TZ10103

TOPIK 1:

PERKEMBANGAN KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH ___________________________________________________

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar akan dapat;

1.

Menjelaskan

sejarah perkembangan kurikulum dan pengajaran yang

berlaku di Malaysia sejak zaman sebelum penjajahan hingga kini. 2. Menyatakan ciri-ciri perkembangan kurikulum dan pengajaran pendidikan tradisional sebelum kedatangan penjajahan British di Tanah Melayu. 3. Menghuraikan corak perkembangan kurikulum dan pengajaran semasa

zaman penjajahan British seperti Sistem Pendidikan Venarkular. 4. Membincangkan laporan-laporan berkenaan dengan perubahan kurikulum dan pengajaran di sekolah kearah mewujudkan kurikulum dan pengajaran yang seragam di sekolah. 5. Menerangkan perkembangan kurikulum dan pengajaran selepas merdeka sebagaimana yang dinyatakan dalam akta-akta pelajaran. 6. Menyatakan perkembangan terkini dalam kurikulum dan pengajaran sekolah seperti yang dijelaskan dalam dasar-dasar baharu Kementerian Pelajaran Malaysia.

UMS

1

TZ10103

PENGENALAN
Topik ini memberi penkanan kepada sejarah perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah di Malaysia dalam konteks perkembangan sejarah pendidikan negara. Fokus perbincangan dalam topik ini ialah berkenaan dengan perkembangan kurikulum dan pengajaran dalan sistem pendidikan negara dengan memberi tumpuan kepada kurikulum yang dipelajarai di setiap peringkat dan pengajaran yang berlaku dalam sistem pendidkan berkenaan. Di samping itu, topik ini juga akan membincangkan tentang perkembangan kurikulum dan pengajaran selepas

merdeka yang dibahagikan kepada beberapa tahap mengikut dekad 50-an, 60-an, 70-an,80-an, 90-an,era tahun 2000 dan perkembangan kurikulum dan pengajaran terkini sebagaimana yang dinyatakan dalam dasar baru Kementerian Pelajaran Malaysia berkenaan dengan perkembangan baru dalam pendidikan di Malaysia sehingga 2012 ke arah merealisasikan Wawasan 2020.

PETA KONSEP
PERINGKAT PERKEMBANGAN KURIKUKUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH DI MALAYSIA
Selepas Pembentukkan Malaysia (1963-1975)

Sebelum Merdeka (1400-1941)

Selepas Laporan Kabinet 1975

Sebelum Merdeka (1946-1957)

Awal Merdeka (1957-1963)

Selepas 1990

Rajah 1 : Peringkat perkembangan Kurikulum dan Pengajaran Sekolah di Malaysia.

UMS

2

TZ10103

1.1

KONSEP KURIKULUM DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH

Kurikulum ditakrifkan sebagai segala rancangan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan

(Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979). Kurikulum merupakan suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan serta kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Malaysia. Kurikulum berperanan untuk mengembangkan potensi murid-murid dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan sosial dengan cara seimbang dan menyeluruh, membina sifat-sifat yang boleh membawa ke arah perpaduan negara serta menghasilkan tenaga rakyat yang mahir dan terlatih untuk keperluan negara. Pendidikan di Malaysia berkembang seiring dengan zaman begitu juga dengan perkembangan kurikulum dan pengajaran di sekolah. Perkembangan tersebut dapat dapat dibahagi kepada tiga peringkat iaitu sebelum merdeka, selepas merdeka dan sistem pendidikan semasa. Perkembangan kurikulum dan pengajaran di sekolah akan dibincangkan dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia. Perkembangan tersebut meluputi kandungan dan jenis kurikulum dan sistem pengajarann yang berlaku selaras dengan tahap perkembangan pendidikan di Malaysia. Konsep kurikulum adalah merangkumi pengalaman kehidupan nyata dan tidak nyata yang dipilih, diorganisasi dan disusun oleh sarjana pendidikan dan pakar kurikulum secara teliti dan profesional, demi menjadikan pelbagai jenis aktiviti pembelajaran nyata dan tidak nyata seperti yang dijalankan dalam dan luar bilik darjah, dalam dan luar sekolah untuk semua peringkat persekolahan. Menurut Kerr J. K (1968), Hirst (1975) serta Nicholls S. H. dan Nicholls A (1978)

telah mentakrifkan kurikulum adalah rancangan di peringkat sekolah manakala B.O.Smith, W.D. Stanley dan J. H. Shores (1957), J. G Saylor & W. M Alexander (1974) dan K. Egan (1978) menyatakan kurikulum adalah rancangan bidang pendidikan. Selain itu, Tyler(1950) ,G. A. Beauchamp (1968) dan A.S Robinson (1971) memfokuskan kurikulum kepada objektif dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku sama ada di sekolah atau di luar sekolah. Konsep kurikulum sekolah mengandungi lima aspek sebagaimana yang digambarkan dalam rajah di sebelah

UMS

3

TZ10103

Pencapaian Pembelajaran

Aktiviti Pendidikan

Walker (1990)

Mata Pelajaran Pembelajaran yang Diinginkan Pengalaman Pelajar

Rajah 2 : Lima Konsep Am Yang Terdapat Dalam Kurikulum Sekolah, Walker (1990)

Konsep pengajaran adalah meliputi segala aktiviti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran tertentu. Pengajaran juga melibatkan aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan penilaian. Di samping itu, pengajaran bertujuan: menukar tingkah laku dan kelakuan pelajar melalui perolehan ilmu pengetahuan atau kepercayaan baru (Mok Soon Sang, 2003). Perkembangan kurikulum dan pengajaran di Malaysian telah melalui beberapa tahap dan perubahan yang ketara selaras dengan perubahan zaman dan keperluan pendidikan bagi memenuhi kehendak masyarakat dan negara bagi merealisasikan aspirasi negara selaras dengan perubahan zaman.

UMS

4

TZ10103

1.2

PERKEMBANGAN KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH SEBELUM MERDEKA
Perkembangan Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Sebelum Zaman Penjajahan. sebelum zaman penjajahan adalah bercorak

1.2.1

Perkembangan kurikulum dan pengajaran

pendidikan tidak formal yang berkaitan dengan aspek keagamaan serta kemahiran-kemahiran tertentu. Semasa kerajaan Melayu Melaka, pendidikan hanya diberikan kepada anak-anak pembesar oleh guru-guru yang digaji khas. Kelas-kelas pengajaran diadakan di kawasan istana atau di rumah pembesar. Selain itu, kewujudan sekolah pondok juga dianggap sebagai pendidikan tidak formal.Kurikulum dan pengajaran yang berlaku di sekolah pondok adalah lebih memberikan tumpuan kepada pengajian Kitab Al-Quran serta bahasa Arab. Menurut Mohd Isa (2002), sistem pendidikan pondok adalah lanjutan sistem pendidikan rumah-rumah, surau, masjid dan istana). Pada peringkat lebih teratur terdapat satu sistem

pendidikan agama yang disebut sekolah pondok/madrasah.Ia ditubuhkan dan dikendalikan oleh ulama-ulama Islam yang terkenal. Pelajar-pelajar menuntut di madrasah agama dan tinggal di pondok yang di bina di sekelilingnya. Kurikulum yang diajar adalah berasas kurikulum agama yang diajar oleh guru-guru yang mendapat pendidikan di Timur Tengah. Kaedah pengajarannya adalah menggunakan system ‘halagah’ di mana guru dikelingi oleh muridnya dengan merujuk kitab masing-masing sambil diberi penerangan dan penjelasan oleh guru. Di samping itu, pengajaran agama juga dikesan di kawasan surau dan masjid di kampung2 orang Melayu dengan mengajar huruf abjad Arab, menghafal doa dan diajar mahiran. Menurut (Fuziah dan Ruslan, 2000). Antara ulama yang bertanggungjawab membina sekolah pondok yang teratur di Kelantan, Terengganu, dan Kedah ialah Sharif Muhammad dari Baghdad, Sheikh Daud Abdullah Al-Fatani, Sheikh Abdul Malik Abdullah dan Sheikh Abdul Kadir.

UMS

5

TZ10103 1.2.2 Perkembangan Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Semasa Zaman Awal Penjajahan

Menurut Fauziah dan Roslan (2000), sistem pendidikan yang dibentuk pada zaman penjajahan merupakan satu permulaan kepada perubahan pendidikan tradisi di Tanah Melayu bagi mencerminkan kuasa, keperluan dan kehendak pendidikan penjajah. Perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah pada zaman penjajah adalah mengikut berdasarkan kepeada beberapa jenis sekolah iaitu Sekolah-sekolah Melayu,sekolah-sekolah cina, sekolah-sekolah Tamil dan sekolah-sekolah Inggeris. Terdapat beberapa ciri-ciri pemisah dalam perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah antara sekolah-sekolah yang telah ditubuhkan pada zaman penjajahan iaitu sekolah yang dikhaskan kepada kaum-kaum tertentu dengan tujuan untuk memisahkan ketiga-tiga kaum. Perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah dilaksanakan dalam bahasa pengantar ketiga-tiga sekolah iaitu dengan menggunakan bahasa ibunda masing-masing.Lokasi sekolah juga agak jauh antara satu sama lain.

1.2.2.1

Perkembangan Kurikulum dan Pengajaran di Sekolah Melayu

Perkembangan kurikulum dan pengajaran di sekolah Melayu setelah kedatangan penjajah Inggeris adalah melalui penubuhan sekolah vernakular Melayu dengan bantuan kerajaan Inggeris. Antara sekolah-sekolah tersebut ialah sekolah Melayu di Teluk Belanga dan Kampung Gelam di Singapura, Sekolah di Penaga Permatang Pauh dan Bukit Tambun serta beberapa sekolah juga dibina di Melaka. Secara keseluruhannya, jumlah sekolah vernakular Melayu di Negeri-Negeri Selat pada tahun 1872 sebanyak 16 buah dengan jumlah pelajar seramai 427 org. Sekolah Melayu hanya menerima pelajar-pelajar lelaki sahaja pada mulanya. Pada tahun 1892 pendidikan rendah diwajibkan kepada semua kanak-kanak lelaki dan diberikan percuma. Kanak-kanak Melayu lelaki yang berumur antara 7- 14 tahun dan tinggal dalam lingkungan 2 batu dari sekolah diwajibkan menghadiri sekolah sehingga mereka tamat darjah 4. Ibu bapa Melayu tidak menghantar anak perempuan mereka ke sekolah. Walaubagaimanapun, pihak Inggeris berusaha meyakinkan para ibubapa agar menghantar anak perempuan mereka ke sekolah. Hasilnya, beberapa sekolah vernakular Melayu bagi murid-murid perempuan telah ditubuhkan bagi memenuhi tujuan itu.

UMS

6

TZ10103 Kurikulum yang dilaksanakan di sekolah Vernakular Melayu ialah pelajar-pelajar diajar dengan mata pelajaran asas sahaja iaitu mengira,menulis,membaca,ejaan,mengarang dan ilmu alam. Guru-guru di sekolah Vernakular Melayu mendapat latihan perguruan di maktab perguruan yang ditubuhkan untuk melatih guru-guru mengajar di sekolah-sekolah vernakular Melayu iaitu Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu. Perkembangan Kurikulum dan pengajaran di Sekolah Vernakular Melayu adalah amat sederhana selaras dengan konsep penubuhan sekolah vernakular Melayu kerana penubuhannya hanyalah merupakan usaha pihak penjajah bagi mengelakkan orang Melayu daripada buta huruf. Buktinya jelas dilihat melalui niat penjajah yang berbunyi iaitu Objektif pendidikan orang Melayu di luar bandar adalah untuk menjadikan “anak Nelayan atau petani itu seorang nelayan atau petani yang lebih pandai daripada bapa mereka (Radcliff,1970) dan untuk mengajar bacaan dan kira-kira kepada kanak-kanak yang lembap supaya dapat membantunya menyimpan akaun di kedai kampung (winstedt, 1931). Justeru itu tidak hairanlah mengapa kurikulum yang dilaksanakan hanyalah merupakan kurikulum asas sahaja. Kaedah pengajaranya juga bersifat tradisonal. 1.2.2.2 Perkembangan Kurikulum dan Pengajaran di Sekolah Cina

Penubuhan sekolah Vernakular Cina ditubuhkan setelah orang cina telah dibawa masuk bagi memenuhi permintaan tenaga buruh dalam sektor perlombongan. Pada awal adab ke-20, terdapat sebilangan pendatang Cina menggangap Tanah Melayu ini sebagai negara mereka. Oleh itu, bagi memenuhi keperluan pendidikan anak-anak mereka maka sekolah-sekolah aliran Cina telah ditubuhkan. Kurikulum dan pengajaran dalam sekolah aliran Cina ini, “Kuo-Syu” atau bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar. Manakala guru-guru dan buku teks dibawa dari negara China. Secara keseluruhannya kurikulum dan pengajaran di sekolah vernakular Cina adalah berorientasikan cara mengajar di negara China. Kurikulum dan pengajaran di Sekolah Cina terdiri daipada beberapa jenis iaitu kurikulum dan pengajaran yang diurus dengan sempurna oleh jawatankuasa yang biasanya ditaja oleh persatuan atau suku kaum Cina. Di samping itu ada juga kurikulum dan pengajaran di sekolah separa awam di mana sekolah yang dibentuk oleh orang perseorangan atau beberapa orang guru yang melantik jawatankuasanya sendiri. Selain daipada UMS 7

TZ10103 itu, ada juga kurikulum dan pengajaran di sekolah persendirian yang dikendalikan oleh guruguru dan biasanya kecil sahaja. 1.2.2.3 Perkembangan Kurikulum dan Pengajaran di Sekolah Tamil

Perkembangan kurikulum dan pengajaran di sekolah vernakular Tamil berikutan dengan penubuhan sekolah-sekolah Tamil selepas kemasukan buruh-buruh India ke Tanah Melayu. Sekolah Tamil kebanyakannya terdapat di kawasan ladang getah. Perkembangan kurikulum dan pengajaran di sekolah Tamil dikawal dan dsiselia oleh masyarakat India sendiri. Kurikulum disekolah Tamil adalah selaras dengan kurikulum di negara India begitu juga dengan guru-guru dan buku teks dibawa dari India. Semua perbelanjaan bagi pengurusan kurikulum dan pengajaran di sekolah Tamil ditanggung oleh pihak persendirian dan Mubaligh Kristian. Pada tahun 1923 Ordinan Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang ditubuhkan mewajibkan majikan membina sekolah bagi anak-anak pekerja ladang. Perkembangan kurikulum dan pengajaran di sekolah Tamil adalah terhad kepada peringkat rendah sahaja.

1.2.2.4

Perkembangan Kurikulum dan Pengajaran di Sekolah Inggeris

Kedatangan British ke Tanah Melayu telah membawa kepada penubuhan sekolah-sekolah Inggeris, iaitu pada tahun 1618, penubuhan sekolah Inggeris pertama yang dikenali sebagai Penang Free Scholl. Kerajaan Inggeris memberikan peruntukan kewangan kepada sekolah Inggeris bagi membiayai perkembangan kurikulum dan pengajaran di sekolah Inggeris. Kurikulum Grammar School of Great Britain diajar kepada pelajar-pelajar yang terdiri daripada anak-anak pegawai Inggeris, anak-anak saudagar Cina serta anak-anak pembesar Melayu. Kurikulum dan pengajaran di sekolah Inggeris diadakan pada peingkat sekolah rendah dan menengah.

UMS

8

TZ10103

1.3 PERKEMBANGAN KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH SEBELUM MERDEKA ( 1946 – 1957)
Pihak British telah membuat kajian tentang kurikulum dan pengajaran di sekolah-sekolah selepas perang dunia kedua selaras dengan Dasar Malayan Union (1946) yang diperkenalkan oleh Pihak British bertujuan untuk menyatukan sistem pentadbirannya di Tanah Melayu termasuklah sistem pendidikan. Oleh itu, Rancangan Cheeseman diperkenal . Rancangan tersebut mencadangkan beberapa cadangan bagi tujuan menyelaras dan menyeragamkan kurikulum dan pengajaran di sekolah-sekolah, di mana Bahasa Inggeris mestilah diajar di semua sekolah. Di samping itu kurikulum dan pengajaran mesti dilaksanakan sehingga ke peringkat sekolah menengah. Selain daripada itu pendidikan percuma diberikan kepada kanak-kanak di peringkat sekolah rendah. Namun begitu Rancangan Cheeseman tidak dapat dilaksanakan ditolak oleh Majlis Perundangan Persekutuan kerana ahli-ahli majlis tidak bersetuju bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Pihak Inggeris juga telah membuat kajian bagi mengkaji masalah yang terdapat dalam perkembanagan kurikulum dan pengajaran di sekolah vernakular Melayu. Kajian tersebut dilakukan oleh Jawatankuasa dari University Oxford dan hasilnya satu laporan telah dikemukakan. Laporan tersebut dikenali sebagai laporan Barnes (1950), beberapa cadangan telah dikemukakan dalam laporan tersebut iatu Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar bagi sekolah-sekolah di persekutuan Tanah Melayu. Manakala mata pelajaran bahasa Cina dan Tamil boleh diajar di sekolah-sekolah Cina dan Tamil. Di samping itu, kurikulum bagi mata pelajaran Sains dirombak daripada kurikulum asalnya. Jawatankuasa tersebut juga mencadangkan Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan bagi memantau perkembangan kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolahsekolah. Selain itu, pendidikan percuma kepada kanak-kanak di peringkat sekolah rendah diperkenalkan. Manakala kurikulum dan pengajaran di peringkat sekolah menengah

dilaksanakan dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggeris dan terbuka kepada kanakkanak yang tamat persekolahannya di peringkat sekolah rendah.

UMS

9

TZ10103 Kajian terhadap perkembanga kurikulum dan pengajaran sekolah di Tanah Melayu juga telah dilaksanakan pada tahun 1951 oleh Fenn dan Wu. Hasil kajian tersebut satu laporan telah dikemukan yang dikenali sebagai Laporan Fenn-wu. Laporan tersebut lebih memfokuskan kepada proses perkembangan kurikulum dan pengajaran di sekolah Cina. Antara cadangancadangan dalam laporan tersebut ialah satu pendidikan yang berteraskan latar belakang tempatan perlulah disediakan kepada kanak-kanak agar pendidikan tersebut sesuai dengan kehidupan mereka. Di samping iyu, mereka menyatakan tiada paksaan kepada rakyat untuk mempelajari satu ataupun beberapa bahasa. Mereka juga mengesan masalah kekurangan guru, kemudahan dan Kelemahan di peringkat pentadbiran dalam pelaksanaan kurikulum dan pengajaran sekolah di sekolah Cina. Mereka juga mencadangkan orang-orang cina digalakkan mempelajari 3 bahasa iaitu bahasa Cina, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Implikasi daripada perbezaan cadangan laporan Barnes dan Laporan Fenn Wu terhadap pelaksanaan kurikulum dan pengajaran sekolah di Tanah Melayu, maka pihak British telah menubuhkan satu lagi jawatankuasa untuk mengkaji kedua-dua laporan itu yang dikenali

sebagai Ordinan Pelajaran (1952). Jawatankuasa Ordinan Pelajaran telah mengemukakan beberapa cadangan idalam pelaksanaan kurikulum dan pengajaran sekolah iaitu Bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran wajib di sekolah Melayu dan sebaliknya. Di samping itu sekolah yang mempunyai lebih 15 orang murid boleh mengadakan kelas bahasa ibunda jika ada permintaan. Mereka juga mencadangkan penubuhan dua jenis sekolah iaitu sekolah yang menggunakan Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Walau bagaimanapun, Ordinan Pelajaran (1952) ini menghadapi banyak rintangan untuk dilaksanakan kerana masalah kekurangan guru terlatih, mendapat tentangan daripada masyarakat Cina dan India serta masalah kekurangan sumber kewangan. Seterusnya, perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah berlaku selepas pembentukan kerajaan Perikatan memerintah pada 30 September 1955 di mana satu jawatankuasa telah dibentuk untuk mengkaji kurikulum dan pengajaran sekolah serta mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang boleh diterima oleh seluruh persekutuan. Jawatankuasa itu mengandungi 15 orang ahli dan dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak, Menteri Pelajaran ketika tu. Laporan Razak telah diterbitkan dalam bulan Mei 1956 yang kemudiannya dikenali sebagai Penyata Razak. Penyata tersebut telah menjadi panduan dalam UMS 10

TZ10103 perkembangan kurikulum dan pengajaran di sekolah serta menjadi asas dalam membentuk dasar pendidikan negara sehingga kini. Laporan tersebut telah menekakan kepada kurikulum dan pengajaran kanak-kanak di peringkat pendidikan rendah mereka di sekolah vernakular yang berasingan. Di samping itu Jawatankuasa itu berusaha meningkatkan bahasa Melayu ke tahap yang paling atas dengan mewajibkan kurikulum dan pengajaran bahasa Melayu di semua jenis sekolah. Kesan daripada cadangan ini, murid-murid Melayu akan mahir dalam dua bahasa dan murid bukan Melayu akan mahir dalam tiga bahasa. Selain daripada itu, sebagai langkah untuk menjayakan pelaksanaan kurikulum dan pengajaran Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan di semua peringkat sekolah maka bahasa Melayu diajar di sekolah-sekolah menengah dan mata pelajaran Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib di dalam peperiksaan, iaitu peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) atau Lower Certificate of Education (LCE) dan di peringkat Sijil Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysian Certificate of Education (MCE).

1.4 PERKEMBANGAN KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH SELEPAS MERDEKA
Perkembangan kurikulum dan pengajaran selepas di awal kemerdekaan adalah berorentasikan Laporan Razak (1956). Menjelang tahun 1959 perkembangan kurikulum bukan hanya terhad diperingkat rendah dan menengah sahaja ianya telah sampai ke peringkat universiti dengan penubuhan Universiti Malaya di Kuala Lumpur yang menawarkan menawarkan kursus kejuteraan, sastera dan sains. Ini merupakan era penting dalam sejarah perkembangan kurikulum Negara. Perkembangan seterunnya berlaku pada tahun 1960 apabila satu jawatankuasa ditubuhkan yang dikenali sebagai laporan Rahman Talib bertujuan utk mengkaji dasar pendidikan yang telah diterima pada 1956. Jawatankuasa tersebut telah mengkaji

pelaksanaannya pada masa itu dan masa akan datang serta mengkaji implikasi kewangan tentang pelaksanaan kurikulum yang dikemukakan oleh dasar penyata Razak. Perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah berlaku setelah pelaksanaan Akta Pelajaran 1961 dan penubuhan sistem pendidikan aneka jurusan (1965).

UMS

11

TZ10103 Di samping itu kerajaan telah memberi fokus ke arah perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial. Kurikulum dan pengajaran sekolah Menengah Teknik dan Vokasional telah digubal dan dilaksanakan dibawah Rancangan Malaysia Pertama. Di samping itu, penubuhan Sekolah Menengah Teknik dan

Vokasional, penyelerasan sistem pendidikan melalui Polisi Pendidikan Kebangsaan dan penubuhan Lembaga peperiksaan Malaysia telah mewujudkan scenario baru dalam perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah yang bukan hanya terhad kepada sekolahsekolah harian biasa sahaja.

1.5

PERKEMBANGAN KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH SELEPAS LAPORAN KABINET

Pada tahun 1974, semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Menteri Pelajaran, satu jawatankuasa dibentuk bertujuan mengkaji semula pelaksanaan dan keberkesanan sistem pendidikan sebelum ini. Laporan tersebut dikenali sebagai Laporan Kabinet 1975 perkembangan penting kurikulum dan pengajaran berdasarkan laporan tersebut ialah kurikulum dan pengajaran sekolah berperanan untuk merangka sistem pendidikan yg akan mewujudkan generasi brdisiplin, patriotik dn beridentiti Malaysia. Perubahan paling penting dalam kurikulum dan pengajaran sekolah ialah pengenalan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mengantikan Kurikulum Lama Sekolah Rendah yang terlalu memfokuskan kepada penguasaan ilmu melalui mata pelajaran yang banyak menyebabkan perkembangan pelajar hanya memfokuskan kepada perkemngan kognatif sahaja. KBSR berteraskan kemahiran 3M iaitu kemahiran membaca, kemahiran menulis dan kemahiran mengira yang diterapkan melalui mata pelajaran teras dan elektif. Di samping pemupukan nilai etika dan estetika juga dilaksanakan dalam KBSR

sebagaimana yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsan. Perubahan kurikulum dan pengajaran sekolah di peringkat menengah juga telah mengalami perubahan dengan pengenalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kurikulum tersebut bercorak umum dan liberal di mana murid-murid boleh UMS mengikuti pelajaran dalam komponen pelbagai komponen iaitu 12

kompenen bahasa, sains sosial, sains dan vokasional. Perkembangan kurikulum dan pengajaran

TZ10103 sekolah dapat dilihat di mana Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama yg dilaksanakan sepenuhnya di peringkat menengah d semenanjung dan Sabah pada tahun 1982 dan di Sarawak pada tahun 1990 manakala Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua turut diberi tumpuan. Selain daripada itu Sekolah rendah kerajaan yg menggunakan bahasa Cina dan Tamil dikekalkan. Manakala mata pelajaran Pendidikan Sivik diperkenalkan bagi menyemai semangat jati diri di kalangan pelajar. Laporan tersebut juga member penekamam kepada Pendidikan Sains dan Teknikal diberi lebih penekanan pd peringkat menengah bagi menghasilkan tenaga kerja mahir. Kurikulum dan pengajaran sekolah telah mengalami pengubahsuaian sesuai dengan keperluan sistem pelajaran dan latihan bagi mengeluarkan lebih ramai tenaga kerja mahir selaras dengan keperluaan Dasar Ekonomi Baru yang dilaksanakan pada masa itu. Kurikulum dan pengajaran sekolah juga lebih menjurus kepada peranan pendidikan dalam perpaduan sebagaimana dinyatakan dalam Rancangan Malaysia Kedua dan penubuhan Rukun Negara.

1.6

PERKEMBANGAN KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH SELEPAS 1990
Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)

1.6.1

Kurikulum dan pengajaran sekolah pada dekad 90-an lebih menjurus kepada peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiary iaitu selaras dengan perkembangan tenknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999. Perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah telah ditambahbaik dan dimantapkan lagi dalam sistem pendidikan melalui perundangan, dasar dan program utama. Antaranya ialah dengan pengenalan Akta Pendidikan 1996 . Akta Pendidikan 1996 merupakan lanjutan Akta Pelajaran 1961 yang telah mengariskan beberapa aspek penting dalam kurikulum dan pengajaran sekolah. Akta ini mengugurkan

beberapa peruntukan dari Akta Pelajaran 1961 yg tidak sesuai dan mengekalkan peruntukan yg sesuai sahaja.Perakuan tersebut berpaksikan perakuan utama Penyata Razak 1956. Akta

Pendidikan 1996 telah pindaannya pada tahun 2002. Akta tersebut bertujuan memantapkan lagi UMS 13

TZ10103 sistem pendidikan kebangsaan supaya generasi muda dapat menjadi modal insan sejajar dengan aspirasi negara dan menjadi pusat kecemerlangan pendidikan.

1.6.2

Zaman Dasar Wawasan Negara (2001- 2010 )

Perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah semasa pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan . Dasar tersebut bertujuan membentuk satu sistem pendidikan yg berkualiti serta bertaraf dunia. Matlamat dalam dasar pendidkan kebngsaan adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yg berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera serta dapat menyediakan sumber tenaga manusia dan Menyediakan peluang pendidikan bagi warga Malaysia. Dasar tersebut dilaksanakan melalui perkembangan kurikulum dan pengajaran di semua peringkat sekolah bermula dengan pendidikan prasekolah, pendidikan rendah dan pendidikan menengah. Di samping itu kurikulum dan pengajaran sekolah dengan pengenalan Pendidikan Khas dan Pendidikan Teknik dan vokasional. politeknik dan pendidikan tinggi.Kurikulum dan pengajaran di peringkat Pendidikan prasekolah dilaksanakan bagi murid yang berumur dari 4 hingga 6 tahun. Manakala kurikulum dan pengajaran sekolah Rendah pula dilaksanakan bagi tempoh 6 tahun di sekolah kebangsaan atau Jenis kebangsaan. Pendidikan menengah pula terbahagi kepada dua iaitu pendidikan menengah rendah dan -pendidikan menengah atas.Pendidikan menengah yg diadakan terdiri daripada ekolah akademik, sekolah teknik dan vokasional, sekolah kebangsaan agama dan pendidikan lepas menengah. Selain itu Sekolah Pendidikan Khas dan Sekolah Sukan juga telah diperkenalkan selaras dengan keperluan semasa bagi member peluang pendidikan yang sama rata serta dapat dapat melahirkan jaguh sukan yang berwibawa. Di samping itu, dalam dekad berkenaan usaha meningkatkan pengajaran sekolah dilaksanakan dengan menaiktarafkan Maktab Perguruan Sultan Idris kepada UPSI. Di samping itu. Selain itu kurikulum dan pengajaran di Sekolah Menengah Vokasional telah dinaiktaraf kepada Sekolah Menengah Teknik. Perubahan kurikulum dan pengajaran juga berlaku dengan pelaksanaan Program Pengajaran Sains Matematik dalam Bahasa Inggeris pada tahun 2003 dan pengenalan bayaran intensif Subjek Pendidikan pada tahun 2003. Di samping itu, kurikulum dan UMS 14

TZ10103 pengajaran sekolah dikembangkan lagi dengan pengenalan program j-QAF pada tahun 2005 bagi membantu murid Islam menguasi Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila tamat sekolah rendah. Pengenalan Sekolah Bestari, dan Sekolah Wawasan telah mewujudkan perubahan ketara dalam Perkembagan kurikulum dan pengajaran sekolah . Perubahan ini selaras dengan keperluan Akta Pendidikan 1996 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan 1999. Dalam usaha kerajan untuk memperkukuhkan Sistem Pendidikan Negara maka Pelan Induk Pembangunan ( 2006 – 2010 ) Di samping itu dasar tersebut juga dapat membentuk satu sistem pendidikan yg berkualiti serta bertaraf dunia bagi melahirkan bangsa Malaysia yg taat setia dan bersatu padu.

1.6.3

Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Dalam Program Sekolah Bestari

Kementerian Pelajaran Malaysia telah mula membangunankan konsep Sekolah Bestari pada tahun 1996, di bawah kepimpinan Tan Sri Dato’ Dr. Wan Zahid Wan Mohamed, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia waktu itu. Di sekolah tersebut Kurikulumnya terdiri dari pelbagai perspektif dan efektif matapelajaran dengan member fokus kepada penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.Sekolah Bestari merupakan institusi pembelajaran yang direka semula secara sistematik dari segi amalan pengajaran-pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk membantu kanak-kanak menghadapi zaman maklumat. Sekolah Bestari akan membantu negara melonjak ke zaman maklumat dengan membekalkan pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan masa hadapan negara. Kurikulum dan pengajaran sekolah bestari bertujuan untuk memperkembangkan potensi pelajar dalam pelbagai aspek melibatkan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pelaksanaan kurikulum dan pengajaran di sekolah Bestari bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan celik teknologi serta memupuk perkembangan individu secara menyeluruh. Sekolah tersebut juga dapat memberi peluang untuk peningkatan kekuatan dan keupayaan individu serta prihatin dengan kepelbagaian kebolehan, gaya dan keupayaan pembelajaran. Kurikulum sekolah ini dapat memupuk Intergrasi menegak, mendatar dan multi disiplin.

UMS

15

TZ10103 1.6.4 Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Dalam Program Sekolah Wawasan

Perkembangan kurikulum dan pengajaran juga wujud melalui program Sekolah Wawasan yang merupakan sekolah yg berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Pelaksanaan sekolah tersebut dapat memewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid yang berbagai bangsa dan latar belakang. Situasi ini dapat memupuk semangat intergrasi antara pelajar dari pelbagai aliran bagi melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu.Kurikulum dan pengajaran menjadi medium dalam menggalakan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktivitiaktiviti lain di sekolah. Sekolah berlainan aliran iaitu Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Sekolahsekolah tersebut mempunyai indentiti masing-masing dan mempunyai pentadbiran secara berasingan. Manakala kurikulum dan bahasa pengantar di sekolah wawasan adalah menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Di samping itu mata pelajaran adalah mengikut kursus-kursus pengajian mengikut jenis aliran sekolah. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Wawasan adalah mengikut jenis aliran sekolah manakala jumlah tenaga pengajar adalah mengikut norma perjawatan yg telah ditetapkan. Sekolah ini dapat mengekalkan identiti asal sekolah-sekolah berkenaan. Warga sekolah wawasan boleh menggunakan kemudahan sekolah secara bersama-sama. Jawatankuasa dipengerusikan oleh salah satu daripda Guru Besar secara bergilir-gilir. Makanan yg disediakn adalah makanan yg halal dan mengira sensitiviti pelbagai kaum. Pemupukan kepelbagaian dari segi etnik dan budaya melalui bahan cetakan dan bukan cetakan. Sekolah ini juga menekankan keadilan dan kesaksamaan dari segi undang-undang dan tiada unsur kompleks superior atau inferior berasaskan kaum etnik. Sekolah wawasan menggalakan komunikasi terbuka merentasi kaum etnik dan mempunyai kakitangan akademik dan bukan akedemik yang berasal daripada pelbagai kaum etnik bagi memperkayakan interaksi sosial murid-murid.

UMS

16

TZ10103 1.6.5 Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Dalam Program Membaca Dan Menulis (KIA2M) Kurikulum tersebut dilaksanakan bagi membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu pada tahun 1. Program ini merupakan langkah segera bagi menangani isu kemahiran asas membaca dan menulis dlm kalangan muridmurid.Program ini diharapkan dapat membantu semua murid supaya boleh menguasai 2M iaitu membaca dan menulis pada tahun 1. Bagi mencapai matlamat ini, pelaksanaan kurikulum dan pengajaran dalam program tersebut berdasarkan garis panduan berikut iaitu memberi peluang kepada murid-murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran selaras dengan kebolehan masingmasing. Pengajarannya dapat menyemai semangat minat belajar dalam kalangan murid-murid. Kumpulan sasaran adalah terdiri daripada murid tahun 1 yang memerlukan pemulihan dalam kelas. Ianya terdiri daripada mereka yang lambat dan masih belum menguasai kemahiran asas membaca dan menulis serta memerlukan pemulihan kelas. Pelaksanaan kurikulum dan pengajaran tersebut dapat menjayakan konsep pendemokrasiaan pendidikan. Kelas Intervensi Asas

1.6.6 Perkembangan Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Dalam Program PPSMI Kurikulum dan pengajaran sekolah dalam program Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) adalah merupakan satu kaedah untuk meningkatkan pengetahuan pelajar supaya dapat menguasai Sains dan Matematik dalam bahasa antarabangsa itu. Kurikulum dan pengajaran dilaksnakan dalam bahasa Inggeris dengan menggunakan buku-buku teks yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggeris dan Penyediaan bahan rujukan yg sesuai dalam bentuk cetakan atau perisian computer. Selain daripada itu, perkembangan kurikulum dan pengajaran dalam Pendidkan Wajib juga telah dilaksanakan bertujuan untuk mewajibkan ibubapa

warganegara di Malaysia mendaftarkan anak yang mencapai umur 6 tahun ke sekolah. Implikasi pendidikan wajib ini ialah kuiti peluang pendidikan antara pelbagai dan hak asasi kanak-kanak terpelihara. kaum dapat dilaksanakan

UMS

17

TZ10103

1.7

PERKEMBANGAN KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH SELEPAS TAHUN 2010

Pada tahun 2010 terdapat beberapa perkembangan baru dalam kurikulum dan pengajaran di sekolah bagi memenuhi keperluaaan pendidikan Negara. Antaranya ialah dasar memartabatkan Bahasa Malaysia memperkukuh penguasaan Bahasa Inggeris (MBMBI), dasar 10 mata pelajaran dan program Prasekolah.

1.7.1

Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Penguasaan Bahasa Inggeris (MBMBI)

Dasar MBMMBI adalah untuk melaksanakan kurikulum dan pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Malaysia di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan dari

tingkatan 1 hingga tingkatan 5 manakala Bahasa Cina di Sekolah Jenis Kebagsaan Cina dan Bahasa Tamil di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Menurut Tan Sri Alimuddin, rasional pelaksaanan dasar ini adalah kerana penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pengajaran Sains dan Matematik di sekolah rendah dan menengah menghakis kepentingan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dalam bidang tersebut. Di samping itu, Penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar telah mantap bagi semua mata pelajaran yang dimulakan sejak tahun 1970an. Selain itu Kebanyakan negara di dunia berusaha keras untuk memartabatkan bahasa kebangsaan mereka masing-masing sebagai bahasa ilmu. Dasar PPSMI telah melebarkan jurang pencapaian Sains dan Matematik antara murid bandar dan luar bandar. Penggunaan bahasa Malaysia perlu diperkukuhkan sebagai bahasa perpaduan untuk membina jati diri dan negara bangsa. Di samping pelaksanaan dasar ini juga selaras dengan Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1961 telah menekankan tentang perlunya penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah dan dijadikan sebagai bahasa perpaduan. Dasar memartabatkan Bahasa Malaysia dilaksanakan melalui beberapa strategi iaitu melalui pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Melayu di Tingkatan Satu hingga Lima di Sekolah Menengah Kebangsaan dan Sekolah Kebangsaan manakala Bahasa Cina di SJKC dan Bahasa Tamil di SJKT. UMS 18

TZ10103 Di samping itu tambahan waktu pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia di SJKC dan SJKT. Dasar tersebut juga dapat dijayakan melalui penggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia serta menyediakan bahan bacaan Bahasa Malaysia dan memperkenalkan seni bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia adalah melaui pendekatan seni bahasa seperti bercerita, drama, nyanyian, puisi, bahas, syarahan, pengucapan awam. Di samping itu beberapa pendekatan pengajaran bagi memenuhi keperluan dasar tersebut ialah melalui pembelajaran menyeronokkan, Kesusasteraan Melayu, Modular dan penggunaan ICT. Manaakala strategi bagi melaksanakan kurikulum dan pengajaran bahasa Inggeris adalah dengan menyediakan guru Bahasa Inggeris yang mencukupi menerusi pengambilan guru bersara, guru dari luar negara dan IPTS selain daripada pengambilan melalui IPGM dan IPTA. Dasar ini juga dapat dicapai dengan menyediakan guru Bahasa Inggeris di luar norma iaitu 2 orang guru bagi setiap kelas berenrolmen tinggi (contoh melebihi 35 murid) dan menyediakan bahan bacaan dalam Bahasa Inggeris dan memperkenalkan language arts dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris serta menambah fungsi makmal komputer kepada makmal bahasa dengan menyediakan perisian, headphone, speaker dan mikrofon bagi menggalakan lagi proses komunikasi dalam Bahasa Inggeris.

1.7.2

Pelaksanaan Dasar 10 Mata Pelajaran

Dasar ini dilaksanakan bagi mengehadkan 10 mata pelajaran dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia mulai tahun 2010. Dasar ini bertujuan untuk membinan modal insan yang berilmu dan mengurangkan tumpuan kepada peperiksaan semata-mata dan memberi fokus kepada kumpulan mata pelajaran bagi memudahkan pemilihan sebagai medan untuk menguji kekuatan dan dapat mengelakkan peperiksaan

dan persaingan. Kurikulum dan pengajaran yang

dilaksanakan adalah selaras dengan keperluan dasar ini di mana pelajar diajar dengan kurikulum mengikut kumpulan yang sesuai dengan kebolehan, minat dan kecenderungan mereka. Pelaksanaan dasar tersebut adalah untuk memberi fokus kepada proses pengajaran dan pembelajaran mengikut kumpulan mata pelajaran seperti tercatat dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 di bawah Akta Pendidikan 1996. UMS 19

TZ10103 1.7.3 Pendidikan Prasekolah

Penekanan kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti adalah untuk melahirkan modal insan selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan penggunaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan meningkatkan latihan guru prasekolah berdasarkan KSPK. Usaha untuk menyebar luaskan kurikulum dan pengajaran di praseolah dilaksanakan dengan mewujudkan pendidikan yang seiring dengan Peraturan dan Akta Pendidikan dan menggalakan penubuhan institusi prasekolah yang berdaftar dengan menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan berpenduduk padat, kawasan kemiskinan bandar, luar bandar dan pedalaman. Di samping itu disediakan Program Latihan Guru Prasekolah mengikut mod LPBS/KDC/Sepenuh Masa kepada siswazah untuk ditempatkan di kelas prasekolah kerajaan. Perubahan kurikulum juga dilaksanakan dengan menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dengan menambah waktu pengajaran dan pembelajaran Bahasa

Inggeris sebanyak 50% dan menambah bilangan pembantu pengurusan murid di kelas prasekolah.

RUMUSAN
Kurikulum dan pengajaran sekolah pada zaman sebelum penjajahan adalah bersifat tradisional di mana kurikulumnya adalah tidak formal formal dan tidak memberatkan perkembangan kognitif pelajar tetapi memberi fokus kepada kemahiran hidup seperti pelajaran dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidang pertanian, perikanan dan perburuan. Corak pendidikan yang ada ialah berasaskan pengajaran al-Quran, tingkah laku, dan akhlak yang baik, pengetahuan

kerohanian dan seni mempertahankan diri. Peringkat kedua perkembangan sistem pendidikan di Tanah melayu : zaman penjajahan Inggeris ( 1824-1957 ). Pendidikan diletakkan di bawah kuasa penjajah Inggeris tanpa mempunyai satu falsafah atau dasar pendidikan yang konkrit. Kurikulum dan pengajaran sekolah di Tanah melayu pada masa ini adalah mengikut dasar "pecah dan perintah “. Akibat dasar Inggeris tersebut maka wujudlah sistem pendidikan plural sesuai dengan keadaan struktur masyarakat majmuk iaitu sistem pendidikan vernakular.Sistem pendidikan ini dilaksanakan mengikut kepentingan kaum tertentu. Kemudiannya beberapa laporan telah UMS 20

TZ10103 dikemukakan selepas perang dunia kedua bagi tujuan menyelaras pelaksanaan kurikulum dan pengajaran sekolah iaitu laporan Cheesman 1946 , laporan Bannes 1950, laporan Fenn Wu 1951, Ordinan Pelajaran 1952 dan laporan Razak 1956. Laporan Razak telah terima dengan baik kerana penekanan kepada kurikulum dan pengajaran yang berorientasi kaum di terima oleh semua. Laporan tersebut menjadi asas bagi perkembangan pendidikan Negara. Selepas merdeka beberapa perubahan kurikulum telah berlaku berdasarkan laporan Rahman Talib 1960, laporan Kabinet 1975 dan Akta pelajaran 1996 yang menjadi asas dalam perkembangan baru kurikulum di Malaysia. Perubahan penting dalam kurikulum berlaku pada tahun 1979 melalui penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan seterunya membawa kepada pengenalan Kurikulum Baru Sekolah Rendah pada tahun 1983 dan diikuti dengan pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah menengah pada tahun 1988. Menjelang tahun 1990 perubahan pesat dalam kurikulum dan pengajaran telah berlaku berikutan dengan perubahan teknologi yang membawa kepada pengenalan kurikulum dan pengajaran Sekolah Bestari, Sekolah Wawasan. Peruabahan seterunya berlaku pada tahun 2010 dengan pengenalan dasardasar baru bagi memenuhi keperluan pendidikan Negara.

FIKIR!

Penerokaan Lanjutan

1. Apakah yang anda faham tentang konsep kurikulum dan pengajaran sekolah? 2. Nyatakan ciri-ciri kurikulum dan pengajaran sekolah sebelum penjajahan Ingeris. 3. Bandingkan corak kurikulum pendidikan di sekolah Vernakular dengan sekolah Inggeris. 4. Jelaskan bagaimanakah laporan Razak mempengaruhi perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah? 5. Huraikan perkembangan kurikulum dan pengajaran yang berlaku pada dekad 90-an dan apakah implikasinya terhadap perkembangan negara ? 6. Bincangkan bagaimanakah pelaksanaan dasar MBMMBI dalam mempengaruhi perkembanagan perkembangan pendidikan negara? UMS 21