P. 1
STAIL PEMBELAJARAN

STAIL PEMBELAJARAN

|Views: 710|Likes:
Published by Nazir Aziz

More info:

Published by: Nazir Aziz on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

HUBUNGAN GAYA PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK : TINJAUAN DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN TAHUN PERTAMA

, UTM, SKUDAI, JOHOR.

ZUBAIDAH BEGAM BINTI MOHAMED ZAKARIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PSZ 19:16 9 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS▪
JUDUL:
HUBUNGAN GAYA PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK :TINJAUAN DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN TAHUN PERTAMA, UTM, SKUDAI, JOHOR.
SESI PENGAJIAN : 2006/2007

Saya:

ZUBAIDAH BEGAM BINTI MOHAMED ZAKARIA

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( √ ) SULIT TERHAD (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/ . Badan di mana penyelidikan dijalankan

TIDAK TERHAD Disahkan oleh

_____________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap : 34, JALAN LIM YEW LEONG, 83000 BATU PAHAT, JOHOR DARUL TAKZIM. Tarikh : 13 APRIL 2007

____________________________________ (TANDATANGAN PENYELIA)
PROF. MADYA SYED MOHD SHAFEQ BIN SYED MANSOR AL HABSHI

Nama Penyelia Tarikh : 13 APRIL 2007

CATATAN :

* Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. ■ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan Dan Kaunseling).”

Tandatangan

:

........................................................................... PROF. MADYA SYED MOHD SHAFEQ BIN SYED MANSOR AL HABSHI ..........................................................................

Nama Penyelia : Tarikh :

A. Gaya pembelajaran (learning styles) juga merujuk kepada cara interaksi individu dengan sistem maklumat atau rangsangan kemudian memproses dan menganalisa maklumat tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. 1996). Setiap orang mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri yang berbeza secara individu seperti mana cap ibu jari (Gremli. Gaya bermaksud stail atau cara. Gaya pembelajaran merupakan satu konsep yang paling penting dan perlu diberi tumpuan dalam aspek pendidikan di sekolah kerana ia merupakan faktor utama membentuk seseorang individu.W kepada umatnya iaitu “tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad”.BAB I PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan Potensi individu boleh dikembangkan dengan ilmu selaras dengan pesanan Rasulullah S. . Maka gaya pembelajaran seseorang merujuk kepada stail atau cara pembelajarannya. Ilmu diperolehi apabila seseorang itu belajar dan berinteraksi dengan maklumat yang diperolehi daripada pelbagai sumber samada secara langsung (pusat pendidikan) ataupun tidak langsung.

Mengikut Honey & Mumford (1992a). .. pelajar-pelajar ini mempunyai gaya yang tersendiri untuk menerima dan bertindakbalas serta menggunakan rangsangan dalam proses pembelajaran. pengajar atau pendidik merupakan penggerak utama kepada pembelajaran para pelajar. para pelajar membentuk gaya pembelajaran tersendiri serta berinteraksi dengan maklumat dengan bantuan guru yang juga mempunyai gaya pengajaran tersendiri. Pada pandangan para penyelidik. Perbezaan individu ini merangkumi dari aspek pemikiran.T. tindakbalas.1996). Di sekolah. peranan guru tidak dapat dinafikan kepentingannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Justeru.2 Pelajar merupakan seseorang individu yang unik dan berbeza di antara satu sama lain walaupun mereka berada dalam tahap pembelajaran yang sama. minat. 1978). proses pembelajaran berlandaskan kepada menimba ilmu pengetahuan dan ia merupakan sepanjang hayat dan dalam proses pembelajaran tersebut pula beberapa kecenderungan yang dimiliki dan diamalkan oleh seseorang pelajar. membuat kesimpulan. Pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam kelas adalah suatu yang kompleks dan jarang sekali orang mempersoalkan bagaimana isi pelajaran dipindahkan dari pengetahuan guru kepada isi pengetahuan pengajaran. mempelajari sesuatu berdasarkan pengalaman dan membuat implementasi. kecenderungan. Guru-guru selalu mengandaikan mereka hanya bertanggungjawab tentang subjek yang diajar tanpa menghiraukan proses kognitif pelajar tersebut (Subahan. Kecenderungan yang dimaksudkan itu ialah mengimbas kembali. Oleh itu. Pengajaran akan lebih berkesan jika guru melaksanakan kaedah pengajaran yang bersesuaian melalui usaha memadankan kaedah pengajaran guru dengan gaya pembelajaran pelajar-pelajar (Dunn&Dunn. pencapaian dan pemahaman. Pendekatan yang diambil oleh setiap pelajar adalah dengan menurut tanggapan subjektif mereka terhadap kehendak pengajar atau konteks pembelajarannya.

Beliau berpendapat kebijaksanaan bukan sesuatu elemen statik tetapi adalah suatu sistem yang dinamik dan terbuka yang sentiasa berkembang sepanjang hayat. Sebaliknya. Chambers berpendapat bahawa pelajar harus menggunakan gaya pembelajaran sebagai kekuatan mereka dalam bidang akademik.3 Shea (1994) menyatakan pembelajaran ialah proses mental atau fizikal yang membawa perubahan dalam tingkah laku. kecenderungan terhadap garis panduan. Hal ini kerana cara yang bersesuaian dengan ciri-ciri pembelajaran akan menyebabkan pelajar di semua peringkat lebih bermotivasi dan seterusnya akan meningkatkan pencapaian akademik. Gaya pembelajaran yang bersesuaian dengan diri seseorang individu adalah salah satu penentuan kearah kecekapan dan kebolehan mengasimilasikan ilmu yang dipelajari dengan cemerlang dan berkesan. Dunn & Dunn (1979) menyatakan bahawa apabila kaedah. 1991). suasana pembelajaran yang kondusif adalah amat penting. interaksi sosial. pencapaian ini akan menentukan masa depan yang lebih gemilang. Objektif utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) ialah keberkesanan dan kecekapan seseorang melalui proses pembelajaran dalam kelas. unik dan terdapatnya kelainan dalam diri individu. maka pencapaian akademik dan sikap pelajar akan meningkat. Prestasi akademik yang cemerlang merupakan penentuan pemahaman seseorang terhadap proses pembelajaran. Kebanyakkan proses pembelajaran yang signifikan adalah dari apa yang telah kita lakukan iaitu melalui tindakan dan pemerhatian. untuk merealisasikan hasrat tersebut. Gremli (1996) pula menyatakan bahawa gaya pembelajaran melibatkan aspek-aspek personaliti. maka pencapaian akademik dan sikap juga turut merosot. Gaya pembelajaran yang sesuai penting untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar (Chambers. Oleh itu. sumber dan program dipadankan dengan sifatsifat gaya pembelajaran pelajar. Secara tidak langsung. Masyarakat . Sebagai tambahannya. jika padanan di antara pengajaran dan pembelajaran tidak sesuai. tumpuan perhatian terhadap sesuatu yang baru. pemprosesan maklumat.

Menurut Griggs (1991). 2004). Menurut Bloom (1956). Pencapaian ini yang akan membuktikan sejauhmana gaya pembelajaran seseorang pelajar berkesan atau tidak. Walaupun begitu banyak pentakrifan yang telah diberikan.70 – 2. Seseorang pelajar haruslah berusaha untuk mencapai .00 dan Kategori KG pula ialah dibawah PNGK 1. penggunaan gaya pembelajaran yang betul adalah amat penting untuk meningkatkan keputusan akademik. 1. 1999). 2001 dalam Soon Mey Che. sistem pembelajaran di universiti lebih membebankan dari segi aras kesukaran kerana ia akan mempelajari sesuatu ilmu dengan lebih mendalam dan teliti (Abu Hassan. Dengan kata lain. persoalan disini ialah bagaimanakah kita dapat mengenalpasti gaya pembelajaran yang sesuai untuk seseorang individu dan seterusnya membolehkan seseorang itu mengeksploitasi gaya pembelajaran tersebut ke arah kaedah pembelajaran yang lebih berkesan dan seterusnya meningkatkan pencapaian mereka dalam pelajaran? Seseorang pelajar di UTM haruslah mengenalpasti gaya pembelajaran yang sesuai dengan dirinya bagi mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan dan mengelakkan daripada tersenarai dalam kategori Pelajar Kedudukan Bersyarat (KS) dan Kedudukan Gagal (KG).1 Latar Belakang Masalah Pelajar universiti memerlukan kemahiran pembelajaran yang betul untuk mendapat keputusan yang cemerlang sebelum keluar bekerja. hanya dengan mengamalkan gaya pembelajaran yang betul dan bersistematik baru dapat menjamin kejayaan yang cemerlang. Peningkatan dan penurunan pencapaian akademik pelajar sebenarnya sangat berkait rapat dengan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kategori KS adalah diantara PNGK 1.70.4 sekarang begitu menitikberatkan pencapaian akademik kerana keputusan akademik yang cemerlang menjadi kayu pengukur kepada kerjaya masa depan seseorang pelajar (Amina Noor.

Pada hakikatnya. Alam persekolahan di universiti memerlukan kesungguhan. kerajinan serta gaya pembelajaran yang bersistematik bagi mencapai kecemerlangan dalam akademik di peringkat universiti. setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza dari segi kekuatan pendirian dan keutamaan dalam menerima dan memproses maklumat. . Ada pelajar yang lebih suka kepada fakta.2 Pernyataan Masalah Pelajar merupakan golongan yang menjadi harapan negara untuk meneruskan kecemerlangan pada masa akan datang. gaya pembelajaran yang tidak bersesuaian dan tidak berkesan semasa pembelajaran sudah pasti akan menyebabkan pencapaian akademik yang rendah. Pengajian tahun pertama dalam universiti boleh dianggap sebagai tahun peralihan di antara alam sekolah rendah ke universiti. Selain daripada itu.5 Kedudukan Baik (KB) dan mendapat PNGK lebih 2. Oleh itu. Kecemerlangan amat penting dan sangat diidam-idamkan oleh setiap manusia. Yang membezakan di antara kedua-dua golongan ini ialah tahap kenalan diri. data dan algoritma. Felder (1996) dalam kertas kerjanya. 1. Kecemerlangan hanya akan dapat dicapai oleh para pelajar sekiranya mengamalkan pembelajaran yang bersesuaian. manakala ada pelajar yang suka kepada teori dan model matematik. Matters of Style. Orang yang berjaya lebih mengenali dirinya berbanding dengan orang yang gagal dan akan memilih gaya pembelajaran yang sesuai bagi diri mereka sendiri. ada pelajar yang bersifat visual atau verbal dan sebagainya. tidak ada perbezaan di antara orang yang berjaya dengan orang yang gagal. seseorang pelajar haruslah mengenali dirinya sebelum memilih gaya pembelajaran yang sesuai dengannya. Sebaliknya.00 dalam peperiksaan (Peraturan Akademik).

dan kadang kala ada pelajar yang tertinggal dalam pelajaran. Menurut Ng Sook Chin (2005). Apabila perbezaan diantara gaya pembelajaran dan gaya pengajaran berlaku. kajian tentang gaya pembelajaran pelajar adalah perlu dan kajian seumpama ini akan mencelikkan para guru dalam mengetahui gaya pembelajaran yang paling banyak diamalkan oleh para pelajar dan seterusnya meningkatkan minat pelajar dalam sesuatu subjek atau matapelajaran dan membantu mereka dalam pembelajaran. Felder & Silverman (1998) pula mengatakan bahawa gaya pembelajaran setiap pelajar adalah berbeza begitu juga dengan pengajaran guru yang berbeza. visual dan verbal learners serta sequential dan global learners. tidak membuat peperiksaan dengan baik. Hal ini kerana gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar mempunyai kesan terhadap hasil pembelajarannya yang seterusnya memberi impak ke atas pencapaian akademik pelajar. sensing dan intuitive learners. Berdasarkan hal itu.1 Untuk mengenalpasti tahap gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajarpelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama sesi 2006/2007 sama ada active dan reflective learners.3 Objektif Kajian Kajian seumpama ini perlu dijalankan adalah untuk : 1.6 Dunn (1980) menyatakan bahawa kegagalan pelajar bukan disebabkan oleh kurikulum sebaliknya mereka boleh belajar sebarang matapelajaran sekiranya pembelajaran itu menekankan kepada gaya yang mereka gemari. 1. . maka satu kajian tentang gaya pembelajaran terhadap pelajar universiti perlu dijalankan.3. ini akan menyebabkan pelajar cepat berasa bosan dan tidak memberi perhatian di dalam kelas. Kajian ini dijalankan kerana kefahaman tentang gaya pembelajaran pelajar adalah penting untuk membantu pelajar dalam proses pembelajaran.

SPK.2 Untuk mengenalpasti perbezaan tahap gaya pembelajaran active dan reflective learners. SPE. SPC.4. SPS dan SPT). SPF. sensing dan intuitive learners.1 Apakah tahap gaya pembelajaran bagi active dan reflective learners. SPJ. SPH. SPC.2 Apakah perbezaan di antara tahap gaya pembelajaran bagi active dan reflective learners.7 1. SPL. visual dan verbal learners serta sequential dan global learners dari segi demografi (jantina dan setiap program pengajian iaitu SPA.3.4 Persoalan Kajian Kajian yang dijalankan ini cuba menjawab terhadap soalan-soalan berikut: 1. SPL. SPJ.4. SPF. SPM. visual dan verbal learners serta sequential dan global learners dengan pencapaian akademik pelajar di kalangan pelajar-pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama sesi 2006/2007 yang mengambil program pengajian SPA. 1. SPK. visual dan verbal learners serta sequential dan global learners yang diamalkan oleh pelajar-pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama sesi 2006/2007? 1. SPN. SPE. SPP. 1. SPM. SPJ. SPH.3. SPE. SPL.4. SPI.3 Apakah hubungan di antara tahap gaya pembelajaran active dan reflective learners. sensing dan intuitive learners. SPK. visual dan verbal learners serta . SPM. SPF. SPS dan SPT. SPI. visual dan verbal learners serta sequential dan global learners dari segi demografi (jantina dan setiap program pengajian iaitu SPA. SPH. SPC. sensing dan intuitive learners. SPI. sensing dan intuitive learners. SPP.3 Untuk mengenalpasti hubungan tahap gaya pembelajaran active dan reflective learners. SPN. SPS dan SPT)? 1. SPN. sensing dan intuitive learners. SPP.

SPE. SPP. SPS dan SPT? 1.4. SPE. hipotesis-hipotesis kajian yang berkenaan ialah :1. SPI. SPS dan SPT).2 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap gaya pembelajaran (active dan reflective learners. . SPJ. SPJ. SPE. visual dan verbal learners serta sequential dan global learners) dari segi demografi (jantina dan setiap program pengajian iaitu SPA. SPC. SPN. SPI.4. 1. SPN.5 Hipotesis Kajian Berdasarkan persoalan kajian 1. SPL. SPF. SPL. SPP. SPM. SPF. SPK. SPM.5.2 dan 1. SPF. SPK. SPM. sensing dan intuitive learners. SPH.3. SPN.5. SPK. SPP. SPI. visual dan verbal learners serta sequential dan global learners) dengan pencapaian akademik pelajar dikalangan pelajar-pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama sesi 2006/2007 yang mengambil program pengajian SPA.8 sequential dan global learners dengan pencapaian akademik pelajar di kalangan pelajar-pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama sesi 2006/2007 yang mengambil program pengajian SPA. SPL. SPH. SPH. SPJ. SPS dan SPT. SPC.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap gaya pembelajaran (active dan reflective learners. sensing dan intuitive learners. SPC.

6 Kepentingan Kajian Menerusi kajian yang dijalankan ini. Secara langsung dapat membetulkan dan membawa pelajar ke arah gaya pembelajaran yang berkesan supaya dapat meningkatkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik. Selanjutnya. Selain itu. Amalan gaya pembelajaran yang sesuai akan dapat membantu para pelajar untuk belajar dengan lebih berkesan dan menjurus mereka ke arah peningkatan dalam pencapaian akademik. Kajian ini juga diharapkan dapat mengenalpasti dan menyelesaikan sebahagian daripada masalah pembelajaran yang dihadapi oleh para pelajar di dalam memberi tumpuan semasa berada di dalam kuliah. Hal ini amat perlu sebagai langkah persediaan untuk membentuk diri setiap pelajar dalam menghadapi cabaran dalam arus pendidikan pada masa akan datang. dengan adanya daya kreatif gaya pengajaran pensyarah yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran para pelajar sudah pasti mendatangkan keseronokkan dan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kuliah. .9 1. diharapkan bahawa gaya pembelajaran para pelajar dapat membantu golongan pendidik menepati kehendak dan perubahan arus globalisasi dalam bidang pendidikan masa depan. penyelidik mengharapkan agar hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan kepada pihak universiti dan pelajar fakulti pendidikan dalam menjayakan dan meningkatkan mutu pelajaran serta prestasi universiti. Dapatan kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk pengkaji mengenalpasti gaya pembelajaran pelajar dan seterusnya dapat mengemukakan cadangan dan pendapat supaya para pelajar dapat mengubah sikap ke arah yang lebih positif dalam pembelajaran disamping pensyarah-pensyarah dapat menyediakan kaedah dan bahan pengajaran yang menarik dan bersesuaian dengan kecenderungan minat dan tahap penguasaan para pelajar.

SPS dan SPT) dipilih sebagai sampel kajian. SPP. SPF. SPH. sepatutnya kajian ini dijalankan terhadap satu populasi pelajar UTM. SPK. SPL. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih spesifik kepada pihak Kementerian dan pihak Pentadbiran UTM tentang gaya pembelajaran pelajar. SPC. SPM. Kajian ini tidak melibatkan para pelajar tahun kedua. SPN. Sensing dan Intuitive learners 3. Program Pengajian Perbezaan Pembolehubah Bersandar 1. Active dan Reflective learners 2. SPJ.8 Batasan Kajian Kajian ini hanya melibatkan pelajar-pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama.UTM. Sequential dan Global learners Hubungan Pembolehubah Bersandar Pencapaian akademik Rajah 1.1 Model Kajian 1. SPE. keempat dan tahun kelima Fakulti Pendidikan. Johor bagi sesi 2006/2007. Visual dan Verbal learners 4. Jantina 2.7 Model Kajian Pembolehubah Bebas 1. Seramai 296 orang pelajar tahun pertama dari semua program pengajian yang ditawarkan (SPA. SPI.10 1. ketiga. . Skudai.

latar belakang keluarga.9 Konsep-konsep Dalam Kajian Beberapa konsep penting yang telah digunakan di dalam kajian ini. psikologi dan pengajian komunikasi. aspirasi. 1. Ianya kerap digunakan dalam bidang philosophy. Kajian ini juga hanya membataskan kepada faktor gaya pembelajaran yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar.9. Skudai. status sosioekonomi keluarga. Konsep kajian akan diterangkan dengan lebih mendalam bahagian definisi konsep. Kemungkinan terdapat pengaruh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pencapaian akademik pelajar seperti rakan sebaya. konsep kendiri dan sebagainya yang tidak diambilkira dalam kajian ini.11 Kajian ini hanya terbatas kepada semua item yang terkandung dalam borang soal selidik Index Of Learning Style (ILS) Felder & Solomon yang telah diedarkan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis persoalan mengenai gaya pembelajaran pelajar-pelajar tahun pertama Fakulti Pendidikan. 1. motivasi diri. Johor bagi sesi 2006/2007. Ianya amat penting dalam melakukan analisis kandungan. . UTM.1 Definisi Konsep Definisi konsep ialah suatu elemen yang digunakan dalam proses kajian saintifik dimana suatu konsep khas diertikan sebagai kekerapan pengukuran.

Dalam kajian ini. SPP. SPC. memproses. SPL. gaya pembelajaran dikenalpasti dengan menggunakan model Felder & Silverman yang mengklasifikasikan gaya pembelajaran kepada 4 dimensi dan 4 sub-skala iaitu Pemprosesan (Active / Reflective Learners). kesukaan dan cara berkelakuan yang menjadi ciri seseorang. SPN. SPF. Johor bagi sesi 2006/2007 yang dipilih dari semua program pengajian yang ditawarkan (SPA. SPM.12 1. . Persepsi (Sensing / Intuitive Learners). SPK. SPS dan SPT). gaya pembelajaran (learning style) merujuk kepada cara seseorang individu menerima. SPJ. Menurut Subahir (1992) dalam Lee (2001).2 Gaya Pembelajaran Gaya bererti sikap. mengingat dan menerangkan semula maklumat dan menghubungkannya dengan alam sekitar. Pembelajaran pula bererti berusaha (berlatih dan sebagainya) untuk mendapat sesuatu (kepandaian dan lain-lain) (Kamus Dewan. SPI. SPE. Input (Visual / Verbal Learners) dan Pemahaman (Sequential / Global Learners).9. 1. mengumpul.9. pelajar merujuk kepada murid atau mahasiswa. Skudai. 2005). Dalam kajian ini.1 Pelajar Menurut Kamus Am (1995).1. UTM. SPH.1. pelajar adalah merujuk pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama.

Sains. pencapaian akademik merujuk kepada keputusan PNGK (Purata Himpunan Mata Nilai) pelajar tahun pertama Fakulti Pendidikan. Skudai.1 Active Learners Active learners merujuk kepada pelajar yang lebih cenderung untuk mengingati sesuatu maklumat dengan melakukan aktiviti yang berkaitan dengannya seperti menggunakannya. pelajar yang menggunakan gaya pembelajaran active ini lebih suka bekerja secara berkumpulan . UTM. Selain itu. menerangkannya ataupun membincangkannya dengan orang lain. pencapaian akademik lebih berfokus kepada gred yang diperolehi oleh seseorang pelajar dalam peperiksaan yang diduduki. Matematik Tambahan. Mereka yang suka menunjukkan gaya pembelajaran ini akan mengatakan “Mari kita cuba dan lihat bagaimana ianya berfungsi”. pencapaian akademik ini juga merujuk kepada keputusan Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) yang merangkumi matapelajaran Bahasa Melayu. pencapaian bererti apa yang telah dicapai atau prestasi.9.3 Pencapaian Akademik Menurut Kamus Dewan (2005).9.13 1. Selain itu. Matematik. Sekiranya seseorang pelajar itu mencapai gred yang baik bermakna mereka mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan sebaliknya.2. Akademik pula berkaitan dengan akademi (pusat pengajian tinggi) dan bersifat atau mengandungi ilmu pengetahuan (yang tinggi atau mendalam).1. Kimia dan Fizik. Dalam konteks kajian ini.9. Bahasa Inggeris.2 Definisi Operasional 1. Dengan kata lain. 1.

1. Menurut Kamus Inggeris-Melayu (1992). lebih teliti dalam menjalankan kerja-kerja amali. Mereka lebih senang sekiranya pengajaran adalah secara kuliah. Pelajar yang menggunakan gaya ini biasanya akan berkata “Mari kita fikirkan dahulu”. active bermaksud cergas.2 Reflective Learners Reflective bermaksud sentiasa berfikir (Kamus Inggeris-Melayu.14 dan tidak gemar pengajaran secara kuliah sahaja. gemar menghafal dan tidak gemar pembelajaran yang tiada hubungkait dengan kehidupan diluar kelas.9. 1992). mempunyai kelebihan mengingati fakta-fakta dan melakukan aktiviti secara handson. 1. Pelajar-pelajar jenis ini lebih menggemari untuk mempelajari fakta.3 Sensing Learners Sensing learners adalah pelajar yang lebih cenderung membaca sesuatu yang berkenaan dengan fakta.2.2. Mereka juga lebih gemar melakukan kerja secara bersendirian dan cuba memikirkan penyelesaian masalah secara senyap.9. Sensors lebih sabar dengan maklumat-maklumat. Reflective learners pula adalah pelajar yang lebih suka memikirkan maklumat yang diperolehi terlebih dahulu. . menyelesaikan masalah secara tersusun dengan contoh yang berkaitan.

Intuitors lebih baik dalam memahami sesuatu konsep baru dan sentiasa berasa lebih selesa dengan idea-idea abstrak dan formula matematik. gambarajah bersiri. Pelajar jenis ini lebih gemar kepada sesuatu yang baru. 1.9.9. filem dan demonstrasi.5 Visual Learners Visual learners adalah pelajar yang dapat mengingat dengan baik apa yang telah mereka lihat seperti gambar.9. lukisan. Pelajar jenis ini juga tidak gemar guru mengulangi pembelajran yang telah dipelajari dan lebih suka kepada inovasi.2.15 1. lukisan serta penjelasan secara berhujah.2. 1. . Mereka lebih menggemari guru yang mengajar dengan menggunakan bahan bantu mengajar serta menggunakan banyak persembahan grafik dalam pengajaran. cepat bekerja dengan keadaan yang tidak tersusun dan tidak gemar menghafal.4 Intuitive Learners Pelajar yang mengamalkan gaya pembelajaran Intuitive ini lebih cenderung untuk mencari sebab. kemungkinan dan perkaitan. Pelajar ini lebih suka mendengar guru atau perbincangan yang dijalankan di kelas dan suka membaca secara kuat serta mengulanginya beberapa kali.2.6 Verbal Learners Sementara Verbal learners adalah pelajar yang lebih biasa dan menggemari gaya pembelajaran menerusi perkataan.

ia lebih menggemari guru mengajar secara tersusun dan menunjukkan hubungkait dengan apa yang telah diajar sebelum itu.16 1. Sequential yang diambil dari perkataan sequence bermaksud susunan yang berturutan atau yang mengikut urutan (Kamus Inggeris-Melayu. 1992) dan global learners adalah pelajar yang lebih cenderung untuk mengumpulkan maklumat yang mereka perlu secara rawak dan seterusnya memahami sesuatu secara spontan berdasarkan maklumat yang mereka kumpulkan itu. 1992).2. Pelajar ini lebih mudah mengingat dan memahami sesuatu jika sesuatu pengajaran disampaikan secara tersusun dari mudah ke sukar dan mengikut langkah-langkah yang logic.8 Global Learners Global bermaksud pandangan menyeluruh (Kamus Inggeris-Melayu. Oleh itu.7 Sequential Learners Sequential learners adalah pelajar yang lebih cenderung dan selesa untuk memahami sesuatu secara sistematik dan dengan mengikut turutan. Selain itu. 1. Walaubagaimanapun mereka sukar menerangkan sesuatu yang mereka faham secara terperinci cara bagaimana mereka dapat menyelesaikan sesuatu masalah itu.2. .9.9. pelajar jenis ini boleh menerima sesuatu maklumat dalam apa cara sekalipun sama ada tersusun atau tidak dan mereka berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks secara pantas.

latarbelakang masalah yang ingin dikaji. Penyelidik berharap hasil kajian ini dapat membantu para pelajar supaya dapat mengenalpasti gaya pembelajaran yang bersesuaian dengan diri mereka bagi meningkatkan prestasi akademik. Penyelidik telah mengkaji tahap gaya pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama. kepentingan kajian. Selain itu.10 Kesimpulan Bab ini telah menyatakan mengenai pengenalan. hipotesis kajian. . model kajian. pernyataan masalah. objektif kajian. Skudai. Johor.17 1. batasan kajian dan konsep-konsep yang digunakan dalam kajian ini. UTM. persoalan kajian. penyelidik turut melihat sejauh manakah perhubungan antara pencapaian akademik dengan gaya pembelajaran pelajar.

gaya pembelajaran pelajar dari segi demografi dan hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik. beberapa aspek berkaitan dengan kajian akan dibincangkan.0 Pengenalan Dalam bab ini. gaya pembelajaran pelajar. pembelajaran ialah satu fenomena yang telah sebati dengan kehidupan manusia.BAB II KAJIAN LITERATUR 2. Ia juga akan meliputi kajian-kajian lepas mengenai pelbagai gaya pembelajaran berdasarkan pelbagai model gaya pembelajaran. Aspek-aspek tersebut merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan pembelajaran. kerangka teoritikal gaya pembelajaran dan implikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan model-model gaya pembelajaran. 2.1 Pembelajaran Berdasarkan literatur. Menurut Horton dan Turnhage (1967) dalam Wan Zah .

2000). Secara kuantitatif. Didalam pembelajaran. pendengaran. informal dan non-formal (Ee Ah Meng. 1982 dalam Wan Zah Wan Ali. 1992). Sesetengah pelajar memerlukan pertolongan guru sepenuhnya dan yang lain mencapainya secara ‘berdikari’ atau ‘tanpa bergantung’. manusia terlibat dalam aktiviti pembelajaran (Borger dan Seaborne.19 Wan Ali (2000). Pembelajaran juga boleh didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang agak tetap dan berlaku kerana pengalaman atau latihan yang diteguhkan dan ia boleh berlaku secara formal. Pembelajaran ditakrifkan sebagai perubahan ke atas tingkah laku individu yang dihasilkan oleh peristiwa-peristiwa alam sekitar (Carlson. . Oleh yang demikian. hampir seluruh masa dalam hidup ini. atau sesuatu yang mampu dilakukan olehnya. boleh dianggap sebagai hasil daripada sesuatu pembelajaran. pembelajaran adalah kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya dalam otak pelajar manakala pengertian pembelajaran secara kualitatif pula adalah proses memperolehi kefahaman serta caracara mentafsir dunia disekeliling pelajar dengan tercapainya daya pemikiran yang berkualiti (Muhibbin Syah. pembelajaran ialah satu proses individu mendapatkan informasi-informasi. 1995). Travers (1979) mengatakan bahawa pelajar-pelajar belajar melalui banyak saluran seperti penglihatan. apa sahaja yang dilakukan oleh manusia yang matang. sebaliknya ada yang lebih suka belajar bersendirian. tidak semua orang memperolehi kebolehan yang sama. Menurut Goldenson (1984) dalam Mahmood Nazar Mohamed (1990). tingkah laku atau kebolehan yang baru. Dikalangan pelajar ada yang belajar dengan aktif secara berkumpulan. 1987). merasa dan membau. sentuhan (biasanya penting diperingkat awal).

Pelajar yang meneruskan pengajian di universiti kebanyakkannya tidak menyedari sepenuhnya gaya pembelajaran yang paling sesuai dengan diri mereka yang menyebabkan mereka secara berterusan mempraktikkan gaya pembelajaran yang kurang produktif tanpa menyedari mereka sebenarnya mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. sebilangannya pula lebih selesa dengan maklumat berbentuk teori dan model-model matematik. pelajar haruslah mengenali gaya pembelajaran mereka sendiri supaya mereka dapat menyedari keindividuan gaya pembelajaran dan membolehkan mereka menggunakan pendekatan pembelajaran yang pelbagai agar mendapat kesan pembelajaran yang optimum (Entwistle. Pengetahuan tentang gaya pembelajaran kendiri adalah penting dalam pembelajaran. ciri-cirinya dan preferens dalam menerima dan memproses maklumat. . Kombinasi daripada empat teknik membuat tanggapan dan memproses pengalaman serta maklumat ini. Terdapat sebilangan pelajar yang lebih gemar memberi fokus kepada maklumat dalam bentuk data. fakta dan algoritma. Ada juga yang gemar kepada maklumat berbentuk visual seperti gambarajah. 1981).2 Gaya Pembelajaran Pelajar mempunyai perbezaan gaya belajar dari segi kekuatan.20 2. Oleh itu.memerhati kepada melakukan eksperimen secara aktif serta merujuk kepada bagaimana individu memproses pengalaman dan maklumat. ketiga bersifat gemar menggunakan budi bicara dan kategori keempat pula ialah bersifat dinamik. ilustrasi atau skematik atau verbal seperti penerangan secara lisan atau kuliah (Felder. Skala kedua pula mempunyai kontinum daripada membayangkan . Skala pertama mempunyai kontinum daripada pengalaman konkrit kepada konsep abstrak. kedua bersifat analitikal. menghasilkan empat kategori pelajar dengan empat stail belajar iaitu kategori pertama terdiri daripada para pelajar bersifat inovatif. McCarty (1985) menyarankan empat stail belajar melalui “Sistem 4 Mat” dimana sistem ini mempunyai dua skala. 1996).

penyusunan dan ingat kembali (flash back) yang bercirikan kognitif. pula berpendapat bahawa gaya pembelajaran boleh merujuk kepada pendekatan pengajaran yang digemari seseorang pelajar.3 Kerangka Teoritikal Gaya Pembelajaran Teori pembelajaran merupakan dapatan kajian ahli-ahli psikologi pendidikan Tentang konsep pembelajaran. Kebanyakan teori pembelajaran adalah dihasilkan daripada kaji . Felder (1993) cuba menerangkan gaya pembelajaran dengan mengatakan bahawa setiap pelajar mempunyai alternatif yang tekal dan berlainan dalam cara membuat pengamatan. gaya pembelajaran tertakluk kepada syarat-syarat pendidikan yang membolehkan sesuatu pembelajaran berlaku dengan berkesan dan syarat-syarat itu merangkumi persekitaran kawasan pembelajaran. efektif dan tingkah laku atau perlakuan fisiologi yang menjadi petunjuk bagaimana seseorang pelajar cuba membuat pengamatan. tinjauan. faktor dan mekanisme yang terlibat dalam proses pembelajaran. Teori pembelajaran ini memberikan penghuraian tentang unsur. struktur pembelajaran sama ada formal. Ada pelajar gemarkan cara syarahan manakala ada pula yang lebih gemarkan cara belajar sendiri. informal atau non-formal serta gaya pembelajaran yang digemari dimana gaya pembelajaran akan berubah mengikut suasana dan keadaan masing-masing.21 Menurut Hunt (1990) dalam Suresh Kesavalu (2005). faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran serta proses dan sebab berlakunya pembelajaran. berinteraksi dan bertindakbalas kepada sekitaran pembelajarannya. penelitian. Peterson (1979) dan Stewart (1981) dalam Ee Ah Meng (1995). Personaliti individu yang berbeza akan menentukan gaya pembelajaran yang paling sesuai serta berkesan baginya. 2.

setiap rangsangan akan menimbulkan gerakbalas. Menurut Pavlov. 2. . Rangsangan ialah apa-apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan gerakbalas. 2. contohnya seorang pensyarah mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan (Ee Ah Meng.22 selidik atau pemerhatian. apabila pensyarah memberikan arahan supaya berdiri. Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku akibat kaitan antara rangsangan dengan gerakbalas.1 Mazhab Behaviorisme Mazhab behavioris menghuraikan perubahan tingkah laku sebagai hasil proses pembelajaran adalah kerana berlakunya perhubungan stimuli (rangsangan) dengan tindakbalas organisma. Pavlov merupakan pelopor konsep pelaziman klasik.1. sesetengahnya dibentuk melalui pemikiran logik berasaskan falsafah (Mok Soon Sang. Hasil daripada kajiannya. Rangsangan itu boleh juga dikaitkan dengan satu rangsangan yang lain untuk mendatangkan pembelajaran. Thorndike dan Skinner (Mok Soon Sang. 1995). Contohnya. 2003). Diantara tokoh-tokoh mazhab behavioris yang terpengaruh ialah Pavlov.3. Arahan itu ialah rangsangan manakala tindakan berdiri itu ialah gerakbalas. pelajar dengan cepatnya berdiri.1 Teori Pelaziman Klasik Pavlov Ivan P. Teori-teori pembelajaran boleh dibahagikan kepada beberapa mazhab seperti mazhab behaviorisme. mazhab kognitif. Gerakbalas ialah apa-apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat rangsangan. mazhab sosial dan mazhab humanis. 2003). Terdapat pula.3.

23 Pembelajaran akibat perkaitan dua rangsangan dikenali sebagai pelaziman klasik. Dalam eksperimen Pavlov, dia menggunakan seekor anjing. Anjing itu telah mengeluarkan air liur apabila melihat makanan. Air liur dikenali sebagai gerakbalas tak terlazim (semulajadi) kerana ia berlaku tanpa pembelajaran. Makanan itu ialah rangsangan tak terlazim. Pavlov ingin tahu sama ada anjing itu boleh belajar mengeluarkan air liur walaupun makanan tidak ditunjukkan.

Seekor anjing diletakkan di atas sebuah meja dan badannya diikat ke sebuah pasung. Setiap kali makanan dihidangkan kepada anjing yang lapar itu, loceng dibunyikan. Lazimnya anjing tersebut akan mengeluarkan air liur apabila terlihat makanan. Bunyi loceng dan makanan ini diulang beberapa kali dan pada satu ketika, loceng sahaja dibunyikan. Pavlov mendapati anjing memberi tindak balas kepada bunyi loceng itu dengan mengeluarkan air liur. Ini menunjukkan bahawa anjing tersebut telah belajar membuat perkitan antara bunyi loceng dengan makanan yang ditunjukkan itu sehingga tahap dimana apabila loceng dibunyikan, anjing itu telah menduga bahawa makanan akan diberi lalu menyebabkan air liurnya terkeluar (Mahmood Nazar Mohamed,1990). Menurut Ee Ah Meng (1995), dalam proses pengajaran dan pembelajaran, a) Untuk mengajar dengan berkesan seorang guru seharusnya mengaitkan pengalaman positif (rangsangan terlazim) dengan tugasan pembelajaran (rangsangan tak terlazim) supaya menghasilkan pembelajaran yang berkesan (gerakbalas terlazim). b) Latihan pengukuhan yang mencukupi adalah cara terbaik untuk memastikan gerakbalas terlazim yang berkesan. c) Peneguhan sekunder harus diberikan sekiranya didapati gerakbalas terlazim semakin berkurangan.

24 2.3.1.2 Teori Pelaziman Operan Thorndike

E.L. Thorndike (1874-1949) merupakan ahli behavioris pertama yang mengemukakan konsep pelaziman operan.Beliau memperkenalkan pembelajaran cuba jaya dan beberapa hukum tentang perkaitan rangsangan dengan gerak balas. Melalui kajiannya ke atas seekor kucing yang dimasukkan ke dalam sebuah sangkar dengan makanan diletakkan di luar sangkar, beliau mendapati kucing tersebut telah melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar yang dikenali sebagai pembelajaran cuba jaya. Melalui pembelajaran cuba jaya ini kucing tersebut akan melakukan pelbagai reaksi dan apabila terpijak selak pintu sangkar itu terbuka. Kucing tersebut akan keluar untuk mendapatkan makanan. Apabila dimasukkan ke dalam sangkar itu semula, sekali lagi kucing tersebut akan melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar tersebut. Dengan kata lain kucing tersebut belajar membuka pintu sangkar secara cuba jaya dan pengulangan (Ramlah Jantan, 2002).

Menurut Shahabuddin Hashim dan rakan-rakan (2003), melalui eksperimen ini, Thorndike berpendapat bahawa pembelajaran berlaku hasil gabungan antara S-R iaitu Stimuli (rangsangan) dan Responses (tindakbalas). Hukum-hukum pembelajaran ini dapat dibahagikan kepada tiga hukum iaitu

a) Hukum Kesediaan Menurut Thorndike, kesediaan merujuk kepada persiapan yang perlu ada sebelum indiviu dapat bertindak. Contohnya, pelajar-pelajar harus bersedia mempelajari sesuatu dan persediaan ini harus ditunjukkan melalui sikap dan set mental.

25 b) Hukum Latihan Menurut hukum ini, pertalian antara rangsangan dan gerakbalas akan bertambah kukuh jika latihan diadakan. Ganjaran-ganjaran yang tertentu harus diberikan kepada pelajar-pelajar yang menunjukkan tingkah laku yang diingini atau yang menjadi matlamat.

c) Hukum Kesan Hukum kesan menyatakan bahawa pertalian antara rangsangan dan gerakbalas akan bertambah kukuh jika terdapat kesan yang menyeronokkan selepas terhasilnya gerakbalas dan sebaliknya, kesan yang menyakitkan pula akan melemahkan pertalian antara rangsangan dan gerakbalas. Ganjaran yang diberikan kepada pelajar yang sudah menunjukkan tingkah laku yang diingini atau yang menjadi matlamat harus melalui tahap-tahap tertentu. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan tingkah laku yang dihajatkan tersebut dan untuk mengelakkan tingkah laku yang tidak diingini.

2.3.1.3 Teori Pelaziman Operan Skinner

Burrhus F. Skinner (1904-1990) sependapat dengan Pavlov tetapi menyatakan bahawa perlakuan harus diperhatikan dalam jangkamasa yang panjang dan membentuk perlakuan yang kompleks daripada perlakuan yang mudah. Peti Skinner ialah satu kotak yang mempunyai alat penekan pada dindingnya. Apabila alat penekan itu ditekankan secara sengaja atau tidak sengaja, maka makanan akan terkeluar. Skinner telah memasukkan tikus ke dalam peti kajian yang diciptanya. Tikus tersebut menunjukkan pelbagai tingkah laku rawak, namun secara tidak sengaja tikus tersebut tertekan alat penekan tersebut. Makanan terkeluar dan tikus tersebut memakannya. Tikus itu mempelajari bahawa alat penekan tersebut memberi

PENEGUHAN Peneguhan Berterusan Peneguhan Berkala Nisbah Masa Tetap Berubah Tetap Berubah Rajah 2. 2003).2 Mazhab Kognitif Tokoh-tokoh mazhab kognitif menekankan proses kognitif yang sebenarnya menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran.26 makanan kepadanya. . Mereka berpendapat pembelajaran ialah suatu proses kognitif untuk perhubungan perkara-perkara dalam persekitarannya. Menurut Skinner.1 di bawah ini (Ramlah Jantan. Skinner telah mengemukakan satu Jadual Peneguhan seperti rajah 2. Diantara tokoh-tokoh mazhab kognitif ialah Bruner dan Gagne (Mok Soon Sang.1 : Jadual Peneguhan Oleh Skinner 2. Mereka tidak bersetuju dengan teori stimuli-tindakbalas yang menyatakan pembelajaran berlaku kerana stimuli-tindakbalas dan latihan berulang-ulang. gerakbalas boleh dikuatkan (diulangi) atau dihapuskan (tidak diulangi) jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan.3. 2002).

Semua kanak-kanak memiliki mekanisme dalaman untuk ingin belajar. guru mesti menggalakkan mereka melalui pembelajaran penerokaan.27 2. Teori ini juga dikenali sebagai Teori Pembelajaran Penemuan. a) Sifat semulajadi pembelajaran/persekitaran pembelajaran.2. peringkat ikonik (2-4 tahun) dan peringkat simbolik (5-7 tahun). Bruner mementingkan aspek-aspek seperti suasana pembelajaran yang kondusif serta mengajar sesuatu konsep dalam struktur dan bentuk pengetahuan yang sistematik dalam teori penemuannya (Ee Ah Meng. . mereka sudah boleh berfikir dengan menggunakan bahasa dan konsep (Jenny Leach. Oleh itu. 1999). Teori Pembentukan Konsep Bruner banyak digunakan sebagai aktiviti pengajaran di sekolah kerana teori pembelajaran beliau adalah berkait rapat dengan banyak kaedah mengajar. Menurut Bruner. peringkat perkembangan kognitif yang dilalui oleh kanakkanak normal adalah peringkat enaktif (0-2 tahun). 1999). Bruner mengemukakan empat ciri-ciri penting dalam teori Pembelajaran Bruner (Jenny Leach. Teori kognitif ini mementingkan pemikiran secara logikal dan pemikiran analisis dan intuitif. Pada peringkat enaktif.1 Teori Kognitif Jerome Bruner Kajian Bruner menekankan cara-cara manusia berinteraksi dalam alam sekitar dan menggambarkan pengalaman secara dalaman. Guru perlu menyediakan aktiviti yang menggalakkan pembelajaran penemuan dan memberi arahan yang berstruktur tanpa menyelesaikan masalah untuk pelajar.3. 1995). banyak aktiviti yang dilakukan adalah berdasarkan kepada pergerakkan anggota kanak-kanak. Peringkat ikonik membolehkan kanak-kanak menggunakan otak untuk memikirkan sesuatu dan menggambarkan imej dalam fikiran mereka manakala simbolik pula.

Oleh itu. lawan dan kajian luar hendaklah dikendalikan. Pengalaman seperti ini membawa mendatangkan pembelajaran yang bermakna. contohnya. guru hendaklah menyediakan peluang untuk murid-murid meneroka. Aplikasi prinsip pembelajaran Bruner dalam pengajaran dan pembelajaran (Ee Ah Meng. Urutan ini mesti mengambil kira kebolehan pelajar untuk memproses maklumat dan dapat mengekalkan minat pelajar dalam pembelajaran.28 b) Struktur dan bentuk pengetahuan Proses pembelajaran lebih bermakna jika pelajar memahami struktur sesuatu isi pelajaran. c) Urutan Bahan pengajaran mesti disusun mengikut urutan yang spesifik supaya pelajar memahaminya dengna berkesan. 1995). Jika peneguhan diberikan terlalu lewat. Pelajar dicadangkan supaya membuat sistem mengkod. mencium dan merasa. Guru perlu memberi maklumbalas terhadap prestasi dan kemajuan pelajar dan masa peneguhan yang diberikan amat penting kepada pelajar. d) Peneguhan. . pelajar akan jadi keliru. Sistem pengkodan yang baik membolehkan pelajar memahami rangsangan dengan baik. pelajar tidak berminat lagi dengan maklum balas tersebut. Murid-murid belajar melalui pengalaman. Bruner mencadangkan agar guru memberi banyak contoh-contoh semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar boleh membentuk konsep. Jika peneguhan diberikan terlalu awal. ii. i. menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki. Ini bermakna aktiviti seperti projek. memegang.

Menurut Gagne (1970) dalam Ee Ah Meng (1995).2. 2. Cikgu”. Pembelajaran Isyarat Seseorang individu mempelajari gerakbalas terhadap sesuatu isyarat. Contohnya.3. Gagne Memproses maklumat bermaksud aktiviti mental manusia yang berkaitan menerima maklumat menyimpan dan mengeluarkan semula untuk digunakan.2 Teori Pemprosesan Maklumat Robert M. Penekanan juga diberikan kepada motivasi intrinsik dan ektrinsik.29 membuat kategori dan membuat perbandingan di antara konsep-konsep (Ramlah Jantan. 1. Pembelajaran berlaku melalui pelaziman tingkah laku. 2002). ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. motivasi intrinsik lebih dipentingkan. Dalam jangka panjang. pembelajaran bergerak dari yang paling mudah menuju kepada yang rumit. semua pelajar akan berdiri dan memberi ucapan “Selamat sejahtera. Pembelajaran pada aras yang tinggi bergantung pada pembelajaran pada aras yang rendah. Model memproses maklumat sama seperti komputer iaitu terdiri daripada ingatan deria. bila guru masuk ke kelas. . Gagne telah mengenalpasti lapan jenis pembelajaran atau hierarki pembelajaran seperti berikut. Guru perlu memberi ganjaran dan pujian apabila sesuatu tingkahlaku yang ingin ditonjolkan. iii.

30 2. Peneguhan mesti diberi secara konsisten dan tekal supaya gerakbalas yang positif dapat dikekalkan. Pembelajaran diskriminasi sangat penting dalam proses pembelajaran kerana pelajar dapat menapis maklumat penting dari maklumat tidak penting dan ini memudahkan proses pengenkodan maklumat untuk disimpan dalam ingatan jangka panjang. Ia memerlukan kemahiran berbahasa yang telah dipelajari dahulu. Pembelajaran Gerakbalas Proses peneguhan penting untuk memperkuatkan pertalian antara rangsangan dengan gerakbalas. Rangkaian Motor Pembelajaran rangkaian digunakan dalam pembelajaran kemahiran seperti permainan. 5. data dan konsep. pelajar memerlukan kemahiran bahasa untuk mengaitkan fakta. Rangkaian merupakan satu siri tingkah laku yang berkaitan untuk melengkapi tugasan yang dijalankan. 3. Pembelajaran Diskriminasi Belajar membezakan benda-benda yang dipelajari mengikut ciri untuk memudahkan proses mengkategori dan menyimpannya dalam ingatan. 4. mekanikal dan lain-lain. Pertalian Bahasa Untuk menyatakan sesuatu prinsip. Pertalian bahasa merupakan satu rangkaian berbahasa. elektronik. muzik. .

Membuat hipotesis. Terdapat langkah-langkah dalam proses penyelesaian masalah seperti Mengenal masalah. prinsip dan generalisasi. Fasa tersebut digambarkan seperti berikut. Pembelajaran Hukum Pembelajaran ini melibatkan gabungan dua atau lebih konsep dalam sesuatu urutan atau rangkaian. Fasa Motivasi Motivasi mendorong individu melakukan sesuatu bagi mencapai sesuatu tujuan tertentu yang dapat memberikan kepuasan kepadanya. 7. motivasi akan menjadi lebih berkesan dan lebih mudah digunakan apabila wujudnya jangkaan dan harapan.31 6. 1. Pelajar perlu didedahkan dengan banyak contoh-contoh yang jelas supaya dia dapat membentuk konsep yang betul dan tepat. generalisasi. Menguji hipotesis dan Membuat rumusan. Pembelajaran ini melibatkan penggunaan rumus. Pembelajaran Konsep Pembentukan konsep bermula dengan pertalian berbahsa dan diskriminasi iaitu mengenali ciri-ciri sesuatu konsep secara tepat. Gagne juga telah mengemukakan lapan fasa pembelajaran dan peristiwa pengajaran (Event Of Instruction). Lazimnya. konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. orang dan peristiwa. 8. . Penyelesaian Masalah Pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip. rumus. Pelajar dapat membentuk konsep yang baik setelah membuat persepsi dan pengamatan terhadap objek. Memilih cara menyelesaikan masalah (memilih alternatif terbaik). Mencari maklumat.

Dalam hal ini.32 2. individu tersebut harus mempunyai kebolehan untuk mendiskriminasikan persepsinya. Untuk memastikan pemerhatiannya dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan sempurna. Kod-kod seperti itu boleh disimpan lebih lama dan dikeluarkan semula pada masa hadapan apabila diperlukan. ia harus dapat memberikan tumpuan kepada sesuatu aspek atau peristiwa dan dapat pula memilih apa yang dilihat dan dirasainya itu secara berkesan. Fasa Pemerolehan Fasa pemerolehan adalah segmen yang menyimpan segala rangsangan yang telah dikodkan dalam stor jangka pendek. Fasa Kefahaman Dalam fasa kefahaman ini. 3. 4. 5. Biasanya terdapat juga rangsanganrangsangan yang telah dikodkan. . dipanjangkan ke dalam stor ingatan jangka panjang. Fasa Mengingat Kembali Bahagian ini melibatkan keupayaan mencari dan mengingat semula data-data yang telah tersimpan dalam stor ingatan jangka panjang. individu perlu didorong untuk memberikan perhatian kepada yang sedang dialami dan dipelajari. Fasa Penahanan Bahagian yang berkeupayaan menerima dan menyimpan sebanyak mana maklumat atau data yang diperoleh dalam memori dikenali sebagai fasa penahanan.

2002). Sebelum guru mengajar sesuatu kemahiran yang lebih tinggi. . Maklumbalas seperti ini bukan sahaja menjadi pengukur kepada prestasi seseorang pelajar. Fasa Generalisasi Generalisasi dalam konteks ini adalah keupayaan menggunakan pembelajaran yang tersimpan dalam stor ingatan jangka panjang untuk keadaan atau konteks yang seakan-akan serupa atau dipersepsikan sebagai seakan-akan sama. Fasa Perlakuan Fasa ini menggambarkan keupayaan pelajar setelah berlakunya sesuatu pembelajaran. pembelajaran boleh dipindahkan daripada keadaan khusus kepada keadaan umum melalui proses generalisasi tersebut. i. 7. Fasa Maklumbalas Maklumbalas adalah pengetahuan yang menunjukkan prestasi seseorang sesudah melalui proses pembelajaran. guru mesti memastikan pelajar telah menguasai kemahiran asas yang perlu untuk pelajaran baru. kadar keupayaan belajar dan tahap pembelajaran dapat diketahui melalui tingkahlaku yang dicerminkan daripada kadar pembelajaran yang diperoleh 8. Aplikasi prinsip pembelajaran Gagne dalam pengajaran dan pembelajaran (Ramlah Jantan.33 6. Dalam hal ini. Teori pembelajaran Gagne menekankan sistem pembelajaran harus bermula daripada yang mudah atau peringkat asas kepada yang rumit. tetapi juga berfungsi sebagai peneguh yang menentukan darjah kepuasan yang dirasai oleh individu tersebut. Biasanya.

Supaya pembelajaran menjadi berkesan. Gagne mencadangkan agar guru merancang pengajaran seperti langkah-langkah yang dicadangkan dalam 8 fasa pengajaran yang berinteraksi dengan 8 fasa pembelajaran. peniruan dan permodelan. 2003). Albert Bandura dilahirkan pada 1925 di Alberta. Canada merupakan ahli psikologi Amerika Syarikat yang terkenal kerana teori pembelajaran sosial dan teori modelnya.3. 2.3.1 Teori Pembelajaran Sosial Bandura Menurut Robert (1997). Albert Bandura mengemukakan teori pembelajaran sosial.3. Tokoh mazhab sosial seperti Bandura menegaskan pembelajaran melalui proses permodelan. Ia merujuk kepada bagaimana seseorang individu itu belajar melalui orang sekelilingnya. Pembelajaran sosial berfokus kepada pembelajaran yang berlaku dalam konteks sosial. Konsep yang terlibat ialah pembelajaran melalui pemerhatian. iaitu tabiat dan tingkahlaku kita adalah kita tiru dan pelajari daripada interaksi kita dengan masyarakat. Bandura telah melakukan eksperimen terhadap sekumpulan kanak-kanak berumur diantara 3 tahun hingga 6 tahun telah diarahkan untuk melihat sekumpulan .34 ii. 2. iaitu pembelajaran melalui proses pemerhatian atau peniruan (Mok Soon Sang.3 Mazhab Sosial Mazhab sosial menyarankan teori pembelajaran dengan menggabungkan teori mazhab behavioris dan mazhab kognitif yang telah dihuraikan di atas.

1995). 1995). Perhatian (Attention) Pembelajaran hanya berlaku jika ada penumpuan perhatian. Kemudian kanak-kanak tersebut disuruh memukul patung yang sama. i. 1997). ii. Ia terdiri daripada dua bentuk iaitu peniruan (imitation) dan permodelan (modelling). Reproduksi (Motor Reproduction) Pemerhatian harus berupaya melakukan semua tingkahlaku yang ditiru. Ini menunjukkan pembelajaran berlaku dengan memerhati individu lain (observational learning). iv. Terdapat empat proses yang membentuk Teori Pembelajaran Sosial (Robert. Peneguhan/Motivasi (Motivation) Individu akan meniru tingkahlaku yang diperhatikan jika ia mendatangkan kepuasan. Kecekapan bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran motor. Mengingat (Retention) Pemerhatian harus berupaya mengekalkan tingkahlaku yang diperhatikan dalam ingatan. Aplikasi model sosial Bandura dalam pengajaran dan pembelajaran (Ee Ah Meng. . iii. peneguhan positif dan ganjaran. Didapati kanak-kanak tersebut telah menunjukkan tingkahlaku agresif dua kali ganda daripada orang dewasa serta menggunakan perkataan yang sama oleh orang dewasa tersebut (Ee Ah Meng. menendang dan menjerit terhadap satu patung besar yang berisi udara (Bobo Doll).35 orang dewasa menumbuk.

Menurut Maslow. 2. Oleh itu.4.4 Mazhab Humanis Mazhab humanis berpendapat pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. iii. 2. filem dan gambar dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya dapat menarik minat perhatian pelajarpelajar dalam pembelajaran. Guru boleh menunjukkan cara menyelesaikan sesuatu masalah. Mereka menegaskan setiap individu mempunyai cara belajar yang berbeza dengan individu yang lain.36 i. manusia mempunyai motivasi untuk memenuhi keperluankeperluan hidupnya. Menggunakan pelajar-pelajar lain (rakan sebaya) sebagai model untuk menunjukkan tingkahlaku model bagi seluruh kelas. strategi pengajaran dan pembelajaran hendaklah diaturkan mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar sendiri (Mok Soon Sang. Keperluan-keperluan tersebut adalah berdasarkan hierarki iaitu mulai dari yang paling rendah (bersifat asas/fisiologi) sehingga yang paling tinggi (kesempurnaan kendiri).3. 2003). . ii.1 Teori Keperluan Maslow Abraham Maslow telah memperkenalkan hierarki keperluan Maslow.3. Guru boleh menggunakan tayangan video.

pakaian dan sebagainya. Apabila keperluan fisiologi telah dipenuhi. Teori pembelajaran humanis menitikberatkan prinsip-prinsip berikut dalam proses pembelajaran (Ee Ah Meng. keluarga dan pasangan hidup. timbullah keperluan keselamatan yang merangkumi keperluan untuk rasa selamat.37 Rajah 2. seseorang individu akan mencari matlamat hidup dan berusaha kearah sempurna kendiri dalam potensi diri yang unik yang ada pada mereka (Robert. tempat tinggal. Selain itu. Jika keperluan ini tidak dipenuhi. 1997). berdikari dan penilaian orang lain. Keperluan rasa harga diri pula terbahagi kepada dua jenis iaitu rasa harga diri berasaskan rasa hormat kepada diri sendiri dalam aspek persaingan. perlindungan. seseorang individu mendapat penghargaan daripada orang lain untuk mendapat status. makanan. Keperluan ini dapat dipenuhi melalui kawan. Kesempurnaan kendiri dapat dicapai apabila keperluan-keperluan lain telah dipenuhi.2 : Hierarki Keperluan Maslow Keperluan Paling Tinggi Kesempurnaan Kendiri Penghargaan Kendiri Keperluan Untuk Kasih Sayang Keperluan Keselamatan Keperluan Fisiologi (asas) Keperluan Paling Rendah Keperluan yang paling asas ialah keperluan fisiologi seperti minuman. Dalam tahap ini. bebas daripada rasa takut dan kebimbangan). keperluan yang lain akan diabaikan. Keperluan untuk disayangi dan menyayangi akan timbul setelah keperluan keselamatan dipenuhi. . 1995). dominan dan kepentingan tertentu.

Richard Felder dan Linda Silverman telah menghasilkan satu model pembelajaran yang memfokus spesifik kepada gaya pembelajaran pelajar-pelajar kejuruteraan. Model Gaya Pembelajaran Slavin. Model Gaya Pembelajaran Entwistle dan Model Gaya Pembelajaran GrashaRiechmann.38 i. Model Gaya Pembelajaran Kolb.4 Model-model Gaya Pembelajaran Model-model gaya pembelajaran yang akan dibincangkan secara ringkasnya ialah Model Gaya Pembelajaran Felder & Silverman. Proses (Active-Reflective) dan Pemahaman (Sequential-Global).4. . ii. Kemudian dua perubahan telah dilakukan iaitu dimensi Organisasi (Inductive-Deductive) telah dibubarkan dan sub-skala Visual-Auditory telah diubah kepada Visual-Verbal.1 Model Gaya Pembelajaran Felder & Silverman Pada tahun 1988. Organisasi (Inductive-Deductive). Pembelajaran hanya berlaku jika pelajar tidak berasa terancam. Suasana sosiemosi yang sihat dengan guru haruslah diwujudkan. Model Gaya Pembelajaran Honey & Mumford. Input (Visual-Auditory). Tiga tahun kemudiannya. Menurut Felder & Silverman (1988). 2. 2. instrumen penilaian psikometrik iaitu Felder & Solomon’s Index of Learning Styles dihasilkan. Pelajar akan belajar apa yang mereka kehendaki dan ingin diketahui. pada awalnya terdapat lima dimensi iaitu Persepsi (Sensing-Intuitive).

Active Reflective Lebih suka memikirkan sesuatu perkara sedalam-dalamnya sebelum mencubanya. Jadual 2. Sekiranya pelajar jenis ini diberikan satu projek untuk dilaksanakan. bersifat lebih praktikal dan senang memahami sesuatu yang konkrit dan berkaitan dengan kehidupan harian.1. mereka lebih mudah memahami konsep yang berkaitan.39 Model ini akhirnya mengklasifikasikan pelajar kepada lapan kategori berdasarkan empat dimensi seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 2. . Kebiasaannya pelajar jenis ini suka bekerja bersendirian.1 : Dimensi Pemprosesan Dimensi Gaya Pembelajaran Felder & Silverman Gaya Pembelajaran Ciri-ciri Lebih mudah belajar apabila dikehendaki melakukan sesuatu seperti aktiviti ‘hands on’ dan gemar bekerja dalam satu pasukan. Persepsi Sensing Lebih cenderung kepada memahami fakta-fakta dan data. Pelajar jenis ini lebih memahami penerangan yang terperinci tetapi bukan yang mengelirukan dan selalunya sangat teliti dalam menyelesaikan masalah walaupun kadangkala agak lambat.

Input Visual Lebih menggemari penyampaian bahan pembelajaran dalam bentuk gambar. carta aliran. . Verbal Lebih memahami sesuatu perkara apabila disampaikan dalam bentuk kuliah. bersifat lebih inovatif. konsep-konsep dan formulaformula.40 Intuitive Lebih cenderung kepada memahami teori-teori. Pelajar jenis ini cepat melakukan sesuatu tetapi agak kerap melakukan kesilapan. rajah. graf dan lakaran. keseluruhan dan pemikiran secara bersistem. Pemahaman Sequential Lebih cenderung belajar secara teratur dan tersusun. penulisan teks dan formula matematik. Pelajar jenis ini lebih mengingati apa yang dilihat daripada yang didengarinya. imaginatif. suka kepelbagaian dalam penyelesaian masalah. Global Lebih menggemari pembelajaran secara holistik.

Mereka berfikiran terbuka dan amat ingin mengambil tahu tentang perkara-perkara yang baru.2 Model Gaya Pembelajaran Honey & Mumford Menurut Honey & Mumford (1992b).3 : Tahap-tahap Peredaran Proses Pembelajaran Tahap 1 Menimba Pengalaman (Aktivis) Tahap 4 Merancang Langkah Seterusnya (Pragmatis) Tahap 2 Mengulas Pengalaman (Reflektif) Tahap 3 Membuat Kesimpulan Daripada Pengalaman (Teoris) i. istilah gaya pembelajaran digunakan untuk menerangkan sikap dan tingkahlaku yang menentukan gaya pembelajaran individu yang mengamalkannya.41 2.3. Teoris dan Pragmatis. Honey & Mumford membahagikan gaya pembelajaran pelajar kepada empat kumpulan iaitu Aktivis.4. Terdapat juga tahap-tahap peredaran proses pembelajaran seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Rajah 2. Mereka lebih suka terlibat dalam . Aktivis Pelajar-pelajar yang tergolong dalam kumpulan ini gemar mencari pengalaman baru. Reflektif.

” . Teoris Golongan pelajar ini belajar melalui model. Falsafah mereka ialah “Jika ia logik maka ia baik.” ii. Mereka bersifat objektif iaitu melihat sesuatu idea dari semua sudut agar sesuatu situasi dapat dilihat dengan lebih jelas. konsep dan pernyataan.” iv. Mereka gemar mencuba idea. Mereka suka mengumpul dan menganalisis data serta berfikir dengan cermat sebelum membuat kesimpulan yang sesuai. Reflektif Golongan pelajar ini belajar melalui pemerhatian dan berfikir terhadap apa yang telah berlaku. Falsafah mereka adalah ‘Berhati-hati. Falsafah mereka ialah “Cara yang lebih baik sentiasa wujud. Pragmatis Golongan pelajar ini bersifat praktikal. Falsafah mereka ialah “Saya sangat ingin mencubanya.42 perbincangan seperti sumbangsaran atau sesi buzz.” iii. teori dan teknik untuk memastikan sama ada ia berguna dalam situasi sebenar. Mereka suka menggunakan alat-alat konkrit bagi menyelesaikan masalah. Rumusan yang dibuat adalah berasaskan bukti. analisis data dan logik.

43 2. berkait dengan orang lain dan sensitif terhadap perasaan orang lain. Eksperimentasi aktif pula merujuk kepada kemampuan untuk melakukan sesuatu sehingga selesai. Diverger. Daripada pengalaman pembelajaran tersebut.3 Model Gaya Pembelajaran Kolb Menurut Kruzich (1986). . Kolb telah mengemukakan gaya pembelajaran melalui pengalaman yang mengandungi empat peringkat pengalaman iaitu: 1.4. Pengalaman konkrit adalah individu yang belajar daripada pengalaman yang spesifik. Instrumen bagi mengenalpasti pelajar dengan gaya belajar ini dikenali sebagai Kolb Learning Style Inventory (KLSI) yang mengandungi 12 item soal selidik. mengambil risiko. 3. Jadual 2. 4. perancangan yang sistematik dan pemahaman secara intelektual terhadap sesuatu situasi. melihat sesuatu perkara dari pelbagai perspektif dan melihat kepada makna sesuatu perkara. mempengaruhi orang lain dan bertindak terhadap sesuatu perkara.2 menunjukkan ciri-ciri gaya pembelajaran Kolb yang telah diubahsuai (Shahabuddin Hashim (2003). 2. Konseptual abstrak adalah pembelajaran berdasarkan analisis logikal. Kolb mengenalpasti empat gaya belajar iaitu Konverger. Pemerhatian reflektif adalah pembelajaran yang melibatkan pemerhatian teliti sebelum membuat keputusan. Akomodator dan Assimilator.

Gemar mengikut gerak hati dan belajar menggunakan kaedah ‘cuba jaya’ dalam menyelesaikan sebarang masalah. serta memprosesnya dengan cara membuat pemerhatian yang mendalam sebelum membuat sebarang keputusan. serta memprosesnya dengan cara melakukan percubaan. serta memprosesnya dengan cara melakukan percubaan. Cenderung mencari pengalaman baru dan melakukan pelbagai percubaan. Oleh yang demikian. . • • • 3) Akomodator • • • 4) Assimilator • Berkebolehan menjana pelbagai idea.44 Jadual 2. Berkebolehan menggabungkan pelbagai idea bagi membentuk suatu konsep. tidak gemar menjana pelbagai idea. Menggunakan pendekatan sosial dalam pembelajaran dan sensitif dengan perasaan.2 : Gaya Belajar 1) Konverger • • Gaya Pembelajaran Kolb Ciri-ciri Menerima maklumat yang bersifat abstrak dan rumit. Menerima maklumat yang bersifat nyata dan spesifik. • 2) Diverger • Tidak bersifat emosi dan lebih gemar berhubung dengan alat-alatan daripada orang ramai. Mencari hanya satu idea yang paling logik dan tepat dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Berkebolehan berimaginasi. • • Kebolehan membuat model teoritikal. Menerima maklumat yang nyata dan spesifik serta membuat pemerhatian mendalam terhadap maklumat tersebut sebelum membuat keputusan. Menerima maklumat bersifat abstrak dan rumit.

4. vii. Mempunyai sikap menurut perintah dan belajar apa yang diajar tanpa menyoal. Gaya Pembelajaran Tidak Bergantung (Independent Learning Style) Golongan pelajar ini mementingkan analisis bahagian-bahagian pola atau corak secara terperinci. 2. Pelajar bergantung lebih suka belajar bersama dengan rakan sebaya dalam kumpulan kecil. vi. v. Suka dibimbing oleh orang yang disanjungi. Gaya Pembelajaran Bergantung (Dependent Learning Style) Golongan pelajar ini mengutamakan bidang kognitif dalam semua pola dan menerimanya secara keseluruhan. iii. Strategi pengajaran yang sesuai digunakan untuk pelajar golongan ini ialah kaedah keseluruhan kelas. syarahan dan kaedah kumpulan. Ciri-ciri gaya pembelajaran ini ialah i. iv. gaya pembelajaran boleh digolongkan dalam dua kategori yang dihuraikan seperti berikut: 1. . Sensitif terhadap pandangan dan teguran orang lain. Menerima pendapat yang bersifat umum. viii.4 Model Gaya Pembelajaran Slavin Mengikut Slavin dalam Mok Soon Sang (2003).45 2. Aktiviti pembelajaran berdasarkan motivasi ekstrinsik. ii. Mempersepsi sesuatu situasi atau pola secara menyeluruh. demonstrasi. Tidak boleh menentukan objektif pembelajaran diri sendiri. Tidak mempunyai inisiatif belajar dan terlalu bergantung kepada motivasi dan pengajaran guru.

Golongan pelajar yang tidak bergantung lebih suka belajar dan berfikir masalah diri sendiri. pendekatan berorientasikan reproduktif atau secara permukaan (surface approach) dan pendekatan strategik (strategic approach) seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2. Belajar dengan inisiatif sendiri. Mempunyai motivasi intrinsik yang kuat. v.4.3. iii. 2. Entwistle telah mengkaji tumpuan pelajar dalam pembelajaran dan gaya yang diamalkan oleh para pelajar dalam mencapai objektif pembelajaran.46 Ciri-ciri gaya pembelajaran tidak bergantung ialah : i. iv. Gaya pembelajaran Entwistle dikategorikan kepada tiga konsep utama iaitu pendekatan berorientasikan pemahaman secara mendalam (deep approach). ii.5 Model Gaya Pembelajaran Entwistle Model gaya pembelajaran Entwistle (1998). vii. bukan sahaja menganalisis proses pembelajaran malah mengutamakan orientasi pelajar terhadap pembelajaran. Strategi pengajaran yang sesuai digunakan untuk golongan pelajar ini ialah kaedah uji kaji. vi. kaedah inkuiri-penemuan dan kaedah penyelesaian masalah. Mempunyai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Berminat menentukan objektif pembelajaran sendiri. Mampu menguruskan pembelajaran sendiri. . Kurang sensitif terhadap pandangan dan teguran orang. Mengamati perkara secara analitik.

• Pelajar kecenderungan untuk menerima sesuatu yang lebih mendalam dalam pembelajaran. 2000). .47 Jadual 2. Tait & McCune. menghubungkaitkan sesuatu idea. • Melibatkan pelajar yang mempunyai keinginan intrinsik untuk belajar dan menghubungkaitkan bahan-bahan baru dalam kehidupannya.3 : Gaya Belajar 1) Pendekatan Berorientasikan Pemahaman Secara Mendalam (Deep Approach) Gaya Belajar Entwistle Ciri-ciri • Melibatkan empat sub-skala iaitu kemahiran untuk memahami sesuatu makna dengan lebih mendalam. menggunakan segala fakta dan bukti yang diperolehi serta berminat terhadap idea-idea yang telah dipelajari (Entwistle.

batasan silibus dan ketakuatan dalam menghadapi kegagalan (Entwistle. peka terhadap keperluan penilaian. Tait & McCune. Tait & McCune. • Melibatkan pelajar yang berkecenderungan terhadap pembelajaran secara permukaan sahaja. pencapaian dan pengawalan efektif (Entwistle. • Pelajar ini juga mempunyai keinginan ekstrinsik untuk belajar. . • Melibatkan pelajr yang sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan gred kelulusan yang cemerlang. 2000). tiada perkaitan dalam mengingat. • Pelajar hanya akan mengingat fakta tetapi mungkin tidak mampu untuk menggabungkan fakta baru dengan bidang pengetahuan yang lebih luas. pengurusan masa. 2000). • 3) Pendekatan Strategik (Strategic Approach) Terdapat lima sub-skala iaitu pembelajaran yang teratur.48 • 2) Pendekatan Berorientasikan Reproduktif atau secara Permukaan (Surface Approach) Terdapat empat sub-skala bagi elemen ini iaitu kurang keazaman untuk bertindak.

ia adalah fokus kepada cara pelajar berinteraksi dengan pengajar dan pelajar lain. Kebaikan : Berkebolehan untuk mengelakkan tekanan dan kebimbangan dalam : Membina kemahiran seperti inisiatif kendiri dan pembelajaran Ciri-ciri Ciri-ciri . ia menggalakkan penyediaan dan pembelajaran yang dapat membantu fakulti mereka memilih kursus yang sesuai dan memenuhi keperluan pelajar dan dengan instrumen ini. pelajar boleh memiliki keenam-enam gaya pembelajaran dalam had yang banyak atau kurang kerana pengelasan sistem ini dapat menghalang gaya pembelajaran yang berulang dan menyediakan insentif untuk penggunaan gaya pembelajaran optimum. skala gaya pembelajaran pelajar GrashaRiechman adalah ideal daripada beberapa segi iaitu instrumen ini dibentuk untuk menilai gaya pembelajaran pelajar kolej dan universiti. ii) Gagal mendapat nasihat daripada orang lain atau mendapat bantuan apabila diperlukan. Enam sifat daripada Skala Gaya Pembelajaran Pelajar Grasha-Riechmann (GRSLSS) adalah seperti berikut: 1. ii) Mereka adalah lemah dalam menguruskan tugasan mereka dan lebih bertanggungjawab dalam pembelajaran mereka.49 2.4. Berdikari : Seseorang pelajar gemar menyiapkan tugas secara bersendirian dan menerima arahan daripada guru pada tahap yang minima. Kebaikan kendiri. Model Grasha-Riechmann telah dibentuk untuk menentukan gaya pembelajaran pelajar kolej di dalam kelas. Kelemahan : i) Menjadi seorang yang sentiasa kekurangan dalam kemahiran kolaboratif. 2. Menurut Grasha (1996) dalam Wong Chai Ling (2006).6 Model Gaya Pembelajaran Grasha-Riechman Menurut Wong Chai Ling (2006). Penghindaran : i) Pelajar berkecenderungan mendapat gred yang rendah dan mempunyai ketidakhadiran ke kuliah yang tinggi.

Ciri-ciri Kelebihan Kelemahan : Memotivasi pelajar untuk mengekalkan prestasi dan menentukan hala tuju dalam pembelajaran. : Membantu merka dalam menguruskan kebimbangan dan mendapat arahan yang jelas. 6. 3. Ciri-ciri Ciri-Ciri Persaingan : Pelajar akan bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan ganjaran.50 mengambil langkah yang serius untuk mengubah cara hidup mereka. pengiktirafan dan kesangsiaan juga timbul dikalangan pelajar dalam kumpulan yang sama. Kolaboratif : Pelajar seronok untuk berkongsi idea ketika bekerja dalam kumpulan. Kelebihan Kelemahan : Mengembangkan teknik untuk bekerja dan belajar dalam kumpulan. Penyertaan : i) Pelajar lebih bertanggungjawab keatas pembelajaran mereka dan mempunyai hubungan yang baik dengan pelajar yang lain. ii) Mengelakkan mereka daripada menentukan matlamat yang produktif. : Terlalu bergantung kepada orang lain dan selalu tidak berkemampuan untuk membuat kerja. Pergantungan : Pelajar akan berasa hampa apabila menghadapi cabaran kerana mereka amat bergantung kepada tutor untuk memberikan arahan untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Kelemahan : i) Hasil kerja menurun. : Sukar membentuk kemahiran kendiri dan kemahiran pembelajaran. Kelebihan Kelemahan 5. : Gaya ini menyukarkan pelajar menghargai serta mempelajari teknik kolaboratif. ii) Mereka menyiapkan semua tugasan yang diberikan dengan sikap Ciri-ciri . 4.

51 yang positif. Felder. Kelebihan Kelemahan : Mendapat pengalaman dalam setiap pembelajaran kelas yang diikuti.5.5 Kajian-kajian Lepas Kajian-kajian literatur ini telah dikumpulkan melalui kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji yang sebelumnya.M. Beliau mendapati 69% pelajar mempunyai gaya pembelajaran Active. iii) Mereka adalah golongan yang aktif dalam aktiviti kelas kerana ia adalah sangat bernilai dan menarik. (2000) telah menggunakan Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) untuk menguji gaya pembelajaran pelajar kejuruteraan kimia seramai 116 orang di . 2. R. 59% pelajar bersifat Sensing. : Melakukan sesuatu yang terlalu atau meletakkan keperluan orang lain melebihi diri sendiri.1 Kajian-kajian Mengenalpasti Tahap Gaya-gaya Pembelajaran Rosati (1999) telah membuat satu kajian penyelidikan gaya pembelajaran terhadap 868 orang siswazah Kejuruteraan di University Of Western Ontario (UWO) yang terdiri daripada 692 orang lelaki dan 176 orang perempuan dengan menggunakan set soal selidik Felders Index Of Learning Styles. 89% pelajar berkecenderungan kepada gaya pembelajaran Visual dan 67% pula bersifat Sequential. 2.

‘tactile’ dan cara belajar berkelompok merupakan gaya pembelajaran yang kedua atau minor.1%) dan gaya pembelajaran sampingan sebagai Aktivist (105 orang. Di Fakulti Pendidikan pula. Dapatan kajian menunjukkan terdapat sebilangan besar responden di UTM. Skudai mempunyai gaya pembelajaran Reflector (134 orang. Skudai iaitu Fakulti Alam Bina. Fakulti Pendidikan. Hamzah Bin Nun (1999) pula telah menjalankan kajian katas 297 orang pelajar dari lima buah fakulti di UTM.0%) orang Activist. terdapat seramai 27 (45. penuntut Korea ini mengamalkan gaya pembelajaran auditori. Visual.0%) orang pelajar mempunyai gaya pembelajaran Reflector. Kajian Reid mencari maklumat mengenai empat gaya pembelajaran yang asas iaitu visual.4%). 35. Korea.7%). Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat. daripada jumlah sampel 60 orang.3%) orang Theorist dan 4 (6. 13. Fakulti Pendidikan dan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dengan menggunakan set soal selidik Honey dan Mumford (1992). kinestetik dan ‘tactile’ dan juga pemilihan cara belajar individu atau kelompok. mendapati pelajar mempunyai kecenderungan yang tinggi terhadap elemen . Kajian juga mendapati penggunaan alat ujian MBTI adalah sangat berguna dalam membantu pendidik kejuruteraan dan penasihat akademik pelajar untuk memahami gaya pembelajaran pelajar mereka dan menjalankan proses pengajaran yang berkesan kepada pelajar. 5.8%) diikuti oleh gaya pembelajaran Pragmatist (17 orang. Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Sumber Asli. kinestetik dan cara belajar individu sebagai gaya pembelajaran utama.52 North Carolina State University dimana gaya pembelajaran active dan cooperative learning dan inductive presentation diberi tumpuan. Sebilangan kecil responden mempunyai gaya pembelajaran Teorist (41 orang. Secara keseluruhannya. Kajian oleh Hii Siong Ting (2006) keatas 146 orang pelajar Sains Tahun 5.9%) orang Pragmatist. Kajian oleh Hyeok Kang (1999) telah dijalankan untuk menentukan gaya pembelajaran 306 penuntut Korea dari dua buah Sekolah Tinggi di Seoul. Kajian ini mengikut kajian Reid (1987) dalam mengkaji gaya pembelajaran penuntut ESL di Amerika Syarikat. UTM dengan menggunakan set soal selidik Dunn dan Dunn (1978). 8 (13. 45. auditori. 21 (35.

Penuntut lelaki memilih gaya pembelajaran ‘tactile sebagai minor stail manakala penuntut perempuan pula memilih gaya pembelajaran ‘tactile’ sebagai major stail. Penuntut perempuan lebih banyak mengamalkan gaya pembelajaran kinestetik. auditori. 2. kinestetik. suhu. Visual berbanding Verbal dan Sequential berbanding Global. Min gaya pembelajaran visual. Secara khususnya.2 Kajian Hubungan Gaya Pembelajaran Pelajar Dari Segi Jantina Kajian Hyeok Kang (1999) ke atas penuntut Korea di dua buah Sekolah Tinggi di Seoul. Sensing berbanding Intuitive. . Hasil kajian menunjukkan kecekalan pelajar berada pada tahap yang rendah. motivasi sendiri. didapati ramai pelajar menggunakan gaya pembelajaran Visual (152 orang pelajar) berbanding dengan gaya-gaya pembelajaran yang lain.53 gaya pembelajaran cahaya. Kajian Bazitah (2006) terhadap 216 orang pelajar dari tiga buah madrasah di Singapura (Madrasah Al-Arabiah Al-Islamiah. Korea menunjukkan penuntut lelaki dan perempuan secara keseluruhannya kurang mengamalkan gaya pembelajaran berkelompok tetapi paling banyak mengamalkan gaya pembelajaran kinestetik. ramai pelajar mengamalkan gaya pembelajaran Active berbanding Reflective. dan cara belajar berkelompok yang dipilih oleh penuntut lelaki adalah lebih tinggi daripada min gaya pembelajaran yang dipilih oleh penuntut perempuan. masa pagi dan masa malam. ‘tactile dan cara belajar individu daripada penuntut lelaki. autitori. rakan sebaya.5. Aljunied Al-Islamiah dan Al-Irsyad Al Islamiah) dengan menggunakan soal selidik Felder-Silverman Index of Learning Styles menunjukkan secara amnya. pelbagai cara dan sub elemen yang terdiri daripada visual.

Dunn dan Dunn serta Price telah menjalankan kajian keatas pelajar yang dikategorikan berdasarkan kecenderungan gaya pembelajaran mereka dengan menggunakan Learning Style Inventory (ILS). belajar bersama rakan sebaya serta memerlukan struktur untuk belajar dengan cara yang pelbagai. Aljunied Al-Islamiah dan Al-Irsyad Al Islamiah) dengan menggunakan soal selidik Felder-Silverman Index of Learning Styles menunjukkan pelajar lelaki dan pelajar perempuan lebih cenderung memiliki . didapati bahawa nilai t = -0. pengambilan makanan dan pergerakkan. Dapatan kajian Hii Siong Ting (2006) yang menggunakan soal selidik Dunn dan Dunn (1978) juga mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran pelajar lelaki dengan pelajar perempuan bagi elemen bunyi dan elemen motivasi. Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Sumber Asli. Pelajar lelaki cenderung belajar dalam suhu persekitaran yang sejuk. mereka cenderung belajar dalam keadaan yang tidak formal tetapi ia tidak berkait dengan orientasi rakan sebaya. Berdasarkan ujian t yang dijalankan. Maka pengkaji mendapati bahawa gaya pembelajaran pelajar lelaki dengan gaya pembelajaran pelajar perempuan tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. Kajian menunjukkan terdapat kaitan yang signifikan di antara gaya pembelajaran berdasarkan jantina. Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat.831. 1984) adalah berbeza dengan dapatan kajian Hamzah Nun. p<0. tidak terdapat sebarang perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran mengikut jantina. Dapatan kajian Dunn dan Dunn serta Price (Dunn. Bagi pelajar perempuan pula. Fakulti Pendidikan dan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) UTM. Keputusan ini menerangkan bahawa faktor jantina tidak mempengaruhi gaya pembelajaran pelajar.213. dalam keadaan yang tidak formal.54 Berdasarkan kajian Hamzah Nun (1999) ke atas pelajar dari lima buah fakulti (Fakulti Alam Bina. Skudai yang menggunakan set soal selidik Honey dan Mumford (1992). Kajian Bazitah (2006) terhadap 216 orang pelajar dari tiga buah madrasah di Singapura (Madrasah Al-Arabiah Al-Islamiah.

6%). Mereka berjaya mungkin kerana kecerdasan otak mereka. 1983).5% dan 49. Tetapi sebaliknya. maka keputusan pencapaiannya akan menurun dan tidak memuaskan (Shea. kurang Visual serta lebih Sequential berbanding dengan pelajar lelaki. kurang Sensing. daya usaha yang agak berlebihan dan tumpuan masa yang brlebihan (Mohd Yunus. Sebaliknya. Tambahan pula. Golongan pelajar yang berpencapaian tinggi tidak semestinya mempunyai cara belajar yang baik. 1990).7% dan 46. pelajar yang tidak bertemu dengan gaya pembelajaran yang sesuai dengan akan mencatatkan pencapaian yang rendah.0%). jika seseorang pelajar itu tidak dapat menyesuaikan gaya pembelajaran yang mereka amalkan. Shea telah menjalankan kajian ke atas 320 orang pelajar universiti menyatakan bahawa apabila pelajar bertemu dengan gaya pembelajaran yang sesuai dengan mereka maka mereka akan mencatatkan pencapaian akademik yang lebih tinggi.3 Kajian Hubungan Tahap Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Gred bacaan yang lebih baik dan amat memuaskan dapat dihasilkan apabila pelajar itu mempunyai gaya pembelajaran yang bersesuaian dengan jiwa mereka.9%) dan Sequential (34.1%). Pelajar perempuan dikatakan lebih berhati-hati daripada pelajar lelaki semasa pertama kali membaca arahan sebelum mencuba sesuatu perkara.5% dan 46. mereka lebih tersusun dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Visual (73. 2. Oleh itu. Sebaliknya. . pelajar lelaki lebih suka untuk mencuba sesuatu daripada berfikir dahulu. adalah amat penting untuk mengamalkan gaya pembelajaran yang sesuai.55 gaya pembelajaran Active (46.5.3% dan 67. Sensing (47. Rosati (1999) mendapati bahawa pelajar perempuan adalah bersifat kurang Active. Pelajar perempuan juga lebih fasih dalam kedua-dua percakapan dan penulisan.

kampus Skudai dan kaitannya dengan peperiksaan semester. ‘berdikari’. Didapati bahawa nilai ujian Anova bagi menguji sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran pelajar dengan CPA semasa ialah F (3. Hasil kajian Hii Siong Ting (2006) yang menggunakan soal selidik Dunn dan Dunn (1978) juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran pelajar bagi elemen kecekalan berdasarkan tahap pencapaian akademik iaitu CPA tetapi tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran pelajar bagi . p<0. Stail pembelajaran telah diukur dengan menggunakan stail yang dikemukakan oleh Warren (1974) iaitu stail pembelajaran ‘bekerjasama’. daripada analisis tesebut didapati bahawa gaya pembelajaran tidak dipengaruhi oleh CPA semasa. ‘bertanding’ dan ‘mengelak’. Maka. Oleh itu. Seramai 100 orang pelajar tahun 4 dan 5 telah dipilih sebagai responden kajian ini. ini pula menunjukkan bahawa gaya pembelajaran mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik. Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Sumber Asli. Beliau mendapati pelajar-pelajar tersebut menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dalam ujian dan pengetahuan tentang fakta berbanding dengan pelajar yang tidak diberi pendedahan tentang gaya pembelajaran.585. Dapatan kajian ini adalah sama dengan dapatan kajian Hamzah Nun (1999) keatas pelajar dari lima buah fakulti (Fakulti Alam Bina. Fakulti Pendidikan dan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) UTM.289) = 0. Keputusan ini menunjukkan bahawa gaya pembelajaran antara pelajar yang memperolehi CPA rendah. Skudai yang menggunakan set soal selidik Honey dan Mumford (1992). ‘menyertai’. sederhana. Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat. Dunn (1979) membuat kajian keatas 100 orang pelajar kolej yang diajar dengan gaya pembelajaran yang sesuai.56 Amilia (1997) telah menjalankan satu kajian mengenai stail pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar SPH di UTM.536. Dapatan kajian menunjukkan stail pembelajaran pelajar tidak mempunyai perhubungan dengan keputusan peperiksaan semester. tinggi dan cemerlang tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. ‘bergantung’.

.334) dengan pencapaian akademik Menurut Siti Hawa (1988). Sureshkumar (2005) telah menjalankan satu kajian menggunakan soal selidik Reid (1984) di UTM dengan mengambil 45 responden yang merupakan pelajarpelajar tahun dua kursus Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal) yang telah mengambil matapelajaran Teknologi Pengeluaran Asas semasa di tahun satu iaitu pada sesi 2003/2004. Aljunied Al-Islamiah dan Al-Irsyad Al Islamiah) dengan menggunakan soal selidik Felder-Solomon Index of Learning Styles mendapati secara keseluruhannya. Melalui analisis kajian inferensi dengan menggunakan ujian korelasi pearson. Contoh telah menunjukkan peratus pelajar lulus disebabkan kebiasaan belajar adalah 33% serta peratus pelajar gagal kerana kurang keberkesanan belajar ialah 25%. pelajar-pelajar telah ditanya sebab-sebab mereka lulus dalam peperiksaan. Kajian Bazitah (2006) terhadap 216 orang pelajar dari tiga buah madrasah di Singapura (Madrasah Al-Arabiah Al-Islamiah. tiada perbezaan yang signifikan terhadap gaya pembelajaran pelajar-pelajar yang cemerlang dan sederhana ataupun yang rendah.404) dan gaya pembelajaran kecekatan tangan (nilai pekali korelasi yang diperoleh adalah 0. Salah satu sebab yang telah dikenalpasti ialah kebiasaan belajar.57 elemen-elemen lain dalam kategori persekitaran dan kategori emosional berdasarkan pencapaian akademik iaitu CPA. dalam satu kajian yang telah dijalankan di Amerika Syarikat. didapati bahawa hanya terdapat hubungan atau kaitan diantara gaya pembelajaran kinestetik (nilai pekali korelasi yang diperoleh adalah 0.

. cara pengagihan masa dan cara belajar yang betul dan sebagainya akan menghadapi masalah pembelajaran.6 Kesimpulan Dalam bab ini. Pelajar yang tidak mengetahui cara yang betul untuk menimba ilmu pengetahuan seperti cara mengambil nota. Oleh itu. Daripada kajian-kajian ini. pengamalan gaya belajar yang sesuai dan berkesan adalah amat penting untuk mencapai prestasi akademik yang cemerlang. walaupun terdapat kajian yang mengatakan gaya pembelajaran tidak mempengaruhi pencapaian akademik namun gaya pembelajaran sebenarnya memainkan peranan penting dalam mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan. penyelidik telah membincangkan kajian-kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lain tentang hubungan di antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik.58 2.

. 3. tempat kajian.BAB III METODOLOGI 3.0 Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai kaedah yang digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan keputusan yang sah dan boleh dipercayai. sampel kajian. instrumen kajian. prosedur mengumpul data kajian dan penganalisisan data. Antara aspekaspek yang dibincangkan ialah rekabentuk kajian.1 Rekabentuk Kajian Menurut Mohd. Najib (2003). kaedah tinjauan adalah satu kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat secara lintas lalu melalui sekali kutipan data yang selalunya melalui soal selidik.

3. SPC. Penyelidik memilih kesemua 14 program pengajian Sarjana Muda yang ditawarkan oleh Fakulti Pendidikan iaitu SPA. . pencapaian akademik pelajar serta gaya pembelajaran yang digunakan oleh pelajar dari setiap program pengajian (SPA. Skudai. Majid. SPL. Ia menerangkan kekuatan kaitan dan juga sama ada ia signifikan atau tidak.2 Tempat Kajian Tempat kajian yang dipilih ialah Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. kajian korelasi melihat atau mengukur hubungkait antara dua pembolehubah. Johor. SPE. SPI. Skudai. SPS dan SPT. Kaedah tinjauan ini digunakan untuk meninjau beberapa aspek pelajar-pelajar seperti demografi pelajar. SPM. SPH. SPJ. Kaedah ini lebih praktikal digunakan berbanding dengan kaedah temubual kerana bilangan sampel kajian adalah besar. SPK. SPN. 1993). SPL. Najib (1999). SPF. Kajian ini meninjau Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar-Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Tahun Pertama. maka teknik temubual tidak begitu sesuai untuk digunakan. Menurut Mohd. SPS dan SPT). SPJ. Kajian ini juga merupakan kajian korelasi. SPP. SPP. Johor. SPC. SPE. SPK. SPN. SPM.60 Kaedah tinjauan secara soal selidik telah digunakan dalam kajian ini sebagai alat utama bagi mengumpul data secara kuantitatif. SPF. UTM. SPI. Soal selidik digunakan untuk mengukur ciri-ciri atau pembolehubah daripada saiz sampel yang banyak (Mohd. SPH.

SPK. SPC. SPH. Skudai. SPP. UTM. kajian ini menggunakan persampelan rawak berlapis bagi menentukan bilangan sampel bagi setiap program pengajian.61 3. sejumlah 296 orang pelajar daripada 369 orang pelajar telah dipilih untuk dijadikan sampel kajian. Sementara itu. SPL. SPF. Berasaskan pada Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie & Morgan (1970). Jumlah populasi adalah seramai 369 orang pelajar. Penyelidik merujuk kepada Jadual Penentuan Saiz Sampel yang dikemukakan oleh Krejcie & Morgan (1970) untuk mendapatkan jumlah sampel yang diperlukan bagi kajian ini kerana Krejcie & Morgan (1970) mempunyai aras keyakinan sebanyak 95%. SPS dan SPT). SPI.3 Populasi dan Sampel Kajian Populasi kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama. SPE. SPJ. Persampelan rawak berlapis digunakan untuk memastikan tidak berlaku bias dalam pemilihan sampel dan setiap sampel dari populasi kajian mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel kajian dan membolehkan ciri-ciri keseluruhan populasi dapat diwakili. . Johor dari setiap program pengajian (SPA. dalam penentuan responden. SPN. SPM.

Set soal selidik untuk kajian ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.1% 6.1% 9.7% 5.4% 4.7% 5. Sampel 14 14 15 19 46 28 14 15 28 19 14 17 34 19 296 3.6% 9.5% 4.7% 4.1: Taburan Populasi Dan Bilangan Sampel Yang Dipilih Mengikut Program Pengajian Berdasarkan Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie & Morgan (1970) Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Program Pengajian SPA SPC SPE SPF SPH SPI SPJ SPK SPL SPM SPN SPP SPS SPT Jumlah Bil.5% 6.4% 15. Segala keputusan adalah berdasarkan soal selidik yang telah diberikan kepada responden.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah soal selidik Index of Learning Styles yang dibangunkan oleh Felder & Solomon yang telah diterjemahkan dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu.62 Jadual 3. Populasi 18 19 15 22 77 34 16 15 31 24 17 19 39 23 369 Peratus Pelajar yang Dikaji (%) 4.5% 6.7% 11.7% 5. .4% 100% Bil.

63 3.4.1 Bahagian A – Borang Maklumat Peribadi

Bahagian A adalah soal selidik yang berkaitan dengan butir-butir peribadi responden seperti jantina, kaum, program pengajian, PNGK, keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan aliran semasa persekolahan.

3.4.2 Bahagian B – Index Of Learning Styles (ILS)

Bahagian B pula set soal selidik Index Of Learning Style (ILS) yang dicipta oleh Richard M. Felder dan Linda K. Silverman pada tahun 1991 manakala disebarkan oleh kerja sama Richard M. Felder dan Barbara A. Solomon daripada Carolina State University.

Terdapat 44 item soalan yang perlu dijawap oleh responden dan ia menguji 4 dimensi dan 4 sub-skala iaitu Pemprosesan (Active / Reflective Learners), Persepsi (Sensing / Intuitive Learners), Input (Visual / Verbal Learners) dan Pemahaman (Sequential / Global Learners). Setiap dimensi ini mengandungi 11 item. Item dalam instrumen ini adalah berformat pilihan paksaan (forced choice or selected respons), iaitu terdapat 2 jawapan yang disediakan (“a” atau “b”). Responden dikehendaki untuk memilih salah satu jawapan yang disediakan. Sekiranya keduadua jawapan adalah sangat berkaitan dengan diri responden, maka pilihlah kriteria yang paling kerap digunakan.

Isi kandungan kaji selidik yang dijalankan terbahagi kepada dua bahagian dapat dirumuskan seperti jadual 3.2 di bawah.

64 Jadual 3.2 : Kandungan Bahagian A Bahagian B Kandungan Soal Selidik Kajian Pernyataan Bil. Item Pembolehubah 5 Bebas

Latar Belakang Responden Learning Styles (Gaya Pembelajaran) • • • • Active & Reflective Sensing & Intuitive Visual & Verbal Sequential & Global 11 11 11 11 49 Bersandar

Jumlah

Jadual 3.3: Dimensi dan Sub-skala Pemprosesan (Active / Reflective)

Pecahan Item Mengikut 4 Dimensi Dan 4 Sub-Skala Gaya Pembelajaran Felder & Solomon Item 25, 1, 29, 5, 17 37, 13, 9 21, 33, 41 Faktor Bertindak dahulu @ fikir dahulu Bercampur gaul @ tidak ramah mesra Suka atau tidak suka kepada kerja kumpulan Keutamaan kepada maklumat konkrit atau abstrak (teori, model) Format maklumat untuk masukan Format maklumat adalah untuk mengingat balik Pemikiran secara linear atau rawak Mengutamakan perincian atau gambaran keseluruhan

Persepsi (Sensing / intuitive) Input (Visual / Verbal) Pemahaman (Sequential / Global)

38, 6, 18, 14, 2, 10, 34, 26, 22, 42, 30 7, 31, 23, 11, 15 27, 19, 3, 35, 43, 39 20, 36, 44, 8, 12, 32, 24 28, 4, 16, 40

65 3.4.2.1 Kebolehpercayaan Dan Kesahan Index Of Learning Styles (Felder & Solomon)

Item-item soal selidik yang digunakan dalam kajian ini telah diuji dari segi kebolehpercayaan dan kesahan. Kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan (konsisten) keputusan sesuatu ujian. Ujian kebolehpercayaan yang tinggi akan menghasilkan keputusan yang hampir sama apabila ujian yang sama ditadbirkan pada berlainan masa (Mohamad Najib, 1999). Menurut Bhasah Abu Bakar (2003), satu ujian itu dikatakan boleh dipercayai sekiranya ujian itu dapat mengukur sesuatu apa yang hendak diukur dengan tekal. Ini bermakna, seseorang individu itu akan mendapat skor yang sama daripada sesuatu ujian seandainya kebolehan individu itu adalah tekal atau trait yang hendak diukur itu tidak berubah walaupun diukur berkalikali dengan instrumen yang sama. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai kebolehpercayaan bermaksud semakin rendah ralat ukuran dan semakin boleh dipercayai alat ukuran tersebut (Zulkarnain, 2001)

Konsep kesahan juga adalah satu konsep penting yang mesti difahami apabila membina sesuatu ujian. Menurut Mohamad Najib (1999), kesahan merujuk kepada kesesuaian interpretasi yang dibuat daripada markat ujian dan lain-lain keputusan penilaian dengan merujuk kepada kegunaan tertentu penilaian tersebut dan alat taksiran yang mengukur apa yang patut ia ukur adalah sah. Anastasi (1965) menyatakan bahawa sesuatu alat kajian dianggap baik sekiranya nilai kebolehpercayaan adalah berada dalam julat 0.8 hingga 0.9. Menurut Mohd Najib (2001), nilai 0.8 ke atas mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.

Melalui kajian kebolehpercayaan dan kesahan Index of Learning Styles yang dilakukan oleh Livesay (2002) dalam Bazitah (2006), mendapati dalam perlaksanaan Test-retest correlation coefficients untuk 4 sub-skala yang terdapat dalam instrumen tersebut mempunyai perbezaan diantara 0.7 dan 0.9 untuk interval empat minggu dari satu perlaksanaan ujian ke ujian yang seterusnya dalam mentadbirkan ujian selama 7

5: Act/Refl 0.69 0.05 Act/Refl 0. Ini dapat dilihat pada jadual 3.80** 0.4).62 0.05 atau lebih (jadual 3.73** 0.5 dan lebih untuk keempat-empat sub-skala yang diuji.60* 0.78* 0. 2006).51** N 46 24 124 Reference Seery Livesay Zywno Untuk Cronbach alpha coefficient pula menunjukkan kriteria pemilihan berada pada tahap 0.51 0. 8 mo.63 Seq/Glo 0.68* 0.5 yang menunjukkan kesahan dalam alat ujian Index of Learning Styles yang digunakan.54 0.73* 0.56 0. Kaedah alih bahasa untuk soal selidik ini adalah berdasarkan kaedah Brislin.70 Cronbach Alpha Coefficient (Livesay) Vis/Ver 0.68** ** p< . Jadual 3.79** 0.72 0.4: ∆t 4 wk 7 mo. Soal selidik Index of Learning Styles ini diserahkan kepada dua orang pakar ‘bilingual’ yang tidak mempunyai pengalaman dengan soal-selidik tersebut untuk .60 0.51** Seq/Glo 0.56 0. Semua coefficients adalah signifikan di tahap 0.53 N 242 584 284 557 Source Livesay Sprulin Van Zwanenberg Zywno Kajian yang dilakukan oleh Zywno (2003) dan Livesay (2002) merumuskan bahawa kebolehan dan kesahan data yang diperolehi membenarkan bahawa penggunaan Index of Learning Styles yang dibina oleh Felder dan Solomon adalah instrumen yang sesuai untuk menilai gaya pembelajaran (Bazitah.01 Test-Retest Correlation Coefficients (Livesay) Sens/Int 0. * p< .76 0.65 0. Jadual 3.55 0.60 Sen/Int 0.66 bulan dan 8 bulan.41 0.87** 0.68** Vis/Ver 0.

