MOHAMAD HILMI BIN MOHD DAN INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR PPISMP 2009 http://mohdhilmi.

com & http://bakalguru.com

BACAAN MEKANIS (BERSUARA)
Membaca bersuara sering juga memakai nama-nama yang berbeza seperti membaca mekanis, membaca oral, membaca ulat dan membaca nyaring. Walau apapun nama yang digunakan, membaca mekanis ini merupakan satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi, fikiran dan perasaan seseorang pengarang. Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang, dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Orang yang membaca harus mempunyai kemampuan untuk memaknakan apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. Lazimnya, ia harus memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh. Ia juga harus boleh mengelompokkan kata-kata dengan baik dan tepat agar jelas maknanya bagi para pendengar. Membaca mekanis merupakan satu ketrampilan yang serba rumit dan kompleks. Ia menuntut pengertian terhadap aksara di atas halaman kertas dan memproduksi suara yang tepat dan bermakna. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, membaca mekanis yang digunakan lebih tertumpu kepada usaha menganalisis pengucapan daripada pemahaman. Membaca mekanis adalah satu teknik yang mampu memenuhi pelbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah ketrampilan serta minat. Oleh sebab itu, dalam mengajarkan ketrampilan ini, guru harus dapat memahamkan proses komunikasi dua arah. Lingkaran komunikasi belum sempurna sekiranya pendengar belum dapat memberi tanggapan secukupnya terhadap fikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. Untuk membolehkan penguasaan membaca nyaring atau membaca secara mekanis ini, pembaca haruslah dapat terlebih dahulu menguasai ketrampilan persepsi yang melibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal, memahami kata-kata dengan cepat dan tepat. Aspek lain yang sama pentingnya ialah kemampuan mengelompokkan kata-kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. Untuk membantu pelajar menangkap serta memahami maksud pengarang secara berkesan, ia haruslah boleh melakukan perkara-perkara berikut;

bacaan mekanis ialah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Aktiviti bacaan mekanis . (a) Membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Gunanya adalah untuk latihan teknik supaya kanak-kanak dapat menyembunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan. Bacaan bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. (d) Menghubungkan idea yang bertautan dengan cara menjaga suaranya sehingga akhir dan tercapai tujuannya. kosa kata dan juga apabila menggunakan kamus. (g) Dapat mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai. (d) Membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul. (i) Dapat mengulas isi yang terdapat dalam bahan bacaan. (e) Menjelaskan klimaks dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan tepat. (f) Untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara. Oleh itu. (b) Menjelaskan perubahan dari satu idea kepada idea yang lain. (h) Menikmati unsur estetik dalam bahan bacaan.(a) Menyoroti idea baru dengan menggunakan penekanan yang jelas. (e) Dapat menggunakan kemahiran bahasa dalam mata-mata pelajaran yang lain. (c) Mengembangkan atau mempelajari unsur bahasa seperti tatabahasa. dan rentak irama yang sempurna. gaya. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Tujuan Bacaan mekanis mempunyai beberapa tujuan. (c) Menerangkan kesatuan-kesatuan fikiran dalam satu kalimat dengan penyusunan kata yang tepat dan sempurna. (b) Membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul.

(f) Guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid-murid mengenai isu bacaan untuk menguji kefahaman mereka. Ini boleh dilakukan secara lisan dan bertulis. (e) Guru memandu murid-murid membaca secara individu bergilir-gilir. sesuai dengan kebolehan dan umur murid-murid. (a) Guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan. (b) Bersoal jawab dan membantu murid-murid dengan perkataan-perkataan dan rangkai kata yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan-perkataan itu. (d) Guru membaca dan murid-murid mengikut. (c) Guru membaca sebagai contoh dan murid-murid menyemak bacaan guru. Boleh dilakukan secara kelas atau kumpulan.Antara cadangan aktiviti bacaan mekanis. .