P. 1
Borang Penilaian Pengajaran Mikro

Borang Penilaian Pengajaran Mikro

|Views: 926|Likes:
Published by Wei Song Chang

More info:

Published by: Wei Song Chang on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ……………………………… Tarikh:.........................................................
Teknik Men!i" O#$ek%i& Penga$aran
Kemahiran 1 2 3 ! "a#angan pem$aikan
Kejelasan
Kepa#uan
%ealistik
&engikut Kurikulum
'erasaskan proses pengajaran
Strategi #iran(ang
)apat menentukan aktiviti
pengajaran
)apat #i(apai
&u#ah #iukur
Sum$er sesuai #engan isi
pelajaran
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : …………………………… Tarikh:...........................................................
Teknik Men!i" Me'!akan Penga$aran
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
Set /n#uksi menarik
)apat mengaitkan #engan
pengajaran lepas
)apat menim$ulkan minat
Penggunaan teknik men(apai
matlamat
Perkaitan #isusun #engan $aik
Teknik memulakan pengajaran
&enarik perhatian
&otivasi Pelajar
Teknik #igunakan sesuai
Kesan kepa#a pelajar
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik Me'#eri Penerangan
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
Permulaan Penerangan
Sajian /lustrasi
Penerangan &enarik
Perkem$angan Pemikiran pelajar
Ke0ahaman 1akta
)apat menghuraikan Proses
Penerangan sesuai #engan
ke$olehan pelajar
Kesan kemahiran mem$eri
penerangan
Pelajar #apat memahami
penerangan
)apat meneguh pengajaran
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik Me'#eri .0n%0(
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
&u#ah
&enarik
'erkaitan #engan tajuk pengajaran
Penggunaan me#ia
Pen.ertaan Pelajar
)apat menjelaskan konsep
Penggunaan ja2apan pelajar
&engekalkan minat
Proses pem$elajaran (epat
*elasn.a kesimpulan
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik 'eng0!a( i"i /e!a$aran
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
Pen.usunan $ahan teratur
1aktor sesuai
/si $erturutan
A#a peningkatan isi pelajaran
Senang atau susah
Konkrit atau a$strak
1akta atau teori
+mum atau spesi0ik
)ekat atau jauh
Ke$erkesanan pengajaran
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik Me'/e!#agaikan Pendeka%an
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
Pen#ekatan &ekanis
Pen#ekatan 1onetik
Pen#ekatan 'un.i Kata
Pen#ekatan $un.i Kata
Pen#ekatan Prinsip mem$ina
)apat melakukan kegiatan
pem$elajaran
Keseronokan $elajar
Tahap pen(apaian meningkat
Pen#ekatan #iketahui kepa#a
$elum #iketahui
'erja.a mengekalkan minat
Ke$erkesanan pengajaran
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik Menggnakan Ba(a"a
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
/ntonasi
Perna0asan
Tekanan suara
3aras $ahasa
3an(ar #an 1asih
Kejelasan
Ke(ekapan
Tata$ahasa 'etul
Ke(epatan
Ke$erkesanan 'er$ahasa
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik Men10a!
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
4entian Se$entar
&enerima *a2apan
)orongan #an galakan
&eminta penjelasan lanjut
'erja.a menguji ke0ahaman
Sesuai #engan sukatan pelajaran
&em$angkitkan semangat ingin
tahu
&engalih tumpuan
+$ah haluan
&enjemput $ukan sukarela2an
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik Menggnakan Ba(an Ban%an Menga$ar
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
Kesesuaian sai5
Kesesuaian #engan pelajar
Kaitan #engan isi pelajaran
Pengli$atan #eria
Penggunaan mengikut urutan
"epatn.a proses pengajaran
Kepentingan pelajar
&enarik perhatian pelajar
Pengalaman $aru
Ke$erkesanan pengajaran
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik Me'#eri Penerangan
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
Permulaan Penerangan
Sajian /lustrasi
Penerangan &enarik
Perkem$angan Pemikiran pelajar
Ke0ahaman 1akta
)apat menghuraikan Proses
Penerangan sesuai #engan
ke$olehan pelajar
Kesan kemahiran mem$eri
penerangan
Pelajar #apat memahami
penerangan
)apat meneguh pengajaran
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik Menggnakan /a/an T!i"
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
Sai5 tulisan sesuai
Tulisan kemas #an tepat
,am$ar rajah jelas
Tulisan sesuai #an #apat #ilihat
seluruh kelas
Nota #an $ahan tersusun
Kapur 2arna sesuai
Penggunaan 2arna menarik
Pengli$atan aktiviti pelajar
&emu#ahkan konsep susah
Penggunaan .ang sesuai
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik Varia"i Rang"angan
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
Pergerakan Pengajar
Pergerakan Anggota
Peru$ahan Pertuturan
Peru$ahan tumpuan #eria
Pengli$atan lisan pelajar
'entuk pengli$atan 0i5ikal pelajar
Penggunaan pel$agai kae#ah
&engekalkan minat
Pengajaran menarik
Penggunaan peralatan $erkesan
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik Me'#eri Peneg(an
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
&enerima ja2apan muri#
,alakan #an motivasi
/nteraksi #engan muri#
&esra #an $ersopan
Peneguhan gerak is.arat
Peneguhan lisan
&em$eri pujian
&eningkatkan ke.akinan muri#
&eningkatkan pen(apaian
aka#emik
Pem$inaan ke.akinan #iri
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik Mak!' Ba!a" 1ang 'e'#ina
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
&ela.ani soalan6soalan muri#
&em$eri rangsangan
&engalih tumpuan
Keikhlasan #an $ersopan
&ela.ani maklum $alas .ang
negati0
Peningkatan semangat muri#
Pem$inaan ke.akinan #iri
&uri# mem$eri respon positi0
&aklum $alas $ermakna
&em$eri kesan terus
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik 'engawa! keadaan #i!ik dar$a(
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
&engenali muri#
&emastikan peraturan kelas
Ka2alan kelas
4u$ungan #engan muri#
Pengurusan #isiplin
Ka2alan semula ja#i
Ka2alan terpimpin
Ka2alan laisse5 0aire
Tin#akan .ang #iam$il
Ke$erkesanan ka2alan kelas
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik Me'#a% Pen%/
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
&em$eri makna kepa#a muri#
Penutupan kogniti0
&e2uju#kan pengetahuan #an
pengalaman
Ke$erkesanan pengajaran
Ke$erkesanan pengajaran
Sesuai #engan isi
Pen(apaian o$jekti0
&engulang isi pelajaran
&em$uat rumusan
Penutupan sosial
Penerapan nilai murni/patriotisme
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN M IKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ................................................………
Teknik Me'#a% Peni!aian
Ke'a(iran ) * + , - .adangan
/e'#aikan
&en#apat maklum $alas
&engesan pun(a kelemahan
&engesan kelemahan mengajar
Penilaian 0ormati0
Penilaian suamti0
&engesan kelemahan muri#
'ersesuaian #engan ke$olehan
pelajar
'oleh #igunakan $agi pengka.aan
'oleh #igunakan untuk pemulihan
*umlah
+lasan ,uru Pelatih:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
+lasan Pens.arah:
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

. Teknik Menulis Memulakan Pengajaran Kemahiran Set Induksi menarik Dapat mengaitkan dengan pengajaran lepas Dapat menimbulkan minat Penggunaan teknik mencapai matlamat Perkaitan disusun dengan baik Teknik memulakan pengajaran Menarik perhatian Motivasi Pelajar Teknik digunakan sesuai Kesan kepada pelajar Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan ...................................PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ………………………………................ Tahap / Tahun : …………………………… Tarikh:.........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->