OLEH : MOHAMED AIZAT BIN MARSAN M10A

*Perkataan khalifah berasal daripada
perkataan arab iaitu khulafa yang bererti penganti Rasululah .

*Manakala kata jamaknya ialah khulafah
sebagai Ketua agama islam bagi mengantikan kepimpinan Rasulullah selepas kewafatan Baginda.

yang bermaksud institusi atau jawatan .

*Konsep Khalifah merujuk kepada jawatan

* Proses perlantikan ²mesti melalui majlis syura dan baiah * Ciri-ciri seorang khalifah mestilah baik .warak .* Lelaki * Islam * Istiqamah dalam akidah dan mengeluar pendapat .mahir dalam agama pentadbiran * . * Mempunyai ilmu yang tinggi sama ada bidang agama dan pentadbiran . * Tidak cacat anggota yang boleh menghalangnya dari menjalankan tugas .

*Imamah *Menjalankan perundangan islam *Menjalankan bentuk ekonomi islam *Menjaga keselamatan rakyat dan negara *Menjaga kebajikan rakyat *Menjaga dan menyebarkan agama Islam * .

Maha penyayang. Dia Maha pengampun. untuk mengujimu atas (kurnia) yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh. Al-An·am (ayat 165) .Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah dimuka bumi dan Dia mengangkat (darjat) sebahagian kamu ke atas yang lain.

Ingatlah. padahal kami senantiasa bertasbih dengan menyanjung-Mu dan mensucikan-Mu? Seraya Allah menjawab. ( Al-Baqarah ayat 30) . Para malaikat serentak berkata. Sungguh Aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Sesungguhnya Aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Apakah Engkau hendak menciptakan di muka bumi (makhluk) yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah di dalamnya.

.

darah mereka halal dan mereka harus diperangi.*Beliau memerangi golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat. . *Hal ini kerana tindakan mereka mencabul authoritinya sebagai seorang khalifah. *Menurut beliau.

Kawasan yang tunduk akibat peperangan perlu membayar cukai berasaskan ghanimah dan fai·. Kawasan yang tunduk dengan rela perlu membayar cukai perlindungan fai·. i. Kawasan yang tunduk disebabkan peperangan. Kawasan yang tunduk dengan rela.dibahagikan kepada dua kategori. ii. *Kawasan yang dibuka oleh tentera Islam .

*Tanah-tanah yang ditawan dikekalkan hak milik tetapi tuannya dikenakan kharaj. * . Umar telah mengubah sistem ini. *Hal ini kerana kawasan tanah yang ditawan sangat luas dan tidak mungkin dapat diusahakan.*1/5 dari Ghanimah perlu diserahkan kepada kerajaan manakala 4/5 kepada tentera yang berperang. *Walaubagaimanapun.

.

* SCARCITY³limited quantities of resources to meet unlimited wants * many times we fail to understand the concept of scarcity. but the fact is that everything on this planet is scarce since everything is of limited quantity .

´ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya. . * Allah telah menyediakan sumber yang mencukupi untuk manusia.µ * Dalam islam tidak wujud istilah ¶scarcity· atau sumber yang terhad.M.* S. guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Hasanuzzaman.

* .*Prof Muhammad Abdul Mun·im alJammal (1980) dalam Ensiklopedia Ekonomi Islam menulis: ´Menurut pandangan Islam masalah ekonomi bukanlah berpunca daripada kekurangan sumber alam yang kadang-kadang tidak mampu diterokai. *Punca utama masalah ekonomi dunia adalah akibat sifat kufur dan jahil manusia.

dan tidak menghargai nikmat Tuhannya. Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. juga memudahkan sungai untuk kamu (mengambil manfaat daripadanya). Dan Dia juga menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya.* ´Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi. dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. dan Dia memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal untuk belayar di laut dengan perintah-Nya. dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu. untuk kamu.µ (Surah Ibrahim: 32-34) . Dan Dia telah memberi kepada kamu tiap-tiap apa yang kamu hajati.

* Riba * Zakat tidak effisien * .* Tamak * Spekulasi * Malas berusaha * Mengutip kekayaan seorang diri * Tidak menyalurkan kekayaan kepada pihak yang sepatutnya.

anak-anak yatim. Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya. kerabat (Rasul).Harta rampasan fai· yang diberikan Allah kepada RasulNya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri. Rasul. Al-Hasyr (ayat 7) . adalah untuk Allah. orang-orang miskin dan untuk orang yang dalam perjalanan. Dan bertakwalah kepada Allah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja antara kamu. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah.

.

.

*Kebuluran *Rakyat merempat *SARS * .

dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana antara kedua-dua cara ( boros dan bakhil).µ(Surah al Furqan: 11). * .* Manusia perlu sentiasa dingatkan dan dibimbing * Menanamkan sikap dan akhlak mulia * Bersama-sama mendokong produk kewangan Islam yang sedang dilaksanakan sekarang di samping berusaha memartabatkan sistem ekonomi Islam. * Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan harta. tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut.

jadikanlah agama kami agama nabi Muhammad SAW. Islam yang sebenar-benarnya. niat yang benar-benar ikhlas. dan niat kami. dan jadikanlah dosa kami. rukuk orang yang merendah kepadaMu.Ya allah. pendirian kami. amalan kami. keimanan kami. sujud kami. dan keIslaman kami. solat yang khusyuk. * . dan rukuk kami. amalan orang soleh. solat kami. sujud yang sebenar-benarnya. iman yang kukuh dan sempurna. dosa-dosa yang diampunkan. pendirian orang yang takut (padaMu).

.TAMAT..

blogspot.com/2009/10/se jarah-kekhalifahan-islam. Halim * Pengenalan Tamadun Islam Dalam Institusi Kewangan.wordpress.com/2010/05/23/kezali man-manusia-punca-masalah-ekonomi/ * http://alkisahteladan. Muhammady. 1993 Abd. 1988 * http://kulanzsalleh.* Perkembangan Undang-Undang Islam. El. DBP. ABIM.html khalifah_10.com/2011/02/sistem- * . Hailani Muji Tahir.blogspot.html * http://rrofv8.com/kepimpinan-melaluiteladan%E2%80%93konsep-khalifah-dalam-ajaranislam/ * http://aferiza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful