TZ10103

TOPIK 5 :

MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RENDAH

________________________________________________________________________

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar akan dapat;

1 Mengetahui secara terperinci komponen mata pelajaran yang terkandung dalam KBSR dan KSSR sama ada di SK/SRK, SRJKC dan SRJKT. 2. Mengetahui peruntukan masa dan waktu pengaaran dan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. 3. Menjelaskan kepentingan setiap komponen mata pelajaran yang terkandung dalam kurikulum sekolah rendah kepada pembangunan murid-murid.

PENGENALAN
Peranan kurikulum dalam pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi murid-murid dari segi intelek, jasmani, rohani dan sosial dengan secara seimbang dan menyeluruh, membina sifat-sifat yang boleh membawa ke arah perpaduan negara serta menghasilkan tenaga rakyat yang mahir dan terlatih untuk keperluan negara. Program KBSR terbahagi kepada dua tahap . Tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3) menekankan penguasaan 3M dan Tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6) memperkukuhkan semula penguasaan 3M serta pembinaan dan kandungan sains yang kukuh. Pengubahsuaian tertentu pada KBSR dilakukan pada Tahun 1994 supaya matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020 dapat direalisasikan dengan lebih berkesan lagi

UMS

TZ10103

5.1 GURU DAN KURIKULUM
Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Peranan mereka termasuk menginterpretasi, merancang, memodifikasikan, dan melaksanakan kurikulum. Untuk mencapai matlamat pendidikan ini, kandungan kurikulum sekolah iaitu Sukatan Pelajaran dan kandungan mata pelajaran serta segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dikuasai sepenuhnya oleh para guru. Di samping itu, guru harus mempunyai pengetahuan tentang ilmu kontan mata pelajaran pengkhususannya serta mempunyai ilmu kontan pedagogi termasuk menghubungkan pengetahuan, kemahiran dan nilai di antara satu sama lain, mengendalikan pengajaran bagi pelajar-pelajar pelbagai kebolehan, dan mempunyai ciri-ciri keguruan yang positif dan kreatif untuk melaksanakan dan menjayakan kurikulum yang terbentuk.

Di peringkat sekolah, peranan guru dalam pelaksanaan dan kejayaan kurikulum meliputi tugas-tugas seperti menganalisis objektif kurikulum dan isi kandungannya, menentukan keperluan pelaksanaan seperti melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar dan penyediaan bahan-bahan pelajaran, merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut saranan kurikulum serta membuat penilaian untuk mengenal pasti kelemahan dengan tujuan meningkatkan keberkesanan dalam pelaksanaan kurikulum dengan membuat pengubahsuaian dalam rancangan mengajar.

Sehubungan dengan itu, menurut Salleh, Mohd Yusof dan Raja Ismail (2007) guru merupakan agen perubahan yang berperanan penting menyebarkan kurikulum kepada para pelajar dan sebagai agen penyambung amalan teori dan praktikal. Guru juga dikatakan berpotensi mengubah sikap dan status pandangan murid terhadap sesuatu kandungan mata pelajaran. Sesi pengajaran seseorang guru perlu berpandukan kurikulum yang disediakan beserta dengan kepercayaan, nilai dan sikap guru tersebut untuk menterjemahkan kurikulum yang disampaikannya kepada para murid. Kepercayaan ialah sub-set tingkak laku yang digunakan untuk memberi penerangan dan memandu jenisjenis tingkah laku. Pegangan nilai seseorang guru pula akan mempengaruhi pengajarannya berdasarkan ‘apa’ yang memberi manfaat kepada murid. faktor yang

UMS

TZ10103

paling dominan dalam konteks ini ialah sikap guru terhadap kurikulum yang merupakan faktor penentu kejayaan atau penghalang sesuatu hasrat kurikulum. Bermakna sikap guru akan menentukan jumlah usaha, ketekunan dan keputusan guru sama ada sesuatu kurikulum yang diajar itu terlaksana atau sebaliknya.

Peranan-Peranan Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum di Dalam Bilik Darjah

ANALISIS KURIKULUM

FALSAFAH RASIONAL OBJEKTIF ISI KANDUNGAN Bahan-bahan dan Alatan Pengetahuan Kemahiran Guru • • • • • • • Isi Pelajaran Strategi dan Teknik Susunan Pengendalian Bilik Isi, Susunan, Aktiviti Penyerapan masa

MENENTUKAN KEPERLUAN PELAKSANAAN

PERANCANGAN PENGAJARANPEMBELAJARAN

PELAKSANAAN PENGAJARANPEMBELAJARAN PENILAIAN

KAJIAN SEMULA

Rancangan Pengajaran Susunan Bilik Darjah Bahan-bahan Pengajaran dan Pembelajaran Teknik Mengajar Aktiviti Sokongan, Pengayaan, Pemulihan Kesan Pembelajaran Kesan Bahan Prestasi Murid Rancangan Bahan dan Alatan Strategi dan Teknik

Rajah : 1.1 Penglibatan guru dalam perancangan dan pelaksanaan kurikulum di bilik darjah.

UMS

TZ10103

5.2

KOMPONEN MATA PELAJARAN PERUNTUKAN WAKTU PENGAJARAN PEMBELAJARAN DALAM KBSR

DAN DAN

Kurikulum yang disemak semula memberikan penekanan kepada nilai murni dan semangat patriotik bagi menyedarkan murid akan peranan dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara maju dan masyarakat berilmu. Murid dididik untuk berfikir, berilmu pengetahuan luas, beretika tinggi, bijaksana, serta dapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara berkesan. Diharapkan kurikulum ini dapat melahirkan murid yang berkeyakinan dan tabah mengatasi segala rintangan dan cabaran dalam kehidupan. Struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah tidak banyak berbeza darpada Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Ia juga terdiri darpada tiga bidang iaitu Bidang Komunikasi, Manusia dan Alam Kelilingnya dan Perkembangan Diri Individu. Seterusnya, tiga bidang ini dibahagi kepada enam komponen yang terdiri daripada : (a) Kemahiran asas (b) Kerohanian, nilai dan sikap (c) Kemanusiaan dna persekitaran (d) Kemahiran hidup (e) Kesenian, rekreasi dan kesihatan (f) Kokurikulum

Peruntukan masa di sekolah disesuaikan mengikut tahap iaitu sebanyak 1330 minit seminggu untuk Tahap I dan 1440 minit seminggu untuk Tahap II. Masa diperuntukkan mengikut keperluan mata pelajaran. Peruntukan masa ini tidak termasuk waktu rehat sebanyak 150 minit seminggu. Peruntukan masa untuk pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas dilebihkan di Tahap I untuk menentukan murid-murid menguasainya. Untuk membolehkan murid mempelajari ilmu pengetahuan yang sepatutnya mata pelajaran Kemahiran Hidup, Sains dan Kajian Tempatan diajar di Tahap II. Pembahagian masa mengikut Tahap adalah seperti dalam Rajah 1.1 dan Rajah 1.2.

UMS

TZ10103

JADUAL 1.1 : Struktur Komponen Mata Pelajaran KBSR

MATA PELAJARAN BIDANG KOMPONEN TAHAP I Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Etnik (bermula Tahun 3) Matematik Kerohanian, nilai dan sikap Manusia dan Alam Kelilingnya Manusia dengan persekitaran Pendidikan Islam Pendidikan Moral TAHAP II Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahsa Tamil Bahasa Etnik

Komunikasi

Kemahiran asas

Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains* Kajian Tempatan* Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan* Kemahiran Hidup Pendidikan Muzik Pendidikan Seni

Kemahiran Hidup Kesenian dan Rekreasi Perkembangan Diri Individu Kokurikulum

Pendidikan Muzik Pendidikan Seni

Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani dan dan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan

UMS

TZ10103

(a) Tahap I

(b) Tahap II

Bahasa, Matematik 66.7%

Bahasa, Matematik 50% Pen. Islam, Pen. Moral, sains, kajian tempatan 31.2%

Muzik, Seni, PJK, Pilihan GB, Perhimpunan 20%

Pen. Islam, Pen. Moral, Sains, Kajian tempatan 31.2%

Kem Hidup, Muzik, seni, PJK, Perhimpunan 18.8%

Rajah 1.2.: Peratusan (%) masa untuk seminggu untuk SK/SRK

(a) Tahap I

(b) Tahap II

Bahasa, Matematik 68.9% Muzik, Seni, PJK, Pilihan GB, Perhimpunan 20% Pen. Islam, Pen. Moral, Sains, Kajian tempatan 11.1%
UMS

Bahasa, Matematik 52% Kem Hidup, Muzik, seni, PJK, Perhimpunan 18.8% Pen. Islam, Pen. Moral, sains, kajian tempatan 29.2%

TZ10103

Rajah 1.3: Peratusan masa untuk seminggu untuk SK/SRK dan SRJK (C) dan (T)

(Sumber: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2002)

UMS

TZ10103

5.2.1 5.2.1.1

Kandungan Kurikulum Mengikut Setiap Bidang Bidang Komunikasi

Bidang Komunikasi yang terdiri daripada komponen kemahiran asas merangkumi dua kemahiran asas utama iaitu bahasa dan konsep nombor dan asas mengira. Kemahiran asas bahasa diterjemahkan melalui mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Etnik (Semai, Iban dan Kadazandusun) manakala konsep nombor dan asas mengira pula diterjemahkan melalui mata pelajaran Matematik. Kurikulum Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris untuk digubal bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. Selain itu,murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Bahasa Etnik yang terdiri daripada Bahasa Semai, Bahasa Kadazandusun dan Bahasa Iban diajar sebagai Bahasa Etnik di Sekolah Kebangsaan bagi murid kaum asli di Semenanjung dan kaum bumiputra di Sabah dan Sarawak Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah memberikan tumpuan kepada kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis. Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial, pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi. Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid. Manakala Bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua dan adalah satu mata pelajaran wajib di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Kini Bahasa Inggeris menjadi penting selaras dengan perkembangan pesat negara ke arah negara maju berlandaskan teknologi maklumat dan komunikasi. Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris akan menyediakan murid untuk menggunakan Bahasa Inggeris bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan daripada pelbagai sumber serta membina jaringan dengan masyarakat setempat dan sedunia.

UMS

TZ10103

KOMPONEN UTAMA KEMAHIRAN BAHASA

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Kemahiran Membaca

Kemahiran Menulis

Rajah 1.4: Rajah Menunjukkan Komponen Utama Kemahiran Bahasa

Aktiviti kokurikulum Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang dijalankan di luar waktu sekolah adalah penting sebagai sokongan bagi memantapkan kemahiran berbahasa murid. Matlamat kurikulum komponen ini adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu, perhubungan sosial, dan urusan harian. Manalaka objektif kurikulum ini ialah diharapkan pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sekolah rendah murid dapat: i. Mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal; ii. iii. Bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi; Berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara; iv. Membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis; v. Memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan; vi. Memperkembang kekuatan imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca, dan menulis; vii. Mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur

UMS

TZ10103

pengetahuan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul; viii. Menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan, kosa kata, tatabahasa dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis; ix. Menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu; dan x. Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotisme , dan perasaan cinta akan negara.

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal dengan memberikan fokus kepada Hasil Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Hasil Pembelajaran ini berteraskan kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis. Hasil Pembelajaran juga menggabungkan peraturan dalam Sistem Bahasa dan disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Sistem Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. Aspek tatabahasa merangkumi morfologi dan sintaksis manakala aspek kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah yang terdapat dalam mata pelajaran yang lain pada peringkat rendah. Manakala pengisian kurikulum pula terdiri daripada elemen yang menggabungkan perkembangan terkini dalam pendidikan yang meliputi aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, dan kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, pendidikan nilai, kewarganegaraan, dan patriotisme diberi penekanan selaras dengan matlamat negara membangunkan masyarakat madani. Selain daripada mata pelajaran bahasa dalam komponen ini juga terkandung mata pelajaran Matematik yang dikategorikan sebagai kemahiran asas yang utama dalam bidang Komunikasi ini. Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan itu, penguasaan ilmu matematik perlu

UMS

TZ10103

dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan membentuk sebuah negara maju. Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran penyelidikan dan pembangunan dalam bidang matematik perlu dibina dari peringkat sekolah.

Kurikulum Matematik Sekolah Rendah memberi penegasan terhadap pembentukan asas ilmu matematik supaya penyemaian dan penyuburan pengetahuan, minat, sikap dan nilai estetik berjaya melahirkan generasi yang berbudaya matematik. Di samping itu kemahiran berfikir dan kemahiran belajar diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang menegaskan penguasaan konsep, proses dan bahasa matematik. Pengajaran dan pembelajaran matematik perlu memberi peluang kepada semua murid untuk mengalami pembelajaran yang seronok, bermakna, berguna dan mencabar. Bagi tujuan ini penggunaan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran dan latihan perlu berperingkat, bermakna dan sesuai dengan kebolehan, pengalaman serta minat murid. Pertimbangan juga perlu diberi kepada gaya pembelajaran yang berbeza-beza dalam kalangan murid. Pendekatan inkuiripenemuan berpusatkan murid digunakan secara meluas untuk menjadikan pengalaman matematik yang menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar.

Pertimbangan yang sewajarnya perlu diberi dalam merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara optimum dan berkesan. Pembinaan kefahaman tentang konsep dan kemahiran perlu dibentuk di peringkat awal melalui objek sebenar atau objek konkrit. Pemahaman konsep dan kemahiran ini disusuli pula dengan latihan secara lisan dan bertulis yang mencukupi. Di samping itu latihan mencongak yang lebih kerap dan menghafal fakta yang berkaitan dengan empat operasi asas iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi perlu diberi tumpuan yang sewajarnya. Penyelesaian masalah merupakan aspek yang terpenting dalam matematik dan perlu diterapkan dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik. Ia merupakan kemahiran berfikir yang menjana cetusan pemikiran yang sistematik dan logik serta boleh dijadikan sebagai satu pendekatan. Pendekatan penyelesaian masalah memberi penekanan terhadap perkembangan pemikiran matematik dan keupayaan menaakul yang dilakukan melalui aktiviti yang konkrit dan berfikrah.

UMS

TZ10103

Penguasaan kemahiran penyelesaian masalah akan membolehkan murid mengaplikasikan dan mengadaptasikan berbagai strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah baru. Kejayaan murid dalam penyelesaian masalah bergantung kepada pengalaman, sikap, kepercayaan, kesediaan dan keyakinan murid. Justeru itu, semua aktiviti penyelesaian masalah perlu berasaskan kepada persekitaran dan pengalaman sebenar murid. Pendidikan Matematik perlu menerapkan elemenelemen yang boleh membentuk individu yang seimbang dan harmonis dari segi ilmu dan sahsiah. Nilai murni dan unsur kesepaduan seperti sains, patriotisme dan alam sekitar diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran secara berterusan dan terancang. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi perlu digunakan supaya proses pengajaran dan pembelajaran matematik lebih menarik dan berkesan.

Matlamat kurikulum Matematik Sekolah Rendah bertujuan untuk membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira yang diharapkan dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran. Manakala objektif kurikulum Matematik Sekolah Rendah adalah untuk membolehkan murid: 1. Mengetahui serta memahami konsep, hukum, dan prinsip yang berkaitan dengan nombor, operasi, ruang, ukuran dan perwakilan data; 2. 3. 4. Menguasai kemahiran operasi asas matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Menguasai kemahiran operasi bergabung. Menguasai kemahiran asas matematik iaitu membuat anggaran dan penghampiran, mengukur, mengendali data dan mewakilkan maklumat dalam bentuk graf dan carta. 5. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi merancang strategi menyelesaikan masalah secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian 6. 7. Menggunakan laras bahasa matematik yang betul. Menggunakan perkakasan dan perisian teknologi yang bersesuaian untuk membina pemahaman konsep, menguasai kemahiran matematik dan menyelesaikan masalah. 8. 9. 10. Mengamalkan ilmu matematik secara bersistem, heuristik, tepat dan teliti. Mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dunia pendidikan matematik Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.

UMS

TZ10103

5.2.1.2

Bidang Manusia dan Alam Sekelilingnya

Bidang ini pula terdiri daripada komponen kerohanian, nilai dan sikap yang diterjemahkan melalui mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid-murid beragama Islam dan Pendidikan Moral bagi murid-murid beragama lain. Komponen kedua dalam bidang ini ialah manusia dengan alam sekelilingnya yang diterjemahkan melalui mata pelajaran Sains dan Kajian Tempatan yang akan diajar kepada murid-murid semasa mereka berada pada Tahap Dua.

Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari tahun 1 hingga tahun 6 dan menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Rajah 1.5 menunjukkan tumpuan khusus mata pelajaran ini dan keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan.

BIDANG UTAMA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Asas Tilawah al-Quran

Pembentukan Akidah dan Bimbingan Asas Fardu ‘Ain

Pemupukan Amalan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah yang Dituntut Oleh Syariat Islam Penerapan Adab yang Berteraskan Akhlak Islamiah ke Dalam Diri Murid
Rajah 1.5: Rajah Menunjukkan Bidang Utama Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam KBSR

UMS

TZ10103

Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-murid agar mempunyai cita- cita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan negara. Dengan itu para guru perlu memastikan setiap murid menguasai ilmu, amalan dan kemahiran yang telah ditetapkan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam.

Matlamat Pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Antara objektif kurikulum ini ialah setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah, murid dapat :

1.

Membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih, untuk memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan.

2. 3.

Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini al- Quran sebagai rujukan petunjuk Allah.

4.

Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan.

5.

Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam.

6.

Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.a.w sebagai asas perkembangan tamadun manusia.

7. 8.

Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.

UMS

TZ10103

Mata pelajaran Pendidikan Moral merupakan komponen kedua dalam Komponen Kerohanian, Nilai dan Sikap. Pendidikan Moral ialah mata pelajaran teras untuk murid bukan beragama Islam di peringkat sekolah rendah dan memberi tumpuan pada pemupukan, penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia bertujuan melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berperibadi mulia, serta rela dan sanggup berbakti kepada masyarakat dan negara. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah merangkumi aspek diri, keluarga, masyarakat, alam sekitar dan negara. Kandungan kurikulum Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Dengan itu tumpuan utama kurikulum Pendidikan Moral di sekolah rendah ialah memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai – nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Dengan itu, murid dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral. Sehubungan dengan itu, diharapkan para guru dapat menterjemahkan kurikulum mata pelajaran ini kepada muridmurid secara efektif bagi membolehkan mereka menjadi individu yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. Terdapat tujuh prinsip seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.6, yang mendasari kurikulum Pendidikan Moral yang dikenal pasti sebagai panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial selaras dengan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan sekaligus merealisasikan hasrat yang terkandung dalam Rukun Negara dan Wawasan 2020. Kurikulum ini juga dapat menyediakan dan membina masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, iaitu sebuah masyarakat bersatu padu yang mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang kukuh dan bersikap toleransi sebagai persediaan Malaysia ke arah negara maju. Untuk membolehkan murid

memahami, menghayati serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut sebanyak lima bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan nilai-nilai moral disampaikan menerusi bidang pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan kemanusiaan, bidang pembelajaran itu juga menekankan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.7.

UMS

TZ10103

Bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang lain Mengamalkan Prinsip Demokrasi Dalam Kehidupan

Berpegang Teguh Pada Ajaran Agama

PRINSIPPRINSIP Menghormati Hak Asasi Manusia KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Prihatin kepada Alam Sekitar

Mengekalkan Bersemangat Patriotik Keamanan dan Keharmoniaan Hidup

Rajah 1.6: Rajah Menunjukkan Prinsip-prinsip Utama Dalam Kurikulum Pendidikan Moral KBSR

UMS

TZ10103

BIDANG PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MORAL Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Nilai berkaitan dengan Diri dan Keluarga

Nilai berkaitan dengan Diri dan Masyarakat

Nilai berkaitan dengan Diri dan Alam Sekitar

Nilai berkaitan dengan Diri dan Negara

Rajah 1.7 Rajah Menunjukkan Bidang-bidang Pembelajaran Pendidikan Moral Bagi Merealisasikan Prinsip-prinsip dalam Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Moral

Secara umumnya matlamat kurikulum Pendidikan Moral adalah bermatlamat membentuk insan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global. Manakala objektif kurikulum ini pula adalah untuk membolehkan murid-murid memperoleh; 1. 2.
UMS

Memahami dan menghayati nilai-nilai murni masyarakat Malaysia; Meningkatkan amalan budi pekerti mulia;

TZ10103

3.

Menyedari dan menerima kepentingan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan hidup dalam perhubungan diri dengan keluarga, masyarakat, negara serta alam sekitar

4.

Mengembangkan pemikiran moral, perasaan moral dan amalan moral dalam membuat sesuatu pertimbangan dan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia.

Selain itu, Pendidikan Moral juga memberi peluang kepada murid menguasai kemahirankemahiran tertentu seperti kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran sosial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini juga akan menyediakan murid menghadapi dunia teknologi maklumat dan komunikasi dan cabaran alaf baru dengan penuh keyakinan dan bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan cabaran hidup di kalangan murid. Para murid juga digalakkan mencari dan memperoleh sumber-sumber maklumat melalui teknologi maklumat dan komunikasi seperti Internet, CD-Rom, e-mail dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin kepada kewujudan masyarakat Malaysia yang celek teknologi. Komponen kedua dalam Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya ialah Komponen Manusia dan Persekitarannya yang diterjemahkan melalui dua mata pelajaran iaitu Sains, Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Kedua-dua mata pelajaran ini hanya akan diajar kepada murid-murid semasa mereka berada di Tahap Dua. Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah merupakan program tiga tahun untuk murid Tahap II. Kurikulum ini bertujuan untuk membolehkan murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar mereka melalui pengalaman dan juga penyiasatan. Matlamat Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. Justeru, murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin, dinamik, progresif, bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. Manakala fokus mata pelajaran ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.8.
UMS

TZ10103

Murid dapat memahami sesuatu konsep atau fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan memberi penjelasan secara saintifik tentang kejadian fenomena tersebut.

FOKUS UTAMA MATA PELAJARAN SAINS KBSR

Memberikan asas yang kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains, kemahiran berfikir, kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni untuk menyediakan mereka mempelajari sains di sekolah menengah..

Murid dapat menghubungkan fakta dengan konsep, membuat pengitlakan dan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada mereka.

Rajah 1.8: Rajah menunjukkan Fokus Utama Mata pelajaran Sains KBSR

Bagi memudahkan para guru menyampaikan kurikulum ini kepada murid-murid,

objektif

Kurikulum Sains untuk sekolah rendah seperti yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Sains KBSR boleh dijadikan pegangan bagi membolehkan murid: 1. Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. 2. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling. 3. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran berfikrah.

UMS

TZ10103

4.

Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan.

5.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah, membuat keputusan dan mengkonsepsikan.

6. 7. 8. 9.

Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni . Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi. Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.

10.

Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup.

11.

Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat

Mata pelajaran kedua dalam Komponen Manusia dengan Persekitarannya ialah Kajian Tempatan yang merupakan mata pelajaran yang memberi pendedahan dan mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia dan manusia dengan alam persekitarannya melalui aktiviti kemahiran belajar, kemahiran berfikir dan kemahiran sosial. Mata pelajaran ini diajar secara formal di Tahap II bagi mengukuhkan lagi pengetahuan, pemahaman, kemahiran, kesedaran dan nilai yang telah disepadukan secara terancang dalam mata pelajaran lain di Tahap I terutama mata pelajaran bahasa. Pembelajaran mata pelajaran Kajian Tempatan dirancangkan untuk memberi pengalaman yang menyeronokkan, bermakna dan mencabar melalui penggunaan pelbagai kaedah seperti kaedah inkuiri penemuan, pembelajaran koperatif dan kolaboratif bagi menanam dan memupuk semangat kekitaan, jati diri dan berdaya tahan di kalangan murid.

UMS

TZ10103

Penggunaan pelbagai sumber terutamanya penggunaan teknologi maklumat digalakkan bagi melatih murid menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Kekuatan kurikulum ini dapat dilihat melalui kandungan mata pelajaran ini yang memberi pendedahan kepada murid sejak di peringkat sekolah rendah lagi tentang pengalaman pembelajaran untuk menangani cabaran akibat arus globalisasi, ledakan ilmu dan maklumat serta mempunyai wawasan merancang masa depan, mempunyai ketahanan diri yang kental dan bersemangat patriotik bagi memenuhi matlamat dan aspirasi negara. Mata pelajaran ini menjadi pendukung utama bagi memupuk semangat patriotik di kalangan murid agar berbangga menjadi rakyat Malaysia yang cinta akan tanah air dan sanggup berkorban demi mempertahankan bangsa dan negara serta sentiasa mensyukuri nikmat Tuhan. Kurikulum Kajian Tempatan bertujuan melahirkan murid yang setia pada negara, cinta akan tanah air, prihatin dan berbangga sebagai rakyat Malaysia serta boleh berinteraksi secara berkesan ke arah mewujudkan masyarakat Malaysia yang harmonis, bersatu padu, demokratik, progresif dan sentiasa mensyukuri nikmat Tuhan. bagi tujuan tersebut terdapat sepuluh objektif yang menjadi paksi kepada kurikulum Kajian Tempatan Sekolah Rendah yang membolehkan murid : 1. Mengetahui dan memahami peranan, tanggungjawab dan hak sebagai anggota dalam keluarga dan masyarakat. 2. 3. 4. Memahami dan menghargai keadaan fizikal setempat dan negara. Mengenali dan memahami ciri-ciri masyarakat setempat dan negara. Memahami dan menyedari perkembangan dan perubahan masyarakat setempat dan negara. 5. 6. Mencintai dan menghargai alam sekitar. Mengenali tokoh-tokoh dan menghargai sumbangan mereka dalam memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan. 7. 8. 9. 10. Memahami dan menghargai sejarah negara. Menguasai kemahiran belajar, kemahiran sosial dan kemahiran berfikir. Menghargai keperibadian bangsa dan mempunyai semangat patriotik. Mensyukuri segala nikmat Tuhan.

UMS

TZ10103

Mata pelajaran ketiga dalam komponen ini ialah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan menjadi mata pelajaran teras untuk semua murid sekolah rendah Tahap II. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memainkan peranan penting dalam kurikulum kebangsaan sekolah rendah bagi melahirkan murid yang dapat menunjukkan perasaan bangga dan cinta akan negara kerana mata pelajaran ini memberi tumpuan kepada perkembangan diri hubungan dengan orang lain dan interaksi dengan persekitaran. Mata pelajaran ini juga adalah wahana bagi mewujudkan semangat perpaduan dan apresiasi pelbagai budaya masyarakat negara ini. Kandungan mata pelajaran ini membolehkan murid memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik bagi menghadapi cabaran masa depan. Terdapat empat prinsip pendidikan yang mendukung ke arah matlamat kurikulum ini seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.9 di bawah;

PRINSIP –PRINSIP PENDIDIKAN DALAM PSK

Belajar Untuk Mengetahui (Learning To Know)

Belajar Untuk Membentuk Peribadi (Learning To Be)

Belajar Untuk Bertindak (Learning To Do)

Belajar Untuk Hidup Bersama (Learning To Live Together)

Rajah 1.9: Rajah Menunjukkan Prinsip-prinsip Pendidikan Yang Terkandung Kurikulum PSK KBSR

UMS

TZ10103

Berdasarkan Sukatan Pelajaran PSK (2000) menjelaskan setiap prinsip-prinsip pendidikan iaitu prinsip pendidikan pertama iaitu Belajar untuk Mengetahui membolehkan murid menguasai ilmu bagi membina perasaan dan tingkah laku sivik. Prinsip pendidikan kedua iaitu Belajar untuk Bertindak merujuk kepada aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian murid yang dikembangkan menerusi aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Belajar untuk Membentuk Peribadi iaitu prinsip pendidikan yang ketiga pula membolehkan murid berkembang secara menyeluruh dari segi rohani intelek, fizikal, emosi dan sosial. Prinsip keempat iaitu Belajar untuk Hidup Bersama merupakan asas dalam mewujudkan keamanan dan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Melalui prinsip ini, perpaduan dalam keluarga komuniti dan masyarakat pelbagai kaum dapat dipupuk.

Matlamat kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang peranan, hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu, patriotik dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia. Mata pelajaran ini mempunyai tiga objektif utama yang merangkumi tiga aspek iaitu pengetahuan kemahiran dan nilai seperti di bawah ini; Objektif Pengetahuan : i. Mengenal pasti tingkah laku yang boleh menyumbang terhadap pembangunan watak yang mulia. ii. iii. iv. v. vi. Menerangkan peranan dan tanggungjawab ke arah pembinaan keluarga yang bahagia. Menjelaskan kepentingan hidup bersama secara harmoni. Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia. Menerangkan sistem kerajaan Malaysia dan sumbangan pemimpin negara. Mengenal pasti cabaran dan ancaman dalam masyarakat.

Objektif Kemahiran : i. ii. iii.
UMS

Menguruskan diri dengan baik dan bertanggungjawab. Mengamalkan kesederhanaan dalam tingkah laku. Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga, rakan dan masyarakat.

TZ10103

iv. v. vi. vii.

Menangani konflik diri, keluarga dan rakan. Belajar hidup bersama untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Menyertai aktiviti masyarakat untuk kebaikan bersama. Membuat keputusan yang bijak dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain.

Objektif Nilai : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri. Menghargai sumbangan ibu bapa dan anggota keluarga. Menghormati kaum dan budaya lain. Menyayangi alam sekitar. Menunjukkan semangat kekitaan. Menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka. Menunjukkan perasaan bangga dan cinta akan negara

5.2.1.3

Bidang Perkembangan Diri individu

Bidang ini merangkumi tiga komponen utama iaitu Kemahiran Hidup, Kesenian dan Rekreasi dan Kokurikulum. Komponen ini Kemahiran Hidup diterjemahkan melalui mata pelajaran Kemahiran Hidup manakala Komponen Kesenian dan Rekreasi diterjemahkan melalui mata pelajaran Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) adalah satu mata pelajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang diajar pada Tahap II. Mata pelajaran ini digubal untuk menanam kesedaran celik teknologi melalui penguasaan kemahiran praktis dan pengetahuan serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan. Dalam mata pelajaran ini tumpuan utama adalah kepada penguasaan kemahiran dalam Bidang Reka Bentuk dan Teknologi serta Perniagaan dan Keusahawanan. Kemahiran dalam Bidang Reka Bentuk dan Teknologi membolehkan murid mengeluarkan idea yang kreatif, inovatif dan inventif. Murid menjalankan aktiviti mengenal bentuk-bentuk asas, melakar, memahami fungsi produk serta menghasilkan projek dengan menggunakan pelbagai bahan seperti kayu, logam, bahan kitar semula, dan

UMS

TZ10103

pengenalan komponen elektrik dan elektronik. Di samping itu, murid berupaya menyenggara serta membaiki kerosakan kecil pada alatan, mesin mudah dan perabot. Murid juga dilatih menjahit, membaiki pakaian, menanam dan menjaga tumbuhan hiasan, memelihara ikan hiasan serta menanam sayur-sayuran. Bidang Perniagaan dan Keusahawanan pula menitikberatkan unsur-unsur keusahawanan semasa menjalankan aktiviti jual-beli. Aktiviti ini juga memberi peluang kepada murid mengamalkan sikap pengguna yang bijak.

Dari segi perkembangan individu, KHSR dapat membantu murid memenuhi naluri ingin tahu dan ingin mencuba khususnya mengenai alatan, bahan dan mesin yang ada di sekeliling mereka. Ini memberi peluang kepada murid untuk mencuba, mereka cipta, mengubah suai, mengendali dan meneliti pelbagai hasil teknologi yang sesuai dengan perkembangan intelek mereka. Murid juga berpeluang menjalankan aktiviti jual beli. Selain itu, melalui mata pelajaran ini juga sikap yang positif di kalangan murid dapat dipupuk. Dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan murid berpeluang mengamalkan budaya kerja yang baik seperti mengutamakan keselamatan, bekerja secara bersistematik, bekerjasama, bertanggungjawab dan berdisiplin. Dalam masa yang sama KHSR juga dapat memberikan murid ruang untuk mengembangkan imaginasi dan daya kreativiti di samping mendedahkan dan menggalakkan mereka ke arah keusahawanan. Mata pelajaran ini juga memberi murid kesedaran tentang perlunya menjaga alam sekitar dan penghargaan terhadap kerja dalam bidang kejuruteraan, reka bentuk dan perniagaan. Matlamat mata pelajaran ini adalah untuk membolehkan murid memperolehi kemahiran asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat-sendiri, mereka cipta dan cenderung berusahaniaga serta mengamalkan sikap dan budaya kerja yang baik. Terdapat 16 objektif yang mendasari kurikulum ini yang diharapkan murid-murid akan memperoleh;

1. 2. 3. 4. 5.
UMS

Mengetahui dan mengamalkan langkah keselamatan semasa membuat kerja. Memilih alatan dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. Melakar bentuk asas secara 2D dan 3D. Memahami fungsi dan bentuk luaran produk. Memasang model set binaan dan mengkaji komponen.

TZ10103

6.

Mereka bentuk dan menghasilkan produk yang mudah daripada pelbagai bahan kitar semula.

7. 8.

Mengenal pasti komponen elektrik dan elektronik. Menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada alatan, mesin mudah, perabot dan bahagian bangunan.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Membaiki pakaian dan menghasilkan artikel jahitan. Menghasil dan menjaga tumbuhan hiasan, memelihara ikan hiasan dan menanam sayuran. Merancang dan mengurus jualan secara teratur serta mengamalkan etika perniagaan. Mengurus kerja, wang dan perbelanjaan dengan berkesan. Mengamalkan sikap pengguna yang bijak dan bertanggungjawab. Meminati bidang perniagaan. Mengembangkan daya usaha, kreatif dan inovatif. Mengamalkan sikap dan budaya kerja yang baik.

Mata pelajaran yang terkandung dalam komponen Kesenian dan Rekreasi yang pertama ialah Pendidikan Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu. Mata pelajaran ini lebih menjurus kepada seni tampak atau visual, dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik, seni sastera, seni tari dan seni mempertahankan diri. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat, memperkembang keperibadian, memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif dan aktif.

Dengan itu, mata pelajaran ini memainkan peranan memperkembang sifat-sifat tersebut melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri, membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri. Pendidikan Seni Visual sekolah rendah menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu dalam mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan dengan aktiviti kemahiran befikir secara kritis dan kreatif (KBKK). Murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman

UMS

TZ10103

pembelajaran dan hasil kerja sendiri. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis, sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Objektif mata pelajaran ini adalah diharapkan setelah muridmurid mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka akan mendapat; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan, Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan meyeronokkan, Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera, Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya, Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual, Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat dan selamat, Memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disiplin diri dan bertanggungjawab, Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air, Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah.

Mata pelajaran kedua dalam komponen Kesenian dan Rekreasi ialah Pendidikan Muzik. Pendidikan Muzik bertujuan melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang asas tentang muzik, mempunyai kemahiran minimum dalam penghasilan muzik, berpotensi dalam aspek kreativiti dan inovasi, dapat menghargai dan menikmati estetika muzik dan dapat mengamalkan nilai murni. Asas muzik iaitu irama dan pic, memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senang dan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik, memainkan peranan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif,

UMS

TZ10103

afektif dan psikomotor murid, di samping memupuk nilai sosialisasi. Dari segi kognitif, murid mendapat pengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. Bagi murid Tahap 1 khasnya, aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantu pertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu mereka memahami konsep muzik yang abstrak. Dari aspek sosialisasi, aktiviti menyanyi, bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberi kesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkan nilai-nilai murni. Di samping itu, terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budaya masyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa. Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalam muzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada diri murid. Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSR pelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan, strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran seperti teori Pelbagai Kecerdasan, Kajian Masa Depan, Pembelajaran Masteri, teknik Berfikir Secara Kritis dan Kreatif, dan Kemahiran Belajar. Pengajaran dan pembelajaran guru ini perlu disokong dengan objektif utama mata pelajaran ini agar selepas mengikuti proses tersebut murid-murid akan mendapat; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Mengetahui dan memahami konsep unsur-unsur asas muzik dan terminologi muzik. Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik. Membaca dan menulis notasi muzik. Mengetahui dan memahami teknik menyanyi. Memperkembangkan kemahiran menyanyi dengan amalan teknik yang betul. Mengetahui dan memahami teknik bermain alat muzik. Memperkembangkan kemahiran bermain alat muzik dengan teknik yang betul. Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. Memperkembangkan daya penghargaan estetik terhadap karya dan persembahan muzik. Menghargai pelbagai jenis muzik Malaysia serta budaya yang berkaitan dengannya. Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan, sikap positif dan ingin mencuba.

UMS

TZ10103

Mata pelajaran ketiga dalam komponen Kesenian dan Rekreasi ialah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Murid perlu memahami dan menghayati pengetahuan, kemahiran dan pengalaman Pendidikan Jasmani agar dapat mengamalkan gaya hidup cergas sebagai budaya Malaysia. Murid diorientasikan dengan ilmu dan amalan Pendidikan Jasmani bagi membentuk sahsiah dan sikap untuk menghadapi cabaran hidup. Kurikulum Pendidikan Jasmani yang terancang dan persekitaran yang kondusif dapat menggalakkan pengajaran dan pembelajaran bagi

meningkatkan potensi murid ke tahap optimum. Kurikulum ini dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu Kecergasan, Kemahiran dan Kesukanan seperti dalam Rajah 1.10. Tunjang pembelajaran tidak perlu diajar mengikut urutan. Tiga tunjang ini membantu mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani.

TUNJANG PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

Kecergasan

Kemahiran

Kesukanan

(a) Kecergasan berasaskan kesihatan i. Daya tahan kardiovaskular ii. Daya tahan otot iii. Kekuatan iv. Kelenturan v. Komposisi badan (b) Kecergasan berasaskan perlakuan i. Koordinasi ii. Imbangan iii. Ketangkasan iv. Kuasa v. Masa tindakbalas vi. Kepantasan (c) Konsep, definisi, prinsip dan kaedah latihan

(a) Pergerakan asas (b) Permainan (c) Olahraga (d) Gimnastik (e) Pergerakan kreatif (f) Rekreasi (g) Kesenggangan

(a) Keselamatan (b) Pengurusan (c) Kerjaya (d) Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan (e) Etika

Rajah 1.10 Rajah Menunjukkan Tunjang Pembelajaran dan Agihan Tajuk Dalam Mata Pelajaran PJ KBSR

UMS

TZ10103

Matlamat Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Manakala objektif mata pelajaran ini adalah untuk muridmurid mendapat; 1. Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. 2. 3. 4. Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri. Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. 5. 6. Membentuk sahsiah dan disiplin diri. Membuat keputusan bijak dalam kehidupan.

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani memperuntukkan 2 waktu pengajaran dan pembelajaran seminggu untuk Tahap I dan 1 waktu sesi pengajaran dan pembelajaran bagi Tahap II. Manakal Pendidikan Kesihatan pula akan diajar 1 waktu untuk Tahap I dan juga Tahap II. Kurikulum Pendidikan Kesihatan juga digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat sihat yang mengamalkan gaya hidup sihat. . Murid perlu memahami dan menghayati pengetahuan, kemahiran dan pengalaman Pendidikan Kesihatan agar dapat mengamalkan gaya hidup sihat sebagai budaya masyarakat Malaysia. Murid dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dengan cabaran perubahan persekitaran dan sosial. Kurikulum Pendidikan Kesihatan yang terancang dan persekitaran yang kondusif dapat menggalakkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan potensi individu ke tahap optimum. Sama seperti kurikulum Pendidikan Jasmani, kurikulum ini juga dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu Kesihatan Diri dan Keluarga, Gaya Hidup Sihat, Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran seperti dalam Rajah 1.11. Tiga tunjang ini membantu mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Kesihatan dan ketiga-tiga tunjang pembelajaran ini tidak perlu diajar mengikut urutan. Matlamat Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup sihat.

UMS

TZ10103

Objektif pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini adalah diharapkan murid-murid akan dapat; 1. 2. Mempertingkatkan pengetahuan kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan persekitaran. Menguasai kemahiran bagi menghadapi dan menangani masalah dan isu berkaitan dengan kesihatan. 3. Membentuk sikap yang positif terhadap kesihatan berasaskan pengetahuan dan pengalaman. 4. 5. Menjadikan gaya hidup sihat sebagai rutin harian. Berperanan aktif dalam meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

TUNJANG PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Kesihatan Diri dan Keluarga

Gaya Hidup Sihat dan Selamat

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran

(a) Kesihatan Diri (b) Perasaan (c) Kekeluargaan

(a) Pemakanan (b) Pengurusan Konflik dan Stres (c) Penyalahgunaan Bahan

(a) Keselamatan (b) Penyakit berjangkit (c) Pertolongan Cemas

Rajah 1.11 Rajah Menunjukkan Tunjang Pembelajaran dan Agihan Tajuk Dalam Mata Pelajaran PK KBSR

UMS

TZ10103

5.3

KOMPONEN MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM KSSR

Melalui KSSR, guru-guru akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan modul ini diharapkan dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.

KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai. Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai. Selain itu, terdapat tiga elemen merentas kurikulum yang diperkenalkan dalam KSSR iaitu Elemen Keusahawanan, Elemen Kreativiti dan Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Matlamat penerapan elemen keusahawanan di dalam kurikulum standard sekolah rendah bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Penerapan elemen keusahawanan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran merupakan sebahagian daripada proses pembudayaan keusahawanan yang membolehkan murid sekolah rendah membiasakan diri dengan aspek kehidupan seharian yang berkaitan dengan amalan keusahawanan dan perniagaan. Selain itu, penerapan elemen keusahawanan yang merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan melibatkan proses pembentukan sikap tertentu yang dimiliki oleh seorang usahawan, latihan pemikiran keusahawanan, latihan kemahiran pengurusan perniagaan, aplikasi vokasional dan teknologi dalam keusahawanan dan akhir sekali amalan nilai moral dan

UMS

TZ10103

etika dalam keusahawanan. Semua elemen penerapan ini dilaksanakan sesuai dengan tahap murid sekolah rendah mengikut situasi pelbagai disiplin ilmu dalam teras asas dan teras tema. Murid yang mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran berkaitan penerapan elemen keusahawanan sekolah rendah dalam pelbagai disiplin ilmu akan: 1. 2. 3. Mengamalkan sikap keusahawanan yang cemerlang. Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan dalam situasi yang diperlukan. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan. 4. Memformulasikan samada konsep, proses atau produk keusahawanan berasaskan pengetahuan dan kemahiran teknologi atau vokasional. 5. Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam keusahawanan.

Elemen merentas kurikulum yang kedua ialah Elemen Kreativiti. Matlamat pembangunan kreativiti dalam kalangan murid bertujuan untuk menghasilkan modal insan yang kreatif dan inovatif melalui pelaksanaan kurikulum persekolahan. Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan warganegara Malaysia pada masa hadapan. Individu kreatif dan inovatif ini adalah aset negara yang mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama. Objektif pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum persekolahan adalah untuk membolehkan murid:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.

UMS

TZ10103

Seterusnya ialah elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak yang akan kekal sepanjang hayat. Objektif elemen ini ialah pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat:

1. 2. 3.

Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat.

4. 5. 6. 7.

Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

UMS

TZ10103

Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah untuk Tahap 1

(Sumber; Pusat Perkembangan Kurikulum, 2010) Rajah 1.12: Jadual menunjukkan komposisi KSSR bagi mata pelajaran dalam Modul Teras Asas, Modul teras Tema dan Modul Elektif untuk Tahap 1

UMS

TZ10103 Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah untuk Tahap 2

(Sumber; Pusat Perkembangan Kurikulum, 2010) Rajah 1.13: Jadual menunjukkan komposisi KSSR bagi mata pelajaran dalam Modul Teras Asas, Modul teras Tema dan Modul Elektif untuk Tahap 2

UMS

TZ10103 Peruntukan Masa Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Bil

Modul SK

Masa Dalam Seminggu (Minit) SJKC

SJKT

MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia 1 2 3 4 5 6 7 Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik

360 300 180 180 60 30 180

300 150 360 120 120 60 30 180

300 150 360 120 120 60 30 180

MODUL TERAS TEMA Dunia Seni Visual 8 Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi MODUL ELEKTIF B. Arabi BGSKlBTSK lB. Iban/B. Kadazandusun Perhimpunan JUMLAH 9

60 30 60

60 30 60

60 30 60

90 30 1380

30 1380

30 1380

Rajah 1.14: Peruntukan masa untuk seminggu untuk SK/SRK dan SRJK (C) dan (T) Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap 1 (Sumber:Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan II/ Tahun 2010)

UMS

TZ10103

FIKIR!

Penerokaan Lanjutan

1. 2.

Apakah standard pembelajaran yang diperkenalkan dalam KSSR? Berikan justifikasi anda tentang perubahan mata pelajaran dalam KBSR dan KSSR dengan perubahan arus globalisasi dan pembangunan kanak-kanak.

UMS