Isu

Isu-isu Dalam Pendidikan Pemulihan

Tajuk 1. Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu - Penempatan - Perbezaan antara individu dan penyesuaian - Kesan kecacatan kepada individu Isu penempatan murid selepas ujian saringan dilaksanakan (rujuk borang rujukan doktor) Penempatan murid Disleksia Murid pendidikan khas masalah pembelajaran berada dalam program pendidikan pemulihan Murid LINUS dimasukkan dalam program pemulihan khas Kesan kecacatan – negatif (murid rendah diri, kurang motivasi) Positif( guru dapat ubahsuai P &P mengikut jenis kecacatan) Guru perlu melayan perbezaan individu
Jam 6

51

sukar mendapat peruntukan Guru tidak menggunakan BBB dengan berkesan Sukar mendapatkan peruntukan dengan alasan perlu digunakan untuk program arus perdana yang lebih penting • Keberkesanan Program Pemulihan khas masih ramai murid tidak menguasai 3M murid LINUS dalam pemulihan khas murid dapat membaca dan menulis tetapi tidak dapat membuat penaakulan.Kemudahan-kemudahan Bilik yang sempit.Pengajaran individu .Peruntukan kewangan . tidak faham apa yang dibaca 52 .Pengajaran kumpulan • Guru tidak menjalankan pengajaran kumpulan atau tidak menjalankan pengajaran individu hanya pengajaran kelas • Kemudahan dan prasarana .Lokasi dan jenis .Strategi pengajaran dan pembelajaran .

Kerjasama .Ketrampilan guru .Penghargaan dan pengiktirafan .2.Kenaikan pangkat .Kajian Berasaskan Bilik Darjah Guru kurang menjalankan kajian tindakan kerana bebanan tugas yang lain • Sokongan Pengurusan Sekolah .Pendidikan Jarak Jauh .Kebajikan .Kelayakan guru .Kerja berpasukan kurang kerjasama Pemulihan dianggap tidak penting Guru pemulihan dianggap guru kelas rendah Pengiktirafan kurang walaupun guru berjaya memulihkan murid berbanding guru yang dapat melahirkan ramai murid mendapat 5A 53 6 .Kursus Dalam Perkhidmatan .Latihan guru asas Guru bukan opsyen pemulihan dilantik sebagai guru pemulihan khas Guru yang bermasalah dilantik sebagai guru pemulihan Tidak pernah mengikuti latihan asas • Peningkatan Profesionalisme .Motivasi guru . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .

Kemahiran guru .Kandungan . RPH pelbagai tahap tidak dilaksanakan Kurang bantuan dan sokongan Guru kurang komited-tidak mempraktikkan ilmu pemulihan • Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .ambil masa untuk pergerakan murid dari kelas ke bilik pemulihan 6 54 .3.Inovasi .Keberkesanan kaedah . Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Kemahiran • Perancang Kurikulum .program inklusif .Komitmen guru tidak menjalankan ujian diagnostik.kelas biasa .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Sistem withdarawal dalam pendidikan pemulihan.Bahan bantu belajar .Pentafsiran kurikulum Kurang kepakaran dalam mentafsir kurikulum • Strategi Pelaksanaan .

Implikasi terhadap murid .. mengiringi pelajar dalam aktiviti luar 4.Jawatankuasa dalam organisasi .Tiada khidmat pembantu murid Tiada elaun/insentif untuk guru pemulihan. guru pendidikan khas RM 250 • Bebanan Tugas . Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Implikasi terhadap guru dan sekolah 4 kesan pelabelan – murid kurang keyakinan.Implikasi terhadap ibu bapa . motivasi rendah ibu bapa tidak setuju anak dimasukkan dalam program pemulihan khas guru kurang motivasi 55 .relief kelas.Pengkhususan mata pelajaran guru pemulihan dibebankan dengan tugas yang berat. menggantikan guru bersalin.Bilangan waktu mengajar .

Model Montesori .Kesan kepada murid ..jadi penempatan dalam PKBP tetapi atas beberapa sebab Disleksia diserapkan dalam pemulihan 5.Model Hewett .. hanya hiasan 6 56 . disahkan oleh doktor.Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum definisi masalah pembelajaran di Malaysiacontoh: Disleksia.Kiosk Masih ada guru menggunakan model tradisional Tidak menarik minat murid Tidak digunakan secara optimum.Stesen .masalah pembelajaran spesifik. Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan .• Pengasingan .Sokongan dan kerjasama .

Penyeliaan dan Komunikasi.• Model Pengajaran Kumpulan .Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama .Pengajaran koperatif dan kolaboratif Tiada pengajaran kumpulan Kurang pemantauan murid pemulihan dalam kelas perdana • Khidmat Guru Pendamping .Membuat penilaian Kurang pemantauan ke atas murid yang telah dipulihkan Dalam kelas perdana.Cara pelaksanaan Tiada khidmat pembantu murid seperti dalam PKBP Keperluan guru pendamping bila murid telah dipulihkan 6. Pengawasan.Merancang tindakan lanjut .Model 1: 3 Kumpulan yang berbeza .Melaksana pengajaran .Definisi dan kepentingan .Kelayakan dan kewibawaan . • Tindakan Susulan . Tindakan Susulan. saiz kelas besarmurid tidak diberikan pemulihan dalam kelas 57 6 .

Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa Tiada pemantauan ke atas pencapaian murid setelah dipulihkan Komunikasi kurang baik Guru menyalahkan ibu bapa dan sebaliknya 7.Kesedaran kendiri .• Pengawasan dan Penyeliaan .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .Pengurusan kendiri . Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi Kendiri .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .Peranan pengurusan sekolah Kurang penyeliaan dan pemantauan oleh nazir Pentadbir sekolah kurang mementingkan program pemulihan • Komunikasi .Peranan nazir .Motivasi kendiri Kurang pengiktirafan kepada murid yang berjaya dipulihkan 4 58 .

tidak aktif dan tidak berani mencuba. Sikap negatif murid terhadap pelajaran – ada yang malas. Murid terlalu lemah untuk menguasai pelajaran • Pembentukan Sikap . Murid yang bermasalah kesihatan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan sempurna.Kemahiran sosial Murid kerap ponteng sekolah.Bimbingan berterusan kurang ransangan tiada bimbingan berterusan di rumah atau dalam kelas perdana kurang perkongsian pengalaman dengan individu pemulihan yang telah berjaya 59 . kurang motivasi. Murid cacat anggota/pekak dan bisu ditempatkan di kelas-kelas pemulihan khas.• Kompetensi Sosial . kurang berusaha.Membina sikap positif murid .Kesedaran sosial . tidak berminat belajar.

Penghargaan kepada guru .Kesedaran Kurang kesedaran tentang kepentingan pemulihan Kurang menghargai 4 9. Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti • Aspek Ibu bapa . tidak mahu anak ditempatkan dalam program pemulihan Stigma masyarakat.Persepsi terhadap sekolah .8.Persepsi terhadap murid khas . rendah diri – tidak melibatkan diri.Polisi.Sokongan dan kerjasama . perancangan kurikulum dan bantuan khas 60 .akibat dosa ibu bapa • Peranan Komuniti .Intervensi awal .Peluang berinteraksi . Isu Sistem Sosial • 3 Pentadbiran Pemulihan Khas .Kolaboratif Malu.

Undang-undang keistimewaan .Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran .Undang-undang perlindungan .Kolaborasi dalam Pemulihan Khas .Reformasi Pemulihan Khas Tiada akta khusus tentang pemulihan khas.Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas Murid tidak menerima elaun khas seperti murid pendidikan khas Tiada sebarang keistimewaan • Undang-undang dan hak asasi manusia .Peringkat undang-undang .. walaupun ada pekeliling tentang tugas guru pemulihan tetapi ada pentadbir yang tidak mengendahkannya Jumlah 45 61 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful