AKADEMI PENGAJIAN MELAYU JXEA 1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU TAJUK: PUISI MELAYU LAMA CERMINAN KETINGGIAN

AKAL BUDI NAMA : RAMIZAH BT SULAIMAN NO. MATRIK : JEA 080113 NO. K/P : 881204-06-5168 NAMA PENSYARAH : DR. AMRAN MUHAMAD PENGENALAN Puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik yang menceritakan berkaitan akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan, merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman-berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah, pantun, gurindam dan peribahasa.1 Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi, pandangan alam semesta (worldview) dan komponen nilai serta akhlak. Dalam konteks epistemologi, ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Sementara itu, dalam aspek komponen pandangan alam semesta, masyarakat Melayu meletakkan Allah sebagai sumber panduan tertinggi dalam pemikiran dan aktiviti. Aspek komponen nilai, moral, etika, dan akhlak berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang sesuatu yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran, kebaikan dan keindahan.2 Dalam konteks sastera Melayu, genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Pengaruh daripada puisi tradisional menggabungkan nilai estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Secara umumnya, budi didefinisikan sebagai akal atau daya fikir untuk memahami sesuatu yang konkrit atau abstrak, yang praktikal ataupun teoritikal. 1http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisitradisional/ 2http://pen yai r.wo rdpress. com/cate gor y/puisi- tradisional/ PANTUN BUDI CERMINAN KETINGGIAN AKAL BUDI Sutan Muda dari Lampung, Memikul cangkul dengan bajak, Singgah minum di lepau nasi; Sudah serkah tempat bergantung, Telah patah tempat berpijak, Budi yang baik tetap di hati Banyak orang di Bukit Cina, Daun nanas serak-serakan, Burung tempua di pohon saga; Zaman sekarang ringgit berguna, Emas perak jadi taruhan, Budi baik terpinggir juga. Padi bukit padi huma, Taruh mari di dalam peti, Dibawa orang ke Tanjung Jati; Budimu tuan saya terima, Sudah terlekat di dalam hati, Terpahat kukuh hingga ke mati. Buah lada lebat di pangkal, Gugur daun dengan buahnya, Dibawa dagang pergi seberang; Sungguh ringgit penuh sekapal, Budi tiada apa gunanya, Nama pun tidak disebut orang. Dari Johor ke Majapahit, Singgah berlabuh di Pulau Bangka, Ambil muatan gula dan rempah; Jika masyhur budi yang baik, Jangan pula mengada-ngada, Orang keliling jadi menyampah. (Sumber: Hamidah Adam, Batu Pahat, Johor, 2001)3 3 Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BIBLIOGRAFI BUKU Ab. Rahman Ab. Rashid, Mohd Rosli Saludin dan Zakaria Perngis, 2003.Analisis Autentik Sastera-Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Harun Mat Piah, 1989. Puisi Melayu Tradisional:Satu Pembicaraan genre dan fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Bn

Haji Musa,Ph.D. 2001. Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu-Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Majlis Peperiksaan Malaysia, 2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. LAMAN WEB Perbilangan Adat Melayu, h ttp : //p en yai r. w o r d p r es s . co m/categ o r y/p u is i- tr ad is io n a l/ Ads by Google

NAZAM Nazam ialah puisi yang berasal dari kesusasteraan Arab-Parsi. Mengikut Kamus Dewan (1994:858) Nazam ialah perkataan Arab yang bermaksud gubahan puisi seperti sajak dan syair, bernazam adalah bercerita dengan lagu, bersajak atau bersyair, manakala menazamkan bermaksud menceritakan dengan lagu atau mengubah dan menyajakkan. Kamus Dewan juga memberikan kata lain yang digunakan untuk nazam iaitu nalam. Mengikut Kamus At-tullab Arab-Melayu (1994:) nazam dalam bahasa Arab bererti merangkai, mengarang, menyusun dan mengatur. Makna ini termasuklah merangkai, mengarang dan menyusun kata-kata dalam mencipta puisi. Dalam Kamoes Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau, (Jakarta,1935) tidak dijumpai kata "nazam", namun dapat disamakan dengan "nalam", iaitu banalam (bernazam) ialah bertjerita dengan lagu terutama tentang agama atau yang berisi pengajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,terbitan Balai Pustaka 1988, ditemukan kata "nalam" dan "nazam". "Nalam" adalah gubahan sajak (syair, karangan); sementara bernalam, bermaksud membaca puisi atau bercerita dengan lagu; bersajak (bersyair). Mengikut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984) mengatakan "nalam": gubahan sajak, syair atau karangan); "bernalam" bermakna bersajak atau bersyair; bercerita dengan lagu; "menalamkan" adalah menyajakkan; menceritakan dengan lagu. Definisi-definisi di atas menunjukkan bahawa dalam bahasa asalnya, nazam bermakna puisi secara umum. Di samping itu istilah bernazam pula digunakan bagi maksud berlagu. Di dalam hal ini istilah Nazam mengalami kedudukan yang sama dengan istilah syair dan gurindam. Ketiga-tiga perkataan itu diambil dari bahasa asing. Syair dan nazam diambil dari bahasa Arab, gurindam pula berasal dari bahasa Tamil. Ketiga-tiga perkataan ini bermaksud gubahan puisi secara umum di dalam bahasa asal masing-masing. Setelah diterima ke dalam bahasa Melayu perkataan-perkataan ini kemudian mengalami pengubahsuaian dan digunakan sebagai istilah teknikal yang merujuk kepada sesuatu jenis puisi yang mempunyai struktur, isi dan fungsi yang tersendiri. Perkataan nazam yang digunakan sebagai istilah teknik kepada suatu jenis puisi mula ditemui dalam Tajus Salatin yang dikarang oleh Bokhari al-Jauhari kira-kira dalam tahun 1603. Istilah nazam dalam konteks puisi Melayu tradisional yang diterima pada masa ini merujuk kepada sejenis puisi tradisional yang mempunyai beberapa ciri khas. Ciri-ciri utama nazam adalah seperti di bawah: 1. Gubahan puisi yang mengandungi dua baris serangkap. Dalam aspek ini ia menyerupai pantun dua kerat tetapi tidak mempunyai pembayang maksud. Kedua-dua

baris adalah maksud. 2. Skima rima Nazam ialah a-a, b-b. Namun begitu skima rima ini tidaklah terlalu rigid. Terdapat nazam yang selepas beberapa rangkap, skima rimanya menjadi agak longgar. 3. Lazimnya, tiap-tiap baris nazam terdiri daripada lima atau enam perkataan menjadikan sukukata antara sepuluh hingga dua belas. Namun begitu ada juga yang lebih daripada enam perkataan dan mempunyai hingga 20 sukukata. 4. Bilangan baris pada sesuatu nazam adalah tidak terhad. Ada nazam yang panjang hingga seribu rangkap. 5. Nazam adalah puisi yang bertemakan keagamaan seperti menceritakan tentang hukum hakam dan kisah kehidupan Nabi Muhammad saw. 6. Dari sudut gaya bahasa, terdapat banyak penggunaan perkataan Arab. 7. Ciri signifikan dalam Nazam ialah ia dimulakan dengan puji-pujian terhadap Allah dan selawat ke atas Nabi. Baris yang berupa puji-pujian dan selawat ini diulang-ulang hingga ke baris akhir. 8. Nazam biasanya disampaikan dengan lagu yang agak rancak,lazimnya diiringi paluan rebana 9. Pada masa ini nazam biasanya dinyanyikan dalam majlis-majlis berendoi dan majlis-majlis keagamaan yang lain Perkembangan Nazam di Tanah Melayu Nazam tidaklah begitu terkenal seperti pantun dan syair. Tidak banyak penyelidikan yang telah dijalankan ke atasnya. Bahkan, Vladimir Braginsky (2004:491) berpendapat bahawa hanya dua subgenre puisi tradisional yang masih subur di dalam kesusasteraan Melayu bertulis iaitu pantun dan syair. Perkembangan nazam hanya terbatas kepada beberapa buah negeri, iaitu Terengganu, Pahang dan Melaka sahaja. Mengikut sejarah, nazam dibawa ke Asia Tenggara pada abad ke 16 oleh pedagang dan alim ulama yang menyebarkan agama Islam ke Alam Melayu. Nazam, di samping syair, adalah puisi yang lahir dari kedatangan dan perkembangan kesusasteraan Islam sejak zaman Kerajaan Pasai hingga ke empayar Melayu Melaka. Mereka menggunakan nazam untuk menyampaikan ajaran Islam, mengajar hukum hakam dan kisah Nabi-nabi. Selepas kejatuhan Melaka, Aceh telah muncul sebagai pusat perkembangan dan kekuatan kesusasteraan Islam. Di sinilah lahirnya pengarang dan pujangga Melayu yang turut menghasilkan karya-karya agung. Pada peringkat awal, pengarang-pengarang Aceh telah memperkenal dan menterjemah karya-karya Arab dan Parsi ke dalam bahasa Melayu. Hal ini dituruti dengan percubaan untuk mencipta puisi dalam bahasa Melayu dengan menggunakan gaya atau metrum puisi Arab Parsi. Kegiatan ini menyuburkan perkembangan syair dan nazam. Hasil usaha pengarang-pengarang Aceh ditemui di dalam sebuah naskah pada 1296H/1879M. Di dalamnya terdapat terdapat sebuah puisi diberi jodol Aqidat al Awam. Akan nadham ini Aqidat al Awam Daripada yang wajib bagi agama sudah tamam

terjemah nadham tiada boleh disebutkan kerana gharib lagi miskin kehinaan tiada warith tiada kaum sangat terdagang memintak sedekah mana-mana negeri orang siapa-siapa yang kasih dengan sayang jangan dengki jangan benci jangan wayang kerana sebab hancur hati kedukaan tinggal negeri tinggal kampung percintaan siapa melihat salah silap minta maafkan jikalau kasih dengan insaf tuan baikkan dengan serta nahi kita loghat serta ...........semuhanya tuan angat empat ilmu tua sudah faham dengan tahqiq mana yang salah tuan ubah dengan........... jikalau tuan tiada tahu yang demikian baik tuanku mengikut yang ada dalam suratan satu huruf satu baris satu titik haram atas tuan mengubahkan bertukar balik itulah nasihat daripada hamba tuan kabul supaya di akhirat jadi senang tiada berhadul kerana hamba baharu datang tiada fasih Bahasa Melayu baik tuanku tolong fasrih. (Teuku Iskandar , 1995:438)

Karya ini merupakan puisi yang ditulis dalam dua baris serangkap dan berima di hujungnya. Pada rangkap pertama dan kedua pengarang (atau penterjemah) menyatakan usahanya untuk menterjemahkan puisi tersebut dari bahasa asing, jelasnya bahasa Arab, ke dalam Bahasa Melayu. Puisi yang sedang diterjemahkan itu diistilahkan olehnya sebagai nadham. Di samping itu terdapat sebuah puisi yang dberi tajuk Nalam (Nazam)Peraturan Alif yang disebut oleh Braginsky (2004:752). Nalam (Nazam)Peraturan Alif berkemungkinan dikarang pada abad ke 18. Rangkap pertama dimulakan dengan huruf alif, rangkap kedua dimulai dengan huruf ba, ketiga dengan sa dan seterusnya. Nazam ini mungkin diperbaharui dan menjadi Nazam Alif Ba Ta yang agak terkenal

laut yang dalam Percaya Rasul alaihissalam Suruh dirikan agama Islam (Ba) Baru hukum akal Qidam dan Baqa sedialah kekal Tak dapat lagi hendak disangkal Jika hendak faham kajilah akal (Ta) Tajamlah akal menuntut ilmu Supaya jangan kita tersemu Rajinkan belajar jangan jemu Pada yang lain jangan diramu (Sa) sabil tak billah liku bahri Ilmu pengetahuan wajib dicari Supaya menjadi lebai yang qari Banyak rahmat Allah memberi (jim) Jadikan Allah Tuhan yang Kaya Nabi Muhammad Rasul yang mulia Disuruh beriman serta percaya Suruh menyembah Tuhan yang esa (Ha) Hadis Quran buat ikutan Kasi agama serta amalkan Jangan diingkar suruhan Tuhan Jika diingkar terimalah keazaban (Kho) Khabar yang benar hendak dipercayai Segi agama jangan dicemuhi Agar hidup bahagia berseri Rahmat petunjuk Tuhan cucuri . khasnya tentang ketinggian ilmu dan iman. Nazam Alif Ba Ta mengandungi 58 rangkap. rangkap kedua bermula dengan ba dan seterusnya. (Aliff)Allah menjadikan kesekelian alam Langit dan bumi. Rangkap pertama bermula dengan huruf alif. Melaka.di Perak.Nazam ini memperkatakan tentang kemuliaan agama Islam.

iaitu mengandungi lebih daripada lima perkataan dan mencapai hingga dua puluh sukukata. Ciri ini juga membezakannya daripada pantun dua kerat.2000:494-500) Struktur Nazam. Nazam juga berbeza dari syair yang kebanyakannya mengandungi empat perkataan sebaris dengan sepuluh sukukata. Dari sudut gaya bahasa nazam banyak menggunakan perkataan yang berasal dari bahasa Arab terutama perkataan yang berkaitan dengan agama Islam.. b-b. (Harun Mat Piah. Contohnya: Puji itu bagi Allah yang tunggal Yang tiada ada baginya itu misal Yang menunjuk atas wajib wujudnya Itu oleh ni kainat samuhanya Maka salatul-Llah dan salamnya Itu turun kedua atas Rasul-Nya Muhammadin yang dibangkit akan dia Dengan surah tauhid Tuhan yang sedia. Sesuatu rangkap mesti dikaitkan dengan rangkap-rangkap yang lain untuk membawa satu tema utama dan tema itu adalah tema keagamaan. c-b.( sumber: Wahyunah Haji Abd. Skima rima ini tidak terlalu rigid dan boleh juga menjadi a-a. Bezanya nazam tidak mempunyai pembayang maksud. Dalam hal ini ia menyerupai pantun dua kerat. Kedua puisi yang dipetik di atas memperlihatkan ciri-ciri nazam yang dikenali pada hari ini. kedua-dua baris adalah maksud. d-b dan d-e. Pada masa sangat umum syiriknya Dengan sebab sangat banyak jahilnya Maka menunjuklah ia akan kita Dengan bujuk bagi nasihat yang nyata Tunjuk pula hingga perang dengan pedang Maka nyatalah agama putih terang . b-a.Gani. iaitu puisi yang terdiri dari dua baris menepati huraian Zaaba bahawa Nazam adalah puisi yang rangkapnya dihitung dua-dua serangkap dengan skima rima a-a. c-a. Serangkap nazam tidak boleh berdiri sendiri. Naskah awal nazam yang ditemui ditulis di dalam tulisan jawi. Baris nazam mungkin lebih panjang daripada syair dan pantun. Ciri yang signifikan di dalam nazam ialah ia dimulai dengan puji-pujian dan pengucapan syukur terhadap Allah SWT dan selawat ke atas nabi. d-a. Mohamad Shaidan. Rima syair ialah a-a-a-a sementara rima nazam ialah a-a atau a-b.1994:286).

Sebahagian besar isinya membicarakan ilmu tauhid. Namun syair telah mengalami perubahan dan digunakan untuk menyampaikan cerita sejarah. pemuda.Petikan di atas adalah dari Nazam al-Jawahir al-Samiyah. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad. Ciri-ciri ini selaras dengan makna nazam pada asasnya iaitu merangkai misalnya merangkai mutiara atau merangkai bunga-bunga pada satu tali. yang disebutkan berturut-turut iaitu salasilah keturunannya. Baris-baris yang mengandungi puji-pujian ini diulang-ulang supaya dapat memberi kesatuan tema kepada keseluruhan nazam yang disampaikan. (sumber: Harun Mat Piah. Dan ini memberikan kesatuan dan ikatan seperti tali yang merangkai bait-bait atau rangkap-rangkap tersebut. Contoh nazam yang demikian ditemui dalam Tajus Salatin yang berbunyi: Bahawa bagi raja sekalian Hendak ada menteri demikian Yang pada suatu pekerjaan Sempurnakan segala kerajaan Menteri inilah maha tolan raja Dan peti segenap rahsianya sahaja Kerana kata raja itu katanya Esa ertinya dan dua adanya . hingga diangkat menjadi rasul. Rasul. Terdapat kosa kata dari Bahasa Arab dan istilah agama seperti salatul-Llah. Dari aspek isi. puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad saw. Syair juga pada mulanya digunakan untuk tujuan menyampaikan ajaran agama. khasnya untuk masyarakat yang tidak mahir di dalam bahasa Arab dan tidak mampu membaca kitab-kitab yang lebih tebal. masa kanak-kanak. nazam tidaklah seluas pantun dan syair yang meliputi seluruh bidang dan kehidupan manusia. surah. serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Selain menyampaikan pengajaran agama. Syirik dan sebagainya. cerita hikayat dan sebagainya. Nazam berfungsi sebagai media pembelajaran agama. tauhid. Nazam juga menyerupai berzanji yang mengandongi doa-doa. iaitu mengenal dan memahami sifat 20. 1977:288). remaja. nazam juga telah digunakan bagi menyampaikan nasihat dan panduan kepada pemerintah dan pemimpin. Hal ini jelas dinyatakan di dalam Nazam Mukadimah daripada kitab Tanbih al-Kusla: Telah tamat nazam ini dengan berkat Nabi kita yang dibenarkan mukjizat Aku nama nazam ini Mukadimah Bagi orang baru belajar ilmu Allah Ini bermakna dari segi isi. Dari segi bentuk dan isinya menepati definisi nazam yang dihuraikan di atas.

Nazam tersebut adalah hasil terjemahan daripada Nzam Arzal an-Nas oleh Ahmad bin Haji Abd. Mengikut Mohd. Mengikut Zaaba naskah nazam yang terkenal ialah kitab Kitab Kanz al. Tuk Engku Besar Terengganu juga telah mengarang beberapa buah buku agama yang ditulis dalam bentuk nazam.Ali Bachik (2004:10) perkembangan nazam di Melaka berlaku di kalangan kaum lelaki dan kaum wanita. Nazam Kanz al.Ula menceritakan riwayat hidup Rasullullah Saidina Muhammad itulah Rasul yang tinggi Zat dan sifat dan nisab dan perangai yang mulia Dan ia ituah langit yang ke atas bandingnya Dan anbia lainnya tu bawahnya ia. 1989:283). Kebanyakan nazam beliau mengandungi kisah hidup Nabi Muhammad sejak baginda dilahirkan.Maka menteri yang demikian perinya Ada keadaan raja dirinya Jika raja dapat adanya itu Dapat peti rahsianya itu. al-Jawahir al-Saniyyyah. yang merupakan Mufti negeri Melaka tahun 1944. dan Sullammal-Taufiq. khususnya untuk anak-anak sekolah. (sumber: Harun Mat Piah. Sirat al-Nabawiyyah.Ula yang dikarang oleh Al-Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin al-Idrus yang terkenal dengan nama Tuk Engku Besar Terengganu.Raof. Dia iaitu matahari yang lebih cahayanya Dan anbia lainnya itu bintangnya ia Mana samakan dia oleh Rasul yang lain Pada tingginya itu dan murahnya ia Dan ialah laut yang sangat luasnya Dan ombaknya yang limpah pada alam ini ia Dan ialah awan yang menghamburkan hujan Pada daratan rata dan lautnya ia Lagi ialah angin yang dilepaskan dia Dengan tiada hingga pada alam ni ia Nazam juga menjadi kesenian yang dipraktikkan di Melaka. Kaum wanita pula . Sebuah daripadanya terbit beberapa kali dan luas penyebaran khususnya di Terengganu. Mokhtasar. Di Melaka terdapat sebuah teks nazam berjodol Tanbih al-Kusla. Kaum lelaki membaca nazam di surau di antara waktu maghrib dan Isyak terutama pada bulan Rabiul Awal. Tanbih al-Kusla lebih merupakan buku permulaan dalam ilmu fikah. Nazam yang ditemui termasuklah Tahfat al-Wildan.

Salami Simon (1990:56) menemui beberapa buah nazam yang ditulis dan disampaikan di dalam bahasa Jawa khasnya di daerah Sungai Besar Selangor. Pengulangan perkataan dan ungkapan yang terdapat pada nazam adalah sesuai untuk diserapkan ke dalam zikir . Lagu Nazam Lazimnya Nazam disampaikan dengan berlagu. diikuti dengan pendek dan rendah pada sukukata kedua. sesuai untuk tempat seperti surau. Baris kedua dimulakan dengan pendek dan rendah pada sukukata yang pertama dan tinggi dan panjang pada sukukata yang kedua. Mu/hamm /ma/durrr /Ra/sull /lul/Lahhh /.membaca nazam sambil menganyam tikar pada waktu malam. Baris pertama dimulakan dengan intonasi panjang dan tinggi pada sukukata yang pertama. Lagu nasyid untuk nazam yang disampaikan di tempat-tempat keramaian khasnya majlis-majlis keagamaan. sering menggunakan nazam untuk menidurkan anak-anak dan cucu mereka. Nazam-nazam itu dimiliki oleh beberapa orang respondennya yang pernah belajar di pondok pengajian agama semasa mereka masih muda. Sukukata yang akhir setiap baris diberi penekanan. Ka/mi/mu/ laa /na/zam/i/ nii /de/ngan/na/ maaaa /(12 sukukata) Al/lah/yang/memm /be/ri/fa/ hamm /kan/a/ga/ ma /12 sukukata) Deng/ki/pa/ daaa /nya/sau/da/raaa /se/ke/ lian (11 sukukata) Sau/da/gar/Me/ sir /ya/Al/lah/Na/bi /Yu/sof /di/jual/kan /(15 sukukata) Lagu Nasyid Di dalam majlis-majlis keramaian nazam dilagukan dengan lagu yang lebih rancak dan nada yang lebih tinggi untuk menimbulkan kemeriahan tetapi lembut dan terkawal sesuai dengan senikata yang berunsur keagamaan Mengikut catatan Mohd . Secara umum lagu nazam boleh dibahagikan kepada dua kategori. atau setelah selesai mengaji Al-Quran. Lagu atau intonasi zikir untuk Nazam yang dibaca di surau-surau. Mereka memberi maklumat bahawa Nazam-nazam tersebut dilagukan selepas sembahyang fardhu sementara masuk waktu seterusnya. khasnya ibu-ibu dan nenek-nenek. Melodi seperti ini boleh disebut sebagai melodi terbuka dan mudah disesuaikan dengan bilangan sukakata nazam yang tidak terhad. Laa /i/laa /ha/ ill /lal/Lahhh /. iaitu dengan lebih ditinggikan dan dipanjangkan. Lagu zikir Lagu zikir menggunakan nada yang rendah. Hal ini diulang pada sukukata ketiga dan keempat hingga ke akhir. Nazam juga dibaca dengan rentak pendek panjang dan penekanan kepada sukukata yang keempat. Orang-orang perempuan.

Irama nazam lebih rancak dan temponya cepat. Lagu nazam lebih mudah dan tidak memiliki range nada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang mencabar kemampuan seorang penyampai.Ramlee mempopularkan lagu Naam Sidi menjadi lagu Gambus Jodoh (dari filem Madu Tiga) dan Tolong Kami Bantu Kami (daripada filem Tiga Abdul). dan beralun. Syair mempunyai bentuk melodi yang panjang. Contohnya. Nazam boleh dinyanyikan tanpa muzik pengiring dan boleh juga diiringi dengan alat muzik percussion seperti gendang dan rebana. Tujuannya untuk memudahkan pelajar-pelajar mengingati dan menghafal bahan-bahan yang dipelajari. Di negeri Pahang dan beberapa tempat lain. Selain di tempat-tempat belajar. Sehingga sekarang terdapat lagu-lagu nazam yang dinyanyikan di dalam upacara berendoi. khatam Al-Quran. Ia merupakan penyertaan beramai-ramai bukan sahaja oleh pelajar-pelajar yang menyertai kumpulan nazam tetapi juga pendengar-pendengar yang kebanyakannya tidak boleh membaca atau tiada kesempatan membaca. Hal ini tidak terjadi di dalam nazam kerana iramanya boleh disesuaikan dengan panjang pendek sesuatu baris. Nazam biasanya dinyanyikan secara beramai-ramai sedangkan syair disampaikan secara solo dan memerlukan vokal yang baik. Pada masa ini. maka nazam lebih merupakan partisipasi bersama. mendayu. Lagu-lagu nazam biasanya disampaikan secara beramai-ramai oleh murid-murid sekolah agama rakyat. acara berendoi disebut sebagai bernazam.Ali Bachik (2004:15). bernada melankolik. Kumpulan nazam sekolah-sekolah ini sering pula mengambil bahagian dalam acara-acara kemasyarakatan seperti perkahwinan. Terdapat beberapa versi lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan-kumpulan yang bergerak di Merlimau. lagu ini lebih popular di Tanjung Bidara dan Tanjung Keling. Nadanya lebih rendah dan tidak memerlukan lantunan atau ketinggian suara atau pernafasan yang baik . nazam lebih merupakan aktiviti rakyat yang dilagukan di kampung-kampung terutama di tempat-tempat belajar agama. Kumpulan-kumpulan nazam semasa juga telah menggubah irama-irama baru yang sesuai untuk menyanyikan nazam untuk menjadikan kesenian ini lebih menarik khasnya untuk menarik minat generasi muda. Berbeza dari syair yang berkembang di pentas-pentas persembahan khasnya bangsawan. meninggi. Melodi syair hanya dapat dibawa dengan baik jika bilangan sukukata tidak melebihi lapan. Perbezaan lagu nazam dan syair Lagu nazam berbeza dari syair. Jasin. Serkam dan Muara Sungai Duyung. Seniman Agung P. nazam juga dinyanyikan oleh kaum wanita semasa mendodoikan anak. lagu yang paling banyak digunakan untuk nazam ialah lagu yang dikenali sebagai Abdaubis yang berasal dari berzanji. pesta-pesta kebudayaan. Keharmonian irama syair akan terjejas jika bilangan sukukata tidak terkawal. Orang ramai yang datang ke sesuatu majlis seringkali akan turut bernazam bersama-sama ahli kumpulan. Dengan Bismillah kami mulai Alhamdulillah wassala tannabi . Jika syair merupakan persembahan yang dibawa oleh tukang syair yang dianggap mempunyai kebolehan istimewa. berselawat atas nabi. Adab membaca mesti dimulakan dengan duduk tertib dan memberi salam dan membaca bismillah. Terdapat juga lagu nazam yang diserapkan ke dalam lagu-lagu oleh pencipta-pencipta lagu moden.

Beliau menemui beberapa kumpulan nazam yang aktif dalam daerah Kuala Terengganu. Sebagai rumusan dapatlah dilihat bahawa nazam disebarkan melalui beberapa cara: Secara beramai-ramai atau perseorangan oleh penuntut-penuntut sekolah agama untuk memudahkan menghafaz. Dalam bahasa tersebut. Pahang dan di Parit. misalnya Sifat 20. lazimnya mengandungi isi yang berbentuk naratif. Nazam mengalami pembaharuan dan menjadi sebahagian puisi popular pada masa ini dengan adanya rakaman dan penyebaran yang luas. Perak. nazam merujuk kepada puisi objektif. Selain daripada kesusasteraan Melayu. Aktiviti ini juga dijalankan di Ulu Tembeling. . Nazam juga berkembang di dalam kesusasteraan Urdu. dan nazam taweel yang bermaksud puisi panjang. pengajaran atau kritikan dan sindiran. Dalam kesusasteraan Urdu.Dengan takdir Ilahi Rabbi Sampai makdud yang dicitai Seorang anak cita yang lama Sekarang kami sudah terima Seorang anak diberi nama Kami ayunkan bersama-sama Emas dan perak kami ayunkan Anak ditaruh di daam buaian Tali ayunan kami pegangkan Emas dan perak kami nyanyikan Di antara lagu yang sangat terkenal di dalam acara berendoi ialah Dendang Siti Fatimah atau Dondang Siti Fatimah. Zaman zaman ya Rasullah Zaman Nabi di Tanah Mekah Wafatnya Nabi di Madinah Meninggalkan anak Siti fatimah Mengikut Harun Mat Piah (1989:307). Fungsi dan penyebaran nazam tidaklah seluas penyebaran syair dan pantun. Kemaman dan Dungun. Besut. Secara beramai-ramai di masjid atau surau sambil menunggu masuk waktu sembahyang tujuannya juga untuk menghafaz seperti di atas. lagu-lagu Nazam di Terengganu lebih pelbagai ragam dan banyak variasinya sementara lagu-lagu yang didapatinya di Melaka agak monotonus. Nazam dibahagikan pula kepada nazam nasri (bahasa berirama).

1988..The Heritage of Traditional Malay Literature. ..Hons (Universiti Sains Malaysia). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.A. Puisi Melayu Tradisional. Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi. Alor Setar Kedah. 40000 Shah Alam Bermaustautin di Selangor sejak tahun 1974 Kelulusan Akademik: B. Mastika dan lain-lain sejak tahun 1967. 11:14 PM amthraxs said. 2000. 1935. Wahyunah Haji Abd. Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu. cerpen. Puan. 1994.1995. Alamat Tetap: No.Secara berkumpulan atau koir sebagai persembahan pada majlis-majlis di sekolah-sekolah agama Secara berkumpulan di dalam majlis-majlis keramaian kenduri kahwin. 8/1L. Harun Mat Piah. Jakarta.. Maulidil Rasul dan sebagainya Secara berkumpulan sambil bekerja menganyam tikar dan sebagainya Secara perseorangan ibu-ibu ketika menidurkan anak Rujukan Braginsky.Gani. Kuala Lumpur Darulfikir. Kamus Bahasa Minangkabau-Bahasa Melayoe Riau. Kamus At-tullab Arab-Melayu . Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. khatam Quran. M. 2004.. Doktor Falsafah. Jalan Pinggir.. Jakarta.A. 1989. Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad. ade simpan tak lagu-lagu nazam ni ? 12:19 AM Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me zurinah hassan Tarikh /tempat lahir: 13 Jun 1949. Dewan Bahasa. Dewan Masyarakat. Posted by zurinah hassan at 7:32 PM 2 comments: ahmad s. Universiti Brunei Darussalam. Akademi Pengajian Melayu. Mohamad Shaidan. Universiti Malaya.2. Pengalaman Menulis: Karya-karya berbentuk sajak. Hussain bin Unang. Puisi Melayu Lama Berunsur Islam. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka..m yusof said. (Universiti Putra Malaysia). Balai Pustaka Teuku Iskandar. berkhatan. alangkah bagusnya kalau saya dapat menuntut ilmu nazam dari puan. Seksyen 8. rencana telah tersiar di akhbar dan majalah misalnya Dewan Sastera. 1935.

Kalau mulut tajam dan kasar. PANTUN adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman. Pada orang tua jangan derhaka. Pantun merupakan bentuk puisi tradisonal yang terdiri daripada empat baris serangkap. Setiap rangkap tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya rangkap-rangkap tersebut memerlukan beberapa rangkap lain untuk melengkapkan keseluruhan idea. yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Mengikut sejarah. Berikut dipaparkan contoh-contoh pantun empat rangkap yang meliputi tema kasih sayang. Tiap-tiap rangkap terbahagi kepada dua iaitu rangkap pembayang atau sampiran dan maksud. May 20. supaya Allah tidak murka. Hendak mengenal orang berbangsa. Pantun dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara di samping bertujuan untuk menyindir. mempunyai rima a-b-a-b dengan beberapa variasi dan pengecualian. masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawapannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi.Pantun dan Seloka Gurindam adalah satu bentuk Puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama. 2007 Gurindam. Biasanya ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair. berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersuka-suka. adat dan nasihat. seperti rumah tiada bertiang. sindiran bahkan ejekan. pantun wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu menulis dan membaca lagi. Kata "seloka" diambil dari bahasa Sansekerta. Baris pertama berisikan semacam soal. Contoh-contoh Gurindam: Barangsiapa meninggalkan sembahyang. kelak ditimpa bahaya besar. berisikan pepetah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau. terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari empat baris. sloka .Keindahan Bahasa Melayu: Gurindam. Contoh-contoh Pantun: Sirih junjung sirih pinangSirih kami susun bertingkatAdat dijunjung pusaka dikenangBangsa berbudi hidup muafakat Sirih junjung sirih pinangSirih kuning diberi namaAdat dijunjung pusaka dikenangHidup berbudi muafakat bersama Sirih kuning sirih daraSirih tanya berserta cincinHidup beradat aman sejahteraBudaya lama tetap terjamin Sirih kuning diberi namaSirih tanya berserta cincinHidup berunding muafakat bersamaBangsa mulia budaya dijamin Orang Jawa turun ke dusunSinggah sejenak di pinggir kotaKami bawa sirih tersusunSudilah sepiak pembuka kata Seloka merupakan bentuk puisi Melayu Klasik.Pantun dan Selokaskip to main | skip to sidebar Keindahan Bahasa Melayu Sunday. empat perkataan sebaris. lihatlah kepada budi dan bahasa.

and syair. This is easy enough. in order that one may focus better and study similar things in their own categories. And there is no doubt that from the point of view of the authors themselves. It is natural to categorise. It was Za`ba who in his Ilmu Mengarang Melayu (first published in 1934) quite consistently found categories. when these two did not help differentiate enough. as the main problems and initial work have been solved by earlier users. It has been discussed over time and is still being discussed by writers like Lewalski (1986) and Beebee (1995). Raja Ali Haji in his Kitab Pengetahuan Bahasa mentioned and defined many literary words . and sometimes mixed into functions. they too approach their task of writing within the parameters of the established genres. While doing so he progressed over his British predecessor. What are the genres of Malay literature? Harun Mat Piah et al (1993) in their Kesusasteraan Tradisional Melayu. In early works there was only mention of the different genres of the pantun. who unfortunately was classifying Malay genres from the point of influence of Indian. But he has at least one serious student.Contoh-contoh Seloka: Sudah bertemu kasih sayang Duduk terkurung malam siang Hingga setapak tiada renggang Tulang sendi habis berguncang A HARVEST OF GENRES Muhammad Haji Salleh The problem of genre as a literary issue has found very early critics in western literature.generic ones included. seloka. beginning as early as Aristotle. beginning with the oral and often clouded over by a strict feudal system. His categorisation was based on form and structure. As social criticism was rare or hidden so was the criticism of genre. But it must be said too that genres are mere guidelines to certain rules and qualities of the many forms used in literature. to a certain extent. have named them as follows: . based on family resemblances and common features. to classify. to help students of the Malay language to know its rules of literary composition. besides the hikayat and the ceritera or cerita but not discussion about them. But classification proper/improper came with the British colonial scholar-officer Winstedt. Persia or Arab. Malay literature has a different tradition of literary discourse.

Peribahasa berangkap 17.Bahasa berirama 14.Marhaban 31.Jampi dan mantera 21.Nazam 25.Berzanji 30.Syair 3.Peribahasa berirama 16.Talibun 7.Sastera Rakyat Sastera Hikayat Sastera Panji Sastera Epik Sastera Sejarah Cerita Nabi-nabi dan Tokoh-tokoh Islam Sastera Kitab Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan Kepustakaan Ilmu Tradisional.Pantun 2.Seloka 5. For poetry alone Harun (1989:38-39) has found these terms 1.Kit`ah 27.Bayt 24.Pantun Seloka 6.Gurindam 4.Kata adat 9.Ruba` 26.Teka-teki 22.Qasidah 32.Ghazal 29.Hadrah .Endoi 23.Dikir (zikir) 20.Rejang 19.Sesomba 15.Teromba 11.Masnawi 28.Terasul 13.Prosa berirama (prosa lirik) 18.Perbilangan 8.Tambo 12.Perbilangan adat 10.

But the similarities perhap stop here. teasing and so on. two written historical works have elements of the oral in the songs. which in effect changes the mood.another unique form that defies category .and pantun. talibu. in fact even into the present. dialogues. neither is it a musical. From the evidence of literary texts we know that there are the main genres like poetry. verse capping session. legends. and to further blur categories many of the elements of both are present in the other category too.Dabus 34. and accompanied by a whole orchestra. teromba. syair. the theatrical story that has actors moving in circles or into scene. Thus Sulalat al-Salatin and Hikayat raja-raja Pasai. rituals etc.) Another complicating element and division that of the oral and written. teka-teki. The makyong. tales etc. nazam. It not a stage play. as they are more discernible with clear differences. mantera. where a cure is effected through poetic words and gestures. In written historical works there are pantuns. syair. This may be seen throughout its history. But it is also true that while there are generic parameters that help the author in his composition like the hikayat.Puisi-puisi sukuan. So is the wayang kulit (puppet theatre . dikir. peribahasa berangkap. Here the division overlap with the western. in the act of narration proper genres are mixed -. So is the ritual curing ceremony of the main puteri. genealogies. we know that these are mere generalised categories.33. gurindam.as it too contains music. what more in English. anecdotes. However. songs. In the syair sometime we find the pantuns. Look at the following for example: Tajuk mahkota melur bersunting .elements from various other genres are employed to enhance the effect and quality of the work. the dialogue and the formulaic scheme of composition. the borders are unweildly and on a closer look. the art of making leather puppets. rhythm and musical quality of the syair. prosa berirama dan prosa lirik. stock phrases. Thus in the oral narratives one finds poems. eventually Harun used only 12 as the basic forms Malay poetic expression: pantun . In Malay literature there are many that may not be defined or measured against the western ones. complete with songs and dance and action is a mixed genre. prose and drama. We do not even have words for it in the language. seloka.

However. The preceding verses are monorhymic syair. a popular form and highly in demand. ten. eight.pantun and a half-syair: Batang seri di dalam puan Padi di dalam bermangku nila Akan berseri gerangan tuan Hati di dalam bagaikan gila Padi di dalam bermangku nila Serahi di dalam puan Hati di dalam bagaikan gila Sebab berahi kepadamu tuan Jikalau tuan mudek ke hulu Pintakan sahaya kembang kemboja Jikalau tuan mati dahulu Nantilah saya di pintu syurga Berang-berang sangat berosak hati Kerana bertemu emas pelangki. Oxford (MS Malay e. it will be noticed that two extra lines are added to the pantun. making it a half. It has developed from the 2 line to the four. 2(R). but finally the form changes into the pantun. The pantuns themselves are a great anthology of the collective creative genius. . and even twenty.Tara mahkota berayun sunting Berkembang bunga kemunting Dung-dung uma ayun tinting. Kalau ada gelundi pahit Minum serbat di dalam gelas Kalau ada budi yang baik Sepanjang hidup dapat dibalas. There are other forms that are based on the alif-bata-ta (the Jawi alphabet) the rejang (fortune telling through auspicious times and dates and the Pak Bongsu Membilang Malam. Berjalan tinting lusir berlari Berayun tinting tangan menari Indah bijak Laila bistari Yang bijaksana Laila jauhari. A second example is excerpted from the conclusion of the Syair Berang-berang now in the Bodlein. six. a narrative of a woman s emotions aver several days.

Upacara Pengobatan Tradisional Masyarakat Petalangan Desa Betung.The pantuns themselves are present in the mantera. Or listen to this Balian curing incantation. in the songs. in speeches. Siti Fatimah turun mandi Titi sampai melentuk Siti sampai berlari Aku minta putarkan hati si Anu Jantung limpanya Pulang kepada aku Lupa makan minum Lupa mandi lupa tidur Tidak lupa kepada aku Tidak lupa siang dan malam Habis kulit dengan tulang Baru lupa engkau kepada aku. Pucuk perena daun perena Ketiga dengan pucuk api-api Baginda Ali minta guna Siti Fatimah turun mandi. the many paces of the marriage ceremonies. The following is an exmple of the pantun in the mantera or incantation. Anak itik anak ayam Terbang menyisi-nyisi langit Kecil sebesar biji bayam Mengandung bumi dengan langit Kota bumi selebar dulang Kota langit sekembang payung Duduk di tanah sekepal semula jadi Tumbuh rumput tarung temarung Alam besar diperkecil Alam kecil dihabisi Tinggal alam dalam diri Mana alam dalam diri? . the dondang sayang. in letters and also not least in love-making. mantera. of the Petalangan (Tenas Effendi (tth):55).

P & K. Kuala Lumpur. they inspire and please and entertain rather than bore the audience. Beebee. Mohd Taib Osman. Newton P.) 1993 Kesusasteraan Melayu Tradisional. They assist and provide alternatives rather than hinder. Dep. Comparative Literature. Frenz ed. Za`ba. University Park. Petaling Jaya. Dewan Bahasa dan Pustaka. . Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. University of Pennsylvania Press Harun Mat Piah 1989 Puisi Melayu Tradisional: Suatu Pembicaraan Genre dan Puisi. Southern Illinois University Press. Tth. Jakarta. Jakarta. 1973. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. For the dynamic author they may be combined and recombined. Zaman Baru. Ditjen Kebudayaan. Antologi Sayari Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama.(Cet. Zalila Sharif dan Jamilah Haji Ahmad (ed. mixed to help them give a mould for their talents and themes. (first published 1934) 1971 Ilmu Mengarang Melayu. Ke2) Kuala Lumpur. dan Horst. Proyek Pengembangan Media Kebangsaan. Carbondale. that are quite fluid. Thomas O 1995 The Ideology of Genre. Dewan Bahasa dan Pustaka. References Alisjahbana. 1975 Warisan Budaya Melayu.For Malay authors it seems that genres are mere guidelines. Sutan Takdir 1971 Puisi Lama. Stallneckt.

Berdasarkan kepada pengkelasan ini.2 Gurindam 2. [sunting] Jenis-jenis puisi Melayu Puisi Melayu termasuk dalam golongan karya kesusasteraan bentuk bukan cerita (non-naratif). jumlah baris dalam rangkap. . (Cet.4 Talibun 2. Puisi dalam Bahasa Melayu larut dalam jiwa masyarakat Melayu tidak hanya sebagai satu hasil kesenian. ensiklopedia bebasPuisi Melayu Dari Wikipedia Bahasa Melayu. Tidak dapat dipastikan tarikh sebenar sejarah mula perkembangan puisi Melayu tradisional. hiburan. talibun (sesomba). dan fungsi. Berdasarkan kajian oleh ramai sarjana.3 Teromba 2. [sunting] Pantun Rencana utama: Pantun Perkataan pantun dikatakan berasal daripada perkataan Bahasa Sanskrit paribhasya atau Bahasa Jawa parik yang bererti pari atau peribahasa dalam Bahasa Melayu[3]. Ke5) Melaka. isi/tema. gelintar Banyak daripada puisi Melayu tergolong dalam genre tradisional yang muncul dalam zaman sebelum berkembangnya tradisi tulisan pencetakan. nazam. dan dikir (zikir)[2]. pembinaan sahsiah. puisi ialah karangan berangkap yang khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. Za'ba. Menurut sasterawan negara. Puisi Melayu . rima dan irama. Karangan ini terikat kepada bentuknya yang khusus dan tetap. jenis-jenis puisi Melayu tradisional terbahagi kepada dua belas iaitu pantun. gurindam. syair. dan kepercayaan[1]. ensiklopedia bebas. seloka. dapat dikatakan perkembangan puisi Melayu tradisional telah bermula secara bersama dan sezaman dengan perkembangan prosa Melayu tradisional.Wikipedia Bahasa Melayu. teromba. Abbas Bandung. teka teki. pertahanan. berperanan sebagai wadah pemeliharaan adat.6 Peribahasa berangkap 3 Rujukan [sunting] Definisi Definisi lama puisi ialah karangan berangkap.5 Mantera 2. Ini dapat dibuktikan dengan kehadiran banyak genre puisi tradisional dalam karya hikayat dan cerita-cerita rakyat.Zuber Usman 1975 Kesusasteraan Lama Indonesia. pengajaran agama. Isi kandungan [sorok] 1 Definisi 2 Jenis-jenis puisi Melayu 2. tetapi juga mengjangkau alam mistik. dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. Lompat ke: pandu arah.1 Pantun 2. dan jumlah suku kata. prosa berirama (prosa lirik). sama ada pada jumlah perkataan dalam baris. peribahasa berangkap. Pengkelasan puisi Melayu boleh dibuat berdasarkan bentuk. pengajaran ilmu pengasih.

seperti madu Besar lagi cintaku bagi Tuanku (lord of the land)) Antara persamaan yang boleh dilihat adalah ia menggunakan puisi sebagai gambaran cinta. dan pecahan gambaran pada dua baris yang sama. pantun bermaksud satu cerita (karangan) panjang berirama yang dinyanyikan dengan iringan muzik. Di Sumatera. dan sebagainya. Lagak Minang. Dalam Bahasa Sunda. Brandsetter pula. tinggi dari langit Dalam dari laut. . Dari segi tema pula memunculkan jenis-jenis pantun seperti yang berikut: pantun kanak-kanak pantun cinta dan kasih sayang telatah dan cara hidup masyarakat pantun teka teki pantun puji-pujian/sambutan pantun nasihat. dan adat pantun naratif/cerita Contoh pantun cinta dan kasih sayang: Dari Mentakab ke Sungai Mati. Timbullah insaf di dalam hati. pantun bererti kuantrain. Bagi bentuk gurindam yang tidak terikat pula. Struktur puisi gurindam terdapat dua: terikat dan tidak terikat. perkataan 'pantun' berasal daripada akar kata tun yang boleh dikesan dalam Bahasa Jawa iaitu tuntun. Asal usul perkataan gurindam adalah daripada Bahasa Sankrit dan dikatakan memasuki Bahasa Melayu melalui Bahasa Tamil iaitu 'kirandum'. lapan kerat. gurindam juga dikenali dengan nama Muslihat Acheh. Menurut Dr. Bentuk gurindam terikat terdiri daripada dua baris serangkap dengan rima akhirnya yang sama. Daripada pengkelasan inilah maka timbullah apa yang disebut pantun dua kerat. Manakala dalam masyarakat Melayu pula. Pantun dapat dikelaskan berdasarkan kepada bentuk/struktur. tema/isi. mempunyai jumlah silables sekata setiap baris. jumlah barisnya tidak tetap. Tumpang di rumah Tok Lela. agama. fungsi dan penyebarannya[5]. Pemandu ramai penumpang pula tetap setia [sunting] Gurindam Rencana utama: Gurindam Gurindam terkenal dalam masyarakat Melayu terutamanya di Sumatera. dan sebagainya[6]. Gurindam Barus. enam kerat.Antara penulisan klassik Tamil yang mempunyai bentuk pantun telah dikarang antara kurun ke dua hingga kurun ke lima dalam tempoh cankam. dilereng gunung (kurunci tangkai gelap mekar . Singgah bermalam di Tangga Batu. iaitu puisi yang tersusun dalam struktur empat baris serangkap. empat kerat. 3) Terjemahan (Besar dari bumi. Contoh rangkapnya adalah:nilattinum perite vaninum uyarntanru nirinum arala vinre carar karunkor kurincip pukkontu perunte nilaikkum natanotu natpe (Tevakulattar: Kuruntokai. dalam Bahasa Tagalog disebut tonton yang diucapkan dalam aturan yang tertentu[4].

Terdapat banyak pengertian teromba. tak dek hukum tak mengambil. duduklah pula sepelarasan. ada yang menyatakan bahawa teromba sebagai perbilang adat. Dari segi bentuk. manakala rima akhir setiap baris pula tidak sama. dan peribahasa. undang-undang yang tetap dan kata-kata adat[7]. [sunting] Talibun Rencana utama: Talibun Definisi umum bagi talibun menurut Kamus Dewan (2005) ialah sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris. berapalah sukunya dua belas. kok putus kata di pangkal. tambo. iaitu bersuku-suku. nilai. Sesebuah teromba lazimnya mengungkapkan gagasan pemikiran yang tinggi berkenaan peraturan. atau dua puluh baris yang bersajak di hujungnya. kok jalan kurang pasa. duduk berperuntungan. enam baris. kalau begitu kedatangan saya ini. pandangan pun belum banyak. kok selaman sepermainan. pendapatan pun belum ada. mati hukum Allah. awak ke orang. kok ibarat umur baru bertukar muda. Contoh teromba adalah seperti berikut: Merisik dalam adat istiadat perkahwinan Adalah saya bak kata orang. dan hukum-hukum hidup bermasyarakat. seperti pantun. dua belas Muar dua belas Jempol. dan salasilah. ibarat pergi ke huma. [sunting] Teromba Rencana utama: Teromba Teromba terkenal dalam masyarakat Minang yang kuat berpegang kepada adat Perpatih. Teromba juga dikenali dengan nama-nama seperti terasul. pandangan memandang satu nan lain. diharuskan pula semenda-menyenda. kok ibarat dasar pusaka. enam Teraci enam Gunung Pasir. Talibun disebut juga dengan nama seromba dan mempunyai . Jumlah baris dalam setiap rangkapnya tidak tetap. semenda bersemenda. pengalaman pun belum jauh. kok darah belum setampuk pinang. Di dalam sebuah teromba disisipkan dengan beberapa jenis puisi tradisional lain.manakala rima akhirnya bebas. orang ke awak. gurindam. singkap daun ambil buah. teromba berbentuk bebas. putus dengan dibagi. kok sejamban seperulangan. adat. kok segar disiram. adapun kedatangan saya ini sama-sama faham.

Walau bagaimanapun. segala pengasuh. pakaian. dan tekanan suara yang tertentu sesuai dengan tujuan perbomohan atau sesuatu perkara yang dihajati. Puja Padi: Seri Dangomala. Mereka membaca mantera dengan nada. tawar. Keakraban masyarakat Melayu silam dengan alam sekitar mendorong kepada timbulnya kepercayaan-kepercayaan bahawa alam sekitar mempunyai pengaruh dan kuasa yang menentukan sesuatu perkara dalam kehidupan mereka.bentuk yang hampir sama dengan prosa lirik atau prosa berirama[8]. dan tradisi yang terdapat dalam sesebuah cerita lipur lara. Kepercayaan ini berkait rapat dengan pengaruh animisme yang diwarisi secara turun-temurun. kenderaan. perlakuan manusia. puja. irama. . kerana pengucapan dalam bentuk mantera menggunakan kata-kata yang tersusun dalam bentuk rangkap. Seri Dangomali! Hendak kirim anak sembilan bulan. Lazim isi talibun berkisar kepada pelbagai perkara dan objek. atau matar. Mantera tergolong dalam kelompok puisi. perasaan. Segala inang. talibun berbeza dengan prosa lirik dan prosa berirama kerana talibun merupakan sebahagian sahaja daripada cerita yang diambil prosa lirik. kerana tidak terikat kepada jumlah baris yang sama dalam satu-satu rangkap. sembuh. dalam Bahasa Sanskrit yang bermaksud nyanyian memuja tuhan atau pemujaan penyebutan kata-kata tertentu bagi memperolehi sesuatu yang dihajatkan yang mempunyai kesamaan dengan jampi serapah. cuca. mantr. mempunyai makna yang tersirat. seperti senjata. Pawang atau bomoh adalah ahli-ahli penting yang menguasai dan mengamalkan mantera. bahasa yang padat puitis. negeri. manakala rima askihrnya pula tidak tetap. Menyahut panggilan apabila dipanggil ke istana Pukul tabuh larangan Palu gong pelaung Titir canang pemanggil Yang capik datang bertongkat Yang buta beraba-raba Yang tuli leka bertanya Yang kecil terambin lintang Yang jarak tolak-tolakan Yang pendek bertinjau-tinjau Yang kurap mengekor angin Yang pekak pembakar meriam Yang buta pemghembus lesung Yang lumpuh penghalau ayam Yang pekung penjemuran Yang kurap pemikul buluh [sunting] Mantera Rencana utama: Mantera Istilah mantera berasal daripada kata mantra. dan takal. Dari situ timbullah unsur-unsur kuasa magis seperti semangat dan roh yang dianggap sebagai memberi kesan kepada sesuatu perkara yang dihajati secara langsung kepada unsur-unsur magis tersebut. Talibun mengungkap persoalan yang berbagai bergantung kepada konteks cerita induknya. Mantera boleh digolongkan sebagai sejenia puisi Melayu tradisional berbentuk bebas. fenomena alam.

Jangan beri sakit. Peribahasa juga berfungsi sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam kemasyarakatannya dan media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya[9]. perbilangan. Jean Baudrillard. kias ibarat. pepatah-petitih. salah seorang pemikir pascamoden paling provokatif pada dasarnya mewarisi idea-idea serta pandangan penulis Argentina. menyindir atau mengkritik secara halus. Aspek stilistik dalam sastera untuk menemukan format ideal persembahan karya. Tua menjadi muda. Peribahasa juga disebut dengan nama peribahasa berirama dan mempunyai beberapa variasi seperti bidalan. Yang tak sama dipersamakan. Pengaruh besar Luis Borges tersebut menjadi landasan kepada penghasilan karya . Gagasan daripada aktiviti-aktiviti kesusasteraan kotemporari turut mempengaruhi produksi gagasan-gagasan dalam pemikiran para ilmuwan. Peranan peribahasa dalam majlis-majlis rasmi mahupun dalam kehidupan seharian mereka adalah sebahagian daripada budaya Melayu yang sopan walau semasa menegur. Dari segi bentuk. Yang tak tinggi dipertinggikan. Kesimpulan yang paling mudah. Jangan beri ngilu dan pening. baik dalam dalam sebaris atau lebih. perumpamaan. Yang tak kejap diperkejapkan. jangan beri demam. Tinggi seperti bukit Kaf. Pengaruh karya Luis Borges. Hijau seperti air laut. The Garden of Forking Path (1941) terhadap Baudrillard sangat ketara. baris-baris dalam peribahasa tidak berkaitan antara satu sama lain. Kecil menjadi besar. Ia sentiasa berkembang untuk mengisi seluruh pemikiran masyarakatnya. peribahasa berangkap terbina dalam dua keratan yang sejajar. lidah pendeta. Jorge Luis Borges. Tidak sebagaimana pantun. Karya-karya sastera termasuk puisi dalam konteks kotemporari berkembang sejajar dengan penemuan kerangka ilmu-ilmu sosial ataupun kebudayaan. sastera sentiasa berkembang dengan mewarisi penemuan generasi sebelumnya sebagai asas penulisan atau setidak-tidaknya rujukan. dan tamsil. [sunting] Peribahasa berangkap Peribahasa tergolong dalam jenis puisi warisan Melayu dan sangat banyak ditemui dalam kesusasteraan Melayu tradisional. Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi « Dunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang ZamanDunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang Zaman ~ Koleksi Puisi Klasik Dan Moden Yang Segar Sepanjang Zaman ~Rumah Pautan Laman Tentang Blog Pantun Penyair Chatroom Lirik Forum Puisi Melayu lama cerminan ketinggian akal budi Oleh Azman Ismail SESUNGGUHNYA sastera dalam semua genre sejak era Plato hingga kepada pengkritik Anthony Giddens adalah kekuatan keilmuan sesebuah bangsa.

Genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. syair. seloka. Hashim berkata. merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah.000 tahun lalu. baru-baru ini. Beliau berpendapat. Pengertian paling mudah ialah budi mewakili tempat perasaan. berdikari. kesejahteraan dan kejayaan dalam masyarakat. kesedaran. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. bersifat kasih sayang dan mensyukuri nikmat Allah. Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan. Hashim Musa. Simulacra and Simulation (1981). gurindam dan peribahasa. Sarjana-sarjana Melayu membahagikan 26 teras ketinggian akal budi Melayu berdasarkan pantun. gurindam. Sesuatu yang kongkrit atau abstrak. Begitu juga dalam konteks sastera Melayu. amanah. berbaik-baik sesama makhluk. Penciptaannya oleh golongan bijak pandai Melayu secara anonimus. Bagaimanapun kolonialisme dengan pelbagai unsur budaya Barat secara bertahap turut mempengaruhi nilai-nilai itu hingga kejatuhan sepenuhnya alam Melayu pada . ketinggian akal budi Melayu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada dimensi alam. halus berbudi bahasa.Bondrillard. Dr. beradab. tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum. Pengaruh daripada puisi tradisional seperti nazam. antara dapatan kajian tersebut ialah hidup berteraskan agama Islam. berbudi dan bertakwa serta taat kepada ibu bapa. kolektif dan akumulatif dalam deretan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat itu. Unsur lain yang turut ditekankan ialah setia kepada ketua yang adil. yang praktikal ataupun teoritikal. pengalaman-pengalaman praktikal dan ilmu warisan turun-temurun nenek moyang mereka. syair dan gurindam menggabungkan antara estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. simpulan bahasa. Memukau Ketinggian nilai cerapan terhadap unsur-unsur tersebut membolehkan karya-karya sastera Melayu tradisional mempunyai falsafah serta keupayaan akal budi yang memukau. pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu. tidak membuang masa. Kekuatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai akal budi tersebutlah yang menjadi inti kepada kekuatan tamadun Melayu di Nusantara sejak lebih 1. sentiasa bermufakat. seloka dan nazam. pantun. katanya ketika membentangkan kertas kerja pada seminar Antarabangsa Psikolinguistik di Putrajaya. puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik tentang akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. Masyarakat Melayu tradisional juga menekankan menanam budi. Puisi-puisi Melayu lama dengan jelas menyatakan komponen teras hati budi Melayu sebagai paksi dan panduan perlakuan kepada anggota masyarakat demi menjaga kerukunan. menghormati hak dan milik. Menurut Pensyarah Sastera. Prof. budaya. keyakinan dan dorongan manakala budi pula ialah akal atau daya fikir yang memahami untuk memahami sesuatu.

Kemurnian nilai. Aspek komponen nilai. moral. Dapat disimpulkan secara umum. tumbuh berbatang dan bertangkai gaya. Ia sama sekali berbeza dengan mana-mana karya klasik di seluruh dunia. Misalnya. jika puisi Divine Comedy oleh Dante Alighieri atau Goethe dalam naskhah drama Faust dikaji. Nilai-nilai serta makna moral tersebut dikaitkan dengan Islam yang mula menjadi inti utama kekuatan peradaban di Nusantara sejak abad ke-12. Di taman puisi itu. maklumat. pandangan alam semester (worldview) dan komponen nilai serta akhlak atau faham nilai. puisi-puisi Melayu lama sebaliknya melontarkan suatu imej pendidikan dan pembinaan manusia dan kemanusiaan yang berasaskan Islam melalui epistemologi melalui pintu-pintu puitik. kemahiran teknologi. Dalam erti kata lain. peralatan dan prasarana kehidupan di dunia. para pengarang Melayu berjaya menemukan satu kaedah dalam puisi-puisi mereka untuk menyebarkar nilai akar dan budi tanpa mengetepikan aspek estetika. Ia sekali gus mempengaruhi bentuk-bentuk. Faktor Islam. tema dan cara penyampaian genre-genre kesenian tradisional Melayu yang digabungkan dengan pemahaman lengkap tentang unsur alam dan warisan. Hashim berkata. etika dan akhlak yang dibawa oleh Islam tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada keududkan akal dan budi Melayu hingga ke hari ini. seni tampak dan seni persembahan Melayu juga membentuk sebahagian daripada epistemologinya. kebaikan dan keindahan. Sementara itu.sejak awal abad ke-20. Keindahan. dalam konteks epistemologi. namun ia tetap empiris dan rasional kerana disokong oleh pengetahuan yang luas para pengarangnya. Pandangan-pandangan itulah yang terus dipegang kukuh dalam puisi-puisi tradisional Melayu. Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu epistemologi. kehalusan dan kesenian dalam bentuk bahasa dan reka cipta dalam bidang seni sastera. banyak memperlihatkan penyimpangan tentang realiti dunia dengan alam sesudah mati. keindahan sentiasa berada pada tahap tertinggi. Keberadaan puisi-puisi Melayu lama sesunggunya sesuatu yang unik. Namun. Antaranya. Tidak ada kontradiksi yang atau bahkan dieksploitasi secara . meletakkan Allah sebagai sumber atau pusat panduan tertinggi dalam pemikiran serta aktiviti. pengalaman dan warisan budaya menjadikan puisi-puisi Melayu lama sama sekali berbeza dengan karya-karya dalam tradisi kepenyairan Barat. isi. tambahnya. Sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. epistemologi. Pengetahuan yang luas Teks-teks puisi tradisional walaupun mengandungi unsur-unsur imaginatif atau fantasi. dalam aspek komponen pandangan alam semesta masyarakat Melayu boleh disimpulkan kepada enam prinsip. masyarakat Melayu meletakkan segala ilmu pengetahuan. etika dan akhlak pula berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang apa yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. Semuanya berpadu secara harmoni. ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. moral.

2008 Difailkan di bawah: artikel. kata-kata adat. hadrah. rubai. Begitu juga dengan corak pemerintahan serta nilai-nilai tinggi mesyarakat tersebut. Puisi Melayu Tradisional « Qaryafikir AboutQaryAciptAQaryArekA Qaryafikir perihal tentang perkongsian bijak Puisi Melayu Tradisional September 21. Setiap baris mengutarakan keharmonian dan kedamaian sejagat tanpa membezakan keturunan atau bangsa. Ini kerana kebudayaan mereka dibangun dalam proses rasional tersebut yang akhirnya membuahkan puisi-puisi kolonialisme yang menyokong penjajahan terhadap bangsa Timur. iaitu puisi terikat dan puisi bebas (lihat lampiran). teka-teki. mantera. Kelahiran puisi yang bersifat tempatan. syair.bahasa melayu. ghazal. fobia dan ketakutan kontradiksi telah berabad-abad menghantui dalam pemikiran rasional bangsa-bangsa Barat mulai daripada Aristoteles sampai Anthony Giddens. qit ah. bait. Dalam perkembangan puisi tradisional Melayu terdapat jenis-jenis seperti pantun. perbilangan adat. tambo. kemasukan pelbagai bentuk dan jenis puisi dari luar telah memperkaya puisi Melayu hingga berjumlah lebih kurang 30 jenis puisi. masnawi. dikir@zikir. melayu. puisi. Pemikiran di dalamnya disanjung dan dianggap sebagai pemberi pedoman kepada masyarakat silam. endoi. dabus. Pantun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah . Terdapat dua kategori puisi dalam bahasa Melayu. pantun seloka. Ia lahir di atas pandangan bahawa setiap kebudayaan di muka bumi ini berhak untuk hidup secara merdeka. seloka. perbilangan. Puisi-puisi Melayu lama? Pandangannya sama sekali berbeza.ilmiah. terasul. tradisi <!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--> Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walau bagaimana maju sekalipun sesuatu masyarakat.hagemoni antara pengarang dan masyarakatnya. talibun. rejang. dan berzanji. gurindam. nazam. ia masih memerlukan maklumat daripada hasil-hasil kesusasteraan lamanya. Pemahaman yang mendalam terhadap Islam di kalangan pengarang-pengarang Melayu meletakkan puisi-puisi mereka tidak ada nilai hagemoni dan ancaman terhadap kebudayaan mana pun.umum qdetactive @ 9:11 am Tags: budaya. berzanji. teromba. peribahasa berangkap. kesusasteraan. marhaban. Hasil-hasil kesusasteraan itu merupakan dokumen maklumat penting tentang tamadun masa lampau masyarakat. Memang diakui.kesusasteraan. mengembangkan puncak potensi kreatifnya. jampi.

Maksudnya berdiri sendiri (kecuali pantun berkait). . berpasangan. Senduduk tidak berbuah lagi. pantun dapat dibahagikan keada tujuh iaitu pantun kanak-kanak. pantun puji-pujian atau sambutan. persoalan dan mesej. antaranya oleh Pijnappel. Penjenisan pantun berdasarkan bentuk dan strukturnya yang tetap. Bagi setiap baris pantun ada jeda di dalamnya. Setiap serangkap dapat menyelesaikan keseluruhan idea. dan mempunyai antara empat hingga lima perkataan. Pantun mempunyai unsur estetika alamiah yang bersifat bertentangan. telatah dan cara hidup masyarakat. Zainal Abidin Ahmad(Za ba). dan pantun naratif atau cerita. Adat dunia memang begitu.Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa pantun adalah satu-satunya puisi Melayu tradisional yang paling asli dan lahir di rantau Alam Melayu. dan berangkapan. Contohnya: <!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !mso]--><!--[endif]--> Sapu tangan berkaki merah. mampu membawa berbagai-bagai tema. Hoessein Djajadiningrat. Terdapat juga pantun-pantun yang pembayangnya mempunyai hubungan dengan maksudnya. kakinya diletak dalam perahu. pantun kasih-sayang . pantun budi dan sebagainya bukanlah tergolong sebagai jenis tetapi lebih jelas sebagai pengelasan tema yang boleh berubah-ubah menurut tafsiran dan penumpuan pengkaji. pantun teka-teki. Setiap pantun mempunyai rangkap-rangkap yang berlainan. <!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!--[if !vml]--> <!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--> pembayang maksud <!--[if !vml]--><!--[endif]--> leh itu. Setiap barisnya mempunyai antara lapan hingga sepuluh suku kata yang sesuai dengan pernafasan normal. Sebab itu. dan setiap rangkap membawa persoalan yang sempurna. Contohnya: Pantun Budi Bunga Cina di atas batu. pantun nasihat. Wilkinson. Pantun-pantun ini memiliki gaya bahasa dan lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat. Buah langsat kuning mencelah. iaitu pembayang atau sampiran dan maksud. Winsteadt dan Van Ophuijsen. Menurut Harun Mat Piah (1989). Sebab emas budi terbuang. Banyak pendapat dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji tentang asal usul istilah pantun. Luka di tangan berdarah merah. Luka di hati tak dapat nak tahu. seperti pantun kanak-kanak . istilah-istilah yang merujuk kepada jenis-jenis pantun. Jatuh daunnya ke dalam ruang. agama dan adat. dari segi tema dan isi. antara ciri-ciri pantun ialah berskema rima a/b /a/b yang terdiri daripada dua komponen. pantun cinta dan kasih sayang. Pantun sebagai milik semua lapisan masyarakat.

Hidup aman dikenang orang. Kebanyakan orang yang muda-muda. aliterasi. Baik bergalas baik tidak. Meskipun terdapat unsur bebas dalam gurindam berkenaan. 1991. Di situlah syaitan tempat berkuda. dan gaya bahasa tertentu. Budi tuan saya tak lupa. hampir sama dengan syair dua baris atau nazam. Baik berbalas baik tidak. Sesebuah gurindam sarat dengan tema dan perutusan yang bersifat nasihat. Gurindam merupakan sejenis puisi yang tidak terikat atau tiada tentu bentuknya (sama ada terikat atau tidak). Sudah terpahat di dalam hati. Bentuk yang terikat biasanya terdiri daripada dua baris serangkap. Gurindam adalah puisi dua-dua baris. Bukannya manusia iaitulah syaitan. pantun Melayu. rima akhir bagi dua baris adalah sama dan tiada had bagi jumlah keseluruhan barisnya. Sumber: Zainal Abidin Bakar (penye). Budi dan emas sama dijunjung. jika berangkap tidak tentu jumlah baris serangkap. Tanduk tidak berguna lagi. . Itulah iblis punya penggawa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dan mempunyai rima atau tidak. Terbit bunga pucuk mati. Dalam gurindam juga kadang-kadang terdapat ciri puisi seperti asonansi. keagamaan. Gurindam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa istilah Gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit dan masuk ke bahasa Melayu menerusi bahasa tamil.sama ada berangkap atau tidak. Bentuk yang tidak terikat tergolong sebagai puisi bebas. Asal budi sama dikenang. tetapi pengisiannya tidak menurut puisi Sanskrit atau Tamil (Za ba: 1965). seperti tidak ditentukan jumlah perkataan bagi setiap baris. Tanam lenggundi tumbuh kelapa. Ia merupakan pinjaman dari segi istilah saja. tetapi unsur-unsur terikatnya lebih banyak. Kejahatan seorang perempuan tua. Dalam setiap dua baris itu terdapat timbal antara baris pertama dan baris kedua.Sudah dapat gading bertuah. Kepala keada hamba-hamba raja. Di situlah syaitan tempatnya manja. Padi dan nanas tanam di tanjung. jumlah perkataan sebaris. Tempat pipit membuat sarang. Puisi jenis gurindam dirujuk kepada Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji (lihat lampiran 3). Perkumpulan lelaki dengan perempuan. Buli-buli bertali benang. dan pengajaran. Contohnya: Ini Gurindam Fasal yang Kesembilan Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan.

Di situlah syaitan punya jamuan. Menurut Harun Mat Piah (1989). variasi bentuk syair ini membuktikan bahawa syair tidak terhad kepada satu bentuk sahaja walaupun bentuk empat baris serangkap. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/b/a/b. Syair berbahasa Arab yang terawal ialah catatan batu nisan Sultan Malik al-Saleh (1297 M) di Pasai. . syair terus berkembang pesat dengan bentuk yang lebih mantap dan tekal. Dengan syaitan jadi berseteru. <!--[if !supportLists]--> iii. <!--[if !supportLists]--> vii. c/c/c/d. Semenjak itu.). <!--[if !supportLists]--> vi. Syaitan tak suka membuat sahabat. Singaura: Pustaka Melayu. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. syair dalam bahasa melayu mempunyai beberapa variasi yang bergantung kepada bentuk rimanya iaitu: <!--[if !supportLists]--> i. Selepas itu terdapat syair berbahasa Melayu yang pertama di batu bersurat atau prasasti Minye Tujuh (1380 m). Menurut Harun Mat Piah(1983). <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/b/b. <!--[endif]-->Empat baris berkait. <!--[endif]-->Tiga baris serangkap dengan rima a/a/b. syair Melayu sudah menyimpang daripada bentuk syair Arab yang menjadi tiruannya. (memerlukan beberapa rangkap) <!--[if !supportLists]--> ii. <!--[if !supportLists]--> iv. Orang Melayu mula berkenalan dengan syair sejak zaman awal bertapaknya Islam di alam Melayu melalui pengkajian kitab yang terdapat bentuk syair seperti kitab Al-Luma . Selepas itu. <!--[if !supportLists]--> viii. 1989). Dalam perkembangan persuratan Melayu selanjutnya. d/d/d/d dan seterus nya. Dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu terdapat penggunaan syair. <!--[endif]-->Dua baris serangkap dengan rima a/b. seorang tokoh ulama dan pujangga melayu merupakan individu yang telah menghasilkan syair dalam bentuk yang lebih Melayu dengan cukup berkesan dan ilmiah temanya. Al-Insan al-Kamil yang dibawa oleh pengembang agama Islam ke Melaka. Bentuk inilah yang paling dominan dalam masyarakat Melayu walaupun terdapat juga variasi-variasi bentuk yang lain. Adapun orang tua yang hemat. Fusus al-Hikam. sama ada dalam bahasa Arab mahupun bahasa Melayu. 1990 dalam Kajian Puisi Melayu. Hamzah Fansuri. (penye. Syair Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Walaupun berasal dari Arab-Parsi namun syair Melayu tidak beracuan syair daripada tradisi Arab atau mana-mana puisi Arab-Parsi tetapi dalam bentuk dan acuan asli masyarakat Melayu (Harun Mat Piah. <!--[endif]-->Empat baris serangkap dengan rima a/a/a/b. <!--[if !supportLists]--> v. Bentuk konvensional syair Melayu mengandungi empat baris serangkap dengan rima a/a/a/a. Sumber: dipetik daripada Harun Aminurrashid. <!--[endif]-->Empat baris seirama (monorhyme). Jika orang muda kuat berguru.

Teman berbeka suluh berjalan. Keadaan zatnya bersama-sama. Selain itu. menyampaikan nasihat kepada anak-anak agar berbuat baik. . Endoi sebagai bentuk puisi tumpang menggunakan bentuk syair. Sebuah dunia belinya bukan. 2000 dalam Puisi Melayu Lama Berunsur Islam. di rimba dan pekan. nazam dan juga antun sebagai wadah penyampaiannya. Antara persoalan yang disampaikan dalam puisi endoi ialah menceritakan salasilah dan riwayat hidup Rasulullah s. Jasa seorang ialah taulan. Endoi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Endoi berasal daripada kata endul yang bermaksud buaian (Harun Mat Piah. syair nasihat dan tema-tema lain yang berasingan. syair sejarah. Ilmu itu gemala sakti. Hiasan penyata polan si polan Sumber: dituturkan oleh Haji Abd. dan kitab suci al-Quran. Muhammadar Rasullullah Bismillah itu permulaan nama.dengan rima a/a/a/a lebih luas digunakan. Rahim Shafie. 1989). Sukar bercerai sehingga mati. syair Melayu mempunyai tujuh jenis tema yang berbentuk cerita(bukan naratif) iaitu syair romantis. Secara khususnya. endoi berfungsi untuk menyatakan rasa kesyukuran ibu bapa atas kelahiran anak sulung yang diadakan ketika upacara bercukur rambut anak yang berusia tujuh hari. Di laut. di darat. Kedah keada Wahyunah Haji Abd.a. Contohnya: Syair Kelebihan Ilmu: Ilmu Itu Bekalan Hidup Berkata ilmu akulah sultan. Endoi merupakan tradisi lisan berbentuk perbuatan yang disambut oleh masyarakat Melayu dalam majlis keramaian seperti kenduri kahwin untuk memeriahkan suasana. Ikutlah aku merata hutan. syair panji. Manakala syair bukan cerita ialah syair agama.). Jahil berseru akulah syaitan. Gani dan Mohamad Shaidan (peny. Berdasarkan isi dan tema. Sinarnya cerah cahaya sejati. Contohnya: Ucapan Mencukur Rambut Budak Kecil Bismillahirrahmaanirrahim Lailahaillallah. menceritakan kisah-kisah nabi. berbudi bahasa dan menghormati ibu bapa. Asal puncanya lamun didaati. Zahirnya sifat menyatakan isma. puisi ini juga bertujuan untuk memberikan panduan dan pengajaran kepada masyarakat khalayaknya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. syair keagamaan. dan memperkatakan tentang pengajaran Islam seperti rukun islam. Harganya tidak dapat ternilaikan. Langkawi.w. Kerajaan aku darat dan lautan. Jasa berhimun ialah pengenalan. Kuasanya bersukat digunakan. dan syair kiasan.

rejang ini hampir sama dengan pantun berkait. Dipecahnya pula sekian alam. Contohnya: Rejang Hari Bulan Tujuh hari bulan rejangnya tikus. 1985). genre ini hampir menyerupai bentuk pantun dan syair. tetapi ada pula yang berhubungan seperti syair. Hal ini dapat dilihat dalam puisi rejang seperti Ketika Rejang yang dikatakan ada hubungan dengan hubungannya dengan ramalan waktu manakala Rejang Ketika dikaitkan pula dengan raksi (nasib baik atau buruk mengikut perkiraan waktu). Bahkan kalau diteliti lebih lanjut. sedangkan pantun atau syair memiliki rima yang tetap. teladan dan pengajaran. Ciri-ciri rejang ialah rejang terdiri daripada empat baris serangkap. Tikus jantan masuk penjara.Kadim dan taat setia lama. Rahman Kaeh. Kalau terkenang sifat yang bagus. Sumber: Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (peny. Rejang Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rejang menumpang bentuk syair atau pantun yang menggunakan nama hari atau hari bulan berdasarkan firasat. pengisian dalam rejang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan agama. dua baris pertama merupakan pembayang dan dua baris berikutnya merupakan maksud. Penjara besar besi kursani. Dipecahnya empat nazirnya Adam. masyarakat di Nusantara ini mempunyai cara-cara yang tertentu untuk meramal hari-hari yang baik dalam sebulan. Tidur berendam airnya mata. Delapan puluh hari alqah namamu. Seratus dua puluh hari alamah namamu. Oleh itu. Yusof Md. Hilanglah akal lenyap bicara. Dendaru oi apa selaku ini. Istilah rejang mengikut Wilkinson. Empat puluh hari nutfah namamu. Rahim bapamu turun ke ibumu. Penjara besar besar besi kursani. nasihat. buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Selain itu. Nor dan Abd. reaksi dan kepercayaan tertentu. ada kaitannya dengan ramalan bintang atau astrologi (Mohd. Biasanya . Hari atau hari bulan dikaitkan dengan nama-nama binatang. Hai segala nur-ul-khatam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Fajar Bakti.) 1996 dalam Warna Sari Sastera Melayu Tradisional. Biasanya. Cuma berbeda pada rima akhir yang tidak tetap. . dua baris pertama tidak berhubungan langsung. Rejang menumpang bentuk syair atau pantun. Perbuatan Maharaja Jaya Dewata. Tikus jantan masuk penjara. Hilanglah akal lenyap bicara. Dendam oi apa selaku ini.

khatam al-Quran. pendidikan. skema rimanya ialah a/a.. Isinya tidak sempurna dalam dua baris. Bukan pula macam api boleh padam. Oleh itu mari kita sama-sama. Buat amal jangan leka jangan lena. 1989. dan puisi bentuk nazam ini boleh dibawa secara berlagu seperti nasyid dan qasidah. Bentuk puisi ini biasanya digubah oleh ulama menurut kaedah dan pertimbangan puisi Arab.Sumber: dipetik daripada Ampuan Hj. berendoi dan sebagainya. dan rasul-Nya Nabi Muhammad s.w. Ingat-ingat hai saudara masa itu. Pada Tuhan kita kembalilah sudahnya. Tema dalam puisi nazam selalunya berhubung dengan persoalan keagamaan. pelajaran tauhid. Kita ini akan matilah sudahnya. Shah Alam: Marwilis Publisher. menyamaikan pengajaran agama seperti ilmu tauhid. Puas hati tidak sesalkan dirimu. dan keilmuan. Dikir/Zikir Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Menurut Harun Mat Diah (1989).a. Sejenis puisi yang terikat. fikah. akhlak dan sebagainya. 1999 dalam Syair Rejang.w. Contohnya: Nazam Ajal Oleh Hj. Nyawa sampai batang leher baru tentu. Ahmad Mufti Kalau sungguh kamu yakin. Yang kedua. Penyelenggaraan dan Analisis Teks Disertasi Ph. Ada juga yang bertemakan nasihat. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Sumber: dipetik daripada Md. c/c. Brahim bin Ampuan Hj. Isinya pula menyentuh tentang hal-hal agama. dikir berasal daripada perkataan Arab.a. Tidak tahu bila samaikan ajalnya. dan rukun iman. Benar tidak bila ada amal kamu. himpunan Puisi Klasik.D. dan keilmuan. Antara ciri-ciri khasnya ialah terdiri daripada dua baris serangkap dengan jumlah perkataan dan suku kata di dalam sebaris antara 10-12 suku kata. Maulidur Rasul. Temanya selalu berhubung dengan keagamaan. Penyebaran dan fungsi nazam dalam kehidupan masyarakat Melayu tidaklah seluas pantun dan syair. dan menyampaikan nesihat dan pendidikan.a. Tengah.w. serima (monorhyme) dan seterusnya. Pahit mati itu bukan macam jadam. Nazam Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Nazam berasal daripada istilah Arab nazam yang bererti puisi. b/b. Jangan kamu lalai pada nafsu hati. Pada umumnya nazam digunakan dalam menyampaikan ajaran Islam yang meliputi perihal Nabi Muhammad s. zikir yang bermakna puji-pujian terhadap Allah s. Pada Tuhan kita datanglah asalnya. . Bentuk nasyid dan zikir menjadi wadah penyebaran nazam dan biasanya disamakan dalam majlis-majlis keagamaan seperti sambutan awal Muharam. Mesej yang terkandung dalam nazam menggambarkan fungsinya yang tersendiri antaranya menyampaikan peristiwa sejarah seperti hal-hal yang berkisar dengan perjalanan hidup atau riwayat Nabi muhammad s. Ali Bachik (Iladam).t.w. pendidikan.

syair.Dalam perkembangan puisi Melayu tradisional. dikir/zikir berfungsi sebagai alat pendidikan atau didaktik iaitu mengingati khalayaknya tentang perkara-perkara yang baik dan yang perlu diikuti. puji-pujian. Contohnya: Dikir Dabus Allah hee Allah huu ya Allah. sama ada tentang ibadat. Allah humma salli Allah. Allah Muhammadun sahu ya Allah. . Begitu juga rangkapnya. Dikir/zikir dituturkan dalam upacara yang tertentu. Akhir sekali. dan isinya penuh dengan puji-pujian dan kemuliaan terhadap Nabi Muhammad s. Allah he salli dona Allah. Berdasarkan isinya.a. permainan kompang/hadrah.w.t. serta menjauhi perkara-perkara yang buruk atau dilarang sama ada dari aspek agama (Islam) atau nilai masyarakat. di samping sebagai pengawal nilai sosial dalam masyarakat seperti nilai kerjasama. Allah hee Allah huu ya Allah. Cahaya bulan empat belas petunjuk yang sempurna.t. mantera dan nazam. majlis perkahwinan dan sebagainya.a. Sentiasalah didapat daripada yang sempurna. mungkin mempunyai atau tidak mempunyai rangkap. Rangkap ini diulang-ulang sehingga adakalanya beberapa rangkap sebelum rangkap isi. Dari segi bentuk. ungkapan puji-pujian (zikir) terhadap Allah s. Baddal hee ya maula.a. Dikir/zikir juga merupakan puisi yang mengandungi isi tentang unsur-unsur agama. dan Nabi Muhammad s. (selawat) disusun sehingga membentuk satu rangkap yang tersendiri. Allah hee Allah huu ya Allah. selain itu dikir/zikir sebagai alat hiburan di majlis-majlis sosial seperti majlis sambutan pembesar. Jumlah baris dalam serangkap. bertolak ansur dan sebagainya. tidak tentu. Pada permulaan puisi. Selain itu. dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. dikir/zikir sebagai gambaran masyarakat terutama dalam aspek kebahasaan dan nilai-nilai estetika. hormat-menghormati. Kadang-kadang dikir/zikir mengambil bentuk-bentuk puisi yang lain seperti pantun. seperti dalam tarian dabus. Puisi ini dinamakan dikir kerana setiap ungkapan atau kata-kata maksud atau isi puisi yang dipaparkan diselang-selikan dengan kata-kata atau ungkapan puji-pujian terhadap Allah s. dikir/zikir merupakan puisi bebas. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. dikir/zikir juga sebagai ejen penyebaran dan pemantapan nilai-nilai positif dan akhlak yang baik keada masyarakat khalayaknya. Hee Allah Allah wabiza aalihi. Hati rindu kepada Nabi Muhammad.w. jumlah perkataan dan suku kata dalam sebaris. dan ajaran-ajarannya.w. dan upacara sambutan maulidur Rasul. puisi dikir/zikir bermakna puisi puji-pujian. pengajaran atau tentang Nabi Muhammad s. dan tidak terikat kepada bentuk yang tertentu. Dikir/zikir yang diucapkan atau yang dinyanyikan dalam upacara maulidur Rasul biasanya mengandungi unsur dakwah.w.a. Dikir/zikir tergolong dalam kesusasteraan rakyat kerana penyebarannya dilakukan secara lisan. Pada kasih penghulu kita Muhammad.w.w. Dikir/zikir biasanya terdiri daripada ungkapan-ungkapan sejajar yang puitis.

Masnawi dalam bahasa Melayu diperkenalkan oleh Bukhari al-Jauhari menerusi karangannya Tajus Salatin. persoalan tasawuf. Puisi ini berbentuk bebas dari aspek baris. nasihat dan sejarah. dan nasihat kepada khalayaknya. pola rima a/a/b/a atau a/a/a/a. Itulah ingatkan dirimu yang berirfan. rubai dikatakan sebagai puisi Arab empat baris. masnawi tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu. genre ini tidak berkembang. kekuatan. . Walaupun begitu. Lumut. Puisi rubai diterjemah ke dalam bahasa Inggeris oleh Edward Fitzgerald (1809-1883) dan ini menjadikan rubai Omar Khayyam begitu terkenal. Sumber: didokumentasikan oleh Ahmad Ali Salikin. agama. Allah hee Allah huu ya Allah. dan Oleh sebab itu. Ada sarjana mengatakan rubai berbentuk sajak yang terdiri daripada empat baris (a/a/a/a) yang selalunya bertujuan falsafah atau tasawuf serta membentuk epigram. Budi itulah sungguh pohon ahsan. Hudal le ma ti habur sere ya Allah. Dalam puisi Melayu tradisional. Dalam Kamus Umum Indonesia. terdapat pengawalan pada rima akhirnya seperti a/a. Secara keseluruhannya. c/c. kepandaian. menakala suku katanya ialah antara lapan hingga dua belas suku kata. 1996. masnawi berfungsi sebagai panduan. Contohnya: Kemuliaan Insan Peri permulaan keadaan insan. Apabila Parsi menerima Islam. Dengan takdir lagi dengan ihsan. jumlah barisnya terdiri daripada empat baris serangkap. puisi tersebut menjadi sebahagian daripada puisi warisan Islam. Supaya mengetahui perinya ini. Puisi rubai bertujuan untuk panduan pendidikan. Jalaluddin al-Rumi (1207-1273 M). Genre puisi ini bertemakan puji-pujian tentang kehandalan. b/b. pengajaran. agama. dan seterusnya. Tokoh yang identik dengan rubai ialah Omar Khayyam (1132). dan temanya membawa persoalan yang bersifat falsafah. hai yang budiman. Rubai karya Omar Khayyam pula telah diterjemah ke bahasa Melayu oleh tokoh bahasa dari Johor iaitu Mejar Dato Muhammad Said bin Haji sulaiman (1868-1955) berdasarkan versi Inggeris yang diterjemah oleh Edward Fitzgerald. terutama dalam karya agungnya Mathnawi Ma nawi. perkataan dan suku kata dalam sebaris. dan kemayhuran seseorang tokoh. nasihat. Masnawi Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Masnawi identik dengan penyair terkenal Parsi. Contohnya: Budi Dengarlah olehmu. Rubai Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Rubai berasal daripada sastera Parsi dan merupakan puisi tertua dalam bahasa tersebut. Sebagai puisi yang bersumberkan puisi Arab-Parsi. Perak. Isinya dalam satu rangkap. Daripada segi cirinya. Rubai dalam bahasa Melayu pertama kali diperkenal oleh Bukhari al-Jauhari dalam teks Taj al-Salatin.Baddal hee ya maula. pengisian dalam rubai selalunya bertemakan falsafah. dan sejarah.

c d dan seterusnya. 1996. Seribu syukur keada Tuhannya. Perulangan juga secara a b. Jika lain maka lain jadilah. Sungguhpun begitu.). Mintalah budi bagimu cahayai. yang diulang-ulang. Sudah taju ssalatin fi lawhir. Tajus Salatin. yakni empat baris dalam satu rangkap. berzanji boleh didapati dalam bentuk iaitu berzanji nathar (bentuk prosa berirama) dan bentuk puisi. sama ada cinta sesama manusia ataupun cinta manusia terhadap Tuhan. minimum dua baris dan tidak sampai sepuluh baris. Pada umumnya. Dan budi kurang padamu di sini. Pada bahagian akhir. Panjangnya dalam lingkungan belasan baris. Dan Bukhari dengan taju itu fakir. Ghazal Ghazal bermaksud puisi bersifat cinta. Qit ah Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Qit ah mula diperkenalkan dalam bahasa Melayu melalui Tajus Salatin. baris-barisnya terdiri dariada ayat yang panjang-panjang. . Justeru.Kerana ahsan itu puri budilah. keratan atau sebahagian. majlis perkahwinan (ucapan untuk pasangan pengantin). Orang yang berbudi itu kayalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. terdapat juga qit ah yang ditulis dalam keadaan terkawal. Karangan Bukhari al-Jauhari. dan terdiri dariada 20 hingga 22 suku kata. Minta selamat budi sentiasa. pengubahnya menyelitkan namanya sebagai peleraian (takhallus).w. Perkataannya tidak disukat banyaknya. Bahawa ke sini jua namamu. Hai Tuhanku. bentuknya ringkas. Jikalau kau dapat harta alam ini. Bukhari yang biasa. Sebagai puisi tumpang. sama ada dalam ejaan asalnya (jawi) mahupun dalam terjemahan bahasa Melayu. Tema ghazal berkaitan dengan persoalan cinta. Rima akhir sesuatu rangkap atau rawi dalam bacaan berzanji ini adalah a/a/a/a. b c. Dan segala ke sini pun adamu. Jika kamu mahu menjadi kaya. berzanji menggunakan bentuk nazam dan syair yang dilagukan. Yang bukan berbudi itu papalah. Berzanji biasanya dilagukan untuk majlis-majlis seperti sambutan mauludur Rasul. Bagaimanapun. Berzanji Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Pada dasarnya. majlis bercukur rambut dan majlis khatam al-Quran. Sajak puisi ini terdapat pada kata yang di belakang. Hussain(penye. Qit ah bererti potongan.a. Puisi yang berasal dari Parsi ini merupakan sejenis nyanyian dalam kalangan orang muda yang dalam percintaan. secara umumnya puisi ini berpolarimakan a/a. puisi ghazal berperanan sebagai alat komunikasi yang menyatakan cinta dan kasih sayang. Berzanji bertemakan keagungan Allah dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad s. Sumber: Khalid M.

sindiran atau dalam nada jenaka. Dalam kesusasteraan Melayu tradisional. tidaklah menghairankan mengapa seloka mengandungi banyak peribahasa yang selalunya disusun dengan cara yang senada atau mempunyai irama. seuntai seloka merujuk keada cerita jenaka yang benar-benar dikenali dalam masyarakat seperti cerita Pak Kaduk. makna qit ah sukar ditafsirkan kerana qit ah menggunakan banyak perkataan Arab secara langsung. cerita Pak Pandir. sehingga kadang-kadang seloka sama dengan peribahasa berirama. cerita Labai Malang dan cerita Emak Si Randang. yang disusun dalam empat unit. seloka biasanya mengutarakan isinya secara mengejek. Walaupun begitu. Secara keseluruhan. Seloka biasanya mengandungi bahasa yang penceritaannya meleret-leret dan lanjut. khususnya tentang pemikiran dalam agama. Dari segi isi. Seloka tersebut bertujuan untuk menyindir masyarakat yang berperangai seperti watak-watak tersebut. tidak tentu barisnya dalam serangkap dan tidak tentu jumlah perkataan dalam sebaris. puisi ini berbeza antara satu sama lain.Puisi qit ah ini diletakkan dalam kategori sajak yang separuh terikat. menyindir terhadap sesuatu kelakuan sesetengah anggota masyarakat melalui peribahasa yang disusun secara sejajar untuk menghasilkan irama tersebut. Tiadalah dapat kubezakan. Jika berangkap. dan tidak menterjemahkannya. namun kadang-kadang ada kelainan rima pada baris yang tertentu. Dalam hal ini. seloka merupakan sejenis puisi bebas dari segi rangkap (sama ada berangkap atau tidak berangkap). seloka berasal daripada perkataan Sanskrit. seloka iaitu sejenis puisi yang terdiri daripada yang terdiri daripada dua baris atau dua kerat. Tema qit ah bersifat pemikiran dan renungan yang selalu membawa mesej yang bersifat luhur dan berfikiran tinggi (falsafah). Ehwal Insan Jika kulihat dalam tanah itu pada ehwal segala yang insan. iaitu ada yang panjang dan ada yang pendek. Fungsi qit ah ialah untuk memberikan nasihat dan pengajaran. jika dilihat aspek isi. talibun atau teromba. Oleh sebab seloka biasanya digunakan untuk menyindir atau berkias. Sungguhpun begitu. Jumlah perkataan dalam satu-satu baris pula tidak ditentukan dan kadang-kadang tidak seimbang. dan kadang-kadang mengandungi nada atau perasaan yang asyik dan berkhayal. seloka sama sahaja seperti puisi bebas yang lain seperti gurindam. Seloka juga boleh jadi mempunyai rima atau tidak. Seloka biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk melengkapkan keseluruhan idea (Harun Mat Piah. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak dapat memahami qit ah lalu menyebabkan puisi itu kurang digemari. Fana juga segala yang ada. Cirinya hampir seperti syair dari segi pola rimanya. Dari segi bentuk. Seloka Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Dari segi istilah. pengenal kepada peribahasa berirama ialah nada yang dibawa olehnya. Pada antara hamba dan sultan. Peribahasa berirama tidak mengandungi nada-nada ejekan atau sindiran yang sinis tetapi seloka mengandungi ejekan dan nada-nada sinis. . yang setiap satunya mengandungi 16 suku kata. 1989). Dengarkan olehmu Kulluman alaihi fan.

Isinya mengandungi adat dan peraturan serta norma-norma hidup mesyarakat khususnya tentang undang-undang adat yang diamalkan dalam kehiduan sosial masyarakat yang melahirkan dan mengamalkannya. seloka dapat menggambarkan masyarakat yang melahirkannya iaitu masyarakat yang amat mementingkan keharmonian dan ketatasusilaan. rubai. Selain itu teromba berfungsi sebagai alat kawalan sosial terutamanya dengan adanya adat. Ismail Hamid (1987) mendefinisikan talibun sebagai puisi berangkap tentang perincian sesuatu objek atau peristiwa. juga tidak tentu. membentuk dan membina satu masyarakat yang harmoni. Jumlah perkataan dan suku katanya dalam sebaris tidak tentu. Demikian juga rima dan jedanya. Secara umumnya. Puisi ini menurut beliau merupakan puisi yang memakai kata-kata yang menimbulkan gambaran mata kerana kata-kata yang digunakan dapat menimbulkan pemikiran dan pendengaran tentang imej yang lantang dan bermakna. Teromba Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Teromba merupakan susunan adat yang disampaikan dalam bentuk puisi. Baris-barisnya memberikan dua macam gambaran. talibun. menggambarkan corak dan pola hidup bermasyarakat pada satu-satu masa dan zaman. dan ungkapan tradisional (peribahasa berangkap). Taib Osman (1979) mula menamakan talibun ini sebagai ikatan puisi bebas . Bersesuaian dengan sifat halus orang Melayu. dan gambaran objek-objek dalam situasinya masing-masing.sindir giatnya selalu tajam dan bisa seperti mengejek. Talibun Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Harun Mat Piah (1989). menyindir dan menempelak. Secara ringkas teromba berfungsi memberi panduan dan pendidikan tentang cara hidup atau sistem hidup bermasyarakat yang baik dan harmoni melalui adat. mengekal norma yang tertentu di dalam masyarakat yang telah dipersetujui oleh anggota masyarakat sejak turun-temurun. memberi pengajaran dan panduan kepada seseorang dan sebagai alat kawalan sosial atau protes sosial. Mohd. kerana pembentukan teromba jelas berdasarkan kebijaksanaan dan pemikiran yang dalam dan tinggi tentang falsafah hidup masyarakatnya. dan umumnya terdapat dalam genre lipur lara (cerita kaba) dalam kalangan masyarakat Minangkabau. puisi seloka digunakan untuk mengkritik sebarang perlakuan negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran. teromba tergolong sebagai puisi tidak terikat kepada perbilangan adat atau kata perbilangan. Berdasarkan struktur visualnya. Puisi ini dikenali juga sebagai puisi adat. Puisi seloka tidak digunakan secara meluas sebagaimana peribahasa atau teromba. Teromba dikatakan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau. Fungsi seloka amat terbatas. Kedua-dua gambaran ini berlatarbelakangkan alam Melayu. melahirkan rasa benci terhadap sesuatu kelakuan manusia. Fungsinya amat bergantung kepada isinya iaitu untuk menyindir. Teromba ini ada yang berangkap dan ada yang tidak. iaitu gambaran bunyi seolah-olah kita mendengarnya. mengejek. peraturan dan undang-undang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hidup bermasyarakat. menempelak seseorang. Terdapat pelbagai tema talibun yang terungkap dalam cerita-cerita lipur lara . peraturan dan undang-undang dibentuk. Teromba kadangkala menggunakan juga puisi Melayu tradisional yang lain seperti pantun. syair. dan mengandungi perasaan yang hiba dan rawan. menggambarkan corak pemikiran masyarakat yang mengamalkannya.

Teknik pengulangan ini bukan sahaja wujud dalam penggunaan gaya bahasa tetapi pengulangan seluruh puisi tersebut. yang merujuk kepada konsep pengulangan ini. Mohd. kias ibarat. Namun. peribahasa berangkap juga boleh dikenal pasti berdasarkan ciri-ciri yang terdapat ada aspek struktur. Bahasa yang berirama ini digunakan secara meluas seperti berpidato atau semasa bergurau senda. benda dan sifat manusia dalam bentuk yang ringkas. Maksud daripada kata-kata ini ialah jika mengkritik (terutamanya menunjukkan kesalahan atau mencela) seseorang dengan menggunakan peribahasa. dan fungsinya. Za ba (1966). Selain tema.Melayu yang didasarkan kepada fungsi puisi tersebut di dalam karya atau cerita tersebut iaitu memerikan kebesaran. Oleh itu. Peribahasa Berangkap Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Peribahasa atau ungkapan tradisional yang mempunyai subgenre seperti bidalan. Asas pembentukan peribahasa berangkap ialah peribahasa. isi. pepatah. iaitu sebagai pembanding atau pelengkap kepada yang lain. dan tamsil tidak tergolong dalam genre puisi kerana strukturnya bukan merupakan ungkapan atau kata-kata yang berangkap. sikap dan kelakuan manusia. 1989). baik dalam sebaris atau lebih. Menurut Harun Mat Piah (1989). tema. memerikan keadaan dan kesibukan atau keajaiban sesuatu peristiwa dan suasana. lidah pendeta. Menurut Ismail Hamid (1987) pengulangan ini terjadi kerana talibun sangat mementingkan bahasa yang berirama yang menjadi kegemaran masyarakat terutamanya dalam kalangan masyarakat Minangkabau. Pengulangan ini ditambah pula dengan bentuk-bentuk pemerian yang lain sehingga terdapat pelbagai variasi dalam bentuk seperti engulangan di bahagian permulaan tetapi di bahagian akhir telah ditambah dengan ungkapan puisi yang lain. Taib Osman (1979) menamakan puisi ini sebagai peribahasa berangkap atau peribahasa berirama. individu sasaran akan lebih mudah menerima daripada dikritik atau dicela secara langsung. teliti dan menyeluruh.Oleh: Qamarul . Seperti bahasa lisan yang lain. peribahasa berangkap ialah ungkapan peribahasa yang terdiri sekurang-kurangnya dua keratan yang sejajar. talibun merupakan gambaran pemikiran masyarakat khalayak yang mementingkan perincian tentang sesuatu. menegur atau mengkritik seseorang) dan sebagai alat pendidikan atau didaktik. sama ada secara formal (digunakan dalam adat istiadat tertentu) atau tidak formal (terutamanya untuk menyindir. Umumnya. peribahasa berangkap berfungsi sebagai alat komunikasi. Fungsi utama dan khusus talibun ialah untuk memerikan secara terperinci tentang sesuatu gambaran seperti suasana. perbilangan. Kemungkinan baris-baris itu tidak berhubungan dari segi rima tetapi terjalin dalam hubungan yang seimbang. manusia. Wilkinsin menamakan puisi tersebut sebagai runs. tetapi disusun dan dibentuk dengan keindahan terutamanya dalam penggunaan gaya bahasa. Seperti puisi-puisi Melayu yang lain. memerikan kehebatan dan kecantikan sesuatu objek seperti pakaian. dalam pustaka puisi Melayu tradisional terdapat sejumlah besar peribahasa yang wujud dalam bentuk puisi. Selain itu ia berfungsi sebagai pembebas tanggungjawab perseorangan terhadap suatu kekuasaan (Alan Dundes. kehebatan dan keagungan sesuatu tempat seperti ibu kota dan bandar. talibun juga boleh dikenal melalui penggunaan bahasa berulang yang menjadi lumrah dalam pembentukannya. perumpamaan.

Pewarisnya yang terhad menyebabkan mereka dianggap sebagai golongan yang eksklusif dan istimewa. dan jumlah perkataan dalam sebaris atau urutan rimanya. mantera digubah bahasa khusus dan sukar difahami oleh kebanyakan orang. Dari segi penggunaan bahasanya. 1989). tidak seperti pantun dan syair yang masih terus dicipta dan digunakan dengan meluas. Tetapi jika berdasarkan perkembangan tamadun sekarang. Mantera juga dijadikan pemanis. Pawang atau bomoh ini merupakan orang perantaraan antara manusia dan kuasa ghaib yang dipercayai dapat memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat. Apabila dituturkan. Selain itu sebagai media yang mempamerkan kebijaksanaan penutur atau pewarisnya (juga melambangkan kebijaksanaan masyarakat khalayaknya). namun dengan kedatangan Islam. uja. pakaian diri. pawang atau bomoh sendiri pun. Peribahasa berangkap terhadap dalam teromba. Teromba hanya dimiliki oleh indivividu yang memegang kunci adat seperti ketua adat atau ketua lembaga. mantera sangat terbatas penggunaannya. Walaupun mantera telah tercipta sejak zaman bahari lagi. jika ditanya makna bahasa tersebut tidak dapat menerangkannya. mantera dipercayai dapat menimbulkan kuasa ghaib atau konotasi magis untuk tujuan perubatan seperti untuk menyembuhkan penyakit (Harun Mat Piah. dan tangkal. sembur. mantera merupakan jenis puisi bebas yang tidak terikat sama ada dari segi rangkap. Terdapat juga penggunaan mantera dalam upacara-upacara . kerana mentera hanya dipunyai dan dituturkan oleh orang tertentu sahaja seperti pawang dan bomoh. Mantera Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Mantera dikenali sebagai jampi. Mantera juga merupakan puisi yang diwarisi daripada zaman purba yang sangat bergantung hidup dengan unsur-unsur alam. seru. Malahan. Isi mantera biasanya mengandungi kata-kata puji-pujian yang mengandungi irama dan nada yang tertentu. baris. Oleh itu penguasaan uisi ini sekali gus dapat menunjukkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya.Arifin Abdullah Fungsi yang seterusnya ialah sebagai alat kawalan sosial dan pemantapan sesuatu sistem sosial dalam masyarakatnya. pengaruh Islam telah diserapkan ke dalam bentuk mantera dengan menambah nama-nama atau istilah-istilah yang ada kaitannya dengan Islam. tawar. cuca. Genre ini merupakan antara puisi Melayu tradisional yang popular di kalangan masyarakat Melayu selain pantun dan syair. Dari segi bentuk. Mantera dapat dibahagikan keada empat jenis berdasarkan tujuan mantera tersebut diucapkan iaitu perubatan. Tujuan mantera ialah untuk menyembuhkan penyakit dan menghalau makhluk halus yang dipercayai mendiami sesuatu tempat atau yang mengganggu kehidupan seseorang dan masyarakat. Semakin banyak mereka mewarisi puisi ini semakin tinggi sanjungan masyarakat khalayaknya dan dapat menggambarkan ketinggian status seseorang dalam masyarakatnya. Oleh itu. Mantera biasanya dicipta oleh pawang atau bomoh yang kemudiannya diturunkan kepada orang yang dipercayai dan orang yang akan menggantikan mereka dalam bidang perpawangan atau perbomohan. pengasih dan pembenci. pekerjaan dan adat istiadat. mantera mungkin tidak lagi dicipta. Mantera juga tidak boleh dituturkan sewenang-wenangnya tanpa bersebab kerana bahasa mantera dianggap keramat dan tabu. walaupun penggunaannya lebih eksklusif.

beberapa genre sastera tradisi Melayu mengalami kepunahan dan cenderung dilupakan masyarakat.seperti adat dan istiadat. Ia hampir tidak dapat . alat pemantapan sesuatu sistem. teka-teki dalam sastera tradisional terbahagi kepada dua bentuk utama iaitu prosa dan puisi. Nur oleh Munsyi Sulaiman(1907) dan Teka-Teki Warisan oleh Inon Shaharuddin Abdul Rahman(1988). Jika berangkap. dan norma masyarakat khalayaknya.T. Mantera untuk perubatan berfungsi untuk menyembuhkan penyakit. nilai. tidak tentu jumlah baris serangkap. jumlah perkataan sebaris. sama ada berangkap atau tidak. mantera pekerjaan digunakan dalam pekerjaan supaya setiap usaha yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang lumayan. dan mentera adat istiadat pula digunakan dalam upaca-upacara adat dan istiadat. penumpuan lebih kepada benda-benda yang paling hampir dengan kehidupan manusia sehari-hari dan alam sekeliling. Dua buah antologi teka-teki yang terkenal ialah Teka-Teki yang diselenggara oleh O. Bagaimanapun. Pencita teka-teki adalah seorang pemerhati yang peka dan seniman yang aktif. Teka-teki Oleh: Qamarul Arifin Abdullah Berbeza dengan puisi-puisi yang lain. Contoh yang paling mudah dan nyata ialah syair Melayu. Malah ada segelintir generasi baru sama sekali tidak mengenalinya. Ads by Google ARKIB : 29/10/2007 Syair Melayu . malahan dapat meningkatkan daya kreativiti kanak-kanak juga orang dewasa. Mantera tidak boleh digunakan secara sembarangan. teka-teki yang tergolong dalam bentuk puisi mungkin ditemui dalam bentuk syair dan antun atau dalam ungkapan-ungkapan puitis yang lebih bebas seperti talibun. mantera pendinding berfungsi untuk melindungi khalayaknya daripada sebarang unsur jahat atau berfungsi untuk memberi keluarbiasaan dan keistimewaan kepada pengamal dan khalayaknya. ada juga yang menguji kecerdikan dan akal fikiran. Secara umumnya. teka-teki merupakan puisi lisan yang popular. teka-teki berfungsi sebagai bahan hiburan dan pengisi masa lapang bersama keluarga atau sahabat handai. sesomba atau gurindam. Sejenis puisi yang tidak terikat. teka-teki membawa pelbagai tema. mantera masih lagi menepati fungsi puisi iaitu sebagai alat pendidikan. gambaran sistem projeksi masyarakat termasuklah aspek keindahan dan alat pengesahan sesuatu institusi masyarakatnya. Kadang-kala teka-teki membawa nada jenaka. Sesuai dengan fungsinya.Khazanah yang perlu dipertahankan Oleh Azman Ismail BERDASARKAN hakikat. secara umumnya. Dessek(1918) dan Kitab Gemala Hikmat oleh Sulaiman bin Muhammad. terdiri daripada sebaris atau beberapa baris yang berturutan. mempunyai rima atau tidak. Tiap-tiap baris atau serangkap dapat menyatakan satu keseluruhan idea. Perwarisan mantera haruslah melalui upacara-upacara yang tertentu sesuai dengan genre mantera itu sendiri sebagai puisi yang bercorak sakral dan penuh dengan pantang larang.

sama ada sebagai hiburan. Beliau berkata demikian ketika membentangkan kertas kerjanya pada Seminar dan .bertahan sebagai sebuah hasil seni dan khazanah keilmuan Melayu akibat pergeseran nilai yang berkembang dalam masyarakat hari ini. bukan hanya masyarakat Melayu tetapi juga semua warga dunia. pencipta atau penggunanya untuk berkreatif dengan cukup berkesan. Dengan demikian wajar sekali genre ini diperluas dan diberikan nafas baru sesuai dengan matlamat. nilai-nilai moral dan akhlak. mendidik serta mengkritik sesuatu secara beralas dan berlapik. Malah. Oleh itu. perlu ada usaha untuk mengemas dan memperkasakannya fungsi syair yang bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga bidang falsafah. Sumber hiburan moden yang berasaskan teknologi digital dan sebagainya secara berleluasa mengikis nilai tradisi dan fungsi genre-genre kesenian tradisional tersebut termasuk syair. secara umumnya. Dr. Harun berpendapat. Dan. syair masih dicipta. diterbit dan dihayati dalam pelbagai majlis adat serta aktiviti seni. Mak Yong dan Penglipur Lara telah tersungkur dimamah modenisme dan globalisasi. penulis. Sebuah rangkap puisi menjelmakan pemikiran. Harun Mat Piah berkata. katanya. metafizik. ia menjangkau aspek sains dan teknologi. Apa yang diperlu dilakukan oleh sarjana-sarjana tempatan supaya syair mampu mengekalkan fungsi atau setidak-tidaknya mampu bertahan sebagai khazanah kesenian dan akal budi Melayu dalam era globalisasi? Wajarkah kita hanya mengambil sikap tunggu dan lihat ketika beberapa genre kesenian Melayu seperti Mek Mulong. Syair sebagai sebuah genre puisi dapat diabadikan dalam pelbagai bidang sekali gus memberi ruang untuk penyair. Ia sama seperti genre sastera tradisional lain seperti perumpamaan bahasa dan pantun yang mencerminkan kesopanan dan kehalusan budi masyarakat Melayu tradisional. wawasan dan cita rasa masyarakat. Syair kini seolah-olah kehilangan makna. Sarjana dan pengkaji kesusasteraan tradisional. kebijaksanaan dan kematangan akal budi Melayu dalam mengamat. syair adalah salah sebuah daripada genre-genre puisi Melayu tradisional Nusantara yang cukup popular dan tersebar amat luas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. sesuatu perlu dilakukan dengan gigih serta berkesan supaya syair terus kekal bersaing ditengah-tengah suburnya pelbagai kesenian popular. jumlah khalayak yang meminati genre puisi ini masih terlalu kecil jika ia dibandingkan dengan hiburan popular yang jauh berkembang pesat di Malaysia dan Nusantara hari ini. dalam era yang boleh disebut pascamoden ini. Antaranya. Namun. di samping mengekalkan ciri-ciri puisinya dari segi genre. lagu dan sebagainya. pendidikan dan pengukuhan sistem kekerabatan sebagaimana kedudukannya dalam masyarakat tradisional. sejarah. fungsi keagamaan. fungsi dan cara penyampaiannya. Perkembangan syair dalam masyarakat dan persuratan Melayu berlaku dengan pantas dan luas sama ada dari segi masa mahupun jumlah. Genre puisi tersebut terus berkembang dengan pemberian pelbagai sentuhan bukan sahaja dalam aspek tema tetapi kreativiti seni.

relevan dan diterima oleh masyarakat moden hari ini. Madya Datuk Zainal Abidin Borhan. Masyarakat Melayu Sumatera Utara memiliki struktur sosial yang juga digunakan di belahan dunia Melayu lainnya seperti Malaysia. Pendapat Harun turut dipersetujui oleh dua sarjana Indonesia. Muhammad Takari Jilin Syahrial dan Fadlin Jaafar dalam kertas kerja bersama mereka. kata mereka. pembinaan moral dan bahkan keagamaan. Universiti Malaya. Kewujudannya bukan sahaja sebagai sumber hiburan tetapi juga falsafah dan keilmuan Melayu. Seperti yang diharapkan oleh Harun. Dalam pada itu Harun berkata. Riau. baru-baru ini. Kedua-duanya berpendapat syair adalah salah satu hasil sastera tradisional yang juga berkembang di Sumatera Utara.Bengkel Syair Melayu di Akademi Pengajian Melayu (APM). Seminar bertema Melestarikan Syair Sebagai Warisan Bangsa tersebut dirasmikan oleh Pengarah APM. Beliau turut melancarkan seminar mengenai puisi Melayu tradisional. Prof. Riau dan Kalimantan. Bagaimanapun ia hanya bersifat teoritikal seandainya tidak ada sebarang usaha untuk memperkasa dan menggilap kembali keindahan dan ketinggian ilmu serta falsafah Melayu yang terkandung dalam puisi tradisional itu. pengukuhan syair akan mampu mencipta pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kandungan sastera puisi tradisional tersebut sebagai sebahagian elemen pendidikan. Sumatera Utara. pengukuhan syair tradisional Melayu itu sejajar dengan falsafah dan keilmuan Masyarakat yang tetap berpijak pada akar budaya dan nilai-nilai luhur. syair Melayu perlu diketengahkan dalam apa jua medium supaya ia sentiasa hidup. Dalam erti kata lain. Aceh dan Kalimantan. . Jika syair menjadi milik masyarakat Melayu di Malaysia. kita dapat membayangkan betapa besar jumlah khalayaknya. Struktur ini memberikan kesan kepada keberadaan kesenian dan sastera seperti syair tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful