PT 30803 ETIKA DALAM KAUNSELING

TUGASAN INDIVIDU TAJUK : 1. APAKAH RASIONALNYA ETIKA PROFESIONAL SANGAT DITEKANKAN DALAM PERKHIDMATAN KAUNSELING? 2.SILA BERI CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGKAN KAEDAH MENGATASINYA

DISEDIAKAN UNTUK: EN. ZALL KEPLI MD REJAB

DISEDIAKAN OLEH: MOHD TUNFITRI MAJIRUN YR 2008-1424

SEMESTER: 6 SESI 2010/2011

SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

KESIMPULAN RUJUKAN .ISI KANDUNGAN PENGENALAN RASIONAL KAUNSELING ETIKA PROFESIONAL DITEKANKAN DALAM PERKHIDMATAN CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGAN KAEDAH MENGATASINYA.

(Gladding. .1. mengikut Kamus Dewan (2002). perkembangan dan penyesuaian peribadi klien. Menurut Corey (1977) menekankan tentang proses di mana seorang klien diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulkan masalah pada dirinya. Kaunseling merupakan suatu konsep yang telah diketahui umum khususnya di kalangan masyarakat maju iaitu semakin majunya kehidupan ahli dalam sesebuah masyarakat. semakin meningkat masalah-masalah yang harus ditempuhi oleh ahli-ahlinya. 2003). Blocher (1974) mendefinisikan kaunseling sebagai suatu proses untuk menolong individu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia dapat bertindak balas dalam alam persekitarannya. kaunselor didefinisikan sebagai seorang yang layak menjadi pembimbing dan penasihat kepada orang lain yang menghadapi masalah ataupun sesorang yang berkemampuan memberikan khidmat kaunseling. Kaunseling ialah proses menolong individu yang normal dan menyelasaikan masalah yang berkaitan dengan keadaan hidup dan tugas-tugas perkemabangan seharian. Pengenalan Kaunseling merupakan suatu proses dimana berlakunya perhubugan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor professional bagi menghasilkan perubahan.

Dengan adanya sekurang-kurangnya tiga criteria ini maka bolehlah seseorang itu dianggap professional. Yang kedua adalah beliau berjaya dalam perkerjaan yang beliau pegang dan yang ketiga iaitu yang terakhir beliau mestilah mempunyai personality yang baik. Tapi seorang kaunselor mestilah mempunyai etikanya untuk menjaganya daripada sebarang ancaman. Para kaunselor juga mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam segala hal yang dilakukan yang berkaitan dengan pelanggan . terutamanya Negara Malaysia yang pada kini ingin menjadi sebuah Negara yang membangun pesat. Rasional Etika Profesional Ditekankan Dalam Perkhidmatan Kaunseling Dalam sebuah Negara yang sangat sedang ingin membangun maju. Dalam kaunseling. Seseorang yang profesional akan mempertaruhkan keprofesionalismenya bagi menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan dengan tujuan agar dapat membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi pelanggan tersebut dengan ganjaran-ganjaran seperti bayaran yang sewajarnya. seorang kaunselor mestilah seorang yang profesional dalam kerjayanya. Seorang yang boleh dipanggil profesinal adalah mesti sekurang-kurangnya mempunyai tiga criteria yang berikut iaitu seorang yang terpelajar sekurang-kurangnya mempunyai ijazah. Dengan adanya ganjaran-ganjaran yang diterima maka. Pada masa kini Negara Malaysia menghadapi kekurangan Kaunselor yang berpengalaman dan juga yang Profesional. Dalam pekerjaan menjadi seorang kaunselor. etika perlulah diterapkan kepada ahli-ahli kaunselor. Setiap kaunselor yang profesional haruslah beretika dalam kerjaya yang dipegangnya.1. perkhidmatan kaunseling adalah sangat diperlukan. Etika adalah perlakuan yang piawai yang berdasarkan kepada set nilai consensus .

ianya bukan boleh dilakukan dengan sewenangwenangnya seperti berbual di tepi pokok atau di mana-mana tempat. . Dalam menjalankan satu sesi kaunseling. etika amatlah diperlukan agar bidang kaunseling ini sejajar dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang diiktiraf sebagai satu pekerjaan yang tergolong daripada orang-orang yang mendapat gelaran profesional seperti Peguam. Untuk meningkatkan bidang kaunseling ini kepada taraf yang lebih profesional. Standard or code of ethics are designed to protect the public and also to give guidelines to practitioner so that difficulty with the law may be avoided by the person who follow the profesion s code . memerlukan satu bentuk peraturan atau etika yang tersendiri bagi keperluan ahli-ahlinya.yang menerima perkhidmatan yang mereka tawarkan. bidang kaunseling ini haruslah berdiri pada standard profesinalisme yang tersendiri. Secara rasionalnya. Oleh yang demikian etika profesional dalam kaunseling adalah amat diperlukan oleh seorang yang bergelar kaunselor. Untuk menjadikan kaunseling suatu pekerjaan yang tampil dengan wajah yang profesional. etika professional memainkan peranan yang penting sebagai satu garis panduan atau peraturan untuk menjaga profesionalisma kaunselor serta kepentingan klien itu sendiri. Doktor dan banyak lagi. Setiap profesion yang melibatkan interaksi antara individu. etika profesional amat penting dalam kaunseling kerana: 1) Memberi perlindungan kepada klien dalam profesion kaunseling daripada sebarang tindakan yang boleh menyebabkan public condemnation ( penghinaan masyarakat). menguatkan lagi fakta di atas. Begitu juga di dalam kaunseling. Pandangan yang diberikan oleh Swanson & Van Hoose (1977) yang menyatakan. Untuk menjalankan sesebuah kaunseling terdapat etika-etika yang diperlukan.

State laws now address confidentiality in theraphy. 4) Melindungi kaunselor daripada tindakan undang-undang sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini bukan disebabkan oleh kesalahan kaunselor itu sendiri. Manakala. as do the ethical codes of all metalhealth professions . Comb (1969) menyatakan bahawa kaunselor yang berkesan dengan tidak berkesan adalah berlandaskan kepada kepercayaan peribadi dan sifat sifat tersendiri sebagai kaunselor. Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan kerahsiaan sebagai benda yang tersembunyi (diketahui oleh seseorang atau beberapa orang sahaja) atau sesuatu benda. Leslie dalam Corey. (1966) dalam buku Proses Kaunseling menyatakan beliau menyokong bahawa kaunselor harus peka terhadap kliennya di samping mempunyai kesedaran betapa pentingnya mengawal dan menjaga rahsia kaunseling mereka. Kod Etika . 5) Mempertingkatkan keberkesanan diri melalui perkongsian pengetahuan dan kemahiran selaras dengan tuntutan dan kesedaran pihak klien berkaitan hak mereka dalam undangundang. Seperti ungkapan Parker C. Etika profesional dikalangan kaunseling sering dikaitkan dengan kerahsiaan klien. Kepercayaan yang ada pada kaunselor yang digunakan untuk membantu orang lain adalah sesuatu yang berkesan dan kaunselor yang berjaya dianggap oleh kliennya sebagai individu yang boleh diharap dan dipercayai.2) Memberi perlindungan kepada klien daripada sebarang tindakan atau layanan yang tidak profesional atau kecuaian pihak kaunselor. akal dan lain-lain yang sengaja disembunyikan supaya orang lain tidak mengetahui. 3) Sebagai pengukur kepada self-regulation dalam profesion itu sendiri. Confidentiality is both a legal and ethical issue. G menyatakan aspek kerahsiaan sebagai Confidentiality is central to developing a trusting and productive client / therapist relationship. Secara keseluruhannya dapatlah dikatakan bahawa kod dan etika kerahsiaan yang wujud itu bertujuan menjaga kebajikan dan keselamatan kaunselor dan juga klien.

Kelompok populasi yang istimewa atau khusus. 3. Apa yang pasti segala permasaalahan yang berkaitan dengan klien harus dipegang dan didasarkan seperti tertera di dalam APGA (1981) tetapi sekiranya kauselor perlu kepada maka klien harus dimaklumkan dan pihak pengurusan iaitu Pengetua/GuruBesar orang pertama wajar diberi tahu. Kaunselor juga disarankan agar semasa mengadakan sesi kaunseling rasional. Amalan kaunseling di sekolah rendah atau pra-sekolah. Penyeliaan dan konsultasi.Kaunseling memuatkan aspek kerahsiaan sebagai satu daripada kompanen penting. Gerak kerja kelompok. Perkahwinan dan terapi keluarga. Amalan kaunseling di tempat kerja. Kaunseling pelbagai budaya. . Sebagai kaunselor profesional etika kerahsiaan harus dipegang dengan tujuan untuk menghormati hak dan keadilan klien atau ( justice is based on the assumption that people are equal). Menurut Nordin Kardi dan Mohamed Fadzil Che Din (2000) antara isu profesional dan etika yang berbangkit apabila kita membincangkan mengenai pelaksanaan kaunseling di tempat kerja atau organisasi adalah seperti berikut: y y y y y y y y Kecekapan dan latihan berkaitan kaunseling. CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGAN KAEDAH MENGATASINYA. American Personnel and Guidence Association Ethical Standard (APGA)(1981) menyebutkan bahawa Kerahsiaan Dalam Proses Kaunseling Termasuklah Semua Maklumat Yang Diperolehi Atau Didapati Haruslah Dirahsiakan Selaras Dengan Tanggungjawab Kaunselor Sebagai Seorang Yang Profesional .

.1980) yang mengulas Menteri Pelajaran menyatakan bahawa kira-kira 1000 orang kaunselor diperlukan untuk sekolah-sekolah. Berdaftar sebagai seorang Kaunselor Berdaftar. Ini adalah kerana mereka tidak terikat dengan keperluan kriteria seperti mana yang ditetapkan oleh seorang Kaunselor Berdaftar dan penerima Perakuan Amalan.B). Di Malaysia isu profesionalisme kaunseling yang hangat dibincangkan adalah berkaitan kelayakan seseorang yang dinamakan kaunselor.A) (Malaysia)) dalam mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif PERKAMA menyatakan bahawa seorang kaunselor yang profesional perlu memenuhi tiga kriteria berikut : y y y Mempunyai kelayakan yang diiktiraf oleh Lembaga Kaunselor. Maka dalam hal ini. Kursus Dalam Perkhidmatan 14 minggu atau setahun dan sebagainya? Secara amnya. Perkara ini menjadi rumit apabila menurut Profesor Datok Awang Had Salleh (Musa Hitam. kriteria yang perlu adalah seperti berikut: y y y Bidang ilmu yang harus dipunyai. Kardin. Nordin b. satu persoalan timbul jika mereka yang dipilih ini dengan sekelip mata akan menjadi kaunselor yang profesional? Adakah Kementerian Pendidikan mampu melatih gurugurunya dengan cara seminar atau bengkel sehari dua. menurut Amir Awang (1984). seorang bakal Kaunselor Berdaftar dan penerima Perakuan Amalan disyaratkan sekurang-kurangnya harus mempunyai kelayakan diploma dalam bidang kaunseling dan diselia serta dinilai dalam masa tidak kurang daripada 1000 jam. Perakuan Amalan (P. Manakala. Bidang kemahiran yang harus dikuasai.Dato Dr. Golongan yang tidak diiktiraf untuk mengamalkan amalan kaunseling sering kali menimbulkan pelbagai isu negatif kepada masyarakat. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan Kod Etika Kaunselor. (Kaunselor Berdaftar (K. Tahap atau peringkat ilmu dan kemahiran yang harus dicapai.

Perkara ini kurang dibincangkan kerana pada masa kini golongan guru merupakan yang terbanyak menggelar diri sebagai kaunselor dan boleh dikatakan hampir semua daripada guruguru tersebut tidak berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia serta tiada Perakuan Amalan. Masyarakat kini sering terperdaya dengan perkhidmatan kaunseling yang tidak sah atau tidak diiktiraf oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. Kekaburan orang awam terhadap profesionalisme kaunseling ini telah menimbulkan pelbagai isu seperti kerahsiaan.y y Sifat-sifat sahsiah atau personaliti yang harus ada. kuil. gereja dan badan-badan tertentu yang bangga dengan perkhidmatan kaunseling yang diberi oleh mereka. penderaan. perkhidmatan bimbingan mula diperkenalkan dalam sistem persekolahan negara sekitar tahun 1960-an. Organisasi seperti ini harus diambil tindakan undangundang dengan segera supaya orang awam tidak lagi menjadi mangsa. penipuan. Menurut Ibrahim Ahmad (2001). gangguan seks dan lain-lain. Kini sebarang pertubuhan boleh memberi kenyataan bahawa mereka menawarkan perkhidmatan kaunseling atas pendaftarannya dalam lesen perniagaan atau permit pertubuhan. Ini boleh dibuktikan dengan keadaan dimana tokong. Tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Organisasi yang berkenaan juga harus sedar bahawa mereka sedang mengamalkan kerja-kerja kebajikan dan sosial serta menggunakan teknik perbincangan dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan bukannya seperti apa yang diamalkan oleh seseorang kaunselor yang mempunyai kelayakan Kaunselor Berdaftar serta penerima Perakuan Amalan. Isu ini timbul disebabkan pelaksanaan Akta Kaunselor 1998 pada baru-baru ini. keganasan. jenayah. maka profesionalisme dan etika seseorang yang memberikan perkhidmatan kaunseling kepada orang awam adalah dicurigakan serta tidak sah. Pada . Tanpa permit pengakuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. Namun tidak dapat dinafikan bahawa terdapat golongan yang tidak berdaftar dengan Lembaga Kaunseling Malaysia dan tidak memiliki Perakuan Amalan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam usaha mengamalkan amalan kaunseling.

.B. menggalakkan klien menyertai sesuatu course dan asyik merujuk klien kepada psikiatri dalam usaha mendapat komisen. dalam usaha mendapatkan sesuatu yang mereka perlu.B.A. Isu penyelidikan seperti menggunakan kes klien dalam penyelidikan dan menerbit buku tanpa persetujuan dari klien dan lain-lain lagi.P.A. Isu silang budaya juga tidak dapat dielakkan oleh masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum di mana masing-masing mempunyai agama. En. Kebanyakan kaunselor pemegang K. Kebajikan dan lain-lain.P. klien cacat pendengaran. budaya. Tiada sesiapa pun di dunia dapat menafikan kegunaan dan kepentingan wang ringgit dalam tujuan memenuhi keperluan seseorang serta nikmat seks yang begitu segan dibahaskan. golongan seperti ini sehingga kini belum mendapat penawaran khidmat kaunseling yang boleh dikatakan profesional... penglihatan dan anggota. Perkara ini berlaku kerana pada Akta . sekarang berkhidmat dalam agensi kerajaaan seperti Kementerian Pendidikan. Keadaan ini secara tidak langsung akan menimbulkan isu penerapan konsep pandangan atau nilai kaunselor kepada klien. adat resam dan kepercayaan yang tersendiri. Lee Chee Xiang (Kaunselor Berdaftar dan Perakuan Amalan (Malaysia)) beliau menyatakan bahawa sehingga kini hanya terdapat kira-kira 492 orang yang berdaftar sebagai kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunselor Malaysia dan bilangan pemegang Perakuan Amalan dalam golongan ini masih kurang memuaskan. Dengan pemegang K. yang begitu sedikit berbanding dengan permintaan orang awam yang tinggi. keadaan ini selalu menyebabkan berlaku pelbagai kes pecah amanah pada para pemegang K. memujuk klien dalam kerja direct sales . maka tidak hairan isu ini diambil kesempatan oleh segelintir golongan yang tiada K.P. Kesemua isu ini menjadikan profesion kaunselor mengalami dilema yang begitu teruk sekali.masa ketika itu masyarakat mula sedar akan kepentingan perkhidmatan kaunseling dan mula menubuhkan pelbagai badan yang berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling.B. Masalah silang budaya ini akan menyebabkan klien tidak sudi serta memutuskan sesi perjumpaan yang akan datang. perundangan dan lain-lain bagi tujuan kawalan mutu perkhidmatan serta menyekat gejala negatif di antara ahlinya.B. Isu seperti menggunakan kemahiran yang ada bagi tujuan membina hubungan untuk mendapatkan hubungan seks dengan klien. Kesihatan. Pelbagai usaha telah diambil oleh Lembaga Kaunselor Malaysia seperti menubuhkan jawatankuasa penyeliaan.. Contohnya klien yang mengamalkan perhubungan homoseksual.A. pemantauan..P.A.

silang budaya.B. Akta Kaunselor 1998 dan lain-lain. Lembaga Kaunselor Malaysia harus mengambil inisiatif dalam usaha memantau. Ini sangat berbeza dengan negara barat yang begitu mementingkan kemahiran profesionalisme sehingga hanya pemegang Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana (Master) sahaja dibenarkan untuk mendaftar diri sebagai seorang kaunselor. . Lembaga Kaunselor Malaysia juga harus membuka minda agar tidak mengamalkan prinsip tutup pintu dalam usaha menjaga dan memperkembangkan bidang perkhidmatan kaunseling di negara ini masih dikategorikan begitu mentah sekali. Ini menjadi tanggungjawab Lembaga Kaunselor Malaysia dalam usaha mempromosikan dan menerangkan perkhidmatannya kepada orang awam. Masyarakat juga harus peka terhadap kesahihan perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan.P. Maka adalah penting supaya beberapa langkah diambil untuk mengurangkan ralat keberkesanan pelaksanaan kaunseling sebagai contoh menguatkuasa dan menggubal Akta Kaunselor 1998 bagi kesesuaian zaman sekarang..A. kaunselor K. maka dipercayai bahawa isuisu profesional dan etika dalam pelaksanaan kaunseling di tempat kerja atau organisasi dapat dikurang pada tahap minima. Penghormatan sepatutnya diberi kepada golongan perimtis dan veteran ini atas jasa mereka dalam perkembangan sejarah kaunseling Malaysia..Kaunselor 1998 yang memberi peluang pendaftaran kepada sesiapa pun atas kelayakan diploma bidang kaunseling. Pelbagai isu profesional dan etika berbangkit akibat daripada kelayakan kaunselor. Lembaga harus mengetepikan isu silang budaya dan menerima hakikat bahawa organisasi berkenaan telah lama berkhidmat dalam bidang kaunseling. Dengan adanya maklumat yang lengkap berkaitan perkhidmatan kaunseling dan pengamalnya serta dibantu oleh penguatkuasa undang-undang. melatih dan memberikan status pengiktifran kepada organisasi yang tidak berdaftar.

Perkhidmatan kaunseling tidak akan mencapai taraf professional sekiranya kaunselor tidak bersandar kepada kod-kod etika yang ada bertujuan mengawal tingkahlaku ahli-ahlinya. penyelidikan dan penyertaan ahli-ahlinya. seseorang itu perlu sentiasa bersedia untuk melakukan kaunseling. Kemasukan ke dalam keahlian keprofesionalisme kaunseling memerlukan masa dan latihan yang khusus. Selain itu. Memandangkan banyak contoh perlanggaran kod etika diperoleh daripada penelitian di negara barat yang menunjukkan kepada berlakunya kes salah laku etika. Sebagai kaunselor. ahli dalam profesion tersebut akan sentiasa mengambil langkah yang positif untuk mempertingkatkan kemahirannya dengan teknik.Kesimpulan Etika dalam profesion kaunseling adalah sangat penting dalam diri seorang kaunselor. sepanjang berkerjaya sebagai seorang kaunselor. . maka senario yang sama juga mungkin berlaku di Malaysia.

Callanan. Issues And Etihics in the Helping Professions. Mohd Nasir Bistaman. Ltd. Gladding. P. USA: Pearson/Merrill Prentice Hall. M.(2005). G. Kuala Lumpur : PTS Professional. . Mohd Aziz Shah Mohd Arip. S..Rujukan Corey. Othman Mohamed.S. Counseling: a comprehensive profession. Serdang. T. Kemahiran Bimbingan & Kaunseling. (2009). USA : Nelson Education. (2007). Md Noor Saper. 7th ed. Ahmad Jazimin Jusoh.. Corey.. Selangor: UPM. (2006).. Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling. Syed Sofian Syed Salim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful