Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2001

Cetakan Pertama 2001 © Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Persiaran Duta off Jalan Duta, 50604 Kuala Lumpur.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Belajar Cara Belajar / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bibliografi: ms. 83 ISBN 983-2340-36-5 1. Study skills. I. Judul. 371.30281

i

KATA PENGANTAR
Pelaksanaan kurikulum sekolah yang disemak semula memberi penekanan atas strategi pembelajaran yang berkesan sesuai dengan kehendak pendidikan masa kini dan masa depan.

Sebagai usaha untuk membantu guru memahami dan mengamalkan strategi tersebut, Pusat Perkembangan Kurikuljum (PPK) telah menghasilkan pelbagai bahan sokongan kurikulum yang terdiri daripada beberapa modul pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan buku penerangan am tentang pengurusan dan pelaksanaan kurikulum.

Modul (P&P) boleh membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di samping mewujudkan suasana bilik darjah yang menggembirakan. Buku penerangan am bertujuan untuk menjadi panduan kepada pengurus dan pelaksana kurikulum dalam usaha mereka untuk melaksanakan kurikulum dengan lebih berkesan.

PPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan penyediaan modul-modul serta buku penerangan am ini. Semoga bahan sokongan berkenaan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

ii

6. Pengenalan Objektif Modul Rasional Belajar Cara Belajar Apakah Belajar Cara Belajar Peranan Guru dan Murid Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran 1 2 3 5 6 11 25 39 51 67 77 84 85 10. 4. 2. 7. Panel Penulis iii . 9. Bibliografi 13. 8. Persediaan Peperiksaan 11. Contoh Rancangan Pelajaran 12. 3. 5.Isi Kandungan Muka Surat 1.

Objektif Modul . Justeru.Rasional Belajar Cara Belajar .Apakah Belajar Cara Belajar . Modul ini dibina untuk membantu guru memahami kemahiran belajar dan seterusnya mengaplikasikannya ke dalam pengajaran dan pembelajaran. pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah perlu mengambil kira kebolehan dan minat murid yang pelbagai dan guru harus memberikan penekanan pada teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid mereka.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PENGENALAN Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumur hidup. Dengan kemahiran ini juga. Kemahiran ini perlu dikembangkan kepada semua murid supaya mereka peka dengan teknik-teknik pembelajaran yang berkesan.Peranan Guru.Objektif Belajar Cara Belajar . Modul ini meliputi perkara yang berikut: • Pengenalan . murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mereka dan seterusnya mereka boleh mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki sesuatu kelemahan. Peranan Murid • • • • • • Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran Persediaan Peperiksaan Contoh Rancangan Pelajaran 1 .

OBJEKTIF MODUL Selepas membaca Modul Belajar Cara Belajar (BCB). 5.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 1. Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran yang sesuai untuk murid. objektif modul ini adalah untuk: 1. 3. 2 . Ke arah ini. diharapkan guru mendapati beberapa idea untuk menjalankan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran (p & p) di bilik darjah yang menyerapkan BCB. Menjelaskan konsep belajar cara belajar kepada guru. 6. 2. Menyediakan contoh rancangan p & p untuk guru. Membantu guru melatih guru lain menjalankan p & p berdasarkan Belajar Cara Belajar. 4. Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran murid. Membantu guru mengaplikasikan kemahiran belajar cara belajar dalam p&p.

• - Murid perlu bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. 3 . Pengetahuan dan maklumat yang diterima di kelas juga terhad. • • Murid perlu meningkatkan keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 2. Murid perlu belajar untuk memperoleh maklumat tambahan di luar waktu persekolahan. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR Belajar Cara Belajar diperkenalkan kerana beberapa sebab : • • Masa di bilik darjah terhad. • Kemahiran Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk menyemai kemahiran belajar seumur hidup di kalangan murid.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 3. rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran. Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri. Membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR Objektif Belajar Cara Belajar adalah seperti yang berikut: Menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri tanpa guru. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan & kemahiran ke situasi lain. sama ada dalam mata pelajaran lain dan pergaulan. 4 .

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR Pengertian Belajar Cara Belajar Belajar Cara Belajar ialah proses untuk memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru. 5 .

6 . Menilai secara formatif & sumatif dan merekod pencapaian murid. PERANAN GURU DAN MURID DALAM BELAJAR CARA BELAJAR a) Peranan Guru Menentukan objektif pembelajaran. Berbincang dengan murid. Memilih bahan p&p yang sesuai. Menyediakan pelbagai teknik dan aktiviti untuk menjalankan p&p. Menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran murid. Mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 5.

Berbincang dengan rakan sebaya dan guru tentang tugasan. Melaporkan kemajuan pencapaian. Berbincang dengan guru sama ada matlamat yang ditetapkan mampu dicapai atau tidak. Menetapkan matlamat & diharapkan dapat menjayakannya. Melaksanakan perancangan. 7 . Memberikan ganjaran atas kejayaan diri.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR b) Peranan Murid Mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran. Merancang pembelajaran secara terperinci. penguasaan kosa kata. kerja projek. Membuat refleksi dan menilai pencapaian. Menilai keupayaan diri untuk belajar dan mengambil tindakan seterusnya.

Kemahiran Belajar .

Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran seperti: Mendengar dengan berkesan Membaca • Luncuran (Skimming) • Imbasan (Scanning) • Intensif • Laju Mencatat Nota Menulis • Laporan • Cepat Mengingat 11 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan.

Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi mental kerana kemahiran ini melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar. Kemahiran mendengar melibatkan: Apa yang didengar puisi Pelbagai teks seperti arahan muzik ucapan lakonan lagu pengumuman berita syarahan • Mengapa mendengar • Untuk mendapatkan maklumat.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR a. fakta. pengetahuan Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik Untuk mengetahui perkembangan semasa Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu • • 12 . data. Kemahiran Mendengar Dengan Cekap Kemahiran mendengar ialah sebahagian daripada proses komunikasi antara manusia.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sesiapa sahaja yang: Siapa yang didengar • Memberikan maklumat Memberikan penjelasan membuat pertanyaan memberikan pendapat • • • Bagaimana mendengar dengan berkesan • Dengan teliti dan penuh perhatian Dalam suasana yang tenang dan selesa • Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar • Motivasikan diri untuk memberikan sepenuh tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu Memandang ke arah guru Menumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan. ditunjuk dan ditulis • • 13 .

Skimming (Luncuran) Skimming ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas mengenai sesuatu bahan atau maklumat. Biasanya terdapat empat jenis gaya bacaan. Kemahiran Membaca . pengetahuan. Kemahiran membaca ialah penting untuk mendapatkan maklumat. Imbasan (Scanning) Imbasan ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam daripada skimming. Membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca. Bagaimana membuat imbasan: v v v Membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam Membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan konsep yang dinyatakan Memberikan perhatian kepada rajah dan grafik yang ada 14 . dan fakta mengenai sesuatu perkara. pendahuluan dan rumusan bahan atau dokumen v membaca dengan menggunakan pergerakan mata yang cepat v memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang dibaca ii.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR b. Tujuannya adalah untuk : v mendapatkan maklumat tertentu sebagai jawapan kepada sesuatu persoalan. iaitu: i. Tujuannya untuk mendapatkan: v maklumat ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen v pandangan umum mengenai dokumen dengan segera Bagaimanakah membuat skimming: v membaca tajuk.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iii. Bacaan Intensif memerlukan: v v v tumpuan ketekunan masa yang lebih panjang untuk mendapat makna Tujuannya adalah untuk : v mendapatkan semua maklumat dengan mendalam dan catatan perlu dibuat untuk mengumpulkan maklumat tersebut. Bacaan Laju Memerlukan: v v kebolehan laju membaca kefahaman serentak membaca Tujuannya adalah untuk : v menggunakan masa terhad dengan lebih produktif v menjimatkan masa v memperoleh maklumat tambahan pada kadar yang cepat 15 . Bacaan Intensif Bacaan Intensif ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat terperinci. iv.

Mengingat sebanyak mungkin maklumat yang dibaca: mengingat isi yang senang dahulu daripada isi yang sukar membaca laju diikuti dengan catatan nota kerana catatan nota memaksa pembaca berfikir • berfikir dengan cergas untuk memahami dan mengingat isi utama bahan yang dibaca. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada bentuk grafik seperti: • Graf • Jadual • Gambar rajah v. 16 .. • Sebaliknya… • Contohnya…. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada perkataan atau rangkai kata awalan ayat seperti: • Pertama…. • • vi. Ketiga…. • Dengan itu …. Menumpukan perhatian pada pemikiran atau idea utama. • Selanjutnya…. Mengaplikasikan atau mengaitkan bacaan dengan pengalaman pembaca. c. iv.2. Pembaca laju boleh mengesan penjelasan isi utama dengan melihat tandatanda perbezaan seperti: • tulisan condong • tulisan bergaris • tulisan tebal • fakta yang bersiri atau bernombor (1.3. …) iii. Ini boleh dibuat dengan: • membaca cepat seluruh buku • membaca cepat senarai bab • membaca cepat semua bahagian • membaca cepat semua perenggan ii.Kedua….MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Tip Bacaan Laju (Speed Reading) Bagaimanakah membaca laju i. b. …) • fakta yang bersiri abjad (a..

maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca. membaca buku atau bahan lain. Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti semasa kuliah. dilihat atau didengar. • • 17 . temuduga. • Mengapakah perlu mencatat nota ? • Mencatat isi utama penting sebagai rujukan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. Kemahiran Mencatat Nota • Mencatat nota ialah aktiviti merekod fakta. Daripada isi penting boleh dikembangkan kepada fakta asas. penerangan. ceramah. Catatan nota dikumpulkan untuk keperluan rujukan tambahan masa depan.

dan sebagainya. garisan. Maklumat tersebut dipilih atau ditafsirkan sebelum dicatat.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Ciri nota yang baik • • • • • Mengandungi rangka kasar sahaja. Catatan terang dan mudah dibaca. • • • • Bagaimanakah mencatat catatan • Berikan perhatian pada maklumat yang didengar. Catatan nota boleh dibuat dalam bentuk grafik seperti anak panah. Ada lakaran dan grafik yang menyokong teks. dibaca dan dilihat. bulatan. 18 • • • • . Terdiri daripada idea utama. Baca dan susun semula catatan. Catatan di sebelah kiri dan kanan NOTA sebagai nota dan maklumat tambahan. simbol (contoh: sama dengan =) dan singkatan perkataan (contoh:yang = yg. Hanya fakta baru sahaja yang dicatatkan kerana ini merupakan pembelajaran baru. Nota disemak semula supaya tidak tertinggal idea penting. Dicatat dalam buku atau kertas catatan yang khas. Menggunakan kata kunci. Tanda bulatan dan garisan dibuat pada isi penting. dengan = dgn).

graf. Menulis Laporan Panduan umum untuk menyediakan laporan adalah seperti yang berikut: • • Memiilih topik sekiranya topik tidak diberikan Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber Meneliti dan memilih maklumat yang relevan dengan topik Membuat nota Menyediakan kerangka laporan Menulis draf pertama dan mengenal pasti sumber yang dipetik Melengkapkan laporan dengan jadual. dan bahan grafik yang lain yang sesuai Menyemak draf Membuat pemurniaan dan menulis draf kedua Menerbitkan laporan • • • • • • • • 19 . Kemahiran Menulis i.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR d.

Menjimatkan masa. Oleh itu. q Murid boleh mengingat kembali fakta atau maklumat dengan cepat. Kemahiran Menulis Cepat Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. Mengapakah perlu menulis cepat? cepat? q Banyak maklumat yang boleh dicatat. • Kandungannya difahami. q q Apakah praprasyarat menulis cepat ? q Murid mempunyai banyak maklumat atau fakta dalam ingatannya semasa menjawab soalan peperiksaan. q 20 . Dalam peperiksaan masa terhad tetapi memerlukan banyak isi jawapan yang boleh ditulis. Murid menyediakan alat tulis yang sesuai seperti pen yang sempurna dan pensel yang tajam. menulis cepat memerlukan unsur: • Kelajuan menulis • Tulisan yang boleh dibaca.

• Jenis Ingatan • Ingatan jangka pendek sahaja. maklumat tersimpan sebentar • maklumat yang kekal dalam 21 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Latihan untuk menulis cepat • • • • • Pilih satu topik untuk dikarang. e. Ingatan jangka panjang ingatan. Ulang latihan dengan mempercepat masa menulis. Tulis karangan itu dalam masa yang ditentukan. Kemahiran Mengingat • Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik. Minta rakan membaca karangan dan memberikan maklum balas dari segi tulisan dan isi karangan. Peruntukkan masa untuk mengarang topik. Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa lama.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Proses Ingatan Proses ingatan terbahagi kepada tiga langkah.terutama nombor – contoh: nombor telefon: 795 88 345 Mengulang Melatih tubi 22 .cawan Melakar grafik dan ilustrasi .peta.contoh: MAGERAN (Majlis Gerakan Negara) Membuat rantaian atau berlawan contoh: piring . iaitu: Mendaftar maklumat hingga boleh dikekalkan dalam ingantan (encoding ) Menyimpan maklumat Mengingat kembali maklumat (decoding) Cara Mengingat • • • • • • • • • • • • Mereka cerita Mencipta irama atau lagu Membuat catatan Membuat lakonan Membuat senarai semak Mencipta akronim – contoh: HKL (Hospital Kuala Lumpur) Mencipta akrostik . graf dan peta minda Mengingat secara kumpulan .

Kemahiran Maklumat .

25 . membuat rujukan. butiran. mengenal maklumat dalam buku. direktori dan ensiklopedia ialah sebahagian daripada kemahiran maklumat yang perlu dikuasai oleh murid.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN MAKLUMAT Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan ialah suatu aspek kemahiran belajar cara belajar yang penting. ii. data. Definisi Kemahiran Maklumat Keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat mencari dan mengumpulkan. Mengenal pasti sumber pembelajaran. fakta. maklumat atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang. mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu. keterangan. i. dan cara merujuk kamus. Definisi Maklumat Maklumat ialah pengetahuan. cara mendapatkan maklumat daripada temu ramah.

Buku Panduan /Manual 22. lutsinar. tenaga. Bahan audiovisual (contohnya: piring hitam. mikrofis.Atlas 12. Paten 5. harga dan cara penggunaan bahan tersebut. Walau bagaimanapun.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iii. • • • Setiap sumber maklumat yang dinyatakan mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai akibat sifat fizikal. kamus. Pangkalan Data Dalam Talian 23. Direktori 20. Buku Tahunan 14.Standard/Piawaian 6. pita video.Gazetiar 13. rakan) Bahan bercetak (contohnya: akhbar.Jurnal .Katalog Perdagangan 8. abstrak dan buku teks). dan cakera laser). Ulasan/Resensi 19. CD-ROM 26 . Internet 24. atlas. guru. Abstrak 17. Sumber berasaskan komputer (contohnya: disket. Indeks 16. iv. buku tahunan.Tesis/Disertasi 7. faktor penentu ialah kuantiti dan kualiti maklumat yang terkandung dalam sesuatu sumber. 2. buku.Laporan 3. direktori.Kamus 10. filem.Tesaurus 11. Biografi 21. Bibliografi 18. jurnal. Mengenal Pasti Sumber Pembelajaran Maklumat boleh didapati melalui sesuatu yang didengar. slaid. Almanak 15. indeks. Jenis Sumber/Bahan 1. CD ROM. dan Internet).Kertas Kerja 4. pakar bidang.Ensiklopedia 9. Terdapat pelbagai sumber yang dapat memberikan maklumat iaitu: • Sumber yang berasaskan manusia (Contohnya: ibu bapa. almanak. ensiklopedia. buku bibliografi. dibaca dan ditonton. radio. majalah. buku panduan. kaset video.

• Kumpulkan buktii alasan dan butiran yang dapat menyokong pandangan/hujah. • Pastikan sumber sama ada sumber primer atau sekunder. baca. • Mentafsir maklumat visual seperti graf. dan sesuai dengan tugasan. Mengenal Pasti Masalah Dan Maklumat Yang Diperlukan • • • • • • • Memahami tugasan Menggunakan pelbagai sumber rujukan Membaca (secara imbasan dan luncuran) pelbagai maklumat Membina soalan asas Menentukan maklumat yang diperlukan Mengenal pasti skop sumber Membuat sumbang saran untuk mentafsir dan mentafsir semula masalah vi. • Pilih bahan. • Menilai sumber maklumat dan laman web untuk mendapatkan yang tepat. boleh dipercayai. 27 . peta dan carta.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR v. diperakui. Menilai Dan Mengumpulkan Maklumat • Gunakan teknik imbasan dan luncuran. dengar dan tonton.

v Tentukan maklumat yang diperlukan. v Buat temu janji dengan tokoh (tarikh. masa dan tempat). Kemahiran Menemu Ramah Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah individu tertentu seperti tokoh. v Sediakan alat perakam. kamera dan sebagainya mengikut keperluan. bidang pekerjaan dan sebagainya). 28 . pakar dalam bidang berkenaan. orang kenamaan atau orang yang terlibat secara langsung dalam sesuatu peristiwa. v Kenal pasti tokoh atau orang yang hendak ditemu ramah. v Sediakan dan susun soalan untuk mencungkil maklumat yang dikehendaki.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR vii. v Selidik kesesuaian tokoh tersebut dengan maklumat yang dikehendaki (latar belakang tokoh.

lampiran dan senarai rujukan. 29 . v Lengkapkan persembahan dengan mendapatkan maklumat tambahan daripada sumber lain atau hubungi orang yang ditemu ramah semula. v Rangka persembahan maklumat dan tulis draf pertama. v Lengkapkan persembahan dengan bahan grafik. ubah suai soalan jika perlu. v Bersikap ramah dan menunjukkan minat ketika tokoh bercerita atau menyampaikan maklumat. v Dapatkan bahan tambahan daripada tokoh (gambar foto dan lain-lain). v Adakan hubungan mata dan mendengar dengan penuh perhatian. v Beradab dan gunakan bahasa yang santun (memperkenalkan diri.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR v Tepati janji temu. dan mengucapkan terima kasih). v Teliti semula maklumat yang dicatat dan dirakamkan. gambar. v Gunakan alat perakam dan catat butiran dalam buku catatan. v Kemukakan soalan yang telah disediakan. menyatakan tujuan. menggunakan gelaran dan ganti nama diri yang betul.

Oleh itu.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR viii. Kaedah Mengesan Maklumat & Merujuk Bahan di Pusat Sumber Perpustakaan dengan menggunakan kad katalog dengan alat baca mikrofis yang berasaskan sistem pengelasan yang tertentu misalnya Library of Congress atau Sistem Perpuluhan Dewey dengan komputer OPAC. kita perlu mengetahui cara mengesan maklumat dengan cekap tanpa perlu mengingat semuanya. terlalu banyak maklumat yang perlu diingati. Kemahiran Membuat Rujukan Dalam era ledakan maklumat. Menggunakan Laci Kad Katalog • • • Ada tiga jenis laci kad katalog laci kad pengarang kad perkara kad judul Anda boleh menggunakan satu daripada laci tersebut berdasarkan maklumat yang anda ada seperti maklumat pengarang. perkara atau / dan judul. Anda boleh menggunakan mana-mana laci yang anda ada maklumatnya. 30 .

Ali Virginia M. kulit belakang. halaman judul. Hooker Pada halaman judul terdapat maklumat tentang judul buku. pusat sumber sekolah menggunakan Sistem Perpuluhan Dewey. halaman kandungan. Penterjamahan oleh A.Mohd. terdapat sepuluh kelas maklumat iaitu: 000-099 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900-999 Karya Am Falsafah Agama Sains Kemasyarakatan Bahasa Sains Tulen Teknologi Kesenian dan Hiburan Kesusasteraan Geografi. Hooker 31 . nama pengarang sepenuhnya.M. Berdasarkan sistem ini. Sejarah dan Biografi ix. indeks. nama penyunting (jika ada) dan nama penerbit.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Pada amnya. judul kecil. Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan. Pada kulit hadapan tertera tajuk buku dan nama pengarang. Sejarah Melayu-Islam Virginia M. bibliografi dan daftar kata/glosari menawarkan maklumat yang tertentu.

perincian tajuk dan halaman yang selaras dengan tajuk. nama tajuk. 32 . alamat penerbit dan maklumat pengkatalogan iaitu nombor kad katalog. Untuk mengingati guru-guruku. konsonan bunyi-bunyi bahasa penggalan. Mohd. penerbit dan tahun terbitan disusun mengikut urutan abjad. klausa satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek & satu predikat. Asraf Wahab 1979. Dalamnya terkandung senarai pengarang. Hooker Terjemahan: A..C. ISBN 983-622-2123-9 Cetakan Pertama 1991 Karya –V..M. Dalamnya terkandung nama bab.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Pada bahagian halaman verso (belakang halaman judul) terdapat maklumat hak cipta. catatan tentang halangan menyalin semula. Penerbitan: DBP Dicetak oleh DBP Bertentangan dengan halaman ini kadangkala disertakan pengenalan atau kata aluan. Sesetengah buku memperuntukkan ruangan daftar kata atau glosari yang mengandungi keterangan atau makna tentang istilah dan singkatan yang digunakan dalam buku tersebut. Studies in Malay. Kandungan Pengenalan 1 Masa Lalu dan Kini 3 Dua Versi Teks 5 Bibliografi Bibliografi terdapat selepas tajuk akhir sesebuah buku atau pada akhir bagi setiap bab. 1956. London: Luzac. “Rumusan Pola-pola Ayat Inti”. Brown C. tahun penerbitan. DBP 1979. tahun hak cipta. tajuk buku/majalah/jurnal.M. Jadual kandungan ialah bahagian yang penting dalam buku. tempat terbitan.

. 53 Sejarah Bugis. 91 Pada kulit belakang kadangkala diberikan maklumat tentang isi buku misalnya sinopsis cerita dan biodata pengarang. 111 Salehah. Sinopsis Cerita ………………………… ………………………… ………………………… ………………………. 69 Universiti Riau. 6 Universiti Malaya.13 Universiti Leiden. 28. Biodata: ………………………… ………………………… ………………………… ……………………. Pada senarai perkara atau pengarang disertakan nombor halaman yang memperincikan maklumat tersebut.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sebelum kulit belakang terdapat ruangan indeks sama ada indeks perkara atau indeks pengarang yang disusun mengikut urutan abjad. 33 . 39 Sayid Umar. 32-4. Saka. 39-40.

• • • Mengesan Maklumat daripada Ensiklopedia Perhatikan barisan ensiklopedia di rak khas dan lihat tulang belakang setiap jilid. Setiap edisi ensiklopedia biasanya dibahagikan kepada beberapa jilid yang berurutan. TEMPAT. Kemahiran Merujuk Ensiklopedia • Ensiklopedia ialah bahan (berbentuk buku dan CD ROM) yang mengandungi maklumat bagi semua bidang ilmu pengetahuan. . sejarah. TOKOH. dan KEJADIAN dicap dengan huruf besar diikuti keterangan tentang perkataan tersebut. Ada ensiklopedia mempunyai jilid maklumat umum atau kasar yang disebut makro. Jilid yang menerangkan secara terperinci disebut jilid mikro.Contoh ensiklopedia am: Oldham’s Encyclopedia Illustrated (ensiklopedia am kanak-kanak) dan Oxford Junior Encyclopedia. Kata utama seperti SUNGAI.Contoh ensiklopedia khas: Encyclopedia of Animals dan Encyclopedia of Art. 34 . perangkaan dan bibliografi yang disusun mengikut urutan abjad. .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR x. Ensiklopedia terbahagi kepada dua jenis iaitu am dan khas. Maklumat ini termasuklah definisi. Pilih jilid yang mengandungi perkataan atau huruf yang pertama yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikesan. keterangan.

Everything went well. silabikasi. cari perkataannya. pada sudut atas kanan tertulis kata terakhir bagi halaman tersebut. Setelah mendapat halaman tersebut. fabulous fast Pada sudut atas kiri setiap halaman dalam kamus tertulis kata pertama. asal usul. penggunaan dan kedudukan semasa sesuatu perkataan yang disusun mengikut urutan abjad. Kemahiran Merujuk Kamus Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan maklumat tentang perkataan dalam satu atau lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau makna. Buka terus halaman yang bermula dengan huruf pertama kata yang ingin dicari maknanya. Terdapat dua jenis kamus iaitu: • Kamus umum • Kamus khas atau kamus istilah Mengesan Maklumat Daripada Kamus Perkataan atau kata masukan disusun mengikut abjad. sebutan. perkataan Fabulous keterangan makna perkataan fabulous – wonderful. a fabulous day It was a fabulous week.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR xi. ejaan. contoh frasa contoh ayat 35 .

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR xii. Sebagai contoh. 5.yahoo.com) (http://www. Infoseek Alta Vista Yahoo Google Lycos Cari (http://www. com) (http://www. 5.com) CARA MENCARI MAKLUMAT 1.go. 3. 3. 2. 6. Pilihan Bahasa Melayu. jika anda ingin membuat tugasan tentang keris taipkan keris jika enjin carian yang dipilih menyediakan versi Bahasa Melayu atau taip dagger sekiranya tiada. Kemahiran Mencari Maklumat Melalui Internet SENARAI ENJIN PENCARIAN 1. skrin akan memaparkan lamanlaman web yang akan memberikan rangkaian yang berkaitan dengan kata carian yang dimasukkan. Internet Explorer dan sebagainya yang tertera pada skrin utama. Selepas kata carian ditaip. com) (http://www.altavista. Taip kata carian (search word/ search term) yang berkait Dengan perkara.lycos. Klik halaman web (web page) yang dipaparkan untuk menentukan sama ada kandungannya sesuai dengan maklumat yang dikehendaki. com) (http://www. Cuba kata carian yang lain sekiranya masih tidak memperoleh maklumat yang sesuai atau kurang lengkap. 4. 2. topik atau tugasan yang dicari. 4. 6. Pergi ke mana-mana pelayar Internet seperti Netscape.cari. Taip enjin pencarian yang dikehendaki pada ruang yang ditetapkan. 7. 36 .google. com) (http://www.

Strategi Metakognitif .

Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Memantau kemajuan pembelajaran diri. Menilai apa yang dipelajari.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STRATEGI METAKOGNISI Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Apabila kesedaran ini wujud. seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang. ii. 39 . memantau dan menilai apa yang dipelajari. Merancang apa yang hendak dipelajari. iii. Murid boleh menggunakan strategi metakognitif dan mengawal pembelajarannya melalui proses yang berikut: i.

bagaimana perkara itu dikuasai dan kesan daripada perkara yang dipelajari. Menyediakan diri secara fizikal. • • b. mental dan psikologi.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR i. Proses Metakognitif Merancang a. Proses Memantau Dalam proses pembelajaran murid perlu bertanya kepada diri sendiri dari semasa ke semasa perkara yang berikut: Apakah soalan yang boleh saya Adakah ini membawa makna kepada saya? Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan? Mengapakah saya tidak memahami cerita ini? 40 . Proses Merancang Proses ini memerlukan murid: • Meramal apakah yang akan dipelajari. Membuat perancangan dari semasa ke semasa cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu perkara.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. nilai dan pengetahuan dikuasai oleh saya? Mengapakah saya mudah/sukar menguasainya? Apakah tindakan/ pengubahsuaian yang harus saya ambil? Dengan pengetahuan ini. murid dapat memikirkan strategi yang lebih sesuai untuk menguasai pelajaran baru. Proses Menilai Melalui proses ini. 41 . murid membuat refleksi untuk mengetahui: Bagaimana sesuatu kemahiran.

amalan menerapkan Metakognitif dalam setiap tahap pembelajaran secara spontan dan tanpa disedari dapat dipupuk. Murid diajarkan menggunakan strategi Metakognitif untuk membantu menyelesaikan masalah secara bersendirian atau berbincang dengan rakan. 42 . Cara Mengajar Metakognitif • Metakognitif tidak perlu diajar sebagai satu mata pelajaran atau strategi secara berasingan. iii. Kesan Daripada Penerapan Metakognitif Dengan penerapan ini. Oleh itu Metakognitif sepatutnya diajar secara infusi iaitu dengan menyerapkan metakognitif dalam kaedah kaedah mengajar.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. perkembangan staf dan proses penyeliaan.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iv. guru perlu memberikan peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman. guru perlu meminta murid menilai sejauh mana peraturan yang diajarkan itu dipatuhi. Menyoal Pada Semua Peringkat Apa ? Mengapa? Bagaimana? Menyoal ialah satu teknik penting untuk menjelaskan fikiran. mendengar. • 43 . b. semasa dan selepas membaca. guru perlu • mengajar atau menunjukkan peraturan yang patut dipatuhi dan strategi serta langkah untuk menangani masalah dan tuju hala yang harus diikuti. Selepas aktiviti pembelajaran. • Galakkan murid menimbulkan soalan kepada diri mereka sendiri sebelum. Semasa aktiviti itu dilaksanakan. proses berfikir dan pandangan tentang tingkah laku mereka. Merancang Sebelum sesuatu aktiviti pembelajaran dimulakan. Strategi Untuk Meningkatkan Metakognitif Yang berikut ialah beberapa strategi untuk meningkatkan Metakognitif: Terdapat 3 peringkat: a. melihat dan menonton sesuatu.

Memilih Secara Sedar Guru berbincang dengan murid tentang pemilihan yang dibuat oleh murid dari segi kesan baik dan buruknya sebelum keputusan dibuat. Murid juga boleh mendapatkan maklum balas daripada rakan mereka dengan mengajukan soalan seperti : Apakah tindakan ini membanggakan diri anda? Bagaimanakah tindakan itu sepatutnya diberi Melalui cara ini. e. murid akan menyedari tingkah laku yang baik dan akan menerapkan tingkah laku tersebut dalam situasi yang berlainan. Menilai Berdasarkan Pelbagai Kriteria Metakognisi boleh dikembangkan dengan • memberikan peluang kepada murid untuk membuat refleksi dan mengkategorikan tindakan mereka berdasarkan dua atau lebih kriteria penilaian.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. Ini akan membantu pelajar mengikuti proses Metakognitif mereka d. Mengambil Kredit Guru harus minta murid mengenal pasti apa yang positif atau baik daripada tindakan murid. Contohnya: mengenal pasti dan membezakan apa yang dilakukan sama ada sesuatu itu membantu atau menghindar mengenal apa yang disukai dan tidak disukai menyenaraikan baik dan buruk sesuatu aktiviti. 44 .

mereka dibimbing agar menjelaskan. 45 . Menggalakkan Idea Daripada Murid Guru boleh membantu murid dalam metakognisi dengan memparafrasa pernyataan yang diutarakan oleh murid Contohnya: a) GURU: Apa yang ingin anda katakan ialah … b) GURU: Saya rasa anda ingin mem beritahu saya bahawa … Melalui cara ini. Kesedaran ini akan membangkitkan keyakinan murid bahawa mereka boleh melakukannya. Mengelak Daripada Menyatakan ‘Saya Tidak ‘Boleh’ Cara yang boleh diaplikasikan ialah murid memikirkan beberapa soalan: • • • “Apakah informasi yang diperlukan?” “Apakah alatan yang diperlukan?” “Apakah kemahiran yang diperlukan untuk melakukan tingkah laku berkenaan?” Soalan-soalan ini akan menimbulkan kesedaran tentang pengetahuan batasan yang diketahui dan apa yang perlu diketahui. memikirkan semula atau memikirkan idea mereka dengan lebih mendalam.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR f. g.

Main Peranan Dan Simulasi • Dengan kaedah main peranan murid dapat membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak dan membuat modifikasi tingkah laku secara metakognitif terhadap peranan tersebut. Menjelaskan Maksud Perkataan Tertentu Kepada Murid ‘tidak baik’. j..” kamu. dan itu satu sifat yang terpuji. atau “sangat tegas” agar murid lebih sedar dan bertanggungjawab terhadap impak kata-kata mereka. “tidak baik”. “Bagus. Contohnya: Guru boleh memuji dan memberi pengiktirafan dengan. awak sedang membuat satu rangka tindakan yang baik bagi …. “Dia sangat tegas.” Guru perlu bertanya dan menjelaskan apakah yang dimaksudkan “tidak adil”. • 46 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR h.” “Awak telah memberikan kerjasama kepada rakan i.” “ Apa yang kamu semua ialah satu eksperimen yang baik. Simulasi memberikan peluang kepada murid untuk memikirkan bagaimana seseorang itu akan bertindak dalam situasi berlainan. Biasanya murid mengeluarkan perkataan seperti “tidak adil’. Memberikan Label Bagi Sesuatu Tindakan Guru boleh menyedarkan murid mengenai tingkah laku kognitif mereka dengan memberikan label bagi tindakan yang diambil.

mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan mengingat kembali kejayaan dan kesulitan dalam sesuatu percubaan l. Untuk tujuan ini. Ini dapat membantu murid: . mengenal pasti dan menilai sesuatu tingkah laku beliau supaya murid dapat mencontohinya. • 47 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR k. Menyimpan Jurnal Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu pengalaman dalam buku log/ harian/diari sepanjang pengalaman itu.melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan persepsi asal dengan keputusan baru . guru hendaklah menunjukkan dengan jelas bagaimana beliau merancang.mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan mereka dalam bentuk simbol atau grafik .mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara membuat keputusan . Memberikan Teladan • Contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh guru sebagai ikutan oleh murid adalah sangat berkesan.

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran .

Pilih keutamaan mengikut susah senang sesuatu mata pelajaran atau topik. Oleh itu.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Bagaimanakah Menghasilkan Jadual Waktu Persendirian? • • • • • Tentukan tempoh masa yang harus anda peruntukkan masa untuk mengulang kaji sesuatu mata pelajaran. dan • aktiviti-aktiviti lain dalam sehari. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang terperinci yang merangkumi: • sesi pembelajaran. Perancangan ialah pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain. Keupayaan minda menerima sesuatu pelajaran adalah terhad. adalah lebih baik sekiranya anda belajar selama 2 jam sehari sepanjang minggu berbanding dengan belajar selama 10 jam hanya untuk satu hari dalam seminggu. 51 . i. Berikan tumpuan dan masa yang lebih kepada mata pelajaran dan topik yang anda rasakan sukar. Pastikan masa belajar seboleh-bolehnya dibahagikan sama rata sepanjang minggu. mengikut kesesuaian.

masa juga harus diperuntukkan untuk: berehat membuat kerja rumah bersukan membantu ibu bapa melakukan aktiviti-aktiviti yang diminati atau menghadiri kelas tambahan. iii. Apakah Kelebihan Mempunyai Jadual Waktu ? Jadual waktu persendirian harus disediakan supaya: Mengurangkan pembaziran waktu Lebih memberi fokus kepada pelajaran Pengurusan masa lebih teratur Mengambil kira semua mata pelajaran Memberi keutamaan kepada mata pelajaran yang sukar Melatih diri supaya tidak menangguhkan kerja 52 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. Penggunaan Masa Untuk Aktiviti Lain Selain belajar.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

GAYA PEMBELAJARAN i. Mengapakah Perlunya Mengenal Pasti Gaya Pembelajaran?

Setiap individu tersendiri.

mempunyai

gaya

belajar

Apa yang penting bukanlah gaya tersebut tetapi hasil daripada pembelajaran yang telah dilakukan.

Setiap minit yang diperuntukkan akan hanya bermakna sekiranya murid itu dapat memahami dan mengingati fakta dan konsep penting pelajaran berkenaan.

Sebaliknya seseorang murid itu akan hanya kerugian masa sekiranya apa yang dipelajari tidak dapat dihayati sepenuhnya dan mereka tidak langsung dapat memahami atau mengingati perkara-perkara penting tentang pelajaran berkenaan.

Murid harus mengenal pasti gaya pembelajaran yang disukai agar murid dapat memberikan fokus yang lebih terhadap apa yang dipelajari.

53

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

ii. Apakah Gaya Pembelajaran? Gaya pembelajaran ialah cara mempelajari sesuatu mengikut kecenderungan individu. Terdapat pelbagai teori dan model gaya pembelajaran. Murid perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran tersebut supaya mereka dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka. Pada asasnya dua model gaya pembelajaran yang dibincangkan di sini:
• •

Gaya VAK (Visual, Auditouri, Kinestetik ) Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn

1.

GAYA VAK Gaya VAK mengandungi tiga aspek, iaitu gaya pembelajaran Visual, Auditori dan Kinestetik 1.1 Gaya Pembelajaran Visual

Murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan dalam buku, di papan hitam atau paparan komputer. Mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan. Murid “visual” tidak memerlukan penerangan lisan seperti murid “auditori” tetapi mereka selalunya dapat belajar melalui pembacaan.

54

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Murid “visual” selalunya menulis nota syarahan dan arahan lisan jika mereka hendak mengingati sesuatu.

1.2 Gaya Pembelajaran Auditori

Murid Auditori belajar dengan mendengar perkataan yang disebut dan juga arahan lisan. Mereka boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau menggerakkan bibir ketika membaca terutama apabila mempelajari sesuatu yang baru. Murid dapat mengukuhkan ingatan dengan mendengar semula rakaman pita audio, mengajar murid lain dan berbincang dengan guru.

1.3 Gaya Pembelajaran Kinestetik

Murid “kinestetik” belajar dengan baik melalui pengalaman dan mengambil bahagian secara fizikal dalam aktiviti bilik darjah.

Mereka dapat mengingati sesuatu dengan baik apabila mencuba terus aktivitimelalui hands-on.

55

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

2. GAYA PEMBELAJARAN DUNN & DUNN Gaya pembelajaran Dunn & Dunn mengandungi beberapa aspek penting yang diperincikan seperti yang berikut:
STIMULUS UNSUR Bunyi CIRI Suka belajar tanpa bising atau dengan bunyi latar belakang seperti muzik. Suka belajar di tempat yang cerah atau di tempat yang kurang cahaya. Suka belajar di tempat yang nyaman atau di tempat yang panas. Suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal seperti berbaring atau duduk di lantai.

Alam Sekitar

Cahaya

Suhu

Pola

Motivasi

Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu diransang oleh guru. Boleh belajar dalam masa yang panjang atau boleh belajar dalam masa yang pendek. Bertanggungjawab untuk belajar atau perlu bimbingan guru. Suka belajar mengikut jadual waktu atau suka belajar sekiranya diberikan lebih masa untuk sesuatu mata pelajaran atau perkara.

Ketabahan

Emosi
Tanggung jawab Struktur

56

Suka atau tidak suka bergerak semasa belajar. Persepsi Suka belajar dengan benda atau pengalaman maujud atau dengan perkara abstrak.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STIMULUS UNSUR Sendiri Pasangan Rakan sebaya CIRI Suka belajar sendiri. Suka belajar pada waktu yang sesuai atau pada bila-bila masa sahaja. Sosiologi Pasukan Guru Suka belajar dalam kumpulan . Suka belajar dengan rakan sebaya. Suka belajar sebelahnya. Suka belajar secara berpasangan. Suka atau tidak suka makan dan minum semasa belajar. Makan Fizikal Waktu Gerakan 57 . dengan guru di Pelbagai cara Suka belajar dengan kombinasi beberapa cara di atas.

murid analitik suka belajar mengikut urutan dan membuat analisis.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STIMULUS UNSUR Global atau Analitik CIRI Murid global suka belajar secara menyeluruh. murid yang lebih cenderung memproses maklumat di otak sebelah kanan suka belajar secara keseluruhan. 58 . suka belajar sesuatu bahagian demi bahagian. melukis. membuat gerakan dan mencipta sesuatu. meminati bahasa dan membuat pengiraan dan analisis. Murid ini lebih cenderung memproses maklumat di otak kiri . Otak kiri atau Otak kanan Psikologi Impulsif atau Murid yang impulsif bertindak secara Reflektif spontan manakala murid yang reflektif berfikir sebelum bertindak. membuat sintesis.

59 . saya dapat memahaminya dengan baik. 8. Saya gemar belajar dengan cara melakukan sesuatu di kelas.. Saya dapat menyiapkan lebih banyak tugasan jika saya melakukannya bersama dengan murid lain. 4. SOAL SELIDIK GAYA PEMBELAJARAN Soal selidik yang berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai bagi seseorang murid. 3. Saya belajar dengan lebih baik jika seseorang memberitahu saya bagaimana melakukan sesuatu. saya belajar dengan lebih baik apabila bekerjasama dengan murid yang lain. S Setuju 4 Item TP Tidak Pasti 3 TS Tidak Setuju 2 SS (5) S (4) STS Sangat Tidak Setuju 1 TP (3) TS (2) STS (1) Apabila guru memberikan arahan. 7. 1. 2. Di dalam kelas.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 3. Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca apa yang ditulis oleh guru di papan tulis. Kelas : ………………………………………………………. saya belajar dengan lebih baik. 6. Jika saya melakukan sesuatu di kelas. Arahan : Baca setiap pernyataan dibawah dengan teliti. 5. Lengkapkan ruang di bawah memberikan nilai angka bagi setiap pernyataan yang dirasai paling tepat menerangkan perasaan anda berhubung dengan setiap pernyataan itu berdasarkan skala yang berikut: SS Sangat Setuju 5 Bil. Lebih banyak yang saya pelajari jika saya belajar dalam kumpulan. Nama : …………………………………………………….

Jika saya membaca arahan/panduan. Saya lebih mengingati sesuatu dengan belajar bersendirian. Saya lebih gemar belajar dengan seseorang.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 9. 12. 25. Saya belajar dengan lebih baik dengan membuat lukisan semasa mempelajari sesuatu. Saya lebih memahami sesuatu perkara apabila saya mengambil bahagian dalam main peranan. Saya genar membuat tugasan bersama dengan dua atau tiga orang rakan yang lain. 10. 23. saya lebih mengingati sesuatu yang saya pelajari dengan lebih baik. Jika saya membina sesuatu. 11. 17. Lebih banyak yang saya pelajari dengan membuat model bagi sesuatu perkara. 19. Saya belajar dengan lebih baik dengan membaca daripada mendengar sesuatu. Saya seronok membuat sesuatu untuk projek kelas. Saya lebih mengingati perkara yang saya dengar dikelas daripada perkara yang saya baca. 15. 16. Saya berasa seronok melakukan eksperimen di kelas. Saya belajar dengan lebih baik jika saya mendengar sesuatu perkara. Saya lebih memahami sesuatu dengan membaca arahan/panduan. 60 . Lebih banyak yang saya pelajari dengan melakukan sesuatu bagi projek kelas. 13. saya mengingatnya dengan lebih baik. 18. 21. Saya belajar dengan lebih baik jika guru menyampaikan penerangan. Jika saya belajar bersendirian saya belajar dengan lebih baik. 24. 22. 20. 14.

(Diubahsuaikan daripada Joy Reid. Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca buku teks daripada mendengar penerangan guru. Saya suka bekerja bersendirian. 27. 28. saya membuat sesuatu dengan lebih baik apabila saya melakukannya sendiri. 29. Pernyatan di atas dikelompokkan berdasarkan gaya tersebut. 1984) Lembaran Permarkahan Kendiri Terdapat lima pernyataan bagi setiap jenis gaya pembelajaran. Saya lebih gemar menjalankan sesuatu projek secara bersendirian. jumlahkan semua skor bagi setiap kelompok gaya pembelajaran dan darab dua jumlah tersebut dan catatkan jumlahnya pada ruang yang betul. Di kelas. Setelah anda melengkapkan jadual di atas. Saya belajar dengan begitu baik di kelas apabila saya mengambil bahagian dalam aktiviti yang berkaitan. Visual Pernyataan 6 10 12 24 29 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kecekatan Tangan Pernyataan 11 14 16 22 25 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Auditori Pernyataan 1 7 9 17 20 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor 61 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 26. 30.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Berkumpulan Pernyataan 3 4 5 21 23 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kinestetik Pernyataan 2 8 16 15 19 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Bersendirian Pernyataan 13 18 27 28 30 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor SKOR Gaya pembelajaran utama Gaya pembelajaran kedua 38-50 25-37 Gaya pembelajaran yang tidak penting 0-24 62 .

dan perbincangan kelas. dapat mengingat maklumat dengan membaca kuat atau dengan menggerak-gerakkan bibir ketika membaca. tidak memerlukan penerangan lisan yang banyak. 2. Pelajar belajar dengan lebih berkesan apabila berpeluang membuat latih amal (hands-on) dengan bahan seperti melakukan eksperimen di makmal. Bersendirian Gaya pembelajaran minor menunjukkan bahawa pelajar masih dapat belajar dengan baik melalui gaya pembelajaran tersebut. serta mendapat manfaat daripada mendengar pita audio. dan main peranan. dan menyentuh dan menggunakan bahan. Visual Penerangan Pelajar belajar dengan lebih baik dengan melihat perkataan dalam buku dan papan tulis. Kombinasi rangsangan seperti aktiviti dan pita audio memudahkan pelajar memahami perkara baru. dapat menyiapkan sesuatu tugasan dengan bekerjasama dengan orang lain. Auditori 3. syarahan. Pergerakan fizikal dalam kelas membantu pelajar memahami maklumat baru. (Diubahsuaikan daripada Instrumen Gaya Pembelajaran. membina model. Pelajar belajar dengan lebih baik melalui pengalaman. mengingati maklumat apabila bekerja dengan rakan pelajar yang lain. dan perlu mencatat penerangan atau arahan lisan yang disampaikan sekiranya ingin mengingati sesuatu maklumat. Kinestetik 4. Pelajar belajar dengan lebih mudah sekiranya berteman. berfikir. Berkumpulan 6. lawatan. 63 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Penerangan Tentang Gaya Pembelajaran Utama Gaya Pembelajaran Utama 1. manakala gaya pembelajaran yang tidak penting bererti pelajar menghadapi kesulitan belajar melalui gaya tersebut dan harus memberikan tumpuan pada gaya yang lebih membantu pelajar dalam pembelajaran. Pelajar belajar daripada perkataan yang diujarkan. Kecekatan Tangan 5. dan terlibat secara aktif dalam aktiviti. serta memahami dan mengingat maklumat baru dengan lebih baik apabila bekerja atau melakukan sesuatu bersendirian. dapat belajar bersendrian dengan membaca buku. Murdoch Teacher Center. dan stimulasi daripada rakan membantu anda memahami perkara baru. Kansas). Pelajar belajar. Wichita.

Persediaan Peperiksaan .

MENGECEWAKAN MENDUKACITAKAN MENDEBARKAN Peperiksaan memberikan pelbagai pengalaman kepada murid seperti MENGGEMBIRAKAN MENAKUTKAN MERISAUKAN 67 . setiap murid mengharapkan keputusan yang baik dalam peperiksaan. Menghadapi sesuatu peperiksaan memang berat dan masalah yang berkaitan dengannya memang banyak. Kemahiran belajar cara belajar membantu murid beranggapan positif terhadap peperiksaan dan seterusnya menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Kebiasaannya peperiksaan tidak digemari murid. Setelah belajar bersungguh-sungguh.

68 . Mengajar murid cara mengulang kaji dan mengambil nota yang betul. Mengajar murid teknik belajar yang betul. Membantu murid untuk memberikan tumpuan pada pelajaran. Menggalakkan murid agar sentiasa berminat dengan kerja sekolah.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR GURU BOLEH: Memotivasikan murid agar tekun belajar.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR MURID PERLU : ♦ Sentiasa bersedia dan membuat ulang kaji untuk mengekalkan ingatan jangka panjang. 69 . Makan makanan yang berzat dan seimbang. ♦ Tidur secukupnya pada malam sebelum hari peperiksaan ♦ Hadapi peperiksaan dengan perasaan yakin diri ♦ Elakkan menduduki peperiksaan dengan perut yang kosong.

70 . Ingatkan diri bahawa anda telah bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan dengan baik. Bawalah peralatan yang diperlukan seperti pen. jam tangan. pensel. ♦ Berdoa dan tenangkan diri sebentar sebelum memulakan peperiksaan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ♦ Datang awal dengan persiapan yang secukupnya. pembaris dan lain-lain. pemadam. ♦ Jangan sesekali cuba membuat ulang kaji pada saat-saat akhir.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Jangan gementar dan panik. Ubah sedikit posisi duduk supaya anda berasa selesa. . . . tandakan kata-kata kunci.Ketika membaca soalan. 71 . Membaca arahan dan soalan terlebih dahulu . .Jawab soalan yang mudah dahulu.Catatkan idea-idea yang timbul yang boleh digunakan sebagai jawapan.Putuskan tempoh masa diperlukan untuk menjawab setiap soalan.Luangkan sedikit masa untuk membaca soalan-soalan secara mendalam.

Gunakan perenggan pertama sebagai gambaran keseluruhan. Ketika menjawab soalan berbentuk karangan.buat pilihan kepada baki jawapan sedia ada. . 72 .abaikan jawapan yang anda tahu salah. . fikirkan dahulu jawapannya sebelum anda menulis . .Berikan contoh tertentu.Jika ada pilihan.Jawab soalan mudah yang anda ketahui jawapannya dan diikuti dengan soalan yang susah. hindari soalan susah yang anda tidak pasti jawapannya serta diperuntukkan jumlah markah yang sedikit. .Buat kerangka jawapan.Gunakan perenggan berikutnya untuk membincangkan isi-isi penting secara mendalam. Ketika menjawab soalan aneka pilihan: . . Catatkan idea.Perlihatkan pertautan antara perenggan. .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Strategi menjawab soalan .

Hindari perasaan ingin segera meninggalkan dewan atau kelas setelah anda menjawab semua soalan peperiksaan atau ujian.Periksa semula jawapan anda.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sisihkan 10 peratus masa yang diperuntukkan untuk memeriksa jawapan anda . Selepas peperiksaan : Kenal pasti kelemahan dan baiki cara pembelajaran Ini dapat menajamkan minda anda dan mendapat ilmu pengetahuan yang baru. 73 . .

Contoh Rancangan Pelajaran .

Murid mendengar rakaman audio temu bual dengan seorang ahli sukan terkenal dan menyenaraikan isi penting. dan bersoal jawab tentang irama. Guru mengemukakan soalan sebelum memperdengarkan rakaman audio laporan sukan dan mencatat isi penting kepada murid. lagu tema yang didengar. (metakognisi) 3.4 Kemahiran bahasa Sistem bahasa Peraturan Sosiobudaya Kemahiran bernilai tambah Langkah pengajaran dan pembelajaran: 1. (kemahiran merujuk) 8. Murid membaca teks yang diedarkan dan mengesan perkataan sukar serta merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan mengikut konteks. membuat nota ringkas dan metakognisi) . 6. Murid mengulas tentang teknik penyoalan dan kata yang digunakan dalam temu bual. (kemahiran mencatat isi) 5. Guru membuat ulasan dan rumusan. Murid menjalankan main peranan sebagai pemain badminton negara dan wartawan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Contoh Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Masa Tajuk Bidang : : : : 4 80 Minit Berita / Laporan Sukan Maklumat Dan Interpersonal Hasil pembelajaran: 7. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kandungan dan format laporan sukan yang didengar. bertolak ansur dan patriotisme : . (set induksi) 2. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Memahami dan menyatakan maksud perkataan berdasarkan konteks. 9.Belajar Cara Belajar (merujuk kamus. Guru mengedarkan teks temu bual dan menerangkan cara mengesan isi penting dalam teks tersebut . membaca dan menulis : Kosa kata : bekerjasama.(kemahiran mengenal isi penting) 7.Kajian Masa Depan 7. Murid mendengar rakaman audio muzik montaj rancangan sukan TV. dibaca dan ditonton.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. Murid menyenaraikan isi penting dan membandingkan jawapan dengan senarai isi yang disediakan oleh guru. : Mendengar. idea.2 1. 77 . 4. Murid menulis semula perbualan yang diikuti dalam bentuk dialog. utama dan isi penting tentang pelbagai bahan yang didengar.

= singular verb (verb + -s or -es) = plural verb (verb -s) = plural verb (verb -s) Teacher explains the ‘rules’ relating to subject-verb agreement. Students identify the errors and correct them. Provide 10 sentences in a worksheet. 2. 78 . Students are provided with another worksheet (worksheet 3) with sentences that contain errors in subject-verb agreement. 4. Examples: I write to my brother once a week. 6. (b) identify errors in subject-verb agreement exercises. She sleeps in the afternoon. Students fill in the tables in the worksheet. They jog every evening. Procedure: 1. Students are provided with a worksheet of 10 – 15 sentences ( worksheet 2). Singular subject Plural subject I / You 3. students should be able to: (a) understand subject-verb agreement rules.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Lesson Plan for English Topic : Target Group : Proficiency : Lesson: : Sports Form 2 Beginner to Intermediate Lesson 3 in the week Objectives: By the end of the lesson. (Worksheet 1) Students try and work our for themselves the similarities and differences in sentences. LHTL Strategies: Learning grammar rules by Identifying patterns and errors in language use. 5.

My sister scores a goal. Are there any similarities in the way these sentences are formed? Try to write a rule to explain the common structure in these sentences: Write a few sentences using this ‘rule’. 2. 8. My brother plays football once a week. 3. 7. Use the sentences above and complete the table. The hockey stick cost him RM 90.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR WORKSHEET 1 Building Language Awareness LOOKING FOR LANGUAGE RULES Look at the sentences below. He plays tennis every afternoon. We need another player for our team. SINGULAR PLURAL 1.00. WORKSHEET 2 1. 4. Ali drinks a glass of orange juice before a game. The boy kicks the ball. 1. 2. 7. 6. white shorts. They take swimming lessons once a week. Well done! a) b) c) In small groups. My friends and I jog every evening. He hurt his foot while kicking the ball. 3. 4. 5. Azmi and Ah Kow play hockey every evening. 6. SUBJECT VERB kicks the ball. He wears a black jersey. 9. Mei Mei scores a goal. They train every evening. She hit the ball hard. 5. discuss the structure of the sentences above. and red stockings. He wears shin guards to protect his shins. The boy 79 .

Mariam grow a lot of flowers. 9. Lalita’s grandparents lives on a farm We gets starch from tapioca. 5. 8. 10. Mrs. Rohani and Rohana is twins.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR WORKSHEET 3 Identify and correct the errors in these sentences. Tan teach in a secondary school. 4. 3. 1. 7. The boys is always doing things together. Dadah bring danger to our lives These is the eyes and this are the nose. 80 . 6. Encik Mohamed burn the padi stalks. 2. Firemen rescues people in a fire.

lilitan kepada Aktiviti 1 (Berkumpulan) 1 2 3 Murid mengukur lilitan dan diameter beberapa bekas (sekurang-kurangnya 5. benang. apabila diberikan diameter dan jejari 5. 22 3. 1. Menganggarkan nilai π dengan mencari nisbah diameter bagi beberapa bulatan. Nilai-nilai yang didapati dicatatkan ke dalam jadual Murid mencari nisbah lilitan kepada diameter bagi setiap ukuran yang telah dicatat. 2.142 sebagai 7 penghampiran kepada π 4. Mengira diameter dan jejari apabila diberikan lilitan bulatan. Murid membentangkan dapatan mereka kepada kelas dengan menerangkan secara terperinci proses yang telah diambil dan juga kesimpulan yang telah mereka buat tentang nisbah litlitan kepada diameter. Nilai tersebut dinamakan Lilitan = Diameter 4 π .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR MATEMATIK Contoh 1: Berpandukan gaya pembelajaran kinestetik. Mengira lilitan suatu bulatan. 5 π πd l=2 π j 6 Terbitkan juga rumus l = 7 Berikan beberapa contoh yang berkaitan. guru perlu memprkukuhkan konsep π dengan menerangkan bahawa nisbah lilitan kepada diameter sebenarnya adalah ‘sama’ bagi sebarang bulatan. Mengukur lilitan dengan menggunakan benang. Di akhir sesi pembentangan. Menyatakan atau 3. Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Bahan Hasil Pembelajaran : : : : : Matematik 2 Bulatan Bekas berbentuk silinder berbagai saiz. kertas mahjung. Mereka digalakkan menggunakan kalkulator. pembaris. 81 .

5. 2. 82 . Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. Menentukan pembolehubah dalam situasi yang diberikan dan mewakilkannya dengan huruf abjad yang sesuai. Membentuk rumus berasaskan data yang diberikan atau data yang diperoleh daripada aktiviti. Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi tertentu yang diberikan adalah suatu pembolehubah atau pemalar. Murid diminta membincangkan lembaran berikut dalam kumpulan kecil. 3.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Contoh 2: Berpandukan gaya pembelajaran Visual Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : Matematik 2 Persamaan Linear 1. Menyatakan nilai-nilai yang mungkin pembolehubah dalan keadaan tertentu. bagi 4.

5.2 cm Hari 4 6. 3. 6. 2. Sekiranya anak benih itu membesar dengan kadar yang sama pada setiap hari. berapakah ketinggian yang akan dicapai setelah 4 hari ? Berapakah ketinggiannya selepas 5 dan 6 hari ? Bentukkan satu rumus yang mengaitkan ketinggian anak benih dengan bilangan hari selepas ketinggian anak benih itu mula diukur. Setiap hari anda ukur anak semai itu dan mendapati ketinggiannya adalah seperti berikut : Hari 1 2. Berikan alasan anda kenapa rumus yang dibentuk itu tidak lagi tepat digunakan untuk menentukan ketinggian pokok tersebut selepas tempoh yang tertentu. 4.4 cm Hari 2 3.6 cm 1.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Biji benih yang anda semai sudah bercambah. Gunakan rumus anda untuk mencari bilangan hari yang diambil untuk anak benih itu mencapai ketinggian 32 cm.8 cm Hari 3 5.4 cm. Gunakan rumus anda untuk mencari ketinggian anak benih tersebut selepas 7 hari. 83 . Hari pertama anda ukur tinggi anak semai tersebut ialah 2.

E. Rahim Selamat... D. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Ab. 1989. 1995. How To Teach For Metacognitive Reflection.: National Science Teachers Association Burley-Allen. 1982. Thousand Oaks. 736-741 84 . Teknologi Sistem Pengajaran. Mastering Study Skills. Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti Blosser. How to Ask the Right Questions.. Wait Time: Slowing down may be a way of speeding up.C. Victoria: Hawker Brownlow Education Freeman. Surrey: The Macmillan Press Ltd. M. Keys To Communication: A Handbook for School Success.. Journal of Teacher Education. R. Rahim Selamat. Washington.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Bibliografi Ab. 37.. Belajar Cara Belajar. Doreen S. 1986. New York: John Wiley & Sons Fogarty. Listening:The forgotten skill. R. Mary Budd. CA: Corwin Press Rowe. P. Geddes. 1991. 1995. 1994. 1989.

Rohani bt Abd Hamid Timbalan Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum : Cik S. Ibrahim bin Sakimin Cik Norkiahanum bt Mohd. Noor Pn Noraziah bt Ahmad Ghazali Pn. Khiruddin bin Ahmad Ahli 85 . Mat Zain En. Rozita bt.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Panel Penulis Penasihat : Dr. Govindan Tn. Sivagnanachelvi (Ketua) En. M. Hj. Sharifah Maimunah bt Syed Zin Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Pengerusi : Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful