P. 1
Ibadah Dan Muamalah

Ibadah Dan Muamalah

|Views: 3,836|Likes:
Published by Crypto Zoid's

More info:

Published by: Crypto Zoid's on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

IBADAH DAN MUAMALAH

 Ibadah dalam Pandangan Islam
A. Definisi Ibadah
Ibadah secara bahasa (etimologi) berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara’ (terminologi), definisi ibadah banyak sekali, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi ibadah tersebut, antara lain :
1. Ibadah adalah taat kepada Allah SWT SWT dengan melaksanakan

perintah-Nya melalui lisan para Rasul-Nya.
2. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah SWT Azza wa Jalla, yaitu

tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah (kecintaan) yang paling tinggi.
3. Ibadah dalam pengertian khusus,yaitu “Lima Rukun Islam” yang wajib

dilakukan oleh setiap muslim dengan beberapa pengecualian pada kondisi khusus.
4. Ibadah dalam pengertian luas atau umum, adalah segala perbuatan yang

dilakukan seseorang dengan niat untuk mencari keridaan Allah SWT Dalam buku Majmuu'ul Fataawaa, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga disebutkan definisi ibadah. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa ibadah adalah suatu nama yang mencakup setiap apa-apa yang Allah SWT cintai dan ridhai dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang zhahir maupun yang bathin. Maksud dari perbuatan zhahir adalah ibadah yang nampak yang bisa disaksikan oleh kita. Contoh dari ibadah ini adalah membaca Al-Qur`an, shalat dan sebagainya. Sedangkan maksud dari perbuatan yang bathin adalah ibadah yang berkaitan dengan amalan hati seperti cinta kepada Allah SWT, takut, berharap, tawakkal kepada-Nya dan lain-lain.

A. Pembagian Ibadah
Dengan melihat beberapa definisi ibadah yang telah disebutkan di atas, maka ibadah itu sendiri dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, ibadah dapat dikelompokkan ke dalam

Yang Mematikan. Selain itu. 2. 'Ibaadah Lafzhiyyah 'Ibaadah Lafzhiyyah adalah ibadah yang berkaitan dengan ucapan lisan. dan ibadah anggota badan. shaum. rasul-rasul-Nya. 'Ibaadah Badaniyyah 'Ibaadah Badaniyyah merupakan ibadah yang berkaitan dengan badan. kesempurnaan. dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah (fisik dan hati). agama-Nya. Menurut beliau. 4. hari akhir dan taqdir yang baik maupun yang buruk. kesombongan. menyembelih. keagungan. amalanamalan haji. mahabbah (cinta). seperti melafazhkan/mengucapkan dua kalimat syahadat. dan rahbah (takut) adalah ibadah qalbiyah (yang berkaitan dengan hati). 'Ibaadah Tarkiyyah . tahlil. tahmid dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah (lisan dan hati). shadaqah dan lainnya. Yang Menghidupkan. yaitu : ibadah hati. 'Ibaadah I'tiqaadiyyah juga meyakini bahwasanya Dia adalah Dzat yang berhak diibadahi satu-satunya yang tidak ada sekutu bagi-Nya. serta Dia adalah Dzat yang disifati dengan sifat-sifat kemuliaan. nadzar dan sebagainya. kitab-kitab-Nya. takbir. hijrah. Yang Mengatur seluruh urusan hamba-hamba-Nya. haji. malaikat-malaikat-Nya. seperti berdiri. 5. yaitu : 1. 'Ibaadah Maaliyyah 'Ibaadah Maaliyyah adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. tawakkal (ketergantungan).tiga bagian. membaca dzikir-dzikir Nabawiyyah dan lain-lainnya dari jenis-jenis ibadah lafzhiyyah. rasa khauf (takut). Disamping itu. beberapa ulama juga berpendapat bahwa ibadah terbagi dalam lima macam. raghbah (senang). zakat. Pemberi Rizki. berdo'a. Tasbih. seperti zakat. jihad dan yang lainnya dari ibadah-ibadah badaniyyah. raja’ (mengharap). dari do'a. 'Ibaadah I'tiqaadiyyah Seorang muslim meyakini bahwasanya Allah SWT 'Azza wa Jalla adalah Pencipta. 3. ibadah lisan. sedangkan shalat. dan yang lainnya dari macam-macam keyakinan tentang Allah SWT. membaca Al-Qur`an. ruku' dan sujud di dalam shalat.

” [QS. Allah SWT berfirman tentang sifat hambahamba-Nya yang mukmin: Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman. yang berjihad dijalan Allah. yaitu : hubb (cinta). Al-Maa-idah: 54] . raja’ (harapan). dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya). Dalam setiap ibadah harus terkumpul ketiga unsur ini. maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya. lagi Maha Mengetahui. khauf (takut). barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min. yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. A. sehingga menurut ibadah ini diri seorang muslim akan mendapatkan pahala jika ia meninggalkan sesuatu yang haram jika dalam pelaksanaannya dalam rangka mengharapkan ridha Allah SWT.Pengertian dari ibadah ini adalah seorang muslim meninggalkan seluruh hal-hal yang haram. dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Rasa cinta harus disertai dengan rasa rendah diri. sedangkan khauf harus diimbangi dengan raja’. kesyirikan dan bid'ah dalam rangka melaksanakan syari'at Allah SWT. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Itulah karunia Allah. Pilar-Pilar Ubudiyyah Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada tiga pilar pokok.

Al-Anbiya’: 90] Sebagian Salaf berkata. maka ia adalah murji’. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Barang siapa yang beribadah kepada-Nya dengan hubb.Artinya : “ Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. khauf. Sedangkan . mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.” [QS. Dan siapa yang beribadah kepada-Nya hanya dengan khauf. yaitu golongan yang menyatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. siapa yang beribadah kepadaNya dengan raja’ saja. iman hanya dalam hati. dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdo'a kepada Kami dengan harap dan cemas. dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal). bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat). “ Siapa yang beribadah kepada Allah SWT dengan rasa cinta saja. maka ia adalah zindiq. Al-Baqarah: 165] Artinya : “ Maka Kami memperkenankan do'anya.” Maksud dari zindiq adalah orang yang munafik.” [QS. sesat. dan mulhid. dan raja’. maka ia adalah haruriy. Pengertian dari murji’ adalah orang murji’ah. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami. maka ia adalah mukmin muwahhid.

zakat. Selain itu juga harus diperhatikan bahwa ucapan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan ikhlas. yang berkeyakinan bahwa orang mukmin yang berdosa besar adalah kafir B. Adz-Zariyat: 56] b. maka kita harus merujuk kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah berdasarkan bimbingan ulama ahlus sunnah wal jama’ah. Peran. Hal ini jelas disebutkan dalam Al Qur’an surat Az Zariyat ayat 56 Artinya : “ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku ” [QS. Peran dan fungsi ibadah secara umum Secara umum ibadah dapat berperan sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa manusia sebagai insan diciptakan Allah SWT khusus untuk mengabdi kepada diri-Nya. bukan berdasarkan pendapat atau kemauan sendiri. shalat. Fungsi dan Tujuan Ibadah Ibadah mempunyai peran.  Peran dan Fungsi Ibadah Peran dan fungsi ibadah terbagi menjadi 2 yaitu peran dan fungsi ibadah secara umum dan secara khusus. haji dan lainnya akan tetapi semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah SWT adalah ibadah. zakat. Peran dan fungsi ibadah secara khusus Peran dan fungsi ibadah secara khusus ini meliputi fungsi masingmasing dari jenis ibadah. maka ibadah itu sangat luas tidak terbatas hanya shalat. Jika kita memperhatikan definisi ibadah yang telah disebutkan pada subbab sebelumnya. fungsi. puasa. puasa. hanya mengharap ridha Allah SWT semata. Untuk mengetahui apakah ucapan dan perbuatan kita dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. a.pengertian dari haruriy adalah orang dari golongan khawarij yang pertama kali muncul di Harura’. Jenis-jenis ibadah ini dapat dikelompokkan menjadi lima bagian atau biasa disebut Rukun Islam yang terdiri dari syahadat. dan pergi haji bagi yang mampu. . dan tujuan dalam kehidupan manusia.

tidak membutuhkan ibadah mereka. Diharapkan dengan rajinnya kita shalat maka bersihlah hati kita dari sifat sombong. maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah SWT. Allah SWT Maha Kaya. dan lain-lain hendaknya mampu membersihkan diri kita dari berbagai macam penyakit hati. Aku tidak menghen-daki rizki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepada-Ku. puasa. yaitu : 1. ia adalah sombong. shalat. Takhliyyah / tazkiyatul qolbi. Siapa yang beribadah kepada-Nya tetapi dengan selain apa yang disyari’atkan-Nya.” [QS. maka ia adalah mubtadi’ (pelaku bid’ah). Adz-Dzaariyaat : 56-58] Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah SWT Azza wa Jalla. mampu mensucikan diri kita dari kotoran jiwa. dengan seringnya kita puasa . Para ulama dan para pakar agama kita yang kompeten di bidangnya merumuskan minimal ada 2 (dua) tujuan yang mutlak harus diraih oleh kita dari pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. haji. yakni kebersihan hati Ibadah yang kita lakukan. Tujuan Ibadah Allah SWT SWT berfirman : Artinya : “ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. maka ia adalah mukmin muwahhid (yang mengesakan Allah SWT). karena ketergantungan mereka kepada Allah SWT. akan tetapi merekalah yang membutuhkan-Nya. Sesungguhnya Allah SWT Dia-lah Maha Pemberi rizki Yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. dan dari virus-virus qolbu yang sangat berbahaya dalam kehidupan. Dan barang siapa yang beribadah kepada-Nya hanya dengan apa yang disyari’atkan-Nya.

Allah SWT berfirman : Artinya : “ Pada hari dimana tidak lagi berguna harta kekayaan. Dalam Al-Quran surah al-Maa’uun diterangkan.الذين هم يرائون‬ yang artinya : ”Celaka bagi orang shalat !”. Ibadah yang kita lakukan harus mampu menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang baik . Assyu’ara : 88 – 89] 2. Disisi lain. kecuali mereka yang datang keharibaan Allah SWT dengan membawa hati yang bersih “. َ ْ ّ َ ُ ِْ ٌ ْ َ َ ‫. kikir dan pelit dalam hati kita. pada hari dimana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah SWT.maka hilanglah penyakit serakahnya. Ayat selanjutnya menjelaskan. orang shalat bisa celaka salah satu penyebabnya adalah riya’ (sombong). kebahagiaan kita di akhirat kelak. Didalam kitab At-Targhib wat-Tarhib karya Al – Imam Zakiyyuddin al-Mundziri. akan sangat sangat ditentukan oleh kwalitas kebersihan hati itu. tidak lagi bermanfaat anak keturunan. Tahliyyah Tujuan dari pelaksanaan ibadah kita adalah hiasan. terdapat sebuah hadits qudsi yang menerangkan bahwa salah satu ciri orang yang shalatnya diterima oleh Allah SWT : yaitu orang yang sholat tapi masih memiliki penyakit hati yang bernama ‫ولم يستطل بها علي خلقي‬ ِ ْ َ َ َ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ Artinya : “ Mereka tidak menyombongkan diri kepada Makhluq-Ku “ Sehingga esensi shalat seseorang akan diterima oleh Allah SWT SWT ketika orang tersebut hatinya bersih dari penyakit yang bernama sombong. فويصل للمصصلين‬ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ ِ َّ ‫. [QS. dengan banyaknya berzakat/shadaqoh berkuranglah bakhil.

kualitas moral dan kasih sayang kepada sesama. karena ‘amal kita sebanyak apapun tidak sebanding dengan keni’matan surga yang Allah SWT sediakan. dengan seringnya kita puasa. Pelaksanaan niat karena . Dengan sering dan rajinnya kita shalat. maka muncullah ketawadhu’an dalam pergaulan. bahwa yang menyebabkan manusia masuk kedalam surga itu bukan karena amal yang banyak. Apa yang tidak disyari’atkan berarti bid’ah mardudah (bid’ah yang ditolak) sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ Barangsiapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami. yaitu menuruti perintah Allah SWT. dan sebagainya. Rahmat Allah SWT itu hanya akan bisa kita dapatkan. Sabda Rasulullah SAW yang artinya : “Niat orang mukmin itu adalah lebih baik daripada amalannya”. Rasulullah SAW melanjutkan bahwa berhak atau tidaknya seseorang masuk kedalam surga adalah karena semata mata rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT. Muslim dan Ahmad] Agar dapat diterima. maka tumbuhlah sifat pemaaf kita. Syarat-syarat Ibadah Ibadah adalah perkara tauqifiyah yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyari’atkan kecuali berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah.dalam kehidupan. Niat Niat merupakan hal penting sebelum melaksanakan sesuatu.” [HR. maka amalan tersebut tertolak. Dalam sebuah hadits diriwayatkan. Supaya setiap perlakuan menjadi ibadah. Hal ini juga untuk membedakan antara amal ibadah dengan amalan adat. tambah sayang kepada fakir miskin. Adapun syaratsyarat ibadah adalah sebagai berikut : a. ibadah disyaratkan harus benar. maka kita harus berniat dengan benar. ketika kita memiliki nilai nilai akhlaqul karimah. b. A. dan antara niat karena Allah SWT dengan niat karena yang lain-lain.

Tarmizi] Rasulullah SAW amat menekankan perkara yang berkaitan dengan makanan kerana hati yang merupakan raja dalam tubuh manusia dibina dari makanan.” [QS. Jika tidak berdasarkan pada rukun iman dan rukun islam. Sabda Rasulullah SAW : “Tiap2 daging yang tumbuh daripada benda yang haram.Perlaksanaan ibadah harus mengikuti peraturan supaya kita benar-benar mengikuti syariat. Kedua hal ini merupakan tapak atau platform untuk menegakkan amalanamalan yang lain. artinya tidak boleh ditinggalkan sama sekali. d. maka Neraka adalah yang lebih patut dengannya “. Natijahnya Memberi Manfaat Natijah merupakan hasil usaha seseorang. Perkara (subjeknya) diperbolehkan oleh syariat. Setiap amalan yang berasas kepada 2 (dua) perkara ini merupakan amalan yang paling wajib. Supaya natijah tersebut menjadi ibadah. Perkara (subjek) yang hendak dilaksanakan merupakan perkara yang dibolehkan oleh syariat. Dalam pelaksanaannya harus mengikuti landasan yang telah Allah SWT tetapkan. Tidak Meninggalkan Asas Ibadah Dua perkara utama yang menjadi asas ibadah ialah rukun iman dan rukun islam. Al Ankabut: 69] c. maka natijah tersebut harus bermanfaat bagi orang lain. Hati yang dibina dari makanan yang haram akan menjadi sulit menerima kebenaran. [HR. maka ibadah kita menjadi sia-sia. . terutama perkara yang melibatkan makanan dan minuman. Hasil tersebut semestinya baik karena ia merupakan pemberian Allah SWT. Allah SWT memberi peringatan melalui firman-Nya : Artinya : “ Dan jika mereka berjuang pada jalan Kami (ikut peraturan Kami) sesungguhnya Kami akan tunjukkan jalan Kami (jalan keselamatan) bahwasanya Allah SWT beserta orang-orang yang berbuat baik. e.

Penjual atau pembeli harus dalam keadaan sehat akalnya dan baligh . Allah SWT berfirman : Artinya : “ Katakanlah: "Hai kaumku. jual beli adalah penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka. jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Dalam pengertian lainnya disebutkan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Pengertian Muamalah Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. pemberian upah. serikat usaha. Menurut istilah hukum syara. Az Zumar: 39] Muamalat adalah tukar menukar barang. yaitu : 1. dan lain-lain. manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. sesungguhnya aku akan bekerja (pula). Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. C. B. bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Beberapa kategori yang termasuk dalam muamalat yakni : jual beli. Dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan sedikit mengenai muamalat jual beli. minimal ada tiga rukun yang perlu dipenuhi. urunan atau patungan. hutang piutang. Muamalah dalam Islam A. maka kelak kamu akan mengetahui ” [QS. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli. Pengertian Jual Beli Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu Al Bai’ yang artinya jual dan Asy Syira’a yang artinya beli. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kabul adalah ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan si penjual. atau salah satu diantara keduanya. Sebelum akad terjadi. : Saya membeli mobil ini dengan harga 30 juta rupiah. dan aku terima. Berlaku Benar (Lurus) . apabila si pemesan sudah tahu pasti kualitas barang pesanannya dan mempunyai keyakinan tidak ada unsur penipuan. tidak ada paksaan kepada keduanya. Di zaman modern saat ini. seperti : aku jual. Perilaku atau Sikap yang Harus Dimiliki oleh Penjual 1. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh ditaksir (spekulasi) f. Barang itu dapat diserahterimakan A. Apabila ada paksaan. aku beli. Barang yang dijual adalah milik sendiri atau yang diberi kuasa g. jual beli dilakukan dengan cara memesan lewat telepon.Orang gila tidak sah jual belinya. Suci atau bersih dan halal barangnya b. Barang yang diperjualbelikan tidak berada dalam proses penawaran dengan orang lain d. Syarat Ijab dan Kabul Ijab adalah perkataan untuk menjual atau transaksi menyerahkan. maka jual beli tersebut tidak sah. Pernyataan ijab kabul tidak harus menggunakan kata-kata khusus. Contoh : Ijab Kabul : Saya menjual mobil ini dengan harga 30 juta rupiah. 2. Barang yang diperjualbelikan harus diteliti lebih dulu c. Penjual atau pembeli melakukan jual beli dengan kehendak sendiri. Jula beli seperti ini sah saja. 3. Ada benda yang diperjualbelikan Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. biasanya telah terjadi proses tawar menawar terlebih dulu. aku ambil. aku berikan. Yang perlu diperhatikan dalam ijab kabul adalah saling rela (ridha) yang direalisasikan dalam bentuk kata-kata. Ijab kabul jual beli juga sah dilakukan dalam bentuk tulisan dengan sarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat. atau orang yang melakukan transaksi itu diwakilkan. Barang yang diperjualbelikan bukan hasil monopoli yang merugikan e.

dusta merupakan perilaku orang munafik. seperti dalam jual beli.”(HR Nasai dan Ibnu Hibban) 2. Sebaliknya. Orang yang tidak melaksanakan amanat dalam islam sangat dicela. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu.Berperilaku benar merupakan ciri utama orang yang beriman. ukuran kualitas. Seorang muslim dituntut untuk berlaku benar. orang miskin yang congkak. “Empat macam manusia yang dimurkai Allah. kualitas. dan pemimpin yang zalim. Sikap jujur dalam hal timbangan. yaitu penjual yang suka bersumpah. orang tua renta yang berzina. 3. Menepati Amanat Menepati amanat merupakan sifat yang sangat terpuji. Berdusta dalam berdagang sangat dicela terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah. Firman Allah : . salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai Allah adalah berlaku benar. dan kuantitas barang yang diperjual belikan adalah perintah Allah SWT. seorang pedagang harus berlaku jujur. baik dari segi promosi barang atau penetapan harganya. Jujur Selain benar dan memegang amanat. Hal itu dimaksudkan agar pembeli tidak merasa tertipu dan dirugikan. Hal-hal yang harus disampaikan ketika berdagang adalah penjual atau pedagang menjelaskan ciri-ciri. Yang dimaksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya. dan harga barang dagangannya kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

Al A’raf : 85] Sikap jujur pedagang dapat dicontohkan seperti dengan menjelaskan cacat barang dagangan. jangan menipu! Maka sejak itu apabila dia melakukan jual beli. Syu’aib. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Hadis lain meriwayatkan dari Umar bin Khattab r. kualitas. maka jual beli harus ditegaskan untuk . Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. kuantitas. Khiar majelis ini berlaku pada semua macam jual beli. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. timbangan. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Khiar Majelis Khiar majelis adalah si pembeli dan penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya selama keduanya masih tetap ditempat jual beli. Khiar Syarat Khiar syarat adalah suatu pilihan antara meneruskan atau mengurungkan jual beli setelah mempertimbangkan satu atau dua hari. selalu diingatkannya jangan menipu.” [QS. atau menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Setelah hari yang ditentukan tiba. Lawan sifat jujur adalah menipu atau curang. Khiar ada tiga macam yaitu : a.a berkata seorang lelaki mengadu kepada rasulullah SAW sebagai berikut “Katakanlah kepada si penjual. seperti mengurangi takaran.Artinya : “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka. Khiar Khiar artunya boleh memilih satu diantara dua yaitu meneruskan kesepakatan (akad) jual beli atau mengurungkannya (menarik kembali atau tidak jadi melakukan transaksi jual beli). sembahlah Allah.”(HR Muslim) 4. b. sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Ia berkata: “Hai kaumku. baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui.

d. Menjual atau membeli barang haram. yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaaan terpaksa. . Khiar Aib (cacat) Khiar aib (cacat) adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya. atau salah satu melakukan khiar. 3. Memjual atau membeli barang dengan cara mengecoh/menipu (bohong). Membeli barang di atas harga pasaran b. Menyembunyikan cacat barang kepada pembeli.dilanjutkan atau diurungkan. Larangan dalam Jual Beli a.” (HR Mutafaqun alaih) A. f. Mubah Jual beli secara umum hukumnya adalah mubah. apabila barang tersebut diketahui ada cacatnya. Wajib Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi. Hukum Jual Beli 1. e. Menghambat orang lain mengetahui harga pasar agar membeli barangnya. 2. Menimbun barang yang dijual agar harga naik karena dibutuhkan masyarakat. B. Hadis Nabi Muhammad SAW. Menjual barang dengan cara kredit dengan imbalan bunga yang ditetapkan i. yang artinya : “Jika dua orang laki-laki mengadakan jual beli. maka masing-masing boleh melakukan khiar selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul. c. Menyakiti penjual atau pembeli untuk melakukan transaksi. Masa khiar syarat selambat-lambatnya tiga hari c. maka jual beli yang demikian itu sah. Kecacatan itu sudah ada sebelumnya. h. Haram Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli. Membeli barang yang sudah dibeli atau dipesan orang lain. namun tidak diketahui oleh si penjual maupun si pembeli. kemudian mereka sepakat dengan khiar tersebut. g.

j. A. Jual beli tujuan buruk. • Syarat Salam : 1. menyempitkan gerakan pasar. Penjual hutang barang pada si pembeli sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran dilakukan di muka pada majelis akad. Barang yang disalam jelas spesifikasinya. 2. dan sebagainya MAKALAH AGAMA IBADAH DAN MUAMALAH . mencelakai para pesaing dan lain-lain. takaran. seperti : untuk merusak ketentraman umum. Jual Beli Barang Tidak Terlihat (Salam) Definisi/pengertian salam adalah penjual menjual sesuatu yang tidal terlihat atau tidak di tempat. 3. baik bentuk. jumlah. hanya ditentukan dengan sifat dan barang dalam tanggungan penjual. Rukun Salam sama seperti jual beli pada umumnya.

0706100739 SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA 2011 . Ahmad Imanullah Zakariya Tingkat III Teknik Kripto NPM.Oleh : R.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->