P. 1
Rpt Bm Tahun 5[1]

Rpt Bm Tahun 5[1]

|Views: 342|Likes:
Published by Siti Umihani Ahjar

More info:

Published by: Siti Umihani Ahjar on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan

OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Pada akhir sekolah rendah murid dapat: i. ii. iii. Mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti serta menghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasi formal; bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi; berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara; OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN LIMA: Pada akhir tahun lima murid dapat: i. ii. iii. iv. v. v. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan; vi. vii. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti serta menghayatinya dalam konteks perbualan hyarian dan situasi formal, bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila dalam pelbagai situasi, berbincang dan berkongsi pendapat tentang seuatu perkara untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan, membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu, mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan harian, menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan dengan menggunakan proses penuilisan yang sesuai, menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang cantik dan kemas,

iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis;

vi. memperkembang imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca, dan menulis; vii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan dengan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul; viii. menggunakan bahasa baku meliputi tatabahasa, ejaan, kosa kata, serta sebutan dan intonasi yang betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis; ix. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya bukan sastera; dan x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan kewarganegaraan.

viii. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurang daripada 100 perkataan, ix. x. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan, dan sebutan yang betul, dan menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotisme, dan kew arganegaraan.

1

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan
MINGGU Minggu 1&2 14 – 15 Januari TEMA/TAJUK Tema : Unit 1 Kekeluargaan Tajuk 1. Rumahku Syurgaku 2. Keluarga Harmoni Hidup Diberkati 3. Kasih Disemai Budi Dihargai HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara yang berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan,ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 2 i. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. Membaca 5.1 Membaca kuat ayat dan perkataan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca perkataan , frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan intonasi yang betul. ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting di dalam teks. Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata nama • Kata Hubung • Peribahasa Kosa Kata • Salasilah • Afiat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Pendidikan Sivik • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral/Agama Nilai Murni • Hormatmenghormati • Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kemahiran Belajar KECUKUPAN LATIHAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal - Aktiviti (Buku teks ms 5/6) Bahagian B Jenis Karangan • Keperihalan • Surat Kiriman Tidak Rasmi (Buku teks ms 4) Bahagian C 2 Soalan Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 5, 9) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14)

2

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan
MINGGU TEMA/TAJUK Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Aras 3 i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN

3

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan
MINGGU Minggu 3&4 18 – 29 Januari TEMA/TAJUK Tema : Unit 2 Institusi Pelajaran Tajuk : 1. Sekolah Selamat 2. Sekolah Harapan Negara Impian Bersama 3. Usaha Tidak Henti Kejayaan Menanti HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 i. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. iii. Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. Aras 2 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca SISTEM BAHASA Tatabahasa • Ayat Tanya • Makna perkataan • Kata Adjektif • Tanda Baca Kosa Kata • Menuntun • Sambalewa • Berkarah PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Pendidikan Sivik • Kajian Tempatan • Sastera Nilai Murni • Kesyukuran • Berhemah Tinggi • Berusaha • Kasih Sayang Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian Masa Depan. • Kemahiran Belajar Cara Belajar. KECUKUPAN LATIHAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal - Aktiviti - Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Dialog (Buku teks ms 27) • Menghabiskan cerita (Buku teks ms 25) • Fakta (Buku teks ms 22) Bahagian C 2 Soalan (Buku teks ms 6, 18) Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 17, 19) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 16, 17, 18, 21, 26, 28)

4

Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. 9. nilai dan pengajaran.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.idea. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.wacana. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i. HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 5 . Aras 1 i. Menulis cerita berdasarkan seseuatu tajuk menggunakan pelbagai jenis ayat. Aras 1 ii. Aras 3 i. 11.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU TEMA/TAJUK Menulis 8.ayat. Aras 2 i.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1. 32.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.Aktiviti • Gambar bersiri Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Catatan (Buku teks ms 31) • Dialog (Buku teks ms 39) Bahagian C 2 Soalan (Buku teks ms 35) Pemahaman Teks (10 Soalan) • Pantun (Buku teks ms 29) • Catatan (Buku teks ms 31) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 31. Merujuk kepada ensiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat. Membaca 6. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. Toleransi Teras Kemakmuran. Amalan Berbudi Hidup Harmoni. sebutan yang betul. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . 41) 6 . ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan sopan. Aras 2 i. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. Aras 3 i. Aras 2 i.ejaan. i. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 5&6 1 – 12 Februari TEMA/TAJUK Tema: Unit 3 Kemasyarakatan Tajuk: 1. 35. Aras 1. HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 2. ii.dan penggunaan perkataan yang tepat. ii. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata Sendi • Kata Bilangan • Kata Majmuk • Sinonim • Ayat penyata Kosa Kata • Toleransi • Simulasi • Ensiklopedia • Tesaurus • Monorel PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Sivik Nilai Murni • Baik Hati • Kerjasama • Semangat Bermasyarakat. 34. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. Aras 3 i. i. 36. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna . Kerjsama Asas Kesejahteraan Hidup 3. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.

7 . Aras 1. Aras 3 i. i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM MINGGU TEMA/TAJUK Menulis HASIL PEMBELAJARAN CATATAN 8. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul. Aras 2 i.

Membaca 6.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 49) 2. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Aras 1 i. Menulis 8. 8 . Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. MINGGU Minggu 7 15 – 19 Februari TEMA/TAJUK Tema: Unit 4 Alam Sekitar Tajuk: 1.frasa. Aras 2 i. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.ayat. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 2 i.Aktiviti • Gambar tunggal Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Fakta (Buku teks ms 46) • Berita (Buku teks ms 49) Bahagian C 2 Soalan . Manusia Prihatin Bumi Terpelihara. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Aras 1 i. Aras 1 i.Nilai murni Pemahaman Teks (10 Soalan) • Pantun (Buku teks ms 43) • Surat (Buku teks ms 53) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 45.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata Tunggal • Kata Adjektif • Penanda Wacana • Imbuhan • Peribahasa Kosa Kata • Urus Setia • Deklamasi • Strategik • Diksi • Akuatik • Senario PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Sivik • Sains Nilai Murni • Keberanian • Kebersihan fizikal dan mental • Kerajinan • Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai. dan peribahasa dalam sesuatu genre. Mengenal pasti penggunaan kata. Alam Bersih Hidup Selesa HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1. ii.

Aras 1 i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN 8. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. ii. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 9 . Aras 2 i. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.

Kebersihan Negara Tanggungjawab Kita. Menyatakan hasrat dengan mengemukan alas an untuk mengukuhkan permintaan. Aras 3 i.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 8 15 – 19 Februari TEMA/TAJUK Tema: Unit 4 Alam Sekitar Tajuk: 3. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Membaca 6. Aras 3 i.Nilai murni .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata Tunggal • Kata Adjektif • Penanda Wacana • Imbuhan • Peribahasa Kosa Kata • Urus Setia • Deklamasi • Strategik • Diksi • Akuatik • Senario PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Sivik • Sains Nilai Murni • Keberanian • Kebersihan fizikal dan mental • Kerajinan • Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai.Amalan baik Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 56) 10 . HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1.Aktiviti • Gambar tunggal Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Keperihalan (Buku teks ms 51) • Surat Rasmi (Buku teks ms 53) Bahagian C 2 Soalan . Menulis 8. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 9 1 – 5 Mac TEMA/TAJUK Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 1. Membaca 6. • Ejaan. Kosa Kata • Karbohidrat • Tiruk • Mandatori • Vaksin • Parasit PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • PJPK • Sains Nilai Murni • Hemah Tinggi • Kebersihan fizikal dan mental. HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata Kerja • Penanda Wacana • Sinonim • Ayat Tanya. Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. Kesihatan Asas Kesejahteraan. Aras 1 i.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. ii.frasa. Menulis 8. 63) 3. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Memilih dan mengenalpasti wacana. Kemahiran Bernilai Tambah • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Kostruktivisme .Nilai murni Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 63. • Rasional. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . 65) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 59. Aras 1 i. 61. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.istilah. 11 . Aras 1 i. Membaca dan mengecamkan isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Mengelaskan maklumat berdasarkan suatu topik yang dibincangkan ii.Aktiviti Bahagian B Jenis Karangan • Fakta (Buku teks ms 58) • Berita (Buku teks ms 60) Bahagian C 2 Soalan .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Minggu 10 PKSR 1 8 – 12 Mac 13 – 21 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 12 .

1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Kosa Kata • Karbohidrat • Tiruk • Mandatori • Vaksin • Parasit PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • PJPK • Sains Nilai Murni • Hemah Tinggi • Kebersihan fizikal dan mental. 70) 13 . Membaca 6.struktur ayat yang betul dan laras bahasa.Aktiviti Bahagian B Jenis Karangan • Catatan (Buku teks ms 61) • Ucapan (Buku teks ms 62) • Berita (Buku teks ms 64) Bahagian C 2 Soalan . Menulis 8. Aras 2 i. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata Kerja • Penanda Wacana • Sinonim • Ayat Tanya.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 11 22 – 26 Mac TEMA/TAJUK Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 2.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. • Rasional. Cegah Sebelum Parah HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3. Aras 2 i.istilah. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 i. • Ejaan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Mengkategori isi berdasarkan topik yang dibincangkan. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.Nilai murni Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 65. ii.frasa. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan koheren. Kemahiran Bernilai Tambah • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Kostruktivisme . CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .

Membaca 6. HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3.Nilai murni Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 65.Aktiviti Bahagian B Jenis Karangan • Fakta (Buku teks ms 67) • Syarahan (Buku teks ms 69) Bahagian C 2 Soalan . CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.istilah.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 3 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 70) 14 .struktur ayat yang betul dan laras bahasa.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 3 i. Aras 3. ii. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. 8.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 12 29 Mac – 2 April TEMA/TAJUK Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 3. Menulis 8. i. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Penanda Wacana • Imbuhan • Kata Sendi Kosa Kata • Kepompong • Aedes • Kuinin • Proaktif • Mereaalisasikan PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • PJPK • Sains Nilai Murni • Hemah Tinggi • Kebersihan fizikal dan mental. Awas! Nyamuk. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Membentangkan hasil analisis secara tepat. Kemahiran Bernilai Tambah • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Kostruktivisme . • Rasional.frasa.

MINGGU Minggu 13 5 – 9 April TEMA/TAJUK Tema: Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 1. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 1 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 75) Bahagian C 2 Soalan .Nilai murni Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 72. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Menulis.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. ii. ii.Aktiviti Bahagian B Jenis Karangan • Dialog (Buku teks ms 73) • Keperihalan (Buku teks ms 74. Hari Usahawan Muda HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapat gambaran umum. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Aras 3 i Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Ayat Tanya Kosa Kata • Dana • Modal • Premis • Diskaun • promosi PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Matematik • Kemahiran Hidup Nilai Murni • Berdikari • Hormatmenghormati • Kebebasan • Keberanian • Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran berfikir • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Kontekstual CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Aras 1 i. Membaca 6. 75) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) 15 . Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. 73. Aras 1 i. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.

75) . Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 2 i. (Buku teks ms 73. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Peribahasa • Sinonim Kosa Kata • Sebatang kara • Sesuap nasi • Usahawan • Bertungkus lumus. 73. Menulis 8.Aktiviti Bahagian B Jenis Karangan • Biografi (Buku teks ms 76) • Dialog (Buku teks ms 78) Bahagian C 2 Soalan .Fakta Lembaran Kerja Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) 16 . Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Matematik • Kemahiran Hidup Nilai Murni • Berdikari • Hormatmenghorm ati • Kebebasan • Keberanian • Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran berfikir • Kecerdasa n Pelbagai • Pembelajar an Kontekstua l CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) .6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 2 i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan ii. Membaca 6. Lembaran kerja) MINGGU Minggu 14 12 – 16 April TEMA/TAJUK Tema : Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 2.Nilai murni .4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh Aras 2 I. Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian.Cerita (Buku teks ms 72. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. Berdikari teras Kejayaan HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 2.

Merujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 76.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 78.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Aktiviti . Membaca indeks. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Sinonim • Ayat Tanya Kosa Kata • Mempromosikan • Slogan • Berhemat • Bakteria • Hamper • komersial PENGISIAN KURIKUL UM Ilmu • Kajian Tempatan • Matematik • Kemahiran Hidup Nilai Murni • Berdikari • Hormatmenghorm ati • Kebebasan • Keberanian • Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran berfikir • Kecerdasa n Pelbagai • Pembelajar an Kontekstua l CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Fakta • Dialog Bahagian C 2 Soalan . 80.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Menulis karangan yang lengkap menepati cirri-ciri wacana yang baik. Aras 3 i. HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. Aras 3 i.Nilai murni . Menulis 8. Membaca 6. Aras 3 i. 84) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) 17 . Lembaran kerja) MINGGU Minggu 15 20 – 23 April TEMA/TAJUK Tema: Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 3.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh . Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat.

3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 88. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Aras 1 i. 83.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Menulis 11.istilah. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) • Cerpen • Sajak (Buku teks ms 87. Aras 1 i. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.nilai dan pengajaran. ii. Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata banyak makna • Kata kerja Kosa Kata • Puncak • Menggapai • Berganjak • Kecundang • Membanting tulang PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sastera • Pendidikan Moral Nilai • Baik hati • Berdikari • Hemah tinggi • Kesyukuran • Rasional. Mengecamkan diksi.frasa. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.Situasi (Buku teks ms 86) Bahagian B Jenis Karangan • Cerita • Keperihalan Bahagian C 2 Soalan .Aktiviti . Aras 1 i. Membaca 7.Nilai murni . Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian masa depan • Kecerdasan pelbagai • Pembelajara n kontekstual. Ke Puncak Jaya HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3. Lembaran kerja) MINGGU Minggu 16 26 – 30 April TEMA/TAJUK Tema: Unit 7 Kesusasteraan Tajuk: 1. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. 89) Sistem Bahasa Cemerlang: 18 . pelbagai jenis ayat. ii.dan gaya bahasa.watak dan perwatakan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 79. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden.

89. Membaca SISTEM BAHASA Tatabahasa • Simpulan bahasa • Sinonim Kosa Kata • Terkapai-kapai • Bencana • Bersantai • Gelagat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sastera • Pendidikan Moral Nilai • Baik hati • Berdikari • Hemah tinggi CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .Situasi Bahagian B Jenis Karangan 19 . Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Aras 2 i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan teks.1 Bercerita dengan menggunakan kata.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Bercerita berdasarkan bahan yang dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.frasa.Aktiviti . Buat Baik Dibalas Baik HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 2. (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 86 . Lembaran kerja) MINGGU Minggu 17 3 – 7 Mei TEMA/TAJUK Tema: Unit 7 Kesusasteraan Tajuk: 2. iii.

Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. 91) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 90. pelbagai jenis ayat. Aras 2 i.Aktiviti .3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.nilai dan pengajaran.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 3 i.Situasi Bahagian B 20 . Berundur sebelum terlajak. Mempersembahkan cerita dengan sebutan.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) • Cerpen • Pantun (Buku teks ms 88. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Peribahasa Kosa Kata • Bertenggek • Derhaka • Termangu- PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sastera • Pendidikan Moral Nilai • Baik hati • Berdikari CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .1 Bercerita dengan menggunakan kata. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 2 i.intonasi dan penghayatan yang sesuai. • Sasa • Kesyukuran • Rasional.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan 7. Menulis 11. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Lembaran kerja) MINGGU Minggu 18 10 – 14 Mei TEMA/TAJUK Tema: Unit 7 Kesusasteraan Tajuk: 3.Nilai murni .dan gaya bahasa. ii. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian masa depan • Kecerdasan pelbagai • Cerita • Fakta Bahagian C 2 Soalan .frasa.watak dan perwatakan. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 2.

pelbagai jenis ayat.dan gaya bahasa. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Membaca 7.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat karya. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.Nilai murni . Menulis 11.watak dan perwatakan. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian masa depan • Kecerdasan pelbagai Jenis Karangan • Menghabiskan cerita • Biografi Bahagian C 2 Soalan .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan ii. Lembaran kerja) MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 21 . Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. mangu • Pawang • Susuk • Pengiktirafan. • Hemah tinggi • Kesyukuran • Rasional. 96) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 98.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) • Cerpen • Cerita (Buku teks ms 94.nilai dan pengajaran. 95. Aras 3 i. Aras 3 i.

Ilmu • Sains Pertanian • Kajian Tempatan • Matematik Nilai Murni • Berdikari • Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajara n Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Menulis 9. Aras 1 i. Aras 1 i. 102) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) ( Lembaran kerja) 22 .6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Membaca 6. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Fakta • Keperihalan Bahagian C 2 Soalan .Nilai murni . Buah Seribu Khasiat.Amalan baik Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 101. Mengeja dan menulis perkat aan dan rangkaikata yang dibaca. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. ii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat.Aktiviti . Aras 1 i.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Minggu 19 17 – 21 Mei Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 1. Tatabahasa • Frasa nama • Kata keterangan Kosa kata • Dikomersial-kan • Masyarakat tempatan • Organik • Meneutralkan • Sistem penghadaman. Mendengar dan Bertutur 2.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Minggu 20 PKSR 2 24 – 27 Mei 29 Mei – 13 Jun CUTI PERTENGAHAN TAHUN 23 .

Menulis 9. 106.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Dialog (Buku teks ms 104) • Biografi (Buku teks ms 105) Bahagian C 2 Soalan . Aras 2 i.Nilai murni . Tanaman Organik HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3.Aktiviti . Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. Membaca 6. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Aras 2 i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 21 14 – 18 Jun TEMA/TAJUK Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 2.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan Aras 2 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Lembaran kerja) 24 .Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 103. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata bantu • Ayat aktif • Ayat pasif Kosa kata • Menyingkirkan • Melawaskan • Herba • Mencegah • Kolestrol PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sains Pertanian • Kajian Tempatan • Matematik Nilai Murni • Berdikari • Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajara n Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. 106) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 105.

Nilai murni .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat. 109) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 112. • Tanda Baca • Kata Bantu Kosa Kata • Memagut • Fenomena • Kitaran • Kematangan • Keunikan PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sains Pertanian • Kajian Tempatan • Matematik Nilai Murni • Berdikari • Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajara n Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Fakta (Buku teks ms 109) • Laporan (Buku teks ms 110) Bahagian C 2 Soalan . Menulis 9. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 22 21 – 25 Jun TEMA/TAJUK Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 3. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. Hasil Ternakan Kita HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 2. Lembaran kerja) 25 .6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu Aras 3 i. SISTEM BAHASA Tatabahasa. Membaca 6. Aras 3 i.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 107.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan Aras 3 i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.Aktiviti .

CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . ii. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topic yang dibualkan.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 114. menarik dan bermakna. ii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 23 28 Jun – 2 Julai TEMA/TAJUK Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 1. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Lembaran kerja) 26 .Aktiviti .ungkapan. Aras 1 i.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Surat Kiriman Tidak Rasmi Bahagian C 2 Soalan . Membina draf karangan yang lengkap. Membaca 7.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata pangilan • Kata hubung Kosa kata • Warisan • Identiti • Melungsurkan • Persalinan • Penenun PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral Nilai • Baik hati • Hormatmenghormat i • Semangat bermasyarak at • Patriotisme • Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kemahiran Teknologi Maklumat. 115. 116) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 116. Menulis 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 1 i.Nilai murni . Aras 1 i.dan ayat yang sesuai.

menarik dan bermakna. ii.Aktiviti . Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Dialog (Buku teks ms 118) • Fakta (Buku teks ms 120) Bahagian C 2 Soalan . Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan 2. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 119) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 119. Lembaran kerja) 27 . Menulis 10. MINGGU Minggu 24 5 – 9 Julai TEMA/TAJUK Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 2.frasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 2 i.ungkapan. Membaca 7. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Budi Bahasa Budaya Kita HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 2.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 2 i.dan ayat yang sesuai Aras 2 i. Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan SISTEM BAHASA Tatabahasa • Ayat Seru • Ayat tunggal Kosa Kata • Unik • Muafakat • Masyarakat • Budaya • Toleransi • Memupuk PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral Nilai • Baik hati • Hormatmenghormati • Semangat bermasyarak at • Patriotisme • Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kemahiran Teknologi Maklumat. Aras 2 i.Nilai murni . CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .

1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Membuat kesimpulan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menulis 10. tertib dan kemas dengan mrenggunakan bahasa yang tepat. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. Aras 3 i. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersurat Membaca 7.ungkapan. Aras 3 i. Aras 3 i.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.Pengajaran (Buku teks ms 124) Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 123.menarik dan bermakna.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Dialog (Buku teks ms 118) • Catatan (Buku teks ms 123) Bahagian C 2 Soalan . SISTEM BAHASA Tatabahasa • Sinonim • Kata kerja Kosa Kata • Interaktif • Dokumentari • Kertuk • Angklung • Muzikal • Mencanting PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral Nilai • Baik hati • Hormatmenghormati • Semangat bermasyarak at • Patriotisme • Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kemahiran Teknologi Maklumat. 28 . 126) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 125. Warisan Disemai Budaya Dikekal HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur I. indah dan menarik. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .Nilai murni .Aktiviti .dan ayat yang sesuai.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 25 12 – 16 Julai TEMA/TAJUK Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 3.

dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Aras 1 i.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 1 i. 7. pelbagai jenis ayat .Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 130) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 129. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. istilah. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna tentang sebutan yang betul . Menulis 9.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. dan pengunaan perkataan yang tepat. Aras 1 i. ejaan.Aktiviti . Menyusun maklumat menggunakan lakaran bahan grafik SISTEM BAHASA Tatabahasa • Peribahasa • Kata Ganda • Sinonim • Ayat Perintah Kosa Kata • Memangkas • Tunjang • Wakaf • Kudapan • Merarau PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Sivik • Pendidikan Moral Nilai Murni • Kasih sayang • Kebebasan • Kerajinan CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Mengecam diksi. Membaca 6.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Keperihalan • Catatan (Buku teks ms 130) Bahagian C 2 Soalan Nilai murni (Buku teks ms 127) .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Lembaran kerja) MINGGU Minggu 26 19 – 23 Julai TEMA/TAJUK Tema: Unit 10 Nilai Murni Tajuk : 1. 130 Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran berfikir • Pembelajara n Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai 29 . Bersatu Teras Keharmonian HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.

2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 2 i.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Keperihalan • Fakta (Buku teks ms 132) Bahagian C 2 Soalan .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Lembaran kerja) MINGGU Minggu 27 26 – 30 Julai TEMA/TAJUK Tema: Unit 10 Nilai Murni Tajuk : 1. Aras 2 i. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan Menulis 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.Aktiviti .Pengajaran (Buku teks ms 124) Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 131. Membaca 7. 30 .Nilai murni . Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 2 i. Aku Tetap Bersamamu HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan SISTEM BAHASA Tatabahasa • Imbuhan apitan ke…an • Ayat Penyata Kosa Kata • Terpinggir • Prihatin • Kesyukuran • Bergandingan PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Sivik • Pendidikan Moral Nilai Murni • Kasih sayang • Kebebasan • Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran berfikir • Pembelajara n Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .

Pengajaran (Buku teks ms 139) Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 134.Nilai murni .2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 3 i.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Biografi Bahagian C 2 Soalan .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 3 i. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit Membaca 7.Aktiviti . SISTEM BAHASA Tatabahasa • Peribahasa • Sinonim Kosa Kata • Menyemarakkan • Berhemah tinggi • Dimartabatkan • Membedil • Aksesori • Pasrah • Bayonet PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Sivik • Pendidikan Moral Nilai Murni • Kasih sayang • Kebebasan • Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Aras 3 i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Lembaran kerja) MINGGU Minggu 28 2–6 Ogos TEMA/TAJUK Tema: Unit 10 Nilai Murni Tajuk : 2. Menulis 9. 136) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) 31 . Budi Dikenang Jasa Disanjung HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3.

Setia Kepada Negara HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3. Aras 1 i. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topic dengan intonasi dan sebutan yang betul Membaca 7. Lembaran kerja) MINGGU Minggu 29 9 – 13 Ogos TEMA/TAJUK Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 1. Menulis SISTEM BAHASA Tatabahasa • Imbuhan apitan ke…an • Kata adjektif • Sinonim Kosa Kata • Tumpahnya darahku • Bertoleransi • Patriotisme • Kedaulatan • Menjangkau • Belenggu PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Kesusastera an Nilai • Kebebasan • Kesyukuran • Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelaja- CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .Nilai murni .Aktiviti .Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Ucapan (Buku teks ms 143) Bahagian C 2 Soalan .Pengajaran Pemahaman 32 .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan (Buku teks ms 140. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Aras 1 i.

intonasi dan gaya yang sesuai. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi. Aras 1 i.4 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Aras 2 i. Menulis SISTEM BAHASA Tatabahasa • Sinonim • Kata adjektif Kosa kata • Memekakkan telinga • Membatukan diri • Terpempan • Mengimbau • Direalisasikan • Bedilan • Waris PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Kesusastera an Nilai • Kebebasan • Kesyukuran • Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .2 Mengenal pasti maklumat dan m encatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 143) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 143. HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan 9.sebut-an.Pengajaran 33 . Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca.Aktiviti . Membaca 7.ayat. 144. Ulang Tahun Kemerdekaan.2 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Pidato/Ucapan (Buku teks ms 145) • Berita/Cerita (Buku teks ms 148) Bahagian C 2 Soalan . Aras 2 i. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh ran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 142. Lembaran kerja) MINGGU Minggu 30 16 – 20 Ogos TEMA/TAJUK Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 2.Nilai murni .

Lembaran kerja) Minggu 31 PKSR 3 23 – 27 Ogos 34 . 147.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar. • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai (Buku teks ms 147) Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 146. Aras 2 i. Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan 9.148) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku Kerja.

3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Aras 3 i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan 4 Sept – 12 Sept CUTI PERTENGAHAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 MINGGU Minggu 32 30 Ogos – 3 September TEMA/TAJUK Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 3.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Ayat Tanya • Kata ganda • Sinonim Kosa kata • Harmoni • Maruah • Jata Negara • Menjurus • Penjajahan • Kehormatan bangsa • Generasi PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Kesusastera an Nilai • Kebebasan • Kesyukuran • Patriotisme Kemahiran Bernilai CATATAN Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .Aktiviti Situasi (Buku teks ms 152) Bahagian B Jenis Karangan • Keperihalan • Pengalaman Bahagian C 2 Soalan 35 . Membaca 7. Negaraku Tercinta HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.

Menulis 9.Aktiviti Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Dialog Buku teks ms 156) Bahagian C 2 Soalan .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Aras 3 i.1 Mengemukakan idea. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata kerja • Kata terbitan Kosa kata • Cakerawala • Astronomi • Astronaut • Menerokai PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sains • Kajian Tempatan • Kemahiran Hidup Nilai • Berdikari • Kebebasan • Keberanian • Kerajinan • Patriotime CATATAN Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat ii. Aras 1 i. Buku Kerja.tepat dan tersusun. Aku dan Astronaut HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 4.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Membaca 6. Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai . Menerangkan idea yang dikemukan dengan jelas. 151) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 154. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. Lembaran kerja) MINGGU Minggu 33 13 – 17 September TEMA/TAJUK Tema: Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 1. Aras 3 i.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci.pandangan.dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.Nilai murni Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 150.Nilai murni 36 .

158) MINGGU Minggu 34 20 – 24 September TEMA/TAJUK Tema: Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 1. Membaca dan mencai fakta yang relevan Menulis 10. Membaca SISTEM BAHASA Tatabahasa • Sinonim • Imbuhan Apitan • Ayat Tanya Kosa kata • Ledakan • Rutin • Siber • Revolusi • Agen PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sains • Kajian Tempatan • Kemahiran Hidup Nilai • Berdikari • Kebebasan • Keberanian • Kerajinan CATATAN Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.pandangan. • Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi. Maju Sains Maju Negara HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 4.dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 2 i. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. Aras 1 i.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Autobiografi Aku sebuah computer • Perbincangan (Buku teks ms 159) 37 . ii. • Rasional Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai • Kajian masa depan.Aktiviti . .tepat dan tersusun.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Aras 1 i.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 157) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 157.1 Mengemukakan idea.

162) MINGGU Minggu 35 27 September – 1 Oktober TEMA/TAJUK Tema: Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 2.tepat dan tersusun. Aras 3 i. • Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi Bahagian C 2 Soalan .pandangan. Aras 2 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.Nilai murni .Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 160.Aktiviti . Kreatif dan inovatif HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 2. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata dasar • Imbuhan • Sinonim Kosa kata • Fabrik • Disaring • Karnival • Geseran • Bahan Alternatif PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sains • Kajian Tempatan • Kemahiran Hidup Nilai • Berdikari • Kebebasan • Keberanian CATATAN Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Menulis 10.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan 6. 161) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 161.dan kesilapan penggunaan imbuhan.1 Mengemukakan idea. Mengimbas yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 2 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci 4.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Perbincangan • Fakta (Buku teks ms 165) 38 . Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. • Patriotime • Rasional Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai • Kajian masa depan.kesilapan struktur ayat.

dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 164. ii.37 4 – 15 Oktober TEMA/TAJUK Tema: Unit 13 Kegigihan Tajuk: 1.Nilai murni . Buku Kerja) MINGGU Minggu 36 . Jasa Dihargai 2. • Kerajinan • Patriotime • Rasional Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai • Kajian masa depan • Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi Bahagian C 2 Soalan .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian . Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen SISTEM BAHASA Tatabahasa • Sinonim • Nama Khas • Frasa nama • Ayat Topik Kosa kata • Linguistik • Makalah PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Pendidikan Sivik Nilai • Kesyukuran CATATAN Bahagian A 4 Soalan • Gambar tunggal .168) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 167. Kegigihan Tangga HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 4. Aras 3 i. Menulis 10. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Biografi (Buku teks ms 170.Aktiviti . 39 . Aras 3 i. 165. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. Aras 1 i. pengalaman. Membaca 6. ii. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Aras 3 i.

178. Mengecamkan dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.ejaan. 173.Nilai murni . 10. 176. 172. 173. Aras 2 i. 3.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Kejayaan. 171. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber • Terpinggir • Berbaloi • Tutor • Buah fikiran • Menara gading • Mencengkam • Merobah • Memanfaat • Doktor Falsafah • Rintangan. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber Aras 3 i. Dirimu Cemerlang Negara Terbilang. 174. Aras 1 i.Pengajaran Pemahaman 4 Teks (20 Soalan) (Buku teks ms 171. 179) MINGGU TEMA/TAJUK Menulis HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 171. 40 . Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. Aras 2 i. Aras 1 i.dan penggunaan perkataan yang tepat. Membaca 6. 173) • Menyudahkan cerita (Buku teks ms 173) • Peribahasa (Buku teks ms 176) • Dialog (Buku teks ms 180) Bahagian C 4 Soalan . Aras 3 i. Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna sebutan yang betul. 172. • Keberanian • Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai • Kajian masa depan.

Aras 2 i. Aras 3 i. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Meringkaskan karangan Aras 3 i. 175. Tajuk: 1.39 18 – 29 Oktober TEMA/TAJUK Tema: Unit 14 Keselamatan Jalan Raya.Aktiviti .Situasi 41 .3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. 182. Aras 1 SISTEM BAHASA Tatabahasa • Penanda Wacana • Ayat Penyata • Sinonim • Ayat Tanya PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Pendidikan CATATAN Bahagian A 4 Soalan • Gambar tunggal . Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Buku kerja) MINGGU Minggu 38 . Mengemukan idea dengan jelas tentang sesebuaha karya. Aras 1 i. Meringkaskan karangan 11.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Aras 2 i. Berhati-hati Di HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 4. ii. Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif.

wacana.Pengajaran Pemahaman 4 Teks (20 Soalan) (Buku teks ms 187) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku kerja. Aras 3 i. 42 . Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Bahagian B Jenis Karangan • Fakta (Buku teks ms 186) • Berita • Cerita • Surat Rasmi Bahagian C 4 Soalan .ayat. Membaca 6. Bertimbang Rasa di Jalan Raya lawan. Lebuh Raya Di Malaysia 3. Membidas hujah lawan dengan member alasan yang wajar secara sopan.idea. dan nilai dan pengajaran.2 Mengulas karya bukan sastera dan dari segi penggunaan perkataan. • Kata majmuk • Imbuhan Apitan Kosa kata • Rangkaian • Tumpuan • Perlindungan insuran • Tradegi • Lebuh Raya • Menampung • Penyelenggaraan • Papan tanda • Ungkitan • Pengambilalihan • Menghubungkaitkan • Kecuaian • Lalu-lintas Sivik Nilai • Kasih sayang • Berhemah Tinggi • Hormatmenghormati • Rasional Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai • Kemahiran Belajar Cara Belajar. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah 2. Lembaran Kerja) MINGGU TEMA/TAJUK Menulis HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 11.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Jalan Raya i.Nilai murni .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 2 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan Aras 2 i.

4 Menyatakan pilihan untuk menerima dan menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Minggu 40 1–5 November PKSR 4 MINGGU Minggu 41 . Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 3 i. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Mengecamkan maklumat yang terdapat dalam teks. Aras 2 i. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. ii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Aras 1 i. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Antonim • Penanda wacana PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Sains CATATAN Bahagian A 4 Soalan • Gambar tunggal .42 8 – 19 TEMA/TAJUK Tema: Unit 15 Kemajuan Malaysia HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 4. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. ii.Aktiviti 43 .

Aras 2 i.Situasi Nilai • Keberanian • Kebersihan fizikal dan mental • Keraijinan • Kerjasama • Semangat bermasyarak at. Lembaran Kerja) Kosa kata • Termasyhur • Pelabuhan • Dagangan • Membanteras • Urus niaga • Hulubalang • Rekreasi • Multimedia • Teknologi • Internet.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan November Tajuk: 1. Monorel • Infrastruktur • Landskap • Telekomunikasi MINGGU TEMA/TAJUK Menulis HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 44 .Pengajaran Pemahaman 4 Teks (20 Soalan) (Buku teks ms 198. Negaraku Maju Aras 1 i. 200) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku kerja. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Melaka Bandar Raya Bersejarah 2. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai • Kemahiran Belajar Cara Belajar . ii. Aras 3 i. Aras 2 i. Mempertimbangkan alasan untuk menerima dan menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Menolak atau mernerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Aras 3 i. Cyberjaya 3. Membaca 6.Nilai murni . • • • • Kata nama Ayat majmuk Ayat topik Ayat sokongan . 199. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Meneliti maklumat untuk membuat pilihan ii. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Bahagian B Jenis Karangan • Fakta (Buku teks ms 186) • Berita • Cerita • Surat Rasmi Bahagian C 4 Soalan .4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 i.

ii. Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Aras 2 i. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. Aras 3 i.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yan g disampaikan oleh pihak lain.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan 11. Aras 1 i. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. 45 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->