AKADEMI PENGAJIAN MELAYU JXEA 1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU TAJUK: PUISI MELAYU LAMA CERMINAN KETINGGIAN

AKAL BUDI NAMA : RAMIZAH BT SULAIMAN NO. MATRIK : JEA 080113 NO. K/P : 881204-06-5168 NAMA PENSYARAH : DR. AMRAN MUHAMAD PENGENALAN Puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik yang menceritakan berkaitan akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan, merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman-berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah, pantun, gurindam dan peribahasa.1 Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi, pandangan alam semesta (worldview) dan komponen nilai serta akhlak. Dalam konteks epistemologi, ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Sementara itu, dalam aspek komponen pandangan alam semesta, masyarakat Melayu meletakkan Allah sebagai sumber panduan tertinggi dalam pemikiran dan aktiviti. Aspek komponen nilai, moral, etika, dan akhlak berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang sesuatu yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran, kebaikan dan keindahan.2 Dalam konteks sastera Melayu, genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Pengaruh daripada puisi tradisional menggabungkan nilai estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Secara umumnya, budi didefinisikan sebagai akal atau daya fikir untuk memahami sesuatu yang konkrit atau abstrak, yang praktikal ataupun teoritikal. 1http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisitradisional/ 2http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisi- tradisional/ PANTUN BUDI CERMINAN KETINGGIAN AKAL BUDI Sutan Muda dari Lampung, Memikul cangkul dengan bajak, Singgah minum di lepau nasi; Sudah serkah tempat bergantung, Telah patah tempat berpijak, Budi yang baik tetap di hati Banyak orang di Bukit Cina, Daun nanas serak-serakan, Burung tempua di pohon saga; Zaman sekarang ringgit berguna, Emas perak jadi taruhan, Budi baik terpinggir juga. Padi bukit padi huma, Taruh mari di dalam peti, Dibawa orang ke Tanjung Jati; Budimu tuan saya terima, Sudah terlekat di dalam hati, Terpahat kukuh hingga ke mati. Buah lada lebat di pangkal, Gugur daun dengan buahnya, Dibawa dagang pergi seberang; Sungguh ringgit penuh sekapal, Budi tiada apa gunanya, Nama pun tidak disebut orang. Dari Johor ke Majapahit, Singgah berlabuh di Pulau Bangka, Ambil muatan gula dan rempah; Jika masyhur budi yang baik, Jangan pula mengada-ngada, Orang keliling jadi menyampah. (Sumber: Hamidah Adam, Batu Pahat, Johor, 2001)3 3 Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BIBLIOGRAFI BUKU Ab. Rahman Ab. Rashid, Mohd Rosli Saludin dan Zakaria Perngis, 2003.Analisis Autentik Sastera-Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Harun Mat Piah, 1989. Puisi Melayu Tradisional:Satu Pembicaraan genre dan fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Bn

Haji Musa,Ph.D. 2001. Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu-Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. LAMAN WEB Perbilangan Adat Melayu, h ttp : //p en yai r. w o r d p r es s . co m/categ o r y/p u is i- tr ad is io n a l/ Ads by Google

NAZAM Nazam ialah puisi yang berasal dari kesusasteraan Arab-Parsi. Mengikut Kamus Dewan (1994:858) Nazam ialah perkataan Arab yang bermaksud gubahan puisi seperti sajak dan syair, bernazam adalah bercerita dengan lagu, bersajak atau bersyair, manakala menazamkan bermaksud menceritakan dengan lagu atau mengubah dan menyajakkan. Kamus Dewan juga memberikan kata lain yang digunakan untuk nazam iaitu nalam. Mengikut Kamus At-tullab Arab-Melayu (1994:) nazam dalam bahasa Arab bererti merangkai, mengarang, menyusun dan mengatur. Makna ini termasuklah merangkai, mengarang dan menyusun kata-kata dalam mencipta puisi. Dalam Kamoes Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau, (Jakarta,1935) tidak dijumpai kata "nazam", namun dapat disamakan dengan "nalam", iaitu banalam (bernazam) ialah bertjerita dengan lagu terutama tentang agama atau yang berisi pengajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,terbitan Balai Pustaka 1988, ditemukan kata "nalam" dan "nazam". "Nalam" adalah gubahan sajak (syair, karangan); sementara bernalam, bermaksud membaca puisi atau bercerita dengan lagu; bersajak (bersyair). Mengikut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984) mengatakan "nalam": gubahan sajak, syair atau karangan); "bernalam" bermakna bersajak atau bersyair; bercerita dengan lagu; "menalamkan" adalah menyajakkan; menceritakan dengan lagu. Definisi-definisi di atas menunjukkan bahawa dalam bahasa asalnya, nazam bermakna puisi secara umum. Di samping itu istilah bernazam pula digunakan bagi maksud berlagu. Di dalam hal ini istilah Nazam mengalami kedudukan yang sama dengan istilah syair dan gurindam. Ketiga-tiga perkataan itu diambil dari bahasa asing. Syair dan nazam diambil dari bahasa Arab, gurindam pula berasal dari bahasa Tamil. Ketiga-tiga perkataan ini bermaksud gubahan puisi secara umum di dalam bahasa asal masing-masing. Setelah diterima ke dalam bahasa Melayu perkataan-perkataan ini kemudian mengalami pengubahsuaian dan digunakan sebagai istilah teknikal yang merujuk kepada sesuatu jenis puisi yang mempunyai struktur, isi dan fungsi yang tersendiri. Perkataan nazam yang digunakan sebagai istilah teknik kepada suatu jenis puisi mula ditemui dalam Tajus Salatin yang dikarang oleh Bokhari al-Jauhari kira-kira dalam tahun 1603. Istilah nazam dalam konteks puisi Melayu tradisional yang diterima pada masa ini merujuk kepada sejenis puisi tradisional yang mempunyai beberapa ciri khas. Ciri-ciri utama nazam adalah seperti di bawah: 1. Gubahan puisi yang mengandungi dua baris serangkap. Dalam aspek ini ia menyerupai pantun dua kerat tetapi tidak mempunyai pembayang maksud. Kedua-dua

baris adalah maksud. 2. Skima rima Nazam ialah a-a, b-b. Namun begitu skima rima ini tidaklah terlalu rigid. Terdapat nazam yang selepas beberapa rangkap, skima rimanya menjadi agak longgar. 3. Lazimnya, tiap-tiap baris nazam terdiri daripada lima atau enam perkataan menjadikan sukukata antara sepuluh hingga dua belas. Namun begitu ada juga yang lebih daripada enam perkataan dan mempunyai hingga 20 sukukata. 4. Bilangan baris pada sesuatu nazam adalah tidak terhad. Ada nazam yang panjang hingga seribu rangkap. 5. Nazam adalah puisi yang bertemakan keagamaan seperti menceritakan tentang hukum hakam dan kisah kehidupan Nabi Muhammad saw. 6. Dari sudut gaya bahasa, terdapat banyak penggunaan perkataan Arab. 7. Ciri signifikan dalam Nazam ialah ia dimulakan dengan puji-pujian terhadap Allah dan selawat ke atas Nabi. Baris yang berupa puji-pujian dan selawat ini diulang-ulang hingga ke baris akhir. 8. Nazam biasanya disampaikan dengan lagu yang agak rancak,lazimnya diiringi paluan rebana 9. Pada masa ini nazam biasanya dinyanyikan dalam majlis-majlis berendoi dan majlis-majlis keagamaan yang lain Perkembangan Nazam di Tanah Melayu Nazam tidaklah begitu terkenal seperti pantun dan syair. Tidak banyak penyelidikan yang telah dijalankan ke atasnya. Bahkan, Vladimir Braginsky (2004:491) berpendapat bahawa hanya dua subgenre puisi tradisional yang masih subur di dalam kesusasteraan Melayu bertulis iaitu pantun dan syair. Perkembangan nazam hanya terbatas kepada beberapa buah negeri, iaitu Terengganu, Pahang dan Melaka sahaja. Mengikut sejarah, nazam dibawa ke Asia Tenggara pada abad ke 16 oleh pedagang dan alim ulama yang menyebarkan agama Islam ke Alam Melayu. Nazam, di samping syair, adalah puisi yang lahir dari kedatangan dan perkembangan kesusasteraan Islam sejak zaman Kerajaan Pasai hingga ke empayar Melayu Melaka. Mereka menggunakan nazam untuk menyampaikan ajaran Islam, mengajar hukum hakam dan kisah Nabi-nabi. Selepas kejatuhan Melaka, Aceh telah muncul sebagai pusat perkembangan dan kekuatan kesusasteraan Islam. Di sinilah lahirnya pengarang dan pujangga Melayu yang turut menghasilkan karya-karya agung. Pada peringkat awal, pengarang-pengarang Aceh telah memperkenal dan menterjemah karya-karya Arab dan Parsi ke dalam bahasa Melayu. Hal ini dituruti dengan percubaan untuk mencipta puisi dalam bahasa Melayu dengan menggunakan gaya atau metrum puisi Arab Parsi. Kegiatan ini menyuburkan perkembangan syair dan nazam. Hasil usaha pengarang-pengarang Aceh ditemui di dalam sebuah naskah pada 1296H/1879M. Di dalamnya terdapat terdapat sebuah puisi diberi jodol Aqidat al Awam. Akan nadham ini Aqidat al Awam Daripada yang wajib bagi agama sudah tamam

terjemah nadham tiada boleh disebutkan kerana gharib lagi miskin kehinaan tiada warith tiada kaum sangat terdagang memintak sedekah mana-mana negeri orang siapa-siapa yang kasih dengan sayang jangan dengki jangan benci jangan wayang kerana sebab hancur hati kedukaan tinggal negeri tinggal kampung percintaan siapa melihat salah silap minta maafkan jikalau kasih dengan insaf tuan baikkan dengan serta nahi kita loghat serta ...........semuhanya tuan angat empat ilmu tua sudah faham dengan tahqiq mana yang salah tuan ubah dengan........... jikalau tuan tiada tahu yang demikian baik tuanku mengikut yang ada dalam suratan satu huruf satu baris satu titik haram atas tuan mengubahkan bertukar balik itulah nasihat daripada hamba tuan kabul supaya di akhirat jadi senang tiada berhadul kerana hamba baharu datang tiada fasih Bahasa Melayu baik tuanku tolong fasrih. (Teuku Iskandar , 1995:438)

Karya ini merupakan puisi yang ditulis dalam dua baris serangkap dan berima di hujungnya. Pada rangkap pertama dan kedua pengarang (atau penterjemah) menyatakan usahanya untuk menterjemahkan puisi tersebut dari bahasa asing, jelasnya bahasa Arab, ke dalam Bahasa Melayu. Puisi yang sedang diterjemahkan itu diistilahkan olehnya sebagai nadham. Di samping itu terdapat sebuah puisi yang dberi tajuk Nalam (Nazam)Peraturan Alif yang disebut oleh Braginsky (2004:752). Nalam (Nazam)Peraturan Alif berkemungkinan dikarang pada abad ke 18. Rangkap pertama dimulakan dengan huruf alif, rangkap kedua dimulai dengan huruf ba, ketiga dengan sa dan seterusnya. Nazam ini mungkin diperbaharui dan menjadi Nazam Alif Ba Ta yang agak terkenal

laut yang dalam Percaya Rasul alaihissalam Suruh dirikan agama Islam (Ba) Baru hukum akal Qidam dan Baqa sedialah kekal Tak dapat lagi hendak disangkal Jika hendak faham kajilah akal (Ta) Tajamlah akal menuntut ilmu Supaya jangan kita tersemu Rajinkan belajar jangan jemu Pada yang lain jangan diramu (Sa) sabil tak billah liku bahri Ilmu pengetahuan wajib dicari Supaya menjadi lebai yang qari Banyak rahmat Allah memberi (jim) Jadikan Allah Tuhan yang Kaya Nabi Muhammad Rasul yang mulia Disuruh beriman serta percaya Suruh menyembah Tuhan yang esa (Ha) Hadis Quran buat ikutan Kasi agama serta amalkan Jangan diingkar suruhan Tuhan Jika diingkar terimalah keazaban (Kho) Khabar yang benar hendak dipercayai Segi agama jangan dicemuhi Agar hidup bahagia berseri Rahmat petunjuk Tuhan cucuri . (Aliff)Allah menjadikan kesekelian alam Langit dan bumi.di Perak. Melaka. Nazam Alif Ba Ta mengandungi 58 rangkap. Rangkap pertama bermula dengan huruf alif.Nazam ini memperkatakan tentang kemuliaan agama Islam. khasnya tentang ketinggian ilmu dan iman. rangkap kedua bermula dengan ba dan seterusnya.

iaitu mengandungi lebih daripada lima perkataan dan mencapai hingga dua puluh sukukata. iaitu puisi yang terdiri dari dua baris menepati huraian Zaaba bahawa Nazam adalah puisi yang rangkapnya dihitung dua-dua serangkap dengan skima rima a-a. Kedua puisi yang dipetik di atas memperlihatkan ciri-ciri nazam yang dikenali pada hari ini.Gani. Dari sudut gaya bahasa nazam banyak menggunakan perkataan yang berasal dari bahasa Arab terutama perkataan yang berkaitan dengan agama Islam. Pada masa sangat umum syiriknya Dengan sebab sangat banyak jahilnya Maka menunjuklah ia akan kita Dengan bujuk bagi nasihat yang nyata Tunjuk pula hingga perang dengan pedang Maka nyatalah agama putih terang . (Harun Mat Piah. Bezanya nazam tidak mempunyai pembayang maksud.. Ciri ini juga membezakannya daripada pantun dua kerat. Skima rima ini tidak terlalu rigid dan boleh juga menjadi a-a.2000:494-500) Struktur Nazam. kedua-dua baris adalah maksud. Rima syair ialah a-a-a-a sementara rima nazam ialah a-a atau a-b. Contohnya: Puji itu bagi Allah yang tunggal Yang tiada ada baginya itu misal Yang menunjuk atas wajib wujudnya Itu oleh ni kainat samuhanya Maka salatul-Llah dan salamnya Itu turun kedua atas Rasul-Nya Muhammadin yang dibangkit akan dia Dengan surah tauhid Tuhan yang sedia. Sesuatu rangkap mesti dikaitkan dengan rangkap-rangkap yang lain untuk membawa satu tema utama dan tema itu adalah tema keagamaan. Dalam hal ini ia menyerupai pantun dua kerat. d-b dan d-e. b-b. c-b. d-a. b-a. Nazam juga berbeza dari syair yang kebanyakannya mengandungi empat perkataan sebaris dengan sepuluh sukukata. Serangkap nazam tidak boleh berdiri sendiri.1994:286). Naskah awal nazam yang ditemui ditulis di dalam tulisan jawi. Mohamad Shaidan. Baris nazam mungkin lebih panjang daripada syair dan pantun. c-a. Ciri yang signifikan di dalam nazam ialah ia dimulai dengan puji-pujian dan pengucapan syukur terhadap Allah SWT dan selawat ke atas nabi.( sumber: Wahyunah Haji Abd.

cerita hikayat dan sebagainya. Selain menyampaikan pengajaran agama. Dan ini memberikan kesatuan dan ikatan seperti tali yang merangkai bait-bait atau rangkap-rangkap tersebut. masa kanak-kanak. remaja. Sebahagian besar isinya membicarakan ilmu tauhid. Contoh nazam yang demikian ditemui dalam Tajus Salatin yang berbunyi: Bahawa bagi raja sekalian Hendak ada menteri demikian Yang pada suatu pekerjaan Sempurnakan segala kerajaan Menteri inilah maha tolan raja Dan peti segenap rahsianya sahaja Kerana kata raja itu katanya Esa ertinya dan dua adanya . (sumber: Harun Mat Piah. surah. yang disebutkan berturut-turut iaitu salasilah keturunannya. pemuda. tauhid. Nazam berfungsi sebagai media pembelajaran agama. Namun syair telah mengalami perubahan dan digunakan untuk menyampaikan cerita sejarah. Syirik dan sebagainya. Nazam juga menyerupai berzanji yang mengandongi doa-doa. khasnya untuk masyarakat yang tidak mahir di dalam bahasa Arab dan tidak mampu membaca kitab-kitab yang lebih tebal. nazam juga telah digunakan bagi menyampaikan nasihat dan panduan kepada pemerintah dan pemimpin. Hal ini jelas dinyatakan di dalam Nazam Mukadimah daripada kitab Tanbih al-Kusla: Telah tamat nazam ini dengan berkat Nabi kita yang dibenarkan mukjizat Aku nama nazam ini Mukadimah Bagi orang baru belajar ilmu Allah Ini bermakna dari segi isi. Ciri-ciri ini selaras dengan makna nazam pada asasnya iaitu merangkai misalnya merangkai mutiara atau merangkai bunga-bunga pada satu tali. iaitu mengenal dan memahami sifat 20.Petikan di atas adalah dari Nazam al-Jawahir al-Samiyah. puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad saw. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad. Terdapat kosa kata dari Bahasa Arab dan istilah agama seperti salatul-Llah. Rasul. serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Syair juga pada mulanya digunakan untuk tujuan menyampaikan ajaran agama. Dari segi bentuk dan isinya menepati definisi nazam yang dihuraikan di atas. 1977:288). hingga diangkat menjadi rasul. nazam tidaklah seluas pantun dan syair yang meliputi seluruh bidang dan kehidupan manusia. Baris-baris yang mengandungi puji-pujian ini diulang-ulang supaya dapat memberi kesatuan tema kepada keseluruhan nazam yang disampaikan. Dari aspek isi.

Nazam tersebut adalah hasil terjemahan daripada Nzam Arzal an-Nas oleh Ahmad bin Haji Abd. Tuk Engku Besar Terengganu juga telah mengarang beberapa buah buku agama yang ditulis dalam bentuk nazam.Maka menteri yang demikian perinya Ada keadaan raja dirinya Jika raja dapat adanya itu Dapat peti rahsianya itu.Raof.Ula yang dikarang oleh Al-Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin al-Idrus yang terkenal dengan nama Tuk Engku Besar Terengganu. Mengikut Mohd. Kaum wanita pula . Dia iaitu matahari yang lebih cahayanya Dan anbia lainnya itu bintangnya ia Mana samakan dia oleh Rasul yang lain Pada tingginya itu dan murahnya ia Dan ialah laut yang sangat luasnya Dan ombaknya yang limpah pada alam ini ia Dan ialah awan yang menghamburkan hujan Pada daratan rata dan lautnya ia Lagi ialah angin yang dilepaskan dia Dengan tiada hingga pada alam ni ia Nazam juga menjadi kesenian yang dipraktikkan di Melaka. Mengikut Zaaba naskah nazam yang terkenal ialah kitab Kitab Kanz al. Mokhtasar. Sebuah daripadanya terbit beberapa kali dan luas penyebaran khususnya di Terengganu. 1989:283). Kaum lelaki membaca nazam di surau di antara waktu maghrib dan Isyak terutama pada bulan Rabiul Awal. yang merupakan Mufti negeri Melaka tahun 1944. Di Melaka terdapat sebuah teks nazam berjodol Tanbih al-Kusla.Ali Bachik (2004:10) perkembangan nazam di Melaka berlaku di kalangan kaum lelaki dan kaum wanita. Sirat al-Nabawiyyah. dan Sullammal-Taufiq. Nazam yang ditemui termasuklah Tahfat al-Wildan. Kebanyakan nazam beliau mengandungi kisah hidup Nabi Muhammad sejak baginda dilahirkan. Nazam Kanz al. al-Jawahir al-Saniyyyah. Tanbih al-Kusla lebih merupakan buku permulaan dalam ilmu fikah. khususnya untuk anak-anak sekolah. (sumber: Harun Mat Piah.Ula menceritakan riwayat hidup Rasullullah Saidina Muhammad itulah Rasul yang tinggi Zat dan sifat dan nisab dan perangai yang mulia Dan ia ituah langit yang ke atas bandingnya Dan anbia lainnya tu bawahnya ia.

Nazam juga dibaca dengan rentak pendek panjang dan penekanan kepada sukukata yang keempat. Lagu atau intonasi zikir untuk Nazam yang dibaca di surau-surau. khasnya ibu-ibu dan nenek-nenek. Baris kedua dimulakan dengan pendek dan rendah pada sukukata yang pertama dan tinggi dan panjang pada sukukata yang kedua. Mereka memberi maklumat bahawa Nazam-nazam tersebut dilagukan selepas sembahyang fardhu sementara masuk waktu seterusnya. Lagu Nazam Lazimnya Nazam disampaikan dengan berlagu. Orang-orang perempuan. sering menggunakan nazam untuk menidurkan anak-anak dan cucu mereka. Nazam-nazam itu dimiliki oleh beberapa orang respondennya yang pernah belajar di pondok pengajian agama semasa mereka masih muda. Lagu nasyid untuk nazam yang disampaikan di tempat-tempat keramaian khasnya majlis-majlis keagamaan. Pengulangan perkataan dan ungkapan yang terdapat pada nazam adalah sesuai untuk diserapkan ke dalam zikir . Baris pertama dimulakan dengan intonasi panjang dan tinggi pada sukukata yang pertama. Secara umum lagu nazam boleh dibahagikan kepada dua kategori. iaitu dengan lebih ditinggikan dan dipanjangkan. Mu/hamm /ma/durrr /Ra/sull /lul/Lahhh /.membaca nazam sambil menganyam tikar pada waktu malam. Laa /i/laa /ha/ ill /lal/Lahhh /. atau setelah selesai mengaji Al-Quran. Melodi seperti ini boleh disebut sebagai melodi terbuka dan mudah disesuaikan dengan bilangan sukakata nazam yang tidak terhad. Ka/mi/mu/ laa /na/zam/i/ nii /de/ngan/na/ maaaa /(12 sukukata) Al/lah/yang/memm /be/ri/fa/ hamm /kan/a/ga/ ma /12 sukukata) Deng/ki/pa/ daaa /nya/sau/da/raaa /se/ke/ lian (11 sukukata) Sau/da/gar/Me/ sir /ya/Al/lah/Na/bi /Yu/sof /di/jual/kan /(15 sukukata) Lagu Nasyid Di dalam majlis-majlis keramaian nazam dilagukan dengan lagu yang lebih rancak dan nada yang lebih tinggi untuk menimbulkan kemeriahan tetapi lembut dan terkawal sesuai dengan senikata yang berunsur keagamaan Mengikut catatan Mohd . diikuti dengan pendek dan rendah pada sukukata kedua. sesuai untuk tempat seperti surau. Salami Simon (1990:56) menemui beberapa buah nazam yang ditulis dan disampaikan di dalam bahasa Jawa khasnya di daerah Sungai Besar Selangor. Lagu zikir Lagu zikir menggunakan nada yang rendah. Sukukata yang akhir setiap baris diberi penekanan. Hal ini diulang pada sukukata ketiga dan keempat hingga ke akhir.

Nazam boleh dinyanyikan tanpa muzik pengiring dan boleh juga diiringi dengan alat muzik percussion seperti gendang dan rebana. maka nazam lebih merupakan partisipasi bersama. Selain di tempat-tempat belajar. Orang ramai yang datang ke sesuatu majlis seringkali akan turut bernazam bersama-sama ahli kumpulan. Pada masa ini. Jasin. Syair mempunyai bentuk melodi yang panjang. nazam lebih merupakan aktiviti rakyat yang dilagukan di kampung-kampung terutama di tempat-tempat belajar agama. Jika syair merupakan persembahan yang dibawa oleh tukang syair yang dianggap mempunyai kebolehan istimewa. Lagu nazam lebih mudah dan tidak memiliki range nada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang mencabar kemampuan seorang penyampai. Nazam biasanya dinyanyikan secara beramai-ramai sedangkan syair disampaikan secara solo dan memerlukan vokal yang baik. Keharmonian irama syair akan terjejas jika bilangan sukukata tidak terkawal. meninggi. Berbeza dari syair yang berkembang di pentas-pentas persembahan khasnya bangsawan. bernada melankolik. Melodi syair hanya dapat dibawa dengan baik jika bilangan sukukata tidak melebihi lapan. dan beralun. Sehingga sekarang terdapat lagu-lagu nazam yang dinyanyikan di dalam upacara berendoi. Kumpulan nazam sekolah-sekolah ini sering pula mengambil bahagian dalam acara-acara kemasyarakatan seperti perkahwinan. nazam juga dinyanyikan oleh kaum wanita semasa mendodoikan anak. Tujuannya untuk memudahkan pelajar-pelajar mengingati dan menghafal bahan-bahan yang dipelajari. khatam Al-Quran. Di negeri Pahang dan beberapa tempat lain. Perbezaan lagu nazam dan syair Lagu nazam berbeza dari syair. Adab membaca mesti dimulakan dengan duduk tertib dan memberi salam dan membaca bismillah. lagu ini lebih popular di Tanjung Bidara dan Tanjung Keling. Seniman Agung P. Serkam dan Muara Sungai Duyung. Irama nazam lebih rancak dan temponya cepat. Dengan Bismillah kami mulai Alhamdulillah wassala tannabi . acara berendoi disebut sebagai bernazam.Ali Bachik (2004:15). pesta-pesta kebudayaan. Contohnya. Nadanya lebih rendah dan tidak memerlukan lantunan atau ketinggian suara atau pernafasan yang baik .Ramlee mempopularkan lagu Naam Sidi menjadi lagu Gambus Jodoh (dari filem Madu Tiga) dan Tolong Kami Bantu Kami (daripada filem Tiga Abdul). berselawat atas nabi. Kumpulan-kumpulan nazam semasa juga telah menggubah irama-irama baru yang sesuai untuk menyanyikan nazam untuk menjadikan kesenian ini lebih menarik khasnya untuk menarik minat generasi muda. Terdapat juga lagu nazam yang diserapkan ke dalam lagu-lagu oleh pencipta-pencipta lagu moden. Ia merupakan penyertaan beramai-ramai bukan sahaja oleh pelajar-pelajar yang menyertai kumpulan nazam tetapi juga pendengar-pendengar yang kebanyakannya tidak boleh membaca atau tiada kesempatan membaca. lagu yang paling banyak digunakan untuk nazam ialah lagu yang dikenali sebagai Abdaubis yang berasal dari berzanji. Hal ini tidak terjadi di dalam nazam kerana iramanya boleh disesuaikan dengan panjang pendek sesuatu baris. Lagu-lagu nazam biasanya disampaikan secara beramai-ramai oleh murid-murid sekolah agama rakyat. Terdapat beberapa versi lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan-kumpulan yang bergerak di Merlimau. mendayu.

Nazam juga berkembang di dalam kesusasteraan Urdu. pengajaran atau kritikan dan sindiran. Pahang dan di Parit. lazimnya mengandungi isi yang berbentuk naratif. Aktiviti ini juga dijalankan di Ulu Tembeling. Fungsi dan penyebaran nazam tidaklah seluas penyebaran syair dan pantun. Besut. Kemaman dan Dungun. Nazam dibahagikan pula kepada nazam nasri (bahasa berirama). Perak. lagu-lagu Nazam di Terengganu lebih pelbagai ragam dan banyak variasinya sementara lagu-lagu yang didapatinya di Melaka agak monotonus. Secara beramai-ramai di masjid atau surau sambil menunggu masuk waktu sembahyang tujuannya juga untuk menghafaz seperti di atas. Zaman zaman ya Rasullah Zaman Nabi di Tanah Mekah Wafatnya Nabi di Madinah Meninggalkan anak Siti fatimah Mengikut Harun Mat Piah (1989:307). Sebagai rumusan dapatlah dilihat bahawa nazam disebarkan melalui beberapa cara: Secara beramai-ramai atau perseorangan oleh penuntut-penuntut sekolah agama untuk memudahkan menghafaz. .Dengan takdir Ilahi Rabbi Sampai makdud yang dicitai Seorang anak cita yang lama Sekarang kami sudah terima Seorang anak diberi nama Kami ayunkan bersama-sama Emas dan perak kami ayunkan Anak ditaruh di daam buaian Tali ayunan kami pegangkan Emas dan perak kami nyanyikan Di antara lagu yang sangat terkenal di dalam acara berendoi ialah Dendang Siti Fatimah atau Dondang Siti Fatimah. Dalam bahasa tersebut. Nazam mengalami pembaharuan dan menjadi sebahagian puisi popular pada masa ini dengan adanya rakaman dan penyebaran yang luas. Dalam kesusasteraan Urdu. misalnya Sifat 20. nazam merujuk kepada puisi objektif. dan nazam taweel yang bermaksud puisi panjang. Beliau menemui beberapa kumpulan nazam yang aktif dalam daerah Kuala Terengganu. Selain daripada kesusasteraan Melayu.

2000. 1989. Akademi Pengajian Melayu.Gani. alangkah bagusnya kalau saya dapat menuntut ilmu nazam dari puan.. Kamus Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau. 8/1L. 2004.m yusof said. Universiti Malaya. berkhatan.. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. .2. Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi. Maulidil Rasul dan sebagainya Secara berkumpulan sambil bekerja menganyam tikar dan sebagainya Secara perseorangan ibu-ibu ketika menidurkan anak Rujukan Braginsky. Jalan Pinggir.Hons (Universiti Sains Malaysia). 11:14 PM amthraxs said. rencana telah tersiar di akhbar dan majalah misalnya Dewan Sastera. Universiti Brunei Darussalam. Kamus At-tullab Arab-Melayu . (Universiti Putra Malaysia). Dewan Masyarakat..1995. Puisi Melayu Tradisional.. Doktor Falsafah. Kamus Besar Bahasa Indonesia.A. Seksyen 8. Mastika dan lain-lain sejak tahun 1967. Kuala Lumpur Darulfikir. Dewan Bahasa. 1935. Mohamad Shaidan.A. M. Harun Mat Piah. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad. 1994. 40000 Shah Alam Bermaustautin di Selangor sejak tahun 1974 Kelulusan Akademik: B. Wahyunah Haji Abd. Alamat Tetap: No. ade simpan tak lagu-lagu nazam ni ? 12:19 AM Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me zurinah hassan Tarikh /tempat lahir: 13 Jun 1949. Puan. Pengalaman Menulis: Karya-karya berbentuk sajak. 1935.. Balai Pustaka Teuku Iskandar. Alor Setar Kedah. Hussain bin Unang. Puisi Melayu Lama Berunsur Islam. Jakarta. khatam Quran. Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu. 1988. cerpen.Secara berkumpulan atau koir sebagai persembahan pada majlis-majlis di sekolah-sekolah agama Secara berkumpulan di dalam majlis-majlis keramaian kenduri kahwin. Jakarta. Posted by zurinah hassan at 7:32 PM 2 comments: ahmad s. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.The Heritage of Traditional Malay Literature..

Pantun dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara di samping bertujuan untuk menyindir. Pantun merupakan bentuk puisi tradisonal yang terdiri daripada empat baris serangkap. Setiap rangkap tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya rangkap-rangkap tersebut memerlukan beberapa rangkap lain untuk melengkapkan keseluruhan idea. berisikan pepetah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau. sindiran bahkan ejekan. Berikut dipaparkan contoh-contoh pantun empat rangkap yang meliputi tema kasih sayang. Hendak mengenal orang berbangsa. yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap rangkap terbahagi kepada dua iaitu rangkap pembayang atau sampiran dan maksud. Mengikut sejarah. lihatlah kepada budi dan bahasa.Keindahan Bahasa Melayu: Gurindam. Pada orang tua jangan derhaka. May 20. Kata "seloka" diambil dari bahasa Sansekerta. empat perkataan sebaris. Contoh-contoh Gurindam: Barangsiapa meninggalkan sembahyang. seperti rumah tiada bertiang. Biasanya ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair.Pantun dan Seloka Gurindam adalah satu bentuk Puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama. Baris pertama berisikan semacam soal.Pantun dan Selokaskip to main | skip to sidebar Keindahan Bahasa Melayu Sunday. Kalau mulut tajam dan kasar. terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari empat baris. supaya Allah tidak murka. masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawapannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. kelak ditimpa bahaya besar. mempunyai rima a-b-a-b dengan beberapa variasi dan pengecualian. pantun wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu menulis dan membaca lagi. Contoh-contoh Pantun: Sirih junjung sirih pinangSirih kami susun bertingkatAdat dijunjung pusaka dikenangBangsa berbudi hidup muafakat Sirih junjung sirih pinangSirih kuning diberi namaAdat dijunjung pusaka dikenangHidup berbudi muafakat bersama Sirih kuning sirih daraSirih tanya berserta cincinHidup beradat aman sejahteraBudaya lama tetap terjamin Sirih kuning diberi namaSirih tanya berserta cincinHidup berunding muafakat bersamaBangsa mulia budaya dijamin Orang Jawa turun ke dusunSinggah sejenak di pinggir kotaKami bawa sirih tersusunSudilah sepiak pembuka kata Seloka merupakan bentuk puisi Melayu Klasik. sloka . PANTUN adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman. adat dan nasihat. 2007 Gurindam. berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersuka-suka.

As social criticism was rare or hidden so was the criticism of genre. to help students of the Malay language to know its rules of literary composition. who unfortunately was classifying Malay genres from the point of influence of Indian. as the main problems and initial work have been solved by earlier users. besides the hikayat and the ceritera or cerita but not discussion about them. What are the genres of Malay literature? Harun Mat Piah et al (1993) in their Kesusasteraan Tradisional Melayu. In early works there was only mention of the different genres of the pantun. Persia or Arab. This is easy enough. But classification proper/improper came with the British colonial scholar-officer Winstedt. to classify. beginning as early as Aristotle. It has been discussed over time and is still being discussed by writers like Lewalski (1986) and Beebee (1995). and sometimes mixed into functions. to a certain extent. Malay literature has a different tradition of literary discourse. His categorisation was based on form and structure. While doing so he progressed over his British predecessor. they too approach their task of writing within the parameters of the established genres. beginning with the oral and often clouded over by a strict feudal system. But he has at least one serious student. based on family resemblances and common features. Raja Ali Haji in his Kitab Pengetahuan Bahasa mentioned and defined many literary words . have named them as follows: . when these two did not help differentiate enough.Contoh-contoh Seloka: Sudah bertemu kasih sayang Duduk terkurung malam siang Hingga setapak tiada renggang Tulang sendi habis berguncang A HARVEST OF GENRES Muhammad Haji Salleh The problem of genre as a literary issue has found very early critics in western literature.generic ones included. And there is no doubt that from the point of view of the authors themselves. in order that one may focus better and study similar things in their own categories. It is natural to categorise. seloka. But it must be said too that genres are mere guidelines to certain rules and qualities of the many forms used in literature. and syair. It was Za`ba who in his Ilmu Mengarang Melayu (first published in 1934) quite consistently found categories.

Bayt 24.Masnawi 28.Prosa berirama (prosa lirik) 18.Terasul 13.Perbilangan adat 10.Seloka 5.Ruba` 26.Marhaban 31.Peribahasa berangkap 17.Bahasa berirama 14.Endoi 23.Berzanji 30.Kata adat 9.Talibun 7.Ghazal 29.Teromba 11.Hadrah .Nazam 25.Syair 3.Tambo 12.Dikir (zikir) 20.Qasidah 32.Rejang 19.Gurindam 4.Pantun 2.Teka-teki 22.Sastera Rakyat Sastera Hikayat Sastera Panji Sastera Epik Sastera Sejarah Cerita Nabi-nabi dan Tokoh-tokoh Islam Sastera Kitab Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan Kepustakaan Ilmu Tradisional.Pantun Seloka 6.Perbilangan 8.Kit`ah 27. For poetry alone Harun (1989:38-39) has found these terms 1.Peribahasa berirama 16.Sesomba 15.Jampi dan mantera 21.

the borders are unweildly and on a closer look. teromba. prosa berirama dan prosa lirik.and pantun. in the act of narration proper genres are mixed -. gurindam. seloka. the art of making leather puppets. But it is also true that while there are generic parameters that help the author in his composition like the hikayat. It not a stage play. talibu. This may be seen throughout its history. Thus in the oral narratives one finds poems. we know that these are mere generalised categories. In written historical works there are pantuns. complete with songs and dance and action is a mixed genre. in fact even into the present. and accompanied by a whole orchestra. the theatrical story that has actors moving in circles or into scene. teka-teki. two written historical works have elements of the oral in the songs. Look at the following for example: Tajuk mahkota melur bersunting . neither is it a musical.another unique form that defies category . Here the division overlap with the western. peribahasa berangkap. anecdotes. So is the ritual curing ceremony of the main puteri. We do not even have words for it in the language. the dialogue and the formulaic scheme of composition. But the similarities perhap stop here. eventually Harun used only 12 as the basic forms Malay poetic expression: pantun . mantera. teasing and so on. So is the wayang kulit (puppet theatre . rituals etc. syair. songs.as it too contains music. rhythm and musical quality of the syair. In Malay literature there are many that may not be defined or measured against the western ones. dialogues. In the syair sometime we find the pantuns.elements from various other genres are employed to enhance the effect and quality of the work. prose and drama. However. and to further blur categories many of the elements of both are present in the other category too. From the evidence of literary texts we know that there are the main genres like poetry. which in effect changes the mood.) Another complicating element and division that of the oral and written. where a cure is effected through poetic words and gestures. legends. syair. stock phrases.Puisi-puisi sukuan. as they are more discernible with clear differences. what more in English. verse capping session. Thus Sulalat al-Salatin and Hikayat raja-raja Pasai.Dabus 34. genealogies. tales etc. nazam.33. The makyong. dikir.

pantun and a half-syair: Batang seri di dalam puan Padi di dalam bermangku nila Akan berseri gerangan tuan Hati di dalam bagaikan gila Padi di dalam bermangku nila Serahi di dalam puan Hati di dalam bagaikan gila Sebab berahi kepadamu tuan Jikalau tuan mudek ke hulu Pintakan sahaya kembang kemboja Jikalau tuan mati dahulu Nantilah saya di pintu syurga Berang-berang sangat berosak hati Kerana bertemu emas pelangki. The preceding verses are monorhymic syair. Oxford (MS Malay e. a narrative of a woman s emotions aver several days. a popular form and highly in demand.Tara mahkota berayun sunting Berkembang bunga kemunting Dung-dung uma ayun tinting. ten. Kalau ada gelundi pahit Minum serbat di dalam gelas Kalau ada budi yang baik Sepanjang hidup dapat dibalas. eight. There are other forms that are based on the alif-bata-ta (the Jawi alphabet) the rejang (fortune telling through auspicious times and dates and the Pak Bongsu Membilang Malam. However. making it a half. 2(R). The pantuns themselves are a great anthology of the collective creative genius. Berjalan tinting lusir berlari Berayun tinting tangan menari Indah bijak Laila bistari Yang bijaksana Laila jauhari. but finally the form changes into the pantun. six. and even twenty. A second example is excerpted from the conclusion of the Syair Berang-berang now in the Bodlein. . It has developed from the 2 line to the four. it will be noticed that two extra lines are added to the pantun.

in speeches. Siti Fatimah turun mandi Titi sampai melentuk Siti sampai berlari Aku minta putarkan hati si Anu Jantung limpanya Pulang kepada aku Lupa makan minum Lupa mandi lupa tidur Tidak lupa kepada aku Tidak lupa siang dan malam Habis kulit dengan tulang Baru lupa engkau kepada aku. mantera. the many paces of the marriage ceremonies. of the Petalangan (Tenas Effendi (tth):55). in the songs. the dondang sayang. Pucuk perena daun perena Ketiga dengan pucuk api-api Baginda Ali minta guna Siti Fatimah turun mandi.The pantuns themselves are present in the mantera. Upacara Pengobatan Tradisional Masyarakat Petalangan Desa Betung. The following is an exmple of the pantun in the mantera or incantation. in letters and also not least in love-making. Or listen to this Balian curing incantation. Anak itik anak ayam Terbang menyisi-nyisi langit Kecil sebesar biji bayam Mengandung bumi dengan langit Kota bumi selebar dulang Kota langit sekembang payung Duduk di tanah sekepal semula jadi Tumbuh rumput tarung temarung Alam besar diperkecil Alam kecil dihabisi Tinggal alam dalam diri Mana alam dalam diri? .

Ke2) Kuala Lumpur. Antologi Sayari Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama. Stallneckt.(Cet. Comparative Literature. Za`ba. 1973. Southern Illinois University Press. Beebee. Dewan Bahasa dan Pustaka. mixed to help them give a mould for their talents and themes. Frenz ed. Zalila Sharif dan Jamilah Haji Ahmad (ed. 1975 Warisan Budaya Melayu. Mohd Taib Osman.For Malay authors it seems that genres are mere guidelines. Dewan Bahasa dan Pustaka. Thomas O 1995 The Ideology of Genre. Petaling Jaya. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ditjen Kebudayaan. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. University of Pennsylvania Press Harun Mat Piah 1989 Puisi Melayu Tradisional: Suatu Pembicaraan Genre dan Puisi. Proyek Pengembangan Media Kebangsaan. University Park. References Alisjahbana. Zaman Baru. they inspire and please and entertain rather than bore the audience. Tth. Jakarta. P & K. (first published 1934) 1971 Ilmu Mengarang Melayu. . Kuala Lumpur.) 1993 Kesusasteraan Melayu Tradisional. Dep. Carbondale. dan Horst. Newton P. that are quite fluid. Sutan Takdir 1971 Puisi Lama. Dewan Bahasa dan Pustaka. They assist and provide alternatives rather than hinder. For the dynamic author they may be combined and recombined. Jakarta.

Pengkelasan puisi Melayu boleh dibuat berdasarkan bentuk. dapat dikatakan perkembangan puisi Melayu tradisional telah bermula secara bersama dan sezaman dengan perkembangan prosa Melayu tradisional. Berdasarkan kajian oleh ramai sarjana. sama ada pada jumlah perkataan dalam baris.6 Peribahasa berangkap 3 Rujukan [sunting] Definisi Definisi lama puisi ialah karangan berangkap. Abbas Bandung. dan fungsi. gelintar Banyak daripada puisi Melayu tergolong dalam genre tradisional yang muncul dalam zaman sebelum berkembangnya tradisi tulisan pencetakan. . Puisi Melayu . dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa.Wikipedia Bahasa Melayu. tetapi juga mengjangkau alam mistik. seloka.4 Talibun 2. jenis-jenis puisi Melayu tradisional terbahagi kepada dua belas iaitu pantun. pengajaran agama. Tidak dapat dipastikan tarikh sebenar sejarah mula perkembangan puisi Melayu tradisional. talibun (sesomba). gurindam. [sunting] Pantun Rencana utama: Pantun Perkataan pantun dikatakan berasal daripada perkataan Bahasa Sanskrit paribhasya atau Bahasa Jawa parik yang bererti pari atau peribahasa dalam Bahasa Melayu[3]. Isi kandungan [sorok] 1 Definisi 2 Jenis-jenis puisi Melayu 2. Puisi dalam Bahasa Melayu larut dalam jiwa masyarakat Melayu tidak hanya sebagai satu hasil kesenian. berperanan sebagai wadah pemeliharaan adat.Zuber Usman 1975 Kesusasteraan Lama Indonesia. teka teki. Ini dapat dibuktikan dengan kehadiran banyak genre puisi tradisional dalam karya hikayat dan cerita-cerita rakyat. Karangan ini terikat kepada bentuknya yang khusus dan tetap. Menurut sasterawan negara. ensiklopedia bebasPuisi Melayu Dari Wikipedia Bahasa Melayu. Lompat ke: pandu arah. syair. isi/tema. puisi ialah karangan berangkap yang khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. hiburan. ensiklopedia bebas. rima dan irama. Ke5) Melaka.5 Mantera 2. dan jumlah suku kata. dan dikir (zikir)[2]. Berdasarkan kepada pengkelasan ini. [sunting] Jenis-jenis puisi Melayu Puisi Melayu termasuk dalam golongan karya kesusasteraan bentuk bukan cerita (non-naratif). nazam. prosa berirama (prosa lirik). Za'ba.2 Gurindam 2. pertahanan. (Cet. pengajaran ilmu pengasih.1 Pantun 2.3 Teromba 2. pembinaan sahsiah. peribahasa berangkap. teromba. jumlah baris dalam rangkap. dan kepercayaan[1].

seperti madu Besar lagi cintaku bagi Tuanku (lord of the land)) Antara persamaan yang boleh dilihat adalah ia menggunakan puisi sebagai gambaran cinta. tema/isi. tinggi dari langit Dalam dari laut. Gurindam Barus. Tumpang di rumah Tok Lela. dan adat pantun naratif/cerita Contoh pantun cinta dan kasih sayang: Dari Mentakab ke Sungai Mati. dan sebagainya[6]. empat kerat. dilereng gunung (kurunci tangkai gelap mekar . Asal usul perkataan gurindam adalah daripada Bahasa Sankrit dan dikatakan memasuki Bahasa Melayu melalui Bahasa Tamil iaitu 'kirandum'. Brandsetter pula. pantun bermaksud satu cerita (karangan) panjang berirama yang dinyanyikan dengan iringan muzik. enam kerat.Antara penulisan klassik Tamil yang mempunyai bentuk pantun telah dikarang antara kurun ke dua hingga kurun ke lima dalam tempoh cankam. mempunyai jumlah silables sekata setiap baris. iaitu puisi yang tersusun dalam struktur empat baris serangkap. Dari segi tema pula memunculkan jenis-jenis pantun seperti yang berikut: pantun kanak-kanak pantun cinta dan kasih sayang telatah dan cara hidup masyarakat pantun teka teki pantun puji-pujian/sambutan pantun nasihat. Di Sumatera. jumlah barisnya tidak tetap. Struktur puisi gurindam terdapat dua: terikat dan tidak terikat. Contoh rangkapnya adalah:nilattinum perite vaninum uyarntanru nirinum arala vinre carar karunkor kurincip pukkontu perunte nilaikkum natanotu natpe (Tevakulattar: Kuruntokai. fungsi dan penyebarannya[5]. Timbullah insaf di dalam hati. agama. Menurut Dr. 3) Terjemahan (Besar dari bumi. gurindam juga dikenali dengan nama Muslihat Acheh. Manakala dalam masyarakat Melayu pula. dalam Bahasa Tagalog disebut tonton yang diucapkan dalam aturan yang tertentu[4]. pantun bererti kuantrain. Pemandu ramai penumpang pula tetap setia [sunting] Gurindam Rencana utama: Gurindam Gurindam terkenal dalam masyarakat Melayu terutamanya di Sumatera. . Dalam Bahasa Sunda. Daripada pengkelasan inilah maka timbullah apa yang disebut pantun dua kerat. Singgah bermalam di Tangga Batu. Lagak Minang. dan sebagainya. dan pecahan gambaran pada dua baris yang sama. Pantun dapat dikelaskan berdasarkan kepada bentuk/struktur. perkataan 'pantun' berasal daripada akar kata tun yang boleh dikesan dalam Bahasa Jawa iaitu tuntun. Bagi bentuk gurindam yang tidak terikat pula. Bentuk gurindam terikat terdiri daripada dua baris serangkap dengan rima akhirnya yang sama. lapan kerat.

manakala rima akhirnya bebas. nilai. [sunting] Talibun Rencana utama: Talibun Definisi umum bagi talibun menurut Kamus Dewan (2005) ialah sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris. undang-undang yang tetap dan kata-kata adat[7]. kok ibarat dasar pusaka. tak dek hukum tak mengambil. kok segar disiram. Terdapat banyak pengertian teromba. dan hukum-hukum hidup bermasyarakat. berapalah sukunya dua belas. enam baris. Teromba juga dikenali dengan nama-nama seperti terasul. singkap daun ambil buah. Di dalam sebuah teromba disisipkan dengan beberapa jenis puisi tradisional lain. ada yang menyatakan bahawa teromba sebagai perbilang adat. pendapatan pun belum ada. [sunting] Teromba Rencana utama: Teromba Teromba terkenal dalam masyarakat Minang yang kuat berpegang kepada adat Perpatih. pandangan memandang satu nan lain. Jumlah baris dalam setiap rangkapnya tidak tetap. kok selaman sepermainan. duduklah pula sepelarasan. Talibun disebut juga dengan nama seromba dan mempunyai . kok ibarat umur baru bertukar muda. mati hukum Allah. semenda bersemenda. kok darah belum setampuk pinang. orang ke awak. dan salasilah. putus dengan dibagi. tambo. Dari segi bentuk. kalau begitu kedatangan saya ini. manakala rima akhir setiap baris pula tidak sama. enam Teraci enam Gunung Pasir. teromba berbentuk bebas. kok jalan kurang pasa. pandangan pun belum banyak. atau dua puluh baris yang bersajak di hujungnya. dua belas Muar dua belas Jempol. ibarat pergi ke huma. adat. Contoh teromba adalah seperti berikut: Merisik dalam adat istiadat perkahwinan Adalah saya bak kata orang. awak ke orang. duduk berperuntungan. diharuskan pula semenda-menyenda. gurindam. seperti pantun. iaitu bersuku-suku. pengalaman pun belum jauh. kok sejamban seperulangan. kok putus kata di pangkal. Sesebuah teromba lazimnya mengungkapkan gagasan pemikiran yang tinggi berkenaan peraturan. adapun kedatangan saya ini sama-sama faham. dan peribahasa.

Dari situ timbullah unsur-unsur kuasa magis seperti semangat dan roh yang dianggap sebagai memberi kesan kepada sesuatu perkara yang dihajati secara langsung kepada unsur-unsur magis tersebut. atau matar. Pawang atau bomoh adalah ahli-ahli penting yang menguasai dan mengamalkan mantera. kenderaan. perasaan. Kepercayaan ini berkait rapat dengan pengaruh animisme yang diwarisi secara turun-temurun. Mantera boleh digolongkan sebagai sejenia puisi Melayu tradisional berbentuk bebas. fenomena alam. kerana tidak terikat kepada jumlah baris yang sama dalam satu-satu rangkap. Menyahut panggilan apabila dipanggil ke istana Pukul tabuh larangan Palu gong pelaung Titir canang pemanggil Yang capik datang bertongkat Yang buta beraba-raba Yang tuli leka bertanya Yang kecil terambin lintang Yang jarak tolak-tolakan Yang pendek bertinjau-tinjau Yang kurap mengekor angin Yang pekak pembakar meriam Yang buta pemghembus lesung Yang lumpuh penghalau ayam Yang pekung penjemuran Yang kurap pemikul buluh [sunting] Mantera Rencana utama: Mantera Istilah mantera berasal daripada kata mantra. irama. Walau bagaimanapun. dan tekanan suara yang tertentu sesuai dengan tujuan perbomohan atau sesuatu perkara yang dihajati. Seri Dangomali! Hendak kirim anak sembilan bulan. cuca. Talibun mengungkap persoalan yang berbagai bergantung kepada konteks cerita induknya. Mereka membaca mantera dengan nada. . segala pengasuh. bahasa yang padat puitis. dan tradisi yang terdapat dalam sesebuah cerita lipur lara. mantr. Puja Padi: Seri Dangomala. Lazim isi talibun berkisar kepada pelbagai perkara dan objek. Segala inang. dalam Bahasa Sanskrit yang bermaksud nyanyian memuja tuhan atau pemujaan penyebutan kata-kata tertentu bagi memperolehi sesuatu yang dihajatkan yang mempunyai kesamaan dengan jampi serapah. puja. sembuh. seperti senjata.bentuk yang hampir sama dengan prosa lirik atau prosa berirama[8]. Mantera tergolong dalam kelompok puisi. perlakuan manusia. dan takal. manakala rima askihrnya pula tidak tetap. kerana pengucapan dalam bentuk mantera menggunakan kata-kata yang tersusun dalam bentuk rangkap. talibun berbeza dengan prosa lirik dan prosa berirama kerana talibun merupakan sebahagian sahaja daripada cerita yang diambil prosa lirik. Keakraban masyarakat Melayu silam dengan alam sekitar mendorong kepada timbulnya kepercayaan-kepercayaan bahawa alam sekitar mempunyai pengaruh dan kuasa yang menentukan sesuatu perkara dalam kehidupan mereka. pakaian. tawar. mempunyai makna yang tersirat. negeri.

Kesimpulan yang paling mudah. Pengaruh karya Luis Borges. Peranan peribahasa dalam majlis-majlis rasmi mahupun dalam kehidupan seharian mereka adalah sebahagian daripada budaya Melayu yang sopan walau semasa menegur. lidah pendeta. kias ibarat. baik dalam dalam sebaris atau lebih. Yang tak sama dipersamakan. perbilangan. Pengaruh besar Luis Borges tersebut menjadi landasan kepada penghasilan karya . menyindir atau mengkritik secara halus. baris-baris dalam peribahasa tidak berkaitan antara satu sama lain. sastera sentiasa berkembang dengan mewarisi penemuan generasi sebelumnya sebagai asas penulisan atau setidak-tidaknya rujukan. Tua menjadi muda. Gagasan daripada aktiviti-aktiviti kesusasteraan kotemporari turut mempengaruhi produksi gagasan-gagasan dalam pemikiran para ilmuwan. Ia sentiasa berkembang untuk mengisi seluruh pemikiran masyarakatnya. Karya-karya sastera termasuk puisi dalam konteks kotemporari berkembang sejajar dengan penemuan kerangka ilmu-ilmu sosial ataupun kebudayaan. Yang tak tinggi dipertinggikan. Jorge Luis Borges. Peribahasa juga disebut dengan nama peribahasa berirama dan mempunyai beberapa variasi seperti bidalan. Peribahasa juga berfungsi sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam kemasyarakatannya dan media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya[9]. dan tamsil. pepatah-petitih. Jean Baudrillard. Hijau seperti air laut. Yang tak kejap diperkejapkan. perumpamaan. Aspek stilistik dalam sastera untuk menemukan format ideal persembahan karya. Jangan beri ngilu dan pening. Dari segi bentuk. peribahasa berangkap terbina dalam dua keratan yang sejajar. jangan beri demam. Tinggi seperti bukit Kaf.Jangan beri sakit. Kecil menjadi besar. Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi « Dunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang ZamanDunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang Zaman ~ Koleksi Puisi Klasik Dan Moden Yang Segar Sepanjang Zaman ~Rumah Pautan Laman Tentang Blog Pantun Penyair Chatroom Lirik Forum Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi Oleh Azman Ismail SESUNGGUHNYA sastera dalam semua genre sejak era Plato hingga kepada pengkritik Anthony Giddens adalah kekuatan keilmuan sesebuah bangsa. Tidak sebagaimana pantun. salah seorang pemikir pascamoden paling provokatif pada dasarnya mewarisi idea-idea serta pandangan penulis Argentina. The Garden of Forking Path (1941) terhadap Baudrillard sangat ketara. [sunting] Peribahasa berangkap Peribahasa tergolong dalam jenis puisi warisan Melayu dan sangat banyak ditemui dalam kesusasteraan Melayu tradisional.

tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum. Sesuatu yang kongkrit atau abstrak. ketinggian akal budi Melayu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada dimensi alam. keyakinan dan dorongan manakala budi pula ialah akal atau daya fikir yang memahami untuk memahami sesuatu. antara dapatan kajian tersebut ialah hidup berteraskan agama Islam. Dr. puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik tentang akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. baru-baru ini. berbaik-baik sesama makhluk. sentiasa bermufakat. pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu. Hashim berkata. Penciptaannya oleh golongan bijak pandai Melayu secara anonimus. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. gurindam. budaya. bersifat kasih sayang dan mensyukuri nikmat Allah. Masyarakat Melayu tradisional juga menekankan menanam budi. seloka. tidak membuang masa. Menurut Pensyarah Sastera. pantun. Hashim Musa. seloka dan nazam. pengalaman-pengalaman praktikal dan ilmu warisan turun-temurun nenek moyang mereka. kolektif dan akumulatif dalam deretan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat itu. Begitu juga dalam konteks sastera Melayu. halus berbudi bahasa. yang praktikal ataupun teoritikal. katanya ketika membentangkan kertas kerja pada seminar Antarabangsa Psikolinguistik di Putrajaya. beradab. kesejahteraan dan kejayaan dalam masyarakat. merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah. Unsur lain yang turut ditekankan ialah setia kepada ketua yang adil. syair dan gurindam menggabungkan antara estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan. Beliau berpendapat. Prof. Bagaimanapun kolonialisme dengan pelbagai unsur budaya Barat secara bertahap turut mempengaruhi nilai-nilai itu hingga kejatuhan sepenuhnya alam Melayu pada . berdikari. Simulacra and Simulation (1981). menghormati hak dan milik. Pengertian paling mudah ialah budi mewakili tempat perasaan. syair.Bondrillard. Genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Memukau Ketinggian nilai cerapan terhadap unsur-unsur tersebut membolehkan karya-karya sastera Melayu tradisional mempunyai falsafah serta keupayaan akal budi yang memukau. Kekuatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai akal budi tersebutlah yang menjadi inti kepada kekuatan tamadun Melayu di Nusantara sejak lebih 1. simpulan bahasa.000 tahun lalu. kesedaran. Puisi-puisi Melayu lama dengan jelas menyatakan komponen teras hati budi Melayu sebagai paksi dan panduan perlakuan kepada anggota masyarakat demi menjaga kerukunan. Pengaruh daripada puisi tradisional seperti nazam. amanah. berbudi dan bertakwa serta taat kepada ibu bapa. Sarjana-sarjana Melayu membahagikan 26 teras ketinggian akal budi Melayu berdasarkan pantun. gurindam dan peribahasa.

puisi-puisi Melayu lama sebaliknya melontarkan suatu imej pendidikan dan pembinaan manusia dan kemanusiaan yang berasaskan Islam melalui epistemologi melalui pintu-pintu puitik. maklumat. dalam aspek komponen pandangan alam semesta masyarakat Melayu boleh disimpulkan kepada enam prinsip. ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Di taman puisi itu. dalam konteks epistemologi. Dalam erti kata lain. Pandangan-pandangan itulah yang terus dipegang kukuh dalam puisi-puisi tradisional Melayu. para pengarang Melayu berjaya menemukan satu kaedah dalam puisi-puisi mereka untuk menyebarkar nilai akar dan budi tanpa mengetepikan aspek estetika. keindahan sentiasa berada pada tahap tertinggi. Dapat disimpulkan secara umum. Namun. Pengetahuan yang luas Teks-teks puisi tradisional walaupun mengandungi unsur-unsur imaginatif atau fantasi. kemahiran teknologi. kebaikan dan keindahan. etika dan akhlak yang dibawa oleh Islam tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada keududkan akal dan budi Melayu hingga ke hari ini. tambahnya. Antaranya. Aspek komponen nilai. Hashim berkata. masyarakat Melayu meletakkan segala ilmu pengetahuan. etika dan akhlak pula berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang apa yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. Ia sekali gus mempengaruhi bentuk-bentuk. Semuanya berpadu secara harmoni. Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi. Keberadaan puisi-puisi Melayu lama sesunggunya sesuatu yang unik. kehalusan dan kesenian dalam bentuk bahasa dan reka cipta dalam bidang seni sastera. Nilai-nilai serta makna moral tersebut dikaitkan dengan Islam yang mula menjadi inti utama kekuatan peradaban di Nusantara sejak abad ke-12. seni tampak dan seni persembahan Melayu juga membentuk sebahagian daripada epistemologinya. Misalnya. banyak memperlihatkan penyimpangan tentang realiti dunia dengan alam sesudah mati. Sementara itu. isi. Faktor Islam. pengalaman dan warisan budaya menjadikan puisi-puisi Melayu lama sama sekali berbeza dengan karya-karya dalam tradisi kepenyairan Barat. moral. Kemurnian nilai. namun ia tetap empiris dan rasional kerana disokong oleh pengetahuan yang luas para pengarangnya. pandangan alam semester (worldview) dan komponen nilai serta akhlak atau faham nilai. Sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. tema dan cara penyampaian genre-genre kesenian tradisional Melayu yang digabungkan dengan pemahaman lengkap tentang unsur alam dan warisan. jika puisi Divine Comedy oleh Dante Alighieri atau Goethe dalam naskhah drama Faust dikaji. meletakkan Allah sebagai sumber atau pusat panduan tertinggi dalam pemikiran serta aktiviti. Keindahan. Tidak ada kontradiksi yang atau bahkan dieksploitasi secara . epistemologi. Ia sama sekali berbeza dengan mana-mana karya klasik di seluruh dunia. moral. tumbuh berbatang dan bertangkai gaya. peralatan dan prasarana kehidupan di dunia.sejak awal abad ke-20.

tradisi <!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--> Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walau bagaimana maju sekalipun sesuatu masyarakat. kemasukan pelbagai bentuk dan jenis puisi dari luar telah memperkaya puisi Melayu hingga berjumlah lebih kurang 30 jenis puisi. teromba. dabus. talibun. teka-teki. terasul. ia masih memerlukan maklumat daripada hasil-hasil kesusasteraan lamanya. nazam. Pantun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah . Puisi Melayu Tradisional « Qaryafikir AboutQaryAciptAQaryArekA Qaryafikir perihal tentang perkongsian bijak Puisi Melayu Tradisional September 21. Kelahiran puisi yang bersifat tempatan. Begitu juga dengan corak pemerintahan serta nilai-nilai tinggi mesyarakat tersebut. kesusasteraan. mantera. hadrah. syair. marhaban. mengembangkan puncak potensi kreatifnya. seloka. qit ah. jampi. bait. perbilangan. rejang. Terdapat dua kategori puisi dalam bahasa Melayu. iaitu puisi terikat dan puisi bebas (lihat lampiran). dikir@zikir.umum qdetactive @ 9:11 am Tags: budaya. peribahasa berangkap. Pemahaman yang mendalam terhadap Islam di kalangan pengarang-pengarang Melayu meletakkan puisi-puisi mereka tidak ada nilai hagemoni dan ancaman terhadap kebudayaan mana pun. ghazal. dan berzanji.hagemoni antara pengarang dan masyarakatnya. endoi. Memang diakui. Puisi-puisi Melayu lama? Pandangannya sama sekali berbeza.ilmiah. Hasil-hasil kesusasteraan itu merupakan dokumen maklumat penting tentang tamadun masa lampau masyarakat. Pemikiran di dalamnya disanjung dan dianggap sebagai pemberi pedoman kepada masyarakat silam.bahasa melayu. 2008 Difailkan di bawah: artikel. tambo. rubai. Setiap baris mengutarakan keharmonian dan kedamaian sejagat tanpa membezakan keturunan atau bangsa. melayu. pantun seloka. berzanji. fobia dan ketakutan kontradiksi telah berabad-abad menghantui dalam pemikiran rasional bangsa-bangsa Barat mulai daripada Aristoteles sampai Anthony Giddens. perbilangan adat. kata-kata adat. masnawi.kesusasteraan. Ini kerana kebudayaan mereka dibangun dalam proses rasional tersebut yang akhirnya membuahkan puisi-puisi kolonialisme yang menyokong penjajahan terhadap bangsa Timur. Ia lahir di atas pandangan bahawa setiap kebudayaan di muka bumi ini berhak untuk hidup secara merdeka. puisi. gurindam. Dalam perkembangan puisi tradisional Melayu terdapat jenis-jenis seperti pantun.

dan mempunyai antara empat hingga lima perkataan. Pantun sebagai milik semua lapisan masyarakat. Terdapat juga pantun-pantun yang pembayangnya mempunyai hubungan dengan maksudnya. <!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--> pembayang maksud <!--[if !vml]--><!--[endif]--> leh itu. pantun puji-pujian atau sambutan. Setiap serangkap dapat menyelesaikan keseluruhan idea. dari segi tema dan isi. Bagi setiap baris pantun ada jeda di dalamnya. Banyak pendapat dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji tentang asal usul istilah pantun. kakinya diletak dalam perahu. Sebab itu. Winsteadt dan Van Ophuijsen. Sebab emas budi terbuang. telatah dan cara hidup masyarakat. Pantun mempunyai unsur estetika alamiah yang bersifat bertentangan. Setiap pantun mempunyai rangkap-rangkap yang berlainan. Pantun-pantun ini memiliki gaya bahasa dan lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat. dan setiap rangkap membawa persoalan yang sempurna. Menurut Harun Mat Piah (1989). pantun dapat dibahagikan keada tujuh iaitu pantun kanak-kanak. pantun nasihat. Contohnya: <!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !mso]--><!--[endif]--> Sapu tangan berkaki merah. Zainal Abidin Ahmad(Za ba). Maksudnya berdiri sendiri (kecuali pantun berkait). mampu membawa berbagai-bagai tema. persoalan dan mesej. antara ciri-ciri pantun ialah berskema rima a/b /a/b yang terdiri daripada dua komponen. dan pantun naratif atau cerita. pantun teka-teki. berpasangan.Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa pantun adalah satu-satunya puisi Melayu tradisional yang paling asli dan lahir di rantau Alam Melayu. istilah-istilah yang merujuk kepada jenis-jenis pantun. Contohnya: Pantun Budi Bunga Cina di atas batu. agama dan adat. Jatuh daunnya ke dalam ruang. Adat dunia memang begitu. Buah langsat kuning mencelah. . antaranya oleh Pijnappel. Setiap barisnya mempunyai antara lapan hingga sepuluh suku kata yang sesuai dengan pernafasan normal. Hoessein Djajadiningrat. pantun kasih-sayang . pantun budi dan sebagainya bukanlah tergolong sebagai jenis tetapi lebih jelas sebagai pengelasan tema yang boleh berubah-ubah menurut tafsiran dan penumpuan pengkaji. Luka di tangan berdarah merah. Senduduk tidak berbuah lagi. Luka di hati tak dapat nak tahu. pantun cinta dan kasih sayang. seperti pantun kanak-kanak . Wilkinson. iaitu pembayang atau sampiran dan maksud. Penjenisan pantun berdasarkan bentuk dan strukturnya yang tetap. dan berangkapan.

Hidup aman dikenang orang. Sumber: Zainal Abidin Bakar (penye). Dalam gurindam juga kadang-kadang terdapat ciri puisi seperti asonansi. Bukannya manusia iaitulah syaitan. Meskipun terdapat unsur bebas dalam gurindam berkenaan. Bentuk yang terikat biasanya terdiri daripada dua baris serangkap. tetapi pengisiannya tidak menurut puisi Sanskrit atau Tamil (Za ba: 1965). Budi dan emas sama dijunjung. Budi tuan saya tak lupa. Gurindam adalah puisi dua-dua baris. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . Perkumpulan lelaki dengan perempuan. Ia merupakan pinjaman dari segi istilah saja. 1991. jika berangkap tidak tentu jumlah baris serangkap. Baik bergalas baik tidak. jumlah perkataan sebaris. keagamaan. Tanam lenggundi tumbuh kelapa. hampir sama dengan syair dua baris atau nazam. Baik berbalas baik tidak. pantun Melayu. Gurindam merupakan sejenis puisi yang tidak terikat atau tiada tentu bentuknya (sama ada terikat atau tidak). Kejahatan seorang perempuan tua. Kebanyakan orang yang muda-muda. Tempat pipit membuat sarang. dan gaya bahasa tertentu. rima akhir bagi dua baris adalah sama dan tiada had bagi jumlah keseluruhan barisnya. Itulah iblis punya penggawa.Sudah dapat gading bertuah. Terbit bunga pucuk mati. dan pengajaran. Dalam setiap dua baris itu terdapat timbal antara baris pertama dan baris kedua. Kepala keada hamba-hamba raja. seperti tidak ditentukan jumlah perkataan bagi setiap baris. Sesebuah gurindam sarat dengan tema dan perutusan yang bersifat nasihat. Di situlah syaitan tempatnya manja. Puisi jenis gurindam dirujuk kepada Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji (lihat lampiran 3). Di situlah syaitan tempat berkuda. Bentuk yang tidak terikat tergolong sebagai puisi bebas. Tanduk tidak berguna lagi. Buli-buli bertali benang. Sudah terpahat di dalam hati. dan mempunyai rima atau tidak. tetapi unsur-unsur terikatnya lebih banyak. aliterasi.sama ada berangkap atau tidak. Asal budi sama dikenang. Contohnya: Ini Gurindam Fasal yang Kesembilan Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Padi dan nanas tanam di tanjung. Gurindam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa istilah Gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit dan masuk ke bahasa Melayu menerusi bahasa tamil.

syair dalam bahasa melayu mempunyai beberapa variasi yang bergantung kepada bentuk rimanya iaitu: <!--[if !supportLists]--> i. Selepas itu. Dalam perkembangan persuratan Melayu selanjutnya. <!--[endif]-->Tiga baris serangkap dengan rima a/a/b. <!--[endif]-->Empat baris seirama (monorhyme). Hamzah Fansuri. Menurut Harun Mat Piah(1983). Syair berbahasa Arab yang terawal ialah catatan batu nisan Sultan Malik al-Saleh (1297 M) di Pasai. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. Semenjak itu. Singaura: Pustaka Melayu. seorang tokoh ulama dan pujangga melayu merupakan individu yang telah menghasilkan syair dalam bentuk yang lebih Melayu dengan cukup berkesan dan ilmiah temanya. Orang Melayu mula berkenalan dengan syair sejak zaman awal bertapaknya Islam di alam Melayu melalui pengkajian kitab yang terdapat bentuk syair seperti kitab Al-Luma . (penye. <!--[endif]-->Empat baris berkait. Fusus al-Hikam. Jika orang muda kuat berguru. sama ada dalam bahasa Arab mahupun bahasa Melayu. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/b/b. <!--[if !supportLists]--> viii. <!--[if !supportLists]--> vii. . <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/b. syair terus berkembang pesat dengan bentuk yang lebih mantap dan tekal. Bentuk inilah yang paling dominan dalam masyarakat Melayu walaupun terdapat juga variasi-variasi bentuk yang lain. Selepas itu terdapat syair berbahasa Melayu yang pertama di batu bersurat atau prasasti Minye Tujuh (1380 m). c/c/c/d.Di situlah syaitan punya jamuan.). Sumber: dipetik daripada Harun Aminurrashid. <!--[endif]-->Dua baris serangkap dengan rima a/b. <!--[if !supportLists]--> iv. 1989). <!--[if !supportLists]--> vi. (memerlukan beberapa rangkap) <!--[if !supportLists]--> ii. Adapun orang tua yang hemat. <!--[if !supportLists]--> iii. Dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu terdapat penggunaan syair. variasi bentuk syair ini membuktikan bahawa syair tidak terhad kepada satu bentuk sahaja walaupun bentuk empat baris serangkap. Dengan syaitan jadi berseteru. Syair Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun berasal dari Arab-Parsi namun syair Melayu tidak beracuan syair daripada tradisi Arab atau mana-mana puisi Arab-Parsi tetapi dalam bentuk dan acuan asli masyarakat Melayu (Harun Mat Piah. Bentuk konvensional syair Melayu mengandungi empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. syair Melayu sudah menyimpang daripada bentuk syair Arab yang menjadi tiruannya. Syaitan tak suka membuat sahabat. d/d/d/d dan seterus nya. Al-Insan al-Kamil yang dibawa oleh pengembang agama Islam ke Melaka. 1990 dalam Kajian Puisi Melayu. Menurut Harun Mat Piah (1989). <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/b/a/b. <!--[if !supportLists]--> v.

Endoi merupakan tradisi lisan berbentuk perbuatan yang disambut oleh masyarakat Melayu dalam majlis keramaian seperti kenduri kahwin untuk memeriahkan suasana. Zahirnya sifat menyatakan isma. 2000 dalam Puisi Melayu Lama Berunsur Islam. berbudi bahasa dan menghormati ibu bapa. menceritakan kisah-kisah nabi. puisi ini juga bertujuan untuk memberikan panduan dan pengajaran kepada masyarakat khalayaknya. Jasa berhimun ialah pengenalan. Muhammadar Rasullullah Bismillah itu permulaan nama. Harganya tidak dapat ternilaikan. 1989). endoi berfungsi untuk menyatakan rasa kesyukuran ibu bapa atas kelahiran anak sulung yang diadakan ketika upacara bercukur rambut anak yang berusia tujuh hari. di rimba dan pekan.). Manakala syair bukan cerita ialah syair agama. Sinarnya cerah cahaya sejati. syair sejarah. Teman berbeka suluh berjalan. Secara khususnya. dan memperkatakan tentang pengajaran Islam seperti rukun islam. Ikutlah aku merata hutan.w. Kuasanya bersukat digunakan.dengan rima a/a/a/a lebih luas digunakan. Keadaan zatnya bersama-sama. di darat. Hiasan penyata polan si polan Sumber: dituturkan oleh Haji Abd. Kedah keada Wahyunah Haji Abd. . Endoi sebagai bentuk puisi tumpang menggunakan bentuk syair. syair panji. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu. dan kitab suci al-Quran. Contohnya: Ucapan Mencukur Rambut Budak Kecil Bismillahirrahmaanirrahim Lailahaillallah. syair nasihat dan tema-tema lain yang berasingan. Sebuah dunia belinya bukan. Rahim Shafie. Jasa seorang ialah taulan. Endoi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Endoi berasal daripada kata endul yang bermaksud buaian (Harun Mat Piah. Sukar bercerai sehingga mati. syair keagamaan. Berdasarkan isi dan tema. Contohnya: Syair Kelebihan Ilmu: Ilmu Itu Bekalan Hidup Berkata ilmu akulah sultan. nazam dan juga antun sebagai wadah penyampaiannya. Antara persoalan yang disampaikan dalam puisi endoi ialah menceritakan salasilah dan riwayat hidup Rasulullah s. Di laut. syair Melayu mempunyai tujuh jenis tema yang berbentuk cerita(bukan naratif) iaitu syair romantis. Kerajaan aku darat dan lautan. Langkawi. Jahil berseru akulah syaitan.a. Gani dan Mohamad Shaidan (peny. dan syair kiasan. Ilmu itu gemala sakti. Asal puncanya lamun didaati. menyampaikan nasihat kepada anak-anak agar berbuat baik.

Penjara besar besar besi kursani. Rejang menumpang bentuk syair atau pantun. Dipecahnya empat nazirnya Adam. Tidur berendam airnya mata. Hai segala nur-ul-khatam. 1985). nasihat. Tikus jantan masuk penjara. Tikus jantan masuk penjara. Contohnya: Rejang Hari Bulan Tujuh hari bulan rejangnya tikus. masyarakat di Nusantara ini mempunyai cara-cara yang tertentu untuk meramal hari-hari yang baik dalam sebulan. Biasanya . Delapan puluh hari alqah namamu. sedangkan pantun atau syair memiliki rima yang tetap. Biasanya. Hilanglah akal lenyap bicara. genre ini hampir menyerupai bentuk pantun dan syair. Cuma berbeda pada rima akhir yang tidak tetap. buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dipecahnya pula sekian alam. Selain itu.Kadim dan taat setia lama. Oleh itu. Dendaru oi apa selaku ini. Perbuatan Maharaja Jaya Dewata. Penjara besar besi kursani. Seratus dua puluh hari alamah namamu. Rejang Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rejang menumpang bentuk syair atau pantun yang menggunakan nama hari atau hari bulan berdasarkan firasat. Sumber: Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (peny. Empat puluh hari nutfah namamu. Rahman Kaeh. Hal ini dapat dilihat dalam puisi rejang seperti Ketika Rejang yang dikatakan ada hubungan dengan hubungannya dengan ramalan waktu manakala Rejang Ketika dikaitkan pula dengan raksi (nasib baik atau buruk mengikut perkiraan waktu). Ciri-ciri rejang ialah rejang terdiri daripada empat baris serangkap. Yusof Md. ada kaitannya dengan ramalan bintang atau astrologi (Mohd. Kalau terkenang sifat yang bagus. tetapi ada pula yang berhubungan seperti syair. pengisian dalam rejang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Fajar Bakti. Nor dan Abd. dua baris pertama tidak berhubungan langsung. Rahim bapamu turun ke ibumu. . Istilah rejang mengikut Wilkinson. Hari atau hari bulan dikaitkan dengan nama-nama binatang.) 1996 dalam Warna Sari Sastera Melayu Tradisional. dua baris pertama merupakan pembayang dan dua baris berikutnya merupakan maksud. Bahkan kalau diteliti lebih lanjut. teladan dan pengajaran. rejang ini hampir sama dengan pantun berkait. Hilanglah akal lenyap bicara. Dendam oi apa selaku ini. reaksi dan kepercayaan tertentu.

Shah Alam: Marwilis Publisher.w. serima (monorhyme) dan seterusnya. Temanya selalu berhubung dengan keagamaan. dan rukun iman. Dikir/Zikir Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Menurut Harun Mat Diah (1989). dan rasul-Nya Nabi Muhammad s. dan puisi bentuk nazam ini boleh dibawa secara berlagu seperti nasyid dan qasidah.D. berendoi dan sebagainya. Maulidur Rasul. Buat amal jangan leka jangan lena. 1999 dalam Syair Rejang. Brahim bin Ampuan Hj. dan keilmuan. dan menyampaikan nesihat dan pendidikan.t. c/c. Jangan kamu lalai pada nafsu hati. zikir yang bermakna puji-pujian terhadap Allah s. Tidak tahu bila samaikan ajalnya. Bentuk puisi ini biasanya digubah oleh ulama menurut kaedah dan pertimbangan puisi Arab. Tema dalam puisi nazam selalunya berhubung dengan persoalan keagamaan. pelajaran tauhid.a. Mesej yang terkandung dalam nazam menggambarkan fungsinya yang tersendiri antaranya menyampaikan peristiwa sejarah seperti hal-hal yang berkisar dengan perjalanan hidup atau riwayat Nabi muhammad s. Oleh itu mari kita sama-sama. 1989. Pada Tuhan kita kembalilah sudahnya. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Pahit mati itu bukan macam jadam. akhlak dan sebagainya. Sejenis puisi yang terikat.a. Nyawa sampai batang leher baru tentu. Puas hati tidak sesalkan dirimu.a. pendidikan.Sumber: dipetik daripada Ampuan Hj.. Sumber: dipetik daripada Md. Antara ciri-ciri khasnya ialah terdiri daripada dua baris serangkap dengan jumlah perkataan dan suku kata di dalam sebaris antara 10-12 suku kata. Isinya tidak sempurna dalam dua baris. Contohnya: Nazam Ajal Oleh Hj. Bukan pula macam api boleh padam. Nazam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Nazam berasal daripada istilah Arab nazam yang bererti puisi.w. Tengah. Kita ini akan matilah sudahnya. dan keilmuan.w. skema rimanya ialah a/a. Pada Tuhan kita datanglah asalnya. Pada umumnya nazam digunakan dalam menyampaikan ajaran Islam yang meliputi perihal Nabi Muhammad s. khatam al-Quran. b/b. himpunan Puisi Klasik. Yang kedua. pendidikan. Ahmad Mufti Kalau sungguh kamu yakin. Ali Bachik (Iladam). Benar tidak bila ada amal kamu. menyamaikan pengajaran agama seperti ilmu tauhid. dikir berasal daripada perkataan Arab. Penyebaran dan fungsi nazam dalam kehidupan masyarakat Melayu tidaklah seluas pantun dan syair. Penyelenggaraan dan Analisis Teks Disertasi Ph. Ingat-ingat hai saudara masa itu. Bentuk nasyid dan zikir menjadi wadah penyebaran nazam dan biasanya disamakan dalam majlis-majlis keagamaan seperti sambutan awal Muharam. Isinya pula menyentuh tentang hal-hal agama. Ada juga yang bertemakan nasihat. . fikah.w.

Dari segi bentuk. tidak tentu. Sentiasalah didapat daripada yang sempurna.w. majlis perkahwinan dan sebagainya. di samping sebagai pengawal nilai sosial dalam masyarakat seperti nilai kerjasama. dan tidak terikat kepada bentuk yang tertentu. pengajaran atau tentang Nabi Muhammad s. Allah humma salli Allah.w. Dikir/zikir biasanya terdiri daripada ungkapan-ungkapan sejajar yang puitis. Cahaya bulan empat belas petunjuk yang sempurna.t. Dikir/zikir juga merupakan puisi yang mengandungi isi tentang unsur-unsur agama.a. dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. jumlah perkataan dan suku kata dalam sebaris. dikir/zikir juga sebagai ejen penyebaran dan pemantapan nilai-nilai positif dan akhlak yang baik keada masyarakat khalayaknya. Pada kasih penghulu kita Muhammad. . Dikir/zikir yang diucapkan atau yang dinyanyikan dalam upacara maulidur Rasul biasanya mengandungi unsur dakwah.w. Allah Muhammadun sahu ya Allah. dikir/zikir berfungsi sebagai alat pendidikan atau didaktik iaitu mengingati khalayaknya tentang perkara-perkara yang baik dan yang perlu diikuti.Dalam perkembangan puisi Melayu tradisional. puji-pujian.w.w. selain itu dikir/zikir sebagai alat hiburan di majlis-majlis sosial seperti majlis sambutan pembesar. Kadang-kadang dikir/zikir mengambil bentuk-bentuk puisi yang lain seperti pantun. Allah he salli dona Allah. dan Nabi Muhammad s. Rangkap ini diulang-ulang sehingga adakalanya beberapa rangkap sebelum rangkap isi.t. puisi dikir/zikir bermakna puisi puji-pujian.a. mungkin mempunyai atau tidak mempunyai rangkap. Contohnya: Dikir Dabus Allah hee Allah huu ya Allah. ungkapan puji-pujian (zikir) terhadap Allah s. Selain itu. (selawat) disusun sehingga membentuk satu rangkap yang tersendiri. Dikir/zikir tergolong dalam kesusasteraan rakyat kerana penyebarannya dilakukan secara lisan.a. Begitu juga rangkapnya. sama ada tentang ibadat. seperti dalam tarian dabus. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. Pada permulaan puisi. Berdasarkan isinya. Dikir/zikir dituturkan dalam upacara yang tertentu.a. dan upacara sambutan maulidur Rasul. hormat-menghormati. dan isinya penuh dengan puji-pujian dan kemuliaan terhadap Nabi Muhammad s. Allah hee Allah huu ya Allah. permainan kompang/hadrah. Jumlah baris dalam serangkap. mantera dan nazam. Hee Allah Allah wabiza aalihi. dikir/zikir sebagai gambaran masyarakat terutama dalam aspek kebahasaan dan nilai-nilai estetika. Akhir sekali. Puisi ini dinamakan dikir kerana setiap ungkapan atau kata-kata maksud atau isi puisi yang dipaparkan diselang-selikan dengan kata-kata atau ungkapan puji-pujian terhadap Allah s. syair. Allah hee Allah huu ya Allah.w. Baddal hee ya maula. serta menjauhi perkara-perkara yang buruk atau dilarang sama ada dari aspek agama (Islam) atau nilai masyarakat. dan ajaran-ajarannya. bertolak ansur dan sebagainya. Hati rindu kepada Nabi Muhammad. dikir/zikir merupakan puisi bebas.

agama. Puisi rubai diterjemah ke dalam bahasa Inggeris oleh Edward Fitzgerald (1809-1883) dan ini menjadikan rubai Omar Khayyam begitu terkenal.Baddal hee ya maula. . b/b. perkataan dan suku kata dalam sebaris. Contohnya: Kemuliaan Insan Peri permulaan keadaan insan. Rubai dalam bahasa Melayu pertama kali diperkenal oleh Bukhari al-Jauhari dalam teks Taj al-Salatin. nasihat dan sejarah. Masnawi dalam bahasa Melayu diperkenalkan oleh Bukhari al-Jauhari menerusi karangannya Tajus Salatin. Masnawi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Masnawi identik dengan penyair terkenal Parsi. kekuatan. Apabila Parsi menerima Islam. pengajaran. Allah hee Allah huu ya Allah. terutama dalam karya agungnya Mathnawi Ma nawi. Tokoh yang identik dengan rubai ialah Omar Khayyam (1132). Sumber: didokumentasikan oleh Ahmad Ali Salikin. Budi itulah sungguh pohon ahsan. dan seterusnya. kepandaian. Walaupun begitu. Genre puisi ini bertemakan puji-pujian tentang kehandalan. puisi tersebut menjadi sebahagian daripada puisi warisan Islam. 1996. Secara keseluruhannya. dan sejarah. Itulah ingatkan dirimu yang berirfan. Contohnya: Budi Dengarlah olehmu. masnawi berfungsi sebagai panduan. dan Oleh sebab itu. Rubai Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rubai berasal daripada sastera Parsi dan merupakan puisi tertua dalam bahasa tersebut. Puisi ini berbentuk bebas dari aspek baris. Sebagai puisi yang bersumberkan puisi Arab-Parsi. terdapat pengawalan pada rima akhirnya seperti a/a. genre ini tidak berkembang. pengisian dalam rubai selalunya bertemakan falsafah. Dalam puisi Melayu tradisional. Lumut. agama. Perak. Puisi rubai bertujuan untuk panduan pendidikan. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. Rubai karya Omar Khayyam pula telah diterjemah ke bahasa Melayu oleh tokoh bahasa dari Johor iaitu Mejar Dato Muhammad Said bin Haji sulaiman (1868-1955) berdasarkan versi Inggeris yang diterjemah oleh Edward Fitzgerald. nasihat. c/c. pola rima a/a/b/a atau a/a/a/a. dan temanya membawa persoalan yang bersifat falsafah. masnawi tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Isinya dalam satu rangkap. Dengan takdir lagi dengan ihsan. persoalan tasawuf. Supaya mengetahui perinya ini. rubai dikatakan sebagai puisi Arab empat baris. dan kemayhuran seseorang tokoh. hai yang budiman. menakala suku katanya ialah antara lapan hingga dua belas suku kata. dan nasihat kepada khalayaknya. Jalaluddin al-Rumi (1207-1273 M). Dalam Kamus Umum Indonesia. Ada sarjana mengatakan rubai berbentuk sajak yang terdiri daripada empat baris (a/a/a/a) yang selalunya bertujuan falsafah atau tasawuf serta membentuk epigram. Daripada segi cirinya. jumlah barisnya terdiri daripada empat baris serangkap.

terdapat juga qit ah yang ditulis dalam keadaan terkawal. dan terdiri dariada 20 hingga 22 suku kata. Jika lain maka lain jadilah. Pada bahagian akhir. Sumber: Khalid M. Dan budi kurang padamu di sini. Dan Bukhari dengan taju itu fakir. Minta selamat budi sentiasa. Pada umumnya. Jikalau kau dapat harta alam ini. Puisi yang berasal dari Parsi ini merupakan sejenis nyanyian dalam kalangan orang muda yang dalam percintaan. berzanji boleh didapati dalam bentuk iaitu berzanji nathar (bentuk prosa berirama) dan bentuk puisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Karangan Bukhari al-Jauhari. Bahawa ke sini jua namamu.). Seribu syukur keada Tuhannya. pengubahnya menyelitkan namanya sebagai peleraian (takhallus).a. b c. Qit ah bererti potongan. majlis perkahwinan (ucapan untuk pasangan pengantin). yang diulang-ulang. Sudah taju ssalatin fi lawhir. berzanji menggunakan bentuk nazam dan syair yang dilagukan. Tema ghazal berkaitan dengan persoalan cinta. Berzanji biasanya dilagukan untuk majlis-majlis seperti sambutan mauludur Rasul. Rima akhir sesuatu rangkap atau rawi dalam bacaan berzanji ini adalah a/a/a/a. Justeru. Ghazal Ghazal bermaksud puisi bersifat cinta. sama ada cinta sesama manusia ataupun cinta manusia terhadap Tuhan. puisi ghazal berperanan sebagai alat komunikasi yang menyatakan cinta dan kasih sayang. Sungguhpun begitu. Berzanji Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Pada dasarnya. Mintalah budi bagimu cahayai. Panjangnya dalam lingkungan belasan baris. Berzanji bertemakan keagungan Allah dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. Orang yang berbudi itu kayalah. bentuknya ringkas. Sajak puisi ini terdapat pada kata yang di belakang. Tajus Salatin. yakni empat baris dalam satu rangkap. Sebagai puisi tumpang. Perkataannya tidak disukat banyaknya. keratan atau sebahagian. Perulangan juga secara a b. Bukhari yang biasa.Kerana ahsan itu puri budilah. Yang bukan berbudi itu papalah.w. c d dan seterusnya. Dan segala ke sini pun adamu. Jika kamu mahu menjadi kaya. Bagaimanapun. Qit ah Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Qit ah mula diperkenalkan dalam bahasa Melayu melalui Tajus Salatin. majlis bercukur rambut dan majlis khatam al-Quran. secara umumnya puisi ini berpolarimakan a/a. minimum dua baris dan tidak sampai sepuluh baris. baris-barisnya terdiri dariada ayat yang panjang-panjang. Hai Tuhanku. . 1996. sama ada dalam ejaan asalnya (jawi) mahupun dalam terjemahan bahasa Melayu. Hussain(penye.

talibun atau teromba.Puisi qit ah ini diletakkan dalam kategori sajak yang separuh terikat. khususnya tentang pemikiran dalam agama. menyindir terhadap sesuatu kelakuan sesetengah anggota masyarakat melalui peribahasa yang disusun secara sejajar untuk menghasilkan irama tersebut. cerita Pak Pandir. Jika berangkap. dan kadang-kadang mengandungi nada atau perasaan yang asyik dan berkhayal. Dalam kesusasteraan Melayu tradisional. Oleh sebab seloka biasanya digunakan untuk menyindir atau berkias. Fana juga segala yang ada. Jumlah perkataan dalam satu-satu baris pula tidak ditentukan dan kadang-kadang tidak seimbang. pengenal kepada peribahasa berirama ialah nada yang dibawa olehnya. Seloka biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk melengkapkan keseluruhan idea (Harun Mat Piah. Tema qit ah bersifat pemikiran dan renungan yang selalu membawa mesej yang bersifat luhur dan berfikiran tinggi (falsafah). Dari segi bentuk. yang setiap satunya mengandungi 16 suku kata. tidak tentu barisnya dalam serangkap dan tidak tentu jumlah perkataan dalam sebaris. Seloka juga boleh jadi mempunyai rima atau tidak. namun kadang-kadang ada kelainan rima pada baris yang tertentu. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak dapat memahami qit ah lalu menyebabkan puisi itu kurang digemari. iaitu ada yang panjang dan ada yang pendek. . Seloka biasanya mengandungi bahasa yang penceritaannya meleret-leret dan lanjut. Walaupun begitu. dan tidak menterjemahkannya. tidaklah menghairankan mengapa seloka mengandungi banyak peribahasa yang selalunya disusun dengan cara yang senada atau mempunyai irama. Sungguhpun begitu. sehingga kadang-kadang seloka sama dengan peribahasa berirama. makna qit ah sukar ditafsirkan kerana qit ah menggunakan banyak perkataan Arab secara langsung. Fungsi qit ah ialah untuk memberikan nasihat dan pengajaran. Peribahasa berirama tidak mengandungi nada-nada ejekan atau sindiran yang sinis tetapi seloka mengandungi ejekan dan nada-nada sinis. seloka merupakan sejenis puisi bebas dari segi rangkap (sama ada berangkap atau tidak berangkap). yang disusun dalam empat unit. seloka berasal daripada perkataan Sanskrit. seloka biasanya mengutarakan isinya secara mengejek. puisi ini berbeza antara satu sama lain. jika dilihat aspek isi. Seloka tersebut bertujuan untuk menyindir masyarakat yang berperangai seperti watak-watak tersebut. sindiran atau dalam nada jenaka. seloka sama sahaja seperti puisi bebas yang lain seperti gurindam. cerita Labai Malang dan cerita Emak Si Randang. Ehwal Insan Jika kulihat dalam tanah itu pada ehwal segala yang insan. seuntai seloka merujuk keada cerita jenaka yang benar-benar dikenali dalam masyarakat seperti cerita Pak Kaduk. Pada antara hamba dan sultan. 1989). Dalam hal ini. Cirinya hampir seperti syair dari segi pola rimanya. Secara keseluruhan. Tiadalah dapat kubezakan. Dari segi isi. seloka iaitu sejenis puisi yang terdiri daripada yang terdiri daripada dua baris atau dua kerat. Seloka Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Dari segi istilah. Dengarkan olehmu Kulluman alaihi fan.

Secara ringkas teromba berfungsi memberi panduan dan pendidikan tentang cara hidup atau sistem hidup bermasyarakat yang baik dan harmoni melalui adat. Mohd. juga tidak tentu. Berdasarkan struktur visualnya. Kedua-dua gambaran ini berlatarbelakangkan alam Melayu. Jumlah perkataan dan suku katanya dalam sebaris tidak tentu. Puisi seloka tidak digunakan secara meluas sebagaimana peribahasa atau teromba. Fungsinya amat bergantung kepada isinya iaitu untuk menyindir. Secara umumnya. menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat pada satu-satu masa dan zaman. Teromba Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Teromba merupakan susunan adat yang disampaikan dalam bentuk puisi. Talibun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Harun Mat Piah (1989). melahirkan rasa benci terhadap sesuatu kelakuan manusia. dan mengandungi perasaan yang hiba dan rawan. rubai. menggambarkan corak pemikiran masyarakat yang mengamalkannya. memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang dan sebagai alat kawalan sosial atau protes sosial. menempelak seseorang. Bersesuaian dengan sifat halus orang Melayu. Puisi ini menurut beliau merupakan puisi yang memakai kata-kata yang menimbulkan gambaran mata kerana kata-kata yang digunakan dapat menimbulkan pemikiran dan pendengaran tentang imej yang lantang dan bermakna. peraturan dan undang-undang dibentuk. mengejek. Terdapat pelbagai tema talibun yang terungkap dalam cerita-cerita lipur lara . mengekal norma yang tertentu di dalam masyarakat yang telah dipersetujui oleh anggota masyarakat sejak turun-temurun. Teromba ini ada yang berangkap dan ada yang tidak. puisi seloka digunakan untuk mengkritik sebarang perlakuan negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran. iaitu gambaran bunyi seolah-olah kita mendengarnya. Selain itu teromba berfungsi sebagai alat kawalan sosial terutamanya dengan adanya adat. kerana pembentukan teromba jelas berdasarkan kebijaksanaan dan pemikiran yang dalam dan tinggi tentang falsafah hidup masyarakatnya. Demikian juga rima dan jedanya. Isinya mengandungi adat dan peraturan serta norma-norma hidup mesyarakat khususnya tentang undang-undang adat yang diamalkan dalam kehiduan sosial masyarakat yang melahirkan dan mengamalkannya. menyindir dan menempelak. dan ungkapan tradisional (peribahasa berangkap). Taib Osman (1979) mula menamakan talibun ini sebagai ikatan puisi bebas . Fungsi seloka amat terbatas. talibun. Ismail Hamid (1987) mendefinisikan talibun sebagai puisi berangkap tentang perincian sesuatu objek atau peristiwa. peraturan dan undang-undang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hidup bermasyarakat. membentuk dan membina satu masyarakat yang harmoni. Teromba dikatakan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau. syair. Puisi ini dikenali juga sebagai puisi adat. dan umumnya terdapat dalam genre lipur lara (cerita kaba) dalam kalangan masyarakat Minangkabau. dan gambaran objek-objek dalam situasinya masing-masing.sindir giatnya selalu tajam dan bisa seperti mengejek. seloka dapat menggambarkan masyarakat yang melahirkannya iaitu masyarakat yang amat mementingkan keharmonian dan ketatasusilaan. Baris-barisnya memberikan dua macam gambaran. teromba tergolong sebagai puisi tidak terikat kepada perbilangan adat atau kata perbilangan. Teromba kadangkala menggunakan juga puisi Melayu tradisional yang lain seperti pantun.

Teknik pengulangan ini bukan sahaja wujud dalam penggunaan gaya bahasa tetapi pengulangan seluruh puisi tersebut. menegur atau mengkritik seseorang) dan sebagai alat pendidikan atau didaktik. yang merujuk kepada konsep pengulangan ini. Maksud daripada kata-kata ini ialah jika mengkritik (terutamanya menunjukkan kesalahan atau mencela) seseorang dengan menggunakan peribahasa. dan fungsinya. Selain tema. Menurut Harun Mat Piah (1989). tetapi disusun dan dibentuk dengan keindahan terutamanya dalam penggunaan gaya bahasa.Melayu yang didasarkan kepada fungsi puisi tersebut di dalam karya atau cerita tersebut iaitu memerikan kebesaran. Za ba (1966). memerikan kehebatan dan kecantikan sesuatu objek seperti pakaian. perbilangan. Asas pembentukan peribahasa berangkap ialah peribahasa. Menurut Ismail Hamid (1987) pengulangan ini terjadi kerana talibun sangat mementingkan bahasa yang berirama yang menjadi kegemaran masyarakat terutamanya dalam kalangan masyarakat Minangkabau. manusia. Mohd. peribahasa berangkap berfungsi sebagai alat komunikasi. dalam pustaka puisi Melayu tradisional terdapat sejumlah besar peribahasa yang wujud dalam bentuk puisi. Kemungkinan baris-baris itu tidak berhubungan dari segi rima tetapi terjalin dalam hubungan yang seimbang. perumpamaan. memerikan keadaan dan kesibukan atau keajaiban sesuatu peristiwa dan suasana. Seperti bahasa lisan yang lain. Taib Osman (1979) menamakan puisi ini sebagai peribahasa berangkap atau peribahasa berirama. Bahasa yang berirama ini digunakan secara meluas seperti berpidato atau semasa bergurau senda. baik dalam sebaris atau lebih. Umumnya. pepatah. 1989). isi. talibun juga boleh dikenal melalui penggunaan bahasa berulang yang menjadi lumrah dalam pembentukannya. Fungsi utama dan khusus talibun ialah untuk memerikan secara terperinci tentang sesuatu gambaran seperti suasana. Pengulangan ini ditambah pula dengan bentuk-bentuk pemerian yang lain sehingga terdapat pelbagai variasi dalam bentuk seperti engulangan di bahagian permulaan tetapi di bahagian akhir telah ditambah dengan ungkapan puisi yang lain. Selain itu ia berfungsi sebagai pembebas tanggungjawab perseorangan terhadap suatu kekuasaan (Alan Dundes. lidah pendeta. teliti dan menyeluruh. sikap dan kelakuan manusia. talibun merupakan gambaran pemikiran masyarakat khalayak yang mementingkan perincian tentang sesuatu. peribahasa berangkap juga boleh dikenal pasti berdasarkan ciri-ciri yang terdapat ada aspek struktur. peribahasa berangkap ialah ungkapan peribahasa yang terdiri sekurang-kurangnya dua keratan yang sejajar. benda dan sifat manusia dalam bentuk yang ringkas. sama ada secara formal (digunakan dalam adat istiadat tertentu) atau tidak formal (terutamanya untuk menyindir. Namun. kehebatan dan keagungan sesuatu tempat seperti ibu kota dan bandar. Peribahasa Berangkap Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Peribahasa atau ungkapan tradisional yang mempunyai subgenre seperti bidalan. iaitu sebagai pembanding atau pelengkap kepada yang lain. Seperti puisi-puisi Melayu yang lain. kias ibarat.Oleh: Qamarul . individu sasaran akan lebih mudah menerima daripada dikritik atau dicela secara langsung. dan tamsil tidak tergolong dalam genre puisi kerana strukturnya bukan merupakan ungkapan atau kata-kata yang berangkap. Oleh itu. tema. Wilkinsin menamakan puisi tersebut sebagai runs.

mantera dipercayai dapat menimbulkan kuasa ghaib atau konotasi magis untuk tujuan perubatan seperti untuk menyembuhkan penyakit (Harun Mat Piah. Pawang atau bomoh ini merupakan orang perantaraan antara manusia dan kuasa ghaib yang dipercayai dapat memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat. pengasih dan pembenci. uja. Malahan. Teromba hanya dimiliki oleh indivividu yang memegang kunci adat seperti ketua adat atau ketua lembaga. Mantera Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Mantera dikenali sebagai jampi.Arifin Abdullah Fungsi yang seterusnya ialah sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam masyarakatnya. Terdapat juga penggunaan mantera dalam upacara-upacara . Isi mantera biasanya mengandungi kata-kata puji-pujian yang mengandungi irama dan nada yang tertentu. cuca. mantera digubah bahasa khusus dan sukar difahami oleh kebanyakan orang. kerana mentera hanya dipunyai dan dituturkan oleh orang tertentu sahaja seperti pawang dan bomoh. Oleh itu penguasaan uisi ini sekali gus dapat menunjukkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. Selain itu sebagai media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya (juga melambangkan kebijaksanaan masyarakat khalayaknya). Genre ini merupakan antara puisi Melayu tradisional yang popular di kalangan masyarakat Melayu selain pantun dan syair. tawar. jika ditanya makna bahasa tersebut tidak dapat menerangkannya. mantera merupakan jenis puisi bebas yang tidak terikat sama ada dari segi rangkap. seru. dan tangkal. Oleh itu. baris. pakaian diri. pawang atau bomoh sendiri pun. mantera mungkin tidak lagi dicipta. Mantera juga dijadikan pemanis. Tujuan mantera ialah untuk menyembuhkan penyakit dan menghalau makhluk halus yang dipercayai mendiami sesuatu tempat atau yang mengganggu kehidupan seseorang dan masyarakat. Pewarisnya yang terhad menyebabkan mereka dianggap sebagai golongan yang eksklusif dan istimewa. dan jumlah perkataan dalam sebaris atau urutan rimanya. Mantera dapat dibahagikan keada empat jenis berdasarkan tujuan mantera tersebut diucapkan iaitu perubatan. 1989). Semakin banyak mereka mewarisi puisi ini semakin tinggi sanjungan masyarakat khalayaknya dan dapat menggambarkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. tidak seperti pantun dan syair yang masih terus dicipta dan digunakan dengan meluas. Dari segi bentuk. Walaupun mantera telah tercipta sejak zaman bahari lagi. walaupun penggunaannya lebih eksklusif. pekerjaan dan adat istiadat. Mantera juga merupakan puisi yang diwarisi daripada zaman purba yang sangat bergantung hidup dengan unsur-unsur alam. Mantera juga tidak boleh dituturkan sewenang-wenangnya tanpa bersebab kerana bahasa mantera dianggap keramat dan tabu. Dari segi penggunaan bahasanya. pengaruh Islam telah diserapkan ke dalam bentuk mantera dengan menambah nama-nama atau istilah-istilah yang ada kaitannya dengan Islam. Tetapi jika berdasarkan perkembangan tamadun sekarang. namun dengan kedatangan Islam. Mantera biasanya dicipta oleh pawang atau bomoh yang kemudiannya diturunkan kepada orang yang dipercayai dan orang yang akan menggantikan mereka dalam bidang perpawangan atau perbomohan. Peribahasa berangkap terhadap dalam teromba. mantera sangat terbatas penggunaannya. sembur. Apabila dituturkan.

Mantera untuk perubatan berfungsi untuk menyembuhkan penyakit. mantera masih lagi menepati fungsi puisi iaitu sebagai alat pendidikan. mempunyai rima atau tidak. Mantera tidak boleh digunakan secara sembarangan. Dessek(1918) dan Kitab Gemala Hikmat oleh Sulaiman bin Muhammad. teka-teki membawa pelbagai tema.Khazanah yang perlu dipertahankan Oleh Azman Ismail BERDASARKAN hakikat. dan mentera adat istiadat pula digunakan dalam upaca-upacara adat dan istiadat. Secara umumnya. malahan dapat meningkatkan daya kreativiti kanak-kanak juga orang dewasa. gambaran sistem projeksi masyarakat termasuklah aspek keindahan dan alat pengesahan sesuatu institusi masyarakatnya. Pencita teka-teki adalah seorang pemerhati yang peka dan seniman yang aktif. mantera pekerjaan digunakan dalam pekerjaan supaya setiap usaha yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang lumayan. beberapa genre sastera tradisi Melayu mengalami kepunahan dan cenderung dilupakan masyarakat. penumpuan lebih kepada benda-benda yang paling hampir dengan kehidupan manusia sehari-hari dan alam sekeliling. Nur oleh Munsyi Sulaiman(1907) dan Teka-Teki Warisan oleh Inon Shaharuddin Abdul Rahman(1988). Ia hampir tidak dapat . alat pemantapan sesuatu sistem. dan norma masyarakat khalayaknya. sama ada berangkap atau tidak. teka-teki berfungsi sebagai bahan hiburan dan pengisi masa lapang bersama keluarga atau sahabat handai. teka-teki merupakan puisi lisan yang popular. Malah ada segelintir generasi baru sama sekali tidak mengenalinya. Bagaimanapun. terdiri daripada sebaris atau beberapa baris yang berturutan. Contoh yang paling mudah dan nyata ialah syair Melayu.seperti adat dan istiadat. Jika berangkap. Teka-teki Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Berbeza dengan puisi-puisi yang lain. nilai. sesomba atau gurindam. Kadang-kala teka-teki membawa nada jenaka. Dua buah antologi teka-teki yang terkenal ialah Teka-Teki yang diselenggara oleh O. ada juga yang menguji kecerdikan dan akal fikiran. Tiap-tiap baris atau serangkap dapat menyatakan satu keseluruhan idea. secara umumnya. tidak tentu jumlah baris serangkap. Sejenis puisi yang tidak terikat.T. teka-teki dalam sastera tradisional terbahagi kepada dua bentuk utama iaitu prosa dan puisi. jumlah perkataan sebaris. mantera pendinding berfungsi untuk melindungi khalayaknya daripada sebarang unsur jahat atau berfungsi untuk memberi keluarbiasaan dan keistimewaan kepada pengamal dan khalayaknya. Perwarisan mantera haruslah melalui upacara-upacara yang tertentu sesuai dengan genre mantera itu sendiri sebagai puisi yang bercorak sakral dan penuh dengan pantang larang. Sesuai dengan fungsinya. teka-teki yang tergolong dalam bentuk puisi mungkin ditemui dalam bentuk syair dan antun atau dalam ungkapan-ungkapan puitis yang lebih bebas seperti talibun. Ads by Google ARKIB : 29/10/2007 Syair Melayu .

lagu dan sebagainya. Antaranya. katanya. Dr. Harun Mat Piah berkata. Genre puisi tersebut terus berkembang dengan pemberian pelbagai sentuhan bukan sahaja dalam aspek tema tetapi kreativiti seni. Ia sama seperti genre sastera tradisional lain seperti perumpamaan bahasa dan pantun yang mencerminkan kesopanan dan kehalusan budi masyarakat Melayu tradisional. Sebuah rangkap puisi menjelmakan pemikiran. bukan hanya masyarakat Melayu tetapi juga semua warga dunia. Mak Yong dan Penglipur Lara telah tersungkur dimamah modenisme dan globalisasi. syair masih dicipta. pencipta atau penggunanya untuk berkreatif dengan cukup berkesan. syair adalah salah sebuah daripada genre-genre puisi Melayu tradisional Nusantara yang cukup popular dan tersebar amat luas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. fungsi dan cara penyampaiannya. Sumber hiburan moden yang berasaskan teknologi digital dan sebagainya secara berleluasa mengikis nilai tradisi dan fungsi genre-genre kesenian tradisional tersebut termasuk syair. Apa yang diperlu dilakukan oleh sarjana-sarjana tempatan supaya syair mampu mengekalkan fungsi atau setidak-tidaknya mampu bertahan sebagai khazanah kesenian dan akal budi Melayu dalam era globalisasi? Wajarkah kita hanya mengambil sikap tunggu dan lihat ketika beberapa genre kesenian Melayu seperti Mek Mulong. pendidikan dan pengukuhan sistem kekerabatan sebagaimana kedudukannya dalam masyarakat tradisional. fungsi keagamaan. dalam era yang boleh disebut pascamoden ini.bertahan sebagai sebuah hasil seni dan khazanah keilmuan Melayu akibat pergeseran nilai yang berkembang dalam masyarakat hari ini. nilai-nilai moral dan akhlak. sama ada sebagai hiburan. Sarjana dan pengkaji kesusasteraan tradisional. Namun. ia menjangkau aspek sains dan teknologi. metafizik. mendidik serta mengkritik sesuatu secara beralas dan berlapik. Syair kini seolah-olah kehilangan makna. Dengan demikian wajar sekali genre ini diperluas dan diberikan nafas baru sesuai dengan matlamat. sejarah. wawasan dan cita rasa masyarakat. diterbit dan dihayati dalam pelbagai majlis adat serta aktiviti seni. di samping mengekalkan ciri-ciri puisinya dari segi genre. perlu ada usaha untuk mengemas dan memperkasakannya fungsi syair yang bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga bidang falsafah. Harun berpendapat. secara umumnya. penulis. Beliau berkata demikian ketika membentangkan kertas kerjanya pada Seminar dan . Malah. Syair sebagai sebuah genre puisi dapat diabadikan dalam pelbagai bidang sekali gus memberi ruang untuk penyair. jumlah khalayak yang meminati genre puisi ini masih terlalu kecil jika ia dibandingkan dengan hiburan popular yang jauh berkembang pesat di Malaysia dan Nusantara hari ini. kebijaksanaan dan kematangan akal budi Melayu dalam mengamat. Oleh itu. Perkembangan syair dalam masyarakat dan persuratan Melayu berlaku dengan pantas dan luas sama ada dari segi masa mahupun jumlah. Dan. sesuatu perlu dilakukan dengan gigih serta berkesan supaya syair terus kekal bersaing ditengah-tengah suburnya pelbagai kesenian popular.

relevan dan diterima oleh masyarakat moden hari ini. pembinaan moral dan bahkan keagamaan. Prof. Muhammad Takari Jilin Syahrial dan Fadlin Jaafar dalam kertas kerja bersama mereka. . Struktur ini memberikan kesan kepada keberadaan kesenian dan sastera seperti syair tersebut. Seminar bertema Melestarikan Syair Sebagai Warisan Bangsa tersebut dirasmikan oleh Pengarah APM. Kewujudannya bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga falsafah dan keilmuan Melayu. Kedua-duanya berpendapat syair adalah salah satu hasil sastera tradisional yang juga berkembang di Sumatera Utara. Masyarakat Melayu Sumatera Utara memiliki struktur sosial yang juga digunakan di belahan dunia Melayu lainnya seperti Malaysia. pengukuhan syair tradisional Melayu itu sejajar dengan falsafah dan keilmuan Masyarakat yang tetap berpijak pada akar budaya dan nilai-nilai luhur. Bagaimanapun ia hanya bersifat teoritikal seandainya tidak ada sebarang usaha untuk memperkasa dan menggilap kembali keindahan dan ketinggian ilmu serta falsafah Melayu yang terkandung dalam puisi tradisional itu. Seperti yang diharapkan oleh Harun. Riau dan Kalimantan. kata mereka. Madya Datuk Zainal Abidin Borhan. Dalam erti kata lain. Aceh dan Kalimantan. Universiti Malaya. syair Melayu perlu diketengahkan dalam apa jua medium supaya ia sentiasa hidup. Beliau turut melancarkan seminar mengenai puisi Melayu tradisional. Pendapat Harun turut dipersetujui oleh dua sarjana Indonesia. pengukuhan syair akan mampu mencipta pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kandungan sastera puisi tradisional tersebut sebagai sebahagian elemen pendidikan. Sumatera Utara.Bengkel Syair Melayu di Akademi Pengajian Melayu (APM). Dalam pada itu Harun berkata. Riau. baru-baru ini. kita dapat membayangkan betapa besar jumlah khalayaknya. Jika syair menjadi milik masyarakat Melayu di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful