OLEH : MOHAMED AIZAT BIN MARSAN M10A

*Perkataan khalifah berasal daripada
perkataan arab iaitu khulafa yang bererti penganti Rasululah .

*Manakala kata jamaknya ialah khulafah
sebagai Ketua agama islam bagi mengantikan kepimpinan Rasulullah selepas kewafatan Baginda.

yang bermaksud institusi atau jawatan .

*Konsep Khalifah merujuk kepada jawatan

* Proses perlantikan ²mesti melalui majlis syura dan baiah * Ciri-ciri seorang khalifah mestilah baik .* Lelaki * Islam * Istiqamah dalam akidah dan mengeluar pendapat . * Tidak cacat anggota yang boleh menghalangnya dari menjalankan tugas .mahir dalam agama pentadbiran * . * Mempunyai ilmu yang tinggi sama ada bidang agama dan pentadbiran .warak .

*Imamah *Menjalankan perundangan islam *Menjalankan bentuk ekonomi islam *Menjaga keselamatan rakyat dan negara *Menjaga kebajikan rakyat *Menjaga dan menyebarkan agama Islam * .

Maha penyayang. Dia Maha pengampun. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh. Al-An·am (ayat 165) .Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah dimuka bumi dan Dia mengangkat (darjat) sebahagian kamu ke atas yang lain. untuk mengujimu atas (kurnia) yang diberikanNya kepadamu.

Ingatlah. Para malaikat serentak berkata. Apakah Engkau hendak menciptakan di muka bumi (makhluk) yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah di dalamnya. padahal kami senantiasa bertasbih dengan menyanjung-Mu dan mensucikan-Mu? Seraya Allah menjawab. ( Al-Baqarah ayat 30) . Sungguh Aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Sesungguhnya Aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat.

.

darah mereka halal dan mereka harus diperangi. *Hal ini kerana tindakan mereka mencabul authoritinya sebagai seorang khalifah. . *Menurut beliau.*Beliau memerangi golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat.

*Kawasan yang dibuka oleh tentera Islam . i. ii. Kawasan yang tunduk dengan rela perlu membayar cukai perlindungan fai·. Kawasan yang tunduk disebabkan peperangan. Kawasan yang tunduk akibat peperangan perlu membayar cukai berasaskan ghanimah dan fai·. Kawasan yang tunduk dengan rela.dibahagikan kepada dua kategori.

*Walaubagaimanapun. *Tanah-tanah yang ditawan dikekalkan hak milik tetapi tuannya dikenakan kharaj.*1/5 dari Ghanimah perlu diserahkan kepada kerajaan manakala 4/5 kepada tentera yang berperang. *Hal ini kerana kawasan tanah yang ditawan sangat luas dan tidak mungkin dapat diusahakan. * . Umar telah mengubah sistem ini.

.

but the fact is that everything on this planet is scarce since everything is of limited quantity .* SCARCITY³limited quantities of resources to meet unlimited wants * many times we fail to understand the concept of scarcity.

guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. .µ * Dalam islam tidak wujud istilah ¶scarcity· atau sumber yang terhad. ´ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya.M.* S. * Allah telah menyediakan sumber yang mencukupi untuk manusia. Hasanuzzaman.

*Punca utama masalah ekonomi dunia adalah akibat sifat kufur dan jahil manusia.*Prof Muhammad Abdul Mun·im alJammal (1980) dalam Ensiklopedia Ekonomi Islam menulis: ´Menurut pandangan Islam masalah ekonomi bukanlah berpunca daripada kekurangan sumber alam yang kadang-kadang tidak mampu diterokai. * .

untuk kamu. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Dan Dia telah memberi kepada kamu tiap-tiap apa yang kamu hajati. dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu.µ (Surah Ibrahim: 32-34) . juga memudahkan sungai untuk kamu (mengambil manfaat daripadanya). dan Dia memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal untuk belayar di laut dengan perintah-Nya. dan tidak menghargai nikmat Tuhannya.* ´Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi. dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Dan Dia juga menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar. Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.

* Riba * Zakat tidak effisien * .* Tamak * Spekulasi * Malas berusaha * Mengutip kekayaan seorang diri * Tidak menyalurkan kekayaan kepada pihak yang sepatutnya.

Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.Harta rampasan fai· yang diberikan Allah kepada RasulNya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri. adalah untuk Allah. kerabat (Rasul). Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya. Al-Hasyr (ayat 7) . agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja antara kamu. Rasul. anak-anak yatim. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. orang-orang miskin dan untuk orang yang dalam perjalanan.

.

.

*Kebuluran *Rakyat merempat *SARS * .

* .µ(Surah al Furqan: 11).* Manusia perlu sentiasa dingatkan dan dibimbing * Menanamkan sikap dan akhlak mulia * Bersama-sama mendokong produk kewangan Islam yang sedang dilaksanakan sekarang di samping berusaha memartabatkan sistem ekonomi Islam. dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana antara kedua-dua cara ( boros dan bakhil). * Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan harta. tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut.

solat kami. sujud yang sebenar-benarnya. keimanan kami. dan niat kami. sujud kami. pendirian orang yang takut (padaMu). dan rukuk kami. jadikanlah agama kami agama nabi Muhammad SAW. iman yang kukuh dan sempurna. pendirian kami. dan keIslaman kami. solat yang khusyuk. dan jadikanlah dosa kami. rukuk orang yang merendah kepadaMu. dosa-dosa yang diampunkan. * . Islam yang sebenar-benarnya. amalan kami. niat yang benar-benar ikhlas. amalan orang soleh.Ya allah.

.TAMAT. .

wordpress. ABIM. 1988 * http://kulanzsalleh.com/2011/02/sistem- * . El. Halim * Pengenalan Tamadun Islam Dalam Institusi Kewangan.blogspot.* Perkembangan Undang-Undang Islam. Muhammady. DBP.blogspot. 1993 Abd.com/2009/10/se jarah-kekhalifahan-islam.com/kepimpinan-melaluiteladan%E2%80%93konsep-khalifah-dalam-ajaranislam/ * http://aferiza.html * http://rrofv8. Hailani Muji Tahir.html khalifah_10.com/2010/05/23/kezali man-manusia-punca-masalah-ekonomi/ * http://alkisahteladan.