P. 1
Jurnal ilmiah-bbm

Jurnal ilmiah-bbm

|Views: 501|Likes:
Published by adryla

More info:

Published by: adryla on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

PERHUBUNGAN ANTARA ALAT BANTU MENGAJAR DENGAN SISTEM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH.

oleh Abu Safian bin Amir1 D20071029829 Safian87@yahoo.com.my

Prof. Dr. Supli Effendi Rahim2 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Jabatan Kemahiran Hidup Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan. sup_effendi@yahoo.co.id Abstrak : Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat hubungan di antara penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar terhadap subjek kemahiran hidup. Di samping itu, ianya juga untuk memastikan apakah ciri-ciri serta jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar yang berupaya menarik minat pelajar. Kajian ini akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Normah Daro. Sampel kajian yang akan di gunakan terdiri daripada 40 orang pelajar tingkatan 2 dan 3 sekolah berkenaan. Instrumen kajian yang akan digunakan untuk mengukur minat pelajar terhadap kemahiran hidup ialah dalam bentuk soal selidik. Kaedah kualitatif, di mana ujian statistik akan diguna bagi mendapatkan bilangan pelajar dan peratusan pelajar. Dapatan kajian, menunjukkan wujudnya hubungan yang positif di antara penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar. Oleh itu, Bahan Bantu Mengajar merupakan salah satu cara untuk memotivasikan minat pelajar terhadap kemahiran hidup. Dalam pemilihan bahan pula, faktor ciri dan jenis Bahan Bantu Mengajar juga perlu diambil kira dan diberi perhatian oleh pihak guru. Kata kunci : perhubungan antara alat bantu mengajar, sistem pebgajaran dan pembelajaran. Abstract : The purpose of this study was to examine the relationship between the use of teaching aids to the students' interest on the subject of life skills. In addition, it is also to make sure what the characteristics and types of teaching aids are able to attract students. The survey will be conducted at the School Patinggi Toh Puan Datuk Hajjah Normah Daro. The sample survey will be used consisting of 40 students from form 2 and form 3 students. The research instrument used to measure students' interest in the skills of living is in the form of questionnaires. Qualitative methods, in which statistical tests will be used for a number of students and percentage of students. The findings of the study, showed a positive correlation between the use of teaching aids to the students' interest. Therefore, teaching aids is one way to motivate students' interest in the skills of life. In selecting materials, the factors of nature and type of teaching aids should also be taken into account and given due attention by the teacher.

Ini akan lebih menarik minat pelajar untuk terus belajar dengan penuh keyakinan tanpa rasa bosan. Untuk menjayakan perlaksanaan mata pelajaran Kemahiran Hidup. aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan lagi kemahiran pelajar adalah satu perkara yang amat penting.BAB 1 PENGENALAN Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) adalah subjek berbentuk pravokasional yang telah digubal semula berasaskan mata pelajaran elektif Sains Pertanian. _ Murid-murid akan mengembangkan keyakinan diri dalam pembelajaran dan anda sebagai seorang guru akan menyukai kerja anda. 1989). Peranan guru untuk mewujudkan kreativiti di dalam bilik darjah adalah amat penting. inovatif dan berilmu pengetahuan adalah impian dan kehendak Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR).guru Kemahiran Hidup Bersepadu untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang kreatif serta sesi pengajaran yang menarik serta menyeronokkan. Leonard M. Guru haruslah kreatif dalam pengajaran mereka supaya dapat menarik minat pelajar terhadap proses pembelajaran. 47) telah menyatakan bahawa.s. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran adalah satu langkah yang bijak untuk menjayakan agenda tersebut. inovatif dan produktif (Huraian Sukatan Pelajaran KHB Tingkatan 1. kita dapati masih ramai pelajar yang tidak berminat untuk mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu walaupun pelbagai bahan bantu mengajar telah digunakan secara menyeluruh oleh guru. _ Murid-murid boleh mempelajari cara bekerjasama antara satu sama lain. Perdagangan dan Sains Pertanian (Draf Kemahiran Hidup Program Peralihan. rohani. Kurikulum Kemahiran Hidup bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran asas bagi membolehkan mereka mengendalikan kehidupan dengan lebih produktif dalam era yang berteknologi di samping membentuk insan yang seimbang dari segi intelek. 2003). Pada masa kini. Mata pelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan lagi produktiviti negara melalui penglibatan masyarakat secara kreatif. dan jasmani. m. kreatif.” Berdasarkan pernyataan itu. Fungsi utama Bahan Bantu Mengajar adalah bagi memudahkan para pelajar untuk memahami isi pengajaran dan Bahan Bantu Mengajar yang berkesan haruslah dapat . ternyatalah betapa pentingnya bagi guru. Oleh itu. komitmen dari semua pihak yang terlibat amat diperlukan. Seni Perusahaan. Membentuk dan melahirkan pelajar yang aktif. Di antara hasil-hasil yang boleh dari persekitaran kreatif dalam bilik darjah ialah: _ Pertambahan minat murid-murid dalam mata pelajaran yang diajar. inisiatif.S et al (1996. Mereka akan cuba mengelakkan diri dan sentiasa mencari pelbagai alasan untuk mengelakkan diri dari menghadiri kelas-kelas Kemahiran Hidup Bersepadu. “ kreativiti di dalam bilik darjah boleh dan seharusnya memimpin murid-murid supaya lebih berminat dan mengambil bahagian dalam pengalaman dan pengajaran. Ia juga merupakan satu mata pelajaran amali yang berunsurkan teknologi. bukan sahaja penerapan nilai-nilai murni dalam setiap mata pelajaran. emosi. Ia ditawarkan kepada semua pelajar di Tingkatan I hingga Tingkatan III.

Bahan Bantu Mengajar Kemahiran Hidup Bersepadu atau bahan manipulatif yang biasa digunakan dalam pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu termasuklah: a.162). Bahan berbentuk kertas b. m. Secara amnya. Bahan Bantu Mengajar yang disediakan mestilah bersesuaian dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. televisyen. Peralatan bukan elektronik seperti peta. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dapat mengatasi pelbagai masalah seperti masalah disiplin pelajar. deria sentuh. m. dan kurang minat pelajar terhadap pengajaran guru.al. cara untuk menggunakan Bahan Bantu Mengajar hendaklah diuruskan dengan betul dan cekap supaya pelajar dapat memahami dan mengekalkan konsep atau fakta Kemahiran Hidup Bersepadu dalam ingatan mereka (Musa Daia. iaitu deria penglihatan. Guru. pelbagai Bahan Bantu Mengajar digunakan sebagai satu cara untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan (Yusup Hashim. penggunaan Bahan Bantu Mengajar sebenarnya turut memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria. bijak memilih bahan yang sesuai dan kaedah pengajaran yang terbaik agar ianya berkesan.s 72). cepat serta menarik.s 58). 1992. papan paku. 1996. Selain sebagai bahan tambahan kepada penyampaian pengajaran secara lisan oleh guru. Antara perkara penting yang harus diperhatikan ialah sejauh manakah alat berkenaan dapat memberi manfaat kepada guru dan pelajar-pelajar. tangram. dan deria pendengaran (Mok Soon Sang. Alat permainan c. kekurangan masa. Pernyataan Masalah Kemahiran Hidup Bersepadu adalah penting dan berguna untuk kehidupan seharian dan kerjaya pada masa depan pelajar. Alat elektronik contohnya komputer. Majoriti pelajar menganggap Kemahiran Hidup Bersepadu . bahan manipulatif. pula mengatakan bahawa penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam proses pengajaran adalah amat penting. kawalan bilik darjah. Bahan Bantu Mengajar itu boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu: Peralatan elektronik seperti komputer. namun keperluan kepada Bahan Bantu Mengajar adalah penting tidak kira sama ada bahan tersebut adalah bahan elektronik atau bukan elektronik. Bahan Bantu Mengajar bukan sahaja dapat meningkatkan rasa ingin tahu di kalangan pelajar. Ini kerana ia dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan mudah. Ia hanya terhad oleh inisiatif dan kreativiti guru itu sendiri.s. 1996. m.guru haruslah mempunyai daya kreativiti. m. Walaupun pada masa-masa tertentu pelajar-pelajar memahami pengajaran guru.membantu proses pengajaran dan pembelajaran. bahkan dapat menambahkan variasi kepada teknik pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. 1997. Dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah.s 16). Mok Soon Sang (1996. m.s 145). Manakala isi kandungan haruslah tepat dan berkait rapat dengan topik yang hendak diajar. Keberkesanan Bahan Bantu Mengajar bukan sahaja ditentukan oleh kualitinya tetapi juga oleh teknik penggunaannya dalam situasi bilik darjah (Rashidi Azizan et. bongkah kayu dan sebagainya. surat khabar. carta. radio dan pelbagai alat audio video. Senarai Bahan Bantu Mengajar yang dapat digunakan oleh guru Kemahiran Hidup Bersepadu tidak terbatas.

bermakna dan sesuai dengan kebolehan. m. f. Di antara sebab mengapa tanggapan negatif terhadap Kemahiran Hidup Bersepadu ini terjadi adalah mungkin disebabkan faktor pelajar kurang berminat. b. e. Bagi tujuan ini.al. Pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu juga bukanlah suatu tugas yang sukar dan berat kepada guru. Jadi. Dibuat dengan perincian yang tepat. d. m. Sesuai dengan kemudahan yang sedia ada di sekolah. Mengapakah keadaan begini berlaku? Adakah isi kandungan subjek Kemahiran Hidup Bersepadu benar-benar sukar dan abstrak sehingga ianya dianggap hanya sesuai untuk golongan pelajar yang berkebolehan tinggi sahaja? Atau adakah cara penyampaian dan pengajaran guru yang menyebabkan Kemahiran Hidup Bersepadu sukar dan kurang diminati oleh kebanyakan pelajar? Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu tidak sepatutnya menjadi suatu pengalaman yang berbentuk 3B. Oleh itu guru haruslah peka ketika memilih jenis Bahan Bantu Mengajar dengan memastikan ia memenuhi ciri-ciri yang sepatutnya. i. Mudah dijaga dan kos jagaannya munasabah h.s. Walaupun terdapat beberapa konsep Kemahiran Hidup Bersepadu yang abstrak. 1996. 292). serta latihan yang berperingkat-peringkat. Berkualiti tinggi supaya bahagiannya tidak mudah pecah ataupun hilang. Antara perkara penting yang perlu diperhatikan ialah sejauh manakah alat berkenaan dapat memberi manfaat kepada guru dan pelajar-pelajar. pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu sepatutnya dijadikan sebagai satu pengalaman yang seronok dan mencabar kepada semua pelajar. . namun begitu kebanyakkan konsep dan kemahiran yang diajar adalah asas dalam kehidupan seharian kita. pengalaman dan minat pelajar perlu diambil kira. penggunaan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran. Mudah diubah alih dan dipasang semula. iaitu membosankan. Para guru sentiasa berusaha mencari rangsangan yang dapat menimbulkan perasaan atau kepuasan yang menyenangkan dalam diri pelajar. 1990. Rupa bentuk dan warna yang menarik g. Menggunakan seberapa banyak deria yang mungkin. Manakala Bahan Bantu Mengajar yang baik dan sesuai sepatutnya memenuhi ciri-ciri berikut: a. Berkait dengan isi kandungan pelajaran yang diajar dan hasil yang diharapkan. Pendidikan Kemahiran Hidup Bersepadu pada peringkat sekolah rendah dan menengah bercorak pendidikan asas.s 145).adalah suatu subjek yang susah dan abstrak. Ini supaya minat pelajar dapat dikekalkan selama yang diperlukan baginya untuk menguasai idea atau isi pelajaran tertentu. membingungkan dan memberatkan pelajar kita. Tahan lama. pengukuhan itu haruslah seimbang dengan kos yang diperlukan dalam penggunaannya. Keberkesanan Bahan Bantu Mengajar bukan sahaja ditentukan oleh kualitinya tetapi juga oleh teknik penggunaannya dalam situasi bilik darjah (Rashidi Azizan et. Seseorang guru haruslah sedar bahawa pelajar-pelajar mempelajari sesuatu dengan cara berlainan dan kadar kecekapan yang berbeza-beza (Habibah Alias dan Rahil Mahyuddin. c. Guru-guru juga menganggap pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah satu cabaran.

Minat boleh dianggap sebagai daya penggerak yang mendorong kita supaya memberi perhatian kepada seseorang. keberkesanannya akan diperolehi dengan melibatkan keseluruhan pancaindera. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai akan mendorong minat pelajar untuk melalui proses pembelajaran yang menyeronokkan.s.s. Operasinya mudah l. 1983. hidu dan rasa. Cukup besar supaya semua pelajar dapat melihatnya dengan jelas apabila digunakan semasa demonstrasi dalam kelas. Seterusnya dapat membantu pelajar mencapai objektif pembelajaran seperti yang telah dirancang.s. Selain itu. Dalam konteks pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. k. Apakah hubungan antara penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Normah Daro terhadap subjek Kemahiran Hidup Bersepadu? 2. penggunaan Bahan Bantu . menyediakan pelbagai kaedah atau teknik mengajar bagi meningkatkan motivasi pelajar dan melahirkan masyarakat yang bermaklumat serta berfikiran kritis dan kreatif (Yusup Hashim. m. sesuatu benda atau kegiatan atau ianya boleh merupakan pengalaman yang berpengaruh dan telah dirangsang oleh kegiatan itu sendiri (Crow dan Crow. Jadi. peranan Bahan Bantu Mengajar ialah untuk memenuhi kedua-dua proses ini bagi meningkatkan proses komunikasi. 1997. Bahan Bantu Mengajar merupakan alat yang dapat membantu guru meningkatkan proses pengajaran dan menyediakan sumber untuk pembelajaran. ia juga dikatakan mampu mempelbagaikan teknik belajar yang lebih berkesan dan boleh membantu aktiviti-aktiviti pembelajaran agar tidak membebankan guru dan pelajar.s. iaitu deria lihat. Dalam konteks pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu KBSM khususnya. 254). m. Ini bagi memastikan minat pelajar dapat terus dikekalkan. 165). Persoalan kajian Dalam menyelesaikan masalah kajian ini. Fleksible dan pelbagai guna. 287). 1998. 1980. m.. Apakah ciri-ciri dan jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar dapat mempengaruhi minat pelajar terhadap bidang Kemahiran Hidup Bersepadu? 3. 90). Kepentingan bantuan Bahan Bantu Mengajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran sering diperkatakan. dengar. sentuh. (Abdul Rahman.j. Apakah jenis alat bantu mengajar yang sangat menarik perhatian pelajar? Kesignifikan Kajian Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) menekankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajaran. Penglibatan deria-deria tersebut hanya dapat berlaku secara serentak jika pelbagai Bahan Bantu Mengajar digunakan dalam pengajaran (Fatimah Ali. penyelidik akan cuba mengenalpasti perkaraperkara seperti yang disenaraikan di bawah ini : 1. m.

guru Kemahiran Hidup Bersepadu khasnya dan pihak-pihak lain agar memberikan perhatian dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap kepentingan Bahan Bahan Mengajar dalam pengajaran subjek Kemahiran Hidup Bersepadu. Hasil dapatan daripada kajian ini diharapkan dapat: Batasan Kajian Kajian ini hanyalah difokuskan kepada 40 responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang kini belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Normah Daro. rakaman kaset dan video. peta dan glob. gambar. bahan. Responden yang akan dijadikan sampel dalam kajian ini adalah memperolehi kemudahan asas yang sama. melanau dan cina. Alat bantu mengajar memudahkan pengajaran guru kerana tidak memerlukan penerangan yang panjang tentang pengajaran yang diajar di samping menjimatkan masa guru serta dapat merangsang minat pelajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. dibaca. Sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah menegah di Pekan Daro yang terletak kirakira 3 km dari Pasar Daro. ABM juga merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang boleh dilihat.s. carta. Pengajaran .79 ) menjelaskan bahawa kemajuan teknologi moden sekaligus mengajak kita mengubah sikap dan menyedari akan pentingnya Bahan Bantu Mengajar sebagai memenuhi tuntutan kurikulum dan peningkatan kemampuan pelajar.m. Hasil daripada kajian ini diharapkan dapat memberikan kesedaran kepada guru. Memandangkan pemilihan adalah terhad kepada sebuah sekolah sahaja. alat batu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru-guru untuk membantu dalam menyampaikan sesuatu pelajaran dalam bilik darjah. alat. Pemilihan ini dibuat secara rawak. perkakas sama ada konkrit atau abstrak (alat audio. 2001).Mengajar memainkan peranan penting dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ia melibatkan sebarang alat atau bahan yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas yang melibatkan bahan bercetak dan bukan bercetak yang boleh mendatangkan pengajaran dan membantu guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Rahman (1995). Guru merancang aktiviti yang menggunakan Bahan Bantu Mengajar untuk menyampaikan konsep Kemahiran Hidup Bersepadu dengan lebih berkesan. dirasa. Definisi istilah Alat Bantu Mengajar (ABM) Abd. didengar. sebarang bentuk benda. APD) yang dapat digunakan atau dieksploitasikan oleh seseorang secara sistematik untuk membantu dalam proses menyampaikan pengajaran. spesimen. maka segala kenyataan dan dapatan yang diperolehi daripada hasil penyelidikan ini hanya boleh digunapakai dalam kajian ini sahaja. radas. Bahan-bahan ini terdiri daripada kapur dan papan tulis. dihidu. dikisah dan digunakan. Menurut Omar Hamalik (1982. transperansi dan projektor (Mok Soon Sang. benda maujud. dipandang. Pelajarnya adalah terdiri daripada penduduk tempatan yang terdiri dari pelbagai bangsa iaitu melayu. ABM merupakan bahan yang digunakan oleh guru semasa mengajar. Menurut Kamarudin (1990).

Hubungan Minat Dengan Bahan Bantu Mengajar . Guru-guru perlulah merancang satu siri aktiviti pembelajaran yang akan membawa kepada perubahan-perubahan yang diingini. pengajaran merupakan penyusunan dan pengumpulan maklumat untuk menpembelajaran. pelajar bukan sahaja boleh nampak pergerakan yang dilakukan tetapi pelajar dapat membaiki kesalahan yang dilakukan semasa menjalankan aktiviti tersebut. proses perubahan tingkah laku yang agak tetap dan berlaku kerana pengalaman atau latihan yang diteguhkan. Molenda dan Russel (1981). melalui penggunaan ABM dalam pengajaran. Pembelajaran berlaku apabila ransangan diproses oleh otak seseorang untuk dijadikan pengalaman. Juga kajian-kajian mengenai ciri-ciri dan jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar yang digunakan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Mohd. Pengajaran merupakan suatu aktiviti yang ditujukan kepada pelajar-palajar dengan tujuan membawa perubahan tingkah laku di kalangan mereka. Hajah Siti Fatihah binti Abdullah & Hajah Asmah binti Abd. Bagi Heinich. Aris bin Othman. pengajaran ialah proses penyampaian kemahiran. Rahman (2004). ABM merupakan intipati dalam membantu guru bagi melicinkan dan melancarkan pengajaran dalam usaha memudahkan pelajar memahami konsep dan isi serta fakta dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan ABM dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Menurut Mok Soon Sang (1991). BAB 2 KAJIAN LITERATUR Dalam bab ini pula akan membincangkan tentang kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji sebelum ini. Rahman (2004).Menurut Ee Ah Meng (1997). Minat yang mendalam terhadap subjek Kemahiran Hidup Bersepadu memainkan peranan yang penting terhadap pencapaian dalam bidang Kemahiran Hidup Bersepadu. Hajah Siti Fatihah binti Abdullah & Hajah Asmah binti Abd. Proses atau aktiviti yang dilakukan bagi membolehkan muridmurid menghasilkan sesuatu yang berfaedah untuk diri mereka dan menghargai apa yang mereka lakukan (Kamarudin. ilmu pengetahuan. 1990). Pembelajaran Menurut Ee Ah Meng (1997). Aris bin Othman. Banyak kajian dan penulisan mengenai hubungan di antara penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar telah dijalankan. sikap dan nilai. Menurut Mohd. Menurut Romiszowski (1998) pula. pengajaran adalah proses yang berorientasikan matlamat yang dirancang terlebih dahulu. Pengalaman ini pula akan digunakan untuk tindakan seterusnya. pelajar yang pintar dapat belajar dengan sendiri menggunakan alat-alat media dan guru hanya perlu membantu pelajar yang lemah.

Pelajar lebih berminat dengan pengajaran dan pengajar.s. 4. membantu meningkatkan keupayaan ingatan semasa . mendapati penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran dapat menimbulkan kesan positif seperti. merangsang minat yang tinggi di kalangan pelajar dan minat satu faktor yang penting dalam pembelajaran mereka. merumuskan hasil kajiannya tentang keberkesanan media pengajaran kepada pengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 6. a. pelajar merasakan bahawa pengajaran guru lebih menarik jika guru itu menggunakan Bahan Bantu Mengajar.al. papan tulis dan gambar-gambar sahaja tetapi juga merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran dan sebagainya. Menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran dan oleh itu mengurangkan berbagai-bagai gerak balas lisan daripada pelajarnya. telah menyatakan tujuh nilai penting tentang penggunaan Bahan Bantu Mengajar : 1. Membekalkan satu dasar untuk perkembangan pembelajaran pelajarpelajar dan oleh itu menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. 3. Melalui penggunaan Bahan Bantu Mengajar.18 ). Pembelajaran berkesan dalam masa yang singkat. 2. 1. m. dalam Omar Drahman. Ini diikuti dengan kajian Naim Ahmad (1989. oleh itu mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata. 218 ). 227). mendorong pelajar untuk menyiasat dan dengan demikian menambahkan bacaan sukarela. 3. Menawarkan pengalaman yang sebenar dan dengan demikian merangsangkan kegiatan seorang pelajar. Dale (1963. 64). Para pendidik perlu berubah daripada cara pengajaran tradisional yang masih diamalkan oleh sesetengah guru dalam aspek pengajaran dan pembelajaran perlu dikaji semula dan diubahsuai jika perlu. Hasil dari kajian Mohd Sharif Abdul Manaf (1994. Bahan Bantu Mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di bilik darjah. 2. Membantu mencapai objektif pengajaran. m.s. 7. Semua jenis pembelajaran dan pengalaman yang diperolehi adalah melalui deria.Secara uumnya. Menyediakan pengalaman yang tidak dapat diperolehi dengan mudahnya melalui cara lain dan menolong menjadikan pembelajaran pelajar-pelajar lebih mendalam dan pelbagai. Menurut Kamaruddin (1986. Media pengajaran dapat menyampaikan pelajaran. Menolong dalam kefahaman. 4.214).s. 1987.s. 1997 m. Alatan mengajar ini tidak terhad kepada buku-buku teks.s. Proses pengajaran menjadi lebih baik dengan penggunaan media pengajaran. 5. m. m. seseorang guru itu lebih bersedia dan lebih kreatif untuk menyampaikan pelajarannya dengan baik (Kamal et.

identiti responden dapat dirahsiakan. 1998.b. ia hanya melibatkan kerjakerja pengumpulan data dan maklumat daripada responden-responden yang terlibat sahaja. Selain itu. c. Ianya memberikan tumpuan kepada reka bentuk kajian.maklumat bagi menjawab persoalan kajian. prosedur kajian dan analisis data. Penyelidik berpendapat bahawa sukar untuk mendapatkan data melalui kaedah lain kerana faktor kekangan masa dan persekitaran yang akan dihadapi. Menjimatkan masa pengajar. d. Namun begitu. Media pengajaran mendorong daya kreativiti pengajar dengan pelajar. Oleh itu. Mengikut kajian yang telah dilakukan oleh Rulon dan Arnspinger (1983. Kaedah soal selidik adalah satu bentuk kajian yang amat digemari oleh para penyelidik. m. e. mendapati bahawa penggunaan Bahan Bantu Mengajar boleh merangsangkan pemikiran dan pemahaman serta lebih banyak isi pelajaran yang boleh diterima oleh seorang pelajar. dalam Mohamad Lebai Ishak. Dapat menjelaskan konsep pelajaran dengan berkesan. sampel kajian. satu reka bentuk kajian yang kemas diperlukan untuk mendapatkan maklumat. Ini adalah kerana soalan soal selidik boleh merangkumi bidang yang luas dan boleh dirangka dengan jelas sehingga boleh dijawab oleh responden tanpa memerlukan kehadiran penyelidik. instrumen kajian. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN Bab ini pula akan membincangkan tentang prosedur dan proses kajian yang dipilih untuk dilaksanakan bagi mendapatkan maklumat dan data tentang masalah minat pelajar yang perlu dipupuk melalui penggunaan Bahan Bantu Mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Normah Daro. 20). f. penggunaan kaedah soal selidik telah dijadikan sebagai alat kajian kerana ianya dianggap paling sesuai dalam mendapatkan maklumat bagi usaha menjawab persoalan yang telah ditimbulkan pada awal kajian ini. Kajian ini menumpukan perhatian untuk mengkaji perkaitan di antara Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar. .s. Oleh itu. Kaedah tinjauan didapati lebih sesuai dan berbaloi dalam pengurusan kajian seperti ini kerana ia mengkaji tentang minat responden terhadap tajuk persoalan yang dikemukakan. Ini membolehkan responden menjawab soalan-soalan berkaitan tanpa kekangan atau keraguan. Reka bentuk tinjauan (survey) telah dipilih dengan menggunakan kaedah soal selidik di dalam proses kajian ini. langkah pengawasan yang longgar akan menghasilkan tahap perolehan yang rendah. Reka Bentuk Kajian Reka bentuk kajian adalah bertujuan untuk mencari maklumat dan mengawal varians. Mempelbagaikan media pengajaran boleh menimbulkan minat yang berterusan kepada pelajar. Dapat membantu pengajar mengubah teknik dan kaedah pengajaran. Melalui penggunaan soal selidik.

6 item lagi mengenai jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar yang paling menarik perhatian pelajar bila digunakan. Item.item ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pandangan pelajar tentang penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam menarik minat mereka. Bahagian B mengandungi 11 item berkaitan dengan hubungan di antara penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar. Manakala Bahagian C pula terdapat 7 item berkisar mengenai ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar yang dapat menarik minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. 6. bahan bukan bercetak: gambar. jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar diklasifikasikan kepada 6 kumpulan seperti berikut: 1.1 di bawah. Ciri kekemasan pula. sama ada bahan itu kemas dan utuh dari segi binaannya. Bahagian A adalah mengandungi tentang latar demografi pelajar. manakala kejelasan pula untuk mendapatkan maklumat mengenai adakah Bahan Bantu Mengajar itu dapat dilihat dengan jelas oleh pelajar.Instrumen Kajian Instrumen kajian adalah soal selidik. poster. Responden dikehendaki memilih dan membulatkan pada nombor peringkatan likert yang mengandungi 4 nilai skor. dokumentari. gambarajah. peta dan sebagainya. Dalam kajian ini. 2. surat khabar dan sebagainya. Projektor slaid. bahan bercetak: buku rujukan. Sementara itu bahagian D pula adalah mengandungi 4 item lagi berkenaan dengan jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar. iaitu tidak mudak rosak jika digunakan oleh pelajar nanti. bahan tayangan: Projektor lutsinar(OHP).B. perisian dan sebagainya. perakam pita audio. Seterusnya ciri menarik memberi erti dari segi rupa bentuk dan warna yang digunakan pada Bahan Bantu Mengajar berkenaan. 4. dan D.1 : Skala Pemeringkatan Likert Aras Persetujuan Skor Sangat Tidak Setuju (STS) Tidak Setuju (TS) Setuju ( S ) Sangat Setuju (SS) Nilai skor 1 2 3 4 . Antara ciri-cirinya ialah kesesuaian Bahan Bantu Mengajar dengan isi kandungan yang diajar oleh guru. lukisan. piring hitam dan sebagainya. Penggunaan Skala Likert membolehkan pengumpulan data tentang darjah persetujuan reponden terhadap setiap item yang digunakan. system video/TV/komputer: perakam pita video. Jadual 3. spesimen. Soal selidik ini mengandungi 4 bahagian iaitu bahagian A. C. program TV Pendidikan. majalah. bongkah dan sebagainya. Skala dan skor adalah seperti dalam jadual 3. 3. filem bergerak dan sebagainya. bahan 3 Dimensi: model. Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumatmaklumat mengenai kajian. 5. rencana. sistem audio: radio.

5 45 50 S (3) Bil. 24 18 23 20 18 % 60 45 57. 0 3 0 2 2 % 0 7. Set soal selidik ini akan dikumpulkan semula setelah responden selesai menjawabnya tanpa menghadkan masa. seperti Bahagian Perancangan dan Penyelidikan. Item SS (4) Bil. Penyelidik akan memberikan penjelasan bagi setiap item soal selidik. 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 Jumlah responden(Orang) 40 40 40 40 40 40 Peratus (%) 44. 4. pihak penyelidik akan memberikan penerangan kepada responden yang berkenaan tentang kajian dan cara bagaimana borang soal selidik perlu dilengkapkan. BAB 4 DAPATAN KAJIAN Analisis Profil Responden Latar belakang 1. Di antaranya termasuklah memohon kebenaran dari pihak-pihak yang berkenaan. Langkah pertama yang dilakukan oleh penyelidik ialah mendapatkan surat pengesahan daripada pejabat Fakulti teknikal dan Vokasional untuk menjalankan kajian tinjauan seperti mana yang telah dirangkakan. 2. Kementerian Pendidikan Malaysia. 16 19 17 18 20 % 40 47. 1.Prosedur Kajian.langkah selanjutnya dilaksanakan.0 56. beberapa langkah tertentu akan diambil oleh penyelidik. Untuk menjayakan aktiviti pengumpulan data. Di antara perkara-perkara yang akan dimaklumkan kepada pihak pentadbiran sekolah ialah menerangkan tentang tujuan kajian ini diadakan. Selepas pemilihan dibuat. 3. 5. Langkah seterusnya ialah penyelidik akan mendapatkan kebenaran daripada pihak sekolah iaitu Pengetua sekolah di mana kajian ini akan dijalankan. barulah langkah. penglibatan responden kajian serta tarikh dan masa soal selidik akan diedarkan. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan pihak sekolah yang telah dipilih. Jantina Lelaki Bilangan responden 17 23 Perempuan Jumlah Persepsi pelajar terhadap penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan minat terhadap Kemahiran Hidup.0 100 .5 50 45 TS (2) Bil. supaya responden lebih memahami apa yang dikehendaki oleh item berkenaan. Setelah pengesahan diperolehi.5 42.5 0 5 5 STS (1) Bil.

5 45 42. 7. 4. 7 8 % 17. SS (4) Bil.6.5 55 45 50 42. 8. 33 25 19 21 26 30 16 % 82.5 67. 19 28 % 47.5 52.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 Ciri-ciri dan jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar dapat me mpengaruhi minat pelajar terhadap mata pelajaran Ke mahiran Hidup. Item 1.5 5 15 5 1 0 1 0 2.5 10 STS (1) Bil.5 0 40 40 40 40 BAB 5 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Kesimpulan Penggunaan ABM perlu dipelbagaikan dengan kaedah dan teknik mengajar agar pengajaran dijalankan dengan berkesan.5 0 7. 5. menjimatkan masa dan tenaga serta . 7. 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (responden) 40 40 40 40 40 40 40 Jenis alat bantu mengajar yang sangat menarik pe rhatian pelajar.5 0 Jumlah (responden) 40 40 18 14 4 31 45 35 10 77.5 65 75 40 TS (2) Bil.5 0 2.5 30 40 52. 6.5 62. 4 11 18 17 10 10 23 % 10 27.5 50 50 25 27 22 18 20 17 62. 9 4 % 22. 3 4 3 2 4 0 1 % 7. Jenis bahan Bahan bercetak Bahan bukan bercetak Bahan 3D Bahan Tayangan Bahan audio Bahan video dan kompute r SS (4) Bil. 10. 9.5 47.5 10 7. 2.5 5 2 6 2 12.5 16 24 30 7 40 60 75 17. 13 12 16 21 20 20 32.5 5 2.5 20 S (3) Bil.5 S (3) Bil.5 70 TS (2) Bil. 11.5 5 10 0 2.5 2 1 2 1 0 3 5 2. 5 0 % 12. 3. menarik perhatian.5 STS (1) Bil.5 25 25 57.

Pusat Sumber Sekolah merupakan tempat yang boleh menjadi rujukan kepada guru-guru dalam mendapatkan sumber pengajaran. Ini kerana penggunaan ABM amat penting kepada guru bagi membantu mereka menyampaikan pelajaran dan memastikan pelajar dapat menguasai ilmu yang disampaikan. d) Meningkatkan kualiti alat bantu mengajar seperti melakukan pengubahsuaian yang bersesuaian dapat membantu proses pengajaran dengan lebih berkesan lagi. (Pusat Perkembangan Kurikulum. Mengurangkan kebosanan pelajar semasa berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran. Di sekolah. Sememangnya ABM memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru termasuklah guru-guru teknikal. Walau bagaimanapun. Membantu guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ianya memainkan peranan sebagai membantu tugas guru di dalam menerangkan isi pelajaran. ABM memudahkan para guru mentransmisikan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. ii. iii. Mengawal disiplin pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Adalah menjadi tanggugjawab guru untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin bagi membantu kefahaman pelajar-pelajarnya tentang konsep dan ilmu pelajaran yang hendak disampaikan. Kualiti sesuatu pelajaran yang memusatkan pelajar amat bergantung kepada keberkesanan guru memilih dan menggunakan ABM yang sesuai. i. Fakulti Pendidikan a) Mengadakan program atau seminar pengukuhan dan peningkatan tentang teknologi pendidikan kepada bakal-bakal guru b) Mengadakan kursus/latihan dalaman kepada bakal-bakal guru yang kurang kemahiran dan pengalaman dalam menyediakan alat bantu mengajar c) Menyediakan sumber kewangan kepada guru pelatih agar mereka dapat menyediakan alat bantu mengajar dengan lebih menarik. Ia juga membantu interaksi sosial antara guru dan pelajarnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sesebuah sekolah yang mempunyai Pusat Sumber yang dilengkapi ABM tidak dapat membantu pelajar dalam pembelajarannya jika gurunya tidak menggunakan bahan itu dalam pengajarannya. Di antara kepentingan ABM yang dapat disebutkan di sini adalah seperti berikut: i. membuat keputusan untuk memilih ABM yang berkesan dan mengoptimumkan sumber untuk mencapai objektif pengajaran yang dirancang. 1990) Dalam pendidikan banyak inovasi diperkenalkan bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran guru. . Guru sepatutnya dapat menggunakan sebarang bahan yang ada dan sesuai dalam proses interaksinya dengan pelajar-pelajarnya. Seseorang guru harus mahir mengenal pasti.guru dalam menyampaikan pelajaran kepada pelajar-pelajarnya.menghasilkan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan Ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya penggunaan ABM kepada guru. Cadangan Penggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru pelatih yang mengajar mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan.

1992. Mahyuddin. 2 – 4 Mei. Husin. (1969). Hassan Abu Bakar.s. (1981).s. Aini Hassan (1993). Minat Matematik Bagi Murid-murid di Sebuah-Sekolah di Daerah Kulai.Difusi dan Budaya ABM dalam pendidikan Sains dan Matematik: Satu Tinjauan Awal. Hamid (1999). Kaedah Statistik. 1990). Rahman Hj. (44. (1990). Media Murah untuk pengajaran: Pemilihan dan penggunaan. Pendidikan Untuk Kreativiti: Sejauh manakah kita memahaminya? Jurnal Guru. November. Bangi. 23 – 38. 22 – 34. Kuala Lumpur: Adabi. 10 & 11. Ismail Abd. Teknologi di bidang pendidikan. hlm. Tesis Sarjana. 22 – 26. (1980). M. Universiti Putra Malaysia. New York : Holt Rinehart and Winston. (1994). Majalah Widya. Joseph Low Eng Guan. Audio – Visual Method in Teaching. Media teknologi dan pendidikan. di UTM. Mei (5) m. 1994). Tesis Ijazah Sarjana Muda yang tidak diterbitkan. Dale. Tinjauan alat dan bahan dalam pengajaran Bahasa Malaysia. Selangor. UTM. . Malaysia.39 Hassan Husin dan Zalilah Ibrahim (1992). Psikologi Pembelajaran. 17-30.Rujukan : Abd. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Pendidikan. Pertalian Sikap Pelajar Dan Perkaitannya Dengan PencapaianAkademik. Habibah Alias dan Rahil Hj. 11 –15. E. Satu Tinjauan Untuk Melihat Keberkesanan Penggunaan Video / Kamera Dalam Mempelajari Sifir 1 hingga 9 Bagi Pelajar Di Sekolah Rendah Daerah Johor Bahru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1979. Kertas Kerja dibentangkan pada seminar Pendidikan Sains dan Matematik. Feb (1) m. Jurnal Guru. Adnan Khamis ( 1986 ). Mohd Nawi Abd Rahman (1998). Kemahiran Berfikir Dalam Matematik. Harun Che Su. Bhd. Kuala Lumpur: Printing Sdn. Fatimah Ali. Berita Matematiki Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Dayang Tiawa Awang Hamid (1996). Johor.s.

Omar bin Drahman. Kajang: Masa Enterprise. Ren. Daerah Batu Pahat. . Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn. Mohd. (1996). Leonard M.S. Mei (4) Jurnal Guru m. Malaysia. Yong Karen. Men Dato’ Mohd Yunos Sulaiman. Naim Hj. Johor:. Kertas Kerja dibentangkan pada Bengkel Latihan Mengajar Antara Universiti Kali Keempat. Mohd.Biratman (1996).s. Pengajaran Dalam Bilik Darjah: Kaedah dan strategi. Rohani Kasmani.htm. Diperolehi Oktober4. Munirah Ghazali (2003). Satu kajian. Minat Tentukan Kecemerlangan Matematik (2001-2002).my/arkib/a_berita/2002/11_01_02.UTM. Bhd. Universiti Pendidikan Sultan Idris. (1987). Jurnal Wawasan. Ahmad. Tanajong Malim. Laporan Penyelidikan yang tidak diterbitkan. 270 –280. L. (1992). Kamaruddin Hj Husin. Bhd. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Mahat Ibrahim. Hubungan Peranan Ibu Bapa dan Kaedah Pengajaran Guru Dalam Mempengaruhi Minat Pelajar Dalam Pembelajaran Matematik.(1982).Kamal Basha Madarsha. Fatimah Salleh. Keberkesanan Penggunaan Alat dan Bahan Bantu Mengajar Peserta-peserta KPK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Satu Tinjauan. Tesis Sarjana Muda. Tesis Sarjana. 1987. (1999). Guru Yang Kreatif : Isu-Isu Teoririka Dan Aplikasi Praktik. 2010 daripada http://myschoolnet. Persepsi Pelajar Diploma perguruan Malaysia Terhadap penggunaan Media Oleh Pensyarah Di Maktab Perguruan Batu Pahat. et. Kuala Lumpur : Arenabuku Sdn. UTM. (1986). Oemar Hamalik. 7 – 8 Dis. UTM. Pola Penggunaan Alat Bantu Mengajar oleh Guru Pelatih UTM Semasa Latihan Mengajar. Video pendidikan: Tinjauan pendidikan Jarak Jauh Ciri dan Penilaian. Kuala Lumpur: Longman Sdn. Asas Penyelidikan Sains Sosial. (1997). (1997). Bhd. Najib Ghafar. Dahlan Mohd Ramli. Perak. Tinjauan mengenai persepsi pelajar terhadap penggunaan ABM dalam pengajaran Matematik di Sek. Alat Bantu Mengajar Matematik. Norazila Ariff & Norazlina Yusop (2003).57 – 65.kpm. Media Pendidikan Bandung: Penerbit Alumni.s. UTM. Pekan Nenas. (1997). Mac: m. Al. Razak Habib. Penggunaan ABM dalam Pengajaran Matematik di kalangan guru-guru Sek. Johor. Rashidi Azizan & Abd.ppk. Lim Chap Sam. (1994).

Mok Soon Sang & Lee Shok Mee (1991). Mohd Majid Konting (1998). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Jakarta : PT. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sdn. (1991). Pengajaran & Persediaan Mengajar. Mok Soon Sang (2008). Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. Pedadogi 2: Strategi Pengajaran dan Pengajaran Mikro. Bhd. Teknologi Pengajaran. Drs. UM. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. Deawan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Slameto (1991). Petaling Jaya : Logman Malaysia Sdn. Bhd. Yusup Hashim (1997).Tang Ching Tong (1992).Bhd. . RINEKA CIPTA. Bhd. Mok Soon Sang. Panduan Latihan Mengajar. Kamarudin Hussin (1986). Ipoh : Penerbitan Multimedia Sdn. Latihan ilmiah. Yusup Hashim (1998). Bhd. Murid Dan Alam Belajar. Media Pengajaran Untuk Pendidikan Dan Latihan. Satu kajian mengenai perbezaan sikap dengan pencapaian dalam matapelajaran matematik moden antara pelajar jurusan sains dan sastera.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->