PERAKAUNAN AA015 BAB 2 : KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS PERAKAUNAN

1

Objektif 

 Menjelaskan makna prinsip perakaunan diterima umum dan kepentingannya. kepentingannya. Menjelaskan konsep-konsep asas perakaunan. konsepperakaunan. Menjelaskan persamaan perakaunan dan definisi aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil, belanja dan ambilan serta kesannya. kesannya. Menganalisis kesan transaksi perniagaan ke atas persamaan asas perakaunan. perakaunan. Menerangkan sistem catatan bergu. bergu. Menjelaskan hukum debit dan kredit. kredit.
2

KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS PERAKAUNAN
Prinsip Perakaunan Diterima Umum KonsepKonsep-konsep Perakaunan Persamaan Perakaunan Sistem Catatan Bergu Soalan Pengukuhan
3

Prinsip Perakaunan Diterima Umum
-

-

-

Peraturan yang perlu dipatuhi dalam perakaunan. perakaunan. Panduan untuk mengukur, merekod dan melaporkan aktiviti ekonomi. ekonomi. Merangkumi konvensyen, konsep, peraturan, prosedur dan garis panduan yang standard. standard. Situasi yang sama akan diukur, direkod dan dilapor dengan cara yang sama oleh semua akauntan. akauntan.

TUJUAN - Maklumat yang dilaporkan dalam Penyata Kewangan lengkap, boleh dipercayai, difahami dan untuk tujuan membuat perbandingan. perbandingan. 4

KONSEPKONSEP-KONSEP PERAKAUNAN RUMUSAN 5 .

KonsepKonsep-Konsep Perakaunan    Kos Sejarah Pengukuran Wang Stabil Entiti Berasingan Usaha Berterusan Ketekalan Tempoh Perakaunan    Materialiti Realisasi Pemadanan Konservatisme / Pruden Pendedahan Penuh Keobjektifan 6 .

Apakah nilai yang harus direkod oleh keesokannya. pada keesokannya. dipersetujui dan bersamaan dengan tarikh berlakunya urusniaga belian.000 kerana nilainya telah RM20. dibuktikan. RM25. Perniagaan AA. Contoh: Contoh: Perniagaan AA membeli sebuah kereta dengan harga RM20. Harga pasaran meningkat kepada RM25.000 2005. Penyelesaian: Penyelesaian: Nilai yang direkod adalah RM20. pada 21 Ogos 2005. belian. 7 . dibeli. Sebab ± objektif dan boleh dibuktikan.Kos Sejarah (Historical Cost) - Aset direkod pada harga kos asal atau pada masa dibeli.000 RM20. Kenapa? AA.

inflasi.Pengukuran Wang (Monetary Unit) Wang digunakan sebagai alat pertukaran dan direkodkan dalam buku perakaunan dan ia dianggap stabil. dipastikan. membuat keputusan tidak merekod urusniaga tersebut sehingga nilai dalam wang dapat dipastikan. Contoh: Contoh: Satu urusniaga telah berlaku dalam Perniagaan AA tetapi nilainya dalam wang tidak dapat dipastikan. stabil. 8 . Akauntan perniagaan dipastikan. Penyelesaian: Penyelesaian: Tindakan tersebut adalah tepat kerana pelaporan urusniaga perlu dipastikan dan dilaporkan dalam nilai wang yang tepat dan nilai ini tidak akan diubah mengikut nilai inflasi.

Perniagaan tiada kaitan dengan hak peribadi pemilik . Penyelesaian: Penyelesaian: En. kereta dan perbelanjaan minyak petrol adalah perbelanjaan peribadi bukannya perbelanjaan perniagaan. Pembelian berasingan. Selain itu semua perbelanjaan minyak petrol untuk kereta tersebut turut direkod dalam buku perniagaannya. perniagaannya. direkod dalam buku perniagaannya. perniagaannya. isterinya. Ia tidak boleh perniagaan. AA tidak mematuhi konsep entiti berasingan.Entiti Berasingan (Separate Entity) Perniagaan dan pemilik adalah dua entiti yang berbeza. Contoh: Contoh: En AA membeli sebuah kereta untuk kegunaan isterinya. berbeza. 9 . Beliau telah merekodkan pembelian ini ke dalam rekod perniagaanya. perniagaanya. En.

dimajukan. Contoh: Contoh: Perniagaan AA membeli sebuah kenderaan berharga RM20. disusutnilaikan selama 10 tahun kerana perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk jangkamasa yang tidak boleh ditetapkan 10 . kenderaan tersebut disusutnilaikan untuk tempoh 5 tahun kerana perniaagaan dijangka akan dibubarkan dalam jangkamasa tersebut. pendapatan.000.000 RM20. Harga pasaran tahun. Kenderaan perlu direkod pada nilai RM20. Adalah dicadangkan RM25.000 dan RM20.Usaha Berterusan (Going Concern) Perniagaan ditubuhkan untuk diteruskan dan dimajukan.000. kenderaan tersebut adalah RM25. berterusan. pendek. Penyelesaian: Penyelesaian: Cadangan ditolak kerana bertentangan dengan konsep usaha berterusan. dengan anggaran jangka hayatnya selama 10 tahun. Menilai aset tetap secara berterusan dalam operasi perniagaan untuk menghasilkan pendapatan. tersebut. Tidak dibubarkan dalam jangka pendek.

Laporan itu adil dan dapat dipersembahkan. digunakan. 11 . lain. menukar kaedah penilaian kepada kaedah baki berkurangan untuk semua aset tetap. kerana sesuatu kaedah yang telah digunakan perlu diteruskan penggunaannya untuk tahuntahuntahun seterusnya. Contoh: Contoh: Perniagaan AA menggunakan kaedah garislurus dalam menilai susutnilai semua aset tetap syarikat. Adakah tindakan ini mematuhi konsep ketekalan? tetap. Syarikat bercadang untuk syarikat. Tujuan ± mudah buat perbandingan antara tahun-tahun lepas dan tahunfirma lain. Penyelesaian: Penyelesaian: Tidak mematuhi konsep ketekalan. seterusnya. dipersembahkan.Ketekalan (Consistency) Kekalkan semua kaedah yang digunakan.

Perniagaan 2006. terlibat. Penyelesaian: Penyelesaian: Tindakan ini adalah amalan biasa perniagaan dan ia memenuhi konsep tempoh perakaunan di mana penyata kewangan disediakan untuk setiap 12 bulan. 12 . tahun. Jelaskan konsep perakaunan yang terlibat. Contoh: Contoh: Perniagaan AA telah ditubuhkan pada 1 Januari 2006. bulan. ini menutup akaun perniagaannya setiap 12 bulan iaitu pada 31 Disember setiap tahun. membolehkan prestasi entiti dapat diukur dan dibandingkan.Tempoh Perakaunan (Accounting Period) Perniagaan disediakan untuk satu tempoh biasanya 12 bulan. dibandingkan.

keputusan. tahun. bandingan. anda. 13 . Berikan pendapat anda. Contoh: Contoh: Dua peralatan telah dibeli pada harga RM10 dan RM10. Dicadangkan kedua-dua peralatan disusutnilaikan selama 10 keduatahun. Ia lebih sesuai RM10.000 RM10 RM10. Usia guna dijangkakan selama 10 tahun. masing-masing.Materialiti (Materiality) Dianggap material atau tidak dari segi nilai (angka) dan maklumat jika ia boleh mengubah keputusan yang akan dibuat oleh pembuat keputusan. tahun.000 adalah belanja. Penyelesaian: Penyelesaian: Menurut konsep materialiti adalah tidak material untuk mengira susutnilai ke atas peralatan berharga RM10. Penentuan materialiti:materialiti: a) perlu buat bandingan. RM10. material untuk disusutnilaikan selama 10 tahun. dilaporkan sebagai belanja. ciri-ciri dan sifat. tahun. masing-masing. b) imbangan dari segi saiz. Sementara RM10. cirisifat.

Kriteria: Kriteria:berlaku pertukaran hakmilik. bayar. matawang. anda. bayar. Beliau telah menerima tembikar. Beliau telah merekodkan tempahan tersebut dan mengiktiraf hasilnya pada tarikh tempahan diterima. tempahan 100 pasu tembikar dan telah menerima bayaran sebanyak RM100. Penyelesaian: Penyelesaian: En AA tidak boleh mengiktiraf tempahan tersebut sebagai hasil kerana urusniaga pertukaran hak milik belum berlaku dan bayaran tersebut hanyalah sebagai deposit. pembeli sanggup bayar.Realisasi (Realisation) Hasil hanya diambilkira jika ia benar-benar berlaku. 14 konsep realisasi. . hakmilik. kestabilan nilai matawang. pembeli berupaya bayar. pendapat anda. RM100. Contoh: Contoh: En AA adalah pengusaha tembikar. Tindakannya tidak menepati deposit. Berikan diterima. realisasi. benarberlaku.

Pemadanan (Matching/Accrual) Belanja yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil untuk tempoh yang sama. Penyelesaian: Tidak mematuhi konsep pemadanan kerana belanja tempoh semasa perlu direkodkan dalam tempoh perakaunan semasa. perakauanan. 15 . . sama. Tujuan ± ketahui jumlah sebenar hasil & belanja untuk sesuatu tempoh perakauanan. Contoh: En AA tidak merekodkan belanja utiliti dalam bulan Disember sebanyak RM 2000 kerana bil hanya diterima dalam bulan Januari berikutnya.

Penyelesaian: Penyelesaian: Jangkaan kerugian tersebut perlu dicatat dalam Penyata Kewangan.000 RM10. 16 . sebagai pampasan. Kewangan. Aset tidak terlebih nyata dan liabiliti tidak terkurang nyata Contoh: Contoh: Perniagaan AA telah disaman dan peguam syarikat menjangkakan syarikat akan kalah dalam perbicaraan tersebut dan dijangka perlu membayar RM10. Apa pendapat anda? pampasan.Konservatisme / Pruden (Conservatism / Prudent) Jika ada jangkaan dalam kerugian akan diambilkira tetapi jangkaan keuntungan tidak diambilkira. diambilkira.

dalam penyata kewangan bagi tempoh perakaunan berkenaan. Contoh: Contoh: Perniagaan AA telah membuat perubahan dalam kaedah penilaian stok yang digunakan. akaun. organisasi. Tujuannya adalah untuk memaklumkan perubahan yang berlaku kepada pengguna penyata kewangan. berkenaan. Penyelesaian: Penyelesaian: Tindakan ini tidak mematuhi konsep pendedahan penuh di mana perubahan yang dibuat itu perlu dilaporkan dalam nota kepada akaun.Pendedahan Penuh (Full Disclosure) Mendedahkan semua fakta penting yang berkaitan dengan organisasi. Syarikat tidak mendedahkan perkara ini digunakan. 17 . kewangan.

Beri pendapat anda. Contoh: Contoh: Perniagaan AA menjalankan dasar di mana hanya urusniaga tunai sahaja dikeluarkan resit. Tujuan ± elak daripada akauntan beri pendapat yang subjektif dan tidak tepat. Selain tertentu. urusniaga. dibuat.Objektiviti (Objectivity) Semua data perakaunan harus ada bukti yang menyokong berlakunya urusniaga. 18 sebagai bukti ia juga dapat memudahkan perekodan dibuat. anda. Rekod boleh dipercayai benar dan tepat. . dikeluarkan. tetapi bagi urusniaga pemulangan barang jualan tiada sebarang dokumen dikeluarkan. Penyelesaian: Syarikat tidak mematuhi konsep objektiviti untuk urusniaga pemulangan barang jualan kerana semua urusniaga yang berlaku perlu disahkan dengan pengeluaran dokumen tertentu. tepat.

KonsepKonsep-konsep ini penting bagi memastikan penyediaan penyata kewangan yang standard kepada pengguna maklumat perakaunan. 19 . universal. perakaunan.RUMUSAN KonsepKonsep-konsep asas dalam perakaunan menjadi garis panduan yang diterima umum dan dipraktiskan sebagai satu standard yang universal.

PENGKELASAN AKAUN DALAM SESUATU ENTITI Rumusan PERSAMAAN PERAKAUNAN Rumusan 20 .

Pengkelasan Akaun Dalam Sesuatu Entiti Penyata Kewangan (Financial Statement) Penyata Pendapatan (Income Statement) Penyata Ekuiti Pemilik Lembaran Imbangan (Balance Sheet) Penyata Aliran Tunai (Cashflow Statement) Nota Kepada Akaun (Notes To The Accounts) 21 .

Penyata Pendapatan Hasil Belanja 22 .

hasil perkhidmatan Hasil Bukan Pengendalian Perniagaan Contoh: Contoh:. simpanan.Hasil (Revenues) Segala perolehan daripada jualan barang atau penyediaan perkhidmatan. perkhidmatan. untung atas jualan aset tetap 23 . 2 jenis hasil iaitu:iaitu: Hasil Pengendalian Pernigaaan Contoh: Contoh:.Jualan. sewa diterima.Faedah diterima.

Faedah atas Overdraf 24 . hasil. 2 jenis belanja iaitu:iaitu: Belanja Operasi Contoh: Contoh:. Angkutan Keluar Belanja Bukan Operasi Contoh: Contoh:.Kadar bayaran / utiliti. Belanja Jualan.Belanja (Expenses) Kos atau pembayaran dalam memperolehi hasil.

Lembaran Imbangan Ekuiti Pemilik Aset Liabiliti 25 .

Tanda dagang. hak cipta 26 . Terbahagi kepada 2:i. Contoh: Contoh:.Bangunan. paten. Aset Bukan Semasa Aset yang tahan lama dan boleh digunakan untuk beberapa tahun. fizikal. Aset tak ketara ± Tidak dapat dilihat secara fizikal. Aset dibahagikan kepada dua:dua:1.Aset (Asset) - Harta /sumber yang dimiliki oleh perniagaan. kenderaan. Contoh: Contoh:. fizikal. tahun. Aset ketara/nyata/tetap ± Dapat dilihat secara fizikal. peralatan ii.

Contoh :. Sentiasa berubah bentuk dan nilai. setahun. sebagainya. Akaun Belum Terima. Tunai. 27 . Aset Semasa Wujud dalam satu tempoh perakaunan dan boleh ditukar menjadi tunai dalam tempoh setahun. Bank dan sebagainya.Inventori. nilai.2.

lain. Liabiliti Jangka Panjang ( > 1 tahun) Hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh yang melebihi satu tahun.Pinjaman jangka panjang. tahun.LIABILITI (LIABILITY) Hutang / obligasi perniagaan yang perlu dibayar oleh entiti kepada pihak lain. Liabiliti dibahagikan kepada 2 jenis:jenis: 1. Contoh: Contoh:. gadai janji 28 .

Contoh: Contoh:.2. setahun. overdraf. 29 . Liabiliti Semasa ( < 1 tahun) Hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh kurang dari setahun.Akaun belum bayar. Belanja utiliti belum bayar. overdraf.

perniagaan. Untung bersih hasil daripada kegiatan perniagaan.Tuntutan pemilik ke atas perniagaan. 30 . termasuk : Modal yang dilaburkan oleh pemilik ke dalam perniagaan. perniagaan. Ia perniagaan.EKUITI PEMILIK (OWNER¶S EQUITY) .

ElemenElemen-elemen yang terlibat dalam ekuiti pemilik : Modal  Terdiri daripada aset-aset yang diletakkan dalam perniagaan oleh pemilik. Pemilik mengeluarkan wang tunai atau barang niaga untuk kegunaannya sendiri. Hasil Kesannya akan menambahkan nilai ekuiti pemilik. Kesannya akan mengurangkan nilai ekuiti pemilik. Ia akan menambahkan ekuiti pemilik. Belanja Kesannya akan mengurangkan ekuiti pemilik. 31 Ambilan  Untung  .

Hasil 2. Aset 4.RUMUSAN Terdapat 5 kumpulan utama akaun-akaun di dalam Penyata Kewangan untuk keperluan perekodan akaun perniagaan iaitu: 1. Belanja 3. Liabiliti 5. Ekuiti Pemilik 32 .

Persamaan Perakauan Tanpa Hasil Dan Belanja Mengambilkira Hasil Dan Belanja 33 .

Persamaan Perakaunan Tanpa Hasil Dan Belanja 34 .

Pemilik mengeluarkan RM 100 tunai untuk kegunaannya ASET Tunai -100 Kesannya: Aset berkurang : = LIABILITI + EKUITI Ambilan -100 Ekuiti berkurang 35 .000 ASET Tunai +1000 = LIABILITI + Modal +1000 EKUITI Kesannya: Aset bertambah : Ekuiti bertambah 2. Memulakan perniagaan dengan modal tunai RM 1.Contoh:Contoh:1.

cek. Perniagaan meminjam dengan En. Perniagaan membayar hutang RM 100 secara tunai ASET Tunai -100 Kesannya: Kesannya: Aset berkurang = LIABILITI Pinjaman -100 : Liabiliti berkurang 36 + EKUITI .000 dan En. BB sebanyak RM3.3. ASET Tunai +3000 = LIABILITI Pinjaman +3000 + EKUITI Kesannya: Kesannya: Aset bertambah : Liabiliti bertambah 4. RM3 diberikan cek.

Persamaan Perakaunan Mengambilkira Hasil dan Belanja 37 .

Contoh: 1. Perniagaan menerima bil telefon sebanyak RM90 ASET = LIABILITI Bil telefon +90 + EKUITI Belanja telefon -90 Kesannya: Liabiliti bertambah : Ekuiti berkurang (Peningkatan BELANJA) 38 . Perniagaan membuat jualan secara kredit kepada CC Agensi bernilai RM2.000 ASET = LIABILITI + EKUITI Penghutang +2000 Kesannya: Aset bertambah : Jualan +2000 Ekuiti bertambah (Peningkatan HASIL) 2.

Pemilik perniagaan En.3. JJ mengambil wang tunai sebanyak RM150 untuk kegunaannya sendiri. ASET Tunai -150 = LIABILITI + EKUITI Ambilan -150 Kesannya: Aset berkurang : Ekuiti berkurang (Peningkatan Ambilan) 39 .

 40 . ini. Semua catatan urusniaga di dalam rekodrekodrekod perakaunan perlu mengekalkan keseimbangan Persamaan Perakaunan ini. perakaunan.RUMUSAN Persamaan Perakaunan adalah asas utama kepada penyediaan semua rekod-rekod rekodperakaunan.

SISTEM CATATAN BERGU (DOUNBLE ENTRY) Rumusan 41 .

Difinisi Catatan Bergu Bergu bererti berpasangan dan sistem catatan bergu adalah satu sistem yang melibatkan catatan debit dan catatan kredit. 42 .

Prinsip Sistem Catatan Bergu DEBIT KREDIT = Catatan sebelah KIRI akaun = Catatan sebelah KANAN akaun Format Akaun T : Tajuk Akaun DEBIT KREDIT 43 .

Hukum Debit Dan Kredit Akaun ASET Rekod o q Catatan DEBIT KREDIT Baki Normal DEBIT LIABILITI o q KREDIT DEBIT KREDIT 44 .

Hukum Debit Dan Kredit Akaun EKUITI PEMILIK Rekod o q Catatan KREDIT DEBIT Baki Normal KREDIT HASIL o q KREDIT DEBIT KREDIT BELANJA o q DEBIT KREDIT DEBIT 45 .

150 Akaun Modal 1. Membeli peralatan pejabat secara tunai RM 150 Peralatan (Debit) = Tunai (Kredit) Akaun Tunai 1. Pemilik memulakan perniagaan dengan tunai RM 1. 150 Akaun Peralatan 2.000 Aset = Liabiti + Ekuiti Pemilik Tunai (Debit) = Modal (Kredit) 2. 1000 46 . 1000 2.Contoh:Contoh:1.

T Contoh:Contoh:Akaun Tunai Baki b/b 0 1000 1000 b/b 850 47 150 h/b 850 1000 .Mengira Baki Akaun .

Baki Normal Baki normal sesuatu akaun adalah di sebelah di mana peningkatan akan direkodkan Contoh:.Terdapat 2 jenis baki iaitu: 1.Aset ± disebelah DEBIT Liabiliti dan Ekuiti di sebelah KREDIT 2. Baki Tidak Normal Baki adalah disebelah bertentangan dari baki normal 48 .

sistematik. 49  . seimbang. Dengan itu. Dalam merekod urusniaga mesti mematuhi peraturan merekod dalam Sistem Catatan Bergu iaitu hukum debit dan kredit.RUMUSAN Mengikut Sistem Catatan Bergu jumlah sebelah debit akan sama dengan jumlah sebelah kredit. Akaun ± T adalah satu cara merekod urusniaga secara sistematik. sistem catatan bergu akan terjadi secara automatik dan persamaan perakaunan akan seimbang. kredit. kredit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful