P. 1
Report Kajian Tindakan

Report Kajian Tindakan

|Views: 1,226|Likes:
Published by zairel74

More info:

Published by: zairel74 on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

Cepat Baca Didikku Sayang: Meningkatkan Kemahiran Membaca Suku Kata (KV)

Amir Shahrizal Bin Md. Sharif Sekolah Kebangsaan Ladang Bukit Sidim

1. ABSTRAK Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk meninjau masalah kelemahan penguasaan membaca Suku Kata KV dalam kalangan murid Kelas Pemulihan Khas. Kajian ini juga meliputi aspek-aspek seperti menentu atau memilih masalah, merancang langkah, melaksana langkah dan membuat refleksi. Dengan menggunakan kaedah pemerhatian, temubual, soal selidik dan Ujian Saringan KIA2M (Bahagian Lisan) secara tidak langsung dapat membantu melancarkan lagi kajian ini. Bagi memastikan kajian ini berjalan lancar, seramai 18 orang murid daripada Kelas Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Ladang Bukit Sidim telah dipilih bagi mendapatkan data yang berkaitan dengan kajian ini. Daripada analisis data yang diperolehi menunjukkan bahawa kebanyakkan murid-murid Kelas Pemulihan Khas ini tidak boleh menguasai sepenuhnya kemahiran membaca Suku Kata KV tetapi sekiranya mereka diberikan bimbingan dan didikan yang sewajarnya, mereka mampu menguasai kemahiran membaca Suku Kata KV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu Berdasarkan Ujian Saringan (Lisan) yang telah dijalankan ke atas muridmurid yang telah dicalonkan oleh guru kelas masing-masing ke Kelas Pemulihan Khas.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 2. Masalah yang dihadapi oleh murid-murid ini pasti akan berpanjangan sekiranya tindakan sewajarnya tidak diambil oleh pihak sekolah terutamanya Guru Kelas Pemulihan Khas. mereka juga gagal menyebut dengan betul Suku Kata KV apabila huruf vokal dan konsonan digabungkan. 2. Kebanyakan murid yang tidak boleh membaca di Kelas Pemulihan Khas ini biasanya mereka tidak dapat menguasai kemahiran Suku Kata KV dengan baik terutamanya dari segi ejaan dan sebutan Suku Kata KV. Untuk itu. saya dapati kebanyakan mereka tidak dapat menyebut huruf vokal dan konsonan dengan betul. menulis dan mengira dalam kalangan murid-murid Tahun 2 hingga Tahun 6 dapat diatasi atau dikurangkan.1 Latar Belakang Kajian Kelas Pemulihan Khas yang telah diwujudkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Kedah di Sekolah Kebangsaan Ladang Bukit Sidim merupakan suatu program yang dilaksanakan bagi memastikan masalah membaca. PENGENALAN 2. Melalui keputusan ujian ini juga. Kegagalan murid-murid tersebut dalam menguasai kemahiran asas ini secara tidak langsung telah menyebabkan mereka tidak boleh membaca. Selain itu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 . Guru Kelas Pemulihan Khas perlu mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi memastikan masalah ini benar-benar dapat diatasi dengan berkesan terutamanya ketika melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (p & p) di dalam kelas. saya dapati kegagalan mereka menguasai kemahiran asas ini telah menjadi penyebab utama mereka tidak boleh membaca.

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 3. 3. OBJEKTIF KAJIAN 3. v) Meningkatkan kebolehan murid-murid Pemulihan Khas menyebut suku kata kv dengan betul. iii) Meningkatkan kebolehan murid-murid Pemulihan Khas menyebut huruf dengan betul. iv) Meningkatkan kebolehan murid-murid Pemulihan Khas menyebut suku kata kv apabila huruf konsonan dan huruf vokal digabungkan.2 Objektif Khusus i) Meningkatkan kebolehan murid-murid Pemulihan Khas mengenal huruf konsonan. ii) Meningkatkan kebolehan murid-murid Pemulihan Khas mengenal huruf vokal.1 Objektif Am i) Membantu murid-murid Pemulihan Khas menguasai kemahiran membaca suku kata kv. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 .

Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada teknik penyampaian dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid Pemulihan Khas untuk berkomunikasi dan berfikir. pemulihan. Oleh itu. SOROTAN KAJIAN Kaedah atau strategi pengajaran dan pembelajaran bagi murid-murid Pemulihan Khas terutamanya pada peringkat sekolah rendah lebih menekankan penggabungjalinan. pengayaan. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan kebangsaan. dan penilaian.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 4. penyerapan. 5. RESPONDEN KAJIAN Kajian ini memfokuskan sasaran kepada 17 orang murid yang terlibat dengan Kelas Pemulihan Khas iaitu terdiri daripada 10 orang murid lelaki dan 7 orang murid perempuan dari Tahun 2 hingga Tahun 6. saya sebagai guru Pemulihan Khas akan menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid-murid tersebut. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 .

saya telah menggunakan borang soal selidik yang mempunyai skala likert.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 6. Diantaranya ialah: a) Pemerhatian. b) Soal Selidik Sepanjang kajian ini dijalankan. Kaedah ini saya jalankan untuk mendapatkan data berkaitan dengan tingkahlaku murid ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. KAEDAH KAJIAN Sepanjang kajian ini dijalankan saya telah menggunakan beberapa kaedah dalam mendapatkan dapat data-data yang berkaitan dengan kajian. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 . Kaedah ini saya gunakan bagi mendapatkan gambaran secara jelas tentang tahap penguasaan murid-murid Pemulihan Khas tersebut terhadap kemahiran suku kata kv. c) Temubual Melalui teknik ini saya dapat mengumpul data mengenai murid-murid tersebut terhadap proses pengajaran dan pembelajaran telah dijalankan dengan berpandukan instrumen yang telah disediakan.

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 7. 3 Amat Baik ) Tujuan Borang Soal Selidik ini digunakan ialah untuk mendapatkan maklumat dan maklum balas berkaitan dengan tingkahlaku murid-murid ketika berada di dalam kelas Pemulihan Khas. Selain itu saya juga telah menggunakan Borang Soal Selidik untuk mendapatkan maklumat dan maklum balas daripada murid-murid. 2 Baik . INSTRUMEN KAJIAN 7. 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 .2 Temubual Bersemuka Temubual ini dilaksanakan ke atas murid dengan tujuan untuk mendapatkan maklum balas berkaitan teknik pengajaran dan bahan bantu mengajar yang telah digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. 3.1 Borang Soal Selidik (Pemerhatian) Skala Likert : 1. ( 1 Kurang Baik. 2.

4 Ibu bapa murid-murid Pemulihan Khas kebanyakkannya tidak mengambil berat tentang pelajaran mereka.5 Murid mudah jemu terhadap pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kaedah lama. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 . 8. 8. murid-murid yang tidak boleh menguasai kemahiran suku kata kv mungkin disebabkan oleh teknik pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang digunakan oleh guru tidak sesuai dengan tahap kebolehan murid. 8.2 Selain itu.3 Alat atau bahan bantu mengajar yang tidak sesuai digunakan oleh guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran (p&p) dengan tahap kebolehan murid-murid tersebut boleh menyebabkan murid-murid gagal menguasai kemahiran tersebut iaitu kemahiran suku kata kv.1 Murid-murid yang masuk Kelas Pemulihan Khas kebanyakkannya terdiri daripada murid-murid yang tidak dapat menguasai kemahiran asas membaca iaitu kemahiran mengenal dan mengecam huruf-huruf vokal dan huruf konsonan.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 8. Apabila keadaan ini wujud sudah pasti murid-murid tersebut terpaksa bergantung harap kepada keupayaan diri sendiri (kebolehan sedia ada yang terhad) dan guru di sekolah semata-mata untuk memajukan diri dalam pelajaran (menguasai kemahiran suku kata kv). Oleh kerana mereka belum menguasai dengan baik kemahiran tersebut secara tidak langsung menyebabkan mereka tidak dapat menguasai kemahiran suku kata kv dengan baik. DAPATAN KAJIAN Hasil daripada kajian yang dijalankan saya dapati bahawa: 8. 8.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 . PELAKSANAAN TINDAKAN 9. Fungsi kad imbasan dan huruf-huruf yang diperbuat daripada plastik ini digunakan bagi membolehkan murid-murid mengenal. Contoh : a) Murid menyebut berulang kali huruf vokal dan konsonan dengan betul berdasarkan pada kad imbasan yang dipamerkan oleh guru. b) Murid-murid menyebut dengan betul sambil memegang dan merasai sendiri bentuk huruf vokal dan konsonan yang disebut berdasarkan huruf yang diperbuat daripada plastik tersebut.1 Penggunaan Kad Imbasan Dan Huruf-huruf Yang Diperbuat Daripada Plastik Bagi Huruf-huruf Vokal Dan Konsonan. mengecam dan merasai sendiri mengenai bentuk huruf-huruf tersebut dengan lebih terperinci.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 9. Penggunaan bahan-bahan tersebut telah menarik minat murid-murid tersebut untuk belajar dan sekaligus memberikan impak yang sangat baik terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik atau kaedah ini dilaksanakan bagi memudahkan murid-murid Pemulihan Khas mengenal dan mengecam huruf-huruf vokal dan konsonan tersebut dan menyebutnya dengan betul.

Contoh. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 . c) Murid-murid menyebut huruf-huruf konsonan dan vokal yang telah digabungkan sehingga menjadi suku kata kv yang dipamerkan oleh guru menerusi Perisian MS Power Point.2 Perisian MS Power Point. Bagi memastikan kajian ini berjalan lancar saya telah menggunakan Perisian MS Power Point dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) ketika kelas dijalankan. a) Murid-murid menyebut suku kata awalan iaitu suku kata kv berdasarkan gambar yang dipamerkan oleh guru menerusi Perisian MS Power Point.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 9. Kaedah ini dijalankan bagi menarik minat dan perhatian murid-murid terhadap objektif yang hendak disampaikan dan mudahkan murid-murid tersebut memahaminya. b) Murid-murid menyebut huruf konsonan dan vokal yang sedang dipamerkan oleh guru Perisian MS Power Point.

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 9. Sepanjang kajian ini dijalankan. Guru mengarahkan murid-murid supaya meletakkan suku kata awalan (suku kata kv ) pada gambar yang telah disediakan. Contoh: a) b) c) d) Guru mengarahkan murid-murid supaya menyusun huruf-huruf kecil dan besar mengikut urutan. Guru menyebut bunyi suku kata kv dan murid-murid mencari huruf konsonan dan vokal untuk digabungkan.3 Mengadakan Aktiviti-aktiviti Bertenaga Berkaitan Kemahiran Suku Kata KV. Guru megarahkan murid-murid supaya menyusun suku kata awalan (suku kata kv ) berdasarkan gambar. berdasarkan masa yang telah ditetapkan dengan baik dan sempurna akan diberi hadiah. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 . Maksud bertenaga yang saya maksudkan ialah aktiviti-aktiviti yang boleh mewujudkan persaingan atau pertandingan dalam kalangan murid-murid tersebut iaitu murid-murid yang berjaya menyiapkan kerja atau menang dalam latihan yang telah diberikan. saya juga telah mengadakan beberapa aktiviti-aktiviti yang bertenaga dan merangsang minda murid-murid tersebut.

b) Ujian Diagnostik Bacaan. Manakala ujian ini pula dilaksanakan untuk mengukur tahap pencapaian murid sepanjang kajian ini dilaksanakan. melalui cara ini juga saya menilai tahap pencapaian dan daerah kelemahan mereka terutamanya dalam kemahiran membaca. Dengan adanya ujian ini secara tidak langsung dapat memudahkan saya untuk mengajar mereka.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 9. Contoh: a) Ujian Pengamatan. Ujian ini perlu bagi memastikan kajian ini dapat berjalan lancar dan pengajaran dan pembelajaran (p & p) dapat disampaikan dengan berkesan. c) Ujian Lisan Penanda Aras Pencapaian Murid. Melalui ujian ini juga saya dapat menilai sejauhmanakah tahap keberkesanan teknik pengajaran dan pembelajaran (p&p) saya ketika mengajar. Objektif utama ujian ini dilaksanakan ialah untuk mengesan daerah kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 . Tujuan utama ujian ini dilaksanakan ialah untuk mengesan dan mengenalpasti murid-murid yang mempunyai masalah penglihatan.4 Mengadakan Ujian Lisan. Selain itu. Ujian Lisan ini dilaksanakan oleh saya kerana melalui ujian inilah saya dapat menilai sejauhmanakah keberkesanan teknik pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang telah saya jalankan ketika mengajar.

Guru perlu kreatif dalam menggunakan bahan-bahan bantu mengajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 10. saya sebagai seorang guru Kelas Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Ladang Bukit Sidim dan juga sebagai pengkaji yang menjalankan kajian tindakan ini. guru juga boleh mengadakan sesuatu permainan atau aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat dan merangsang minda mereka ketika pengajaran dan pembelajaran (p&p) dijalankkan . guru juga boleh menggunakan pendekatan memberi ganjaran atau hadiah kepada murid-murid tersebut sekiranya mereka berjaya menyiapkan atau melengkapkan sesuatu arahan atau kerja yang telah diberikan oleh guru dengan baik. Akhir sekali. bimbingan dan dorongan yang sewajarnya oleh guru yang terlibat. sentiasa memberi kerjasama kepada guru ketika kelas djalankan dan sentiasa berdisiplin ketika di dalam kelas. d) Seterusnya. berdasarkan kajian ini juga saya dapati pelbagai tindakan boleh diambil oleh guru yang terlibat bagi membantu murid-murid tersebut . saya dapati murid-murid Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Ladang Bukit Sidim ini sebenarnya boleh dipulihkan sekiranya mereka diberikan perhatian. saya harap saya dapat terus membantu. REFLEKSI TINDAKAN Melalui kajian yang saya jalankan ini. Selain itu. membimbing dan memulihkan murid-murid tersebut dari semasa ke semasa. Diharapkan kajian ini juga sedikit sebanyak dapat memberi input yang berguna kepada kita terutamanya guru yang mengajar Kelas Pemulihan Khas supaya menggunakan kaedah-kaedah yang telah digunakan oleh saya ketika ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 . memberi perhatian ketika belajar. Selain itu. Diantara tindakan-tindakan tersebut ialah: a) b) c) Guru menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang sistematik sebelum mengajar.

saya telah berjaya membantu mereka untuk menguasai kemahiran suku kata kv terutamanya dari segi ejaan suku kata kv. sebutan bunyi suku kata kv. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 . Melalui kaedah yang saya jalankan ini.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN menjalankan atau melaksanakan Program Cepat Baca Didikku Sayang.

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN RUJUKAN AL.2005.2002.Kota Kinabalu :Bahagian Teknologi Pendidikan. Temubual dengan Guru Pemulihan Khas . 10/8/2007 Temubual dengan Murid Pemulihan Khas . Kamus Dewan.1999.Kamus Dewan.Ramaiah.Huraian Sukatan Pelajaran Pemulihan Khas:Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Sumber Pendidikan Negeri Sabah. 20/8/2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 . Jurnal.Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Pusat Perkembangan Kurikulum. Kepimpinan Pendidikan:Cabaran masa kini.1996.Selangor:IBS Buku Sdn.

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN LAMPIRAN 1: BORANG KAJI SELIDIK (TEMUBUAL) Arahan : Sila baca pernyataan-pernyataan di bawah ini dan tandakan ( / ) pada nombor yang paling sesuai bagi menandakan tahap persetujuan anda mengikut skala berikut pada borang jawapan soal selidik murid yang dilampirkan. Tandakan ( √ ) pada ruangan yang disediakan. b) 1. Amat Baik ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 . Kurang Baik 2. 5. Ladang Bukit Sidim Guru Adakah kamu suka dengan guru yang mengajar kamu? Adakah kamu suka dengan penampilan / gaya guru kamu? Pengajaran Dan Pembelajaran Di dalam Kelas Adakah kamu suka / berminat untuk belajar di kelas pemulihan? Adakah kamu suka / berminat dengan cara guru kamu mengajar kamu? Adakah kamu melakukan aktiviti-aktiviti ketika belajar? Adakah kamu suka melakukan kerja rumah yang diberikan oleh guru? Adakah kamu berminat untuk melakukan lembaran kerja yang diberi oleh guru? Adakah kamu suka dengan bahan-bahan yang digunakan oleh guru ketika mengajar? Adakah kamu suka dengan cara guru kamu mengajar? Bilik Kelas Pemulihan Adakah kamu suka dengan Kelas Pemulihan Khas? LAMPIRAN 2: BORANG KAJI SELIDIK TINGKAH LAKU ( PEMERHATIAN ). 4. 2. 2 = Sederhana 3 = Berminat 4 = Amat Berminat 1 2 3 4 Soalan Soal Selidik Bersama Murid Kelas Pemulihan Khas SK. Skala: 1 = Tidak Minat Bil. a) 1. 7. c) 1. Baik 3. 3. 6. 2. 1.

Sebutan suku kata kv. 2. 3. 1. Sebutan huruf konsonan. Adakah ibu bapa kamu mengambil berat tentang pelajaran kamu? 4. 1. Tahap penguasaan sebutan huruf vokal. a. Tingkah Laku Murid Ketika Aktiviti Sedang Dijalankan Minat Tumpuan murid pada aktiviti. Tahap penguasaan sebutan huruf konsonan. 2.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN Bil. Adakah kamu suka ke sekolah? Kenapa (jelaskan)? 2. Adakah kamu suka ke kelas pemulihan? Kenapa (jelaskan)? 3. 1. Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Sebutan huruf vokal. 5. 6. Kefahaman Pemahaman murid terhadap arahan. 2. 4. Penyertaan murid. Kerjasama murid ketika aktiviti dijalankan. b. 7. 8. 1 2 3 LAMPIRAN 3: INSTRUMEN TEMURAMAH Temuramah Murid Kelas Pemulihan Khas Soalan-soalan yang dikemukakan ketika temuramah dijalankan: 1. Penguasaan Tahap pengecaman huruf yang telah dipaparkan. Tahap daya ingatan murid terhadap huruf. 3. Apakah pekerjaan ibu bapa kamu? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 . c. Pengamatan murid terhadap huruf yang dipaparkan.

Bagaimanakah kamu datang ke sekolah? 6.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 5. Adakah kamu mengulangkaji pelajaran di rumah? 7. Bagaimanakah keadaan kamu sebelum masuk ke kelas pemulihan? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->