P. 1
BBM3202 - NOTA

BBM3202 - NOTA

|Views: 661|Likes:
Published by dudeckham_dude

More info:

Published by: dudeckham_dude on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

KURSUS: FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU KOD KURSUS: BBM 3202

Oleh Profesor Madya Haji Arbak Othman
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota Tambahan SUKU KATA
DEFINISI Suku kata ialah bunyi atau urutan bunyi yang mempunyai satu puncak kelantangan. Puncak kelantangan ialah kelantangan yang paling kuat, biasanya diwakili oleh bunyi vokal dalam suku kata. Oleh sebab itu, bunyi vokal wajib ada dalam suatu suku kata, sama ada secara bersendirian, misalnya [a] dalam kata [a + ku ] ‘aku’, atau bersama bunyi konsonan sebelumnya, misalnya, bunyi [a] dalam kata [ah +li] ‘ahli’, atau selepasnya, misalnya bunyi [a] dalam kata [ki + ta] ‘kita’, atau didahului dan diikuti oleh bunyi

konsonan, misalnya, [a] dalam kata [taŋ + ga] ‘tangga.’ STRUKTUR Berdasarkan contoh-contoh di atas, struktur suku kata bahasa Melayu ialah (K)V(K). Oleh sebab V (Vokal) merupakan unsur wajib dalam suku kata, dan paling lantang, unsur V ini dinamakan NUKLUS. Konsonan pula boleh hadir sebelum atau selepas vokal atau nuklus. Supaya penyebutan konsonan tidak berulang, maka bunyi konsonan sebelum vokal membuka suku kata. Konsonan yang membuka suku kata ini dipanggil ONSET. Konsonan yang hadir selepas vokal pula menutup suku kata. Konsonan yang menutup suku kata ini dipanggil KODA. Oleh sebab itu struktur suku kata, tanpa menyebut istilah vokal dan konsonan, adalah seperti berikut:

2

maka struktur suku kata dapat dirajahkan sebagai berikut: SUKU KATA ONSET RIMA NUKLUS KODA Oleh sebab nuklus sahaja merupakan unsur wajib dalam suku kata. dengan onset dan koda 3 .SUKU KATA ONSET NUKLUS KODA Oleh sebab binaan struktur itu berdasarkan pembahagian binari (pembahagian kepada ‘dua’).

Malahan. dalam penentuan 4 . maka struktur suku kata dapat digambarkan sebagai berikut: SK O N R K Untuk tujuan peperiksaan. menurut pembahagian binari. maka struktur suku kata dapat dinyatakan dengan kependekan O sebagai onset. N sebagai nuklus dan K sebagai koda. keempat-empat istilah ini akan digunakan jika soalan tentang suku kata keluar. supaya struktur suku kata dapat dinyatakan sebagai berikut: (O)N(K) Berdasarkan rajah di atas.tidak wajib.

iaitu [i]. VOKAL SEKUNDER (Secondary Vowel) Konsep Vokal Sekunder berlawanan dengan Vokal Primer. tiga istilah (Onset. [u]. (1) Bila bentuk bibir tak mengeluarkan bunyi bundar. Pengeluaran bunyi vokal sekunder berbeza daripada bunyi vokal primer dari segi bentuk bibir yang terlibat. bundar untuk [i] dijadikan bunyi [ü].” 5 . [e]. maka terjadilah namanya ialah “vokal bundar”. [o]. lalu namanya ialah “vokal depan separuh sempit bundar.fonem dan alofon. Nuklus dan Koda) akan digunakan. [a]. [⊃] dan [ə]. [ε]. lalu depan sempit (2) Jika bentuk bibir untuk vokal separuh luas tak bundar [e] dijadikan bundar. maka bunyi vokal sekunder yang terhasil ialah [ö]. seperti lapan vokal bahasa Melayu.

” (5) Jika bentuk bibir untuk vokal belakang separuh sempit bundar [o] dijadikan tak bundar. maka bunyi vokal sekunder yang terhasil ialah [α] dengan nama “vokal belakang luas tak bundar.(3) Jika bentuk bibir untuk vokal luas tak bundar [a] dijadikan bundar.” (4) Jika bentuk bibir untuk vokal belakang sempit bundar [u] dijadikan tak bundar.” 6 .” (6) Jika bentuk bibir untuk vokal belakang luas [ä] dijadikan tak bundar. maka bunyi vokal sekunder yang terhasil ialah [ë] dengan nama “vokal belakang separuh sempit tak bundar. maka bunyi vokal sekunder yang terhasil ialah [ï] dengan nama “vokal belakang sempit tak bundar. maka bunyi vokal sekunder yang terhasil ialah [œ] dengan nama “vokal depan luas bundar.

Depan Bundar ___________ ü y ___________ ö ___________ œ ___________ œ ___________ Belakang Tak Bundar _____________ ï _____________ ë _____________ ^ _____________ α _____________ 7 .

luas.KONSEP PENGELUARAN BUNYI Untuk VOKAL: Perhatikan kriteria: (1) Bahagian belakang. (3) (4) (1) Keadaan bibir untuk Vokal Primer: (a) bundar untuk vokal belakang (b) tak bunda untuk vokal depan (2) Keadaan bibir untuk Vokal Sekunder: 8 . (2) Tinggi-rendah lidah: sempit. (b) Diturunkan untuk semua yang disengaukan. Keadaan lelangit lembut: (a) Diangkat untuk semua vokal oral. separuh luas. lidah: depan. separuh sempit. tengah.

[h] bunyi glotis.k.[d] = bunyi gusi. ke gusi. atau hentian: [?] tersempit → sempitan. tersekat → sekatan. Untuk pengeluaran bunyi perhatikan kriteria berikut: (1) Daerah artikulasi: dari bibir ke. h] dsb. Misalnya. Misalnya: [p].x. kalau bergetar → bersuara.[ŋ] = bunyi lelangit lembut dsb.b. [g]. ke lelangit keras. [t].d.g]. ke lelangit lembut dan glotis (lubang dalam pita suara). Misalnya: semua bunyi geseran: [f. Cara pengeluaran = bentuk arus udara. [b] = bunyi bibir.t. gigi. 9 (2) (3) . Misalnya: semua bunyi letupan: [p.z. [k].(a) bundar untuk vokal depan (b) tak bundar untuk vokal belakang (5) Pita suara: Bergetar kerana semua vokal adaah bersuara KONSONAN. Penyuaraan: dilaksanakan oleh peranan pita suara.s.v.

d.. Oleh sebab itu. fitur [+ bersuara] menyebabkan /b/ tergolong kepada fonem yang berbeza daripada /p/ yang memiliki fitur [. atau artikulasi. Itu sebabnya istilah distingtif digunakan.r. Perbezaan dari segi bersuara dan tak bersuara ini membezakan fonem /b/ daripada fonem /p/.n.f.k.z.t.g.θ.bersuara]. dari segi pengeluaran.s.bersuara]. Sebagai contoh.m] dll. kerana distingtif bermaksud membezakan makna kata.l. bahawa sebarang perbezaan bunyi dari segi mana-mana satu atau lebih sifat atau fitur dapat membezakan fonem. kalau tak bergetar → tak bersuara [p. [p] dan [b] dapat berbeza dari segi fitur [+ bersuara]. kerana [b] bunyi bersuara.x]. manakala [p] bunyi tak bersuara. 10 . Oleh sebab itu [+ bersuara] adalah fitur distingtif yang membezakan fonem /b/ [+ bersuara] daripada /p/ [. FITUR DISTINGTIF DEFINISI Sifat-sifat yang dimiliki oleh bunyi sama ada dari segi nilai artikulasi (pengeluaran) atau nilai akustik.Misalnya:[b.

g] terhasil di daerah lelangit lembut. Bunyi [t.Fitur juga dapat diukur mengikut daerah artikulasi yang terlibat. iaitu pernyataan sifat [+gusi]. maka fitur ‘lelangit lembut’ itu diberikan nama fiturnya [+velar] dalam fonologi. Yang berikut ini ialah keselarasan istilah Melayu dengan nama fiturnya dalam fonologi: Nama daerah artkulasi dua-bibir bibir-gigi gigi gusi lelangit keras lelangit lembut glotis Nama fitur [+bilabial] [+labio-dental] [+ dental] [+alveolar] [+palatal] [+velar] [+glotal] 11 . maka kedua-dua bunyi itu ditandai dengan fitur [+alveolar]. iaitu istilah fonologi bagi maksud lelangit keras. supaya fonem /k. maka penglibatan dua-bibir ditandai dengan fitur [+bilabial]. Bunyi [ŋ] yang dihasilkan di daerah lelangit keras. ia ditandai dengan fitur [+palatal].d] dihasilkan di daerah gusi. Bunyi [p] dan [b] dikatakan bunyi dua bibir. Bunyi [k.g/ memiliki fitur [+velar].

konsonan /g/ memiliki fitur [+plosif. jika letusan. +tak bersuara]. nama fiturnya ialah [+nasal]. konsonan /p/ mempunyai fitur [-vokalik. Konsonan tulen terdiri 12 . manakala konsonan /p/ memiliki fitur [-vokalik]. pembahagian fitur dibuat mengikut pembahagian bunyi konsonan: Jika bunyi itu bunyi letupan. Oleh sebab itu. +plosif. fitur untuk ini ialah [+plosif]. konsonan [f] memiliki fitur [+labio-dental. konsonan /p/ ditandai dengan fitur [+plosif.+velar. atau konsonan [vokalik]. Antara bunyi konsonan itu ada yang tulen dan ada yang tidak tulen. +frikatif.Dari segi cara pengeluaran. Bunyi konsonan bukan-sengau ditandai oleh fitur [-nasal]. jika geseran. nama fiturnya ialah [+frikatif]. +bilabial. +bilabial. fiturnya dinamakan [+afrikat]. maka fitur [+vokalik] hanya dimiliki oleh vokal. + bersuara]. Konsonan /n/ memiliki fitur [+nasal. jika sengau. Oleh sebab itu. Oleh sebab semua bunyi vokal berlawanan dengan bunyi konsonan. -bersuara]. Ini kerana fitur [+vokalik] dapat menandai vokal yang memiliki fitur [+vokalik].+bersuara]. +tak bersuara]. + alveolar.

tetapi membenarkan udara mengalir keluar. +konsonanal]. + bersuara].j/ tidak tergolong kepada mana-mana vokal mahupun konsonan. Semua vokal ditandai dengan fitur [konsonantal. vokal sempit ditandai oleh fitur [-Rendah]. Oleh sebab itu. Fitur tinggi ditandai dengan fitur [-Rendah]. manakala konsonan /t/ memiliki fitur [-vokalik. Konsonan tulen memiliki fitur [-vokalik]. lidah diangkat tinggi. l/ dikeluarkan dengan arus udara tidak mengalami sekatan. Oleh sebab itu. maka bunyi-bunyi liquida ini memiliki fitur [+vokalik. konsonan /g/ memiliki fitur [-vokalik. lalu memiliki fitur [vokalik. +plosif. +bersuara]. +plosif. +vokalik]. Konsonan liquida yang terdiri daripada bunyi /r. +alveolar. kerana tinggi-rendah lidah ditandai dengan [+Rendah]. letusan [+afrikat] dan geseran [+frikatif]. +velar.daripada konsonan letupan [+plosif]. -konsonantal]. atau sempitan. kerana bila udaranya sempit. manakala geluncuran /w. 13 .

contoh-contoh yang tepat vii. sifat iii. definisi ii.TAJUK KERJA KURSUS BBM 3202 (a) Pilih SATU daripada tajuktajuk yang disenaraikan di bawah ini. lambang fonetik/fonemik iv. Huraikan tajuk yang dipilih dengan menyatakan perkaraperkara yang berikut (mengikut kesesuaian): i. faktor/syarat/keadaan v. gambarajah (di mana sesuai) 14 (b) . penyebaran dalam kata vi.

Kosa Kata Khusus Dialek Kelantan (atau Dialek Trengganu) dan maknanya. 3.TAJUK KERJA KURSUS 1. Kosa Kata Khusus Dialek Utara dan maknanya. Bunyi vokal Dialek Kelantan: cara pengeluaran dan penyebarannya dalam kata. serta transkripsi setiap kata yang disenaraikan. . 4. Kosa Kata Khusus salah satu bahasa di Sabah (Kadazan 15 2. serta transkripsi fonetik setiap kata yang disenaraikan.

Melayu.dan Dusun. Minokok. Nyatakan juga proses pengeluaran setiap satunya. Murut. “Alat tutur” dan peranannya dalam pengeluaran bunyi bahasa Melayu. Idahan. Ramanau. 16 6. Kedayan. Dumpas. Kwijau. Tranum. Tambunuo. Sulu. Paitan. Setiap satu kosa kata itu hendakalah diterangkan maknanya. “diftong” dan “rangkap vokal” salah satu bahasa di Sabah. Bajau. Orang Sungai. Tidong. Bisaya. serta perbezaan antara kedua-dua istilah tersebut. serta transkripsi fonetik setiap kata yang disenaraikan. Iranum). . Margang. 5.

Selangor. 10. Punan. Penan. Pahang. 17 8. serta hubungannya dengan kajian fonemik. Melanau. dialek Utara).7. Kenyah. Narom). Bunyi Vokal dan Konsonan dalam satu bahasa di Sarawak. Perak. . Ciri-ciri suprasegmental salah satu dialek di Semenanjung (Johor. 9. Kelantan. Melaka. Sian. Murut. Bisayah. Artiklasi tambahan dalam salah satu bahasa di Sarawak (Iban. Nyatakan penyebarannya dalam kata. Kayan. Bidayuh. Cara-cara “Fonem” dan “Alofon” ditentukan dalam bahasa Melayu. Terengganu. Negeri Sembilan. Ukit.

Bahan rujukan hendaklah sekurang-kurangnya tiga sumber. 3. 4.serta berikan makna katakata yang dijadikan contoh itu. Huraian mestilah asli. 2. yakni bukan 30. Semua kertas kerja hendaklah sampai ke Pusat Jarak Jauh UPM 18 . 5. yakni bahan Sebarang tulisan yang bersifat menyalin akan diberikan markah maksimumnya 20 sahaja. Markah maksimum untuk kerja kursus ialah 30 daripada 100 (30%). berbentuk pengolahan bacaan. PENILAIAN KERJA KURSUS 1.

19 . kerana tindakan menerimanya adalah salah dari segi peraturan peperiksaan universiti. Penilaian sebanyak 30%. 7. Dan jika sebelum tarikh peperiksaan markah maksimum ialah 10 (10%) sahaja.selewat-lewatnya sebelum tarikh Pertengahan Tahun. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN 1. Sebarang kertas kerja yang dihantar selepas tarikh peperiksaan tidak akan diterima lagi. 2. sehari/tarikh Peperiksaan 6. Kertas kerja yang diserahkan lewat daripada tarikh itu. Berbentuk ujian objektif sebanyak 30 soalan. markah maksimum untuk penilaian ialah 20 (20%) sahaja.

AGIHAN TUGAS Jasa baik tutor Pusat Pengajaran diminta mengagihkan kajian yang berkaitan dengan dialek di Sarawak dan Sabah supaya setiap bahasa yang dikaji hanya dituliskan oleh seorang atau tidak lebih daripada dua orang calon sahaja. 20 . Maknanya. Aspek yang disoal ialah segala-gala tentang bidang fonetik. kecuali apabila aspeknya berlainan.3. tidak boleh tajuk yang sama dituliskan oleh dua orang calon.

21 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->