P. 1
Pengukuran Produktiviti - Kertas Konsep

Pengukuran Produktiviti - Kertas Konsep

1.0

|Views: 496|Likes:
Published by Radziah Taris

More info:

Published by: Radziah Taris on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2015

pdf

text

original

1

PRODUKTIVITI DI MALAYSIA

1.0

Pengenalan

Kemajuan sesebuah firma pada dasarnya dilihat pada keuntungan yang dicatat melalui operasinya. Dari dahulu lagi, ukuran daripada segi kewangan digunakan bagi menilai prestasi firma. Ukuran kewangan seperti jualan, keuntungan, perbelanjaan, aset, pulangan atas pelaburan dan perolehan sesaham yang mewakili pengukuran wang sebenarnya hanya memberikan pandangan satu dimensi tentang aktiviti syarikat. Penggunaan petunjuk kewangan bertujuan memenuhi keperluan peraturan dan undang-undang syarikat. Walau bagaimanapun, penilaian prestasi yang dilihat dari sudut kewangan semata-mata kepada pembuat keputusan syarikat boleh diibaratkan seperti memberikan mereka satu set alat pengurusan yang tidak lengkap (Shaw, 1999).

Namun demikian, setelah kajian demi kajian dilakukan, penilaian prestasi menggunakan pengukuran produktiviti adalah satu ukuran tepat yang menunjukkan tahap pencapaian atau kecekapan sesebuah firma. Pengukuran produktiviti adalah berbeza-beza mengikut jenis firma.Menurut lhaami dan Wan Suryati (2008), dan produktiviti adalah satu istilah yang sukar untuk diiktiraf dan diukur khususnya dalam firma yang begitu beranika ragam Menurut asward (2008), produktiviti telah menjadi satu isu yang sering diketengahkan dan industri pembinaan tidak terlepas daripada merasai

Menurut Noorasiah Sulaiman dan Zakariah Abdul Rashid. The concept of Total Factor Productivity is defined as the ratio of unit output per unit input of labor and capital”. 2. productivity is known as Total Factor Productivity.0 Definisi Produktiviti . Secara kesimpulannya semakin produktif sesebuah organisasi. mereka mendefinisikan produktiviti adalah nisbah penghasilan output kepada penggunaan input. Produktiviti merupakan ukuran peringkat dalam proses. “in analyzing productivity changes. apart from estimating growth. Produktiviti adalah satu ukuran kecekapan dan menurut Taylor & Davis (1997). 2008). If more than one input has been utilize. Wan Suryati. Traditionally productivity is measured using the ratio of unit output per unit input. Sesebuah industri dianggap produktif sekiranya ia mencapai matlamatnya melalui penukaran input kepada output pada kos yang rendah.2 Menurut Company manual Productivity Assestment (COMPASS). Dengan itu produktiviti menggambarkan dua konsep utama iaitu keberkesanan dan kecekapan.Secara tradisinya produktiviti industry barangan dinilai dengan cara menisbahkan unit output kepada unit input. Pengukuran produktiviti yang dijelaskan oleh Taylor dan Davis adalah mengkhusus kepada produktiviti industri barangan. the more essential aspect is to identify the sources of growth in TFP”. “good productivity measurement can provide accurate estimation toward overall efficiency. semakin baiklah kedudukaan persaingannya kerana kos unitnya adalah lebih rendah (Ilhaamie.

Wan Suryati. Produktiviti perkhidmatan menggunakan inputnya untuk menyediakan perkhidmatan dengan kualiti yang sepadan dengan jangkaan pelanggan (Jarvinen. khususnya dalam firma yang beranika ragam (Ilhaami. 1990. we increase productivity. Menurut Bernolak (1997). Pandangan mereka seiring dengan pandangan Quenay (2005) yang menyatakan produktiviti adalah sesuatu yang sukar diukur dan ia dikatakan perkataan multi dimensi kerana takrifan produktiviti adalah berbeza mengikut situasi yang berlainan. produktiviti perindustrian ialah “how much and how well we produce the resourses used. Or if we produce the same from the lesser resources. 1996). 2008). we also increase productivity”. produktiviti merupakan satu keupayaan untuk memenuhi keperluan masyarakat dengan menggunakan bilangan input yang minimum. 1979). Kebanyakan kajian berkenaan produktiviti adalah mengenai produktiviti barangan atau produk kilang. Kualiti dimasukkan dalam analisis produktiviti operasi perkhidmatan (Gronross. Berbeza pula dengan produktiviti dalam konteks perkhidmatan. . 1998). Shaw dan Capoor. Pengukuran produktiviti perkhidmatan harus diterjemahkan dengan lebih meluas berbanding dengan yang tradisional.3 Produktiviti adalah satu istilah yang sukar diukur dan ditakrifkan. Walau bagaimanapun menurut Molseng dan Rostada (2001). If produce more from the better goods from the same resources. Aspek kuantiti dan kualiti mesti dipertimbangkan dalam pengukuran produktiviti perkhidmatan (Vuorinen.

Menurut kajian Ilhaamie Abd. sikap dan demografi seorang individu boleh melahirkan gelagat yang boleh mempengaruhi produktiviti kerja. Walaubagaimanapun. tanah. dan (3) Model Gabungan Keuntungan-Produktiviti. Ia merupakan aset paling penting berbandingkan dengan modal.0 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktiviti 1 Menurut kajian Illhaami Abd. Ghani dan Wan Suryati Wan Ahmad. upah adalah faktor yang berhubung secara langsung dengan produktiviti.4 Selain digunakan bagi mengukur kecekapan kilang dan kualiti perkhidmatan. 3. Ghani dan Suryati Wan Ahmad (2008). firma mewujudkan sistem pengukuran produktiviti yang boleh digunapakai pada semua peringkat keseluruhan firma. Dalam Model Produktiviti. (2) Model Produktiviti. taraf perkahwinan dan tempoh perkhidmatan adalah mempunyai hubungan signifikan dengan produktiviti kerja. individu merupakan salah satu aset yang diperlukan bagi menghasilkan produktiviti kerja. galakan upah hanya diberikan jika keuntungan firma mencecah paras yang telah ditetapkan. faktor jantina. Kadar galakan upah ini ditentukan berdasarkan kepada formula perkongsian keuntungan. Dalam Model Keuntungan. Zulkifly Osman dan Ishak Yussof yang mana telah membuktikan bahawa Terdapat tiga model umum Sistem Upah Berkait Produktiviti : (1) Model Keuntungan. jabatan dan individu pekerja. Justeru. kajian tentang produktiviti firma-firma lain turut mula mendapat perhatian. antaranya kajian terhadap produktiviti Institut Pengajian Tinggi (IPT) dan produktiviti hospital. . umur. Ia seperti mana kajian Mohd Shukri. bangunan dan sebagainya.

because it is a signalling or screening device that is necessary to enable promotion or career development. The significance of education can be recognised by considering that workers’ ability to absorb new instructions or to understand advanced technology is determined by their education. Semakin lewat pekerja tiba di tempat kerja. Individual ability to innovate and produce is much more possible for educated workers”. for some sets of workers. Menurut kajian Endang dan Zamroni (2009). bagi pembinaan pula. Pendidikan mempunyai hubungan signifikan kepada sesetengah kumpulan pekerja. sikap dan demografi. maka semakin tidak produktif pekerja tersebut. Danny Lee (2007) dalam kajiannya menyatakan bahawa faktor kelewatan pekerja hadir ke tempat kerja turut mempengaruhi produktiviti sesebuah firma. Menurut mereka “Education. daripada kajian Mohd Hanizun (2003) telah merumuskan beberapa faktor utama . 2007). serta kelewatan pekerja hadir ke tempat kerja. Kesihatan fizikal dan mental juga adalah penting dalam memastikan pekerja menjadi produktif. tahap pendidikan juga berhubungkait dengan tahap produktiviti seseorang pekerja. the more responsive they will be. Others confirm that their productivity is principally related to education. Kesihatan pekerja dan produktivitiadalah berhubung secara positif (Md Safian . The more advanced their education. Pelbagai faktor yang mampu mempengaruhi produktiviti. is a significant determinant in boosting productivity. Selain upah.5 Berkaitan dengan sikap dan demografi individu. Pekerja yang sihat dan tidak mempunyai masalah kesihatan lebih menjamin keproduktifan sesebuah firma berbanding dengan pekerja yang mempunyai masalah kesihatan. though less directly.

Kelewatan pemeriksaan kerja-kerja sempurna yang telah dilaksanakan f.Di tapak bina : a.6 yang mempengaruhi produktiviti sector pembinaan.Pengawalan pelaksanaan aktiviti pembinaan e.Ciri-ciri pengurusan a.Keadaan tapak bina b.Penjadualan kerja d.Kecekapan penyelia tapak .Keperluan reka bentuk B.Perancangan kerja c.Saiz projek c. iaitu: A.Pasukan projek b.Jalan masuk ke tapak bina d.

Penyelarasan kerja sub-sub kontraktor g.Kecukupan maklumat berkaitan d.Ciri-ciri pengurusan tapak bina dan sumber a.Cirri-ciri tenaga kerja a.Kesesakan f.Pengalaman bekerja b.7 g.Pihak kontraktor tidak membuat pembayaran kredit kepada pembekal D.Ketidakhadiran pekerja .Ketersediaan bahan-bahan binaan b.Kerosakan jentera c.Urutan kerja e.Latihan yang telah dihadiri c.Pendidikan secara formal d.Kesukaran pengambilan penyelia tapak C.

Kekerapan perubahan bilangan pekerja h.Ketidakseragaman kadar upah i.Gangguan dalam melaksanakan sesuatu kerja j.8 e.Pemberhatian bekerja mengikut kehendak sendiri f.Ciri-ciri persekitaran luaran a- Keadaan suhu diluar jangkaan b.Krisis ekonomi semasa e- Aspek penyelidikan dan pembangunan 4.Masalah komunikukasi g.0 Pengukuran Produktiviti .Masalah moral para pekerja E.Keadaan kelembapan diluar jangkaan c- Arahan perubahan d.

ii) Serway.2 Produktiviti Hospital Kerajaan i) Menurut Dean (1987). produktiviti hospital diukur melalui nisbah output per input. 4.1 Produktiviti Kilang Barangan Produktiviti kilang barangan dikira dengan mengikut takrifan asal produktiviti iaitu nisbah output kepada input. manakala input pula merujuk kepada jumlah keseluruhan sumber hospital yang mana merupakan pelaburan langsung mahupun tidak langsung. Beliau mendefinisikan output bagi hospital ialah kuantiti dan kualiti ouput yang dikeluarkan hospital. Strum dan Huang (1987) pula telah mencadangkan produktiviti diukur menggunakan indikator yang lebih meluas iaitu . Walau bagaimanapun. pengukuran produktiviti adalah berbeza mengikut bidang yang diukur. 4.9 Secara tradisinya produktiviti diukur dengan menisbahkan unit output dengan unit input.

iii) Mencipta satu ukuran untuk mengukur kecekapan dan keberkesanan sistem pengajian tinggi.10 fulltime equilavent (FTE) per adjusted occupied bed.3 Produktiviti Institut Pengajian Tinggi Menurut Gates dan Stones (1997). serta staff FTE kepada salary to adjusted patient days. jumlah jumlah waktu bekerja kepada adjusted patient days. ii) Memastikan objektif bagi kajian. total operational expenses per nettotal income from patient days and productive FTE expenses per number of adjusted patiend days. . iii) Sear (1992) yang mencadangakn tiga penisbahan perlu didaperolehi dalam mengukur produktiviti hospital iaitu staff FTE kepada jumlah katil. terdapat 4 langkah penting untuk mengukur produktiviti dalam Institut Pendidikan Tinggi : i) Mengenal pasti unit-unit yang dianalisis (universiti. jabatan akademik yang tertentu dan sebagainya). 4.

Menurut mereka “the scholarly productivity of educational psychologists. Locke. Zainab.4 Produktiviti Penyelidikan Menurut kajian Norhazwani Yazit dan A.” . Peggy A. indexed in terms of the number of papers published in professional journals in the field was the focus of this investigation. melalui kajiannya turut menyatakan bahawa produktiviti ilmiah adalah diukur melalui jumlah penulisan yang diterbitkan. nisbah kecekapan pentadbiran adalah kos operasi. produktiviti pengajian tinggi dibahagi kepada dua bahagian iaitu kecekapan dalam aktiviti pentadbiran dan kecekapan dalam aktiviti pengajaran. Boisse. Stephen J. pelaburan pelajar dengan jawatan staf pentadbiran. “Publication count is an indicator of research Productivity and is used to rank faculties and academic institutions”. Gallagher. nisbah pelajar dengan PhD dan nisbah pelajar dengan jawatan staf akademik. Menurut Chan dan Norehan (2007).11 iv) Menghubungkait matlamat dengan cara pengukuran yang telah dikenal pasti. Menurut Narin and Hamilton(1996). M Cecil Smith.N. 4. Manakala pemboleh ubah yang digunakan untuk mengukur kecekapan pengajaran pula ialah perbelanjaan bahan bacaan. Maka jumlah yang banyak dalam penyelidikan dan kajian adalah penting dalam sesebuah institusi pendidikan bagi meningkatkan produktiviti penyelidikan masing-masing. Susan G. Pemboleh ubah yang akan digunakan untuk mengukur aset tetap. produktiviti penerbitan bagi penulisan sesebuah institusi di Malaysia diukur melalui jumlah penulisan yang diterbitkan.

2001). Bagi negara Malaysia yang ekonominya sangat bergantung kepada eksport. produktiviti sektor kewangan diukur dengan cara menilai tahap kecekapan teknikal. pengukuran produktiviti firma adalah berbeza-beza mengikut jenis firma.12 4. (Hazlina. perubahan kecekapan. Keadaan ini menjadikan produktiviti antara firma yang berlainan tidak praktikal untuk dibandingkan. keadaan ini menuntut firma-firmanya .5 Produktiviti Sektor Kewangan Bagi sektor kewangan pula. 5.0 Perbincangan Secara umumya setiap firma boleh diukur produktivitinya. dan produktiviti dikalangan syarikat kewangan di Malaysia menggunakan indeks Malmquist dan "Data Envelopment Analysis”.0 Rumusan Persekitaran ekonomi dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu pasca krisis kewangan global 2008 menjadikan persaingan antara negara dan juga firma mempunyai daya saing menjadi semakin sengit. walaubagaimanapun. 6. perubahan teknikal.

perkembangan sumber tenaga manusia mesti mempunyai polisi dan program yang dibentuk bagi meningkatkan atau memperbaiki kualiti masyarakat. Ketika ekonomi meleset pengekalan dayasaing dengan pengurangan pekerja akan mencetuskan ketidakstabilan sosio ekonomi yang akhirnya merugikan negara dan seterusnya firma sendiri. negara harus memberi tumpuan kepada sumber tenaga manusia. Kajian mengenai produktiviti terus menarik minat para penyelidik memandangkan kepentingan sumbangan produktiviti ke atas pertumbuhan ekonomi. Kajian mengenainya bukan sahaja menekankan kepada teknik-teknik pengukuran tetapi juga menumpukan kepada komposisi produktiviti. . Tiada yang baru dengan syarat tersebut tetapi dalam konteks ekonomi yang tidak menentu ini kaedah pencapaiannya mestilah yang berdaya tahan terhadap perubahan pusingan ekonomi dari yang mengembang kepada yang meleset dan sebaliknya. Pemahaman mengenai komponenkomponen yang terkandung dalam produktiviti dapat membantu penggubal dasar mengenal pasti punca ketidakcekapan sesebuah industri. Oleh itu perlu dijalankan di tempat kerja program-program untuk peningkatan kualiti termasuklah program yang dapat meningkatkan produktiviti pekerja. inovasi dan kebolehan serta keupayaan dalam pengurusan teknologi baru akan ditentukan oleh kualiti sumber tenaga manusia itu sendiri. Untuk mencapai matlamat wawasan 2020. Mengikut Dasar Pembangunan Negara Kedua. Daya saing yang tinggi ini antara lain terletak kepada bagaimana produk dapat dikeluarkan pada kos yang kompetitif bersertakan kualiti yang tinggi. Persaingan.13 yang tinggi berbanding firma-firma negara lain. produktiviti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->