KELOMPOK 6

Aby Haryono Bela Harasemesta Putri Cendy Adam Caesar Ramandha Fajri Fadhillah Syarifah Nurul Afiah - 1006756370 - 1006661462 - 1006687253 - 1006761471 - 1006761540 - 1006661922

PENGERTIAN AQIDAH
‡ Aqidah berarti ikatan, sangkutan ‡ Makna aqidah adalah iman, keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama islam

AQIDAH ‡ Akidah menuntut manusia agar segala perbuatan yang dilakukan manusia hanya untuk Allah SWT. Aqidah ini menjelma kedalam Tauhid yang merupakan dasar dari dienul Islam . ‡ Didalam ilmu Ideologi.

Konstruksi Aqidah ‡ Konstruksi aqidah sangat identik dengan rukun iman. yaitu : ± Iman Kepada Allah ± Iman Kepada Malaikat ± Iman Kepada Rasul ± Iman Kepada Kitab Allah ± Iman Kepada Hari Kiamat ± Iman Kepada Qadha Dan Qadhar .

Al-Qalam (68) ayat 4 . watak yang dimiliki seseorang yang dijadikan sebagai karakter dalam pribadinya.Syuµara¶ (26) ayat 2. .Khuluq : adab (budi pekerti).ASAL KATA AKHLAK . tingkah laku. sikap. .Makna khuluq dalam Al-Quran : agama (dîn) dan kebiasaan (µâdah). Al.Akhlaq (akhlak) adalah bentuk jamak dari khulq atau khuluq. Di Al-Quran dalam surat : 1.

dimana akhlak yang baik.PENGERTIAN AKHLAK Sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia) . Maka sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama. . Tetapi manakala ia melahirkan suatu tindakan yang jahat. maka dinamakan akhlak yang buruk.

.HAKEKAT AKHLAK Kedudukan akhlak yang dari dalam diri seseorang yang mana berasal dari lahiriah (perilaku yang berbasis dari hati nurani).

AKHLAK KEPADA : ± Tuhan ± Manusia lain ± Benda / lingkungan .

PERANAN AKHLAK DALAM MEMBENTUK PERILAKU ± memegang peranan dalam hidup ± akhlak membedakan manusia dengan hewan ± menghindarkan dari sifat zalim ± yang punya akhlak buruk senang maksiat ± manusia yang mempunyai akhlak mulia dapat menjaga kemuliaan. mengalahkan nafsu syahwat .

tetangga. Akhlak terhadap Rasul.RUANG LINGKUP AKHLAK a. bahkan bumi dan air serta udara yang ada disekitar kita. keluarga. . hewan. Akhlak terhadap Manusia yaitu diri sendiri. Akhlak terhadap Lingkungan sekitar (Alam) yaitu : tumbuh-tumbuhan. c. Akhlak terhadap Khalik. Tuhan Maha Pencipta (Allah SWT) b. dan masyarakat d.

Akhlaak yang dilakukan dengan menegakkan kalimat Allah misalnya : Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak tanpa ada unsur sandiwara. . c.NILAI-NILAI AKHLAK a. e. Akhlak tanpa paksaan. b. Akhlak yang dilakukan tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu dalam melakukan perbuatan melainkan secara langsung yang timbul dari hati nuraninya. Akhlak yang sudah menjadi kepribadian seseorang yang tertanam dalam jiwa seseorang. d.

± mengaktifkan pemerintah untuk membentengi masyarakat dari kemaksiatan .UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKHLAK ± membentengi diri dengan berpegang teguh pada syariat Islam ± adanya pendidikan agama ± menjaga daya tahan lingkungan masyarakat dari berbagai arus pengrusakan dan penyesatan.

PERANAN AKHLAK DALAM MEMBATASI PERILAKU ± akhlak bisa membentuk kepribadian manusia ± manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk .

DEHUMANISASI / DEGRADASI MORAL Khususnya di kalangan remaja. antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut : ± peranan orang tua kurang (dalam hal agama) ± faktor lingkungan ± pencarian jati diri .

UPAYA MENINGKATKAN IBADAH ‡ Ibadah adalah suruhan dari Allah SWT ‡ senantiasa merasa bahwa diri ini penuh diliputi dengan dosa dan noda ‡ melihat orang lain dengan pandangan banyak amal ‡ jangan menganggap ibadah yang kecilkecil itu remeh ‡ belajar ilmu agama lebih banyak lagi .

manusia dengan tuhan. manusia dengan alam .PENGERTIAN SYARIAH ‡ Syari¶ah mencakup aspek yang mengutamakan lahir yang tidak bisa dipisahkan dengan aqidah dan akhlak. ‡ Syari¶ah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.

PERBEDAAN SYARIAH DAN FIQIH SYARIAH : ‡ Terdapat dalam al-quran dan hadist ‡ Fundamental & luas ‡ Hanya satu ‡ Menunjukan kesatuan ‡ Kebenarannya mutlak ‡ Berlaku sampai akhir zaman .

ijtihad ‡ Instrumental dan terbatas ‡ Ada beberapa aliran ‡ Keberagaman pemahaman islam ‡ Relatif kebenerannya ‡ Temporal .FIQIH : ‡ Pemahaman ahli tentang al-quran dan hadis(akal manusia.

RUANG LINGKUP SYARIAH IBADAH : ‡ Ibadah ‡ Hubungan langsung dengan ALLAH ‡ Sifatnya tertutup ‡ Kaidah asal. dilarang adanya pembaharuan .

MUAMALAH : ‡ Kaidah asal jaiz/mubah yaitu semua perbuatan dilarang kecuali yang ada di alquran dan hadis .