Nama :mustaghfiroh Kelas :x-4 No.

abs:22

Tembung ‘parikan’ ana gandheng cenenge karo tembung ‘pari’. Ing basa Melayu ana rumpakan kanga ran ‘pantun’. Racikan lan paugerane memper utawa meh padha karo rumpakan kang kasebut ‘pantun’. Ing rumpakan pantun ana gatra sampiran, yaiku gatra kapisan lan kapindho. Isi kandhutaning rumpakan tinemu ing gatra katelu lan kapapat. Rumpakan kang diarani Parikan ngemu paugeran kaya Pantun ing basa Melayu. Kanthi ringkes, parikan iku ngemu paugeran: a. parikan sapada kadaden saka patang gatra b. purwakanthine a b a b c. gatra kapisan lan kapindho minangka sampiran, gatra katelu lan kapat isining parikan

Omah gendheng tak saponane abot entheng tak lakonane Walang abang menclok ning kara, walang biru walange putih bujang maneh ora ngluyura, sing wis nduwe putu wae ra tau mulih Andheng-andheng ana pilingan aja dipandeng mundhak kelingan Walang ireng mabur mbrengengeng, walang ireng dawa suthange

Bumbune merica ketumbar Lamun sabar bisa lejar sarta bingar : Ngisor gendheng saponana Nata watu jejer sanga Abot entheng lakonana Golek ngelmu nganti purna . golekana endi omahe Bisa nggambang ora bisa nyuling bisa nyawang ora bisa nyandhing Mikul suket dientul-entul senenge banget nanging ora bisa kumpul Gedheg manggar.yen dha seneng aja mung mandeng.