KELOMPOK 6

Aby Haryono Bela Harasemesta Putri Cendy Adam Caesar Ramandha Fajri Fadhillah Syarifah Nurul Afiah - 1006756370 - 1006661462 - 1006687253 - 1006761471 - 1006761540 - 1006661922

PENGERTIAN AQIDAH
‡ Aqidah berarti ikatan, sangkutan ‡ Makna aqidah adalah iman, keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama islam

Aqidah ini menjelma kedalam Tauhid yang merupakan dasar dari dienul Islam .AQIDAH ‡ Akidah menuntut manusia agar segala perbuatan yang dilakukan manusia hanya untuk Allah SWT. ‡ Didalam ilmu Ideologi.

yaitu : ± Iman Kepada Allah ± Iman Kepada Malaikat ± Iman Kepada Rasul ± Iman Kepada Kitab Allah ± Iman Kepada Hari Kiamat ± Iman Kepada Qadha Dan Qadhar .Konstruksi Aqidah ‡ Konstruksi aqidah sangat identik dengan rukun iman.

Makna khuluq dalam Al-Quran : agama (dîn) dan kebiasaan (µâdah).ASAL KATA AKHLAK .Syuµara¶ (26) ayat 2. tingkah laku. Di Al-Quran dalam surat : 1. . watak yang dimiliki seseorang yang dijadikan sebagai karakter dalam pribadinya. Al-Qalam (68) ayat 4 . .Akhlaq (akhlak) adalah bentuk jamak dari khulq atau khuluq. sikap.Khuluq : adab (budi pekerti). Al.

PENGERTIAN AKHLAK Sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia) . maka dinamakan akhlak yang buruk. Tetapi manakala ia melahirkan suatu tindakan yang jahat. Maka sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama. . dimana akhlak yang baik.

HAKEKAT AKHLAK Kedudukan akhlak yang dari dalam diri seseorang yang mana berasal dari lahiriah (perilaku yang berbasis dari hati nurani). .

AKHLAK KEPADA : ± Tuhan ± Manusia lain ± Benda / lingkungan .

PERANAN AKHLAK DALAM MEMBENTUK PERILAKU ± memegang peranan dalam hidup ± akhlak membedakan manusia dengan hewan ± menghindarkan dari sifat zalim ± yang punya akhlak buruk senang maksiat ± manusia yang mempunyai akhlak mulia dapat menjaga kemuliaan. mengalahkan nafsu syahwat .

Tuhan Maha Pencipta (Allah SWT) b. hewan. bahkan bumi dan air serta udara yang ada disekitar kita. keluarga.RUANG LINGKUP AKHLAK a. Akhlak terhadap Lingkungan sekitar (Alam) yaitu : tumbuh-tumbuhan. . c. dan masyarakat d. Akhlak terhadap Rasul. Akhlak terhadap Khalik. Akhlak terhadap Manusia yaitu diri sendiri. tetangga.

e. . b. c. Akhlak tanpa paksaan. Akhlak yang dilakukan tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu dalam melakukan perbuatan melainkan secara langsung yang timbul dari hati nuraninya. Akhlaak yang dilakukan dengan menegakkan kalimat Allah misalnya : Bismillahirrahmanirrahim.NILAI-NILAI AKHLAK a. d. Akhlak tanpa ada unsur sandiwara. Akhlak yang sudah menjadi kepribadian seseorang yang tertanam dalam jiwa seseorang.

± mengaktifkan pemerintah untuk membentengi masyarakat dari kemaksiatan .UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKHLAK ± membentengi diri dengan berpegang teguh pada syariat Islam ± adanya pendidikan agama ± menjaga daya tahan lingkungan masyarakat dari berbagai arus pengrusakan dan penyesatan.

PERANAN AKHLAK DALAM MEMBATASI PERILAKU ± akhlak bisa membentuk kepribadian manusia ± manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk .

DEHUMANISASI / DEGRADASI MORAL Khususnya di kalangan remaja. antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut : ± peranan orang tua kurang (dalam hal agama) ± faktor lingkungan ± pencarian jati diri .

UPAYA MENINGKATKAN IBADAH ‡ Ibadah adalah suruhan dari Allah SWT ‡ senantiasa merasa bahwa diri ini penuh diliputi dengan dosa dan noda ‡ melihat orang lain dengan pandangan banyak amal ‡ jangan menganggap ibadah yang kecilkecil itu remeh ‡ belajar ilmu agama lebih banyak lagi .

PENGERTIAN SYARIAH ‡ Syari¶ah mencakup aspek yang mengutamakan lahir yang tidak bisa dipisahkan dengan aqidah dan akhlak. manusia dengan alam . manusia dengan tuhan. ‡ Syari¶ah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.

PERBEDAAN SYARIAH DAN FIQIH SYARIAH : ‡ Terdapat dalam al-quran dan hadist ‡ Fundamental & luas ‡ Hanya satu ‡ Menunjukan kesatuan ‡ Kebenarannya mutlak ‡ Berlaku sampai akhir zaman .

FIQIH : ‡ Pemahaman ahli tentang al-quran dan hadis(akal manusia.ijtihad ‡ Instrumental dan terbatas ‡ Ada beberapa aliran ‡ Keberagaman pemahaman islam ‡ Relatif kebenerannya ‡ Temporal .

dilarang adanya pembaharuan .RUANG LINGKUP SYARIAH IBADAH : ‡ Ibadah ‡ Hubungan langsung dengan ALLAH ‡ Sifatnya tertutup ‡ Kaidah asal.

MUAMALAH : ‡ Kaidah asal jaiz/mubah yaitu semua perbuatan dilarang kecuali yang ada di alquran dan hadis .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful