OLEH : MOHAMED AIZAT BIN MARSAN M10A

*Perkataan khalifah berasal daripada
perkataan arab iaitu khulafa yang bererti penganti Rasululah .

*Manakala kata jamaknya ialah khulafah
sebagai Ketua agama islam bagi mengantikan kepimpinan Rasulullah selepas kewafatan Baginda.

yang bermaksud institusi atau jawatan .

*Konsep Khalifah merujuk kepada jawatan

mahir dalam agama pentadbiran * . * Mempunyai ilmu yang tinggi sama ada bidang agama dan pentadbiran . * Tidak cacat anggota yang boleh menghalangnya dari menjalankan tugas .* Lelaki * Islam * Istiqamah dalam akidah dan mengeluar pendapat .warak . * Proses perlantikan ²mesti melalui majlis syura dan baiah * Ciri-ciri seorang khalifah mestilah baik .

*Imamah *Menjalankan perundangan islam *Menjalankan bentuk ekonomi islam *Menjaga keselamatan rakyat dan negara *Menjaga kebajikan rakyat *Menjaga dan menyebarkan agama Islam * .

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah dimuka bumi dan Dia mengangkat (darjat) sebahagian kamu ke atas yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh. Dia Maha pengampun. Al-An·am (ayat 165) . Maha penyayang. untuk mengujimu atas (kurnia) yang diberikanNya kepadamu.

Apakah Engkau hendak menciptakan di muka bumi (makhluk) yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah di dalamnya. Sungguh Aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Para malaikat serentak berkata. ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. ( Al-Baqarah ayat 30) . padahal kami senantiasa bertasbih dengan menyanjung-Mu dan mensucikan-Mu? Seraya Allah menjawab.Ingatlah. Sesungguhnya Aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah.

.

*Hal ini kerana tindakan mereka mencabul authoritinya sebagai seorang khalifah.*Beliau memerangi golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat. . *Menurut beliau. darah mereka halal dan mereka harus diperangi.

i. Kawasan yang tunduk dengan rela. *Kawasan yang dibuka oleh tentera Islam . Kawasan yang tunduk dengan rela perlu membayar cukai perlindungan fai·. ii. Kawasan yang tunduk disebabkan peperangan.dibahagikan kepada dua kategori. Kawasan yang tunduk akibat peperangan perlu membayar cukai berasaskan ghanimah dan fai·.

*Walaubagaimanapun. *Tanah-tanah yang ditawan dikekalkan hak milik tetapi tuannya dikenakan kharaj.*1/5 dari Ghanimah perlu diserahkan kepada kerajaan manakala 4/5 kepada tentera yang berperang. *Hal ini kerana kawasan tanah yang ditawan sangat luas dan tidak mungkin dapat diusahakan. * . Umar telah mengubah sistem ini.

.

but the fact is that everything on this planet is scarce since everything is of limited quantity .* SCARCITY³limited quantities of resources to meet unlimited wants * many times we fail to understand the concept of scarcity.

* S. ´ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya.µ * Dalam islam tidak wujud istilah ¶scarcity· atau sumber yang terhad. * Allah telah menyediakan sumber yang mencukupi untuk manusia. .M. Hasanuzzaman. guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

*Prof Muhammad Abdul Mun·im alJammal (1980) dalam Ensiklopedia Ekonomi Islam menulis: ´Menurut pandangan Islam masalah ekonomi bukanlah berpunca daripada kekurangan sumber alam yang kadang-kadang tidak mampu diterokai. *Punca utama masalah ekonomi dunia adalah akibat sifat kufur dan jahil manusia. * .

dan tidak menghargai nikmat Tuhannya. Dan Dia telah memberi kepada kamu tiap-tiap apa yang kamu hajati. dan Dia memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal untuk belayar di laut dengan perintah-Nya. Dan Dia juga menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar. dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu.* ´Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi. dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya.µ (Surah Ibrahim: 32-34) . Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. untuk kamu. juga memudahkan sungai untuk kamu (mengambil manfaat daripadanya).

* Riba * Zakat tidak effisien * .* Tamak * Spekulasi * Malas berusaha * Mengutip kekayaan seorang diri * Tidak menyalurkan kekayaan kepada pihak yang sepatutnya.

kerabat (Rasul). Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya. Rasul. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Hasyr (ayat 7) . Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. anak-anak yatim. agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja antara kamu. orang-orang miskin dan untuk orang yang dalam perjalanan. adalah untuk Allah.Harta rampasan fai· yang diberikan Allah kepada RasulNya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah.

.

.

*Kebuluran *Rakyat merempat *SARS * .

dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana antara kedua-dua cara ( boros dan bakhil). * .µ(Surah al Furqan: 11). tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut.* Manusia perlu sentiasa dingatkan dan dibimbing * Menanamkan sikap dan akhlak mulia * Bersama-sama mendokong produk kewangan Islam yang sedang dilaksanakan sekarang di samping berusaha memartabatkan sistem ekonomi Islam. * Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan harta.

Islam yang sebenar-benarnya. keimanan kami. dan keIslaman kami. niat yang benar-benar ikhlas. solat kami. jadikanlah agama kami agama nabi Muhammad SAW. dan niat kami. pendirian kami. * . sujud yang sebenar-benarnya. dan rukuk kami. pendirian orang yang takut (padaMu). amalan kami. iman yang kukuh dan sempurna. solat yang khusyuk. dan jadikanlah dosa kami. dosa-dosa yang diampunkan. sujud kami. rukuk orang yang merendah kepadaMu. amalan orang soleh.Ya allah.

.TAMAT..

com/2010/05/23/kezali man-manusia-punca-masalah-ekonomi/ * http://alkisahteladan.html khalifah_10.blogspot. Halim * Pengenalan Tamadun Islam Dalam Institusi Kewangan. 1988 * http://kulanzsalleh. Muhammady.wordpress. Hailani Muji Tahir.com/kepimpinan-melaluiteladan%E2%80%93konsep-khalifah-dalam-ajaranislam/ * http://aferiza.html * http://rrofv8.com/2009/10/se jarah-kekhalifahan-islam. El.* Perkembangan Undang-Undang Islam. ABIM. DBP. 1993 Abd.blogspot.com/2011/02/sistem- * .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful