P. 1
JAMALUDDIN AL-Afgani

JAMALUDDIN AL-Afgani

|Views: 36|Likes:
Published by mahbubj_2

More info:

Published by: mahbubj_2 on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2011

pdf

text

original

JAMALUDDIN AL-AFGHANI Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemimpin pembaha-ruan dalam Islam yang tempat tinggal dan

aktivitasnya berpin-dah dari satu negara Islam ke negara Islam lain. Pengaruh terbesar ditinggalkannya di Mesir dan oleh karena itu bukanlah tidak pada tempatnya kalau uraian mengenai pemikiran dan aktivitasnya dimasukkan ke dalam Bahagian tentang pembaharuan di Mesir. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan me-ninggal dunia di Isiambul di tahun 1897, Ketika baru berusia duapuluh dua tahun ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864 ia menjadi penasehat Sher Ali Khan. Beberapa tahun kemudian ia diang-kat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Dalam pada itu Inggeris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan dan dalam pergolakan yang terjadi Al-Afghani memilih fihak yang melawan golongan yang disokong Inggeris. Fihak pertama kalah dan Al-Afghani merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat lahirnya dan pergi ke India di tahun1869. Di India ia juga merasa tidak bebas betgerak karena negara ini telah jatuh ke bawah kekuasaan Inggeris, dan oleh karena itu ia pindah ke Mesir di tahun 1871. la menetap di Cairo dan pada mulanya menjauhi persoalan-persoalan politik Mesir dan me- musatkan perhatian pada bidang ilmiah dan sastra Arab. Rumah tempat ia tinggal menjadi tempat pertemuan murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Di sanalah ia memberikan kuliah dan meng ngadakan diskusi. Menurut keterangan Muhammad Salam Madkuri . kur ' ) , para peserta'terdiri atas orang-orang terkemuka dalam bidang pengadilan, dosen-dosen, mahasiswa dari Al-Azhar serra perguruanperguruan tinggi lain, dan juga pegawai-pegawai pern,;, rintah. Di antara murid-murid AlAfghani itu ada yang kemudian menjadi pemimpin kenamaan di Mesir seperti Muhammad Abduh dan Sa'ad Zaghlul, pemimpin kemerdekaan Mesir. Tetapi ia tidak lama dapat meninggalkan lapangan politik, Di tahun 1876 turut campur tangan Inggeris dalam soal politik di Mesir makin meningkat. Untuk dapat bergaul dengan orang-orang politik di Mesir ia memasuki perkumpulan Freemason Mesir. Diantara anggota perkumpulan ini terdapat Putra Mahkota Tawfiq. Di ketika itu ide-ide baru yang disiarkan Al-Tahtawi mela-lui buku-buku terjemahan dan karangannya, telah mulai meluas di kalangan masyarakat Mesir, di antaranya ide trios politico, dan patriotisme- Telah matang waktunya untuk menibentuk

Masa delapan tahun menetap di Mesir itu menurut pihak Mesir sendiri mempunyai pengaruh yang tidak kecil bagi umat Islam di sana. yakni Khedewi Ismail. Tetapi setelah menjadi Khedewi. Atas sokongan partai ini Al-Afghani berusaha menggulingkan Raja Mesir yang berkuasa di waktu itu. Menurut M. tetapi tidak berumur panjang. tetapi sebelum sempat menjatuhkannya ia telah dipaksa keluar dari Persia. Suria. Afrika Utara."ii pan Mesir Al-Afghani pergi ke Paris dan di sini ia dirikan oerkumpulan Al-'Urwah AlWusqa. atas tekanan Inggeris mengusir Al-Afghani keluar dari Mesir di tahun 1879. membela Islam dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Al-Afghani tidak setuju dengan pem-berian konsessi-konsessi kepada Inggeris dan akhirnya timbul pertikaian paham antara Al-Afghani dan Syah Nasir Al-Din. adalah hasil dari usaha-usaha Jamaluddin Al-Afghani.suatu partai politik. . juga di Indonesia. Majallah Al-'Urwah Al-Wusqa. pi antara tujuan yang hendak dicapai ialah memperkuat rasa persaudaraan Islam. Tetapi kedua usaha itu tidak membawa hasil. maka pada tahun 1879 atas usaha Al-Afghani terDentuklah partai AlHizb Al-Watani (Partai Nasional). demikian Madkur. Tawfiq. kemerdekaan pers dan pemasukan unsur-unsur Mesir ke dalam posisi-posisi dalam bidang militer. AlAfghanilah yang membangkitkan gerakan berfikir di Mesir sehingga negara ini dapat capai kemajuan. Wolf meminta bantuannya untuk mewujudkan hubungan persahabatan antara Kerajaan Usmani. Anggotanya terdiri atas orang-orang Islam dari India. Persahabatan ketiga negara itu perlu bagi Inggris dalam menentang politik Rusia di Timur Tengah. yang diterbitkan perkumpulan ini cukup terkenal. Persia dan Afghanistan. Madkur. Sewaktu di Eropa Al-Afghani mengadakan perundingan dengan Sir Randolph Churchil dan Drummond Wolf tentang masalah Mesir dan tentang penyelesaian pemberontakan Al-Mahdi di Sudan secara damai. Di 2nun 1896 Syah dibunuh oleh seorang pengikut Al-Afghani. Tujuan partai ini selanjutnya ialah memperjuangkan pendidikan universal.S. untuk diganti dengan Putra Mahkota Tawfiq. dan lain-lain. Mesir. Yang tersebut akhir ini berjanji akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang dituntut Al-Hizb Al-Watani. Penerbitannya terpaksa dihentikan karena dunia Barat melarang pemasukannya ke negara-negara Islam yang berada di bawah kekuasaan mereka. Di tahun 1889 Al-Afghani diundang datang ke Persia untuk menolong mencari penyelesaian tentang persengketaan Rusia -Persia yang timbul karena politik pro-Inggeris yang dianut pe-merintah Persia ketika itu. "Mesir modern. Slogan "Mesir untuk orang Mesir" mulai kedengaran. Al-Afghani melihat bahwa Syah perlu digulingkan.

hankan kekuasaan otokrasi lama. sebagai-mana dianggap. Untuk interprestasi itu diperlukan ijtihad dan pintu ijtihad baginya terbuka.berbagai negara Islam diperlukan dalam rangka pelaksanaan po. la tetap tinggal di sana sampai ia wafat di tahun 1897.katnya sebagai tahanan Sultan. dengan Abdul Hamid. Tidaklah salah kalau Stoddard '' mengatakan bahwa ia sedikit sekali me. Melihat kepada kegiatan politik yang demikian besar di daerah yang demikian luas.baharuan dalam soal-soal agama. Dan tidak pula mengherankan kalau Goldziher 2) memandang AlAfghani ter. Tetapi dalam pada itu tak boleh dilupakan bahwa kegiatan politik yang dijalankan AlAfghani sebenamya didasarkan pada ide-idenya ten tang pembaharuan dalam Islam. pada lahimya sebagai tamu yang mendapat penghormatan. Umat Islam mundur. sebagai pemimpin yang mempunyai pemikiranpeniikiran d em ok rat is ten tang pemeruv tahan. Pemikiran pembaharuannya berdasar atas keyakinan bahwa . penyesuaian dapat diperoleh dengan mengadakan interpretasi baru tentang ajaran-ajaran Islam seperti yang tercantum dalam A-Quran dan Hadis. Kalau kelihatan ada pertentangan antara ajaran-ajaran Islam dengan kondisi yang dibawa perobahan zaman dan parobahan kondisi . Kegiatan poKtik itu timbul sebagai akibat yang semestinya dari pemikiran-pemi. Islam adalah yang sesuai untuk semua bangsa. Se.kirannya tentang pembaharuan. tidak bisa tercapai. pada tempatnyalah kalau dikatakan ^ bahwa Al-Afghani lebih banyak bersifat pemimpin politik dari pada pemimpin dan pemikir pembaharuan dalam Islam. tetapi pada hake. Al-Afghani selanjutnya Pindah ke Istambul di tahun 1892.litik Islam yang direncanakan Istambul. kebebas. karena telah meninggalkan ajaran-aiaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti Islam alafa7i:ajaran~yai^ yang sebenamya djtajigjiarJJuar_Jagi_asirjg_J)agLMa^ Ajaran-ajaran -hanyjLtinggal_ dalam ucapan dan_ di atas kertas. semua zaman dan semua keadaan. Pengaruhnya yang besar di. Kemunduran umat Islam bukanlah karena Islam. Karena takut akan pengaruh AlAfghani yang demikian besar. Tetapi kerja sama antara Al-Afghani.bahagian dari ajaran-ajaran asing .annya dibatasi Sultan dan ia tak dapat keluar dari Istambul.mikirkan masalah-masalah agama dan sebaliknya memusatkan pemikiran dan aktivitas dalam bidang politik.Atas undangan Sultan Abdul Hamid. la pada hakekatnya adalah sekali gus pemimpin pembaharuan dan pemimpin politik.utama sebagai tbkoh politik dan bukan sebagai pemimpin pem. sebagai Sultan yang masih memperta. Bantuan dari negara-negara Islam amat dibutuhkan Sultan Abdul Hamid untuk menen-tang Eropa yang di waktu itu telah kian raendesak kedudukan Kerajaan Usmani di Timur Tengah. tidak sesuai dengan perobahan zaman dan kondisi baru.

Di inasa yang nsialam keyakinan pada kada dan kadar serupa ini memupuk keberanian dan kesabaran dalam jiwa umat Islam untuk menghadapi segala macam bahaya dan kesukaran. dan kembai keepada ajaranajaran Islam yang sebenarnya. dan demikian pula kesediaan berkorban untuk kepentingan umat . mengabajkan_masalah pertahanan militer menyerahkan administrasi negara kepada orang-orang tidak kompeten dan intervensi asing.munduran di akhir zaman. Sebab-sebab kemunduran yang bersifat politis ialah perpecahan yang terdagat di kalangan umat Islam. AI.musabab itu. pemerintahan absolute. kemajuan. Ulama Turki tidak kenaJ lagi pada ulama Hejaz.Afghani. Hati mesti disucikan. Tai persaudaraan Islam telah terputus. demikian Al. bukan di kalangan awam saja. . Pengetahuan manusia secara individual terbatas sekali.musabab. tetapi juga di kalanganalim ulama. Kepala negara harus mengadakansyura dengan pemimpinpemimpin masyarakat yang banyak mempunyai pengalaman. telah dirusak dan dirobah menjadi fatalisme. i). . budi-pekerti luhur dihidupkan kembali. Lemahnya rasa persaudaraan Islam_Juga merupakan sebab bagi kemunduran umat Islam. Kemauan manusia merupakan salah satu dari mata rantai sebab.itu dibawa orang-orang yang pura-pura bersikap suci.Afghani. Dengan berpedoman pada ajaranajaran dasar. menuruf. sebahagian lain oleh orang-orang yang mempunyai keyakinan-keyakinan yang menyesatkan dan sebahagian lain lagi oleh hadis-hadis buatan. demikian pula ulama India tidak mempunyai hubungan dengan ulama Af.caya pada kada dan kadar inilah maka umat Islam di masa yang siflam bersifat dinamis dan dapat menimbulkan peradaban yang tinggi. Islam dalam pendapat Al-Afghani menghendaki pemerintahan republic di dalamnya terdapat kebebasan mengeluarkan _ pendapat dan kewajiban kepada negara tunduk kepada undang-undang dasar. Jalan untuk memperbaiki keadaan umat Islam. Karena per. Tali persaudaraan antara Rajaraja Islam juga sudah terputus. Salah pengertian ini membuat umat islam tidak berusaha merobah nasib mereka. ialah melenyapkan pengertian-pengertian salah yang yang dianut umat pada umumnya. umat Islam akan dapat bergerak maju men-capai. Kada dan kadar sebenarnya mengandung arti bahwa segaja sesuatu terjadi menurut -ketentuan sebab.mempercayakan pimpinan umat kepada orang-orang yang tak dapat.ghanistan. Corak pemerintahan otokrasi harus dirqbah_dengan corak Pemerintahan demokrasi. Fahamjcada dan kadar umpamanya. yang membawa_ umat Islam kepada keadaan statis.dipercayai. Suatu sebab lain lagi ialah salah pengertian tentang maksud hadis yang mengatakan bahwa umat Islam akan mengalami ke.

Yang terkandung dalam ide-ide pan_islam ialah persatuan seluruh umat Islam. Dan Abduh.Di atas segala-galanya persatuan umat Islam mesti diwujud. Semasa hidupnya Al-Afghani memang berusaha untuk me wujudkan persatuan itu. h.*** ( Sumber : Harun Nasution. Jakarta: Bulan Bintang. Tetapi usahanya tidak ber-hasil. Persatuan dan kerja-sama merupakan sendi yang amat penting dalam Islam.nia Islam.kan kembali. 1975. mempuryai pengaruh besar di du. Dengan bersatu dan mengadakan kerja-sama yang eratlah umat Islam akan dapat kembali memperoleh kemajuan. sebagai gurunya juga. -———————————— Bagaimanapun ide-idenya banyak mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh tentang pembaharuan dalam Islam. 51-57) . Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->