PT 30803 ETIKA DALAM KAUNSELING

TUGASAN INDIVIDU TAJUK : 1. APAKAH RASIONALNYA ETIKA PROFESIONAL SANGAT DITEKANKAN DALAM PERKHIDMATAN KAUNSELING? 2.SILA BERI CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGKAN KAEDAH MENGATASINYA

DISEDIAKAN UNTUK: EN. ZALL KEPLI MD REJAB

DISEDIAKAN OLEH: MOHD TUNFITRI MAJIRUN YR 2008-1424

SEMESTER: 6 SESI 2010/2011

SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

KESIMPULAN RUJUKAN .ISI KANDUNGAN PENGENALAN RASIONAL KAUNSELING ETIKA PROFESIONAL DITEKANKAN DALAM PERKHIDMATAN CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGAN KAEDAH MENGATASINYA.

Menurut Corey (1977) menekankan tentang proses di mana seorang klien diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulkan masalah pada dirinya. 2003). Pengenalan Kaunseling merupakan suatu proses dimana berlakunya perhubugan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor professional bagi menghasilkan perubahan. (Gladding. semakin meningkat masalah-masalah yang harus ditempuhi oleh ahli-ahlinya. Blocher (1974) mendefinisikan kaunseling sebagai suatu proses untuk menolong individu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia dapat bertindak balas dalam alam persekitarannya. kaunselor didefinisikan sebagai seorang yang layak menjadi pembimbing dan penasihat kepada orang lain yang menghadapi masalah ataupun sesorang yang berkemampuan memberikan khidmat kaunseling. Kaunseling merupakan suatu konsep yang telah diketahui umum khususnya di kalangan masyarakat maju iaitu semakin majunya kehidupan ahli dalam sesebuah masyarakat.1. . Kaunseling ialah proses menolong individu yang normal dan menyelasaikan masalah yang berkaitan dengan keadaan hidup dan tugas-tugas perkemabangan seharian. mengikut Kamus Dewan (2002). perkembangan dan penyesuaian peribadi klien.

Yang kedua adalah beliau berjaya dalam perkerjaan yang beliau pegang dan yang ketiga iaitu yang terakhir beliau mestilah mempunyai personality yang baik. Tapi seorang kaunselor mestilah mempunyai etikanya untuk menjaganya daripada sebarang ancaman.1. Para kaunselor juga mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam segala hal yang dilakukan yang berkaitan dengan pelanggan . perkhidmatan kaunseling adalah sangat diperlukan. Seorang yang boleh dipanggil profesinal adalah mesti sekurang-kurangnya mempunyai tiga criteria yang berikut iaitu seorang yang terpelajar sekurang-kurangnya mempunyai ijazah. Etika adalah perlakuan yang piawai yang berdasarkan kepada set nilai consensus . terutamanya Negara Malaysia yang pada kini ingin menjadi sebuah Negara yang membangun pesat. Dalam kaunseling. seorang kaunselor mestilah seorang yang profesional dalam kerjayanya. Seseorang yang profesional akan mempertaruhkan keprofesionalismenya bagi menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan dengan tujuan agar dapat membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi pelanggan tersebut dengan ganjaran-ganjaran seperti bayaran yang sewajarnya. etika perlulah diterapkan kepada ahli-ahli kaunselor. Dalam pekerjaan menjadi seorang kaunselor. Dengan adanya sekurang-kurangnya tiga criteria ini maka bolehlah seseorang itu dianggap professional. Rasional Etika Profesional Ditekankan Dalam Perkhidmatan Kaunseling Dalam sebuah Negara yang sangat sedang ingin membangun maju. Dengan adanya ganjaran-ganjaran yang diterima maka. Pada masa kini Negara Malaysia menghadapi kekurangan Kaunselor yang berpengalaman dan juga yang Profesional. Setiap kaunselor yang profesional haruslah beretika dalam kerjaya yang dipegangnya.

etika profesional amat penting dalam kaunseling kerana: 1) Memberi perlindungan kepada klien dalam profesion kaunseling daripada sebarang tindakan yang boleh menyebabkan public condemnation ( penghinaan masyarakat). menguatkan lagi fakta di atas. Oleh yang demikian etika profesional dalam kaunseling adalah amat diperlukan oleh seorang yang bergelar kaunselor. Setiap profesion yang melibatkan interaksi antara individu. Untuk meningkatkan bidang kaunseling ini kepada taraf yang lebih profesional.yang menerima perkhidmatan yang mereka tawarkan. etika professional memainkan peranan yang penting sebagai satu garis panduan atau peraturan untuk menjaga profesionalisma kaunselor serta kepentingan klien itu sendiri. Untuk menjalankan sesebuah kaunseling terdapat etika-etika yang diperlukan. Begitu juga di dalam kaunseling. memerlukan satu bentuk peraturan atau etika yang tersendiri bagi keperluan ahli-ahlinya. bidang kaunseling ini haruslah berdiri pada standard profesinalisme yang tersendiri. Dalam menjalankan satu sesi kaunseling. Secara rasionalnya. Untuk menjadikan kaunseling suatu pekerjaan yang tampil dengan wajah yang profesional. Pandangan yang diberikan oleh Swanson & Van Hoose (1977) yang menyatakan. etika amatlah diperlukan agar bidang kaunseling ini sejajar dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang diiktiraf sebagai satu pekerjaan yang tergolong daripada orang-orang yang mendapat gelaran profesional seperti Peguam. Doktor dan banyak lagi. . Standard or code of ethics are designed to protect the public and also to give guidelines to practitioner so that difficulty with the law may be avoided by the person who follow the profesion s code . ianya bukan boleh dilakukan dengan sewenangwenangnya seperti berbual di tepi pokok atau di mana-mana tempat.

Kepercayaan yang ada pada kaunselor yang digunakan untuk membantu orang lain adalah sesuatu yang berkesan dan kaunselor yang berjaya dianggap oleh kliennya sebagai individu yang boleh diharap dan dipercayai.2) Memberi perlindungan kepada klien daripada sebarang tindakan atau layanan yang tidak profesional atau kecuaian pihak kaunselor. Manakala. Comb (1969) menyatakan bahawa kaunselor yang berkesan dengan tidak berkesan adalah berlandaskan kepada kepercayaan peribadi dan sifat sifat tersendiri sebagai kaunselor. 5) Mempertingkatkan keberkesanan diri melalui perkongsian pengetahuan dan kemahiran selaras dengan tuntutan dan kesedaran pihak klien berkaitan hak mereka dalam undangundang. 4) Melindungi kaunselor daripada tindakan undang-undang sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini bukan disebabkan oleh kesalahan kaunselor itu sendiri. as do the ethical codes of all metalhealth professions . Secara keseluruhannya dapatlah dikatakan bahawa kod dan etika kerahsiaan yang wujud itu bertujuan menjaga kebajikan dan keselamatan kaunselor dan juga klien. (1966) dalam buku Proses Kaunseling menyatakan beliau menyokong bahawa kaunselor harus peka terhadap kliennya di samping mempunyai kesedaran betapa pentingnya mengawal dan menjaga rahsia kaunseling mereka. 3) Sebagai pengukur kepada self-regulation dalam profesion itu sendiri. Kod Etika . State laws now address confidentiality in theraphy. akal dan lain-lain yang sengaja disembunyikan supaya orang lain tidak mengetahui. Seperti ungkapan Parker C. Etika profesional dikalangan kaunseling sering dikaitkan dengan kerahsiaan klien. Confidentiality is both a legal and ethical issue. Leslie dalam Corey. Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan kerahsiaan sebagai benda yang tersembunyi (diketahui oleh seseorang atau beberapa orang sahaja) atau sesuatu benda. G menyatakan aspek kerahsiaan sebagai Confidentiality is central to developing a trusting and productive client / therapist relationship.

3. . American Personnel and Guidence Association Ethical Standard (APGA)(1981) menyebutkan bahawa Kerahsiaan Dalam Proses Kaunseling Termasuklah Semua Maklumat Yang Diperolehi Atau Didapati Haruslah Dirahsiakan Selaras Dengan Tanggungjawab Kaunselor Sebagai Seorang Yang Profesional . Menurut Nordin Kardi dan Mohamed Fadzil Che Din (2000) antara isu profesional dan etika yang berbangkit apabila kita membincangkan mengenai pelaksanaan kaunseling di tempat kerja atau organisasi adalah seperti berikut: y y y y y y y y Kecekapan dan latihan berkaitan kaunseling. Kaunselor juga disarankan agar semasa mengadakan sesi kaunseling rasional. Perkahwinan dan terapi keluarga. Amalan kaunseling di tempat kerja. Kaunseling pelbagai budaya. CONTOH PERLANGGARAN ETIKA YANG KERAP DILAKUKAN OLEH KAUNSELOR DAN CADANGAN KAEDAH MENGATASINYA. Apa yang pasti segala permasaalahan yang berkaitan dengan klien harus dipegang dan didasarkan seperti tertera di dalam APGA (1981) tetapi sekiranya kauselor perlu kepada maka klien harus dimaklumkan dan pihak pengurusan iaitu Pengetua/GuruBesar orang pertama wajar diberi tahu. Amalan kaunseling di sekolah rendah atau pra-sekolah. Gerak kerja kelompok. Sebagai kaunselor profesional etika kerahsiaan harus dipegang dengan tujuan untuk menghormati hak dan keadilan klien atau ( justice is based on the assumption that people are equal).Kaunseling memuatkan aspek kerahsiaan sebagai satu daripada kompanen penting. Kelompok populasi yang istimewa atau khusus. Penyeliaan dan konsultasi.

Di Malaysia isu profesionalisme kaunseling yang hangat dibincangkan adalah berkaitan kelayakan seseorang yang dinamakan kaunselor. Manakala. Tahap atau peringkat ilmu dan kemahiran yang harus dicapai. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan Kod Etika Kaunselor. Perkara ini menjadi rumit apabila menurut Profesor Datok Awang Had Salleh (Musa Hitam. satu persoalan timbul jika mereka yang dipilih ini dengan sekelip mata akan menjadi kaunselor yang profesional? Adakah Kementerian Pendidikan mampu melatih gurugurunya dengan cara seminar atau bengkel sehari dua.A) (Malaysia)) dalam mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif PERKAMA menyatakan bahawa seorang kaunselor yang profesional perlu memenuhi tiga kriteria berikut : y y y Mempunyai kelayakan yang diiktiraf oleh Lembaga Kaunselor. Ini adalah kerana mereka tidak terikat dengan keperluan kriteria seperti mana yang ditetapkan oleh seorang Kaunselor Berdaftar dan penerima Perakuan Amalan. Maka dalam hal ini. Nordin b.1980) yang mengulas Menteri Pelajaran menyatakan bahawa kira-kira 1000 orang kaunselor diperlukan untuk sekolah-sekolah. menurut Amir Awang (1984). Golongan yang tidak diiktiraf untuk mengamalkan amalan kaunseling sering kali menimbulkan pelbagai isu negatif kepada masyarakat. Perakuan Amalan (P. Berdaftar sebagai seorang Kaunselor Berdaftar. seorang bakal Kaunselor Berdaftar dan penerima Perakuan Amalan disyaratkan sekurang-kurangnya harus mempunyai kelayakan diploma dalam bidang kaunseling dan diselia serta dinilai dalam masa tidak kurang daripada 1000 jam. .Dato Dr. kriteria yang perlu adalah seperti berikut: y y y Bidang ilmu yang harus dipunyai. Kursus Dalam Perkhidmatan 14 minggu atau setahun dan sebagainya? Secara amnya. Bidang kemahiran yang harus dikuasai. (Kaunselor Berdaftar (K. Kardin.B).

perkhidmatan bimbingan mula diperkenalkan dalam sistem persekolahan negara sekitar tahun 1960-an. kuil. Perkara ini kurang dibincangkan kerana pada masa kini golongan guru merupakan yang terbanyak menggelar diri sebagai kaunselor dan boleh dikatakan hampir semua daripada guruguru tersebut tidak berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia serta tiada Perakuan Amalan. Masyarakat kini sering terperdaya dengan perkhidmatan kaunseling yang tidak sah atau tidak diiktiraf oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. Tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Kekaburan orang awam terhadap profesionalisme kaunseling ini telah menimbulkan pelbagai isu seperti kerahsiaan. Menurut Ibrahim Ahmad (2001). Isu ini timbul disebabkan pelaksanaan Akta Kaunselor 1998 pada baru-baru ini. Ini boleh dibuktikan dengan keadaan dimana tokong. maka profesionalisme dan etika seseorang yang memberikan perkhidmatan kaunseling kepada orang awam adalah dicurigakan serta tidak sah. Tanpa permit pengakuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. jenayah. Organisasi seperti ini harus diambil tindakan undangundang dengan segera supaya orang awam tidak lagi menjadi mangsa. penderaan. gangguan seks dan lain-lain. penipuan. Kini sebarang pertubuhan boleh memberi kenyataan bahawa mereka menawarkan perkhidmatan kaunseling atas pendaftarannya dalam lesen perniagaan atau permit pertubuhan. keganasan. Namun tidak dapat dinafikan bahawa terdapat golongan yang tidak berdaftar dengan Lembaga Kaunseling Malaysia dan tidak memiliki Perakuan Amalan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam usaha mengamalkan amalan kaunseling. gereja dan badan-badan tertentu yang bangga dengan perkhidmatan kaunseling yang diberi oleh mereka.y y Sifat-sifat sahsiah atau personaliti yang harus ada. Organisasi yang berkenaan juga harus sedar bahawa mereka sedang mengamalkan kerja-kerja kebajikan dan sosial serta menggunakan teknik perbincangan dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan bukannya seperti apa yang diamalkan oleh seseorang kaunselor yang mempunyai kelayakan Kaunselor Berdaftar serta penerima Perakuan Amalan. Pada .

maka tidak hairan isu ini diambil kesempatan oleh segelintir golongan yang tiada K. menggalakkan klien menyertai sesuatu course dan asyik merujuk klien kepada psikiatri dalam usaha mendapat komisen. Kebanyakan kaunselor pemegang K. Pelbagai usaha telah diambil oleh Lembaga Kaunselor Malaysia seperti menubuhkan jawatankuasa penyeliaan.A.P.masa ketika itu masyarakat mula sedar akan kepentingan perkhidmatan kaunseling dan mula menubuhkan pelbagai badan yang berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling. Masalah silang budaya ini akan menyebabkan klien tidak sudi serta memutuskan sesi perjumpaan yang akan datang.B.P. adat resam dan kepercayaan yang tersendiri.. keadaan ini selalu menyebabkan berlaku pelbagai kes pecah amanah pada para pemegang K.. Contohnya klien yang mengamalkan perhubungan homoseksual. golongan seperti ini sehingga kini belum mendapat penawaran khidmat kaunseling yang boleh dikatakan profesional. perundangan dan lain-lain bagi tujuan kawalan mutu perkhidmatan serta menyekat gejala negatif di antara ahlinya. pemantauan. Kesihatan.. Lee Chee Xiang (Kaunselor Berdaftar dan Perakuan Amalan (Malaysia)) beliau menyatakan bahawa sehingga kini hanya terdapat kira-kira 492 orang yang berdaftar sebagai kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunselor Malaysia dan bilangan pemegang Perakuan Amalan dalam golongan ini masih kurang memuaskan.B. Isu silang budaya juga tidak dapat dielakkan oleh masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum di mana masing-masing mempunyai agama. dalam usaha mendapatkan sesuatu yang mereka perlu. budaya. penglihatan dan anggota. Tiada sesiapa pun di dunia dapat menafikan kegunaan dan kepentingan wang ringgit dalam tujuan memenuhi keperluan seseorang serta nikmat seks yang begitu segan dibahaskan. Dengan pemegang K..A. memujuk klien dalam kerja direct sales .B.. Kesemua isu ini menjadikan profesion kaunselor mengalami dilema yang begitu teruk sekali. Isu penyelidikan seperti menggunakan kes klien dalam penyelidikan dan menerbit buku tanpa persetujuan dari klien dan lain-lain lagi.A.B. Keadaan ini secara tidak langsung akan menimbulkan isu penerapan konsep pandangan atau nilai kaunselor kepada klien. sekarang berkhidmat dalam agensi kerajaaan seperti Kementerian Pendidikan. klien cacat pendengaran.P. Perkara ini berlaku kerana pada Akta . Kebajikan dan lain-lain. En.A. yang begitu sedikit berbanding dengan permintaan orang awam yang tinggi.P. Isu seperti menggunakan kemahiran yang ada bagi tujuan membina hubungan untuk mendapatkan hubungan seks dengan klien.

Akta Kaunselor 1998 dan lain-lain. Dengan adanya maklumat yang lengkap berkaitan perkhidmatan kaunseling dan pengamalnya serta dibantu oleh penguatkuasa undang-undang.Kaunselor 1998 yang memberi peluang pendaftaran kepada sesiapa pun atas kelayakan diploma bidang kaunseling. Maka adalah penting supaya beberapa langkah diambil untuk mengurangkan ralat keberkesanan pelaksanaan kaunseling sebagai contoh menguatkuasa dan menggubal Akta Kaunselor 1998 bagi kesesuaian zaman sekarang.P.. melatih dan memberikan status pengiktifran kepada organisasi yang tidak berdaftar. Ini sangat berbeza dengan negara barat yang begitu mementingkan kemahiran profesionalisme sehingga hanya pemegang Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana (Master) sahaja dibenarkan untuk mendaftar diri sebagai seorang kaunselor. .. silang budaya. Masyarakat juga harus peka terhadap kesahihan perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan. Penghormatan sepatutnya diberi kepada golongan perimtis dan veteran ini atas jasa mereka dalam perkembangan sejarah kaunseling Malaysia. Lembaga Kaunselor Malaysia harus mengambil inisiatif dalam usaha memantau. Ini menjadi tanggungjawab Lembaga Kaunselor Malaysia dalam usaha mempromosikan dan menerangkan perkhidmatannya kepada orang awam. Lembaga harus mengetepikan isu silang budaya dan menerima hakikat bahawa organisasi berkenaan telah lama berkhidmat dalam bidang kaunseling. Lembaga Kaunselor Malaysia juga harus membuka minda agar tidak mengamalkan prinsip tutup pintu dalam usaha menjaga dan memperkembangkan bidang perkhidmatan kaunseling di negara ini masih dikategorikan begitu mentah sekali. Pelbagai isu profesional dan etika berbangkit akibat daripada kelayakan kaunselor. kaunselor K.A. maka dipercayai bahawa isuisu profesional dan etika dalam pelaksanaan kaunseling di tempat kerja atau organisasi dapat dikurang pada tahap minima.B.

seseorang itu perlu sentiasa bersedia untuk melakukan kaunseling. Selain itu. Memandangkan banyak contoh perlanggaran kod etika diperoleh daripada penelitian di negara barat yang menunjukkan kepada berlakunya kes salah laku etika.Kesimpulan Etika dalam profesion kaunseling adalah sangat penting dalam diri seorang kaunselor. sepanjang berkerjaya sebagai seorang kaunselor. Sebagai kaunselor. ahli dalam profesion tersebut akan sentiasa mengambil langkah yang positif untuk mempertingkatkan kemahirannya dengan teknik. maka senario yang sama juga mungkin berlaku di Malaysia. . Kemasukan ke dalam keahlian keprofesionalisme kaunseling memerlukan masa dan latihan yang khusus. Perkhidmatan kaunseling tidak akan mencapai taraf professional sekiranya kaunselor tidak bersandar kepada kod-kod etika yang ada bertujuan mengawal tingkahlaku ahli-ahlinya. penyelidikan dan penyertaan ahli-ahlinya.

. Counseling: a comprehensive profession. Othman Mohamed. P. Ltd. G. USA: Pearson/Merrill Prentice Hall. M. Selangor: UPM. Syed Sofian Syed Salim. Kuala Lumpur : PTS Professional. 7th ed. Serdang. Issues And Etihics in the Helping Professions. USA : Nelson Education.. Corey. Callanan. Ahmad Jazimin Jusoh. . S. (2007). T. Kemahiran Bimbingan & Kaunseling. Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling. (2006). Mohd Nasir Bistaman. Gladding.S...(2005).Rujukan Corey. Mohd Aziz Shah Mohd Arip. (2009). Md Noor Saper.