P. 1
Fiqh JUAL BELI

Fiqh JUAL BELI

|Views: 81|Likes:
Published by Mas Adi

More info:

Published by: Mas Adi on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2011

pdf

text

original

JUAL BELI

A. Definisi jual beli Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata al bai’ (jual) dan asy syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. B. Landasan Hukumnya Jual beli dibenarkan oleh al-qur’an, as sunnah dan ijma’ umat. a. Landasan qur’aninya: firman Allah Al-Baqarah ayat 275

ymr&ur ª!$# yìø‹ t7ø9$# tP§‹ ymur (#4qt/Ìh‹9$# 4 `yJsù ¼çnuä!@¨ 3 %y` ×psàÏãöqtB `ÏiB ¾ÏmÎn/§‹4‹ ygtFR$$sù ¼ã&s#sù $tB y#n=y‹ ÿ¼çnã‹øBr&ur ‹ n<Î) «!$# ( ïÆtBur y‹tã $ y7Í´¯»s9'ré'sù

Ü=»ysô¹r& ͋$¨Z9$# ( öNèd $pk ‹ ‹ Ïù crà$Î#»yz ÇËÐÎÈ
Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. b. Landasan sunnahnya sabda Rasulullah

Perolehan yang paling afdhal adalah hasil seorang dan jual beli yang mabrur. c. Landasan ijma’ Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah

umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Mubah (boleh). Wajib. dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. E. penjual dan pembeli syaratnya adalah: a) berakal b) dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) . dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu D. Hikmah Jual Beli Allah mensyari’atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi. 4.berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Hukum-hukum Jual Beli 1. sunat. sebagaimana yang ditengkan pada jual beli yang dilarang. pangan dan lain-lainnya. 3. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. haram. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran. begitu juga kadi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya). merupakan asal hukum jual beli 2. Rukun Jual Beli Rukun jual beli adalah: 1. C. karena itu ia dituntut berhubungan dengan orang lain.

Yang diperlukan adalah saling rela. sebagai berikut: 1. Ijab adalah ungkapan yang keluar lebih dahulu dari dan kesalah satu dari dua pihak. Syarat-syarat Shighat Disyaratkan dalam ijab dan kabul yang keduanya disebut sighat akad. dimana yang menijabkan adalah si pembeli dan yang mengkabul si penjual. kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas 3. aku terima. terkecuali untuk barang-barang kecil tidak perlu dengan ijab dan kabul. bentuk. tanpa ada pemisahan yang . aku berikan dan ucapan pembeli: aku beli. Seperti ucapan penjual: aku jual. dan kabul yang kedua. satu sama lainnya berhubungan disatu tempat merusak. zat. cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.c) tidak mubazir (pemboros) d) balig 2. lafaz ijab dan kabul ijab adalah perkataan penjual. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual serta yang menkabul si pembeli atau sebaliknya. direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemiliknya. uang dan benda yang dibeli syaratnya adalah: a) suci. barang najis tidak sah dijual b) ada manfaatnya c) barang itu dapat diserahkan d) barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual e) barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli. kabul adalah ucapan si pembeli Jual beli berlangsung dengan ijab dan kabul. F.

sebagai ganti dari bahasa isyarat. akad sudah menjadi sah. dapat juga dengan tulisan. 3. Jika tercapai kesepakatan antara dua belah pihak. akad dengan tulisan sebagaimana akad jual beli dinyatakan sah dengan ijab kabul lisan. akad dengan perantara utusan akad dengan perantara utusan dengan syarat si utusan dari satu pihak menghadap kepada pihak lainnya. Jika yang diingini masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya. Karena isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada didalam jiwanya tak ubahnya ucapan bagi orang yang dapat berbicara. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah. 3.2. maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Macam-macam Akad 1. karena itu menjadi tidak sah secara hukum. akad orang bisu akad juga sah denagn bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. H. G. dengan syarat: bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang yang melakukan akad itu bisu tidak dapat berbicara. Bagi orang bisu boleh berakad dengan tulisan. ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual: aku telah beli dan perkataan pembeli aku telah terima atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga. 2. Syarat Jual Beli . ada kesepakatan ijab dengan kabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.

bangkai. J. orang mabuk. Yang berkaitan dengan yang diakadkan atau tempat berakad. babi. I. dan yang dilakukan ketika gila tidak sah. untuk itu mereka mengatakan: ”diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran/tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan sebagai pupuk tanaman. hanya ke validannya tergantung kepada izin walinya. maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika. patung-patung (berhala) mazhab Hanafi dan mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya. dapat dimanfaatkan . anak kecil yang tidak dapat membedakan tidak sah. Syarat Orang Berakad Untuk orang melakukan akad disyaratkan: Berakal dan dapat membedakan (memilih). 2. Syarat Barang Yang Diakadkan 1. Untuk ini akad tidak batal lantaran adanya kerusakan.Agar jual beli menjadi sah. bersihnya barang sesungguhnya Allah mengharamkan menjual belikan khamar. hal itu dinilai halal untuk dijual. Akad orang gila. sebagai harga (alat pembayaran. diperlukan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: Diantaranya yang berkaitan dengan orang berakad. artinya harta yang akan dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan sah. boleh diganti sebelum diterima) atau yang dihargakan (yaitu yang tidak membatalkan akad lantaran rusaknya barang).

pembeli. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: gerakan pasaran. ular. Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang. tikus tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya. 2. K. 4. singa. 3. brung merak dan burung-burung lainnya yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan. harimau dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. tetapi yang dilarang Mengenai jual beli yang diizinkan oleh agama. milik orang yang melakukan akad tidak boleh menjual barang yang bukan hak milik penjual. membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar. dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. mampu menyerahkannya 5. Juga diperbolehkan jual beli lebah. mengetahui jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan.maka jual beli serangga. barang yang diakadkan ada ditangan boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada ditempat. Beberapa jual beli yang sah. 3) merusak ketentraman umum. 1. sedangkan ia tidak menginginkan barang itu. membeli barang yang sudah di beli orang 1) menyakiti si penjual. disini akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. 6. 2) menyempitkan . atau orang lain.

lain. meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali. membeli barang untuk di tahan agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal. jual beli yang disertai tipuan L. khiyar majelis artinya si pemneli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli 2. 4. Khiyar Khiyar artinya boleh memilih antara dua. 5. menjual suatu barang yang berguna. qçRur$yès?ur ‹n?tã Îh‹ É9ø9$# 3‹ uqø)G9$#ur ( ‹ #) wur (#qçRur$yès? ‹n?tã ÉOøOM}$# Èbºurô‹ ãèø9$#ur 4 (#qà)¨?$#ur ©! $# ( ¨bÎ) ©!$# ߋ‹ ϋx© É>$s)Ïèø9$# ÇËÈ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. 3. Khiyar ada 3 macam: 1. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. tidak jadi jual beli). kemudian dijadikan alat maksiat oleh pembelinya. dan bertakwalah kamu kepada Allah. mencegat orang-orang yang datang dari desa pasar ke dan luar kota lalu mereka membeli belum barangnya sebelum mereka sampai ke sewaktu menyetahui harga pasar. khiyar syarat artinya khiyar ini dijadikan syarat sewaktu akad oleh . 6. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

. Riba fadli (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama) 2. Beberapa macam riba menurut pendapat sebagian ulama ada 4 macam. khiyar ‘aibi (cacat) artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu. Riba qardi (hutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang) 3. yaitu: 1. M. 3. “saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam 3 hari atau kurang dari 3 hari”. Riba Asal makna riba menurut bahasa arab adalah lebih (bertambah). Riba yad (berpisah dari tempat akad sebelum ditimbang) 4. Riba nasa’ (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya).keduanya atau oleh salah seorang.

Bandung. 2002 Sa yyid sabiq. Fiqh Islam. Wordpress. Sulaiman. Sinar Baru Algensindo. com . PT. Fiqhus Sunnah Jilid 12. Jakarta Pusat: Pundi Aksara 2006 www.DAFTAR PUSTAKA Rasyid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->