Garis Panduan Urusan Kenaikan Pangkat Pensyarah Universiti Gred DS45-Khas C/B/A UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA

SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT DAN TATATERTIB JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA KUALA TERENGGANU 2008-04-27

SENARAI KANDUNGAN
BIL
1.0 2.0

PERKARA
Pendahuluan Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Mengikut Skim Perkhidmatan Prosedur Permohonan Sistem Penilaian Kenaikan Pangkat Aspek-aspek yang Dinilai Untuk Menentukan Tahap kecemerlangan Akademik Dan Taburan Markah Kriteria Penapisan Proses Penapisan dan Urusan Temuduga Jawatankuasa Penapis Peringkat Universiti Jawatankuasa Pemilih dan Pihak Berkuasa Meluluskan Kenaikan Pangkat Penutup Lampiran A Lampiran B Lampiran C Lampiran D Lampiran E Lampiran 1 Lampiran 2 (a,b,c dan d) Lampiran 3

MUKASURAT
1 2-4

3.0 4.0 5.0

5-6 7-8 9

6.0 7.0 8.0 9.0

10-11 12 13 14

10.0

14 15-19 20 21 22-39 40-42 43-46 47-50 51-54

1.0

PENDAHULUAN 1.1 Dokumen ini menggariskan polisi dan prosedur bagi urusan kenaikan pangkat Pensyarah Universiti di Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) yang meliputi kenaikan pangkat atau peningkatan gred di dalam kategorikategori berikut :(a) Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45 ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52 (Pensyarah Kanan) ke Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54 (Profesor Madya) ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45 ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45 ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52 (Pensyarah Kanan) ke Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor); dan Peningkatan gred jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) ke gred-gred yang lebih tinggi iaitu Gred Khas B dan Gred Khas A.

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

1.2

Polisi ini tidak terpakai kepada Pensyarah Universiti bertaraf kontrak, sementara dan calon luar yang dilantik terus untuk memegang jawatan naik pangkat. Kriteria kenaikan pangkat yang digariskan dalam polisi ini adalah berdasarkan kepada skim perkhidmatan di bawah Sistem Saraan Malaysia (kuat kuasa mulai 1 Januari 2006), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah UDM.

1.3

2.0

SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT MENGIKUT SKIM PERKHIDMATAN 2.1 Kenaikan pangkat Pensyarah kekosongan jawatan. Universiti tidak berdasarkan kepada

2.2

Kenaikan pangkat hendaklah berasaskan kepada tahap kecemerlangan akademik yang telah dicapai oleh Pensyarah Universiti sebagaimana yang ditetapkan di dalam Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti iaitu di bawah Sistem Saraan Malaysia. Peruntukan syarat-syarat kenaikan pangkat di dalam Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (berkuat kuasa mulai 1 Januari 2006) adalah seperti berikut:(i) Pensyarah Universiti Gred DS45 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan) apabila:a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan; melepasi semua ditetapkan; Penilaian Tahap Kecekapan yang

2.3

c)

mencapai tahap kecemerlangan akademik yang mutunya; telah mengisytiharkan harta; bebas dari tindakan tatatertib;

istimewa

d) e) f) g)

diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan; dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti.

(ii)

Pensyarah Universiti Gred DS51/52 (Pensyarah Kanan) adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) apabila:a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan; melepasi semua ditetapkan; Penilaian Tahap Kecekapan yang

c)

mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya; telah mengisytiharkan harta; bebas dari tindakan tatatertib; diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan; dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti.

d) e) f) g)

mencapai tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya.(iii) Pensyarah Universiti Gred DS53/54 (Profesor Madya) adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan. Penilaian Tahap Kecekapan yang c) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangat terkemuka mutunya. bebas dari tindakan tatatertib. melepasi semua ditetapkan. Penilaian Tahap Kecekapan yang c) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangat luar biasa mutunya. c) d) e) f) g) (iv) Pensyarah Universiti Gred DS45 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) (dalam keadaan istimewa) apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan. d) e) f) g) (v) Pensyarah Universiti Gred DS45 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) (dalam keadaan istimewa) apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan. melepasi semua Penilaian Tahap Kecekapan yang ditetapkan. dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. melepasi semua ditetapkan. dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. telah mengisytiharkan harta. diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. . bebas dari tindakan tatatertib. telah mengisytiharkan harta.

. (vi) Pensyarah Universiti Gred DS51/52 (Pensyarah Kanan) adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) (dalam keadaan istimewa) apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan. d) e) f) g) (vii) Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) adalah layak dipertimbangkan peningkatan ke Gred Khas yang lebih tinggi apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan. Penilaian Tahap Kecekapan yang c) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang luar biasa mutunya. bebas dari tindakan tatatertib. bebas dari tindakan tatatertib. dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. melepasi semua ditetapkan. telah mengisytiharkan harta. telah mengisytiharkan harta. bebas dari tindakan tatatertib. diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya.d) e) f) g) telah mengisytiharkan harta. dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. c) d) e) f) Skim perkhidmatan Pensyarah Universiti adalah seperti di Lampiran A. diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti.

0 PROSEDUR PERMOHONAN 3.5 Calon-calon hendaklah lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan yang ditetapkan semasa berada di Gred sekarang dengan mendapat Aras III/Aras IV. 3. Walau bagaimanapun.D.1 Calon yang hendak memohon mestilah seorang Pensyarah Universiti di UDM yang telah disahkan dalam jawatan dan perkhidmatan. permohonan kenaikan pangkat tidak akan dipertimbangkan dalam tempoh tiga (3) tahun selepas gagal.6 Calon-calon hendaklah bebas (lulus) tapisan keutuhan keselamatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pencegah Rasuah dan telah mengisytiharkan harta berdasarkan peraturan yang sedang berkuat kuasa semasa mengemukakan permohonan.3. Bagi Pensyarah Universiti Gred DS45 yang hendak memohon kenaikan pangkat ke mana-mana jawatan akademik hendaklah memenuhi tempohtempoh perkhidmatan di dalam jawatan tersebut seperti berikut :Kelayakan Doktor Falsafah (Ph. urusan kenaikan pangkat akan ditangguhkan sehingga calon lulus pengajian dan tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat akan dikebelakangkan.7 .4 Tempoh Perkhidmatan Yang Melayakkan Calon Memohon Tidak kurang daripada 3 tahun Tidak kurang daripada 5 tahun 3.) Sarjana 3. Penilaian Tahap Kecekapan yang telah ditetapkan untuk setiap urusan kenaikan pangkat Pensyarah Universiti adalah seperti berikut :Gred DS45 ke DS52 DS51/52 ke DS54 DS53/54 ke Gred Khas C DS45 ke Gred Khas C DS51/52 ke Gred Khas C DS45 ke Gred DS54 Penilaian Tahap Kecekapan PTK3/PTK4 PTK4/PTK5 PTK5/PTK6 PTK3/PTK4 PTK4/PTK5 PTK3/PTK4 Gred Gred Gred Gred Gred Gred 3. Bagi calon yang gagal di dalam pengajian di peringkat Doktor Falsafah (Ph.). sekiranya berjaya.2 Calon-calon perlulah mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu Laporan Nilaian Prestasi Tahunan yang baik (80% dan ke atas) bagi tempoh 3 tahun terakhir dengan wajaran seperti berikut :Tahun Ketiga Kedua Pertama Wajaran 45% 35% 20% 3.D. Pegawai yang sedang Cuti Belajar tetapi telah memenuhi syarat kenaikan pangkat adalah layak untuk memohon.

Contoh-contoh penerbitan/penyelidikan/kertas kerja. Pihak Universiti akan memaklumkan tarikh bermula dan berakhir untuk sesuatu urusan kenaikan pangkat. Sijil-sijil Akademik/Ko-kurikulum termasuk keputusan PTK.9 3. Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) dan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor). Naib Canselor boleh menjemput mana-mana calon lain yang diiktiraf layak dinaikkan pangkat untuk membuat permohonan atau menghadiri temuduga. Calon-calon perlu mengemukakan salinan dokumendokumen berikut (yang telah disahkan) dan dilampirkan bersama-sama dengan biodata diri yang lengkap semasa mengemukakan permohonan :a) b) c) d) Kad Pengenalan/Kad Pegawai. kekerapan urusan kenaikan pangkat bagi satu-satu tahun akan ditetapkan oleh pihak Pengurusan Universiti. Calon hendaklah mengemukakan permohonan melalui Dekan/Ketua Jabatan pada bila-bila masa yang mereka fikirkan sesuai dan layak untuk dinaikkan pangkat. dan Senarai Tugas Sedia Ada.11 . 3.3. 3.8 Calon yang berminat perlu mengemukakan permohonan (beserta maklumat lain seperti yang ditetapkan) untuk kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52. Walau apapun syarat permohonan di atas. Namun. Bagi peningkatan ke gred khas yang lebih tinggi daripada Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor). Pihak Pengurusan Universiti akan mengenalpasti calon-calon yang layak bagi peningkatan dalam kategori ini. permohonan daripada calon adalah tidak diperlukan.10 Permohonan untuk pertimbangan kenaikan pangkat Pensyarah Universiti adalah terbuka untuk sepanjang tahun.

kelulusan peringkat Sarjana atau setaraf adalah memenuhi syarat kelulusan akademik yang dikehendaki.1 Bagi calon untuk ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) dan jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor). calon perlulah memiliki sahsiah yang bersesuaian dengan profesyennya.1 Selain daripada syarat-syarat asas yang dinyatakan oleh skim perkhidmatan. sistem penilaian untuk kenaikan pangkat Pensyarah Universiti juga adalah berdasarkan kriteria yang dapat memenuhi “tahap kecemerlangan akademik” seperti yang dikehendaki dalam skim perkhidmatan pensyarah iaitu :a) b) c) d) Kelulusan akademik.1 Bagi calon dalam bidang-bidang di mana kelulusan di peringkat kedoktoran adalah biasa.3 Markah untuk calon yang memenuhi syarat kelulusan akademik adalah seperti berikut :Kelayakan Akademik Doktor Falsafah (PhD) Sarjana dan pengalaman 4.0 SISTEM PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT 4.2. 4.1.3.2 Taburan markah secara keseluruhan bagi setiap kriteria di atas adalah seperti di Lampiran B.2 Manakala dalam bidang-bidang yang mana kelulusan kedoktoran adalah tidak biasa.3. 4. atau setaraf.1 Tahap Kecemerlangan Akademik 4.D.3.2 Markah penuh untuk calon yang memenuhi syarat sahsiah ialah 5% daripada markah.3 Aspek-aspek penilaian sahsiah adalah seperti Lampiran C. calon hendaklah mempunyai ijazah Ph. 4. Markah 5% 2% .2 Kelulusan Akademik 4. Sahsiah yang bersesuaian dengan profesyen. dan Prestasi temuduga (kecuali bagi peningkatan jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C ke gred-gred khas yang lebih tinggi) 4.2.4. 4.2. Prestasi kecemerlangan akademik. 4.1.4% .3 Sahsiah 4.

5 Tahap kecemerlangan akademik ini akan ditentukan berdasarkan laporan Penilai Dalam dan Penilai Luar terhadap calon-calon.4. dan Sumbangan kepada masyarakat dan negara.5.4.3 Manakala peningkatan ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas yang lebih tinggi tidak perlu melalui proses temuduga. 4.3 Markah minimum untuk calon yang mempunyai pencapaian tinggi dalam bidang-bidang di atas ialah 75% dari markah keseluruhan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya).4 Hanya calon yang memperoleh markah keseluruhan penilaian sepakaran melebih markah minimum yang ditetapkan sahaja yang layak dipanggil temuduga serta dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat ke jawatan-jawatan berkenaan.4.2 Setiap bidang kriteria akan dinilai secara kuantitatif dan kualititatif. Penyelidikan dan Penerbitan. 4.5. . Aspek-aspek yang dinilai untuk menentukan tahap kecemerlangan akademik dalam bidang-bidang di atas diterangkan di para 4. Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) dan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) adalah berasingan daripada penilaian panel sepakaran dan akan ditentukan oleh Panel Temuduga.5.4. 4.4. pengetahuan kerja dan pengetahuan am di samping laporan dari penilai-penilai. 4.1 Markah temuduga kenaikan pangkat bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan). 4.4.5 Prestasi Temuduga 4.4 Prestasi Kecemerlangan Akademik 4.1 Prestasi Kecemerlangan Akademik calon akan dinilai berdasarkan pencapaian yang cemerlang di dalam bidang-bidang berikut :a) b) c) d) Pengajaran dan Penyeliaan.2 Aspek-aspek yang dinilai semasa temuduga ialah ciri-ciri perwatakan. 4.1. 4. Kepimpinan Akademik dan Sumbangan kepada Universiti. kebolehan berbincang.5.4 Markah minimum untuk calon yang mempunyai pencapaian tinggi dalam bidang-bidang di atas ialah 80% dari markah keseluruhan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) dan bagi Gred Khas yang lebih tinggi. 4.

3 . Taburan markah dan cara menilai sahsiah calon adalah seperti di dalam Lampiran C.0 ASPEK-ASPEK YANG DINILAI UNTUK MENENTUKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN TABURAN MARKAH 5. Taburan markah kriteria kenaikan pangkat Pensyarah Universiti UDM ialah seperti di Lampiran B. 5.2 5.1 TAHAP Aspek-aspek yang dinilai untuk menentukan tahap kecemerlangan akademik bagi kenaikan pangkat Pensyarah Universiti UDM adalah seperti di Lampiran D.5.

6. Bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54 (Profesor Madya). Untuk lulus penapisan.1).0 KRITERIA PENAPISAN 6. salah seorang Penilai Luar hendaklah terdiri daripada penilai luar negara dan sekurang-kurang dua (2) orang bersetuju termasuk penilai luar negara. dan Pencapaian Kecemerlangan Akademik (rujuk para 4.1.1 Calon yang layak dan memenuhi dipertimbangkan untuk penapisan. 6.3 b) 6. salah seorang penilai luar hendaklah terdiri daripada penilai luar negara dan sekurang-kurangnya dua (2) orang bersetuju tanpa mengambil kira dari dalam negara atau luar negara. Bilangan Penilai Dalam dan Penilai Luar untuk urusan kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti ditetapkan seperti mana berikut :Gred Dari Gred DS45 DS52 Dari Gred DS51/52 DS54 Dari Gred DS53/54 Gred Khas C Dari Gred DS45 Gred Khas C Dari Gred DS51/52 Gred Khas C Dari Gred DS45 Gred DS54 ke ke ke ke ke ke Bilangan Penilai Dalam 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang Bilangan Penilai Luar Tiada 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 2 orang 6.2 Calon yang dipertimbangkan untuk penapisan akan diberi markah berasaskan prestasi dan pencapaiannya dalam aspek-aspek yang dinilai di bawah para 4. calon baru perlu memperolehi markah tidak kurang dari 80% dalam setiap aspek seperti mana berikut :a) Laporan Penilaian Prestasi Tahunan bagi 3 tahun kebelakang (secara purata).4 Hanya prestasi perkhidmatan dan kemajuan akademik selepas pelantikan calon dalam jawatan semasa sahaja yang akan dinilai untuk pemberian markah bagi tujuan penapisan dan kenaikan pangkat. . prosedur permohonan akan 6. Calon-calon yang lulus penapisan sahaja yang akan dipanggil untuk temuduga oleh Jawatankuasa Pemilih. Bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor).5 Penilai Luar hendaklah terdiri daripada Pensyarah Universiti yang telah diiktiraf oleh Lembaga Pengarah UDM sama ada dari dalam atau luar negeri.

Markah minimum Penilai Dalam yang ditetapkan adalah seperti berikut :Gred Pensyarah Markah Minimum Yang Ditetapkan 75% 75% 80% 80% 75% 80% 6. .7 DS45 ke DS52 DS51/52 ke DS54 DS53/54 ke Khas C DS45 ke Khas C DS45 ke DS54 DS51/52 ke Khas C 6. Laporan Penilai Dalam yang mencapai markah yang ditetapkan sahaja layak untuk dipanggil temu duga (bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52) atau dikemukakan untuk penilaian Penilai Luar (bagi jawatan selain Pensyarah Universiti Gred DS52.6.8 Calon yang tidak mempunyai beban tugas pengajaran yang memuaskan (kecuali mereka yang dipinjamkan ke organisasi lain) tidak akan dipertimbangkan untuk penapisan meskipun pencapaiannya dalam lapangan lain adalah baik.6 Penilai Dalam dan Penilai Luar akan membuat penilaian berdasarkan kepada kelayakan akademik dan sumbangan-sumbangan akademik calon.

2 7. Penapisan pertama dilakukan oleh Jawatankuasa Penapis Peringkat Universiti yang akan meneliti kelayakan calon berdasarkan prestasi dan tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Universiti. Setiap Penilai Luar yang mengemukakan laporan penilaian akan dibayar elaun bagi setiap laporan seperti berikut :Kategori Penilai Luar Dalam Negara Luar Negara 7.4 Calon-calon yang lulus penilaian sahaja yang akan dipanggil temuduga. Jawatankuasa Penapis akan menentukan Penilai Dalam dan Penilai Luar bagi setiap permohonan.5 7. Format laporan penilaian Dekan adalah seperti di Lampiran 1. Carta aliran proses adalah seperti di Lampiran E.7.00 USD 300. . Dokumen permohonan setiap calon akan dikemukakan kepada Penilai Dalam dan/atau Penilai Luar untuk dinilai. Penilai Dalam dan Penilai Luar akan menilai kelayakan calon berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.6 Jumlah Elaun RM 700.00 7. Format laporan Penilai Dalam dan Penilai Luar adalah seperti di Lampiran 2 dan 3.1 Setiap calon yang memohon akan dikemukakan kepada Dekan Fakulti yang berkenaan untuk dinilai. Jawatankuasa juga akan menilai pencapaian calon berdasarkan kelulusan akademik. sahsiah dan laporan prestasi tahunan bagi tiga tahun ke belakang.0 PROSES PENAPISAN DAN URUSAN TEMUDUGA 7.3 7.

kesesuaian dan tahap kecemerlangan akademik calon mengikut peraturan atau tahap yang ditetapkan.1 Fungsi Jawatankuasa Penapis di peringkat Universiti adalah seperti berikut :i) menyemak dan menapis kelayakan. iii) Pengarah-pengarah Institut.8. iv) Ketua-ketua Jabatan yang berkenaan.0 JAWATANKUASA PENAPIS PERINGKAT UNIVERSITI 8.2 8. dan iii) memperakukan nama calon yang layak dan sesuai untuk ditemuduga bagi tujuan kenaikan pangkat. vi) Penolong Pendaftar sebagai Setiausaha. Jawatankuasa Penapis di peringkat Universiti bagi jawatan hendaklah terdiri daripada :i) Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) sebagai Pengerusi. v) Dua (2) orang wakil Senat. Sekiranya jawatan yang hendak dimohon mengatasi kelayakan Pengerusi Jawatankuasa Penapis. ii) menentukan nama Penilai Dalam dan Penilai Luar bagi proses penilaian tahap kecemerlangan akademik calon.3 . 8. maka Jawatankuasa Penapis (Khas) hendaklah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Naib Canselor. ii) Dekan-dekan Fakulti.

0 PENUTUP Garis panduan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah Universiti dalam Mesyuarat Kali Ke-6 pada 27 April 2008. 27 April 2008 . Pihak Berkuasa Melantik yang meluluskan kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) ialah pihak Pengurusan Universiti. Pihak Berkuasa Melantik yang meluluskan kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) dan peningkatan ke jawatan-jawatan gred khas yang lebih tinggi ialah Lembaga Pengarah Universiti.0 JAWATANKUASA PEMILIH KENAIKAN PANGKAT 9.3 9.2 9. Keanggotaan Jawatankuasa Pemilih bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas B (Profesor Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred Khas A (Kursi) adalah seperti yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah. Jawatankuasa ini bertanggungjawab memperakukan kepada Lembaga Pengarah Universiti untuk kelulusan kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas B (Profesor Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred Khas A (Kursi). Rayuan adalah tidak dibenarkan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab menjalankan temuduga dan memperakukan kepada Lembaga Pengarah Universiti untuk kelulusan kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor).1 DAN PIHAK BERKUASA MELULUSKAN Keanggotaan Jawatankuasa Pemilih bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) adalah seperti yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah. 9.9. Segala keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Pemilih.4 10. Keanggotaan Jawatankuasa Pemilih bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) adalah seperti yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah. Jawatankuasa ini bertanggungjawab menjalankan temuduga dan memperakukan kepada Pihak Pengurusan Universiti untuk kelulusan kenaikan pangkat jawatan-jawatan tersebut. pihak Pengurusan Universiti dan Lembaga Pengarah Universiti adalah muktamad.

08 RM7448.71 RM5281.18 RM4842.96 RM5788. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.RM8846.44 RM6730. Kelayakan untuk Lantikan ke Gred DS45 (c) (i) ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.26 .31 RM6797.25 RM6113.15 RM5013.18 RM4573.05 RM2642.25 RM4573.RM9717.47 RM4789.06 RM2742.66 .45 RM6797.79 SYARAT LANTIKAN 1.27 RM7029.13 RM7448. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) (b) Warganegara Malaysia’.47 RM5013.Lampiran A SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UNIVERSITI KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN TARIKH KUAT KUASA : : : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 1 JANUARI 2006 Gred Gred DS45 : P1TI P2TI P3TI P1TI P2TI P3TI P1TI P2TI P1TI P2TI P3TI P1TI P2TI Jadual Gaji Matriks RM2546.31 Gred DS51 : Gred DS52 : Gred DS53 : Gred DS54 : Gred Khas : Gred Khas C Gred Khas B Gred Khas A RM6595.85 RM6439.74 RM4842.08 RM7117.03 RM5281.RM8247.94 RM7064.99 .03 RM5057. atau .29 RM7766.74 P1T2I P2T2I P3T2I P1T10 P2T10 P3T10 P1T10 P2T10 P1T10 P2T10 P3T10 P1T10 P2T10 RM5484.45 RM6439.44 RM7029.

atau Kelayakan Perubatan Veterinar yang berdaftar sebagai Doktor Veterinar di bawah Jadual II Bahagian I. (Gaji permulaan ialah Gred DS45:P1T4). Akta Doktor Veterinar 1974 dan diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setara dengannya. dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. (ii) (iii) . membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DS51 (e) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) dan (d) di atas.atau Ijazah Doktor Perubatan Veterinar dan diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(ii) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Arkitek Malaysia. atau dan (d) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. atau (iii) (iv) (v) Ijazah doktor falsafah (Ph. (Gaji permulaan ialah Gred DS45:P1T4).

DS51. dan kursus induksi yang layak TEMPOH PERCUBAAN 3. membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya. . PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 6. Pensyarah Universiti yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. KURSUS INDUKSI/ PEPERIKSAAN 5.Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DS53 (Profesor Madya) (f) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) dan (d) di atas. Pensyarah Universiti dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya kursus induksi yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. (ii) (iii) Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred Khas C (Profesor) (g) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) dan (d) di atas. Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred DS45. membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya. Pensyarah Universiti boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. DS53 atau Gred Khas C boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja atau kepakaran berkaitan. dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. hadir dengan jayanya ditetapkan. (ii) (iii) PENETAPAN GAJI PERMULAAN 2. Pensyarah Universiti yang dilantik adalah disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) (b) memenuhi tempoh percubaan. LATIHAN 4.

KENAIKAN PANGKAT KE GRED DS52 9. lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh ketua perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. (c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED KHAS C (PROFESOR) 11. dan diperaku oleh ketua perkhidmatan. diperaku oleh ketua perkhidmatan. dan diperaku oleh ketua perkhidmatan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti.(c) PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 7. (c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED DS54 (PROFESOR MADYA) 10. lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. Pensyarah Universiti Gred DS51/DS52 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Univesiti Gred DS54 apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. dan (c) . PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 8. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. Pensyarah Universiti Gred DS53/DS54 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Univesiti Gred Khas C apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. Pensyarah Universiti hendaklah lulus penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan untuk kenaikan pangkat. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. Pensyarah Universiti Gred DS45 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan.

diperaku oleh ketua perkhidmatan. (c) Nota: Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan terdahulu yang berkuat kuasa pada 1. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. diperaku oleh ketua perkhidmatan. Pensyarah Universiti Gred Khas C adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke Gred Khas yang lebih tinggi apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. Pensyarah Universiti Gred DS45 yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan serta menunjukkan kecemerlangan akademik yang sangat terkemuka mutunya adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat terus ke Grerd DS54. Pensyarah Universiti Gred DS45 yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan serta menunjukkan kecemerlangan akademik yang sangat luar biasa mutunya adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat terus ke jawatan Gred Khas C. Pensyarah Universiti Gred DS51/52 yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan serta menunjukkan kecemerlangan akademik yang luar biasa mutunya adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat terus ke jawatan Gred Khas C. KENAIKAN PANGKAT GRED DS51/52 KE GRED KHAS C (PROFESOR) DALAM KEADAAN ISTIMEWA 14. KENAIKAN PANGKAT KE GRED KHAS YANG LEBIH TINGGI 15. . JPA(S)71/3 Klt.2(3].(d) KENAIKAN PANGKAT GRED DS45 KE GRED DS54 (PROFESOR MADYA) DALAM KEADAAN ISTIMEWA 12. KENAIKAN PANGKAT GRED DS45 KE GRED KHAS C (PROFESOR) DALAM KEADAAN ISTIMEWA 13.11.2002 [Lampiran B-Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002.

Lampiran B TABURAN MARKAH SECARA UMUM KRITERIA KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 – KHAS C Gred Pensyarah Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan KRITERIA Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara Jumlah Peratusan (100%) Layak Memohon DS45 ke DS52 DS51/52 ke DS54 DS53/54 ke Khas C DS45 ke Khas C DS45 ke DS54 DS51/52 ke Khas C % 5 5 5 % 5 5 5 % 50-60 40-50 20-30 % 20-30 30-40 40-50 % 6 6 12 % 4 4 8 % 100 100 100 % 75 75 80 5 5 20-30 40-50 12 8 100 80 5 5 5 5 30-40 20-30 40-50 40-50 6 12 4 8 100 100 75 80 51/53 – Lantikan 52/54 – Kenaikan Pangkat • Angka Ganjil – Lantikan • Angka Genap – Kenaikan Pangkat .

Lampiran C TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI BAGI KRITERIA SAHSIAH Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aspek Sahsiah Iltizam/komitmen terhadap profesyen Bertanggungjawab terhadap tugasan/kerja/amanah Daya fikir dan kematangan Kesediaan menyumbang idea dan tenaga Keterlibatan/kerjasama dalam aktiviti-aktiviti tambahan Jabatan/ Fakulti/Universiti Hubungan dengan Ketua Jabatan Hubungan dengan rakan sekerja Daya inisiatif Kerapian/kekemasan rupa diri Kepatuhan kepada arahan Semangat patriotisme/kebangsaan Keikhlasan/Kejujuran/Humiliti Ketrampilan Komunikasi Kesediaan menerima teguran Kestabilan emosi Jumlah Jumlah Keseluruhan Peratusan (x 5%) Skala pemarkahan • 1 = amat tidak baik 4 = baik 2 = tidak baik 5 = amat baik 3 = sederhana 1 2 3 4 5 Walaupun markah penilaian aspek-aspek sahsiah ialah 5% daripada keseluruhan penilaian. . seseorang calon perlu memperoleh purata 4% dan ke atas untuk layak dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Penapis UDM. Kaedah penentuan Penilai I dan Penilai II adalah sama dengan yang terpakai untuk Penilai dalam borang SKT. penilaian perlu dibuat oleh Penilai I dan Penilai II. Untuk mendapatkan penilaian sahsiah yang adil.

Lampiran D KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS52 (PENSYARAH KANAN) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 Pengajaran (70%) CARA MENILAI Min 2 kursus setahun untuk pelajar pra siswazah (ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e. Kesediaan membantu pelajar v. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. Keberkesanan penyampaian iii. Hasil penerbitan dari tesis 30 PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 Penyeliaan (30%) 20 20 10 10 10 20 . Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv.g. Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e. Kualiti bahan pengajaran ii. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i.

0 5.0 2. medal.0 Pengiktirafan .0 2.0 Penerbitan Ilmiah 1. polisi baru (bukan produk “tangible”) Kertas kerja dalam seminar/ persidangan peringkat kebangsaan Kertas dalam seminar/persidangan peringkat antarabangsa Buku seorang/bersama dalam bidang kepakaran Buku terjemahan seorang/ bersama Setiap bab buku ilmiah Buku (suntingan) Sebagai penilai kepada buku/kertas kerja/artikel dalam jurnal – non-citation indexed Sebagai penilai kepada artikel dalam jurnal – citation indexed Laporan/laporan teknikal/kertas kerja/seminar di peringkat fakulti/artikel @ rencana dalam media masa Monograf/modul pengajaran Artikel dlm jurnal – berwasit Penulisan yang mendapat pengiktirafan berbentuk anugerah Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa (anugerah.0 2.0 5.0 2. sijil.0 Hasil Penyelidikan (70%) (sekurangkurangnya 1 artikel telah diterbitkan dalam jurnal berwasit sebagai penulis utama) 5. teori.0 1.0 1. dll.0 1.0-3.0 2.0 2.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS52 (PENSYARAH KANAN) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA Penyelidikan dan Perundingan (30%) (mesti telah terlibat sebagai Ketua Projek Penyelidikan atau penyelidikan bersama) Minimum=4 6.0 CARA MENILAI Ketua projek penyelidikan Penyelidikan bersama *Projek jika tiada VOT mesti mendaftar dengan RMC & ada hasil penerbitan Penyelidikan Produk (hasil daripada penyelidikan di atas) 2.0 PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN Paten Hakcipta Produk yang telah dikomersilkan Produk yang diiktiraf untuk mewakili universiti Penemuan.0 6.) MARKAH 4.0 2.0-4.0 2.0 1.0-2.0 Penerbitan Jurnal 1.

0 2.0 CARA MENILAI Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan Projek yang mendapat pengiktirafan dalam bentuk anugerah peringkat universiti (contoh: Anugerah Khas Naib Canselor – penyelidikan) Pelantikan oleh institusi lain sebagai pakar Markah bagi setiap surat pengiktirafan oleh pihak sekepakaran/Badan-badan profesional .0 4.KRITERIA MARKAH 3.0 2.

fakulti atau universiti Ketua Jabatan atau setaraf Penyelaras program akademik/ pengurusan Pengerusi/AJK/Ahli (Badan/pasukan petugas/felo kolej/persatuan pegawai di peringkat universiti) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar peringkat universiti/fakulti) Pengerusi/AJK/Ahli (Pasukan petugas di Jabatan) Anugerah yang diberikan oleh universiti/fakulti Anugerah feloship dari dalam/luar negara Ketua/Ahli Lembaga Editor Penerbitan Berkala atau laman web di peringkat universiti.0 KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI.0 2.0 2.D/Master/Projek Tahun Akhir Ijazah Pertama Khidmat profesional di peringkat universiti Jumlah Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat antarabangsa) Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat kebangsaan) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Antarabangsa) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Kebangsaan) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar kebangsaan atau antarabangsa) Pembentang ucaptama/Kertas kerja jemputan/Pengerusi sesi seminar kebangsaan atau antarabangsa Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan MARKAH 20.0 15.0 6 Bilangan 2.0 1. Pengarah Institut atau Akademi ke atas Pengarah atau Pengetua Kolej Timbalan Dekan atau Timbalan Pengarah Institut atau Akademi Penyertaan aktiviti pelajar di peringkat jabatan.0 6.0 4. MASYARAKA T DAN NEGARA 14 15 16 Bilangan Bilangan Bilangan 2.0 2. universiti atau fakulti Pemeriksa tesis Ph. fakulti atau setaraf Ahli/Penilai Lembaga Pengajian.0 10.0 2.0 6 7 8 Kepimpinan Akademik & Sumbangan Kepada Universiti Tahunan Tahunan Bilangan 10.0 .0 10.0 4.0 1 Bilangan Bilangan 4. MASYARAKAT DAN NEGARA (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA 1 2 3 4 5 CARA MENILAI Timbalan Naib Canselor Dekan.0 2 Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara dan Dunia Bilangan Bilangan 4.0 3 4 5 Bilangan Bilangan Bilangan 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS52 (PENSYARAH KANAN) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI.0 9 10 11 12 13 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 2.

0 2.0 11 12 13 Bilangan Bilangan Tahunan 2.0 1.0 2.D atau Master antarabangsa/kebangsaan atau Penilai Kenaikan Pangkat Prof Madya Penilai luar program akademik IPT antarabangsa/kebangsaan Jumlah Jumlah Besar Bilangan Bilangan MARKAH 2.0 14 15 16 17 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 4.0 18 Bilangan 2.KRITERIA 7 8 CARA MENILAI Ceramah atau forum di peringkat antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat Kerajaan dan pertubuhan masyarakat di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Ahli badan penasihat swasta/industri antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat komuniti di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Penyertaan sukan di peringkat antarabangsa/kebangsaan Pingat kebesaran antarabangsa/ negara/negeri Ahli Lembaga Pengarah atau Wakil Tetap Universiti ke Institusi Kerajaan Penilai jurnal citation index/bukan citation index Penilai artikel dalam prosiding/penyelaras buku abstrak Chief Editor/editor buku prosiding Penilai luar tesis Ph.0 4.0 9 Bilangan 2.0 2.0 .0 2.0 10 Bilangan 2.

g.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :1. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv. Keberkesanan penyampaian iii. Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e. Kualiti bahan pengajaran ii. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan 3. Kesediaan membantu pelajar v. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51/52 (PENSYARAH KANAN) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 CARA MENILAI Min 2 kursus setahun untuk pelajar pra siswazah (ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e. Hasil penerbitan dari tesis Pengajaran (60%) 30 PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 Penyeliaan (40%) 20 20 10 10 10 20 . Keupayaan menyelia dan menilai tesis 2.

0 Penerbitan Ilmiah 1.) 1.000 (bidang sains sosial) Dibiayai oleh agensi luar negara/agensi multinasional Dibiayai oleh agensi luar Paten Hakcipta Produk yang telah dikomersilkan Produk yang diiktiraf oleh universiti Penemuan.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.5 2.0-4.0 Pengiktirafan . sijil.0 2.0 6.0 2.0 6.0 5.0 Penerbitan Jurnal 1.0 1.0-2.0 2.000 Melebihi RM 100.5 2.0-3.0 1.0 5.0 1.0 1. medal. dll.0 2.0 Produk (hasil drpd penyelidikan di atas) PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN Hasil Penyelidikan (70%) (telah menerbitan sekurangkurangnya 8 untuk bidang sains dan 6 artikel untuk bidang sains sosial dlm jurnal yng berwasit dgn 50% sebagai penulis utama) 2.0 1.000 (bidang sains sosial) Melebihi RM 100.0 2.0 Penyelidikan 1.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51/52 (PENSYARAH KANAN) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52) KRITERIA Penyelidikan (30%) (dimestikan telah mengetuai sekurangkurangnya 2 projek penyelidikan) Minimum= 8 markah MARKAH 4. teori.000 (bidang sains) Sehingga RM 100.0 CARA MENILAI Ketua projek penyelidikan Penyelidik bersama *Projek jika tiada VOT mesti mendaftar dgn RMC & ada hasil penerbitan Sehingga RM 100. polisi baru (bukan produk “tangible”) Kertas kerja dalam seminar/ persidangan peringkat kebangsaan Kertas dalam seminar/persidangan peringkat antarabangsa Buku seorang/bersama dalam bidang kepakaran Buku terjemahan seorang/ bersama Setiap bab buku ilmiah Buku (suntingan) Sebagai penilai kepada buku/kertas kerja/artikel dalam jurnal – non-citation indexed Sebagai penilai kepada artikel dalam jurnal – citation indexed Laporan/laporan teknikal/kertas kerja/seminar di peringkat fakulti/artikel @ rencana dalam media masa Monograf/modul pengajaran Artikel dalam jurnal – berwasit Penulisan yang mendapat pengiktirafan berbentuk anugerah Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa (anugerah.

0 2.0 CARA MENILAI Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan Projek yang mendapat pengiktirafan dalam bentuk anugerah peringkat universiti (contoh: Anugerah Khas Naib Canselor – penyelidikan) Perlantikan oleh institusi lain sebagai pakar Markah bagi setiap surat pengiktirafan oleh pihak sekepakaran/Badan-badan profesional .0 4.KRITERIA MARKAH 3.0 2.

0 4. MASYARAKAT DAN NEGARA (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52) KRITERIA 1 2 3 4 5 CARA MENILAI Timbalan Naib Canselor Dekan. universiti atau fakulti Pemeriksa tesis Ph. MASYARAKA T DAN NEGARA 14 15 Bilangan Bilangan 2.0 Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara dan Dunia (20%) 2 Bilangan Bilangan 4.0 10.0 KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI. fakulti atau setaraf Ahli/Penilai Lembaga Pengajian. fakulti atau universiti Ketua Jabatan atau setaraf Penyelaras program akademik/ pengurusan Pengerusi/AJK/Ahli (Badan/pasukan petugas/felo kolej/persatuan pegawai di peringkat universiti) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar peringkat universiti/fakulti) Pengerusi/AJK/Ahli (Pasukan petugas di Jabatan) Anugerah yang diberikan oleh universiti/fakulti Anugerah feloship dari dalam/luar negara Ketua/Ahli Lembaga Editor Penerbitan Berkala atau laman web di peringkat universiti.0 Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan 6 7 8 Tahunan Tahunan Bilangan 10.0 3 4 5 Bilangan Bilangan Bilangan 2.0 15.0 3.0 4.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51/52 (PENSYARAH KANAN) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI. Pengarah Institut atau Akademi ke atas Pengarah atau Pengetua Kolej Timbalan Dekan atau Timbalan Pengarah Institut atau Akademi Penyertaan aktiviti pelajar di peringkat jabatan.0 2.0 10 11 12 13 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 2.0 4.0 10.D/Master/Projek Tahun Akhir Ijazah Pertama Khidmat profesional di peringkat universiti Jumlah Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat antarabangsa) Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat kebangsaan) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Antarabangsa) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Kebangsaan) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar kebangsaan atau antarabangsa) MARKAH 20.0 4.0 2.0 2.0 2.0 3.0 .0 2.0 Kepimpinan Akademik & Sumbangan Kepada Universiti (80%) 9 Bilangan 2.0 1 Bilangan Bilangan 4.0 16 Bilangan 2.

D atau Master antarabangsa/kebangsaan atau Penilai Kenaikan Pangkat Prof Madya Penilai luar program akademik IPT antarabangsa/kebangsaan Jumlah Jumlah Besar Bilangan MARKAH 4.0 Bilangan Bilangan 2.0 Bilangan Bilangan Tahunan 2.0 .0 1.0 Bilangan 2.0 18 Bilangan 2.0 2.0 2.0 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 4.KRITERIA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CARA MENILAI Pembentang ucaptama/Kertas kerja jemputan/Pengerusi sesi seminar kebangsaan atau antarabangsa Ceramah atau forum di peringkat antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat Kerajaan dan pertubuhan masyarakat di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Ahli badan penasihat swasta/industri antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat komuniti di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Penyertaan sukan di peringkat antarabangsa/kebangsaan Pingat kebesaran antarabangsa/ negara/negeri Ahli Lembaga Pengarah atau Wakil Tetap Universiti ke Institusi Kerajaan Penilai jurnal citation index/bukan citation index Penilai artikel dalam prosiding/penyelaras buku abstrak Chief Editor/editor buku prosiding Penilai luar tesis Ph.0 2.0 2.0 Bilangan 2.0 4.

g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) . Kesediaan membantu pelajar v.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS53/54 (PROFESOR MADYA) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54) KRITERIA Kuantiti: Wajaran 30 MARKAH 30 20 20 20 20 20 Kualiti : Wajaran 70 CARA MENILAI Min 2 kursus 1 tahun untuk pelajar pra siswazah(ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii.g. Keberkesanan penyampaian iii.Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) . Kualiti bahan pengajaran ii. Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e.Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. Hasil penerbitan dari tesis Pengajaran (40%) PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 Kuantiti : Wajaran 40 30 Penyeliaan (60%) 20 20 10 10 Kualiti : Wajaran 60 10 20 . modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv.

) 1.0 Penerbitan Jurnal 1.5 2.0 Pengiktirafan .5 2.0 Penyelidikan 1. sijil.0-2.000 (bidang sains sosial) Melebihi RM 100.) Sehingga RM 100.0 1.0 2.0 Produk (hasil drpd penyelidikan di atas) Hasil Penyelidikan (70%) (selepas perlantikan kepada DS53/54 telah menerbitkan sekurangkurangnya 12 untuk bidang sains dan 8 artikel untuk bidang sains sosial dlm jurnal yng berwasit dgn 50% sebagai penulis utama serta menghasilkan satu buku asli dalam bidang kepakaran sebagai penulis utama) PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN 2.0 CARA MENILAI Ketua projek penyelidikan Penyelidik bersama *Projek jika tiada VOT mesti mendaftar dgn RMC & ada hasil (penerbitan. dll.0-4.0 6. medal.000 (bidang sains sosial) Dibiayai oleh agensi luar negara/agensi multinasional Dibiayai oleh agensi luar Paten Hakcipta Produk yang telah dikomersilkan Produk yang diiktiraf oleh universiti Kertas kerja dalam seminar/ persidangan peringkat kebangsaan Kertas dalam seminar/persidangan peringkat antarabangsa Buku seorang/bersama dalam bidang kepakaran Buku terjemahan seorang/ bersama Setiap bab buku ilmiah Buku (suntingan) Sebagai penilai kepada buku/kertas kerja/artikel dalam jurnal – non-citation indexed Sebagai penilai kepada artikel dalam jurnal – citation indexed Laporan/laporan teknikal/kertas kerja/seminar di peringkat fakulti/artikel @ rencana dalam media masa Monograph/modul pengajaran Artikel dlm jurnal – berwasit Penulisan yang mendapat pengiktirafan berbentuk anugerah Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa (anugerah.0 6.0 2.0 1..0 5.0 5.0 1..0 2.0 2.0 2.000 Sehingga RM 100.0 1.0 1.0 5.0 2.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS53/54 (PROFESOR MADYA) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54) KRITERIA Penyelidikan (30%) (dimestikan telah mengetuai sekurangkurangnya 2 projek penyelidikan) Minimum=20 MARKAH 4.000 Melebihi RM 100.0 Penerbitan Ilmiah 1.0 2.0 2.

0 3.0 CARA MENILAI Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan Projek yang mendapat pengiktirafan dalam bentuk anugerah peringkat universiti (contoh: Anugerah Khas Naib Canselor – penyelidikan).KRITERIA MARKAH 3.0 2.0 4. Pelantikan oleh institusi lain sebagai pakar Markah bagi setiap surat pengiktirafan oleh pihak sekepakaran/Badan-badan profesional Projek perundingan yang mendapat pengiktirafan dalam bentuk anugerah .0 2.

0 10.0 Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara dan Dunia (20%) 2 Bilangan Bilangan 4.0 14 15 Bilangan Bilangan 2.0 Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan 6 7 8 Tahunan Tahunan Bilangan 10.0 .0 3.0 6.0 2.0 16 Bilangan 2.0 10.0 10 11 12 13 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 2.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS53/54 (PROFESOR MADYA) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI.0 1 Bilangan Bilangan 4. fakulti atau universiti Ketua Jabatan atau setaraf Penyelaras program akademik/ pengurusan Pengerusi/AJK/Ahli (Badan/pasukan petugas/felo kolej/persatuan pegawai di peringkat universiti) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar peringkat universiti/fakulti) Pengerusi/AJK/Ahli (Pasukan petugas di Jabatan) Anugerah yang diberikan oleh universiti/fakulti Anugerah feloship dari dalam/luar negara Ketua/Ahli Lembaga Editor Penerbitan Berkala atau laman web di peringkat universiti. fakulti atau setaraf Ahli/Penilai Lembaga Pengajian. MASYARAKAT DAN NEGARA (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54) KRITERIA 1 2 3 4 5 CARA MENILAI Timbalan Naib Canselor Dekan.0 4. universiti atau fakulti Pemeriksa tesis Ph. MASYARAKAT DAN NEGARA Kepimpinan Akademik & Sumbangan Kepada Universiti (80%) 9 Bilangan 2.D/Master/Projek Tahun Akhir Ijazah Pertama Khidmat profesional di peringkat universiti Jumlah Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat antarabangsa) Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat kebangsaan) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Antarabangsa) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Kebangsaan) MARKAH 20.0 3 4 Bilangan Bilangan 4.0 2.0 2.0 3.0 1.0 KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI.0 4.0 15.0 2. Pengarah Institut atau Akademi ke atas Pengarah atau Pengetua Kolej Timbalan Dekan atau Timbalan Pengarah Institut atau Akademi Penyertaan aktiviti pelajar di peringkat jabatan.

0 18 Bilangan 2.0 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 4.D atau Master antarabangsa/kebangsaan atau Penilai Kenaikan Pangkat Prof Madya Penilai luar program akademik IPT antarabangsa/kebangsaan Jumlah Jumlah Besar Bilangan MARKAH 2.0 2.0 4.0 Bilangan Bilangan Tahunan 2.0 Bilangan 2.0 Bilangan Bilangan 2.0 .KRITERIA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CARA MENILAI Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar kebangsaan atau antarabangsa) Pembentang ucaptama/Kertas kerja jemputan/Pengerusi sesi seminar kebangsaan atau antarabangsa Ceramah atau forum di peringkat antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat Kerajaan dan pertubuhan masyarakat di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Ahli badan penasihat swasta/industri antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat komuniti di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Penyertaan sukan di peringkat antarabangsa/kebangsaan Pingat kebesaran antarabangsa/ negara/negeri Ahli Lembaga Pengarah atau Wakil Tetap Universiti ke Institusi Kerajaan Penilai jurnal citation index/bukan citation index Penilai artikel dalam prosiding/penyelaras buku abstrak Chief Editor/editor buku prosiding Penilai luar tesis Ph.0 2.0 2.0 2.0 1.0 Bilangan 6.0 Bilangan 2.

g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 CARA MENILAI Min 2 kursus setahun untuk pelajar pra siswazah (ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i. Kualiti bahan pengajaran ii. Kesediaan membantu pelajar v.g. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii. Keberkesanan penyampaian iii. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv. Hasil penerbitan dari tesis Pengajaran (70%) PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 30 Penyeliaan (30%) 20 20 10 10 10 20 . Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e.

Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. Keberkesanan penyampaian iii. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i. Kualiti bahan pengajaran ii. Kesediaan membantu pelajar v. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv.g. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 CARA MENILAI Min 2 kursus 1 tahun untuk pelajar pra siswazah(ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii. Hasil penerbitan dari tesis Pengajaran (70%) PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 30 Penyeliaan (30%) 20 20 10 10 10 20 .

Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii. Kualiti bahan pengajaran ii. Kesediaan membantu pelajar v.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51/52 (PENSYARAH KANAN) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 Pengajaran (40%) CARA MENILAI Min 2 kursus setahun untuk pelajar pra siswazah (ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i. Hasil penerbitan dari tesis . Keberkesanan penyampaian iii.g. Kebolehan membangunkan kurikulum PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 30 Penyeliaan (60%) 20 20 10 10 10 20 Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e.

3 4 Kemukakan dokumen permohonan Dekan/Pengarah untuk penilaian. permohonan kenaikan pangkat 1 2 Kemukakan surat makluman penerimaan permohonan kepada pemohon. 2 3 Semak dokumen permohonan yang diterima dengan peraturan-peraturan sedia ada. 6 7 Jawatankuasa Penapis menimbang kelayakan calon dan mencadangkan nama Penilai Dalam dan Penilai Luar (jika ada).Lampiran E CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI BIL PROSES KERJA CARTA ALIR MULA 1 Terima dokumen daripada pemohon. 5 Sokong Tidak sokong 23 TAMAT 6 Kemukakan Laporan Penilaian Dekan/Pengarah kepada Jawatankuasa Penapis UDM untuk perakuan. kepada 4 5 Terima laporan penilaian daripada Dekan/Pengarah. 7 Layak Tidak layak 23 A TAMAT .

makluman status permohonan kepada TAMAT 15 Kemukakan borang penilaian dan dokumen permohonan kepada Penilai Luar yang dilantik. 14 16 15 17 Kemukakan Laporan Penilaian daripada Penilai Luar kepada Jawatankuasa Penapis UDM untuk perakuan. makluman status permohonan kepada 9 10 Kemukakan borang penilaian dan dokumen permohonan kepada Penilai Dalam yang dilantik. 8 9 Kemukakan pegawai. 11 12 Kemukakan Laporan Penilaian daripada Penilai Dalam kepada Jawatankuasa Penapis UDM untuk perakuan. 10 11 Terima laporan penilaian daripada Penilai Dalam.BIL PROSES KERJA CARTA ALIR A 8 Terima keputusan daripada Jawatankuasa Penapis UDM bersama-sama dengan nama Penilai Dalam dan Penilai Luar (jika ada). 16 17 Peraku Tidak peraku C B . Terima laporan penilaian daripada Penilai Luar. Tidak peraku 13 Peraku 23 14 Kemukakan pegawai. 12 13 Sediakan surat gagal/penolakan jika tidak perakukan oleh Jawatankuasa Penapis UDM.

22 23 Simpan sesalinan dokumen-dokumen permohonan dan surat-surat yang berkaitan di dalam fail.BIL PROSES KERJA CARTA ALIR B C 13 23 18 Kemukakan pegawai. 21 22 Kemukakan keputusan permohonan kepada calon-calon. kepada 20 21 Kemukakan keputusan Jawatankuasa Pemilih kepada Jawatankuasa Eksekutif / Lembaga Pengarah UDM untuk pengesahan. makluman status permohonan kepada TAMAT 18 19 Kemukakan dokumen pembayaran elaun Penilai Luar yang telah menilai kepada Jabatan Bendahari. 23 TAMAT . 19 20 Kemukakan dokumen permohonan Jawatankuasa Pemilih untuk urusan temuduga.

LAMPIRAN 1 BORANG LAPORAN DEKAN/KETUA JABATAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI DAN PERKHIDMATAN PEGAWAI 1. 3. 4. Pengajaran : (Dinilai dari segi cara penyampaian. Kad Pengenalan Jawatan Sekarang/ Gred Tarikh Lantikan Jabatan/ Fakulti Jawatan Dipohon/ Gred BAHAGIAN B : LAPORAN DEKAN/PENGARAH/KETUA JABATAN Perkara-perkara Yang Dinilai :1. Minat Terhadap Kerja : (Dinilai dari segi kecenderungan dan penghayatan terhadap tugas Pensyarah Universiti) 2. 6. 5. 2. Penyeliaan : (Dinilai dari segi kemajuan dan keberkesanan sebagai penyelia dan hasilnya). keberkesanan dan pencapaian matlamat tugas dan Universiti). 3. Nama Pegawai No. .

Penyelidikan : (Dinilai dari segi kemampuan sebagai penyelidik dan sumbangannya terhadap bidang akademik dan pembangunan masyarakat). kekerapan menghadiri persidangan/seminar/kursus/bengkel.4. Pengembangan : (Dinilai dari segi aktiviti pengembangan yang telah dijalankan dan kesannya). 6. Penerbitan : (Dinilai dari segi kekerapan menerbitkan buku/majalah/jurnal dan lain-lain. Perundingan : (Dinilai dari segi kebolehan dan sumbangannya sebagai perunding). 8. sama ada sebagai Pengerusi/Pembantang Kertas Kerja dan sebagainya). 7. mutu penerbitan dan sumbangannya kepada bidang akademik dan masyarakat). . 5. Kehadiran di Persidangan : (Dinilai dari segi minat.

13. . Pengalaman Pentadbiran : (Dinilai dari segi kebolehan dalam mentadbir. penulisan dan pengajaran). mengurus dan memimpin dan sifat kepimpinan yang ada). 10. 12. Penilaian Rakan Sekerja : (Jika ada) (Dinilai dari segi pandangan dan tanggapan rakan-rakan sejawat terhadap kesesuaian pegawai ini untuk dinaikkan pangkat). 11. Kemahiran Bahasa Malaysia : (Dinilai dari segi kemahiran menggunakan Bahasa Malaysia dalam pertuturan. Kesediaan Menerima Tanggungjawab : (Dinilai dari segi kesediaan untuk menerima dan melaksanakan tanggungjawab dan tugas yang berlebihan dari semasa ke semasa).9. Potensi Masa Hadapan : (Dinilai dari segi kecenderungan dan sikap positif yang ditunjukkan kearah kemajuan kerja sebagai ahli akademik).

jika ada). Kesesuaian Untuk Dinaikkan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Kanan/ Profesor Madya/ Profesor (Sila nyatakan sama ada pegawai ini disokong atau tidak dan beri sebab. Lain-lain Ulasan Yang Ingin Dilaporkan : 15.14. Tandatangan Dekan/Pengarah/Ketua Jabatan Nama Penuh Tarikh : __________________________________ : __________________________________ .

2. Tandatangan Penilai Dalam Nama Penilai Jabatan/ Fakulti Tarikh : : : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ . 6.LAMPIRAN 2a BORANG PENILAI DALAM KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS52 (PENSYARAH KANAN) BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI PEGAWAI Nama Pemohon No. Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara JUMLAH MARKAH PENUH (%) 5 5 50-60 20-30 6 4 CATATAN 100% Markah Minimum = 75/100 …………………………………………………………. 5. Kad Pengenalan Jabatan/ Fakulti Bidang : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ BAHAGIAN B : LAPORAN PENILAI DALAM BIL KRITERIA MARKAH (%) 1. 3.. 4.

5. BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI PEGAWAI Nama Pemohon No.LAMPIRAN 2b BORANG PENILAI DALAM KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) *Perhatian: Untuk Kenaikan Pangkat dari Pensyarah Universiti Gred DS51/52 ke Gred DS54 Sahaja. 2. 6. Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara JUMLAH MARKAH PENUH (%) 5 5 40-50 30-40 6 CATATAN 4 Markah Minimum = 75/100 100% …………………………………………………………. 4. Tandatangan Penilai Dalam Nama Penilai Jabatan/ Fakulti Tarikh : : : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ . 3.. Kad Pengenalan Jabatan/ Fakulti Bidang : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ BAHAGIAN B : LAPORAN PENILAI DALAM BIL KRITERIA MARKAH (%) 1.

BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI PEGAWAI Nama Pemohon No. 5.LAMPIRAN 2c BORANG PENILAI DALAM KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) *Perhatian: Untuk Kenaikan Pangkat dari Pensyarah Universiti Gred DS45 ke Gred DS54 Sahaja. 4. 6. Tandatangan Penilai Dalam Nama Penilai Jabatan/ Fakulti Tarikh : : : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ . Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara JUMLAH MARKAH PENUH (%) 5 5 40-50 30-40 6 CATATAN 4 Markah Minimum = 75/100 100% …………………………………………………………. Kad Pengenalan Jabatan/ Fakulti Bidang : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ BAHAGIAN B : LAPORAN PENILAI DALAM BIL KRITERIA MARKAH (%) 1. 3.. 2.

Kad Pengenalan Jabatan/ Fakulti Bidang : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ BAHAGIAN B : LAPORAN PENILAI DALAM BIL KRITERIA MARKAH (%) 1. 4. 5. 3. Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara JUMLAH MARKAH PENUH (%) 5 5 20-30 40-50 12 CATATAN 8 Markah Minimum = 80/100 100% …………………………………………………………. 2.. Tandatangan Penilai Dalam Nama Penilai Jabatan/ Fakulti Tarikh : : : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ .LAMPIRAN 2d BORANG PENILAI DALAM KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI PEGAWAI Nama Pemohon No. 6.

5. Name of Candidate I/C Number Current Position/ Grade Department/ Faculty Main Field of Interest Position Applied SECTION B : EVALUATION PART I: ASSESSOR’S EVALUATION OF THE CANDIDATE’S: 1. 2. 4.LAMPIRAN 3 EXTERNAL ASSESSOR’S REPORT ON A CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE POST OF PROFESSOR/ ASSOCIATE PROFESSOR SECTION A : PERSONAL INFORMATION 1. Academic performance in terms of qualifications obtained: 2. 3. Research results based on documentary materials: . 6.

Forecast of candidate’s potential development. if possible in research: .3. Research results based on other opportunities for observation: 4. List of publications: 5.

please state : (a) Nature of relationship (e.). if not acquainted: . (b) Period of acquaintance: (c) Kinship (if any): (d) Nil. Academic standing in his/ her main field of interest: General Remarks: PART II: ASSESSOR’S POSITION VIS-A-VIS THE CANDIDATE: 1. If personally acquainted with the candidate. casual acquaintance at conference.g.6. teacher. etc. co-worker in the laboratories. supervisor.

comment on the Candidate’s suitability for promotion to the post of Professor/ Associate Professor. If the field of interest is significantly sub-divided into several branches of study and the branch followed by the candidate is different from the main field of interest of the Assessor. the Assessor should indicate the difference between his school and that of the candidate: 3.) Signature :_________________________________________________ Name of Assessor Name of Institution Date :_________________________________________________ :_________________________________________________ :_________________________________________________ . Taking all into consideration. then the Assessor should indicate this: General Remarks: (Overall assessment and suitability for promotion.2. In areas where there are several differing schools of thought and where this is relevant.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful