P. 1
Jurnal ilmiah-bbm

Jurnal ilmiah-bbm

|Views: 492|Likes:
Published by adryla

More info:

Published by: adryla on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

PERHUBUNGAN ANTARA ALAT BANTU MENGAJAR DENGAN SISTEM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH.

oleh Abu Safian bin Amir1 D20071029829 Safian87@yahoo.com.my

Prof. Dr. Supli Effendi Rahim2 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Jabatan Kemahiran Hidup Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan. sup_effendi@yahoo.co.id Abstrak : Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat hubungan di antara penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar terhadap subjek kemahiran hidup. Di samping itu, ianya juga untuk memastikan apakah ciri-ciri serta jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar yang berupaya menarik minat pelajar. Kajian ini akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Normah Daro. Sampel kajian yang akan di gunakan terdiri daripada 40 orang pelajar tingkatan 2 dan 3 sekolah berkenaan. Instrumen kajian yang akan digunakan untuk mengukur minat pelajar terhadap kemahiran hidup ialah dalam bentuk soal selidik. Kaedah kualitatif, di mana ujian statistik akan diguna bagi mendapatkan bilangan pelajar dan peratusan pelajar. Dapatan kajian, menunjukkan wujudnya hubungan yang positif di antara penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar. Oleh itu, Bahan Bantu Mengajar merupakan salah satu cara untuk memotivasikan minat pelajar terhadap kemahiran hidup. Dalam pemilihan bahan pula, faktor ciri dan jenis Bahan Bantu Mengajar juga perlu diambil kira dan diberi perhatian oleh pihak guru. Kata kunci : perhubungan antara alat bantu mengajar, sistem pebgajaran dan pembelajaran. Abstract : The purpose of this study was to examine the relationship between the use of teaching aids to the students' interest on the subject of life skills. In addition, it is also to make sure what the characteristics and types of teaching aids are able to attract students. The survey will be conducted at the School Patinggi Toh Puan Datuk Hajjah Normah Daro. The sample survey will be used consisting of 40 students from form 2 and form 3 students. The research instrument used to measure students' interest in the skills of living is in the form of questionnaires. Qualitative methods, in which statistical tests will be used for a number of students and percentage of students. The findings of the study, showed a positive correlation between the use of teaching aids to the students' interest. Therefore, teaching aids is one way to motivate students' interest in the skills of life. In selecting materials, the factors of nature and type of teaching aids should also be taken into account and given due attention by the teacher.

” Berdasarkan pernyataan itu. Di antara hasil-hasil yang boleh dari persekitaran kreatif dalam bilik darjah ialah: _ Pertambahan minat murid-murid dalam mata pelajaran yang diajar. Mata pelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan lagi produktiviti negara melalui penglibatan masyarakat secara kreatif. 1989). ternyatalah betapa pentingnya bagi guru. Perdagangan dan Sains Pertanian (Draf Kemahiran Hidup Program Peralihan. inovatif dan produktif (Huraian Sukatan Pelajaran KHB Tingkatan 1. Seni Perusahaan.BAB 1 PENGENALAN Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) adalah subjek berbentuk pravokasional yang telah digubal semula berasaskan mata pelajaran elektif Sains Pertanian. dan jasmani. Pada masa kini. Peranan guru untuk mewujudkan kreativiti di dalam bilik darjah adalah amat penting. 2003). aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan lagi kemahiran pelajar adalah satu perkara yang amat penting. inovatif dan berilmu pengetahuan adalah impian dan kehendak Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). emosi. Ia ditawarkan kepada semua pelajar di Tingkatan I hingga Tingkatan III. Kurikulum Kemahiran Hidup bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran asas bagi membolehkan mereka mengendalikan kehidupan dengan lebih produktif dalam era yang berteknologi di samping membentuk insan yang seimbang dari segi intelek. Leonard M. komitmen dari semua pihak yang terlibat amat diperlukan. Ia juga merupakan satu mata pelajaran amali yang berunsurkan teknologi. “ kreativiti di dalam bilik darjah boleh dan seharusnya memimpin murid-murid supaya lebih berminat dan mengambil bahagian dalam pengalaman dan pengajaran. bukan sahaja penerapan nilai-nilai murni dalam setiap mata pelajaran.guru Kemahiran Hidup Bersepadu untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang kreatif serta sesi pengajaran yang menarik serta menyeronokkan. Fungsi utama Bahan Bantu Mengajar adalah bagi memudahkan para pelajar untuk memahami isi pengajaran dan Bahan Bantu Mengajar yang berkesan haruslah dapat . Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran adalah satu langkah yang bijak untuk menjayakan agenda tersebut. kita dapati masih ramai pelajar yang tidak berminat untuk mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu walaupun pelbagai bahan bantu mengajar telah digunakan secara menyeluruh oleh guru.S et al (1996. _ Murid-murid boleh mempelajari cara bekerjasama antara satu sama lain. Membentuk dan melahirkan pelajar yang aktif. _ Murid-murid akan mengembangkan keyakinan diri dalam pembelajaran dan anda sebagai seorang guru akan menyukai kerja anda. Ini akan lebih menarik minat pelajar untuk terus belajar dengan penuh keyakinan tanpa rasa bosan. Oleh itu. rohani. Guru haruslah kreatif dalam pengajaran mereka supaya dapat menarik minat pelajar terhadap proses pembelajaran. Mereka akan cuba mengelakkan diri dan sentiasa mencari pelbagai alasan untuk mengelakkan diri dari menghadiri kelas-kelas Kemahiran Hidup Bersepadu. m. kreatif. 47) telah menyatakan bahawa. inisiatif. Untuk menjayakan perlaksanaan mata pelajaran Kemahiran Hidup.s.

1996.s 145). Antara perkara penting yang harus diperhatikan ialah sejauh manakah alat berkenaan dapat memberi manfaat kepada guru dan pelajar-pelajar. 1997. radio dan pelbagai alat audio video. tangram. 1996. Bahan Bantu Mengajar itu boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu: Peralatan elektronik seperti komputer. cara untuk menggunakan Bahan Bantu Mengajar hendaklah diuruskan dengan betul dan cekap supaya pelajar dapat memahami dan mengekalkan konsep atau fakta Kemahiran Hidup Bersepadu dalam ingatan mereka (Musa Daia. iaitu deria penglihatan. televisyen. bijak memilih bahan yang sesuai dan kaedah pengajaran yang terbaik agar ianya berkesan. deria sentuh. kekurangan masa. pula mengatakan bahawa penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam proses pengajaran adalah amat penting.membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Ia hanya terhad oleh inisiatif dan kreativiti guru itu sendiri. Pernyataan Masalah Kemahiran Hidup Bersepadu adalah penting dan berguna untuk kehidupan seharian dan kerjaya pada masa depan pelajar. dan kurang minat pelajar terhadap pengajaran guru. papan paku. Keberkesanan Bahan Bantu Mengajar bukan sahaja ditentukan oleh kualitinya tetapi juga oleh teknik penggunaannya dalam situasi bilik darjah (Rashidi Azizan et. Peralatan bukan elektronik seperti peta. carta. m.162).al. penggunaan Bahan Bantu Mengajar sebenarnya turut memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria. Dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah. bongkah kayu dan sebagainya.s. cepat serta menarik. Secara amnya. Bahan Bantu Mengajar bukan sahaja dapat meningkatkan rasa ingin tahu di kalangan pelajar. Walaupun pada masa-masa tertentu pelajar-pelajar memahami pengajaran guru. Majoriti pelajar menganggap Kemahiran Hidup Bersepadu . Selain sebagai bahan tambahan kepada penyampaian pengajaran secara lisan oleh guru. pelbagai Bahan Bantu Mengajar digunakan sebagai satu cara untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan (Yusup Hashim. Bahan Bantu Mengajar yang disediakan mestilah bersesuaian dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.s 16). Alat permainan c. bahan manipulatif. 1992. m. Bahan berbentuk kertas b. Manakala isi kandungan haruslah tepat dan berkait rapat dengan topik yang hendak diajar. surat khabar.s 72). bahkan dapat menambahkan variasi kepada teknik pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Bahan Bantu Mengajar Kemahiran Hidup Bersepadu atau bahan manipulatif yang biasa digunakan dalam pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu termasuklah: a. m.s 58). namun keperluan kepada Bahan Bantu Mengajar adalah penting tidak kira sama ada bahan tersebut adalah bahan elektronik atau bukan elektronik. m. Mok Soon Sang (1996. m. dan deria pendengaran (Mok Soon Sang. Ini kerana ia dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan mudah.guru haruslah mempunyai daya kreativiti. Alat elektronik contohnya komputer. kawalan bilik darjah. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dapat mengatasi pelbagai masalah seperti masalah disiplin pelajar. Senarai Bahan Bantu Mengajar yang dapat digunakan oleh guru Kemahiran Hidup Bersepadu tidak terbatas. Guru.

namun begitu kebanyakkan konsep dan kemahiran yang diajar adalah asas dalam kehidupan seharian kita. Bagi tujuan ini. Menggunakan seberapa banyak deria yang mungkin.s. Berkualiti tinggi supaya bahagiannya tidak mudah pecah ataupun hilang. Manakala Bahan Bantu Mengajar yang baik dan sesuai sepatutnya memenuhi ciri-ciri berikut: a.adalah suatu subjek yang susah dan abstrak. Pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu juga bukanlah suatu tugas yang sukar dan berat kepada guru. 1996. c. Di antara sebab mengapa tanggapan negatif terhadap Kemahiran Hidup Bersepadu ini terjadi adalah mungkin disebabkan faktor pelajar kurang berminat. . penggunaan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran. Mudah diubah alih dan dipasang semula. Pendidikan Kemahiran Hidup Bersepadu pada peringkat sekolah rendah dan menengah bercorak pendidikan asas. d. Mengapakah keadaan begini berlaku? Adakah isi kandungan subjek Kemahiran Hidup Bersepadu benar-benar sukar dan abstrak sehingga ianya dianggap hanya sesuai untuk golongan pelajar yang berkebolehan tinggi sahaja? Atau adakah cara penyampaian dan pengajaran guru yang menyebabkan Kemahiran Hidup Bersepadu sukar dan kurang diminati oleh kebanyakan pelajar? Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu tidak sepatutnya menjadi suatu pengalaman yang berbentuk 3B. Keberkesanan Bahan Bantu Mengajar bukan sahaja ditentukan oleh kualitinya tetapi juga oleh teknik penggunaannya dalam situasi bilik darjah (Rashidi Azizan et. Tahan lama. pengukuhan itu haruslah seimbang dengan kos yang diperlukan dalam penggunaannya. m. Mudah dijaga dan kos jagaannya munasabah h. 292).al. i. Rupa bentuk dan warna yang menarik g. Berkait dengan isi kandungan pelajaran yang diajar dan hasil yang diharapkan. Oleh itu guru haruslah peka ketika memilih jenis Bahan Bantu Mengajar dengan memastikan ia memenuhi ciri-ciri yang sepatutnya. f. Para guru sentiasa berusaha mencari rangsangan yang dapat menimbulkan perasaan atau kepuasan yang menyenangkan dalam diri pelajar. Seseorang guru haruslah sedar bahawa pelajar-pelajar mempelajari sesuatu dengan cara berlainan dan kadar kecekapan yang berbeza-beza (Habibah Alias dan Rahil Mahyuddin. bermakna dan sesuai dengan kebolehan. b. Guru-guru juga menganggap pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah satu cabaran. membingungkan dan memberatkan pelajar kita. e. iaitu membosankan. Antara perkara penting yang perlu diperhatikan ialah sejauh manakah alat berkenaan dapat memberi manfaat kepada guru dan pelajar-pelajar. Ini supaya minat pelajar dapat dikekalkan selama yang diperlukan baginya untuk menguasai idea atau isi pelajaran tertentu. m. 1990. pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu sepatutnya dijadikan sebagai satu pengalaman yang seronok dan mencabar kepada semua pelajar. Walaupun terdapat beberapa konsep Kemahiran Hidup Bersepadu yang abstrak. pengalaman dan minat pelajar perlu diambil kira. Sesuai dengan kemudahan yang sedia ada di sekolah. serta latihan yang berperingkat-peringkat.s 145). Jadi. Dibuat dengan perincian yang tepat.

Apakah jenis alat bantu mengajar yang sangat menarik perhatian pelajar? Kesignifikan Kajian Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) menekankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajaran. menyediakan pelbagai kaedah atau teknik mengajar bagi meningkatkan motivasi pelajar dan melahirkan masyarakat yang bermaklumat serta berfikiran kritis dan kreatif (Yusup Hashim. penyelidik akan cuba mengenalpasti perkaraperkara seperti yang disenaraikan di bawah ini : 1.s. Dalam konteks pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu KBSM khususnya. Bahan Bantu Mengajar merupakan alat yang dapat membantu guru meningkatkan proses pengajaran dan menyediakan sumber untuk pembelajaran. Ini bagi memastikan minat pelajar dapat terus dikekalkan. m. Apakah ciri-ciri dan jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar dapat mempengaruhi minat pelajar terhadap bidang Kemahiran Hidup Bersepadu? 3. Cukup besar supaya semua pelajar dapat melihatnya dengan jelas apabila digunakan semasa demonstrasi dalam kelas. m. penggunaan Bahan Bantu . 1983. 1997. dengar. Seterusnya dapat membantu pelajar mencapai objektif pembelajaran seperti yang telah dirancang. Penglibatan deria-deria tersebut hanya dapat berlaku secara serentak jika pelbagai Bahan Bantu Mengajar digunakan dalam pengajaran (Fatimah Ali.s. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai akan mendorong minat pelajar untuk melalui proses pembelajaran yang menyeronokkan.s. hidu dan rasa. Fleksible dan pelbagai guna. 287). Persoalan kajian Dalam menyelesaikan masalah kajian ini. 254).s. peranan Bahan Bantu Mengajar ialah untuk memenuhi kedua-dua proses ini bagi meningkatkan proses komunikasi. ia juga dikatakan mampu mempelbagaikan teknik belajar yang lebih berkesan dan boleh membantu aktiviti-aktiviti pembelajaran agar tidak membebankan guru dan pelajar. keberkesanannya akan diperolehi dengan melibatkan keseluruhan pancaindera. iaitu deria lihat.. Operasinya mudah l. Selain itu. Minat boleh dianggap sebagai daya penggerak yang mendorong kita supaya memberi perhatian kepada seseorang. m. Apakah hubungan antara penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Normah Daro terhadap subjek Kemahiran Hidup Bersepadu? 2. Dalam konteks pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. 1980. 90). m. sesuatu benda atau kegiatan atau ianya boleh merupakan pengalaman yang berpengaruh dan telah dirangsang oleh kegiatan itu sendiri (Crow dan Crow.j. Kepentingan bantuan Bahan Bantu Mengajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran sering diperkatakan. (Abdul Rahman. k. 165). 1998. Jadi. sentuh.

rakaman kaset dan video. ABM juga merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang boleh dilihat. Alat bantu mengajar memudahkan pengajaran guru kerana tidak memerlukan penerangan yang panjang tentang pengajaran yang diajar di samping menjimatkan masa guru serta dapat merangsang minat pelajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. 2001). alat batu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru-guru untuk membantu dalam menyampaikan sesuatu pelajaran dalam bilik darjah. APD) yang dapat digunakan atau dieksploitasikan oleh seseorang secara sistematik untuk membantu dalam proses menyampaikan pengajaran. Guru merancang aktiviti yang menggunakan Bahan Bantu Mengajar untuk menyampaikan konsep Kemahiran Hidup Bersepadu dengan lebih berkesan. Pengajaran . bahan. didengar. Definisi istilah Alat Bantu Mengajar (ABM) Abd. Pemilihan ini dibuat secara rawak. Ia melibatkan sebarang alat atau bahan yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas yang melibatkan bahan bercetak dan bukan bercetak yang boleh mendatangkan pengajaran dan membantu guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Hasil daripada kajian ini diharapkan dapat memberikan kesedaran kepada guru. dikisah dan digunakan. melanau dan cina. Menurut Omar Hamalik (1982.s. benda maujud. dihidu. Rahman (1995).m.guru Kemahiran Hidup Bersepadu khasnya dan pihak-pihak lain agar memberikan perhatian dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap kepentingan Bahan Bahan Mengajar dalam pengajaran subjek Kemahiran Hidup Bersepadu. dibaca.79 ) menjelaskan bahawa kemajuan teknologi moden sekaligus mengajak kita mengubah sikap dan menyedari akan pentingnya Bahan Bantu Mengajar sebagai memenuhi tuntutan kurikulum dan peningkatan kemampuan pelajar. Responden yang akan dijadikan sampel dalam kajian ini adalah memperolehi kemudahan asas yang sama. Sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah menegah di Pekan Daro yang terletak kirakira 3 km dari Pasar Daro. dirasa. dipandang. ABM merupakan bahan yang digunakan oleh guru semasa mengajar. maka segala kenyataan dan dapatan yang diperolehi daripada hasil penyelidikan ini hanya boleh digunapakai dalam kajian ini sahaja.Mengajar memainkan peranan penting dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. carta. alat. Hasil dapatan daripada kajian ini diharapkan dapat: Batasan Kajian Kajian ini hanyalah difokuskan kepada 40 responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang kini belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Normah Daro. transperansi dan projektor (Mok Soon Sang. spesimen. Pelajarnya adalah terdiri daripada penduduk tempatan yang terdiri dari pelbagai bangsa iaitu melayu. Menurut Kamarudin (1990). sebarang bentuk benda. perkakas sama ada konkrit atau abstrak (alat audio. Memandangkan pemilihan adalah terhad kepada sebuah sekolah sahaja. radas. peta dan glob. Bahan-bahan ini terdiri daripada kapur dan papan tulis. gambar.

Guru-guru perlulah merancang satu siri aktiviti pembelajaran yang akan membawa kepada perubahan-perubahan yang diingini. Minat yang mendalam terhadap subjek Kemahiran Hidup Bersepadu memainkan peranan yang penting terhadap pencapaian dalam bidang Kemahiran Hidup Bersepadu. Proses atau aktiviti yang dilakukan bagi membolehkan muridmurid menghasilkan sesuatu yang berfaedah untuk diri mereka dan menghargai apa yang mereka lakukan (Kamarudin. Hubungan Minat Dengan Bahan Bantu Mengajar . proses perubahan tingkah laku yang agak tetap dan berlaku kerana pengalaman atau latihan yang diteguhkan. Hajah Siti Fatihah binti Abdullah & Hajah Asmah binti Abd.Menurut Ee Ah Meng (1997). BAB 2 KAJIAN LITERATUR Dalam bab ini pula akan membincangkan tentang kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji sebelum ini. Molenda dan Russel (1981). Penggunaan ABM dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Menurut Mok Soon Sang (1991). Menurut Mohd. sikap dan nilai. Pengajaran merupakan suatu aktiviti yang ditujukan kepada pelajar-palajar dengan tujuan membawa perubahan tingkah laku di kalangan mereka. ilmu pengetahuan. melalui penggunaan ABM dalam pengajaran. ABM merupakan intipati dalam membantu guru bagi melicinkan dan melancarkan pengajaran dalam usaha memudahkan pelajar memahami konsep dan isi serta fakta dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aris bin Othman. Hajah Siti Fatihah binti Abdullah & Hajah Asmah binti Abd. Banyak kajian dan penulisan mengenai hubungan di antara penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar telah dijalankan. pengajaran ialah proses penyampaian kemahiran. Menurut Mohd. Pembelajaran berlaku apabila ransangan diproses oleh otak seseorang untuk dijadikan pengalaman. Aris bin Othman. Bagi Heinich. Rahman (2004). 1990). Menurut Romiszowski (1998) pula. pengajaran merupakan penyusunan dan pengumpulan maklumat untuk menpembelajaran. pengajaran adalah proses yang berorientasikan matlamat yang dirancang terlebih dahulu. pelajar yang pintar dapat belajar dengan sendiri menggunakan alat-alat media dan guru hanya perlu membantu pelajar yang lemah. Pembelajaran Menurut Ee Ah Meng (1997). Pengalaman ini pula akan digunakan untuk tindakan seterusnya. Juga kajian-kajian mengenai ciri-ciri dan jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar yang digunakan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Rahman (2004). pelajar bukan sahaja boleh nampak pergerakan yang dilakukan tetapi pelajar dapat membaiki kesalahan yang dilakukan semasa menjalankan aktiviti tersebut.

telah menyatakan tujuh nilai penting tentang penggunaan Bahan Bantu Mengajar : 1. Semua jenis pembelajaran dan pengalaman yang diperolehi adalah melalui deria. m.18 ). Media pengajaran dapat menyampaikan pelajaran. 2.s.s. 218 ). 1987. 6. Membekalkan satu dasar untuk perkembangan pembelajaran pelajarpelajar dan oleh itu menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. 2.s. Menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran dan oleh itu mengurangkan berbagai-bagai gerak balas lisan daripada pelajarnya. Alatan mengajar ini tidak terhad kepada buku-buku teks. 64). m. Pembelajaran berkesan dalam masa yang singkat. mendorong pelajar untuk menyiasat dan dengan demikian menambahkan bacaan sukarela.Secara uumnya. Hasil dari kajian Mohd Sharif Abdul Manaf (1994. Menurut Kamaruddin (1986. 5. Proses pengajaran menjadi lebih baik dengan penggunaan media pengajaran. 3. pelajar merasakan bahawa pengajaran guru lebih menarik jika guru itu menggunakan Bahan Bantu Mengajar. oleh itu mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata. 4. Melalui penggunaan Bahan Bantu Mengajar. mendapati penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran dapat menimbulkan kesan positif seperti. Membantu mencapai objektif pengajaran. Ini diikuti dengan kajian Naim Ahmad (1989. merumuskan hasil kajiannya tentang keberkesanan media pengajaran kepada pengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menawarkan pengalaman yang sebenar dan dengan demikian merangsangkan kegiatan seorang pelajar. Menyediakan pengalaman yang tidak dapat diperolehi dengan mudahnya melalui cara lain dan menolong menjadikan pembelajaran pelajar-pelajar lebih mendalam dan pelbagai. 4.s.214). Para pendidik perlu berubah daripada cara pengajaran tradisional yang masih diamalkan oleh sesetengah guru dalam aspek pengajaran dan pembelajaran perlu dikaji semula dan diubahsuai jika perlu. 7. 1. dalam Omar Drahman. 1997 m. Menolong dalam kefahaman. a. Dale (1963. merangsang minat yang tinggi di kalangan pelajar dan minat satu faktor yang penting dalam pembelajaran mereka. seseorang guru itu lebih bersedia dan lebih kreatif untuk menyampaikan pelajarannya dengan baik (Kamal et.s. Bahan Bantu Mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di bilik darjah. membantu meningkatkan keupayaan ingatan semasa .al. 227). Pelajar lebih berminat dengan pengajaran dan pengajar. m. 3. papan tulis dan gambar-gambar sahaja tetapi juga merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran dan sebagainya. m.

d. mendapati bahawa penggunaan Bahan Bantu Mengajar boleh merangsangkan pemikiran dan pemahaman serta lebih banyak isi pelajaran yang boleh diterima oleh seorang pelajar. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN Bab ini pula akan membincangkan tentang prosedur dan proses kajian yang dipilih untuk dilaksanakan bagi mendapatkan maklumat dan data tentang masalah minat pelajar yang perlu dipupuk melalui penggunaan Bahan Bantu Mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Normah Daro. penggunaan kaedah soal selidik telah dijadikan sebagai alat kajian kerana ianya dianggap paling sesuai dalam mendapatkan maklumat bagi usaha menjawab persoalan yang telah ditimbulkan pada awal kajian ini. identiti responden dapat dirahsiakan. Mengikut kajian yang telah dilakukan oleh Rulon dan Arnspinger (1983. 1998. m. prosedur kajian dan analisis data. satu reka bentuk kajian yang kemas diperlukan untuk mendapatkan maklumat.b. instrumen kajian.s. Selain itu. e. Dapat menjelaskan konsep pelajaran dengan berkesan. Namun begitu. Penyelidik berpendapat bahawa sukar untuk mendapatkan data melalui kaedah lain kerana faktor kekangan masa dan persekitaran yang akan dihadapi. ia hanya melibatkan kerjakerja pengumpulan data dan maklumat daripada responden-responden yang terlibat sahaja. Mempelbagaikan media pengajaran boleh menimbulkan minat yang berterusan kepada pelajar. Dapat membantu pengajar mengubah teknik dan kaedah pengajaran. Ini membolehkan responden menjawab soalan-soalan berkaitan tanpa kekangan atau keraguan. Ini adalah kerana soalan soal selidik boleh merangkumi bidang yang luas dan boleh dirangka dengan jelas sehingga boleh dijawab oleh responden tanpa memerlukan kehadiran penyelidik. sampel kajian. dalam Mohamad Lebai Ishak. .maklumat bagi menjawab persoalan kajian. Kaedah tinjauan didapati lebih sesuai dan berbaloi dalam pengurusan kajian seperti ini kerana ia mengkaji tentang minat responden terhadap tajuk persoalan yang dikemukakan. Media pengajaran mendorong daya kreativiti pengajar dengan pelajar. 20). Kaedah soal selidik adalah satu bentuk kajian yang amat digemari oleh para penyelidik. Reka Bentuk Kajian Reka bentuk kajian adalah bertujuan untuk mencari maklumat dan mengawal varians. Menjimatkan masa pengajar. Melalui penggunaan soal selidik. langkah pengawasan yang longgar akan menghasilkan tahap perolehan yang rendah. Oleh itu. c. Reka bentuk tinjauan (survey) telah dipilih dengan menggunakan kaedah soal selidik di dalam proses kajian ini. Ianya memberikan tumpuan kepada reka bentuk kajian. Kajian ini menumpukan perhatian untuk mengkaji perkaitan di antara Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar. f. Oleh itu.

Responden dikehendaki memilih dan membulatkan pada nombor peringkatan likert yang mengandungi 4 nilai skor. bahan bercetak: buku rujukan.Instrumen Kajian Instrumen kajian adalah soal selidik. rencana. piring hitam dan sebagainya. 2. Penggunaan Skala Likert membolehkan pengumpulan data tentang darjah persetujuan reponden terhadap setiap item yang digunakan. filem bergerak dan sebagainya. dokumentari.item ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pandangan pelajar tentang penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam menarik minat mereka. perakam pita audio. gambarajah. 3. Bahagian A adalah mengandungi tentang latar demografi pelajar. dan D. bahan tayangan: Projektor lutsinar(OHP).1 : Skala Pemeringkatan Likert Aras Persetujuan Skor Sangat Tidak Setuju (STS) Tidak Setuju (TS) Setuju ( S ) Sangat Setuju (SS) Nilai skor 1 2 3 4 . 6 item lagi mengenai jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar yang paling menarik perhatian pelajar bila digunakan. bahan 3 Dimensi: model.1 di bawah. iaitu tidak mudak rosak jika digunakan oleh pelajar nanti. 6. jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar diklasifikasikan kepada 6 kumpulan seperti berikut: 1. sistem audio: radio. Antara ciri-cirinya ialah kesesuaian Bahan Bantu Mengajar dengan isi kandungan yang diajar oleh guru. bahan bukan bercetak: gambar. Item. Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumatmaklumat mengenai kajian. Manakala Bahagian C pula terdapat 7 item berkisar mengenai ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar yang dapat menarik minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. system video/TV/komputer: perakam pita video. Bahagian B mengandungi 11 item berkaitan dengan hubungan di antara penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar. manakala kejelasan pula untuk mendapatkan maklumat mengenai adakah Bahan Bantu Mengajar itu dapat dilihat dengan jelas oleh pelajar. 4. Jadual 3. Projektor slaid. Sementara itu bahagian D pula adalah mengandungi 4 item lagi berkenaan dengan jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar. peta dan sebagainya. lukisan. majalah. Soal selidik ini mengandungi 4 bahagian iaitu bahagian A. Ciri kekemasan pula. sama ada bahan itu kemas dan utuh dari segi binaannya. Dalam kajian ini. poster. program TV Pendidikan. perisian dan sebagainya. bongkah dan sebagainya. C. Skala dan skor adalah seperti dalam jadual 3. Seterusnya ciri menarik memberi erti dari segi rupa bentuk dan warna yang digunakan pada Bahan Bantu Mengajar berkenaan.B. spesimen. 5. surat khabar dan sebagainya.

Di antara perkara-perkara yang akan dimaklumkan kepada pihak pentadbiran sekolah ialah menerangkan tentang tujuan kajian ini diadakan.5 42. BAB 4 DAPATAN KAJIAN Analisis Profil Responden Latar belakang 1. Penyelidik akan memberikan penjelasan bagi setiap item soal selidik. Selepas pemilihan dibuat.langkah selanjutnya dilaksanakan. 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 Jumlah responden(Orang) 40 40 40 40 40 40 Peratus (%) 44.5 50 45 TS (2) Bil. 4. Di antaranya termasuklah memohon kebenaran dari pihak-pihak yang berkenaan. Set soal selidik ini akan dikumpulkan semula setelah responden selesai menjawabnya tanpa menghadkan masa. Untuk menjayakan aktiviti pengumpulan data.5 45 50 S (3) Bil. Langkah pertama yang dilakukan oleh penyelidik ialah mendapatkan surat pengesahan daripada pejabat Fakulti teknikal dan Vokasional untuk menjalankan kajian tinjauan seperti mana yang telah dirangkakan. supaya responden lebih memahami apa yang dikehendaki oleh item berkenaan.5 0 5 5 STS (1) Bil. Langkah seterusnya ialah penyelidik akan mendapatkan kebenaran daripada pihak sekolah iaitu Pengetua sekolah di mana kajian ini akan dijalankan. 3. 16 19 17 18 20 % 40 47.Prosedur Kajian. 24 18 23 20 18 % 60 45 57. pihak penyelidik akan memberikan penerangan kepada responden yang berkenaan tentang kajian dan cara bagaimana borang soal selidik perlu dilengkapkan. penglibatan responden kajian serta tarikh dan masa soal selidik akan diedarkan. 2. Kementerian Pendidikan Malaysia. Setelah pengesahan diperolehi.0 56. barulah langkah.0 100 . Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan pihak sekolah yang telah dipilih. seperti Bahagian Perancangan dan Penyelidikan. Item SS (4) Bil. 0 3 0 2 2 % 0 7. 1. Jantina Lelaki Bilangan responden 17 23 Perempuan Jumlah Persepsi pelajar terhadap penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan minat terhadap Kemahiran Hidup. 5. beberapa langkah tertentu akan diambil oleh penyelidik.

5 30 40 52.5 70 TS (2) Bil.5 16 24 30 7 40 60 75 17. 13 12 16 21 20 20 32.5 45 42.5 S (3) Bil.5 25 25 57.5 5 15 5 1 0 1 0 2.5 50 50 25 27 22 18 20 17 62. SS (4) Bil. 19 28 % 47. 4 11 18 17 10 10 23 % 10 27. 7.5 10 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 Ciri-ciri dan jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar dapat me mpengaruhi minat pelajar terhadap mata pelajaran Ke mahiran Hidup.5 20 S (3) Bil. 5 0 % 12.5 55 45 50 42.5 0 40 40 40 40 BAB 5 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Kesimpulan Penggunaan ABM perlu dipelbagaikan dengan kaedah dan teknik mengajar agar pengajaran dijalankan dengan berkesan.5 0 2. 10. menarik perhatian. 7.5 65 75 40 TS (2) Bil. menjimatkan masa dan tenaga serta . 5. 8.5 5 2. 3. 4.6. 9. 6. 33 25 19 21 26 30 16 % 82.5 62. 7 8 % 17.5 67. Jenis bahan Bahan bercetak Bahan bukan bercetak Bahan 3D Bahan Tayangan Bahan audio Bahan video dan kompute r SS (4) Bil. 9 4 % 22.5 52. 2. Item 1.5 5 10 0 2. 11.5 5 2 6 2 12.5 STS (1) Bil.5 10 STS (1) Bil.5 0 Jumlah (responden) 40 40 18 14 4 31 45 35 10 77. 3 4 3 2 4 0 1 % 7.5 2 1 2 1 0 3 5 2.5 47. 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (responden) 40 40 40 40 40 40 40 Jenis alat bantu mengajar yang sangat menarik pe rhatian pelajar.5 0 7.

Membantu guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (Pusat Perkembangan Kurikulum. . Mengurangkan kebosanan pelajar semasa berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran. Cadangan Penggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru pelatih yang mengajar mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Ini kerana penggunaan ABM amat penting kepada guru bagi membantu mereka menyampaikan pelajaran dan memastikan pelajar dapat menguasai ilmu yang disampaikan. iii. membuat keputusan untuk memilih ABM yang berkesan dan mengoptimumkan sumber untuk mencapai objektif pengajaran yang dirancang. 1990) Dalam pendidikan banyak inovasi diperkenalkan bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran guru. d) Meningkatkan kualiti alat bantu mengajar seperti melakukan pengubahsuaian yang bersesuaian dapat membantu proses pengajaran dengan lebih berkesan lagi. ABM memudahkan para guru mentransmisikan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Fakulti Pendidikan a) Mengadakan program atau seminar pengukuhan dan peningkatan tentang teknologi pendidikan kepada bakal-bakal guru b) Mengadakan kursus/latihan dalaman kepada bakal-bakal guru yang kurang kemahiran dan pengalaman dalam menyediakan alat bantu mengajar c) Menyediakan sumber kewangan kepada guru pelatih agar mereka dapat menyediakan alat bantu mengajar dengan lebih menarik. i.menghasilkan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan Ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya penggunaan ABM kepada guru.guru dalam menyampaikan pelajaran kepada pelajar-pelajarnya. Di antara kepentingan ABM yang dapat disebutkan di sini adalah seperti berikut: i. Ia juga membantu interaksi sosial antara guru dan pelajarnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Adalah menjadi tanggugjawab guru untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin bagi membantu kefahaman pelajar-pelajarnya tentang konsep dan ilmu pelajaran yang hendak disampaikan. Walau bagaimanapun. Sememangnya ABM memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru termasuklah guru-guru teknikal. ii. Guru sepatutnya dapat menggunakan sebarang bahan yang ada dan sesuai dalam proses interaksinya dengan pelajar-pelajarnya. Kualiti sesuatu pelajaran yang memusatkan pelajar amat bergantung kepada keberkesanan guru memilih dan menggunakan ABM yang sesuai. sesebuah sekolah yang mempunyai Pusat Sumber yang dilengkapi ABM tidak dapat membantu pelajar dalam pembelajarannya jika gurunya tidak menggunakan bahan itu dalam pengajarannya. Di sekolah. Mengawal disiplin pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Pusat Sumber Sekolah merupakan tempat yang boleh menjadi rujukan kepada guru-guru dalam mendapatkan sumber pengajaran. Ianya memainkan peranan sebagai membantu tugas guru di dalam menerangkan isi pelajaran. Seseorang guru harus mahir mengenal pasti.

Jurnal Guru. M. (1981). 1992.Difusi dan Budaya ABM dalam pendidikan Sains dan Matematik: Satu Tinjauan Awal. Kertas Kerja dibentangkan pada seminar Pendidikan Sains dan Matematik. hlm. Ismail Abd. Audio – Visual Method in Teaching. 1994). 23 – 38. Jurnal Pendidikan. 2 – 4 Mei. November. Minat Matematik Bagi Murid-murid di Sebuah-Sekolah di Daerah Kulai. Johor. Psikologi Pembelajaran. Dayang Tiawa Awang Hamid (1996). Selangor. E. Majalah Widya. Mei (5) m. New York : Holt Rinehart and Winston. (1990). Hassan Abu Bakar. Harun Che Su. Aini Hassan (1993). Kemahiran Berfikir Dalam Matematik. 11 –15. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. di UTM. Habibah Alias dan Rahil Hj. Rahman Hj. Media teknologi dan pendidikan. Malaysia. Feb (1) m. Kuala Lumpur: Printing Sdn. Joseph Low Eng Guan.s. Mahyuddin. Hamid (1999). Pertalian Sikap Pelajar Dan Perkaitannya Dengan PencapaianAkademik. . (1980). Satu Tinjauan Untuk Melihat Keberkesanan Penggunaan Video / Kamera Dalam Mempelajari Sifir 1 hingga 9 Bagi Pelajar Di Sekolah Rendah Daerah Johor Bahru. UTM. Tesis Sarjana. Teknologi di bidang pendidikan. (1994).s. Adnan Khamis ( 1986 ). Universiti Putra Malaysia. 10 & 11. 22 – 34. Media Murah untuk pengajaran: Pemilihan dan penggunaan. Tinjauan alat dan bahan dalam pengajaran Bahasa Malaysia. Pendidikan Untuk Kreativiti: Sejauh manakah kita memahaminya? Jurnal Guru. 17-30. (1969). Bangi.Rujukan : Abd. 1990). Mohd Nawi Abd Rahman (1998). Fatimah Ali.39 Hassan Husin dan Zalilah Ibrahim (1992). Husin. Berita Matematiki Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Tesis Ijazah Sarjana Muda yang tidak diterbitkan. Bhd. Universiti Kebangsaan Malaysia. 1979. Kuala Lumpur: Adabi. (44.s. Kaedah Statistik. 22 – 26. Dale.

(1997). Tesis Sarjana Muda. Dahlan Mohd Ramli. Naim Hj. Pola Penggunaan Alat Bantu Mengajar oleh Guru Pelatih UTM Semasa Latihan Mengajar. Kuala Lumpur : Arenabuku Sdn.s. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Munirah Ghazali (2003).ppk. Najib Ghafar. Oemar Hamalik. Perak. Kajang: Masa Enterprise. Mei (4) Jurnal Guru m. L. Minat Tentukan Kecemerlangan Matematik (2001-2002). (1996). Rashidi Azizan & Abd.57 – 65. 270 –280. Alat Bantu Mengajar Matematik. Laporan Penyelidikan yang tidak diterbitkan. Pengajaran Dalam Bilik Darjah: Kaedah dan strategi. Mac: m. Satu kajian.Biratman (1996). (1992). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Razak Habib. Ren. Jurnal Wawasan.Kamal Basha Madarsha. Guru Yang Kreatif : Isu-Isu Teoririka Dan Aplikasi Praktik. Daerah Batu Pahat. Media Pendidikan Bandung: Penerbit Alumni. Johor:. Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn. Ahmad.my/arkib/a_berita/2002/11_01_02. et. Tesis Sarjana. Lim Chap Sam. Yong Karen. UTM. Bhd. 7 – 8 Dis. Kamaruddin Hj Husin. Video pendidikan: Tinjauan pendidikan Jarak Jauh Ciri dan Penilaian.htm. Omar bin Drahman. Leonard M. 1987. Mahat Ibrahim. . Mohd. UTM. Penggunaan ABM dalam Pengajaran Matematik di kalangan guru-guru Sek. Keberkesanan Penggunaan Alat dan Bahan Bantu Mengajar Peserta-peserta KPK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Satu Tinjauan. Persepsi Pelajar Diploma perguruan Malaysia Terhadap penggunaan Media Oleh Pensyarah Di Maktab Perguruan Batu Pahat. (1999). Kertas Kerja dibentangkan pada Bengkel Latihan Mengajar Antara Universiti Kali Keempat. 2010 daripada http://myschoolnet. Mohd. Bhd. (1997). Asas Penyelidikan Sains Sosial. Hubungan Peranan Ibu Bapa dan Kaedah Pengajaran Guru Dalam Mempengaruhi Minat Pelajar Dalam Pembelajaran Matematik. Bhd. Rohani Kasmani. Johor. (1997). Kuala Lumpur: Longman Sdn.S. UTM. (1986). (1987). Fatimah Salleh.(1982). Al.UTM. Norazila Ariff & Norazlina Yusop (2003). Pekan Nenas. Men Dato’ Mohd Yunos Sulaiman. Diperolehi Oktober4.s.kpm. Tinjauan mengenai persepsi pelajar terhadap penggunaan ABM dalam pengajaran Matematik di Sek. Tanajong Malim. Malaysia. (1994).

Mok Soon Sang (2008). Yusup Hashim (1997). Latihan ilmiah. Bhd. Panduan Latihan Mengajar. Jakarta : PT. Media Pengajaran Untuk Pendidikan Dan Latihan. Bhd. .Bhd. Slameto (1991). RINEKA CIPTA. Ipoh : Penerbitan Multimedia Sdn. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. Murid Dan Alam Belajar. (1991). Deawan Bahasa Dan Pustaka. Satu kajian mengenai perbezaan sikap dengan pencapaian dalam matapelajaran matematik moden antara pelajar jurusan sains dan sastera. Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kamarudin Hussin (1986). Bhd. Mok Soon Sang & Lee Shok Mee (1991). Mok Soon Sang. Mohd Majid Konting (1998). Bhd. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Pedadogi 2: Strategi Pengajaran dan Pengajaran Mikro.Tang Ching Tong (1992). Petaling Jaya : Logman Malaysia Sdn. Drs. UM. Yusup Hashim (1998). Pengajaran & Persediaan Mengajar. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Teknologi Pengajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->