PENGURUSAN PANITIA

:
PERANAN DAN FUNGSI

ASSALAMUALAIKUM & SALAM SEJAHTERA

MATLAMAT
Kepemimpinan sekolah dapat mengenali, memahami dan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengurus panitia di sekolah dengan lebih berkesan.

OBJEKTIF 
 Menerangkan apakah pengurusan serta peranan dan bidang tugas pemimpin dan pengurus panitia. Menjelaskan struktur dan fungsi jawatankuasa yang berkaitan dengan kurikulum. Mengenal pasti akta, pekeliling ikhtisas dan surat pekeliling KPM mengenai pengurusan kurikulum untuk dilaksanakan. Mengenal pasti faktor-faktor yang menjayakan pelaksanaan kurikulum. Menterjemahkan pengurusan panitia dalam aktiviti di sekolah.

DEFINISI PENGURUSAN Pengurusan melibatkan penggubalan dan perancangan. . Pengurus berusaha mencapai matlamat. melaksanakan perancangan dan bekerjasama secara berkesan dengan orang lain.

. arah dan inspirasi.DEFINISI KEPEMIMPINAN  Kepemimpinan adalah satu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan. Kepemimpinan menentukan misi. Pemimpin menetapkan matlamat.

PERANAN PENGURUS & PEMIMPIN PANITIA   Dapat melahirkan staf yang komited Mentadbir hal-hal berkaitan dengan panitia Membimbing staf supaya patuh kepada peraturan kurikulum Menggalakkan mereka menggunakan segala sumber yang ada untuk mencapai matlamat organisasi .

PERANAN PENGURUS PANITIA 1. 2. 3. Perancangan (P) Pengorganisasian (O) Kepemimpinan (L) Pengawalan (C) . 4.

PERANCANGAN   Menetapkan matlamat dan objektif organisasi Menentukan bagaimana mencapainya Mengumpul dan menganalisis maklumat Menentukan tugas yang perlu dijalankan bagi mencapai matlamat .

Pengagihan sumber (kepada bahagian-bahagian tertentu dalam organisasi) .PERANCANGAN BERKESAN MELIBATKAN: 1.Membuat Keputusan berdasarkan strategi yang hendak dilaksanakan bagi mencapai sesuatu objektif 2.

Penjadualan bagi memastikan matlamat tercapai 4.Penyediaan sistem kawalan (agar tindakan pembetulan dapat diambil) .PERANCANGAN BERKESAN MELIBATKAN: 3.

staf.MENGELOLA  Bagaimana mendapatkan kemudahan. susunan atau struktur organisasi tertentu . sumber bahan dan lain-lain Menentukan rangka kerja yang cekap melalui proses penentuan kerja atau pembahagian tugas Membahagikan kumpulan kerja dalam bentuk.

MENGELOLA  Menentukan struktur kewibawaan dan mekanisme organisasi Membina dan mendefinisikan kaedah dan prosedur Memilih dan memberitahu staf mengenai sumber yang ada/tersedia atau yang boleh diperolehi .

MEMIMPIN Mengambil daya usaha dan inisiatif dalam menggerakkan sesuatu Memimpin dan menentukan hala tuju kepada kumpulan Menentukan jangka waktu dan kos Mengeluarkan arahan Memberi panduan. latihan. dorongan dan rangsangan Memberi bimbingan. teguran dan tunjuk ajar dalam mencapai sesuatu matlamat .

MENGAWAL    Menyelia proses pelaksanaan Membuat pemerhatian dan pencerapan Membuat penilaian prestasi Membuat laporan mengenai kemajuan Membetulkan kesalahan & penyelewengan Membuat penilaian di peringkat-peringkat pelaksanaan perancangan .

 Sebelum kita memahami peranan dan fungsi pengurus panitia dengan lebih lanjut lagi. . kita cuba memahami makna kurikulum dahulu kerana pengurus panitia berkait rapat dengan pengurusan kurikulum.

unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi JERI serta menanam nilai moral yang dikehendaki dan untuk menyampaikan pengetahuan.APAKAH KURIKULUM ? KURIKULUM KEBANGSAAN ³« Suatu program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. nilai. kemahiran. norma.´ AKTA PENDIDIKAN 1996 .

1975.Taba. 1962.Tanner & Tanner.´ .´ . .«Sambungan ³Kurikulum adalah suatu pelan bagi pembelajaran. ³Kurikulum adalah pengalaman pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dirancang dan dibimbing.

PPK.«. 2001 .Sambungan RUMUSAN : Suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan. .

PROSES KURIKULUM Matlamat dan Objektif Pembelajaran Penilaian Pemilihan Pengalaman Pembelajaran Organisasi dan Integrasi Pengalaman. pembelajaran Dan Kandungan Pemilihan Isi atau Kandungan .

Kurikulum Formal ± kurikulum pengajaran _ kurikulum operasional 2. Kurikulum Tersembunyi .JENIS-JENIS KURIKULUM 1. Kurikulum Pengalaman 3.

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM PENGETUA GPK KURIKULUM GKMP BAHASA GKMP MATEMATIK GKMP KEMANUSIAAN GKMP VOKASIONAL & TEKNIK KP KP KP KP KP KP KP KP KP .

PERANAN KETUA BIDANG ‡Analisis Keperluan ‡Laksanakan Latihan ‡Menilai Program ‡Penyelarasan Program ‡Pengurusan Panitia ‡Kewangan & Inventori ‡Agihan Tugas ‡Bincang Sasaran ‡Penilaian & Post Mortem Kemajuan Staf Penyelaras Panitia Dalam Bidangnya Mesyuarat Ketua Bidang ‡Perancangan Strategik. Operasional Pemantauan & Pencerapan ‡Pelaksanaan Program & P&P ‡Penilaian P & P ‡Post Mortem ‡Pemulihan ‡Pengayaan Jadual Waktu Peranan Ketua Bidang Perancangan Tahunan Melaksanakan Tugas P & P ‡Sukatan ‡Rancangan Tahunan ‡Semakan Buku Latihan ‡Pencapaian ‡Program Akademik ‡BBM ‡Mengikut Opsyen ‡Waktu Yang Diperuntukkan .

KERJASAMA DGN PKG. PPD.PSPN DAN JPN PERKONGSIAN BESTARI DGN SEKOLAH LAIN TUGAS-TUGAS LAIN AKTIVITI KO-KURIKULUM ‡Persatuan Berasaskan Akademik ‡Program Lawatan Sambil Belajar ‡Penyertaan Pertandingan ‡Bekerjasama Dengan PersatuanPersatuan Lain KEMASKINI DATA SEKOLAH/BIDANG .

Kurikulum dan peperiksaan yang sama. Pendidikan yang pelbagai dan komprehensif Memupuk perpaduan melalui pembangunan budaya. Memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. 6. 7. 3. berketrampilan. sosial. 5. Kurikulum Kebangsaan Berlandaskan FPN Untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. 2.Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) ‡ 1. SURAT PEKELILING 4. AKTA. ekonomi dan politik .

2. . Jemaah Nazir Sekolah Bertanggungjawab memastikan taraf pengajaran yang memuaskan Memeriksa institusi pendidikan mengikut tempoh yang sesuai. Menjalankan kewajipan lain sebagaimana yang diarahkan oleh Menteri.Mata pelajaran Teras dalam Kurikulum Kebangsaan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 ‡ ‡ 1. Sambungan Akta ‡ Jadual Subseksyen 18(2) . 4.«. Memberi nasihat ke atas pengurusan institusi pendidikan dan kepada guru-guru berhubung dengan kaedah pengajaran. 3.

KBSM SM Atas mulai 1992. 13/1991 ± SP KBSM SM Atas M/Pel Elek. . 16/1988 ± Pelaksanaan Kemahiran Hidup ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1991 ± SP dan Peruntukan Masa M/Pel KBSM SM Rendah dan SM Atas. 17/1988 ± SP dan Peruntukan Masa M/Pel ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1990 ± Guru M/Pel.SURAT PEKELILING ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1987 ± SP Bahasa Peralihan/Ting. ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1990 ± SP dan Peruntukan Masa M/Pel.I. 11/1991 ±Pelaksanaan Elektif Sastera B. 1 ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 ± Panitia Mata Pelajaran ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1989 ± Peruntukan Masa B. ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Matematik & B. Inggeris. 3/1979 ± Pendidikan Jasmani ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.I.

4/2000 ± Pelaksanaan Sastera B. ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. ‡Surat Pekeliling KPM bertarikh 20 Januari 2000 ± Pemilihan Pakej Pengkhususan Elektif. 1998. 9/93 ± Kerja Kursus PMR ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/98 ± Beban Tugas Guru KH.Tahap kecergasan murid ‡Surat Pekeliling KPM bertarikh 28 Disember 1999 ± Pemilihan M/Pel Elektif.«. 2/2000 ± Peruntukan Waktu Sains ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2000 ± Pelaksanaan Sebutan Baku ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. . Sambungan Surat Pekeliling ‡Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.I. 3/1999 ± Penyediaan Rekod P&P. ‡Surat Pekeliling KPM bertarikh 23 Nov. 25/98 ± Pelaksanaan PJ & Kesihatan.

Mat dan Mat.Sambungan Surat Pekeliling ‡ Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/2002 ± Pelaksanaan SP KBSR & KBSM : HSP guna edisi 2002. 3/2002 ± Penggunaan Kalkulator Saintifik bagi m/pel. ‡ Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. . Tambahan.«.

ETeMS Dan dalam komunikasi Fizikal. Atau tidak yakin. persekitaran Tenaga pengajar Tidak cukup. Bukan opsyen & Disiplin .saiz kelas & kemudahan kurang Budaya & Sikap Negatif Masalah Dalam Pelaksanaan Kursus Cabaran Kepemimpinan Dan Pengurusan Kurikulum Falsafah/Visi Dan Misi tidak Difahami/ dihayati Murid tidak kuasai 3M Pengaruh luarMedia massa.Perubahan tidak diterima Jurang pendapat. Penggubal & pelaksana Meritokrasi.

Akademik cemerlang .REFLEKSI KEJAYAAN KURIKULUM ‡ Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Cekap Bersistematik Berkesan ‡ Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sumber tenaga/kewangan masa dan kemudahan dapat diurus sebaiknya Cukup Boleh digunakan Berasaskan teknologi Mesra Pengguna P & P yang berkesan. Pembelajaran yang Menyeronokkan.

« Sambungan Refleksi Kejayaan Kurikulum ‡ Tenaga Pengajar Menghayati FPK Terlatih dan mencukupi Penuh Komited Berminat. kreatif ‡ Amalan P & P P & P Terancang Pelbagai Teknik Berpusatkan murid Penilaian berterusan P & P yang Berkesan P & P yang berkesan Akademik Cemerlang Cekap dalam penyelesaian masalah .

«. Sambungan Refleksi Kejayaan Kurikulum ‡ Kemajuan Staf Analisis Keperluan Latihan Perancangan & Pelaksanaan Latihan Dalaman Kesejawatanan ‡ Kegiatan Kokurikulum P & P yang Berkesan Menambah Minat Kepemimpinan Mencungkil bakat P & P yang Berkesan Berbudaya Ilmu Terancang dan Bersesuaian Kepelbagaian Penilaian Berterusan .

«. Sambungan Refleksi Kejayaan Kurikulum ‡ Kewangan Rancang dan sedia anggaran Agihan ikut prioriti Perbelanjaan ikut prosedur & tatacara kewangan ‡ Perkongsian Bestari P & P yang berkesan melalui pengurusan kewangan yang efisien Bina rangkaian dengan agensi lain Dapat sumber dan bantuan P & P Berkesan .

«. Sambungan Refleksi Kejayaan Kurikulum ‡ Budaya Membudayakan ilmu Perbincangan Profesionalisme Mengamalkan nilai murni Kesepunyaan Semangat Sepasukan P & P yang Berkesan melalui iklim yang kondusif .

SEKIAN TERIMA KASIH .