AKADEMI PENGAJIAN MELAYU JXEA 1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU TAJUK: PUISI MELAYU LAMA CERMINAN KETINGGIAN

AKAL BUDI NAMA : RAMIZAH BT SULAIMAN NO. MATRIK : JEA 080113 NO. K/P : 881204-06-5168 NAMA PENSYARAH : DR. AMRAN MUHAMAD PENGENALAN Puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik yang menceritakan berkaitan akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan, merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman-berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah, pantun, gurindam dan peribahasa.1 Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi, pandangan alam semesta (worldview) dan komponen nilai serta akhlak. Dalam konteks epistemologi, ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Sementara itu, dalam aspek komponen pandangan alam semesta, masyarakat Melayu meletakkan Allah sebagai sumber panduan tertinggi dalam pemikiran dan aktiviti. Aspek komponen nilai, moral, etika, dan akhlak berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang sesuatu yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran, kebaikan dan keindahan.2 Dalam konteks sastera Melayu, genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Pengaruh daripada puisi tradisional menggabungkan nilai estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Secara umumnya, budi didefinisikan sebagai akal atau daya fikir untuk memahami sesuatu yang konkrit atau abstrak, yang praktikal ataupun teoritikal. 1http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisitradisional/ 2http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisi- tradisional/ PANTUN BUDI CERMINAN KETINGGIAN AKAL BUDI Sutan Muda dari Lampung, Memikul cangkul dengan bajak, Singgah minum di lepau nasi; Sudah serkah tempat bergantung, Telah patah tempat berpijak, Budi yang baik tetap di hati Banyak orang di Bukit Cina, Daun nanas serak-serakan, Burung tempua di pohon saga; Zaman sekarang ringgit berguna, Emas perak jadi taruhan, Budi baik terpinggir juga. Padi bukit padi huma, Taruh mari di dalam peti, Dibawa orang ke Tanjung Jati; Budimu tuan saya terima, Sudah terlekat di dalam hati, Terpahat kukuh hingga ke mati. Buah lada lebat di pangkal, Gugur daun dengan buahnya, Dibawa dagang pergi seberang; Sungguh ringgit penuh sekapal, Budi tiada apa gunanya, Nama pun tidak disebut orang. Dari Johor ke Majapahit, Singgah berlabuh di Pulau Bangka, Ambil muatan gula dan rempah; Jika masyhur budi yang baik, Jangan pula mengada-ngada, Orang keliling jadi menyampah. (Sumber: Hamidah Adam, Batu Pahat, Johor, 2001)3 3 Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BIBLIOGRAFI BUKU Ab. Rahman Ab. Rashid, Mohd Rosli Saludin dan Zakaria Perngis, 2003.Analisis Autentik Sastera-Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Harun Mat Piah, 1989. Puisi Melayu Tradisional:Satu Pembicaraan genre dan fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Bn

Haji Musa,Ph.D. 2001. Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu-Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. LAMAN WEB Perbilangan Adat Melayu, h ttp : //p en yai r. w o r d p r es s . co m/categ o r y/p u is i- tr ad is io n a l/ Ads by Google

NAZAM Nazam ialah puisi yang berasal dari kesusasteraan Arab-Parsi. Mengikut Kamus Dewan (1994:858) Nazam ialah perkataan Arab yang bermaksud gubahan puisi seperti sajak dan syair, bernazam adalah bercerita dengan lagu, bersajak atau bersyair, manakala menazamkan bermaksud menceritakan dengan lagu atau mengubah dan menyajakkan. Kamus Dewan juga memberikan kata lain yang digunakan untuk nazam iaitu nalam. Mengikut Kamus At-tullab Arab-Melayu (1994:) nazam dalam bahasa Arab bererti merangkai, mengarang, menyusun dan mengatur. Makna ini termasuklah merangkai, mengarang dan menyusun kata-kata dalam mencipta puisi. Dalam Kamoes Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau, (Jakarta,1935) tidak dijumpai kata "nazam", namun dapat disamakan dengan "nalam", iaitu banalam (bernazam) ialah bertjerita dengan lagu terutama tentang agama atau yang berisi pengajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,terbitan Balai Pustaka 1988, ditemukan kata "nalam" dan "nazam". "Nalam" adalah gubahan sajak (syair, karangan); sementara bernalam, bermaksud membaca puisi atau bercerita dengan lagu; bersajak (bersyair). Mengikut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984) mengatakan "nalam": gubahan sajak, syair atau karangan); "bernalam" bermakna bersajak atau bersyair; bercerita dengan lagu; "menalamkan" adalah menyajakkan; menceritakan dengan lagu. Definisi-definisi di atas menunjukkan bahawa dalam bahasa asalnya, nazam bermakna puisi secara umum. Di samping itu istilah bernazam pula digunakan bagi maksud berlagu. Di dalam hal ini istilah Nazam mengalami kedudukan yang sama dengan istilah syair dan gurindam. Ketiga-tiga perkataan itu diambil dari bahasa asing. Syair dan nazam diambil dari bahasa Arab, gurindam pula berasal dari bahasa Tamil. Ketiga-tiga perkataan ini bermaksud gubahan puisi secara umum di dalam bahasa asal masing-masing. Setelah diterima ke dalam bahasa Melayu perkataan-perkataan ini kemudian mengalami pengubahsuaian dan digunakan sebagai istilah teknikal yang merujuk kepada sesuatu jenis puisi yang mempunyai struktur, isi dan fungsi yang tersendiri. Perkataan nazam yang digunakan sebagai istilah teknik kepada suatu jenis puisi mula ditemui dalam Tajus Salatin yang dikarang oleh Bokhari al-Jauhari kira-kira dalam tahun 1603. Istilah nazam dalam konteks puisi Melayu tradisional yang diterima pada masa ini merujuk kepada sejenis puisi tradisional yang mempunyai beberapa ciri khas. Ciri-ciri utama nazam adalah seperti di bawah: 1. Gubahan puisi yang mengandungi dua baris serangkap. Dalam aspek ini ia menyerupai pantun dua kerat tetapi tidak mempunyai pembayang maksud. Kedua-dua

baris adalah maksud. 2. Skima rima Nazam ialah a-a, b-b. Namun begitu skima rima ini tidaklah terlalu rigid. Terdapat nazam yang selepas beberapa rangkap, skima rimanya menjadi agak longgar. 3. Lazimnya, tiap-tiap baris nazam terdiri daripada lima atau enam perkataan menjadikan sukukata antara sepuluh hingga dua belas. Namun begitu ada juga yang lebih daripada enam perkataan dan mempunyai hingga 20 sukukata. 4. Bilangan baris pada sesuatu nazam adalah tidak terhad. Ada nazam yang panjang hingga seribu rangkap. 5. Nazam adalah puisi yang bertemakan keagamaan seperti menceritakan tentang hukum hakam dan kisah kehidupan Nabi Muhammad saw. 6. Dari sudut gaya bahasa, terdapat banyak penggunaan perkataan Arab. 7. Ciri signifikan dalam Nazam ialah ia dimulakan dengan puji-pujian terhadap Allah dan selawat ke atas Nabi. Baris yang berupa puji-pujian dan selawat ini diulang-ulang hingga ke baris akhir. 8. Nazam biasanya disampaikan dengan lagu yang agak rancak,lazimnya diiringi paluan rebana 9. Pada masa ini nazam biasanya dinyanyikan dalam majlis-majlis berendoi dan majlis-majlis keagamaan yang lain Perkembangan Nazam di Tanah Melayu Nazam tidaklah begitu terkenal seperti pantun dan syair. Tidak banyak penyelidikan yang telah dijalankan ke atasnya. Bahkan, Vladimir Braginsky (2004:491) berpendapat bahawa hanya dua subgenre puisi tradisional yang masih subur di dalam kesusasteraan Melayu bertulis iaitu pantun dan syair. Perkembangan nazam hanya terbatas kepada beberapa buah negeri, iaitu Terengganu, Pahang dan Melaka sahaja. Mengikut sejarah, nazam dibawa ke Asia Tenggara pada abad ke 16 oleh pedagang dan alim ulama yang menyebarkan agama Islam ke Alam Melayu. Nazam, di samping syair, adalah puisi yang lahir dari kedatangan dan perkembangan kesusasteraan Islam sejak zaman Kerajaan Pasai hingga ke empayar Melayu Melaka. Mereka menggunakan nazam untuk menyampaikan ajaran Islam, mengajar hukum hakam dan kisah Nabi-nabi. Selepas kejatuhan Melaka, Aceh telah muncul sebagai pusat perkembangan dan kekuatan kesusasteraan Islam. Di sinilah lahirnya pengarang dan pujangga Melayu yang turut menghasilkan karya-karya agung. Pada peringkat awal, pengarang-pengarang Aceh telah memperkenal dan menterjemah karya-karya Arab dan Parsi ke dalam bahasa Melayu. Hal ini dituruti dengan percubaan untuk mencipta puisi dalam bahasa Melayu dengan menggunakan gaya atau metrum puisi Arab Parsi. Kegiatan ini menyuburkan perkembangan syair dan nazam. Hasil usaha pengarang-pengarang Aceh ditemui di dalam sebuah naskah pada 1296H/1879M. Di dalamnya terdapat terdapat sebuah puisi diberi jodol Aqidat al Awam. Akan nadham ini Aqidat al Awam Daripada yang wajib bagi agama sudah tamam

terjemah nadham tiada boleh disebutkan kerana gharib lagi miskin kehinaan tiada warith tiada kaum sangat terdagang memintak sedekah mana-mana negeri orang siapa-siapa yang kasih dengan sayang jangan dengki jangan benci jangan wayang kerana sebab hancur hati kedukaan tinggal negeri tinggal kampung percintaan siapa melihat salah silap minta maafkan jikalau kasih dengan insaf tuan baikkan dengan serta nahi kita loghat serta ...........semuhanya tuan angat empat ilmu tua sudah faham dengan tahqiq mana yang salah tuan ubah dengan........... jikalau tuan tiada tahu yang demikian baik tuanku mengikut yang ada dalam suratan satu huruf satu baris satu titik haram atas tuan mengubahkan bertukar balik itulah nasihat daripada hamba tuan kabul supaya di akhirat jadi senang tiada berhadul kerana hamba baharu datang tiada fasih Bahasa Melayu baik tuanku tolong fasrih. (Teuku Iskandar , 1995:438)

Karya ini merupakan puisi yang ditulis dalam dua baris serangkap dan berima di hujungnya. Pada rangkap pertama dan kedua pengarang (atau penterjemah) menyatakan usahanya untuk menterjemahkan puisi tersebut dari bahasa asing, jelasnya bahasa Arab, ke dalam Bahasa Melayu. Puisi yang sedang diterjemahkan itu diistilahkan olehnya sebagai nadham. Di samping itu terdapat sebuah puisi yang dberi tajuk Nalam (Nazam)Peraturan Alif yang disebut oleh Braginsky (2004:752). Nalam (Nazam)Peraturan Alif berkemungkinan dikarang pada abad ke 18. Rangkap pertama dimulakan dengan huruf alif, rangkap kedua dimulai dengan huruf ba, ketiga dengan sa dan seterusnya. Nazam ini mungkin diperbaharui dan menjadi Nazam Alif Ba Ta yang agak terkenal

di Perak. (Aliff)Allah menjadikan kesekelian alam Langit dan bumi. Melaka. laut yang dalam Percaya Rasul alaihissalam Suruh dirikan agama Islam (Ba) Baru hukum akal Qidam dan Baqa sedialah kekal Tak dapat lagi hendak disangkal Jika hendak faham kajilah akal (Ta) Tajamlah akal menuntut ilmu Supaya jangan kita tersemu Rajinkan belajar jangan jemu Pada yang lain jangan diramu (Sa) sabil tak billah liku bahri Ilmu pengetahuan wajib dicari Supaya menjadi lebai yang qari Banyak rahmat Allah memberi (jim) Jadikan Allah Tuhan yang Kaya Nabi Muhammad Rasul yang mulia Disuruh beriman serta percaya Suruh menyembah Tuhan yang esa (Ha) Hadis Quran buat ikutan Kasi agama serta amalkan Jangan diingkar suruhan Tuhan Jika diingkar terimalah keazaban (Kho) Khabar yang benar hendak dipercayai Segi agama jangan dicemuhi Agar hidup bahagia berseri Rahmat petunjuk Tuhan cucuri . Nazam Alif Ba Ta mengandungi 58 rangkap.Nazam ini memperkatakan tentang kemuliaan agama Islam. khasnya tentang ketinggian ilmu dan iman. rangkap kedua bermula dengan ba dan seterusnya. Rangkap pertama bermula dengan huruf alif.

d-b dan d-e. Dari sudut gaya bahasa nazam banyak menggunakan perkataan yang berasal dari bahasa Arab terutama perkataan yang berkaitan dengan agama Islam.Gani.( sumber: Wahyunah Haji Abd. Nazam juga berbeza dari syair yang kebanyakannya mengandungi empat perkataan sebaris dengan sepuluh sukukata. Pada masa sangat umum syiriknya Dengan sebab sangat banyak jahilnya Maka menunjuklah ia akan kita Dengan bujuk bagi nasihat yang nyata Tunjuk pula hingga perang dengan pedang Maka nyatalah agama putih terang . Baris nazam mungkin lebih panjang daripada syair dan pantun. c-b. Ciri yang signifikan di dalam nazam ialah ia dimulai dengan puji-pujian dan pengucapan syukur terhadap Allah SWT dan selawat ke atas nabi. (Harun Mat Piah. Bezanya nazam tidak mempunyai pembayang maksud. Naskah awal nazam yang ditemui ditulis di dalam tulisan jawi. b-b. Kedua puisi yang dipetik di atas memperlihatkan ciri-ciri nazam yang dikenali pada hari ini. Contohnya: Puji itu bagi Allah yang tunggal Yang tiada ada baginya itu misal Yang menunjuk atas wajib wujudnya Itu oleh ni kainat samuhanya Maka salatul-Llah dan salamnya Itu turun kedua atas Rasul-Nya Muhammadin yang dibangkit akan dia Dengan surah tauhid Tuhan yang sedia. b-a. Sesuatu rangkap mesti dikaitkan dengan rangkap-rangkap yang lain untuk membawa satu tema utama dan tema itu adalah tema keagamaan. kedua-dua baris adalah maksud. Skima rima ini tidak terlalu rigid dan boleh juga menjadi a-a.. iaitu puisi yang terdiri dari dua baris menepati huraian Zaaba bahawa Nazam adalah puisi yang rangkapnya dihitung dua-dua serangkap dengan skima rima a-a. d-a. Mohamad Shaidan. c-a. Rima syair ialah a-a-a-a sementara rima nazam ialah a-a atau a-b. Ciri ini juga membezakannya daripada pantun dua kerat. iaitu mengandungi lebih daripada lima perkataan dan mencapai hingga dua puluh sukukata.1994:286). Serangkap nazam tidak boleh berdiri sendiri.2000:494-500) Struktur Nazam. Dalam hal ini ia menyerupai pantun dua kerat.

