PT 30803 ETIKA DALAM KAUNSELING

TUGASAN INDIVIDU TAJUK : 1. APAKAH RASIONALNYA ETIKA PROFESIONAL SANGAT DITEKANKAN DALAM PERKHIDMATAN KAUNSELING? 2.SILA BERI CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGKAN KAEDAH MENGATASINYA

DISEDIAKAN UNTUK: EN. ZALL KEPLI MD REJAB

DISEDIAKAN OLEH: MOHD TUNFITRI MAJIRUN YR 2008-1424

SEMESTER: 6 SESI 2010/2011

SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

KESIMPULAN RUJUKAN .ISI KANDUNGAN PENGENALAN RASIONAL KAUNSELING ETIKA PROFESIONAL DITEKANKAN DALAM PERKHIDMATAN CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGAN KAEDAH MENGATASINYA.

Pengenalan Kaunseling merupakan suatu proses dimana berlakunya perhubugan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor professional bagi menghasilkan perubahan. mengikut Kamus Dewan (2002). . Menurut Corey (1977) menekankan tentang proses di mana seorang klien diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulkan masalah pada dirinya. kaunselor didefinisikan sebagai seorang yang layak menjadi pembimbing dan penasihat kepada orang lain yang menghadapi masalah ataupun sesorang yang berkemampuan memberikan khidmat kaunseling. Blocher (1974) mendefinisikan kaunseling sebagai suatu proses untuk menolong individu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia dapat bertindak balas dalam alam persekitarannya. perkembangan dan penyesuaian peribadi klien.1. Kaunseling merupakan suatu konsep yang telah diketahui umum khususnya di kalangan masyarakat maju iaitu semakin majunya kehidupan ahli dalam sesebuah masyarakat. Kaunseling ialah proses menolong individu yang normal dan menyelasaikan masalah yang berkaitan dengan keadaan hidup dan tugas-tugas perkemabangan seharian. (Gladding. semakin meningkat masalah-masalah yang harus ditempuhi oleh ahli-ahlinya. 2003).

Yang kedua adalah beliau berjaya dalam perkerjaan yang beliau pegang dan yang ketiga iaitu yang terakhir beliau mestilah mempunyai personality yang baik. seorang kaunselor mestilah seorang yang profesional dalam kerjayanya. Seorang yang boleh dipanggil profesinal adalah mesti sekurang-kurangnya mempunyai tiga criteria yang berikut iaitu seorang yang terpelajar sekurang-kurangnya mempunyai ijazah. Dengan adanya ganjaran-ganjaran yang diterima maka.1. Dalam kaunseling. terutamanya Negara Malaysia yang pada kini ingin menjadi sebuah Negara yang membangun pesat. Tapi seorang kaunselor mestilah mempunyai etikanya untuk menjaganya daripada sebarang ancaman. perkhidmatan kaunseling adalah sangat diperlukan. Setiap kaunselor yang profesional haruslah beretika dalam kerjaya yang dipegangnya. Para kaunselor juga mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam segala hal yang dilakukan yang berkaitan dengan pelanggan . Rasional Etika Profesional Ditekankan Dalam Perkhidmatan Kaunseling Dalam sebuah Negara yang sangat sedang ingin membangun maju. etika perlulah diterapkan kepada ahli-ahli kaunselor. Etika adalah perlakuan yang piawai yang berdasarkan kepada set nilai consensus . Seseorang yang profesional akan mempertaruhkan keprofesionalismenya bagi menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan dengan tujuan agar dapat membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi pelanggan tersebut dengan ganjaran-ganjaran seperti bayaran yang sewajarnya. Dengan adanya sekurang-kurangnya tiga criteria ini maka bolehlah seseorang itu dianggap professional. Pada masa kini Negara Malaysia menghadapi kekurangan Kaunselor yang berpengalaman dan juga yang Profesional. Dalam pekerjaan menjadi seorang kaunselor.

etika professional memainkan peranan yang penting sebagai satu garis panduan atau peraturan untuk menjaga profesionalisma kaunselor serta kepentingan klien itu sendiri. . etika profesional amat penting dalam kaunseling kerana: 1) Memberi perlindungan kepada klien dalam profesion kaunseling daripada sebarang tindakan yang boleh menyebabkan public condemnation ( penghinaan masyarakat). Oleh yang demikian etika profesional dalam kaunseling adalah amat diperlukan oleh seorang yang bergelar kaunselor. Untuk menjadikan kaunseling suatu pekerjaan yang tampil dengan wajah yang profesional. etika amatlah diperlukan agar bidang kaunseling ini sejajar dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang diiktiraf sebagai satu pekerjaan yang tergolong daripada orang-orang yang mendapat gelaran profesional seperti Peguam. bidang kaunseling ini haruslah berdiri pada standard profesinalisme yang tersendiri. Standard or code of ethics are designed to protect the public and also to give guidelines to practitioner so that difficulty with the law may be avoided by the person who follow the profesion s code . Untuk meningkatkan bidang kaunseling ini kepada taraf yang lebih profesional. Secara rasionalnya. Dalam menjalankan satu sesi kaunseling. Doktor dan banyak lagi. Setiap profesion yang melibatkan interaksi antara individu.yang menerima perkhidmatan yang mereka tawarkan. menguatkan lagi fakta di atas. Pandangan yang diberikan oleh Swanson & Van Hoose (1977) yang menyatakan. ianya bukan boleh dilakukan dengan sewenangwenangnya seperti berbual di tepi pokok atau di mana-mana tempat. Begitu juga di dalam kaunseling. memerlukan satu bentuk peraturan atau etika yang tersendiri bagi keperluan ahli-ahlinya. Untuk menjalankan sesebuah kaunseling terdapat etika-etika yang diperlukan.

Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan kerahsiaan sebagai benda yang tersembunyi (diketahui oleh seseorang atau beberapa orang sahaja) atau sesuatu benda. Kod Etika . as do the ethical codes of all metalhealth professions . 5) Mempertingkatkan keberkesanan diri melalui perkongsian pengetahuan dan kemahiran selaras dengan tuntutan dan kesedaran pihak klien berkaitan hak mereka dalam undangundang. Comb (1969) menyatakan bahawa kaunselor yang berkesan dengan tidak berkesan adalah berlandaskan kepada kepercayaan peribadi dan sifat sifat tersendiri sebagai kaunselor. State laws now address confidentiality in theraphy. Leslie dalam Corey. 3) Sebagai pengukur kepada self-regulation dalam profesion itu sendiri.2) Memberi perlindungan kepada klien daripada sebarang tindakan atau layanan yang tidak profesional atau kecuaian pihak kaunselor. akal dan lain-lain yang sengaja disembunyikan supaya orang lain tidak mengetahui. Seperti ungkapan Parker C. Manakala. Kepercayaan yang ada pada kaunselor yang digunakan untuk membantu orang lain adalah sesuatu yang berkesan dan kaunselor yang berjaya dianggap oleh kliennya sebagai individu yang boleh diharap dan dipercayai. Etika profesional dikalangan kaunseling sering dikaitkan dengan kerahsiaan klien. Secara keseluruhannya dapatlah dikatakan bahawa kod dan etika kerahsiaan yang wujud itu bertujuan menjaga kebajikan dan keselamatan kaunselor dan juga klien. Confidentiality is both a legal and ethical issue. (1966) dalam buku Proses Kaunseling menyatakan beliau menyokong bahawa kaunselor harus peka terhadap kliennya di samping mempunyai kesedaran betapa pentingnya mengawal dan menjaga rahsia kaunseling mereka. G menyatakan aspek kerahsiaan sebagai Confidentiality is central to developing a trusting and productive client / therapist relationship. 4) Melindungi kaunselor daripada tindakan undang-undang sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini bukan disebabkan oleh kesalahan kaunselor itu sendiri.

Apa yang pasti segala permasaalahan yang berkaitan dengan klien harus dipegang dan didasarkan seperti tertera di dalam APGA (1981) tetapi sekiranya kauselor perlu kepada maka klien harus dimaklumkan dan pihak pengurusan iaitu Pengetua/GuruBesar orang pertama wajar diberi tahu. Sebagai kaunselor profesional etika kerahsiaan harus dipegang dengan tujuan untuk menghormati hak dan keadilan klien atau ( justice is based on the assumption that people are equal). Gerak kerja kelompok. Kaunselor juga disarankan agar semasa mengadakan sesi kaunseling rasional. American Personnel and Guidence Association Ethical Standard (APGA)(1981) menyebutkan bahawa Kerahsiaan Dalam Proses Kaunseling Termasuklah Semua Maklumat Yang Diperolehi Atau Didapati Haruslah Dirahsiakan Selaras Dengan Tanggungjawab Kaunselor Sebagai Seorang Yang Profesional . Perkahwinan dan terapi keluarga. Kaunseling pelbagai budaya. Penyeliaan dan konsultasi.Kaunseling memuatkan aspek kerahsiaan sebagai satu daripada kompanen penting. . Menurut Nordin Kardi dan Mohamed Fadzil Che Din (2000) antara isu profesional dan etika yang berbangkit apabila kita membincangkan mengenai pelaksanaan kaunseling di tempat kerja atau organisasi adalah seperti berikut: y y y y y y y y Kecekapan dan latihan berkaitan kaunseling. Amalan kaunseling di tempat kerja. Kelompok populasi yang istimewa atau khusus. 3. CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGAN KAEDAH MENGATASINYA. Amalan kaunseling di sekolah rendah atau pra-sekolah.

. (Kaunselor Berdaftar (K. kriteria yang perlu adalah seperti berikut: y y y Bidang ilmu yang harus dipunyai. Perkara ini menjadi rumit apabila menurut Profesor Datok Awang Had Salleh (Musa Hitam. Kardin. menurut Amir Awang (1984). Di Malaysia isu profesionalisme kaunseling yang hangat dibincangkan adalah berkaitan kelayakan seseorang yang dinamakan kaunselor. Ini adalah kerana mereka tidak terikat dengan keperluan kriteria seperti mana yang ditetapkan oleh seorang Kaunselor Berdaftar dan penerima Perakuan Amalan.1980) yang mengulas Menteri Pelajaran menyatakan bahawa kira-kira 1000 orang kaunselor diperlukan untuk sekolah-sekolah. Manakala. Perakuan Amalan (P.Dato Dr. Bidang kemahiran yang harus dikuasai. satu persoalan timbul jika mereka yang dipilih ini dengan sekelip mata akan menjadi kaunselor yang profesional? Adakah Kementerian Pendidikan mampu melatih gurugurunya dengan cara seminar atau bengkel sehari dua. Kursus Dalam Perkhidmatan 14 minggu atau setahun dan sebagainya? Secara amnya. Berdaftar sebagai seorang Kaunselor Berdaftar. Tahap atau peringkat ilmu dan kemahiran yang harus dicapai. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan Kod Etika Kaunselor.A) (Malaysia)) dalam mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif PERKAMA menyatakan bahawa seorang kaunselor yang profesional perlu memenuhi tiga kriteria berikut : y y y Mempunyai kelayakan yang diiktiraf oleh Lembaga Kaunselor. seorang bakal Kaunselor Berdaftar dan penerima Perakuan Amalan disyaratkan sekurang-kurangnya harus mempunyai kelayakan diploma dalam bidang kaunseling dan diselia serta dinilai dalam masa tidak kurang daripada 1000 jam.B). Nordin b. Maka dalam hal ini. Golongan yang tidak diiktiraf untuk mengamalkan amalan kaunseling sering kali menimbulkan pelbagai isu negatif kepada masyarakat.

keganasan. kuil. Tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Perkara ini kurang dibincangkan kerana pada masa kini golongan guru merupakan yang terbanyak menggelar diri sebagai kaunselor dan boleh dikatakan hampir semua daripada guruguru tersebut tidak berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia serta tiada Perakuan Amalan. penipuan. Menurut Ibrahim Ahmad (2001). Kekaburan orang awam terhadap profesionalisme kaunseling ini telah menimbulkan pelbagai isu seperti kerahsiaan. gangguan seks dan lain-lain. Kini sebarang pertubuhan boleh memberi kenyataan bahawa mereka menawarkan perkhidmatan kaunseling atas pendaftarannya dalam lesen perniagaan atau permit pertubuhan. Pada . Organisasi yang berkenaan juga harus sedar bahawa mereka sedang mengamalkan kerja-kerja kebajikan dan sosial serta menggunakan teknik perbincangan dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan bukannya seperti apa yang diamalkan oleh seseorang kaunselor yang mempunyai kelayakan Kaunselor Berdaftar serta penerima Perakuan Amalan. penderaan. Organisasi seperti ini harus diambil tindakan undangundang dengan segera supaya orang awam tidak lagi menjadi mangsa. Tanpa permit pengakuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia.y y Sifat-sifat sahsiah atau personaliti yang harus ada. Isu ini timbul disebabkan pelaksanaan Akta Kaunselor 1998 pada baru-baru ini. gereja dan badan-badan tertentu yang bangga dengan perkhidmatan kaunseling yang diberi oleh mereka. Namun tidak dapat dinafikan bahawa terdapat golongan yang tidak berdaftar dengan Lembaga Kaunseling Malaysia dan tidak memiliki Perakuan Amalan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam usaha mengamalkan amalan kaunseling. jenayah. maka profesionalisme dan etika seseorang yang memberikan perkhidmatan kaunseling kepada orang awam adalah dicurigakan serta tidak sah. Ini boleh dibuktikan dengan keadaan dimana tokong. Masyarakat kini sering terperdaya dengan perkhidmatan kaunseling yang tidak sah atau tidak diiktiraf oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. perkhidmatan bimbingan mula diperkenalkan dalam sistem persekolahan negara sekitar tahun 1960-an.

. maka tidak hairan isu ini diambil kesempatan oleh segelintir golongan yang tiada K. Kesemua isu ini menjadikan profesion kaunselor mengalami dilema yang begitu teruk sekali. Isu silang budaya juga tidak dapat dielakkan oleh masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum di mana masing-masing mempunyai agama.A.B. Lee Chee Xiang (Kaunselor Berdaftar dan Perakuan Amalan (Malaysia)) beliau menyatakan bahawa sehingga kini hanya terdapat kira-kira 492 orang yang berdaftar sebagai kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunselor Malaysia dan bilangan pemegang Perakuan Amalan dalam golongan ini masih kurang memuaskan. klien cacat pendengaran. yang begitu sedikit berbanding dengan permintaan orang awam yang tinggi.. penglihatan dan anggota. Dengan pemegang K.P. Isu penyelidikan seperti menggunakan kes klien dalam penyelidikan dan menerbit buku tanpa persetujuan dari klien dan lain-lain lagi. Tiada sesiapa pun di dunia dapat menafikan kegunaan dan kepentingan wang ringgit dalam tujuan memenuhi keperluan seseorang serta nikmat seks yang begitu segan dibahaskan. adat resam dan kepercayaan yang tersendiri. Kebajikan dan lain-lain. Pelbagai usaha telah diambil oleh Lembaga Kaunselor Malaysia seperti menubuhkan jawatankuasa penyeliaan. keadaan ini selalu menyebabkan berlaku pelbagai kes pecah amanah pada para pemegang K. Kebanyakan kaunselor pemegang K. dalam usaha mendapatkan sesuatu yang mereka perlu. budaya. Masalah silang budaya ini akan menyebabkan klien tidak sudi serta memutuskan sesi perjumpaan yang akan datang. perundangan dan lain-lain bagi tujuan kawalan mutu perkhidmatan serta menyekat gejala negatif di antara ahlinya. golongan seperti ini sehingga kini belum mendapat penawaran khidmat kaunseling yang boleh dikatakan profesional. Isu seperti menggunakan kemahiran yang ada bagi tujuan membina hubungan untuk mendapatkan hubungan seks dengan klien.A. menggalakkan klien menyertai sesuatu course dan asyik merujuk klien kepada psikiatri dalam usaha mendapat komisen.B...A.B.B. Perkara ini berlaku kerana pada Akta . En. Keadaan ini secara tidak langsung akan menimbulkan isu penerapan konsep pandangan atau nilai kaunselor kepada klien.P.P. memujuk klien dalam kerja direct sales . Kesihatan.masa ketika itu masyarakat mula sedar akan kepentingan perkhidmatan kaunseling dan mula menubuhkan pelbagai badan yang berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling.. pemantauan.A. Contohnya klien yang mengamalkan perhubungan homoseksual. sekarang berkhidmat dalam agensi kerajaaan seperti Kementerian Pendidikan.P.

melatih dan memberikan status pengiktifran kepada organisasi yang tidak berdaftar.A. kaunselor K. maka dipercayai bahawa isuisu profesional dan etika dalam pelaksanaan kaunseling di tempat kerja atau organisasi dapat dikurang pada tahap minima. Masyarakat juga harus peka terhadap kesahihan perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan.. Ini menjadi tanggungjawab Lembaga Kaunselor Malaysia dalam usaha mempromosikan dan menerangkan perkhidmatannya kepada orang awam. Penghormatan sepatutnya diberi kepada golongan perimtis dan veteran ini atas jasa mereka dalam perkembangan sejarah kaunseling Malaysia. silang budaya. Maka adalah penting supaya beberapa langkah diambil untuk mengurangkan ralat keberkesanan pelaksanaan kaunseling sebagai contoh menguatkuasa dan menggubal Akta Kaunselor 1998 bagi kesesuaian zaman sekarang. Dengan adanya maklumat yang lengkap berkaitan perkhidmatan kaunseling dan pengamalnya serta dibantu oleh penguatkuasa undang-undang.Kaunselor 1998 yang memberi peluang pendaftaran kepada sesiapa pun atas kelayakan diploma bidang kaunseling. Ini sangat berbeza dengan negara barat yang begitu mementingkan kemahiran profesionalisme sehingga hanya pemegang Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana (Master) sahaja dibenarkan untuk mendaftar diri sebagai seorang kaunselor.P.B. . Lembaga harus mengetepikan isu silang budaya dan menerima hakikat bahawa organisasi berkenaan telah lama berkhidmat dalam bidang kaunseling. Lembaga Kaunselor Malaysia harus mengambil inisiatif dalam usaha memantau. Akta Kaunselor 1998 dan lain-lain.. Lembaga Kaunselor Malaysia juga harus membuka minda agar tidak mengamalkan prinsip tutup pintu dalam usaha menjaga dan memperkembangkan bidang perkhidmatan kaunseling di negara ini masih dikategorikan begitu mentah sekali. Pelbagai isu profesional dan etika berbangkit akibat daripada kelayakan kaunselor.

penyelidikan dan penyertaan ahli-ahlinya.Kesimpulan Etika dalam profesion kaunseling adalah sangat penting dalam diri seorang kaunselor. Kemasukan ke dalam keahlian keprofesionalisme kaunseling memerlukan masa dan latihan yang khusus. seseorang itu perlu sentiasa bersedia untuk melakukan kaunseling. . Perkhidmatan kaunseling tidak akan mencapai taraf professional sekiranya kaunselor tidak bersandar kepada kod-kod etika yang ada bertujuan mengawal tingkahlaku ahli-ahlinya. ahli dalam profesion tersebut akan sentiasa mengambil langkah yang positif untuk mempertingkatkan kemahirannya dengan teknik. Selain itu. Sebagai kaunselor. Memandangkan banyak contoh perlanggaran kod etika diperoleh daripada penelitian di negara barat yang menunjukkan kepada berlakunya kes salah laku etika. maka senario yang sama juga mungkin berlaku di Malaysia. sepanjang berkerjaya sebagai seorang kaunselor.

. (2007). Gladding.. USA: Pearson/Merrill Prentice Hall. Ltd. 7th ed. Mohd Aziz Shah Mohd Arip. Counseling: a comprehensive profession.. Kuala Lumpur : PTS Professional. Mohd Nasir Bistaman.. Othman Mohamed. (2009). Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling. (2006). . Callanan. Ahmad Jazimin Jusoh. Corey. Syed Sofian Syed Salim. Issues And Etihics in the Helping Professions. Kemahiran Bimbingan & Kaunseling. Selangor: UPM. S. M.S. T.Rujukan Corey. Serdang.(2005). P. USA : Nelson Education. Md Noor Saper. G.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful