P. 1
PSV3105

PSV3105

|Views: 357|Likes:
Published by ZuEha Mahzin

More info:

Published by: ZuEha Mahzin on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM SEMESTER 4

MODUL

PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan September 2009 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul ) Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka konsep Tajuk-tajuk modul ini. 1.4 Kandungan 1.4.1 Pengenalan Bidang Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah 1.4.2 Pemerhatian, penerokaan, pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan. - mengikut tahap, minat dan latar belakang - untuk merangsang perkembangan deria - untuk perkembangan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek, Sosial dan Estetik 1.4.3 Tema, isi kandungan, alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan - mengikut tahap, minat dan latar belakang - untuk merangsang perkembangan deria - untuk perkembangan JERISE 1.4.4 Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak - untuk setiap bidang kegiatan tahap 1 - untuk setiap bidang kegiatan tahap 2 - untuk 5P KBSR
i

iii iii iv v-vii viii ix

1

1 1 1 2 14

23

32

1.5 Latihan A

37

Tajuk 2

Meneroka Alat dan Bahan

39 40 41

2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka konsep Tajuk-tajuk modul ini. 2.4 Kandungan : Meneroka Alat dan Bahan 2.4.1 Meneroka / Membuat eksperimentasi Pelbagai jenis alat dan bahan

42

2.4.2 Meneroka / Membuat eksperimentasi perisian- perisian

56

2.5 Latihan B Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

ii

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia . MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU.

Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. vi . Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Aktiviti-aktiviti disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca.PANDUAN PELAJAR Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran sumber-sumber pembelajaran. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Modul ini juga disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Dua latihan disediakan pada pengujung modul ini untuk membantu kefahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperolehi dalam modul ini. dan masa anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Ujian Akhir Kursus (UAK) dan Peperiksaan Akhir meliputi tajuk-tajuk dalam modul ini. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk mengikut proforma kursus.

Selamat maju jaya. ii. iv. Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang satu tahun pengajian. rakan sekerja. pengalaman profesional dan juga sumber internet. Pengetahuan semulajadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah. istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal. pelajar disarankan untuk membuat rujukan dengan menggunakan Online Learning(OLL). Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat. dan mengaplikasi maklumat. Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. vi. Pelajar diminta memahami konsep. vii. v. memproses maklumat. Tarikh dan masa peperiksaan akan ditentukan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian. Pengetahuan maklumat kandungan dan pedagogi sentiasa kemudahan ICT dinamik dan dan bertambah. iaitu pada pensyarah.Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Oleh itu. iii. Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat. i. mengumpul maklumat. bahan rujukan. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. vi .

PSV 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

PENGENALAN
Kursus PSV 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual
(Teaching and Learning of Visual Art Education) melibatkan teori dan amali

dalam pengajaran dan pembelajaran. (Sila rujuk - Agihan Tajuk). Modul ini mengandungi dua tajuk iaitu Tajuk 1 – Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 (Topik 2 teori dalam proforma), Tajuk 2 – Meneroka Alat dan Bahan mengikut tema (Topik 1 amali dalam proforma). Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk pemerhatian, penerokaan, pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan mengikut tahap, minat dan latar belakang. Tema, isi kandungan, alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan. Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak . Mengumpul dan memproses maklumat sesuai dengan Tahap 1 dan Tahap 2. Mengubahsuai maklumat mengikut minat dan latar belakang murid. Membuat penilaian maklumat mengikut pengetahuan sedia ada murid. Meneroka tajuk dan isi kandungan mengikut tema alam persekitaran / sosiobudaya . Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. Setiap ulasan tersebut akan dibimbing dengan persoalanpersoalan disusuli dengan sumber rujukan yang berkaitan. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka. Sebagai memantapkan lagi kefahaman

setiap tajuk dalam kursus ini, pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk

mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari.

v

AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus)
Interaksi Bersemuka (jam) 12

Bil.

Tajuk/Topik

Modul (jam) 0

Jum. Jam 12

1

Teori Pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Teori Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 Teori Persediaan Mengajar Amali Meneroka Alat dan Bahan Amali Meneroka Tajuk dan Isi kandungan mengikut tema Amali Menghasilkan karya Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan Amali Menghasilkan karya Membentuk dan Membuat binaan serta Kraf traditonal

2

0

9

9

3

9

0

9

4

0

6

6

5

6

0

6

6

9

0

9

7

9

0

9

Jumlah keseluruhan

30

15

45

vi

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

TAJUK 1

Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2

1.1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan

pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. 1.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini anda seharusnya dapat; 1. Membanding beza pelbagai jenis aktiviti dalam empat bidan kegiatan iaitu Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional 2. Menjana idea dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, dan teknik serta mengaplikasikannya dalam penghasilan mengikut empat bidang kegiatan. 3. Menjalankan sesi apresiasi secara mudah

1.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Menggambar

Membuat Corak dan Rekaan

Membentuk dan Membuat Binaan

Mengenal Kraf Tradisional

1

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

1.4 Kandungan 1.4.1 Pengenalan Bidang PSV SR Tumpuan diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional.

Rajah 1. Contoh Imej Empat Bidang Dalam PSV KBSR

P e n g e n a la n S e n i V i s u a l
Me nggam bar M e m b e n tu k d a n M e m b u a t B in a a n K u ri k u lu m PS V SR

Me m bua t C orak d a n R e ka a n

K r a f T r d is io n a l

Rajah 2. Empat bidang kegiatan dalam Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah

2

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1.4. Sub tajuk ini juga disediakan untuk anda memperolehi pengetahuan dan kemahiran mengenai media. Sub tajuk ini disediakan untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. proses dan teknik menggambar. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek 3 .1. Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. anda seharusnya dapat menghasilkan pelbagai jenis aktiviti menggambar. a) Definisi Menggambar Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek.1 Menggambar Menggambar adalah salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Melalui asas-asas menggambar. olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar. Sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang.

cat gloss dan lain-lain lagi. Menggambar Mozek Lukisan Catan Kolaj Capan Teknik Menggambar Gurisan Montaj Cetakan Percikan Stensilan Gosokan Resis Rajah 3 Teknik Catan Apabila seseorang mengecat. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. hasilnya ialah catan. cat emulsi. Teknik catan ialah caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air. cat poster.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b) Teknik-teknik yang boleh digunakan dalam menggambar adalah seperti Rajah 3. Berbagai jenis berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan. 4 . Teknik Kolaj Teknik kolaj ialah cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas. Selalunya bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar.

misalnya atas objek dengan jalinan yang berlainan. Proses membuat batik adalah satu contoh teknik resis. anda boleh menggunakan lilin cair ataupun pepejal. ‘strawboard’ dan ‘polyfoam’. Krayon juga boleh digunakan di peringkat sekolah rendah. Teknik Gosokan Anda boleh menggunakan krayon dan gosokkannya di atas kertas yang diletak di atas sesuatu permukaan yang kasar. Polyfoam adalah bahan yang mudah diukir. Pada asasnya cetakan menggunakan sifat timbul dan tenggelam pada sesuatu blok atau skrin. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun ‘cow gum’. Pelbagai media dan bahan cetakan boleh digunakan. Teknik Stensilan Untuk teknik stensil. 5 . Cara gambar diukir dan sifat bahan yang diukir itu akan memberi kesan yang berlainan. Lilin boleh digunakan untuk melukis atau memandamkan sesuatu kawasan permukaan melukis seperti kertas. Warna air boleh disapukan di atasnya. rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakan atas kertas. Contoh bahan cetakan lain adalah seperti cetakan lino. Untuk jenis cetakan blok. imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas.. Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. Dengan teknik ini. bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. Jalinan di atas objek akan memberi kesan kepada hasil gosokan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Teknik Cetakan Teknik cetakan ialah cara menghasilkan karya dengan mencetak. Terdapat berbagai-bagai jenis cara cetakan. Anda boleh memilih berbagai jalinan yang berlainan dan susunkannya untuk mendapat gambar yang menarik. Teknik Resis Teknik resis menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain.

.

Adakah anda boleh mengecam struktur susunan ulangan pada cetakan ataupun pada jalinan kain itu? Itulah yang dimaksudkan corak. bahan buatan manusia seperti kerusi.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas.C.com/images/d982/d251/d744/d224/d96/f3/full.1. artis grafik Belanda menjadi terkenal adalah keranakebolehannya menghasilkan corak yang menarik sekali. Anda boleh menghasilkan corak melalui pelbagai teknik dan cara seperti yang anda akan perhatikan nanti. siput. gasing dan keris. Escher. Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan. Cuba anda perhati dengan teliti kain baju anda. kayu. tulisan cina dan tamil serta angka. serangga dan haiwan. abjad rumi. segitiga dan segiempat. paku dan gunting geometri seperti bulat. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi warna air boleh dipercik dari berus anda menggunakan warna air bersama warna lilin Kepingan gambar-gambar disusun dan digam 1.jpg Salah satu sebab M. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling kita seperti:      alam semulajadi seperti bunga. 7 . dan rupa barangan kraf tradisional seperti wau.2 Membuat Corak dan Rekaan http://media-files.4. tulisan jawi. meja.gather. rumah.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Terdapat pelbagai jenis susunan corak. antaranya adalah: Membuat Rekaan Dan Corak Jenis susunan corak Rajah 4 Membuat Rekaan Dan Corak Teknik Corak Tarikan Renjisan Titisan Corak Tidak Terancang Lipatan Ikatan dan Celup Pualaman Tiupan Rajah 5 Teknik menghasilkan corak tidak terancang 8 .

anda pasti pernah melihat atau bermain dengan kapal ataupun kapal terbang yang dihasilkan dengan lipatan kertas. Bidang kegiatan juga dan mendedahkan teknik pelajar Ini dengan memberi alat dan membentuk penggunaan peluang binaan alat pelbagai penghasilan.4.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. semasa menjalankan proses penghasilan seni. imbangan dan kestabilan. mobail.jpg Pada zaman kanak-kanak anda dahulu.org/icerik/2009/05/origami-450x338. tema ditentukan dan juga lihat tentang persembahan hasil kerja.3 Membentuk Dan Membuat Binaan http://www. stabail. boneka. anda akan mengetahui tentang bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan yang murid anda akan pelajari. kreatif kepada murid berinteraksi secara dengan bahan. Disini anda akan bagaimana teknik. asemblaj. diorama. Topik ini akan menjelaskan tentang aktiviti-aktiviti membentuk yang ditujukan kepada pelajar sekolah rendah seperti menghasilkan arca timbul. model. Berpandukan aspek tersebut pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membuat bahan. Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk. alat dan bahan. dan membina sesuatu model. struktur. Ini merupakan satu jenis kegiatan membentuk yang anda mungkin pelajari sebelum masuk ke alam persekolahan. ruang. Dalam bidang ini. 9 .japonya. topeng dan origami.1.

com/batik/images Kraf Tradisional boleh didefinisikan sebagai melibatkan kemahiran perusahaan kerja-kerja atau kerja-kerja tangan serta berunsurkan seni yang memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing-masing.bestbatik. Kraf tradisional terdiri daripada 8 jenis. iaitu: (a) Alat Domestik (b) Alat Permainan (c) Alat Pertahanan Diri (d) Batik (e) Seni Tekat (f) Tembikar (g) Seni Anyaman (h) Seni Ukiran Kayu 10 .1.4.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Bidang kegiatan dan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi 9 aktiviti seperti berikut: (a) Arca timbul (b) Arca asemblaj (c) Arca mobail (d) Arca stabail (e) Origami (f) Model (g) Diorama (h) Boneka (i) Topeng 1.4 Mengenal Kraf Tradisional www.

Keris adalah senjata penting dalam masyarakat dan budaya melayu. Keris Perubahan masa menyebabkan bentuk senjata berubah mengikut keperluan. Jenis-jenis keris yang boleh didapati adalah seperti Keris Jawa. Terdapat pelbagai nama wau di negara kita termasuklah Wau Barat dan Wau Bayan Cuba anda senaraikan nama-nama wau yang terdapat di Malaysia dengan melayari internet. Tombak. Selangor dan Johor. Batik tradisi dan moden mempunyai corak yang sesuai dengan cita rasa dan perkembangan kesenian Malaysia. batik lukis dan batik canting merupakan kaedah membuat batik 11 . Sewar. Masyarakat melayu tradisional terutama di zaman kerajaan Melayu Melaka hingga kini masih menggunakan senjata seperti Keris. Pedang. Keris Semenanjung. Terengganu. Keris Sundang. Tumbuk Lada. Keris Petani atau Pekaka. Keris pada masa kini masih digunakan untuk upacara-upacara tertentu seperti majlis persandingan. Perlis. Lembing dan Sumpit. Kebiasaannya wau dimainkan selepas menuai padi. Batik Batik terkenal di seluruh gugusan kepulauan Melayu dan dianggap bidang kraf tangan tradisional yang unggul. Beladau. Kedah. Keris Bugis dan Keris Picit. perubatan dan keris menjadi lambang kebesaran institusi diraja. Keris Bali. Rencong Aceh. Keris Majapahit. Lawi Ayam. Keris Sumatra. Alat Permainan seperti Wau adalah salah satu permainan tradisi yang dimainkan untuk mengisi lapang.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Alat domestik merupakan peralatan yang dicipta dan digunakan untuk dan digunakan sebagai peralatan harian kepada memberi kemudahan masyarakat tradisional pada ketika itu. Sehingga kini wau masih di mainkan di negeri Kelantan. Badik. Jembiah Lading. Pahang. Batik tulis.

Pahang dan Negeri Sembilan merupakan negeri yang banyak mengusahakan kraf seni tekat timbul benang emas. Negeri seperti Perak. Pada peringkat awal kaedah ini hanya digunakan untuk menghasilkan batik untuk hiasan dinding. Asal-usul dan perkembangan seni tekat secara langsung dikaitkan kegunaan pakaian dan kelengkapan keluarga raja-raja atau istana. Sama ada ditekat. iaitu di zaman kesultanan Melayu Melaka. Terdapat pelbagai bentuk dan jenis tembikar yang dihasilkan di Malaysia. Hampir semua tembikar yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri kegunaan harian. kain selendang dan baju kurung. Pada masa tersebut seni tekat dipakai oleh keturunan Baba Melaka. Mereka banyak menggunakan seni tekat ini pada pakaian. corak. Seni tekat diperkenalkan pada kurun ke-15. dan teknik pembuatan kerana dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang si pembuat. Tembikar Seni tembikar telah wujud di Malaysia sejak beribu tahun dahulu berdasarkan penemuan barang tembikar lama seperti di Gua Cha. Johor. ragam hiasnya semua dibentuk dalam keadaan timbul dari permukaan dasar kain kerana bahagian dalamnya diisi dengan mempulur.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang kini diminati ramai. disulam atau disuji. tetapi suji sering dikaitkan dengan sulaman benang sutera. Kelantan dan di Sungai Perak. hitam dan kelabu gelap. Batik semakin digemari oleh peminat fesyen kerana corak batik dapat dipadankan mengikut peredaran zaman. Seni Tekat Ia juga dikenali dengan nama suji timbul iaitu sulaman timbul atau tekat bersuji. Beberapa buah negeri di Malaysia menghasilkan tembikar. Bentuk tembikar tersebut hanya mempunyai persamaan dari segi susunan motif. Kini penggunaannya telah diperluaskan dalam bentuk dimensi baru. Tembikar tradisi Melayu menjadi lambang kesenian negara dan kini menjadi koleksi yang membanggakan. 12 . dengan permukaan berwarna coklat. Pada tahun 1970-an teknik ini telah diterapkan dalam kaedah membuat skaf. ketebalan dan teknik pembakaran bersuhu rendah. Barangan tembikar yang dihasilkan adalah berbeza dari segi bentuk. Selangor.

Ukiran kayu tradisional dianggap sebagai hasil kreativiti orang Melayu dalam bentuk tampak di dan mendapat tempat yang istimewa unik di ini kalangan masyarakat negara ini. rumah. bilah buluh. kepala Bangunan-bangunan lama yang masih mengekalkan seni ukiran sehingga hari ini telah menjadi bahan rujukan generasi masa kini. sampan. Anyaman yang tidak berkelarai disebut anyaman biasa atau ghadas. senjata dan peralatan untuk kegunaan harian. rotan. helaian paku-pakis daun pandan. Anyaman yang lengkap harus dihiasi dengan kelarai. 13 . atau mengkuang. ribu-ribu bahan-bahan lain dengan menggunakan cara dan peraturan tertentu melalui teknik selang-seli helaian antara satu sama lain. makam. masjid. Kelarai ialah corak atau motif berbentuk dam pada anyaman yang melalui proses tranformasi idea daripada alam semulajadi. Pembikinan kelarai adalah dirancang dengan menggunakan mata atau langkah yang betul dan tepat. Dua jenis warna yang kontra digunakan bagi menunjukkan kesan. Seni ukiran Melayu yang diperlihatkan melalui ukiran pada istana. perabot. Kelarai ini diantaranya ialah: (a) Kelarai berakar (b) Kelarai beras patah (c) Kelarai bunga cengkeh (d) Kelarai tampuk manggis (e) Kelarai bunga mempelas Ukiran Kayu (f) Kelarai anak ikan (g) Kelarai kepala lalat (h) Kelarai mata punai (i) Kelarai sisik kelah (j) Kelarai tapak harimau Seni ukiran kayu merupakan sejenis kraf tangan Melayu tradisional yang digunakan untuk menghiasi rumah kediaman yang menjadi kebanggaan masyarakat pada zaman dahulu.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Anyaman Anyaman merupakan satu proses lidi. menjalin bertam.

pergerakan. benda yang konkrit. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak.2 Pemerhatian.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1.4. dan aksi. Semasa menyediakan aktiviti. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Sila anda berkerjasama dengan rakan anda dan cuba berikan definisi deria dan huraikan fungsinya dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut:      pengetahuan sedia ada murid.4. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. bahan. bunyi.1 Pemerhatian yang aktif Aspek ini melibatkan sensitiviti deria. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan. dan mencetus idea dan imaginasi. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. penerokaan. minat. kecenderongan dan latar belakang murid. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni 14 .2. Chapman (1986) telah menggunakan empat aspek utama yang seumpama ini dalam pelajaran seni iaitu: (i) pemerhatian (ii) penerokaan (iii) penghasilan (pembuatan) (iv) apresiasi dan perlanjutan 1.

langkah dan proses membuat.4.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan bahan Aspek ini melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan.anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut: (i) penerokaan     aktiviti kecil mudah ringkas. terutamanya dalam meningkatkan nilai hidup. uji menguji. penemuan oleh murid sendiri. tatacara. Melalui kefahaman aspek di atas.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. cuba mencuba.2. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. ii) penghasilan / membuat / pengalaman    penggunaan alat bahan dan teknik. Anda boleh melatih murid anda untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. 1. Semasa menyediakan aktiviti. Aktiviti penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. amalan tertib kerja 15 . murid senang dan ingin mencuba   aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik. murid anda dapat menerap penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Sila berbincang dengan rakan anda dan huraikan kenyataan di atas. suaikenal dengan bahan. variasi dan kemungkinan lain. Murid anda akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. mencari altenatif. bebas daripada jawapan tetap.

2. membuat corak dan rekaan. keluarga. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. halbenda dengan bentuk hasil “Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Bekerjasamalah dengan rakan anda. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. apakah yang anda harapkan boleh berlaku dan menampakkan perubahan dari segi sikap dan sahsiah murid di sekolah anda? 1. membentuk dan membuat binaan. dan mengenal kraf tradisional.3 Pengalaman Langsung Bezakan makna pengalaman langsung dengan pengalaman tidak langsung. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. kraf 16 . kritis. masyarakat dan negara. Pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. manipulasi dan persepsi visual. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. Sila rujuk sumber-sumber yang sahih. dan penyampaian kandungan subjek. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. koordinasi. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar.4. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. idea.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual   keselamatan semasa bekerja.” Daripada kenyataan di atas. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. menghargai keindahan alam persekitaran. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni.

Ini membantunya dalam memahami sesuatu idea dan menghubungkaitkan antara satu idea dengan idea yang lain atau dengan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran. 17 . menyimpan maklumat atau dokumentasi. mengaplikasi disiplin seni visual. Semasa menggambar umpamanya. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. alat dan teknik. proses pembuatan hasil seni. membuat interpretasi. membuat pilihan. Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. nilai kebersihan dan kepekaan. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. berkomunikasi secara berkesan. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. Secara tidak langsung memberikan pengalaman langsung kepada murid. kanak-kanak dapat mengalami pengalaman langsung dengan derianya mengenai subjek atau hal benda yang digambarkan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual tradisional. berfikir secara kritis dan kreatif. nilai patriotisme. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. Kanak-kanak dapat membina idea baru dari benda konkrit.

penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya. cetakan dipandang sementara arca dan binaan bahasa di sentuh. jalinan.4. bagaimana mereka memilih dan "subject matter" gaya stail tertentu Semuanya ini berkait rapat dengan aspek pemahaman mereka dari aspek-aspek kognitif. hasil-hasil serta mereka.4 Apresiasi Apresiasi pandai tema didefinisikan sebagai tukang mengenai kajian mengenai seni dan pelukis-pelukis atau faktor yang mereka. lukisan. warna. rupabentuk dan bentuk. perasaan. Apresiasi berkomunikasi seni secara aktif lain melibatkan apa yang penggunaan untuk dengan orang difikirkan dan dirasakan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. Dalam konteks ini pengetahuan mengenai seni serta perbendaharaan kata yang cukup mengenai seni yang di perlukan. aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. Karya seni seperti catan. 18 . Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. mempengaruhi mereka. Semasa menyediakan aktiviti mudah.2. penghargaan dan refleksi diri. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. cara mereka bekerja. dan penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut:  aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. ton. Apresiasi seni melibatkan sepenuhnya deria rasa atau sentuh dan deria pandang.      aspek bahasa yang berkaitan dengan kandungan dan hal benda. Sila senaraikan beberapa definisi lain berkenaan dengan Apresiasi. alat bahan dan teknik.

mengkaji. Membuat mengikut gaya artis/pelukis/stail. . mengumpul dan menyusun gambar-gambar Analisa. tujuan/teknik pelukis. Secara Perbandingan Secara Penghasilan Cuba anda jalankan satu aktiviti membuat apresiasi dengan menggunakan pendekatan secara logik berdasarkan satu contoh karya seni murid anda. pameran. 19 . bila dihasilkan. proses. slaid. nilai-nilai astetika serta pengaruh. media. Secara Pemerhatian Membaca. Mengikut John A. filem. Balai seni. penilaian. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Secara Penerangan . menghubungkan diri dengan pelukis/pandai tukang. Michael dalam bukunya 'Art and Adolescense' ada dua pendekatan dalam Apresiasi Seni iaitu: (a) Pendekatan secara logik (b) Pendekatan secara psikologi Pendekatan Secara Logik Pendekatan ini adalah yang berbentuk tradisional dan memerlukan pemahaman intelek semata-mata dan banyak berfaktakan kepada aspek andaian dan munasabah pada yang melihat sesuatu karya seni tersebut. perbandingan antara satu dengan yang lain serta menimbulkan kesedaran.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. gaya konsep dan zaman.

sistematik dan kefahaman serta kejelasan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendekatan Secara Psikologi Pendekatan ini merangkumi perkara-perkara yang lebih menjurus kepada perasaan peribadi. Penilaian dibuat secara serta merta iaitu: suka. rentak pengkaryaan. hujah dan penilai karya. konsep. falsafah dan prinsip rekaan. Pendekatan ini akan dapat Secara lebih realistik dan dapat menerima 'response' dan pendapat meninggalkan satu pengalaman yang amat berkesan dan mendalam. cantik. Ianya tidak dapat di ukur bilangan sebenar dan terdapat pelbagai citarasa. (c) Organistik (d) Normistik (e) Elektik Kaedah ini tidak sealiran dengan isme pengkritik dan ahli psikologi menyatakan kaedah ini tidak diterjemahkan oleh otak (pemikiran) cuma berdasarkan maklumat kendiri. pernyataan perasaan. Kaedah Apresiasi Seni Kaedah-kaedah apresiasi seni terdiri daripada kaedah: (a) Hedonistik (b) Kontekstualistik Kaedah Hedonistik Kaedah ini hanya satu luahan perasaan secara spontan seperti kesukaan. Ianya berkait dengan pengetahuan Lebih merujuk kepada perincian/spesifikasi dari aspek persoalan fahaman. penghasilan ini akan lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada dan penghayatan sesuatu karya seni. sejarah.tidak suka. gemar. Kaedah Konstekstualistik Kaedah ini lebih praktikal di mana pemerhatian dibuat secara lebih ilmiah.tidak cantik dll secara spontan. Kesan tindakbalas akan lebih terserlah terhadap bahan serta alat yang digunakan. interaksi pemerhati. menarik dan benci. konsepsi. orang lain. Ianya akan menyediakan pengetahuan mantap kefahaman dalam pengamatan karya. kepelbagaian bandingan dan seni akan menjadi suatu 20 .

Kaedah Elektik Kaedah ini lebih berbentuk cara bersepadu dan holistik. perulangan. Kaedah ini menolak peradaban moden dimana pelukis telah melampaui batas yang dibenar dalam budaya dan agama. sederhana dan kurang 21 . rasa takwa. aspek tata letak. tata atur. menyentuh intuisi dan menyenangkan. kesinambungan serta kepelbagaian. Penilaian di buat serata melihat konteks seni secara Penekanan kriteria kepada akan dapat harmoni. Wajaran hanya secara baik. Contohnya lukisan agama Kristian yang berkaitan unsur ikonografi. agama dan budaya. naratif dan nilai-nilai akhlak. tidak ada unsur sensasi. Kaedah Normistik Kaedah ini merujuk kepada kriteria dan norma sesuatu karya dari aspek nilai masyarakat. Kaedah Organistik Kaedah ini menjurus kepada aturan yang mempunyai satu system yang teratur dan terancang. jalinan. struktur organisasi dan alat dan pemerhatian rawak. ianya adalah penilai untuk seni tentang tanggapan secara positif dan negatif. imbangan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual pendekatan yang menarik oleh pemerhati. ruang dan penataan cahaya. Ini membentuk kesatuan cara melihat sesuatu karya dari segi warna. tidak aspek kronologinya. menjurus gabungan persepsi bahan. ini Kriteria penilaian menekankan unsur asas prinsip. unsur-unsur seni. Kaedah kepada baik. Ia seakan-akan ada kaitan dengan pendekatan diri kepada Allah.

prinsip rekaan dan struktur. alat dan bahan yang digunakan. 22 . aliran dan gaya sesuatu karya. (ii) Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana.Terdapat kesan cahaya yang terpancar dari atas.Sebagai contoh : Karya Latif Maulan Karya di atas menggambar sebuah seterika lama atau antic yang terletak di atas papan penggosok dan dilapik dengan kain batik berwarna merah. Feldman (1967) dan Smith (1967) mencadangkan aktiviti-aktiviti aprisiasi seni. (iii) Menghuraikan stail. berasaskan kepada proses persepsi dan intelektual melalui empat tahap: (a) Menggambarkan ( Description ) (b) Menganalisa (c) Tafsiran (d) Penilaian ( Analysis ) ( Intrepetation ) ( evaluation ) Menggambarkan Mengamati hasil seni dengan cara menggambarkan hal benda dan sifat-sifat tampak/objek pada karya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Proses Apresiasi Seni Terdapat berbagai cadangan oleh beberapa pakar Pendidikan Seni mengenai proses apresiasi. (iv) Melihat teknik. Menganalisa (i) Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak dengan unsur-unsur seni. Disebelah seterika itu terdapat juga pelita minyak tanah.

23 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tafsiran (i) Mencari makna-makna yangtersurat dan tersirat pada karya tersebut. proses. (c) Sejarah seni. (ii) Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) dan analogi-analogi (persamaan) untuk menjelaskan makna tersebut. kumpulan atau individu. budaya. prinsip. Penilaian Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya ('significance') dari segi individu. sosial. alat dan bahan. Dengan itu proses apresiasi seni akan lebih mudah dan bermakna sekiranya pelajar telah dilengkapi dengan pengetahuan mengenai seni dan persepsi yang tajam. (b) Pengetahuan mengenai jenis seni. Apakah pengetahuan seni yang diperlukan? (a) Pengetahuan asas senireka dan prinsip-prinsip seni. struktur corak dan bahan. unsur-unsur seni. sejarah serta keseniannya. Begitu juga makna-makna yang terdapat pada sifat-sifat tampak seperti hal benda. (iii) Mencari kaitan falsafah kehidupan manusia atau kaitan dengan cara hidup dan budaya masyarakat setempat. teknik. keagamaan dan kepercayaan. (e) Maklumat mengenai pelukis dan pandai tukang. simbol. aliran. (d) Stail sesuatu zaman.

pinggan senduk.com/images/unfettered. a.anthonydelia. integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan.4. dimana peringkat seterusnya akan melihat dinamik bentuk ('form'). Alam semulajadi dan objek persekitaran http://www.jpg Anda boleh menjadikan objek-objek alam semulajadi ciptaan Tuhan sebagai sumber utama menghasil karya. isi kandungan. warna. Daripada objek persekitaran pula. Kesemuanya menjadi tema atau hal subjek meja dan sebagainya. alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan 1. jalinan. perkara-perkara berikut akan menjadi tema atau hal subjek yang penting. ciri-ciri organik.3.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. rupa dan bentu 24 . pisau.4. piring.1 Tema Walau apapun yang anda hasilkan dalam perkaryaan. kualiti objek. Objek yang berupa flora dan fauna menjadi sumber idea dan ilham untuk menghasil produk seni. anda boleh lihat objek buatan manusia terutamanya objek domestik seperti cawan.3 Tema. ruang. keunikan.

c. Aliran dan tema sejagat http://elliottback.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b.sell-arts. Perasaan takut.com/wp/wp-content/moma-starry-night.jpg Pengalaman hidup banyak memberi kesan dan pengaruh terhadap minda yang akhirnya menzahirkan ilham atau idea mencipta. Menurut Frued lagi. sedih dan sebagainya menjadi sumber inspirasi karya si pelajar atau pelukis.com/images/items/10012/1012058_0. khayalan dan imaginasi si pelukis http://www. perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya. Imaginasi ini akan memandu arah si pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas-batas kebiasaan dalam berkarya. misteri. teori-teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran statusquo pelukis.jpg 25 . Menurut Sigmund Freud dan Paul Jean Satre. Perasaan dalaman.

Idea datang dari soal desakan untuk mengguna disamping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan.gourmetcookshop. Keperluan dan pengalaman hidup harian http://www. periuk dan alat-alat domestik yang lain merupakan asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. sudu. mencabar dan sanggup menerima rintangan. manusia mencipta dan membuat kipas. 'Minimal Art' misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. basikal. Pada bidang yang lebih besar. keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Dari idea yang berbagai. Lalu diciptanya bentuk-bentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia si pencipta itu sendiri.au/shop/images/uploads/japanese Ciptaan cawan. semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya. keretapi malah jambatan dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara.com. 26 . Dalam konteks yang lebih besar. Wujudnya 'Non-objective Art'. d. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek tiga dimensi. kereta. jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengwujudkan satu kekaguman. senduk. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal subjek yang sering diperkatakan.

digitalart. kesan kemiskinan.ab.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Di sekolah rendah kandungan subjek atau hal benda itu boleh disesuaikan dengan pengalaman sedia ada kanak-kanak dan pengalaman belajar kanak-kanak dalam pengajaran dan pembelajaran untuk merangsangkan dan meningkatkan pembelajaran. Umpamanya peperangan yang berlaku.ca/art/romanticism/images/sabine-women. Peristiwa sebenar atau realism dan romanticism http://www. atau sebagainya. Serahkan tugasan ini kepada Pensyarah anda sewaktu sesi bersemuka/kuliah.jpg Rakaman-rakaman peristiwa yang berlaku samada yang berkaitan dengan dunia dan seisinya atau yang melibatkan fenomena alam. 27 . Berdasarkan tema di atas sila anda berkongsi pengalaman dengan rakan anda untuk mencari beberapa contoh karya yang sesuai dengan tema yang tersenarai di atas dengan melayari internet. e.

mental. Montaj. Menggambar 2. Stensilan. nyanyian dan cerita. sosial. Gosokan. intelek dan estetik. apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik. Gurisan.2 Isi kandungan Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu: 1. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Kegiatan menggambar akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. mengembangkan imaginasi. Capan. imbangan dan komposisi. lakonan. Membuat Corak dan Rekaan 3. Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi. Antara kegiatan dalam bidang ini ialah: Lukisan. Kegiatan menggambar merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. Kolaj. fantasi. Resis.3.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. bahan. Mengenal Kraf Tradisional Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif. Membentuk dan Membuat Binaan 4. puisi. Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran akan menjadi fokus. susunan dan kesannya. Catan. 28 . emosi. bahan dan kegunaannya. Aktiviti menggambar mudah direka bentuk supaya sesuai dengan perkembangan fizikal. garisan. Percikan. Mozek dan Poster. Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. kreativiti dan ekspresi diri. Cetakan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan.4. Penyampaian kandungan subjek atau hal benda melalui berbagai alat. teknik dan cara pengolahan membuka peluang untuk kanak-kanak membuat hubungkaitan yang bermakna. kreativiti dan ekspresi diri kanakkanak. Bidang kegiatan menggambar ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. struktur. Kegiatan menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna. Pengajaran akan dilakukan secara bersepadu.

mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan. Di sekolah rendah. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Perhiasan diri (ornamen) . Topeng dan Origami. Ukiran. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara. Batik. Asemblaj. Mengenal Kraf tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun-temurun. Mobail. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Model. Anyaman dan Tembikar. nyanyian dan cerita.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Kegiatan membuat corak dan rekaan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. semasa menjalankan proses penghasilan seni. alat dan teknik penghasilan. Ikatan dan celupan. Renjisan dan percikan dan Corak terancang secara: Lukisan atau Catan. Tekat. puisi. Alat permainan. Stabail. imbangan dan kestabilan. Tiupan. kraf dan sebagainya. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti seperti: Arca timbul. Berpandukan aspek tersebut murid dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. struktur. Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana. Alat pertahanan diri. Tenunan. murid diperkenalkan dengan kraf tradisional seperti: Alat domestic. Ini memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. Titisan. lakonan. 29 . Antaranya melalui kegiatan seperti: Corak tidak terancang secara: Pualaman. ruang. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. Boneka. Diorama.

Penggunaan alat. sugar paper. 1. 30 .2 Alat dan Bahan Pengenalan dan Penerokaan Alat. bahan-bahan buangan yang boleh digunakan dalam aktiviti menggambar juga perlu.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Bidang ini memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air. Selain dari itu gunting berbagai saiz. Kegiatan kraf tradisional memperkenalkan fungsi. lakonan. corak dan hiasan. nyanyian dan cerita. gam. media kering ataumedia basah semuanya amat berguna untuk melengkapkan kerja-kerjamenggambar. media dan teknik dalam pembelajaran seni menggambar juga amat penting untuk menghasilkan hasil kerja yang baik dan bermutu.3. motif. Setiap murid mempunyai keupayaan dan sikap yang berbeza terhadap sesuatu aktiviti yang akan dilaksanakan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan. toilet paper. puisi. Alat tulis samada yang berwarna atau tidak berwarna. Adalah menjadi minat murid apabila menghasilkan kerja-kerja seni menggunakan berbagai jenis kertas yang berbagai tekstur. kertas kadbod dan banyak lagi. Alatan dan media yang berbagai-bagai yang digunakan keatas sesuatu bahan tujuannya supaya dapat menghasilkan satu hasil kerja seni yang pelbagai untuk menghasilkan jalinan. proses pembuatan serta mengenali tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan. kertas tisu. Lain-lain kertas yang boleh digunakan dalam aktiviti seni adalah seperti kertas surat khabar. Pada kebiasaannya alatan yang hendak digunakan adalah terlalu banyak jika hendak disenaraikan. berbagai jenis warna dan berbagai saiz. adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. alat dan bahan. majalah. bentuk dan ton.4. Media dan Teknik Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di kelas. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. kertas sampul surat. kertas pembungkus hadiah. proses dan teknik membuat.

pen. warna poster. lilin. warna pensil Kapur berwarna Oil pastel Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche. cat poster. Contohnya ialah seperti pensel. gam Berbagai jenis berus lukisan. pastel. krayon. Contoh media kering adalah seperti pensel. pisau lipat. kanak-kanak dapat menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara ekspresinya yang tersendiri. cat poster. akrilik. Media untuk menggambar terdiri daripada dua jenis – media kering dan media basah. sayur-sayuran. kertas warna. bahan-bahan kutipan dan berus. 31 . Berikut ialah sebahagian contoh alatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar:                  Berbagai jenis pensil Warna pastel. arang lilin dan ‘comte’. pensel warna.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar. gunting. palet/pembancuh warna Anda boleh menggunakan pelbagai alat dan bahan untuk menggambar. Dalam aktiviti menggambar. berbagai media boleh digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. cetakan Lilin Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. cat minyak dan cat akrilik. krayon. warna air. gam. pen. cat air. dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting. Media basah terdiri daripada cat air. pensel warna. cat minyak Stensil Kolaj Capan.

nyanyian dan cerita. Membentuk dan membuat binaan 4. Kraf Tradisional Aktiviti Catan Minyak Capan Alat dan bahan Patung Puppert Anyaman 32 . Mengaplikasikan alat. bahan dan teknik dalam bidang membentuk dan membuat binaan berkaitan dengan proses yang mesti dilakukan dalam menjadikan objek itu bersifat tiga dimensi. lakonan. Menggambar 2. Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini akan mengambil kira bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping Seterusnya memerhati menentukan dan meneliti dan sfera-sfera rupa objek yang akan dibuat.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Ini membantu perkembangan kanak-kanak dari aspek psikomotor dan emosi dan penting dari segi keperluan fisiologi dan psikologi kanak-kanak. ketinggian. berat dan garis luar objek. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. melalui pertimbangan rangka bentuk permukaan-permukaan yang terlibat. puisi. Sila anda senaraikan alat dan bahan yang untuk sesuai untuk aktiviti kepada bidang-bidang di bawah: Bidang 1. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Pada kebiasaannya. kelebaran. sesuatu bentuk konkrit akan di asaskan berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Membuat corak dan rekaan 3.

namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekpresif (Lowenfeld. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. 33 .4 Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak Penghasilan karya terutama lukisan kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. Secara ringkasnya kepentingan pengajaran mata pelajaran pendidikan seni visual kepada kanak-kanak dapat dilihat melalui aspek berikut: a. b. akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga ia membesar. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. 1975). Penglibatan kanak-kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Aspek Fizikal Penggunaan alat dan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata. Pembangunan tahap imaginasi kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya. Kebanyakan pengkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka.4. Bagi orang dewasa seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. Aspek Kognitif Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Refleksi ini menurut Koster (2001).

Aktiviti seni visual merupakan aktiviti yang membantu kanak-kanak mengenali objek selain membantu meningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. aktiviti seni visual juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Penghasilan imej seperti pokok. Proses pengkaryaan yang menjurus ke arah pengamatan terhadap objek melatih deria kanak-kanak supaya menjadi lebih peka dan meningkatkan daya persepsi mereka. a. figura manusia. aktiviti pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang penghasilan karya. murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria. 34 . Selain itu. Aspek Persepsi Melalui mata pelajaran seni visual. Pengkaryaan sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Oleh yang demikian. berbanding dengan hasilan akhir. catan dan arca boleh memberikan tafsiran yang dapat membantu ahli psikologi untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah trauma. produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. Pendidikan seni visual menambahkan pengetahuan mengenai konsep pembuatan dan kronologi sesuatu produk iaitu proses penghasilan dan hasilan seni. Selain itu. d. Aspek Kreativiti Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek imaginasi mereka. proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi penghasilan simbol abstrak seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual c. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses.

Adakah kamu tahu bagaimanakah rupa seekor buaya? Bagaimana jika buaya boleh terbang? 2. Perkembangan artistik kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh persekitaran dan suasana mereka dibesarkan. Bagaimana menjana imaginasi kanak-kanak Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. Kesan penghasilan karya lukisan mampu membentuk personaliti kanak-kanak. Gunung yang paling tinggi di Malaysia ialah gunung Kinabalu. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Jika anda boleh tinggal di sangkar burung. Selain itu. Pengkaryaan sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Pengkaryaan merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. aktiviti melukis juga menggalakkan kanak-kanak membuat ekspresi diri dengan bercerita mengenai karya mereka sekaligus membantu mereka untuk membina keyakinan diri untuk bertutur. Dalam konteks ini. Bolehkan anda bayangkan anda sedang mendakinya? 3. Konsep kendiri terbina apabila kanak-kanak mampu melukis tanpa ragu dan tidak bimbang memikirkan soal kecantikan karya mereka. persekitaran memainkan peranan penting kerana persekitaran yang sihat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak dengan cara yang positif. Contoh-contoh soalan lukisan atau catan yang berimaginasi adalah seperti berikut: 1. Melalui lukisan. Bayangkan seekor arnab yang berbelang? 4.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b. Bagaimanakah keadaannya? 35 . Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak.

usaha murid terhadap hasil kerja mereka 10. garisan. Apakah warna yang perlu kamu campur ke atas buah-buahan tersebut? Secara tak langsung murid akan menggunakan warna dalam aktiviti mereka. Penjelasan mengenai alat. cara-cara bagaimana idea tersebut boleh digunakan dalam berlainan 36 . Kesemua pengetahuan yang merangkumi umur. 1. teknik. media. penggunaan alat dan bahan 8. Contoh soalan. ton dan jalinan 6. idea selanjutnya tentang tema dari apa yang mereka sedang hasilkan 3. Bagaimanakah bentuk dan warna buah rambutan yang sudah masak atau muda? 2. Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi diantara guru dengan murid. kadar banding.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. tahap kanak-kanak serta kemampuan mereka perlu difahami supaya guru-guru pendidikan seni visual berupaya merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap yang sesuai. susunan corak 7.imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar. bahan. Dengan cara ini nilai-nilai estetik akan wujud dalam diri mereka. saiz. penggunaan tajuk fantasi dan imaginasi 5. Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan seseorang murid itu. perasaan terhadap hasil kerja sendiri 4. Apa yang kita suruh murid buat 2. Komen hasil kerja murid dan kita boleh berkomunikasi tentang: 1. Bagi mereka imej yang dihasilkan dari tajuk mimpi contohnya adalah satu cara mengekspresi diri mereka ketika dalam ketakutan atau kegembiraan. corak. Bertitik-tolak daripada faktor inilah pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni visual sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. warna. teknik-teknik dalam aktiviti yang dijalankan 9. bentuk.

malah mampu bergerak dan bersuara. 37 . misalnya aktiviti yang berbentuk projek. untuk mencipta serta mereka benda-benda baru ataupun media-media yang baru. ianya perlu dipupuk dan dikembangkan untuk meningkatkan kreativiti serta kebolehan berfikir mereka. Kit pembinaan tradisional seperti blok-blok berwarna mendorong daya reka cipta kanak-kanak untuk membina rumah atau istana serta mempelajari struktur objek di sekeliling mereka. Apa jua bentuk rangsangan yang diperkenalkan mampu meningkatkan daya fikir mereka kerana kanak-kanak perlu memahami terlebih dahulu bagaimana objek di sekeliling mereka berfungsi supaya imitasi dapat dilakukan kepada hasil seni mereka Bagi murid yang sudah menguasai sesuatu kemahiran-kemahiran asas seperti membentuk. Akses Kendiri atau Kajian Masa Depan. kajian serta tugasan- tugasan yang dapat melibatkan penggunaan daya kreatif. sifat ingin tahu dan kerjasama antara individu atau kumpulan seperti menggunakan strategi pengajaran Belajar Cara Belajar. Dengan teknologi terkini. melakar dan mewarna. anda sebagai memberi aktiviti-aktiviti tambahan untuk meluaskan pengetahuan murid serta mengukuh kemahiran-kemahiran yang telah pengalaman dikuasai.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Walaupun kanak-kanak mempunyai perasaan ingin tahu serta daya imaginasi yang tinggi. kanakkanak boleh didedahkan kepada penggunaan perisian-perisian tertentu yang dapat membantu mereka mencipta imej-imej di komputer yang bukan sahaja boleh diwarnakan dengan pelbagai warna yang menarik. Aktiviti yang lebih mencabar membolehkan murid berdikari dalam pembelajaran. Kanakkanak pula akan lebih bermotivasi untuk melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti kreatif. guru dan perlu mengunting. Dalam sesuatu pelajaran. ianya dapat mencambahkan imaginasi kanak-kanak. aktiviti pengayaan diperlukan terutamanya oleh murid yang lebih cerdas untuk mengisi masa terluang dan mengelakkan dari kebosanan. Aktiviti-aktiviti ini dinamakan aktiviti pengayaan. Dengan memperkenalkan alatan-alatan tertentu. Adalah menjadi tanggungjawab guru pendidikan seni visual untuk menyuntik rangsangan yang dapat melipatgandakan daya imaginasi kanak-kanak agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Dengan empat bidang merangkumi menggambar. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. anda sebagi guru tidak daripada menjalankan aktiviti pemulihan di dalam bilik darjah. 1.5 Rumusan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. 38 . Dengan ini. imaginasi dan konsepsi murid. murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. Kelemahan-kelemahan ini amat perlu di atasi sebelum ia terhimpun yang akan menyebabkan usaha memulih sudah terlewat. penghayatan dan kritikan. membuat rekaan dan corak. Melalui kefahaman aspek di atas. yang menghadapi masalah atau Pemulihan amat perlu untuk murid. meningkatkan lagi kepekaan. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama.murid kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran dalam Pendidikan Seni. murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. persepsi.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Begitu dapat lari juga dengan aktiviti pemulihan.

com/library/Monet-CornerGardenMontgeron. Anda perlu gunakan aktiviti-aktiviti alternatif dalam usaha mengatasi kelemahan murid. Apakah strategi pengajaran yang sesuai dalam menyelesaikan masalah tersebut dan huraikan langkah-langkah tersebut dalam bentuk rancangan harian pengajaran dan pembelajaran anda. Anda juga perlu memberi bimbingan yang lebih dan murid perlu mahir dalam sesuatu kemahiran dahulu sebelum beralih kepada kemahiran yang lain.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Aktiviti 1. 39 . Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Arial” saiz 12 dilangkau baris 1.jpg Gambar di atas adalah karya pelukis terkenal dunia yang telah dihasilkan pada kurun yang ke19.5 pada kertas bersaiz A4. Cuba anda membuat apresiasi seni dengan menggunakan pendekatan yang disarankan oleh Feldman (1967) dan Smith (1967) Apresiasi seni anda itu mestilah disiapkan dalam bentuk tugasan.1 Pemulihan adalah penting untuk mengembangkan potensi murid disamping membina keyakinan untuk terus belajar dengan kadarnya sendiri. Aktiviti 1.2 http://getfantasticdeals.

Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual TAJUK 2 Amali Meneroka Alat dan Bahan 2. Melaksanakan aktiviti penerokaan dan eksperimen alat dan bahan untuk meningkatkan pengamatan dan pertimbangan estetik untuk pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi proses meneroka alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini anda seharusnya dapat. pembinaan dan penggunaan alat dan bahan untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan. membina dan mengaplikasi alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. bahan. persediaan mengajar. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan. 2.Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti. 2. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. Mengaplikasi asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi(ICT) melalui perisian-perisian dalam proses penghasilan karya 3. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. Merancang aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran setiap bidang kegiatan 40 . 1.

com/fr?q=art+studio&desturi 41 . cuba anda senaraikan alat dan bahan yang boleh anda sediakan untuk menghasilkan hasil karya ini.4 KANDUNGAN Meneroka Alat dan Bahan Berdasarkan gambar di bawah.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Meneroka Alat dan Bahan Meneroka / Membuat eksperimentasi pelbagai jenis alat dan bahan Meneroka / Membuat eksperimentasi perisian-perisian 2.ask. http://images.

Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut. http://images.com/pictures Apakah alat dan bahan yang boleh digunakan untuk kegiatan Menggambar seperti di atas? 42 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Alat : Bahan: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan yang anda tahu.ask.

1 Meneroka / Membuat eksperimentasi pelbagai jenis alat dan bahan Pelbagai alat dan bahan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR boleh dilaksana untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. pensel warna. pensel warna. arang lilin dan ‘comte’. kanvas dan lain-lain lagi. gam. pastel. Menggambar adalah salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Contoh media kering adalah seperti pensel. kertas warna. cat minyak dan cat akrilik atau kekuda dan alat ‘masking’. Anda boleh menggunakan pelbagai alat dan bahan untuk menggambar. kad. gunting. Permukaan untuk catan adalah seperti kertas. Media untuk menggambar terdiri daripada dua jenis – media kering dan media basah. Alat-alatan dan perkakas lain adalah seperti palet. anda seharusnya dapat menghasilkan pelbagai jenis aktiviti menggambar. kain pengelap. Oleh itu. cat poster. krayon. tajuk ini disediakan untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. cat poster. Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan bersistematik dapat menentukan keberkesanan pembelajaran ke tahap yang optima. lilin. Melalui asas-asas menggambar. Dalam merancang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesas seseorang guru perlu cekap memilih alat dan bahan yang bersesuaian dengan suasana pembelajaran. tikar. pen. cat air. Media basah terdiri daripada cat air. ‘easel’ atau kekuda dan alat ‘masking’. papan. bekas berus.4. pen. 43 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2. Contohnya ialah seperti pensel. krayon. bahan-bahan kutipan dan berus. beliau haruslah mempunyai pengetahuan tentang pelbagai kegunaan alat dan bahan bagi merancang pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan kondusif bagi mencapai objektif yang hendak disasarkan. olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar.

Selalunya bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Apabila seseorang mengecat. hasilnya ialah catan. Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni seperti yang dihasilkan oleh tiga orang berikut: Kemudian beri ulasan anda terhadap kerja-kerja anda itu. c) Aini mengecatkan warna secara tidak bercampur. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. cat emulsi. Teknik catan ialah caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air. sapuan cat akan menonjolkan karya dan memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. 44 . Hasilnya terdapat kesan warna pecahan. Warna yang berlainan dicatkan secara titik bertitik bersebelahan satu sama lain. Kesan lutsinar dan separuh lutsinar dihasilkan. (a) Ali menggunakan berus leper untuk menempelkan cat yang tebal dan pekat di atas kertas dengan pergerakan tangan yang cepat dan stroke pendek yang berulang-ulangan. Jalinan yang kasar dan gagah dihasilkan. Teknik kolaj ialah cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas. Berbagai jenis berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan. cat gloss dan lain-lain lagi. cat poster. (b) Ahmad menggunakan berus basuhan lembut untuk menyapukan warna lutsinar lapis demi lapis selepas warna kering. Selalunya.

Pelbagai media dan bahan cetakan boleh digunakan. teknik capan juga boleh digolongkan dibawah kategori cetakan. Mereka perlu membuat perbandingan. papan lapis dan ‘polyfoam’. Kemudian. Contohnya adalah seperti capan bahan buangan. Secara amnya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni seperti yang dihasilkan oleh tiga orang berikut: Kemudian beri ulasan anda terhadap kerja-kerja anda itu. ‘strawboard’ . warna. membuat pilihan dan membuat keputusan bahan apa patut digunakan untuk benda apa. (c) Swee Ling mengoyakkan dan menampalkan span pencuci periuk yang berwarna hijau untuk menggambarkan rumput. capan 45 . (a) Mala menyusun dan menampal lidi yang sama panjang dan sama arah untuk menggambarkan dinding rumah. Membuat hubungkaitan adalah kemahiran berfikir. Kertas plastik yang lutsinar digunting berlengkong dan ditampal untuk menggambarkan air sungai. Ketiga-tiga orang itu telah menghubungkaitkan ciri bahan dengan ciri benda. Gambar boleh diukir di permukaan lino. Teknik capan ialah cara untuk menghasilkan karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air atau cat poster) dan dicat ke atas sesuatu permukaan. papan lapis atau sebagainya. (b) Muthu menampalkan kapas yang bersifat lembut dan putih untuk menggambarkan awan. Mereka membandingkan rupa bentuk. Contoh bahan cetakan lain adalah seperti cetakan lino. imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas. bahan warna disapukan di atas permukaan dan dicetak atas kertas. Untuk jenis cetakan blok. Cara gambar diukir dansifat bahan yang diukir itu akan memberi kesan yang berlainan. sifat benda dan jalinan. Anda boleh menghasilkan berbagai rupa bentuk dengan menggunakan berbagai jenis bahan. papan. Beliau menyusun dan menampal lidi yang panjang dan pendek untuk menggambarkan rupa bentuk segitiga bumbung rumah.

Sila rujuk sumber proses penghasilan batik dilakukan bersama-sama rakan anda samada di internet. Di kawasan yang tidak berlilin. Maka terdapat dua kawasan dengan dua jenis kesan. Warna air boleh disapukan di atasnya. Membuat hubungkaitan adalah salah satu daripada kemahiran berfikir. Kesan yang lembut atau kasar akan terhasil di sempadan penemuan lilin atau krayon dan warna air terpulang kepada jenis lilin atau krayon yang digunakan. Kadang-kadang titik-titik warna air sahaja yang tertinggal di atas permukaan lilin dan memberi sesuatu jalinan. Krayon juga boleh digunakan di peringkat sekolah rendah. Lilin menolak warna air itu.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual bahan alam semulajadi (sayuran. Cuba anda dapatkan contoh gambar seperti yang dihasilkan oleh Azman dengan cara berikut: (a) Azman melukis seekor katak. anda boleh menggunakan lilin cair ataupun pepejal. Teknik resis menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain. buku atau sebagainya. Contohnya jika anda menggunakan warna air bersama warna lilin. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun ‘cow gum’. Proses membuat batik adalah satu contoh teknik resis. Hasilnya jalinan badan ini berbintik-bintik seperti kulit pokok yang kasar itu. Azman perlu membuat pemerhatian dan membandingbeza. warna air akan diserap. Jalinan berbagai bahan itu akan memberi berbagai kesan jalinan pada hasil capan. Dengan teknik ini. cengkerang). atau warna air bersama ‘cow gum’. Azman meletakkan kertas di atas kulit pokok. Beliau menggosokan kawasan badan katak dengan kulit pokok di bawah kertas. Dalam aktiviti ini Azman sebenarnya juga menghubungkaitkan dua perkara iaitu kulit katak dan kulit pokok. Lilin boleh digunakan untuk melukis atau memandamkan sesuatu kawasan permukaan melukis seperti kertas. video. 46 .

anda boleh menggunakan sesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. paku atau plastic boleh digunakan untuk menguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. Berbagai jenis alat yang keras dan tajam itu akan memberi berbagai kesan yang berlainan pada garisan yang dihasilkan. http://www. kepingan jubin dan lain-lain ke atas sesuatu permukaan seperti kertas. Alat yang keras atau tajam seperti kayu.com/photos/ongkyw Perhatikan ciri-ciri yang wujud dalam gambar wayang kulit kemudian jawab soalan yang berikut: 47 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Untuk menghasilkan karya dengan teknik gurisan.flickr. plastik dan papan secara tersusun. Kepingan bahan yang diulang secara tidak bertindih memberi kesan khas pada mozek yang dihasilkan. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis.lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. bersebelahan dan tidak bertindih. Alat dan bahan untuk penghasilan teknik mozek ialah bahan-bahan seperti kertas warna. Sempadan kepingan bahan yang ditampal itu memberi jalinan keseluruhan kepada gambar yang dihasilkan. plastik.

dan 5. 1. bahan dan teknik kerana ia adalah asas yang paling penting dalam kerja menggambar. kayu. 4. Pastikan anda telah mengeksplorasikan alat dan bahan mengikut teknik yang berkaitan dengan jenis gambar yang bakal dibuat sebelum menggambar. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling kita seperti: 1. Teknik menghasilkan corak terbahagi kepada dua jenis iaitu: 48 . geometri seperti bulat. bahan dan teknik dalam penghasilan karya. meja. Anda boleh menghasilkan corak melalui pelbagai teknik dan cara seperti yang anda akan perhatikan nanti. 2. Manakala dewasa ini pen. Anda perlu memahami dan mengetahui alat. 3. Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan. bahan buatan manusia seperti kerusi. alam semulajadi seperti bunga. pemerhatian atau melihat kerja melukis oleh tokoh-tokoh kerana ia amat membantu dalam kerja menggambar. serangga dan haiwan. rumah. 6. Anda boleh mengikuti panduan berikut untuk mempertingkatkan kemahiran mengaplikasikan alat. paku dan gunting. 3.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (a) Nyatakan alat dan media yang digunakan dalam menghasilkan gambar tadi. gasing dan keris. berus dan dakwat adalah alat atau bahan yang popular di kalangan pelukis. 2. pensel dan arang merupakan media yang amat dominan dan digemari oleh pelukis-pelukis agung. segitiga dan segiempat. tulisan cina dan tamil serta angka. siput. Maklumat ini memudahkan proses mengekspresi diri dalam penghasilan karya. tulisan jawi. abjad rumi. (b) Apakah teknik yang digunakan dalam kerja penghasilan patung wayang kulit itu? (c) Bagaimana penggunaan unsur seni mengambil peranan dalam lengkap-melengkapi patung itu sehingga terhasilnya imej yang menarik? Pada abad ke-17 dan ke-18. rupa barangan kraf tradisional seperti wau. Anda perlu membuat tinjauan.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Corak tidak terancang Pualaman Renjisan Lipatan warna dengan kertas Tiupan Titisan Ikatan dan celupan Renjisan dan percikan Corak terancang Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj Cuba anda senaraikan alat dan bahan untuk menghasilkan corak yang tersenarai di dalam rajah di bawah: Corak tidak terancang Pualaman Tiupan Ikatandan celupan Renjisan dan percikan Alat dan Bahan Cara membentuk dan membuat binaan 49 .

roadsidescholar.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual http://www. bahan dan teknik dalam bidang membentuk dan membuat binaan berkaitan dengan proses yang mesti dilakukan dalam menjadikan objek itu bersifat tiga dimensi. ketinggian. kelebaran.roadsidescholar. sesuatu bentuk konkrit akan di asaskan 50 . Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini akan mengambil kira bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping Seterusnya memerhati menentukan dan meneliti dan sfera-sfera rupa objek yang akan dibuat. berat dan garis luar objek.com/wp-content/uploads Mengaplikasikan alat.com/wp-content/uploads http://www. melalui pertimbangan rangka bentuk permukaan-permukaan yang terlibat. Pada kebiasaannya.

8. 4. menggunakan alat dan bahan pengolahan reka bentuk. 2. Tahukah anda bagaimana cara-cara membentuk dan membuat sesuatu karya? Anda boleh: 1. berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat. 11. gam dan sebagainya. terdapat beberapa pertimbangan lain yang perlu dan penting untuk aktiviti membentuk dan membuat binaan. kulit siput dan sebagainya. memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. 3. Penentuan Alat dan Bahan Selain daripada alatan dan bahan yang telah dinyatakan. 6. 10. 3. pinang. 7. mengenalpasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh. dan 4. 9. buah kelapa. tanah liat. menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. fungsi dan kemasan. benda-benda buatan manusia seperti manik. kayu larik. 5. tisu. olahan bahan. bahan terbuang yang diguna pakai semula. kotak-kotak. membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti. unsur-unsur seni. antaranya: 1. menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. 2. menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerus 51 .

pilihan saiz pahat. Secara yang paling asas ia berkaitan dengan: 1. Kesesuaian tajuk. memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang patah. 3. arah pergerakan mata pahat 52 . Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. memerhati. 3. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar anda membuat rujukan kepada objek sebenar. 2. memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar. Segala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek . memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai. permainan dan peragaan. Pilih teknik membuat. Sesuatu perkembangan ('progress') kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada beberapa kriteria penghasilan. 5. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan? Anda boleh: (a) Rujukan kepada Objek Sebenar 1. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna. papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-benda lain. 4. Bagi penggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawas dari cara memegang. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. Bagi teknik topeng misalnya. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. 3. Membuat 'thumbnail print' sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. 2.

1. apabila penampilannya berlaku dalam situasi yang relevan. Tembikar boleh dibentuk mengikut kehendak sendiri. diorama dikotakkan pada cermin atau perspek yang lutsinar dan origami perlukan penampilan ruang hias yang bertutup seperti almari cermin. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. Seterusnya. 3. Mobail perlu digantung. 5. 4. tahap demi tahap. mesin untuk menggaul 'papier mache'. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri kekuatan reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan tajuk binaan. cat kilat. perada. minyak kayu. 7. emulsi. Tanah liat dijemur dan dikeringkan sebelum ditumbuk menjadi debu. Ayak debu tanah liat untuk mengasingkan batu-batu kecil dan sampah sarap yang terdapat di dalam tanah. Uli menjadi liut dan lembut. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. labuci. mesin perata dan mesin penyembur cat mungkin diperlukan untuk menghasilkan dapatan yang baik dan bermakna. karya akan kelihatan cantik dan menarik. Pinggan digunakan untuk proses penyambungan tanah liat yang digelungkan. varnis.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual disamping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. . Bentuk tembikar dari bawah ke atas. Campur debu tanah dengan air dan kacau. Simpan di dalam pasu selama tiga hari. stabail statik dan perlukan tapak yang mantap. 2. Syelek. 8. Untuk tujuan peragaan yang mantap. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. Alatan-alatan yang berupa mesin berkuasa letrik seperti pengisar kertas untuk membuat 'papier mache'. pilihan lokasi yang relevan dengan objek seni perlu dipertimbangkan. 53 .manikmanik seringkali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Akhirnya. 6. cat alas. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. Proses Penghasilan Tembikar Mari kita teliti proses untuk menghasilkan tembikar. Tanah liat akan mendap.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 6. Tembikar yang siap dibuat akan dijemur sebelum dibakar. Pisau buluh pula digunakan untuk melicinkan permukaan tembikar.. Cantuman bahagian badan dan kepala tembikar siap dibuat semasa tanah liat masih dalam keadaan separuh siap ('leather hard'). tanah liat ditekan dengan kayu di sebelah dalamnya ditahan dengan tangan. 13. Damar disapu di bahagian bawah tembikar bagi mengelakkan tiris. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Tembikar yang telah siap disalai dimasukkan ke dalam timbunan sekam. 9. Tekan dan gerakkan bahagian mata pisau dari bawah ke atas. Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Semasa membentuk permukaan. cuba anda senaraikan alat dan bahan yang perlu disediakan dalam menghasilkan satu binaan tembikar 2. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. 11. 8. Bincang bersama rakan anda. kain lap. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website. 10. Daripada kenyataan di atas. Bahan: warna air atau warna poster. 1. 7. Tembikar dikeras secara tanur dedah iaitu dilakukan secara salai 12. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: a. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik. Alat dan 54 . kertas surat khabar……… b. Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. Peralatan lain: palet. Ini bertujuan untuk menguatkan tembikar. Tapak atau kaki tembikar dibuat secara berasingan. bekas air. kertas kartrij……. Ragam hias dibuat dengan menggunakan penepek berukir. Jenis pertama adalah alat dan yang digunakan untuk penghasilan.

botol.penyusunan grafik.daun.kad sisipan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: i) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.baju.batu. Contohnya : Bola. Contohnya: Jadual.tiket.petikan rencana………….kotak ubat gigi.rambutan. jam.papan gulung.meja.carta.almari raket.kotak tisu.rumpu.kad perkataan dan kad ayat. Jelaskan.roda.senarai.bakul sampah.gula-gula.bunga. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner meja 55 .sikat.penyapu.kad separuh bulatan.tiang.cermin.kerusi.beg.cawan.papan flannel.papan tulis. gambar rajah. iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal berdasarkan item yang tersenarai di rajah di bawah.….kasut.kad huruf dan angka.kek harijadi.kacang. ii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.bata.

Perisian Grafik dan Lukisan Digital Grafik dan lukisan digital boleh dihasilkan dengan menggunakan perisian-perisian tertentu yang dijual dipasaran atau dilanggan melalui internet. cat dan kanvas untuk mencurahkan idea-idea kreatif mereka. Disamping itu rekaan yang dihasilkan juga lebih mudah. Ianya boleh dipersembahkan dalam pelbagai bentuk. Begitu juga para perekabentuk grafik menggunakan alat-alat konvesional seperti pen teknikal. Sebagai seorang guru mungkin kita tidak perlu membeli perisian yang canggih untuk mengajar lukisan digital kerana kosnya sangat mahal. Secara umumnya grafik atau lukisan digital adalah merujuk kepada sebarang rekaan dan karya seni yang dihasilkan menggunakan perkakasan dan perisian komputer. gambar realistik sehingga berbentuk fantasi. kajian warna dan proses mengubahsuaian imej juga menjadi jauh lebih mudah berbanding menggunakan cara manual.4. jangka sudut. pantas. rupa. Kini dengan perkembangan teknologi komputer. Kos untuk menyediakan bahan juga adalah jauh lebih murah.2 Meneroka/Membuat Eksperimentasi Perisian-Perisian Pada masa lalu seorang pelukis menggunakan berus. kerana semuanya dalam bentuk digital dan sangat mudah untuk membuat salinan serta mengubah saiznya. corak. tiga dimensi dan animasi. warna dan sebagainya bagi menghasilkan rekaan yang kemas dan tepat. seorang pelukis atau perekabentuk boleh menggunakan pelbagai perisian bagi menggantikan bahan dan peralatan manual tersebut untuk melahirkan idea mereka dengan lebih bebas dan kreatif.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2. Ada juga sebahagian perisian tersebut kita boleh perolehi sacara percuma dengan memuat turun daripada internet. Ia disampaikan kepada penonton menggunakan skrin komputer atau melalui cetakan berkomputer. Seorang guru biasanya menghasilkan karya digital bukan untuk tujuan perniagaan tetapi untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran. Pembelian perisian grafik yang tulin mungkin berbaloi bagi syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan rekabentuk kerana akan mendapat pulangan yang lumayan. Kajian rekaletak. daripada yang ringkas seperti garisan. tepat dan berkualiti. Sekarang ini 56 . pembaris.

banner rekabentuk kulit buku. Di sekolah kita boleh menggunakan prisian grafik seperti Microsoft Paint atau Paint Brush yang telah tersedia di dalam Microsoft Windows. Menukar saiz atau imej gambar akan menyebabkan kejatuhan kualitinya. Di samping itu perisian seperti ini berguna untuk menyunting imej-imej yang diambil menggunakan kamera digital. sekiranya diperbesarkan akan kelihatan begerigi. Perisian penyuntingan foto dan membentuk imej Perisian penyuntingan foto sering digunakan di dalam menghasilkan rekaan seperti poster. Imej seperti ini mudah dihasilkan. saiz dan kesan khas. Walau bagaimanapun imej jenis bitmap yang dihasilkan. Agak sukar untuk menghasilkan imej-imej yang abstrak seperti untuk menerangkan konsep-konsep dalam sains atau sesuatu rekaan yang baru dengan menggunakan perisian penyuntingan imej. aplikasi multimedia. teks dan kesan khas agar hasilnya kelihatan lebih artistik. atau diperolehi melalui internet.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual sudah ada banyak perisian-perisian yang dibangunkan dan diberikan secara percuma (opensource) untuk tujuan rekabentuk atau melukis. Imej peta (bitmap) biasanya dihasilkan dengan menggunakan perisian penyuntingan imej. Imej-imej tersebut boleh diubahsuai dari segi warna. 57 . menarik. Imej bitmap boleh diterima oleh kebanyakan perisian pembangunan aplikasi multimedia. a. pengimbas. Berikut adalah antara perisian-prisian yang popular dan selalu digunakan di dalam bidang rekabentuk grafik dan lukisan digital. lebih realistik dan tidak memerlukan kemahiran yang tinggi. grafik untuk laman web. latar belakang bahan persembahan dan sebagainya. Perisian grafik dan lukisan digital boleh dibahagikan kepada beberapa kategori mengikut kegunaannya. Melalui perisian penyuntingan foto juga perekabentuk boleh mengabungkan pelbagai imej.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Berikut adalah antara perisian yang sangat popular yang digunakan untuk mengedit foto: o Adobe Photoshop o Corel Painter o Print Shop Pro o Photo Impact Antaramuka perisian grafik Adobe Photoshop Pada masa ini Adobe Photoshop adalah antara perisian penyunting imej yang sangat bertenaga dan banyak digunakan oleh perekabentuk seluruh dunia. percetakan. pengiklanan dan banyak lagi. 58 . Photoshop adalah nama standard dalam rekabentuk grafik yang digunakan untuk menghasilkan imej-imej yang menarik dalam pembinaan laman web. Diakui di seluruh dunia sebagai standard industry.

bagaimana menggunakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Adobe Photoshop dengan lebih berkesan melalui laman-laman web berikut. terdapat juga perisian penyuntingan imej berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma. http://www.com/ http://www.    http://www.com/tutorials.gimp.html http://www.photoshopsupport. Antara yang terkenal ialah The Gimp yang boleh dimuatturun melalui alamat.adobephotoshoptutorials.com/ Contoh bahan-bahan grafik untuk pelbagai kegunaan yang dihasilkan menggunakan perisian Adobe Photoshop Selain dari itu.photoshopstar.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pelajari tips dan trik.org 59 .

Sebagai contoh ia dapat digunakan untuk aktiviti catan yang mudah.http://www. 60 . GIMP juga memiliki banyak kemampuan. Ini adalah perisian yang fungsinya hampir menyerupai Adobe Photoshop dan diedarkan secara percuma untuk tugas-tugas seperti mengedit gambar. mengabungkan pelbagai imej dan teks.org Antaramuaka Perisian GIMP GIMP adalah singkatan dari GNU Image Manipulation Program (Program Manipulasi Gambar GNU). GIMP ditulis dan dikembangkan di bawah X11 pada platform UNIX. menambahkan kesan-kesan artistik.gimp.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Laman web GIMP . mengubah format gambar dan banyak lagi.

Pelajari pengetahuan asas.net/ http://www. 61 .gimp-tutorials. Perisian untuk melukis ilustrasi dan imej Perisian grafik dari kategori ilustrasi atau lukisan imej vector (vector) amat popular dalam menghasilkan Clip Art (untuk tujuan komursial). Disamping itu imej vector juga sering digunakan dalam dunia seni rekabentuk grafik dan multimedia.gimp. tips dan trik. kejuruteraan atau rekabentuk.    http://www.com/ Contoh kesan pengubahsuaian imej yang dihasilkan menggunakan perisian GIMP b.org/tutorials/ http://gimp-tutorials. Ia juga banyak digunakan dalam bidang teknikal. bagaimana menggunakan kemudahankemudahan yang diberikan oleh perisian GIMP dengan lebih berkesan melalui laman-laman web berikut.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tapi pada dasarnya kod yang sama juga berjalan pada MS Windows dan Mac OSX. Di bidang pendidikan imej vector banyak digunakan dalam menghasilkan ilustrasi bagi tujuan menerangkan konsep-konsep yang abstrak secara visual.

pelukis dan pereka grafik menggunakan Illustrator untuk membuat grafik berasaskan vektor yang bertentangan dengan grafik berasaskan bitmap seperti di dalam Adobe Photoshop. Seniman. 62 . Imej bitmap dapat dengan mudah diperbesarkan tanpa kehilangan kualitinya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Berikut adalah antara perisian yang sangat popular yang digunakan untuk melukis ilustrasi dan imej:     Adobe Illustrator Macromedia Freehand Corel Draw Corel Designer Antaramuaka Perisian Adobe Ilustrator Adobe Illustrator adalah satu perisian yang telah menjadi aplikasi standard dan sangat degemari oleh kebanyakan perekabentuk untuk menghasilkan grafik ilustrasi.

terdapat juga perisian melukis ilustrasi dan imej berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma. ianya memerlukan masa dan kesabaran.adobe. Antara yang terkenal 63 . Berikut adalah antara laman-laman web yang boleh dilayari untuk mempelajari dengan lebih lanjut lagi teknik dan trik di dalam Adobe Illustrator.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Menguasai Adobe Illustrator memang tidak mudah.com/support/illustrator/ http://www.com/ Contoh ilustrasi yang dihasilkan menggunakan perisian Adobe Illustrator Selain dari itu.    http://www.com/tutorials http://www.adobeillustratortutorials.ndesign-studio.

64 .http://www. seperti Adobe Illustrator. Freehand dan Corel Draw.org/ Antaramuaka Perisian INKSCAPE Inkscape adalah sebuah perisian open source (sumber terbuka). Perisian ini adalah satu kumpulan dengan perisian yang sering digunakan untuk melukis.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual ialah INKSCAPE yang boleh dimuat turun melalui alamat. Perisian ini sangat berguna untuk menghasilkan rekaan grafik seperti. berasaskan program SVG imej vektor.inkscape. http://www.org/ Laman web INKSCAPE .inkscape.

carta.    http://www.org/doc/basic/tutorial-basic. Inkscape boleh dijalankan menggunakan system operasi Windows. typografi.com/ Contoh ilustrasi yang dihasilkan menggunakan perisian INKSCAPE c. Biasanya perisian 3D juga memberi kemudahan untuk menghasilkan aminasi yang boleh digunakan dalam aplikasi multimedia atau penerbitan video. Inkscape sedang mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan fitur baru ditambah dan pematuhan terhadap standard SVG yang terus berkembang. 65 . dan Linux.teekoo.inkscape. logo dan sebagainya. Untuk mempelajari Inkscape dengan lebih lanjut layari lamanlaman web berikut.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual iIlustrasi.inkscapetutorials. Perisian rekabentu 3D dan animasi Perisian grafik 3D membolehkan kita menghasilkan objek-objek dalam bentuk tiga demensi.net/ http://inkscape. imej yang menggunakan garisan. Macintosh.html http://www. lukisan teknik kartun. gambarajah.

kenderaan. Sebagai contoh. perisian 3D sangat berguna untuk menghasilkan rekabentuk seperti model bangunan. Antara perisian 3D yang sering digunakan untuk menghasilkan imej dan objek dalam rupa bentuk tiga demensi ialah seperti.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Dengan menggunakan perisian jenis ini ia memudahkan pengguna menghasilkan objek-objek seperti model dan karakter pelbagai bentuk. 3D Studio Max Perisian Ulead Cool 3D Studio 66 . kartun dan sebagainya.     Ulead Cool 3D Studio Xara 3D Ray Dream 3D. barangan. lankskap.

GIF animasi urutan gambar. yang membolehkan pengguna melihat filem yang dihasilkan serta pemain animasi untuk pratonton. Antaramuka perisian ini menawarkan mod edit kronologi. Perisian ini telah dilengkapi dengan perpustakaan (library) objek pra-dibuat. Pengguna juga boleh mengimport setiap objek 3D yang ada dan diubahsuai mengikut keperluan. dan Macromedia Flash filem 3D. lengkap dengan latar belakang video. Ulead Cool 3D adalah antara perisian 3D animasi generasi baru khususnya untuk pengeluaran video berkualiti tinggi. sifat dan kesan. Ia menggabungkan antara muka yang berkesan dan berkemampuan menghasilkan animasi profesional untuk video. kesan khas dan banyak lagi. Pengguna boleh membuat model teks 3D. gaya. 67 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Antaramuka Ulead Cool 3D Studio Ulead Cool 3D adalah antara perisian grafik 3D dan animasi yang sering digunakan kerana agak mudah dipelajari. gambar diam. yang boleh digunakan untuk memulakan atau diubah sesuai mengikut keperluan pengguna.

http://sketchup. pokok.    http://www.google.tutorialguide. tekstur.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Untuk mempelajari perisian Ulead Cool 3D dengan lebih lanjut anda boleh melayari laman-laman web berikut. model. terdapat juga perisian 3D dan animasi berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma.pixel2life. Pengguna juga boleh menggunakan contoh-contoh model.net/video/ulead_cool_3d/ http://www. 68 . lanskap dan sebagainya dengan perspektif serta ukuran yang tepat.ulead. Antara yang terkenal ialah Google SketchUp yang boleh dimuat turun melalui alamat. Perisian ini agak mudah digunakan dan pengguna boleh menghasilkan model-model 3D dengan cepat dan tepat.com/ Google SketchUp adalah perisian pemodelan 3D-alat gambar yang sangat bertenaga dan intuitif.com/learning/cool3d.htm http://www. binaan. Dengan perisian ini pengguna boleh membuat lakaran bangunan.com/tutorials/ulead_cool_3d/ Contoh karya 3D yang dihasilkan menggunakan perisian Ulead Cool 3D Studio Selain dari itu. dan sebagainya yang telah disediakan oleh Google untuk dikongsi bersama.

creative-3d.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Setelah gambar 3D dapat diselesaikan.net/3dlinks/tutorials_Sketchup.html .googlesketchuptutorials.cfm http://www. ke 3D Warehouse. Berikut adalah laman-laman web yang boleh layari untuk mengetahui dengan lebih lanjut penggunaan perisian Google SketchUp.com/ http://www.    http://www. pengguna boleh mengeksport ke Google Earth. menyimpan fail atau membuat cetakan melalui pencetak.sketchup2india.com/tutorial/index. Contoh model 3D yang dihasilkan menggunakan perisian Google SketchUP 69 .

geometrik dan typografi.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Aktiviti 2.3 Dengan menggunakan perisian penyuntingan imej dan foto. hasilkan satu poster yang bertajuk ” Pendidikan Berkualiti dan Berinovasi” . teks dan ilustrasi yang sesuai dengan tajuk tersebut. cetakan.2 Sebagai guru Pendidikan Seni Visual anda perlu mempunyai kemahiran bagi menghasilkan alat bantu mengajar yang kreatif dan bermutu. montaj. resis. Aktiviti 2. sekiranya anda memilih tema kehidupan laut maka kesemua kerja anda adalah berkisar tema tersebut.1 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni menggambar dengan menggunakan teknik lukisan.Pilih satu tema sahaja sebagai hal benda kepada pengkaryaan anda. percikan. hasilkan rekaan corak yang menggunakan gabungan motif organik. Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan. stensilan. Umpamanya. gosokan. Aktiviti 2. kolaj.4 Dengan menggunakan perisian melukis ilustrasi dan imej. catan. capan dan mozek. Aktiviti 2. Gabungkan pelbagai imej. 70 . Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan dengan menggunakan tema geometrical.

KBSR. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Jemaah Nazir Sekolah. D. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual.L. (2001) Creative Learning Activities For Young Children. Bhd. (2004). Kementerian Pendidikan Malaysia. Ohio: North Light Bates. Sekolah: Pernyataan standard. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. (1985). Becoming Art Teacher. Mazlan. Jemaah Nazir Sekolah. Wolf. (2000). Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. KL: Kumpulan Budiman Sdn. (2003). K. (1991) Basic Drawing Techniques. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. R. Standard kualiti pendidikan Malaysia. (2006).(2003). Caroll. (1997) Pendidikan Seni 1: Prinsip Pendidikan Seni.: DBP. M. David J.KBSR. Standard kualiti pendidikan Malaysia.: DBP. USA: Wadworth. Kuala Lumpur: Venton Publishing. (2000). Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. Philadelphia: Open University Press Herr. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir Sekolah. J.K. ( 1987 ) Children And The Arts. Hargreaves.L. Art and Critical Discourse. (1998).KBSR. Teknologi & Rekabentuk Grafik Digital. (1998).L. USA: Delmar Learning Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. Kementerian Pendidikan Malaysia.PSV3104 Pengajian dan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR RUJUKAN : Albert. (1994). G. The State Of Teory: History. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. sekolah: Instrumen pemastian standard. 29 .K.L.: DBP. KBSR. Cincinnati. K. London: Cambridge University Press. Kementerian Pendidikan Malaysia.: DBP.

Fine Art (USM) Sijil Guru Khas Pendidikan Seni (MPIK) Sijil Guru (MPSI) Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual ( 4 tahun ) Guru Sekolah Menengah (26 tahun) Dr. Khairul Albar Bin Masror Pensyarah IPGM Kampus Tuanku Bainun Mengkuang 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang barmasror@yahoo.my PANEL PENULIS MODUL PSV IPGM TB Kelulusan: Sarjana Pendidikan (USM) B.(Fine Art/Rekabentuk Grafik) Sijil Perguruan (IPSI) Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan ( 5 tahun ) Guru Sekolah Menengah (11 tahun) 30 .Ed (Teknologi Pendidikan) B. Hons. Sajap Bin Maswan Pensyarah IPGM Kampus Tuanku Bainun Mengkuang 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang sajap@sajadstudio.A.com.A.D (Teknologi Pendidikan & Multimedia) M. Hons.PSV3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PSV3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual NAMA KELAYAKAN En.info Kelulusan: Ed.

PSV 3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat T 32 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->