JAMALUDDIN AL-AFGHANI Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemimpin pembaha-ruan dalam Islam yang tempat tinggal dan

aktivitasnya berpin-dah dari satu negara Islam ke negara Islam lain. Pengaruh terbesar ditinggalkannya di Mesir dan oleh karena itu bukanlah tidak pada tempatnya kalau uraian mengenai pemikiran dan aktivitasnya dimasukkan ke dalam Bahagian tentang pembaharuan di Mesir. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan me-ninggal dunia di Isiambul di tahun 1897, Ketika baru berusia duapuluh dua tahun ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864 ia menjadi penasehat Sher Ali Khan. Beberapa tahun kemudian ia diang-kat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Dalam pada itu Inggeris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan dan dalam pergolakan yang terjadi Al-Afghani memilih fihak yang melawan golongan yang disokong Inggeris. Fihak pertama kalah dan Al-Afghani merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat lahirnya dan pergi ke India di tahun1869. Di India ia juga merasa tidak bebas betgerak karena negara ini telah jatuh ke bawah kekuasaan Inggeris, dan oleh karena itu ia pindah ke Mesir di tahun 1871. la menetap di Cairo dan pada mulanya menjauhi persoalan-persoalan politik Mesir dan me- musatkan perhatian pada bidang ilmiah dan sastra Arab. Rumah tempat ia tinggal menjadi tempat pertemuan murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Di sanalah ia memberikan kuliah dan meng ngadakan diskusi. Menurut keterangan Muhammad Salam Madkuri . kur ' ) , para peserta'terdiri atas orang-orang terkemuka dalam bidang pengadilan, dosen-dosen, mahasiswa dari Al-Azhar serra perguruanperguruan tinggi lain, dan juga pegawai-pegawai pern,;, rintah. Di antara murid-murid AlAfghani itu ada yang kemudian menjadi pemimpin kenamaan di Mesir seperti Muhammad Abduh dan Sa'ad Zaghlul, pemimpin kemerdekaan Mesir. Tetapi ia tidak lama dapat meninggalkan lapangan politik, Di tahun 1876 turut campur tangan Inggeris dalam soal politik di Mesir makin meningkat. Untuk dapat bergaul dengan orang-orang politik di Mesir ia memasuki perkumpulan Freemason Mesir. Diantara anggota perkumpulan ini terdapat Putra Mahkota Tawfiq. Di ketika itu ide-ide baru yang disiarkan Al-Tahtawi mela-lui buku-buku terjemahan dan karangannya, telah mulai meluas di kalangan masyarakat Mesir, di antaranya ide trios politico, dan patriotisme- Telah matang waktunya untuk menibentuk

membela Islam dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Menurut M. Majallah Al-'Urwah Al-Wusqa. Masa delapan tahun menetap di Mesir itu menurut pihak Mesir sendiri mempunyai pengaruh yang tidak kecil bagi umat Islam di sana. Mesir. Penerbitannya terpaksa dihentikan karena dunia Barat melarang pemasukannya ke negara-negara Islam yang berada di bawah kekuasaan mereka. tetapi sebelum sempat menjatuhkannya ia telah dipaksa keluar dari Persia. juga di Indonesia. Sewaktu di Eropa Al-Afghani mengadakan perundingan dengan Sir Randolph Churchil dan Drummond Wolf tentang masalah Mesir dan tentang penyelesaian pemberontakan Al-Mahdi di Sudan secara damai. . Tawfiq. Persia dan Afghanistan. dan lain-lain. Tujuan partai ini selanjutnya ialah memperjuangkan pendidikan universal. AlAfghanilah yang membangkitkan gerakan berfikir di Mesir sehingga negara ini dapat capai kemajuan. Atas sokongan partai ini Al-Afghani berusaha menggulingkan Raja Mesir yang berkuasa di waktu itu. Wolf meminta bantuannya untuk mewujudkan hubungan persahabatan antara Kerajaan Usmani. kemerdekaan pers dan pemasukan unsur-unsur Mesir ke dalam posisi-posisi dalam bidang militer. demikian Madkur. Tetapi kedua usaha itu tidak membawa hasil. maka pada tahun 1879 atas usaha Al-Afghani terDentuklah partai AlHizb Al-Watani (Partai Nasional). Di 2nun 1896 Syah dibunuh oleh seorang pengikut Al-Afghani. Tetapi setelah menjadi Khedewi. tetapi tidak berumur panjang. pi antara tujuan yang hendak dicapai ialah memperkuat rasa persaudaraan Islam. Suria. Di tahun 1889 Al-Afghani diundang datang ke Persia untuk menolong mencari penyelesaian tentang persengketaan Rusia -Persia yang timbul karena politik pro-Inggeris yang dianut pe-merintah Persia ketika itu. untuk diganti dengan Putra Mahkota Tawfiq. Madkur.suatu partai politik. Al-Afghani melihat bahwa Syah perlu digulingkan. Yang tersebut akhir ini berjanji akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang dituntut Al-Hizb Al-Watani. adalah hasil dari usaha-usaha Jamaluddin Al-Afghani. Slogan "Mesir untuk orang Mesir" mulai kedengaran. Al-Afghani tidak setuju dengan pem-berian konsessi-konsessi kepada Inggeris dan akhirnya timbul pertikaian paham antara Al-Afghani dan Syah Nasir Al-Din. Afrika Utara. "Mesir modern. Persahabatan ketiga negara itu perlu bagi Inggris dalam menentang politik Rusia di Timur Tengah. Anggotanya terdiri atas orang-orang Islam dari India. yakni Khedewi Ismail. yang diterbitkan perkumpulan ini cukup terkenal."ii pan Mesir Al-Afghani pergi ke Paris dan di sini ia dirikan oerkumpulan Al-'Urwah AlWusqa. atas tekanan Inggeris mengusir Al-Afghani keluar dari Mesir di tahun 1879.S.

Kalau kelihatan ada pertentangan antara ajaran-ajaran Islam dengan kondisi yang dibawa perobahan zaman dan parobahan kondisi . Al-Afghani selanjutnya Pindah ke Istambul di tahun 1892.Atas undangan Sultan Abdul Hamid. la pada hakekatnya adalah sekali gus pemimpin pembaharuan dan pemimpin politik. Se.bahagian dari ajaran-ajaran asing . karena telah meninggalkan ajaran-aiaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti Islam alafa7i:ajaran~yai^ yang sebenamya djtajigjiarJJuar_Jagi_asirjg_J)agLMa^ Ajaran-ajaran -hanyjLtinggal_ dalam ucapan dan_ di atas kertas.baharuan dalam soal-soal agama. Islam adalah yang sesuai untuk semua bangsa.katnya sebagai tahanan Sultan. Kegiatan poKtik itu timbul sebagai akibat yang semestinya dari pemikiran-pemi. Untuk interprestasi itu diperlukan ijtihad dan pintu ijtihad baginya terbuka.mikirkan masalah-masalah agama dan sebaliknya memusatkan pemikiran dan aktivitas dalam bidang politik. Pengaruhnya yang besar di.berbagai negara Islam diperlukan dalam rangka pelaksanaan po. Bantuan dari negara-negara Islam amat dibutuhkan Sultan Abdul Hamid untuk menen-tang Eropa yang di waktu itu telah kian raendesak kedudukan Kerajaan Usmani di Timur Tengah. Karena takut akan pengaruh AlAfghani yang demikian besar. pada tempatnyalah kalau dikatakan ^ bahwa Al-Afghani lebih banyak bersifat pemimpin politik dari pada pemimpin dan pemikir pembaharuan dalam Islam. kebebas. sebagai pemimpin yang mempunyai pemikiranpeniikiran d em ok rat is ten tang pemeruv tahan.kirannya tentang pembaharuan.litik Islam yang direncanakan Istambul. sebagai Sultan yang masih memperta. Kemunduran umat Islam bukanlah karena Islam. Dan tidak pula mengherankan kalau Goldziher 2) memandang AlAfghani ter. penyesuaian dapat diperoleh dengan mengadakan interpretasi baru tentang ajaran-ajaran Islam seperti yang tercantum dalam A-Quran dan Hadis. Umat Islam mundur. pada lahimya sebagai tamu yang mendapat penghormatan. Melihat kepada kegiatan politik yang demikian besar di daerah yang demikian luas. tidak sesuai dengan perobahan zaman dan kondisi baru. tetapi pada hake. Tetapi dalam pada itu tak boleh dilupakan bahwa kegiatan politik yang dijalankan AlAfghani sebenamya didasarkan pada ide-idenya ten tang pembaharuan dalam Islam.annya dibatasi Sultan dan ia tak dapat keluar dari Istambul. semua zaman dan semua keadaan. la tetap tinggal di sana sampai ia wafat di tahun 1897. Pemikiran pembaharuannya berdasar atas keyakinan bahwa . Tidaklah salah kalau Stoddard '' mengatakan bahwa ia sedikit sekali me. Tetapi kerja sama antara Al-Afghani. sebagai-mana dianggap.hankan kekuasaan otokrasi lama.utama sebagai tbkoh politik dan bukan sebagai pemimpin pem. tidak bisa tercapai. dengan Abdul Hamid.

kemajuan. Tai persaudaraan Islam telah terputus. bukan di kalangan awam saja. Kada dan kadar sebenarnya mengandung arti bahwa segaja sesuatu terjadi menurut -ketentuan sebab. Suatu sebab lain lagi ialah salah pengertian tentang maksud hadis yang mengatakan bahwa umat Islam akan mengalami ke.Afghani. Di inasa yang nsialam keyakinan pada kada dan kadar serupa ini memupuk keberanian dan kesabaran dalam jiwa umat Islam untuk menghadapi segala macam bahaya dan kesukaran.dipercayai. dan kembai keepada ajaranajaran Islam yang sebenarnya. pemerintahan absolute. Lemahnya rasa persaudaraan Islam_Juga merupakan sebab bagi kemunduran umat Islam. Pengetahuan manusia secara individual terbatas sekali. i).itu dibawa orang-orang yang pura-pura bersikap suci. Hati mesti disucikan.ghanistan. Tali persaudaraan antara Rajaraja Islam juga sudah terputus. Kepala negara harus mengadakansyura dengan pemimpinpemimpin masyarakat yang banyak mempunyai pengalaman. yang membawa_ umat Islam kepada keadaan statis. Dengan berpedoman pada ajaranajaran dasar. ialah melenyapkan pengertian-pengertian salah yang yang dianut umat pada umumnya.caya pada kada dan kadar inilah maka umat Islam di masa yang siflam bersifat dinamis dan dapat menimbulkan peradaban yang tinggi. Sebab-sebab kemunduran yang bersifat politis ialah perpecahan yang terdagat di kalangan umat Islam. . demikian Al. Karena per.musabab.munduran di akhir zaman. menuruf. dan demikian pula kesediaan berkorban untuk kepentingan umat . sebahagian lain oleh orang-orang yang mempunyai keyakinan-keyakinan yang menyesatkan dan sebahagian lain lagi oleh hadis-hadis buatan. Fahamjcada dan kadar umpamanya. Corak pemerintahan otokrasi harus dirqbah_dengan corak Pemerintahan demokrasi. demikian pula ulama India tidak mempunyai hubungan dengan ulama Af.Afghani.musabab itu. umat Islam akan dapat bergerak maju men-capai. mengabajkan_masalah pertahanan militer menyerahkan administrasi negara kepada orang-orang tidak kompeten dan intervensi asing. Islam dalam pendapat Al-Afghani menghendaki pemerintahan republic di dalamnya terdapat kebebasan mengeluarkan _ pendapat dan kewajiban kepada negara tunduk kepada undang-undang dasar. telah dirusak dan dirobah menjadi fatalisme. Jalan untuk memperbaiki keadaan umat Islam. budi-pekerti luhur dihidupkan kembali. tetapi juga di kalanganalim ulama.mempercayakan pimpinan umat kepada orang-orang yang tak dapat. . Kemauan manusia merupakan salah satu dari mata rantai sebab. AI. Ulama Turki tidak kenaJ lagi pada ulama Hejaz. Salah pengertian ini membuat umat islam tidak berusaha merobah nasib mereka.

Jakarta: Bulan Bintang. Tetapi usahanya tidak ber-hasil. h. Dengan bersatu dan mengadakan kerja-sama yang eratlah umat Islam akan dapat kembali memperoleh kemajuan. sebagai gurunya juga. -———————————— Bagaimanapun ide-idenya banyak mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh tentang pembaharuan dalam Islam. Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Persatuan dan kerja-sama merupakan sendi yang amat penting dalam Islam. 1975.kan kembali.Di atas segala-galanya persatuan umat Islam mesti diwujud. Yang terkandung dalam ide-ide pan_islam ialah persatuan seluruh umat Islam. 51-57) . mempuryai pengaruh besar di du.*** ( Sumber : Harun Nasution. Semasa hidupnya Al-Afghani memang berusaha untuk me wujudkan persatuan itu. Dan Abduh.nia Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful