OLEH : MOHAMED AIZAT BIN MARSAN M10A

*Perkataan khalifah berasal daripada
perkataan arab iaitu khulafa yang bererti penganti Rasululah .

*Manakala kata jamaknya ialah khulafah
sebagai Ketua agama islam bagi mengantikan kepimpinan Rasulullah selepas kewafatan Baginda.

yang bermaksud institusi atau jawatan .

*Konsep Khalifah merujuk kepada jawatan

* Proses perlantikan ²mesti melalui majlis syura dan baiah * Ciri-ciri seorang khalifah mestilah baik . * Tidak cacat anggota yang boleh menghalangnya dari menjalankan tugas .* Lelaki * Islam * Istiqamah dalam akidah dan mengeluar pendapat . * Mempunyai ilmu yang tinggi sama ada bidang agama dan pentadbiran .warak .mahir dalam agama pentadbiran * .

*Imamah *Menjalankan perundangan islam *Menjalankan bentuk ekonomi islam *Menjaga keselamatan rakyat dan negara *Menjaga kebajikan rakyat *Menjaga dan menyebarkan agama Islam * .

Al-An·am (ayat 165) .Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah dimuka bumi dan Dia mengangkat (darjat) sebahagian kamu ke atas yang lain. untuk mengujimu atas (kurnia) yang diberikanNya kepadamu. Dia Maha pengampun. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh. Maha penyayang.

( Al-Baqarah ayat 30) .Ingatlah. Sungguh Aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Para malaikat serentak berkata. ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Apakah Engkau hendak menciptakan di muka bumi (makhluk) yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah di dalamnya. padahal kami senantiasa bertasbih dengan menyanjung-Mu dan mensucikan-Mu? Seraya Allah menjawab. Sesungguhnya Aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah.

.

darah mereka halal dan mereka harus diperangi.*Beliau memerangi golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat. *Menurut beliau. . *Hal ini kerana tindakan mereka mencabul authoritinya sebagai seorang khalifah.

i. Kawasan yang tunduk disebabkan peperangan. Kawasan yang tunduk dengan rela perlu membayar cukai perlindungan fai·. Kawasan yang tunduk akibat peperangan perlu membayar cukai berasaskan ghanimah dan fai·. ii.dibahagikan kepada dua kategori. *Kawasan yang dibuka oleh tentera Islam . Kawasan yang tunduk dengan rela.

*Hal ini kerana kawasan tanah yang ditawan sangat luas dan tidak mungkin dapat diusahakan. Umar telah mengubah sistem ini. * .*1/5 dari Ghanimah perlu diserahkan kepada kerajaan manakala 4/5 kepada tentera yang berperang. *Walaubagaimanapun. *Tanah-tanah yang ditawan dikekalkan hak milik tetapi tuannya dikenakan kharaj.

.

* SCARCITY³limited quantities of resources to meet unlimited wants * many times we fail to understand the concept of scarcity. but the fact is that everything on this planet is scarce since everything is of limited quantity .

.* S. ´ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya.µ * Dalam islam tidak wujud istilah ¶scarcity· atau sumber yang terhad. * Allah telah menyediakan sumber yang mencukupi untuk manusia. Hasanuzzaman. guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.M.

*Punca utama masalah ekonomi dunia adalah akibat sifat kufur dan jahil manusia. * .*Prof Muhammad Abdul Mun·im alJammal (1980) dalam Ensiklopedia Ekonomi Islam menulis: ´Menurut pandangan Islam masalah ekonomi bukanlah berpunca daripada kekurangan sumber alam yang kadang-kadang tidak mampu diterokai.

untuk kamu. Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu. Dan Dia juga menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. juga memudahkan sungai untuk kamu (mengambil manfaat daripadanya). dan Dia memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal untuk belayar di laut dengan perintah-Nya. Dan Dia telah memberi kepada kamu tiap-tiap apa yang kamu hajati. dan tidak menghargai nikmat Tuhannya.µ (Surah Ibrahim: 32-34) .* ´Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi. dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu.

* Tamak * Spekulasi * Malas berusaha * Mengutip kekayaan seorang diri * Tidak menyalurkan kekayaan kepada pihak yang sepatutnya. * Riba * Zakat tidak effisien * .

Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya. Rasul. orang-orang miskin dan untuk orang yang dalam perjalanan. Al-Hasyr (ayat 7) . agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja antara kamu. adalah untuk Allah. Dan bertakwalah kepada Allah.Harta rampasan fai· yang diberikan Allah kepada RasulNya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri. kerabat (Rasul). Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. anak-anak yatim.

.

.

*Kebuluran *Rakyat merempat *SARS * .

tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut.µ(Surah al Furqan: 11). * . * Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan harta. dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana antara kedua-dua cara ( boros dan bakhil).* Manusia perlu sentiasa dingatkan dan dibimbing * Menanamkan sikap dan akhlak mulia * Bersama-sama mendokong produk kewangan Islam yang sedang dilaksanakan sekarang di samping berusaha memartabatkan sistem ekonomi Islam.

iman yang kukuh dan sempurna. niat yang benar-benar ikhlas. rukuk orang yang merendah kepadaMu. solat yang khusyuk. amalan orang soleh. dan keIslaman kami. dan rukuk kami. keimanan kami. pendirian orang yang takut (padaMu). amalan kami.Ya allah. pendirian kami. jadikanlah agama kami agama nabi Muhammad SAW. dan niat kami. solat kami. Islam yang sebenar-benarnya. dosa-dosa yang diampunkan. * . sujud yang sebenar-benarnya. sujud kami. dan jadikanlah dosa kami.

TAMAT.. .

com/2009/10/se jarah-kekhalifahan-islam.blogspot.html * http://rrofv8. Halim * Pengenalan Tamadun Islam Dalam Institusi Kewangan.html khalifah_10.wordpress.* Perkembangan Undang-Undang Islam. 1993 Abd. Hailani Muji Tahir. El.blogspot. Muhammady.com/2010/05/23/kezali man-manusia-punca-masalah-ekonomi/ * http://alkisahteladan. ABIM. 1988 * http://kulanzsalleh. DBP.com/2011/02/sistem- * .com/kepimpinan-melaluiteladan%E2%80%93konsep-khalifah-dalam-ajaranislam/ * http://aferiza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful