P. 1
Resensi Basa Sunda

Resensi Basa Sunda

|Views: 679|Likes:
I just wanna share all of my highschool documents, coz I don't need that anymore, hope you like it and be useful. Don't forget to follow me. :D
I just wanna share all of my highschool documents, coz I don't need that anymore, hope you like it and be useful. Don't forget to follow me. :D

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Moses William Yuwono on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2011

pdf

text

original

LaleurBodas

Pangarang :Samsu Penerbit : PT KiblatBukuUtama Sri Girimukti Citakan ka-5 taun 2002

Ayasawataracarita, anubangunngahajadijieunku nu ngarangnapikeunngaganggayong nu ngajaknuturkeunkapanasarannepikapungkascarita. aleurBodaskaranganSamsu L ayeunaditerbitkeundeuikuPT KiblatBukuUtama), bawirasa, kaasup maca, (nu kana

kategoricarita nu matakpanasaran tea. Dina padumukansastraSunda, carita-carita nu matakpanasarantehkaitungrea;

sapertiRajapati di Pananjung(Ahmad Bakri), Kalajengking(Anna Mustikaati), MayitdinaDahanJengkol(Ahmad Bakri), Si BedogPanjang(Ki Umbara), jeungreareadeui. Carita-carita model kituteh, sokayaoge nu nyebutcaritadetektifatawamisteri. Naha LaleurBodaskaasupcaritadetektif?Dukatah.Ngan nu ecesmah,

ayatokohanudisamunikeun, henteuwakasinanembongan.Nyatokoh eta anudipake ³eupan´ sangkanmatakpanasaranteh.Malah, lain baedisamunikeun, kelemengnaogebangunngahajadibuni -

buni.Samemehnepi kana kacapanungtungmah, nu macatandatanyakeneh, sahasabenernaLaleurBodasteh. Enya, aridijieunnamahjamanbehditu (samemehperang), tapipasipatanmanusaanuayadina eta carita, Cindekna, henteukarasabari,

bisajadinepikaayeunaogemasihkenehnyampak. gambaranmanusaanubogasipatsirik-pidik,

KituceukAjipRosididinapanganteurna. Tina kituna,

masihkenehlanggengnepikaayeuna.

najanLaleurBodasdibacadinajamananugeusbeda, puluhantaunsabada eta caritaditulisku nu ngarangna. Caritanamahbasajanbae, basamaranehnakeurngadonniis henteupabeulit.TokohBasrijeungLili, di Haur, bet geuslilapapacangan. Hijimangsa,

nyaksianlampahteuuniantaraDidijeungSumari.Ari

SumarnitehapanpamajikanSobari, sobatna.Tangtubae, BasrimoalnganteppagaweanSumarnikituteh. Peuting eta keneh, Basrinarimasuratti ³LaleurBodas´, anueusinanyaramkaluarpeuting. Isukna,

basaBasrinepunganSobari

(dadakunamahbebejarekinditmasantren) , tea.Di

sobatnaogesaruameunangsurattiLaleurBodas. hijipeutingSobaribisanangenan, sabot Sobarieuweuh

EusinanyaritakeunkalakuanSumarni

bejaankuLaleurBodasdeuih,

Sumarnitehenyanyolowedor.DidikaperegoasupkaimahSumarningaliwatanjandela, (padahalmahnyerangkeuntinadapurancau). Dididigerebeg.

Hijimangsa, Basriinditninggalkeunlembur, rekmasantren.Kapaksa kudu pisanjeungLili.Lilimasrahkeunali, itungitungngagantikasono. Basakeur di otobeus, Basringarenjagdeuibae.SurattiLaleurBodasgeusnyampakdinasakuna. Sajeroningkitu, DidianuasadiwiwirangkuBasri, nyiarrupa-rupaakalpikeunnyilakakeunmusuhna.Niatgorengna di

hateankuSubita, lanceukna.Mimitina, SubitanyieunsuratpalsukaBasri, anuditandatangankuLili. Eusina, menta eta alidibalikkeundeui. Niatkitutehdibantuankubadegana, GapurjeungGani.Basribingung,

asateugugurteuangin.Untungnamanehnameunangakal.Manehnanyieunalitironanana, anupersisjeungalipamereLili. Ali palsuteh, kuSubitadipakeeupan.NgahajasinadipakekuNyimasYutiah, minangkabuktina, pamajikanana, tea.

ngarahkatenjoeunkuLili.YutiahdipitenahgeussalingkuhjeungBasri,

alijeungsuratpalsu

YutiahdiserahkeunkuSubita.LilisoranganngarasaditeungteuingankuBasri.BasaSubitadatangngalamar,

Lililangsungnarima,

bangetkukeuheulkaBasri

nu

dianggapnageushianat.Pamustunganana,

LilidikawinkuSubita,

dijieunpamajikan nu katilu. Basrikacidamedenghelna, basabalikkalembur, meunangbejaLilidikawinkuSubita. nepikeunkajadian nu Puguhbaeasadiunghak, sabenerna.CeukYutiah,

behditunangarasadiwiwirang.Untungna,

YutiahnepunganBasri,

najanLiligeusdikawin, tapi da manehnamahpista, henteudaeksarereujeung. Basringagidir, nepikakungsikajadianriributan di imahSubita.KolotBasribendu,

nepikaluasngusir.TungtungnaBasrikaburtilembur, barisamemehnanepunganLilirerencepan, ngajakpatepung di hotel Cirebon. TapiLilihenteunuturkeun.Basrimahterusinditka Sumatera, kabeneranmeunangmilik, aya nu mikanyaah. Tarikingjodo, maranehnabisatepungdeui.Basribalikdeuikalemburna.TapiSubitaanggerngunek ditaragal.UntungnaLaleurBodasngabejaandeui, upamapeuting ea, t

ngunek.NepikaboganiatpikeunmateniBasri,

Basribakaldiarahpati.Ku pitulungLaleurBodas, Basrisalamet.Peuting eta keneh, ayakajadianrajapati di imahSubita.Nu baroganiatjahattehmaotalatanpolahnasorangan. Najanlobakajadiananusipatnakabeneran; upamanabaebasaBasritepungjeungLili caritadipungkasku di ³ happy Jakarta, ending´, ³LaleurBodas´

tapipangarangbisapisannyumputkeuntokohanudirusiahkeun.Eta

BasrijeungLilibisangarangkepsanggeusnyorangrupa-rupacocoba.Sahaatuhsabenerna teh?Biheungcacapkapanasaran, upama can macabukuna.***( adanSutisna) D

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->