Hal ini jelas dinyatakan di dalam Nazam Mukadimah daripada kitab Tanbih al-Kusla: Telah tamat nazam ini dengan berkat Nabi kita yang dibenarkan mukjizat Aku nama nazam ini Mukadimah Bagi orang baru belajar ilmu Allah Ini bermakna dari segi isi. Dan ini memberikan kesatuan dan ikatan seperti tali yang merangkai bait-bait atau rangkap-rangkap tersebut. Rasul. Nazam juga menyerupai berzanji yang mengandongi doa-doa. iaitu mengenal dan memahami sifat 20. Contoh nazam yang demikian ditemui dalam Tajus Salatin yang berbunyi: Bahawa bagi raja sekalian Hendak ada menteri demikian Yang pada suatu pekerjaan Sempurnakan segala kerajaan Menteri inilah maha tolan raja Dan peti segenap rahsianya sahaja Kerana kata raja itu katanya Esa ertinya dan dua adanya . Syirik dan sebagainya. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad. Ciri-ciri ini selaras dengan makna nazam pada asasnya iaitu merangkai misalnya merangkai mutiara atau merangkai bunga-bunga pada satu tali. Dari segi bentuk dan isinya menepati definisi nazam yang dihuraikan di atas. Baris-baris yang mengandungi puji-pujian ini diulang-ulang supaya dapat memberi kesatuan tema kepada keseluruhan nazam yang disampaikan. Terdapat kosa kata dari Bahasa Arab dan istilah agama seperti salatul-Llah. (sumber: Harun Mat Piah. Namun syair telah mengalami perubahan dan digunakan untuk menyampaikan cerita sejarah. serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. surah. 1977:288). Dari aspek isi. pemuda. hingga diangkat menjadi rasul.Petikan di atas adalah dari Nazam al-Jawahir al-Samiyah. Sebahagian besar isinya membicarakan ilmu tauhid. khasnya untuk masyarakat yang tidak mahir di dalam bahasa Arab dan tidak mampu membaca kitab-kitab yang lebih tebal. Nazam berfungsi sebagai media pembelajaran agama. nazam juga telah digunakan bagi menyampaikan nasihat dan panduan kepada pemerintah dan pemimpin. puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad saw. masa kanak-kanak. nazam tidaklah seluas pantun dan syair yang meliputi seluruh bidang dan kehidupan manusia. yang disebutkan berturut-turut iaitu salasilah keturunannya. remaja. Syair juga pada mulanya digunakan untuk tujuan menyampaikan ajaran agama. tauhid. Selain menyampaikan pengajaran agama. cerita hikayat dan sebagainya.

Tanbih al-Kusla lebih merupakan buku permulaan dalam ilmu fikah. khususnya untuk anak-anak sekolah.Ula menceritakan riwayat hidup Rasullullah Saidina Muhammad itulah Rasul yang tinggi Zat dan sifat dan nisab dan perangai yang mulia Dan ia ituah langit yang ke atas bandingnya Dan anbia lainnya tu bawahnya ia. Kaum lelaki membaca nazam di surau di antara waktu maghrib dan Isyak terutama pada bulan Rabiul Awal. Mengikut Zaaba naskah nazam yang terkenal ialah kitab Kitab Kanz al. al-Jawahir al-Saniyyyah. Dia iaitu matahari yang lebih cahayanya Dan anbia lainnya itu bintangnya ia Mana samakan dia oleh Rasul yang lain Pada tingginya itu dan murahnya ia Dan ialah laut yang sangat luasnya Dan ombaknya yang limpah pada alam ini ia Dan ialah awan yang menghamburkan hujan Pada daratan rata dan lautnya ia Lagi ialah angin yang dilepaskan dia Dengan tiada hingga pada alam ni ia Nazam juga menjadi kesenian yang dipraktikkan di Melaka. Kebanyakan nazam beliau mengandungi kisah hidup Nabi Muhammad sejak baginda dilahirkan. Nazam tersebut adalah hasil terjemahan daripada Nzam Arzal an-Nas oleh Ahmad bin Haji Abd. Di Melaka terdapat sebuah teks nazam berjodol Tanbih al-Kusla. Tuk Engku Besar Terengganu juga telah mengarang beberapa buah buku agama yang ditulis dalam bentuk nazam. Mokhtasar. 1989:283). (sumber: Harun Mat Piah. yang merupakan Mufti negeri Melaka tahun 1944.Ali Bachik (2004:10) perkembangan nazam di Melaka berlaku di kalangan kaum lelaki dan kaum wanita.Maka menteri yang demikian perinya Ada keadaan raja dirinya Jika raja dapat adanya itu Dapat peti rahsianya itu. dan Sullammal-Taufiq. Sebuah daripadanya terbit beberapa kali dan luas penyebaran khususnya di Terengganu. Nazam yang ditemui termasuklah Tahfat al-Wildan.Raof. Sirat al-Nabawiyyah. Kaum wanita pula . Mengikut Mohd.Ula yang dikarang oleh Al-Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin al-Idrus yang terkenal dengan nama Tuk Engku Besar Terengganu. Nazam Kanz al.

atau setelah selesai mengaji Al-Quran. Salami Simon (1990:56) menemui beberapa buah nazam yang ditulis dan disampaikan di dalam bahasa Jawa khasnya di daerah Sungai Besar Selangor. diikuti dengan pendek dan rendah pada sukukata kedua. Nazam juga dibaca dengan rentak pendek panjang dan penekanan kepada sukukata yang keempat. Lagu atau intonasi zikir untuk Nazam yang dibaca di surau-surau. Lagu nasyid untuk nazam yang disampaikan di tempat-tempat keramaian khasnya majlis-majlis keagamaan. khasnya ibu-ibu dan nenek-nenek. Laa /i/laa /ha/ ill /lal/Lahhh /. Melodi seperti ini boleh disebut sebagai melodi terbuka dan mudah disesuaikan dengan bilangan sukakata nazam yang tidak terhad. Nazam-nazam itu dimiliki oleh beberapa orang respondennya yang pernah belajar di pondok pengajian agama semasa mereka masih muda. Mereka memberi maklumat bahawa Nazam-nazam tersebut dilagukan selepas sembahyang fardhu sementara masuk waktu seterusnya. Sukukata yang akhir setiap baris diberi penekanan. Lagu zikir Lagu zikir menggunakan nada yang rendah. Lagu Nazam Lazimnya Nazam disampaikan dengan berlagu.membaca nazam sambil menganyam tikar pada waktu malam. sesuai untuk tempat seperti surau. Pengulangan perkataan dan ungkapan yang terdapat pada nazam adalah sesuai untuk diserapkan ke dalam zikir . iaitu dengan lebih ditinggikan dan dipanjangkan. Secara umum lagu nazam boleh dibahagikan kepada dua kategori. Baris pertama dimulakan dengan intonasi panjang dan tinggi pada sukukata yang pertama. Ka/mi/mu/ laa /na/zam/i/ nii /de/ngan/na/ maaaa /(12 sukukata) Al/lah/yang/memm /be/ri/fa/ hamm /kan/a/ga/ ma /12 sukukata) Deng/ki/pa/ daaa /nya/sau/da/raaa /se/ke/ lian (11 sukukata) Sau/da/gar/Me/ sir /ya/Al/lah/Na/bi /Yu/sof /di/jual/kan /(15 sukukata) Lagu Nasyid Di dalam majlis-majlis keramaian nazam dilagukan dengan lagu yang lebih rancak dan nada yang lebih tinggi untuk menimbulkan kemeriahan tetapi lembut dan terkawal sesuai dengan senikata yang berunsur keagamaan Mengikut catatan Mohd . Baris kedua dimulakan dengan pendek dan rendah pada sukukata yang pertama dan tinggi dan panjang pada sukukata yang kedua. Hal ini diulang pada sukukata ketiga dan keempat hingga ke akhir. sering menggunakan nazam untuk menidurkan anak-anak dan cucu mereka. Mu/hamm /ma/durrr /Ra/sull /lul/Lahhh /. Orang-orang perempuan.

Sehingga sekarang terdapat lagu-lagu nazam yang dinyanyikan di dalam upacara berendoi. Melodi syair hanya dapat dibawa dengan baik jika bilangan sukukata tidak melebihi lapan. Seniman Agung P. Lagu-lagu nazam biasanya disampaikan secara beramai-ramai oleh murid-murid sekolah agama rakyat. Jasin. mendayu. acara berendoi disebut sebagai bernazam. Kumpulan-kumpulan nazam semasa juga telah menggubah irama-irama baru yang sesuai untuk menyanyikan nazam untuk menjadikan kesenian ini lebih menarik khasnya untuk menarik minat generasi muda. nazam juga dinyanyikan oleh kaum wanita semasa mendodoikan anak. Contohnya. Selain di tempat-tempat belajar. Berbeza dari syair yang berkembang di pentas-pentas persembahan khasnya bangsawan. Syair mempunyai bentuk melodi yang panjang. Dengan Bismillah kami mulai Alhamdulillah wassala tannabi . bernada melankolik. lagu ini lebih popular di Tanjung Bidara dan Tanjung Keling. khatam Al-Quran. Serkam dan Muara Sungai Duyung. Kumpulan nazam sekolah-sekolah ini sering pula mengambil bahagian dalam acara-acara kemasyarakatan seperti perkahwinan. meninggi.Ramlee mempopularkan lagu Naam Sidi menjadi lagu Gambus Jodoh (dari filem Madu Tiga) dan Tolong Kami Bantu Kami (daripada filem Tiga Abdul). Hal ini tidak terjadi di dalam nazam kerana iramanya boleh disesuaikan dengan panjang pendek sesuatu baris. Orang ramai yang datang ke sesuatu majlis seringkali akan turut bernazam bersama-sama ahli kumpulan. Nazam biasanya dinyanyikan secara beramai-ramai sedangkan syair disampaikan secara solo dan memerlukan vokal yang baik. Jika syair merupakan persembahan yang dibawa oleh tukang syair yang dianggap mempunyai kebolehan istimewa. Terdapat juga lagu nazam yang diserapkan ke dalam lagu-lagu oleh pencipta-pencipta lagu moden. nazam lebih merupakan aktiviti rakyat yang dilagukan di kampung-kampung terutama di tempat-tempat belajar agama. Pada masa ini. berselawat atas nabi. Ia merupakan penyertaan beramai-ramai bukan sahaja oleh pelajar-pelajar yang menyertai kumpulan nazam tetapi juga pendengar-pendengar yang kebanyakannya tidak boleh membaca atau tiada kesempatan membaca. Adab membaca mesti dimulakan dengan duduk tertib dan memberi salam dan membaca bismillah. Di negeri Pahang dan beberapa tempat lain. Perbezaan lagu nazam dan syair Lagu nazam berbeza dari syair. pesta-pesta kebudayaan. Tujuannya untuk memudahkan pelajar-pelajar mengingati dan menghafal bahan-bahan yang dipelajari. Nazam boleh dinyanyikan tanpa muzik pengiring dan boleh juga diiringi dengan alat muzik percussion seperti gendang dan rebana. dan beralun. lagu yang paling banyak digunakan untuk nazam ialah lagu yang dikenali sebagai Abdaubis yang berasal dari berzanji. Terdapat beberapa versi lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan-kumpulan yang bergerak di Merlimau. Irama nazam lebih rancak dan temponya cepat. Keharmonian irama syair akan terjejas jika bilangan sukukata tidak terkawal. Lagu nazam lebih mudah dan tidak memiliki range nada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang mencabar kemampuan seorang penyampai. Nadanya lebih rendah dan tidak memerlukan lantunan atau ketinggian suara atau pernafasan yang baik .Ali Bachik (2004:15). maka nazam lebih merupakan partisipasi bersama.

Nazam dibahagikan pula kepada nazam nasri (bahasa berirama). Secara beramai-ramai di masjid atau surau sambil menunggu masuk waktu sembahyang tujuannya juga untuk menghafaz seperti di atas. Pahang dan di Parit. Selain daripada kesusasteraan Melayu. Zaman zaman ya Rasullah Zaman Nabi di Tanah Mekah Wafatnya Nabi di Madinah Meninggalkan anak Siti fatimah Mengikut Harun Mat Piah (1989:307). Perak. dan nazam taweel yang bermaksud puisi panjang. Beliau menemui beberapa kumpulan nazam yang aktif dalam daerah Kuala Terengganu. Sebagai rumusan dapatlah dilihat bahawa nazam disebarkan melalui beberapa cara: Secara beramai-ramai atau perseorangan oleh penuntut-penuntut sekolah agama untuk memudahkan menghafaz. Nazam juga berkembang di dalam kesusasteraan Urdu. pengajaran atau kritikan dan sindiran. lagu-lagu Nazam di Terengganu lebih pelbagai ragam dan banyak variasinya sementara lagu-lagu yang didapatinya di Melaka agak monotonus. Dalam bahasa tersebut. nazam merujuk kepada puisi objektif. Nazam mengalami pembaharuan dan menjadi sebahagian puisi popular pada masa ini dengan adanya rakaman dan penyebaran yang luas.Dengan takdir Ilahi Rabbi Sampai makdud yang dicitai Seorang anak cita yang lama Sekarang kami sudah terima Seorang anak diberi nama Kami ayunkan bersama-sama Emas dan perak kami ayunkan Anak ditaruh di daam buaian Tali ayunan kami pegangkan Emas dan perak kami nyanyikan Di antara lagu yang sangat terkenal di dalam acara berendoi ialah Dendang Siti Fatimah atau Dondang Siti Fatimah. . Dalam kesusasteraan Urdu. Fungsi dan penyebaran nazam tidaklah seluas penyebaran syair dan pantun. lazimnya mengandungi isi yang berbentuk naratif. Besut. misalnya Sifat 20. Aktiviti ini juga dijalankan di Ulu Tembeling. Kemaman dan Dungun.

11:14 PM amthraxs said. Mastika dan lain-lain sejak tahun 1967. Puisi Melayu Lama Berunsur Islam. Kamus At-tullab Arab-Melayu . Mohamad Shaidan. Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi.. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.1995.2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau. Akademi Pengajian Melayu. . (Universiti Putra Malaysia). Posted by zurinah hassan at 7:32 PM 2 comments: ahmad s.A. Seksyen 8. Pengalaman Menulis: Karya-karya berbentuk sajak. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Harun Mat Piah.The Heritage of Traditional Malay Literature. M. rencana telah tersiar di akhbar dan majalah misalnya Dewan Sastera. 1935. Hussain bin Unang. Jakarta. Puan. Alamat Tetap: No.. Maulidil Rasul dan sebagainya Secara berkumpulan sambil bekerja menganyam tikar dan sebagainya Secara perseorangan ibu-ibu ketika menidurkan anak Rujukan Braginsky. 1989. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. ade simpan tak lagu-lagu nazam ni ? 12:19 AM Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me zurinah hassan Tarikh /tempat lahir: 13 Jun 1949. Balai Pustaka Teuku Iskandar. cerpen. Alor Setar Kedah. Universiti Malaya. khatam Quran.m yusof said.. Dewan Bahasa. 1935. Jakarta. Doktor Falsafah. berkhatan. 40000 Shah Alam Bermaustautin di Selangor sejak tahun 1974 Kelulusan Akademik: B...Secara berkumpulan atau koir sebagai persembahan pada majlis-majlis di sekolah-sekolah agama Secara berkumpulan di dalam majlis-majlis keramaian kenduri kahwin. Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu.Gani. Universiti Brunei Darussalam. Puisi Melayu Tradisional. alangkah bagusnya kalau saya dapat menuntut ilmu nazam dari puan. 1988.. 2004. 8/1L. 1994. Wahyunah Haji Abd. 2000. Dewan Masyarakat. Kuala Lumpur Darulfikir. Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad.Hons (Universiti Sains Malaysia).A. Jalan Pinggir.

Keindahan Bahasa Melayu: Gurindam. seperti rumah tiada bertiang. pantun wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu menulis dan membaca lagi. sindiran bahkan ejekan. berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersuka-suka. Contoh-contoh Gurindam: Barangsiapa meninggalkan sembahyang. supaya Allah tidak murka.Pantun dan Seloka Gurindam adalah satu bentuk Puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama. terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari empat baris. mempunyai rima a-b-a-b dengan beberapa variasi dan pengecualian. Mengikut sejarah. Kata "seloka" diambil dari bahasa Sansekerta. May 20. empat perkataan sebaris. kelak ditimpa bahaya besar. Tiap-tiap rangkap terbahagi kepada dua iaitu rangkap pembayang atau sampiran dan maksud. Biasanya ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair. 2007 Gurindam. Pantun merupakan bentuk puisi tradisonal yang terdiri daripada empat baris serangkap. sloka . Berikut dipaparkan contoh-contoh pantun empat rangkap yang meliputi tema kasih sayang. adat dan nasihat. Hendak mengenal orang berbangsa. masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawapannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Baris pertama berisikan semacam soal. Pantun dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara di samping bertujuan untuk menyindir. lihatlah kepada budi dan bahasa. Contoh-contoh Pantun: Sirih junjung sirih pinangSirih kami susun bertingkatAdat dijunjung pusaka dikenangBangsa berbudi hidup muafakat Sirih junjung sirih pinangSirih kuning diberi namaAdat dijunjung pusaka dikenangHidup berbudi muafakat bersama Sirih kuning sirih daraSirih tanya berserta cincinHidup beradat aman sejahteraBudaya lama tetap terjamin Sirih kuning diberi namaSirih tanya berserta cincinHidup berunding muafakat bersamaBangsa mulia budaya dijamin Orang Jawa turun ke dusunSinggah sejenak di pinggir kotaKami bawa sirih tersusunSudilah sepiak pembuka kata Seloka merupakan bentuk puisi Melayu Klasik. Setiap rangkap tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya rangkap-rangkap tersebut memerlukan beberapa rangkap lain untuk melengkapkan keseluruhan idea.Pantun dan Selokaskip to main | skip to sidebar Keindahan Bahasa Melayu Sunday. yang merupakan satu kesatuan yang utuh. PANTUN adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman. berisikan pepetah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau. Kalau mulut tajam dan kasar. Pada orang tua jangan derhaka.

But it must be said too that genres are mere guidelines to certain rules and qualities of the many forms used in literature.generic ones included. It was Za`ba who in his Ilmu Mengarang Melayu (first published in 1934) quite consistently found categories. It has been discussed over time and is still being discussed by writers like Lewalski (1986) and Beebee (1995). seloka.Contoh-contoh Seloka: Sudah bertemu kasih sayang Duduk terkurung malam siang Hingga setapak tiada renggang Tulang sendi habis berguncang A HARVEST OF GENRES Muhammad Haji Salleh The problem of genre as a literary issue has found very early critics in western literature. they too approach their task of writing within the parameters of the established genres. But he has at least one serious student. As social criticism was rare or hidden so was the criticism of genre. Persia or Arab. to classify. when these two did not help differentiate enough. Raja Ali Haji in his Kitab Pengetahuan Bahasa mentioned and defined many literary words . Malay literature has a different tradition of literary discourse. What are the genres of Malay literature? Harun Mat Piah et al (1993) in their Kesusasteraan Tradisional Melayu. to a certain extent. as the main problems and initial work have been solved by earlier users. besides the hikayat and the ceritera or cerita but not discussion about them. and sometimes mixed into functions. His categorisation was based on form and structure. in order that one may focus better and study similar things in their own categories. And there is no doubt that from the point of view of the authors themselves. It is natural to categorise. beginning as early as Aristotle. beginning with the oral and often clouded over by a strict feudal system. who unfortunately was classifying Malay genres from the point of influence of Indian. But classification proper/improper came with the British colonial scholar-officer Winstedt. This is easy enough. have named them as follows: . based on family resemblances and common features. and syair. While doing so he progressed over his British predecessor. to help students of the Malay language to know its rules of literary composition. In early works there was only mention of the different genres of the pantun.

Kit`ah 27.Dikir (zikir) 20.Tambo 12.Terasul 13.Hadrah .Seloka 5.Teka-teki 22.Endoi 23.Kata adat 9.Gurindam 4.Peribahasa berirama 16.Talibun 7.Ghazal 29.Pantun Seloka 6.Rejang 19.Peribahasa berangkap 17.Sesomba 15.Prosa berirama (prosa lirik) 18.Bahasa berirama 14.Nazam 25.Ruba` 26.Marhaban 31.Jampi dan mantera 21.Sastera Rakyat Sastera Hikayat Sastera Panji Sastera Epik Sastera Sejarah Cerita Nabi-nabi dan Tokoh-tokoh Islam Sastera Kitab Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan Kepustakaan Ilmu Tradisional.Bayt 24.Teromba 11.Qasidah 32.Perbilangan 8.Berzanji 30.Perbilangan adat 10.Masnawi 28. For poetry alone Harun (1989:38-39) has found these terms 1.Pantun 2.Syair 3.

verse capping session. dialogues. eventually Harun used only 12 as the basic forms Malay poetic expression: pantun . talibu. the theatrical story that has actors moving in circles or into scene. So is the wayang kulit (puppet theatre . in the act of narration proper genres are mixed -. In Malay literature there are many that may not be defined or measured against the western ones. So is the ritual curing ceremony of the main puteri. The makyong. two written historical works have elements of the oral in the songs.Puisi-puisi sukuan. legends. In the syair sometime we find the pantuns. songs. which in effect changes the mood. Look at the following for example: Tajuk mahkota melur bersunting . where a cure is effected through poetic words and gestures. the dialogue and the formulaic scheme of composition. Thus Sulalat al-Salatin and Hikayat raja-raja Pasai. teasing and so on. peribahasa berangkap. dikir.another unique form that defies category .Dabus 34. prose and drama. prosa berirama dan prosa lirik. Here the division overlap with the western. But the similarities perhap stop here. From the evidence of literary texts we know that there are the main genres like poetry. We do not even have words for it in the language. This may be seen throughout its history.and pantun. It not a stage play. syair. complete with songs and dance and action is a mixed genre.33. genealogies. as they are more discernible with clear differences. we know that these are mere generalised categories. syair. Thus in the oral narratives one finds poems. nazam. rhythm and musical quality of the syair. anecdotes. But it is also true that while there are generic parameters that help the author in his composition like the hikayat. seloka. teka-teki.as it too contains music. neither is it a musical. teromba. gurindam.) Another complicating element and division that of the oral and written. in fact even into the present. In written historical works there are pantuns. tales etc.elements from various other genres are employed to enhance the effect and quality of the work. stock phrases. However. and accompanied by a whole orchestra. mantera. the art of making leather puppets. what more in English. the borders are unweildly and on a closer look. and to further blur categories many of the elements of both are present in the other category too. rituals etc.

The pantuns themselves are a great anthology of the collective creative genius. but finally the form changes into the pantun. However. It has developed from the 2 line to the four. making it a half. There are other forms that are based on the alif-bata-ta (the Jawi alphabet) the rejang (fortune telling through auspicious times and dates and the Pak Bongsu Membilang Malam. ten.Tara mahkota berayun sunting Berkembang bunga kemunting Dung-dung uma ayun tinting. Berjalan tinting lusir berlari Berayun tinting tangan menari Indah bijak Laila bistari Yang bijaksana Laila jauhari. it will be noticed that two extra lines are added to the pantun. eight. and even twenty. The preceding verses are monorhymic syair. 2(R). six. Kalau ada gelundi pahit Minum serbat di dalam gelas Kalau ada budi yang baik Sepanjang hidup dapat dibalas. Oxford (MS Malay e.pantun and a half-syair: Batang seri di dalam puan Padi di dalam bermangku nila Akan berseri gerangan tuan Hati di dalam bagaikan gila Padi di dalam bermangku nila Serahi di dalam puan Hati di dalam bagaikan gila Sebab berahi kepadamu tuan Jikalau tuan mudek ke hulu Pintakan sahaya kembang kemboja Jikalau tuan mati dahulu Nantilah saya di pintu syurga Berang-berang sangat berosak hati Kerana bertemu emas pelangki. a popular form and highly in demand. A second example is excerpted from the conclusion of the Syair Berang-berang now in the Bodlein. . a narrative of a woman s emotions aver several days.

The following is an exmple of the pantun in the mantera or incantation. Or listen to this Balian curing incantation. of the Petalangan (Tenas Effendi (tth):55). the dondang sayang. mantera. Siti Fatimah turun mandi Titi sampai melentuk Siti sampai berlari Aku minta putarkan hati si Anu Jantung limpanya Pulang kepada aku Lupa makan minum Lupa mandi lupa tidur Tidak lupa kepada aku Tidak lupa siang dan malam Habis kulit dengan tulang Baru lupa engkau kepada aku. Pucuk perena daun perena Ketiga dengan pucuk api-api Baginda Ali minta guna Siti Fatimah turun mandi. Anak itik anak ayam Terbang menyisi-nyisi langit Kecil sebesar biji bayam Mengandung bumi dengan langit Kota bumi selebar dulang Kota langit sekembang payung Duduk di tanah sekepal semula jadi Tumbuh rumput tarung temarung Alam besar diperkecil Alam kecil dihabisi Tinggal alam dalam diri Mana alam dalam diri? . in the songs. the many paces of the marriage ceremonies. Upacara Pengobatan Tradisional Masyarakat Petalangan Desa Betung.The pantuns themselves are present in the mantera. in letters and also not least in love-making. in speeches.

Stallneckt. Kuala Lumpur. Frenz ed.For Malay authors it seems that genres are mere guidelines. . (first published 1934) 1971 Ilmu Mengarang Melayu. University Park. University of Pennsylvania Press Harun Mat Piah 1989 Puisi Melayu Tradisional: Suatu Pembicaraan Genre dan Puisi. they inspire and please and entertain rather than bore the audience. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dep. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1975 Warisan Budaya Melayu. Ke2) Kuala Lumpur. mixed to help them give a mould for their talents and themes. Carbondale. Proyek Pengembangan Media Kebangsaan. Thomas O 1995 The Ideology of Genre. Petaling Jaya. They assist and provide alternatives rather than hinder. For the dynamic author they may be combined and recombined. Beebee. Jakarta. P & K. Southern Illinois University Press. Kuala Lumpur. Mohd Taib Osman. References Alisjahbana. that are quite fluid. Antologi Sayari Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama. Zalila Sharif dan Jamilah Haji Ahmad (ed. Za`ba. Kuala Lumpur. dan Horst. Jakarta. Tth. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka.(Cet. Newton P. Ditjen Kebudayaan. Sutan Takdir 1971 Puisi Lama. 1973. Zaman Baru.) 1993 Kesusasteraan Melayu Tradisional. Comparative Literature.

Abbas Bandung. jumlah baris dalam rangkap. jenis-jenis puisi Melayu tradisional terbahagi kepada dua belas iaitu pantun. ensiklopedia bebasPuisi Melayu Dari Wikipedia Bahasa Melayu. talibun (sesomba). peribahasa berangkap.2 Gurindam 2. gelintar Banyak daripada puisi Melayu tergolong dalam genre tradisional yang muncul dalam zaman sebelum berkembangnya tradisi tulisan pencetakan. teromba. dan fungsi. prosa berirama (prosa lirik). dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. Pengkelasan puisi Melayu boleh dibuat berdasarkan bentuk. . seloka. Karangan ini terikat kepada bentuknya yang khusus dan tetap.4 Talibun 2. Berdasarkan kepada pengkelasan ini. Za'ba. Puisi Melayu . Berdasarkan kajian oleh ramai sarjana. rima dan irama. syair.Wikipedia Bahasa Melayu. tetapi juga mengjangkau alam mistik. puisi ialah karangan berangkap yang khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. dan kepercayaan[1]. Tidak dapat dipastikan tarikh sebenar sejarah mula perkembangan puisi Melayu tradisional. dan jumlah suku kata.Zuber Usman 1975 Kesusasteraan Lama Indonesia. Puisi dalam Bahasa Melayu larut dalam jiwa masyarakat Melayu tidak hanya sebagai satu hasil kesenian. (Cet. Isi kandungan [sorok] 1 Definisi 2 Jenis-jenis puisi Melayu 2. teka teki. ensiklopedia bebas. Menurut sasterawan negara. pengajaran ilmu pengasih. hiburan.5 Mantera 2.1 Pantun 2. Ini dapat dibuktikan dengan kehadiran banyak genre puisi tradisional dalam karya hikayat dan cerita-cerita rakyat.6 Peribahasa berangkap 3 Rujukan [sunting] Definisi Definisi lama puisi ialah karangan berangkap. sama ada pada jumlah perkataan dalam baris. [sunting] Jenis-jenis puisi Melayu Puisi Melayu termasuk dalam golongan karya kesusasteraan bentuk bukan cerita (non-naratif).3 Teromba 2. [sunting] Pantun Rencana utama: Pantun Perkataan pantun dikatakan berasal daripada perkataan Bahasa Sanskrit paribhasya atau Bahasa Jawa parik yang bererti pari atau peribahasa dalam Bahasa Melayu[3]. nazam. Ke5) Melaka. gurindam. dapat dikatakan perkembangan puisi Melayu tradisional telah bermula secara bersama dan sezaman dengan perkembangan prosa Melayu tradisional. Lompat ke: pandu arah. pembinaan sahsiah. dan dikir (zikir)[2]. pertahanan. isi/tema. pengajaran agama. berperanan sebagai wadah pemeliharaan adat.

3) Terjemahan (Besar dari bumi. mempunyai jumlah silables sekata setiap baris. fungsi dan penyebarannya[5]. perkataan 'pantun' berasal daripada akar kata tun yang boleh dikesan dalam Bahasa Jawa iaitu tuntun. Tumpang di rumah Tok Lela. lapan kerat. dan pecahan gambaran pada dua baris yang sama. tema/isi. iaitu puisi yang tersusun dalam struktur empat baris serangkap. .seperti madu Besar lagi cintaku bagi Tuanku (lord of the land)) Antara persamaan yang boleh dilihat adalah ia menggunakan puisi sebagai gambaran cinta. dilereng gunung (kurunci tangkai gelap mekar . Timbullah insaf di dalam hati. enam kerat. Bagi bentuk gurindam yang tidak terikat pula. Daripada pengkelasan inilah maka timbullah apa yang disebut pantun dua kerat. Struktur puisi gurindam terdapat dua: terikat dan tidak terikat. Bentuk gurindam terikat terdiri daripada dua baris serangkap dengan rima akhirnya yang sama. Pantun dapat dikelaskan berdasarkan kepada bentuk/struktur. jumlah barisnya tidak tetap. Contoh rangkapnya adalah:nilattinum perite vaninum uyarntanru nirinum arala vinre carar karunkor kurincip pukkontu perunte nilaikkum natanotu natpe (Tevakulattar: Kuruntokai. Lagak Minang. dalam Bahasa Tagalog disebut tonton yang diucapkan dalam aturan yang tertentu[4]. pantun bererti kuantrain. Dalam Bahasa Sunda. Brandsetter pula. Pemandu ramai penumpang pula tetap setia [sunting] Gurindam Rencana utama: Gurindam Gurindam terkenal dalam masyarakat Melayu terutamanya di Sumatera. gurindam juga dikenali dengan nama Muslihat Acheh. agama. dan adat pantun naratif/cerita Contoh pantun cinta dan kasih sayang: Dari Mentakab ke Sungai Mati. pantun bermaksud satu cerita (karangan) panjang berirama yang dinyanyikan dengan iringan muzik. Asal usul perkataan gurindam adalah daripada Bahasa Sankrit dan dikatakan memasuki Bahasa Melayu melalui Bahasa Tamil iaitu 'kirandum'. Manakala dalam masyarakat Melayu pula.Antara penulisan klassik Tamil yang mempunyai bentuk pantun telah dikarang antara kurun ke dua hingga kurun ke lima dalam tempoh cankam. Dari segi tema pula memunculkan jenis-jenis pantun seperti yang berikut: pantun kanak-kanak pantun cinta dan kasih sayang telatah dan cara hidup masyarakat pantun teka teki pantun puji-pujian/sambutan pantun nasihat. Menurut Dr. tinggi dari langit Dalam dari laut. empat kerat. Gurindam Barus. dan sebagainya[6]. Singgah bermalam di Tangga Batu. Di Sumatera. dan sebagainya.

nilai. [sunting] Talibun Rencana utama: Talibun Definisi umum bagi talibun menurut Kamus Dewan (2005) ialah sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris. enam Teraci enam Gunung Pasir. ibarat pergi ke huma. teromba berbentuk bebas. ada yang menyatakan bahawa teromba sebagai perbilang adat. pandangan pun belum banyak. Talibun disebut juga dengan nama seromba dan mempunyai . atau dua puluh baris yang bersajak di hujungnya. putus dengan dibagi. tak dek hukum tak mengambil. dan peribahasa. kok ibarat dasar pusaka. kok selaman sepermainan.manakala rima akhirnya bebas. Dari segi bentuk. manakala rima akhir setiap baris pula tidak sama. semenda bersemenda. pendapatan pun belum ada. mati hukum Allah. dan hukum-hukum hidup bermasyarakat. enam baris. Teromba juga dikenali dengan nama-nama seperti terasul. tambo. Jumlah baris dalam setiap rangkapnya tidak tetap. [sunting] Teromba Rencana utama: Teromba Teromba terkenal dalam masyarakat Minang yang kuat berpegang kepada adat Perpatih. Di dalam sebuah teromba disisipkan dengan beberapa jenis puisi tradisional lain. singkap daun ambil buah. kok sejamban seperulangan. duduk berperuntungan. Terdapat banyak pengertian teromba. gurindam. kok segar disiram. berapalah sukunya dua belas. awak ke orang. pengalaman pun belum jauh. Sesebuah teromba lazimnya mengungkapkan gagasan pemikiran yang tinggi berkenaan peraturan. iaitu bersuku-suku. diharuskan pula semenda-menyenda. seperti pantun. orang ke awak. kok ibarat umur baru bertukar muda. kok jalan kurang pasa. dua belas Muar dua belas Jempol. adapun kedatangan saya ini sama-sama faham. adat. kok putus kata di pangkal. pandangan memandang satu nan lain. duduklah pula sepelarasan. dan salasilah. Contoh teromba adalah seperti berikut: Merisik dalam adat istiadat perkahwinan Adalah saya bak kata orang. undang-undang yang tetap dan kata-kata adat[7]. kalau begitu kedatangan saya ini. kok darah belum setampuk pinang.

cuca. Lazim isi talibun berkisar kepada pelbagai perkara dan objek. kerana tidak terikat kepada jumlah baris yang sama dalam satu-satu rangkap. Mereka membaca mantera dengan nada. sembuh. Keakraban masyarakat Melayu silam dengan alam sekitar mendorong kepada timbulnya kepercayaan-kepercayaan bahawa alam sekitar mempunyai pengaruh dan kuasa yang menentukan sesuatu perkara dalam kehidupan mereka. tawar. fenomena alam. segala pengasuh. pakaian. Menyahut panggilan apabila dipanggil ke istana Pukul tabuh larangan Palu gong pelaung Titir canang pemanggil Yang capik datang bertongkat Yang buta beraba-raba Yang tuli leka bertanya Yang kecil terambin lintang Yang jarak tolak-tolakan Yang pendek bertinjau-tinjau Yang kurap mengekor angin Yang pekak pembakar meriam Yang buta pemghembus lesung Yang lumpuh penghalau ayam Yang pekung penjemuran Yang kurap pemikul buluh [sunting] Mantera Rencana utama: Mantera Istilah mantera berasal daripada kata mantra. Talibun mengungkap persoalan yang berbagai bergantung kepada konteks cerita induknya.bentuk yang hampir sama dengan prosa lirik atau prosa berirama[8]. dan tradisi yang terdapat dalam sesebuah cerita lipur lara. Pawang atau bomoh adalah ahli-ahli penting yang menguasai dan mengamalkan mantera. dan tekanan suara yang tertentu sesuai dengan tujuan perbomohan atau sesuatu perkara yang dihajati. perasaan. manakala rima askihrnya pula tidak tetap. puja. Walau bagaimanapun. Puja Padi: Seri Dangomala. talibun berbeza dengan prosa lirik dan prosa berirama kerana talibun merupakan sebahagian sahaja daripada cerita yang diambil prosa lirik. Mantera boleh digolongkan sebagai sejenia puisi Melayu tradisional berbentuk bebas. seperti senjata. Seri Dangomali! Hendak kirim anak sembilan bulan. mempunyai makna yang tersirat. kenderaan. mantr. bahasa yang padat puitis. atau matar. dan takal. Kepercayaan ini berkait rapat dengan pengaruh animisme yang diwarisi secara turun-temurun. negeri. irama. Segala inang. kerana pengucapan dalam bentuk mantera menggunakan kata-kata yang tersusun dalam bentuk rangkap. Dari situ timbullah unsur-unsur kuasa magis seperti semangat dan roh yang dianggap sebagai memberi kesan kepada sesuatu perkara yang dihajati secara langsung kepada unsur-unsur magis tersebut. perlakuan manusia. Mantera tergolong dalam kelompok puisi. dalam Bahasa Sanskrit yang bermaksud nyanyian memuja tuhan atau pemujaan penyebutan kata-kata tertentu bagi memperolehi sesuatu yang dihajatkan yang mempunyai kesamaan dengan jampi serapah. .

salah seorang pemikir pascamoden paling provokatif pada dasarnya mewarisi idea-idea serta pandangan penulis Argentina. jangan beri demam. Pengaruh besar Luis Borges tersebut menjadi landasan kepada penghasilan karya . Pengaruh karya Luis Borges. Jean Baudrillard. Jangan beri ngilu dan pening. Dari segi bentuk. Gagasan daripada aktiviti-aktiviti kesusasteraan kotemporari turut mempengaruhi produksi gagasan-gagasan dalam pemikiran para ilmuwan. peribahasa berangkap terbina dalam dua keratan yang sejajar. sastera sentiasa berkembang dengan mewarisi penemuan generasi sebelumnya sebagai asas penulisan atau setidak-tidaknya rujukan. Tidak sebagaimana pantun. Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi « Dunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang ZamanDunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang Zaman ~ Koleksi Puisi Klasik Dan Moden Yang Segar Sepanjang Zaman ~Rumah Pautan Laman Tentang Blog Pantun Penyair Chatroom Lirik Forum Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi Oleh Azman Ismail SESUNGGUHNYA sastera dalam semua genre sejak era Plato hingga kepada pengkritik Anthony Giddens adalah kekuatan keilmuan sesebuah bangsa. menyindir atau mengkritik secara halus. baris-baris dalam peribahasa tidak berkaitan antara satu sama lain. Peribahasa juga berfungsi sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam kemasyarakatannya dan media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya[9]. [sunting] Peribahasa berangkap Peribahasa tergolong dalam jenis puisi warisan Melayu dan sangat banyak ditemui dalam kesusasteraan Melayu tradisional.Jangan beri sakit. Yang tak tinggi dipertinggikan. perumpamaan. Yang tak kejap diperkejapkan. pepatah-petitih. perbilangan. Karya-karya sastera termasuk puisi dalam konteks kotemporari berkembang sejajar dengan penemuan kerangka ilmu-ilmu sosial ataupun kebudayaan. The Garden of Forking Path (1941) terhadap Baudrillard sangat ketara. Yang tak sama dipersamakan. Peribahasa juga disebut dengan nama peribahasa berirama dan mempunyai beberapa variasi seperti bidalan. dan tamsil. Kesimpulan yang paling mudah. lidah pendeta. baik dalam dalam sebaris atau lebih. Tinggi seperti bukit Kaf. Ia sentiasa berkembang untuk mengisi seluruh pemikiran masyarakatnya. Hijau seperti air laut. Jorge Luis Borges. Tua menjadi muda. Peranan peribahasa dalam majlis-majlis rasmi mahupun dalam kehidupan seharian mereka adalah sebahagian daripada budaya Melayu yang sopan walau semasa menegur. Aspek stilistik dalam sastera untuk menemukan format ideal persembahan karya. kias ibarat. Kecil menjadi besar.

seloka dan nazam. merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah. Kekuatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai akal budi tersebutlah yang menjadi inti kepada kekuatan tamadun Melayu di Nusantara sejak lebih 1. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan. Bagaimanapun kolonialisme dengan pelbagai unsur budaya Barat secara bertahap turut mempengaruhi nilai-nilai itu hingga kejatuhan sepenuhnya alam Melayu pada . halus berbudi bahasa. gurindam. Unsur lain yang turut ditekankan ialah setia kepada ketua yang adil. berbaik-baik sesama makhluk. beradab.000 tahun lalu. Puisi-puisi Melayu lama dengan jelas menyatakan komponen teras hati budi Melayu sebagai paksi dan panduan perlakuan kepada anggota masyarakat demi menjaga kerukunan. Begitu juga dalam konteks sastera Melayu. Hashim Musa. katanya ketika membentangkan kertas kerja pada seminar Antarabangsa Psikolinguistik di Putrajaya. Menurut Pensyarah Sastera. keyakinan dan dorongan manakala budi pula ialah akal atau daya fikir yang memahami untuk memahami sesuatu. syair dan gurindam menggabungkan antara estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. ketinggian akal budi Melayu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada dimensi alam. budaya. simpulan bahasa. menghormati hak dan milik.Bondrillard. antara dapatan kajian tersebut ialah hidup berteraskan agama Islam. tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum. Hashim berkata. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik tentang akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. pantun. yang praktikal ataupun teoritikal. Dr. Pengaruh daripada puisi tradisional seperti nazam. sentiasa bermufakat. kesedaran. Sesuatu yang kongkrit atau abstrak. baru-baru ini. Pengertian paling mudah ialah budi mewakili tempat perasaan. amanah. Memukau Ketinggian nilai cerapan terhadap unsur-unsur tersebut membolehkan karya-karya sastera Melayu tradisional mempunyai falsafah serta keupayaan akal budi yang memukau. Simulacra and Simulation (1981). bersifat kasih sayang dan mensyukuri nikmat Allah. Sarjana-sarjana Melayu membahagikan 26 teras ketinggian akal budi Melayu berdasarkan pantun. gurindam dan peribahasa. Masyarakat Melayu tradisional juga menekankan menanam budi. Penciptaannya oleh golongan bijak pandai Melayu secara anonimus. Beliau berpendapat. pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu. kolektif dan akumulatif dalam deretan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat itu. berdikari. berbudi dan bertakwa serta taat kepada ibu bapa. kesejahteraan dan kejayaan dalam masyarakat. seloka. pengalaman-pengalaman praktikal dan ilmu warisan turun-temurun nenek moyang mereka. Prof. syair. tidak membuang masa.

sejak awal abad ke-20. pandangan alam semester (worldview) dan komponen nilai serta akhlak atau faham nilai. banyak memperlihatkan penyimpangan tentang realiti dunia dengan alam sesudah mati. Nilai-nilai serta makna moral tersebut dikaitkan dengan Islam yang mula menjadi inti utama kekuatan peradaban di Nusantara sejak abad ke-12. Pengetahuan yang luas Teks-teks puisi tradisional walaupun mengandungi unsur-unsur imaginatif atau fantasi. namun ia tetap empiris dan rasional kerana disokong oleh pengetahuan yang luas para pengarangnya. Ia sekali gus mempengaruhi bentuk-bentuk. Tidak ada kontradiksi yang atau bahkan dieksploitasi secara . meletakkan Allah sebagai sumber atau pusat panduan tertinggi dalam pemikiran serta aktiviti. dalam konteks epistemologi. pengalaman dan warisan budaya menjadikan puisi-puisi Melayu lama sama sekali berbeza dengan karya-karya dalam tradisi kepenyairan Barat. moral. Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi. Hashim berkata. maklumat. moral. seni tampak dan seni persembahan Melayu juga membentuk sebahagian daripada epistemologinya. ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Pandangan-pandangan itulah yang terus dipegang kukuh dalam puisi-puisi tradisional Melayu. masyarakat Melayu meletakkan segala ilmu pengetahuan. dalam aspek komponen pandangan alam semesta masyarakat Melayu boleh disimpulkan kepada enam prinsip. tema dan cara penyampaian genre-genre kesenian tradisional Melayu yang digabungkan dengan pemahaman lengkap tentang unsur alam dan warisan. Keberadaan puisi-puisi Melayu lama sesunggunya sesuatu yang unik. Namun. puisi-puisi Melayu lama sebaliknya melontarkan suatu imej pendidikan dan pembinaan manusia dan kemanusiaan yang berasaskan Islam melalui epistemologi melalui pintu-pintu puitik. isi. peralatan dan prasarana kehidupan di dunia. tumbuh berbatang dan bertangkai gaya. kemahiran teknologi. Dalam erti kata lain. kehalusan dan kesenian dalam bentuk bahasa dan reka cipta dalam bidang seni sastera. Dapat disimpulkan secara umum. Aspek komponen nilai. Sementara itu. Antaranya. kebaikan dan keindahan. etika dan akhlak yang dibawa oleh Islam tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada keududkan akal dan budi Melayu hingga ke hari ini. epistemologi. Di taman puisi itu. keindahan sentiasa berada pada tahap tertinggi. Kemurnian nilai. tambahnya. Semuanya berpadu secara harmoni. etika dan akhlak pula berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang apa yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. Faktor Islam. para pengarang Melayu berjaya menemukan satu kaedah dalam puisi-puisi mereka untuk menyebarkar nilai akar dan budi tanpa mengetepikan aspek estetika. Keindahan. Ia sama sekali berbeza dengan mana-mana karya klasik di seluruh dunia. Misalnya. jika puisi Divine Comedy oleh Dante Alighieri atau Goethe dalam naskhah drama Faust dikaji.

Pemikiran di dalamnya disanjung dan dianggap sebagai pemberi pedoman kepada masyarakat silam.ilmiah. dan berzanji. kemasukan pelbagai bentuk dan jenis puisi dari luar telah memperkaya puisi Melayu hingga berjumlah lebih kurang 30 jenis puisi. tambo. Ini kerana kebudayaan mereka dibangun dalam proses rasional tersebut yang akhirnya membuahkan puisi-puisi kolonialisme yang menyokong penjajahan terhadap bangsa Timur. melayu. gurindam. jampi.bahasa melayu. bait.kesusasteraan. Puisi Melayu Tradisional « Qaryafikir AboutQaryAciptAQaryArekA Qaryafikir perihal tentang perkongsian bijak Puisi Melayu Tradisional September 21. puisi. peribahasa berangkap. dikir@zikir. Memang diakui. 2008 Difailkan di bawah: artikel. Setiap baris mengutarakan keharmonian dan kedamaian sejagat tanpa membezakan keturunan atau bangsa. Pantun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah . rejang. Terdapat dua kategori puisi dalam bahasa Melayu. kesusasteraan. pantun seloka. rubai. syair. qit ah. Hasil-hasil kesusasteraan itu merupakan dokumen maklumat penting tentang tamadun masa lampau masyarakat. Dalam perkembangan puisi tradisional Melayu terdapat jenis-jenis seperti pantun. iaitu puisi terikat dan puisi bebas (lihat lampiran). terasul. talibun. masnawi. endoi. teka-teki. mengembangkan puncak potensi kreatifnya. mantera. Ia lahir di atas pandangan bahawa setiap kebudayaan di muka bumi ini berhak untuk hidup secara merdeka. seloka. berzanji. Begitu juga dengan corak pemerintahan serta nilai-nilai tinggi mesyarakat tersebut.umum qdetactive @ 9:11 am Tags: budaya. marhaban. nazam. Puisi-puisi Melayu lama? Pandangannya sama sekali berbeza. tradisi <!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--> Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walau bagaimana maju sekalipun sesuatu masyarakat. Kelahiran puisi yang bersifat tempatan.hagemoni antara pengarang dan masyarakatnya. perbilangan adat. ia masih memerlukan maklumat daripada hasil-hasil kesusasteraan lamanya. dabus. Pemahaman yang mendalam terhadap Islam di kalangan pengarang-pengarang Melayu meletakkan puisi-puisi mereka tidak ada nilai hagemoni dan ancaman terhadap kebudayaan mana pun. fobia dan ketakutan kontradiksi telah berabad-abad menghantui dalam pemikiran rasional bangsa-bangsa Barat mulai daripada Aristoteles sampai Anthony Giddens. ghazal. kata-kata adat. perbilangan. hadrah. teromba.

pantun cinta dan kasih sayang. dan berangkapan. dari segi tema dan isi. kakinya diletak dalam perahu. Luka di hati tak dapat nak tahu. dan pantun naratif atau cerita. seperti pantun kanak-kanak . Wilkinson. Sebab itu. Senduduk tidak berbuah lagi. telatah dan cara hidup masyarakat. <!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--> pembayang maksud <!--[if !vml]--><!--[endif]--> leh itu. antara ciri-ciri pantun ialah berskema rima a/b /a/b yang terdiri daripada dua komponen. mampu membawa berbagai-bagai tema. dan setiap rangkap membawa persoalan yang sempurna. Hoessein Djajadiningrat. Pantun mempunyai unsur estetika alamiah yang bersifat bertentangan. Sebab emas budi terbuang. Buah langsat kuning mencelah. Contohnya: <!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !mso]--><!--[endif]--> Sapu tangan berkaki merah. Bagi setiap baris pantun ada jeda di dalamnya. Zainal Abidin Ahmad(Za ba). pantun teka-teki. Setiap serangkap dapat menyelesaikan keseluruhan idea. Penjenisan pantun berdasarkan bentuk dan strukturnya yang tetap. iaitu pembayang atau sampiran dan maksud. persoalan dan mesej. antaranya oleh Pijnappel. Setiap pantun mempunyai rangkap-rangkap yang berlainan. Winsteadt dan Van Ophuijsen. Jatuh daunnya ke dalam ruang. agama dan adat. Banyak pendapat dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji tentang asal usul istilah pantun. Maksudnya berdiri sendiri (kecuali pantun berkait). berpasangan. Pantun sebagai milik semua lapisan masyarakat. Menurut Harun Mat Piah (1989). istilah-istilah yang merujuk kepada jenis-jenis pantun. pantun kasih-sayang . pantun puji-pujian atau sambutan. pantun nasihat. pantun dapat dibahagikan keada tujuh iaitu pantun kanak-kanak. dan mempunyai antara empat hingga lima perkataan. Adat dunia memang begitu. Terdapat juga pantun-pantun yang pembayangnya mempunyai hubungan dengan maksudnya. Luka di tangan berdarah merah. Contohnya: Pantun Budi Bunga Cina di atas batu. pantun budi dan sebagainya bukanlah tergolong sebagai jenis tetapi lebih jelas sebagai pengelasan tema yang boleh berubah-ubah menurut tafsiran dan penumpuan pengkaji. Setiap barisnya mempunyai antara lapan hingga sepuluh suku kata yang sesuai dengan pernafasan normal.Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa pantun adalah satu-satunya puisi Melayu tradisional yang paling asli dan lahir di rantau Alam Melayu. . Pantun-pantun ini memiliki gaya bahasa dan lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat.

Meskipun terdapat unsur bebas dalam gurindam berkenaan. Baik bergalas baik tidak. Perkumpulan lelaki dengan perempuan. Di situlah syaitan tempatnya manja. Bukannya manusia iaitulah syaitan. Hidup aman dikenang orang. Bentuk yang tidak terikat tergolong sebagai puisi bebas. Tanam lenggundi tumbuh kelapa. jumlah perkataan sebaris. jika berangkap tidak tentu jumlah baris serangkap. Sumber: Zainal Abidin Bakar (penye). rima akhir bagi dua baris adalah sama dan tiada had bagi jumlah keseluruhan barisnya. hampir sama dengan syair dua baris atau nazam. Tempat pipit membuat sarang. Dalam gurindam juga kadang-kadang terdapat ciri puisi seperti asonansi. seperti tidak ditentukan jumlah perkataan bagi setiap baris. 1991. Baik berbalas baik tidak. Terbit bunga pucuk mati. Gurindam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa istilah Gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit dan masuk ke bahasa Melayu menerusi bahasa tamil. Dalam setiap dua baris itu terdapat timbal antara baris pertama dan baris kedua. Itulah iblis punya penggawa. Puisi jenis gurindam dirujuk kepada Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji (lihat lampiran 3). dan gaya bahasa tertentu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Contohnya: Ini Gurindam Fasal yang Kesembilan Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Kepala keada hamba-hamba raja. aliterasi. dan mempunyai rima atau tidak. Ia merupakan pinjaman dari segi istilah saja. Kejahatan seorang perempuan tua. tetapi unsur-unsur terikatnya lebih banyak. Sesebuah gurindam sarat dengan tema dan perutusan yang bersifat nasihat. Tanduk tidak berguna lagi. Padi dan nanas tanam di tanjung. . pantun Melayu. Budi tuan saya tak lupa. Bentuk yang terikat biasanya terdiri daripada dua baris serangkap. Asal budi sama dikenang. Budi dan emas sama dijunjung. Kebanyakan orang yang muda-muda. Buli-buli bertali benang. Di situlah syaitan tempat berkuda. Sudah terpahat di dalam hati. Gurindam adalah puisi dua-dua baris. keagamaan. dan pengajaran. tetapi pengisiannya tidak menurut puisi Sanskrit atau Tamil (Za ba: 1965).Sudah dapat gading bertuah.sama ada berangkap atau tidak. Gurindam merupakan sejenis puisi yang tidak terikat atau tiada tentu bentuknya (sama ada terikat atau tidak).

Semenjak itu. <!--[if !supportLists]--> vi. <!--[endif]-->Dua baris serangkap dengan rima a/b. <!--[if !supportLists]--> v. Syair berbahasa Arab yang terawal ialah catatan batu nisan Sultan Malik al-Saleh (1297 M) di Pasai. Syaitan tak suka membuat sahabat. Al-Insan al-Kamil yang dibawa oleh pengembang agama Islam ke Melaka. sama ada dalam bahasa Arab mahupun bahasa Melayu. Dalam perkembangan persuratan Melayu selanjutnya. Selepas itu terdapat syair berbahasa Melayu yang pertama di batu bersurat atau prasasti Minye Tujuh (1380 m). 1990 dalam Kajian Puisi Melayu. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/b/b. d/d/d/d dan seterus nya. syair dalam bahasa melayu mempunyai beberapa variasi yang bergantung kepada bentuk rimanya iaitu: <!--[if !supportLists]--> i. syair Melayu sudah menyimpang daripada bentuk syair Arab yang menjadi tiruannya. Fusus al-Hikam. <!--[if !supportLists]--> viii. . Dengan syaitan jadi berseteru. <!--[if !supportLists]--> iv. variasi bentuk syair ini membuktikan bahawa syair tidak terhad kepada satu bentuk sahaja walaupun bentuk empat baris serangkap. Menurut Harun Mat Piah (1989). <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/b. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. Adapun orang tua yang hemat. <!--[endif]-->Empat baris seirama (monorhyme). Singaura: Pustaka Melayu. Orang Melayu mula berkenalan dengan syair sejak zaman awal bertapaknya Islam di alam Melayu melalui pengkajian kitab yang terdapat bentuk syair seperti kitab Al-Luma .Di situlah syaitan punya jamuan. <!--[if !supportLists]--> iii. seorang tokoh ulama dan pujangga melayu merupakan individu yang telah menghasilkan syair dalam bentuk yang lebih Melayu dengan cukup berkesan dan ilmiah temanya. <!--[if !supportLists]--> vii. (penye. Syair Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun berasal dari Arab-Parsi namun syair Melayu tidak beracuan syair daripada tradisi Arab atau mana-mana puisi Arab-Parsi tetapi dalam bentuk dan acuan asli masyarakat Melayu (Harun Mat Piah. Dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu terdapat penggunaan syair.). <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/b/a/b. Menurut Harun Mat Piah(1983). 1989). Jika orang muda kuat berguru. <!--[endif]-->Tiga baris serangkap dengan rima a/a/b. Selepas itu. syair terus berkembang pesat dengan bentuk yang lebih mantap dan tekal. c/c/c/d. Sumber: dipetik daripada Harun Aminurrashid. Bentuk konvensional syair Melayu mengandungi empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. (memerlukan beberapa rangkap) <!--[if !supportLists]--> ii. <!--[endif]-->Empat baris berkait. Hamzah Fansuri. Bentuk inilah yang paling dominan dalam masyarakat Melayu walaupun terdapat juga variasi-variasi bentuk yang lain.

syair Melayu mempunyai tujuh jenis tema yang berbentuk cerita(bukan naratif) iaitu syair romantis.). Endoi sebagai bentuk puisi tumpang menggunakan bentuk syair. endoi berfungsi untuk menyatakan rasa kesyukuran ibu bapa atas kelahiran anak sulung yang diadakan ketika upacara bercukur rambut anak yang berusia tujuh hari. Ikutlah aku merata hutan. Gani dan Mohamad Shaidan (peny. di darat. Endoi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Endoi berasal daripada kata endul yang bermaksud buaian (Harun Mat Piah. syair panji. Asal puncanya lamun didaati. 2000 dalam Puisi Melayu Lama Berunsur Islam. menyampaikan nasihat kepada anak-anak agar berbuat baik. . berbudi bahasa dan menghormati ibu bapa. nazam dan juga antun sebagai wadah penyampaiannya. Jasa seorang ialah taulan. puisi ini juga bertujuan untuk memberikan panduan dan pengajaran kepada masyarakat khalayaknya.dengan rima a/a/a/a lebih luas digunakan.w. Di laut. di rimba dan pekan. syair sejarah. Contohnya: Ucapan Mencukur Rambut Budak Kecil Bismillahirrahmaanirrahim Lailahaillallah. Kedah keada Wahyunah Haji Abd. dan syair kiasan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Langkawi. Secara khususnya. syair nasihat dan tema-tema lain yang berasingan. Sukar bercerai sehingga mati. Ilmu itu gemala sakti. Berdasarkan isi dan tema. dan memperkatakan tentang pengajaran Islam seperti rukun islam. Kerajaan aku darat dan lautan. Jahil berseru akulah syaitan. Antara persoalan yang disampaikan dalam puisi endoi ialah menceritakan salasilah dan riwayat hidup Rasulullah s. Kuasanya bersukat digunakan. Teman berbeka suluh berjalan. Selain itu. Jasa berhimun ialah pengenalan. 1989). syair keagamaan. Rahim Shafie. Manakala syair bukan cerita ialah syair agama. Hiasan penyata polan si polan Sumber: dituturkan oleh Haji Abd. Keadaan zatnya bersama-sama. Endoi merupakan tradisi lisan berbentuk perbuatan yang disambut oleh masyarakat Melayu dalam majlis keramaian seperti kenduri kahwin untuk memeriahkan suasana. Zahirnya sifat menyatakan isma. Muhammadar Rasullullah Bismillah itu permulaan nama. menceritakan kisah-kisah nabi. Harganya tidak dapat ternilaikan. Sinarnya cerah cahaya sejati. Contohnya: Syair Kelebihan Ilmu: Ilmu Itu Bekalan Hidup Berkata ilmu akulah sultan. Sebuah dunia belinya bukan. dan kitab suci al-Quran.a.

Delapan puluh hari alqah namamu. Oleh itu. Penjara besar besar besi kursani. Tikus jantan masuk penjara. Yusof Md. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Fajar Bakti. Hilanglah akal lenyap bicara. Hai segala nur-ul-khatam. Dendam oi apa selaku ini. Nor dan Abd. Ciri-ciri rejang ialah rejang terdiri daripada empat baris serangkap. rejang ini hampir sama dengan pantun berkait. Tikus jantan masuk penjara. reaksi dan kepercayaan tertentu.Kadim dan taat setia lama. Rejang Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rejang menumpang bentuk syair atau pantun yang menggunakan nama hari atau hari bulan berdasarkan firasat. Biasanya. pengisian dalam rejang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan agama. dua baris pertama tidak berhubungan langsung. tetapi ada pula yang berhubungan seperti syair. Dendaru oi apa selaku ini. Selain itu. dua baris pertama merupakan pembayang dan dua baris berikutnya merupakan maksud. Rejang menumpang bentuk syair atau pantun. sedangkan pantun atau syair memiliki rima yang tetap. Dipecahnya pula sekian alam. . Rahman Kaeh. genre ini hampir menyerupai bentuk pantun dan syair. masyarakat di Nusantara ini mempunyai cara-cara yang tertentu untuk meramal hari-hari yang baik dalam sebulan. Penjara besar besi kursani. teladan dan pengajaran. Dipecahnya empat nazirnya Adam. nasihat.) 1996 dalam Warna Sari Sastera Melayu Tradisional. buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Biasanya . Rahim bapamu turun ke ibumu. Tidur berendam airnya mata. Perbuatan Maharaja Jaya Dewata. 1985). Sumber: Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (peny. ada kaitannya dengan ramalan bintang atau astrologi (Mohd. Seratus dua puluh hari alamah namamu. Hal ini dapat dilihat dalam puisi rejang seperti Ketika Rejang yang dikatakan ada hubungan dengan hubungannya dengan ramalan waktu manakala Rejang Ketika dikaitkan pula dengan raksi (nasib baik atau buruk mengikut perkiraan waktu). Empat puluh hari nutfah namamu. Cuma berbeda pada rima akhir yang tidak tetap. Contohnya: Rejang Hari Bulan Tujuh hari bulan rejangnya tikus. Kalau terkenang sifat yang bagus. Hilanglah akal lenyap bicara. Bahkan kalau diteliti lebih lanjut. Istilah rejang mengikut Wilkinson. Hari atau hari bulan dikaitkan dengan nama-nama binatang.

c/c.w. Ada juga yang bertemakan nasihat. Sejenis puisi yang terikat. Pada Tuhan kita datanglah asalnya. Bentuk puisi ini biasanya digubah oleh ulama menurut kaedah dan pertimbangan puisi Arab. 1989. Bukan pula macam api boleh padam. berendoi dan sebagainya. Contohnya: Nazam Ajal Oleh Hj. b/b. Tidak tahu bila samaikan ajalnya. Tema dalam puisi nazam selalunya berhubung dengan persoalan keagamaan. Benar tidak bila ada amal kamu. Maulidur Rasul.w. Kita ini akan matilah sudahnya. Oleh itu mari kita sama-sama. Bentuk nasyid dan zikir menjadi wadah penyebaran nazam dan biasanya disamakan dalam majlis-majlis keagamaan seperti sambutan awal Muharam. Temanya selalu berhubung dengan keagamaan. dan menyampaikan nesihat dan pendidikan. Puas hati tidak sesalkan dirimu. Isinya pula menyentuh tentang hal-hal agama.a. himpunan Puisi Klasik. akhlak dan sebagainya. Pada Tuhan kita kembalilah sudahnya. Brahim bin Ampuan Hj. serima (monorhyme) dan seterusnya. Antara ciri-ciri khasnya ialah terdiri daripada dua baris serangkap dengan jumlah perkataan dan suku kata di dalam sebaris antara 10-12 suku kata. zikir yang bermakna puji-pujian terhadap Allah s. dan keilmuan. Mesej yang terkandung dalam nazam menggambarkan fungsinya yang tersendiri antaranya menyampaikan peristiwa sejarah seperti hal-hal yang berkisar dengan perjalanan hidup atau riwayat Nabi muhammad s. dan puisi bentuk nazam ini boleh dibawa secara berlagu seperti nasyid dan qasidah. dan rukun iman. Shah Alam: Marwilis Publisher. Ali Bachik (Iladam). 1999 dalam Syair Rejang. Sumber: dipetik daripada Md. Nyawa sampai batang leher baru tentu. Pada umumnya nazam digunakan dalam menyampaikan ajaran Islam yang meliputi perihal Nabi Muhammad s. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.. dan rasul-Nya Nabi Muhammad s. skema rimanya ialah a/a. Dikir/Zikir Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Menurut Harun Mat Diah (1989). Buat amal jangan leka jangan lena. menyamaikan pengajaran agama seperti ilmu tauhid. Isinya tidak sempurna dalam dua baris. pelajaran tauhid. Penyelenggaraan dan Analisis Teks Disertasi Ph. Penyebaran dan fungsi nazam dalam kehidupan masyarakat Melayu tidaklah seluas pantun dan syair. khatam al-Quran.w. pendidikan. dikir berasal daripada perkataan Arab. dan keilmuan. Yang kedua.Sumber: dipetik daripada Ampuan Hj.t.a.D. Ahmad Mufti Kalau sungguh kamu yakin. Nazam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Nazam berasal daripada istilah Arab nazam yang bererti puisi.w. Tengah.a. Ingat-ingat hai saudara masa itu. pendidikan. Jangan kamu lalai pada nafsu hati. Pahit mati itu bukan macam jadam. fikah. .

tidak tentu. mungkin mempunyai atau tidak mempunyai rangkap. di samping sebagai pengawal nilai sosial dalam masyarakat seperti nilai kerjasama. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. Dari segi bentuk.w. Dikir/zikir dituturkan dalam upacara yang tertentu. mantera dan nazam. Allah he salli dona Allah.a. Hee Allah Allah wabiza aalihi. Kadang-kadang dikir/zikir mengambil bentuk-bentuk puisi yang lain seperti pantun. dan ajaran-ajarannya. Allah hee Allah huu ya Allah. dan tidak terikat kepada bentuk yang tertentu. Pada permulaan puisi. dikir/zikir sebagai gambaran masyarakat terutama dalam aspek kebahasaan dan nilai-nilai estetika.a. Rangkap ini diulang-ulang sehingga adakalanya beberapa rangkap sebelum rangkap isi. . dan Nabi Muhammad s. Begitu juga rangkapnya. dikir/zikir merupakan puisi bebas. Allah humma salli Allah.a. Sentiasalah didapat daripada yang sempurna. Dikir/zikir yang diucapkan atau yang dinyanyikan dalam upacara maulidur Rasul biasanya mengandungi unsur dakwah. sama ada tentang ibadat.w. puisi dikir/zikir bermakna puisi puji-pujian.t. Jumlah baris dalam serangkap. Hati rindu kepada Nabi Muhammad. selain itu dikir/zikir sebagai alat hiburan di majlis-majlis sosial seperti majlis sambutan pembesar. Allah hee Allah huu ya Allah.t. dikir/zikir juga sebagai ejen penyebaran dan pemantapan nilai-nilai positif dan akhlak yang baik keada masyarakat khalayaknya. Puisi ini dinamakan dikir kerana setiap ungkapan atau kata-kata maksud atau isi puisi yang dipaparkan diselang-selikan dengan kata-kata atau ungkapan puji-pujian terhadap Allah s. Berdasarkan isinya. ungkapan puji-pujian (zikir) terhadap Allah s. dan upacara sambutan maulidur Rasul. Dikir/zikir juga merupakan puisi yang mengandungi isi tentang unsur-unsur agama. Selain itu. Dikir/zikir biasanya terdiri daripada ungkapan-ungkapan sejajar yang puitis. bertolak ansur dan sebagainya.w. Akhir sekali. pengajaran atau tentang Nabi Muhammad s.w.w. Allah Muhammadun sahu ya Allah.Dalam perkembangan puisi Melayu tradisional. serta menjauhi perkara-perkara yang buruk atau dilarang sama ada dari aspek agama (Islam) atau nilai masyarakat. Baddal hee ya maula. Pada kasih penghulu kita Muhammad. Cahaya bulan empat belas petunjuk yang sempurna. majlis perkahwinan dan sebagainya. dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. (selawat) disusun sehingga membentuk satu rangkap yang tersendiri. Dikir/zikir tergolong dalam kesusasteraan rakyat kerana penyebarannya dilakukan secara lisan. jumlah perkataan dan suku kata dalam sebaris. dan isinya penuh dengan puji-pujian dan kemuliaan terhadap Nabi Muhammad s. dikir/zikir berfungsi sebagai alat pendidikan atau didaktik iaitu mengingati khalayaknya tentang perkara-perkara yang baik dan yang perlu diikuti.w. puji-pujian. syair. seperti dalam tarian dabus. permainan kompang/hadrah.a. Contohnya: Dikir Dabus Allah hee Allah huu ya Allah. hormat-menghormati.

pengajaran. Puisi rubai diterjemah ke dalam bahasa Inggeris oleh Edward Fitzgerald (1809-1883) dan ini menjadikan rubai Omar Khayyam begitu terkenal. Perak. masnawi tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu. perkataan dan suku kata dalam sebaris. terutama dalam karya agungnya Mathnawi Ma nawi. agama. nasihat dan sejarah. Dalam Kamus Umum Indonesia. Dalam puisi Melayu tradisional. Secara keseluruhannya. Allah hee Allah huu ya Allah. Rubai Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rubai berasal daripada sastera Parsi dan merupakan puisi tertua dalam bahasa tersebut. dan kemayhuran seseorang tokoh. Masnawi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Masnawi identik dengan penyair terkenal Parsi. Rubai karya Omar Khayyam pula telah diterjemah ke bahasa Melayu oleh tokoh bahasa dari Johor iaitu Mejar Dato Muhammad Said bin Haji sulaiman (1868-1955) berdasarkan versi Inggeris yang diterjemah oleh Edward Fitzgerald. Contohnya: Budi Dengarlah olehmu. Sumber: didokumentasikan oleh Ahmad Ali Salikin. masnawi berfungsi sebagai panduan. hai yang budiman. Masnawi dalam bahasa Melayu diperkenalkan oleh Bukhari al-Jauhari menerusi karangannya Tajus Salatin. Apabila Parsi menerima Islam. persoalan tasawuf. pola rima a/a/b/a atau a/a/a/a. dan seterusnya. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. kekuatan.Baddal hee ya maula. Isinya dalam satu rangkap. 1996. . genre ini tidak berkembang. rubai dikatakan sebagai puisi Arab empat baris. Jalaluddin al-Rumi (1207-1273 M). Puisi ini berbentuk bebas dari aspek baris. Lumut. Supaya mengetahui perinya ini. dan temanya membawa persoalan yang bersifat falsafah. dan sejarah. agama. Dengan takdir lagi dengan ihsan. Ada sarjana mengatakan rubai berbentuk sajak yang terdiri daripada empat baris (a/a/a/a) yang selalunya bertujuan falsafah atau tasawuf serta membentuk epigram. b/b. kepandaian. dan Oleh sebab itu. Contohnya: Kemuliaan Insan Peri permulaan keadaan insan. Budi itulah sungguh pohon ahsan. Genre puisi ini bertemakan puji-pujian tentang kehandalan. Puisi rubai bertujuan untuk panduan pendidikan. pengisian dalam rubai selalunya bertemakan falsafah. Tokoh yang identik dengan rubai ialah Omar Khayyam (1132). Sebagai puisi yang bersumberkan puisi Arab-Parsi. Itulah ingatkan dirimu yang berirfan. c/c. terdapat pengawalan pada rima akhirnya seperti a/a. dan nasihat kepada khalayaknya. Walaupun begitu. Rubai dalam bahasa Melayu pertama kali diperkenal oleh Bukhari al-Jauhari dalam teks Taj al-Salatin. nasihat. jumlah barisnya terdiri daripada empat baris serangkap. Daripada segi cirinya. puisi tersebut menjadi sebahagian daripada puisi warisan Islam. menakala suku katanya ialah antara lapan hingga dua belas suku kata.

Dan segala ke sini pun adamu. keratan atau sebahagian. yang diulang-ulang. Dan Bukhari dengan taju itu fakir. Bagaimanapun. puisi ghazal berperanan sebagai alat komunikasi yang menyatakan cinta dan kasih sayang. Sebagai puisi tumpang. Rima akhir sesuatu rangkap atau rawi dalam bacaan berzanji ini adalah a/a/a/a. bentuknya ringkas. Perkataannya tidak disukat banyaknya. Panjangnya dalam lingkungan belasan baris. Sudah taju ssalatin fi lawhir. secara umumnya puisi ini berpolarimakan a/a. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. yakni empat baris dalam satu rangkap. Justeru. Bukhari yang biasa.a. sama ada dalam ejaan asalnya (jawi) mahupun dalam terjemahan bahasa Melayu. Berzanji Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Pada dasarnya. sama ada cinta sesama manusia ataupun cinta manusia terhadap Tuhan. Pada bahagian akhir. Berzanji biasanya dilagukan untuk majlis-majlis seperti sambutan mauludur Rasul. Berzanji bertemakan keagungan Allah dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. terdapat juga qit ah yang ditulis dalam keadaan terkawal. Jika kamu mahu menjadi kaya. c d dan seterusnya. Dan budi kurang padamu di sini. Hai Tuhanku. dan terdiri dariada 20 hingga 22 suku kata. 1996. Perulangan juga secara a b.Kerana ahsan itu puri budilah. pengubahnya menyelitkan namanya sebagai peleraian (takhallus). baris-barisnya terdiri dariada ayat yang panjang-panjang.w. majlis bercukur rambut dan majlis khatam al-Quran. Pada umumnya. berzanji boleh didapati dalam bentuk iaitu berzanji nathar (bentuk prosa berirama) dan bentuk puisi. Orang yang berbudi itu kayalah. Mintalah budi bagimu cahayai. Qit ah bererti potongan. Jikalau kau dapat harta alam ini. .). Karangan Bukhari al-Jauhari. Sungguhpun begitu. minimum dua baris dan tidak sampai sepuluh baris. Seribu syukur keada Tuhannya. Yang bukan berbudi itu papalah. Bahawa ke sini jua namamu. Qit ah Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Qit ah mula diperkenalkan dalam bahasa Melayu melalui Tajus Salatin. Sumber: Khalid M. majlis perkahwinan (ucapan untuk pasangan pengantin). Tajus Salatin. Tema ghazal berkaitan dengan persoalan cinta. Sajak puisi ini terdapat pada kata yang di belakang. Minta selamat budi sentiasa. berzanji menggunakan bentuk nazam dan syair yang dilagukan. Jika lain maka lain jadilah. Puisi yang berasal dari Parsi ini merupakan sejenis nyanyian dalam kalangan orang muda yang dalam percintaan. b c. Hussain(penye. Ghazal Ghazal bermaksud puisi bersifat cinta.

talibun atau teromba. Seloka biasanya mengandungi bahasa yang penceritaannya meleret-leret dan lanjut. seuntai seloka merujuk keada cerita jenaka yang benar-benar dikenali dalam masyarakat seperti cerita Pak Kaduk. Dalam hal ini. Fana juga segala yang ada. seloka berasal daripada perkataan Sanskrit. namun kadang-kadang ada kelainan rima pada baris yang tertentu. Tema qit ah bersifat pemikiran dan renungan yang selalu membawa mesej yang bersifat luhur dan berfikiran tinggi (falsafah). Seloka biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk melengkapkan keseluruhan idea (Harun Mat Piah. menyindir terhadap sesuatu kelakuan sesetengah anggota masyarakat melalui peribahasa yang disusun secara sejajar untuk menghasilkan irama tersebut. Seloka tersebut bertujuan untuk menyindir masyarakat yang berperangai seperti watak-watak tersebut. Oleh sebab seloka biasanya digunakan untuk menyindir atau berkias. Seloka juga boleh jadi mempunyai rima atau tidak. yang disusun dalam empat unit. dan kadang-kadang mengandungi nada atau perasaan yang asyik dan berkhayal. seloka sama sahaja seperti puisi bebas yang lain seperti gurindam. tidaklah menghairankan mengapa seloka mengandungi banyak peribahasa yang selalunya disusun dengan cara yang senada atau mempunyai irama. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak dapat memahami qit ah lalu menyebabkan puisi itu kurang digemari. jika dilihat aspek isi. makna qit ah sukar ditafsirkan kerana qit ah menggunakan banyak perkataan Arab secara langsung. seloka biasanya mengutarakan isinya secara mengejek. tidak tentu barisnya dalam serangkap dan tidak tentu jumlah perkataan dalam sebaris.Puisi qit ah ini diletakkan dalam kategori sajak yang separuh terikat. seloka iaitu sejenis puisi yang terdiri daripada yang terdiri daripada dua baris atau dua kerat. cerita Labai Malang dan cerita Emak Si Randang. Pada antara hamba dan sultan. pengenal kepada peribahasa berirama ialah nada yang dibawa olehnya. Dengarkan olehmu Kulluman alaihi fan. cerita Pak Pandir. khususnya tentang pemikiran dalam agama. Jumlah perkataan dalam satu-satu baris pula tidak ditentukan dan kadang-kadang tidak seimbang. Secara keseluruhan. dan tidak menterjemahkannya. iaitu ada yang panjang dan ada yang pendek. Walaupun begitu. Dari segi bentuk. Tiadalah dapat kubezakan. seloka merupakan sejenis puisi bebas dari segi rangkap (sama ada berangkap atau tidak berangkap). Seloka Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Dari segi istilah. Cirinya hampir seperti syair dari segi pola rimanya. Dalam kesusasteraan Melayu tradisional. Sungguhpun begitu. Ehwal Insan Jika kulihat dalam tanah itu pada ehwal segala yang insan. 1989). puisi ini berbeza antara satu sama lain. yang setiap satunya mengandungi 16 suku kata. . Dari segi isi. Peribahasa berirama tidak mengandungi nada-nada ejekan atau sindiran yang sinis tetapi seloka mengandungi ejekan dan nada-nada sinis. sindiran atau dalam nada jenaka. Fungsi qit ah ialah untuk memberikan nasihat dan pengajaran. sehingga kadang-kadang seloka sama dengan peribahasa berirama. Jika berangkap.

iaitu gambaran bunyi seolah-olah kita mendengarnya. peraturan dan undang-undang dibentuk. menggambarkan corak pemikiran masyarakat yang mengamalkannya. juga tidak tentu. teromba tergolong sebagai puisi tidak terikat kepada perbilangan adat atau kata perbilangan. mengejek. talibun. Fungsi seloka amat terbatas. Talibun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Harun Mat Piah (1989). Teromba kadangkala menggunakan juga puisi Melayu tradisional yang lain seperti pantun. Secara ringkas teromba berfungsi memberi panduan dan pendidikan tentang cara hidup atau sistem hidup bermasyarakat yang baik dan harmoni melalui adat. Terdapat pelbagai tema talibun yang terungkap dalam cerita-cerita lipur lara . dan mengandungi perasaan yang hiba dan rawan. puisi seloka digunakan untuk mengkritik sebarang perlakuan negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran. seloka dapat menggambarkan masyarakat yang melahirkannya iaitu masyarakat yang amat mementingkan keharmonian dan ketatasusilaan. Taib Osman (1979) mula menamakan talibun ini sebagai ikatan puisi bebas . dan gambaran objek-objek dalam situasinya masing-masing. Secara umumnya. Jumlah perkataan dan suku katanya dalam sebaris tidak tentu. dan umumnya terdapat dalam genre lipur lara (cerita kaba) dalam kalangan masyarakat Minangkabau. memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang dan sebagai alat kawalan sosial atau protes sosial. Teromba dikatakan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau. Berdasarkan struktur visualnya. Ismail Hamid (1987) mendefinisikan talibun sebagai puisi berangkap tentang perincian sesuatu objek atau peristiwa. Baris-barisnya memberikan dua macam gambaran. Kedua-dua gambaran ini berlatarbelakangkan alam Melayu. menyindir dan menempelak. syair. membentuk dan membina satu masyarakat yang harmoni. kerana pembentukan teromba jelas berdasarkan kebijaksanaan dan pemikiran yang dalam dan tinggi tentang falsafah hidup masyarakatnya. dan ungkapan tradisional (peribahasa berangkap).sindir giatnya selalu tajam dan bisa seperti mengejek. rubai. Puisi ini dikenali juga sebagai puisi adat. Selain itu teromba berfungsi sebagai alat kawalan sosial terutamanya dengan adanya adat. Teromba ini ada yang berangkap dan ada yang tidak. mengekal norma yang tertentu di dalam masyarakat yang telah dipersetujui oleh anggota masyarakat sejak turun-temurun. melahirkan rasa benci terhadap sesuatu kelakuan manusia. Bersesuaian dengan sifat halus orang Melayu. Demikian juga rima dan jedanya. Fungsinya amat bergantung kepada isinya iaitu untuk menyindir. peraturan dan undang-undang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hidup bermasyarakat. menempelak seseorang. menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat pada satu-satu masa dan zaman. Teromba Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Teromba merupakan susunan adat yang disampaikan dalam bentuk puisi. Isinya mengandungi adat dan peraturan serta norma-norma hidup mesyarakat khususnya tentang undang-undang adat yang diamalkan dalam kehiduan sosial masyarakat yang melahirkan dan mengamalkannya. Puisi seloka tidak digunakan secara meluas sebagaimana peribahasa atau teromba. Puisi ini menurut beliau merupakan puisi yang memakai kata-kata yang menimbulkan gambaran mata kerana kata-kata yang digunakan dapat menimbulkan pemikiran dan pendengaran tentang imej yang lantang dan bermakna. Mohd.

memerikan keadaan dan kesibukan atau keajaiban sesuatu peristiwa dan suasana. Maksud daripada kata-kata ini ialah jika mengkritik (terutamanya menunjukkan kesalahan atau mencela) seseorang dengan menggunakan peribahasa. Asas pembentukan peribahasa berangkap ialah peribahasa. yang merujuk kepada konsep pengulangan ini. perbilangan. Kemungkinan baris-baris itu tidak berhubungan dari segi rima tetapi terjalin dalam hubungan yang seimbang. peribahasa berangkap berfungsi sebagai alat komunikasi. peribahasa berangkap ialah ungkapan peribahasa yang terdiri sekurang-kurangnya dua keratan yang sejajar. dan fungsinya. Taib Osman (1979) menamakan puisi ini sebagai peribahasa berangkap atau peribahasa berirama. sikap dan kelakuan manusia. teliti dan menyeluruh. menegur atau mengkritik seseorang) dan sebagai alat pendidikan atau didaktik. Peribahasa Berangkap Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Peribahasa atau ungkapan tradisional yang mempunyai subgenre seperti bidalan. talibun merupakan gambaran pemikiran masyarakat khalayak yang mementingkan perincian tentang sesuatu. Mohd. memerikan kehebatan dan kecantikan sesuatu objek seperti pakaian. tetapi disusun dan dibentuk dengan keindahan terutamanya dalam penggunaan gaya bahasa. Seperti puisi-puisi Melayu yang lain. baik dalam sebaris atau lebih. Pengulangan ini ditambah pula dengan bentuk-bentuk pemerian yang lain sehingga terdapat pelbagai variasi dalam bentuk seperti engulangan di bahagian permulaan tetapi di bahagian akhir telah ditambah dengan ungkapan puisi yang lain. peribahasa berangkap juga boleh dikenal pasti berdasarkan ciri-ciri yang terdapat ada aspek struktur. Namun. kehebatan dan keagungan sesuatu tempat seperti ibu kota dan bandar. Menurut Harun Mat Piah (1989). sama ada secara formal (digunakan dalam adat istiadat tertentu) atau tidak formal (terutamanya untuk menyindir. Za ba (1966). dalam pustaka puisi Melayu tradisional terdapat sejumlah besar peribahasa yang wujud dalam bentuk puisi. dan tamsil tidak tergolong dalam genre puisi kerana strukturnya bukan merupakan ungkapan atau kata-kata yang berangkap. Wilkinsin menamakan puisi tersebut sebagai runs. Selain itu ia berfungsi sebagai pembebas tanggungjawab perseorangan terhadap suatu kekuasaan (Alan Dundes. iaitu sebagai pembanding atau pelengkap kepada yang lain. 1989). Teknik pengulangan ini bukan sahaja wujud dalam penggunaan gaya bahasa tetapi pengulangan seluruh puisi tersebut. tema. Fungsi utama dan khusus talibun ialah untuk memerikan secara terperinci tentang sesuatu gambaran seperti suasana. Menurut Ismail Hamid (1987) pengulangan ini terjadi kerana talibun sangat mementingkan bahasa yang berirama yang menjadi kegemaran masyarakat terutamanya dalam kalangan masyarakat Minangkabau. Bahasa yang berirama ini digunakan secara meluas seperti berpidato atau semasa bergurau senda. manusia. Umumnya. talibun juga boleh dikenal melalui penggunaan bahasa berulang yang menjadi lumrah dalam pembentukannya. kias ibarat.Oleh: Qamarul . Selain tema. lidah pendeta. perumpamaan. individu sasaran akan lebih mudah menerima daripada dikritik atau dicela secara langsung. isi. Seperti bahasa lisan yang lain. Oleh itu.Melayu yang didasarkan kepada fungsi puisi tersebut di dalam karya atau cerita tersebut iaitu memerikan kebesaran. pepatah. benda dan sifat manusia dalam bentuk yang ringkas.

Pawang atau bomoh ini merupakan orang perantaraan antara manusia dan kuasa ghaib yang dipercayai dapat memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat. Mantera dapat dibahagikan keada empat jenis berdasarkan tujuan mantera tersebut diucapkan iaitu perubatan. Oleh itu penguasaan uisi ini sekali gus dapat menunjukkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. Dari segi penggunaan bahasanya. mantera sangat terbatas penggunaannya. 1989). Genre ini merupakan antara puisi Melayu tradisional yang popular di kalangan masyarakat Melayu selain pantun dan syair. dan jumlah perkataan dalam sebaris atau urutan rimanya. Semakin banyak mereka mewarisi puisi ini semakin tinggi sanjungan masyarakat khalayaknya dan dapat menggambarkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. tidak seperti pantun dan syair yang masih terus dicipta dan digunakan dengan meluas. jika ditanya makna bahasa tersebut tidak dapat menerangkannya. Pewarisnya yang terhad menyebabkan mereka dianggap sebagai golongan yang eksklusif dan istimewa. Teromba hanya dimiliki oleh indivividu yang memegang kunci adat seperti ketua adat atau ketua lembaga. Mantera juga dijadikan pemanis. Mantera biasanya dicipta oleh pawang atau bomoh yang kemudiannya diturunkan kepada orang yang dipercayai dan orang yang akan menggantikan mereka dalam bidang perpawangan atau perbomohan. Malahan. namun dengan kedatangan Islam. Mantera Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Mantera dikenali sebagai jampi. mantera digubah bahasa khusus dan sukar difahami oleh kebanyakan orang. pengasih dan pembenci. Selain itu sebagai media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya (juga melambangkan kebijaksanaan masyarakat khalayaknya). tawar. Mantera juga tidak boleh dituturkan sewenang-wenangnya tanpa bersebab kerana bahasa mantera dianggap keramat dan tabu. mantera merupakan jenis puisi bebas yang tidak terikat sama ada dari segi rangkap. Terdapat juga penggunaan mantera dalam upacara-upacara . uja. mantera mungkin tidak lagi dicipta. pawang atau bomoh sendiri pun. Apabila dituturkan. pakaian diri. Isi mantera biasanya mengandungi kata-kata puji-pujian yang mengandungi irama dan nada yang tertentu. sembur. Tujuan mantera ialah untuk menyembuhkan penyakit dan menghalau makhluk halus yang dipercayai mendiami sesuatu tempat atau yang mengganggu kehidupan seseorang dan masyarakat. Oleh itu. walaupun penggunaannya lebih eksklusif.Arifin Abdullah Fungsi yang seterusnya ialah sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam masyarakatnya. kerana mentera hanya dipunyai dan dituturkan oleh orang tertentu sahaja seperti pawang dan bomoh. baris. seru. Mantera juga merupakan puisi yang diwarisi daripada zaman purba yang sangat bergantung hidup dengan unsur-unsur alam. Dari segi bentuk. pekerjaan dan adat istiadat. Peribahasa berangkap terhadap dalam teromba. dan tangkal. Tetapi jika berdasarkan perkembangan tamadun sekarang. pengaruh Islam telah diserapkan ke dalam bentuk mantera dengan menambah nama-nama atau istilah-istilah yang ada kaitannya dengan Islam. mantera dipercayai dapat menimbulkan kuasa ghaib atau konotasi magis untuk tujuan perubatan seperti untuk menyembuhkan penyakit (Harun Mat Piah. cuca. Walaupun mantera telah tercipta sejak zaman bahari lagi.

Malah ada segelintir generasi baru sama sekali tidak mengenalinya. secara umumnya. mantera pekerjaan digunakan dalam pekerjaan supaya setiap usaha yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang lumayan. teka-teki dalam sastera tradisional terbahagi kepada dua bentuk utama iaitu prosa dan puisi. Bagaimanapun. mempunyai rima atau tidak.seperti adat dan istiadat. terdiri daripada sebaris atau beberapa baris yang berturutan. Ia hampir tidak dapat . teka-teki yang tergolong dalam bentuk puisi mungkin ditemui dalam bentuk syair dan antun atau dalam ungkapan-ungkapan puitis yang lebih bebas seperti talibun. Dua buah antologi teka-teki yang terkenal ialah Teka-Teki yang diselenggara oleh O. teka-teki membawa pelbagai tema. Sesuai dengan fungsinya. jumlah perkataan sebaris. mantera masih lagi menepati fungsi puisi iaitu sebagai alat pendidikan. Jika berangkap. Mantera tidak boleh digunakan secara sembarangan. teka-teki merupakan puisi lisan yang popular. Mantera untuk perubatan berfungsi untuk menyembuhkan penyakit.T. Contoh yang paling mudah dan nyata ialah syair Melayu.Khazanah yang perlu dipertahankan Oleh Azman Ismail BERDASARKAN hakikat. mantera pendinding berfungsi untuk melindungi khalayaknya daripada sebarang unsur jahat atau berfungsi untuk memberi keluarbiasaan dan keistimewaan kepada pengamal dan khalayaknya. Perwarisan mantera haruslah melalui upacara-upacara yang tertentu sesuai dengan genre mantera itu sendiri sebagai puisi yang bercorak sakral dan penuh dengan pantang larang. Teka-teki Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Berbeza dengan puisi-puisi yang lain. tidak tentu jumlah baris serangkap. teka-teki berfungsi sebagai bahan hiburan dan pengisi masa lapang bersama keluarga atau sahabat handai. malahan dapat meningkatkan daya kreativiti kanak-kanak juga orang dewasa. ada juga yang menguji kecerdikan dan akal fikiran. Ads by Google ARKIB : 29/10/2007 Syair Melayu . gambaran sistem projeksi masyarakat termasuklah aspek keindahan dan alat pengesahan sesuatu institusi masyarakatnya. Tiap-tiap baris atau serangkap dapat menyatakan satu keseluruhan idea. Kadang-kala teka-teki membawa nada jenaka. nilai. sama ada berangkap atau tidak. sesomba atau gurindam. dan mentera adat istiadat pula digunakan dalam upaca-upacara adat dan istiadat. dan norma masyarakat khalayaknya. alat pemantapan sesuatu sistem. Dessek(1918) dan Kitab Gemala Hikmat oleh Sulaiman bin Muhammad. Pencita teka-teki adalah seorang pemerhati yang peka dan seniman yang aktif. penumpuan lebih kepada benda-benda yang paling hampir dengan kehidupan manusia sehari-hari dan alam sekeliling. Sejenis puisi yang tidak terikat. Secara umumnya. beberapa genre sastera tradisi Melayu mengalami kepunahan dan cenderung dilupakan masyarakat. Nur oleh Munsyi Sulaiman(1907) dan Teka-Teki Warisan oleh Inon Shaharuddin Abdul Rahman(1988).

bertahan sebagai sebuah hasil seni dan khazanah keilmuan Melayu akibat pergeseran nilai yang berkembang dalam masyarakat hari ini. Dan. wawasan dan cita rasa masyarakat. sejarah. fungsi keagamaan. syair adalah salah sebuah daripada genre-genre puisi Melayu tradisional Nusantara yang cukup popular dan tersebar amat luas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian wajar sekali genre ini diperluas dan diberikan nafas baru sesuai dengan matlamat. Sebuah rangkap puisi menjelmakan pemikiran. bukan hanya masyarakat Melayu tetapi juga semua warga dunia. Mak Yong dan Penglipur Lara telah tersungkur dimamah modenisme dan globalisasi. perlu ada usaha untuk mengemas dan memperkasakannya fungsi syair yang bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga bidang falsafah. secara umumnya. penulis. fungsi dan cara penyampaiannya. sama ada sebagai hiburan. Genre puisi tersebut terus berkembang dengan pemberian pelbagai sentuhan bukan sahaja dalam aspek tema tetapi kreativiti seni. syair masih dicipta. mendidik serta mengkritik sesuatu secara beralas dan berlapik. pendidikan dan pengukuhan sistem kekerabatan sebagaimana kedudukannya dalam masyarakat tradisional. sesuatu perlu dilakukan dengan gigih serta berkesan supaya syair terus kekal bersaing ditengah-tengah suburnya pelbagai kesenian popular. ia menjangkau aspek sains dan teknologi. jumlah khalayak yang meminati genre puisi ini masih terlalu kecil jika ia dibandingkan dengan hiburan popular yang jauh berkembang pesat di Malaysia dan Nusantara hari ini. nilai-nilai moral dan akhlak. Sarjana dan pengkaji kesusasteraan tradisional. Dr. lagu dan sebagainya. Namun. pencipta atau penggunanya untuk berkreatif dengan cukup berkesan. Oleh itu. kebijaksanaan dan kematangan akal budi Melayu dalam mengamat. Harun berpendapat. diterbit dan dihayati dalam pelbagai majlis adat serta aktiviti seni. Perkembangan syair dalam masyarakat dan persuratan Melayu berlaku dengan pantas dan luas sama ada dari segi masa mahupun jumlah. Ia sama seperti genre sastera tradisional lain seperti perumpamaan bahasa dan pantun yang mencerminkan kesopanan dan kehalusan budi masyarakat Melayu tradisional. Sumber hiburan moden yang berasaskan teknologi digital dan sebagainya secara berleluasa mengikis nilai tradisi dan fungsi genre-genre kesenian tradisional tersebut termasuk syair. Malah. katanya. metafizik. Antaranya. di samping mengekalkan ciri-ciri puisinya dari segi genre. Apa yang diperlu dilakukan oleh sarjana-sarjana tempatan supaya syair mampu mengekalkan fungsi atau setidak-tidaknya mampu bertahan sebagai khazanah kesenian dan akal budi Melayu dalam era globalisasi? Wajarkah kita hanya mengambil sikap tunggu dan lihat ketika beberapa genre kesenian Melayu seperti Mek Mulong. Syair kini seolah-olah kehilangan makna. Beliau berkata demikian ketika membentangkan kertas kerjanya pada Seminar dan . dalam era yang boleh disebut pascamoden ini. Harun Mat Piah berkata. Syair sebagai sebuah genre puisi dapat diabadikan dalam pelbagai bidang sekali gus memberi ruang untuk penyair.

Beliau turut melancarkan seminar mengenai puisi Melayu tradisional. Riau dan Kalimantan. Pendapat Harun turut dipersetujui oleh dua sarjana Indonesia. pengukuhan syair tradisional Melayu itu sejajar dengan falsafah dan keilmuan Masyarakat yang tetap berpijak pada akar budaya dan nilai-nilai luhur. Madya Datuk Zainal Abidin Borhan. pembinaan moral dan bahkan keagamaan. . kita dapat membayangkan betapa besar jumlah khalayaknya. Kewujudannya bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga falsafah dan keilmuan Melayu. syair Melayu perlu diketengahkan dalam apa jua medium supaya ia sentiasa hidup. kata mereka. Dalam pada itu Harun berkata. Jika syair menjadi milik masyarakat Melayu di Malaysia. Seperti yang diharapkan oleh Harun. Sumatera Utara. Prof. baru-baru ini. Universiti Malaya. Muhammad Takari Jilin Syahrial dan Fadlin Jaafar dalam kertas kerja bersama mereka. Aceh dan Kalimantan. relevan dan diterima oleh masyarakat moden hari ini. Dalam erti kata lain. Riau. Struktur ini memberikan kesan kepada keberadaan kesenian dan sastera seperti syair tersebut.Bengkel Syair Melayu di Akademi Pengajian Melayu (APM). Bagaimanapun ia hanya bersifat teoritikal seandainya tidak ada sebarang usaha untuk memperkasa dan menggilap kembali keindahan dan ketinggian ilmu serta falsafah Melayu yang terkandung dalam puisi tradisional itu. Masyarakat Melayu Sumatera Utara memiliki struktur sosial yang juga digunakan di belahan dunia Melayu lainnya seperti Malaysia. Seminar bertema Melestarikan Syair Sebagai Warisan Bangsa tersebut dirasmikan oleh Pengarah APM. pengukuhan syair akan mampu mencipta pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kandungan sastera puisi tradisional tersebut sebagai sebahagian elemen pendidikan. Kedua-duanya berpendapat syair adalah salah satu hasil sastera tradisional yang juga berkembang di Sumatera Utara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful