P. 1
Pengukuran Produktiviti - Kertas Konsep

Pengukuran Produktiviti - Kertas Konsep

1.0

|Views: 496|Likes:
Published by Radziah Taris

More info:

Published by: Radziah Taris on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2015

pdf

text

original

1

PRODUKTIVITI DI MALAYSIA

1.0

Pengenalan

Kemajuan sesebuah firma pada dasarnya dilihat pada keuntungan yang dicatat melalui operasinya. Dari dahulu lagi, ukuran daripada segi kewangan digunakan bagi menilai prestasi firma. Ukuran kewangan seperti jualan, keuntungan, perbelanjaan, aset, pulangan atas pelaburan dan perolehan sesaham yang mewakili pengukuran wang sebenarnya hanya memberikan pandangan satu dimensi tentang aktiviti syarikat. Penggunaan petunjuk kewangan bertujuan memenuhi keperluan peraturan dan undang-undang syarikat. Walau bagaimanapun, penilaian prestasi yang dilihat dari sudut kewangan semata-mata kepada pembuat keputusan syarikat boleh diibaratkan seperti memberikan mereka satu set alat pengurusan yang tidak lengkap (Shaw, 1999).

Namun demikian, setelah kajian demi kajian dilakukan, penilaian prestasi menggunakan pengukuran produktiviti adalah satu ukuran tepat yang menunjukkan tahap pencapaian atau kecekapan sesebuah firma. Pengukuran produktiviti adalah berbeza-beza mengikut jenis firma.Menurut lhaami dan Wan Suryati (2008), dan produktiviti adalah satu istilah yang sukar untuk diiktiraf dan diukur khususnya dalam firma yang begitu beranika ragam Menurut asward (2008), produktiviti telah menjadi satu isu yang sering diketengahkan dan industri pembinaan tidak terlepas daripada merasai

2. The concept of Total Factor Productivity is defined as the ratio of unit output per unit input of labor and capital”. Traditionally productivity is measured using the ratio of unit output per unit input. Menurut Noorasiah Sulaiman dan Zakariah Abdul Rashid. productivity is known as Total Factor Productivity.0 Definisi Produktiviti . Pengukuran produktiviti yang dijelaskan oleh Taylor dan Davis adalah mengkhusus kepada produktiviti industri barangan. apart from estimating growth.2 Menurut Company manual Productivity Assestment (COMPASS). 2008). Sesebuah industri dianggap produktif sekiranya ia mencapai matlamatnya melalui penukaran input kepada output pada kos yang rendah. Secara kesimpulannya semakin produktif sesebuah organisasi. Wan Suryati. mereka mendefinisikan produktiviti adalah nisbah penghasilan output kepada penggunaan input. Produktiviti adalah satu ukuran kecekapan dan menurut Taylor & Davis (1997). “good productivity measurement can provide accurate estimation toward overall efficiency. “in analyzing productivity changes. Dengan itu produktiviti menggambarkan dua konsep utama iaitu keberkesanan dan kecekapan. If more than one input has been utilize.Secara tradisinya produktiviti industry barangan dinilai dengan cara menisbahkan unit output kepada unit input. semakin baiklah kedudukaan persaingannya kerana kos unitnya adalah lebih rendah (Ilhaamie. Produktiviti merupakan ukuran peringkat dalam proses. the more essential aspect is to identify the sources of growth in TFP”.

3 Produktiviti adalah satu istilah yang sukar diukur dan ditakrifkan. Pengukuran produktiviti perkhidmatan harus diterjemahkan dengan lebih meluas berbanding dengan yang tradisional. Menurut Bernolak (1997). 1998). Wan Suryati. 1979). Pandangan mereka seiring dengan pandangan Quenay (2005) yang menyatakan produktiviti adalah sesuatu yang sukar diukur dan ia dikatakan perkataan multi dimensi kerana takrifan produktiviti adalah berbeza mengikut situasi yang berlainan. we also increase productivity”. we increase productivity. Berbeza pula dengan produktiviti dalam konteks perkhidmatan. If produce more from the better goods from the same resources. produktiviti perindustrian ialah “how much and how well we produce the resourses used. 2008). Kebanyakan kajian berkenaan produktiviti adalah mengenai produktiviti barangan atau produk kilang. Shaw dan Capoor. . produktiviti merupakan satu keupayaan untuk memenuhi keperluan masyarakat dengan menggunakan bilangan input yang minimum. Walau bagaimanapun menurut Molseng dan Rostada (2001). Kualiti dimasukkan dalam analisis produktiviti operasi perkhidmatan (Gronross. Or if we produce the same from the lesser resources. Aspek kuantiti dan kualiti mesti dipertimbangkan dalam pengukuran produktiviti perkhidmatan (Vuorinen. 1990. 1996). khususnya dalam firma yang beranika ragam (Ilhaami. Produktiviti perkhidmatan menggunakan inputnya untuk menyediakan perkhidmatan dengan kualiti yang sepadan dengan jangkaan pelanggan (Jarvinen.

Zulkifly Osman dan Ishak Yussof yang mana telah membuktikan bahawa Terdapat tiga model umum Sistem Upah Berkait Produktiviti : (1) Model Keuntungan. taraf perkahwinan dan tempoh perkhidmatan adalah mempunyai hubungan signifikan dengan produktiviti kerja. upah adalah faktor yang berhubung secara langsung dengan produktiviti. tanah. (2) Model Produktiviti. galakan upah hanya diberikan jika keuntungan firma mencecah paras yang telah ditetapkan. sikap dan demografi seorang individu boleh melahirkan gelagat yang boleh mempengaruhi produktiviti kerja.4 Selain digunakan bagi mengukur kecekapan kilang dan kualiti perkhidmatan. Ia seperti mana kajian Mohd Shukri. kajian tentang produktiviti firma-firma lain turut mula mendapat perhatian. antaranya kajian terhadap produktiviti Institut Pengajian Tinggi (IPT) dan produktiviti hospital. Kadar galakan upah ini ditentukan berdasarkan kepada formula perkongsian keuntungan. Menurut kajian Ilhaamie Abd. Ia merupakan aset paling penting berbandingkan dengan modal. individu merupakan salah satu aset yang diperlukan bagi menghasilkan produktiviti kerja. Dalam Model Produktiviti. jabatan dan individu pekerja. umur. Walaubagaimanapun. faktor jantina. . dan (3) Model Gabungan Keuntungan-Produktiviti.0 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktiviti 1 Menurut kajian Illhaami Abd. Ghani dan Wan Suryati Wan Ahmad. Justeru. 3. Ghani dan Suryati Wan Ahmad (2008). firma mewujudkan sistem pengukuran produktiviti yang boleh digunapakai pada semua peringkat keseluruhan firma. Dalam Model Keuntungan. bangunan dan sebagainya.

the more responsive they will be. Kesihatan fizikal dan mental juga adalah penting dalam memastikan pekerja menjadi produktif. 2007). tahap pendidikan juga berhubungkait dengan tahap produktiviti seseorang pekerja. is a significant determinant in boosting productivity. Menurut mereka “Education. Individual ability to innovate and produce is much more possible for educated workers”. Pekerja yang sihat dan tidak mempunyai masalah kesihatan lebih menjamin keproduktifan sesebuah firma berbanding dengan pekerja yang mempunyai masalah kesihatan. because it is a signalling or screening device that is necessary to enable promotion or career development.5 Berkaitan dengan sikap dan demografi individu. though less directly. Pelbagai faktor yang mampu mempengaruhi produktiviti. Kesihatan pekerja dan produktivitiadalah berhubung secara positif (Md Safian . The more advanced their education. sikap dan demografi. for some sets of workers. daripada kajian Mohd Hanizun (2003) telah merumuskan beberapa faktor utama . Pendidikan mempunyai hubungan signifikan kepada sesetengah kumpulan pekerja. Semakin lewat pekerja tiba di tempat kerja. Others confirm that their productivity is principally related to education. maka semakin tidak produktif pekerja tersebut. bagi pembinaan pula. The significance of education can be recognised by considering that workers’ ability to absorb new instructions or to understand advanced technology is determined by their education. serta kelewatan pekerja hadir ke tempat kerja. Danny Lee (2007) dalam kajiannya menyatakan bahawa faktor kelewatan pekerja hadir ke tempat kerja turut mempengaruhi produktiviti sesebuah firma. Menurut kajian Endang dan Zamroni (2009). Selain upah.

Kecekapan penyelia tapak .Perancangan kerja c. iaitu: A.Kelewatan pemeriksaan kerja-kerja sempurna yang telah dilaksanakan f.Pasukan projek b.Penjadualan kerja d.Ciri-ciri pengurusan a.6 yang mempengaruhi produktiviti sector pembinaan.Keperluan reka bentuk B.Di tapak bina : a.Keadaan tapak bina b.Jalan masuk ke tapak bina d.Pengawalan pelaksanaan aktiviti pembinaan e.Saiz projek c.

Kecukupan maklumat berkaitan d.Kerosakan jentera c.Kesukaran pengambilan penyelia tapak C.Urutan kerja e.Pengalaman bekerja b.7 g.Pendidikan secara formal d.Cirri-ciri tenaga kerja a.Ketidakhadiran pekerja .Kesesakan f.Ciri-ciri pengurusan tapak bina dan sumber a.Penyelarasan kerja sub-sub kontraktor g.Latihan yang telah dihadiri c.Pihak kontraktor tidak membuat pembayaran kredit kepada pembekal D.Ketersediaan bahan-bahan binaan b.

8 e.Kekerapan perubahan bilangan pekerja h.Krisis ekonomi semasa e- Aspek penyelidikan dan pembangunan 4.Ketidakseragaman kadar upah i.0 Pengukuran Produktiviti .Masalah komunikukasi g.Pemberhatian bekerja mengikut kehendak sendiri f.Keadaan kelembapan diluar jangkaan c- Arahan perubahan d.Gangguan dalam melaksanakan sesuatu kerja j.Ciri-ciri persekitaran luaran a- Keadaan suhu diluar jangkaan b.Masalah moral para pekerja E.

2 Produktiviti Hospital Kerajaan i) Menurut Dean (1987). manakala input pula merujuk kepada jumlah keseluruhan sumber hospital yang mana merupakan pelaburan langsung mahupun tidak langsung. 4. Strum dan Huang (1987) pula telah mencadangkan produktiviti diukur menggunakan indikator yang lebih meluas iaitu . 4.1 Produktiviti Kilang Barangan Produktiviti kilang barangan dikira dengan mengikut takrifan asal produktiviti iaitu nisbah output kepada input. ii) Serway. Beliau mendefinisikan output bagi hospital ialah kuantiti dan kualiti ouput yang dikeluarkan hospital. Walau bagaimanapun.9 Secara tradisinya produktiviti diukur dengan menisbahkan unit output dengan unit input. produktiviti hospital diukur melalui nisbah output per input. pengukuran produktiviti adalah berbeza mengikut bidang yang diukur.

serta staff FTE kepada salary to adjusted patient days. ii) Memastikan objektif bagi kajian. iii) Sear (1992) yang mencadangakn tiga penisbahan perlu didaperolehi dalam mengukur produktiviti hospital iaitu staff FTE kepada jumlah katil. total operational expenses per nettotal income from patient days and productive FTE expenses per number of adjusted patiend days. iii) Mencipta satu ukuran untuk mengukur kecekapan dan keberkesanan sistem pengajian tinggi.10 fulltime equilavent (FTE) per adjusted occupied bed. terdapat 4 langkah penting untuk mengukur produktiviti dalam Institut Pendidikan Tinggi : i) Mengenal pasti unit-unit yang dianalisis (universiti. 4. jabatan akademik yang tertentu dan sebagainya).3 Produktiviti Institut Pengajian Tinggi Menurut Gates dan Stones (1997). jumlah jumlah waktu bekerja kepada adjusted patient days. .

4. Zainab. Pemboleh ubah yang akan digunakan untuk mengukur aset tetap. melalui kajiannya turut menyatakan bahawa produktiviti ilmiah adalah diukur melalui jumlah penulisan yang diterbitkan. indexed in terms of the number of papers published in professional journals in the field was the focus of this investigation. Manakala pemboleh ubah yang digunakan untuk mengukur kecekapan pengajaran pula ialah perbelanjaan bahan bacaan. M Cecil Smith. “Publication count is an indicator of research Productivity and is used to rank faculties and academic institutions”. Menurut Chan dan Norehan (2007). pelaburan pelajar dengan jawatan staf pentadbiran. Maka jumlah yang banyak dalam penyelidikan dan kajian adalah penting dalam sesebuah institusi pendidikan bagi meningkatkan produktiviti penyelidikan masing-masing. produktiviti pengajian tinggi dibahagi kepada dua bahagian iaitu kecekapan dalam aktiviti pentadbiran dan kecekapan dalam aktiviti pengajaran. Peggy A. produktiviti penerbitan bagi penulisan sesebuah institusi di Malaysia diukur melalui jumlah penulisan yang diterbitkan. Menurut mereka “the scholarly productivity of educational psychologists. Boisse. Stephen J. nisbah pelajar dengan PhD dan nisbah pelajar dengan jawatan staf akademik. nisbah kecekapan pentadbiran adalah kos operasi. Susan G.N. Menurut Narin and Hamilton(1996).11 iv) Menghubungkait matlamat dengan cara pengukuran yang telah dikenal pasti. Gallagher.4 Produktiviti Penyelidikan Menurut kajian Norhazwani Yazit dan A. Locke.” .

6. 5.0 Perbincangan Secara umumya setiap firma boleh diukur produktivitinya. 2001). Bagi negara Malaysia yang ekonominya sangat bergantung kepada eksport. produktiviti sektor kewangan diukur dengan cara menilai tahap kecekapan teknikal.5 Produktiviti Sektor Kewangan Bagi sektor kewangan pula. (Hazlina.0 Rumusan Persekitaran ekonomi dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu pasca krisis kewangan global 2008 menjadikan persaingan antara negara dan juga firma mempunyai daya saing menjadi semakin sengit. perubahan teknikal. Keadaan ini menjadikan produktiviti antara firma yang berlainan tidak praktikal untuk dibandingkan. dan produktiviti dikalangan syarikat kewangan di Malaysia menggunakan indeks Malmquist dan "Data Envelopment Analysis”. walaubagaimanapun. keadaan ini menuntut firma-firmanya . pengukuran produktiviti firma adalah berbeza-beza mengikut jenis firma.12 4. perubahan kecekapan.

Kajian mengenainya bukan sahaja menekankan kepada teknik-teknik pengukuran tetapi juga menumpukan kepada komposisi produktiviti. Kajian mengenai produktiviti terus menarik minat para penyelidik memandangkan kepentingan sumbangan produktiviti ke atas pertumbuhan ekonomi. Mengikut Dasar Pembangunan Negara Kedua. perkembangan sumber tenaga manusia mesti mempunyai polisi dan program yang dibentuk bagi meningkatkan atau memperbaiki kualiti masyarakat. Untuk mencapai matlamat wawasan 2020. Ketika ekonomi meleset pengekalan dayasaing dengan pengurangan pekerja akan mencetuskan ketidakstabilan sosio ekonomi yang akhirnya merugikan negara dan seterusnya firma sendiri. Tiada yang baru dengan syarat tersebut tetapi dalam konteks ekonomi yang tidak menentu ini kaedah pencapaiannya mestilah yang berdaya tahan terhadap perubahan pusingan ekonomi dari yang mengembang kepada yang meleset dan sebaliknya. Daya saing yang tinggi ini antara lain terletak kepada bagaimana produk dapat dikeluarkan pada kos yang kompetitif bersertakan kualiti yang tinggi. Oleh itu perlu dijalankan di tempat kerja program-program untuk peningkatan kualiti termasuklah program yang dapat meningkatkan produktiviti pekerja. inovasi dan kebolehan serta keupayaan dalam pengurusan teknologi baru akan ditentukan oleh kualiti sumber tenaga manusia itu sendiri. Persaingan.13 yang tinggi berbanding firma-firma negara lain. Pemahaman mengenai komponenkomponen yang terkandung dalam produktiviti dapat membantu penggubal dasar mengenal pasti punca ketidakcekapan sesebuah industri. . negara harus memberi tumpuan kepada sumber tenaga manusia. produktiviti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->