ARTI ADIL DALAM ISLAM Adil sering diartikan sebagai sikap moderat, obyektif terhadap orang lain dalam

memberikan hukum, sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain., tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangi. Seperti yang dijelaskan Al Qur’an dalam surah Ar Rahman/55:7-9 “ Dan Allah telah meninggikan langit-langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) suapaya kamu jangan melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”

DISTRIBUSI KEADILAN Islam mewajibkan ummatnya berlaku adil dalam semua urusan. Al Qur’an mendistribusikan kewajiban sikap adil dalam beberapa hal seperti : 1. Menetapkan hukum “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” QS.4:58 2. Memberikan hak orang lain. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan..” QS. 16:90 3. Dalam berbicara “Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu.”QS. 6:152 4. Dalam kesaksian “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatnu. QS. 4:135 5. Dalam pencatatan hutang piutang “Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..”QS 2:282 6. Dalam Mendamaikan perselisihan “…maka damaikan antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah..”QS. 49:9 7. Menghadapi orang yang tidak disukai

Pemberian balasan “…dan barang siapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja. 2. maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. 5. Dsb.w. yaitu : 1.(QS. Saat duduk di hadapannya. 3. minimal empat macam berikut ini: . Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.[7] َِ Dan bisa diartikan Ridho/rela adalah nuansa hati kita dalam merespon semua pemberian-NYA yang setiap saat selalu ita rasakan.w. berupa ketentuan yang diberikan kepada manusia. suka. Menghadapkan wajah kepadanya.QS. Mendengarkan pembicaraannya.[6] Ridha (‫ ) رضى‬menurut kamus al-Munawwir artinya senang.“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu pada suatu kaum. Imam As Syafi’iy menegaskan kepada para qadli (hakim) agar bersikap adil dalam lima hal terhadap dua orang yang berselisih. baik berupa peraturan ( hukum ) atau pun qada’ atau sesuatu ketentuan dari Allah s.t. Al-Maidah:119) Jadi ridho adalah perilaku terpuji menerima dengan senang apa yang telah diberikan Allah kepadanya.t. Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa Allah SWT ridho terhadap kebaikan hambanya. 5:8 8. 5:95 9. suka. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. 4. Kata Ridho berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata rodiya yang berarti senang. rela. Allah ridha terhadapNya[10] Itulah keberuntungan yang paling besar".[8] Pengertian ridha juga ialah menerima dengan senang segala apa yang diberikan oleh Allah s. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. ×M»¨Yy_ “Ì ヘ øgrB `ÏB $ygÏFøtrB ã ヘ»yg÷RF{$# tûïÏ$Î#»yz !$pkŽÏù #Y‰t/r& 4 zÓÅ̧‘ ª!$# öNåk÷]tã (#qàÊu‘ur çm÷Ztã 4 y7Ï9ºsŒ ã—öqxÿø9$# ãLìÏàyèø9$# ÇÊÊÒÈ Artinya:”Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Ketika masuk pintu. mereka kekal di dalamnya selamalamanya. Memutuskan hukum.[9] Allah swt berfirman: tA$s% ª!$# #x‹»yd ãPöqtƒ ßìxÿZtƒ tûüÏ%ω»¢Á9$# öNßgè%ô‰Ï¹ 4 öNçlm. menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu …QS. Ridho merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh manusia. rela. 10. alam kehidupan seserorang ada beberapa hal yang harus menampilkan sikap ridha.

Ridha terhadap taqdir Allah. Ulil Amri artinya orang-orang yang diberi kewenangan. Luqman (31) ayat 14. 1. Ulama dengan fatwa dan nasehatnya sedangkan umara dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. dan murka Allah tergantung murka orang tua”. sedangkan sabar adalah keharusan dan kemestian yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. 1. Ridha terhadap perintah orang tua merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah swt. c. sekalipun menyakitkan dan mengharap akan segera berlalunya musibah. Termasuk dalam ridha terhadap peraturan dan undang-undang negara adalah ridha terhadap peraturan sekolah. karena dengan demikian akan menjamin keteraturan dan ketertiban sosial. Dan menjadikan ridha sendiri sebagai penawarnya. 1. orang tua.S. sehingga untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. 1. ia mendapat murka Allah karena ibunya tersinggung ketika ia tidak menghiraukan panggilan ibunya. dapat diartikan sebagai pernyataan ridha terhadap semua nilai dan syari’ah Islam. Ridha terhadap perintah dan larangan Allah Artinya ridha untuk mentaati Allah dan Rasulnya. anNisa:59. 1. walaupun beliau ahli ibadah. Ingatlah kisah Juraij. Begitulah tingginya nilai ridha orang tua dalam kehidupan kita. guru dan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebab didalam hatinya selalu tertanam sangkaan baik (Husnuzan) terhadap sang Khaliq bagi orang yang ridha ujian adalah pembangkit semangat untuk semakin dekat kepada Allah. sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q. Dalil tentang Ridho . mempersyaratkan adanya keridhaan orang tua. 3. Ridha terhadap peraturan dan undang-undang Negara Mentaati peraturan yang belaku merupakan bagian dari ajaran Islam dan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah swt. Ada dua sikap utama bagi seseorang ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan yaitu ridha dan sabar. dan semakin mengasyikkan dirinya untuk bermusyahadah kepada Allah. Pada hakekatnya seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. sebagaiman perintah Allah dalam Q.S. Ridha merupakan keutamaan yang dianjurkan. karena dengan sikap demikian. 4. Bahkan Rasulullah bersabda : “Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Perbedaan antara sabar dan ridha adalah sabar merupakan perilaku menahan nafsu dan mengekangnya dari kebencian.1. Ridha terhadap perintah orang tua. karena keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. berarti membantu diri sendiri. Dengan demikian mempersiapkan diri menjadi kader bangsa yang tangguh. Sedangkan ridha adalah kelapangan jiwa dalam menerima taqdir Allah swt. seperti ulama dan umara (Ulama dan pemerintah).

anggap saja itu adalah cobaan yang Allah berikan  Mentaati perintah orang tua sekecil apapun  Mentaati peraturan yang diatur oleh pemerintah demi kemashalatan masyarakatnya  Menerima semua nikmat yang Allah berikan • Rela berkorban . Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. sesungguhnya Allah swt.öqs9ur óOßg¯Rr& (#qàÊu‘ !$tB ÞOßg9s?#uä ª!$# ¼ã&è!qß™u‘ur (#qä9$s%ur $uZç6ó¡ym ª!$# $oYŠÏ?÷sã‹y™ ª!$# `ÏB ¾Ï&Î#ôÒsù ÿ¼ã&è!qß™u‘ur !$¯RÎ) ’n<Î) «!$# šcqç6Ïîºu‘ ÇÎÒÈ Artinya:”Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka. dan terhapus amalnya”. At-Taubah:59) 1. maka Ali bertanya . 1. • Adil o o o o Menjauhi dari sikap egois ketika menentukan dua perkara Mendahulukan kebaikan daripada kejelekan orang Bersikap objktif jiak melihat dua perkara yang berbeda Ridho  Apabila tertimpa musibah. hingga ulama salaf mengatakan. Ali terdiam haru. kemudian berkata. Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya.(QS. Ady menjawab . ridho. “Mengapa engkau tampak bersedih hati ?”. dalam situasi apapun. Δ Dalam riwayat dikisahkan sebagai berikut . Maka Abu Darda’ berkata kepada mereka. Keluarga itu ridha dan tabah serta memuji Allah swt. “Wahai Ady. “Bagaimana aku tidak bersedih hati. melihat Ady bin Hatim bermuram durja. Cara menumbuhkan perilaku adil. maka taqdir itu tetap berlaku atasnya dan dia mendapatkan pahalaNya. “Engkau benar. pernah melayat pada sebuah keluarga. Begitu tingginya keutamaan ridha. dua orang anakku terbunuh dan mataku tercongkel dalam pertempuran”. pada suatu hari Ali bin Abi Thalib r. maka dia senang jika taqdirnya itu diterima dengan rela atau ridha. barang siapa ridha terhadap taqdir Allah swt. Contoh Perilaku Ridho Δ Dalam suatu kisah Abu Darda’. dan barang siapa tidak ridha terhadap taqdirNya maka hal itupun tetap berlaku atasnya. dan berkata: “Cukuplah Allah bagi kami. tidak akan tampak di akhirat derajat yang tertinggi daripada orang-orang yang senantiasa ridha kepada Allah swt. yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia.” (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). d.a. apabila memutuskan suatu perkara.

hedonis dan matrialistis. Suka memberikan contoh dan pembinaan yang baik kepada sesama. jangan membiarkan persengkataan atau perselisihan itu berlarut-larut. Dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT 3. Para umat tidak boleh berdiam diri asal badan sendiri selamat. Allah melarang kita saling membelakangi. suka mencari kesalahan . bangsa dan negara. golongan dengan golongan atau dengan seseorang secara nyata. aman dan nyaman. bangsa dan negara selain dari kepentingan pribadi. yakni masing-masing hendakalah bertakwa. ridho. Dapat menenangkan pikiran atau batin 2. Menciptakan suasana damai dengan masyarakat Pengertian Persatuan Pengertian Persatuan ialah ikatan yang terjadi antara dua orang lebih yang mereka melakukan tidak yang sama dalam hal terjadinya peristiwa tertentu. beberapa hikmah dari ketiga perilaku terpuji di atas adalah: 1. tetapi juga memberi petunjuk bagaimana menyusun suatu masyarakat agar tiap-tiap anggotanya dapat hidup rukun. Menjauhi sifat angkuh. Dari penjelasan ayat diatas diperoleh kesimpulan bahwa usaha umat Islam terutama para pemuka (ulama/hakim/pejabat) supaya memperbaiki hubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain atau kelompok. masyarakat. kita mesti berbuat. Setiap muslim wajib berusaha membangun kukuhnya persatuan dan kesatuan demi tegaknya agama. egois. dan menghidupkan tali persaudaraan antara orang-orang yang bersengketa itu. Bila seseorang suatu bangsa maka rakyatnya akan bersatu membela bangssanya. Perilaku terpuji bagi setiap individu muslim haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Gemar memberikan pertolongan kepada sesama Penyantun dan penyayang terhadap orang lain atau lingkungan. Hal itu dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan bersama dengan cara yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut ketentuan Allah SWT. Agama islan adalah agama yang smepurna ajaranajarannya. berusaha menghilangkan persengketaan.o o o o o Selalu peduli dan memperhatikan kepentingan umum.[13] 6) Hikmah Hikmah perilaku adil. bukan hanya membimnbing manusia mengenal tuhan dan tata cara beribadah kepadanya.

Dengan begitu. memperbaiki hubungan sesama muslim. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Unsur penting perekat persatuan dan kesatuan umat ialah takwa. Terjadinya perbedaan pendapat. Maka penyelesaian dengan jalan kekerasan. baik perorangan maupun kelompok adalah hal yang wajar. yang ini saya menolongnya karena teraniaya.a) Hadis tersebut memberi penjelasan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan itu mutlak diperlukan. hasud. tolong menolong. Selanjutnya dalam usaha memperjuangkan kebajikan dan amal. Saya bertanya. hendaklah segera dibentuk juru damai. baik dari guru maupun pemuka masyarakat agar masalah yang timbul tidak berlarut-larut. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis yang artinya : “Tolonglah saudaramu dalam keadaan menganiaya atau dianiaya. Bagaimana caranya menolong yang zalim?. karena dapat merusak keikhlasan beramal.orang lain. kemudian oleh Allah dengan firmannya. iri dan dengki lebih-lebih berbuat aniaya yang dapat menimbulkan perselisihan diantara sesama. Hal yang demikian pernah menghinggapi sebagian sahabat nabi seusai perang badar. Perlu disadari bahwa mereka yang terlibat perselisihan pada umumnya adalah teman kita sendiri. Wahai Rasululah. jelas hanya akan merugikan diri dan bangsa kita sendiri. PENGERTIAN . oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Lebih-lebih para anak muda yang sedang mencari jati dirinya. masih sebangsa dan sering pula malah seiman.” (QS Al Anfal :1) Ayat diatas memberi dorongan kepada kaum muslimin agar siap memikul tanggung jawab berat melaksanakan dakwah islamiyah secara terpadu. janganlah merasa bahwa diri dan kelompoknyalah yang pantas memperoleh bagian dan fasilitas yang lebih dari yang lain. Dengan kondisi yang demikian. Lihat Al-Qur’an online di google Aritnya : “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. saling melengkapi sesuai dengan kemampuan disiplin ilmu yang dikuasainya. Sikap demikian amat berbahaya jika bersemayam di dada seorang muslim. Engkau harus melarangnya dari kezaliman itulah cara menolongnya. hal-hal yang menyebabkan terjadinya persengketaan hendaknya dihindari.” (HR Anas r. bantu mambantu dengan manaati Allah dan rasulnya disetiap keadaan. dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. persaingan anatar individu atau kelompok sulit dihindari sehingga tidak jarang berakhir dengan baku hantam. karena setiap pribadi memang dianugrahi oelh Allah kemampuan berkreasi dan penalaran yang berbeda-beda.

tetapi hendaklah kembali kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Pada saat itu rasul dan kaum muslim hidup berdampingan dengan masyarakat Madinah yang berbeda agama (Yahudi dan Nasrani). Kristen Protestan. . Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Rukun dalam arti adjektiva adalah baik atau damai.. Pengertian Kerukunan Menurut Islam Kerukunan dalam Islam diberi istilah “tasamuh ” atau toleransi. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai. kerukunan sosial kemasyarakatan telah ditampakkan pada masyarakat Madinah. B. walaupun berbeda agama. tidak bertengkar. Setiap umat beragama di beri kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaan masing-masing. Dan tiada (pula) kamu menyembah Tuhanyang aku sembah. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota masyarakat (muslim) tidak perlu menimbulkan perpecahan umat. Kerukunan hidup di Indonesia tidak termasuk aqidah atau keimanan menurut ajaran agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. yaitu Islam. Konflik yang terjadi kemudian disebabkan adanya penghianatan dari orang bukan Islam (Yahudi) yang melakukan persekongkolan untuk menghancurkan umat Islam. Sehingga yang di maksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan. Katolik. karena aqidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. dalam Surat Al-Kafirun ( 109) ayat 1 – 6 sebagai berikut: Artinya : “Katakanlah. meskipun dalam pergaulan sosial dan kemasyarakatan Islam sangat menekankan prinsip toleransi atau kerukunan antar umat beragama. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”. Sikap sinkritisme dalam agama yang menganggap bahwa semua agama adalah benar tidak sesuai dan tidak relevan dengan keimanan seseorang muslim dan tidak relevan dengan pemikiran yang logis. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia adalah program pemerintah sesuai dengan GBHN tahun 1999 dan Propenas 2000 tentang sasaran pembangunan bidang agama. seperti rukun Islam. Dalam bidang aqidah atau keimanan seorang muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satusatunya agama dan keyakinan yang dianutnya sesuai dengan firman Allah SWT. bukan dalam bidang aqidah Islamiyah (keimanan).“Rukun” dari Bahasa Arab “ruknun” artinya asas-asas atau dasar. “Hai orangorang kafir! “. Dan kamu bukanlah penyembah Tuhanyang aku sembah. Hindu dan Budha. Dan aku bukan penyembah apayang biasa kamu sembah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful