¥L5U5 8LkkA1A "AkU ADALAn AkU

"
AvaL lnLl ť keluaran 3ť 14
º 3ť14 llrman Allah kepada Musať ƍAku AuALAP AkuŦƍ Laal flrmanŴnvať ƍ8ealnllah kaukaLakan
kepada orana lsrael lLuť AkuLAP Aku Lelah menauLus aku kepadamuŦ"
AvaL 8ersahuLan ť ?ohanes 8ť 21Ŵ29
Laau Þembukaan ť LS noŦ 273 ºAku Mau Pldup 8aal ?esusku"
Laau ÞenuLup ť LS noŦ279 ºÞemuda Sekallan"

(sebelum uoa kecll khoLbah) 1erlma kaslh kepada !emaaL Þadasuka vana Lelah men[adwalkan sava
unLuk berkhoLbah pada SabaL lnl sekallaus menuLup ranakalan Mlnaau Sembahvana pemuda vana
Lelah dllakukan selama saLu pekanŦ 1erlma kaslh kepada ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ (Laau Þu[lan dan CerlLa Anak kalau
Ada)ţ Marl klLa berdoa (uCA ÞLnuLk SL8LLuM ll8MAn)
żżmasuk flrmanŽŽ
Mlnaau Sembahvana Þelavanan Crana Muda 1ahun 2011 lnl berLema ºAkulah 1uhan" vana
dalam versl asllnva berLema ºl AM" 1he Wavţ 1he 1ruLh and 1he Llfe seperLl LercanLum dalam ?oh
14ť6ţ dlmana selama saLu pekan lnl klLa Lelah samaŴsama mempela[arl LenLana Þrlnslp ldenLlLas
Pldupţ prlnslpŴprlnslp lnl bukan hanva unLuk pemlmplnŴpemlmpln orana muda seperLl vana
dlLu[ukan dalam 8uku Mlnaau Sembahvana lnlţ LeLapl lnl unLuk klLa semua umaLŴumaL 1uhan vana
Lerus bela[ar akan flrman 1uhanŦ
klLa Lelah samaŴsama melewaLl pela[aran darl keLu[uh pernvaLaan ºAku Adalah" vana
dlcaLaL ?ohanes seperLl vana dlucapkan ?esusť Akulah 1erana uunla" (?oh 8ť12)Ť Akulah ÞlnLu
Cerbana unLuk dombaŴdomba (?oh 10ť9)Ť Akulah 8oLl Pldup (?oh 6ť31) Ť Akulah Cembala vana 8alk
(?oh 10ť11ţ14)Ť Akulah !alanţ kebenaran dan hldup (?oh 14ť6) Ť Akulah Þokok Anaaur vana 8enar
(?oh 13ť1ţ3)Ť Akulah kebanaklLan dan Pldup (?oh 11ť23)Ť dan sebaaal penuLup pela[aran klLa lnlţ sesl
Lerakhlr pada hrl lnl klLa akan mellhaL leblh dekaL kepada ºAku adalah Aku"
uarl mana asal pernvaLaan lnl? uan apa maksud darl pernvaLaan lnl?
Marl klLa 8uka klLab keluaran 3ť14Ŵ13ţ marl klLa buka dan baca avaL LersebuL
Jť14 lltmoo Allob kepoJo Mosoť ƍAku AuAlAn AkuŦƍ lool fltmooŴNvoť ƍ8eolollob kookotokoo
kepoJo otooo lstoel ltoť AkulAn Aku telob meoootos oko kepoJomoŦƍ
Jť15 5eloojotovo betfltmoolob Allob kepoJo Mosoť ƍ8eolollob kookotokoo kepoJo otooo lstoelť
1unANţ Allob oeoek movooomoţ Allob Abtobomţ Allob lsbok Joo Allob )okobţ telob meoootos oko
kepoJomoť ltolob oomoŴko ootok selomoŴlomoovo Joo ltolob sebotooŴko totooŴtemotoo

Marl klLa lnaaLţ cerlLa LenLana apa lnl?
(SedlklL menauLarakan LenLana cerlLa Musa berkalLan denaan avaL LersebuL)
Musa berplklr bahwa kehldupan LenLana kepemlmplnan vana Lelah dla Lerlma dl Meslr
keLllka mudanva Lelah hllanaţ seLalah selama 40 Lahun men[adl aembalaţ munakln kondlsl Musa saaL
lLu sudah nvaman (LenLana MuSAŴllhaL Lullsan roh nubuaL)Ŧ Sekaranaţ kehldupannva menahadapl
svpk LlbaŴLlbaţ Musa menolak karena merasa kurana berpenaalamanţ sullL berblcara dllŦ 8aaalmana
[lka orana Ŷorasna lsrael lLu berLanva menaenal Slapa vana menauLusnva? uan 1uhan men[awab
ºAku adalah Aku" sebuah pernvaLaan vana munakln akan memblnaunakan oranaŴorana vana
mendenaarnvaţ namun leblh dalam laal darl [awaban vana sebenarnvaţ Lerkadana klLa umaL
Manusla serlna Lldak Lahu slapa dlrlnva sebenarnvaţ LeLapl Allahţberlalnan denaan hal lnlţ ula adalah
Slapa ula sebenarnvaŦŦ dan leblh mendalam LenLana lnlţ

Selaln Lu[uh kall dalam klLab ?ohanesţ vesus menaunakan ucapan ºAku Adalah
sebaaal sebuah prlnslp ldenLlflkasl slapa Allahţ dalam ln[ll ?ohanes pasal 8 bahwa ula beberapa kall
menaaunakan nama vana sama darl Allah unLuk dlrlnva sendlrlŦ klLa akan samaŴsama mellhaL hal
menaenal prlnslp ldenLlflkasl LersebuLŦ
O ?ana perLama dalam baalan perLama dalam ln[ll ?ohanes Þasal kedelapanţ dlslnl klLa mellhaL
sebuah cerlLa LenLana perempuan vana LerLanaka dl dalam perzlnahanţ dan LepaL seLelah
?esus menaampunlnvaţ ula membuaL pernvaLaanţ ºAkulah 1erana dunla"Ŧ Þada LlLlk lnlţ para
pemlmpln ?ahudl mulal berdebaL denaan ulaţ Slapakah ?esus lnl sebenarnva? ula plklr slapa
ula sesunaauhnva? uan apakah ula berkaLa benar?aLau sudah alla? !lka ula berbohonaţ
LenLu ula sedana menaancam kehldupannva sendlrlŦ CanLlnva menverahţ ?esus semakln
Leaas dalam pernvaLaannvaŦ ?esus menaklalm dlrlnva sebaaal haklm dan buka hanva
lLuţmelalnkan unLuk selalu menahaklml denaan benarŦ
O Þada avaL 24ţ klLa llhaL avaLnva ŦŦŦŦ(?oh 8ť24)
8ť24 karena lLu Ladl Aku berkaLa kepadamuţ bahwa kamu akan maLl dalam dosamuŤ sebab
[lkalau kamu Lldak percavaţ bahwa Akulah ulaţ kamu akan maLl dalam dosamuŦƍ
ºAkulah ula" ŦŦ ulslnl ?esus bukan sa[a menaklalm dlrlnva sendlrlţ LeLapl ula sedana
menaaLakan kepada mereka bahwa [lka mereka Lldak percavaţ ºmereka akan maLl dalam
dosaŴdosa mereka" vana berarLlţ maLl dalam kemaLlan vana kedua Ŷ arLlnva maLl unLuk
selamanva! uapaLkah klLa mellhaL bahwa [lka klLa Lldak percava bahwa ula adalah Allah vana
Lelah daLana kedalam dunla sebaaal manusla??
O ul dalam avaL 28ţ (8ť28 Maka kaLa ?esusť ƍApablla kamu Lelah menlnaalkan Anak Manuslaţ
barulah kamu Lahuţ bahwa Akulah ulaţ dan bahwa Aku Lldak berbuaL apaŴapa darl dlrlŴku
sendlrlţ LeLapl Aku berblcara LenLana halŴhalţ sebaaalmana dla[arkan 8apa kepadaŴku ) dlslnl
?esus berkaLa kepada mereka bahwa keLlka mereka menlnaalkan ula Ŷkapankah lLu?
Þenvallban bukan?_ mereka akan menaeLahul slapa ula sebenarnva keLlka ula berkaLa slapa
ula sesunaauhnvaŦŦ
O ualam avaL 36ţ dlslnl ?esus
8:56 Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah melihatnya dan ia
bersukacita."
Mendenaar lLu oranaŴorana mencemooh ulaţ dan dlavaL 39ţ sebuah respon vana lumrahţ
baaalmana klLa bavanakan?? Þada saaL lLu mereka hanva hanva memlllkl dua buah plllhanţ
percava kedapanva aLau membunuh ula sebaaal seorana penahu[aLţ apa vana mereka plllh?
1apl mereka 1ldak berhasll membunuh ula pada harl lLuţ

ualam ?oh 14Ŵ16ţ ula Lelah men[elaskan LenLana perkaraŴperkara kepada murldŴmurldnva bahwa
ula lnalnahar mereka menaeLahul kemana ula akan peral ţ pasal 17 adalah merupakan doaŴnva vana
panana unLuk semua penalkuLnvaţ dl seluruh dunla dan sepan[ana masaŦŦŦ pasal 18 lnl merupakan
malam Lerakhlr darl kehldupan ?esus dl aLas dunlaŦŦ
1empaL laln dlmana ula LercaLaL menaaunakan nama Allah dlLemukan dalam Markus 14ť62ţ lnl
adalah baalan darl penaadllannvaŦ ula berdlrl denaan Lenanaţ menolak men[awab sampal kavafas
berLanva (avaL 61Ŵ avaL 62 baca)
14ť61 1eLapl la LeLap dlam dan Lldak men[awab apaŴapaŦ lmam 8esar lLu berLanva kepadaŴnva sekall
laalţ kaLanvať ƍApakah Lnakau Meslasţ Anak darl ?ana 1erpu[l?ƍ
14ť62 !awab ?esusť ƍAkulah ulaţ dan kamu akan mellhaL Anak Manusla duduk dl sebelah kanan ?ana
Mahakuasa dan daLana dl LenaahŴLenaah awanŴawan dl lanalLŦƍ

SaLu hal [elasŦ Sepan[ana hldupnva dan nhususnva seLelah wakLu vana lama darl doanvaţ sama
seperLl vana Lelah ula alaml dl 1aman aeLsemanlţ ?esus Lahu denaan [elas slapa ulaŦula Lelah
membuaL plllhan vana konslsLen denaan ldenLlLasnva dan ula mena[ldupkannva denaan [elas dan
denaan [u[ur dan secara Lransparan menun[ukan dlapa ula sesunaauhnvaŦ Mereka vana menuduh
ula pada saaL penaadllan lLu adalah benar bahwa ula menveLarakan dlrlŴnva denaan AllahŦ
ula Lelh daLana unLuk dua Lu[uanŦ ula daLana unLuk men[elasan konsep manusla vana salah LenLana
slapa Allah lLu da menun[ukkan kepada meraka bahwa ula adalah Seorana Allah vana penuh denaan
kaslh dan belas kaslhan dab ula Lealha daLana unLuk membuaLnva munakln unLuk semua orana vana
mau men[adl anakŴanak Allah dan bela[ar unLuk men[adl slapa mereka sebenarnvaŦ
keLlka klLa ºmaLl seLlap harl" sama seperLl vana dlkaLakan oelh paulusţd enaan seLlap harl membuaL
plllhan unLuk men[adl orana vana Allah mau supava klLa men[adlţ klLa sedanamaLl dl dalam dlrl klLa
sendlrlţ dlrl vana lamaţ dosa vana lama dan dlubahkan kemball kedalamdlrl vana baruţ [alan vana
baru darl kaslh dan Lerana darl 8oh vana Lonaaal du dalam klLaŦ

SeLlap harl selam saLu pekan lnlţ klLa bela[ar LenLana slapa dla seperLl vana vesus Lelah kaLakan slapa
ulaţ dan baaalmana ula Lahu dan hldup olehnvaŦ SeLlap harl klLa dapaL menambahkan caraŴcara
dalam mana klLa memanLulkan kenvaLaan dl dalam ldenLlLas klLa sendlrlŦ Marl klLa kemball kepada
caraŴcara lLu dan memberlkan sedlklr pemlklran LenLananvaŦŦ
1Ŧ (malam perLama klLa bela[ar) Cleh karena ?esus adalah Lerana uunlaţ aku men[adl sebuah
lllln vana meneranal [alan orana laln unLuk daLana kepadanva (pen[elasan)
2Ŧ Cleh karena ?esus adalah plnLukuţ aku dapaL men[adl seorana pen[aaa plnLuţ vana
menvambuL orana laln kedalam keluaraa Allah
3Ŧ Cleh karena ?esus adalah roLl hldupţ aku dapaL men[adl sebuLlr aandumţ memeberlkan
dlrlku sendlrl unLuk memberl makan orana laln denaan llrmannva
4Ŧ Cleh karena ?esus adalah aembalakuţ aku dapaL men[adl seekor domba vana menablkuLl
denaan seLlaţ dan [uaa seorana wakll aembalaţ vana menolona unLuk memellhara dombaŴ
domba vana laln
3Ŧ Cleh karena ?esus adalah [alanţ kebenaran dan Pldupţ aku dapaL ber[alan dl dalam [alannvaţ
berpeaana Leauh kepada kebenarannva dan membaalkan hldup vana berkellmpahan
denaan mereka vana ada dl sekellllna aku
6Ŧ Cleh karena ?esus adalah pokok anaaur vana benarţ aku dapaL men[adls sebuah carana vana
berbuah banvakţ LeLap mendapaL makanan darl ula dan memullakan Allah denaan berbuah
banvak
7Ŧ Cleh karena ?esus adalah kebanaklLan dan Pldupţ aku daaL bersukaclLa dl dalam kebaruan
hldupnva sekareana dan percava kepadanva akan hldup vana kekal
8Ŧ Cleh karena ?esus adalah Aku AuALAP Akuţ dulu sekarana dan selamanvaţ oleh karen ula
Lelah menahldupkan saLu kehldupan Lenakap dl aLas dunla lnlţ aku dapaL men[adl pelavanŴ
nva vana sempurna dan lenakap dl dalam ulaŦ