Garis Panduan Urusan Kenaikan Pangkat Pensyarah Universiti Gred DS45-Khas C/B/A UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA

SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT DAN TATATERTIB JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA KUALA TERENGGANU 2008-04-27

SENARAI KANDUNGAN
BIL
1.0 2.0

PERKARA
Pendahuluan Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Mengikut Skim Perkhidmatan Prosedur Permohonan Sistem Penilaian Kenaikan Pangkat Aspek-aspek yang Dinilai Untuk Menentukan Tahap kecemerlangan Akademik Dan Taburan Markah Kriteria Penapisan Proses Penapisan dan Urusan Temuduga Jawatankuasa Penapis Peringkat Universiti Jawatankuasa Pemilih dan Pihak Berkuasa Meluluskan Kenaikan Pangkat Penutup Lampiran A Lampiran B Lampiran C Lampiran D Lampiran E Lampiran 1 Lampiran 2 (a,b,c dan d) Lampiran 3

MUKASURAT
1 2-4

3.0 4.0 5.0

5-6 7-8 9

6.0 7.0 8.0 9.0

10-11 12 13 14

10.0

14 15-19 20 21 22-39 40-42 43-46 47-50 51-54

1.0

PENDAHULUAN 1.1 Dokumen ini menggariskan polisi dan prosedur bagi urusan kenaikan pangkat Pensyarah Universiti di Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) yang meliputi kenaikan pangkat atau peningkatan gred di dalam kategorikategori berikut :(a) Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45 ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52 (Pensyarah Kanan) ke Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54 (Profesor Madya) ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45 ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45 ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52 (Pensyarah Kanan) ke Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor); dan Peningkatan gred jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) ke gred-gred yang lebih tinggi iaitu Gred Khas B dan Gred Khas A.

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

1.2

Polisi ini tidak terpakai kepada Pensyarah Universiti bertaraf kontrak, sementara dan calon luar yang dilantik terus untuk memegang jawatan naik pangkat. Kriteria kenaikan pangkat yang digariskan dalam polisi ini adalah berdasarkan kepada skim perkhidmatan di bawah Sistem Saraan Malaysia (kuat kuasa mulai 1 Januari 2006), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah UDM.

1.3

2.0

SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT MENGIKUT SKIM PERKHIDMATAN 2.1 Kenaikan pangkat Pensyarah kekosongan jawatan. Universiti tidak berdasarkan kepada

2.2

Kenaikan pangkat hendaklah berasaskan kepada tahap kecemerlangan akademik yang telah dicapai oleh Pensyarah Universiti sebagaimana yang ditetapkan di dalam Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti iaitu di bawah Sistem Saraan Malaysia. Peruntukan syarat-syarat kenaikan pangkat di dalam Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (berkuat kuasa mulai 1 Januari 2006) adalah seperti berikut:(i) Pensyarah Universiti Gred DS45 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan) apabila:a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan; melepasi semua ditetapkan; Penilaian Tahap Kecekapan yang

2.3

c)

mencapai tahap kecemerlangan akademik yang mutunya; telah mengisytiharkan harta; bebas dari tindakan tatatertib;

istimewa

d) e) f) g)

diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan; dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti.

(ii)

Pensyarah Universiti Gred DS51/52 (Pensyarah Kanan) adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) apabila:a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan; melepasi semua ditetapkan; Penilaian Tahap Kecekapan yang

c)

mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya; telah mengisytiharkan harta; bebas dari tindakan tatatertib; diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan; dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti.

d) e) f) g)

(iii) Pensyarah Universiti Gred DS53/54 (Profesor Madya) adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan. c) d) e) f) g) (iv) Pensyarah Universiti Gred DS45 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) (dalam keadaan istimewa) apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan. bebas dari tindakan tatatertib. Penilaian Tahap Kecekapan yang c) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangat terkemuka mutunya. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya. bebas dari tindakan tatatertib. melepasi semua Penilaian Tahap Kecekapan yang ditetapkan. telah mengisytiharkan harta. dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. telah mengisytiharkan harta. Penilaian Tahap Kecekapan yang c) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangat luar biasa mutunya. diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. melepasi semua ditetapkan. melepasi semua ditetapkan. . diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. d) e) f) g) (v) Pensyarah Universiti Gred DS45 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) (dalam keadaan istimewa) apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan.

dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. bebas dari tindakan tatatertib. diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. telah mengisytiharkan harta. diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. Penilaian Tahap Kecekapan yang c) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang luar biasa mutunya. dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. bebas dari tindakan tatatertib. (vi) Pensyarah Universiti Gred DS51/52 (Pensyarah Kanan) adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) (dalam keadaan istimewa) apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan.d) e) f) g) telah mengisytiharkan harta. melepasi semua ditetapkan. . telah mengisytiharkan harta. dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. d) e) f) g) (vii) Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) adalah layak dipertimbangkan peningkatan ke Gred Khas yang lebih tinggi apabila :a) b) telah disahkan dalam perkhidmatan. c) d) e) f) Skim perkhidmatan Pensyarah Universiti adalah seperti di Lampiran A. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya. diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. bebas dari tindakan tatatertib.

Pegawai yang sedang Cuti Belajar tetapi telah memenuhi syarat kenaikan pangkat adalah layak untuk memohon. 3.) Sarjana 3.3.D. sekiranya berjaya.5 Calon-calon hendaklah lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan yang ditetapkan semasa berada di Gred sekarang dengan mendapat Aras III/Aras IV. Bagi calon yang gagal di dalam pengajian di peringkat Doktor Falsafah (Ph. Bagi Pensyarah Universiti Gred DS45 yang hendak memohon kenaikan pangkat ke mana-mana jawatan akademik hendaklah memenuhi tempohtempoh perkhidmatan di dalam jawatan tersebut seperti berikut :Kelayakan Doktor Falsafah (Ph.D.1 Calon yang hendak memohon mestilah seorang Pensyarah Universiti di UDM yang telah disahkan dalam jawatan dan perkhidmatan. Walau bagaimanapun.7 .0 PROSEDUR PERMOHONAN 3. permohonan kenaikan pangkat tidak akan dipertimbangkan dalam tempoh tiga (3) tahun selepas gagal.4 Tempoh Perkhidmatan Yang Melayakkan Calon Memohon Tidak kurang daripada 3 tahun Tidak kurang daripada 5 tahun 3. urusan kenaikan pangkat akan ditangguhkan sehingga calon lulus pengajian dan tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat akan dikebelakangkan. Penilaian Tahap Kecekapan yang telah ditetapkan untuk setiap urusan kenaikan pangkat Pensyarah Universiti adalah seperti berikut :Gred DS45 ke DS52 DS51/52 ke DS54 DS53/54 ke Gred Khas C DS45 ke Gred Khas C DS51/52 ke Gred Khas C DS45 ke Gred DS54 Penilaian Tahap Kecekapan PTK3/PTK4 PTK4/PTK5 PTK5/PTK6 PTK3/PTK4 PTK4/PTK5 PTK3/PTK4 Gred Gred Gred Gred Gred Gred 3.6 Calon-calon hendaklah bebas (lulus) tapisan keutuhan keselamatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pencegah Rasuah dan telah mengisytiharkan harta berdasarkan peraturan yang sedang berkuat kuasa semasa mengemukakan permohonan.).2 Calon-calon perlulah mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu Laporan Nilaian Prestasi Tahunan yang baik (80% dan ke atas) bagi tempoh 3 tahun terakhir dengan wajaran seperti berikut :Tahun Ketiga Kedua Pertama Wajaran 45% 35% 20% 3.

3. Naib Canselor boleh menjemput mana-mana calon lain yang diiktiraf layak dinaikkan pangkat untuk membuat permohonan atau menghadiri temuduga.9 3. kekerapan urusan kenaikan pangkat bagi satu-satu tahun akan ditetapkan oleh pihak Pengurusan Universiti. Sijil-sijil Akademik/Ko-kurikulum termasuk keputusan PTK. Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) dan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor). Bagi peningkatan ke gred khas yang lebih tinggi daripada Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor).3. 3.8 Calon yang berminat perlu mengemukakan permohonan (beserta maklumat lain seperti yang ditetapkan) untuk kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52. dan Senarai Tugas Sedia Ada. permohonan daripada calon adalah tidak diperlukan. Contoh-contoh penerbitan/penyelidikan/kertas kerja. Namun.11 . Pihak Pengurusan Universiti akan mengenalpasti calon-calon yang layak bagi peningkatan dalam kategori ini. Calon-calon perlu mengemukakan salinan dokumendokumen berikut (yang telah disahkan) dan dilampirkan bersama-sama dengan biodata diri yang lengkap semasa mengemukakan permohonan :a) b) c) d) Kad Pengenalan/Kad Pegawai. Calon hendaklah mengemukakan permohonan melalui Dekan/Ketua Jabatan pada bila-bila masa yang mereka fikirkan sesuai dan layak untuk dinaikkan pangkat.10 Permohonan untuk pertimbangan kenaikan pangkat Pensyarah Universiti adalah terbuka untuk sepanjang tahun. Walau apapun syarat permohonan di atas. Pihak Universiti akan memaklumkan tarikh bermula dan berakhir untuk sesuatu urusan kenaikan pangkat.

3 Sahsiah 4. atau setaraf.0 SISTEM PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT 4.1. 4.1 Bagi calon dalam bidang-bidang di mana kelulusan di peringkat kedoktoran adalah biasa.2 Markah penuh untuk calon yang memenuhi syarat sahsiah ialah 5% daripada markah.2 Kelulusan Akademik 4. Sahsiah yang bersesuaian dengan profesyen.2 Manakala dalam bidang-bidang yang mana kelulusan kedoktoran adalah tidak biasa.1 Tahap Kecemerlangan Akademik 4. sistem penilaian untuk kenaikan pangkat Pensyarah Universiti juga adalah berdasarkan kriteria yang dapat memenuhi “tahap kecemerlangan akademik” seperti yang dikehendaki dalam skim perkhidmatan pensyarah iaitu :a) b) c) d) Kelulusan akademik.3.4.3 Aspek-aspek penilaian sahsiah adalah seperti Lampiran C. calon hendaklah mempunyai ijazah Ph. calon perlulah memiliki sahsiah yang bersesuaian dengan profesyennya.3. kelulusan peringkat Sarjana atau setaraf adalah memenuhi syarat kelulusan akademik yang dikehendaki.2. 4. Markah 5% 2% .1.3.2.4% .1 Selain daripada syarat-syarat asas yang dinyatakan oleh skim perkhidmatan. dan Prestasi temuduga (kecuali bagi peningkatan jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C ke gred-gred khas yang lebih tinggi) 4.2 Taburan markah secara keseluruhan bagi setiap kriteria di atas adalah seperti di Lampiran B. 4. 4.2.D.1 Bagi calon untuk ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) dan jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor). Prestasi kecemerlangan akademik. 4.3 Markah untuk calon yang memenuhi syarat kelulusan akademik adalah seperti berikut :Kelayakan Akademik Doktor Falsafah (PhD) Sarjana dan pengalaman 4.

1 Markah temuduga kenaikan pangkat bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan).1 Prestasi Kecemerlangan Akademik calon akan dinilai berdasarkan pencapaian yang cemerlang di dalam bidang-bidang berikut :a) b) c) d) Pengajaran dan Penyeliaan.5 Tahap kecemerlangan akademik ini akan ditentukan berdasarkan laporan Penilai Dalam dan Penilai Luar terhadap calon-calon. 4.2 Setiap bidang kriteria akan dinilai secara kuantitatif dan kualititatif. 4. 4. . Penyelidikan dan Penerbitan. Kepimpinan Akademik dan Sumbangan kepada Universiti. 4. 4.5.5.3 Markah minimum untuk calon yang mempunyai pencapaian tinggi dalam bidang-bidang di atas ialah 75% dari markah keseluruhan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya). 4. dan Sumbangan kepada masyarakat dan negara. pengetahuan kerja dan pengetahuan am di samping laporan dari penilai-penilai. 4.3 Manakala peningkatan ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas yang lebih tinggi tidak perlu melalui proses temuduga.4.5 Prestasi Temuduga 4.4.4.4.4 Prestasi Kecemerlangan Akademik 4.1.5.5.4 Hanya calon yang memperoleh markah keseluruhan penilaian sepakaran melebih markah minimum yang ditetapkan sahaja yang layak dipanggil temuduga serta dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat ke jawatan-jawatan berkenaan. Aspek-aspek yang dinilai untuk menentukan tahap kecemerlangan akademik dalam bidang-bidang di atas diterangkan di para 4.4 Markah minimum untuk calon yang mempunyai pencapaian tinggi dalam bidang-bidang di atas ialah 80% dari markah keseluruhan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) dan bagi Gred Khas yang lebih tinggi.2 Aspek-aspek yang dinilai semasa temuduga ialah ciri-ciri perwatakan. 4.4.4. Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) dan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) adalah berasingan daripada penilaian panel sepakaran dan akan ditentukan oleh Panel Temuduga. kebolehan berbincang.

3 .1 TAHAP Aspek-aspek yang dinilai untuk menentukan tahap kecemerlangan akademik bagi kenaikan pangkat Pensyarah Universiti UDM adalah seperti di Lampiran D.0 ASPEK-ASPEK YANG DINILAI UNTUK MENENTUKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN TABURAN MARKAH 5. Taburan markah dan cara menilai sahsiah calon adalah seperti di dalam Lampiran C.5.2 5. Taburan markah kriteria kenaikan pangkat Pensyarah Universiti UDM ialah seperti di Lampiran B. 5.

.1).2 Calon yang dipertimbangkan untuk penapisan akan diberi markah berasaskan prestasi dan pencapaiannya dalam aspek-aspek yang dinilai di bawah para 4. salah seorang penilai luar hendaklah terdiri daripada penilai luar negara dan sekurang-kurangnya dua (2) orang bersetuju tanpa mengambil kira dari dalam negara atau luar negara.5 Penilai Luar hendaklah terdiri daripada Pensyarah Universiti yang telah diiktiraf oleh Lembaga Pengarah UDM sama ada dari dalam atau luar negeri.1 Calon yang layak dan memenuhi dipertimbangkan untuk penapisan. dan Pencapaian Kecemerlangan Akademik (rujuk para 4. Bilangan Penilai Dalam dan Penilai Luar untuk urusan kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Universiti ditetapkan seperti mana berikut :Gred Dari Gred DS45 DS52 Dari Gred DS51/52 DS54 Dari Gred DS53/54 Gred Khas C Dari Gred DS45 Gred Khas C Dari Gred DS51/52 Gred Khas C Dari Gred DS45 Gred DS54 ke ke ke ke ke ke Bilangan Penilai Dalam 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang Bilangan Penilai Luar Tiada 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 2 orang 6.6. calon baru perlu memperolehi markah tidak kurang dari 80% dalam setiap aspek seperti mana berikut :a) Laporan Penilaian Prestasi Tahunan bagi 3 tahun kebelakang (secara purata). Bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54 (Profesor Madya). Bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor). 6. prosedur permohonan akan 6. Untuk lulus penapisan.0 KRITERIA PENAPISAN 6. Calon-calon yang lulus penapisan sahaja yang akan dipanggil untuk temuduga oleh Jawatankuasa Pemilih.1. salah seorang Penilai Luar hendaklah terdiri daripada penilai luar negara dan sekurang-kurang dua (2) orang bersetuju termasuk penilai luar negara.3 b) 6.4 Hanya prestasi perkhidmatan dan kemajuan akademik selepas pelantikan calon dalam jawatan semasa sahaja yang akan dinilai untuk pemberian markah bagi tujuan penapisan dan kenaikan pangkat.

Markah minimum Penilai Dalam yang ditetapkan adalah seperti berikut :Gred Pensyarah Markah Minimum Yang Ditetapkan 75% 75% 80% 80% 75% 80% 6.6 Penilai Dalam dan Penilai Luar akan membuat penilaian berdasarkan kepada kelayakan akademik dan sumbangan-sumbangan akademik calon. Laporan Penilai Dalam yang mencapai markah yang ditetapkan sahaja layak untuk dipanggil temu duga (bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52) atau dikemukakan untuk penilaian Penilai Luar (bagi jawatan selain Pensyarah Universiti Gred DS52.8 Calon yang tidak mempunyai beban tugas pengajaran yang memuaskan (kecuali mereka yang dipinjamkan ke organisasi lain) tidak akan dipertimbangkan untuk penapisan meskipun pencapaiannya dalam lapangan lain adalah baik. .6.7 DS45 ke DS52 DS51/52 ke DS54 DS53/54 ke Khas C DS45 ke Khas C DS45 ke DS54 DS51/52 ke Khas C 6.

2 7.1 Setiap calon yang memohon akan dikemukakan kepada Dekan Fakulti yang berkenaan untuk dinilai.00 USD 300. .4 Calon-calon yang lulus penilaian sahaja yang akan dipanggil temuduga.3 7.5 7. Format laporan penilaian Dekan adalah seperti di Lampiran 1. Carta aliran proses adalah seperti di Lampiran E. Dokumen permohonan setiap calon akan dikemukakan kepada Penilai Dalam dan/atau Penilai Luar untuk dinilai.00 7. Format laporan Penilai Dalam dan Penilai Luar adalah seperti di Lampiran 2 dan 3. Jawatankuasa juga akan menilai pencapaian calon berdasarkan kelulusan akademik.0 PROSES PENAPISAN DAN URUSAN TEMUDUGA 7.7. Setiap Penilai Luar yang mengemukakan laporan penilaian akan dibayar elaun bagi setiap laporan seperti berikut :Kategori Penilai Luar Dalam Negara Luar Negara 7. Jawatankuasa Penapis akan menentukan Penilai Dalam dan Penilai Luar bagi setiap permohonan. sahsiah dan laporan prestasi tahunan bagi tiga tahun ke belakang. Penapisan pertama dilakukan oleh Jawatankuasa Penapis Peringkat Universiti yang akan meneliti kelayakan calon berdasarkan prestasi dan tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Universiti.6 Jumlah Elaun RM 700. Penilai Dalam dan Penilai Luar akan menilai kelayakan calon berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Sekiranya jawatan yang hendak dimohon mengatasi kelayakan Pengerusi Jawatankuasa Penapis. ii) menentukan nama Penilai Dalam dan Penilai Luar bagi proses penilaian tahap kecemerlangan akademik calon.3 . vi) Penolong Pendaftar sebagai Setiausaha. 8. maka Jawatankuasa Penapis (Khas) hendaklah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Naib Canselor. Jawatankuasa Penapis di peringkat Universiti bagi jawatan hendaklah terdiri daripada :i) Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) sebagai Pengerusi.2 8. iv) Ketua-ketua Jabatan yang berkenaan. iii) Pengarah-pengarah Institut. ii) Dekan-dekan Fakulti.0 JAWATANKUASA PENAPIS PERINGKAT UNIVERSITI 8. v) Dua (2) orang wakil Senat. kesesuaian dan tahap kecemerlangan akademik calon mengikut peraturan atau tahap yang ditetapkan.8. dan iii) memperakukan nama calon yang layak dan sesuai untuk ditemuduga bagi tujuan kenaikan pangkat.1 Fungsi Jawatankuasa Penapis di peringkat Universiti adalah seperti berikut :i) menyemak dan menapis kelayakan.

1 DAN PIHAK BERKUASA MELULUSKAN Keanggotaan Jawatankuasa Pemilih bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) adalah seperti yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah. Pihak Berkuasa Melantik yang meluluskan kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) ialah pihak Pengurusan Universiti.4 10. Keanggotaan Jawatankuasa Pemilih bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas B (Profesor Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred Khas A (Kursi) adalah seperti yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah.2 9. Segala keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Pemilih.0 JAWATANKUASA PEMILIH KENAIKAN PANGKAT 9. Jawatankuasa ini bertanggungjawab menjalankan temuduga dan memperakukan kepada Lembaga Pengarah Universiti untuk kelulusan kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor).3 9. Keanggotaan Jawatankuasa Pemilih bagi jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) adalah seperti yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah. pihak Pengurusan Universiti dan Lembaga Pengarah Universiti adalah muktamad. 27 April 2008 .0 PENUTUP Garis panduan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah Universiti dalam Mesyuarat Kali Ke-6 pada 27 April 2008. 9.9. Jawatankuasa ini bertanggungjawab memperakukan kepada Lembaga Pengarah Universiti untuk kelulusan kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas B (Profesor Kanan) dan Pensyarah Universiti Gred Khas A (Kursi). Rayuan adalah tidak dibenarkan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab menjalankan temuduga dan memperakukan kepada Pihak Pengurusan Universiti untuk kelulusan kenaikan pangkat jawatan-jawatan tersebut. Pihak Berkuasa Melantik yang meluluskan kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor) dan peningkatan ke jawatan-jawatan gred khas yang lebih tinggi ialah Lembaga Pengarah Universiti.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: (a) (b) Warganegara Malaysia’.RM9717. atau .47 RM5013.Lampiran A SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UNIVERSITI KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN TARIKH KUAT KUASA : : : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 1 JANUARI 2006 Gred Gred DS45 : P1TI P2TI P3TI P1TI P2TI P3TI P1TI P2TI P1TI P2TI P3TI P1TI P2TI Jadual Gaji Matriks RM2546.29 RM7766.44 RM7029.03 RM5057.15 RM5013.94 RM7064.05 RM2642.06 RM2742.31 RM6797.13 RM7448.08 RM7448.18 RM4842.79 SYARAT LANTIKAN 1. Kelayakan untuk Lantikan ke Gred DS45 (c) (i) ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.25 RM4573.31 Gred DS51 : Gred DS52 : Gred DS53 : Gred DS54 : Gred Khas : Gred Khas C Gred Khas B Gred Khas A RM6595.RM8846. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.85 RM6439.08 RM7117.47 RM4789.45 RM6797.74 P1T2I P2T2I P3T2I P1T10 P2T10 P3T10 P1T10 P2T10 P1T10 P2T10 P3T10 P1T10 P2T10 RM5484.44 RM6730.26 .99 .96 RM5788.RM8247.45 RM6439.18 RM4573.03 RM5281.25 RM6113.66 .27 RM7029.71 RM5281.74 RM4842.

membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya. atau Kelayakan Perubatan Veterinar yang berdaftar sebagai Doktor Veterinar di bawah Jadual II Bahagian I. Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DS51 (e) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) dan (d) di atas. Akta Doktor Veterinar 1974 dan diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setara dengannya. (ii) (iii) . atau dan (d) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah Gred DS45:P1T4). dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. (Gaji permulaan ialah Gred DS45:P1T4).atau Ijazah Doktor Perubatan Veterinar dan diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau (iii) (iv) (v) Ijazah doktor falsafah (Ph.(ii) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Arkitek Malaysia.

DS51. dan kursus induksi yang layak TEMPOH PERCUBAAN 3. DS53 atau Gred Khas C boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja atau kepakaran berkaitan.Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DS53 (Profesor Madya) (f) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) dan (d) di atas. KURSUS INDUKSI/ PEPERIKSAAN 5. membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya. LATIHAN 4. (ii) (iii) Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred Khas C (Profesor) (g) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) dan (d) di atas. hadir dengan jayanya ditetapkan. dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. Pensyarah Universiti boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. Pensyarah Universiti yang dilantik adalah disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) (b) memenuhi tempoh percubaan. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 6. membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya. . Pensyarah Universiti dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya kursus induksi yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. dan mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan. Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred DS45. (ii) (iii) PENETAPAN GAJI PERMULAAN 2. Pensyarah Universiti yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 8. Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh ketua perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. KENAIKAN PANGKAT KE GRED DS52 9. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. diperaku oleh ketua perkhidmatan. dan diperaku oleh ketua perkhidmatan. Pensyarah Universiti Gred DS51/DS52 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Univesiti Gred DS54 apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. dan (c) . lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. Pensyarah Universiti Gred DS53/DS54 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Univesiti Gred Khas C apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. (c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED KHAS C (PROFESOR) 11. (c) (d) KENAIKAN PANGKAT KE GRED DS54 (PROFESOR MADYA) 10. Pensyarah Universiti Gred DS45 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred DS52 apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. Pensyarah Universiti hendaklah lulus penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan untuk kenaikan pangkat. lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan. dan diperaku oleh ketua perkhidmatan. lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan.(c) PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 7.

2(3]. . Pensyarah Universiti Gred DS45 yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan serta menunjukkan kecemerlangan akademik yang sangat luar biasa mutunya adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat terus ke jawatan Gred Khas C. diperaku oleh ketua perkhidmatan. diperaku oleh ketua perkhidmatan.2002 [Lampiran B-Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002. KENAIKAN PANGKAT KE GRED KHAS YANG LEBIH TINGGI 15. Pensyarah Universiti Gred DS45 yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan serta menunjukkan kecemerlangan akademik yang sangat terkemuka mutunya adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat terus ke Grerd DS54. Pensyarah Universiti Gred DS51/52 yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan serta menunjukkan kecemerlangan akademik yang luar biasa mutunya adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat terus ke jawatan Gred Khas C. JPA(S)71/3 Klt. KENAIKAN PANGKAT GRED DS51/52 KE GRED KHAS C (PROFESOR) DALAM KEADAAN ISTIMEWA 14.11. Pensyarah Universiti Gred Khas C adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke Gred Khas yang lebih tinggi apabila telah: (a) (b) disahkan dalam perkhidmatan. mencapai tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti.(d) KENAIKAN PANGKAT GRED DS45 KE GRED DS54 (PROFESOR MADYA) DALAM KEADAAN ISTIMEWA 12. KENAIKAN PANGKAT GRED DS45 KE GRED KHAS C (PROFESOR) DALAM KEADAAN ISTIMEWA 13. (c) Nota: Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan terdahulu yang berkuat kuasa pada 1.

Lampiran B TABURAN MARKAH SECARA UMUM KRITERIA KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 – KHAS C Gred Pensyarah Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan KRITERIA Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara Jumlah Peratusan (100%) Layak Memohon DS45 ke DS52 DS51/52 ke DS54 DS53/54 ke Khas C DS45 ke Khas C DS45 ke DS54 DS51/52 ke Khas C % 5 5 5 % 5 5 5 % 50-60 40-50 20-30 % 20-30 30-40 40-50 % 6 6 12 % 4 4 8 % 100 100 100 % 75 75 80 5 5 20-30 40-50 12 8 100 80 5 5 5 5 30-40 20-30 40-50 40-50 6 12 4 8 100 100 75 80 51/53 – Lantikan 52/54 – Kenaikan Pangkat • Angka Ganjil – Lantikan • Angka Genap – Kenaikan Pangkat .

Untuk mendapatkan penilaian sahsiah yang adil. penilaian perlu dibuat oleh Penilai I dan Penilai II. seseorang calon perlu memperoleh purata 4% dan ke atas untuk layak dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Penapis UDM.Lampiran C TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI BAGI KRITERIA SAHSIAH Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aspek Sahsiah Iltizam/komitmen terhadap profesyen Bertanggungjawab terhadap tugasan/kerja/amanah Daya fikir dan kematangan Kesediaan menyumbang idea dan tenaga Keterlibatan/kerjasama dalam aktiviti-aktiviti tambahan Jabatan/ Fakulti/Universiti Hubungan dengan Ketua Jabatan Hubungan dengan rakan sekerja Daya inisiatif Kerapian/kekemasan rupa diri Kepatuhan kepada arahan Semangat patriotisme/kebangsaan Keikhlasan/Kejujuran/Humiliti Ketrampilan Komunikasi Kesediaan menerima teguran Kestabilan emosi Jumlah Jumlah Keseluruhan Peratusan (x 5%) Skala pemarkahan • 1 = amat tidak baik 4 = baik 2 = tidak baik 5 = amat baik 3 = sederhana 1 2 3 4 5 Walaupun markah penilaian aspek-aspek sahsiah ialah 5% daripada keseluruhan penilaian. . Kaedah penentuan Penilai I dan Penilai II adalah sama dengan yang terpakai untuk Penilai dalam borang SKT.

g.Lampiran D KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS52 (PENSYARAH KANAN) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 Pengajaran (70%) CARA MENILAI Min 2 kursus setahun untuk pelajar pra siswazah (ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii. Hasil penerbitan dari tesis 30 PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 Penyeliaan (30%) 20 20 10 10 10 20 . Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv. Keberkesanan penyampaian iii.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. Kesediaan membantu pelajar v. Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e. Kualiti bahan pengajaran ii. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i.

polisi baru (bukan produk “tangible”) Kertas kerja dalam seminar/ persidangan peringkat kebangsaan Kertas dalam seminar/persidangan peringkat antarabangsa Buku seorang/bersama dalam bidang kepakaran Buku terjemahan seorang/ bersama Setiap bab buku ilmiah Buku (suntingan) Sebagai penilai kepada buku/kertas kerja/artikel dalam jurnal – non-citation indexed Sebagai penilai kepada artikel dalam jurnal – citation indexed Laporan/laporan teknikal/kertas kerja/seminar di peringkat fakulti/artikel @ rencana dalam media masa Monograf/modul pengajaran Artikel dlm jurnal – berwasit Penulisan yang mendapat pengiktirafan berbentuk anugerah Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa (anugerah.0-2.0 1.0 2.0 Penerbitan Jurnal 1.0 Pengiktirafan .0 5.0 2.0 Penerbitan Ilmiah 1. dll.0 1. medal.0 CARA MENILAI Ketua projek penyelidikan Penyelidikan bersama *Projek jika tiada VOT mesti mendaftar dengan RMC & ada hasil penerbitan Penyelidikan Produk (hasil daripada penyelidikan di atas) 2.) MARKAH 4.0 2.0 2.0-4.0 2. teori.0 1.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS52 (PENSYARAH KANAN) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA Penyelidikan dan Perundingan (30%) (mesti telah terlibat sebagai Ketua Projek Penyelidikan atau penyelidikan bersama) Minimum=4 6.0 PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN Paten Hakcipta Produk yang telah dikomersilkan Produk yang diiktiraf untuk mewakili universiti Penemuan.0 2. sijil.0 5.0 2.0 6.0-3.0 1.0 2.0 Hasil Penyelidikan (70%) (sekurangkurangnya 1 artikel telah diterbitkan dalam jurnal berwasit sebagai penulis utama) 5.

0 2.0 2.0 4.KRITERIA MARKAH 3.0 CARA MENILAI Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan Projek yang mendapat pengiktirafan dalam bentuk anugerah peringkat universiti (contoh: Anugerah Khas Naib Canselor – penyelidikan) Pelantikan oleh institusi lain sebagai pakar Markah bagi setiap surat pengiktirafan oleh pihak sekepakaran/Badan-badan profesional .

0 4.0 2.0 15.0 10.0 9 10 11 12 13 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 2.0 2. fakulti atau universiti Ketua Jabatan atau setaraf Penyelaras program akademik/ pengurusan Pengerusi/AJK/Ahli (Badan/pasukan petugas/felo kolej/persatuan pegawai di peringkat universiti) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar peringkat universiti/fakulti) Pengerusi/AJK/Ahli (Pasukan petugas di Jabatan) Anugerah yang diberikan oleh universiti/fakulti Anugerah feloship dari dalam/luar negara Ketua/Ahli Lembaga Editor Penerbitan Berkala atau laman web di peringkat universiti. MASYARAKAT DAN NEGARA (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA 1 2 3 4 5 CARA MENILAI Timbalan Naib Canselor Dekan.0 2.0 2.0 3.0 1 Bilangan Bilangan 4.0 1.0 2.0 KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI.0 3 4 5 Bilangan Bilangan Bilangan 1. fakulti atau setaraf Ahli/Penilai Lembaga Pengajian.0 10.0 6 7 8 Kepimpinan Akademik & Sumbangan Kepada Universiti Tahunan Tahunan Bilangan 10. Pengarah Institut atau Akademi ke atas Pengarah atau Pengetua Kolej Timbalan Dekan atau Timbalan Pengarah Institut atau Akademi Penyertaan aktiviti pelajar di peringkat jabatan.0 4.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS52 (PENSYARAH KANAN) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI.0 2.0 3.0 2 Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara dan Dunia Bilangan Bilangan 4.0 6 Bilangan 2. universiti atau fakulti Pemeriksa tesis Ph.0 2.0 6.D/Master/Projek Tahun Akhir Ijazah Pertama Khidmat profesional di peringkat universiti Jumlah Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat antarabangsa) Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat kebangsaan) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Antarabangsa) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Kebangsaan) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar kebangsaan atau antarabangsa) Pembentang ucaptama/Kertas kerja jemputan/Pengerusi sesi seminar kebangsaan atau antarabangsa Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan MARKAH 20.0 . MASYARAKA T DAN NEGARA 14 15 16 Bilangan Bilangan Bilangan 2.

0 1.0 11 12 13 Bilangan Bilangan Tahunan 2.0 9 Bilangan 2.0 2.0 10 Bilangan 2.D atau Master antarabangsa/kebangsaan atau Penilai Kenaikan Pangkat Prof Madya Penilai luar program akademik IPT antarabangsa/kebangsaan Jumlah Jumlah Besar Bilangan Bilangan MARKAH 2.0 .KRITERIA 7 8 CARA MENILAI Ceramah atau forum di peringkat antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat Kerajaan dan pertubuhan masyarakat di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Ahli badan penasihat swasta/industri antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat komuniti di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Penyertaan sukan di peringkat antarabangsa/kebangsaan Pingat kebesaran antarabangsa/ negara/negeri Ahli Lembaga Pengarah atau Wakil Tetap Universiti ke Institusi Kerajaan Penilai jurnal citation index/bukan citation index Penilai artikel dalam prosiding/penyelaras buku abstrak Chief Editor/editor buku prosiding Penilai luar tesis Ph.0 2.0 2.0 18 Bilangan 2.0 2.0 4.0 14 15 16 17 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 4.

Keberkesanan penyampaian iii. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan 3.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :1. Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51/52 (PENSYARAH KANAN) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 CARA MENILAI Min 2 kursus setahun untuk pelajar pra siswazah (ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e. Hasil penerbitan dari tesis Pengajaran (60%) 30 PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 Penyeliaan (40%) 20 20 10 10 10 20 . Kesediaan membantu pelajar v. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv.g. Keupayaan menyelia dan menilai tesis 2. Kualiti bahan pengajaran ii.

0 2.0 5.0 2.0 2.0 2.5 2.000 (bidang sains sosial) Melebihi RM 100.0 1.0 Penerbitan Ilmiah 1.0 2.000 (bidang sains) Sehingga RM 100.0 Produk (hasil drpd penyelidikan di atas) PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN Hasil Penyelidikan (70%) (telah menerbitan sekurangkurangnya 8 untuk bidang sains dan 6 artikel untuk bidang sains sosial dlm jurnal yng berwasit dgn 50% sebagai penulis utama) 2.0 Pengiktirafan .0 5.0 6.0-2.0 6.000 Melebihi RM 100.0 2. medal.0 2.0 1. sijil.0-3.0 1.) 1.0 1.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51/52 (PENSYARAH KANAN) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52) KRITERIA Penyelidikan (30%) (dimestikan telah mengetuai sekurangkurangnya 2 projek penyelidikan) Minimum= 8 markah MARKAH 4.0 1.0 2.0-4.0 Penerbitan Jurnal 1. polisi baru (bukan produk “tangible”) Kertas kerja dalam seminar/ persidangan peringkat kebangsaan Kertas dalam seminar/persidangan peringkat antarabangsa Buku seorang/bersama dalam bidang kepakaran Buku terjemahan seorang/ bersama Setiap bab buku ilmiah Buku (suntingan) Sebagai penilai kepada buku/kertas kerja/artikel dalam jurnal – non-citation indexed Sebagai penilai kepada artikel dalam jurnal – citation indexed Laporan/laporan teknikal/kertas kerja/seminar di peringkat fakulti/artikel @ rencana dalam media masa Monograf/modul pengajaran Artikel dalam jurnal – berwasit Penulisan yang mendapat pengiktirafan berbentuk anugerah Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa (anugerah.0 CARA MENILAI Ketua projek penyelidikan Penyelidik bersama *Projek jika tiada VOT mesti mendaftar dgn RMC & ada hasil penerbitan Sehingga RM 100.0 2.0 5.5 2. teori. dll.0 Penyelidikan 1.000 (bidang sains sosial) Dibiayai oleh agensi luar negara/agensi multinasional Dibiayai oleh agensi luar Paten Hakcipta Produk yang telah dikomersilkan Produk yang diiktiraf oleh universiti Penemuan.

0 2.0 4.KRITERIA MARKAH 3.0 CARA MENILAI Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan Projek yang mendapat pengiktirafan dalam bentuk anugerah peringkat universiti (contoh: Anugerah Khas Naib Canselor – penyelidikan) Perlantikan oleh institusi lain sebagai pakar Markah bagi setiap surat pengiktirafan oleh pihak sekepakaran/Badan-badan profesional .0 2.

0 3.0 4.0 .0 3 4 5 Bilangan Bilangan Bilangan 2.0 1 Bilangan Bilangan 4. universiti atau fakulti Pemeriksa tesis Ph.0 2.0 10. fakulti atau setaraf Ahli/Penilai Lembaga Pengajian.0 10.0 10 11 12 13 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 2.0 KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI.0 4.0 4.D/Master/Projek Tahun Akhir Ijazah Pertama Khidmat profesional di peringkat universiti Jumlah Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat antarabangsa) Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat kebangsaan) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Antarabangsa) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Kebangsaan) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar kebangsaan atau antarabangsa) MARKAH 20. MASYARAKAT DAN NEGARA (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52) KRITERIA 1 2 3 4 5 CARA MENILAI Timbalan Naib Canselor Dekan.0 Kepimpinan Akademik & Sumbangan Kepada Universiti (80%) 9 Bilangan 2.0 2.0 15.0 2.0 2.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51/52 (PENSYARAH KANAN) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI.0 Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara dan Dunia (20%) 2 Bilangan Bilangan 4. fakulti atau universiti Ketua Jabatan atau setaraf Penyelaras program akademik/ pengurusan Pengerusi/AJK/Ahli (Badan/pasukan petugas/felo kolej/persatuan pegawai di peringkat universiti) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar peringkat universiti/fakulti) Pengerusi/AJK/Ahli (Pasukan petugas di Jabatan) Anugerah yang diberikan oleh universiti/fakulti Anugerah feloship dari dalam/luar negara Ketua/Ahli Lembaga Editor Penerbitan Berkala atau laman web di peringkat universiti.0 Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan 6 7 8 Tahunan Tahunan Bilangan 10. Pengarah Institut atau Akademi ke atas Pengarah atau Pengetua Kolej Timbalan Dekan atau Timbalan Pengarah Institut atau Akademi Penyertaan aktiviti pelajar di peringkat jabatan.0 3. MASYARAKA T DAN NEGARA 14 15 Bilangan Bilangan 2.0 4.0 16 Bilangan 2.0 2.

0 1.0 Bilangan Bilangan Tahunan 2.0 18 Bilangan 2.0 2.0 Bilangan Bilangan 2.D atau Master antarabangsa/kebangsaan atau Penilai Kenaikan Pangkat Prof Madya Penilai luar program akademik IPT antarabangsa/kebangsaan Jumlah Jumlah Besar Bilangan MARKAH 4.0 Bilangan 2.0 4.KRITERIA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CARA MENILAI Pembentang ucaptama/Kertas kerja jemputan/Pengerusi sesi seminar kebangsaan atau antarabangsa Ceramah atau forum di peringkat antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat Kerajaan dan pertubuhan masyarakat di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Ahli badan penasihat swasta/industri antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat komuniti di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Penyertaan sukan di peringkat antarabangsa/kebangsaan Pingat kebesaran antarabangsa/ negara/negeri Ahli Lembaga Pengarah atau Wakil Tetap Universiti ke Institusi Kerajaan Penilai jurnal citation index/bukan citation index Penilai artikel dalam prosiding/penyelaras buku abstrak Chief Editor/editor buku prosiding Penilai luar tesis Ph.0 2.0 .0 Bilangan 2.0 2.0 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 4.0 2.

Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i.g. Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i. Keberkesanan penyampaian iii. Kesediaan membantu pelajar v. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) . Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii.Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) . Hasil penerbitan dari tesis Pengajaran (40%) PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 Kuantiti : Wajaran 40 30 Penyeliaan (60%) 20 20 10 10 Kualiti : Wajaran 60 10 20 . Kualiti bahan pengajaran ii. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS53/54 (PROFESOR MADYA) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54) KRITERIA Kuantiti: Wajaran 30 MARKAH 30 20 20 20 20 20 Kualiti : Wajaran 70 CARA MENILAI Min 2 kursus 1 tahun untuk pelajar pra siswazah(ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e.

0 6.000 Sehingga RM 100.0 6.0 1.0 2.) 1.0 2.0 5.0-2.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS53/54 (PROFESOR MADYA) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54) KRITERIA Penyelidikan (30%) (dimestikan telah mengetuai sekurangkurangnya 2 projek penyelidikan) Minimum=20 MARKAH 4.0 2.0 1.0 Pengiktirafan .0 1.) Sehingga RM 100.000 Melebihi RM 100.0 Penerbitan Ilmiah 1.0 2.0 CARA MENILAI Ketua projek penyelidikan Penyelidik bersama *Projek jika tiada VOT mesti mendaftar dgn RMC & ada hasil (penerbitan.0 2.0 2.0 5. medal.5 2.0 1.0-4.0 Penerbitan Jurnal 1.0 Produk (hasil drpd penyelidikan di atas) Hasil Penyelidikan (70%) (selepas perlantikan kepada DS53/54 telah menerbitkan sekurangkurangnya 12 untuk bidang sains dan 8 artikel untuk bidang sains sosial dlm jurnal yng berwasit dgn 50% sebagai penulis utama serta menghasilkan satu buku asli dalam bidang kepakaran sebagai penulis utama) PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN 2..0 1.. sijil.0 5.0 2. dll.0 2.0 Penyelidikan 1.000 (bidang sains sosial) Dibiayai oleh agensi luar negara/agensi multinasional Dibiayai oleh agensi luar Paten Hakcipta Produk yang telah dikomersilkan Produk yang diiktiraf oleh universiti Kertas kerja dalam seminar/ persidangan peringkat kebangsaan Kertas dalam seminar/persidangan peringkat antarabangsa Buku seorang/bersama dalam bidang kepakaran Buku terjemahan seorang/ bersama Setiap bab buku ilmiah Buku (suntingan) Sebagai penilai kepada buku/kertas kerja/artikel dalam jurnal – non-citation indexed Sebagai penilai kepada artikel dalam jurnal – citation indexed Laporan/laporan teknikal/kertas kerja/seminar di peringkat fakulti/artikel @ rencana dalam media masa Monograph/modul pengajaran Artikel dlm jurnal – berwasit Penulisan yang mendapat pengiktirafan berbentuk anugerah Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa (anugerah.5 2.000 (bidang sains sosial) Melebihi RM 100.

0 4.0 3.0 2.0 2. Pelantikan oleh institusi lain sebagai pakar Markah bagi setiap surat pengiktirafan oleh pihak sekepakaran/Badan-badan profesional Projek perundingan yang mendapat pengiktirafan dalam bentuk anugerah .0 CARA MENILAI Projek yang mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan Projek yang mendapat pengiktirafan dalam bentuk anugerah peringkat universiti (contoh: Anugerah Khas Naib Canselor – penyelidikan).KRITERIA MARKAH 3.

0 2.0 14 15 Bilangan Bilangan 2. MASYARAKAT DAN NEGARA Kepimpinan Akademik & Sumbangan Kepada Universiti (80%) 9 Bilangan 2.0 3 4 Bilangan Bilangan 4.0 4. universiti atau fakulti Pemeriksa tesis Ph. MASYARAKAT DAN NEGARA (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53/54) KRITERIA 1 2 3 4 5 CARA MENILAI Timbalan Naib Canselor Dekan.0 3. Pengarah Institut atau Akademi ke atas Pengarah atau Pengetua Kolej Timbalan Dekan atau Timbalan Pengarah Institut atau Akademi Penyertaan aktiviti pelajar di peringkat jabatan.0 3.0 6.0 10.0 15.0 10.0 16 Bilangan 2.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS53/54 (PROFESOR MADYA) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI.0 4. fakulti atau universiti Ketua Jabatan atau setaraf Penyelaras program akademik/ pengurusan Pengerusi/AJK/Ahli (Badan/pasukan petugas/felo kolej/persatuan pegawai di peringkat universiti) Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar peringkat universiti/fakulti) Pengerusi/AJK/Ahli (Pasukan petugas di Jabatan) Anugerah yang diberikan oleh universiti/fakulti Anugerah feloship dari dalam/luar negara Ketua/Ahli Lembaga Editor Penerbitan Berkala atau laman web di peringkat universiti.0 KEPIMPINAN AKADEMIK DAN SUMBANGAN KEPADA UNIVERSITI.D/Master/Projek Tahun Akhir Ijazah Pertama Khidmat profesional di peringkat universiti Jumlah Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat antarabangsa) Pengerusi/AJK/Ahli biasa (Badan dan pengurusan profesional dan bukan profesional di peringkat kebangsaan) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Antarabangsa) Ketua/Ahli Lembaga Editor Jurnal (Kebangsaan) MARKAH 20.0 2.0 10 11 12 13 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 2.0 Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan 6 7 8 Tahunan Tahunan Bilangan 10.0 1.0 1 Bilangan Bilangan 4.0 Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara dan Dunia (20%) 2 Bilangan Bilangan 4.0 2.0 2.0 . fakulti atau setaraf Ahli/Penilai Lembaga Pengajian.

0 4.0 Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan 4.0 .D atau Master antarabangsa/kebangsaan atau Penilai Kenaikan Pangkat Prof Madya Penilai luar program akademik IPT antarabangsa/kebangsaan Jumlah Jumlah Besar Bilangan MARKAH 2.0 Bilangan 6.0 Bilangan Bilangan Tahunan 2.0 1.0 2.0 18 Bilangan 2.0 2.0 2.KRITERIA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CARA MENILAI Pengerusi/AJK/Ahli (Penganjur seminar kebangsaan atau antarabangsa) Pembentang ucaptama/Kertas kerja jemputan/Pengerusi sesi seminar kebangsaan atau antarabangsa Ceramah atau forum di peringkat antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat Kerajaan dan pertubuhan masyarakat di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Ahli badan penasihat swasta/industri antarabangsa/kebangsaan Ahli badan penasihat komuniti di peringkat antarabangsa/ kebangsaan Penyertaan sukan di peringkat antarabangsa/kebangsaan Pingat kebesaran antarabangsa/ negara/negeri Ahli Lembaga Pengarah atau Wakil Tetap Universiti ke Institusi Kerajaan Penilai jurnal citation index/bukan citation index Penilai artikel dalam prosiding/penyelaras buku abstrak Chief Editor/editor buku prosiding Penilai luar tesis Ph.0 Bilangan 2.0 Bilangan 2.0 Bilangan Bilangan 2.0 2.

KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 CARA MENILAI Min 2 kursus setahun untuk pelajar pra siswazah (ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e. Kualiti bahan pengajaran ii.g. Kesediaan membantu pelajar v. Hasil penerbitan dari tesis Pengajaran (70%) PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 30 Penyeliaan (30%) 20 20 10 10 10 20 .g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii. Keberkesanan penyampaian iii. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i. Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e.

g. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS45) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 CARA MENILAI Min 2 kursus 1 tahun untuk pelajar pra siswazah(ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e. Kesediaan membantu pelajar v. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii. Keberkesanan penyampaian iii. Kualiti bahan pengajaran ii. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv.g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii. Kebolehan membangunkan kurikulum Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e. Hasil penerbitan dari tesis Pengajaran (70%) PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 30 Penyeliaan (30%) 20 20 10 10 10 20 .

Kesediaan membantu pelajar v.g. Ketepatan tempoh masa disertasi disiapkan iii.KENAIKAN PANGKAT DARI JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51/52 (PENSYARAH KANAN) KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) TABURAN MARKAH DAN CARA MENILAI KRITERIA PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (Sumbangan dinilai semasa memegang jawatan Pensyarah Universiti Gred DS51/52) KRITERIA MARKAH 30 20 20 20 20 20 Pengajaran (40%) CARA MENILAI Min 2 kursus setahun untuk pelajar pra siswazah (ditentukan oleh jabatan) Pengajaran kursus siswazah Penilaian pengajaran oleh pelajar Penilaian rakan kesepakaran Inovasi kaedah pengajaran Produk yang berkaitan dengan pengajaran e. Kualiti bahan pengajaran ii. Kebolehan membangunkan kurikulum PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 30 30 Penyeliaan (60%) 20 20 10 10 10 20 Memenuhi min penyeliaan pelajar sarjana muda (ditentukan oleh jabatan) e. Perlaksanaan sistem penilaian yang teratur dan telus iv. Hasil penerbitan dari tesis .g Latihan Ilmiah/Latihan Industri Penyeliaan Siswazah MSc – Penyelia Utama (5 markah per pelajar) Ahli J/K (3 markah per pelajar) PhD – Penyelia Utama (7 markah per pelajar) Ahli J/K (5 markah per pelajar) Penyeliaan Projek Ilmiah tahun akhir Penyeliaan Laporan Latihan Industri Penilaian Penyeliaan oleh pelajar siswazah Laporan Panel Penilai Pembentangan Cadangan MSc/PhD Laporan prestasi pelajar MSc/PhD Bilangan selesai MSc/PhD Aspek yang dinilai :i. Keupayaan menyelia dan menilai tesis ii. Keberkesanan penyampaian iii. modul/buku/filem/monograf/poster/ makalah pengajaran/web pengajaran Aspek yang dinilai meliputi :i.

5 Sokong Tidak sokong 23 TAMAT 6 Kemukakan Laporan Penilaian Dekan/Pengarah kepada Jawatankuasa Penapis UDM untuk perakuan. 2 3 Semak dokumen permohonan yang diterima dengan peraturan-peraturan sedia ada. kepada 4 5 Terima laporan penilaian daripada Dekan/Pengarah. 3 4 Kemukakan dokumen permohonan Dekan/Pengarah untuk penilaian. 7 Layak Tidak layak 23 A TAMAT . permohonan kenaikan pangkat 1 2 Kemukakan surat makluman penerimaan permohonan kepada pemohon. 6 7 Jawatankuasa Penapis menimbang kelayakan calon dan mencadangkan nama Penilai Dalam dan Penilai Luar (jika ada).Lampiran E CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI BIL PROSES KERJA CARTA ALIR MULA 1 Terima dokumen daripada pemohon.

Terima laporan penilaian daripada Penilai Luar. 10 11 Terima laporan penilaian daripada Penilai Dalam. makluman status permohonan kepada 9 10 Kemukakan borang penilaian dan dokumen permohonan kepada Penilai Dalam yang dilantik.BIL PROSES KERJA CARTA ALIR A 8 Terima keputusan daripada Jawatankuasa Penapis UDM bersama-sama dengan nama Penilai Dalam dan Penilai Luar (jika ada). 16 17 Peraku Tidak peraku C B . 8 9 Kemukakan pegawai. 12 13 Sediakan surat gagal/penolakan jika tidak perakukan oleh Jawatankuasa Penapis UDM. Tidak peraku 13 Peraku 23 14 Kemukakan pegawai. makluman status permohonan kepada TAMAT 15 Kemukakan borang penilaian dan dokumen permohonan kepada Penilai Luar yang dilantik. 11 12 Kemukakan Laporan Penilaian daripada Penilai Dalam kepada Jawatankuasa Penapis UDM untuk perakuan. 14 16 15 17 Kemukakan Laporan Penilaian daripada Penilai Luar kepada Jawatankuasa Penapis UDM untuk perakuan.

BIL PROSES KERJA CARTA ALIR B C 13 23 18 Kemukakan pegawai. 21 22 Kemukakan keputusan permohonan kepada calon-calon. 19 20 Kemukakan dokumen permohonan Jawatankuasa Pemilih untuk urusan temuduga. kepada 20 21 Kemukakan keputusan Jawatankuasa Pemilih kepada Jawatankuasa Eksekutif / Lembaga Pengarah UDM untuk pengesahan. makluman status permohonan kepada TAMAT 18 19 Kemukakan dokumen pembayaran elaun Penilai Luar yang telah menilai kepada Jabatan Bendahari. 22 23 Simpan sesalinan dokumen-dokumen permohonan dan surat-surat yang berkaitan di dalam fail. 23 TAMAT .

Nama Pegawai No. 3. 6.LAMPIRAN 1 BORANG LAPORAN DEKAN/KETUA JABATAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI DAN PERKHIDMATAN PEGAWAI 1. 2. 4. . 5. Pengajaran : (Dinilai dari segi cara penyampaian. keberkesanan dan pencapaian matlamat tugas dan Universiti). Minat Terhadap Kerja : (Dinilai dari segi kecenderungan dan penghayatan terhadap tugas Pensyarah Universiti) 2. 3. Penyeliaan : (Dinilai dari segi kemajuan dan keberkesanan sebagai penyelia dan hasilnya). Kad Pengenalan Jawatan Sekarang/ Gred Tarikh Lantikan Jabatan/ Fakulti Jawatan Dipohon/ Gred BAHAGIAN B : LAPORAN DEKAN/PENGARAH/KETUA JABATAN Perkara-perkara Yang Dinilai :1.

Kehadiran di Persidangan : (Dinilai dari segi minat. sama ada sebagai Pengerusi/Pembantang Kertas Kerja dan sebagainya). . 6. Penerbitan : (Dinilai dari segi kekerapan menerbitkan buku/majalah/jurnal dan lain-lain. 5. 7. kekerapan menghadiri persidangan/seminar/kursus/bengkel. Perundingan : (Dinilai dari segi kebolehan dan sumbangannya sebagai perunding). Pengembangan : (Dinilai dari segi aktiviti pengembangan yang telah dijalankan dan kesannya). mutu penerbitan dan sumbangannya kepada bidang akademik dan masyarakat). 8. Penyelidikan : (Dinilai dari segi kemampuan sebagai penyelidik dan sumbangannya terhadap bidang akademik dan pembangunan masyarakat).4.

13. . penulisan dan pengajaran). 12. Kesediaan Menerima Tanggungjawab : (Dinilai dari segi kesediaan untuk menerima dan melaksanakan tanggungjawab dan tugas yang berlebihan dari semasa ke semasa). Kemahiran Bahasa Malaysia : (Dinilai dari segi kemahiran menggunakan Bahasa Malaysia dalam pertuturan. Potensi Masa Hadapan : (Dinilai dari segi kecenderungan dan sikap positif yang ditunjukkan kearah kemajuan kerja sebagai ahli akademik). mengurus dan memimpin dan sifat kepimpinan yang ada). Pengalaman Pentadbiran : (Dinilai dari segi kebolehan dalam mentadbir. 10. 11.9. Penilaian Rakan Sekerja : (Jika ada) (Dinilai dari segi pandangan dan tanggapan rakan-rakan sejawat terhadap kesesuaian pegawai ini untuk dinaikkan pangkat).

14. Lain-lain Ulasan Yang Ingin Dilaporkan : 15. Kesesuaian Untuk Dinaikkan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Kanan/ Profesor Madya/ Profesor (Sila nyatakan sama ada pegawai ini disokong atau tidak dan beri sebab. Tandatangan Dekan/Pengarah/Ketua Jabatan Nama Penuh Tarikh : __________________________________ : __________________________________ . jika ada).

6. 5. Tandatangan Penilai Dalam Nama Penilai Jabatan/ Fakulti Tarikh : : : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ . 4. 3.. 2.LAMPIRAN 2a BORANG PENILAI DALAM KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS52 (PENSYARAH KANAN) BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI PEGAWAI Nama Pemohon No. Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara JUMLAH MARKAH PENUH (%) 5 5 50-60 20-30 6 4 CATATAN 100% Markah Minimum = 75/100 …………………………………………………………. Kad Pengenalan Jabatan/ Fakulti Bidang : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ BAHAGIAN B : LAPORAN PENILAI DALAM BIL KRITERIA MARKAH (%) 1.

. 4.LAMPIRAN 2b BORANG PENILAI DALAM KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) *Perhatian: Untuk Kenaikan Pangkat dari Pensyarah Universiti Gred DS51/52 ke Gred DS54 Sahaja. Tandatangan Penilai Dalam Nama Penilai Jabatan/ Fakulti Tarikh : : : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ . Kad Pengenalan Jabatan/ Fakulti Bidang : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ BAHAGIAN B : LAPORAN PENILAI DALAM BIL KRITERIA MARKAH (%) 1. BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI PEGAWAI Nama Pemohon No. 6. Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara JUMLAH MARKAH PENUH (%) 5 5 40-50 30-40 6 CATATAN 4 Markah Minimum = 75/100 100% …………………………………………………………. 5. 3. 2.

6. Tandatangan Penilai Dalam Nama Penilai Jabatan/ Fakulti Tarikh : : : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ . Kad Pengenalan Jabatan/ Fakulti Bidang : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ BAHAGIAN B : LAPORAN PENILAI DALAM BIL KRITERIA MARKAH (%) 1. 3. BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI PEGAWAI Nama Pemohon No. 4. Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara JUMLAH MARKAH PENUH (%) 5 5 40-50 30-40 6 CATATAN 4 Markah Minimum = 75/100 100% …………………………………………………………..LAMPIRAN 2c BORANG PENILAI DALAM KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 (PROFESOR MADYA) *Perhatian: Untuk Kenaikan Pangkat dari Pensyarah Universiti Gred DS45 ke Gred DS54 Sahaja. 2. 5.

4. 3. Kelulusan Akademik Sahsiah Pengajaran dan Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Kepimpinan Akademik dan Sumbangan Kepada Universiti Sumbangan Kepada Masyarakat dan Negara JUMLAH MARKAH PENUH (%) 5 5 20-30 40-50 12 CATATAN 8 Markah Minimum = 80/100 100% ………………………………………………………….LAMPIRAN 2d BORANG PENILAI DALAM KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C (PROFESOR) BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI PEGAWAI Nama Pemohon No.. Tandatangan Penilai Dalam Nama Penilai Jabatan/ Fakulti Tarikh : : : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ . 6. 2. 5. Kad Pengenalan Jabatan/ Fakulti Bidang : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ : ____________________________________ BAHAGIAN B : LAPORAN PENILAI DALAM BIL KRITERIA MARKAH (%) 1.

Research results based on documentary materials: . Name of Candidate I/C Number Current Position/ Grade Department/ Faculty Main Field of Interest Position Applied SECTION B : EVALUATION PART I: ASSESSOR’S EVALUATION OF THE CANDIDATE’S: 1. Academic performance in terms of qualifications obtained: 2. 6. 3. 4.LAMPIRAN 3 EXTERNAL ASSESSOR’S REPORT ON A CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE POST OF PROFESSOR/ ASSOCIATE PROFESSOR SECTION A : PERSONAL INFORMATION 1. 2. 5.

if possible in research: .3. Forecast of candidate’s potential development. Research results based on other opportunities for observation: 4. List of publications: 5.

g.). co-worker in the laboratories. (b) Period of acquaintance: (c) Kinship (if any): (d) Nil. etc. casual acquaintance at conference. If personally acquainted with the candidate. teacher. if not acquainted: .6. Academic standing in his/ her main field of interest: General Remarks: PART II: ASSESSOR’S POSITION VIS-A-VIS THE CANDIDATE: 1. supervisor. please state : (a) Nature of relationship (e.

then the Assessor should indicate this: General Remarks: (Overall assessment and suitability for promotion. Taking all into consideration.2. If the field of interest is significantly sub-divided into several branches of study and the branch followed by the candidate is different from the main field of interest of the Assessor. comment on the Candidate’s suitability for promotion to the post of Professor/ Associate Professor. In areas where there are several differing schools of thought and where this is relevant.) Signature :_________________________________________________ Name of Assessor Name of Institution Date :_________________________________________________ :_________________________________________________ :_________________________________________________ . the Assessor should indicate the difference between his school and that of the candidate: 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful