IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) MOD KURSUS DALAM CUTI SEMESTER 1

PANDUAN PEMBELAJARAN

PENGAJIAN PROFESIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada November 2008

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Pertama 2008 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

PANDUAN PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. PANDUAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan November 2008 Bahagian Pendidikan Guru Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

4. 5.v 1 1 3 5 Tajuk 2 Media Pengajaran 10 Tajuk 3 Rekabentuk Pengajaran 19 Tajuk 4 Media & Bahan 23 Tajuk 5 Rekabentuk Visual 25 Tajuk 6 Penggunaan Bahan Audio 39 Tajuk 7 Penggunaan Video 43 Tajuk 8 Integrasi ICT dalam P&P 49 7. 6. 3.KANDUNGAN 1. Rujukan Panel Penulis Panduan Pembelajaran Lampiran 1 & 2 58 59 i . 2. 8. Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Rangka Isi Pelajaran Strategi Menggunakan Panduan Pembelajaran Tajuk 1 Teknologi Pengajaran MUKA SURAT ii iii . 9.

.

Tugasan-tugasan yang disediakan membantu pelajar menguasai pengetahuan kandungan dan seterusnya mengaplikasikannya dalam aktiviti pengajaran pembelajaran di dalam bilik darjah. kadar kendiri dan terarah kendiri. Pelajar juga disarankan untuk mengaplikasikan strategi pembelajaran terkini dengan mengintegrasikan kemahiran belajar. Setiap tajuk mengandungi nota ringkas dan tugasan terarah yang perlu disempurnakan oleh pelajar dan dimasukkan ke dalam portfolio pembelajaran untuk dinilai. Strategi pembelajaran di atas boleh dilaksanakan secara kendiri dan juga secara koperatif dengan rakan sekerja. Adalah lebih berkesan jika pelajar dapat membentuk sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian yang telah diperoleh. Senarai semak pengetahuan pembelajaran dan “graduate skills” dilampirkan pada bahagian akhir panduan pembelajaran untuk dijadikan semakan kepada pelajar. kemahiran berfikir. pensyarah memainkan peranan sebagai fasilitator kepada pelajar untuk memberi penjelasan kepada pelajar berkaitan tugasan yang perlu disediakan oleh pelajar. dan kemahiran mentaksir dan menilai yang merupakan kemahiran-kemahiran yang ditekankan dalam abad ke 21. kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Buku panduan ini ditulis dalam susunan tajuk-tajuk yang terdapat dalam proforma kursus. iii . Dalam konteks ini. Secara keseluruhannya mod pembelajaran yang disarankan berbentuk akses kendiri.PANDUAN PEMBELAJARAN Panduan Pembelajaran ini disediakan untuk membantu pelajar mengurus aktiviti pembelajaran dengan lebih berkesan dan memenuhi keperluan sukatan pelajaran yang disediakan. Pembelajaran kendiri dengan menggunakan panduan pembelajaran ini memerlukan penglibatan pelajar untuk membuat perancangan rapi dan keputusan pembelajaran masing-masing.

Panduan Pembelajaran ini disediakan untuk mencapai beberapa objektif utama iaitu: untuk memberi panduan pembelajaran kendiri pelajar selaras dengan pendekatan pembelajaran terkini yang berpusatkan pelajar,

meningkatkan pemerolehan ilmu, dan memantapkan serta mengukuhkan kemahiran keguruan yang sedia ada pada diri pelajar.

Untuk membantu pelajar menguruskan aktiviti pembelajaran, senarai rujukan dicadangkan di dalam setiap panduan pembelajaran. Rujukan lain yang berkaitan boleh digunakan terutama rujukan secara internet. Pelajar juga perlu merujuk pensyarah melalui e-mail untuk mendapatkan bimbingan dan penjelasan.

Anjakan padadigma dalam sistem penyampaian yang dipraktikkan melalui reka bentuk panduan pembelajaran ini dapat melahirkan pelajar yang terlibat secara aktif dalam pembelajaran ( “engaged learning”) bertunjangkan pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar. Di samping itu, pembelajaran secara kendiri berpandukan panduan pembelajaran yang disediakan membantu pelajar memahami konsep kemahiran belajar untuk belajar (“learn how to learn”).

Diharapkan Panduan Pembelajaran ini mampu menyediakan pengalaman belajar yang mendorong ke arah “learn how to learn” tersebut dalam kalangan pelajar.

Beberapa tips yang boleh digunakan oleh pelajar untuk menguruskan pembelajaran kendiri dengan menggunakan Panduan Pembelajaran yang disediakan:

i.

Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus.

iv

ii.

Pelajar diminta memahami konsep, istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal.

iii.

Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat, mengumpul maklumat, memproses maklumat dan mengaplikasi maklumat.

iv.

Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat iaitu pada pensyarah, bahan rujukan, dan rakan sekerja, pengalaman profesional dan juga sumber internet.

v.

Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang 1 tahun pengajian.

vi.

Pengetahuan

kandungan

dan

pedagogi

sentiasa

dinamik

dan

bertambah. Oleh itu, pelajar disarankan untuk membuat rujukan maklumat dengan menggunakan kemudahan ICT. vii. Pengetahuan semula jadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah.

Selamat maju jaya.

v

PENGENALAN Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran bertujuan

menyediakan guru dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi pendidikan dengan memberi penekanan kepada aspek teoritikal, kemahiran dan amalan memilih, mengguna dan menghasilkan bahan dan media P&P, seterusnya berupaya menggunakan teknologi yang ada supaya dapat diintegrasikan dalam proses P&P. Pelajar didedahkan dengan pengetahuan mengenai konsep, teori dan amalan, pengurusan sumber, serta perkembangan teknologi pengajaran meliputi aspek reka bentuk pengajaran melibatkan pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media. Pendedahan ini membantu pelajar mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

HASIL PEMBELAJARAN a) Menjelaskan konsep, teori dan amalan serta perkembangan teknologi pendidikan b) Memilih, menghasil dan menggunakan media pengajaran secara berkesan mengikut prinsip reka bentuk pengajaran c) Mengurus media dan sumber pendidikan dengan cekap dan beretika d) Mengaplikasi kemahiran teknikal dengan menggunakan pelbagai media dalam proses pengajaran dan pembelajaran e) Mengintegrasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran f) Menilai kesesuaian penggunaan media pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran

1

RANGKA ISI PELAJARAN Berdasarkan sukatan kursus. panduan pembelajaran ini mengandungi lapan (8) tajuk utama yang telah diubahsuai untuk memudahkan proses pembelajaran kendiri. Peta Konsep K o n s e p 1 Teknologi Pengajaran (2j) 2 Media Pengajaran (2j) P r o d u k 3 Reka bentuk Pengajaran (4j) 4 Bahan & Media (2j) +(4j) 5 Rekabentuk Visual (6j) +(8j) 6 Penggunaan Audio (2j) +(4j) 7 Penggunaan Video (2j) +(4j) Aplikasi 8 Integrasi Teknologi dalam P&P (10j)+(10j) *(Bilangan jam dalam kurungan menunjukkan bilangan jam Kuliah/Teori dan Amali) 2 . Tajuk-tajuk utama diberi peruntukan masa seperti yang ditetapkan. Setiap tajuk dipecahkan kepada beberapa subtopik kecil yang mengandungi perbincangan yang berkaitan mengikut kesesuaian.

Soalan-soalan di dalam panduan pembelajaran ini membantu pelajar untuk membuat rujukan silang ke arah penerokaan dan penemuan pengetahuan baru. Pemilihan.STRATEGI MENGGUNAKAN PANDUAN PEMBELAJARAN Di samping interaksi dengan pensyarah secara bersemuka pada masa cuti. pelajar boleh menggunakan panduan pembelajaran ini untuk memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran. Sebagai bandingan model ADDIE pula digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. *rujuk perfoma (tajuk 2: reka bentuk pengajaran – 2 jam) + (tajuk 4: Perancangan. TAJUK 1 : TEKNOLOGI PENGAJARAN (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep teknologi. *rujuk perfoma (tajuk 3: media pengajaran – 2 jam) TAJUK 3 : REKA BENTUK PENGAJARAN (4 jam) Tajuk ini mengandungi huraian konsep reka bentuk pengajaran. Tajuk ini juga membincangkan hubungkait konsep-konsep di atas. *rujuk perfoma (tajuk 1: teknologi pendidikan – 2 jam) TAJUK 2 : MEDIA PENGAJARAN (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep media dan media pengajaran yang merupakan salah satu domain dalam teknologi pengajaran. konsep pengajaran. Tajuk 1 hingga Tajuk 8 disusun supaya pelajar dapat memahami kursus ini dengan lebih mudah. Panduan pembelajaran ini dibahagikan kepada hanya lapan tajuk. Tajuk ini juga menghuraikan pengkelasan. peranan teori pembelajaran. konsep teknologi pengajaran. kelebihan serta fungsi untuk menentukan pemilihan dan penyediaan media pengajaran sebagai saluran komunikasi. dan menjelaskan fungsi domain tersebut. mengenalpasti domain teknologi pengajaran. Model ASSURE sesuai sebagai panduan untuk mereka bentuk proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan media. Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran) 3 .

penggunaan dan integrasi teknologi dalam P&P. *rujuk perfoma (tajuk 11: Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran – 8 jam) + (tajuk 12: Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan – 2 jam) + (Amali: Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran – 10 jam) 4 .TAJUK 4 : BAHAN DAN MEDIA (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam P&P. *rujuk perfoma (tajuk 6: Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi – 2 jam) + (Amali: Penggunaan bahanbahan 2D dan 3D – 4 jam) TAJUK 5 : REKA BENTUK VISUAL (6 jam + 8 jam) Tajuk ini mengandungi prinsip-prinsip visual bagi penghasilan media pengajaran. Prinsip-prinsip di atas diaplikasikan melalui penghasilan bahan-bahan media unjuran dan bukan unjuran. *rujuk perfoma (tajuk 10: Penerbitan Video Pendidikan – 2 jam) + (Amali: Penerbitan Video Pendidikan – 4 jam) TAJUK 8 : INTEGRASI TEKNOLOGI DALAM P&P (10 jam + 10 jam) Topik ini mengandungi perancangan. penghasilan dan penggunaan audio sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. *rujuk perfoma (tajuk 9: Bahan Audio – 2 jam) + (Amali: Bahan Audio – 4 jam) TAJUK 7 : PENGGUNAAN VIDEO (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan format dan peralatan video untuk perancangan. penghasilan. Topik ini juga membincangkan trenda serta isu ICT dalam perkembangan pendidikan. penghasilan dan penggunaan video sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia memuatkan elemen dan prinsip reka bentuk visual memandangkan kebanyakan media mengandungi atribut visual. *rujuk perfoma (tajuk 5: Asas Grafik – 2 jam) + (tajuk 7: Asas Fotografi – 2 jam) + (tajuk 8: OHP dan transparensi – 2 jam) + (Amali: Asas Grafik – 2 jam) + (Amali: Asas Fotografi – 4 jam) + (Amali: OHP dan transparensi – 2 jam) TAJUK 6 : PENGGUNAAN AUDIO (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan format dan peralatan audio untuk perancangan.

Tajuk ini juga membincangkan hubungkait konsep-konsep di atas. Bagaimanakah teknologi digunakan untuk pembelajaran? Perkataan teknologi berasal daripada bahasa Yunani. “techne” yang bermakna kemahiran menggunakan pengetahuan secara sistematik sehingga terbit satu 5 .TAJUK 1 Teknologi Pengajaran (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep teknologi. mengenalpasti domain teknologi pengajaran. konsep teknologi pengajaran. Mengaitkan peranan teori pembelajaran dalam teknologi pengajaran. Menghuraikan peranan dan kepentingan teknologi pengajaran. Mengenal pasti domain teknologi pengajaran. peranan teori pembelajaran. HASIL PEMBELAJARAN • • • • Menjelaskan konsep dan prinsip teknologi pengajaran. dan menjelaskan fungsi domain tersebut. Subtajuk : • • • • Teknologi pengajaran Peranan Teori Pembelajaran Domain Teknologi Pengajaran Peranan dan kepentingan Teknologi Pengajaran dalam P&P TEKNOLOGI PENGAJARAN RENUNGAN Apakah yang anda faham tentang istilah teknologi?. konsep pengajaran.

Ia merangkumi proses dan idea.amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. menyedia dan melaksanakan strategi P&P berbantu media yang berlandaskan teori pembelajaran yang sesuai. Kata Heinich. dalam merancang sesuatu pengajaran. Ia merangkumi proses dan idea. pendekatan. Ini dapat membantu guru merancang. perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori.” FIKIR-FIKIR Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi Pengajaran ? Apakah kepentingan teknologi pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah pengajaran? Apakah pembelajaran? PERANAN TEORI PEMBELAJARAN RENUNGAN Apakah teori pembelajaran? Bagaimanakah pemindahan pembelajaran berlaku? Teori pembelajaran menjelaskan bagaimana perlakuan dalam proses pembelajaran dalam suatu persekitaran berlaku. Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan. Ini bermakna. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea. Molenda dan Rusell (1969) “Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Kekuatan teknologi terletak terutamanya pada proses dan idea. 6 .

sumber bahan. Teori bermaksud konsep. istilah teknologi pengajaran akan digunakan seerti dengan teknologi pendidikan. FIKIR-FIKIR Bagaimanakah teori pembelajaran dapat menentukan aktiviti yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi pengajaran? DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN RENUNGAN Apakah domain teknologi pengajaran? Apakah peranan domain teknologi pengajaran? Apakah perkaitan antara domain-domain teknologi pengajaran? Domain Teknologi Pengajaran (1994) adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan cadangan yang menyumbang kepada badan pengetahuan. Untuk memudahkan. tenaga. konstruk.Mengikut perkembangan pendidikan di Malaysia terdapat tiga (3) teori pembelajaran yang seringkali menjadi rujukan dalam proses P&P iaitu teori tingkahlaku. 7 . dan teori konstruktivisme. Amalan pula bermaksud penggunaan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran. membangun. teori sains kognitif. Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik. saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea. Teknologi pengajaran adalah satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. mengguna.

Ringkasnya. manakala pengajaran 8 . Huraikan maksud dan seterusnya terangkan fungsi bagi setiap domain teknologi pengajaran tersebut. Teknologi pengajaran ialah aplikasi media. pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI PENGAJARAN DALAM P&P RENUNGAN Apakah peranan teknologi pengajaran terhadap pembelajaran? Bagaimanakah teknologi pengajaran memberi kesan terhadap proses P&P? Tujuan teknologi pengajaran ialah untuk mengubah dan memberi kesan terhadap pembelajaran. Pembelajaran adalah matlamat. sistem. senaraikan lima domain teknologi pengajaran. FIKIR-FIKIR Berdasarkan definasi teknologi pengajaran AECT.

9 .adalah cara untuk mencapai matlamat ini. Guru harus memahami maksud pembelajaran untuk mencapai matlamat yang dituju. Mengapakah teknologi diperlukan dalam pengajaran masa kini? Adakah pengajaran tradisional tidak berkesan yang menyebabkan teknologi diperlukan? Bincangkan. Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. Antara peranan teknologi pengajaran ialah: (a) Mengubah Peringkat Membuat Keputusan (b) Mengubah Sistem atau Pendekatan Pengajaran (c) Mengubah Pengalaman Pembelajaran FIKIR-FIKIR Senaraikan peranan lain teknologi pengajaran mengikut pengetahuan anda.

TAJUK 2 Media Pengajaran (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep media dan media pengajaran yang merupakan salah satu domain dalam teknologi pengajaran. Tajuk ini juga menghuraikan pengkelasan. pembinaan dan penggunaan media pengajaran sebagai saluran komunikasi. kelebihan serta fungsi untuk menentukan pemilihan. HASIL PEMBELAJARAN • • • • • Menjelaskan konsep media dan media pengajaran Merumuskan fungsi media pengajaran Menyatakan pengkelasan media pengajaran Menganalisis faktor dan cara permilihan media pengajaran Menyata dan menghuraikan langkah penyediaan media pengajaran Subtajuk: • • • Konsep Media Pengajaran Jenis-jenis dan klasifikasi media Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran 10 .

bolehlah dikatakan media pengajaran menjadi pengasas kepada penubuhan bidang teknologi pendidikan. rakaman audio. bahan bercetak. radio. 11 . perasaan. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. televisyen. Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. Contoh media termasuklah filem. Media atau medium Istilah ini bermakna berasal saluran daripada komunikasi. Oleh itu. komputer dan pengajar. perhatian. perkataan Latin yang bermaksud perantara.KONSEP MEDIA PENGAJARAN RENUNGAN Apakah media pengajaran? Bagaimana media boleh meningkatkan keberkesanan proses P&P? Bagaimana media boleh diklasifikasikan? Apakah fungsi media pengajaran? Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media pengajaran? Apakah langkah-langkah yang perlu di dalam menyediakan bahan media pengajaran? Bidang teknologi pengajaran tercetus daripada pergerakan audio visual yang kemudiannya dikenali sebagai media pengajaran. gambar foto. Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima.

12 .

Media Audio 8. Media Cetak b. diorama dan pupet 6. Media Tayang Bergerak contoh: transparensi. Bentuk fizikal atau format b. kad imbasan dan poskad 5. majalah dan risalah 13 . Media Cetak contoh: pita kaset. dan (d) Contoh binatang-binatang terancam di Malaysia? JENIS-JENIS DAN KLASIFIKASI MEDIA Media boleh dibezakan melalui: a. Papan Paparan/Pameran contoh: papan kapur. slaid dan mikrofilem contoh: pita video. Gambar Kaku gambar contoh: lukisan.FIKIR-FIKIR Nyatakan kelebihan menggunakan media dalam pengajaran Apakah jenis media yang akan anda gunakan untuk mengajar: (a) Sains mengenai rupa atom. papan flanel dan papan buletin 7. surat khabar. Media bukan cetak Pengkelasan Media 1. buku teks. Media Tayang Kaku 2. Bahan Pameran Tiga-Dimensi contoh: model. (b) Matematik mengenai set. Atribut atau ciri Media pengajaran terbahagai kepada dua: a. cakera padat dan komputer contoh: modul. cakera padat digital dan filem 3. subset dan tindanan:(c) Perbezaan lagu-lagu klasik Timur. kartun. boneka. Bahan Grafik 4. carta dan graf contoh: foto. poster. papan putih.

14 . Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum kepada situasi/media yang abstrak.FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RENUNGAN Apakah fungsi media di dalam proses P&P? Bagaimanakah media dapat membantu keberkesanan proses P&P? meningkatkan Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan.

15 .

(iii) Kejadian yang berlaku pada masa lalu dapat ditampilkan dalam bentuk filem. bunyi dan muzik dapat dilakukan. filem atau video.Antara fungsi media pengajaran ialah: (a) Memperjelaskan Penyampaian Mesej Anggapan. (c) Penggunaan Media Pengajaran Secara Betul dan Bervariasi Penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pelajar kerana ia menimbulkan minat. 16 . Pelajar juga boleh belajar sendirian. gambar rajah. meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar tentang realiti. Waktu dan Pancaindera Antara contoh berkaitan dengan mengatasi batasan ruang. gambar foto mahupun secara lisan. Adalah lebih berkesan jika perkataan disertakan dengan gambar atau simbol yang lebih konkrit maknanya. (ii) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan timelapse atau high-speed photography. perkataan sudah memadai untuk menyatakan sesuatu mesej seringkali menyebabkan kita menghadapi pelbagai masalah komunikasi. gambar. (b) Mengatasi Batasan Ruang. (iv) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin) dapat ditunjukkan dalam bentuk model. dll. transparensi. waktu dan pancaindera: (i) Objek yang terlalu besar atau kecil boleh digantikan dengan model. Dalam era teknologi komputer dan maklumat ini. menurut kemampuan dan keselesaan masing-masing. penjelasan akan lebih berkesan dan menarik seperti melalui penggunaan animasi. (v) Konsep yang terlalu luas atau abstrak dapat divisualkan.

peralatan dan perisian o Penerbitan. Belajar secara berulang kali ini membantu pelajar membentuk persepsi yang sama dan tepat tentang sesuatu konsep atau prinsip. ditambah dengan persekitaran yang berbeza membuatkan guru mengalami kesulitan. Misalnya. Penggunaan Media Pengajaran memainkan peranan yang penting dalam proses P&P. Terangkan maksud media pengajaran ii. i. Nyatakan pengkelasan media pengajaran iii. sifat unik yang ada pada setiap pelajar. Pelaksanaan o Penggunaan dalam P&P 17 • • • • • . FIKIR-FIKIR Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah. Pemilihan Bahan o Jenis Media o Ciri Media o Kesesuaian Reka bentuk o Media o Proses pengintegrasian dalam P&P o Rancangkan penglibatan pelajar. Keadaan ini dapat diatasi dengan media pengajaran kerana kemampuannya dalam memberikan rangsangan pengalaman dan persepsi yang sama. Pembinaan o Pengguaan perkakasan. sebuah perisian kursus boleh digunakan berulang kali oleh pelajar tanpa merosakkan kandungan asal.(d) Pengalaman dan Persepsi yang Sama Walaupun kurikulum dan bahan pengajaran ditentukan sama bagi setiap pelajar. Nyatakan kelebihan penggunaan media pengajaran Langkah-langkah membina media pengajaran haruslah mengandungi aspek berikut. • Analisis o Keperluan o Kandungan Topik o Pelajar Hasilan pembelajaran o Objektif.

d) Dengan menggunakan persembahan elektronik atau perisian yang sesuai bina carta atau pengurusan grafik yang sesuai untuk menunjukkan klasifikasi media pengajaran. 18 . c) Bincangkan apakah kesan dan kepentingan media pengajaran dalam proses P&P.• Penilaian o Semak perancangan anda. b) Nyatakan ciri-ciri dan jenis-jenis media pengajaran. REFLEKSI Apakah yang kita faham tentang media pengajaran? Apakah perbezaan antara “teknologi pengajaran” berbanding dengan “media pengajaran” ? • Apakah perbezaan antara media pengajaran dengan sumber pengajaran? • • Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. o Maklumbalas sebelum pelaksanaan o Maklumbalas semasa pelaksanaan o Maklumbalas selepas pelaksanaan FIKIR-FIKIR a) Bincangkan apa yang dimaksudkan media pengajaran?.

seseorang guru tidak dapat mencapai keberkesanan dalam pengajaran. Model ASSURE sesuai sebagai panduan untuk mereka bentuk proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan media. HASIL PEMBELAJARAN • • • • Menghuraikan konsep reka bentuk pengajaran. Menyenaraikan kepentingan reka bentuk pengajaran. Sebagai bandingan model ADDIE pula digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk.TAJUK 3 Rekabentuk Pengajaran (Instructional Design) (4 jam) Tajuk ini mengandungi huraian konsep reka bentuk pengajaran. Terdapat banyak model reka bentuk pengajaran yang boleh menjadi panduan menghasilkan proses atau bahan pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi perkara asas berikut: 19 . Subtajuk : • • • Reka bentuk Pengajaran (RP) Peranan dan kepentingan reka bentuk pengajaran Model-model reka bentuk pengajaran (ASSURE atau ADDIE) REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) RENUNGAN Kenapa guru perlu merancang pengajaran? Bagaimana untuk merancang pengajaran? Tanpa perancangan yang lengkap dan sistematik. dan Menganalisis model ASSURE atau model ADDIE Mengaplikasikan model ASSURE atau model ADDIE dalam pengajaran.

(e) mencuba sistem pengajaran. Ini kerana pengajar dapat melaksanakan pengajaran dengan lancar dan menarik serta tidak membazir masa dan sistematik. (c) membina prosedur penilaian. (d) mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian. pengetahuan dan sikap yang diharapkan serta digemari oleh pelajar. kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar. (b) menentukan matlamat dan objektif. dan (f) menilai keseluruhan sistem.(a) menentukan keperluan pelajar. PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN RENUNGAN Apakah tujuan reka bentuk pengajaran? Bagaimana reka bentuk pengajaran membantu proses P&P? Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan bagi membolehkan pelajar memperoleh kemahiran. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap mewujudkan keyakinan. FIKIR-FIKIR Apakah peranan dan kepentingan rekabentuk pengajaran dalam merancang sesuatu proses P&P? 20 . sekaligus membina disiplin yang positif.

media. A – Analyse (Analisis) D – Design (Reka bentuk) and D – Develop (Bina) materials (Pilih kaedah. media dan I – Implement (Laksana) bahan) U–Utilise media and materials E – Evaluate (Nilai) (Gunakan media dan bahan) R–Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar) E–Evaluate and revise (Nilai dan semak) 21 .MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN RENUNGAN Apakah elemen-elemen yang biasanya ada dalam sesuatu model reka bentuk pengajaran? Model ASSURE dan ADDIE merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media. Model ASSURE mengandungi 6 langkah iaitu: Model ADDIE mengandungi 5 langkah iaitu: A–Analyse learner (Analisis pelajar) S–State objective (Nyatakan objektif) S–Select method. Berikut adalah perbandingan langkah-langkah dalam kedua-dua model tersebut.

i. Mengapakah anda memilih MODEL ASSURE berbanding MODEL ADDIE sebagai rekabentuk pengajaran anda? ii. Sebagai seorang guru anda memilih MODEL ASSURE untuk merancang dan menghasilkan pengajaran yang berkesan.FIKIR-FIKIR Anda adalah seorang guru satu matapelajaran di sebuah sekolah. 22 . Terangkan bagaimana MODEL ASSURE ini diaplikasikan dalam proses P & P anda? Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda.

Grafik. 23 . Kad Imbasan. Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata.TAJUK 4 Media & Bahan (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam P&P. papan magnetik. papan putih. Carta. HASIL PEMBELAJARAN a) Mengenalpasti contoh-contoh media dan bahan yang digunakan dalam P&P b) Menghurai kesesuaian penggunaan media dan bahan dalam P&P c) Menggunakan bahan 2D dan 3D dalam P&P Subtajuk : • Bahan 3D dan 2D • Objek maujud/realia dalam pengalaman sebenar. Peta. • Bahan Bercetak BAHAN 3D DAN 2D RENUNGAN Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media pengajaran? Bagaimanakah bahan 2D dan 3D berkesan sebagai bahan bantu mengajar? Nyatakan contoh-contoh penggunaan bahan 2D dan bahan 3D yang bersesuaian bagi sesuatu tajuk. Graf. dan ‘flip charts’. Kad Gambar Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya biasanya menggunakan papan paparan. papan pelabagai guna. Jenis-jenis bahan 2D yang dapat digunakan di dalam bilik darjah termasuklah: Gambar. Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah papan hitam. Poster.

Buat semakan semula (review) sama ada bahan-bahan yang ingin dibina itu sememangnya bersesuaian dengan topik matapelajaran itu. ‘Mobile'. FIKIR-FIKIR Pilih satu topik sesuatu matapelajaran dan buat perancangan apakah bahan-bahan 2D atau 3D yang bersesuai dapat dibina untuk topik tersebut. dan Topeng . Nyatakan kemahiran tersebut. Cuba buat renungan kembali tentang perkara ini dan simpankan refleksi anda dalam portfolio anda. Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai alat Bantu mengajar antara lain termasuklah Realia. 24 . Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda.Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar. apakah aspek-aspek yang harus diberi perhatian dalam pemilihan media supaya pembelajaran boleh berlaku dengan berkesan. Akuarium . Media pengajaran yang bagaimanakah perlu diambilkira untuk kemahiran tersebut REFLEKSI Melalui pengalaman mengajar anda. Model. Dalam Rancangan Pengajaran Harian perlu ada beberapa kemahiran. Diorama. Banyak jenis bahan boleh didapati di dalam kumpulan ini. Boneka.

Prinsip-prinsip di atas diaplikasikan melalui penghasilan bahan-bahan media unjuran dan bukan unjuran.TAJUK 5 Reka Bentuk Visual (6 jam + 8 jam) Tajuk ini mengandungi prinsip-prinsip visual bagi penghasilan media pengajaran. HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyatakan prinsip reka bentuk visual. 2. Menghuraikan kepentingan visual dalam pengajaran. Menyatakan peranan visual dalam pengajaran 3. Sub-tajuk: • • • • • • • Rekabentuk Visual Peranan Visual Dalam Pengajaran Prinsip Asas Rekabentuk Visual Asas Grafik Grafik digital Asas Fotografi OHP 25 . Ia memuatkan elemen dan prinsip reka bentuk visual memandangkan kebanyakan media mengandungi atribut visual. 4. Menyenarai dan menjelaskan komposisi visual yang menggabungkan elemen dan prinsip visual dengan baik.

Visual dapat menghuraikan maklumat yang sukar difahami. peranan visual dalam pembelajaran adalah amat penting. sebahagian besar daripada kejayaan kerana bahan visual. Namun. Visual juga dapat menggambarkan perkaitan antara unsur-unsur berlainan. PERANAN VISUAL DALAM PENGAJARAN Visual membantu menyediakan panduan konkrit sesuatu idea. mengekal perhatian dan menghasilkan maklum balas emosi. Visual jika digunakan bersama teknologi pengajaran dapat meningkatkan pencapaian n Menjadikan idea (perkataan) lebih konkrit n Memotivasikan pelajar kerana dapat menarik dan mengekalkan perhatian pelajar n Memudahkan idea atau maklumat yang sukar difahami n Meningkatkan kefahaman jika digunakan bersama kapur dan tutur 26 . Visual memotivasikan pelajar dengan cara menarik perhatian. Ini hasil daripada perancangan yang rapi dan kesesuaian teknik yang digunakan. Ini bermakna fungsi utama visual adalah untuk meningkatkan komunikasi dalam pengajaran. Justeru. Visual ikonik umpamanya membantu ingatan untuk menghubungkan idea.REKABENTUK VISUAL RENUNGAN Berikan contoh-contoh reka bentuk visual semula jadi yang terdapat di sekeliling anda? Apakah kelebihan bentuk tiga dimensi? Kenapa grafik perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Visual ialah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih baik daripada pernyataan secara lisan atau bertulis. adalah berdasarkan kualiti yang ada pada visual tersebut.

rumusan. guru harus pertimbangkan tiga elemen reka bentuk visual berikut: n Elemen Visual (Pilih jenis visual) n Elemen Verbal (Pilih jenis huruf) n Elemen yang menarik perhatian (Kejutan. tektur. Tipografi melibatkan pemilihan jenis huruf/fon. peta. dan lain-lain lagi Untuk menyediakan visual yang baik dalam media. carta. prakata. interaksi) PRINSIP ASAS REKABENTUK VISUAL Prinsip Asas Rekabentuk Visual dibahagikan kepada tiga kumpulan • • • Elemen : Corak : Susunan : memilih dan mengendalikan elemen visual memilih corak untuk memapar elemen menyusun elemen membentuk corak 27 .n Digunakan untuk membantu sebarang komuniksi bentuk bukan visual seperti tutur atau perkataan Rebentuk visual yang baik dapat meningkat komunikasi antara punca (Guru) dan penerima (pelajar) n Mempastikan kebolehbacaan (dapat lihat perkataan dan imej dengan jelas) n Mudah untuk interpretasi mesej n Dapat libatkan dan tarik perhatian pelajar n Dapat tarik perhatian kepada perkara yang terpenting Tipografi adalah olahan visual teks untuk menjelaskan jadual. gambar rajah atau ilustrasi. reka letak dan penempatan teks di atas skrin berbanding dengan saiz skrin dan teks lain dan penggunaan petanda atau ‘signal’ seperti tajuk.

iaitu fotografik. Fotografik dan video adalah visual yang mewakili realiti dalam keadaan yang paling realistik.Elemen Reka Bentuk Visual Elemen Visual Realistik Analogi Organisasi Elemen Lisan Stail Huruf Bilangan Warna Saiz Jarak Elemen Tarikan Luar Biasa Permukaan Interaksi ATRIBUT VISUAL Atribut Visual Visual Unjuran Tranparensi Video Visual Bukan Unjuran Objek sebenar Model Bahan Bercetak Kerja Lapangan Papan Paparan KONSEP DAN FUNGSI VISUAL Visual boleh didapati dalam tiga bentuk. elektronik dan grafik. 28 . iaitu menyerupai sesuatu subjek atau situasi yang sebenar.

carta kategori dan sebagainya. peta. ASAS GRAFIK RENUNGAN Kenapa dalam kehidupan kita warna memain peranan yang penting? Kenapa bentuk sesuatu objek kadangkala memberi kesan kepada pelajar? Berikan SATU contoh bagaimana bentuk objek boleh memberi kesan dalam satu proses P&P. • Visual organisasi merangkumi carta aliran graf. seimbang. 29 . Lima elemen grafik ialah ruang. Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid. bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi. namun pengetahuan tentangnya dapat memandu kita dalam menghasilkan sesuatu rekaan visual yang baik. sebuah kartun dilukis bagi mewakili peristiwa sel darah putih menyerang bakteria. dominan. pola. setiap karektor kartun dilukis menyamai konsep asal. Sebagai contoh. Di sini. Enam prinsip grafik akan dibincangkan iaitu: • • • • simplisiti.Bahan grafik pula menyediakan ilustrasi secara artistik atau simbolik dan ia terdiri daripada dua kategori visual iaitu: • Visual analogik menerangkan sesuatu konsep dengan menunjukkan sesuatu simbol yang dianggap dapat mewakili konsep tersebut. garisan. permukaan. Prinsip grafik berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan.

Visual memainkan peranan yang amat penting dalam komunikasi. anda diminta menghasilkan satu lakaran grafik yang menerapkan prinsip grafik dan elemen grafik. dan harmoni. Kenapa kita perlu mengambil kira prinsip rekaan.• • variasi. Huraikan tiga unsur penting dalam prinsip tersebut. Prinsip visual berperanan menghasilkan sesuatu produk yang menarik dan berkesan. dapat diterapkan dalam menghasilkan bahan-bahan pembelajaran murid. Nyatakan bagaimana elemen rekaan seni visual. dalam penghasilan bahan dan bagaimana ia boleh membantu pembelajaran murid. Bincangkan dan huraikan apakah prinsip grafik dan elemen grafik yang terdapat dalam gambar tersebut. 30 . Huraikan ciriciri yang boleh menghidupkan komunikasi. Sebagai seorang ‘graphic designer’. Kaji prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan. FIKIR-FIKIR Pilih beberapa keping gambar atau rekaan visual kesukaan anda.

Maklumat anda juga perlu menekankan aspek pemilihan filem dan pemahaman tentang bacaan aperture dan shutter speed. Anda diminta memberi satu taklimat tentang Kamera SLR (single lens reflex). hasilkan sekurang-kurang 5 keping cetakan fotografi dengan menggunakan beberapa teknik-teknik pengambaran.ASAS FOTOGRAFI Pada asasnya kamera sama saja. Lubang ini membolehkan cahaya masukke dalam kotak dan menyinari filem yang telah sedia dimasukkan untuk membentukimej. 31 . Kamera TLR (twin lens reflex) dan Kamera Digital. FIKIR-FIKIR Sejauh manakah fotografi penting dalam proses pembinaan bahan untuk pengajarandan pembelajaran?Berdasarkan topik sesuatu matapelajaran. Lekatkan gambar-gambar yang diambil pada kertas A4. dan terangkan apakah teknik-teknik pengambilan foto yang telah digunakan ketika mengambil gambar tersebut. Anda ialah seorang jurufoto bertauliah yang bekerja di sebuah institut pengajian tinggi. sama ada dari jenis yang murah mahupun yang mahal. Secara kasarnya kamera adalah sebuah kotak yang mempunyai lubang untuk mengawal cahaya pada satu bahagian dan mempunyai ruang untukmeletakkan filem dibahagian yang lainnya.

Keperluan perkakasan yang diperlukan ialah Projektor Over Head/Projektor lutsinar (OHP) 32 .PENGGUNAAN BAHAN TRANSPARENSI (LUTSINAR) Subtajuk: • • • • • Prinsip Penghasilan Transparensi Bahagian-bahagian dan fungsi OHP Pengendalian OHP Jenis-jenis transparensi Teknik penyediaan dan persembahan transparensi RENUNGAN Jelaskan bagaimana untuk menghasilkan transparensi dan juga cara penggunaannya bagi membantu proses P&P menjadi lebih berkesan.

33 .

Teknik Penghasilan Transparensi a. Pusingan 34 . Bertindih e. Berjalur d. Bertingkap c. Tulis Terus b.

35 .

c.Jenis-Jenis Lutsinar a. Tulis Terus (write-on) Thermal (infra-merah) Fotokopi Ink-jet Film 36 . b. d.

37 .

FIKIR-FIKIR Kenapa tranparensi masih menjadi pilihan guru dalam pengajaran walaupun terdapat pelbagai pilihan teknologi yang lain? Bincangkan juga kekangan atau had penggunaan OHP. Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. 38 .

Ia dapat dimainkan 39 . cakera padat atau dalam bentuk klip audio digital (digital audio clip). HASIL PEMBELAJARAN (1) Merancang dan melaksanakan rakaman audio. Bagaimanakah rakaman audio dapat dihasilkan dan huraikan format fail yang kerapkali digunakan. penghasilan dan penggunaan audio sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. (2) Menyunting audio. Rakaman audio yang diperdengarkan mampu memberi gambaran kepada pelajar tentang sesuatu situasi atau informasi melalui penganalisisan terhadap apa yang dituturkan atau melalui kesan bunyi maupun melalui muzik latar yang terdapat pada rakaman tersebut. Rakaman audio boleh disimpan dalam pelbagai format seperti kaset. Sub-tajuk: • • • • • Penggunaan peralatan audio Perancangan dan penyediaan rakaman Rakaman Suntingan Audio digital RENUNGAN Terangkan perkakasan dan perisian yang diperlukan untuk memainkan bahan rakaman audio. Pendengaran merupakan salah satu saluran untuk menerima maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (3) Menggunakan media audio dalam P&P.TAJUK 6 Penggunaan Bahan Audio (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan format dan peralatan audio untuk perancangan.

Bahan audio boleh dihasilkan melalui rakaman yang mudah yang tersedia ada pada kaset audio. Ulead Media Studio. Fail audio boleh ditukar ke dalam pelbagai format melalui perisian audio converter. Sebagai contoh kaset audio boleh dimainkan melalui pemain kaset (cassette player). Manakala fail Wave (. Fail Midi (. Bahan audio yang disimpan dalam bentuk digital mempunyai file extension yang berbeza mengikut proses audio streaming yang dilakukan. 40 . Dalam perkembangan teknologi sekarang.mid) adalah hasil bunyi daripada alat muzik sintizer seperti keyboard yang menghasilkan nada muzik tiruan.semula melalui perkakasan yang bersesuaian dengan perisiannya. Sebagai contoh fail MP3 (MPEG Audio Layer 3) melalui proses pemampatan (compression) dimana saiz failnya lebih kecil dan mudah diakses melalui internet. Manakala perisian komersial seperti Sound Forge. Neundo mampu mengadun dan menyunting audio dengan lebih canggih melalui bilangan trek audio yang banyak serta menghasilkan audio dalam pelbagai format fail. Terdapat beberapa fail audio yang lain mengikut perisian dan tujuan penggunaan yang tertentu. Sonar 6. cakera padat boleh dimainkan melalui pemain cakera (CD player) dan klip audio boleh dimainkan melalui perisian pemain media (media player). Mikrofon yang berasingan (external microphone) pengadun audio (audio mixer) boleh digunakan untuk mengadun suara dengan muzik latar atau kesan bunyi. rakaman audio boleh dibuat secara digital melalui pekakasan komputer serta mengikut perisian penyuntingan audio (audio editing software) yang tertentu daripada yang mudah kepada yang lebih canggih.wav) adalah fail audio yang kerapkali digunakan untuk membuat penyuntingan kerana bunyinya lebih berkualiti tetapi mempunyai saiz fail yang lebih besar. Perisian yang sedia ada pada sistem operasi windows seperti audio recorder atau audacity (perisian daripada open source) mampu membuat rakaman audio yang mudah.

Perisian Audio recorder daripada komponen sistem windows Rakaman dan penyuntingan audio boleh dilakukan melalui perisian Audacity 41 .

Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. Penggunaan bahan audio 11. Maklum balas dan penilaian daripada pengguna FIKIR-FIKIR Bina satu skrip yang sesuai untuk dibuat rakaman. Kemudian buat rakaman serta penyuntingan dengan menggunakan perkakasan dan peralatan atau perisian komputer yang sesuai. Bincangkan bagaimana cara atau langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghasilkan satu rakaman audio untuk dipersembahkan dalam satu pementasan atau pengajaran. Menyediakan format penyimpanan sama ada dalam bentuk CD-Audio. Tetapkan matlamat mengikut topik dan hasilan pembelajaran 2. Memilih format audio yang sesuai untuk dihasilkan dengan perisian yang akan dimainkan nanti 4. Pengubahsuaian dari aspek isi kandungan (content) dan teknikal 9. Membuat rakaman dan penyuntingan 7. Mengumpul dan memilih bahan seperti fakta. 3. Ujilari hasil rakaman 8. Menulis skrip dalam format papan cerita (story board) yang mudah 6. 42 .• Apakah langkah-langkah perancangan yang perlu dilakukan dalam proses penyediaan media audio untuk tujuan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran? Pada pandangan anda apakah kebaikan media audio dalam proses pengajaran dan pembelajaran? • Perancangan dan penyediaan rakaman 1. kesan bunyi dan muzik latar yang sesuai. kaset atau fail klip audio 10. Memilih dan menyediakan perisian dan perkakasan yang sesuai dengan format penghasilan audio 5.

media ini mempunyai beberapa keistimewaan. Sub-tajuk • • • • • • • • Jenis-jenis kamera video Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video Jenis-jenis syot Pergerakan kamera video Proses penerbitan video Penerbitan Video Pendidikan Video digital Animasi Video adalah merupakan salah satu daripada media bergerak. media ini juga dapat mempercepatkan dan melambatkan 43 . (3) Menggunakan media video dalam P&P. (2) Menyunting video.TAJUK 7 Penggunaan Video (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan format dan peralatan video untuk perancangan. penghasilan dan penggunaan video sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada keupayaannya menunjukkan imej yang bergerak seperti merakam seekor harimau bintang ketika berlari. Ia boleh menghasilkan imej yang realistik dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. HASIL PEMBELAJARAN (1) Merancang dan melaksanakan rakaman video.

44 . CU (close up) memaparkan objek secara dekat. Pergerakan harimau bintang yang terlalu laju boleh diperlahankan dengan teknik gerak perlahan. MS (Mid shot) memapar sebahagian daripada objek. Jenis-jenis syot akan menentukan tujuan dan fungsinya dalam proses pembelajaran. pan left) atau ke atas atau ke bawah (tilt up. LS (long shot) memaparkan keseluruhan objek dan VLS (Very long shot) memaparkan objek dan kedudukan di persekitarannya. Untuk mendapat syot yang tertentu ia dapat dilakukan melalui butang zoom yang terdapat pada kamera. Kamera juga dapat digerakkan ke kiri atau ke kanan (pan right. tilt down).pergerakan. Video berupaya merakam imej dekat dan jauh. Sebagai contoh BCU (Big close up) memaparkan objek secara mikro. Pergerakan sel-sel darah dalam tubuh badan boleh dilihat oleh penonton. malah pergerakan itu boleh dibekukan Video juga berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi ke dalam bilik darjah. Ini bermakna video boleh memanipulasi ruang.

Pita Video VHS boleh dimainkan semula pada pemain video (video player) tetapi memerlukan peralatan khas iaitu kad perakam video (video capture card) pada komputer untuk ditukarkan ke bentuk klip video digital. Avid dan sebagainya. Ulead video studio. Let’s Edit. Vegas. Setiap perisian mempunyai keistimewaannya masing-masing terutama dalam menghasilkan pelbagai bentuk kesan khas (special effect) audio dan video yang mampu memberi penarikan kepada penonton. Sedangkan kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV boleh terus dirakam ke cakera keras pada komputer melalui penyambungan kabel USB dengan menggunakan perisian tertentu. Perisian Windows movie maker mampu merakam dan menyunting video secara mudah dan cepat. Ulead media studio. 45 . Pelbagai perisian boleh digunakan untuk tujuan merakam dan menyunting video dari yang mudah seperti Windows movie maker yang tersedia ada pada sistem operasi windows atau perisian yang lebih canggih seperti Adobe Premier. Penicles.Video boleh dirakam melalui kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV (DV cassette) atau analog yang menggunakan Pita Video format VHS. Edius.

Penyesuaian format fail boleh dilakukan melalui perisian seperti Any file converter.mpeg (mpeg 1) atau .dat) atau DVD (fail format .vob) melalui perisian seperti VCD cutter atau Chopper XP dan disimpan semula dalam fail format . Perisian VCD cutter dan Chopper XP untuk penyuntingan VCD dan DVD Perisian Any video converter untuk penyesuaian pelbagai format video 46 .Bahan video juga boleh diambil sebahagian daripada Video-CD (fail format .wmv (Windows media video) agar ia sesuai (compatible) apabila disisip (insert) pada kebanyakan perisian. Total video converter atau seumpama dengannya.

Proses menukar video dari DV ke bentuk klip 10. menarik . Ulead movie factory. Walau bagaimanapun penggunaannya tertakluk kepada terma dan syarat yang terdapat dalam Panduan Penggunaan Bahan Hak Cipta (sila rujuk Fair use guidelines for educational multimedia – www. Membuat Rakaman Audio 11. penerbitan video haruslah bersifat informatif.Bahan audio dan video boleh juga dimuat turun daripada pelbagai sumber laman web tertentu seperti yang terdapat pada youtube. Perlu diingat.doc. Prebiu hasil rakaman 13. Sediakan Bahan dan Peralatan 8. Menulis Skrip melalui format papan cerita (story board) 6. menukar ke format yang sesuai untuk tujuan penyimpanan (storage) 15. Mulakan Penggambaran 9. Tetapkan Tujuan dan Objektif dalam pengajaran Buat Penyelidikan Pilih bahan (fakta) yang sesuai Mengenalpasti. Roxio creater DE. DVD movie maker (terdapat pada Windows Vista). 3. Merancang Penerbitan Bahan Video Untuk Pengajaran. Gunakan Dalam Pengajaran 16. 2.html) Bahan video yang telah disunting boleh dijadikan klip video dan disimpan ke cakera keras atau disimpan dalam format VCD atau DVD dengan perisian tertentu seperti Windows movie maker. 1. Bersedia Membuat Penggambaran 7. 4. mudah difahami. Proses penyuntingan dan pengadunan audio dan video 12. Nero burner atau manamana perisian yang seumpama dengannya. ringkas.edu/mtss/fairuse/guideline. dalam jangka masa yang besesuaian dengan tujuan pengajaran. mengumpul dan memilih bahan grafik dan bahan audio yang sesuai 5. maklum balas dan penilaian 47 .libraries.psu. pengubahsuaian/penyuntingan 14.

Dokumenkan proses penerbitan video tersebut Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda.FIKIR-FIKIR Anda diminta menerbitkan satu video yang dapat digunakan dalam proses P & P . 48 .

Sekolah & Ruangkerja di masa depan 49 . Penggunaan multimedia dalam Pengajaran dan Pembelajaran d. Sub-tajuk • • Peranan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Integrasi ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran a. Keselamatan & Kerahsiaan c. Menyediakan bahan pembelajaran berasaskan multimedia c. Internet & Pengunaan Internet e.TAJUK 8 Integrasi ICT Dalam P&P (10 jam + 10 jam) HASIL PEMBELAJARAN (4) Menghuraikan peranan ICT dalam bidang pendidikan (5) Mengenalpasti pasti kesesuaian perisian untuk kegunaan P&P (6) Mengintegrasikan aspek ICT dalam P&P (7) Menentukan trenda ICT dalam perkembangan pendidikan. Hak cipta terpelihara (Copyright) b. Trenda dalam Media & Teknologi d. Pemilihan software b. Pembelajaran Atas Talian (online) • Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan a.

terancang dan bersesuaian (iaitu. Ini seterusnya akan melahirkan satu persekitaran pembelajaran yang lebih baik. bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan proses P&P. Pelajar • • • • • • Kebanyakkannya pasif Belajar kebanyakannya di sekolah Sukar dalam kerja berkumpulan Ambil soalan dari buku atau guru Belajar menjawab soalan Minat belajar rendah • • • • • • 50 . Anjakan dari sistem pendidikan masyarakat industri ke masyarakat maklumat dikatakan berlaku apabila pengajaran dan pembelajaran berbantukan teknologi.PERANAN ICT DALAM PEMBELAJARAN RENUNGAN Bagaimanakah mengintegrasikan ICT dalam P&P? Bincangkan perkembangan teknologi multimedia di dalam internet dari dahulu sehingga kini ? Penggunaan teknologi atau ICT dalam P&P. Penggunaan ICT secara tidak langsung akan membantu dan mendorong kita untuk melakukan anjakan pradigma dalam proses P&P. bila tidak. dan bagaimana?). Lebih aktif Belajar di sekolah dan di luar sekolah Lebih kerja berkumpulan Bertanya soalan Mendapat jawapan untuk menjawab soalan Minat yang tinggi. Untuk itu kita seharus dapat menggunakannya secara berfikrah. bila perlu. Pelaku Guru Sistem Pendidikan Masyarakat Industri • • • • Pencetus pengajaran Pengajaran secara keseluruhan kelas Menilai pelajar Meletakkan kemahiran komunikasi pada tahap yang rendah Sistem Pendidikan Masyarakat Maklumat • • • • Bantu pelajar mendapatkan laluan pengajaran Bimbing pelajar belajar kendiri Bantu pelajar menilai progress sendiri Meletakkan kemahiran komunikasi pada tahap yang tinggi.

Persekitaran Pembelajaran Tradisional Pemusatan Guru Simulasi satu cara/arah Perkembangan satu laluan Satu media Kerja bersendirian Menyalurkan maklumat Pembelajaran pasif Pembelajaran berasaskan pengetahuan dan fakta Maklum balas reaktif Konteks terpisah dan tidak benar Persekitaran Pembelajaran Kini Pemusatan Pelajar Pelbagai simulasi Pelbagai laluan perkembangan Pelbagai media Kerja secara kolaboratif Bertukar maklumat Pembelajaran aktif / penerokaan / inkuri-penemuan Pemikiran kritikal dan membuat keputusan dengan bermaklumat Tindakan proaktif / merancang Konteks dunia nyata dan authentic Sumber : International Society for Technology in Education INTEGRASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi amat penting dalam rutin harian sebagai seorang pendidik. tetapi yang lebih penting dan utama ialah bagaimana kita dapat menghasilkan bahan atau media yang memenuhi 51 . Perkembangan ICT begitu pantas.Persekitaran Pembelajaran kini yang lebih baik apabila teknologi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. kita perlu tahu yang mana perlu untuk keperluan kita sebagai seorang pengguna dan sebagai seorang pendidik. RENUNGAN Apakah perisian-perisian aplikasi yang sesuai digunakan untuk proses P & P ? Terangkan dan huraikan 3 daripada yang dinyatakan? Apakah impak pemerosesan perkataan dalam pendidikan dan isu-isu berkait dengan pemerosesan perkataan? Integrasi teknologi atau ICT dalam P&P tidak semestinya berkehendakkan kita menguasi kemahiran ICT tahap tinggi. untuk itu kita tidak perlu lari darinya tetapi yang penting.

Kita juga harus memahami apa yang dimaksudkan dengan integrasi teknologi dalam P&P. rekabentuk pengajaran (instructional design) dan yang cukup penting ialah teori pembelajaran (learning theory) yang mendasari perkara di atas.kesesuaian dan keperluan pembelajaran pelajar. Computer aren’t magic. kita tidak sama sekali mengajar bagaimana menggunakan teknologi tersebut – apa yang kita lakukan menggunakan teknologi tersebut sebagai sesuatu yang dapat membantu memudahkan proses kita sebagai guru dan memudahkan pelajar untuk belajar memahami dan membina sesuatu ilmu pengetahuan. Bagi menghasilkan bahan atau media P&P yang menepati kesesuaian dan keperluan pembelajaran yang optimum. Sebagai renungan: “… all the educational technology is worth nothing if teacher don’t know how to use it effectively. CEO. Untuk itu kita seharus menguasi kemahiran pedagogi (disamping konten dan psikologi) dan yang berkaitan. Intel Corporation. teachers are. kita seharusnya perlu mengetahui dan memahami aspek-aspek rancangan pengajaran (instructional planning). semuanya boleh didapati dari internet. Sesuatu yang perlu diingatkan semasa kita melakukan proses integrasi teknologi/ict dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semasa menghasilkan media-media anda digalakkan menggunakan perisianperisian mudah yang boleh didapati dari sumber open source atau freeware. kerana ia perisian percuma dan sah digunakan. Antaranya seperti dibawah: 52 . perancangan dan pelaksanaannya .” Graig Barrett.

Anda boleh menggabungkan pelbagai media yang telah dihasilkan dalam editor ini.swf) Editor menghasil e-pembelajaran dalam persekitaran web. Avtive Pixels . 53 . Perisian untuk menghasilkan animasi 3D Perisian editor video Perisian editor video Blender virtualdub Wax FIKIR-FIKIR Persembahan Multimedia Interaktif adalah penting untuk keberkesanan dalam PPBK (Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer). Apakah perisian alat pengarangan tersebut? Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membina satu perisian multimedia interaktif bagi satu topik matapelajaran opsyen anda. Editor untuk merekod dan mengolah audio Perisian untuk membina persekitaran web.Perisian Gimp . pelbagai latihan dalam Perisian untuk membina slaid foto berasaskan flash dan dapat digunakan dalam laman web. Anda boleh mengabungkan pelbagai media yang telah dihasilkan dalam editor ini. Editor menghasil e-pembelajaran dalam persekitaran flash.Net Audacity Hotpotato Photo Flash Maker Professional PPtFlash eXe (dicadangkan untuk digunakan meghasilkan produk P&P multimedia) Xerte Kegunaan Grafik atau image editor Editor untuk mengolah foto. Free Image editor Paint. Perisian menukar format power point kepada format flash (.

Undang-undang rahsia perdagangan: Kawal maklumat penting yang tidak diketahui umum tetapi dirahsiakan oleh empunya. Undang-Undang Hakcipta menyediakan perlindungan monopoli secara sah kepada mereka yang mencipta idea atau pengetahuan. untuk mengelakkan daripada orang lain membuat atau menggunakan ciptaan mereka tanpa kebenaran. Undang-undang hak cipta: kawal ketulenan kerja seseorang Undang-undang paten: kawal penemuan baru dan berguna dan juga proses penemuan Undang-undang tanda perdagangan: kawal perkataan. yang digunakan oleh pengusaha yang terlibat dalam pembuatan untuk mengenalpasti produk dan perkhidmatan mereka. Terdapat 4 undang-undang hak intelek iaitu.yang diberikan hak secara sah dari segi undang-undang terhadap ciptaan mereka. nama. 54 . Hakcipta adalah berdasarkan premis bahawa pencipta mempunyai ‘hak kepunyaan’ terhadap ciptaan mereka.? Bagaimanakah cara yang beretika untuk menggunakan bahan-bahan yang ada bagi membina bahan P&P tanpa melanggar Akta Hak Cipta? Hakcipta terpelihara (Copyright) merupakan hak ekslusif yang diberi oleh undang-undang kepada pencipta/penerima haknya untuk kawal pengeluaran semula atau pelbagai bentuk penggunaan hasil ciptaan berkenaan bagi sesuatu tempoh. Ia juga memberi kuasa monopoli secara ekslusif kepada pencipta atau pemunya intelektual. Bagaimana ia boleh diaplikasikan dalam pendidikan yang berasaskan komputer.ISU-ISU DAN TRENDA TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENUNGAN Terangkan apakah maksud Hakcipta Terpelihara. simbol.

Antara isu keselamatan yang berkaitan dengan ICT ialah. artikel dan sebagainya. tahun pertama penerbitan. -audio visual. dan rakaman suara. muzik atau kesan audio. Penipuan Kerosakan/Pengubahsuaian Program/Data Komputer Kecurian maklumat Menyalin perisian secara tidak sah Pengintipan Judi Siber Skim cepat kaya Pornografi Pengodam/Hacker Penyebar Virus 55 . dan nama pemilik hakcipta tersebut Cara untuk memperolehi bahan-bahan untuk pembangunan perisian multimedia: Mendapatkan hak untuk menggunakan bahan-bahan yang telah mempunyai hakcipta Menggunakan bahan-bahan yang tidak mempunyai status hakcipta yang tepat atau ‘public domain material’ Membina atau mencipta bahan itu sendiri Mendapatkan kontrak atau perjanjian untuk menggunakan bahan asal Apakah implikasi yang wujud berkaitan dengan keselamatan dan privasi pelajar di sekolah? Apakah peranan guru dalam isu keselamatan dan privasi? Pengguna komputer dan internet sentiasa terdedah dengan pelbagai ancaman keselamatan. pantomin.Antara bahan-bahan yang dikawal di bawah undang-undang hakcipta ialah bahan bercerak seperti novel. puisi. Tanda hakcipta mengandungi 3 elemen penting iaitu simbol © atau perkataan “Copyright” atau “Hakcipta Terpelihara”. gambar dan grafik.

Sebagai seorang guru yang patuh kepada prosedur dan etika penggunaan internet. REFLEKSI KURSUS Anda perlu membuat refleksi tentang model ASSURE serta menganalisis sejauh manakah model reka bentuk itu berguna dalam proses pemilihan. (Soalan-soalan yang diberi di dalam panduan pembelajaran ini mungkin dapat membantu anda membuat rumusan di atas. LATIHAN KENDIRI Anda dikehendaki mengumpul dan mengemukakan sekurang-kurangnya 2 bahan dari sumber yang berbeza bagi setiap topik. anda perlu merumuskan dengan bantuan satu pengurusan grafik atau nota ringkas untuk menjelaskan perkaitan antara teknologi pengajaran. buletin. penggunaan dan penghasilan media pengajaran dalam proses P&P berpandukan kepada mata pelajaran major masing-masing. 56 . topik 2 dan topik 3.FIKIR-FIKIR Terdapat beberapa perkhidmatan yang disediakan dalam penggunaan internet seperti emel. Berpandukan kepada bahan yang dikumpulkan. bagaimanakah cara atau langkah yang perlu diambilkira untuk melindungi kerahsiaan anda supaya segala maklumat anda tidak boleh dicerobohi. reka bentuk pengajaran dalam proses P&P.) Sila muatkan hasil kerja dan bahan-bahan yang dikumpulkan di atas ke dalam satu portfolio untuk tujuan perbincangan dengan pensyarah anda. chat. media pengajaran. yang meliputi topik 1. dan sebagainya. newsgroup. Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda.

E. (2002). Instructional technology for teaching and learning. D.Educational technology for teaching and learning (3th ed.W. (2nd ed.J.Boston:Allyn and Bacon.& Carey.R.O.)..Russel.Molenda. 1996.The systematic design of instruction (6th ed. R. 57 . Teaching with technology: Designing opportunities to learn. Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran.(2006).J.)New York:Pearson.). M.M.).(2005). Heinich.L.. N. Stepich. B. Ohio:Merill Prentice Hall. T.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti. Newby.& Smaldino. Roblyer M. Models of teaching. Integrating Educational Technology into Teaching: Prentise Hall Timothy.D.(2005). J. A. Donald.Teknologi pengajaran. Joyce.J.. Lehman & James. (2003).D.Canada:Thomson Wadsworth.N. Yusuf Hashim (1998). . Newby. Allyn and Bacon.R. New Jersey:Prentice Hall. Priscilla. Instructional Media and Technologies for learning. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.Carey. & Karin. Zain.S. (2000). (2000). Ismail Md. James. (6th ed). D. & Edwards J.(8thed.RUJUKAN Dick. New Jersey: Prentice Hall.

UM Dip. Perak Hulu Kinta Perak driszain@yahoo. Chin Peng Yee Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia chin. UM B.A. USM M. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).(Pengajian Tionghua & Matematik).com Kelulusan: PhD. (Hons) Dengan Pendidikan .(Pedagogi dan Kurikulum). Hons. Zain Pensyarah Institut Perguruan Ipoh. (Pengurusan). Pendidikan (Pengajian Cina).M.my atie_dr@yahoo. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).A.moe.(Sosiolinguistik). Beijing M.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) (EDU 3105) NAMA Dr Noriati bt Rashid Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia noriati.pengyee@bpg. Ismail Md. UPM B.arashid@bpg.(Geografi & Bahasa Melayu). MPIP Pengalaman: Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pengajian Bahasa Cina) Pensyarah Bahasa Cina (8 tahun) Ketua Bidang Teknik & Vokasional (2 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) Dr. USM B.my Kelulusan: PhD. USM Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan (18 tahun) Guru Sekolah Menengah (11 tahun) 58 .D (Teknologi Pendidikan).gov.A. UM Dip.UM KELAYAKAN Dr.moe.gov.Ed (Teknologi Pendidikan).com Kelulusan: Ph. Hons.

Ed (Penilaian Kendalian Sekolah).A.Sc (Hons) Dengan Pendidikan .com Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan (15 tahun) Guru Sekolah Menengah (7 tahun) 59 .Ed. UTM Pensyarah Institut Perguruan Tuanku Bainun.A. (Hons) Geografi & Seni Halus. B. UUM B. Geo&Mate UKM Diploma Pendidikan UKM Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan (14 tahun) Guru Sekolah Menengah (10 tahun) Kamaludin Bin Ahmad Pensyarah Institut Perguruan Temenggong Ibrahim Johor Bahru kamaludin58@yahoo. Un.Sc. Nottingham Pensyarah Institut Perguruan Tuanku Bainun. (Pendidikan Matematik) UTM B.com Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan (14 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) Kelulusan: M. Dengan Pendidikan . Dip.(IT).Nik Ibrahim bin Nik Mat Kelulusan: M. UTM Pulau Pinang nikhim@yahoo. USM Sijil Guru MPIK (PJPK) Pulau Pinang wankamaruddin@yahoo.com Wan Kamarudin Wan Hasan Kelulusan: M.Sc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful