1

1.0

Pengenalan

Zakat adalah alat yang penting dalam mengimbangi sosio-ekonomi umat Islam. Masyarakat Islam secara umumnya telah mengetahui bahawa zakat adalah rukun Islam yang keempat dan diwajibkan ke atas semua muslim yang layak untuk membayar zakat. Zakat wajib dikenakan ke atas semua harta yang disepakati atau yang telah tekmaktub dalam Al-Quran, As-Sunnah dan dalil-dalil yang sahih. Pengurusan zakat di negara kita adalah terletak di bawah bidang kuasa dan tanggungjawab negeri masing-masing. Kebanyakan negeri, pengurusan zakat diletakkan di bawah pengurusan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan terdapat juga di sesetengah negeri diwujudkan institusi khas yang agak tersendiri oleh MAIN untuk menguruskan pembayaran zakat. Bermula dengan kewujudan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Wilayah Persekutuan dalam tahun 1991 dan seterusnya telah diikuti oleh beberapa negeri yang lain seperti Lembaga Zakat Selangor (MAIS), Pusat Urus Zakat (PUZ) di Pulau Pinang, Pusat Kutipan Zakat (PKZ) di Pahang, Pusat Zakat Negeri Sembilan (PZNS) dan Pusat Zakat Melaka (PZM). Majlis Agama Islam Negeri-Negeri berkenaan telah mewujudkan anak syarikat atau perbadanannya sendiri untuk mengurus kutipan zakat secara korporat dan profesional melalui proses penswastaan zakat. Walaupun kesedaran tentang pembayaran zakat dalam kalangan masyarakat islam telah meningkat, namun masalah bocoran, masalah penentuan harta yang dizakatkan serta ketidaksedaran golongan profesional mengenai pembayaran zakat masih lagi wujud pada hari ini. Jabatan Agama telah mengambil inisiatif dengan mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat Islam tentang kewajipan untuk membayar zakat. Meskipun kempen yang dilakukan oleh Jabatan Agama didapati telah memberi kesan kepada masyarakat tetapi hal ini tidak dapat menambah hasil kutipan zakat secara signifikan. Sambutan dingin tersebut dipercayai telah berpunca daripada tanggapan masyarakat tentang ketidakcekapan pengurusan zakat oleh Jabatan Agama dalam menguruskan agihan wang zakat tersebut. Tanggapan sedemikian adalah berpunca daripada beberapa isu negatif berkenaan zakat yang masih membelenggu pemikiran masyarakat Islam dan menyebabkan kurang kesedaran terhadap kewajipan pembayaran zakat.

1994. Apabila dilihat dari sudut ekonomi. Zakat secara umumnya bermakna penambahan. 2004). Zakat dikutip untuk mencapai beberapa matlamat yang telah digariskan seperti menyucikan harta dan jiwa pembayar zakat. 2001). 1978).0 Konsep Zakat Zakat merupakan satu pembayaran yang wajib dikeluarkan oleh orang tertentu berdasarkan kepada syarat-syarat tertentu dan diagihkan kepada golongan tertentu dan ianya juga boleh dianggap sebagai salah satu alat dasar fiskal disamping sistem kewangan Islam yang berperanan sebagai sumber kewangan dan penyelaras bagi kebajikan sosial masyarakat (Sanep. Menurut beliau pengagihan zakat perlu mencapai satu tahap kecukupan dan keselesaan kehidupan golongan penerima zakat serta keluarga yang ditanggungnya selain agihan tersebut perlu mencapai kadar tertentu yang boleh menjamin kualiti hidup yang berterusan. . zakat merupakan salah satu sumber bagi pendapatan negara dan merupakan alat untuk membasmi kemiskinan masyarakat Islam. Wahbah al-Zuhaili (1994) telah menyentuh beberapa persoalan tentang mewajibkan zakat bagi harta yang diikhtilaf namun masih terdapat perbezaan pandangan oleh para fuqaha. Kadang-kadang ia membawa maksud yang sama dengan sedekah (Al-Mawardi. berkat dan jernih (Ibn Manzur. Ianya juga mambawa makna bersih.2003.2 Banyak kajian berkenaan dengan zakat yang hanya menjurus kepada aspek kutipan iaitu bagaimana hasil kutipan zakat dapat ditingkatkan dan kaedah yang berkesan untuk pengagihan zakat (Mohd Ali et. Daripada sudut hukum fiqh ianya bermaksud mengeluarkan kadar tertentu daripada harta tertentu untuk faedah golongan tertentu sebagaimana ditentukan oleh Allah. 1990). (Ibn Qudamah. Sayid Saiq (1981). Menurut Mohd Parid (2001) telah membincangkan pelbagai kaedah pengagihan zakat menurut perspektif Islam. Kajian dan perbincangan tentang kewajipan zakat bagi harta yang diikhtilaf telah lama dibincangkan.al. 2004). Abdul Monir.1968). Zakat adalah salah satu daripada sumber pembiayaan utama bagi mencapai matlamatmatlamat kebajikan dan pembangunan yang selaras dengan peruntukan syarak untuk diagihkan kepada kelapan-lapan asnaf zakat (Sanep. subur. 2. Mohd Parid.

3 Namun begitu. Berlainan dengan zakat harta diikhtilaf yang terdiri daripada empat kategori perusahaan utama iaitu perolehan pendapatan wang. hasil tanaman seperti kelapa sawit.0 4. zakat juga dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu zakat yang diikhtilaf dan zakat yang diiktifak. Zakat yang diikhtilaf adalah harta yang tidak disepakati wajib zakat atasnya oleh para fuqaha manakala zakat yang diiktifak bermaksud harta yang disepakati wajib zakat oleh para fuqaha berdasarkan dalil al-Quran dan al-Hadis. kambing dan unta manakala bagi hasil galian seperti emas dan perak. pendapatan bebas. 4. bon dan saham.1 Masalah-Masalah Pembayaran Zakat Bocoran Zakat Faktor yang menyebabkan berlakunya kekurangan jumlah hasil dalam pungutan zakat oleh Jabatan Agama Islam Negeri ialah kerana ketidakpatuhan sesetengah individu untuk membayar zakat khususnya zakat bagi harta yang diiktifak. Dalam bidang ekonomi pula peranan zakat dilihat untuk mencegah penumpukan kekayaan orang kaya dan merupakan sumbangan wajib orang Islam untuk perbendaharaan negara. biri-biri. hasil ternakan seperti ternakan ayam.(Sanep & Hairunnizam. 2004). permata dan minyak. . bijih besi. Daripada ketiga-tiga peranan zakat ini dapat disimpulkan bahawa zakat adalah alat yang penting dalam mengimbangi sosio-ekonomi umat Islam dalam negara kita. dan ekonomi. Dalam bidang moral. sosial. getah dan kelapa. ikan dan itik. berlainan pula peranan zakat dalam bidang sosial iaitu zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan masyarakat.0 Peranan Zakat Peranan zakat meliputi bidang moral. lebih suka membuat bayaran terus kepada asnaf daripada membayar terus melalui institusi zakat. profesional dan terimaan seperti gaji. Pada masa kini zakat yang diiktifak hanya bergantung kepada zakat harta yang disepakati zakat atasnya sahaja iaitu zakat atas tanaman makanan asasi seperti gandum. beras dan jagung serta haiwan ternakan seperti lembu. disamping berlakunya bocoran dimana individu yang membayar zakat. Didapati sehingga kini peranan institusi zakat sebagai badan untuk membantu golongan miskin tidak dapat diserlahkan dan kurang meyakinkan masyarakat. hasil perlombongan dan galian seperti timah. 3. zakat boleh ditafsirkan untuk mengikis ketamakan dan untuk mengagihkan sumber kekayaan.

Keberkesanan agihan terhadap kualiti hidup fakir miskin masih dipersoalkan. 4. Hal ini adalah disebabkan zakat diurus mengikut Majlis Agama mengikut negeri masing-masing. tetapi perasaan mereka masih dibelenggu kemiskinan masih lagi wujud disebabkan kualiti hidup mereka yang rendah. Walaupun begitu hanya negeri Perak sahaja telah mewartakan bahawa zakat pendapatan hasil penggajian adalah tidak wajib diambil sejak tahun 2004.4 Kekurangan hasil kutipan zakat ini menyebabkan ianya tidak mencukupi untuk digunakan bagi membantu golongan asnaf sebagaimana yang sepatutnya. golongan ini masih lagi dikategorikan miskin tetapi mereka mungkin telah berasa berkecukupan dengan kualiti hidup sedia ada atau berkemungkinan mereka telah melepasi garis kemiskinan zakat. 4. Hal ini dapat kita lihat iaitu pada tahun 1997. Sumbangan kutipan zakat pendapatan terkecuali negeri Perak kepada jumlah keseluruhan zakat di Malaysia adalah masih tinggi iaitu sekitar 40 peratus ke 60 peratus setahun.4 Kurangnya individu Yang Membayar Zakat Dalam masyarakat Islam hari ini masih ramai lagi individu yang tidak menunaikan tangungjawab untuk membayar zakat terutamanya golongan profesional.2 Keberkesanan Agihan Zakat Nilai bantuan zakat yang diberikan amat sedikit berbanding keperluan kehidupan semasa. Bocoran dalam zakat bermaksud terdapat individu yang enggan membayar zakat melalui jabatan agama atau institusi kutipan zakat.3 Penentuan Harta Yang Dizakatkan Masalah penentuan harta yang dizakat terjadi di negara kita kerana tiada keseragaman atau kesepakatan dalam menguruskan pembayaran zakat. Namun kumpulan fakir miskin masih lagi ramai dan jumlahnya didapati masih meningkat kebelakangan ini. 4. Bilangan pembayar zakat pendapatan . Majlis Fatwa Kebangsaan telah memutuskan bahawa gaji atau pendapatan individu Islam adalah diwajibkan atasnya zakat. Bocoran bayaran zakat berlaku disebabkan agihan zakat dikatakan tidak memuaskan pembayar zakat serta asnaf yang terlibat dimana ketidakadilan berlaku dalam proses pengagihan tersebut. Walaupun dari segi pendapatan. Pencapaian kutipan zakat yang tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun oleh pusat zakat setiap negeri tidak dapat dinafikan lagi.

Sanep & Mohd Ali (2003) menyatakan semakin tinggi tahap keimanan seseorang maka seseorang individu muslim itu akan cenderung untuk membayar zakat. Keimanan individu dapat ditingkatkan melalui kefahaman melalui pegangan agama yang dianutinya.5 dalam kalangan profesional didapati masih lagi di tahap yang rendah (Laporan Zakat. Hal ini bermakna bahawa zakat sepatutnya dikenakan kepada harta lain selain yang disepakati ulama. Apabila individu memahami tuntutan agama untuk menunaikan zakat maka keimanan seseorang itu akan bertambah kerana kecenderungan membayar zakat dipengaruhi oleh faktor dalaman individu tersebut.2001). terdapat masalah dalam menentukan kaedah pengiraan zakat harta tersebut. Data daripada Pusat Pungutan Zakat. Sekiranya jenis harta tambahan (ikhtilaf) boleh dizakat. Mungkin rasional daripada sudut alam sekitar adalah usaha ke atas harta lain turut menjejaskan alam dan persekitaran (kesan eksternaliti) sebagaimana usaha ke atas harta yang lain yang disepakati wajib zakat. Kawanku Phone Banking Maybank dan kemudahan atas talian (Maybank 2U). Oleh itu tindakan sewajarnya harus diambil ke ata hasil semua aktiviti ekonomi yang memberi kesan kepada persekitaran perlu juga dikongsi bersama oleh orang lain.5 Masalah Penentuan Harta Zakat Dalam penentuan harta yang patut dizakat masih wujud perbezaan oleh ulama dalam menentukan nilai harta bagi zakat terutama bagi zakat harta yang diikhtilaf. Kajian Hairunnizam.0 5. 5. kemudahan pembayaran melalui potongan gaji. Keadaan ini terus berlaku walaupun pelbagai usaha dan kemudahan pembayaran telah ditingkatkan seperti tambahan prasarana kutipan. pembukaan kaunter zakat di bank dan pejabat pos. Justeru keimanan dikatakan .1 Faktor-Faktor Mempengaruhi Kesedaran Membayar Zakat Keimanan Dan Kefahaman Agama Keimanan merupakan faktor pendorong yang sangat penting dalam mempengaruhi kesedaran membayar zakat di Malaysia. Persoalannya wujud walaupun usaha tersebut secara bendanya (ain) tidak diwajibkan zakat tetapi mungkin secara illahnya boleh dikenakan zakat. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) juga menunjukkan bahawa bilangan kakitangan profesional yang membayar zakat adalah relatif kecil bagi setiap kategori pembayar mengikut jenis pekerjaan. 4.

3 Sikap Kajian Kamil (2002) mendapati faktor sikap adalah penentu penting bagi kepatuhan individu untuk membayar zakat khususnya zakat terhadap harta yang diikhtilaf seperti zakat pendapatan. Hairunnizam & Sanep (2003) telah membuktikan bahawa aspek pengetahuan zakat amat signifikan dalam mempengaruhi pembayaran zakat. serta agihan zakat yang tidak seimbang yang wujud di institusi-institusi formal sekaligus menyebabkan pembayar zakat membayar zakat di institusi tak formal atau memberikan zakat . semakin tinggilah pengetahuan agama kerana pengetahuan agama yang luas serta sikap keterbukaan dan kesungguhan mereka mencari pelbagai ilmu pengetahuan termasuklah mendalami ajaran Islam.6 sebagai pemangkin dalam menentukan tindakan seseorang individu terutamanya muslim (Qadrawi. swasta dan elektronik. 5. Ianya menjelaskan semakin tinggi tahap pendidikan. 2004). Kajian Mohd Ali. Oleh itu sikap merupakan satu faktor yang mendorong kepada kepatuhan membayar zakat melalui institusi formal. kebocoran wang. Dalam teori kognitif mengatakan bahawa nilai dan moral individu mempengaruhi gelagat kepatuhan untuk membayar zakat (Qadrawi. 5.1988). kempen dan sebagainya. Elemen-elemen sikap meliputi sikap malas. Kesedaran tentang kepentingan zakat dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pengetahuan kepada seseorang sekaligus dapat meningkatkan kecenderungan untuk membayar zakat misalnya melalui aktiviti ceramah. Hal ini disebabkan oleh andaian bahawa berlakunya pengurusan yang tidak cekap. Hal ini kerana sikap adalah merupakan faktor dalaman individu.2 Pengetahuan tentang Zakat Pengetahuan dan pendidikan mengenai zakat amat mempengaruhi pembayaran zakat kepada individu. rajin. bertanggungjawab dan prihatin. pecah amanah. 1988). Faktor pendidikan dan pengetahuan mestilah bergerak seiring bagi memberi masyarakat benar-benar memahami kewajipan untuk membayar zakat.4 Persepsi Agihan Zakat Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi agihan zakat oleh pembayar zakat dengan pembayaran zakat di institusi formal (Sanep & Hairunnizam. 5.

namun jumlah isirumah orang melayu yang miskin masih lagi tinggi. Antara kesan-kesan bantuan zakat ialah. jumlah pendapatan.5 Jantina Peratusan jantina lelaki membayar zakat adalah lebih banyak berbanding dengan perempuan mengikut kajian (Sanep & Hairunnizam.Hal ini adalah kerana lelaki lebih memahami tentang tanggungjawab untuk berkongsi perolehan dengan orang lain berbanding perempuan. 2004). 6. Walaupun kerajaan telah banyak menjalankan dasar serta strategi tertentu.kefahaman politik yang berbeza dan kemudahan pembayaran. terdapat banyak faktor lain yang menyumbang kepada kesedaran pembayaran zakat. sikap lelaki yang berfikiran lebih terbuka. umur. Dengan ini. jenis pekerjaan. Namun begitu.1 Meningkatkan Pendapatan Sekiranya masyarakat islam telah membayar zakat dengan cara yang sepatutnya. Selain itu. Golongan lelaki juga dikatatakan lebih terlibat dengan soal agama dan persekitaran. Selain itu. Biarpun wujudnya ketakseimbangan kepatuhan membayar zakat secara formal dan tidak formal namun begitu masih ramai yang berminat membayar zakat secara formal berbanding dengan tidak membayar secara formal. aliran pendidikan. lebih terdedah dengan pembaharuan dan lebih mudah menerima perubahan. taraf pendidikan.0 Kesan Bantuan Zakat Sejak Dasar Ekonomi Baru (DEB) lagi kerajaan menekankan matlamat membasmi kemiskinan terutamanya kepada kaum bumiputera. taraf perkahwinan. 6. kerajaan dapat membelanjakan penerimaan zakat . zakat telah menjadi salah satu alternatif bagi membasmi kemiskinan. bilangan tanggungan. perbelanjaan bulanan serta kepercayaan kepada institusi pengutip zakat. 5. pendapatan negara mungkin akan meningkat. Antara faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pembayaran zakat ialah.7 secara terus kepada asnaf yang layak menerimanya.

hal ini menunjukkan bahawa penswastaan institusi zakat tersebut telah dapat meningkatkan prestasi pungutan zakat walaupun tidak signifikan. 6. 6. biasiswa dan makanan di sekolah untuk keperluan anak-anak golongan yang berpendapatan rendah ini.3 Peluang Pekerjaan. 6. Oleh itu bantuan zakat kepada golongan miskin terhadap pendidikan hanyalah sebagai pelengkap sahaja walaupun nilai bantuan yang diberikan amat kecil.8 berkenaan dengan baik dan berkesan untuk semua rakyat yang memerlukannya. golongan fakir miskin yang menerima sumbangan zakat akan dapat menikmati cara hidup yang lebih baik berbanding dengan sebelumnya dan mereka mungkin dapat merasakan kehidupan yang lebih terautur dan selesa.4 Sebagai Satu Cara Ibadah . Hal ini disebabkan kerana pihak kerajaan telah pun menyediakan bantuan pendidikan termasuklah bantuan yuran. Dari aspek masyarakat pula. Langkah ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan golongan penerima zakat dan membolehkan penerima zakat menjalani kehidupan yang lebih sempurna berbanding sebelumnya. anak-anak penerima zakat berjaya mencapai pendidikan yang berkualiti hasil daripada bantuan daripada pihak kerajaan dan berkemungkinan daripada bantuan wang zakat yang telah diberi oleh pihak Majlis Agama Negeri. Apabila institiusi zakat diswastakan seperti pusat-pusat pemungut zakat seperti Pusat Zakat Selangor (PZS) Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di wilayah persekutuan dan sebagainya. Kesan daripada penubuhan institusi zakat ini juga boleh mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat Islam terutamanya golongan yang amat memerlukan terutamanya golongan yang menerima zakat. walaupun kesan zakat tidak begitu besar terhadap kualiti pendidikan anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan golongan miskin pada hari ini telah mula memberi perhatian terhadap pendidikan untuk anak-anak mereka.2 Pendidikan Apabila dilihat dari aspek pendidikan pula.

rajin berusaha dan suka menolong orang yang susah dan memerlukan. Hal ini boleh dilakukan dengan pihak institusi pungutan zakat perlu mengadakan program kesedaran dan pemahaman tentang zakat dari semasa ke semasa untuk meningkatkan hasil kutipan zakat di negara kita. Hal ini adalah kerana setiap Muslim adalah bersaudara disamping dapat mengeratkan hubungan silaturahim yang ada antara mereka. Program kesedaran boleh dilakukan dalam bentuk penerangan. . 6. 7. Zakat adalah salah satu ibadah yang mampu untuk meningkatkan taraf hidup golongan masyarakat dengan mengurangkan bilangan isi rumah dan kualiti hidup golongan miskin secara keseluruhannya. ayat 103.9 Masyarakat Islam di negara ini telah mengetahui zakat adalah salah satu ibadah yang wajib ditunaikan dan merupakan Rukun Islam yang keempat. selain itu juga ianya dapat membentuk seseorang individu itu untuk bersifat pemurah. Firman Allah dalam surah At-Taubat. Ibadah zakat ini boleh membersihkan diri seseorang individu itu daripada sifat bakhil dan kedekut.0 7. Oleh itu. bermaksud : "Pungutlah zakat daripada harta mereka supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka".5 Meningkatkan Sosio Ekonomi Ibadah zakat juga boleh memberi kesan kepada sosio-ekonomi kepada masyarakat dalam negara kita.1 Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Hasil Kutipan Zakat Meningkatkan Kefahaman dan Kesedaran Individu untuk Membayar Zakat Pengetahuan tentang keperluan membayar zakat adalah penting dalam kalangan masyarakat supaya masyarakat lebih mengetahui tentang kewajipan untuk membayar zakat bagi masyarakat Islam. golongan penerima zakat ini tidak tersisih daripada masyarakat kerana selama ini telah dibelenggu kemiskinan malah mempunyai hubungan yang semakin erat dengan masyarakat setempat sekiranya saling membantu antara satu sama lain. Kesimpulannya banyak kesan yang boleh dipupuk sekiranya ibadah zakat ini direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Islam pada hari ini.

10 ceramah. Hal ini juga adalah untuk mengelakkan berlakunya bocoran kutipan hasil zakat dan dapat memperkemas proses agihan zakat. Hal ini menunjukkan semakin mudah mekanisma untuk umat Islam membayar zakat. golongan muda. forum. Institusi zakat perlu mengambil suatu tindakan yang drastik untuk memastikan kualiti hidup orang miskin adalah terjamin sekurang-kurangnya mendapat barang keperluan yang mencukupi di samping perlu menambahkan keyakinan masyarakat terhadap keupayaan institusi formal dalam pungutan zakat. Tumpuan utama kepada program ini dan penekanan perlulah dikhususkan kepada golongan perempuan. individu yang mempunyai tahap pendidikan rendah. Nilai bantuan zakat perlu dinilai semula kerana nilai bantuan yang diberi amatlah kecil berbanding dengan keperluan kehidupan semasa. . 7. Oleh yang demikian institusi ini perlu meningkatkan peranan mereka sebagai tempat untuk menguruskan pembayaran zakat dengan telus dan cekap bagi meningkatkan kutipan pembayaran zakat. Dengan ini fungsi dan peranan zakat sebagai institusi jaminan sosial dapat dirasai oleh kesemua ahli masyarakat dan dapat memuaskan hati pembayar zakat. semakin tinggi kutipan zakat yang diterima terutamanya zakat pendapatan. dan individu yang bekerja sendiri kerana golongan tersebut mempunyai kesedaran yang agak rendah berkaitan dengan pembayaran zakat di Malaysia. Sekiranya program ini sentiasa dipantau dan dilakukan sentiasa tidak mustahil kutipan zakat di negara kita akan mengalami peningkatan dan sekaligus dapat membasmi kemiskinan. kempen dan sebagainya bagi memberi pendedahan secara umum tentang kewajipan membayar zakat.3 Nilai Bantuan Zakat Perlu Dinilai Semula Keperluan untuk menilai semula bantuan zakat adalah perlu pada masa sekarang bagi memastikan kualiti hidup orang miskin adalah terjamin sekurang-kurangnya mendapat barang keperluan yang mencukupi bagi menyara kehidupan mereka. Pihak Majlis Agama Islam Negeri perlu memikirkan nilai bantuan serta kaedah agihan zakat yang sesuai agar kualiti hidup mereka dapat ditingkatkan ke tahap yang sekurangkurangnya memuaskan hati mereka dan dapat mengurangkan beban yang ditanggungi mereka. 7.2 Meningkatkan Peranan Institusi Pungutan Zakat Institusi pungutan zakat adalah salah satu institusi yang diberikan kepercayaan untuk menguruskan hasil kutipan zakat.

memperincikan kaedah pengiraan zakat bagi setiap jenis harta dan menyediakan prasarana yang mencukupi dan dengan adanya penguatkuasaan tersebut individu akan bertambah komited untuk membayar zakat.4 Tindakan Undang-Undang Harus Dikemaskini Hasil kutipan zakat boleh ditingkatkan dengan mengemaskini tindakan undang-undang.11 Tindakan ini adalah wajar untuk memastikan sekurang-kurangnya kualiti hidup mereka adalah baik setanding dengan masyarakat lain di Malaysia walaupun pendapatan mereka masih lagi dibawah paras kemiskinan. Selain itu juga faktor kefahaman dan kesedaran tentang zakat melalui pendidikan juga dijangka mempengaruhi ketaatan membayar zakat. Perlaksanaan sesuatu peraturan atau undang-undang lazimnya perlu kepada penguatkuasaan kerana tanpa penguatkuasaan peraturan tidak akan dipatuhi. Oleh yang demikian pihak yang berkenaan haruslah mempertingkatkan usaha melalui pendidikan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat . 7. anakanak mereka berjaya mencapai pendidikan yang dapat menikmati peluang pendidikan yang berkualiti untuk anak-anak mereka dan dapat bersama-sama terlibat dalam segala aktiviti sosial dan masyarakat berkualiti hasil bantuan kerajaan dan kemungkinan bantuan wang zakat yang telah diberi oleh pihak Majlis Agama. Adalah wajar juga sekiranya nilai bantuan zakat ditingkatkan mengikut kualiti hidup dan ekonomi semasa dan perundangan khusus mengenai zakat yang dikhtilaf perlu diwujudkan bagi mengelakkan kekeliruan yang melanda masyarakat antara harta itu wajib dizakat atau tidak. akta zakat dan penguatkuasaan peraturan zakat. 7. Kesedaran individu tentang kewajipan agama dan tanggungjawab berzakat dijangka berpunca dari wujudnya faktor kefahaman agama yang sedia ada dalam semua aliran sistem pendidikan negara. Jika dilihat dalam aspek pendidikan. Kamil (2003) menyatakan bahawa undang-undang dan penguatkuasaan zakat amat perlu untuk menentukan kepatuhan. Bagi menjayakan langkah ini beberapa perkara perlu diberi perhatian di antaranya ialah mewartakan kewajipan zakat harta tersebut melalui perundangan.5 Memberikan Kefahaman Melalui Pendidikan Bidang pendidikan juga perlu diberi perhatian yang sewajarnya oleh pihak kerajaan memandangkan ianya adalah salah satu kaedah yang berkesan dalam membasmi kemiskinan.

maka negeri-negeri di Malaysia didapati mempunyai pendirian yang berbeza diantara satu sama lain. pihak Majlis Agama Islam Negeri perlu memikirkan dan mengelaskan jenis harta zakat yang boleh dizakat bagi zakat harta diikhtilaf serta menentu nilai bantuan dan kaedah agihan zakat yang sesuai agar kualiti hidup golongan lapan asnaf yang lain agar ditingkatkan ke tahap yang sekurang-kurangnya dapat memuaskan hati mereka. Zakat secara umum merupakan satu ibadat sebagaimana kewajipan ibadat yang lain seperti sembahyang.12 terhadap pembayaran zakat di Malaysia. . 9. peratusan pembayaran zakat ini juga boleh ditingkatkan sekiranya pendidikan dan tindakan undang-undang terhadap zakat dikemaskini.0 Perbincangan Jika dilihat dari aspek pengamalannya di Malaysia didapati bahawa tidak ada keseragaman di antara kerajaan negeri dalam memberi fatwa tentang kewajipan zakat bagi harta yang diikhtilaf. Terdapat harta benda yang boleh dikenakan zakat tetapi masih tidak diwajibkan. puasa dan menunaikan haji. Perluasan sumber zakat bagi zakat ikhtilaf sepatutnya menjadi pendorong yang kuat kepada berbagai pihak wajib untuk melaksanakan usaha memperluaskan lagi asas zakat harta diiktifak bagi sebagai suatu cara untuk mengukuhkan ekonomi negara. Oleh kerana Majlis Agama Islam setiap negeri mempunyai bidang kuasa tersendiri dan berasingan dalam menentukan fatwa.0 Rumusan Secara praktikalnya kesedaran membayar zakat sama ada zakat diikhtilaf atau diiktifak sukar untuk diukur tetapi membawa kesan kepada keimanan. Kutipan yang terkumpul ini akan dapat membantu memastikan matlamat jaminan sosial umat Islam di Malaysia dapat dipertingkatkan. Oleh itu. jika peraturan dan undang-undang diwartakan membolehkan masyarakat Islam sedar tentang kewajipan pembayaran zakat selain lebih memahami fungsi zakat yang sebenarnya dalam meningkatkan sosio-ekonomi ummah dan masa depan negara. Sebahagian sahaja negeri yang mewartakan zakat harta yang diiktilaf seperti zakat pendapatan. Oleh itu. sekiranya diwajibkan dapat memberikan sumber pendapatan kepada negara secara tidak langsung dapat membasmi kemiskinan. Hal ini kerana. 8.

Chek Derashid dan Engku Ismail (1997) pula menunjukkan bahawa sikap dan persepsi mempengaruhi kepatuhan. Kesan keimanan kepada amalan ini juga ditegaskan oleh Qardawi (1998) yang menyebut bahawa amalan ekonomi berkait rapat dengan faktor keimanan.13 Apabila melibatkan amalan agama. faktor ketaatan berkait rapat dengan keimanan. Abdul Hamid (1998) mendapati bahawa terdapat segolongan individu yang menganggap bayaran cukai menyamai zakat dan beranggapan bahawa sekiranya ianya telah membayar cukai maka telah terlepaslah tanggungjawab zakat. Tanpa faktor iman amalan ekonomi tidak dapat diselaraskan dengan kehendak agama tetapi dilakukan mengikut kehendak sendiri. Kamil. Aidit.(1998) menyatakan bahawa untuk mengatasi masalah ketidaktaatan khususnya tidak mahu membayar zakat bukanlah satu perkara mudah kerana ia berkait dengan tahap keimanan dan sikap serta persepsi. . Memandangkan cukai dan zakat sememangnya wujud dan kedua-duanya merupakan alat yang pernah digunakan oleh kerajaan Islam maka kedua-dua perkara tersebut perlu dibezakan dan mungkin memerlukan penjelasan lanjut dari segi perlaksanaannya. Oleh itu ketidaktaatan untuk membayar zakat melambangkan ketidaktaatan melakukan perintah agama dan memberi gambaran bahawa tingkat keimanan yang kurang.

14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful