagu yang dikenali sebagai Abdaubis yang berasal dari berzanji. Irama nazam lebih rancak dan temponya cepat. Pada masa ini. Hal ini tidak terjadi di dalam nazam kerana iramanya boleh disesuaikan dengan panjang pendek sesuatu baris. Sehingga sekarang terdapat lagu-lagu nazam yang dinyanyikan di dalam upacara berendoi. lagu ini lebih popular di Tanjung Bidara dan Tanjung Keling. Adab membaca mesti dimulakan dengan duduk tertib dan memberi salam dan membaca bismillah. Perbezaan lagu nazam dan syair Lagu nazam berbeza dari syair. Dengan Bismillah kami mulai Alhamdulillah wassala tannabi . Lagu-lagu nazam biasanya disampaikan secara beramai-ramai oleh murid-murid sekolah agama rakyat. nazam lebih merupakan aktiviti rakyat yang dilagukan di kampung-kampung terutama di tempat-tempat belajar agama. Kumpulan-kumpulan nazam semasa juga telah menggubah irama-irama baru yang sesuai untuk menyanyikan nazam untuk menjadikan kesenian ini lebih menarik khasnya untuk menarik minat generasi muda. Terdapat beberapa versi lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan-kumpulan yang bergerak di Merlimau. Terdapat juga lagu nazam yang diserapkan ke dalam lagu-lagu oleh pencipta-pencipta lagu moden. Tujuannya untuk memudahkan pelajar-pelajar mengingati dan menghafal bahan-bahan yang dipelajari. nazam juga dinyanyikan oleh kaum wanita semasa mendodoikan anak. Seniman Agung P. Orang ramai yang datang ke sesuatu majlis seringkali akan turut bernazam bersama-sama ahli kumpulan. Nadanya lebih rendah dan tidak memerlukan lantunan atau ketinggian suara atau pernafasan yang baik . Kumpulan nazam sekolah-sekolah ini sering pula mengambil bahagian dalam acara-acara kemasyarakatan seperti perkahwinan. maka nazam lebih merupakan partisipasi bersama. meninggi. Serkam dan Muara Sungai Duyung. mendayu. Jasin. Nazam biasanya dinyanyikan secara beramai-ramai sedangkan syair disampaikan secara solo dan memerlukan vokal yang baik. Ia merupakan penyertaan beramai-ramai bukan sahaja oleh pelajar-pelajar yang menyertai kumpulan nazam tetapi juga pendengar-pendengar yang kebanyakannya tidak boleh membaca atau tiada kesempatan membaca. khatam Al-Quran. Nazam boleh dinyanyikan tanpa muzik pengiring dan boleh juga diiringi dengan alat muzik percussion seperti gendang dan rebana. Jika syair merupakan persembahan yang dibawa oleh tukang syair yang dianggap mempunyai kebolehan istimewa.Ali Bachik (2004:15).Ramlee mempopularkan lagu Naam Sidi menjadi lagu Gambus Jodoh (dari filem Madu Tiga) dan Tolong Kami Bantu Kami (daripada filem Tiga Abdul). pesta-pesta kebudayaan. Selain di tempat-tempat belajar. bernada melankolik. Syair mempunyai bentuk melodi yang panjang. Keharmonian irama syair akan terjejas jika bilangan sukukata tidak terkawal. Contohnya. Berbeza dari syair yang berkembang di pentas-pentas persembahan khasnya bangsawan. dan beralun. berselawat atas nabi. Lagu nazam lebih mudah dan tidak memiliki range nada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang mencabar kemampuan seorang penyampai. Di negeri Pahang dan beberapa tempat lain. Melodi syair hanya dapat dibawa dengan baik jika bilangan sukukata tidak melebihi lapan.

Nazam juga berkembang di dalam kesusasteraan Urdu. misalnya Sifat 20. . Sebagai rumusan dapatlah dilihat bahawa nazam disebarkan melalui beberapa cara: Secara beramai-ramai atau perseorangan oleh penuntut-penuntut sekolah agama untuk memudahkan menghafaz. Nazam mengalami pembaharuan dan menjadi sebahagian puisi popular pada masa ini dengan adanya rakaman dan penyebaran yang luas. Perak. Fungsi dan penyebaran nazam tidaklah seluas penyebaran syair dan pantun. dan nazam taweel yang bermaksud puisi panjang. Aktiviti ini juga dijalankan di Ulu Tembeling. Secara beramai-ramai di masjid atau surau sambil menunggu masuk waktu sembahyang tujuannya juga untuk menghafaz seperti di atas.Dengan takdir Ilahi Rabbi Sampai makdud yang dicitai Seorang anak cita yang lama Sekarang kami sudah terima Seorang anak diberi nama Kami ayunkan bersama-sama Emas dan perak kami ayunkan Anak ditaruh di daam buaian Tali ayunan kami pegangkan Emas dan perak kami nyanyikan Di antara lagu yang sangat terkenal di dalam acara berendoi ialah Dendang Siti Fatimah atau Dondang Siti Fatimah. lagu-lagu Nazam di Terengganu lebih pelbagai ragam dan banyak variasinya sementara lagu-lagu yang didapatinya di Melaka agak monotonus. Zaman zaman ya Rasullah Zaman Nabi di Tanah Mekah Wafatnya Nabi di Madinah Meninggalkan anak Siti fatimah Mengikut Harun Mat Piah (1989:307). Nazam dibahagikan pula kepada nazam nasri (bahasa berirama). Beliau menemui beberapa kumpulan nazam yang aktif dalam daerah Kuala Terengganu. Dalam kesusasteraan Urdu. Selain daripada kesusasteraan Melayu. Dalam bahasa tersebut. pengajaran atau kritikan dan sindiran. Besut. nazam merujuk kepada puisi objektif. lazimnya mengandungi isi yang berbentuk naratif. Kemaman dan Dungun. Pahang dan di Parit.

Puan. Kamus At-tullab Arab-Melayu .. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Kuala Lumpur Darulfikir.. Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad. Puisi Melayu Lama Berunsur Islam.Hons (Universiti Sains Malaysia). Seksyen 8. cerpen. . Kamus Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau. Hussain bin Unang. Dewan Masyarakat. 1994. Mohamad Shaidan.A. 2004. 40000 Shah Alam Bermaustautin di Selangor sejak tahun 1974 Kelulusan Akademik: B. Pengalaman Menulis: Karya-karya berbentuk sajak. M.m yusof said. khatam Quran.2. Maulidil Rasul dan sebagainya Secara berkumpulan sambil bekerja menganyam tikar dan sebagainya Secara perseorangan ibu-ibu ketika menidurkan anak Rujukan Braginsky. Harun Mat Piah. Alamat Tetap: No.. Wahyunah Haji Abd. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Posted by zurinah hassan at 7:32 PM 2 comments: ahmad s. Jalan Pinggir. Dewan Bahasa. Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi. Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu. 8/1L. Puisi Melayu Tradisional. 1989. Universiti Brunei Darussalam. Jakarta.Secara berkumpulan atau koir sebagai persembahan pada majlis-majlis di sekolah-sekolah agama Secara berkumpulan di dalam majlis-majlis keramaian kenduri kahwin. 1935..1995. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Universiti Putra Malaysia). 1935. 2000.Gani. Jakarta. alangkah bagusnya kalau saya dapat menuntut ilmu nazam dari puan. Doktor Falsafah. berkhatan. ade simpan tak lagu-lagu nazam ni ? 12:19 AM Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me zurinah hassan Tarikh /tempat lahir: 13 Jun 1949. 1988. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Universiti Malaya... Alor Setar Kedah. Mastika dan lain-lain sejak tahun 1967.The Heritage of Traditional Malay Literature. Akademi Pengajian Melayu. Balai Pustaka Teuku Iskandar. 11:14 PM amthraxs said. rencana telah tersiar di akhbar dan majalah misalnya Dewan Sastera.A.

2007 Gurindam. pantun wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu menulis dan membaca lagi. Contoh-contoh Pantun: Sirih junjung sirih pinangSirih kami susun bertingkatAdat dijunjung pusaka dikenangBangsa berbudi hidup muafakat Sirih junjung sirih pinangSirih kuning diberi namaAdat dijunjung pusaka dikenangHidup berbudi muafakat bersama Sirih kuning sirih daraSirih tanya berserta cincinHidup beradat aman sejahteraBudaya lama tetap terjamin Sirih kuning diberi namaSirih tanya berserta cincinHidup berunding muafakat bersamaBangsa mulia budaya dijamin Orang Jawa turun ke dusunSinggah sejenak di pinggir kotaKami bawa sirih tersusunSudilah sepiak pembuka kata Seloka merupakan bentuk puisi Melayu Klasik. Biasanya ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair. Kalau mulut tajam dan kasar. Tiap-tiap rangkap terbahagi kepada dua iaitu rangkap pembayang atau sampiran dan maksud. supaya Allah tidak murka. berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersuka-suka. masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawapannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi.Pantun dan Seloka Gurindam adalah satu bentuk Puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama. kelak ditimpa bahaya besar. Setiap rangkap tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya rangkap-rangkap tersebut memerlukan beberapa rangkap lain untuk melengkapkan keseluruhan idea. Pada orang tua jangan derhaka. Mengikut sejarah. Pantun dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara di samping bertujuan untuk menyindir. empat perkataan sebaris. May 20.Pantun dan Selokaskip to main | skip to sidebar Keindahan Bahasa Melayu Sunday. Baris pertama berisikan semacam soal. Pantun merupakan bentuk puisi tradisonal yang terdiri daripada empat baris serangkap. terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari empat baris. Hendak mengenal orang berbangsa. sindiran bahkan ejekan. seperti rumah tiada bertiang. sloka .Keindahan Bahasa Melayu: Gurindam. PANTUN adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman. lihatlah kepada budi dan bahasa. Contoh-contoh Gurindam: Barangsiapa meninggalkan sembahyang. mempunyai rima a-b-a-b dengan beberapa variasi dan pengecualian. yang merupakan satu kesatuan yang utuh. adat dan nasihat. Kata "seloka" diambil dari bahasa Sansekerta. Berikut dipaparkan contoh-contoh pantun empat rangkap yang meliputi tema kasih sayang. berisikan pepetah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau.

His categorisation was based on form and structure. seloka. Malay literature has a different tradition of literary discourse. they too approach their task of writing within the parameters of the established genres. who unfortunately was classifying Malay genres from the point of influence of Indian. when these two did not help differentiate enough. based on family resemblances and common features. But he has at least one serious student. This is easy enough. besides the hikayat and the ceritera or cerita but not discussion about them. beginning with the oral and often clouded over by a strict feudal system. and sometimes mixed into functions. to a certain extent. It is natural to categorise. to classify. But classification proper/improper came with the British colonial scholar-officer Winstedt. And there is no doubt that from the point of view of the authors themselves. While doing so he progressed over his British predecessor. Raja Ali Haji in his Kitab Pengetahuan Bahasa mentioned and defined many literary words . But it must be said too that genres are mere guidelines to certain rules and qualities of the many forms used in literature. to help students of the Malay language to know its rules of literary composition. and syair. It has been discussed over time and is still being discussed by writers like Lewalski (1986) and Beebee (1995). beginning as early as Aristotle. It was Za`ba who in his Ilmu Mengarang Melayu (first published in 1934) quite consistently found categories. Persia or Arab. What are the genres of Malay literature? Harun Mat Piah et al (1993) in their Kesusasteraan Tradisional Melayu. In early works there was only mention of the different genres of the pantun. in order that one may focus better and study similar things in their own categories.Contoh-contoh Seloka: Sudah bertemu kasih sayang Duduk terkurung malam siang Hingga setapak tiada renggang Tulang sendi habis berguncang A HARVEST OF GENRES Muhammad Haji Salleh The problem of genre as a literary issue has found very early critics in western literature. As social criticism was rare or hidden so was the criticism of genre. as the main problems and initial work have been solved by earlier users. have named them as follows: .generic ones included.

Endoi 23.Kata adat 9.Syair 3.Terasul 13.Sastera Rakyat Sastera Hikayat Sastera Panji Sastera Epik Sastera Sejarah Cerita Nabi-nabi dan Tokoh-tokoh Islam Sastera Kitab Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan Kepustakaan Ilmu Tradisional.Peribahasa berirama 16.Peribahasa berangkap 17.Teka-teki 22.Marhaban 31.Masnawi 28.Ruba` 26.Pantun Seloka 6.Berzanji 30.Kit`ah 27.Bayt 24.Hadrah . For poetry alone Harun (1989:38-39) has found these terms 1.Bahasa berirama 14.Pantun 2.Nazam 25.Seloka 5.Ghazal 29.Talibun 7.Sesomba 15.Tambo 12.Jampi dan mantera 21.Qasidah 32.Gurindam 4.Perbilangan adat 10.Dikir (zikir) 20.Teromba 11.Rejang 19.Perbilangan 8.Prosa berirama (prosa lirik) 18.

teka-teki. Thus in the oral narratives one finds poems.elements from various other genres are employed to enhance the effect and quality of the work. But it is also true that while there are generic parameters that help the author in his composition like the hikayat. the dialogue and the formulaic scheme of composition. teromba. neither is it a musical. In written historical works there are pantuns. prosa berirama dan prosa lirik. talibu. Thus Sulalat al-Salatin and Hikayat raja-raja Pasai. legends. However. anecdotes. Look at the following for example: Tajuk mahkota melur bersunting . where a cure is effected through poetic words and gestures.and pantun.another unique form that defies category . and to further blur categories many of the elements of both are present in the other category too. We do not even have words for it in the language. what more in English. It not a stage play. In Malay literature there are many that may not be defined or measured against the western ones. which in effect changes the mood. in the act of narration proper genres are mixed -. tales etc. mantera. The makyong. rhythm and musical quality of the syair. teasing and so on. So is the wayang kulit (puppet theatre . the borders are unweildly and on a closer look. stock phrases. peribahasa berangkap. In the syair sometime we find the pantuns.) Another complicating element and division that of the oral and written.Puisi-puisi sukuan. the art of making leather puppets. eventually Harun used only 12 as the basic forms Malay poetic expression: pantun . gurindam. two written historical works have elements of the oral in the songs. prose and drama. But the similarities perhap stop here. and accompanied by a whole orchestra. dialogues. songs. syair.as it too contains music. syair. complete with songs and dance and action is a mixed genre. So is the ritual curing ceremony of the main puteri. we know that these are mere generalised categories. From the evidence of literary texts we know that there are the main genres like poetry. genealogies. the theatrical story that has actors moving in circles or into scene. rituals etc. Here the division overlap with the western. dikir. as they are more discernible with clear differences. This may be seen throughout its history. verse capping session. in fact even into the present. seloka.33.Dabus 34. nazam.

Kalau ada gelundi pahit Minum serbat di dalam gelas Kalau ada budi yang baik Sepanjang hidup dapat dibalas. but finally the form changes into the pantun. a narrative of a woman s emotions aver several days. 2(R). ten. However. Berjalan tinting lusir berlari Berayun tinting tangan menari Indah bijak Laila bistari Yang bijaksana Laila jauhari. The preceding verses are monorhymic syair. Oxford (MS Malay e.pantun and a half-syair: Batang seri di dalam puan Padi di dalam bermangku nila Akan berseri gerangan tuan Hati di dalam bagaikan gila Padi di dalam bermangku nila Serahi di dalam puan Hati di dalam bagaikan gila Sebab berahi kepadamu tuan Jikalau tuan mudek ke hulu Pintakan sahaya kembang kemboja Jikalau tuan mati dahulu Nantilah saya di pintu syurga Berang-berang sangat berosak hati Kerana bertemu emas pelangki. There are other forms that are based on the alif-bata-ta (the Jawi alphabet) the rejang (fortune telling through auspicious times and dates and the Pak Bongsu Membilang Malam. It has developed from the 2 line to the four. eight. . The pantuns themselves are a great anthology of the collective creative genius. six. A second example is excerpted from the conclusion of the Syair Berang-berang now in the Bodlein. it will be noticed that two extra lines are added to the pantun. a popular form and highly in demand. making it a half.Tara mahkota berayun sunting Berkembang bunga kemunting Dung-dung uma ayun tinting. and even twenty.

Upacara Pengobatan Tradisional Masyarakat Petalangan Desa Betung. of the Petalangan (Tenas Effendi (tth):55). The following is an exmple of the pantun in the mantera or incantation. in letters and also not least in love-making. in speeches. Siti Fatimah turun mandi Titi sampai melentuk Siti sampai berlari Aku minta putarkan hati si Anu Jantung limpanya Pulang kepada aku Lupa makan minum Lupa mandi lupa tidur Tidak lupa kepada aku Tidak lupa siang dan malam Habis kulit dengan tulang Baru lupa engkau kepada aku. Or listen to this Balian curing incantation.The pantuns themselves are present in the mantera. mantera. in the songs. Anak itik anak ayam Terbang menyisi-nyisi langit Kecil sebesar biji bayam Mengandung bumi dengan langit Kota bumi selebar dulang Kota langit sekembang payung Duduk di tanah sekepal semula jadi Tumbuh rumput tarung temarung Alam besar diperkecil Alam kecil dihabisi Tinggal alam dalam diri Mana alam dalam diri? . the dondang sayang. the many paces of the marriage ceremonies. Pucuk perena daun perena Ketiga dengan pucuk api-api Baginda Ali minta guna Siti Fatimah turun mandi.

Za`ba. Dewan Bahasa dan Pustaka.(Cet. dan Horst. Dep. Zaman Baru.For Malay authors it seems that genres are mere guidelines. mixed to help them give a mould for their talents and themes. Mohd Taib Osman. 1975 Warisan Budaya Melayu. Antologi Sayari Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama. Frenz ed. 1973. Ditjen Kebudayaan. University Park. Tth. Stallneckt.) 1993 Kesusasteraan Melayu Tradisional. that are quite fluid. they inspire and please and entertain rather than bore the audience. Kuala Lumpur. They assist and provide alternatives rather than hinder. Jakarta. Proyek Pengembangan Media Kebangsaan. Kuala Lumpur. For the dynamic author they may be combined and recombined. (first published 1934) 1971 Ilmu Mengarang Melayu. Jakarta. Kuala Lumpur. Zalila Sharif dan Jamilah Haji Ahmad (ed. . Comparative Literature. Beebee. Sutan Takdir 1971 Puisi Lama. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ke2) Kuala Lumpur. University of Pennsylvania Press Harun Mat Piah 1989 Puisi Melayu Tradisional: Suatu Pembicaraan Genre dan Puisi. P & K. Carbondale. Southern Illinois University Press. Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya. Thomas O 1995 The Ideology of Genre. References Alisjahbana. Newton P. Dewan Bahasa dan Pustaka.

1 Pantun 2. isi/tema. seloka. [sunting] Jenis-jenis puisi Melayu Puisi Melayu termasuk dalam golongan karya kesusasteraan bentuk bukan cerita (non-naratif). Tidak dapat dipastikan tarikh sebenar sejarah mula perkembangan puisi Melayu tradisional. dan jumlah suku kata. teka teki. pembinaan sahsiah. gelintar Banyak daripada puisi Melayu tergolong dalam genre tradisional yang muncul dalam zaman sebelum berkembangnya tradisi tulisan pencetakan. pertahanan. nazam.4 Talibun 2. pengajaran ilmu pengasih. Abbas Bandung. Za'ba. dan kepercayaan[1]. jumlah baris dalam rangkap. puisi ialah karangan berangkap yang khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. gurindam. Karangan ini terikat kepada bentuknya yang khusus dan tetap. rima dan irama. Isi kandungan [sorok] 1 Definisi 2 Jenis-jenis puisi Melayu 2. Lompat ke: pandu arah.2 Gurindam 2. pengajaran agama. Ini dapat dibuktikan dengan kehadiran banyak genre puisi tradisional dalam karya hikayat dan cerita-cerita rakyat. dapat dikatakan perkembangan puisi Melayu tradisional telah bermula secara bersama dan sezaman dengan perkembangan prosa Melayu tradisional. prosa berirama (prosa lirik). dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. dan fungsi. dan dikir (zikir)[2]. syair. Pengkelasan puisi Melayu boleh dibuat berdasarkan bentuk. Ke5) Melaka.3 Teromba 2. (Cet.6 Peribahasa berangkap 3 Rujukan [sunting] Definisi Definisi lama puisi ialah karangan berangkap. ensiklopedia bebas. peribahasa berangkap. Berdasarkan kepada pengkelasan ini. ensiklopedia bebasPuisi Melayu Dari Wikipedia Bahasa Melayu.Zuber Usman 1975 Kesusasteraan Lama Indonesia. Menurut sasterawan negara. Puisi dalam Bahasa Melayu larut dalam jiwa masyarakat Melayu tidak hanya sebagai satu hasil kesenian. [sunting] Pantun Rencana utama: Pantun Perkataan pantun dikatakan berasal daripada perkataan Bahasa Sanskrit paribhasya atau Bahasa Jawa parik yang bererti pari atau peribahasa dalam Bahasa Melayu[3].Wikipedia Bahasa Melayu. . jenis-jenis puisi Melayu tradisional terbahagi kepada dua belas iaitu pantun. talibun (sesomba). Puisi Melayu .5 Mantera 2. hiburan. berperanan sebagai wadah pemeliharaan adat. tetapi juga mengjangkau alam mistik. sama ada pada jumlah perkataan dalam baris. teromba. Berdasarkan kajian oleh ramai sarjana.

pantun bererti kuantrain. dan sebagainya[6]. Struktur puisi gurindam terdapat dua: terikat dan tidak terikat. Pemandu ramai penumpang pula tetap setia [sunting] Gurindam Rencana utama: Gurindam Gurindam terkenal dalam masyarakat Melayu terutamanya di Sumatera. tema/isi. agama. fungsi dan penyebarannya[5].seperti madu Besar lagi cintaku bagi Tuanku (lord of the land)) Antara persamaan yang boleh dilihat adalah ia menggunakan puisi sebagai gambaran cinta. pantun bermaksud satu cerita (karangan) panjang berirama yang dinyanyikan dengan iringan muzik. Dalam Bahasa Sunda. mempunyai jumlah silables sekata setiap baris. Di Sumatera. Bagi bentuk gurindam yang tidak terikat pula. dalam Bahasa Tagalog disebut tonton yang diucapkan dalam aturan yang tertentu[4]. Gurindam Barus. Menurut Dr. Lagak Minang. Dari segi tema pula memunculkan jenis-jenis pantun seperti yang berikut: pantun kanak-kanak pantun cinta dan kasih sayang telatah dan cara hidup masyarakat pantun teka teki pantun puji-pujian/sambutan pantun nasihat. empat kerat. Manakala dalam masyarakat Melayu pula. gurindam juga dikenali dengan nama Muslihat Acheh. Daripada pengkelasan inilah maka timbullah apa yang disebut pantun dua kerat. Brandsetter pula. tinggi dari langit Dalam dari laut. Pantun dapat dikelaskan berdasarkan kepada bentuk/struktur. 3) Terjemahan (Besar dari bumi. enam kerat. lapan kerat.Antara penulisan klassik Tamil yang mempunyai bentuk pantun telah dikarang antara kurun ke dua hingga kurun ke lima dalam tempoh cankam. iaitu puisi yang tersusun dalam struktur empat baris serangkap. dan adat pantun naratif/cerita Contoh pantun cinta dan kasih sayang: Dari Mentakab ke Sungai Mati. dilereng gunung (kurunci tangkai gelap mekar . perkataan 'pantun' berasal daripada akar kata tun yang boleh dikesan dalam Bahasa Jawa iaitu tuntun. Singgah bermalam di Tangga Batu. dan pecahan gambaran pada dua baris yang sama. Asal usul perkataan gurindam adalah daripada Bahasa Sankrit dan dikatakan memasuki Bahasa Melayu melalui Bahasa Tamil iaitu 'kirandum'. . jumlah barisnya tidak tetap. Tumpang di rumah Tok Lela. Contoh rangkapnya adalah:nilattinum perite vaninum uyarntanru nirinum arala vinre carar karunkor kurincip pukkontu perunte nilaikkum natanotu natpe (Tevakulattar: Kuruntokai. Bentuk gurindam terikat terdiri daripada dua baris serangkap dengan rima akhirnya yang sama. Timbullah insaf di dalam hati. dan sebagainya.

enam Teraci enam Gunung Pasir. kok selaman sepermainan. seperti pantun. ada yang menyatakan bahawa teromba sebagai perbilang adat. kok segar disiram. dan hukum-hukum hidup bermasyarakat. dua belas Muar dua belas Jempol. [sunting] Talibun Rencana utama: Talibun Definisi umum bagi talibun menurut Kamus Dewan (2005) ialah sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris. tak dek hukum tak mengambil. semenda bersemenda. duduk berperuntungan. ibarat pergi ke huma. awak ke orang. kok jalan kurang pasa. putus dengan dibagi. gurindam. pendapatan pun belum ada. Talibun disebut juga dengan nama seromba dan mempunyai . kok putus kata di pangkal. enam baris. tambo. Jumlah baris dalam setiap rangkapnya tidak tetap. Contoh teromba adalah seperti berikut: Merisik dalam adat istiadat perkahwinan Adalah saya bak kata orang. berapalah sukunya dua belas. Teromba juga dikenali dengan nama-nama seperti terasul. Sesebuah teromba lazimnya mengungkapkan gagasan pemikiran yang tinggi berkenaan peraturan. diharuskan pula semenda-menyenda. teromba berbentuk bebas. kok sejamban seperulangan. kok darah belum setampuk pinang. adat. adapun kedatangan saya ini sama-sama faham. Terdapat banyak pengertian teromba. nilai. kok ibarat dasar pusaka. Dari segi bentuk. pandangan memandang satu nan lain. dan peribahasa. dan salasilah. kok ibarat umur baru bertukar muda. atau dua puluh baris yang bersajak di hujungnya. manakala rima akhir setiap baris pula tidak sama. kalau begitu kedatangan saya ini. [sunting] Teromba Rencana utama: Teromba Teromba terkenal dalam masyarakat Minang yang kuat berpegang kepada adat Perpatih. duduklah pula sepelarasan. mati hukum Allah. undang-undang yang tetap dan kata-kata adat[7]. singkap daun ambil buah. Di dalam sebuah teromba disisipkan dengan beberapa jenis puisi tradisional lain. orang ke awak. iaitu bersuku-suku.manakala rima akhirnya bebas. pandangan pun belum banyak. pengalaman pun belum jauh.

Puja Padi: Seri Dangomala. puja. segala pengasuh. pakaian. atau matar. dan tradisi yang terdapat dalam sesebuah cerita lipur lara. Seri Dangomali! Hendak kirim anak sembilan bulan. perasaan. Pawang atau bomoh adalah ahli-ahli penting yang menguasai dan mengamalkan mantera. mantr. Menyahut panggilan apabila dipanggil ke istana Pukul tabuh larangan Palu gong pelaung Titir canang pemanggil Yang capik datang bertongkat Yang buta beraba-raba Yang tuli leka bertanya Yang kecil terambin lintang Yang jarak tolak-tolakan Yang pendek bertinjau-tinjau Yang kurap mengekor angin Yang pekak pembakar meriam Yang buta pemghembus lesung Yang lumpuh penghalau ayam Yang pekung penjemuran Yang kurap pemikul buluh [sunting] Mantera Rencana utama: Mantera Istilah mantera berasal daripada kata mantra. sembuh. manakala rima askihrnya pula tidak tetap. irama. fenomena alam. . Dari situ timbullah unsur-unsur kuasa magis seperti semangat dan roh yang dianggap sebagai memberi kesan kepada sesuatu perkara yang dihajati secara langsung kepada unsur-unsur magis tersebut. talibun berbeza dengan prosa lirik dan prosa berirama kerana talibun merupakan sebahagian sahaja daripada cerita yang diambil prosa lirik. Lazim isi talibun berkisar kepada pelbagai perkara dan objek. Mereka membaca mantera dengan nada. tawar. Kepercayaan ini berkait rapat dengan pengaruh animisme yang diwarisi secara turun-temurun. kerana tidak terikat kepada jumlah baris yang sama dalam satu-satu rangkap.bentuk yang hampir sama dengan prosa lirik atau prosa berirama[8]. seperti senjata. Mantera tergolong dalam kelompok puisi. negeri. kenderaan. Walau bagaimanapun. Talibun mengungkap persoalan yang berbagai bergantung kepada konteks cerita induknya. Mantera boleh digolongkan sebagai sejenia puisi Melayu tradisional berbentuk bebas. Segala inang. dalam Bahasa Sanskrit yang bermaksud nyanyian memuja tuhan atau pemujaan penyebutan kata-kata tertentu bagi memperolehi sesuatu yang dihajatkan yang mempunyai kesamaan dengan jampi serapah. Keakraban masyarakat Melayu silam dengan alam sekitar mendorong kepada timbulnya kepercayaan-kepercayaan bahawa alam sekitar mempunyai pengaruh dan kuasa yang menentukan sesuatu perkara dalam kehidupan mereka. cuca. kerana pengucapan dalam bentuk mantera menggunakan kata-kata yang tersusun dalam bentuk rangkap. mempunyai makna yang tersirat. bahasa yang padat puitis. perlakuan manusia. dan takal. dan tekanan suara yang tertentu sesuai dengan tujuan perbomohan atau sesuatu perkara yang dihajati.

Tua menjadi muda. Gagasan daripada aktiviti-aktiviti kesusasteraan kotemporari turut mempengaruhi produksi gagasan-gagasan dalam pemikiran para ilmuwan. baik dalam dalam sebaris atau lebih. Pengaruh karya Luis Borges. lidah pendeta. pepatah-petitih. Peribahasa juga disebut dengan nama peribahasa berirama dan mempunyai beberapa variasi seperti bidalan. perumpamaan. peribahasa berangkap terbina dalam dua keratan yang sejajar. Kecil menjadi besar. Hijau seperti air laut. Peranan peribahasa dalam majlis-majlis rasmi mahupun dalam kehidupan seharian mereka adalah sebahagian daripada budaya Melayu yang sopan walau semasa menegur. Kesimpulan yang paling mudah. kias ibarat. Jean Baudrillard. baris-baris dalam peribahasa tidak berkaitan antara satu sama lain. Pengaruh besar Luis Borges tersebut menjadi landasan kepada penghasilan karya . The Garden of Forking Path (1941) terhadap Baudrillard sangat ketara. Ia sentiasa berkembang untuk mengisi seluruh pemikiran masyarakatnya. perbilangan. jangan beri demam. [sunting] Peribahasa berangkap Peribahasa tergolong dalam jenis puisi warisan Melayu dan sangat banyak ditemui dalam kesusasteraan Melayu tradisional. Tidak sebagaimana pantun. menyindir atau mengkritik secara halus. Dari segi bentuk. Yang tak kejap diperkejapkan. Jorge Luis Borges. Jangan beri ngilu dan pening. sastera sentiasa berkembang dengan mewarisi penemuan generasi sebelumnya sebagai asas penulisan atau setidak-tidaknya rujukan. Yang tak tinggi dipertinggikan.Jangan beri sakit. Peribahasa juga berfungsi sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam kemasyarakatannya dan media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya[9]. Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi « Dunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang ZamanDunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang Zaman ~ Koleksi Puisi Klasik Dan Moden Yang Segar Sepanjang Zaman ~Rumah Pautan Laman Tentang Blog Pantun Penyair Chatroom Lirik Forum Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi Oleh Azman Ismail SESUNGGUHNYA sastera dalam semua genre sejak era Plato hingga kepada pengkritik Anthony Giddens adalah kekuatan keilmuan sesebuah bangsa. Aspek stilistik dalam sastera untuk menemukan format ideal persembahan karya. Yang tak sama dipersamakan. Karya-karya sastera termasuk puisi dalam konteks kotemporari berkembang sejajar dengan penemuan kerangka ilmu-ilmu sosial ataupun kebudayaan. salah seorang pemikir pascamoden paling provokatif pada dasarnya mewarisi idea-idea serta pandangan penulis Argentina. Tinggi seperti bukit Kaf. dan tamsil.

amanah. berbudi dan bertakwa serta taat kepada ibu bapa. kesejahteraan dan kejayaan dalam masyarakat. ketinggian akal budi Melayu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada dimensi alam. kesedaran. antara dapatan kajian tersebut ialah hidup berteraskan agama Islam. Memukau Ketinggian nilai cerapan terhadap unsur-unsur tersebut membolehkan karya-karya sastera Melayu tradisional mempunyai falsafah serta keupayaan akal budi yang memukau. sentiasa bermufakat. baru-baru ini. budaya. Sesuatu yang kongkrit atau abstrak. syair dan gurindam menggabungkan antara estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Kekuatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai akal budi tersebutlah yang menjadi inti kepada kekuatan tamadun Melayu di Nusantara sejak lebih 1. syair. pantun. Sarjana-sarjana Melayu membahagikan 26 teras ketinggian akal budi Melayu berdasarkan pantun. merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah. Puisi-puisi Melayu lama dengan jelas menyatakan komponen teras hati budi Melayu sebagai paksi dan panduan perlakuan kepada anggota masyarakat demi menjaga kerukunan. Hashim Musa. beradab. yang praktikal ataupun teoritikal. pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu. Menurut Pensyarah Sastera. menghormati hak dan milik. pengalaman-pengalaman praktikal dan ilmu warisan turun-temurun nenek moyang mereka. Bagaimanapun kolonialisme dengan pelbagai unsur budaya Barat secara bertahap turut mempengaruhi nilai-nilai itu hingga kejatuhan sepenuhnya alam Melayu pada . tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum. keyakinan dan dorongan manakala budi pula ialah akal atau daya fikir yang memahami untuk memahami sesuatu. gurindam. Simulacra and Simulation (1981). Masyarakat Melayu tradisional juga menekankan menanam budi. Hashim berkata. Penciptaannya oleh golongan bijak pandai Melayu secara anonimus. seloka dan nazam. Unsur lain yang turut ditekankan ialah setia kepada ketua yang adil. simpulan bahasa. gurindam dan peribahasa. Pengaruh daripada puisi tradisional seperti nazam. kolektif dan akumulatif dalam deretan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat itu. seloka. katanya ketika membentangkan kertas kerja pada seminar Antarabangsa Psikolinguistik di Putrajaya. berdikari. Genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Beliau berpendapat. bersifat kasih sayang dan mensyukuri nikmat Allah. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan. Pengertian paling mudah ialah budi mewakili tempat perasaan. Dr. tidak membuang masa. puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik tentang akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. berbaik-baik sesama makhluk.000 tahun lalu. halus berbudi bahasa.Bondrillard. Begitu juga dalam konteks sastera Melayu. Prof. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi.

etika dan akhlak yang dibawa oleh Islam tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada keududkan akal dan budi Melayu hingga ke hari ini. Pandangan-pandangan itulah yang terus dipegang kukuh dalam puisi-puisi tradisional Melayu. Pengetahuan yang luas Teks-teks puisi tradisional walaupun mengandungi unsur-unsur imaginatif atau fantasi. seni tampak dan seni persembahan Melayu juga membentuk sebahagian daripada epistemologinya. Di taman puisi itu. dalam aspek komponen pandangan alam semesta masyarakat Melayu boleh disimpulkan kepada enam prinsip. keindahan sentiasa berada pada tahap tertinggi. pengalaman dan warisan budaya menjadikan puisi-puisi Melayu lama sama sekali berbeza dengan karya-karya dalam tradisi kepenyairan Barat. Antaranya. Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi. Ia sekali gus mempengaruhi bentuk-bentuk. Semuanya berpadu secara harmoni. Sementara itu. isi. jika puisi Divine Comedy oleh Dante Alighieri atau Goethe dalam naskhah drama Faust dikaji. Keberadaan puisi-puisi Melayu lama sesunggunya sesuatu yang unik. para pengarang Melayu berjaya menemukan satu kaedah dalam puisi-puisi mereka untuk menyebarkar nilai akar dan budi tanpa mengetepikan aspek estetika. meletakkan Allah sebagai sumber atau pusat panduan tertinggi dalam pemikiran serta aktiviti. Tidak ada kontradiksi yang atau bahkan dieksploitasi secara . tema dan cara penyampaian genre-genre kesenian tradisional Melayu yang digabungkan dengan pemahaman lengkap tentang unsur alam dan warisan. moral. Dalam erti kata lain. Misalnya. kebaikan dan keindahan. banyak memperlihatkan penyimpangan tentang realiti dunia dengan alam sesudah mati. kehalusan dan kesenian dalam bentuk bahasa dan reka cipta dalam bidang seni sastera. Hashim berkata. Keindahan. Ia sama sekali berbeza dengan mana-mana karya klasik di seluruh dunia. Namun. dalam konteks epistemologi. peralatan dan prasarana kehidupan di dunia. namun ia tetap empiris dan rasional kerana disokong oleh pengetahuan yang luas para pengarangnya. masyarakat Melayu meletakkan segala ilmu pengetahuan. Faktor Islam. epistemologi. maklumat. puisi-puisi Melayu lama sebaliknya melontarkan suatu imej pendidikan dan pembinaan manusia dan kemanusiaan yang berasaskan Islam melalui epistemologi melalui pintu-pintu puitik. etika dan akhlak pula berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang apa yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. tumbuh berbatang dan bertangkai gaya. Nilai-nilai serta makna moral tersebut dikaitkan dengan Islam yang mula menjadi inti utama kekuatan peradaban di Nusantara sejak abad ke-12. ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Kemurnian nilai.sejak awal abad ke-20. Sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. tambahnya. pandangan alam semester (worldview) dan komponen nilai serta akhlak atau faham nilai. Aspek komponen nilai. kemahiran teknologi. moral. Dapat disimpulkan secara umum.

puisi.ilmiah. mengembangkan puncak potensi kreatifnya. peribahasa berangkap. talibun. kemasukan pelbagai bentuk dan jenis puisi dari luar telah memperkaya puisi Melayu hingga berjumlah lebih kurang 30 jenis puisi. tambo. dabus. seloka. Pemikiran di dalamnya disanjung dan dianggap sebagai pemberi pedoman kepada masyarakat silam.hagemoni antara pengarang dan masyarakatnya. terasul.bahasa melayu. perbilangan. kesusasteraan. dan berzanji. rejang. kata-kata adat. qit ah. Ini kerana kebudayaan mereka dibangun dalam proses rasional tersebut yang akhirnya membuahkan puisi-puisi kolonialisme yang menyokong penjajahan terhadap bangsa Timur. Pemahaman yang mendalam terhadap Islam di kalangan pengarang-pengarang Melayu meletakkan puisi-puisi mereka tidak ada nilai hagemoni dan ancaman terhadap kebudayaan mana pun. ia masih memerlukan maklumat daripada hasil-hasil kesusasteraan lamanya. iaitu puisi terikat dan puisi bebas (lihat lampiran). teromba. Puisi-puisi Melayu lama? Pandangannya sama sekali berbeza. endoi. tradisi <!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--> Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walau bagaimana maju sekalipun sesuatu masyarakat. Hasil-hasil kesusasteraan itu merupakan dokumen maklumat penting tentang tamadun masa lampau masyarakat. Dalam perkembangan puisi tradisional Melayu terdapat jenis-jenis seperti pantun. Setiap baris mengutarakan keharmonian dan kedamaian sejagat tanpa membezakan keturunan atau bangsa. bait. Ia lahir di atas pandangan bahawa setiap kebudayaan di muka bumi ini berhak untuk hidup secara merdeka. pantun seloka. fobia dan ketakutan kontradiksi telah berabad-abad menghantui dalam pemikiran rasional bangsa-bangsa Barat mulai daripada Aristoteles sampai Anthony Giddens. rubai. masnawi.kesusasteraan. berzanji. gurindam. melayu. nazam. marhaban. Pantun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah . Memang diakui. teka-teki.umum qdetactive @ 9:11 am Tags: budaya. Puisi Melayu Tradisional « Qaryafikir AboutQaryAciptAQaryArekA Qaryafikir perihal tentang perkongsian bijak Puisi Melayu Tradisional September 21. 2008 Difailkan di bawah: artikel. ghazal. mantera. Terdapat dua kategori puisi dalam bahasa Melayu. dikir@zikir. perbilangan adat. syair. Begitu juga dengan corak pemerintahan serta nilai-nilai tinggi mesyarakat tersebut. jampi. Kelahiran puisi yang bersifat tempatan. hadrah.

Banyak pendapat dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji tentang asal usul istilah pantun. kakinya diletak dalam perahu. Buah langsat kuning mencelah. antara ciri-ciri pantun ialah berskema rima a/b /a/b yang terdiri daripada dua komponen. Contohnya: Pantun Budi Bunga Cina di atas batu. antaranya oleh Pijnappel. Pantun mempunyai unsur estetika alamiah yang bersifat bertentangan. Setiap serangkap dapat menyelesaikan keseluruhan idea. Sebab itu. Bagi setiap baris pantun ada jeda di dalamnya. iaitu pembayang atau sampiran dan maksud. dan setiap rangkap membawa persoalan yang sempurna. Luka di tangan berdarah merah. dan berangkapan. agama dan adat. telatah dan cara hidup masyarakat. pantun dapat dibahagikan keada tujuh iaitu pantun kanak-kanak. berpasangan. persoalan dan mesej. Menurut Harun Mat Piah (1989). Luka di hati tak dapat nak tahu. pantun cinta dan kasih sayang. Penjenisan pantun berdasarkan bentuk dan strukturnya yang tetap. dari segi tema dan isi. seperti pantun kanak-kanak . Contohnya: <!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !mso]--><!--[endif]--> Sapu tangan berkaki merah. Setiap pantun mempunyai rangkap-rangkap yang berlainan. Sebab emas budi terbuang. Senduduk tidak berbuah lagi. Jatuh daunnya ke dalam ruang. <!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--> pembayang maksud <!--[if !vml]--><!--[endif]--> leh itu. Winsteadt dan Van Ophuijsen. pantun nasihat. pantun budi dan sebagainya bukanlah tergolong sebagai jenis tetapi lebih jelas sebagai pengelasan tema yang boleh berubah-ubah menurut tafsiran dan penumpuan pengkaji. Wilkinson. Setiap barisnya mempunyai antara lapan hingga sepuluh suku kata yang sesuai dengan pernafasan normal. Terdapat juga pantun-pantun yang pembayangnya mempunyai hubungan dengan maksudnya. . Pantun-pantun ini memiliki gaya bahasa dan lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat. Hoessein Djajadiningrat. pantun kasih-sayang . pantun teka-teki. dan pantun naratif atau cerita.Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa pantun adalah satu-satunya puisi Melayu tradisional yang paling asli dan lahir di rantau Alam Melayu. mampu membawa berbagai-bagai tema. pantun puji-pujian atau sambutan. Adat dunia memang begitu. Zainal Abidin Ahmad(Za ba). Maksudnya berdiri sendiri (kecuali pantun berkait). dan mempunyai antara empat hingga lima perkataan. Pantun sebagai milik semua lapisan masyarakat. istilah-istilah yang merujuk kepada jenis-jenis pantun.

Kepala keada hamba-hamba raja. dan mempunyai rima atau tidak. tetapi pengisiannya tidak menurut puisi Sanskrit atau Tamil (Za ba: 1965). Kebanyakan orang yang muda-muda. 1991.sama ada berangkap atau tidak. jika berangkap tidak tentu jumlah baris serangkap. Dalam gurindam juga kadang-kadang terdapat ciri puisi seperti asonansi. Tanam lenggundi tumbuh kelapa. Budi dan emas sama dijunjung. Itulah iblis punya penggawa. Asal budi sama dikenang. . Budi tuan saya tak lupa. Bukannya manusia iaitulah syaitan. tetapi unsur-unsur terikatnya lebih banyak. Buli-buli bertali benang. keagamaan. Gurindam merupakan sejenis puisi yang tidak terikat atau tiada tentu bentuknya (sama ada terikat atau tidak). Meskipun terdapat unsur bebas dalam gurindam berkenaan. Di situlah syaitan tempatnya manja. Sesebuah gurindam sarat dengan tema dan perutusan yang bersifat nasihat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Padi dan nanas tanam di tanjung. Bentuk yang terikat biasanya terdiri daripada dua baris serangkap. pantun Melayu. Puisi jenis gurindam dirujuk kepada Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji (lihat lampiran 3). Ia merupakan pinjaman dari segi istilah saja. Baik bergalas baik tidak. hampir sama dengan syair dua baris atau nazam. Baik berbalas baik tidak.Sudah dapat gading bertuah. Hidup aman dikenang orang. aliterasi. Dalam setiap dua baris itu terdapat timbal antara baris pertama dan baris kedua. jumlah perkataan sebaris. Perkumpulan lelaki dengan perempuan. Gurindam adalah puisi dua-dua baris. Contohnya: Ini Gurindam Fasal yang Kesembilan Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Di situlah syaitan tempat berkuda. Gurindam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa istilah Gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit dan masuk ke bahasa Melayu menerusi bahasa tamil. rima akhir bagi dua baris adalah sama dan tiada had bagi jumlah keseluruhan barisnya. Sudah terpahat di dalam hati. Tempat pipit membuat sarang. Terbit bunga pucuk mati. dan gaya bahasa tertentu. Bentuk yang tidak terikat tergolong sebagai puisi bebas. Sumber: Zainal Abidin Bakar (penye). Tanduk tidak berguna lagi. Kejahatan seorang perempuan tua. seperti tidak ditentukan jumlah perkataan bagi setiap baris. dan pengajaran.

Menurut Harun Mat Piah(1983). syair Melayu sudah menyimpang daripada bentuk syair Arab yang menjadi tiruannya. 1990 dalam Kajian Puisi Melayu. Al-Insan al-Kamil yang dibawa oleh pengembang agama Islam ke Melaka. Syair Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun berasal dari Arab-Parsi namun syair Melayu tidak beracuan syair daripada tradisi Arab atau mana-mana puisi Arab-Parsi tetapi dalam bentuk dan acuan asli masyarakat Melayu (Harun Mat Piah.). Singaura: Pustaka Melayu. <!--[if !supportLists]--> iv. sama ada dalam bahasa Arab mahupun bahasa Melayu. Syair berbahasa Arab yang terawal ialah catatan batu nisan Sultan Malik al-Saleh (1297 M) di Pasai. Selepas itu. <!--[if !supportLists]--> viii. Fusus al-Hikam. <!--[endif]-->Tiga baris serangkap dengan rima a/a/b. Jika orang muda kuat berguru. variasi bentuk syair ini membuktikan bahawa syair tidak terhad kepada satu bentuk sahaja walaupun bentuk empat baris serangkap. seorang tokoh ulama dan pujangga melayu merupakan individu yang telah menghasilkan syair dalam bentuk yang lebih Melayu dengan cukup berkesan dan ilmiah temanya. <!--[if !supportLists]--> vii. syair dalam bahasa melayu mempunyai beberapa variasi yang bergantung kepada bentuk rimanya iaitu: <!--[if !supportLists]--> i. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/b. Dalam perkembangan persuratan Melayu selanjutnya. <!--[if !supportLists]--> iii. Semenjak itu. d/d/d/d dan seterus nya. <!--[if !supportLists]--> v. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. Adapun orang tua yang hemat. c/c/c/d. <!--[endif]-->Empat baris berkait. . Syaitan tak suka membuat sahabat. Dengan syaitan jadi berseteru. (penye. Selepas itu terdapat syair berbahasa Melayu yang pertama di batu bersurat atau prasasti Minye Tujuh (1380 m). <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/b/a/b. Bentuk konvensional syair Melayu mengandungi empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. <!--[endif]-->Empat baris seirama (monorhyme). Sumber: dipetik daripada Harun Aminurrashid.Di situlah syaitan punya jamuan. Menurut Harun Mat Piah (1989). 1989). syair terus berkembang pesat dengan bentuk yang lebih mantap dan tekal. <!--[if !supportLists]--> vi. Dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu terdapat penggunaan syair. Orang Melayu mula berkenalan dengan syair sejak zaman awal bertapaknya Islam di alam Melayu melalui pengkajian kitab yang terdapat bentuk syair seperti kitab Al-Luma . Hamzah Fansuri. (memerlukan beberapa rangkap) <!--[if !supportLists]--> ii. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/b/b. Bentuk inilah yang paling dominan dalam masyarakat Melayu walaupun terdapat juga variasi-variasi bentuk yang lain. <!--[endif]-->Dua baris serangkap dengan rima a/b.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. di darat. Contohnya: Ucapan Mencukur Rambut Budak Kecil Bismillahirrahmaanirrahim Lailahaillallah. Sukar bercerai sehingga mati. Muhammadar Rasullullah Bismillah itu permulaan nama. Sebuah dunia belinya bukan. Sinarnya cerah cahaya sejati. Langkawi. syair panji. syair nasihat dan tema-tema lain yang berasingan. berbudi bahasa dan menghormati ibu bapa. Harganya tidak dapat ternilaikan. Jasa seorang ialah taulan. . syair Melayu mempunyai tujuh jenis tema yang berbentuk cerita(bukan naratif) iaitu syair romantis. Antara persoalan yang disampaikan dalam puisi endoi ialah menceritakan salasilah dan riwayat hidup Rasulullah s. syair sejarah. Berdasarkan isi dan tema. Hiasan penyata polan si polan Sumber: dituturkan oleh Haji Abd. Rahim Shafie. puisi ini juga bertujuan untuk memberikan panduan dan pengajaran kepada masyarakat khalayaknya.dengan rima a/a/a/a lebih luas digunakan. Kedah keada Wahyunah Haji Abd. dan kitab suci al-Quran. di rimba dan pekan. Manakala syair bukan cerita ialah syair agama. Selain itu.a. Kerajaan aku darat dan lautan. Jahil berseru akulah syaitan. Endoi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Endoi berasal daripada kata endul yang bermaksud buaian (Harun Mat Piah. Jasa berhimun ialah pengenalan. Di laut. nazam dan juga antun sebagai wadah penyampaiannya. endoi berfungsi untuk menyatakan rasa kesyukuran ibu bapa atas kelahiran anak sulung yang diadakan ketika upacara bercukur rambut anak yang berusia tujuh hari. Endoi merupakan tradisi lisan berbentuk perbuatan yang disambut oleh masyarakat Melayu dalam majlis keramaian seperti kenduri kahwin untuk memeriahkan suasana. syair keagamaan. menceritakan kisah-kisah nabi. Keadaan zatnya bersama-sama. 1989).w. Secara khususnya. Contohnya: Syair Kelebihan Ilmu: Ilmu Itu Bekalan Hidup Berkata ilmu akulah sultan. Teman berbeka suluh berjalan. 2000 dalam Puisi Melayu Lama Berunsur Islam. Gani dan Mohamad Shaidan (peny. menyampaikan nasihat kepada anak-anak agar berbuat baik. Endoi sebagai bentuk puisi tumpang menggunakan bentuk syair. Kuasanya bersukat digunakan. dan syair kiasan. Ikutlah aku merata hutan. Zahirnya sifat menyatakan isma. Asal puncanya lamun didaati. Ilmu itu gemala sakti.). dan memperkatakan tentang pengajaran Islam seperti rukun islam.

teladan dan pengajaran. Rahim bapamu turun ke ibumu. 1985). Bahkan kalau diteliti lebih lanjut. Rejang Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rejang menumpang bentuk syair atau pantun yang menggunakan nama hari atau hari bulan berdasarkan firasat. masyarakat di Nusantara ini mempunyai cara-cara yang tertentu untuk meramal hari-hari yang baik dalam sebulan. Biasanya. Tikus jantan masuk penjara. Hal ini dapat dilihat dalam puisi rejang seperti Ketika Rejang yang dikatakan ada hubungan dengan hubungannya dengan ramalan waktu manakala Rejang Ketika dikaitkan pula dengan raksi (nasib baik atau buruk mengikut perkiraan waktu). dua baris pertama tidak berhubungan langsung. Penjara besar besi kursani. Penjara besar besar besi kursani. Sumber: Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (peny. . Dendaru oi apa selaku ini. Selain itu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Fajar Bakti. Dipecahnya pula sekian alam. Kalau terkenang sifat yang bagus. Cuma berbeda pada rima akhir yang tidak tetap. Tidur berendam airnya mata. Rahman Kaeh.Kadim dan taat setia lama. nasihat. genre ini hampir menyerupai bentuk pantun dan syair. tetapi ada pula yang berhubungan seperti syair. dua baris pertama merupakan pembayang dan dua baris berikutnya merupakan maksud. Dipecahnya empat nazirnya Adam. Hai segala nur-ul-khatam. Hilanglah akal lenyap bicara. Delapan puluh hari alqah namamu. sedangkan pantun atau syair memiliki rima yang tetap. Hilanglah akal lenyap bicara. Nor dan Abd. Tikus jantan masuk penjara. Dendam oi apa selaku ini. reaksi dan kepercayaan tertentu. Rejang menumpang bentuk syair atau pantun. Yusof Md. Ciri-ciri rejang ialah rejang terdiri daripada empat baris serangkap. rejang ini hampir sama dengan pantun berkait. Biasanya . Empat puluh hari nutfah namamu.) 1996 dalam Warna Sari Sastera Melayu Tradisional. pengisian dalam rejang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan agama. ada kaitannya dengan ramalan bintang atau astrologi (Mohd. Contohnya: Rejang Hari Bulan Tujuh hari bulan rejangnya tikus. Hari atau hari bulan dikaitkan dengan nama-nama binatang. Seratus dua puluh hari alamah namamu. Oleh itu. buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Istilah rejang mengikut Wilkinson. Perbuatan Maharaja Jaya Dewata.

Pada Tuhan kita datanglah asalnya. Maulidur Rasul. Pahit mati itu bukan macam jadam. Penyebaran dan fungsi nazam dalam kehidupan masyarakat Melayu tidaklah seluas pantun dan syair. Bentuk puisi ini biasanya digubah oleh ulama menurut kaedah dan pertimbangan puisi Arab. akhlak dan sebagainya. Ingat-ingat hai saudara masa itu.. Bukan pula macam api boleh padam. Ada juga yang bertemakan nasihat. Buat amal jangan leka jangan lena. Penyelenggaraan dan Analisis Teks Disertasi Ph. dan rukun iman. Kita ini akan matilah sudahnya. Ali Bachik (Iladam). skema rimanya ialah a/a. Antara ciri-ciri khasnya ialah terdiri daripada dua baris serangkap dengan jumlah perkataan dan suku kata di dalam sebaris antara 10-12 suku kata. Benar tidak bila ada amal kamu. Tengah. Tidak tahu bila samaikan ajalnya. pelajaran tauhid. Sumber: dipetik daripada Md. Yang kedua. c/c. Contohnya: Nazam Ajal Oleh Hj.w.a. dikir berasal daripada perkataan Arab. 1989. Mesej yang terkandung dalam nazam menggambarkan fungsinya yang tersendiri antaranya menyampaikan peristiwa sejarah seperti hal-hal yang berkisar dengan perjalanan hidup atau riwayat Nabi muhammad s.w. Tema dalam puisi nazam selalunya berhubung dengan persoalan keagamaan. Isinya tidak sempurna dalam dua baris. Jangan kamu lalai pada nafsu hati.t. Pada umumnya nazam digunakan dalam menyampaikan ajaran Islam yang meliputi perihal Nabi Muhammad s.a. Pada Tuhan kita kembalilah sudahnya. Puas hati tidak sesalkan dirimu. . menyamaikan pengajaran agama seperti ilmu tauhid. pendidikan. dan keilmuan. Nazam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Nazam berasal daripada istilah Arab nazam yang bererti puisi. Isinya pula menyentuh tentang hal-hal agama. Shah Alam: Marwilis Publisher. Dikir/Zikir Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Menurut Harun Mat Diah (1989). berendoi dan sebagainya. khatam al-Quran. serima (monorhyme) dan seterusnya. Nyawa sampai batang leher baru tentu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. dan keilmuan. dan rasul-Nya Nabi Muhammad s. zikir yang bermakna puji-pujian terhadap Allah s.D. dan puisi bentuk nazam ini boleh dibawa secara berlagu seperti nasyid dan qasidah.Sumber: dipetik daripada Ampuan Hj. dan menyampaikan nesihat dan pendidikan. Oleh itu mari kita sama-sama. Bentuk nasyid dan zikir menjadi wadah penyebaran nazam dan biasanya disamakan dalam majlis-majlis keagamaan seperti sambutan awal Muharam.a. fikah. Temanya selalu berhubung dengan keagamaan.w. 1999 dalam Syair Rejang. himpunan Puisi Klasik. Brahim bin Ampuan Hj. b/b. pendidikan. Ahmad Mufti Kalau sungguh kamu yakin.w. Sejenis puisi yang terikat.

Jumlah baris dalam serangkap. dikir/zikir sebagai gambaran masyarakat terutama dalam aspek kebahasaan dan nilai-nilai estetika. syair. Dari segi bentuk. dan tidak terikat kepada bentuk yang tertentu. Pada kasih penghulu kita Muhammad. dan ajaran-ajarannya. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. Hati rindu kepada Nabi Muhammad.a. Hee Allah Allah wabiza aalihi. serta menjauhi perkara-perkara yang buruk atau dilarang sama ada dari aspek agama (Islam) atau nilai masyarakat. dan upacara sambutan maulidur Rasul. di samping sebagai pengawal nilai sosial dalam masyarakat seperti nilai kerjasama.t. jumlah perkataan dan suku kata dalam sebaris. tidak tentu. Rangkap ini diulang-ulang sehingga adakalanya beberapa rangkap sebelum rangkap isi. Dikir/zikir dituturkan dalam upacara yang tertentu. dikir/zikir berfungsi sebagai alat pendidikan atau didaktik iaitu mengingati khalayaknya tentang perkara-perkara yang baik dan yang perlu diikuti. dikir/zikir merupakan puisi bebas. Allah hee Allah huu ya Allah.a. bertolak ansur dan sebagainya. Dikir/zikir tergolong dalam kesusasteraan rakyat kerana penyebarannya dilakukan secara lisan. puisi dikir/zikir bermakna puisi puji-pujian. mantera dan nazam. majlis perkahwinan dan sebagainya. seperti dalam tarian dabus. dikir/zikir juga sebagai ejen penyebaran dan pemantapan nilai-nilai positif dan akhlak yang baik keada masyarakat khalayaknya. Dikir/zikir biasanya terdiri daripada ungkapan-ungkapan sejajar yang puitis. . mungkin mempunyai atau tidak mempunyai rangkap. Selain itu. puji-pujian. permainan kompang/hadrah. Akhir sekali. Contohnya: Dikir Dabus Allah hee Allah huu ya Allah. Dikir/zikir yang diucapkan atau yang dinyanyikan dalam upacara maulidur Rasul biasanya mengandungi unsur dakwah.w.Dalam perkembangan puisi Melayu tradisional.a. Kadang-kadang dikir/zikir mengambil bentuk-bentuk puisi yang lain seperti pantun.w.a. Allah he salli dona Allah. Baddal hee ya maula.w.w. selain itu dikir/zikir sebagai alat hiburan di majlis-majlis sosial seperti majlis sambutan pembesar. Pada permulaan puisi.w. Sentiasalah didapat daripada yang sempurna. Allah humma salli Allah. Allah Muhammadun sahu ya Allah. Cahaya bulan empat belas petunjuk yang sempurna. pengajaran atau tentang Nabi Muhammad s. Begitu juga rangkapnya. hormat-menghormati. dan Nabi Muhammad s. Dikir/zikir juga merupakan puisi yang mengandungi isi tentang unsur-unsur agama. dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. Allah hee Allah huu ya Allah. ungkapan puji-pujian (zikir) terhadap Allah s. Berdasarkan isinya. sama ada tentang ibadat. (selawat) disusun sehingga membentuk satu rangkap yang tersendiri. dan isinya penuh dengan puji-pujian dan kemuliaan terhadap Nabi Muhammad s.w. Puisi ini dinamakan dikir kerana setiap ungkapan atau kata-kata maksud atau isi puisi yang dipaparkan diselang-selikan dengan kata-kata atau ungkapan puji-pujian terhadap Allah s.t.

dan kemayhuran seseorang tokoh. Tokoh yang identik dengan rubai ialah Omar Khayyam (1132). b/b. Perak. dan temanya membawa persoalan yang bersifat falsafah. pengajaran. Daripada segi cirinya. dan nasihat kepada khalayaknya. Dengan takdir lagi dengan ihsan. Masnawi dalam bahasa Melayu diperkenalkan oleh Bukhari al-Jauhari menerusi karangannya Tajus Salatin. Puisi ini berbentuk bebas dari aspek baris. Rubai Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rubai berasal daripada sastera Parsi dan merupakan puisi tertua dalam bahasa tersebut. persoalan tasawuf. rubai dikatakan sebagai puisi Arab empat baris. Isinya dalam satu rangkap. Dalam puisi Melayu tradisional. Rubai karya Omar Khayyam pula telah diterjemah ke bahasa Melayu oleh tokoh bahasa dari Johor iaitu Mejar Dato Muhammad Said bin Haji sulaiman (1868-1955) berdasarkan versi Inggeris yang diterjemah oleh Edward Fitzgerald. masnawi berfungsi sebagai panduan. agama. Walaupun begitu. Puisi rubai diterjemah ke dalam bahasa Inggeris oleh Edward Fitzgerald (1809-1883) dan ini menjadikan rubai Omar Khayyam begitu terkenal. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. Secara keseluruhannya. Masnawi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Masnawi identik dengan penyair terkenal Parsi. agama. Allah hee Allah huu ya Allah. kepandaian. Sebagai puisi yang bersumberkan puisi Arab-Parsi. Contohnya: Kemuliaan Insan Peri permulaan keadaan insan. Rubai dalam bahasa Melayu pertama kali diperkenal oleh Bukhari al-Jauhari dalam teks Taj al-Salatin. Sumber: didokumentasikan oleh Ahmad Ali Salikin. pola rima a/a/b/a atau a/a/a/a. hai yang budiman. pengisian dalam rubai selalunya bertemakan falsafah. dan sejarah. Genre puisi ini bertemakan puji-pujian tentang kehandalan. dan Oleh sebab itu. terutama dalam karya agungnya Mathnawi Ma nawi. puisi tersebut menjadi sebahagian daripada puisi warisan Islam. kekuatan. . dan seterusnya. Budi itulah sungguh pohon ahsan. 1996. nasihat. nasihat dan sejarah. Apabila Parsi menerima Islam. Dalam Kamus Umum Indonesia. Supaya mengetahui perinya ini. Jalaluddin al-Rumi (1207-1273 M). Ada sarjana mengatakan rubai berbentuk sajak yang terdiri daripada empat baris (a/a/a/a) yang selalunya bertujuan falsafah atau tasawuf serta membentuk epigram.Baddal hee ya maula. menakala suku katanya ialah antara lapan hingga dua belas suku kata. genre ini tidak berkembang. terdapat pengawalan pada rima akhirnya seperti a/a. Lumut. Itulah ingatkan dirimu yang berirfan. Contohnya: Budi Dengarlah olehmu. Puisi rubai bertujuan untuk panduan pendidikan. jumlah barisnya terdiri daripada empat baris serangkap. c/c. perkataan dan suku kata dalam sebaris. masnawi tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu.

minimum dua baris dan tidak sampai sepuluh baris. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahawa ke sini jua namamu. pengubahnya menyelitkan namanya sebagai peleraian (takhallus). Sumber: Khalid M. Yang bukan berbudi itu papalah. yakni empat baris dalam satu rangkap.). Tema ghazal berkaitan dengan persoalan cinta. Tajus Salatin.a. berzanji menggunakan bentuk nazam dan syair yang dilagukan. . Hussain(penye. sama ada cinta sesama manusia ataupun cinta manusia terhadap Tuhan. Sungguhpun begitu. yang diulang-ulang. Dan budi kurang padamu di sini. Panjangnya dalam lingkungan belasan baris. Sajak puisi ini terdapat pada kata yang di belakang. Karangan Bukhari al-Jauhari. Perkataannya tidak disukat banyaknya. Orang yang berbudi itu kayalah. Pada bahagian akhir. Berzanji bertemakan keagungan Allah dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. Qit ah Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Qit ah mula diperkenalkan dalam bahasa Melayu melalui Tajus Salatin. puisi ghazal berperanan sebagai alat komunikasi yang menyatakan cinta dan kasih sayang. Dan Bukhari dengan taju itu fakir. Perulangan juga secara a b. b c. Jika lain maka lain jadilah. Puisi yang berasal dari Parsi ini merupakan sejenis nyanyian dalam kalangan orang muda yang dalam percintaan. terdapat juga qit ah yang ditulis dalam keadaan terkawal. Rima akhir sesuatu rangkap atau rawi dalam bacaan berzanji ini adalah a/a/a/a. Mintalah budi bagimu cahayai. sama ada dalam ejaan asalnya (jawi) mahupun dalam terjemahan bahasa Melayu. Bukhari yang biasa. secara umumnya puisi ini berpolarimakan a/a. majlis bercukur rambut dan majlis khatam al-Quran. Sebagai puisi tumpang.w. bentuknya ringkas. Minta selamat budi sentiasa.Kerana ahsan itu puri budilah. Qit ah bererti potongan. c d dan seterusnya. baris-barisnya terdiri dariada ayat yang panjang-panjang. Seribu syukur keada Tuhannya. Justeru. Hai Tuhanku. berzanji boleh didapati dalam bentuk iaitu berzanji nathar (bentuk prosa berirama) dan bentuk puisi. Pada umumnya. 1996. Sudah taju ssalatin fi lawhir. Berzanji biasanya dilagukan untuk majlis-majlis seperti sambutan mauludur Rasul. keratan atau sebahagian. Ghazal Ghazal bermaksud puisi bersifat cinta. Bagaimanapun. Dan segala ke sini pun adamu. Berzanji Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Pada dasarnya. majlis perkahwinan (ucapan untuk pasangan pengantin). Jika kamu mahu menjadi kaya. Jikalau kau dapat harta alam ini. dan terdiri dariada 20 hingga 22 suku kata.

Fungsi qit ah ialah untuk memberikan nasihat dan pengajaran. Jumlah perkataan dalam satu-satu baris pula tidak ditentukan dan kadang-kadang tidak seimbang.Puisi qit ah ini diletakkan dalam kategori sajak yang separuh terikat. Cirinya hampir seperti syair dari segi pola rimanya. Fana juga segala yang ada. Walaupun begitu. Seloka biasanya mengandungi bahasa yang penceritaannya meleret-leret dan lanjut. yang setiap satunya mengandungi 16 suku kata. tidaklah menghairankan mengapa seloka mengandungi banyak peribahasa yang selalunya disusun dengan cara yang senada atau mempunyai irama. sehingga kadang-kadang seloka sama dengan peribahasa berirama. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak dapat memahami qit ah lalu menyebabkan puisi itu kurang digemari. Seloka juga boleh jadi mempunyai rima atau tidak. seloka iaitu sejenis puisi yang terdiri daripada yang terdiri daripada dua baris atau dua kerat. puisi ini berbeza antara satu sama lain. seloka berasal daripada perkataan Sanskrit. sindiran atau dalam nada jenaka. dan kadang-kadang mengandungi nada atau perasaan yang asyik dan berkhayal. 1989). Dari segi isi. Peribahasa berirama tidak mengandungi nada-nada ejekan atau sindiran yang sinis tetapi seloka mengandungi ejekan dan nada-nada sinis. Oleh sebab seloka biasanya digunakan untuk menyindir atau berkias. makna qit ah sukar ditafsirkan kerana qit ah menggunakan banyak perkataan Arab secara langsung. pengenal kepada peribahasa berirama ialah nada yang dibawa olehnya. talibun atau teromba. Jika berangkap. seloka sama sahaja seperti puisi bebas yang lain seperti gurindam. Seloka biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk melengkapkan keseluruhan idea (Harun Mat Piah. seloka biasanya mengutarakan isinya secara mengejek. Seloka Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Dari segi istilah. yang disusun dalam empat unit. dan tidak menterjemahkannya. khususnya tentang pemikiran dalam agama. Dengarkan olehmu Kulluman alaihi fan. jika dilihat aspek isi. Pada antara hamba dan sultan. Seloka tersebut bertujuan untuk menyindir masyarakat yang berperangai seperti watak-watak tersebut. Tiadalah dapat kubezakan. Dari segi bentuk. Dalam kesusasteraan Melayu tradisional. cerita Labai Malang dan cerita Emak Si Randang. Secara keseluruhan. namun kadang-kadang ada kelainan rima pada baris yang tertentu. seuntai seloka merujuk keada cerita jenaka yang benar-benar dikenali dalam masyarakat seperti cerita Pak Kaduk. seloka merupakan sejenis puisi bebas dari segi rangkap (sama ada berangkap atau tidak berangkap). tidak tentu barisnya dalam serangkap dan tidak tentu jumlah perkataan dalam sebaris. Dalam hal ini. Ehwal Insan Jika kulihat dalam tanah itu pada ehwal segala yang insan. Sungguhpun begitu. cerita Pak Pandir. menyindir terhadap sesuatu kelakuan sesetengah anggota masyarakat melalui peribahasa yang disusun secara sejajar untuk menghasilkan irama tersebut. iaitu ada yang panjang dan ada yang pendek. . Tema qit ah bersifat pemikiran dan renungan yang selalu membawa mesej yang bersifat luhur dan berfikiran tinggi (falsafah).

Demikian juga rima dan jedanya. Jumlah perkataan dan suku katanya dalam sebaris tidak tentu. Secara umumnya. Terdapat pelbagai tema talibun yang terungkap dalam cerita-cerita lipur lara . kerana pembentukan teromba jelas berdasarkan kebijaksanaan dan pemikiran yang dalam dan tinggi tentang falsafah hidup masyarakatnya. menyindir dan menempelak. dan umumnya terdapat dalam genre lipur lara (cerita kaba) dalam kalangan masyarakat Minangkabau. membentuk dan membina satu masyarakat yang harmoni. Puisi seloka tidak digunakan secara meluas sebagaimana peribahasa atau teromba. rubai. Fungsinya amat bergantung kepada isinya iaitu untuk menyindir. juga tidak tentu. menempelak seseorang. melahirkan rasa benci terhadap sesuatu kelakuan manusia. Bersesuaian dengan sifat halus orang Melayu. Selain itu teromba berfungsi sebagai alat kawalan sosial terutamanya dengan adanya adat. Berdasarkan struktur visualnya. Teromba ini ada yang berangkap dan ada yang tidak. Puisi ini dikenali juga sebagai puisi adat. menggambarkan corak pemikiran masyarakat yang mengamalkannya. dan mengandungi perasaan yang hiba dan rawan. Fungsi seloka amat terbatas. Puisi ini menurut beliau merupakan puisi yang memakai kata-kata yang menimbulkan gambaran mata kerana kata-kata yang digunakan dapat menimbulkan pemikiran dan pendengaran tentang imej yang lantang dan bermakna. Teromba kadangkala menggunakan juga puisi Melayu tradisional yang lain seperti pantun. Talibun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Harun Mat Piah (1989). syair. menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat pada satu-satu masa dan zaman. Isinya mengandungi adat dan peraturan serta norma-norma hidup mesyarakat khususnya tentang undang-undang adat yang diamalkan dalam kehiduan sosial masyarakat yang melahirkan dan mengamalkannya. Kedua-dua gambaran ini berlatarbelakangkan alam Melayu. mengejek. peraturan dan undang-undang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hidup bermasyarakat. mengekal norma yang tertentu di dalam masyarakat yang telah dipersetujui oleh anggota masyarakat sejak turun-temurun. talibun. dan ungkapan tradisional (peribahasa berangkap). Ismail Hamid (1987) mendefinisikan talibun sebagai puisi berangkap tentang perincian sesuatu objek atau peristiwa. teromba tergolong sebagai puisi tidak terikat kepada perbilangan adat atau kata perbilangan. peraturan dan undang-undang dibentuk. Secara ringkas teromba berfungsi memberi panduan dan pendidikan tentang cara hidup atau sistem hidup bermasyarakat yang baik dan harmoni melalui adat. dan gambaran objek-objek dalam situasinya masing-masing. Baris-barisnya memberikan dua macam gambaran. Mohd.sindir giatnya selalu tajam dan bisa seperti mengejek. Taib Osman (1979) mula menamakan talibun ini sebagai ikatan puisi bebas . Teromba Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Teromba merupakan susunan adat yang disampaikan dalam bentuk puisi. iaitu gambaran bunyi seolah-olah kita mendengarnya. memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang dan sebagai alat kawalan sosial atau protes sosial. seloka dapat menggambarkan masyarakat yang melahirkannya iaitu masyarakat yang amat mementingkan keharmonian dan ketatasusilaan. puisi seloka digunakan untuk mengkritik sebarang perlakuan negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran. Teromba dikatakan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau.

iaitu sebagai pembanding atau pelengkap kepada yang lain. tetapi disusun dan dibentuk dengan keindahan terutamanya dalam penggunaan gaya bahasa. isi. Fungsi utama dan khusus talibun ialah untuk memerikan secara terperinci tentang sesuatu gambaran seperti suasana. menegur atau mengkritik seseorang) dan sebagai alat pendidikan atau didaktik. Taib Osman (1979) menamakan puisi ini sebagai peribahasa berangkap atau peribahasa berirama. dan tamsil tidak tergolong dalam genre puisi kerana strukturnya bukan merupakan ungkapan atau kata-kata yang berangkap. perumpamaan. Selain itu ia berfungsi sebagai pembebas tanggungjawab perseorangan terhadap suatu kekuasaan (Alan Dundes. kehebatan dan keagungan sesuatu tempat seperti ibu kota dan bandar.Oleh: Qamarul . memerikan keadaan dan kesibukan atau keajaiban sesuatu peristiwa dan suasana. Menurut Harun Mat Piah (1989). dan fungsinya. manusia. Teknik pengulangan ini bukan sahaja wujud dalam penggunaan gaya bahasa tetapi pengulangan seluruh puisi tersebut. Kemungkinan baris-baris itu tidak berhubungan dari segi rima tetapi terjalin dalam hubungan yang seimbang. sikap dan kelakuan manusia. perbilangan. Za ba (1966). peribahasa berangkap berfungsi sebagai alat komunikasi. Pengulangan ini ditambah pula dengan bentuk-bentuk pemerian yang lain sehingga terdapat pelbagai variasi dalam bentuk seperti engulangan di bahagian permulaan tetapi di bahagian akhir telah ditambah dengan ungkapan puisi yang lain. teliti dan menyeluruh. Asas pembentukan peribahasa berangkap ialah peribahasa. benda dan sifat manusia dalam bentuk yang ringkas. Mohd. memerikan kehebatan dan kecantikan sesuatu objek seperti pakaian. tema. Wilkinsin menamakan puisi tersebut sebagai runs. lidah pendeta. Peribahasa Berangkap Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Peribahasa atau ungkapan tradisional yang mempunyai subgenre seperti bidalan. kias ibarat. Bahasa yang berirama ini digunakan secara meluas seperti berpidato atau semasa bergurau senda. dalam pustaka puisi Melayu tradisional terdapat sejumlah besar peribahasa yang wujud dalam bentuk puisi. baik dalam sebaris atau lebih. talibun merupakan gambaran pemikiran masyarakat khalayak yang mementingkan perincian tentang sesuatu. pepatah. Maksud daripada kata-kata ini ialah jika mengkritik (terutamanya menunjukkan kesalahan atau mencela) seseorang dengan menggunakan peribahasa. yang merujuk kepada konsep pengulangan ini. Seperti puisi-puisi Melayu yang lain. 1989). peribahasa berangkap juga boleh dikenal pasti berdasarkan ciri-ciri yang terdapat ada aspek struktur. talibun juga boleh dikenal melalui penggunaan bahasa berulang yang menjadi lumrah dalam pembentukannya. Menurut Ismail Hamid (1987) pengulangan ini terjadi kerana talibun sangat mementingkan bahasa yang berirama yang menjadi kegemaran masyarakat terutamanya dalam kalangan masyarakat Minangkabau. Namun. sama ada secara formal (digunakan dalam adat istiadat tertentu) atau tidak formal (terutamanya untuk menyindir. Seperti bahasa lisan yang lain. individu sasaran akan lebih mudah menerima daripada dikritik atau dicela secara langsung. Oleh itu. peribahasa berangkap ialah ungkapan peribahasa yang terdiri sekurang-kurangnya dua keratan yang sejajar. Umumnya.Melayu yang didasarkan kepada fungsi puisi tersebut di dalam karya atau cerita tersebut iaitu memerikan kebesaran. Selain tema.

Semakin banyak mereka mewarisi puisi ini semakin tinggi sanjungan masyarakat khalayaknya dan dapat menggambarkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. walaupun penggunaannya lebih eksklusif. tawar. Pewarisnya yang terhad menyebabkan mereka dianggap sebagai golongan yang eksklusif dan istimewa. mantera sangat terbatas penggunaannya.Arifin Abdullah Fungsi yang seterusnya ialah sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam masyarakatnya. 1989). Mantera juga dijadikan pemanis. Dari segi penggunaan bahasanya. Tetapi jika berdasarkan perkembangan tamadun sekarang. mantera mungkin tidak lagi dicipta. Terdapat juga penggunaan mantera dalam upacara-upacara . jika ditanya makna bahasa tersebut tidak dapat menerangkannya. dan jumlah perkataan dalam sebaris atau urutan rimanya. dan tangkal. Mantera biasanya dicipta oleh pawang atau bomoh yang kemudiannya diturunkan kepada orang yang dipercayai dan orang yang akan menggantikan mereka dalam bidang perpawangan atau perbomohan. pengasih dan pembenci. Mantera dapat dibahagikan keada empat jenis berdasarkan tujuan mantera tersebut diucapkan iaitu perubatan. pekerjaan dan adat istiadat. Peribahasa berangkap terhadap dalam teromba. Mantera Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Mantera dikenali sebagai jampi. seru. uja. Isi mantera biasanya mengandungi kata-kata puji-pujian yang mengandungi irama dan nada yang tertentu. Pawang atau bomoh ini merupakan orang perantaraan antara manusia dan kuasa ghaib yang dipercayai dapat memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat. Oleh itu penguasaan uisi ini sekali gus dapat menunjukkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. Oleh itu. sembur. baris. cuca. namun dengan kedatangan Islam. kerana mentera hanya dipunyai dan dituturkan oleh orang tertentu sahaja seperti pawang dan bomoh. pakaian diri. mantera digubah bahasa khusus dan sukar difahami oleh kebanyakan orang. Mantera juga merupakan puisi yang diwarisi daripada zaman purba yang sangat bergantung hidup dengan unsur-unsur alam. Walaupun mantera telah tercipta sejak zaman bahari lagi. mantera merupakan jenis puisi bebas yang tidak terikat sama ada dari segi rangkap. Tujuan mantera ialah untuk menyembuhkan penyakit dan menghalau makhluk halus yang dipercayai mendiami sesuatu tempat atau yang mengganggu kehidupan seseorang dan masyarakat. pawang atau bomoh sendiri pun. Teromba hanya dimiliki oleh indivividu yang memegang kunci adat seperti ketua adat atau ketua lembaga. Mantera juga tidak boleh dituturkan sewenang-wenangnya tanpa bersebab kerana bahasa mantera dianggap keramat dan tabu. Genre ini merupakan antara puisi Melayu tradisional yang popular di kalangan masyarakat Melayu selain pantun dan syair. Malahan. mantera dipercayai dapat menimbulkan kuasa ghaib atau konotasi magis untuk tujuan perubatan seperti untuk menyembuhkan penyakit (Harun Mat Piah. tidak seperti pantun dan syair yang masih terus dicipta dan digunakan dengan meluas. Dari segi bentuk. Apabila dituturkan. pengaruh Islam telah diserapkan ke dalam bentuk mantera dengan menambah nama-nama atau istilah-istilah yang ada kaitannya dengan Islam. Selain itu sebagai media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya (juga melambangkan kebijaksanaan masyarakat khalayaknya).

mantera masih lagi menepati fungsi puisi iaitu sebagai alat pendidikan. Mantera untuk perubatan berfungsi untuk menyembuhkan penyakit. Ia hampir tidak dapat . sama ada berangkap atau tidak. alat pemantapan sesuatu sistem. jumlah perkataan sebaris.T. teka-teki dalam sastera tradisional terbahagi kepada dua bentuk utama iaitu prosa dan puisi. beberapa genre sastera tradisi Melayu mengalami kepunahan dan cenderung dilupakan masyarakat. nilai. teka-teki berfungsi sebagai bahan hiburan dan pengisi masa lapang bersama keluarga atau sahabat handai. Kadang-kala teka-teki membawa nada jenaka. dan norma masyarakat khalayaknya. Ads by Google ARKIB : 29/10/2007 Syair Melayu . Sesuai dengan fungsinya. teka-teki membawa pelbagai tema. mantera pekerjaan digunakan dalam pekerjaan supaya setiap usaha yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang lumayan. Tiap-tiap baris atau serangkap dapat menyatakan satu keseluruhan idea. Malah ada segelintir generasi baru sama sekali tidak mengenalinya. tidak tentu jumlah baris serangkap. Sejenis puisi yang tidak terikat.Khazanah yang perlu dipertahankan Oleh Azman Ismail BERDASARKAN hakikat. Dessek(1918) dan Kitab Gemala Hikmat oleh Sulaiman bin Muhammad. Mantera tidak boleh digunakan secara sembarangan. terdiri daripada sebaris atau beberapa baris yang berturutan. dan mentera adat istiadat pula digunakan dalam upaca-upacara adat dan istiadat. gambaran sistem projeksi masyarakat termasuklah aspek keindahan dan alat pengesahan sesuatu institusi masyarakatnya. mantera pendinding berfungsi untuk melindungi khalayaknya daripada sebarang unsur jahat atau berfungsi untuk memberi keluarbiasaan dan keistimewaan kepada pengamal dan khalayaknya. Teka-teki Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Berbeza dengan puisi-puisi yang lain. ada juga yang menguji kecerdikan dan akal fikiran. Jika berangkap. teka-teki merupakan puisi lisan yang popular. Contoh yang paling mudah dan nyata ialah syair Melayu. mempunyai rima atau tidak. Secara umumnya. Perwarisan mantera haruslah melalui upacara-upacara yang tertentu sesuai dengan genre mantera itu sendiri sebagai puisi yang bercorak sakral dan penuh dengan pantang larang. sesomba atau gurindam. Nur oleh Munsyi Sulaiman(1907) dan Teka-Teki Warisan oleh Inon Shaharuddin Abdul Rahman(1988). Dua buah antologi teka-teki yang terkenal ialah Teka-Teki yang diselenggara oleh O.seperti adat dan istiadat. secara umumnya. penumpuan lebih kepada benda-benda yang paling hampir dengan kehidupan manusia sehari-hari dan alam sekeliling. Bagaimanapun. teka-teki yang tergolong dalam bentuk puisi mungkin ditemui dalam bentuk syair dan antun atau dalam ungkapan-ungkapan puitis yang lebih bebas seperti talibun. Pencita teka-teki adalah seorang pemerhati yang peka dan seniman yang aktif. malahan dapat meningkatkan daya kreativiti kanak-kanak juga orang dewasa.

Namun. Syair kini seolah-olah kehilangan makna. diterbit dan dihayati dalam pelbagai majlis adat serta aktiviti seni. perlu ada usaha untuk mengemas dan memperkasakannya fungsi syair yang bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga bidang falsafah. wawasan dan cita rasa masyarakat. mendidik serta mengkritik sesuatu secara beralas dan berlapik. Mak Yong dan Penglipur Lara telah tersungkur dimamah modenisme dan globalisasi. fungsi dan cara penyampaiannya. bukan hanya masyarakat Melayu tetapi juga semua warga dunia. pencipta atau penggunanya untuk berkreatif dengan cukup berkesan. Syair sebagai sebuah genre puisi dapat diabadikan dalam pelbagai bidang sekali gus memberi ruang untuk penyair. Oleh itu. Harun Mat Piah berkata.bertahan sebagai sebuah hasil seni dan khazanah keilmuan Melayu akibat pergeseran nilai yang berkembang dalam masyarakat hari ini. fungsi keagamaan. Genre puisi tersebut terus berkembang dengan pemberian pelbagai sentuhan bukan sahaja dalam aspek tema tetapi kreativiti seni. Sebuah rangkap puisi menjelmakan pemikiran. Malah. Dr. kebijaksanaan dan kematangan akal budi Melayu dalam mengamat. nilai-nilai moral dan akhlak. Dengan demikian wajar sekali genre ini diperluas dan diberikan nafas baru sesuai dengan matlamat. Beliau berkata demikian ketika membentangkan kertas kerjanya pada Seminar dan . sama ada sebagai hiburan. katanya. sesuatu perlu dilakukan dengan gigih serta berkesan supaya syair terus kekal bersaing ditengah-tengah suburnya pelbagai kesenian popular. Sarjana dan pengkaji kesusasteraan tradisional. dalam era yang boleh disebut pascamoden ini. Harun berpendapat. metafizik. lagu dan sebagainya. Apa yang diperlu dilakukan oleh sarjana-sarjana tempatan supaya syair mampu mengekalkan fungsi atau setidak-tidaknya mampu bertahan sebagai khazanah kesenian dan akal budi Melayu dalam era globalisasi? Wajarkah kita hanya mengambil sikap tunggu dan lihat ketika beberapa genre kesenian Melayu seperti Mek Mulong. Antaranya. penulis. Dan. di samping mengekalkan ciri-ciri puisinya dari segi genre. syair masih dicipta. secara umumnya. Sumber hiburan moden yang berasaskan teknologi digital dan sebagainya secara berleluasa mengikis nilai tradisi dan fungsi genre-genre kesenian tradisional tersebut termasuk syair. Ia sama seperti genre sastera tradisional lain seperti perumpamaan bahasa dan pantun yang mencerminkan kesopanan dan kehalusan budi masyarakat Melayu tradisional. ia menjangkau aspek sains dan teknologi. Perkembangan syair dalam masyarakat dan persuratan Melayu berlaku dengan pantas dan luas sama ada dari segi masa mahupun jumlah. syair adalah salah sebuah daripada genre-genre puisi Melayu tradisional Nusantara yang cukup popular dan tersebar amat luas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. pendidikan dan pengukuhan sistem kekerabatan sebagaimana kedudukannya dalam masyarakat tradisional. jumlah khalayak yang meminati genre puisi ini masih terlalu kecil jika ia dibandingkan dengan hiburan popular yang jauh berkembang pesat di Malaysia dan Nusantara hari ini. sejarah.

Muhammad Takari Jilin Syahrial dan Fadlin Jaafar dalam kertas kerja bersama mereka. Beliau turut melancarkan seminar mengenai puisi Melayu tradisional. Jika syair menjadi milik masyarakat Melayu di Malaysia. Aceh dan Kalimantan.Bengkel Syair Melayu di Akademi Pengajian Melayu (APM). kita dapat membayangkan betapa besar jumlah khalayaknya. Sumatera Utara. Prof. baru-baru ini. Kewujudannya bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga falsafah dan keilmuan Melayu. Pendapat Harun turut dipersetujui oleh dua sarjana Indonesia. Universiti Malaya. Riau dan Kalimantan. syair Melayu perlu diketengahkan dalam apa jua medium supaya ia sentiasa hidup. pengukuhan syair tradisional Melayu itu sejajar dengan falsafah dan keilmuan Masyarakat yang tetap berpijak pada akar budaya dan nilai-nilai luhur. Struktur ini memberikan kesan kepada keberadaan kesenian dan sastera seperti syair tersebut. Masyarakat Melayu Sumatera Utara memiliki struktur sosial yang juga digunakan di belahan dunia Melayu lainnya seperti Malaysia. Bagaimanapun ia hanya bersifat teoritikal seandainya tidak ada sebarang usaha untuk memperkasa dan menggilap kembali keindahan dan ketinggian ilmu serta falsafah Melayu yang terkandung dalam puisi tradisional itu. Seperti yang diharapkan oleh Harun. pembinaan moral dan bahkan keagamaan. kata mereka. Riau. Dalam erti kata lain. Kedua-duanya berpendapat syair adalah salah satu hasil sastera tradisional yang juga berkembang di Sumatera Utara. pengukuhan syair akan mampu mencipta pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kandungan sastera puisi tradisional tersebut sebagai sebahagian elemen pendidikan. . Madya Datuk Zainal Abidin Borhan. Dalam pada itu Harun berkata. relevan dan diterima oleh masyarakat moden hari ini. Seminar bertema Melestarikan Syair Sebagai Warisan Bangsa tersebut dirasmikan oleh Pengarah APM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful