Garis Panduan Urusan Kenaikan Pangkat Pensyarah Universiti Gred DS45-Khas C/B/A UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT DAN TATATERTIB JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA KUALA TERENGGANU 2008-04-27 SENARAI KANDUNGAN BIL 1.0 2.0 PERKARA Pendahuluan Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Mengikut Skim Perkhidmatan Prosedur Permohonan Sistem Penilaian Kenaikan Pangkat Aspek-aspek yang Dinilai Untuk Menentukan Tahap kecemerlangan Akademik Dan Taburan Markah Kriteria Penapisan Proses Penapisan dan Urusan Temuduga Jawatankuasa Penapis Peringkat Universiti Jawatankuasa Pemilih dan Pihak Berkuasa Meluluskan Kenaikan Pangkat Penutup Lampiran A Lampiran B Lampiran C Lampiran D Lampiran E Lampiran 1 Lampiran 2 (a,b,c dan d) Lampiran 3 MUKASURAT 1 2-4 3.0 4.0 5.0 5-6 7-8 9 6.0 7.0 8.0 9.0 10-11 12 13 14 10.0 14 15-19 20 21 22-39 40-42 43-46 47-50 51-54 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Dokumen ini menggariskan polisi dan prosedur bagi urusan kenaikan pangkat Pensyarah Universiti di Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) yang meliputi kenaikan pangkat atau peningkatan gred di dalam kategorikategori berikut :(a) Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45 ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52 (Pensyarah Kanan) ke Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54 (Profesor Madya) ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45 ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45 ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52 (Pensyarah Kanan) ke Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor); dan Peningkatan gred jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) ke gred-gred yang lebih tinggi iaitu Gred Khas B dan Gred Khas A. (b) (c) (d) (e) (f) (g) 1.2 Polisi ini tidak terpakai kepada Pensyarah Universiti bertaraf kontrak, sementara dan calon luar yang dilantik terus untuk memegang jawatan naik pangkat. Kriteria kenaikan pangkat yang digariskan dalam polisi ini adalah berdasarkan kepada skim perkhidmatan di bawah Sistem Saraan Malaysia (kuat kuasa mulai 1 Januari 2006), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah UDM. 1.3 2.0 SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT MENGIKUT SKIM PERKHIDMATAN 2.1 Kenaikan pangkat Pensyarah kekosongan jawatan. Universiti tidak berdasarkan kepada 2.2 Kenaikan pangkat hendaklah berasaskan kepada tahap kecemerlangan akademik yang telah dicapai oleh Pensyarah Universiti sebagaimana yang ditetapkan di dalam Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti iaitu di bawah Sistem Saraan Malaysia. Peruntukan syarat-syarat kenaikan pangkat di dalam Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (berkuat kuasa mulai 1 Januari 2006) adalah seperti berikut:(i) Pensyarah Universiti Gred DS45 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan) apabila:a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan; melepasi semua ditetapkan; Penilaian Tahap Kecekapan yang 2.3 c) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang mutunya; telah mengisytiharkan harta; bebas dari tindakan tatatertib; istimewa d) e) f) g) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan; dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. (ii) Pensyarah Universiti Gred DS51/52 (Pensyarah Kanan) adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) apabila:a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan; melepasi semua ditetapkan; Penilaian Tahap Kecekapan yang c) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya; telah mengisytiharkan harta; bebas dari tindakan tatatertib; diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan; dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. d) e) f) g) (iii) Pensyarah Universiti Gred DS53/54 (Profesor Madya) adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan; melepasi semua Penilaian Tahap Kecekapan yang ditetapkan; mencapai tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya; telah mengisytiharkan harta; bebas dari tindakan tatatertib; diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan; dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. c) d) e) f) g) (iv) Pensyarah Universiti Gred DS45 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) (dalam keadaan istimewa) apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan; melepasi semua ditetapkan; Penilaian Tahap Kecekapan yang c) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangat terkemuka mutunya; telah mengisytiharkan harta; bebas dari tindakan tatatertib; diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan; dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. d) e) f) g) (v) Pensyarah Universiti Gred DS45 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) (dalam keadaan istimewa) apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan; melepasi semua ditetapkan; Penilaian Tahap Kecekapan yang c) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangat luar biasa mutunya; d) e) f) g) telah mengisytiharkan harta; bebas dari tindakan tatatertib; diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan; dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. (vi) Pensyarah Universiti Gred DS51/52 (Pensyarah Kanan) adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) (dalam keadaan istimewa) apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan; melepasi semua ditetapkan; Penilaian Tahap Kecekapan yang c) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang luar biasa mutunya; telah mengisytiharkan harta; bebas dari tindakan tatatertib; diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan; dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. d) e) f) g) (vii) Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) adalah layak dipertimbangkan peningkatan ke Gred Khas yang lebih tinggi apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan; mencapai tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; telah mengisytiharkan harta; bebas dari tindakan tatatertib; diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan; dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. c) d) e) f) Skim perkhidmatan Pensyarah Universiti adalah seperti di Lampiran A. 3.0 PROSEDUR PERMOHONAN 3.1 Calon yang hendak memohon mestilah seorang Pensyarah Universiti di UDM yang telah disahkan dalam jawatan dan perkhidmatan. Bagi Pensyarah Universiti Gred DS45 yang hendak memohon kenaikan pangkat ke mana-mana jawatan akademik hendaklah memenuhi tempohtempoh perkhidmatan di dalam jawatan tersebut seperti berikut :Kelayakan Doktor Falsafah (Ph.D.) Sarjana 3.4 Tempoh Perkhidmatan Yang Melayakkan Calon Memohon Tidak kurang daripada 3 tahun Tidak kurang daripada 5 tahun 3.2 Calon-calon perlulah mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu Laporan Nilaian Prestasi Tahunan yang baik (80% dan ke atas) bagi tempoh 3 tahun terakhir dengan wajaran seperti berikut :Tahun Ketiga Kedua Pertama Wajaran 45% 35% 20% 3.5 Calon-calon hendaklah lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan yang ditetapkan semasa berada di Gred sekarang dengan mendapat Aras III/Aras IV. Penilaian Tahap Kecekapan yang telah ditetapkan untuk setiap urusan kenaikan pangkat Pensyarah Universiti adalah seperti berikut :Gred DS45 ke DS52 DS51/52 ke DS54 DS53/54 ke Gred Khas C DS45 ke Gred Khas C DS51/52 ke Gred Khas C DS45 ke Gred DS54 Penilaian Tahap Kecekapan PTK3/PTK4 PTK4/PTK5 PTK5/PTK6 PTK3/PTK4 PTK4/PTK5 PTK3/PTK4 Gred Gred Gred Gred Gred Gred 3.6 Calon-calon hendaklah bebas (lulus) tapisan keutuhan keselamatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pencegah Rasuah dan telah mengisytiharkan harta berdasarkan peraturan yang sedang berkuat kuasa semasa mengemukakan permohonan. Pegawai yang sedang Cuti Belajar tetapi telah memenuhi syarat kenaikan pangkat adalah layak untuk memohon. Walau bagaimanapun, sekiranya berjaya, urusan kenaikan pangkat akan ditangguhkan sehingga calon lulus pengajian dan tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat akan dikebelakangkan. Bagi calon yang gagal di dalam pengajian di peringkat Doktor Falsafah (Ph.D.), permohonan kenaikan pangkat tidak akan dipertimbangkan dalam tempoh tiga (3) tahun selepas gagal. 3.7 3.8 Calon yang berminat perlu mengemukakan permohonan (beserta maklumat lain seperti yang ditetapkan) untuk kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52, Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) dan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor). Bagi peningkatan ke gred khas yang lebih tinggi daripada Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor), permohonan daripada calon adalah tidak diperlukan. Pihak Pengurusan Universiti akan mengenalpasti calon-calon yang layak bagi peningkatan dalam kategori ini. Calon hendaklah mengemukakan permohonan melalui Dekan/Ketua Jabatan pada bila-bila masa yang mereka fikirkan sesuai dan layak untuk dinaikkan pangkat. Calon-calon perlu mengemukakan salinan dokumendokumen berikut (yang telah disahkan) dan dilampirkan bersama-sama dengan biodata diri yang lengkap semasa mengemukakan permohonan :a) b) c) d) Kad Pengenalan/Kad Pegawai; Sijil-sijil Akademik/Ko-kurikulum termasuk keputusan PTK; Contoh-contoh penerbitan/penyelidikan/kertas kerja; dan Senarai Tugas Sedia Ada. 3.9 3.10 Permohonan untuk pertimbangan kenaikan pangkat Pensyarah Universiti adalah terbuka untuk sepanjang tahun. Namun, kekerapan urusan kenaikan pangkat bagi satu-satu tahun akan ditetapkan oleh pihak Pengurusan Universiti. Pihak Universiti akan memaklumkan tarikh bermula dan berakhir untuk sesuatu urusan kenaikan pangkat. Walau apapun syarat permohonan di atas, Naib Canselor boleh menjemput mana-mana calon lain yang diiktiraf layak dinaikkan pangkat untuk membuat permohonan atau menghadiri temuduga. 3.11 4.0 SISTEM PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT 4.1 Tahap Kecemerlangan Akademik 4.1.1 Selain daripada syarat-syarat asas yang dinyatakan oleh skim perkhidmatan, sistem penilaian untuk kenaikan pangkat Pensyarah Universiti juga adalah berdasarkan kriteria yang dapat memenuhi “tahap kecemerlangan akademik” seperti yang dikehendaki dalam skim perkhidmatan pensyarah iaitu :a) b) c) d) Kelulusan akademik; Sahsiah yang bersesuaian dengan profesyen; Prestasi kecemerlangan akademik; dan Prestasi temuduga (kecuali bagi peningkatan jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C ke gred-gred khas yang lebih tinggi) 4.1.2 Taburan markah secara keseluruhan bagi setiap kriteria di atas adalah seperti di Lampiran B. 4.2 Kelulusan Akademik 4.2.1 Bagi calon dalam bidang-bidang di mana kelulusan di peringkat kedoktoran adalah biasa, calon hendaklah mempunyai ijazah Ph.D. atau setaraf. 4.2.2 Manakala dalam bidang-bidang yang mana kelulusan kedoktoran adalah tidak biasa, kelulusan peringkat Sarjana atau setaraf adalah memenuhi syarat kelulusan akademik yang dikehendaki. 4.2.3 Markah untuk calon yang memenuhi syarat kelulusan akademik adalah seperti berikut :Kelayakan Akademik Doktor Falsafah (PhD) Sarjana dan pengalaman 4.3 Sahsiah 4.3.1 Bagi calon untuk ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) dan jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor), calon perlulah memiliki sahsiah yang bersesuaian dengan profesyennya. 4.3.2 Markah penuh untuk calon yang memenuhi syarat sahsiah ialah 5% daripada markah. 4.3.3 Aspek-aspek penilaian sahsiah adalah seperti Lampiran C. Markah 5% 2% - 4% 4.4 Prestasi Kecemerlangan Akademik 4.4.1 Prestasi Kecemerlangan Akademik calon akan dinilai berdasarkan pencapaian yang cemerlang di dalam bidang-bidang berikut :a) b) c) d) Pengajaran dan Penyeliaan; Penyelidikan dan Penerbitan; Kepimpinan Akademik dan Sumbangan kepada Universiti; dan Sumbangan kepada masyarakat dan negara. 4.4.2 Setiap bidang kriteria akan dinilai secara kuantitatif dan kualititatif. Aspek-aspek yang dinilai untuk menentukan tahap kecemerlangan akademik dalam bidang-bidang di atas diterangkan di para 4.1. 4.4.3 Markah minimum untuk calon yang mempunyai pencapaian tinggi dalam bidang-bidang di atas ialah 75% dari markah keseluruhan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya). 4.4.4 Markah minimum untuk calon yang mempunyai pencapaian tinggi dalam bidang-bidang di atas ialah 80% dari markah keseluruhan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) dan bagi Gred Khas yang lebih tinggi. 4.4.5 Tahap kecemerlangan akademik ini akan ditentukan berdasarkan laporan Penilai Dalam dan Penilai Luar terhadap calon-calon. 4.5 Prestasi Temuduga 4.5.1 Markah temuduga kenaikan pangkat bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan), Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) dan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) adalah berasingan daripada penilaian panel sepakaran dan akan ditentukan oleh Panel Temuduga. 4.5.2 Aspek-aspek yang dinilai semasa temuduga ialah ciri-ciri perwatakan, kebolehan berbincang, pengetahuan kerja dan pengetahuan am di samping laporan dari penilai-penilai. 4.5.3 Manakala peningkatan ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas yang lebih tinggi tidak perlu melalui proses temuduga. 4.5.4 Hanya calon yang memperoleh markah keseluruhan penilaian sepakaran melebih markah minimum yang ditetapkan sahaja yang layak dipanggil temuduga serta dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat ke jawatan-jawatan berkenaan. 5.0 ASPEK-ASPEK YANG DINILAI UNTUK MENENTUKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN TABURAN MARKAH 5.1 TAHAP Aspek-aspek yang dinilai untuk menentukan tahap kecemerlangan akademik bagi kenaikan pangkat Pensyarah Universiti UDM adalah seperti di Lampiran D. Taburan markah kriteria kenaikan pangkat Pensyarah Universiti UDM ialah seperti di Lampiran B. Taburan markah dan cara menilai sahsiah calon adalah seperti di dalam Lampiran C. 5.2 5.3 6.0 KRITERIA PENAPISAN 6.1 Calon yang layak dan memenuhi dipertimbangkan untuk penapisan. prosedur permohonan akan 6.2 Calon yang dipertimbangkan untuk penapisan akan diberi markah berasaskan prestasi dan pencapaiannya dalam aspek-aspek yang dinilai di bawah para 4.1. Calon-calon yang lulus penapisan sahaja yang akan dipanggil untuk temuduga oleh Jawatankuasa Pemilih. Untuk lulus penapisan, calon baru perlu memperolehi markah tidak kurang dari 80% dalam setiap aspek seperti mana berikut :a) Laporan Penilaian Prestasi Tahunan bagi 3 tahun kebelakang (secara purata); dan Pencapaian Kecemerlangan Akademik (rujuk para 4.1). 6.3 b) 6.4 Hanya prestasi perkhidmatan dan kemajuan akademik selepas pelantikan calon dalam jawatan semasa sahaja yang akan dinilai untuk pemberian markah bagi tujuan penapisan dan kenaikan pangkat. Bilangan Penilai Dalam dan Penilai Luar untuk urusan kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti ditetapkan seperti mana berikut :Gred Dari Gred DS45 DS52 Dari Gred DS51/52 DS54 Dari Gred DS53/54 Gred Khas C Dari Gred DS45 Gred Khas C Dari Gred DS51/52 Gred Khas C Dari Gred DS45 Gred DS54 ke ke ke ke ke ke Bilangan Penilai Dalam 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang Bilangan Penilai Luar Tiada 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 2 orang 6.5 Penilai Luar hendaklah terdiri daripada Pensyarah Universiti yang telah diiktiraf oleh Lembaga Pengarah UDM sama ada dari dalam atau luar negeri. Bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor), salah seorang Penilai Luar hendaklah terdiri daripada penilai luar negara dan sekurang-kurang dua (2) orang bersetuju termasuk penilai luar negara. Bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54 (Profesor Madya), salah seorang penilai luar hendaklah terdiri daripada penilai luar negara dan sekurang-kurangnya dua (2) orang bersetuju tanpa mengambil kira dari dalam negara atau luar negara. 6.6 Penilai Dalam dan Penilai Luar akan membuat penilaian berdasarkan kepada kelayakan akademik dan sumbangan-sumbangan akademik calon. Laporan Penilai Dalam yang mencapai markah yang ditetapkan sahaja layak untuk dipanggil temu duga (bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52) atau dikemukakan untuk penilaian Penilai Luar (bagi jawatan selain Pensyarah Universiti Gred DS52. Markah minimum Penilai Dalam yang ditetapkan adalah seperti berikut :Gred Pensyarah Markah Minimum Yang Ditetapkan 75% 75% 80% 80% 75% 80% 6.7 DS45 ke DS52 DS51/52 ke DS54 DS53/54 ke Khas C DS45 ke Khas C DS45 ke DS54 DS51/52 ke Khas C 6.8 Calon yang tidak mempunyai beban tugas pengajaran yang memuaskan (kecuali mereka yang dipinjamkan ke organisasi lain) tidak akan dipertimbangkan untuk penapisan meskipun pencapaiannya dalam lapangan lain adalah baik. 7.0 PROSES PENAPISAN DAN URUSAN TEMUDUGA 7.1 Setiap calon yang memohon akan dikemukakan kepada Dekan Fakulti yang berkenaan untuk dinilai. Format laporan penilaian Dekan adalah seperti di Lampiran 1. Penapisan pertama dilakukan oleh Jawatankuasa Penapis Peringkat Universiti yang akan meneliti kelayakan calon berdasarkan prestasi dan tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Universiti. Jawatankuasa juga akan menilai pencapaian calon berdasarkan kelulusan akademik, sahsiah dan laporan prestasi tahunan bagi tiga tahun ke belakang. Jawatankuasa Penapis akan menentukan Penilai Dalam dan Penilai Luar bagi setiap permohonan. Dokumen permohonan setiap calon akan dikemukakan kepada Penilai Dalam dan/atau Penilai Luar untuk dinilai. Penilai Dalam dan Penilai Luar akan menilai kelayakan calon berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Format laporan Penilai Dalam dan Penilai Luar adalah seperti di Lampiran 2 dan 3. Setiap Penilai Luar yang mengemukakan laporan penilaian akan dibayar elaun bagi setiap laporan seperti berikut :Kategori Penilai Luar Dalam Negara Luar Negara 7.5 7.6 Jumlah Elaun RM 700.00 USD 300.00 7.2 7.3 7.4 Calon-calon yang lulus penilaian sahaja yang akan dipanggil temuduga. Carta aliran proses adalah seperti di Lampiran E. 8.0 JAWATANKUASA PENAPIS PERINGKAT UNIVERSITI 8.1 Fungsi Jawatankuasa Penapis di peringkat Universiti adalah seperti berikut :i) menyemak dan menapis kelayakan, kesesuaian dan tahap kecemerlangan akademik calon mengikut peraturan atau tahap yang ditetapkan; ii) menentukan nama Penilai Dalam dan Penilai Luar bagi proses penilaian tahap kecemerlangan akademik calon; dan iii) memperakukan nama calon yang layak dan sesuai untuk ditemuduga bagi tujuan kenaikan pangkat. Jawatankuasa Penapis di peringkat Universiti bagi jawatan hendaklah terdiri daripada :i) Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) sebagai Pengerusi; ii) Dekan-dekan Fakulti; iii) Pengarah-pengarah Institut; iv) Ketua-ketua Jabatan yang berkenaan; v) Dua (2) orang wakil Senat; vi) Penolong Pendaftar sebagai Setiausaha. Sekiranya jawatan yang hendak dimohon mengatasi kelayakan Pengerusi Jawatankuasa Penapis, maka Jawatankuasa Penapis (Khas) hendaklah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Naib Canselor. 8.2 8.3 9.0 JAWATANKUASA PEMILIH KENAIKAN PANGKAT 9.1 DAN PIHAK BERKUASA MELULUSKAN Keanggotaan Jawatankuasa Pemilih bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) adalah seperti yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah. Jawatankuasa ini bertanggungjawab menjalankan temuduga dan memperakukan kepada Pihak Pengurusan Universiti untuk kelulusan kenaikan pangkat jawatan-jawatan tersebut. Pihak Berkuasa Melantik yang meluluskan kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) ialah pihak Pengurusan Universiti. Keanggotaan Jawatankuasa Pemilih bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) adalah seperti yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah. Jawatankuasa ini bertanggungjawab menjalankan temuduga dan memperakukan kepada Lembaga Pengarah Universiti untuk kelulusan kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor). Keanggotaan Jawatankuasa Pemilih bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas B (Profesor Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred Khas A (Kursi) adalah seperti yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah. Jawatankuasa ini bertanggungjawab memperakukan kepada Lembaga Pengarah Universiti untuk kelulusan kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas B (Profesor Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred Khas A (Kursi). Pihak Berkuasa Melantik yang meluluskan kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) dan peningkatan ke jawatan-jawatan gred khas yang lebih tinggi ialah Lembaga Pengarah Universiti. Segala keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Pemilih, pihak Pengurusan Universiti dan Lembaga Pengarah Universiti adalah muktamad. Rayuan adalah tidak dibenarkan. 9.2 9.3 9.4 10.0 PENUTUP Garis panduan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah Universiti dalam Mesyuarat Kali Ke-6 pada 27 April 2008. 27 April 2008 Lampiran A SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UNIVERSITI KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN TARIKH KUAT KUASA : : : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 1 JANUARI 2006 Gred Gred DS45 : P1TI P2TI P3TI P1TI P2TI P3TI P1TI P2TI P1TI P2TI P3TI P1TI P2TI Jadual Gaji Matriks RM2546.05 RM2642.06 RM2742.25 RM4573.47 RM4789.15 RM5013.18 RM4573.47 RM5013.18 RM4842.03 RM5057.71 RM5281.74 RM4842.03 RM5281.74 P1T2I P2T2I P3T2I P1T10 P2T10 P3T10 P1T10 P2T10 P1T10 P2T10 P3T10 P1T10 P2T10 RM5484.96 RM5788.25 RM6113.85 RM6439.44 RM6730.27 RM7029.45 RM6439.44 RM7029.45 RM6797.08 RM7117.13 RM7448.31 RM6797.08 RM7448.31 Gred DS51 : Gred DS52 : Gred DS53 : Gred DS54 : Gred Khas : Gred Khas C Gred Khas B Gred Khas A RM6595.99 - RM8247.94 RM7064.26 - RM8846.29 RM7766.66 - RM9717.79 SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) (b) Warganegara Malaysia’; Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; Kelayakan untuk Lantikan ke Gred DS45 (c) (i) ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau (ii) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Arkitek Malaysia;atau Ijazah Doktor Perubatan Veterinar dan diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau Kelayakan Perubatan Veterinar yang berdaftar sebagai Doktor Veterinar di bawah Jadual II Bahagian I, Akta Doktor Veterinar 1974 dan diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setara dengannya. (Gaji permulaan ialah Gred DS45:P1T4); atau (iii) (iv) (v) Ijazah doktor falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah Gred DS45:P1T4); atau dan (d) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DS51 (e) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) dan (d) di atas; membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. (ii) (iii) Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DS53 (Profesor Madya) (f) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) dan (d) di atas; membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya; dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. (ii) (iii) Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred Khas C (Profesor) (g) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) dan (d) di atas; membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya; dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. (ii) (iii) PENETAPAN GAJI PERMULAAN 2. Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred DS45, DS51, DS53 atau Gred Khas C boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja atau kepakaran berkaitan. Pensyarah Universiti yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. Pensyarah Universiti boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. Pensyarah Universiti dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya kursus induksi yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. Pensyarah Universiti yang dilantik adalah disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) (b) memenuhi tempoh percubaan; hadir dengan jayanya ditetapkan; dan kursus induksi yang layak TEMPOH PERCUBAAN 3. LATIHAN 4. KURSUS INDUKSI/ PEPERIKSAAN 5. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 6. (c) PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 7. diperaku oleh ketua perkhidmatan. Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh ketua perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. Pensyarah Universiti hendaklah lulus penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan untuk kenaikan pangkat. Pensyarah Universiti Gred DS45 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan; mencapai tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti; lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan diperaku oleh ketua perkhidmatan. PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 8. KENAIKAN PANGKAT KE GRED DS52 9. (c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED DS54 (PROFESOR MADYA) 10. Pensyarah Universiti Gred DS51/DS52 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Univesiti Gred DS54 apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan; mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti; lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan diperaku oleh ketua perkhidmatan. (c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED KHAS C (PROFESOR) 11. Pensyarah Universiti Gred DS53/DS54 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Univesiti Gred Khas C apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan; mencapai tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti; lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan (c) (d) KENAIKAN PANGKAT GRED DS45 KE GRED DS54 (PROFESOR MADYA) DALAM KEADAAN ISTIMEWA 12. diperaku oleh ketua perkhidmatan. Pensyarah Universiti Gred DS45 yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan serta menunjukkan kecemerlangan akademik yang sangat terkemuka mutunya adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat terus ke Grerd DS54. Pensyarah Universiti Gred DS45 yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan serta menunjukkan kecemerlangan akademik yang sangat luar biasa mutunya adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat terus ke jawatan Gred Khas C. Pensyarah Universiti Gred DS51/52 yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan serta menunjukkan kecemerlangan akademik yang luar biasa mutunya adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat terus ke jawatan Gred Khas C. Pensyarah Universiti Gred Khas C adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke Gred Khas yang lebih tinggi apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan; mencapai tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti; diperaku oleh ketua perkhidmatan. KENAIKAN PANGKAT GRED DS45 KE GRED KHAS C (PROFESOR) DALAM KEADAAN ISTIMEWA 13. KENAIKAN PANGKAT GRED DS51/52 KE GRED KHAS C (PROFESOR) DALAM KEADAAN ISTIMEWA 14. KENAIKAN PANGKAT KE GRED KHAS YANG LEBIH TINGGI 15. (c) Nota: Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan terdahulu yang berkuat kuasa pada 1.11.2002 [Lampiran B-Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002, JPA(S)71/3 Klt.2(3]. Lampiran B TABURAN MARKAH SECARA UMUM KRITERIA KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 – KHAS C Gred Pensyarah Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan KRITERIA Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara Jumlah Peratusan (100%) Layak Memohon DS45 ke DS52 DS51/52 ke DS54 DS53/54 ke Khas C DS45 ke Khas C DS45 ke DS54 DS51/52 ke Khas C % 5 5 5 % 5 5 5 % 50-60 40-50 20-30 % 20-30 30-40 40-50 % 6 6 12 % 4 4 8 % 100 100 100 % 75 75 80 5 5 20-30 40-50 12 8 100 80 5 5 5 5 30-40 20-30 40-50 40-50 6 12 4 8 100 100 75 80 51/53 – Lantikan 52/54 – Kenaikan Pangkat • Angka Ganjil – Lantikan • Angka Genap – Kenaikan Pangkat Lampiran C TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI BAGI KRITERIA SAHSIAH Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aspek Sahsiah Iltizam/komitmen terhadap profesyen Bertanggungjawab terhadap tugasan/kerja/amanah Daya fikir dan kematangan Kesediaan menyumbang idea dan tenaga Keterlibatan/kerjasama dalam aktiviti-aktiviti tambahan Jabatan/ Fakulti/Universiti Hubungan dengan Ketua Jabatan Hubungan dengan rakan sekerja Daya inisiatif Kerapian/kekemasan rupa diri Kepatuhan kepada arahan Semangat patriotisme/kebangsaan Keikhlasan/Kejujuran/Humiliti Ketrampilan Komunikasi Kesediaan menerima teguran Kestabilan emosi Jumlah Jumlah Keseluruhan Peratusan (x 5%) Skala pemarkahan • 1 = amat tidak baik 4 = baik 2 = tidak baik 5 = amat baik 3 = sederhana 1 2 3 4 5 Walaupun markah penilaian aspek-aspek sahsiah ialah 5% daripada keseluruhan penilaian, seseorang calon perlu memperoleh purata 4% dan ke atas untuk layak dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Penapis UDM. Untuk mendapatkan penilaian sahsiah yang adil, penilaian perlu dibuat oleh Penilai I dan Penilai II. Kaedah penentuan Penilai I dan Penilai II adalah sama dengan yang terpakai untuk Penilai dalam borang SKT. Lampiran D KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS52 (PENSYARAH KANAN) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 Pengajaran (70%) CARA MENILAI Min 2 kursus setahun untuk pelajar pra siswazah (ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e.g. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i. Kualiti bahan pengajaran ii. Keberkesanan penyampaian iii. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv. Kesediaan membantu pelajar v. Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii. Hasil penerbitan dari tesis 30 PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 Penyeliaan (30%) 20 20 10 10 10 20 KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS52 (PENSYARAH KANAN) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA Penyelidikan dan Perundingan (30%) (mesti telah terlibat sebagai Ketua Projek Penyelidikan atau penyelidikan bersama) Minimum=4 6.0 2.0 6.0 2.0 2.0 1.0 PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN Paten Hakcipta Produk yang telah dikomersilkan Produk yang diiktiraf untuk mewakili universiti Penemuan, teori, polisi baru (bukan produk “tangible”) Kertas kerja dalam seminar/ persidangan peringkat kebangsaan Kertas dalam seminar/persidangan peringkat antarabangsa Buku seorang/bersama dalam bidang kepakaran Buku terjemahan seorang/ bersama Setiap bab buku ilmiah Buku (suntingan) Sebagai penilai kepada buku/kertas kerja/artikel dalam jurnal – non-citation indexed Sebagai penilai kepada artikel dalam jurnal – citation indexed Laporan/laporan teknikal/kertas kerja/seminar di peringkat fakulti/artikel @ rencana dalam media masa Monograf/modul pengajaran Artikel dlm jurnal – berwasit Penulisan yang mendapat pengiktirafan berbentuk anugerah Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa (anugerah, medal, sijil, dll.) MARKAH 4.0 2.0 1.0-4.0 CARA MENILAI Ketua projek penyelidikan Penyelidikan bersama *Projek jika tiada VOT mesti mendaftar dengan RMC & ada hasil penerbitan Penyelidikan Produk (hasil daripada penyelidikan di atas) 2.0 Hasil Penyelidikan (70%) (sekurangkurangnya 1 artikel telah diterbitkan dalam jurnal berwasit sebagai penulis utama) 5.0 2.0-3.0 Penerbitan Ilmiah 1.0-2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 Penerbitan Jurnal 1.0 5.0 2.0 5.0 Pengiktirafan KRITERIA MARKAH 3.0 2.0 2.0 4.0 CARA MENILAI Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan Projek yang mendapat pengiktirafan dalam bentuk anugerah peringkat universiti (contoh: Anugerah Khas Naib Canselor – penyelidikan) Pelantikan oleh institusi lain sebagai pakar Markah bagi setiap surat pengiktirafan oleh pihak sekepakaran/Badan-badan profesional KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS52 (PENSYARAH KANAN) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI, MASYARAKAT DAN NEGARA (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA 1 2 3 4 5 CARA MENILAI Timbalan Naib Canselor Dekan, Pengarah Institut atau Akademi ke atas Pengarah atau Pengetua Kolej Timbalan Dekan atau Timbalan Pengarah Institut atau Akademi Penyertaan aktiviti pelajar di peringkat jabatan, fakulti atau universiti Ketua Jabatan atau setaraf Penyelaras program akademik/ pengurusan Pengerusi/AJK/Ahli (Badan/pasukan petugas/felo kolej/persatuan pegawai di peringkat universiti) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar peringkat universiti/fakulti) Pengerusi/AJK/Ahli (Pasukan petugas di Jabatan) Anugerah yang diberikan oleh universiti/fakulti Anugerah feloship dari dalam/luar negara Ketua/Ahli Lembaga Editor Penerbitan Berkala atau laman web di peringkat universiti, fakulti atau setaraf Ahli/Penilai Lembaga Pengajian, universiti atau fakulti Pemeriksa tesis Ph.D/Master/Projek Tahun Akhir Ijazah Pertama Khidmat profesional di peringkat universiti Jumlah Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat antarabangsa) Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat kebangsaan) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Antarabangsa) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Kebangsaan) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar kebangsaan atau antarabangsa) Pembentang ucaptama/Kertas kerja jemputan/Pengerusi sesi seminar kebangsaan atau antarabangsa Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan MARKAH 20.0 15.0 10.0 10.0 6.0 6 7 8 Kepimpinan Akademik & Sumbangan Kepada Universiti Tahunan Tahunan Bilangan 10.0 4.0 2.0 9 10 11 12 13 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI, MASYARAKA T DAN NEGARA 14 15 16 Bilangan Bilangan Bilangan 2.0 2.0 2.0 1 Bilangan Bilangan 4.0 3.0 2 Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara dan Dunia Bilangan Bilangan 4.0 3.0 3 4 5 Bilangan Bilangan Bilangan 1.0 1.0 2.0 6 Bilangan 2.0 KRITERIA 7 8 CARA MENILAI Ceramah atau forum di peringkat antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat Kerajaan dan pertubuhan masyarakat di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Ahli badan penasihat swasta/industri antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat komuniti di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Penyertaan sukan di peringkat antarabangsa/kebangsaan Pingat kebesaran antarabangsa/ negara/negeri Ahli Lembaga Pengarah atau Wakil Tetap Universiti ke Institusi Kerajaan Penilai jurnal citation index/bukan citation index Penilai artikel dalam prosiding/penyelaras buku abstrak Chief Editor/editor buku prosiding Penilai luar tesis Ph.D atau Master antarabangsa/kebangsaan atau Penilai Kenaikan Pangkat Prof Madya Penilai luar program akademik IPT antarabangsa/kebangsaan Jumlah Jumlah Besar Bilangan Bilangan MARKAH 2.0 2.0 9 Bilangan 2.0 10 Bilangan 2.0 11 12 13 Bilangan Bilangan Tahunan 2.0 2.0 2.0 14 15 16 17 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 4.0 2.0 1.0 4.0 18 Bilangan 2.0 KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51/52 (PENSYARAH KANAN) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 CARA MENILAI Min 2 kursus setahun untuk pelajar pra siswazah (ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e.g. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i. Kualiti bahan pengajaran ii. Keberkesanan penyampaian iii. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv. Kesediaan membantu pelajar v. Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :1. Keupayaan menyelia dan menilai tesis 2. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan 3. Hasil penerbitan dari tesis Pengajaran (60%) 30 PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 Penyeliaan (40%) 20 20 10 10 10 20 KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51/52 (PENSYARAH KANAN) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52) KRITERIA Penyelidikan (30%) (dimestikan telah mengetuai sekurangkurangnya 2 projek penyelidikan) Minimum= 8 markah MARKAH 4.0 2.0 1.0-4.0 CARA MENILAI Ketua projek penyelidikan Penyelidik bersama *Projek jika tiada VOT mesti mendaftar dgn RMC & ada hasil penerbitan Sehingga RM 100,000 (bidang sains) Sehingga RM 100,000 (bidang sains sosial) Melebihi RM 100,000 Melebihi RM 100,000 (bidang sains sosial) Dibiayai oleh agensi luar negara/agensi multinasional Dibiayai oleh agensi luar Paten Hakcipta Produk yang telah dikomersilkan Produk yang diiktiraf oleh universiti Penemuan, teori, polisi baru (bukan produk “tangible”) Kertas kerja dalam seminar/ persidangan peringkat kebangsaan Kertas dalam seminar/persidangan peringkat antarabangsa Buku seorang/bersama dalam bidang kepakaran Buku terjemahan seorang/ bersama Setiap bab buku ilmiah Buku (suntingan) Sebagai penilai kepada buku/kertas kerja/artikel dalam jurnal – non-citation indexed Sebagai penilai kepada artikel dalam jurnal – citation indexed Laporan/laporan teknikal/kertas kerja/seminar di peringkat fakulti/artikel @ rencana dalam media masa Monograf/modul pengajaran Artikel dalam jurnal – berwasit Penulisan yang mendapat pengiktirafan berbentuk anugerah Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa (anugerah, medal, sijil, dll.) 1.0 Penyelidikan 1.5 2.0 2.5 2.0 1.0 6.0 2.0 6.0 2.0 2.0 1.0 Produk (hasil drpd penyelidikan di atas) PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN Hasil Penyelidikan (70%) (telah menerbitan sekurangkurangnya 8 untuk bidang sains dan 6 artikel untuk bidang sains sosial dlm jurnal yng berwasit dgn 50% sebagai penulis utama) 2.0 5.0 2.0-3.0 Penerbitan Ilmiah 1.0-2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 Penerbitan Jurnal 1.0 5.0 2.0 5.0 Pengiktirafan KRITERIA MARKAH 3.0 2.0 2.0 4.0 CARA MENILAI Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan Projek yang mendapat pengiktirafan dalam bentuk anugerah peringkat universiti (contoh: Anugerah Khas Naib Canselor – penyelidikan) Perlantikan oleh institusi lain sebagai pakar Markah bagi setiap surat pengiktirafan oleh pihak sekepakaran/Badan-badan profesional KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51/52 (PENSYARAH KANAN) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI, MASYARAKAT DAN NEGARA (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52) KRITERIA 1 2 3 4 5 CARA MENILAI Timbalan Naib Canselor Dekan, Pengarah Institut atau Akademi ke atas Pengarah atau Pengetua Kolej Timbalan Dekan atau Timbalan Pengarah Institut atau Akademi Penyertaan aktiviti pelajar di peringkat jabatan, fakulti atau universiti Ketua Jabatan atau setaraf Penyelaras program akademik/ pengurusan Pengerusi/AJK/Ahli (Badan/pasukan petugas/felo kolej/persatuan pegawai di peringkat universiti) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar peringkat universiti/fakulti) Pengerusi/AJK/Ahli (Pasukan petugas di Jabatan) Anugerah yang diberikan oleh universiti/fakulti Anugerah feloship dari dalam/luar negara Ketua/Ahli Lembaga Editor Penerbitan Berkala atau laman web di peringkat universiti, fakulti atau setaraf Ahli/Penilai Lembaga Pengajian, universiti atau fakulti Pemeriksa tesis Ph.D/Master/Projek Tahun Akhir Ijazah Pertama Khidmat profesional di peringkat universiti Jumlah Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat antarabangsa) Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat kebangsaan) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Antarabangsa) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Kebangsaan) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar kebangsaan atau antarabangsa) MARKAH 20.0 15.0 10.0 10.0 4.0 Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan 6 7 8 Tahunan Tahunan Bilangan 10.0 2.0 2.0 Kepimpinan Akademik & Sumbangan Kepada Universiti (80%) 9 Bilangan 2.0 10 11 12 13 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 2.0 2.0 2.0 4.0 KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI, MASYARAKA T DAN NEGARA 14 15 Bilangan Bilangan 2.0 4.0 16 Bilangan 2.0 1 Bilangan Bilangan 4.0 3.0 Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara dan Dunia (20%) 2 Bilangan Bilangan 4.0 3.0 3 4 5 Bilangan Bilangan Bilangan 2.0 4.0 2.0 KRITERIA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CARA MENILAI Pembentang ucaptama/Kertas kerja jemputan/Pengerusi sesi seminar kebangsaan atau antarabangsa Ceramah atau forum di peringkat antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat Kerajaan dan pertubuhan masyarakat di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Ahli badan penasihat swasta/industri antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat komuniti di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Penyertaan sukan di peringkat antarabangsa/kebangsaan Pingat kebesaran antarabangsa/ negara/negeri Ahli Lembaga Pengarah atau Wakil Tetap Universiti ke Institusi Kerajaan Penilai jurnal citation index/bukan citation index Penilai artikel dalam prosiding/penyelaras buku abstrak Chief Editor/editor buku prosiding Penilai luar tesis Ph.D atau Master antarabangsa/kebangsaan atau Penilai Kenaikan Pangkat Prof Madya Penilai luar program akademik IPT antarabangsa/kebangsaan Jumlah Jumlah Besar Bilangan MARKAH 4.0 Bilangan Bilangan 2.0 2.0 Bilangan 2.0 Bilangan 2.0 Bilangan Bilangan Tahunan 2.0 2.0 2.0 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 4.0 2.0 1.0 4.0 18 Bilangan 2.0 KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS53/54 (PROFESOR MADYA) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54) KRITERIA Kuantiti: Wajaran 30 MARKAH 30 20 20 20 20 20 Kualiti : Wajaran 70 CARA MENILAI Min 2 kursus 1 tahun untuk pelajar pra siswazah(ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e.g. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i. Kualiti bahan pengajaran ii. Keberkesanan penyampaian iii. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv. Kesediaan membantu pelajar v. Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) - Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) - Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii. Hasil penerbitan dari tesis Pengajaran (40%) PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 Kuantiti : Wajaran 40 30 Penyeliaan (60%) 20 20 10 10 Kualiti : Wajaran 60 10 20 KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS53/54 (PROFESOR MADYA) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54) KRITERIA Penyelidikan (30%) (dimestikan telah mengetuai sekurangkurangnya 2 projek penyelidikan) Minimum=20 MARKAH 4.0 2.0 1.0-4.0 CARA MENILAI Ketua projek penyelidikan Penyelidik bersama *Projek jika tiada VOT mesti mendaftar dgn RMC & ada hasil (penerbitan...) Sehingga RM 100,000 Sehingga RM 100,000 (bidang sains sosial) Melebihi RM 100,000 Melebihi RM 100,000 (bidang sains sosial) Dibiayai oleh agensi luar negara/agensi multinasional Dibiayai oleh agensi luar Paten Hakcipta Produk yang telah dikomersilkan Produk yang diiktiraf oleh universiti Kertas kerja dalam seminar/ persidangan peringkat kebangsaan Kertas dalam seminar/persidangan peringkat antarabangsa Buku seorang/bersama dalam bidang kepakaran Buku terjemahan seorang/ bersama Setiap bab buku ilmiah Buku (suntingan) Sebagai penilai kepada buku/kertas kerja/artikel dalam jurnal – non-citation indexed Sebagai penilai kepada artikel dalam jurnal – citation indexed Laporan/laporan teknikal/kertas kerja/seminar di peringkat fakulti/artikel @ rencana dalam media masa Monograph/modul pengajaran Artikel dlm jurnal – berwasit Penulisan yang mendapat pengiktirafan berbentuk anugerah Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa (anugerah, medal, sijil, dll.) 1.0 Penyelidikan 1.5 2.0 2.5 2.0 1.0 6.0 2.0 6.0 2.0 1.0 Produk (hasil drpd penyelidikan di atas) Hasil Penyelidikan (70%) (selepas perlantikan kepada DS53/54 telah menerbitkan sekurangkurangnya 12 untuk bidang sains dan 8 artikel untuk bidang sains sosial dlm jurnal yng berwasit dgn 50% sebagai penulis utama serta menghasilkan satu buku asli dalam bidang kepakaran sebagai penulis utama) PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN 2.0 5.0 2.0 Penerbitan Ilmiah 1.0-2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 Penerbitan Jurnal 1.0 5.0 2.0 5.0 Pengiktirafan KRITERIA MARKAH 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0 CARA MENILAI Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan Projek yang mendapat pengiktirafan dalam bentuk anugerah peringkat universiti (contoh: Anugerah Khas Naib Canselor – penyelidikan). Pelantikan oleh institusi lain sebagai pakar Markah bagi setiap surat pengiktirafan oleh pihak sekepakaran/Badan-badan profesional Projek perundingan yang mendapat pengiktirafan dalam bentuk anugerah KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS53/54 (PROFESOR MADYA) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI, MASYARAKAT DAN NEGARA (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54) KRITERIA 1 2 3 4 5 CARA MENILAI Timbalan Naib Canselor Dekan, Pengarah Institut atau Akademi ke atas Pengarah atau Pengetua Kolej Timbalan Dekan atau Timbalan Pengarah Institut atau Akademi Penyertaan aktiviti pelajar di peringkat jabatan, fakulti atau universiti Ketua Jabatan atau setaraf Penyelaras program akademik/ pengurusan Pengerusi/AJK/Ahli (Badan/pasukan petugas/felo kolej/persatuan pegawai di peringkat universiti) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar peringkat universiti/fakulti) Pengerusi/AJK/Ahli (Pasukan petugas di Jabatan) Anugerah yang diberikan oleh universiti/fakulti Anugerah feloship dari dalam/luar negara Ketua/Ahli Lembaga Editor Penerbitan Berkala atau laman web di peringkat universiti, fakulti atau setaraf Ahli/Penilai Lembaga Pengajian, universiti atau fakulti Pemeriksa tesis Ph.D/Master/Projek Tahun Akhir Ijazah Pertama Khidmat profesional di peringkat universiti Jumlah Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat antarabangsa) Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat kebangsaan) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Antarabangsa) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Kebangsaan) MARKAH 20.0 15.0 10.0 10.0 2.0 Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan 6 7 8 Tahunan Tahunan Bilangan 10.0 1.0 2.0 KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI, MASYARAKAT DAN NEGARA Kepimpinan Akademik & Sumbangan Kepada Universiti (80%) 9 Bilangan 2.0 10 11 12 13 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 2.0 2.0 2.0 4.0 14 15 Bilangan Bilangan 2.0 4.0 16 Bilangan 2.0 1 Bilangan Bilangan 4.0 3.0 Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara dan Dunia (20%) 2 Bilangan Bilangan 4.0 3.0 3 4 Bilangan Bilangan 4.0 6.0 KRITERIA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CARA MENILAI Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar kebangsaan atau antarabangsa) Pembentang ucaptama/Kertas kerja jemputan/Pengerusi sesi seminar kebangsaan atau antarabangsa Ceramah atau forum di peringkat antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat Kerajaan dan pertubuhan masyarakat di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Ahli badan penasihat swasta/industri antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat komuniti di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Penyertaan sukan di peringkat antarabangsa/kebangsaan Pingat kebesaran antarabangsa/ negara/negeri Ahli Lembaga Pengarah atau Wakil Tetap Universiti ke Institusi Kerajaan Penilai jurnal citation index/bukan citation index Penilai artikel dalam prosiding/penyelaras buku abstrak Chief Editor/editor buku prosiding Penilai luar tesis Ph.D atau Master antarabangsa/kebangsaan atau Penilai Kenaikan Pangkat Prof Madya Penilai luar program akademik IPT antarabangsa/kebangsaan Jumlah Jumlah Besar Bilangan MARKAH 2.0 Bilangan 6.0 Bilangan Bilangan 2.0 2.0 Bilangan 2.0 Bilangan 2.0 Bilangan Bilangan Tahunan 2.0 2.0 2.0 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 4.0 2.0 1.0 4.0 18 Bilangan 2.0 KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 CARA MENILAI Min 2 kursus setahun untuk pelajar pra siswazah (ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e.g. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i. Kualiti bahan pengajaran ii. Keberkesanan penyampaian iii. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv. Kesediaan membantu pelajar v. Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii. Hasil penerbitan dari tesis Pengajaran (70%) PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 30 Penyeliaan (30%) 20 20 10 10 10 20 KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 CARA MENILAI Min 2 kursus 1 tahun untuk pelajar pra siswazah(ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e.g. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i. Kualiti bahan pengajaran ii. Keberkesanan penyampaian iii. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv. Kesediaan membantu pelajar v. Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii. Hasil penerbitan dari tesis Pengajaran (70%) PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 30 Penyeliaan (30%) 20 20 10 10 10 20 KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51/52 (PENSYARAH KANAN) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 Pengajaran (40%) CARA MENILAI Min 2 kursus setahun untuk pelajar pra siswazah (ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e.g. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i. Kualiti bahan pengajaran ii. Keberkesanan penyampaian iii. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv. Kesediaan membantu pelajar v. Kebolehan membangunkan kurikulum PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 30 Penyeliaan (60%) 20 20 10 10 10 20 Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii. Hasil penerbitan dari tesis Lampiran E CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI BIL PROSES KERJA CARTA ALIR MULA 1 Terima dokumen daripada pemohon. permohonan kenaikan pangkat 1 2 Kemukakan surat makluman penerimaan permohonan kepada pemohon. 2 3 Semak dokumen permohonan yang diterima dengan peraturan-peraturan sedia ada. 3 4 Kemukakan dokumen permohonan Dekan/Pengarah untuk penilaian. kepada 4 5 Terima laporan penilaian daripada Dekan/Pengarah. 5 Sokong Tidak sokong 23 TAMAT 6 Kemukakan Laporan Penilaian Dekan/Pengarah kepada Jawatankuasa Penapis UDM untuk perakuan. 6 7 Jawatankuasa Penapis menimbang kelayakan calon dan mencadangkan nama Penilai Dalam dan Penilai Luar (jika ada). 7 Layak Tidak layak 23 A TAMAT BIL PROSES KERJA CARTA ALIR A 8 Terima keputusan daripada Jawatankuasa Penapis UDM bersama-sama dengan nama Penilai Dalam dan Penilai Luar (jika ada). 8 9 Kemukakan pegawai. makluman status permohonan kepada 9 10 Kemukakan borang penilaian dan dokumen permohonan kepada Penilai Dalam yang dilantik. 10 11 Terima laporan penilaian daripada Penilai Dalam. 11 12 Kemukakan Laporan Penilaian daripada Penilai Dalam kepada Jawatankuasa Penapis UDM untuk perakuan. 12 13 Sediakan surat gagal/penolakan jika tidak perakukan oleh Jawatankuasa Penapis UDM. Tidak peraku 13 Peraku 23 14 Kemukakan pegawai. makluman status permohonan kepada TAMAT 15 Kemukakan borang penilaian dan dokumen permohonan kepada Penilai Luar yang dilantik. Terima laporan penilaian daripada Penilai Luar. 14 16 15 17 Kemukakan Laporan Penilaian daripada Penilai Luar kepada Jawatankuasa Penapis UDM untuk perakuan. 16 17 Peraku Tidak peraku C B BIL PROSES KERJA CARTA ALIR B C 13 23 18 Kemukakan pegawai. makluman status permohonan kepada TAMAT 18 19 Kemukakan dokumen pembayaran elaun Penilai Luar yang telah menilai kepada Jabatan Bendahari. 19 20 Kemukakan dokumen permohonan Jawatankuasa Pemilih untuk urusan temuduga. kepada 20 21 Kemukakan keputusan Jawatankuasa Pemilih kepada Jawatankuasa Eksekutif / Lembaga Pengarah UDM untuk pengesahan. 21 22 Kemukakan keputusan permohonan kepada calon-calon. 22 23 Simpan sesalinan dokumen-dokumen permohonan dan surat-surat yang berkaitan di dalam fail. 23 TAMAT LAMPIRAN 1 BORANG LAPORAN DEKAN/KETUA JABATAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI DAN PERKHIDMATAN PEGAWAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nama Pegawai No. Kad Pengenalan Jawatan Sekarang/ Gred Tarikh Lantikan Jabatan/ Fakulti Jawatan Dipohon/ Gred BAHAGIAN B : LAPORAN DEKAN/PENGARAH/KETUA JABATAN Perkara-perkara Yang Dinilai :1. Minat Terhadap Kerja : (Dinilai dari segi kecenderungan dan penghayatan terhadap tugas Pensyarah Universiti) 2. Pengajaran : (Dinilai dari segi cara penyampaian, keberkesanan dan pencapaian matlamat tugas dan Universiti). 3. Penyeliaan : (Dinilai dari segi kemajuan dan keberkesanan sebagai penyelia dan hasilnya). 4. Penyelidikan : (Dinilai dari segi kemampuan sebagai penyelidik dan sumbangannya terhadap bidang akademik dan pembangunan masyarakat). 5. Penerbitan : (Dinilai dari segi kekerapan menerbitkan buku/majalah/jurnal dan lain-lain, mutu penerbitan dan sumbangannya kepada bidang akademik dan masyarakat). 6. Pengembangan : (Dinilai dari segi aktiviti pengembangan yang telah dijalankan dan kesannya). 7. Perundingan : (Dinilai dari segi kebolehan dan sumbangannya sebagai perunding). 8. Kehadiran di Persidangan : (Dinilai dari segi minat, kekerapan menghadiri persidangan/seminar/kursus/bengkel, sama ada sebagai Pengerusi/Pembantang Kertas Kerja dan sebagainya). 9. Pengalaman Pentadbiran : (Dinilai dari segi kebolehan dalam mentadbir, mengurus dan memimpin dan sifat kepimpinan yang ada). 10. Kesediaan Menerima Tanggungjawab : (Dinilai dari segi kesediaan untuk menerima dan melaksanakan tanggungjawab dan tugas yang berlebihan dari semasa ke semasa). 11. Potensi Masa Hadapan : (Dinilai dari segi kecenderungan dan sikap positif yang ditunjukkan kearah kemajuan kerja sebagai ahli akademik). 12. Kemahiran Bahasa Malaysia : (Dinilai dari segi kemahiran menggunakan Bahasa Malaysia dalam pertuturan, penulisan dan pengajaran). 13. Penilaian Rakan Sekerja : (Jika ada) (Dinilai dari segi pandangan dan tanggapan rakan-rakan sejawat terhadap kesesuaian pegawai ini untuk dinaikkan pangkat). 14. Lain-lain Ulasan Yang Ingin Dilaporkan : 15. Kesesuaian Untuk Dinaikkan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Kanan/ Profesor Madya/ Profesor (Sila nyatakan sama ada pegawai ini disokong atau tidak dan beri sebab, jika ada). Tandatangan Dekan/Pengarah/Ketua Jabatan Nama Penuh Tarikh : __________________________________ : __________________________________ LAMPIRAN 2a BORANG PENILAI DALAM KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS52 (PENSYARAH KANAN) BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI PEGAWAI Nama Pemohon No. Kad Pengenalan Jabatan/ Fakulti Bidang : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ BAHAGIAN B : LAPORAN PENILAI DALAM BIL KRITERIA MARKAH (%) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara JUMLAH MARKAH PENUH (%) 5 5 50-60 20-30 6 4 CATATAN 100% Markah Minimum = 75/100 ………………………………………………………….. Tandatangan Penilai Dalam Nama Penilai Jabatan/ Fakulti Tarikh : : : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ LAMPIRAN 2b BORANG PENILAI DALAM KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) *Perhatian: Untuk Kenaikan Pangkat dari Pensyarah Universiti Gred DS51/52 ke Gred DS54 Sahaja. BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI PEGAWAI Nama Pemohon No. Kad Pengenalan Jabatan/ Fakulti Bidang : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ BAHAGIAN B : LAPORAN PENILAI DALAM BIL KRITERIA MARKAH (%) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara JUMLAH MARKAH PENUH (%) 5 5 40-50 30-40 6 CATATAN 4 Markah Minimum = 75/100 100% ………………………………………………………….. Tandatangan Penilai Dalam Nama Penilai Jabatan/ Fakulti Tarikh : : : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ LAMPIRAN 2c BORANG PENILAI DALAM KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) *Perhatian: Untuk Kenaikan Pangkat dari Pensyarah Universiti Gred DS45 ke Gred DS54 Sahaja. BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI PEGAWAI Nama Pemohon No. Kad Pengenalan Jabatan/ Fakulti Bidang : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ BAHAGIAN B : LAPORAN PENILAI DALAM BIL KRITERIA MARKAH (%) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara JUMLAH MARKAH PENUH (%) 5 5 40-50 30-40 6 CATATAN 4 Markah Minimum = 75/100 100% ………………………………………………………….. Tandatangan Penilai Dalam Nama Penilai Jabatan/ Fakulti Tarikh : : : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ LAMPIRAN 2d BORANG PENILAI DALAM KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI PEGAWAI Nama Pemohon No. Kad Pengenalan Jabatan/ Fakulti Bidang : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ BAHAGIAN B : LAPORAN PENILAI DALAM BIL KRITERIA MARKAH (%) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara JUMLAH MARKAH PENUH (%) 5 5 20-30 40-50 12 CATATAN 8 Markah Minimum = 80/100 100% ………………………………………………………….. Tandatangan Penilai Dalam Nama Penilai Jabatan/ Fakulti Tarikh : : : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ LAMPIRAN 3 EXTERNAL ASSESSOR’S REPORT ON A CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE POST OF PROFESSOR/ ASSOCIATE PROFESSOR SECTION A : PERSONAL INFORMATION 1. 2. 3. 4. 5. 6. Name of Candidate I/C Number Current Position/ Grade Department/ Faculty Main Field of Interest Position Applied SECTION B : EVALUATION PART I: ASSESSOR’S EVALUATION OF THE CANDIDATE’S: 1. Academic performance in terms of qualifications obtained: 2. Research results based on documentary materials: 3. Research results based on other opportunities for observation: 4. List of publications: 5. Forecast of candidate’s potential development, if possible in research: 6. Academic standing in his/ her main field of interest: General Remarks: PART II: ASSESSOR’S POSITION VIS-A-VIS THE CANDIDATE: 1. If personally acquainted with the candidate, please state : (a) Nature of relationship (e.g. teacher, supervisor, co-worker in the laboratories, casual acquaintance at conference, etc.). (b) Period of acquaintance: (c) Kinship (if any): (d) Nil, if not acquainted: 2. In areas where there are several differing schools of thought and where this is relevant, the Assessor should indicate the difference between his school and that of the candidate: 3. If the field of interest is significantly sub-divided into several branches of study and the branch followed by the candidate is different from the main field of interest of the Assessor, then the Assessor should indicate this: General Remarks: (Overall assessment and suitability for promotion. Taking all into consideration, comment on the Candidate’s suitability for promotion to the post of Professor/ Associate Professor.) Signature :_________________________________________________ Name of Assessor Name of Institution Date :_________________________________________________ :_________________________________________________ :_________________________________________________
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful