Ayat-Ayat Tentang Kebaikan Dan Kejahatan Surah Al-An¶am ayat 160

Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan). Penafsirannya : Penilaian dan pelipatan ganda itu tentunya kembali kepada Allah swt. Di sisi lain tidak hanya terbatas pada sepuluh kali lipat, tetapi bias melebihinya, sebagaimana diisyaratkan dalam surah al-Baqarah ayat 261 yaitu Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orangorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Kemudian yang perlu diingat lagi yaitu, kemurahan ilahi akan diperoleh juga jika kejahatan yang telah direncanakan dibatalkan oleh kesadaran seseorang tersebut. Surah An-Nisa ayat 79

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Penafsirannya : Ayat ini menegaskan sisi upaya manusia yang berkaitan dengan sebab akibat. Hokumhukum alam dan kemasyrakatan cukup banyak dan beraneka ragam, dampak baika dan dampak buruk setiap gerak dan tindakan telah ditetapkan Allah swt melalui hukum tersebut. Manusia diberi kemampuan memilah dan memilih, dan masing-masing akan mendapatkan hasil pilihannya. Allah sendiri melalui 

Surah Hud Ayat 114

adap[un dosa besar maka ia membutuhkan ketulusan dalam bertaubat. Surah Al-Hijr ayat 39-40 .Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Penafsirannya : Dalam ayat ini mengajak kita melaksanakan shalat dengan teratur dan benar sesuai ketentuan. Perbuatan-perbuatan baik seperti shalat. tapi mereka masih saja berbohong.yakni pada hari kiamat nanti. ingatlah pada hari yang di waktu itu dihimpunkan mereka semua secara paksa dan dalam keadaan hina. maka suatu ketika mereka pasti akan menyesal. dan sunah-sunnahnya pada dua tepi siang. hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka semuanya kemudian Kami berkata kepada orang-orang musyrik: "Di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan (sekutu-sekutu Kami)?" Penafsirannya : Kalaupun di dunia ini mereka belum merasakan akibat penganiayaan itu. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Karena itu dan ingatlah . yakni perbuatanperbuatan yang buruk yang sulit dihindari manusia.zikir.mu kira dan akui secara lisan dan pengamalan sebagai sekutu-sekutu kamimintalah kepada mereka agar membantu dan menyelamatkanmu dari siksaan ini.istighfar dan aneka ketaatan lain dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang merupakan keburukan-keburukan. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.baik ahl kitab maupun kaum musyrikin serta aoa yang mereka persekutukan dengan Allah swt seperti berhala-berhala kemudian kami melalui para malaikat berkata kepada orang musyrik dimanakah semabahan kamu yang dahulu ka. atau subuh dan dhuhur dan asar dan dua bagian pada malam yaitu maghrib dan isya. keohiongan mereka terhadap Allah swt dalam kehidupan dunia ini. yaitu pagi dan petang. syarat. yang demikian itu dapat menyucikan jiwa dan mengalahkan kecenderungan nafsu untuk berbuat kejahatan. Surah Al-An¶am ayat 22 Dan (ingatlah). Yang sungguh anehnya lagi bahwa di hari yang terbukanya semua tabir . rukun.

oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi. Kecuali hamba-Mu yang ikhlas dan tulus beribadah kepada-Mu. maka pasti aku akan memperindah bagi mereka yakni menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat serta segala macam aktivitas di bumi yang mengalihkan mereka dari pada pengabdian-Mu. Ayat-Ayat Tentang Masyarakat Surah Al-Hujurat ayat 11-13 Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita- . dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.Iblis berkata: "Ya Tuhanku. Penafsirannya : Setelah Allah swt menyampaikan bahwa iblis akan termasuk mereka yang ditangguhkan hidupnya hingga waktu tertentu ia berkata: tuhanku disebabkan oleh penyesatan-Mu terhadap diriku yakni kutukan-Mu terhadapku hingga hari kemudian. kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka".

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Penafsirannya : .Ra du ayat 11 Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. mereka menjaganya atas perintah Allah. karena ini dapt menyebabkan merusak ketentraman dan Kenyamanan hidup bermasyarakat. Kemudian ayat selanjutnya melarang kita untuk berprasangka buruk kepada yang lain. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. sedang maksudnya adalah orang lain. Redaksi tersebut dipilih untuk mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan bagaimana seseorang merasakan bahwa penderritaan dan kehinaan yang menimpa orang lain menimpa pula dirinya sendiri. Penafsirannya : Ayat dia atas melarang melakukan al lamz terhadap diri sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. maka tak ada yang dapat menolaknya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. maka mereka itulah orang-orang yang lalim. Hai manusia. di muka dan di belakangnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. jauhilah kebanyakan dari prasangka.Hai orang-orang yang beriman. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum. Surah Ar. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat.

memang boleh saja perubahan bermula dari seorang . mereka juga makhluk rohani yang terpokok dalamnya segala persoalan. dan masa mendatang. Pemeliharaan Allah terhadap setiap jiwa tidak terbatas pada tersedianya sarana dan prasarana kehidupan .Pada setiap diri manusia itu terdapat malikat-malaikat yang mengikuti mereka yang menjaganya dan memeliharanya dari gangguan apapun yang dapat menghalangi tujuan penciptaannnya. seperti air. tentang hokum-hukum masyarakast . Penafsirannya : Ada beberapa hal yang harus digaris bawahi dari ayat ini. menyangkut keEsaan-Nya dan sifat-sifat-Nya yang sempurna lagi kebijaksanaanNya padahal Dia adalah tuhan kami dan dan tuhan kamu. Surah Al-Baqarah Ayat 139 Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah.udara. hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. hanya . katakanlah . dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.matahari dan sebagainya. bagi kami amalan kami. Dan apabila ada kejadian-kejadian itu disebut sunnatullah. yaitu ayat ini berbicara tentang perubahan social yang berlaku bagi masyrakat masa lalu hingga masa kini. apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah. padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Penafsirannya : Ayat ini memerintahkan nabi Muhammad saw . Manusia juga bukan sekedar jasmani akan tetapi. Karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosila tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia saja. dengan mengecam dan menolak sikap buruk mereka. yang ketika ia melontarkan dan menyebar luaskan idenya ia baru sendirian dan baru terjadi perubahan apabila ide yang disebarluaskannya menggelinding dalam masyarakat. itu disebut dengan inayyatullah. bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati. bukan menyangkut orang perorangan atau individu. Surah Al-Anfal ayat 53 Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum. dan apabila ada yang selamat dari kejadian tersebut. kita tidak dapat mengelak dari ketetapanNya .

Menrut sayyid qutub ketika ayat di atas menjelaskan islam itu damai. . Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.dia yang berwenang mangatur semuanya. ia satu system yang bertujuaan menaungi seluruh alam dengan anungannya yang berupa kedamaian dan cinta itu dan bahwa manusia dihimpn dibawah panji ilahi dalm kedudukansebagai saudara yang saling mencintai. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat-Ayat Tentang Hubungan Antar Agama Surah al Mumtahanah ayat 7-9 Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. walaupun keluarga kamu tidak melarang kamu menjalin hubungn dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari Negara kamu. Penafsirannya : Ayat di atas secara tegas menyebut nama yang maha kuasa dengan mengatakan : Allah yangmemerintahkan kamu bersikap tegas terhadap orang kafir. Dia juga yang akanmemberi ganjaran dan balasan atas segala perbuatan yang kita lakukan. Kita semua adalah hamba-hamba ciptaan-Nya. maka mereka itulah orangorang yang lalim. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. seta akidah cinta .

maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. mereka juga berusah agar nabi Muhammad saw megikuti keinginan-keinginan yang dilahirkan oleh hawa nafsu mereka. siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. yaudi. orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Kepada mereka disampaikan bahwa jaln guna meraih ridha Allah bagi mereka adalah dengan beriman kepada Allah. Surah Ali-Imran ayat 61 . Penafsirannya : Dalam ayat ini menje. dan tidak (pula) mereka bersedih hati. nasrani. mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka.asakan jalan keluar bagi mereka yang bermaksud memperbaiki diri yaitu seperti. hari kemudian dan beramal saleh. ini sejlan dengan kemurahan Allah yang selalu membukakan pintu bagi hambaNya yang insaf. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. muslim. orang-orang Yahudi. Selain mempertahankan keyakinannya kaum yahudi dan nasrani.hari kemudian dan beramal shaleh. Surah Al-Baqarah Ayat 62.120 Sesungguhnya orang-orang mukmin. Penafsirannnya : Pada ayat ini menjelaskanbukti bahwa orang yahudi dan nasrani tidak rela kecuali jika kaum muslimin mengikuti agama mereka. dan shabi in. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu.

Ayat Ayat Tentang Ibadah Surah Al. kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orangorang yang dusta. Walaupun sesudah datang ilmu kepadanya. Surah Al Kafirun Ayat 1-5 Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir. seperti masalah tuhan. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.Baqarah ayat 21 . Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. istri-istri kami dan istri-istri kamu. Sehingga yang menolak meminyta bukti tambahan maka pada hakikatnya dia bersikap kepala batu tidak berguna baginya bukti akliah tidak juga pengalaman sejarah. karena akidah merupkan inti dari sebuah agama tersebut. diri kami dan diri kamu. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku". karena itu dapat membuatnya menjadi musyrik karena telah menduakan Allah swt. Penafsirannya : Sejak awal surah ini sudah silih berganti menjelaskan tentang pembuktian kekeliruan kepercayaan trinitas.embandingkan adam dan isa as. Jadi umat islam tidak boleh menyembah selain Allah. maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anakanak kamu. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu). yang berakhir dengan m. sedemikian jelas dan gamblang bukti-bukti itu. Penafsirannya : Ayat dia atas dengan tegas menyatakan bahwa dalam masalah akidah tidak ada toleransi antar agama. bagi umat islam Allah adalah tuhan yang maha esa dan hanya Dia yang patut disembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.

si pengabdi tidak menganggap apa yang ada dalam genggamannya senagai miliknya akan tetapi sebagai milik siapa yang kepada-Nya dia mengabdi. (Itulah) agama yang lurus. Surah Lukman ayat 23-24 .whai nabi. agar kamu bertakwa. tidak memastikan sesuatu untuk dia laksanakan atau hindari kecuali dengan mengaitkannya dengan kehendak Allah. Penafsirannya : Ayat diatas bagaikan menyatakan stelah jelas bagimu. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.Hai manusia. maka pertahankanlah apa yang selam ini telah engaku lakukan. Surah Ar-Rum ayat 30 Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah). hadapkanlah wajahmu serta arahkan semua perhatianmu . pertama. Penafsirannya: Ibadah adalah sebuah bentuk kepatuhan dak ketundukan yang berpuncak pada sesuatu yang diyakini menguasai jiwa raga seseorang dengan penguasaan yang arti dan hakikatnya tidak terjangkau. Itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuiyakni tidak memiliki npengetahuan yang benar. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak ada perubahn pada ciptaan yakni fitrah Allah itu. sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. Tetaplah mempertahnakan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya yakni menurut fitrah itu. kedua segala aktiviotasnya merupakan perintah yang siapa dia mengabdi dan menjauhi larang-Nya.duduk persoalan . Ada tiga hal yang menandai seseorang mencapai hakikat ibadah. Ketiga. kepada agama yang disyariatkan Allah swt yaitu agam islam dalam keadaan lurus. Oleh karena itu ketundukan dan kepatuhan terhadap orang tua tidak bias dikatakan ibadah.

makar. Surah An-Nahlu ayat 79 . Ilmu yang dimaksud dalam ayat diatas bukan hanya ilmu agama .kedengkian. maka lapangkanlah. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu. maka berdirilah. karena Allah maha Mengetahui segala isi dada. apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis". kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke dalam siksa yang keras. Yakni berupaya sungguh-sungguh walu dengan memaksakan diri untuk member tempat untuk orang lain dalm majelis ilmu pengetahuan.dll. hanya keapada kamilah tempat kembeli mereka semua lalu kami beritakan mereka dan memberi balasan setimpal atas apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati. Maka karena itu janganlah kekafirannya menyedihkan hati dan menyita waktumu .baik amal lahiriyah dan bathiniyah. Penafsirannya : Ayat diatas masih merupakan tuntunan tentang akhlak yang berkaitan dengan perbuatan dalam suatu majlis. niscaya Allah akan meninggikan orangorang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hanya kepada Kami-lah mereka kembali. Penafsirannya: Ayat diatas menyatakan dan siapa yang kafir yang menutupi kebenaran dan keesaan Allah sswt tidak menyerahkan wajah kepada-Nyamaka sesungguhnya dia benar-benar tidak memiliki pegangan. tetapi ilmu apapun yang bermanfaat . niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar.Dan barang siapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. yakni hati seperti niat. Ayat Ayat Tentang Ilmu Pengetahuan Surah Al-Mujadalah Ayat 11 Hai orang-orang yang beriman.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. setelah ayat yang lalu menyinggung tentang ilmu dan anugerah-Nya. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. . supaya Dia menguji kamu. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Dia sendir tidak asa selainNya yang atas segala sesuatu tanpa kecuali maha kuasa. Tetapi pada pembuktian betapa kekuasaan hanya dalam genggaman Allah swt semata. Penafsirannya : Uraian ayat ini merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah swt. dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman. Yang menjadikan mati dan hidup. dan penekanan ayat ini tidak pada anugerah-Nya. adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Penafsirannya : Ayat ayat dia atas menjelaskan maha melimpah kebajikan lagi maha mantapdan langgeng wujud Allah dia yang ditangan-Nya sendiri segala kerjaan kekuasaan dan pengendalian urusan. Yaitu alat-alat untuk memperoleh pengetahuan. Surah Al-Mulk ayat 1-5 Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan. Maka lihatlah berulang-ulang. Karena itu agaknya sehingga ayat ini tidak dimulai dengan kata dan karena ayat yang lalu berbicara tentang limpahan anugerah ilahi kepada manusia.

Siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. dan siapa juga yang lebih buruk amalnya.Salah satu bukti kekuasaanya adalah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu yakni memperlakukan kamu perlakuan penguji untuk mengetahui di alam nyat setelah sebelumnya dia telah mengetahui di alam gaib. µ .