Ayat-Ayat Tentang Kebaikan Dan Kejahatan Surah Al-An¶am ayat 160

Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan). Penafsirannya : Penilaian dan pelipatan ganda itu tentunya kembali kepada Allah swt. Di sisi lain tidak hanya terbatas pada sepuluh kali lipat, tetapi bias melebihinya, sebagaimana diisyaratkan dalam surah al-Baqarah ayat 261 yaitu Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orangorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Kemudian yang perlu diingat lagi yaitu, kemurahan ilahi akan diperoleh juga jika kejahatan yang telah direncanakan dibatalkan oleh kesadaran seseorang tersebut. Surah An-Nisa ayat 79

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Penafsirannya : Ayat ini menegaskan sisi upaya manusia yang berkaitan dengan sebab akibat. Hokumhukum alam dan kemasyrakatan cukup banyak dan beraneka ragam, dampak baika dan dampak buruk setiap gerak dan tindakan telah ditetapkan Allah swt melalui hukum tersebut. Manusia diberi kemampuan memilah dan memilih, dan masing-masing akan mendapatkan hasil pilihannya. Allah sendiri melalui 

Surah Hud Ayat 114

yakni pada hari kiamat nanti. keohiongan mereka terhadap Allah swt dalam kehidupan dunia ini. adap[un dosa besar maka ia membutuhkan ketulusan dalam bertaubat. Surah Al-Hijr ayat 39-40 . Penafsirannya : Dalam ayat ini mengajak kita melaksanakan shalat dengan teratur dan benar sesuai ketentuan.mu kira dan akui secara lisan dan pengamalan sebagai sekutu-sekutu kamimintalah kepada mereka agar membantu dan menyelamatkanmu dari siksaan ini. Yang sungguh anehnya lagi bahwa di hari yang terbukanya semua tabir . syarat. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. yaitu pagi dan petang. atau subuh dan dhuhur dan asar dan dua bagian pada malam yaitu maghrib dan isya. yang demikian itu dapat menyucikan jiwa dan mengalahkan kecenderungan nafsu untuk berbuat kejahatan. tapi mereka masih saja berbohong. hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka semuanya kemudian Kami berkata kepada orang-orang musyrik: "Di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan (sekutu-sekutu Kami)?" Penafsirannya : Kalaupun di dunia ini mereka belum merasakan akibat penganiayaan itu. ingatlah pada hari yang di waktu itu dihimpunkan mereka semua secara paksa dan dalam keadaan hina. maka suatu ketika mereka pasti akan menyesal. rukun. Surah Al-An¶am ayat 22 Dan (ingatlah). Perbuatan-perbuatan baik seperti shalat.zikir.Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.istighfar dan aneka ketaatan lain dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang merupakan keburukan-keburukan.baik ahl kitab maupun kaum musyrikin serta aoa yang mereka persekutukan dengan Allah swt seperti berhala-berhala kemudian kami melalui para malaikat berkata kepada orang musyrik dimanakah semabahan kamu yang dahulu ka. yakni perbuatanperbuatan yang buruk yang sulit dihindari manusia. Karena itu dan ingatlah . dan sunah-sunnahnya pada dua tepi siang.

Iblis berkata: "Ya Tuhanku. maka pasti aku akan memperindah bagi mereka yakni menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat serta segala macam aktivitas di bumi yang mengalihkan mereka dari pada pengabdian-Mu. dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Penafsirannya : Setelah Allah swt menyampaikan bahwa iblis akan termasuk mereka yang ditangguhkan hidupnya hingga waktu tertentu ia berkata: tuhanku disebabkan oleh penyesatan-Mu terhadap diriku yakni kutukan-Mu terhadapku hingga hari kemudian. Kecuali hamba-Mu yang ikhlas dan tulus beribadah kepada-Mu. oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi. kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka". Ayat-Ayat Tentang Masyarakat Surah Al-Hujurat ayat 11-13 Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita- .

Kemudian ayat selanjutnya melarang kita untuk berprasangka buruk kepada yang lain. maka mereka itulah orang-orang yang lalim.Hai orang-orang yang beriman. sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. maka tak ada yang dapat menolaknya. karena ini dapt menyebabkan merusak ketentraman dan Kenyamanan hidup bermasyarakat. jauhilah kebanyakan dari prasangka. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan bertakwalah kepada Allah. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Redaksi tersebut dipilih untuk mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan bagaimana seseorang merasakan bahwa penderritaan dan kehinaan yang menimpa orang lain menimpa pula dirinya sendiri. mereka menjaganya atas perintah Allah. sedang maksudnya adalah orang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Hai manusia. Penafsirannya : Ayat dia atas melarang melakukan al lamz terhadap diri sendiri. Surah Ar. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat. Penafsirannya : . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.Ra du ayat 11 Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. di muka dan di belakangnya. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

katakanlah . Pemeliharaan Allah terhadap setiap jiwa tidak terbatas pada tersedianya sarana dan prasarana kehidupan . memang boleh saja perubahan bermula dari seorang . dan apabila ada yang selamat dari kejadian tersebut. Penafsirannya : Ayat ini memerintahkan nabi Muhammad saw . bagi kami amalan kami. dan masa mendatang. Karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosila tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia saja. seperti air. Penafsirannya : Ada beberapa hal yang harus digaris bawahi dari ayat ini. padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. yang ketika ia melontarkan dan menyebar luaskan idenya ia baru sendirian dan baru terjadi perubahan apabila ide yang disebarluaskannya menggelinding dalam masyarakat. itu disebut dengan inayyatullah. dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. bukan menyangkut orang perorangan atau individu. Manusia juga bukan sekedar jasmani akan tetapi. mereka juga makhluk rohani yang terpokok dalamnya segala persoalan. hanya . dengan mengecam dan menolak sikap buruk mereka. hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.Pada setiap diri manusia itu terdapat malikat-malaikat yang mengikuti mereka yang menjaganya dan memeliharanya dari gangguan apapun yang dapat menghalangi tujuan penciptaannnya.udara. yaitu ayat ini berbicara tentang perubahan social yang berlaku bagi masyrakat masa lalu hingga masa kini. Dan apabila ada kejadian-kejadian itu disebut sunnatullah. apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah. kita tidak dapat mengelak dari ketetapanNya . Surah Al-Baqarah Ayat 139 Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah. menyangkut keEsaan-Nya dan sifat-sifat-Nya yang sempurna lagi kebijaksanaanNya padahal Dia adalah tuhan kami dan dan tuhan kamu. bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati. tentang hokum-hukum masyarakast .matahari dan sebagainya. Surah Al-Anfal ayat 53 Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum.

Kita semua adalah hamba-hamba ciptaan-Nya. Ayat-Ayat Tentang Hubungan Antar Agama Surah al Mumtahanah ayat 7-9 Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan Allah adalah Maha Kuasa. maka mereka itulah orangorang yang lalim.dia yang berwenang mangatur semuanya. Penafsirannya : Ayat di atas secara tegas menyebut nama yang maha kuasa dengan mengatakan : Allah yangmemerintahkan kamu bersikap tegas terhadap orang kafir. walaupun keluarga kamu tidak melarang kamu menjalin hubungn dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari Negara kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menrut sayyid qutub ketika ayat di atas menjelaskan islam itu damai. seta akidah cinta . Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. . ia satu system yang bertujuaan menaungi seluruh alam dengan anungannya yang berupa kedamaian dan cinta itu dan bahwa manusia dihimpn dibawah panji ilahi dalm kedudukansebagai saudara yang saling mencintai. Dia juga yang akanmemberi ganjaran dan balasan atas segala perbuatan yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Surah Ali-Imran ayat 61 . dan shabi in. orang-orang Yahudi. yaudi. dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Kepada mereka disampaikan bahwa jaln guna meraih ridha Allah bagi mereka adalah dengan beriman kepada Allah.120 Sesungguhnya orang-orang mukmin. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. muslim. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". ini sejlan dengan kemurahan Allah yang selalu membukakan pintu bagi hambaNya yang insaf. nasrani. orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin.hari kemudian dan beramal shaleh. Surah Al-Baqarah Ayat 62. Penafsirannnya : Pada ayat ini menjelaskanbukti bahwa orang yahudi dan nasrani tidak rela kecuali jika kaum muslimin mengikuti agama mereka. Penafsirannya : Dalam ayat ini menje. siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. mereka juga berusah agar nabi Muhammad saw megikuti keinginan-keinginan yang dilahirkan oleh hawa nafsu mereka. hari kemudian dan beramal saleh.asakan jalan keluar bagi mereka yang bermaksud memperbaiki diri yaitu seperti. Selain mempertahankan keyakinannya kaum yahudi dan nasrani. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka.

Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku". seperti masalah tuhan. Penafsirannya : Sejak awal surah ini sudah silih berganti menjelaskan tentang pembuktian kekeliruan kepercayaan trinitas.embandingkan adam dan isa as. Walaupun sesudah datang ilmu kepadanya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat Ayat Tentang Ibadah Surah Al. istri-istri kami dan istri-istri kamu. kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orangorang yang dusta. yang berakhir dengan m. karena akidah merupkan inti dari sebuah agama tersebut. maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anakanak kamu.Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu). sedemikian jelas dan gamblang bukti-bukti itu. Penafsirannya : Ayat dia atas dengan tegas menyatakan bahwa dalam masalah akidah tidak ada toleransi antar agama. bagi umat islam Allah adalah tuhan yang maha esa dan hanya Dia yang patut disembah. diri kami dan diri kamu. Jadi umat islam tidak boleh menyembah selain Allah. Sehingga yang menolak meminyta bukti tambahan maka pada hakikatnya dia bersikap kepala batu tidak berguna baginya bukti akliah tidak juga pengalaman sejarah. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Surah Al Kafirun Ayat 1-5 Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir.Baqarah ayat 21 . karena itu dapat membuatnya menjadi musyrik karena telah menduakan Allah swt. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

maka pertahankanlah apa yang selam ini telah engaku lakukan. Surah Ar-Rum ayat 30 Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah). Penafsirannya: Ibadah adalah sebuah bentuk kepatuhan dak ketundukan yang berpuncak pada sesuatu yang diyakini menguasai jiwa raga seseorang dengan penguasaan yang arti dan hakikatnya tidak terjangkau. Tetaplah mempertahnakan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya yakni menurut fitrah itu. hadapkanlah wajahmu serta arahkan semua perhatianmu . tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. pertama. kedua segala aktiviotasnya merupakan perintah yang siapa dia mengabdi dan menjauhi larang-Nya. Surah Lukman ayat 23-24 . si pengabdi tidak menganggap apa yang ada dalam genggamannya senagai miliknya akan tetapi sebagai milik siapa yang kepada-Nya dia mengabdi. sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. Tidak ada perubahn pada ciptaan yakni fitrah Allah itu. Ketiga.Hai manusia. agar kamu bertakwa. (Itulah) agama yang lurus. Oleh karena itu ketundukan dan kepatuhan terhadap orang tua tidak bias dikatakan ibadah.duduk persoalan . Ada tiga hal yang menandai seseorang mencapai hakikat ibadah. Itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuiyakni tidak memiliki npengetahuan yang benar.whai nabi. tidak memastikan sesuatu untuk dia laksanakan atau hindari kecuali dengan mengaitkannya dengan kehendak Allah. Penafsirannya : Ayat diatas bagaikan menyatakan stelah jelas bagimu. kepada agama yang disyariatkan Allah swt yaitu agam islam dalam keadaan lurus. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.kedengkian. karena Allah maha Mengetahui segala isi dada. Yakni berupaya sungguh-sungguh walu dengan memaksakan diri untuk member tempat untuk orang lain dalm majelis ilmu pengetahuan. Maka karena itu janganlah kekafirannya menyedihkan hati dan menyita waktumu . kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke dalam siksa yang keras. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. tetapi ilmu apapun yang bermanfaat . Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.dll.Dan barang siapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. hanya keapada kamilah tempat kembeli mereka semua lalu kami beritakan mereka dan memberi balasan setimpal atas apa yang telah mereka kerjakan. lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu. Hanya kepada Kami-lah mereka kembali. apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis".baik amal lahiriyah dan bathiniyah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati. makar. Surah An-Nahlu ayat 79 . maka berdirilah. maka lapangkanlah. yakni hati seperti niat. Penafsirannya: Ayat diatas menyatakan dan siapa yang kafir yang menutupi kebenaran dan keesaan Allah sswt tidak menyerahkan wajah kepada-Nyamaka sesungguhnya dia benar-benar tidak memiliki pegangan. niscaya Allah akan meninggikan orangorang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat Ayat Tentang Ilmu Pengetahuan Surah Al-Mujadalah Ayat 11 Hai orang-orang yang beriman. Ilmu yang dimaksud dalam ayat diatas bukan hanya ilmu agama . Penafsirannya : Ayat diatas masih merupakan tuntunan tentang akhlak yang berkaitan dengan perbuatan dalam suatu majlis.

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Karena itu agaknya sehingga ayat ini tidak dimulai dengan kata dan karena ayat yang lalu berbicara tentang limpahan anugerah ilahi kepada manusia. Surah Al-Mulk ayat 1-5 Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan. . Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Yang menjadikan mati dan hidup. Penafsirannya : Uraian ayat ini merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah swt. setelah ayat yang lalu menyinggung tentang ilmu dan anugerah-Nya. Maka lihatlah berulang-ulang. Yaitu alat-alat untuk memperoleh pengetahuan. Tetapi pada pembuktian betapa kekuasaan hanya dalam genggaman Allah swt semata. Dia sendir tidak asa selainNya yang atas segala sesuatu tanpa kecuali maha kuasa. supaya Dia menguji kamu. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Penafsirannya : Ayat ayat dia atas menjelaskan maha melimpah kebajikan lagi maha mantapdan langgeng wujud Allah dia yang ditangan-Nya sendiri segala kerjaan kekuasaan dan pengendalian urusan. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah.Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. dan penekanan ayat ini tidak pada anugerah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman.

dan siapa juga yang lebih buruk amalnya. µ . Siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya.Salah satu bukti kekuasaanya adalah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu yakni memperlakukan kamu perlakuan penguji untuk mengetahui di alam nyat setelah sebelumnya dia telah mengetahui di alam gaib.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful