Isu-isu Dalam Pendidikan Pemulihan

Tajuk 1. Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu - Penempatan - Perbezaan antara individu dan penyesuaian - Kesan kecacatan kepada individu Isu penempatan murid selepas ujian saringan dilaksanakan (rujuk borang rujukan doktor) Penempatan murid Disleksia Murid pendidikan khas masalah pembelajaran berada dalam program pendidikan pemulihan Murid LINUS dimasukkan dalam program pemulihan khas Kesan kecacatan – negatif (murid rendah diri, kurang motivasi) Positif( guru dapat ubahsuai P &P mengikut jenis kecacatan) Guru perlu melayan perbezaan individu
Jam 6

51

Strategi pengajaran dan pembelajaran . tidak faham apa yang dibaca 52 .Kemudahan-kemudahan Bilik yang sempit.Pengajaran individu .Peruntukan kewangan . sukar mendapat peruntukan Guru tidak menggunakan BBB dengan berkesan Sukar mendapatkan peruntukan dengan alasan perlu digunakan untuk program arus perdana yang lebih penting • Keberkesanan Program Pemulihan khas masih ramai murid tidak menguasai 3M murid LINUS dalam pemulihan khas murid dapat membaca dan menulis tetapi tidak dapat membuat penaakulan.Lokasi dan jenis .Pengajaran kumpulan • Guru tidak menjalankan pengajaran kumpulan atau tidak menjalankan pengajaran individu hanya pengajaran kelas • Kemudahan dan prasarana .

Kajian Berasaskan Bilik Darjah Guru kurang menjalankan kajian tindakan kerana bebanan tugas yang lain • Sokongan Pengurusan Sekolah .Penghargaan dan pengiktirafan .Kerja berpasukan kurang kerjasama Pemulihan dianggap tidak penting Guru pemulihan dianggap guru kelas rendah Pengiktirafan kurang walaupun guru berjaya memulihkan murid berbanding guru yang dapat melahirkan ramai murid mendapat 5A 53 6 .Kebajikan .Kerjasama .Kelayakan guru .Latihan guru asas Guru bukan opsyen pemulihan dilantik sebagai guru pemulihan khas Guru yang bermasalah dilantik sebagai guru pemulihan Tidak pernah mengikuti latihan asas • Peningkatan Profesionalisme .Kursus Dalam Perkhidmatan .Kenaikan pangkat . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .2.Motivasi guru .Pendidikan Jarak Jauh .Ketrampilan guru .

Inovasi .Bahan bantu belajar .Komitmen guru tidak menjalankan ujian diagnostik.Keberkesanan kaedah .Pentafsiran kurikulum Kurang kepakaran dalam mentafsir kurikulum • Strategi Pelaksanaan .ambil masa untuk pergerakan murid dari kelas ke bilik pemulihan 6 54 . RPH pelbagai tahap tidak dilaksanakan Kurang bantuan dan sokongan Guru kurang komited-tidak mempraktikkan ilmu pemulihan • Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .3.Kandungan .kelas biasa .Kemahiran • Perancang Kurikulum .Kemahiran guru .program inklusif . Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Sistem withdarawal dalam pendidikan pemulihan.

Pengkhususan mata pelajaran guru pemulihan dibebankan dengan tugas yang berat.relief kelas.Jawatankuasa dalam organisasi . guru pendidikan khas RM 250 • Bebanan Tugas .. mengiringi pelajar dalam aktiviti luar 4. motivasi rendah ibu bapa tidak setuju anak dimasukkan dalam program pemulihan khas guru kurang motivasi 55 .Bilangan waktu mengajar . menggantikan guru bersalin. Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Implikasi terhadap murid .Implikasi terhadap guru dan sekolah 4 kesan pelabelan – murid kurang keyakinan.Implikasi terhadap ibu bapa .Tiada khidmat pembantu murid Tiada elaun/insentif untuk guru pemulihan.

jadi penempatan dalam PKBP tetapi atas beberapa sebab Disleksia diserapkan dalam pemulihan 5.Kesan kepada murid . Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan . disahkan oleh doktor.Stesen ..Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum definisi masalah pembelajaran di Malaysiacontoh: Disleksia.Model Montesori .• Pengasingan . hanya hiasan 6 56 .Sokongan dan kerjasama .Kiosk Masih ada guru menggunakan model tradisional Tidak menarik minat murid Tidak digunakan secara optimum..masalah pembelajaran spesifik.Model Hewett .

• Tindakan Susulan .Membuat penilaian Kurang pemantauan ke atas murid yang telah dipulihkan Dalam kelas perdana. Tindakan Susulan.Melaksana pengajaran . Penyeliaan dan Komunikasi.Model 1: 3 Kumpulan yang berbeza .Cara pelaksanaan Tiada khidmat pembantu murid seperti dalam PKBP Keperluan guru pendamping bila murid telah dipulihkan 6.Pengajaran koperatif dan kolaboratif Tiada pengajaran kumpulan Kurang pemantauan murid pemulihan dalam kelas perdana • Khidmat Guru Pendamping .Merancang tindakan lanjut .• Model Pengajaran Kumpulan .Definisi dan kepentingan . Pengawasan.Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama . saiz kelas besarmurid tidak diberikan pemulihan dalam kelas 57 6 .Kelayakan dan kewibawaan .

Motivasi kendiri Kurang pengiktirafan kepada murid yang berjaya dipulihkan 4 58 .• Pengawasan dan Penyeliaan .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .Kesedaran kendiri .Pengurusan kendiri .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa Tiada pemantauan ke atas pencapaian murid setelah dipulihkan Komunikasi kurang baik Guru menyalahkan ibu bapa dan sebaliknya 7.Peranan nazir .Peranan pengurusan sekolah Kurang penyeliaan dan pemantauan oleh nazir Pentadbir sekolah kurang mementingkan program pemulihan • Komunikasi . Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi Kendiri .

Bimbingan berterusan kurang ransangan tiada bimbingan berterusan di rumah atau dalam kelas perdana kurang perkongsian pengalaman dengan individu pemulihan yang telah berjaya 59 . kurang berusaha.Membina sikap positif murid . Sikap negatif murid terhadap pelajaran – ada yang malas. Murid cacat anggota/pekak dan bisu ditempatkan di kelas-kelas pemulihan khas.Kemahiran sosial Murid kerap ponteng sekolah. tidak berminat belajar. Murid yang bermasalah kesihatan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan sempurna.Kesedaran sosial .• Kompetensi Sosial . kurang motivasi. tidak aktif dan tidak berani mencuba. Murid terlalu lemah untuk menguasai pelajaran • Pembentukan Sikap .

Polisi. perancangan kurikulum dan bantuan khas 60 .Peluang berinteraksi .akibat dosa ibu bapa • Peranan Komuniti .8. Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti • Aspek Ibu bapa .Sokongan dan kerjasama .Kesedaran Kurang kesedaran tentang kepentingan pemulihan Kurang menghargai 4 9.Kolaboratif Malu. Isu Sistem Sosial • 3 Pentadbiran Pemulihan Khas .Penghargaan kepada guru .Persepsi terhadap sekolah . tidak mahu anak ditempatkan dalam program pemulihan Stigma masyarakat. rendah diri – tidak melibatkan diri.Intervensi awal .Persepsi terhadap murid khas .

Reformasi Pemulihan Khas Tiada akta khusus tentang pemulihan khas. walaupun ada pekeliling tentang tugas guru pemulihan tetapi ada pentadbir yang tidak mengendahkannya Jumlah 45 61 .Undang-undang perlindungan ..Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran .Kolaborasi dalam Pemulihan Khas .Peringkat undang-undang .Undang-undang keistimewaan .Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas Murid tidak menerima elaun khas seperti murid pendidikan khas Tiada sebarang keistimewaan • Undang-undang dan hak asasi manusia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful