P. 1
LKS+himpunan

LKS+himpunan

|Views: 702|Likes:
Published by HaRinDa

More info:

Published by: HaRinDa on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

Nama: ............................

Tanggal:
............................
Pengertian Himpunan dan Anggota Himpunan
Jika kamu perhatikan benda-benda yang terdapat di dalam kamar tidurmu, maka
kamu dapat membentuk beberapa himpunan. Tulislah 5 himpunan benda-benda
yang ada di kamar tidurmu.
1.

2.

3.

4.

5.

Untuk membentuk suatu himpunan, maka kumpulan benda-bendanya harus
(6 ..................................... dan (! ..............................................
"i antara kumpulan-kumpulan benda berikut, nyatakan manakah kumpulan
benda-benda yang dapat dan yang tidak dapat dibentuk men#adi himpunan.
$. kumpulan huru% ab#ad &atin. (dapat'tidak dapat
(. kumpulan )arna pelangi. (dapat'tidak dapat
1*. kumpulan bulan yang lamanya 3* hari. (dapat'tidak dapat
11. kumpulan m+del rumah yang bagus.
(dapat'tidak dapat
12. kumpulan benda-benda antik. (dapat'tidak dapat
52 Kunci Buku Siswa – Hiimpunan
6.1 6.1
"i antara kumpulan-kumpulan pada s+al n+m+r $ - 12 tersebut ada yang dapat
dibentuk men#adi himpunan, ada yang tidak dapat dibentuk men#adi himpunan.
,engapa-
.elan#utnya perhatikan himpunan/
0 1 0impunan bulan dalam satu tahun yang namanya berakhiran i.
2ulan-bulan yang merupakan angg+ta 0 adalah/
13. 333333333333333 , ditulis 33333333333333 ∈ 0
14. 333333333333333 , ditulis 33333333333333 ∈ 0
15. 333333333333333 , ditulis 33333333333333 ∈ 0
16. 333333333333333 , ditulis 33333333333333 ∈ 0
1!. 333333333333333 , ditulis 33333333333333 ∈ 0
2ulan yang bukan merupakan angg+ta 0 adalah/
1$. 333333333333333 , ditulis 33333333333333 ∉ 0
1(. 333333333333333 , ditulis 33333333333333 ∉ 0
2*. 333333333333333 , ditulis 33333333333333 ∉ 0
21. 333333333333333 , ditulis 33333333333333 ∉ 0
22. 333333333333333 , ditulis 33333333333333 ∉ 0
23. 333333333333333 , ditulis 33333333333333 ∉ 0
24. 333333333333333 , ditulis 33333333333333 ∉ 0
.ekarang lengkapilah kalimat-kalimat berikut sehingga men#adi kalimat yang
benar, dengan menuliskan lambang ∈ atau ∉, pada bagian ...........
25. ( ........ 0impunan bilangan kuadrat.
26. 4 ........ 0impunan angka-angka pada mata dadu yang prima.
2!. i ........ 4 k+ns+nan huru% &atin 5
2$. 0abibie ........ 0impunan mantan 6residen 78.
2(. 9ualalumpur ........ 4 ibu k+ta negara-negara :.;:< 5
3*. ,aret ........ 0impunan bulan yang lamanya 3* hari.
53 Kunci Buku Siswa – Hiimpunan

Nama: ............................ Tanggal:
............................
Menyatakan Suatu Himpunan
.uatu himpunan dapat dinyatakan dengan tiga =ara, yaitu/
1.
2.
3.
,isalkan kita punya himpunan-himpunan sebagai berikut.
: 1 0impunan $ bilangan =a=ah yang pertama.
2 1 0impunan bilangan tiga angka yang angkanya terdiri atas 3, 4, dan !.
> 1 0impunan huru% pada kata ?trig+n+metri@.
" 1 4 A B A 1 y
3
, 1 C y C 5, y bilangan asli 5
; 1 0impunan 5 nama #ari manusia.
D 1 4 A B * C A C 25, A bilangan prima 5.
E 1 0impunan k+ns+nan pada kata ?kalimantan timur@
Jika himpunan-himpunan tersebut dinyatakan dengan =ara menda%tar semua
angg+tanya, maka diper+leh/
4. : 1 ................................................................................
5. 2 1 ................................................................................
6. > 1 ................................................................................
!. " 1 ................................................................................
$. ; 1 ................................................................................
(. D 1 ................................................................................
1*. E 1 ................................................................................
.elan#utnya perhatikan himpunan-himpunan berikut/
0 1 4 4, $, 12, 16, . . . , 1** 5
8 1 4 36(, 3(6, 63(, 6(3, (36, (63 5
J 1 4 A B A tahun kabisat antara tahun 1($* dan 2*** 5
9 1 4 A B A C 1**, A bilangan =a=ah gan#il 5
Matematika SMP Kelas VII / 54
6.2 6.2
& 1 4 y B 1 C y C 1**, y bilangan kuadrat 5
Jika himpunan-himpunan tersebut dinyatakan dengan menggunakan kata-kata,
maka diper+leh/
11. 0 1 ................................................................................
12. 8 1 ................................................................................
13. J 1 ................................................................................
14. 9 1 ................................................................................
15. & 1 ................................................................................
.elan#utnya perhatikan himpunan-himpunan berikut/
, 1 4 6, $, (, 1*, 12, 14, 15, 16, 1$ 5
< 1 0impunan 1* bilangan prima yang pertama.
F 1 4 a, b, =, d, e, % 5
6 1 0impunan bilangan kelipatan ! yang lebih ke=il dari 5*.
G 1 0impunan bilangan genap antara 1* dan 3*.
Jika kelima himpunan di atas dinyatakan dengan n+tasi pembentuk himpunan,
maka diper+leh himpunan-himpunan sebagai berikut.
16. , 1 ................................................................................
1!. < 1 ................................................................................
1$. F 1 ................................................................................
1(. 6 1 ................................................................................
2*. G 1 ................................................................................
Jika kamu perhatikan himpunan-himpunan pada s+al n+m+r 11 sampai dengan
2*, maka/
21. n(0 1 ...... 26. n(, 1 ......
22. n(8 1 ...... 2!. n(< 1 ......
23. n(J 1 ...... 2$. n(F 1 ......
24. n(9 1 ...... 2(. n(6 1 ......
25. n(& 1 ...... 3* n(G 1 ......
"i antara himpunan-himpunan pada s+al n+m+r 11 sampai dengan n+m+r 2*
tersebut, adakah yang mempunyai banayak angg+ta yang sama-
Jika ada sebutkanH
55 Kunci Buku Siswa – Hiimpunan
SNama: ............................ Tanggal:
............................
Semesta, Diagram Venn, Himpunan Bagian,
dan Himpunan Kosong
1. Jika diketahui himpunan 6 1 4 pensil, buku 5, maka himpunan semesta
yang mungkin dari himpunan 6 antara lain/
. 1 33333333333333333333333333333333333 atau
. 1 33333333333333333333333333333333333
2. Jika G 1 0impunan bilangan prima kurang dari 6, maka himpunan
semesta yang mungkin dari himpunan G antara lain/
. 1 33333333333333333333333333333333333 atau
. 1 33333333333333333333333333333333333
3. Jika 7 1 4 A B 5 C A C $, A bilangan =a=ah 5 maka himpunan semesta yang
mungkin dari himpunan 7 antara lain/
. 1 33333333333333333333333333333333333 atau
. 1 33333333333333333333333333333333333
4. Jika . 1 0impunan bilangan asli
: 1 0impunan bilangan asli kurang dari $
2 1 4 A B 1 C A C 5, A bilangan asli 5
> 1 0impunan bilangan asli antara 6 dan 12
maka diagram Iennnya adalah sebagai berikut.
Matematika SMP Kelas VII / 56
6.3 6.3
SS5. Jika . 1 0impunan bilangan bulat
: 1 0impunan bilangan asli
> 1 0impunan bilangan =a=ah
9 1 0impunan bilangan k+mp+sit
maka diagram Iennnya adalah sebagai berikut.
6. Jika . 1 0impunan bilangan asli
: 1 0impunan bilangan asli kelipatan 3
2 1 0impunan bilangan asli kelipatan 6
> 1 0impunan bilangan asli kelipatan 4
maka diagram Iennnya adalah sebagai berikut.
57 Kunci Buku Siswa – Hiimpunan
S


Jika diketahui diagram Ienn sebagai berikut.
,isalkan . 1 0impunan n+m+r sis)a yang suka +lah raga.
I 1 0impunan n+m+r sis)a yang suka J+lley.
T 1 0impunan n+m+r sis)a yang suka tenis.
2 1 0impunan n+m+r sis)a yang suka basket.
maka/
!. banyaknya sis)a yang suka J+ley ada ....... +rang, yaitu sis)a dengan
n+m+r .........................
$. banyaknya sis)a yang suka J+ley dan tenis ada ....... +rang, yaitu sis)a
dengan n+m+r ...................
(. banyaknya sis)a yang suka tenis tetapi tidak suka basket ada ....... +rang,
yaitu sis)a dengan n+m+r .........................
1*. banyaknya sis)a yang menyukai ketiga-tiganya ada ........ +rang, yaitu
sis)a dengan n+m+r .............
11. banyaknya sis)a yang suka salah satu dari ketiga +lah raga ada .......
+rang, yaitu sis)a dengan n+m+r .........................
12. banyaknya sis)a yang suka J+ley sa#a ada ....... +rang, yaitu sis)a
dengan n+m+r ...................
Untuk s+al n+m+r 13 s'd 22, isilah titik-titik di ba)ah ini dengan lambang ⊂
atau ⊄.
Jika diketahui 6 1 4 1, 3, 5, !, . . . , 21 5, maka/
Matematika SMP Kelas VII / 58
2•
1•
14•
1*•
3•
11•
5•
15•
$•
(•
16•
13•
!• 4•
2*•
1$•
12•
6•
1!•
1(•
13. 4 *, 1, 2, 3 5 ....... 6
14. 4 1, 3, 5, !, (, 11 5 ....... 6
15. 13, 15, 1! ....... 6
16. 4 1(, 21, 23 5 ....... 6
1!. 4 A K 1 C A C 15, A bilangan asli 5 ....... 6
1$. 4 n K 3 C n C 11, A bilangan gan#il 5 ....... 6
1(. 0impunan bilangan gan#il kurang dari 1* ....... 6
2*. 4 A K A bilangan asli 5 ........ 6
21. 4 3, 5, !, . . . . , 2! 5 ....... 6
22. 0impunan bilangan =a=ah genap kurang dari 1* .... 6
23. "iketahui himpunan 6 1 ( a, b, = 5
0impunan-himpunan bagiannya adalah L...,.. L.., ..LL, ..LL..,
LLLL, LLLL, LLLL..
2anyaknya himpunan bagian ada L. buah 1 2
L.
buah.
24. "iketahui himpunan G 1 4 a, b, =, d 5.
0impunan-himpunan bagiannya adalah L.L,.... L.., ....LL, ...LL..,
LL..L, ..LLL, ..LLL, LL..L., L.LLL, L.LLL, LLLL,
LLLLL, LLLL.., LLLL, LLLLLL.
2anyaknya himpunan bagian ada L. buah 1 2
L.
buah.
25. "engan memperhatikan n+m+r 23 dan 24 tersebut, =+ba #a)ablah
pertanyaan berikut.
a. Jika : 1 4 1, 2, 3, 4, 5 5, maka banyaknya himpunan bagian ada
LL.. buah 1 2
L.
buah.
b. Jika 2 1 4 1, 2, 3, 4, 5, . . . 1* 5, maka banyaknya himpunan bagian
ada LL.. buah 1 2
L.
buah
=. Jika 6 1 4 1, 2, 3, 4, 5, . . . n 5, maka banyaknya himpunan bagian
ada LL.. buah 1 2
L.
buah
d. Jika banyaknya anggota Q ada m buah maka banyaknya
himpunan bagian ada 2
….
buah
48 LKS – Himpunan
6.4 6.4
SNama: ............................ Tanggal:
............................
Hubungan Antar Himpunan dan Irisan Dua Himpunan
"iketahui/ : 1 0impunan bilangan asli gan#il kurang dari 1*
2 1 4 bilangan prima kurang dari 1* 5
> 1 4 A K * ≤ A ≤ 4, A bilangan =a=ah 5
"engan =ara menda%tar semua angg+tanya, maka/
1. : 1 4 ............................................................ 5
2. 2 1 4 ............................................................ 5
3. > 1 4 ............................................................ 5
4. : ∩ 2 1 4 ............................................................ 5
5. : ∩ > 1 4 ............................................................ 5
6. 2 ∩ > 1 4 ............................................................ 5
!. Eambar diagram Ienn dari himpunan :, 2, dan > adalah sebagai berikut.
"iketahui/
6 1 0impunan 5 kuadrat bilangan asli yang pertama.
G 1 0impunan 5 bilangan k+mp+sit yang pertama.
7 1 0impunan 5 kelipatan 4 yang pertama.
"engan =ara menda%tar semua angg+tanya, maka/
$. 6 1 4 ............................................................ 5
(. G 1 4 ............................................................ 5
Matematka SMP Kelas VII / 49
SS1*. 7 1 4 ............................................................ 5
11. 6 ∩ G 1 4 ............................................................ 5
12. 6 ∩ 7 1 4 ............................................................ 5
13. G ∩ 71 4 ............................................................ 5
14. Eambar diagram Ienn dari himpunan 6, G, dan 7 adalah sebagai berikut.
6ada se+rang agen k+ran dan ma#alah ter=atat 12 +rang yang berlangganan
keduanya, 13 +rang berlangganan ma#alah sa#a, 25 +rang berlangganan k+ran
sa#a.
"ari keterangan tersebut, maka/
15. Eambar diagram Ienn yang menun#ukkan keadaan tersebut adalah
sebagai berikut.
16. 2anyak seluruh pelanggan pada agen tersebut adalah .... +rang
1!. 2anyak seluruh pelanggan ma#alah pada agen tersebut adalah .... +rang
1$. 2anyak seluruh pelanggan k+ran pada agen tersebut adalah .... +rang
"i antara sekel+mp+k sis)a yang terdiri atas 65 +rang ternyata 35 +rang
suka mengarang, 26 +rang suka melukis, dan 14 +rang suka melakukan
keduanya.
50 LKS – Himpunan
SS2erdasarkan keterangan tersebut, maka/
1(. Eambar diagram Ienn yang menun#ukkan keadaan di atas adalah sebagai
berikut.
2*. 2anyak sis)a yang tidak suka melukis dan tidak suka mengarang ada ...
+rang.
21. 2anyak sis)a yang suka melukis sa#a ada ... +rang
22. 2anyak sis)a yang suka mengarang sa#a ada ... +rang
"i antara 5* +rang rema#a puteri diketahui bah)a/
35 +rang senang men#ahit,
32 +rang senang memasak,
22 +rang senang men#ahit dan memasak,
2erdasarkan keterangan tersebut, maka/
23. Eambar diagram Ienn yang menun#ukkan keadaan tersebut adalah
sebagai berikut.
24. 2anyak rema#a puteri yang senang men#ahit sa#a ada ... +rang.
25. 2anyak rema#a puteri yang senang memasak sa#a ada ... +rang.
26. 2anyak rema#a puteri yang tidak senang dengan kedua kegiatan tersebut
ada ... +rang
Matematka SMP Kelas VII / 51
6.5 6.5
SNama: ............................ Tanggal:
............................
Gabungan Dua Himpunan
"iketahui/ . 1 4 1, 2, 3, . . . , 15 5
: 1 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 5
2 1 4 3, 4, !, $, ( 5
> 1 4 4, 5, $, 1*, 11, 15 5
"engan =ara menda%tar semua angg+tanya, maka/
1. : ∪ 2 1 4 ............................................................ 5
2. : ∪ > 1 4 ............................................................ 5
3. 2 ∪ > 1 4 ............................................................ 5
4. Eambar diagram Ienn dari himpunan :, 2, dan > adalah sebagai berikut.
"iketahui/ . 1 4 A K * ≤ A C ( , A bilangan =a=ah 5
6 1 0immpunan bilangan =a=ah kurang dari 5.
G 1 0impunan 5 bilangan prima yang pertama.
7 1 4 A K 3 ≤ A C ! , A bilangan =a=ah 5.
"engan =ara menda%tar semua angg+tanya, maka/
5. . 1 4 ............................................................ 5
6. 6 1 4 ............................................................ 5
!. G 1 4 ............................................................ 5
$. 7 1 4 ............................................................ 5
(. 6 ∪ G 1 4 ............................................................ 5
1*. 6 ∪ 7 1 4 ............................................................ 5
11. G ∪ 7 1 4 ............................................................ 5
52 LKS – Himpunan
SS12. Eambar diagram Ienn dari himpunan 6, G, dan 7 adalah sebagai berikut.
Marga 7T *2 yang terdiri atas 5* +rang kepala keluarga ter=atat 1( +rang
berlang-ganan ma#alah, 2! +rang berlangganan k+ran, $ +rang yang
berlangganan ma#alah dan k+ran.
"ari keterangan tersebut, maka dengan memisalkan/
, 1 0impunan )arga yang berlangganan ma#alah.
9 1 0impunan )arga yang berlangganan k+ran.
diper+leh/
13. Eambar diagram Ienn yang menun#ukkan keadaan tersebut adalah
sebagai berikut.
14. 2anyak )arga yang berlangganan ma#alah atau k+ran ada .... +rang
15. 2anyak )arga yang berlangganan k+ran sa#a ada .... +rang
16. 2anyak )arga yang berlangganan ma#alah sa#a ada .... +rang
"i antara sekel+mp+k sis)a yang terdiri atas 3* +rang ternyata 1! +rang suka
mengarang, 12 +rang suka melukis, dan 4 +rang tidak suka keduanya.
2erdasarkan keterangan tersebut, maka dengan memisalkan/
9 1 0impunan sis)a yang suka mengarang.
& 1 0impunan sis)a yang suka melukis.
Matematka SMP Kelas VII / 53
SS1!. Eambar diagram Ienn yang menun#ukkan keadaan di atas adalah sebagai
berikut.
1$. 2anyak sis)a yang tidak suka melukis atau mengarang ada ... +rang.
1(. 2anyak sis)a yang suka melukis sa#a ada ... +rang
2*. 2anyak sis)a yang suka mengarang sa#a ada ... +rang
21. 2anyak sis)a yang suka melukis atau mengarang ada ... +rang.
22. 2anyak sis)a yang suka melukis sa#a atau mengarang sa#a ada ... +rang.
Jika diketahui/
J 1 0impunan rema#a puteri yang senang men#ahit.
, 1 0impunan rema#a puteri yang senang memasak.
7 1 0impunan rema#a puteri yang senang merangkai bunga.
dengan diagram Iennnya sebagai berikut.
2erdasarkan diagram di atas, maka/
23. 2anyaknya semua rema#a puteri ada ... +rang.
24. 2anyak rema#a puteri yang senang men#ahit sa#a ada ... +rang.
26. 2anyak rema#a puteri yang senang merangkai bunga sa#a ada ... +rang.
2!. 2anyak rema#a puteri yang senang merangkai bunga atau senang men#ahit
ada ... +rang.
2$. 2anyak rema#a puteri yang senang men#ahit sa#a atau merangkai bunga
sa#a ada ... +rang.
54 LKS – Himpunan
5
$ 13
14
6
!
16
J
,
7
12

.. ditulis ______________ ∉ H 24....Di antara kumpulan-kumpulan pada soal nomor 8 .... ditulis ______________ ∉ H 23.. _______________ .... 53 Kunci Buku Siswa – Hiimpunan .. Himpunan angka-angka pada mata dadu yang prima. _______________ ........ _______________ . _______________ . Habibie ... 29. _______________ . ditulis ______________ ∈ H Bulan yang bukan merupakan anggota H adalah: 18. _______________ .. Himpunan mantan Presiden RI. ditulis ______________ ∈ H 14. i . ditulis ______________ ∉ H 22.. _______________ ... Bulan-bulan yang merupakan anggota H adalah: 13. _______________ .12 tersebut ada yang dapat dibentuk menjadi himpunan. ditulis ______________ ∈ H 15.. Himpunan bulan yang lamanya 30 hari. 9 . _______________ ..... Mengapa? Selanjutnya perhatikan himpunan: H = Himpunan bulan dalam satu tahun yang namanya berakhiran i. Himpunan bilangan kuadrat.... dengan menuliskan lambang ∈ atau ∉. 25. 4 . ada yang tidak dapat dibentuk menjadi himpunan. 26.. ditulis ______________ ∈ H 16.. ditulis ______________ ∉ H 20. { ibu kota negara-negara ASEAN } 30... Kualalumpur ..... ditulis ______________ ∉ H 21.. _______________ ... _______________ ..... _______________ . ditulis ______________ ∈ H 17. pada bagian . { konsonan huruf Latin } 28. Maret .. 27. ditulis ______________ ∉ H Sekarang lengkapilah kalimat-kalimat berikut sehingga menjadi kalimat yang benar... ditulis ______________ ∉ H 19.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->