2.

0 Definisi Doktrin Pengasingan Kuasa

Konsep pengasingan kuasa merupakan satu doktrin mengenai pemerintahan berperlembagaan yang mengesyorkan pengasingan kuasa dan fungsi pemerintahan agar ia tidak tertumpu kepada seseorang individu atau sesebuah lembaga sahaja. Ini diperlukan untuk menjamin peme rintahan tidak bersifat mutlak. Pada tanggapan umum, penumpuan a berkisar pada kelainan fungsi yang dijalankan oleh badan atau institusi yang berlainan. Fungsi-fungsi ini dijalankan oleh badan -badan tertentu mengikut bidang kuasa masing masing. Menurut teori, terdapat tiga badan1 atau institusi yang terdapat di mana -mana pemerintah. Pertama, badan perundangan yang berfungsi sebagai pembuat undang -undang dan meminda undang -undang yang sedia ada agar tidak ket inggalan zaman. Dengan kata lain, ia bertanggungjawab untuk membuat peraturan-peraturan yang akan diamalkan di

sesebuah negara. Institusi ini juga mem punyai kuasa untuk menyelia segala tindakan pemerintah atau raja agar ia mematuhi kehendak dasar yang dilu luskan oleh Dewan Perundangan. Namun, ia tidak boleh menyerapkan kuasanva kepada badan lain. Kedua, badan pentadbiran atau eksekutif negara men jalankan kuasa dan

mengamalkan undang -undang yang diluluskan oleh Dewan Perun dagan. la juga pe rlu menguatkuasakan segala keputusan badan keh akiman yang mungkin memberi keputusan yang bertentangan dengan kehendak badan eksekutif mahupun badan perundangan. Di Amerika Syarikat, sistem pemerintaha nnya bercorak presiden -kongres dan eksekutif2 digelar Presiden. Ketiga, badan kehakiman menjatuhkan hukuman yang setimpal de ngan kesalahan dan memberikan keputusan yang muktamad. Badan keh akiman, bagaimana akan berpandukan kepada undang -undang yang diluluskan oleh Dewan Perun dangan atau berpandukan perlembagaan negara semasa menjalankan tugas merek a. Selain itu, badan kehakiman juga mempunyai kuasa untuk mengawal badan eksekutif dan badan perundangan. Dalam hal ini, badan kehakiman dapat menjatuhkan hukuman ke atas para pegawai pemerintah termasuk eksekutif negara yang tidak menjalankan tugas dengan sempurna atau jika Ia menyeleng daripada tugasnya yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan.

Badan Perundangan, Badan Pentadbiran , Badan Kehakiman. Di negara yang mengamalkan sistem kabinet-berparlimen, seperti di Britain dan Malaysia, eksekutif dikenali sebagai Kabinet.
2

1

Mengikut pembahagian kuasa yang ketat, seseorang y ang mengangotai badan perundangan, hanya boleh menganggotai sesua tu badan tertentu sahaja. Begitu juga dengan keanggotaan badan pem erintahan dan badan kehakiman, anggota satu badan tertentu tidak boleh menganggotai badan yang lain. Di samping itu, anggota mana -mana satu badan tertentu tidak boleh mencampuri atau mempengaruhi kegiatan ba dan yang lain. Kedua-dua aspek ini diakui oleh pencipta -pencipta Perlembagaan A merika Syarikat. Menurut Montesquieu lagi dengan pengasingan kuasa, ketiga -tiga badan akan mempunyai kuasa setimpal dengan badan yang lain. Oleh yang demikian, keadilan di Negara dapat dikecapi bersama. Jika tidak, pemerintahan akan menjadi k ucar-kacir dan kemudian menjadi lum puh. Beliau 3 juga berpendapat, hanya dengan pengasingan kuasa, kemutlakan kuasa pemerintahan dan kezaliman dapat dibendung. Nyata sekali, doktrin in i seperti yang digariskan oleh Montesquieu membayangkan keadaan yang ideal.

3

Merujuk kepada pendapat Montesquieu