Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2001

Cetakan Pertama 2001 © Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Persiaran Duta off Jalan Duta, 50604 Kuala Lumpur.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Belajar Cara Belajar / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bibliografi: ms. 83 ISBN 983-2340-36-5 1. Study skills. I. Judul. 371.30281

i

KATA PENGANTAR
Pelaksanaan kurikulum sekolah yang disemak semula memberi penekanan atas strategi pembelajaran yang berkesan sesuai dengan kehendak pendidikan masa kini dan masa depan.

Sebagai usaha untuk membantu guru memahami dan mengamalkan strategi tersebut, Pusat Perkembangan Kurikuljum (PPK) telah menghasilkan pelbagai bahan sokongan kurikulum yang terdiri daripada beberapa modul pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan buku penerangan am tentang pengurusan dan pelaksanaan kurikulum.

Modul (P&P) boleh membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di samping mewujudkan suasana bilik darjah yang menggembirakan. Buku penerangan am bertujuan untuk menjadi panduan kepada pengurus dan pelaksana kurikulum dalam usaha mereka untuk melaksanakan kurikulum dengan lebih berkesan.

PPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan penyediaan modul-modul serta buku penerangan am ini. Semoga bahan sokongan berkenaan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

ii

8. Bibliografi 13. Contoh Rancangan Pelajaran 12. Pengenalan Objektif Modul Rasional Belajar Cara Belajar Apakah Belajar Cara Belajar Peranan Guru dan Murid Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran 1 2 3 5 6 11 25 39 51 67 77 84 85 10. 6. 7. 9. 2. Persediaan Peperiksaan 11. Panel Penulis iii .Isi Kandungan Muka Surat 1. 3. 5. 4.

Objektif Belajar Cara Belajar . Dengan kemahiran ini juga.Peranan Guru. murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mereka dan seterusnya mereka boleh mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki sesuatu kelemahan.Rasional Belajar Cara Belajar . Modul ini dibina untuk membantu guru memahami kemahiran belajar dan seterusnya mengaplikasikannya ke dalam pengajaran dan pembelajaran. Justeru.Apakah Belajar Cara Belajar . Modul ini meliputi perkara yang berikut: • Pengenalan . Kemahiran ini perlu dikembangkan kepada semua murid supaya mereka peka dengan teknik-teknik pembelajaran yang berkesan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PENGENALAN Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumur hidup. Peranan Murid • • • • • • Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran Persediaan Peperiksaan Contoh Rancangan Pelajaran 1 .Objektif Modul . pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah perlu mengambil kira kebolehan dan minat murid yang pelbagai dan guru harus memberikan penekanan pada teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid mereka.

Ke arah ini. Menjelaskan konsep belajar cara belajar kepada guru. 2 . Menyediakan contoh rancangan p & p untuk guru. 2. 6. Membantu guru mengaplikasikan kemahiran belajar cara belajar dalam p&p. diharapkan guru mendapati beberapa idea untuk menjalankan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran (p & p) di bilik darjah yang menyerapkan BCB. objektif modul ini adalah untuk: 1. 4.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 1. Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran murid. Membantu guru melatih guru lain menjalankan p & p berdasarkan Belajar Cara Belajar. OBJEKTIF MODUL Selepas membaca Modul Belajar Cara Belajar (BCB). 3. 5. Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran yang sesuai untuk murid.

Pengetahuan dan maklumat yang diterima di kelas juga terhad. 3 . Murid perlu belajar untuk memperoleh maklumat tambahan di luar waktu persekolahan. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR Belajar Cara Belajar diperkenalkan kerana beberapa sebab : • • Masa di bilik darjah terhad. • Kemahiran Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk menyemai kemahiran belajar seumur hidup di kalangan murid. • - Murid perlu bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. • • Murid perlu meningkatkan keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 2.

4 . Membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan & kemahiran ke situasi lain. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR Objektif Belajar Cara Belajar adalah seperti yang berikut: Menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri tanpa guru. rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 3. Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri. sama ada dalam mata pelajaran lain dan pergaulan.

APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR Pengertian Belajar Cara Belajar Belajar Cara Belajar ialah proses untuk memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru. 5 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 4.

Menyediakan pelbagai teknik dan aktiviti untuk menjalankan p&p. 6 . Menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran murid. Berbincang dengan murid. Menilai secara formatif & sumatif dan merekod pencapaian murid. PERANAN GURU DAN MURID DALAM BELAJAR CARA BELAJAR a) Peranan Guru Menentukan objektif pembelajaran. Mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Memilih bahan p&p yang sesuai.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 5.

Berbincang dengan guru sama ada matlamat yang ditetapkan mampu dicapai atau tidak. 7 . Melaksanakan perancangan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR b) Peranan Murid Mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran. Menetapkan matlamat & diharapkan dapat menjayakannya. Melaporkan kemajuan pencapaian. Memberikan ganjaran atas kejayaan diri. penguasaan kosa kata. Merancang pembelajaran secara terperinci. Membuat refleksi dan menilai pencapaian. Menilai keupayaan diri untuk belajar dan mengambil tindakan seterusnya. kerja projek. Berbincang dengan rakan sebaya dan guru tentang tugasan.

Kemahiran Belajar .

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran seperti: Mendengar dengan berkesan Membaca • Luncuran (Skimming) • Imbasan (Scanning) • Intensif • Laju Mencatat Nota Menulis • Laporan • Cepat Mengingat 11 .

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR a. fakta. pengetahuan Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik Untuk mengetahui perkembangan semasa Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu • • 12 . Kemahiran Mendengar Dengan Cekap Kemahiran mendengar ialah sebahagian daripada proses komunikasi antara manusia. Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi mental kerana kemahiran ini melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar. Kemahiran mendengar melibatkan: Apa yang didengar puisi Pelbagai teks seperti arahan muzik ucapan lakonan lagu pengumuman berita syarahan • Mengapa mendengar • Untuk mendapatkan maklumat. data.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sesiapa sahaja yang: Siapa yang didengar • Memberikan maklumat Memberikan penjelasan membuat pertanyaan memberikan pendapat • • • Bagaimana mendengar dengan berkesan • Dengan teliti dan penuh perhatian Dalam suasana yang tenang dan selesa • Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar • Motivasikan diri untuk memberikan sepenuh tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu Memandang ke arah guru Menumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan. ditunjuk dan ditulis • • 13 .

dan fakta mengenai sesuatu perkara.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR b. pendahuluan dan rumusan bahan atau dokumen v membaca dengan menggunakan pergerakan mata yang cepat v memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang dibaca ii. iaitu: i. Imbasan (Scanning) Imbasan ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam daripada skimming. Kemahiran membaca ialah penting untuk mendapatkan maklumat. Skimming (Luncuran) Skimming ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas mengenai sesuatu bahan atau maklumat. Tujuannya untuk mendapatkan: v maklumat ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen v pandangan umum mengenai dokumen dengan segera Bagaimanakah membuat skimming: v membaca tajuk. pengetahuan. Bagaimana membuat imbasan: v v v Membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam Membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan konsep yang dinyatakan Memberikan perhatian kepada rajah dan grafik yang ada 14 . Tujuannya adalah untuk : v mendapatkan maklumat tertentu sebagai jawapan kepada sesuatu persoalan. Kemahiran Membaca . Membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca. Biasanya terdapat empat jenis gaya bacaan.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iii. Bacaan Intensif memerlukan: v v v tumpuan ketekunan masa yang lebih panjang untuk mendapat makna Tujuannya adalah untuk : v mendapatkan semua maklumat dengan mendalam dan catatan perlu dibuat untuk mengumpulkan maklumat tersebut. Bacaan Laju Memerlukan: v v kebolehan laju membaca kefahaman serentak membaca Tujuannya adalah untuk : v menggunakan masa terhad dengan lebih produktif v menjimatkan masa v memperoleh maklumat tambahan pada kadar yang cepat 15 . Bacaan Intensif Bacaan Intensif ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat terperinci. iv.

16 . …) iii. • Dengan itu ….Kedua…. Ketiga….2.. • Sebaliknya… • Contohnya…. c. b. • • vi. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada perkataan atau rangkai kata awalan ayat seperti: • Pertama…. …) • fakta yang bersiri abjad (a. iv. Pembaca laju boleh mengesan penjelasan isi utama dengan melihat tandatanda perbezaan seperti: • tulisan condong • tulisan bergaris • tulisan tebal • fakta yang bersiri atau bernombor (1. Mengaplikasikan atau mengaitkan bacaan dengan pengalaman pembaca.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Tip Bacaan Laju (Speed Reading) Bagaimanakah membaca laju i. • Selanjutnya…. Mengingat sebanyak mungkin maklumat yang dibaca: mengingat isi yang senang dahulu daripada isi yang sukar membaca laju diikuti dengan catatan nota kerana catatan nota memaksa pembaca berfikir • berfikir dengan cergas untuk memahami dan mengingat isi utama bahan yang dibaca.3. Ini boleh dibuat dengan: • membaca cepat seluruh buku • membaca cepat senarai bab • membaca cepat semua bahagian • membaca cepat semua perenggan ii. Menumpukan perhatian pada pemikiran atau idea utama. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada bentuk grafik seperti: • Graf • Jadual • Gambar rajah v..

dilihat atau didengar. • Mengapakah perlu mencatat nota ? • Mencatat isi utama penting sebagai rujukan. Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti semasa kuliah. • • 17 . Catatan nota dikumpulkan untuk keperluan rujukan tambahan masa depan. temuduga. penerangan. membaca buku atau bahan lain. Daripada isi penting boleh dikembangkan kepada fakta asas. maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca. ceramah.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. Kemahiran Mencatat Nota • Mencatat nota ialah aktiviti merekod fakta.

dengan = dgn).MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Ciri nota yang baik • • • • • Mengandungi rangka kasar sahaja. Baca dan susun semula catatan. Hanya fakta baru sahaja yang dicatatkan kerana ini merupakan pembelajaran baru. Ada lakaran dan grafik yang menyokong teks. garisan. bulatan. Catatan terang dan mudah dibaca. Terdiri daripada idea utama. dibaca dan dilihat. Maklumat tersebut dipilih atau ditafsirkan sebelum dicatat. Tanda bulatan dan garisan dibuat pada isi penting. Catatan nota boleh dibuat dalam bentuk grafik seperti anak panah. • • • • Bagaimanakah mencatat catatan • Berikan perhatian pada maklumat yang didengar. Nota disemak semula supaya tidak tertinggal idea penting. dan sebagainya. 18 • • • • . Dicatat dalam buku atau kertas catatan yang khas. Menggunakan kata kunci. Catatan di sebelah kiri dan kanan NOTA sebagai nota dan maklumat tambahan. simbol (contoh: sama dengan =) dan singkatan perkataan (contoh:yang = yg.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR d. Menulis Laporan Panduan umum untuk menyediakan laporan adalah seperti yang berikut: • • Memiilih topik sekiranya topik tidak diberikan Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber Meneliti dan memilih maklumat yang relevan dengan topik Membuat nota Menyediakan kerangka laporan Menulis draf pertama dan mengenal pasti sumber yang dipetik Melengkapkan laporan dengan jadual. graf. dan bahan grafik yang lain yang sesuai Menyemak draf Membuat pemurniaan dan menulis draf kedua Menerbitkan laporan • • • • • • • • 19 . Kemahiran Menulis i.

q q Apakah praprasyarat menulis cepat ? q Murid mempunyai banyak maklumat atau fakta dalam ingatannya semasa menjawab soalan peperiksaan. Mengapakah perlu menulis cepat? cepat? q Banyak maklumat yang boleh dicatat. Oleh itu. Menjimatkan masa. menulis cepat memerlukan unsur: • Kelajuan menulis • Tulisan yang boleh dibaca. • Kandungannya difahami. Murid menyediakan alat tulis yang sesuai seperti pen yang sempurna dan pensel yang tajam.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. q 20 . Kemahiran Menulis Cepat Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Dalam peperiksaan masa terhad tetapi memerlukan banyak isi jawapan yang boleh ditulis. q Murid boleh mengingat kembali fakta atau maklumat dengan cepat.

Ingatan jangka panjang ingatan. Ulang latihan dengan mempercepat masa menulis. e. Minta rakan membaca karangan dan memberikan maklum balas dari segi tulisan dan isi karangan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Latihan untuk menulis cepat • • • • • Pilih satu topik untuk dikarang. Tulis karangan itu dalam masa yang ditentukan. • Jenis Ingatan • Ingatan jangka pendek sahaja. maklumat tersimpan sebentar • maklumat yang kekal dalam 21 . Kemahiran Mengingat • Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik. Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa lama. Peruntukkan masa untuk mengarang topik.

iaitu: Mendaftar maklumat hingga boleh dikekalkan dalam ingantan (encoding ) Menyimpan maklumat Mengingat kembali maklumat (decoding) Cara Mengingat • • • • • • • • • • • • Mereka cerita Mencipta irama atau lagu Membuat catatan Membuat lakonan Membuat senarai semak Mencipta akronim – contoh: HKL (Hospital Kuala Lumpur) Mencipta akrostik .cawan Melakar grafik dan ilustrasi . graf dan peta minda Mengingat secara kumpulan .peta.contoh: MAGERAN (Majlis Gerakan Negara) Membuat rantaian atau berlawan contoh: piring .terutama nombor – contoh: nombor telefon: 795 88 345 Mengulang Melatih tubi 22 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Proses Ingatan Proses ingatan terbahagi kepada tiga langkah.

Kemahiran Maklumat .

mengenal maklumat dalam buku. 25 . direktori dan ensiklopedia ialah sebahagian daripada kemahiran maklumat yang perlu dikuasai oleh murid. fakta. i. Definisi Kemahiran Maklumat Keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat mencari dan mengumpulkan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN MAKLUMAT Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan ialah suatu aspek kemahiran belajar cara belajar yang penting. cara mendapatkan maklumat daripada temu ramah. butiran. ii. maklumat atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang. mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu. keterangan. Mengenal pasti sumber pembelajaran. membuat rujukan. Definisi Maklumat Maklumat ialah pengetahuan. data. dan cara merujuk kamus.

buku tahunan. harga dan cara penggunaan bahan tersebut. kaset video. radio. indeks. Ulasan/Resensi 19. tenaga. buku panduan. 2. direktori. majalah. Jenis Sumber/Bahan 1.Tesaurus 11. iv. rakan) Bahan bercetak (contohnya: akhbar. mikrofis. faktor penentu ialah kuantiti dan kualiti maklumat yang terkandung dalam sesuatu sumber. guru. Buku Tahunan 14. dan cakera laser). Almanak 15. abstrak dan buku teks). Internet 24.Kertas Kerja 4. filem. jurnal. Terdapat pelbagai sumber yang dapat memberikan maklumat iaitu: • Sumber yang berasaskan manusia (Contohnya: ibu bapa. Walau bagaimanapun.Kamus 10. Indeks 16.Ensiklopedia 9. Mengenal Pasti Sumber Pembelajaran Maklumat boleh didapati melalui sesuatu yang didengar.Laporan 3. Buku Panduan /Manual 22. atlas.Atlas 12. Bibliografi 18. pakar bidang. CD ROM. Pangkalan Data Dalam Talian 23. Sumber berasaskan komputer (contohnya: disket. buku.Gazetiar 13. kamus. Paten 5. pita video.Katalog Perdagangan 8. ensiklopedia.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iii. Biografi 21. dibaca dan ditonton. Bahan audiovisual (contohnya: piring hitam. CD-ROM 26 .Standard/Piawaian 6. lutsinar. Abstrak 17.Tesis/Disertasi 7. dan Internet). • • • Setiap sumber maklumat yang dinyatakan mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai akibat sifat fizikal. Direktori 20. almanak.Jurnal . buku bibliografi. slaid.

dan sesuai dengan tugasan. baca. • Menilai sumber maklumat dan laman web untuk mendapatkan yang tepat. Menilai Dan Mengumpulkan Maklumat • Gunakan teknik imbasan dan luncuran. • Pilih bahan. boleh dipercayai. • Pastikan sumber sama ada sumber primer atau sekunder. Mengenal Pasti Masalah Dan Maklumat Yang Diperlukan • • • • • • • Memahami tugasan Menggunakan pelbagai sumber rujukan Membaca (secara imbasan dan luncuran) pelbagai maklumat Membina soalan asas Menentukan maklumat yang diperlukan Mengenal pasti skop sumber Membuat sumbang saran untuk mentafsir dan mentafsir semula masalah vi.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR v. dengar dan tonton. • Kumpulkan buktii alasan dan butiran yang dapat menyokong pandangan/hujah. peta dan carta. 27 . • Mentafsir maklumat visual seperti graf. diperakui.

v Selidik kesesuaian tokoh tersebut dengan maklumat yang dikehendaki (latar belakang tokoh. v Tentukan maklumat yang diperlukan. v Buat temu janji dengan tokoh (tarikh. v Sediakan dan susun soalan untuk mencungkil maklumat yang dikehendaki. v Kenal pasti tokoh atau orang yang hendak ditemu ramah. Kemahiran Menemu Ramah Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah individu tertentu seperti tokoh. orang kenamaan atau orang yang terlibat secara langsung dalam sesuatu peristiwa. 28 . bidang pekerjaan dan sebagainya). masa dan tempat). pakar dalam bidang berkenaan. kamera dan sebagainya mengikut keperluan. v Sediakan alat perakam.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR vii.

dan mengucapkan terima kasih). lampiran dan senarai rujukan. gambar. v Teliti semula maklumat yang dicatat dan dirakamkan. menyatakan tujuan. v Lengkapkan persembahan dengan mendapatkan maklumat tambahan daripada sumber lain atau hubungi orang yang ditemu ramah semula. v Lengkapkan persembahan dengan bahan grafik. v Beradab dan gunakan bahasa yang santun (memperkenalkan diri. v Adakan hubungan mata dan mendengar dengan penuh perhatian. ubah suai soalan jika perlu. v Bersikap ramah dan menunjukkan minat ketika tokoh bercerita atau menyampaikan maklumat. v Rangka persembahan maklumat dan tulis draf pertama. v Dapatkan bahan tambahan daripada tokoh (gambar foto dan lain-lain). v Kemukakan soalan yang telah disediakan. 29 . menggunakan gelaran dan ganti nama diri yang betul. v Gunakan alat perakam dan catat butiran dalam buku catatan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR v Tepati janji temu.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR viii. Oleh itu. Anda boleh menggunakan mana-mana laci yang anda ada maklumatnya. 30 . Menggunakan Laci Kad Katalog • • • Ada tiga jenis laci kad katalog laci kad pengarang kad perkara kad judul Anda boleh menggunakan satu daripada laci tersebut berdasarkan maklumat yang anda ada seperti maklumat pengarang. Kaedah Mengesan Maklumat & Merujuk Bahan di Pusat Sumber Perpustakaan dengan menggunakan kad katalog dengan alat baca mikrofis yang berasaskan sistem pengelasan yang tertentu misalnya Library of Congress atau Sistem Perpuluhan Dewey dengan komputer OPAC. terlalu banyak maklumat yang perlu diingati. Kemahiran Membuat Rujukan Dalam era ledakan maklumat. perkara atau / dan judul. kita perlu mengetahui cara mengesan maklumat dengan cekap tanpa perlu mengingat semuanya.

M. Pada kulit hadapan tertera tajuk buku dan nama pengarang. Berdasarkan sistem ini. Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan.Mohd. terdapat sepuluh kelas maklumat iaitu: 000-099 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900-999 Karya Am Falsafah Agama Sains Kemasyarakatan Bahasa Sains Tulen Teknologi Kesenian dan Hiburan Kesusasteraan Geografi. Sejarah Melayu-Islam Virginia M. Hooker 31 . nama penyunting (jika ada) dan nama penerbit. judul kecil. bibliografi dan daftar kata/glosari menawarkan maklumat yang tertentu. halaman kandungan. indeks. Hooker Pada halaman judul terdapat maklumat tentang judul buku. kulit belakang. Sejarah dan Biografi ix. Penterjamahan oleh A. nama pengarang sepenuhnya.Ali Virginia M.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Pada amnya. pusat sumber sekolah menggunakan Sistem Perpuluhan Dewey. halaman judul.

tahun hak cipta. Kandungan Pengenalan 1 Masa Lalu dan Kini 3 Dua Versi Teks 5 Bibliografi Bibliografi terdapat selepas tajuk akhir sesebuah buku atau pada akhir bagi setiap bab.. perincian tajuk dan halaman yang selaras dengan tajuk.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Pada bahagian halaman verso (belakang halaman judul) terdapat maklumat hak cipta. catatan tentang halangan menyalin semula. Hooker Terjemahan: A. tahun penerbitan. Penerbitan: DBP Dicetak oleh DBP Bertentangan dengan halaman ini kadangkala disertakan pengenalan atau kata aluan. Mohd. 32 . Asraf Wahab 1979. Dalamnya terkandung nama bab.C. “Rumusan Pola-pola Ayat Inti”. London: Luzac. DBP 1979. 1956. Untuk mengingati guru-guruku. tajuk buku/majalah/jurnal. nama tajuk. penerbit dan tahun terbitan disusun mengikut urutan abjad. tempat terbitan. alamat penerbit dan maklumat pengkatalogan iaitu nombor kad katalog. Studies in Malay. Sesetengah buku memperuntukkan ruangan daftar kata atau glosari yang mengandungi keterangan atau makna tentang istilah dan singkatan yang digunakan dalam buku tersebut. Brown C.M. Jadual kandungan ialah bahagian yang penting dalam buku. klausa satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek & satu predikat. ISBN 983-622-2123-9 Cetakan Pertama 1991 Karya –V.M. konsonan bunyi-bunyi bahasa penggalan.. Dalamnya terkandung senarai pengarang.

39 Sayid Umar.. 28. Saka. 32-4. 33 . 6 Universiti Malaya. 53 Sejarah Bugis. Sinopsis Cerita ………………………… ………………………… ………………………… ………………………. Pada senarai perkara atau pengarang disertakan nombor halaman yang memperincikan maklumat tersebut. 111 Salehah.13 Universiti Leiden.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sebelum kulit belakang terdapat ruangan indeks sama ada indeks perkara atau indeks pengarang yang disusun mengikut urutan abjad. Biodata: ………………………… ………………………… ………………………… ……………………. 39-40. 69 Universiti Riau. 91 Pada kulit belakang kadangkala diberikan maklumat tentang isi buku misalnya sinopsis cerita dan biodata pengarang.

Contoh ensiklopedia am: Oldham’s Encyclopedia Illustrated (ensiklopedia am kanak-kanak) dan Oxford Junior Encyclopedia. TEMPAT. dan KEJADIAN dicap dengan huruf besar diikuti keterangan tentang perkataan tersebut. . Jilid yang menerangkan secara terperinci disebut jilid mikro. TOKOH. Maklumat ini termasuklah definisi. Setiap edisi ensiklopedia biasanya dibahagikan kepada beberapa jilid yang berurutan. Ensiklopedia terbahagi kepada dua jenis iaitu am dan khas. perangkaan dan bibliografi yang disusun mengikut urutan abjad. sejarah. 34 . Kemahiran Merujuk Ensiklopedia • Ensiklopedia ialah bahan (berbentuk buku dan CD ROM) yang mengandungi maklumat bagi semua bidang ilmu pengetahuan. Pilih jilid yang mengandungi perkataan atau huruf yang pertama yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikesan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR x. keterangan. • • • Mengesan Maklumat daripada Ensiklopedia Perhatikan barisan ensiklopedia di rak khas dan lihat tulang belakang setiap jilid.Contoh ensiklopedia khas: Encyclopedia of Animals dan Encyclopedia of Art. Kata utama seperti SUNGAI. . Ada ensiklopedia mempunyai jilid maklumat umum atau kasar yang disebut makro.

fabulous fast Pada sudut atas kiri setiap halaman dalam kamus tertulis kata pertama. asal usul. perkataan Fabulous keterangan makna perkataan fabulous – wonderful. pada sudut atas kanan tertulis kata terakhir bagi halaman tersebut. ejaan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR xi. Terdapat dua jenis kamus iaitu: • Kamus umum • Kamus khas atau kamus istilah Mengesan Maklumat Daripada Kamus Perkataan atau kata masukan disusun mengikut abjad. Buka terus halaman yang bermula dengan huruf pertama kata yang ingin dicari maknanya. Setelah mendapat halaman tersebut. a fabulous day It was a fabulous week. silabikasi. Everything went well. sebutan. penggunaan dan kedudukan semasa sesuatu perkataan yang disusun mengikut urutan abjad. cari perkataannya. contoh frasa contoh ayat 35 . Kemahiran Merujuk Kamus Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan maklumat tentang perkataan dalam satu atau lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau makna.

Klik halaman web (web page) yang dipaparkan untuk menentukan sama ada kandungannya sesuai dengan maklumat yang dikehendaki.com) (http://www. topik atau tugasan yang dicari. Kemahiran Mencari Maklumat Melalui Internet SENARAI ENJIN PENCARIAN 1. 5. 4. Internet Explorer dan sebagainya yang tertera pada skrin utama. skrin akan memaparkan lamanlaman web yang akan memberikan rangkaian yang berkaitan dengan kata carian yang dimasukkan. 7. jika anda ingin membuat tugasan tentang keris taipkan keris jika enjin carian yang dipilih menyediakan versi Bahasa Melayu atau taip dagger sekiranya tiada. 3. 3. com) (http://www. Sebagai contoh. 6.yahoo.lycos. 4. com) (http://www.altavista.cari. 2. Infoseek Alta Vista Yahoo Google Lycos Cari (http://www. 2. Selepas kata carian ditaip. 5. Taip enjin pencarian yang dikehendaki pada ruang yang ditetapkan. com) (http://www.google. Pergi ke mana-mana pelayar Internet seperti Netscape. com) (http://www. 6. Cuba kata carian yang lain sekiranya masih tidak memperoleh maklumat yang sesuai atau kurang lengkap. Pilihan Bahasa Melayu.go.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR xii. 36 . Taip kata carian (search word/ search term) yang berkait Dengan perkara.com) CARA MENCARI MAKLUMAT 1.

Strategi Metakognitif .

seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang. ii. 39 . Memantau kemajuan pembelajaran diri. memantau dan menilai apa yang dipelajari. iii.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STRATEGI METAKOGNISI Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Menilai apa yang dipelajari. Apabila kesedaran ini wujud. Merancang apa yang hendak dipelajari. Murid boleh menggunakan strategi metakognitif dan mengawal pembelajarannya melalui proses yang berikut: i.

Proses Memantau Dalam proses pembelajaran murid perlu bertanya kepada diri sendiri dari semasa ke semasa perkara yang berikut: Apakah soalan yang boleh saya Adakah ini membawa makna kepada saya? Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan? Mengapakah saya tidak memahami cerita ini? 40 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR i. • • b. mental dan psikologi. bagaimana perkara itu dikuasai dan kesan daripada perkara yang dipelajari. Proses Merancang Proses ini memerlukan murid: • Meramal apakah yang akan dipelajari. Proses Metakognitif Merancang a. Membuat perancangan dari semasa ke semasa cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu perkara. Menyediakan diri secara fizikal.

murid membuat refleksi untuk mengetahui: Bagaimana sesuatu kemahiran. Proses Menilai Melalui proses ini. murid dapat memikirkan strategi yang lebih sesuai untuk menguasai pelajaran baru.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. nilai dan pengetahuan dikuasai oleh saya? Mengapakah saya mudah/sukar menguasainya? Apakah tindakan/ pengubahsuaian yang harus saya ambil? Dengan pengetahuan ini. 41 .

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. Kesan Daripada Penerapan Metakognitif Dengan penerapan ini. amalan menerapkan Metakognitif dalam setiap tahap pembelajaran secara spontan dan tanpa disedari dapat dipupuk. Murid diajarkan menggunakan strategi Metakognitif untuk membantu menyelesaikan masalah secara bersendirian atau berbincang dengan rakan. perkembangan staf dan proses penyeliaan. Oleh itu Metakognitif sepatutnya diajar secara infusi iaitu dengan menyerapkan metakognitif dalam kaedah kaedah mengajar. 42 . Cara Mengajar Metakognitif • Metakognitif tidak perlu diajar sebagai satu mata pelajaran atau strategi secara berasingan. iii.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iv. semasa dan selepas membaca. Semasa aktiviti itu dilaksanakan. • 43 . guru perlu • mengajar atau menunjukkan peraturan yang patut dipatuhi dan strategi serta langkah untuk menangani masalah dan tuju hala yang harus diikuti. Selepas aktiviti pembelajaran. Strategi Untuk Meningkatkan Metakognitif Yang berikut ialah beberapa strategi untuk meningkatkan Metakognitif: Terdapat 3 peringkat: a. Menyoal Pada Semua Peringkat Apa ? Mengapa? Bagaimana? Menyoal ialah satu teknik penting untuk menjelaskan fikiran. guru perlu meminta murid menilai sejauh mana peraturan yang diajarkan itu dipatuhi. melihat dan menonton sesuatu. proses berfikir dan pandangan tentang tingkah laku mereka. mendengar. • Galakkan murid menimbulkan soalan kepada diri mereka sendiri sebelum. Merancang Sebelum sesuatu aktiviti pembelajaran dimulakan. b. guru perlu memberikan peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman.

Menilai Berdasarkan Pelbagai Kriteria Metakognisi boleh dikembangkan dengan • memberikan peluang kepada murid untuk membuat refleksi dan mengkategorikan tindakan mereka berdasarkan dua atau lebih kriteria penilaian. e. Contohnya: mengenal pasti dan membezakan apa yang dilakukan sama ada sesuatu itu membantu atau menghindar mengenal apa yang disukai dan tidak disukai menyenaraikan baik dan buruk sesuatu aktiviti. murid akan menyedari tingkah laku yang baik dan akan menerapkan tingkah laku tersebut dalam situasi yang berlainan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. Mengambil Kredit Guru harus minta murid mengenal pasti apa yang positif atau baik daripada tindakan murid. Murid juga boleh mendapatkan maklum balas daripada rakan mereka dengan mengajukan soalan seperti : Apakah tindakan ini membanggakan diri anda? Bagaimanakah tindakan itu sepatutnya diberi Melalui cara ini. Ini akan membantu pelajar mengikuti proses Metakognitif mereka d. Memilih Secara Sedar Guru berbincang dengan murid tentang pemilihan yang dibuat oleh murid dari segi kesan baik dan buruknya sebelum keputusan dibuat. 44 .

Mengelak Daripada Menyatakan ‘Saya Tidak ‘Boleh’ Cara yang boleh diaplikasikan ialah murid memikirkan beberapa soalan: • • • “Apakah informasi yang diperlukan?” “Apakah alatan yang diperlukan?” “Apakah kemahiran yang diperlukan untuk melakukan tingkah laku berkenaan?” Soalan-soalan ini akan menimbulkan kesedaran tentang pengetahuan batasan yang diketahui dan apa yang perlu diketahui. Kesedaran ini akan membangkitkan keyakinan murid bahawa mereka boleh melakukannya. 45 . mereka dibimbing agar menjelaskan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR f. memikirkan semula atau memikirkan idea mereka dengan lebih mendalam. Menggalakkan Idea Daripada Murid Guru boleh membantu murid dalam metakognisi dengan memparafrasa pernyataan yang diutarakan oleh murid Contohnya: a) GURU: Apa yang ingin anda katakan ialah … b) GURU: Saya rasa anda ingin mem beritahu saya bahawa … Melalui cara ini. g.

Simulasi memberikan peluang kepada murid untuk memikirkan bagaimana seseorang itu akan bertindak dalam situasi berlainan. “Bagus.” “ Apa yang kamu semua ialah satu eksperimen yang baik.” “Awak telah memberikan kerjasama kepada rakan i. awak sedang membuat satu rangka tindakan yang baik bagi ….” Guru perlu bertanya dan menjelaskan apakah yang dimaksudkan “tidak adil”. Main Peranan Dan Simulasi • Dengan kaedah main peranan murid dapat membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak dan membuat modifikasi tingkah laku secara metakognitif terhadap peranan tersebut. Memberikan Label Bagi Sesuatu Tindakan Guru boleh menyedarkan murid mengenai tingkah laku kognitif mereka dengan memberikan label bagi tindakan yang diambil. Biasanya murid mengeluarkan perkataan seperti “tidak adil’.” kamu. Contohnya: Guru boleh memuji dan memberi pengiktirafan dengan. j. “tidak baik”. atau “sangat tegas” agar murid lebih sedar dan bertanggungjawab terhadap impak kata-kata mereka. dan itu satu sifat yang terpuji. “Dia sangat tegas. Menjelaskan Maksud Perkataan Tertentu Kepada Murid ‘tidak baik’. • 46 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR h..

melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan persepsi asal dengan keputusan baru .mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan mengingat kembali kejayaan dan kesulitan dalam sesuatu percubaan l. • 47 .mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan mereka dalam bentuk simbol atau grafik .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR k. Untuk tujuan ini. Memberikan Teladan • Contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh guru sebagai ikutan oleh murid adalah sangat berkesan. guru hendaklah menunjukkan dengan jelas bagaimana beliau merancang. mengenal pasti dan menilai sesuatu tingkah laku beliau supaya murid dapat mencontohinya.mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara membuat keputusan . Ini dapat membantu murid: . Menyimpan Jurnal Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu pengalaman dalam buku log/ harian/diari sepanjang pengalaman itu.

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran .

mengikut kesesuaian. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang terperinci yang merangkumi: • sesi pembelajaran. Perancangan ialah pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain. Pastikan masa belajar seboleh-bolehnya dibahagikan sama rata sepanjang minggu. Berikan tumpuan dan masa yang lebih kepada mata pelajaran dan topik yang anda rasakan sukar. Pilih keutamaan mengikut susah senang sesuatu mata pelajaran atau topik. i.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Oleh itu. Keupayaan minda menerima sesuatu pelajaran adalah terhad. Bagaimanakah Menghasilkan Jadual Waktu Persendirian? • • • • • Tentukan tempoh masa yang harus anda peruntukkan masa untuk mengulang kaji sesuatu mata pelajaran. dan • aktiviti-aktiviti lain dalam sehari. 51 . adalah lebih baik sekiranya anda belajar selama 2 jam sehari sepanjang minggu berbanding dengan belajar selama 10 jam hanya untuk satu hari dalam seminggu.

Penggunaan Masa Untuk Aktiviti Lain Selain belajar. Apakah Kelebihan Mempunyai Jadual Waktu ? Jadual waktu persendirian harus disediakan supaya: Mengurangkan pembaziran waktu Lebih memberi fokus kepada pelajaran Pengurusan masa lebih teratur Mengambil kira semua mata pelajaran Memberi keutamaan kepada mata pelajaran yang sukar Melatih diri supaya tidak menangguhkan kerja 52 . iii. masa juga harus diperuntukkan untuk: berehat membuat kerja rumah bersukan membantu ibu bapa melakukan aktiviti-aktiviti yang diminati atau menghadiri kelas tambahan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

GAYA PEMBELAJARAN i. Mengapakah Perlunya Mengenal Pasti Gaya Pembelajaran?

Setiap individu tersendiri.

mempunyai

gaya

belajar

Apa yang penting bukanlah gaya tersebut tetapi hasil daripada pembelajaran yang telah dilakukan.

Setiap minit yang diperuntukkan akan hanya bermakna sekiranya murid itu dapat memahami dan mengingati fakta dan konsep penting pelajaran berkenaan.

Sebaliknya seseorang murid itu akan hanya kerugian masa sekiranya apa yang dipelajari tidak dapat dihayati sepenuhnya dan mereka tidak langsung dapat memahami atau mengingati perkara-perkara penting tentang pelajaran berkenaan.

Murid harus mengenal pasti gaya pembelajaran yang disukai agar murid dapat memberikan fokus yang lebih terhadap apa yang dipelajari.

53

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

ii. Apakah Gaya Pembelajaran? Gaya pembelajaran ialah cara mempelajari sesuatu mengikut kecenderungan individu. Terdapat pelbagai teori dan model gaya pembelajaran. Murid perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran tersebut supaya mereka dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka. Pada asasnya dua model gaya pembelajaran yang dibincangkan di sini:
• •

Gaya VAK (Visual, Auditouri, Kinestetik ) Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn

1.

GAYA VAK Gaya VAK mengandungi tiga aspek, iaitu gaya pembelajaran Visual, Auditori dan Kinestetik 1.1 Gaya Pembelajaran Visual

Murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan dalam buku, di papan hitam atau paparan komputer. Mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan. Murid “visual” tidak memerlukan penerangan lisan seperti murid “auditori” tetapi mereka selalunya dapat belajar melalui pembacaan.

54

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Murid “visual” selalunya menulis nota syarahan dan arahan lisan jika mereka hendak mengingati sesuatu.

1.2 Gaya Pembelajaran Auditori

Murid Auditori belajar dengan mendengar perkataan yang disebut dan juga arahan lisan. Mereka boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau menggerakkan bibir ketika membaca terutama apabila mempelajari sesuatu yang baru. Murid dapat mengukuhkan ingatan dengan mendengar semula rakaman pita audio, mengajar murid lain dan berbincang dengan guru.

1.3 Gaya Pembelajaran Kinestetik

Murid “kinestetik” belajar dengan baik melalui pengalaman dan mengambil bahagian secara fizikal dalam aktiviti bilik darjah.

Mereka dapat mengingati sesuatu dengan baik apabila mencuba terus aktivitimelalui hands-on.

55

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

2. GAYA PEMBELAJARAN DUNN & DUNN Gaya pembelajaran Dunn & Dunn mengandungi beberapa aspek penting yang diperincikan seperti yang berikut:
STIMULUS UNSUR Bunyi CIRI Suka belajar tanpa bising atau dengan bunyi latar belakang seperti muzik. Suka belajar di tempat yang cerah atau di tempat yang kurang cahaya. Suka belajar di tempat yang nyaman atau di tempat yang panas. Suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal seperti berbaring atau duduk di lantai.

Alam Sekitar

Cahaya

Suhu

Pola

Motivasi

Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu diransang oleh guru. Boleh belajar dalam masa yang panjang atau boleh belajar dalam masa yang pendek. Bertanggungjawab untuk belajar atau perlu bimbingan guru. Suka belajar mengikut jadual waktu atau suka belajar sekiranya diberikan lebih masa untuk sesuatu mata pelajaran atau perkara.

Ketabahan

Emosi
Tanggung jawab Struktur

56

Suka belajar dengan rakan sebaya. dengan guru di Pelbagai cara Suka belajar dengan kombinasi beberapa cara di atas. Persepsi Suka belajar dengan benda atau pengalaman maujud atau dengan perkara abstrak. Suka belajar pada waktu yang sesuai atau pada bila-bila masa sahaja.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STIMULUS UNSUR Sendiri Pasangan Rakan sebaya CIRI Suka belajar sendiri. Suka belajar secara berpasangan. Makan Fizikal Waktu Gerakan 57 . Suka belajar sebelahnya. Suka atau tidak suka bergerak semasa belajar. Sosiologi Pasukan Guru Suka belajar dalam kumpulan . Suka atau tidak suka makan dan minum semasa belajar.

Murid ini lebih cenderung memproses maklumat di otak kiri . membuat sintesis.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STIMULUS UNSUR Global atau Analitik CIRI Murid global suka belajar secara menyeluruh. Otak kiri atau Otak kanan Psikologi Impulsif atau Murid yang impulsif bertindak secara Reflektif spontan manakala murid yang reflektif berfikir sebelum bertindak. murid yang lebih cenderung memproses maklumat di otak sebelah kanan suka belajar secara keseluruhan. meminati bahasa dan membuat pengiraan dan analisis. melukis. suka belajar sesuatu bahagian demi bahagian. membuat gerakan dan mencipta sesuatu. 58 . murid analitik suka belajar mengikut urutan dan membuat analisis.

7. Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca apa yang ditulis oleh guru di papan tulis. 1. 59 . Kelas : ………………………………………………………. 4. Jika saya melakukan sesuatu di kelas. 3.. S Setuju 4 Item TP Tidak Pasti 3 TS Tidak Setuju 2 SS (5) S (4) STS Sangat Tidak Setuju 1 TP (3) TS (2) STS (1) Apabila guru memberikan arahan. 8. SOAL SELIDIK GAYA PEMBELAJARAN Soal selidik yang berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai bagi seseorang murid. Arahan : Baca setiap pernyataan dibawah dengan teliti. Lebih banyak yang saya pelajari jika saya belajar dalam kumpulan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 3. 2. Nama : ……………………………………………………. Saya belajar dengan lebih baik jika seseorang memberitahu saya bagaimana melakukan sesuatu. Di dalam kelas. Saya gemar belajar dengan cara melakukan sesuatu di kelas. Saya dapat menyiapkan lebih banyak tugasan jika saya melakukannya bersama dengan murid lain. saya belajar dengan lebih baik. saya dapat memahaminya dengan baik. saya belajar dengan lebih baik apabila bekerjasama dengan murid yang lain. 5. Lengkapkan ruang di bawah memberikan nilai angka bagi setiap pernyataan yang dirasai paling tepat menerangkan perasaan anda berhubung dengan setiap pernyataan itu berdasarkan skala yang berikut: SS Sangat Setuju 5 Bil. 6.

25. Saya berasa seronok melakukan eksperimen di kelas.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 9. Jika saya membina sesuatu. 23. Lebih banyak yang saya pelajari dengan melakukan sesuatu bagi projek kelas. Saya belajar dengan lebih baik dengan membaca daripada mendengar sesuatu. 10. Saya lebih mengingati perkara yang saya dengar dikelas daripada perkara yang saya baca. 20. 17. 18. 21. Saya belajar dengan lebih baik dengan membuat lukisan semasa mempelajari sesuatu. Saya seronok membuat sesuatu untuk projek kelas. Saya belajar dengan lebih baik jika saya mendengar sesuatu perkara. Lebih banyak yang saya pelajari dengan membuat model bagi sesuatu perkara. 60 . Saya lebih memahami sesuatu perkara apabila saya mengambil bahagian dalam main peranan. Saya lebih mengingati sesuatu dengan belajar bersendirian. Saya lebih memahami sesuatu dengan membaca arahan/panduan. saya mengingatnya dengan lebih baik. 11. saya lebih mengingati sesuatu yang saya pelajari dengan lebih baik. 19. 15. Jika saya belajar bersendirian saya belajar dengan lebih baik. 16. Saya belajar dengan lebih baik jika guru menyampaikan penerangan. 12. Saya lebih gemar belajar dengan seseorang. Saya genar membuat tugasan bersama dengan dua atau tiga orang rakan yang lain. 24. Jika saya membaca arahan/panduan. 13. 14. 22.

Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca buku teks daripada mendengar penerangan guru. 1984) Lembaran Permarkahan Kendiri Terdapat lima pernyataan bagi setiap jenis gaya pembelajaran. 27. Saya belajar dengan begitu baik di kelas apabila saya mengambil bahagian dalam aktiviti yang berkaitan. jumlahkan semua skor bagi setiap kelompok gaya pembelajaran dan darab dua jumlah tersebut dan catatkan jumlahnya pada ruang yang betul. Pernyatan di atas dikelompokkan berdasarkan gaya tersebut. 30. Saya suka bekerja bersendirian. 29.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 26. 28. Saya lebih gemar menjalankan sesuatu projek secara bersendirian. Visual Pernyataan 6 10 12 24 29 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kecekatan Tangan Pernyataan 11 14 16 22 25 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Auditori Pernyataan 1 7 9 17 20 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor 61 . Di kelas. (Diubahsuaikan daripada Joy Reid. Setelah anda melengkapkan jadual di atas. saya membuat sesuatu dengan lebih baik apabila saya melakukannya sendiri.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Berkumpulan Pernyataan 3 4 5 21 23 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kinestetik Pernyataan 2 8 16 15 19 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Bersendirian Pernyataan 13 18 27 28 30 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor SKOR Gaya pembelajaran utama Gaya pembelajaran kedua 38-50 25-37 Gaya pembelajaran yang tidak penting 0-24 62 .

Kecekatan Tangan 5. dapat belajar bersendrian dengan membaca buku. dan main peranan. membina model. Pelajar belajar. Auditori 3. Pelajar belajar dengan lebih baik melalui pengalaman. 63 . Murdoch Teacher Center. serta mendapat manfaat daripada mendengar pita audio. Berkumpulan 6. syarahan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Penerangan Tentang Gaya Pembelajaran Utama Gaya Pembelajaran Utama 1. Kombinasi rangsangan seperti aktiviti dan pita audio memudahkan pelajar memahami perkara baru. dan terlibat secara aktif dalam aktiviti. Visual Penerangan Pelajar belajar dengan lebih baik dengan melihat perkataan dalam buku dan papan tulis. Kinestetik 4. 2. Pelajar belajar dengan lebih mudah sekiranya berteman. Pergerakan fizikal dalam kelas membantu pelajar memahami maklumat baru. dapat mengingat maklumat dengan membaca kuat atau dengan menggerak-gerakkan bibir ketika membaca. Pelajar belajar dengan lebih berkesan apabila berpeluang membuat latih amal (hands-on) dengan bahan seperti melakukan eksperimen di makmal. Wichita. manakala gaya pembelajaran yang tidak penting bererti pelajar menghadapi kesulitan belajar melalui gaya tersebut dan harus memberikan tumpuan pada gaya yang lebih membantu pelajar dalam pembelajaran. Kansas). dan stimulasi daripada rakan membantu anda memahami perkara baru. dapat menyiapkan sesuatu tugasan dengan bekerjasama dengan orang lain. lawatan. serta memahami dan mengingat maklumat baru dengan lebih baik apabila bekerja atau melakukan sesuatu bersendirian. dan menyentuh dan menggunakan bahan. (Diubahsuaikan daripada Instrumen Gaya Pembelajaran. tidak memerlukan penerangan lisan yang banyak. dan perbincangan kelas. mengingati maklumat apabila bekerja dengan rakan pelajar yang lain. Pelajar belajar daripada perkataan yang diujarkan. berfikir. dan perlu mencatat penerangan atau arahan lisan yang disampaikan sekiranya ingin mengingati sesuatu maklumat. Bersendirian Gaya pembelajaran minor menunjukkan bahawa pelajar masih dapat belajar dengan baik melalui gaya pembelajaran tersebut.

Persediaan Peperiksaan .

Kemahiran belajar cara belajar membantu murid beranggapan positif terhadap peperiksaan dan seterusnya menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin. setiap murid mengharapkan keputusan yang baik dalam peperiksaan. Setelah belajar bersungguh-sungguh. Menghadapi sesuatu peperiksaan memang berat dan masalah yang berkaitan dengannya memang banyak.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Kebiasaannya peperiksaan tidak digemari murid. MENGECEWAKAN MENDUKACITAKAN MENDEBARKAN Peperiksaan memberikan pelbagai pengalaman kepada murid seperti MENGGEMBIRAKAN MENAKUTKAN MERISAUKAN 67 .

Mengajar murid teknik belajar yang betul. Menggalakkan murid agar sentiasa berminat dengan kerja sekolah.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR GURU BOLEH: Memotivasikan murid agar tekun belajar. 68 . Membantu murid untuk memberikan tumpuan pada pelajaran. Mengajar murid cara mengulang kaji dan mengambil nota yang betul.

♦ Tidur secukupnya pada malam sebelum hari peperiksaan ♦ Hadapi peperiksaan dengan perasaan yakin diri ♦ Elakkan menduduki peperiksaan dengan perut yang kosong.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR MURID PERLU : ♦ Sentiasa bersedia dan membuat ulang kaji untuk mengekalkan ingatan jangka panjang. 69 . Makan makanan yang berzat dan seimbang.

♦ Berdoa dan tenangkan diri sebentar sebelum memulakan peperiksaan. pensel. pemadam. Bawalah peralatan yang diperlukan seperti pen. jam tangan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ♦ Datang awal dengan persiapan yang secukupnya. ♦ Jangan sesekali cuba membuat ulang kaji pada saat-saat akhir. pembaris dan lain-lain. Ingatkan diri bahawa anda telah bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan dengan baik. 70 .

Luangkan sedikit masa untuk membaca soalan-soalan secara mendalam. .Putuskan tempoh masa diperlukan untuk menjawab setiap soalan. .Catatkan idea-idea yang timbul yang boleh digunakan sebagai jawapan.Ketika membaca soalan. Ubah sedikit posisi duduk supaya anda berasa selesa. tandakan kata-kata kunci. . . 71 .Jawab soalan yang mudah dahulu. Membaca arahan dan soalan terlebih dahulu .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Jangan gementar dan panik.

Jika ada pilihan. fikirkan dahulu jawapannya sebelum anda menulis . 72 .Berikan contoh tertentu. . .abaikan jawapan yang anda tahu salah. . Ketika menjawab soalan aneka pilihan: .Gunakan perenggan pertama sebagai gambaran keseluruhan. hindari soalan susah yang anda tidak pasti jawapannya serta diperuntukkan jumlah markah yang sedikit. Ketika menjawab soalan berbentuk karangan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Strategi menjawab soalan . .Perlihatkan pertautan antara perenggan. . .buat pilihan kepada baki jawapan sedia ada.Gunakan perenggan berikutnya untuk membincangkan isi-isi penting secara mendalam. Catatkan idea.Jawab soalan mudah yang anda ketahui jawapannya dan diikuti dengan soalan yang susah.Buat kerangka jawapan.

Periksa semula jawapan anda. . 73 .Hindari perasaan ingin segera meninggalkan dewan atau kelas setelah anda menjawab semua soalan peperiksaan atau ujian. Selepas peperiksaan : Kenal pasti kelemahan dan baiki cara pembelajaran Ini dapat menajamkan minda anda dan mendapat ilmu pengetahuan yang baru.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sisihkan 10 peratus masa yang diperuntukkan untuk memeriksa jawapan anda .

Contoh Rancangan Pelajaran .

utama dan isi penting tentang pelbagai bahan yang didengar.2 1. Murid membaca teks yang diedarkan dan mengesan perkataan sukar serta merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan mengikut konteks. (kemahiran mencatat isi) 5. bertolak ansur dan patriotisme : . Guru mengemukakan soalan sebelum memperdengarkan rakaman audio laporan sukan dan mencatat isi penting kepada murid.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Contoh Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Masa Tajuk Bidang : : : : 4 80 Minit Berita / Laporan Sukan Maklumat Dan Interpersonal Hasil pembelajaran: 7. Memahami dan menyatakan maksud perkataan berdasarkan konteks. dibaca dan ditonton. 4. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Murid menjalankan main peranan sebagai pemain badminton negara dan wartawan.4 Kemahiran bahasa Sistem bahasa Peraturan Sosiobudaya Kemahiran bernilai tambah Langkah pengajaran dan pembelajaran: 1. Murid menyenaraikan isi penting dan membandingkan jawapan dengan senarai isi yang disediakan oleh guru. Murid mengulas tentang teknik penyoalan dan kata yang digunakan dalam temu bual. idea. Murid menulis semula perbualan yang diikuti dalam bentuk dialog. (kemahiran merujuk) 8. Guru membuat ulasan dan rumusan. : Mendengar. (metakognisi) 3. Murid mendengar rakaman audio muzik montaj rancangan sukan TV. Murid mendengar rakaman audio temu bual dengan seorang ahli sukan terkenal dan menyenaraikan isi penting. lagu tema yang didengar.Kajian Masa Depan 7. membaca dan menulis : Kosa kata : bekerjasama.(kemahiran mengenal isi penting) 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. 77 . dan bersoal jawab tentang irama. membuat nota ringkas dan metakognisi) . 6. Guru mengedarkan teks temu bual dan menerangkan cara mengesan isi penting dalam teks tersebut . Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kandungan dan format laporan sukan yang didengar. 9.Belajar Cara Belajar (merujuk kamus. (set induksi) 2.

Examples: I write to my brother once a week. Provide 10 sentences in a worksheet. (Worksheet 1) Students try and work our for themselves the similarities and differences in sentences. 2. students should be able to: (a) understand subject-verb agreement rules. = singular verb (verb + -s or -es) = plural verb (verb -s) = plural verb (verb -s) Teacher explains the ‘rules’ relating to subject-verb agreement. 6. Students are provided with a worksheet of 10 – 15 sentences ( worksheet 2). (b) identify errors in subject-verb agreement exercises. LHTL Strategies: Learning grammar rules by Identifying patterns and errors in language use. Students identify the errors and correct them. 78 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Lesson Plan for English Topic : Target Group : Proficiency : Lesson: : Sports Form 2 Beginner to Intermediate Lesson 3 in the week Objectives: By the end of the lesson. Students fill in the tables in the worksheet. Procedure: 1. She sleeps in the afternoon. They jog every evening. 5. Singular subject Plural subject I / You 3. Students are provided with another worksheet (worksheet 3) with sentences that contain errors in subject-verb agreement. 4.

6. Ali drinks a glass of orange juice before a game. The hockey stick cost him RM 90. Azmi and Ah Kow play hockey every evening. SUBJECT VERB kicks the ball. Well done! a) b) c) In small groups. We need another player for our team. 8. 7. My sister scores a goal. Use the sentences above and complete the table. They train every evening. He wears shin guards to protect his shins. 3. He plays tennis every afternoon. white shorts. My friends and I jog every evening. 5. 4. and red stockings. Are there any similarities in the way these sentences are formed? Try to write a rule to explain the common structure in these sentences: Write a few sentences using this ‘rule’. He hurt his foot while kicking the ball. 3. The boy 79 . 7. discuss the structure of the sentences above. 9. My brother plays football once a week. 6. 4. Mei Mei scores a goal. 5. WORKSHEET 2 1. 1. She hit the ball hard.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR WORKSHEET 1 Building Language Awareness LOOKING FOR LANGUAGE RULES Look at the sentences below. They take swimming lessons once a week.00. SINGULAR PLURAL 1. The boy kicks the ball. 2. 2. He wears a black jersey.

Lalita’s grandparents lives on a farm We gets starch from tapioca. 4. 9. 3. Mrs. Firemen rescues people in a fire. 80 . Encik Mohamed burn the padi stalks. The boys is always doing things together. 10. Rohani and Rohana is twins.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR WORKSHEET 3 Identify and correct the errors in these sentences. 2. 7. 6. 5. 8. Dadah bring danger to our lives These is the eyes and this are the nose. 1. Tan teach in a secondary school. Mariam grow a lot of flowers.

142 sebagai 7 penghampiran kepada π 4. 81 . Mengira lilitan suatu bulatan. kertas mahjung. benang. Nilai-nilai yang didapati dicatatkan ke dalam jadual Murid mencari nisbah lilitan kepada diameter bagi setiap ukuran yang telah dicatat. Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Bahan Hasil Pembelajaran : : : : : Matematik 2 Bulatan Bekas berbentuk silinder berbagai saiz. Mengukur lilitan dengan menggunakan benang. Di akhir sesi pembentangan. lilitan kepada Aktiviti 1 (Berkumpulan) 1 2 3 Murid mengukur lilitan dan diameter beberapa bekas (sekurang-kurangnya 5. Menganggarkan nilai π dengan mencari nisbah diameter bagi beberapa bulatan. 2. 22 3. Mengira diameter dan jejari apabila diberikan lilitan bulatan. apabila diberikan diameter dan jejari 5. guru perlu memprkukuhkan konsep π dengan menerangkan bahawa nisbah lilitan kepada diameter sebenarnya adalah ‘sama’ bagi sebarang bulatan. 5 π πd l=2 π j 6 Terbitkan juga rumus l = 7 Berikan beberapa contoh yang berkaitan. pembaris. Nilai tersebut dinamakan Lilitan = Diameter 4 π . Murid membentangkan dapatan mereka kepada kelas dengan menerangkan secara terperinci proses yang telah diambil dan juga kesimpulan yang telah mereka buat tentang nisbah litlitan kepada diameter.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR MATEMATIK Contoh 1: Berpandukan gaya pembelajaran kinestetik. Mereka digalakkan menggunakan kalkulator. Menyatakan atau 3. 1.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Contoh 2: Berpandukan gaya pembelajaran Visual Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : Matematik 2 Persamaan Linear 1. 3. 5. 2. Membentuk rumus berasaskan data yang diberikan atau data yang diperoleh daripada aktiviti. Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. 82 . Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi tertentu yang diberikan adalah suatu pembolehubah atau pemalar. Murid diminta membincangkan lembaran berikut dalam kumpulan kecil. Menyatakan nilai-nilai yang mungkin pembolehubah dalan keadaan tertentu. Menentukan pembolehubah dalam situasi yang diberikan dan mewakilkannya dengan huruf abjad yang sesuai. bagi 4.

Sekiranya anak benih itu membesar dengan kadar yang sama pada setiap hari. Berikan alasan anda kenapa rumus yang dibentuk itu tidak lagi tepat digunakan untuk menentukan ketinggian pokok tersebut selepas tempoh yang tertentu.2 cm Hari 4 6. Gunakan rumus anda untuk mencari ketinggian anak benih tersebut selepas 7 hari. 83 . 2.6 cm 1. 6.4 cm Hari 2 3. 3.8 cm Hari 3 5.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Biji benih yang anda semai sudah bercambah. 4. Setiap hari anda ukur anak semai itu dan mendapati ketinggiannya adalah seperti berikut : Hari 1 2.4 cm. 5. berapakah ketinggian yang akan dicapai setelah 4 hari ? Berapakah ketinggiannya selepas 5 dan 6 hari ? Bentukkan satu rumus yang mengaitkan ketinggian anak benih dengan bilangan hari selepas ketinggian anak benih itu mula diukur. Gunakan rumus anda untuk mencari bilangan hari yang diambil untuk anak benih itu mencapai ketinggian 32 cm. Hari pertama anda ukur tinggi anak semai tersebut ialah 2.

C. Surrey: The Macmillan Press Ltd.. 1986. CA: Corwin Press Rowe. 736-741 84 . 1994. 1991. R..MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Bibliografi Ab. 1989. Teknologi Sistem Pengajaran. Belajar Cara Belajar. Mary Budd. P. Journal of Teacher Education.E.. Wait Time: Slowing down may be a way of speeding up. Doreen S.. Rahim Selamat. New York: John Wiley & Sons Fogarty. Thousand Oaks. R. 1982. Listening:The forgotten skill. Washington.. 1989. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Ab. Rahim Selamat. 1995. How To Teach For Metacognitive Reflection. How to Ask the Right Questions. Geddes. M.: National Science Teachers Association Burley-Allen. Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti Blosser. Keys To Communication: A Handbook for School Success. 1995. D. Victoria: Hawker Brownlow Education Freeman. 37. Mastering Study Skills.

Sharifah Maimunah bt Syed Zin Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Pengerusi : Dr.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Panel Penulis Penasihat : Dr. Noor Pn Noraziah bt Ahmad Ghazali Pn. Rohani bt Abd Hamid Timbalan Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum : Cik S. M. Ibrahim bin Sakimin Cik Norkiahanum bt Mohd. Hj. Govindan Tn. Khiruddin bin Ahmad Ahli 85 . Sivagnanachelvi (Ketua) En. Rozita bt. Mat Zain En.