TZ10103

TOPIK 6 :

INTEGRASI DALAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH _________________________________________________
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar akan dapat;

1. Mengetahui jenis jenis kurikulum; 2. Mengetahui cara cara mengkatergorikan kurikulum; 3. Mengapplikasikan konsep kesepaduan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam KBSR; dan 4. Memahami ciri ciri dan langkah langkah penggabungjalinan dan penyerapan

PENGENALAN dalam KBSR.

PENGENALAN
Ralph Tyler (1949) dalam Bukunya Basic Principles Of Curriculum And Instruction mentafsirkan kurikulum sebagai segalam pembelajaran yang dirancang dan diarah oleh sekolah bagi mencapai matlamat pendidikan. Definisi seperti ini merangkumi objektif pendidikan, segala pengalaman yang dirancang dan penilaian dalam bentuk yang boleh membantu dalam usaha memilih penglaman pembelajaran dan memandu pembelajaran pelajar. Beliau terus menegaskan lagi bahawa dua aspek perlu ada dalam objektif, iaitu jenis langkah yang perlu dikembangkan dalam diri pelajar dan isi kandungan atau bidang di mana langkah itu akan beroperasi. Tingkah laku yang hendak dihasilkan perlu juga spesifik. Contohnya, berfikir secara kritis. Adakah tingkah laku ini cukup spesifik? Berfikir secara kritis tentang apa? Apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran kritis? Isi kandungan juga perlu dinyatakan secara khusus.

UMS

TZ10103

Adalah perlu untuk mengetahui apa yang pelajar itu akan buat setelah suatu pengetahuan diperolehi. Contohnya, pelajar perlu tahu apa gunanya Hukum Newton mengenai pergerakan. Apakah pelajar buat seterusnya setelah dia mempelajari suatu peristiwa sejarah. Prof. Tyler merupakan tokoh terkenal yang menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum. Tyler bermula dengan soalan: Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai oleh sesebuah sekolah? dan seterusnya beliau menyamakan suatu tujuan itu dengan suatu matlamat. Pendidikan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Tyler menganggap bahawa dengan cara menyatakan objektif-objektif, ia akan dapat membantu dalam memilih pengalaman pembelajaran dan memandu pengajaran. Beliau menekankan empat perkara, iaitu; 1. Perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh guru dinyatakan.

2. Topik, konsep dan generalisasi yang perlu disenaraikan. 3. Tingkahlaku perlu dinyatakan seperti ‘untuk membentuk pemikiran kritis’, ‘untuk membentuk sikap sosial’. 4. Tyler menegaskan lagi, ‘oleh sebab tujuan pendidikan bukan merupakan tugasan guru untuk melakukan sesuatu, tetapi guru seharusnya boleh menghasilkan suatu perubahan tingkah laku pelajar.

6.1 JENIS-JENIS KURIKULUM
Warwick menerangkan bahawa terdapat tiga dimensi atau aspek kurikulum yang jelas, iaitu kurikulum formal atau ketara, kurikulum ideal dan kurikulum tersembunyi.

UMS

TZ10103

6.1.1 Kurikulum Formal Kurikulum formal merujuk kepada segala aktiviti yang nyata berlaku di sesebuah sekolah. secara mudah, aspek kurikulum ini boleh diibaratkan dengan kandugnan geologi bumi. Lapisan-lapisan yang terdapat dibumi saling berkaitan antara satu sama lain. Begitu juga aspek-aspek dalam kurikulum sekolah. Aktiviti Pelajaran/ topik Tema Sukatan pelajaran Guru Jadual waktu

Rajah : Geologi Kurikulum

6.1.2 Kurikulum Ideal Prinsip-prinsip yang terlibat dalam pembentukan sesuatu krukulum akan menjamin persepaduan kurikulum secara keseluruhannya. Prinsip-prinsip inilah yang terkandungand alam kurikulum ideal. Kurikulum ideal ini sepatutunya mengandungi pandangan-pandangan daripada semua pihak yang terlibat dalam sistem persekolahan, iaitu pengetua, guru besar, guru, nazir sekolah, kakitangan sumber, pensyarah-pensyarah IPG dan universiti, ahli-ahli politik, ibu bapa dan sebgainya. Tanpa kurikulum ideal, kurikulum formal tidak mempunyai asas dan kekurangan arah yang tertentu. Kurikulum ideal ini merupakan batu induk bagi kurikulum formal.

6.1.3 Kurikulum Tersembunyi Ia merupakan semua perkara yang dipelajari secara tidak langsung oleh para pelajar disekolah. Pembelajaran sampingan berlaku disebabkan oleh cara kurikulum itu disusun, kaedah-kaedah pengajaran dan guru-guru serta pegawai-pegawai lain yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan kurikulum. Sebenarnya kurikulum tersembunyi ialah hasil sampingan kurikulum formal dan kurilum ideal. Contohnya seorang guru yang autokratik yang selalu menekankan hukuman boleh mendatangkan kesan-kesan yang lain kepada
UMS

TZ10103

pembentukan konsep-konsep topik pelajaran. Pelajar-pelajar yang lain selaian belajar turut belajar sifat-sifat autokratik.

6.2 CARA-CARA KURIKULUM

LAIN

MENGKATEGORIKAN

6.2.1 Kurikulum Mata Pelajaran Terpisah Kurikukulum ini dibentuk dengan menusun mata pelajaran yang terdiri daripada aspek-aspek berlainan seperti Bahasa Melayu, Matematik, Sains, Kajian Tempatan, Bahasa Inggeris, Dan Pendidikan Moral. Mata pelajaran-mata pelajaran ini disampaikan secara berasingan dan mengandungi fakta-fakta dan unit-unit kemahiran tertentu. Kurikulum seperti ini kurang menkankan kesepaduan antara mata pelajaran berlainan. Oleh yang demikian, pelajar kurang berupaya untuk melihat saling kaitan antara disiplin yang berbeza seperti Matematik dan Fizik, bilogi dengan kesihatan dan sains dan geografi.

6.2.2 Kurikulum Teras Kurikulum teras sentiasa merujuk kepada mata pelajaran-mata pelajaran wajib diikuti oleh pelajar. Ia dibentuk berasaskan keperluan pejajar dan mengaitkan pembelajaran dengan cabaran kehidupan dalam masyarakat. Contoh-contoh program yang dijalan ialah : 1. Kurikulum mengandungi beberapa mata pelajaran dan diajarkan secara berasingan 2. Kurikulum yang mengandungi beberapa mata pelajaran yang berkaitan kesemuanya ataupun sebahagian daripadanya. 3. Kurikulum mengandugi beberapa mata pelajaran yang telah disatukan 4. Kurikulum yang mengandungi bidang pembelajaran yang luas. Hanya pengalamanpengalaman pembelajaran yang berkaitan dengan keperluan masyarakat dan minat para pelajar akan dipilih. 5. Kurikulum mengandungi beberapa unit kerja. Mata pelajaran berlainan masih didapati tetapi isi yang diajar adalah berlandaskan satu unit atau tema yang jelas. Daripada beberapa penjelasan di atas, kurikulum teras menekankan kesepaduan pembelajaran pelajar-pelajar. Selain itu, kurikulum teras juga mengutamakan minat pelajar-pelajar.

6.2.3 Kurikulum Aktiviti Kurikulum aktiviti merupakan satu-satunya kurikulum yang menekankan pembelajaran melalui aktiviti. Ini bermakna penglibatan atau penyertaan pelajar-pelajar dalam pembelajaran sudah tentu dijamin. Aktiviti-aktiviti pembelajaran yang biasa dijalankan ialah aktiviti

UMS

TZ10103

membaca, menulis, mengira, melakon, main peranan, menjalankan projek dan menyediakan buku skrap. 6.2.4 Kurikulum Gabungan Kurikulum gabungan merupakans atu-satunya kurikulum yang menggabungkan beberapa mata pelajaran untuk menjadi satu program kajian yang bersepadu. Contoh penggabungan seperti ini terdapat dalam mata pelajaran Kajian Temapatan di mana pelajar-pelajar didedahkan kepada konsep Geografi, Sejarah dan Siviks. Selain itu, dalam KBSR, penggabungjalinan dan penyerapan juga dilakukan. Penggabungjalinan merujuk kepada penyatuan kemahiran-kemahiran, menakala penyerapan merujuk kepada penyatuan isi-isi daripada beberapa mata pelajaran yang berlainan.

6.2.5 Kurikulum Berbidang Luas. Di dalam berbidang luas, mata pelajaran dikategorikan mengikut satu bidang yang luas. Contohnya Kajian Sains Sosial mengandungi mata pelajaran seperti Geografi dan Sejarah, manakala Sains Paduan mengandugi bidang Biologi, Kimia dan Fizik. Bidang bahasa mengandungi komponen lisan, bacaan, fahaman dan karangan.

6.3 KONSEP KESEPADUAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KBSR SEBAGAI LANGKAH REFORMASI DAN INOVASI PENDIDIKAN.
Rancangan KBSR menekankan kesepaduan. Kesepaduan merupakan penjalinan dan pengadunan unsur-unsur pengetahuan, kemahiran, bahasa serta nilai-nilai dalam semua mata pelajaran. Dengan itu, guru hendaklah menekankan kesepaduan apabila merancang strategi pengajaran dan pembelajaran. Hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah untuk membolehkan para pelajar berkesempatan mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Dengan itu, aktiviti pengajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh pelajar dapat mencungkil dan meningkatkan potensi mereka ke tahap yang maksimum. FPK menyatakan bahawa pendidikan haruslah berterusan. Oleh itu, selain memperoleh pengetahuan dan kemahiran, pendidikan yang diterima oleh pelajar seharusnya menimbulkan minat dan keyakinan mereka untuk terus mencari ilmu pengetahuan. Ini adalah sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup. Bersepadu dan kesepaduan bermaksud bersatu, bercantum dan bersama; bukannya terpisah, terasing, tercerai atau terpencil. Dalam pelaksanaan
UMS

TZ10103

kurikulum yang merangkumi proses pengajaran-pembelajaran, unsur-unsur yang terdapat dalam kurikulum yang tidak boleh terpisah dan terasing. Sebaliknya, kesemua unsur ini perlu bercantum dan bersatu. Disiplin ilmu yang terangkum dalam pelbagai mata pelajaran tidak lagi wujud sebagai komponen tersendiri. Strategi tidak lagi terpisah daripada Matematik atau Sejarah sebagai suatu disiplin ilmu, malahan unsur-unsur pengajaran dalam mata pelajaran-mata pelajaran tersebut mestilah disepadukan. Pada masa dahulu, dalam pengajaran Geografi atau Sains, pendekatan pengajaran semata-mata tertumpu pada kemahiran. Unsur kekerapan nilai-nilai murni atau bahasa Melayu merentas kurikulum tidak dimasukkan. Inilah yang dikatakan tidak ada kesepaduan. Konsep kesepaduan juga bermaksud penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan bahasa serta pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara integrasi dan menyeluruh.

6.4 PENGGABUNGJALINAN DAN PENYERAPAN
Penggabungjalinan merupakan satu proses penyampaian beberapa kemahiran di dalam satu mata pelajaran. Rasionalnya adalah dengan cara ini, beberapa kemahiran akan diperoleh pelajar secara terpadu dan serentak. Contohnya, di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, ketika guru menerangkan satu-satu tajuk dan menyoal pelajar selepas penerangannya, beberapa kemahiran akan diperoleh pelajar. Para pelajar hendaklah mendengar, membaca, bertutur dan menulis. Dia mendengar untuk memahami segala yang diterangkan dan membaca petikan apabila diminta oleh guru. Apabila menjawab secara lisan, dia bertutur dan ketika menjawab soalan di lembaran kerja di menulis. Oleh itu, jelas bahawa dalam satu mata pelajaran beberapa kemahiran telah disampaikan. Penyerapan pula merupakan proses penyatuan isi atau kandungan daripada beberapa mata pelajaran. Contohnya, mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 1 mengandungi topik Mengenal Nombor. Keadaan ini menunjukkan penyerapan matematik ke dalam bahasa Melayu.

UMS

TZ10103

6.4.1 Ciri-ciri Penggabungjalinan 1. Merupakan gabungan beberapa kemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran. 2. Proses ini berlaku secara antara disiplin, iaitu kemahiran-kemahiran adalah bidangbidang yang berlainan. 3. Proses ini boleh berlaku secara intradisiplin. Contohnya, dalam matematik beberapa kemahiran juga dipelajari serentak. Pelajar bukan sahaja belajar untuk mengira, malahan dia juga belajar untuk menaakul serta menggunakan atau mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari dalam keadaan yang sebenar. 4. Organisasi pembelajaran adalah fleksibel, iaitu tekanan terhadap kemahiran-kemahiran sampingan boleh berubah-ubah dan tidak mengikut satu urutan yang tertentu. Walau bagaimanapun, kemahiran utama tetap diberi penekanan yang lebih. 5. Oleh sebab pelbagai kemahiran digabungjalinkan, interaksi antara guru denga pelajar dan pelajar dengan pelajar adalah lebih mesra.

6.4.2 Ciri-ciri Penyerapan 1. Beberapa unsur ilmu pengetahuan dari bidang yang berlainan diserapkan dalam satu mata pelajaran. Contohnya, unsur geografi, sejarah dan sivik, diserapkan menjadi alam dan manusia. 2. Isi pengetahuan boleh juga diserapkan ke dalam kemahiran. Contohnya, seorang guru KBSR yang mengajar kemahiran mengira tentang operasi darab harus juga menyerapkan pengetahuan bagaimana sifir-sifir itu diperoleh dan bukan bergantung pada hafalan sahaja. Cara menggunakan penggabungjalinan dan penyerapan. Penggabungjalinan dapat

dilaksanakan melalui dua pendekatan. 1. Beberapa kemahiran seperti mendengar, bertutur, membaca dan menulis boleh disampaikan dalam satu mata pelajaran bahasa seperti Bahasa Melayu. 2. Kemahiran dalam satu mata pelajran diganbungjalinkan dengan kemahiran daripada mata pelajaran lain. Misalnya, kemahiran mendengar, bertutur dan membaca dalam bahasa Melayu boleh diganbungjalinkan dengan Pendidikan Moral.

UMS

TZ10103

Cikgu Azian mengajar para pelajar tentang kemahiran melukis rangka manusia dan rumah. Di samping itu, dia juga menggabungjalinkan kemahiran-kemahiran lain dalam mata pelajaran yang sama (Seni Lukis). Kemahiran-kemahiran tersebut adalah seperti mewarnai dengan warna air, krayon, pensel warna, warna minyak dan sebagainya.

Membaca

Mendengar

Lisan

Menulis

Rajah 1: Penggabungjalinan dalam mata pelajaran bahasa

Latihan : Cuba anda lengkapkan Rajah 1 Situasi kemahiran digabungjalinankan. Cikgu Raman sedang mengajar topik ‘Benda-benda hidup boleh bergerak’ dalam pelajaran Sains. Mula-mula pelajar-pelajar akan menggunakan kemahiran memerhati pelbagai jenis tumbuhan menjalar, melilit, mencengkam dan mencangkuk. Kemudian, pelajar-pelajar hendaklah menggunakan kemahiran melukis. Lepas itu, kemahiran melabel akan digunakan pula. Di akhir pemerhatian, pelajar-pelajar hendaklah merekod dam membuat rumusan tentang pemerhatian mereka.

UMS

TZ10103

Aktiviti

Kemahiran

Mata

pelajaran

yang

digabungjalinkan Pelajar memerhati pelbagai jenis menjalar, mencengkam mencangkuk tumbuhan yang melilit, dan Memerhati Melukis Melabel Merekod Membuat rumusan Sains Pendidikan Seni Bahasa Melayu

Jadual 1 Gabungjalinan kemahiran antara mata pelajaran Sains, Pendidikan Seni dan Bahasa Melayu.

6.4.3

Langkah-langkah Penggabungjalinan

1. Pastikan terlebih dahulu jenis kemahiran yang hendak ditekankan. 2. Sediakan bahan-bahan yang diperlukan bagi kemahiran tersebut. 3. Dengan merujuk kepada bahan-bahan yang telah disediakan, cari apakah kemahirankemahiran sampingan lain yang berkaitan dengan kemahiran utama yang hendak ditekankan itu. Ketika memilih kemahiran sampingan untuk digabungjalinkan, guru perlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut:

(a) Kemahiran sampingan yang dipilih itu telah ditanamkan pada pelajar pada satu masa dahulu. (b) Kemahiran sampingan itu dipilih supaya dapat diperkukuhkan lagi. (c) Kemahiran sampingan yang dipilih itu tidak memerlukan bahan tambahan. (d) Ketika mengajar, kemahiran-kemahiran sampingan boleh digunakan di peringkat permulaan, perkembangan dan penutup.

UMS

TZ10103

6.4.4

Penyerapan

Penyerapan adalah apabila ilmu pengetahuan daripada beberapa bidang diserapkan menjadi satu mata pelajaran.

Penyerapan

Sejarah

Bahasa

Patriotisme

Pengetahuan moral

Kajian Tempatan

Rajah 2: Penyerapan ilmu pengetahuan daripada pelbagai bidang dalam Kajian Tempatan

UMS

TZ10103

Latihan : Cuba anda lengkapkan Rajah 2 Mata pelajaran/bidang Bahasa Melayu dan Pendidikan Moral Tajuk Jumpa Dompet
Deleted: ¶

Bahasa Melayu Pendidikan Moral Geografi

Melawat ke Pusat Pertanian

Bahasa Melayu Pendidikan Moral Geografi Kesan Cuaca

Bahasa Melayu Pendidikan Moral Geografi Amalan Jimat Cermat

Bahasa Melayu Pendidikan Moral Geografi Di Kedai Pakaian

Bahasa Melayu Pendidikan Moral Geografi Perwira Tanah Air

Jadual 2: Penyerapan isi pengetahuan daripada beberapa mata pelajaran dalam Bahasa Melayu

Di bawah program KBSR, unsur-unsur isi kandungan mata pelajaran Sains dan Kajian Tempatan diserap menjadi isi mata pelajaran bahasa. Sebahagian unsur mata pelajaran yang lain seperti Pendidikan Moral, Pendidikan Seni, Pendidikan Jasmani dan Muzik juga diserap dalam program bahasa sebagai aktiviti sokongan. 6.4.5 Strategi Pelaksanaan Konsep Penyerapan
UMS

TZ10103

Proses penyerapan boleh berlaku dalam berbagai cara seperti berikut : 1. Penyerapan unsur-unsur isi kandungan daripada berbagai-bagai mata pelajaran dalam kemahiran-kemahiran Bahasa Melayu

2. Penyerapan unsur-unsur isi kandungan daripada berbagai-bagai mata pelajaran dalam satu mata pelajaran. Misalnya, di bawah tajuk ‘Haiwan’, unsur-unsur isi kandungan daripada mata pelajaran seperti Sains, Kesihatan Geografi, Sejarah dan Pendidikan Moral boleh diserap dalam mata pelajaran bahasa.

3. Penyerapan unsur isi kandungan beberapa mata pelajaran kepada mata pelajaran yang lain. Misalnya, unsur-unsur isi kandungan daripada mata pelajaran Geografi dan Kokurikulum diserapkan dalam mata pelajaran Matematik

4. Penyerapan nilai-nilai murni bersama kepada unsur-unsur isi kandungan daripada beberapa mata pelajaran kepada satu mata pelajaran yang lain. Misalnya, nilai-nilai murni seperti cintakan negara dan patriotisme bersama unsur-unsur isi kandungan daripada mata pelajaran Geografi dan Sejarah diserap dalam mata pelajaran Metematik.

6.4.6 Contoh Penggunaan Strategi Penggabungjalinan Kemahiran Dalam Satu Mata Pelajaran
UMS

TZ10103

Mata pelajaran Tajuk Objektif pelajaran

: Bahasa Melayu : Kefahaman petikan : Selepas aktiviti pengajaran-pembelajaran, murid-murid dapat : 1. Memberi secara lisan isi-isi penting dalam petikan 2. Memberi erti atau menghuraikan maksud perkataan dan ungkapan

Bahan Pelajaran Perancangan Langkah i

: Petikan rencana dan kamus

Strategi Pengajaran-Pembelajaran Murid membaca senyap dan mencari isi-isi penting

Penggabungjalinan Kemahiran Membaca

ii

Aktiviti bersoal jawab tentang isi-isi penting dalam petikan

Lisan

iii

Meminta murid memilih perkataan dan ungkapan yang sukar, kemudian menulisnya di papan tulis

Menulis

iv

Meminta murid menggunakan kamus mencari perkataan dan ungkapan yang sukar

Membaca

v

Meminta murid menulis perkataan dan ungkapan dalam buku latihan

Menulis

UMS

TZ10103

6.6 PENGGABUNGJALINAN DAN PENYERAPAN DENGAN MENGGUNAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR
Kemahiran berfikir adalah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. Seseorang yang memperolehi kemahiran berfikir sanggup dan cekap dalam menyusun maklumat, konsep atau idea secara yang teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan yang terarah dan sewajarnya. Edward de Bono (1976) menyatakan bahawa, kemahiran berfikir ini membolehkan manusia melihat perspektif untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi. Pemikiran yang dihasilkan adalah kerana terdapat situasi keraguan atau masalah tertimbul. Pemikiran merupakan aktiviti psikologi dalam sesuatu proses yang dialami untuk digunakan menyelesaikan masalah dalam situasi yang dihadapi (Dewey, 1910). Islam pula memandang berfikir ialah fungsi akal yang memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi. Tenaga ini diperolehi melalui tafakur. Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan konsep pemikiran merupakan satu proses yang menggunakan minda untuk mencari makna dan seterusnya penyelesaian terhadap sesuatu keraguan atau masalah yang timbul dengan menggunakan pelbagai cara iaitu dengan membuat pertimbangan dan keputusan serta refleksi yang logik dan munasabah terhadap proses yang dialami. 6.6.1 Proses berfikir Berfikir merupakan satu proses yang melibatkan pengendalian operasi mental tertentu dalam minda seseorang. Operasi terbahagi kepada 2 jenis iaitu :

Operasi Kognitif

Merupakan kemahiran berfikir yang sering kita gunakan setiap hari, seperti mengelas, membanding, membuat urutan dan lainlain. Merupakan kognitif yang mengarah dan mengawal kemahiran dalam proses kognitif iaitu memandu dan membimbing segala

Operasi Meta kognitif

aktiviti pemikiran manusia di antara komponen-komponen berfikir.

UMS

TZ10103

6.6.2 Prinsip Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir memiliki beberapa prinsip yang perlu dipatuhi, antaranya : i. Sentiasa bersikap kostektif iaitu sikap positif bagi semua jenis kemahiran berfikir dan mengelakkan sikap negatif ii. iii. Berfikir secara perlahan-lahan dan sentiasa berfikir secara mudah Melupakan ego, sekiranya ingin kemahiran berfikir yang digunakan dengan optimum. iv. Sentiasa menukar arah otak kita berfikir bila perlukan berfikir logik, kreatif dan lateral. v. Tentukan tujuan kita berfikir dan sering bertanyakan diri sendiri tujuan dan apakah hasil yang diharapkan. vi. Perlu mengambil kira emosi dan perasaan orang lain serta diri sendiri sewaktu berfikir vii. Kita perlu memikirkan alternatif lain sebelum kita membuat keputusan yang lebih baik. 6.6.3 Penggabungjalinan dan Penyerapan dalam Kemahiran Berfikir Konsep penggabungjalinan tidak terhad kepada penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa dalam satu-satu mata pelajaran sahaja. Konsep ini juga meliputi penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran di antara mata pelajaran. Selain daripada itu, nilai-nilai murni boleh dipupuk melalui beberapa cara diantaranya i. Penyampaian isi pelajaran melalui mata pelajaran Agama Islam atau Pendidikan Moral ii. Pengurusan aktiviti kumpulan yang boleh memupuk semangat kerjasama dan sikap toleransi iii. iv. Penyerapan nilai-nilai murni dalam setiap mata pelajaran Penglibatan pelajar secara aktif dalam aktiviti kokurikulum yang boleh memupuk semangat kemasyarakatan dan sikap berdikari

UMS

TZ10103

Peranan dan tanggungjawab guru dan murid i. Murid-murid digalakkan mengaplikasikan penggabungjalinan mata pelajaran yang dipelajari dengan teori kemahiran berifkir. ii. Guru menjadi fasilitator untuk menggalakkan penggabungjalinan mata pelajaran yang diajar melalui kemahiran berfikir

RUMUSAN
Secara amnya. pengajaran melalui penggabungjalinan dengan matapelajaran lain mampu menyajikan satu alternatif bagi guru dalam usahanya untuk menghasilkan pembelajaran yang memberangsangkan di kalangan muridnya. Keadaan ini boleh jadi mudah kerana setiap yang dipelajari oleh mereka akan menjadi bermakna dalam kehidupan mereka dan dapat dimanfaatkan sebagai panduan mereka menceburi bidang kerjaya yang paling berkesan dan sesuai berdasarkan minat dan kecenderungan mereka menceburi bidang yang mereka minat. Melalui penggunaaan kedua-dua strategi ini, murid-murid bukan sahaja dapat memperolehi ilmu pengetahuan serta nilai-nilai murni yang diserap di dalamnya. Dengan cara demikian, potensi murid dapat diperkembangkan secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek. Matlamat pendidikan negara yang berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dapat dicapai, iaitu melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia.

FIKIR!

Penerokaan Lanjutan

1. Bincangkan dengan memilih beberapa mata pelajaran, bagaimana integrasi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat melahirkan perpaduan antara kaum dan membina budaya nasional.

2. Guru memainkan peranan penting dalam merancang sesuatu pengajaran yang baik. Huraikan tiga mata pelajaran yang boleh digabungjalinkan dalam mengujudkan pengajaran yang bermakna.

UMS