Item-item disusun dalam turutan seperti di dalam jadual 3. Kajian rintis dijalankan apabila soal selidik itu telah disahkan kebenarannya (Nancy.2.67 melakukan penterjemahan. Item 11 . selaku pensyarah Bahasa Inggeris di UTM dan seterusnya soal selidik dalam Bahasa Melayu itu diterjemah semula ke Bahasa Inggeris oleh Cik Elmie Jian @ Nur Aedini Abdullah.2 Skala Pemarkatan Index of Learning Style (ILS) digunakan untuk menguji dimensi responden dalambentuk dwi-pilihan (‘a’ dan ‘b’). selaku pensyarah bahasa di UNIMAS tanpa ditunjukkan salinan asal soal selidik.7 pula menunjukkan borang penilaian permarkahan Index of Learning Styles (ILS) bagi jawapan responden. 3.6 berikut. Pengkaji membanding dan menilai soal selidik yang diterjemah dengan salinan asal.4. Jadual 3. responden hendaklah 44 11 11 11 Bil. jika dibawah ‘ACTIVE / REFLECTIVE’ responden mendapat 3 ‘a’ dan 8 ‘b’. Proses penterjemahan daripada Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu telah dilakukan oleh Cik Fatimah Puteh. 2006).6: Pecahan Item-Item Mengikut Sub-Skala Item Bagi Sub-Skala active dan reflective learners Q1 + Q5 + Q9 + Q13 + Q17 + Q21 + Q25 + Q29 + Q33 + Q37 + Q41 sensing dan intuitive learners Q2 + Q6 + Q10 + Q14 + Q18 + Q22 + Q26 + Q30 + Q34 + Q38 + Q42 visual dan verbal learners Q3 + Q7 + Q11 + Q15 + Q19 + Q23 + Q27 + Q31 + Q35 + Q39 + Q43 sequential dan global learners Q4 + Q8 + Q12 + Q16 + Q20 + Q24 + Q28 + Q32 + Q36 + Q40 + Q44 Jumlah Jadual 3. Sebagai contoh.

sensing atau intuitive learnes. visual atau verbal learners dan sequential atau global learners. huruf ‘b’ pula hendaklah ditulis dibawah petak ‘huruf’ kerana ‘b’ adalah nilai terbesar di antara kedua-dua nombor tersebut. Bagi menentukan dimensi responden. Nilai 5 didapati dari perbezaan nombor besar dan kecil (contoh : 8-5 = 5). Maka. jawapan responden diproses secara berasingan dalam 4 sub-skala. Dalam setiap sub-skala. . setiap responden akan mempunyai 4 dimensi sama ada sebagai active atau reflective learners.68 menuliskan 5 di dalam petak bagi ‘nombor’. pilihan responden yang lebih banyak akan mewakili dimensi responden tersebut dalam sub-skala tersebut. Kemudian.

69 Jadual 3.4. Sebaliknya.3 Cara Pemarkatan Bagi seorang responden yang mendapat nilai ‘1a’ dalam sub-skala active dan reflective learners.2. responden tersebut menggunakan cara pembelajaran active dan reflective yang seimbang. Sementara itu. jika responden itu mendapat nilai ‘11a’. ACT/REF a Jumlah (√ ) b Jumlah (√ ) SEN/INT a b Jumlah (√ ) VIS/VRB a b Jumlah (√ ) SEQ/GLO a b ** (nombor besar – nombor kecil) + huruf yang mempunyai nilai yang lebih besar ACT/REF Nombor Huruf SEN/INT Nombor Huruf VIS/VRB Nombor Huruf SEQ/GLO Nombor Huruf 3.7: ACT/REF Q 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 a b Lampiran Permarkahan Index of Learning Styles (ILS) SEN/INT Q 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 a b VIS/VRB Q 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 a b SEQ/GLO Q 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 a b * Jumlah (campurkan jumlah bilangan “a” atau “b” dalam setiap petak) dan tuliskan di kotak bawah ini. jika . responden itu merupakan seorang active learner yang tinggi.

dikatakan mempunyai gaya pembelajaran yang lemah dalam kategori tersebut.8 menunjukkan frekuensi kekuatan dan frekuensi kelemahan bagi setiap dimensi sub-skala Learning Style. Jadual 3.4 Penerangan Skor • Sekiranya skor pada skor 1-3.4.8: Jadual Rujukan Kekuatan Dan Kelemahan Setiap Dimensi SubSkala Kod / Tahap Tinggi Active Active Sederhana Active Active Active Seimbang Sederhana Active Reflective Reflective Reflective Reflective Tinggi Reflective Reflective Learning Styles Sensing Sensing Sensing Sensing Sensing Sensing Intuitive Intuitive Intuitive Intuitive Intuitive Intuitive Visual Visual Visual Visual Visual Visual Verbal Verbal Verbal Verbal Verbal Verbal Sequential Sequential Sequential Sequential Sequential Sequential Global Global Global Global Global Global Skor Manual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11a – 0b = 11a 10a – 1b = 9a 9a – 2b = 7a 8a – 3b = 5a 7a – 4b = 3a 6a – 5b = 1a 5a – 6b = 1b 4a – 7b = 3b 3a – 8b = 5b 2a – 9b = 7b 1a – 10b = 9b 0a – 11b = 11b 3. maka responden itu merupakan seorang active learner yang sederhana.70 responden itu mendapat nilai ‘5a’. Jadual 3. Contohnya. skor ‘3a’ yang diperolehi dalam kategori ACTIVE/REFLECTIVE menunjukkan seorang yang mempunyai .2.

• Sekiranya skor pada skor 5-7.71 kecenderungan yang lemah dalam pembelajaran ACTIVE. Dalam kajian ini. skor gaya pembelajaran yang paling dominan adalah antara 13 memandangkan peringkat ini adalah gaya pembelajaran pada tahap seimbang. . Kecenderungan dalam gaya pembelajaran dalam sesuatu kategori begitu tinggi menyebabkan individu ini sukar untuk menerima pengajaran yang tidak mengikut kecenderungan gaya pembelajarannya. Gaya pembelajaran yang paling kerap dipilih oleh responden akan dikira sebagai gaya pembelajaran yang mewakili setiap pelajar (Kamariah Gono. • Sekiranya skor pada 9-11. 2002). dikatakan mempunyai gaya pembelajaran yang sederhana dalam kategori tersebut. dikatakan mempunyai gaya pembelajaran yang kuat pada sesuatu kategori. Ini bermakna seorang individu yang mempunyai gaya pembelajaran sebegini tidak mempunyai masalah dalam pembelajarannya kerana masih lagi dapat menerima pelajaran yang baik tanpa mengira strategi pengajaran yang digunakan oleh gurunya. Contohnya. Individu ini juga tidak mempunyai masalah untuk menyesuaikan diri dalam lain-lain gaya pembelajaran. individu ini akan mempunyai masalah sekiranya pengajaran tidak selari dengan gaya pembelajarannya. gaya yang sebegini adalah seimbang dalam proses pembelajaran kerana individu ini boleh menerima corak pembelajaran yang lain dengan mudah dan tanpa masalah. Menurut Felder. individu yang mempunyai skor ‘5b’ dalam kategori SENSING/INTUITIVE adalah seorang yang mempunyai gaya pembelajaran yang sederhana dalam gaya INTUITIVE. Menurut Felder.

pecahan bilangan responden mengikut program pengajian. melalui analisis korelasi .72 3. Selain daripada itu. kita dapat menentukan sama ada wujud atau tidak hubungan antara dua pembolehubah. Penyelidik menggunakan teknik statistik pemeratusan bagi memproses bahagian biodata responden seperti peratusan mengikut jantina. Ujian statistik korelasi Pearson akan digunakan dalam melakukan pemprosesan data menguji perkaitan antara dua pembolehubah memandangkan data adalah berjenis interval.4. peratusan dan juga hubungan korelasi. Sementara bagi melihat gaya pembelajaran dari segi jantina. program pengajian. analisis korelasi juga memberi pekali yang boleh digunakan sebagai indeks untuk mengukur kekuatan hubungan yang wujud antara dua pembolehubah yang dikaji. teknik statistik cross-tabulation digunakan di antara pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas.3 Pemprosesan dan Penganalisisan Data Beberapa kaedah pemprosesan data telah digunakan dalam menganalisa data yang dikumpul. Menurut Zulkarnain (2001) dalam Bazitah (2006). . purata markah PNGK dan SPM. Semua data daripada borang soal selidik dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan kaedah taburan kekerapan.

Sebelum responden menjawab soalan. Bagi memudahkan pengedaran soal selidik.4. jadual waktu kuliah dan nama pensyarah yang mengajar daripada pejabat Fakulti Pendidikan. UTM. . Kaedah ini penting bagi memastikan sampel yang dipilih dapat menerima arahan dengan jelas untuk menjawab soal selidik dan penyelidik dapat mengumpul kembali soal selidik yang telah diedarkan. Penyelidik seterusnya menghubungi pensyarah-pensyarah yang terlibat bagi sesuatu kursus untuk memohon kerjasama menggunakan masa mereka dalam membantu mengedarkan soal selidik.73 3. cara menjawab soal selidik dan aspek kejujuran semasa menjawab soalan. 3.5 Kesimpulan Metodologi yang dinyatakan dalam bab ini adalah untuk menjawab persoalan kajian yang telah ditentukan di Bab 1. penyelidik mendapatkan maklumat-maklumat mengenai bilangan populasi.1 Prosedur Mengumpul Data Kajian Sebelum mengedarkan soal selidik kepada responden. pengkaji telah terlebih dahulu menerangkan tujuan kajian. penerangan yang terperinci dapat dilakukan dalam bab perbincangan nanti. Berdasarkan kepada keputusan yang diperolehi. Segala maklumat yang didapati akan diproses dan dianalisis berdasarkan kepada objektif kajian. Kaedah soal selidik yang digunakan adalah mudah dimana pelajar hanya perlu memilih salah satu jawapan daripada 2 pilihan jawapan yang diberi.3. penyelidik terlebih dahulu telah mendapatkan kebenaran untuk menjalankan kajian ini dengan bertemu pihak pentadbir di Fakulti Pendidikan.

BAB IV DAPATAN KAJIAN 4. Isi kandungan kaji selidik yang dijalankan terbahagi kepada dua bahagian seperti jadual 4. . peratusan dan juga hubungan korelasi. Hasil analisa dapatan kajian berdasarkan maklumat yang diperolehi melalui edaran borang soal selidik. Semua data daripada borang soal selidik dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan kaedah taburan kekerapan.0 Pengenalan Bab ini membentangkan dapatan kajian yang diperolehi menerusi kajian tinjauan yang telah dijalankan. Sejumlah 296 orang responden iaitu pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama bagi mengkaji hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik.1 di bawah.

2 : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kursus SPA SPC SPE SPF SPH SPI SPJ SPK SPL SPM SPN SPP SPS SPT Jumlah Taburan Kekerapan Dan Peratusan Responden Mengikut JenisJenis Kursus Kekerapan 14 14 15 19 46 28 14 15 28 19 14 17 34 19 296 Peratus (%) 4.4 15.75 4.4 100.1 Bahagian A – Latar Belakang Responden Jadual 4.7 4.7 5.7 11.9%) adalah terdiri daripada pelajar perempuan.1 66.1 9.5 6.0 Jadual 4.1 6. Seramai 98 orang (33.7 5.1 : Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Taburan Kekerapan Dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Kekerapan 98 198 296 Peratus (%) 33.0 . Jadual 4.5 4.7 5.6 6.5 9.1 menunjukkan taburan dan peratusan responden mengikut jantina.4 4.1%) terdiri daripada pelajar lelaki dan 198 orang (66.9 100.

Secara keseluruhannya.3 : Kaum Taburan Kekerapan Dan Peratusan Responden Mengikut Kaum Jantina Lelaki n 82 10 2 4 98 % 83. daripada bilangan responden seramai 296 orang.7 2.1%) lelaki dan 3 orang (1.0 1.2 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut jenis-jenis kursus. Kursus SPI dan SPL terdiri daripada responden seramai 28 orang (9.2 2. kaum Melayu mempunyai responden paling ramai iaitu seramai 248 orang (83.0 Melayu Cina India Lain-lain Jumlah Berdasarkan jadual 4.0 4.7%) lelaki dan 166 orang (83. didapati kaum Melayu mempunyai jumlah responden yang paling tinggi iaitu 82 orang (83.76 Jadual 4.7%). Kursus SPP mempunyai jumlah responden seramai 17 orang (5.8 11.7%) perempuan.7%) manakala kursus SPS mempunyai jumlah responden seramai 34 orang (11.5%) perempuan. Sementara itu. Hasil kajian menunjukkan bahawa kursus SPF.1 2.5%) manakala kursus SPA. kaum Cina mempunyai bilangan responden seramai 10 orang (10.8%) diikuti pula dengan kaum Cina seramai 33 .5%).2%) lelaki dan 23 orang (11.8 23 6 3 198 11. Didapati kursus SPH mempunyai jumlah responden yang paling tinggi iaitu 46 orang (15.0%) lelaki dan 6 orang (3.7 3. hasil kajian menunjukkan bahawa kaum India memiliki jumlah responden seramai 2 orang (2.3 yang menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut kaum. Manakala.7 10. SPJ dan SPN mempunyai bilangan responden yang sama iaitu 14 orang (4. Manakala kursus SPE dan SPK didapati mempunyai jumlah responden seramai 15 orang (5.5 100. kaum yang lain-lain terdiri daripada 4 orang (4.8%) perempuan.1 100.6%) Jadual 4. SPM dan SPT memiliki bilangan responden yang sama iaitu seramai 19 orang (6.0 Jumlah n 248 33 8 7 296 % 83.0 Perempuan n % 166 83. SPC.4%). Seterusnya.4 100.0%) perempuan.1%).

7 18. Jadual 4.00 didapati jumlah responden adalah seramai 4 orang (1.01 hingga 3.31 – 3.7%) dan kaum lain-lain seramai 7 orang (2.00 1.2%). pencapaian akademik bagi PNGK di antara 3. Bagi pencapaian akademik yang tertinggi iaitu PNGK di antara 3.00 Jumlah Jadual 4.4 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut PNGK.3 36.1 1. Bagi responden yang terdiri daripada 2 orang (0.30 2. Hasil kajian menunjukkan bahawa PNGK di antara 2.4 : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Taburan Kekerapan Dan Peratusan Responden Mengikut PNGK PNGK Kekerapan 1 1 2 14 54 113 107 4 296 Peratus (%) 0.3 0.30.71 – 3.4 100.01 – 3. PNGK di antara 2.70 ialah mempunyai responden seramai 107 orang (36.70 1.30 3.70 2.01 – 2.00 2. Seterusnya.7%).31 hingga 2.2 38.01 – 2.70 terdiri daripada 14 orang (4.00 mempunyai bilangan responden sebanyak 54 orang (18.00 – 1.71 – 2.0 0. Manakala pencapaian akademik yang kedua tinggi di mana PNGK di antara 3.1%).7 4.4%).3 0.71 hingga 3. kaum India seramai 8 orang (2.71 hingga 4.00 3.01 – 1.7%) mempunyai pencapaian akademik dengan PNGK di antara 2.4%).3%).31 – 2.70 3.31 hingga 3.30 terdiri daripada 113 orang (38.77 orang (11.71 – 4. PNGK di antara 1.1%).71 . Sementara itu.

.2% atau 33 orang dengan purata gred SPM ialah A2. Jadual 4.6% atau 14 orang di mana purata gred SPM iaitu A1. kekerapan dan purata gred SPM responden. Hasil kajian menunjukkan bahawa kursus Bahasa Inggeris mempunyai nilai peratus yang paling tinggi iaitu 23.3 17.6 9.4 11.00 hingga 1.7 17.4% atau 28 orang dan purata gred SPM ialah A2.78 hingga 2. Sementara itu.2 16.3%).5 menunjukkan taburan peratusan.00 dan 0. Bagi kursus Fizik dan Kimia pula mempunyai nilai peratus kedua tinggi iaitu 17. Bagi kursus Bahasa Melayu mempunyai peratus 11.5 : Taburan Kekerapan Dan Peratusan Serta Purata Gred SPM Responden Kekerapan Peratus (%) Purata Gred SPM A1 A2 A2 B3 B3 B3 B4 Bil Gred SPM 1 2 3 4 5 6 7 Sains Matematik Bahasa Melayu Matematik Tambahan Kimia Fizik Bahasa Inggeris Jumlah 14 28 33 50 51 51 69 296 4.7% atau 50 orang ialah Matematik Tambahan di mana nilai purata gred SPM ialah B3.3% atau 51 orang dengan nilai purata gred SPM ialah B3. kursus yang mempunyai nilai peratus 16.0 Jadual 4. Kursus Matematik didapati mempunyai peratus 9. Kursus Sains mempunyai nilai peratus yang paling rendah iaitu 4.5 100.3 23.00 mempunyai bilangan responden yang sama iaitu 1 orang (0.5% atau 69 orang di mana purata gred SPM ialah B4.

Gaya Pembelajaran Secara Keseluruhan Gaya Pembelajaran Mengikut Jantina Gaya Pembelajaran Mengikut Program Pengajian . iii.4 100.0%). Seterusnya. 4.Indeks Gaya Pembelajaran (Index of Learning Styles) Analisa gaya pembelajaran dibahagikan kepada : i.2 1.6 : Taburan Kekerapan Dan Peratusan Responden Mengikut Aliran Semasa Persekolahan Aliran Semasa Persekolahan Sains Sastera Vokasional Teknikal / Kejuruteraan Lain-lain Jumlah 186 49 3 54 4 296 62. ii.79 Jadual 4.6%) dan aliran semasa persekolahan yang lain mempunyai jumlah responden seramai 4 orang (1.6 yang menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut aliran semasa persekolahan.6 1.0 18. didapati aliran Sains mempunyai jumlah responden yang paling tinggi iaitu seramai 186 orang (62.2%). Manakala aliran Sastera terdiri daripada 49 orang (16.4%).8 16.2 Bahagian B .0 Kekerapan Peratus (%) Berdasarkan jadual 4.8%) dan aliran Teknikal/Kejuruteraan mempunyai bilangan responden yang kedua tinggi iaitu seramai 54 orang (18. aliran Vokasional mempunyai jumlah responden yang paling rendah iaitu seramai 3 orang (1.

0%) memiliki gaya pembelajaran Reflective Tinggi.0%) memiliki gaya pembelajaran Active Sederhana .1%) memiliki gaya pembelajaran Active. Gaya Pembelajaran Mengikut Aliran Persekolahan Gaya Pembelajaran Mengikut Hubungan Kolerasi Pearson 4.7: Bil 1 2 3 4 5 Tahap Taburan Kekerapan Dan Peratusan Responden Mengikut Gaya Pembelajaran Active & Reflective Kekerapan 15 148 87 43 3 Jumlah 296 Peratus (%) 5. didapati ramai pelajar lebih cenderung memiliki gaya pembelajaran Active iaitu seramai 163 orang (55. v.1 50.5%) memiliki gaya pembelajaran Reflective Sederhana dan 3 orang pelajar (1.0 29. Secara kesimpulannya.1 Gaya Pembelajaran Secara Keseluruhan Jadual 4. daripada penganalisisan data.4 14.80 iv.0 100. 43 orang (14. Hasil dapatan kajian menujukkan bahawa 15 orang pelajar (5. .4%) memiliki gaya pembelajaran Active & Reflective Seimbang.2.1%).0 Active Tinggi Active Sederhana Active & Reflective Seimbang Reflective Sederhana Reflective Tinggi Jadual 4.5 1. 87 orang pelajar (29. 148 orang pelajar (50.7 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut gaya pembelajaran Active & Reflective.

8 17. Jadual 4. 123 orang pelajar (41.7 100.7 100.6%) memiliki gaya pembelajaran Intuitive Sederhana serta 5 orang pelajar (1.8 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut gaya pembelajaran Sensing & Intuitive. 103 orang pelajar (34.8 : Bil 1 2 3 4 5 Tahap Sensing Tinggi Sensing Sederhana Sensing & Intuitive Seimbang Intuitive Sederhana Intuitive Tinggi Jumlah Taburan Kekerapan Dan Peratusan Responden Mengikut Gaya Pembelajaran Sensing & Intuitive Kekerapan 13 123 103 52 5 296 Peratus (%) 4.6 10.0 Visual Tinggi Visual Sederhana Visual & Verbal Seimbang Verbal Sederhana Verbal Tinggi Jadual 4.9 : Bil 1 2 3 4 5 Tahap Taburan Kekerapan Dan Peratusan Responden Mengikut Gaya Pembelajaran Visual & Verbal Kekerapan 116 138 31 11 Jumlah 296 Peratus (%) 39.81 Jadual 4.5%) memiliki gaya pembelajaran Sensing Sederhana .6 1.7%) memiliki gaya pembelajaran Intuitive Tinggi. Hasil kajian menujukkan bahawa 13 orang pelajar (4. didapati ramai pelajar lebih cenderung memiliki gaya pembelajaran Sensing iaitu seramai 136 orang (45.9 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut gaya pembelajaran Visual & Verbal. 52 orang pelajar (17.9%). Jumlah responden seramai 116 orang .0 Jadual 4. daripada penganalisisan data.4%) memiliki gaya pembelajaran Sensing Tinggi.5 3. Secara kesimpulannya.4 41.8%) memiliki gaya pembelajaran Sensing & Intuitive Seimbang .2 46.5 34.

5 38.82 pelajar (39.10 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut gaya pembelajaran Sequential & Global.0 Jadual 4.4 34. didapati ramai pelajar lebih cenderung memiliki gaya pembelajaran Sequential & Global Seimbang iaitu seramai 115 orang (38.2%) memiliki gaya pembelajaran Visual Tinggi.8%). 31 orang (10. Secara kesimpulannya. 102 orang pelajar (34. 115 orang pelajar (38.5%) memiliki gaya pembelajaran Visual & Verbal Seimbang dan 11 orang pelajar (3. didapati ramai pelajar lebih cenderung memiliki gaya pembelajaran Visual iaitu seramai 254 orang (85. Tetapi jika dibanding antara gaya pembelajaran Sequential dan Global. Secara kesimpulannya.10 : Taburan Kekerapan Dan Peratusan Responden Mengikut Gaya Pembelajaran Sequential & Global Bil 1 2 3 4 5 Tahap Sequential Tinggi Sequential Sederhana Sequential & Global Seimbang Global Sederhana Global Tinggi Jumlah Kekerapan 4 102 115 69 6 296 Peratus (%) 1. daripada penganalisisan data.6%) memiliki gaya pembelajaran Visual Sederhana. ramai pelajar lebih cenderung memiliki gaya pembelajaran Sequential iaitu seramai 106 orang (35. 138 orang (46.0%) memiliki gaya pembelajaran Global Tinggi.8%) memiliki gaya pembelajaran Sequential & Global Seimbang serta 69 orang pelajar (23.8 23.9%).4%) memiliki gaya pembelajaran Sequential Tinggi.3%) memiliki gaya pembelajaran Global Sederhana dan 6 orang pelajar (2.3 2.0 100. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa seramai 4 orang pelajar (1. .7%) memiliki gaya pembelajaran Verbal Sederhana.5%) memiliki gaya pembelajaran Sequential Sederhana. daripada penganalisisan data. Jadual 4.8%).

6 19. Lelaki (%) 4. 19.1 45.6% pelajar lelaki dan 28.1% pelajar perempuan memiliki gaya pembelajaran Reflective Sederhana.83 4.2 Gaya Pembelajaran Mengikut Jantina Jadual 4. Daripada penganalisisan data.6% manakala dengan gaya pembelajaran Active Sederhana masing-masing 45.6%). Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa 30.0 28. didapati bahawa pelajar lelaki dan pelajar perempuan lebih cenderung memiliki gaya pembelajaran Active (50% dan 57.8% pelajar perempuan memiliki gaya pembelajaran Active & Reflective Seimbang.1 1.0%.0 .4% pelajar lelaki dan 12.8 12.1% dan 5. Hanya pelajar perempuan sahaja yang mempunyai gaya pembelajaran Reflective Tinggi iaitu sebanyak 1.6 52.5 100.4 100.11 : Taburan Peratusan Responden Terhadap Gaya Pembelajaran Active & Reflective Mengikut Jantina Bil 1 2 3 4 5 Tahap Active Tinggi Active Sederhana Active & Reflective Seimbang Reflective Sederhana Reflective Tinggi Jumlah n = 296 Jadual 4. Sementara itu. Peratus pelajar lelaki dan pelajar perempuan yang memiliki gaya pembelajaran Active Tinggi ialah 4.11 menunjukkan taburan peratusan responden mengikut gaya pembelajaran Active & Reflective mengikut jantina.0 Perempuan (%) 5.2.9 30.9% dan 52.5%.

didapati bahawa pelajar lelaki dan pelajar perempuan lebih cenderung memiliki gaya pembelajaran Sensing iaitu 34.5 34.1 % pelajar lelaki dan 0.0 33.5 100.0 .8 13. 33.84 Jadual 4.1 45.1% pelajar perempuan memiliki gaya pembelajaran Intuitive Sederhana dan 4.1 0.0% pelajar lelaki dan 6.0 Perempuan (%) 6.5 % pelajar lelaki dan 13.5% pelajar perempuan memiliki gaya pembelajaran Intuitive Tinggi.1 100.6%.7% dan 51.7 34.7% pelajar lelaki dan 45. 34.8% pelajar perempuan memiliki gaya pembelajaran Sensing & Intuitive Seimbang serta 26.12 : Taburan Peratusan Responden Terhadap Gaya Pembelajaran Sensing & Intuitive Mengikut Jantina Bil 1 2 3 4 5 Tahap Sensing Tinggi Sensing Sederhana Sensing & Intuitive Seimbang Intuitive Sederhana Intuitive Tinggi Jumlah n = 296 Jadual 4. Didapati hasil kajian menunjukkan bahawa 1.1% pelajar perempuan memiliki gaya pembelajaran Sensing Tinggi.7 26.5 4. Lelaki (%) 1.5% pelajar perempuan memiliki gaya pembelajaran Sensing Sederhana.7% pelajar lelaki dan 34. Daripada penganalisisan data.12 menunjukkan taburan peratusan responden mengikut gaya pembelajaran Sensing & Intuitive mengikut jantina.

7%) manakala pelajar perempuan lebih cenderung memiliki gaya pembelajaran Sequential (38. Hanya pelajar perempuan sahaja yang memiliki gaya pembelajaran Sequential Tinggi iaitu 2. didapati bahawa pelajar lelaki lebih cenderung memiliki gaya pembelajaran Global (33.7 0.13 menunjukkan taburan peratusan responden mengikut gaya pembelajaran Sequential & Global mengikut jantina.5 100.7% pelajar lelaki dan 39.5%.0 36.0% manakala faktor jantina lelaki dan perempuan memiliki gaya pembelajaran Sequential Sederhana masing-masing 29.6% dan 36.9 39.13 : Taburan Peratusan Responden Terhadap Gaya Pembelajaran Sequential & Global Mengikut Jantina Bil 1 2 3 4 5 Tahap Sequential Tinggi Sequential Sederhana Sequential & Global Seimbang Global Sederhana Global Tinggi Jumlah n = 296 Jadual 4.7%.6 36.1 100. Manakala pelajar lelaki dan perempuan yang memiliki gaya pembelajaran Global Sederhana masing-masing 28.6 5.0 Perempuan (%) 2.9% pelajar perempuan memiliki gaya pembelajaran Sequential & Global Seimbang.9 20.1% dan 0.0 .7 28. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa 36.85 Jadual 4. Daripada penganalisisan data. Lelaki (%) 29.9%. Akhir sekali ialah pelajar lelaki dan perempuan yang memiliki gaya pembelajaran Global Tinggi masing-masing ialah 5.9%).6% dan 20.

Lelaki (%) 41.5 11.1% dan 4.9 8. Daripada penganalisisan data.9% pelajar perempuan memiliki gaya pembelajaran Visual Tinggi dan 46.14 menunjukkan taburan peratusan responden mengikut gaya pembelajaran Visual & Verbal mengikut jantina.2 3.0 .7% dan 84.14 : Taburan Peratusan Responden Terhadap Gaya Pembelajaran Visual & Verbal Mengikut Jantina Bil 1 2 3 4 5 Tahap Visual Tinggi Visual Sederhana Visual & Verbal Seimbang Verbal Sederhana Verbal Tinggi Jumlah n = 296 Jadual 4. didapati bahawa pelajar lelaki dan pelajar perempuan lebih cenderung memiliki gaya pembelajaran Visual iaitu 88.0%.4%.2% pelajar lelaki dan 11.1 100.9% pelajar lelaki dan 46.8 46. 8.86 Jadual 4. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa 41.0 Perempuan (%) 37.5% pelajar perempuan memiliki gaya pembelajaran Visual Sederhana.0 100.8% pelajar lelaki dan 37.6 4.9 46.6% pelajar perempuan memiliki gaya pembelajaran Visual & Verbal Seimbang serta peratus pelajar lelaki dan perempuan yang memiliki gaya pembelajaran Verbal Sederhana ialah 3.

3 7.3 10.3 SPL 3.6 8.9% pelajar mengikuti program SPS dan 5.0 7. Jumlah responden yang memiliki gaya pembelajaran Active Tinggi terdiri daripada 6. Manakala pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran Active Sederhana terdiri daripada 78.6 14.1 5.7 5.1 35.0% pelajar mengikuti program SPH.7 32.3 46.6 14.3 25.1 Program Pengajian ( % ) SPC SPE SPF SPH SPI 6.3 63.4 45.7 13.0 50.0 100.7 42.5 3. 13.0 Program Pengajian ( % ) SPM SPN SPP SPS 5.0 100.15 menunjukkan taburan peratusan responden terhadap gaya pembelajaran Active & Reflective mengikut program pengajian. 5. 5.0 100.3% .3 68.3 2.0 n = 296 Jadual 4.3 13.0 100. 3.3% pelajar mengikuti program SPM.2 21.1 10.0 Sambungan Bil 1 2 3 4 5 Tahap Active Tinggi Active Sederhana Active & Reflective Seimbang Reflective Sederhana Reflective Tinggi SPK 46.6% pelajar mengikuti program SPL.3 7.0 100.0 100.1 35.0 100.0 33.2.6% pelajar mengikuti program SPA.0 100.0 100. 7.6 57.7% pelajar mengikuti program SPC.7 42.0 100.1 33.0 47.7 20.7% pelajar mengikuti program SPE.5 23.8 44.4 21. 33.3% pelajar mengikuti program SPT.3 11.1 26.1% pelajar mengikuti program SPI dan program SPJ.15 : Taburan Peratusan Responden Terhadap Gaya Pembelajaran Active & Reflective Mengikut Program Pengajian Bil 1 2 3 4 5 Tahap Active Tinggi Active Sederhana Active & Reflective Seimbang Reflective Sederhana Reflective Tinggi SPA 78.7 SPJ 7.2 - Jumlah 100.0 100.0 28.0 SPT 5. 35.0 50.87 4.3 Gaya Pembelajaran Mengikut Program Pengajian Jadual 4.4 26.9 47.1 14.3% pelajar mengikuti program SPF.9 14.0 100.3 21.3 - Jumlah 100.1 50. 2.8 5.9 39.

33. dan 3.4% pelajar mengikuti program SPT. 10.3% pelajar mengikuti program SPK.1% pelajar mengikuti program SPS dan 68.7% pelajar mengikuti program SPH.0% pelajar mengikuti program SPN. 32. 50.5% pelajar mengikuti program SPS dan 5. Bagi gaya pembelajaran Reflective Tinggi menunjukkan hanya bilangan responden seramai 7. 50.7% pelajar mengikuti program SPH. 63. 21. 8.1% pelajar mengikuti program SPL.2% pelajar mengikuti program SPT.3% pelajar mengikuti program SPE. 42. 57. 25. 47. gaya pembelajaran Active & Reflective Seimbang mempunyai jumlah responden seramai 14.3% pelajar mengikuti program SPA.0% pelajar mengikuti program SPM.7% pelajar mengikuti program SPK.0% pelajar mengikuti program SPS. 14. 23. 46.5% pelajar mengikuti program SPS dan 21. 50.0% pelajar mengikuti program SPK.8% pelajar mengikuti program SPP. 35.1% pelajar mengikuti program SPC.7% pelajar mengikuti program SPE. 42.6% pelajar mengikuti program SPH.1% pelajar mengikuti program SPP.1% pelajar mengikuti program SPF.2% pelajar mengikuti program SPF. Bagi gaya pembelajaran Reflective Sederhana menunjukkan bilangan responden seramai 7.3% pelajar mengikuti program SPI. 20.0% pelajar mengikuti program SPJ.3% pelajar mengikuti program SPL. 47.6% pelajar mengikuti program SPJ.3% pelajar mengikuti program SPC. 13.4% pelajar mengikuti program SPF.8% pelajar mengikuti program SPP. 5. Seterusnya.0% pelajar mengikuti program SPN. 26. 46.0% pelajar mengikuti program SPL. 28.7% pelajar mengikuti program SPI.1% pelajar mengikuti program SPT. 39.3% pelajar mengikuti program SPP.4% pelajar mengikuti program SPM. 14.3% pelajar mengikuti program SPM. .9% pelajar mengikuti program SPC. 10.9% pelajar mengikuti program SPI. 21. 45. 26. 11. 44.3% pelajar mengikuti program SPJ.1% pelajar mengikuti program SPA.88 pelajar mengikuti program SPE. 14.

1 66. 40.8% pelajar mengikuti program SPF.7% pelajar mengikuti program SPE.6 10.0 100.7% pelajar mengikuti program SPI.5 47.0% pelajar mengikuti program SPK.0 100.6 36. 35.3 35.3 11.7 2.4 31.5 Program Pengajian ( % ) SPM SPN SPP SPS 14.9 35.5 - Jumlah 100.1% pelajar mengikuti program SPI.5 SPJ 57.3 13.3 7.9 17.0 6.4 SPL 3.7 21.4 50.8 15.0 100.16 : Taburan Peratusan Responden Terhadap Gaya Pembelajaran Sensing & Intuitive Mengikut Program Pengajian Bil 1 2 3 4 5 Tahap Sensing Tinggi Sensing Sederhana Sensing & Intuitive Seimbang Intuitive Sederhana Intuitive Tinggi SPA 64.16 menunjukkan taburan peratusan responden terhadap gaya pembelajaran Sensing & Intuitive mengikut program pengajian.0 100.1 3.1% pelajar mengikuti program SPJ.1 17.3% pelajar mengikuti program SPA.3% pelajar mengikuti program SPF.0 100.8 5.9 32.3% pelajar mengikuti program SPN.0 100.0 Sambungan Bil 1 2 3 4 5 Tahap Sensing Tinggi Sensing Sederhana Sensing & Intuitive Seimbang Intuitive Sederhana Intuitive Tinggi SPK 13.5% pelajar mengikuti program SPT.4 7.2 11.0 100.3 21. 13. 57. 36.5 39.0 100.0 100.0 33.9 5.7 35.89 Jadual 4.7 14.8 36.9 28. 3.7 32.9 SPT 10.3% pelajar mengikuti program SPK.7 20.2 Jumlah 100. 11. 42.7 5. .8% pelajar mengikuti program SPP dan 10.5 35. Jumlah responden yang memiliki gaya pembelajaran Sensing Tinggi terdiri daripada 6.8 57. 7.0 100.0 14. 14.3 41. 66.0 n = 296 Jadual 4. Manakala pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran Sensing Sederhana terdiri daripada 64.7 Program Pengajian ( % ) SPC SPE SPF SPH SPI 6.3 43.6% pelajar mengikuti program SPL.3 42.3 40.7% pelajar mengikuti program SPE.1 14.6 42.5% pelajar mengikuti program SPH.4 35.3 14. 5.0 100.8 36.9% pelajar mengikuti program SPC. 43.1 42.0 100.3 7.

3% pelajar mengikuti program SPF. 3.7% pelajar mengikuti program SPI. 36.7% pelajar mengikuti program SPA dan program SPC. 7.2% pelajar mengikuti program SPP. 14.9% pelajar mengikuti program SPL.5% pelajar mengikuti program SPI. 35. gaya pembelajaran Sensing & Intuitive Seimbang menunjukkan bilangan responden yang terdiri daripada 35.6% pelajar mengikuti program SPE.5% pelajar mengikuti program SPL dan 2. 33. 20. 13. 21. 57. 32. 11.8% pelajar mengikuti program SPF. 17. Manakala gaya pembelajaran Intuitive Sederhana mempunyai jumlah responden iaitu 14.4% pelajar mengikuti program SPT.3% pelajar mengikuti program SPK.1% pelajar mengikuti program SPH.3% pelajar mengikuti program SPN.2% pelajar mengikuti program SPJ.3% pelajar mengikuti program SPM.9% pelajar mengikuti program SPS. 14.1% pelajar mengikuti program SPC.5% pelajar mengikuti program SPN. 28. 6.3% pelajar mengikuti program SPP.9% pelajar mengikuti program SPM.0% pelajar mengikuti program SPS dan 31. 14.3% pelajar mengikuti program SPJ. .5% pelajar mengikuti program SPT. 32.9% pelajar mengikuti program SPN. Kemudian gaya pembelajaran Intuitive Tinggi pula mempunyai jumlah responden iaitu 7.9% pelajar mengikuti program SPL. Seterusnya.4% pelajar mengikuti program SPS dan 47.1% pelajar mengikuti program SPL.4% pelajar mengikuti program SPH. 50.3% pelajar mengikuti program SPC.4% pelajar mengikuti program SPK. 42.8% pelajar mengikuti program SPF. 5. 36.6% pelajar mengikuti program SPT. 39.90 42. 5.7% pelajar mengikuti program SPS dan 10.7% pelajar mengikuti program SPP.4% pelajar mengikuti program SPJ. 41.0% pelajar mengikuti program SPE. 35. 15. 21. 17.8% pelajar mengikuti program SPM.

0% pelajar mengikuti program SPE. 40.0 100. Hasil kajian menunjukkan bahawa jumlah responden yang memiliki gaya pembelajaran Sequential Sederhana terdiri daripada 50.1 39.1 47.1 21.6 47.9 SPT 10.0 100. 23.7 3.1 35.9 21.1 10.91 Jadual 4.4 28.0 100. 21.0 100.8 50.0 100.17 : Taburan Peratusan Responden Terhadap Gaya Pembelajaran Sequential & Global Mengikut Program Pengajian Bil 1 2 3 4 5 Tahap Sequential Tinggi Sequential Sederhana Sequential & Global Seimbang Global Sederhana Global Tinggi SPA 50. 57.0 100. 28.0 n = 296 Jadual 4.0 21.3 28.4 32.0 100.4% pelajar mengikuti program SPM. 21.2 21. 50.0 Sambungan Bil 1 2 3 4 5 Tahap Sequential Tinggi Sequential Sederhana Sequential & Global Seimbang Global Sederhana Global Tinggi SPK 60.2 Program Pengajian ( % ) SPM SPN SPP SPS 7.4 28.6 57.6 50.5 26.0 100.5 - Jumlah 100.0 40.6% pelajar mengikuti program SPI.0% pelajar mengikuti program SPN.8 15.0 100.0 21.0 100.0 100.0 14.4 50.1 - Jumlah 100.0 SPL 21. 47.1% pelajar mengikuti program SPJ.1 57.5 53.0 20.0 100.4% pelajar mengikuti program SPC.3% pelajar mengikuti program SPT.3 17.0% pelajar mengikuti program SPK.0 17. 21. 47.0% pelajar mengikuti program SPA.1 42. 60.0 40.0 20.4 36. 30.17 menunjukkan taburan peratusan responden terhadap gaya pembelajaran Sequential & Global mengikut program pengajian.0 20.5% pelajar mengikuti program SPS dan 26.6 23.2 Program Pengajian ( % ) SPC SPE SPF SPH SPI 2.4 7.1% pelajar mengikuti program SPF.4% pelajar mengikuti program SPH.3 7.4 21.3 21.6 SPJ 57.4% pelajar mengikuti program SPL.4 21.1% pelajar mengikuti program SPP.6 5.0 17. Jumlah responden yang memiliki gaya pembelajaran .0 30.

4% pelajar mengikuti program SPJ. 14. dan 10.4% pelajar mengikuti program SPA. 53. 15.2% pelajar mengikuti program SPH. 10.3% pelajar mengikuti program SPN. 17.5% pelajar mengikuti program SPT.4% pelajar mengikuti program SPA.1% pelajar mengikuti program SPT.8% pelajar mengikuti program SPM.3% pelajar mengikuti program SPL. 35.2% pelajar mengikuti program SPA.6% pelajar mengikuti program SPC.4% pelajar mengikuti program SPH.92 Sequential Tinggi terdiri daripada 2.0% pelajar mengikuti program SPE. 28.9% pelajar mengikuti program SPF. 3.0% pelajar mengikuti program SPK. 39. 20.1% pelajar mengikuti program SPL.0% pelajar mengikuti program SPH. Manakala bagi pelajar yang memiliki gaya pembelajaran dalam Global Tinggi terdiri daripada 7.3% pelajar mengikuti program SPP.2% pelajar mengikuti program SPL dan 5.1% pelajar mengikuti program SPI.0% pelajar mengikuti program SPF.9% pelajar mengikuti program SPS.8% pelajar mengikuti program SPM. 50. 21. 32. 7. 21.0% pelajar mengikuti program SPC.5% pelajar mengikuti program SPJ.1% pelajar mengikuti program SPT. 21.6% pelajar mengikuti program SPI.0% pelajar mengikuti program SPK. 50. 7. 40.6% pelajar mengikuti program SPP dan program SPS dan 42. 20.1% pelajar mengikuti program SPN. Bagi pelajar yang memiliki gaya pembelajaran dalam Global Sederhana terdiri daripada 21.7% pelajar mengikuti program SPI. 17.6% pelajar mengikuti program SPN. 28.0% pelajar mengikuti program SPS dan 21. . 57. 57. 36. 20. Seterusnya jumlah responden yang memiliki gaya pembelajaran Sequential & Global Seimbang ialah 21.0% pelajar mengikuti program SPE.

7% pelajar mengikuti program SPE.1 15.2 36.2 53. 26.6 3.7 36.7 66.0 100.3 50.7% pelajar mengikuti program SPJ.3% pelajar mengikuti program SPI.4 14.2 26.0 100.4% pelajar mengikuti program SPT. 34.4 47.1 46.0 100.0 100.3 41. 57. 46.9 21. .3 7.9 53.8 SPT 47.6 17.3 21.3 28. 35.8 39.0 100.18: Taburan Peratusan Responden Terhadap Gaya Pembelajaran Visual & Verbal Mengikut Program Pengajian Bil 1 2 3 4 5 Tahap Visual Tinggi Visual Sederhana Visual & Verbal Seimbang Verbal Sederhana Verbal Tinggi SPA 64.0 n = 296 Jadual 4.2 - Jumlah 100. 52. 35.9 10.6 3.6 42.1% pelajar mengikuti program SPC.7% pelajar mengikuti program SPK.3 42. 17.6 SPL 17.9 11. Bagi gaya pembelajaran Visual Tinggi didapati jumlah responden yang mengikut program pengajian terdiri daripada 64.0 100.6% pelajar mengikuti program SPM.7 57.4 5.18 menunjukkan taburan peratusan responden terhadap gaya pembelajaran Visual & Verbal mengikut program pengajian.0 100.8 50.8% pelajar mengikuti program SPF.1 7.0 100.8% pelajar mengikuti program SPH.93 Jadual 4.0 100.0 8.9% pelajar mengikuti program SPL.3% pelajar mengikuti program SPA. 35.3 13.7 35.5 SPJ 35.0 Sambungan Bil 1 2 3 4 5 Tahap Visual Tinggi Visual Sederhana Visual & Verbal Seimbang Verbal Sederhana Verbal Tinggi SPK 26.6 Program Pengajian ( % ) SPM SPN SPP SPS 52.7 13.2% pelajar mengikuti program SPS dan 47.0 100.0 100.3% pelajar mengikuti program SPP.8 10. 39.0 15.8 34.7% pelajar mengikuti program SPN.6 7.8 5.7 6.2 - Jumlah 100.1 Program Pengajian ( % ) SPC SPE SPF SPH SPI 57.6 35. 36.0 100.4 52. 41.

13. 14.8% pelajar mengikuti program SPS.2% pelajar mengikuti program SPH.94 Bagi gaya pembelajaran Visual Sederhana didapati jumlah responden yang mengikut program pengajian terdiri daripada 28.3% pelajar mengikuti program SPC.1% pelajar mengikuti program SPF. 7. 57.6% pelajar mengikuti program SPI. Manakala gaya pembelajaran Visual & Verbal Seimbang mempunyai bilangan responden iaitu 7. 15. 42.1% pelajar mengikuti program SPJ. .9% pelajar mengikuti program SPL. 52.8% pelajar mengikuti program SPM. 21. 3. 26.7% pelajar mengikuti program SPK. 53. 6. 17.1% pelajar mengikuti program SPA.3% pelajar mengikuti program SPE. 21. 3.0% pelajar mengikuti program SPS dan 47.5% pelajar mengikuti program SPI. 66. 11.2% pelajar mengikuti program SPJ.6% pelajar mengikuti program SPL. 50. 13.8% pelajar mengikuti program SPF.7% pelajar mengikuti program SPE. 50.6% pelajar mengikuti program SPK.2% pelajar mengikuti program SPC.6% pelajar mengikuti program SPL dan SPM serta 5.9% pelajar mengikuti program SPP.8% pelajar mengikuti program SPP dan 8.6% pelajar mengikuti program SPA. 5. Sementara itu.6% pelajar mengikuti program SPI.4% pelajar mengikuti program SPC.3% pelajar mengikuti program SPF. 42.4% pelajar mengikuti program SPT. 15. 36. 10.4% pelajar mengikuti program SPN.0% pelajar mengikuti program SPH.9% pelajar mengikuti program SPN. 53.3% pelajar mengikuti program SPE. hasil kajian menunjukkan bahawa gaya pembelajaran Verbal Sederhana mempunyai responden yang terdiri daripada 7.2% pelajar mengikuti program SPT.

9 38.9% pelajar aliran Kejuruteraan.0% pelajar Sastera.1 100.0% pelajar aliran Vokasional dan 3. 25. Sementara itu.0 3. 1.19 : Taburan Peratusan Responden Terhadap Gaya Pembelajaran Active & Reflective Mengikut Aliran Persekolahan Bil Tahap 1 2 3 4 5 Active Tinggi Active Sederhana Active & Reflective Seimbang Reflective Sederhana Reflective Tinggi Jumlah n = 296 Jadual 4.3 29.19 menunjukkan taburan peratusan responden terhadap gaya pembelajaran Active & Reflective mengikut aliran persekolahan. . 18.6% pelajar Sains.6 Sains 1.1% pelajar Sains.0 18. 50.0 50. Sementara itu. Gaya pembelajaran Active Tinggi mempunyai jumlah responden sebanyak 1. gaya pembelajaran Reflective Sederhana menunjukkan bilangan responden seramai 17. 14.0% pelajar aliran Vokasional dan 50.1% pelajar Sains dan 2. 25.0 17.0 25.0 7.3 50.0 2.2.2 .4 Gaya Pembelajaran Mengikut Aliran Persekolahan Jadual 4.0% pelajar Sastera. gaya pembelajaran Reflective Tinggi menunjukkan bilangan responden seramai 1.0% pelajar Sastera.0 25.6% pelajar aliran Kejuruteraan.9 Aliran Persekolahan (%) Sastera Vokasional Kejuruteraan 16. 25.3% pelajar aliran Kejuruteraan.1 50.0 100.3% pelajar Sains.9% pelajar Sains.0 25.0% pelajar aliran Vokasional dan 7.0 100. 25.0% pelajar Sastera.6 14. Gaya pembelajaran Active Sederhana mempunyai jumlah responden sebanyak 50. 16.0 100.2% pelajar aliran Kejuruteraan.0% pelajar Sastera.95 4.0 25. Manakala gaya pembelajaran Active & Reflective Seimbang didapati terdiri daripada 29.0% pelajar aliran Vokasional dan 38.

6 1.2 1.20 menunjukkan taburan peratusan responden terhadap gaya pembelajaran Sensing & Intuitive mengikut aliran persekolahan.0% pelajar aliran Vokasional dan 18.0 40.8 100.3% pelajar aliran Sains dan 4.0 100.0% pelajar aliran Kejuruteraan. hasil kajian menunjukkan bahawa responden terdiri daripada 5.1% pelajar aliran Sains.0 75.0 4.9% pelajar aliran Sains.0 18.0% pelajar aliran Sastera.1% pelajar aliran Sains.6% pelajar aliran Sains. 38. Bagi gaya pembelajaran Sensing Sederhana hasil kajian menunjukkan bahawa responden terdiri daripada 43. 38. Sementara itu.0 1. 4.0 38. Manakala bagi gaya pembelajaran Intuitive Sederhana mempunyai bilangan responden seramai 17.0 Sains 5.2 . Manakala bagi gaya pembelajaran Intuitive Tinggi mempunyai bilangan responden seramai 1. 17.9 32.96 Jadual 4.0% pelajar aliran Sastera dan 40.8 38. 25. Bagi gaya pembelajaran Sensing Tinggi. 75.8% pelajar aliran Kejuruteraan.2% pelajar aliran Kejuruteraan.1 100.0 25.0% pelajar aliran Sastera.0% pelajar aliran Sastera serta 1.8 % pelajar aliran Kejuruteraan. gaya pembelajaran Sensing & Intuitive Seimbang menunjukkan jumlah responden seramai 32.1 Aliran Persekolahan (%) Sastera Vokasional Kejuruteraan 4.20 : Taburan Peratusan Responden Terhadap Gaya Pembelajaran Sensing & Intuitive Mengikut Aliran Persekolahan Bil Tahap 1 2 3 4 5 Sensing Tinggi Sensing Sederhana Sensing & Intuitive Seimbang Intuitive Sederhana Intuitive Tinggi Jumlah n = 296 Jadual 4.0 38.0 100.2% pelajar aliran Kejuruteraan.0% pelajar aliran Vokasional dan 38.3 43.0 16.0% pelajar aliran Sastera dan 1. 16.

0% pelajar aliran Sastera dan 1.0% pelajar aliran Sastera dan 29.0% aliran Sastera .0% aliran Vokasional dan 25.21 yang menunjukkan taburan peratusan responden terhadap gaya pembelajaran Sequential & Global mengikut aliran persekolahan.2 1.1 % aliran Sains.0 50.0 27. 14.6 .0 1.0% aliran Sastera dan 1. 50.0 39.21 : Taburan Peratusan Responden Terhadap Gaya Pembelajaran Sequential & Global Mengikut Aliran Persekolahan Bil Tahap 1 2 3 4 5 Sequential Tinggi Sequential Sederhana Sequential & Global Seimbang Global Sederhana Global Tinggi Jumlah n = 296 Berdasarkan Jadual 4.8% aliran Kejuruteraan.6% pelajar aliran Sains.6 100.0% aliran Vokasional dan 43.5 Sains 1.97 Jadual 4.6% aliran Kejuruteraan.5% aliran Kejuruteraan.0% aliran Sains.8 100. 26. 50. 2.3 % pelajar aliran Kejuruteraan serta tahap Global Tinggi terdiri daripada 1. Seterusnya. 32.3 1.0 25.0 4.0 52.0 100. tahap Global terdiri daripada 27.0 10. 52.8% pelajar aliran Kejuruteraan.0 43.1% pelajar aliran Kejuruteraan dimana tahap Global Sederhana terdiri daripada 26.1% aliran Sains.8 32.0 50. Manakala Sequential & Global Seimbang didapati mempunyai bilangan responden seramai 39.0% pelajar aliran Sastera dan 27.1 32.0% aliran Sastera. 4.2% pelajar aliran Sains.0 100. 10. Bagi tahap Sequential Sederhana mempunyai jumlah responden seramai 32.1 Aliran Persekolahan (%) Sastera Vokasional Kejuruteraan 2. Bagi tahap Sequential Tinggi mempunyai jumlah responden seramai 1.8% pelajar aliran Sains.

Manakala tahap Visual Sederhana. bilangan responden terdiri daripada 4. 100.2 Aliran Persekolahan (%) Sastera Vokasional Kejuruteraan 36. 8.6 44.4% aliran Sains.0 100.5 10.9 . 36.0% aliran Sastera. bilangan responden terdiri daripada 44.5 % aliran Kejuruteraan.6% aliran Kejuruteraan.0 4.0 Sains 39.0 43. 52.8% aliran Sains dan 4.0% aliran Sastera dan 10. Bagi tahap Verbal Sederhana.% aliran Kejuruteraan.2% aliran Sains. Bagi tahap Visual tinggi .0 100.0 100.98 Jadual 4. Sementara itu.22 menunjukkan taburan peratusan responden terhadap gaya pembelajaran Visual & Verbal mengikut aliran persekolahan.0 100.0% aliran Vokasional dan 45.22: Taburan Peratusan Responden Terhadap Gaya Pembelajaran Visual & Verbal Mengikut Aliran Persekolahan Bil Tahap 1 2 3 4 5 Visual Tinggi Visual Sederhana Visual & Verbal Seimbang Verbal Sederhana Verbal Tinggi Jumlah n = 296 Jadual 4. tahap Visual & Verbal Seimbang mempunyai jumlah responden seramai 11. 4.0 8. jumlah responden terdiri daripada 39.4 11.0% aliran Sastera dan 43.0 45.8 100.6 52.9.0% aliran Sastera.6% aliran Sains.

05 dan 0.05 296 Learning Style Sensing & Visual & Intuitive Verbal -0.99 4.21 – 0.2. . Jadual 4. Oleh yang demikian hipotesis kajian diterima.40 0.01.. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran Visual & Verbal.24 : Analisis Hubungan Kolerasi Antara Gaya Pembelajaran Dengan Purata Himpunan Mata Nilai (PNGK) Hubungan Kolerasi Person r p N Active & Reflective 0. Jadual 4.05 level (2-tailed).24 menunjukkan Hubungan Kolerasi Antara Gaya Pembelajaran Dengan Purata Himpunan Mata Nilai (PNGK).80 0.11 0.5 Gaya Pembelajaran Mengikut Hubungan Kolerasi Pearson Jadual 4. Sensing & Intuitive dan Sequential & Global dengan Purata Himpunan Mata Nilai (PNGK) kerana masing-masing mempunyai hubungan lemah dan hubungan ini boleh diabaikan.81 – 1.05 0.86 296 Sequential & Global -0.40 296 * Correlation is significant at the 0.01 0. Active & Reflective.20 0. ** Correlation is significant at the 0.60 0.14* -0.41 – 0.23 : Jadual Skala Anggaran Kekuatan Perhubungan Antara Pembolehubah Aras Hubungan 0.61 – 0.00 Tahap Hubungan lemah Rendah Sederhana Tinggi Sangat Tinggi Penyelidik menggunakan skala anggaran kekuatan perhubungan antara dua pembolehubah di jadual 4.02 296 0. Keseluruhan perhubungan tiada perbezaan yang signifikan pada aras 0.00 – 0.23 daripada Alias Baba (1997) untuk menentukan tahap hubungan dalam menganalisis dapatan kumpulan data yang telah dianalisa.01 level (2-tailed).

Skudai. Sensing & Intuitive Seimbang. 34.4% dan 25.1 45. Reflective.1%.100 4.9%. 38.5%. 45.3%.3 15. Sensing. . Johor daripada penganalisisan di atas dapatlah dirumuskan bahawa gaya pembelajaran Visual menunjukkan peratus keseluruhan yang tertinggi iaitu 85. 29.7 n = 296 Jadual 4.9%. 10.25 : Peratusan Kekerapan Gaya Pembelajaran Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gaya Pembelajaran Visual Active Sensing Sequential & Global Seimbang Sequential Sensing & Intuitive Seimbang Active & Reflective Seimbang Global Intuitive Reflective Visual &Verbal Seimbang Verbal Peratus 85.5 3. 35. Active & Reflective Seimbang dan Global masing-masing 55. Visual & Verbal Seimbang dan Verbal mendapat peratus keseluruhan yang lemah iaitu masing-masing 19.5% dan 3.3%.3 19.3 Kesimpulan Jadual 4. Kemudian diikuti dengan gaya Active.8 55.8%.4 25.9 34.8 35.8 29.5 10. Bagi gaya Intuitive. Sequential & Global Seimbang.9 38.8%. Sequential.8%. 15. UTM.25 menunjukkan peratusan kekerapan gaya pembelajaran yang diamalkan oleh responden yang terdiri daripada pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama.7%.

Bahagian pertama mengandungi data demografi responden dan bahagian kedua mengandungi item-item untuk mengenal pasti gaya pembelajaran pelajar mengikut alat ukur Felder & Solomon Index Of Learning Style (ILS). Hasil kajian ini adalah berkaitan dengan mengkaji hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik di kalangan pelajar-pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama. Bahagian pertama merupakan hasil dapatan taburan mengikut demografi responden.BAB V PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.0 Pengenalan Pada bab ini penyelidik akan membincangkan secara ringkas. Kertas soal selidik yang mengandungi dua bahagian telah diedarkan. Johor. Hasil kajian dianalisis dalam dua bahagian. merumuskan dan membincangkan implikasi hasil kajian. Skudai. Semua data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan program SPSS. UTM. Kajian ini melibatkan 296 orang pelajar dari Fakulti Pendidikan. Bahagian kedua merupakan hasil dapatan gaya pembelajaran mengikut demografi pada sub-skala yang telah ditetapkan .

5.1 Perbincangan Berhubung Hasil Dapatan Taburan Responden Hasil dapatan menunjukkan seramai 98 orang (33.6%) perempuan terdiri daripada kaum Cina. Sensing dan Intuitive. kaum India seramai 8 orang (2.2%) lelaki dan 23 orang (11.6%) terdiri daripada pelajar kursus SPS. Secara keseluruhannya. Selain itu. Hasil dapatan juga menunjukkan bahawa terdapat 82 orang (83. 19 orang (6.4%). 15 orang (5.5%) terdiri daripada pelajar kursus SPI dan SPL.9%) adalah terdiri daripada pelajar perempuan telah mengambil bahagian dalam kajian ini. bab ini juga merumuskan hasil dapatan kajian dan mengemukakan cadangan-cadangan untuk kajian yang seterusnya. SPJ dan SPN. 2 orang (2.8%) diikuti pula dengan kaum Cina seramai 33 orang (11. 17 orang (5. daripada bilangan responden seramai 296 orang. SPM dan SPT. Selain itu. kaum Melayu mempunyai responden paling ramai iaitu seramai 248 orang (83. seramai 46 orang (15.7%) lelaki dan 166 orang (83. 14 orang (4.1%) lelaki dan 3 orang (1. 28 orang (9.0%) lelaki dan 6 orang (3. Visual dan Verbal serta Sequential dan Global.7%) terdiri daripada pelajar kursus SPA. 10 orang (10.1%) terdiri daripada pelajar kursus SPE dan SPK.102 iaitu Active dan Reflective.7%) dan kaum lain-lain seramai 7 orang (2.8%) perempuan terdiri daripada kaum Melayu.7%) terdiri daripada pelajar kursus SPP serta 34 orang (11.1%). SPC.5%) terdiri daripada pelajar kursus SPH.5%) perempuan terdiri daripada kaum yang lain-lain.1%) terdiri daripada pelajar lelaki dan 198 orang (66. .0%) perempuan terdiri daripada kaum India serta 4 orang (4.4%) terdiri daripada pelajar kursus SPF.

71 hingga 3. Pelajar ini juga digalakkan belajar di dalam kelompok . Ini menunjukkan bahawa pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama lebih cenderung menjadi Active Learners dimana mereka lebih suka untuk mengingati sesuatu maklumat dengan melakukan aktiviti yang berkaitan dengannya. Hasil dapatan juga menunjukkan bahawa taburan kekerapan dan peratusan serta purata gred SPM yang paling tinggi ialah Bahasa Inggeris seramai 69 orang atau 23.70.5%) pula memiliki gaya pembelajaran Reflective.4%) aliran persekolahan yang lain.1%) pula memiliki gaya pembelajaran Active dan seramai 46 orang pelajar (15. 163 orang pelajar (55. Keadaan ini menunjukkan bahawa pelajar menggunakan gaya pembelajaran yang bersesuaian dengan diri mereka.8%) aliran Sains. Keadaan ini berlaku kerana pelajar meminati aliran Sains yang dikatakan mencabar minda. 54 orang (18. Hasil kajian menujukkan bahawa seramai 186 orang (62.5% dimana purata gred SPM ialah B4. Seterusnya. aliran Vokasional mempunyai jumlah responden yang paling rendah iaitu seramai 3 orang (1.1%) yang mendapat PNGK di antara 3. dan Kursus Sains mempunyai nilai peratus yang paling rendah iaitu 4.2%) yang mendapat PNGK 2.31 hingga 3.01 hingga 3.0%). kursus Fizik dan Kimia mempunyai nilai peratus kedua tinggi iaitu 17. Ini menunjukkan bahawa pelajarpelajar lebih meminati kursus yang melibatkan pengiraan dan menitikberat tentang kursus Bahasa Inggeris.6%) aliran Sastera serta 4 orang (1.2%) aliran Teknikal/Kejuruteraan.00.103 Data menunjukkan bahawa seramai 113 orang (38.3%) yang mendapat PNGK di antara 3.30 . Hasil dapatan dari bahagian gaya pembelajaran pelajar pula menunjukkan bahawa secara kolektif terdapat 87 orang pelajar (29.4%) memiliki gaya pembelajaran Active & Reflective Seimbang.6% atau 14 orang di mana purata gred SPM iaitu A1. 107 orang (36. 54 orang (18. 49 orang (16.3% atau 51 orang dengan nilai purata gred SPM ialah B3.

gambar. Kajian juga menunjukkan seramai 254 orang pelajar (85.3%) pula memiliki gaya pembelajaran Global. Ini menunjukkan bahawa pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama lebih cenderung menjadi Sensing Learners dimana pada amnya mampu belajar secara baik sekiranya dapat melihat informasi yang diajarkan itu dikaitkan dengan keadaan sebenar dan mereka lebih suka membaca sesuatu yang berkenaan dengan fakta serta melakukan aktiviti-aktiviti secara handson.9%) memiliki gaya pembelajaran Sequential. kajian yang dibuat oleh Wilson. 31 orang pelajar (10.5%) memiliki gaya pembelajaran Visual & Verbal Seimbang serta 11 orang pelajar (3. lukisan. Pelajar yang menggemari cara ini tidak suka kepada pengajaran berbentuk kuliah atau syarahan.3%) memiliki gaya pembelajaran Intuitive. Menurut Nabihah (2003). Nilai peratusan yang tinggi dalam gaya .8%) memiliki gaya pembelajaran Sensing & Intuitive Seimbang sementara 57 orang pelajar (19. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa 106 orang pelajar (35. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat 136 orang pelajar (45.7%) pula memiliki gaya pembelajaran Verbal.8%) memiliki gaya pembelajaran Visual.104 dimana setiap individu di dalam kelompok boleh bertukar-tukar informasi berkenaan topik-topik yang telah dipelajari di dalam kelas.9%) memiliki gaya pembelajaran Sensing. Ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar lebih suka mengingati atau mempelajari sesuatu dengan menggunakan gambarajah. Nilai peratusan yang tinggi dalam gaya pembelajaran Visual menunjukkan bahawa ramai antara pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama mempunyai gaya pembelajaran Visual yang tinggi dan rendah dalam gaya pembelajaran Verbal. carta aliran atau bahanbahan pengajaran yang mampu menerangkan secara Visual. mendapati pelajar lebih memahami konsep yang sukar melalui strategi Visual yang bersesuaian dengan preferens stail belajar mereka. 103 orang pelajar (34. 115 orang pelajar (38.8%) memiliki gaya pembelajaran Sequential & Global Seimbang serta 75 orang pelajar (25.

7%) dan gaya pembelajaran Visual (88. gaya pembelajaran Sensing (34. (2000). gaya pembelajaran Global (33.6%) .6%). Dari segi jantina. gaya pembelajaran Sensing. gaya pembelajaran Sensing dan Intuitive.9%) dan gaya pembelajaran Visual (84. Dapatan Van Zwanenberg. Walau bagaimanapun. 5. gaya pembelajaran Sensing (51.4%) manakala pelajar lelaki lebih cenderung kepada gaya pembelajaran Active (50. yang menggunakan alat kajian Index of Learning Style (ILS) menunjukkan bahawa kedua-dua pelajar lelaki dan pelajar perempuan lebih cenderung kepada gaya pembelajaran Active. gaya pembelajaran Visual dan Verbal serta gaya pembelajaran Sequential dan Global. penyelidik mendapati bahawa pelajar perempuan lebih cenderung kepada gaya pembelajaran Active (57. gaya pembelajaran Sequential (38.7%). . terdapat sedikit perbezaan di antara dapatan pengkaji Van Zwanenberg.0%) .7%). program pengajian dan aliran sekolah manakala gaya pembelajaran yang dimaksudkan adalah gaya pembelajaran Active dan Reflective. gaya pembelajaran Sequential dan gaya pembelajaran Visual.105 pembelajaran Sequential & Global Seimbang menunjukkan bahawa ramai pelajarpelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama memiliki kedua-dua jenis iaitu Sequential Learners & Global Learners. N.2 Perbincangan Mengenai Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Demografi Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Pertama Sarjana Muda Pendidikan Bahagian ini membincangkan hubungan demografi dengan gaya pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar Sarjana Muda Pendidikan tahun pertama seperti jantina. N.

SPJ (57. gaya pembelajaran Sequential (34.1%) memiliki gaya pembelajaran Global tertinggi daripada program-program pengajian lain.1%). SPK (60. SPT (57. Manakala terdapat beberapa program pengajian yang lebih cenderung kepada gaya pembelajaran Global dan beberapa program pengajian yang lebih cenderung kepada gaya pembelajaran Sequential. SPH (84. SPE (73.0%).2%). gaya pembelajaran Intuitive (41.9%) dan SPJ (57. penyelidik mendapati bahawa keseluruhan program pengajian lebih cenderung kepada gaya pembelajaran Active. gaya pembelajaran Sensing (37. Intuitive dan Verbal. SPT ( 94.7%).1%). Dari segi program pengajian.8%) lebih cenderung kepada gaya pembelajaran Sensing manakala pelajar dari aliran Vokasional (25%) lebih . Program pengajian SPA (78. SPJ (57. Dari segi aliran persekolahan.5%) dan SPT (42. Bagi program pengajian SPA (50.3%). gaya pembelajaran Global (35. Pelajar dari aliran Sains (49. program pengajian SPA (92.1%) lebih cenderung kepada gaya pembelajaran Sensing tertinggi daripada program-program pengajian lain. SPM (52.6%).6%).0%) manakala pelajar perempuan pula lebih cenderung kepada gaya pembelajaran Active (39.1%) memiliki gaya pembelajaran Sequential tertinggi daripada program-program pengajian lain manakala SPC (50%).7%) dan SPT (73.3%). Sementara itu. SPK (53.5%).106 Kajian Soon Mey Chee (2004) ke atas pelajar-pelajar Fizik Pendidikan dan Fizik Industri UTM pula menunjukkan pelajar lelaki lebih cenderung kepada gaya pembelajaran Active (41. Sastera (42.5%).4%).8%).0%) dan Kejuruteraan (41.8%).0%).0%).6%) dan gaya pembelajaran Visual (85.9%) dan Sains (51.3%).5%).8%).9%) dan SPS (91.1%)dan gaya pembelajaran Visual (83.0%) dan SPN (57.9%). Sensing dan Visual tertinggi berbanding dengan gaya pembelajaran Reflective. SPI (92.0%).4%) lebih cenderung kepada gaya pembelajaran Active berbanding gaya pembelajaran Reflective. pelajar aliran Sastera (66. Vokasional (50. SPJ (92.4%). Kejuruteraan (57. SPH (58. SPL (60. SPF (68.4%).2%) lebih cenderung kepada gaya pembelajaran Visual tertinggi daripada program-program pengajian lain. SPL (46.7%) memiliki gaya pembelajaran Active tertinggi daripada program-program pengajian lain manakala program pengajian SPA (64. SPK (93.

1%) lebih cenderung memiliki gaya pembelajaran Visual berbanding gaya pembelajaran Verbal.107 cenderung kepada gaya pembelajaran Intuitive berbanding Sensing.. Sastera (88.01. Vokasional (50. Sensing & Intuitive dan Sequential & Global dengan Purata Himpunan Mata Nilai (PNGK) kerana masingmasing mempunyai hubungan lemah dan hubungan ini boleh diabaikan. Sensing & Intuitive dan Visual & Verbal adalah pada tahap lemah dan boleh diabaikan manakala perhubungan gaya belajar jenis Sequential & Global adalah pada tahap yang rendah iaitu nilai pearson 0.0%) dan Kejuruteraan (89. 5. Keseluruhan perhubungan tiada perbezaan yang signifikan pada aras 0. Keseluruhan perhubungan tiada perbezaan yang signifikan pada aras 0.4%) lebih cenderung memiliki gaya pembelajaran Sequential berbanding gaya pembelajaran Global. perhubungan gaya belajar jenis Active & Reflective.0%). Active & Reflective.308. .2%). Oleh yang demikian hipotesis kajian diterima. Hubungan korelasi Pearson gaya pembelajaran dengan Purata Himpunan Mata Nilai (PNGK) menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran Visual & Verbal . Sementara itu. Pelajar dari aliran Sains (84.3 Perbincangan Mengenai Gaya Pembelajaran Mengikut Hubungan Korelasi Pearson Bahagian ini akan membincangkan mengenai hubungan korelasi Pearson gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik menggunakan Purata Himpunan Mata Nilai (PNGK) para pelajar.0%).0%). Dapatan ini bersesuaian dengan dapatan yang diperolehi oleh Bazitah (2006) dimana dalam kajiannya. Sastera (34.05 dan 0.05 dan 0. Vokasional (100.0%) dan Kejuruteraan (45.01. pelajar dari aliran Sains (33.

Oleh itu terdapat beberapa cadangan yang ingin dicadangkan oleh penyelidik bagi para pelajar. 5. i. Cadangan-cadangan ini adalah sebagai panduan dan rujukan kepada pihak-pihak tertentu agar ia dapat dimanfaatkan bagi menghasilkan satu corak pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan peredaran masa.4 Cadangan-cadangan Hasil dapatan kajian memberikan implikasi penting kepada para pelajar.1 Cadangan Untuk Membantu Para Pelajar Penyelidik telah mengemukakan beberapa kaedah yang boleh digunakan oleh pelajar untuk membantu diri mereka sendiri dalam memaksimakan potensi mereka dalam pencapaian akademik. Pelajar perlu mengenalpasti gaya pembelajaran tersendiri supaya lebih mengenali kekuatan dan kelemahan diri dalam sesuatu proses pembelajaran.108 Dapatan ini juga bersesuaian dengan dapatan kajian Soon Mey Che (2004) yang juga menggunakan instrumen kajian Index Of Learning Styles (ILS) Felders dimana penyelidik mendapati bahawa kekuatan perhubungan antara kesemua gaya pembelajaran dengan purata himpunan mata nilai (CPA) adalah lemah dan boleh diabaikan.4. Beberapa cadangan kajian lanjutan yang relevan dengan gaya pembelajaran juga disenaraikan. . 5. para pensyarah dan pihak pentadbiran. para pensyarah dan pihak pentadbiran universiti.

Mereka . vi. Oleh itu. boleh memaksimakan potensi diri dengan mendapatkan contoh bagi konsep dan tatacara bagi subjek yang diajarkan dan membincangkan bagaimana konsep itu boleh digunakan dalam kehidupan sebenar. pelajar ini haruslah mengambil masa untuk membaca keseluruhan soalan sebelum menjawabnya dan juga harus memeriksa semula jawapan yang telah ditulis. vii. Pelajar Visual boleh menggunakan ‘mind mapping’ dan kod warna yang dibuat dengan menggunakan ‘highlighter’ supaya menarik minat untuk membaca. Pelajar perlu menggunakan perkhidmatan kaunseling bagi mengenalpasti gaya pembelajaran yang sesuai dengan diri mereka. iv.109 ii. Pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran Active. Pembelajaran secara kelompok adalah amat berkesan bagi pelajar jenis Verbal kerana mereka akan lebih memahami pelajaran dengan mendengar rakan sedarjah memberi penerangan dan cuba dalam memberi penerangan. v. Pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran Reflective pula digalakkan untuk meninjau kembali apa yang telah dibaca dan fikirkan soalan-soalan dan aplikasi yang boleh dikaitkan dengan topik yang diulangkaji. pelajar digalakkan belajar di dalam kelompok dimana setiap individu di dalam kelompok menerangkan berkenaan topik-topik yang berbeza yang telah dipelajari kepada kelompok. iii. Pelajar Intuitive juga sering melakukan kesilapan dan kelalaian semasa ujian serta tidak suka memeriksa semula kerja yang telah mereka lakukan. Bagi pelajar Sensing yang akan mengingati dan memahami informasi dengan lebih baik sekiranya mereka dapat mengaitkan informasi itu dengan keadaan sebenar. Pelajar Intuitive pula perlu mendapatkan terjemahan atau teori yang boleh dikaitkan dengan fakta yang diberi oleh guru sekiranya diperlukan untuk membuat hafalan sesuatu subjek. Pelajar juga boleh menulis ringkasan dari pembacaan atau ringkasan pelajaran dari pengajaran guru. viii.

maka pelajar boleh membuat rujukan buku-buku teks atau rujukan ataupun meminta bantuan rakan sedarjah dan membuat nota secara berturutan. mendapati bahawa suatu keputusan yang positif diperolehi oleh seseorang pelajar apabila gaya pembelajaran mempunyai persamaan dengan gaya pengajaran guru yang mengajarnya. beliau mendapati bahawa guru perlu mempelbagaikan gaya pengajarannya dalam setiap kelas kerana prestasi pelajar yang berbeza-beza dan sesuai dengan aras aspirasi pelajar. Pelajar dicadangkan supaya membaca sepintas lalu keseluruhan bab yang akan diajarkan oleh pensyarah di dalam kelas.110 juga digalakkan menulis ringkasan atau garis kasar pelajaran dengan perkataan sendiri. Membuat nota dan garis panduan bagi bahan pelajaran yang telah diajar akan membantu menjimatkan masa semasa mengulangkaji untuk peperiksaan. Dalam kajiannya juga. Pelajar Sequential lebih gemar mempelajari sesuatu secara berturutan. i. ix.4. . Pelajar jenis Global memerlukan pensyarah untuk menerangkan sesuatu secara meluas sebelum mereka dapat memahami pelajaran secara keseluruhan. Kajian yang dijalankan oleh Copenhaver (1979). 5. Beberapa cadangan telah dikemukakan bagi para pensyarah dalam membantu pelajar-pelajar mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang.2 Cadangan Untuk Pensyarah Oleh kerana kajian ini dijalankan ke atas pelajar tahun pertama. Sekiranya pelajar menghadapi masalah dimana guru yang mengajar tidak mengajar secara berturutan. maka pensyarah-pensyarah masih mempunyai masa dalam membantu para pelajar. x.

4. struktur sokongan (terutama dari pihak universiti). Pensyarah juga perlu dicadangkan oleh pihak pentadbiran supaya memperbanyakkan penggunaan bahan-bahan seperti gambar. sesi perbincangan dan sebagainya untuk menarik minat perhatian pelajar.111 ii.3 Cadangan Untuk Pihak Pentadbiran i. ii. kebiasaan dengan sesuatu cara pengajaran. latar belakang pelajr. kemudahan-kemudahan (seperti penggunaan alat-alat pengajaran dan sebagainya) dan topik-topik yang selaras dalam peperiksaan. . iii. 5. graf. Membantu para pelajar yang mempunyai gaya-gaya tertentu dalam pembelajaran untuk memperbaiki atau memaksimakan potensi pembelajaran mereka. Gaya pengajaran guru dan gaya pembelajaran pelajar perlu dikenalpasti keserasiannya agar proses pengajaran dan pembelajaran mencapai tahap optimum. iii. Beberapa faktor perlu diambil berat oleh seorang pensyarah untuk memilih gaya pengajarannya seperti keperluan pelajar. gaya pembelajaran pelajar. Pihak pentadbiran boleh menganjurkan program-program yang mendedahkan kepada para pensyarah dan pelajar tentang model-model gaya pembelajaran dan kepentingan penerapan gaya pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. diagram.

i. gaya pengajaran pendidik dan sebagainya.5 Cadangan Untuk Kajian Lanjutan Berdasarkan hasil kajian ini. umur. semua pelajar boleh memanfaatkan kajian ini.112 5. sifat keperibadian. Pengkaji mencadangkan supaya kajian ini dijalankan di semua fakulti dalam Universiti Teknologi Malaysia. Kajian lanjutan dijalankan terhadap sampel yang sama dalam tempoh masa yang penjang untuk menentukan gaya pembelajaran pelajar berubah mengikut masa atau tidak. iii. berikut adalah beberapa cadangan untuk kajian lanjutan. tahun pengajian akademik. Kajian ini hanya dijalankan di Fakulti Pendidikan sahaja. iv. keturunan. . Kajian lanjutan perlu melibatkan sampel yang lebih besar untuk mendapatkan kesahan yang lebih tinggi terhadap kajian tersebut. Kaedah pemerhatian terus sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Skudai. Jadi. Kajian ini diperluaskan dengan menghubungkaitkan kategori gaya pembelajaran dengan pembolehubah-pembolehubah yang lebih luar seperti fakulti. Kajian lanjutan tentang gaya pembelajaran pelajar dijalankan dengan menggunakan pelbagai inventori yang berlainan dibandingkan antara satu dengan yang lain. v. kaedah temubual dan sebagainya boleh digunakan sebagai instrument kajian demi menghasilkan hasil dapatan yang lebih tepat serta jitu. vi. ii. Instrumen kajian dipelbagaikan dengan tidak hanya bergantung kepada soal selidik sahaja.

Selain itu. semua pelajar sedar terhadap gaya pembelajaran mereka masing-masing. Selain itu. hasil dapatan juga dapat digunakan dengan lebih meluas.113 vii. membantu dalam meningkatkan pencapaian akademik mereka. Secara kesimpulannya. Keadaan ini memberi implikasi kepada pihak pengurusan agar memberikan perhatian terhadap persekitaran yang kondusif agar pelajar dapat belajar dalam suasana yang selesa. diharapkan para pengkaji akan datang dapat melakukan kajian mereka dengan lebih teliti serta tepat lagi. Pandangan pelajar yang dipaparkan melalui respon mereka dalam soal selidik jelas menunjukkan bahawa secara keseluruhannya pelajar memaparkan ciri-ciri atau gaya pembelajaran yang berbeza. Maka. tahun tiga dan tahun empat. menjadi kita atau guru yang lebih fleksibel apabila berada di luar suasana pembelajaran ideal dan akhirnya dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam bidang akademik. Berdasarkan cadangan yang diberikan di atas. hasil kajian ini memberikan gambaran tentang gaya pembelajaran pelajar Fakulti Pendidikan. 5.6 Kesimpulan Dengan menggunakan kaedah atau pendekatan serta model-model gaya pembelajaran dapat membantu kita mengetahui dan memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk seseorang. Diharapkan pengkaji-pengkaji akan datang menjalankan kajian ke atas semua pelajar meliputi pelajar dari tahun dua. Kajian ini hanya dijalankan ke atas pelajar tahun pertama sarjana muda sahaja. Justeru. Para pelajar pula perlu mengambil inisiatif mengenalpasti gaya pembelajaran sendiri untuk meningkatkan kualiti sesuatu pembelajaran dan seterusnya memupuk sikap . pendekatan yang berkesan dapat membantu kita memperkuatkan kekuatan diri pelajar mengenalpasti situasi yang boleh membantu ke arah keberkesanan pembelajaran.

Semoga hasil dapatan kajian ini dapat menjadi garis panduan bagi pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan pencapaian akademik para pelajar.114 positif dalam mempelajari setiap matapelajaran. .

Bhasah Abu Bakar (2003). Psychological Testing. Johor. Tanjung Malim. Selangor. Bazitah Bt Abu Bakar (2006). (1991). UTM. Chambers. Edisi kedua. Jasmin Enterprise. A. Satu Kajian Mengenai Stail Pembelajaran Dikalangan Pelajar-pelajar SPH. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Boston: Allyn & Bacon.R (1987). Di Universiti Teknologi Malaysia.BIBLIOGRAFI Alias Baba (1997). (1965).P. London:Macmillan. Educational Psychology. Kampus Skudai Dan Kaitannya Dengan Keputusan Peperiksaan Semester. & Abrami. Tesis Sarjana. Johor. Kuala Lumpur. Tesis Sarjana. UKM. Amilia Ahmad (1997). N. Statistik Penyelidikan Dalam Pendidikan dan Sains Sosial. Carlson. C. Anastasi. Amina Noor (1999). Causal Attributions and Affect. Asas Pengukuran Bilik Darjah. UTM. Kejayaan Ditangan Pelajar: Teknik Lulus Peperiksaan dengan Cemerlang. B. 83: 140-146. Bangi.. . Psychology: The Science of Behaviour. Inc. Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik: Tinjauan Di Tiga Buah Madrasah Sepenuh Masa Di Singapura. The Relationship Between Student TeamLearning Outcome and Achievement. Quantum Books.

Patterns Of Response To An Approaches To Studying Inventory Across Contrasting Groups And Contexts. N. Reaching The Second Tier: Learning and Teaching in College Science. N. Educational Leadership.can they be matched?. Dunn. N. (1981). New York. R. . 3 (1): 4-58. V. (2000). New York : Garland..116 Copenhaven (1979). J. Buckinghamshire: The Open University Press. R. (1984). (1993). K. 23 (5): 286-290. (1978). 23 (1): 10-19. (1979). (1980). Pedagogi Satu Pengenalan. Entwistle. Jamaica. Edisi ketiga. Styles Of Learning and Teaching. R. Learning Styles/Teaching Styles: Should they. Improving Teaching Through Research On Student Learning. St. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Dunn. European Journal Of The Psychology Of Education. Journal Of Higher Education. Murid Dan Proses Pembelajaran Asas Pendidikan 2. & Dunn. Ee Ah Meng (1992). Learning Style : State Of The Science. J. Cillege Science Teaching. K. Entwistle. 238-244. Dunn. K. R. What Is Your Childs Learning Style? The Newletter of Parenting. R. Penerbit Fajar Bakti Sdn... Ee Ah Meng (1995). Dunn. Shah Alam. & McCune.. J. Teaching Student Through Their Individual Learning Styles: The Centre for the Study of Learning and Teaching Styles. Kuala Lumpur.Bhd.. Tait. January. & Dunn. Bhd. New York. Entwistle. John Wiley and Sons Ltd.M. John’s University. Learning Style. (1998).. Felder. & Dunn. H.

S. Learning And Teaching Styles In Engineering Education. (1988). Edisi Kedua. Matters of Style. (1992a). MI: ERIC Counseling and Personnel Services Clearing House. United Kingkom : Peter Honey. Journal Of Engr. Paul Chapman Publishing Ltd.htm Felder. 78 (7): 674-681. A.M.117 Felder. Gaya Pembelajaran Sains Tahun 5 Fakulti Pendidikan. Using your Learning Styles. p24. Hii Siong Ting (2006).M. Tesis Sarjana. Edisi keempat.A. Johor. Hyeok Kang (1999). Maidenhead: Peter Honey. Griggs. (1991). Honey. R. Dewan Bahasa dan Pustaka. Learning Styles Counseling. . Felder. Kuala Lumpur. 78 (7): 674-681.M. L. Tesis Sarjana. and The Open University of London. Gaya Pembelajaran Pelajar Di UTM.ncsu. & Mumford. Jack (1996). The Manual Of Learning Styles.Vol 83. Jenny Leach & Bob Moon (1999). R. Hamzah Bin Nun (1999). (1998). Available at www. K. UTM. P. Education. & Silverman. The University of Michigan. Learning and Teaching Styles in Engineering Education. L. Journal of Engr. UTM. Tesis Sarjana Muda. P. Gremli. Kamus Dewan (2005). (1996). 6 (4): 18-23.edu/Felder-public/LS-Prism. ASEE Prism. Ann Arbor. Universiti Malaya. & Silverman. R. Learners & Pedagogy.K. Music Educators Journals. Learning Style Preferences Of Korean High School Students. Johor. Education. Tuned in to Learning Styles. Kuala Lumpur. (1992b). UTM. A. Honey. & Mumford.

V. Kuala Lumpur. Johor. D. Krejcie. Skudai. UTM. (1970). Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa Dan Tingkah Laku Manusia. Assessment Of Student And Faculty Learning Styles : Research and Application. W. Kamus Inggeris-Melayu. (1985).L) Sdn. Pola Gaya Pembelajaran Pelajar dan Gaya Pengajaran Guru Dikalangan Pelajar dan Guru Sekolah-Sekolah Menengah Akademik Daerah Johor Bahru – Satu Kajian Kes. ASCD. Mahmood Nazar Mohamed (1990). Skudai. Gaya Pembelajaran Pelajar Kursus Kejuruteraan Di Institut Teknologi Perindustrian YPJ JB. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). McCarty. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur. The 4 MAT System: Teaching To Learning Styles With Right/Left Mode Technique. Universiti Teknologi Malaysia. UTM. B. Bhd.. Determining Sample Size For Research Activities. Educational and Psychological Measurement. . (2001). Najib Abdul Ghafar (2003). Dewan Bahasa dan Pustaka. Johor. R. M. Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. J. Illinois: Excel.al. An English-Malay Dictionary (1992). Kuala Lumpur. Lee. Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. Tesis Sarjana Muda. Cresent News (K. Tesis Sarjana Muda. Inc. & Morgan. Kuala Lumpur. M. 30: 607-610.Universiti Teknologi Malaysia.118 Kamus Am (1995).F. Kamariah Gono (2002). et. Penyelidikan Pendidikan. Kruzich. (1986). 3: 22-29. Majid Konting (1993). Mohd.

Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Sekolah Rendah : Komponen 1&2) : Psikologi Pendidikan & Pedagogi. Penyelidikan Pendidikan. Peraturan Akademik : Kursus Diploma dan Sarjana Muda Program Pengajian Sepenuh Masa. Yunus Noor (1990). Psikologi Pendidikan : Pendekatan Kontemporari. Subang Jaya. UTM. Ng Sook Chin 2005. Nancy Phang Kong Ming (2006). Bhd. Pola Gaya Pembelajaran Felder&Silverman Dikalangan Pelajar Tingkatan Empat Aliran Teknik Sekolah Menengah Teknik Kluang : Satu Kajian Kes. Mohd. Nabihah Badar (2003). Mok Soon Sang (2003). Psikologi dan Teknik Belajar Yang Berkesan. Inc. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ramlah Jantan & Mahani Razali (2002). Kumpulan Budiman Sdn. Muhibbin Syah (1995). Tesis Sarjana Pendidikan. Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. Tesis Sarjana Muda. Perbandingan Preferen Stail Belajar Di Kalangan Pelajar Berpencapaian Tinggi dan Rendah Matapelajaran Fizik. McGraw-Hill Education. Tesis Sarjana. Johor. Universiti Malaya.119 Mohd. Boston: Allyn and Bacon. . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Petaling Jaya. Diterbitkan oleh Universiti Teknologi Malaysia. Relationship Between Learning Styles and Understanding of Selected Chemical Concepts Among Pre-University Science Students. Universiti Malaya. Bhd. Najib Abdul Ghafar (2001). Robert E. Fakulti Pendidikan:UTM. Slavin (1997). Educational Psychology : Theory and Practice. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Fifth Edition.

Educational Psychology. Bhd. Johor. Soon Mey Chee (2004). Student Learning Style: A Segmentation Strategy For Higher Education. New York: Harper & Row Publisher. UTM. P. Pahang. Johor. Tesis Sarjana Muda. Travers. P. (1994). New Jersey: Kogan Page LTD. Johor. P. Shea. 71(4): 232-235. Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur. Subahan Mohd Meerah & Abd. Shahabuddin Hashim. Journal of Education For Bussiness. . Skudai. Specific Differences and Similarities In The Learning Preferences of Engineering Students. 12: 17-22. John F. PTS Publications & Distributors Sdn. (1979). Tesis Sarjana Muda. How to Develope and Present Staff Training Courses. (1983). Universiti Teknologi Malaysia.120 Rosati. Edisi kedua. Hubungan Gaya Pembelajaran dengan Pencapaian Akademik : Tinjauan Dikalangan Pelajar-Pelajar Fizik Pendidikan dan Fizik Industri Universiti Teknologi Malaysia. Sekolah Pengajian Siswazah. Hubungan Diantara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan Di UTM Dalam Matapelajaran Teknologi Pengeluaran Asas. Sureshkumar A/L Kesavalu (2005). Mahani Razali dan Ramlah Jantan (2003). Strategi Belajar. 29th ASEE/IEEE Frontiers in Education Session. Thesis Manual (November 2005). T. Rashid Johar (1996). Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad ke 21. Siti Hawa Munji (1988). Nuri Enterprise. Shea. (1999). Universiti Teknologi Malaysia.

Utusan Publications & Distributors Sdn. . Memahami Pembelajaran. Johor. (2000). Universiti Teknologi Malaysia. Zaidatun Tasir & Mohd Salleh Abu (2003). N. 20 (3): 365372. Venton Publishing. Wong Chai Ling (2006). Felder and Silverman’s Index of Learning Style and Honey and Mumford’s Learning Style Questionnaire : How Do They and Do They Predict Academic Performance?. Som (2001).5 for Windows. Kuala Lumpur. Universiti Teknologi Malaysia. UTM. Educational Psychology. Tesis Sarjana Muda.121 Van Zwanenberg. Bhd. Gaya Pembelajaran Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kejuruteraan Awam. Analisis Data Berkomputer SPSS 11. Wan Zah Wan Ali (2000). Analisis Data Menggunakan SPSS Windows. Johor. Kejuruteraan Elektrik dan Kejuruteraan Mekanik) Dengan Kepujian Di OUM Berdasarkan Skala Gaya Pembelajaran Grasha-Riechmann. Zulkarnain Zakaria & Hishamuddin Md. Skudai.

122 LAMPIRAN A BORANG SOAL SELIDIK INDEX OF LEARNING STYLES .

Sekali lagi diucapkan ribuan terima kasih atas segala kerjasama yang diberikan kepada saya. Soal-selidik ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A : Butir-butir Peribadi Responden Bahagian B : Index of Learning Styles (ILS) Sila jawab ke semua soalan di kertas jawapan yang disediakan. SKUDAI. Adalah diharapkan anda dapat menjawab dengan jujur dan ikhlas kerana keikhlasan anda dalam memberi maklumat adalah penentu keberkesanan kajian ini.123 Index of Learning Styles (ILS) SOAL SELIDIK KAJIAN HUBUNGAN GAYA PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK: TINJAUAN DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN TAHUN PERTAMA. SELAMAT MENJAWAB Disediakan oleh. Zubaidah Begam Binti Mohamed Zakaria Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Tahun 2006/2007 . UTM. JOHOR Pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya berasa amat berbesar hati atas kesudian anda meluangkan masa untuk menjawab semua soalan yang dikemukakan. Segala maklumat yang diberikan adalah rahsia dan digunakan khusus untuk kajian ini sahaja. Terima kasih kerana menyertai dan membantu dalam penyelidikan ini.

ii. 4) ( ( ( ( ) ) ) ) Melayu Cina India Lain-lain (nyatakan) ___________________ 5. SPT) Tahun Pengajian Kaum : i. sila nyatakannya pada ruangan yang disediakan. : ________________ (1. 2. 4. 6. 3.124 BAHAGIAN A BUTIR-BUTIR PERIBADI Sila tandakan (√ ) dalam ruangan jawapan anda. iii. Jantina : i. iv. iv. Aliran Semasa Persekolahan : i. iii. ii. Bagi soalan yang memerlukan jawapan bertulis. ii. 3. 1. Sains Sastera Vokasional ( ( ( ) ) ) Teknikal / Kejuruteraan ( ) Lain-lain (nyatakan) : _____________ . v. 2. Lelaki Perempuan ( ( ) ) Program Pengajian : ________________ (cth: SPH. Purata Himpunan Mata Nilai (PNGK) : ___________________________ Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) : Bil 1 2 3 4 5 6 7 Matapelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Matematik Tambahan Sains Kimia Fizik Gred 7.

125

BAHAGIAN B
Pilih jawapan yang sesuai dan tandakan (√ ) pada kertas jawapan yang disediakan. Pilih hanya satu jawapan bagi setiap item sama ada “a” atau “b”. Sekiranya kedua-dua jawapan “a” dan “b” bersesuaian dengan pilihan anda, pilih jawapan yang paling kerap kesesuaiannya dengan anda. 1. Saya lebih memahami sesuatu selepas saya a) mencubanya. b) memikirkannya. Saya lebih tepat dikenali sebagai a) realistik (real dan praktikal). b) innovatif (memperkenalkan sesuatu cara atau idea yang baru). Apabila saya fikir apa yang telah saya lakukan semalam, saya akan memikirkannya menerusi a) gambaran. b) perkataan. Saya lebih cenderung a) memahami perincian sesuatu subjek tetapi agak kabur terhadap keseluruhan struktur subjek tersebut. b) memahami keseluruhan struktur tetapi agak kabur terhadap perinciannya. Apabila saya mempelajari sesuatu yang baru, ia membantu saya untuk a) bertutur terhadapnya. b) berfikir terhadapnya. Jika saya adalah seorang guru, profesion ini membantu saya a) berkenaan dengan fakta-fakta dan situasi-situasi kehidupan sebenar. b) berkenaan dengan idea-idea dan teori-teori. Saya lebih suka memperolehi maklumat baru yang berbentuk dalam a) gambar, gambarajah, graf dan peta. b) arahan-arahan yang tersurat atau maklumat secara verbal. Sekali saya memahami a) semua bahagian, saya memahami keseluruhan bahagian tersebut. b) keseluruhannya, saya melihat kesepadanan di antara bahagianbahagian tersebut. Dalam suatu kumpulan pelajaran yang sedang menyelesaikan sesuatu masalah yang susah, saya lebih suka untuk a) duduk bersama-sama dan menyumbangkan idea-idea. b) duduk di belakang dan dengar. Saya mendapati adalah lebih mudah untuk a) mempelajari fakta-fakta. b) mempelajari konsep-konsep.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

126 11. Dalam sebuah buku yang mengandungi banyak gambar dan carta, saya lebih suka untuk a) memerhatikan gambar-gambar dan carta-carta dengan teliti. b) fokus kepada tulisan berbentuk teks. Apabila saya menyelesaikan masalah matematik, a) saya sering menyelesaikannya dengan satu langkah dalam satu masa. b) saya sering dapat meramalkan langkah penyelesaiannya tetapi selepas itu saya perlu bergelut untuk mencari jawapan. Dalam kelas yang telah saya hadir, a) saya selalu dapat mengenali ramai pelajar. b) saya jarang dapat mengenali ramai pelajar. Dalam pembacaan yang bukan merupakan bacaan fiksyen, saya lebih suka a) sesuatu yang mengajar saya fakta-fakta yang baru atau memberitahu saya bagaimana melaksanakan sesuatu. b) sesuatu yang dapat memberitahu idea-idea baru kepada saya untuk memikirkannya. Saya suka guru-guru a) yang meletakkan banyak gambarajah dalam papan kenyataan. b) yang menggunakan banyak masa dalam membuat penerangan. Apabila saya menganalisis sesuatu cerita atau novel, a) Saya akan memikirkan peristiwa-peristiwa tersebut dan cuba menggabungkan mereka untuk membentuk temanya. b) saya hanya mengetahui tema-tema tersebut apabila saya habis membaca dan kemudian saya perlu membaca semula untuk mencari peristiwa-peristiwa yang membuktikannya. Apabila saya mula membuat kerja rumah (homework problem), saya lebih suka untuk a) mula membuat penyelesaiannya dengan segera. b) cuba mula memahami masalah dengan sepenuhnya. Saya lebih suka idea yang bersifat a) pasti. b) teori. Saya lebih mengingati a) apa yang dilihat. b) apa yang didengar. Bagi saya adalah lebih penting seseorang pengajar a) meletakkan rancangan bahan pengajaran secara berurutan dengan jelas. b) memberi suatu gambaran keseluruhan dan mengaitkan bahan-bahan tersebut dengan subjek-subjek lain.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

127 21. Saya lebih suka belajar a) secara kumpulan. b) secara bersendirian. Saya lebih sesuai dikenali sebagai orang yang a) teliti terhadap perincian kerja saya. b) kreatif terhadap bagaimana saya melakukan kerja tersebut. Apabila saya mendapat petunjuk ke sesuatu tempat yang baru, saya lebih suka petunjuk yang berbentuk a) peta. b) tulisan dalam teks. Saya belajar a) dengan kadar kemajuan biasa yang agak munasabah. “Jika saya belajar dengan bersungguh-sungguh, saya dapat memahami apa yang dipelajari.” b) dalam peringkat permulaan dan peringkat bersepadan. “Saya akan berasa keliru sama sekali dan kemudian tiba-tiba saya dapat memahaminya.” Saya lebih suka a) mencubai sesuatu pada peringkat awal. b) memikirkan bagaimana saya akan melakukannya pada peringkat awal. Apabila saya sedang menikmati pembacaan, saya suka penulis yang a) menyatakan secara jelas apa yang dimaksudkannya. b) menyatakan sesuatu secara kreatif dengan cara yang menarik. Apabila saya melihat sesuatu gambarajah atau lakaran dalam kelas, saya lebih cenderung untuk mengingat a) gambarajah tersebut. b) apa yang dikatakan oleh pengajar. Dalam mempertimbangkan maklumat mengenai sesuatu bidang, saya lebih cenderung untuk a) fokus dalam perincian dan terabai dalam gambaran keseluruhannya. b) cuba memahami gambaran keseluruhannya sebelum memahami perincian. Saya lebih mengingati a) sesuatu yang telah saya lakukan. b) sesuatu yang telah saya banyak fikirkan. Apabila saya perlu melaksanakan sesuatu tugas, saya lebih suka untuk a) menguasai satu cara perlaksanaan. b) mempunyai banyak cara perlaksanaan yang baru. Apabila seseorang menunjukkan suatu data kepada saya, saya lebih suka data yang berbentuk a) carta-carta atau graf-graf. b) teks yang merumuskan keputusan data tersebut.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

b) memikir atau menulis pada bahagian-bahagian yang berbeza dalam kertas tersebut lalu menyusunnya semula. 35. saya lebih cenderung untuk mengingati a) bagaimana rupa mereka. Garis kasar (outlines) tersebut adalah a) agak bermanfaat bagi saya. . 33. b) sangat bermanfaat bagi saya. b) berimaginatif. Apabila menulis di atas kertas. b) bagaimana mereka mengatakan tentang mereka sendiri. data-data). b) membaca buku. Apabila saya perlu membuat projek secara berkumpulan. Apabila saya sedang belajar sesuatu subjek yang baru. b) cuba untuk membuat perhubungan antara subjek tersebut dengan subjek yang lain. 39. pada awalnya saya akan a) mengadakan percambahan fikiran berkumpulan (group brainstorming) di mana setiap orang akan menyumbangkan ideaidea. 37. Saya berpendapat bahawa adalah merupakan pujian yang tinggi untuk memanggil seseorang itu a) berakal. saya lebih suka a) memikir atau menulis pada permulaan kertas tersebut dan seterusnya. 34. 41. Apabila saya berjumpa dengan orang dalam sesuatu majlis atau jamuan. b) bahan-bahan yang abstrak (konsep-konsep. Idea-idea tentang kerja rumah secara kumpulan dengan diberikan satu gred untuk semua ahli dalam kumpulan a) menarik bagi saya. 36. Bagi menghiburkan diri.128 32. Sesetengah guru memulakan kuliah mereka dengan garis kasar (outlines) pengajaran yang akan mereka rangkumi. b) tidak ramah. teori-teori). Saya lebih suka kursus yang menekankan a) bahan-bahan yang konkrit (fakta-fakta. saya lebih suka a) menonton televisyen. b) Mengadakan percambahan fikiran secara individu (brainstorm individually) dan kemudian berkumpul dalam kumpulan untuk menyumbangkan idea-idea. Saya lebih sesuai dikenali sebagai seorang yang a) suka bercampur gaul. 40. saya lebih suka a) mengekalkan fokus saya terhadap subjek tersebut dan belajar seberapa banyak yang boleh. 38. b) tidak menarik bagi saya.

saya lebih cenderung untuk a) memikirkan langkah-langkah penyelesaian dalam proses penyelesaian. a) saya lebih cenderung untuk mengulang semua langkah kerja saya dan menyemak kerja saya dengan teliti. SEKIAN. 44. . Apabila saya membuat pengiraan yang panjang.129 42. Apabila menyelesaikan masalah secara berkumpulan. b) saya mendapati penyemakan kerja saya adalah menjemukan dan saya perlu memaksa diri saya untuk melakukan penyemakan tersebut. TERIMA KASIH 43. b) susah dan tidak berapa terperinci. b) memikirkan akibat atau aplikasi yang mungkin secara menyeluruh dalam penyelesaian. Saya lebih cenderung untuk menggambarkan sesuatu tempat yang pernah saya kunjungi dengan a) mudah dan agak tepat.

ACT/REF a Jumlah (√ ) b SEN/INT a Jumlah (√ ) b VIS/VRB a Jumlah (√ ) b SEQ/GLO a Jumlah (√ ) b ** (nombor besar – nombor kecil) + huruf yang mempunyai nilai yang lebih besar ACT/REF Nombor Huruf SEN/INT Nombor Huruf VIS/VRB Nombor Huruf SEQ/GLO Nombor Huruf NOTA * Jumlah (tambahkan jumlah bilangan “a” atau “b” dalam setiap petak ** (besar – kecil) + huruf yang mengandungi nilai yang lebih besar .130 KERTAS JAWAPAN SOAL SELIDIK INDEX OF LEARNING STYLE (ILS) Nama Kursus : __________________________________________ : __________________________________________ ACT/REF Q 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 a b Q 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 SEN/INT a b Q 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 VIS/VRB a b Q 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 SEQ/GLO a b * Jumlah (campurkan jumlah bilangan “a” atau “b” dalam setiap petak) dan tuliskan di kotak bawah ini.

131 LAMPIRAN B SURAT PENGESAHAN STATUS .

132 LAMPIRAN C JADUAL PENENTUAN SAIZ SAMPEL .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->