P. 1
JAMALUDDIN AL-Afgani

JAMALUDDIN AL-Afgani

|Views: 36|Likes:
Published by mahbubj_2

More info:

Published by: mahbubj_2 on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2011

pdf

text

original

JAMALUDDIN AL-AFGHANI Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemimpin pembaha-ruan dalam Islam yang tempat tinggal dan

aktivitasnya berpin-dah dari satu negara Islam ke negara Islam lain. Pengaruh terbesar ditinggalkannya di Mesir dan oleh karena itu bukanlah tidak pada tempatnya kalau uraian mengenai pemikiran dan aktivitasnya dimasukkan ke dalam Bahagian tentang pembaharuan di Mesir. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan me-ninggal dunia di Isiambul di tahun 1897, Ketika baru berusia duapuluh dua tahun ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864 ia menjadi penasehat Sher Ali Khan. Beberapa tahun kemudian ia diang-kat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Dalam pada itu Inggeris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan dan dalam pergolakan yang terjadi Al-Afghani memilih fihak yang melawan golongan yang disokong Inggeris. Fihak pertama kalah dan Al-Afghani merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat lahirnya dan pergi ke India di tahun1869. Di India ia juga merasa tidak bebas betgerak karena negara ini telah jatuh ke bawah kekuasaan Inggeris, dan oleh karena itu ia pindah ke Mesir di tahun 1871. la menetap di Cairo dan pada mulanya menjauhi persoalan-persoalan politik Mesir dan me- musatkan perhatian pada bidang ilmiah dan sastra Arab. Rumah tempat ia tinggal menjadi tempat pertemuan murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Di sanalah ia memberikan kuliah dan meng ngadakan diskusi. Menurut keterangan Muhammad Salam Madkuri . kur ' ) , para peserta'terdiri atas orang-orang terkemuka dalam bidang pengadilan, dosen-dosen, mahasiswa dari Al-Azhar serra perguruanperguruan tinggi lain, dan juga pegawai-pegawai pern,;, rintah. Di antara murid-murid AlAfghani itu ada yang kemudian menjadi pemimpin kenamaan di Mesir seperti Muhammad Abduh dan Sa'ad Zaghlul, pemimpin kemerdekaan Mesir. Tetapi ia tidak lama dapat meninggalkan lapangan politik, Di tahun 1876 turut campur tangan Inggeris dalam soal politik di Mesir makin meningkat. Untuk dapat bergaul dengan orang-orang politik di Mesir ia memasuki perkumpulan Freemason Mesir. Diantara anggota perkumpulan ini terdapat Putra Mahkota Tawfiq. Di ketika itu ide-ide baru yang disiarkan Al-Tahtawi mela-lui buku-buku terjemahan dan karangannya, telah mulai meluas di kalangan masyarakat Mesir, di antaranya ide trios politico, dan patriotisme- Telah matang waktunya untuk menibentuk

Tujuan partai ini selanjutnya ialah memperjuangkan pendidikan universal. Atas sokongan partai ini Al-Afghani berusaha menggulingkan Raja Mesir yang berkuasa di waktu itu. yakni Khedewi Ismail. Madkur. Al-Afghani melihat bahwa Syah perlu digulingkan. . demikian Madkur. Tetapi setelah menjadi Khedewi. untuk diganti dengan Putra Mahkota Tawfiq. Majallah Al-'Urwah Al-Wusqa. Afrika Utara. Menurut M. kemerdekaan pers dan pemasukan unsur-unsur Mesir ke dalam posisi-posisi dalam bidang militer. tetapi sebelum sempat menjatuhkannya ia telah dipaksa keluar dari Persia. Tawfiq. tetapi tidak berumur panjang. Anggotanya terdiri atas orang-orang Islam dari India. Yang tersebut akhir ini berjanji akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang dituntut Al-Hizb Al-Watani. maka pada tahun 1879 atas usaha Al-Afghani terDentuklah partai AlHizb Al-Watani (Partai Nasional). yang diterbitkan perkumpulan ini cukup terkenal. Masa delapan tahun menetap di Mesir itu menurut pihak Mesir sendiri mempunyai pengaruh yang tidak kecil bagi umat Islam di sana. dan lain-lain. Tetapi kedua usaha itu tidak membawa hasil. membela Islam dan membawa umat Islam kepada kemajuan. AlAfghanilah yang membangkitkan gerakan berfikir di Mesir sehingga negara ini dapat capai kemajuan."ii pan Mesir Al-Afghani pergi ke Paris dan di sini ia dirikan oerkumpulan Al-'Urwah AlWusqa. "Mesir modern. Penerbitannya terpaksa dihentikan karena dunia Barat melarang pemasukannya ke negara-negara Islam yang berada di bawah kekuasaan mereka. Di 2nun 1896 Syah dibunuh oleh seorang pengikut Al-Afghani. pi antara tujuan yang hendak dicapai ialah memperkuat rasa persaudaraan Islam. Al-Afghani tidak setuju dengan pem-berian konsessi-konsessi kepada Inggeris dan akhirnya timbul pertikaian paham antara Al-Afghani dan Syah Nasir Al-Din.S. Wolf meminta bantuannya untuk mewujudkan hubungan persahabatan antara Kerajaan Usmani. atas tekanan Inggeris mengusir Al-Afghani keluar dari Mesir di tahun 1879.suatu partai politik. Persia dan Afghanistan. adalah hasil dari usaha-usaha Jamaluddin Al-Afghani. Di tahun 1889 Al-Afghani diundang datang ke Persia untuk menolong mencari penyelesaian tentang persengketaan Rusia -Persia yang timbul karena politik pro-Inggeris yang dianut pe-merintah Persia ketika itu. Mesir. Slogan "Mesir untuk orang Mesir" mulai kedengaran. Suria. Sewaktu di Eropa Al-Afghani mengadakan perundingan dengan Sir Randolph Churchil dan Drummond Wolf tentang masalah Mesir dan tentang penyelesaian pemberontakan Al-Mahdi di Sudan secara damai. Persahabatan ketiga negara itu perlu bagi Inggris dalam menentang politik Rusia di Timur Tengah. juga di Indonesia.

semua zaman dan semua keadaan.hankan kekuasaan otokrasi lama. sebagai Sultan yang masih memperta. dengan Abdul Hamid. la tetap tinggal di sana sampai ia wafat di tahun 1897.kirannya tentang pembaharuan.annya dibatasi Sultan dan ia tak dapat keluar dari Istambul. sebagai-mana dianggap. Tetapi dalam pada itu tak boleh dilupakan bahwa kegiatan politik yang dijalankan AlAfghani sebenamya didasarkan pada ide-idenya ten tang pembaharuan dalam Islam. Pengaruhnya yang besar di. karena telah meninggalkan ajaran-aiaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti Islam alafa7i:ajaran~yai^ yang sebenamya djtajigjiarJJuar_Jagi_asirjg_J)agLMa^ Ajaran-ajaran -hanyjLtinggal_ dalam ucapan dan_ di atas kertas.berbagai negara Islam diperlukan dalam rangka pelaksanaan po. tetapi pada hake.baharuan dalam soal-soal agama.utama sebagai tbkoh politik dan bukan sebagai pemimpin pem. Dan tidak pula mengherankan kalau Goldziher 2) memandang AlAfghani ter. Islam adalah yang sesuai untuk semua bangsa. Tetapi kerja sama antara Al-Afghani. Se. tidak bisa tercapai.Atas undangan Sultan Abdul Hamid. Kegiatan poKtik itu timbul sebagai akibat yang semestinya dari pemikiran-pemi.bahagian dari ajaran-ajaran asing . penyesuaian dapat diperoleh dengan mengadakan interpretasi baru tentang ajaran-ajaran Islam seperti yang tercantum dalam A-Quran dan Hadis. pada tempatnyalah kalau dikatakan ^ bahwa Al-Afghani lebih banyak bersifat pemimpin politik dari pada pemimpin dan pemikir pembaharuan dalam Islam. Bantuan dari negara-negara Islam amat dibutuhkan Sultan Abdul Hamid untuk menen-tang Eropa yang di waktu itu telah kian raendesak kedudukan Kerajaan Usmani di Timur Tengah. Karena takut akan pengaruh AlAfghani yang demikian besar. sebagai pemimpin yang mempunyai pemikiranpeniikiran d em ok rat is ten tang pemeruv tahan. kebebas. Untuk interprestasi itu diperlukan ijtihad dan pintu ijtihad baginya terbuka. Umat Islam mundur. Pemikiran pembaharuannya berdasar atas keyakinan bahwa . Al-Afghani selanjutnya Pindah ke Istambul di tahun 1892. Kemunduran umat Islam bukanlah karena Islam. pada lahimya sebagai tamu yang mendapat penghormatan. Kalau kelihatan ada pertentangan antara ajaran-ajaran Islam dengan kondisi yang dibawa perobahan zaman dan parobahan kondisi .litik Islam yang direncanakan Istambul. Tidaklah salah kalau Stoddard '' mengatakan bahwa ia sedikit sekali me.mikirkan masalah-masalah agama dan sebaliknya memusatkan pemikiran dan aktivitas dalam bidang politik.katnya sebagai tahanan Sultan. Melihat kepada kegiatan politik yang demikian besar di daerah yang demikian luas. la pada hakekatnya adalah sekali gus pemimpin pembaharuan dan pemimpin politik. tidak sesuai dengan perobahan zaman dan kondisi baru.

Karena per. . dan demikian pula kesediaan berkorban untuk kepentingan umat .itu dibawa orang-orang yang pura-pura bersikap suci. umat Islam akan dapat bergerak maju men-capai. Kada dan kadar sebenarnya mengandung arti bahwa segaja sesuatu terjadi menurut -ketentuan sebab.caya pada kada dan kadar inilah maka umat Islam di masa yang siflam bersifat dinamis dan dapat menimbulkan peradaban yang tinggi.Afghani.ghanistan. Salah pengertian ini membuat umat islam tidak berusaha merobah nasib mereka. Dengan berpedoman pada ajaranajaran dasar. Tai persaudaraan Islam telah terputus. Kepala negara harus mengadakansyura dengan pemimpinpemimpin masyarakat yang banyak mempunyai pengalaman. demikian pula ulama India tidak mempunyai hubungan dengan ulama Af.mempercayakan pimpinan umat kepada orang-orang yang tak dapat. sebahagian lain oleh orang-orang yang mempunyai keyakinan-keyakinan yang menyesatkan dan sebahagian lain lagi oleh hadis-hadis buatan. telah dirusak dan dirobah menjadi fatalisme. menuruf. pemerintahan absolute. Pengetahuan manusia secara individual terbatas sekali. Corak pemerintahan otokrasi harus dirqbah_dengan corak Pemerintahan demokrasi.munduran di akhir zaman. Islam dalam pendapat Al-Afghani menghendaki pemerintahan republic di dalamnya terdapat kebebasan mengeluarkan _ pendapat dan kewajiban kepada negara tunduk kepada undang-undang dasar. . Sebab-sebab kemunduran yang bersifat politis ialah perpecahan yang terdagat di kalangan umat Islam. tetapi juga di kalanganalim ulama. Fahamjcada dan kadar umpamanya. mengabajkan_masalah pertahanan militer menyerahkan administrasi negara kepada orang-orang tidak kompeten dan intervensi asing. bukan di kalangan awam saja. Ulama Turki tidak kenaJ lagi pada ulama Hejaz. yang membawa_ umat Islam kepada keadaan statis. Jalan untuk memperbaiki keadaan umat Islam.Afghani. i). budi-pekerti luhur dihidupkan kembali. kemajuan. Suatu sebab lain lagi ialah salah pengertian tentang maksud hadis yang mengatakan bahwa umat Islam akan mengalami ke. Di inasa yang nsialam keyakinan pada kada dan kadar serupa ini memupuk keberanian dan kesabaran dalam jiwa umat Islam untuk menghadapi segala macam bahaya dan kesukaran. Kemauan manusia merupakan salah satu dari mata rantai sebab. AI.musabab. ialah melenyapkan pengertian-pengertian salah yang yang dianut umat pada umumnya. Hati mesti disucikan. Lemahnya rasa persaudaraan Islam_Juga merupakan sebab bagi kemunduran umat Islam.musabab itu. demikian Al. Tali persaudaraan antara Rajaraja Islam juga sudah terputus. dan kembai keepada ajaranajaran Islam yang sebenarnya.dipercayai.

Tetapi usahanya tidak ber-hasil.nia Islam. h. Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Semasa hidupnya Al-Afghani memang berusaha untuk me wujudkan persatuan itu. Jakarta: Bulan Bintang. Yang terkandung dalam ide-ide pan_islam ialah persatuan seluruh umat Islam. mempuryai pengaruh besar di du. sebagai gurunya juga. Dan Abduh.kan kembali. 51-57) . Persatuan dan kerja-sama merupakan sendi yang amat penting dalam Islam.*** ( Sumber : Harun Nasution.Di atas segala-galanya persatuan umat Islam mesti diwujud. 1975. Dengan bersatu dan mengadakan kerja-sama yang eratlah umat Islam akan dapat kembali memperoleh kemajuan. -———————————— Bagaimanapun ide-idenya banyak mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh tentang pembaharuan dalam Islam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->