Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2001

Cetakan Pertama 2001 © Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Persiaran Duta off Jalan Duta, 50604 Kuala Lumpur.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Belajar Cara Belajar / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bibliografi: ms. 83 ISBN 983-2340-36-5 1. Study skills. I. Judul. 371.30281

i

KATA PENGANTAR
Pelaksanaan kurikulum sekolah yang disemak semula memberi penekanan atas strategi pembelajaran yang berkesan sesuai dengan kehendak pendidikan masa kini dan masa depan.

Sebagai usaha untuk membantu guru memahami dan mengamalkan strategi tersebut, Pusat Perkembangan Kurikuljum (PPK) telah menghasilkan pelbagai bahan sokongan kurikulum yang terdiri daripada beberapa modul pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan buku penerangan am tentang pengurusan dan pelaksanaan kurikulum.

Modul (P&P) boleh membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di samping mewujudkan suasana bilik darjah yang menggembirakan. Buku penerangan am bertujuan untuk menjadi panduan kepada pengurus dan pelaksana kurikulum dalam usaha mereka untuk melaksanakan kurikulum dengan lebih berkesan.

PPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan penyediaan modul-modul serta buku penerangan am ini. Semoga bahan sokongan berkenaan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

ii

Bibliografi 13. Pengenalan Objektif Modul Rasional Belajar Cara Belajar Apakah Belajar Cara Belajar Peranan Guru dan Murid Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran 1 2 3 5 6 11 25 39 51 67 77 84 85 10. 9. Contoh Rancangan Pelajaran 12. 5. 8. 3. Persediaan Peperiksaan 11. 6. 7. 2. Panel Penulis iii .Isi Kandungan Muka Surat 1. 4.

Kemahiran ini perlu dikembangkan kepada semua murid supaya mereka peka dengan teknik-teknik pembelajaran yang berkesan. Dengan kemahiran ini juga. Modul ini meliputi perkara yang berikut: • Pengenalan . Modul ini dibina untuk membantu guru memahami kemahiran belajar dan seterusnya mengaplikasikannya ke dalam pengajaran dan pembelajaran. murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mereka dan seterusnya mereka boleh mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki sesuatu kelemahan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PENGENALAN Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumur hidup.Objektif Modul .Rasional Belajar Cara Belajar . Justeru.Peranan Guru. pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah perlu mengambil kira kebolehan dan minat murid yang pelbagai dan guru harus memberikan penekanan pada teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid mereka.Objektif Belajar Cara Belajar . Peranan Murid • • • • • • Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran Persediaan Peperiksaan Contoh Rancangan Pelajaran 1 .Apakah Belajar Cara Belajar .

diharapkan guru mendapati beberapa idea untuk menjalankan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran (p & p) di bilik darjah yang menyerapkan BCB. 2. 5. Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran yang sesuai untuk murid. objektif modul ini adalah untuk: 1. Ke arah ini. Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran murid. 4. Membantu guru melatih guru lain menjalankan p & p berdasarkan Belajar Cara Belajar. Menyediakan contoh rancangan p & p untuk guru. 3. Membantu guru mengaplikasikan kemahiran belajar cara belajar dalam p&p.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 1. 6. 2 . Menjelaskan konsep belajar cara belajar kepada guru. OBJEKTIF MODUL Selepas membaca Modul Belajar Cara Belajar (BCB).

3 . Murid perlu belajar untuk memperoleh maklumat tambahan di luar waktu persekolahan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 2. • - Murid perlu bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. • • Murid perlu meningkatkan keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu. Pengetahuan dan maklumat yang diterima di kelas juga terhad. • Kemahiran Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk menyemai kemahiran belajar seumur hidup di kalangan murid. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR Belajar Cara Belajar diperkenalkan kerana beberapa sebab : • • Masa di bilik darjah terhad.

rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran. sama ada dalam mata pelajaran lain dan pergaulan. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR Objektif Belajar Cara Belajar adalah seperti yang berikut: Menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri tanpa guru. 4 . Membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada. Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 3. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan & kemahiran ke situasi lain.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 4. 5 . APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR Pengertian Belajar Cara Belajar Belajar Cara Belajar ialah proses untuk memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru.

Memilih bahan p&p yang sesuai. Menilai secara formatif & sumatif dan merekod pencapaian murid. Mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 5. Menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran murid. Menyediakan pelbagai teknik dan aktiviti untuk menjalankan p&p. PERANAN GURU DAN MURID DALAM BELAJAR CARA BELAJAR a) Peranan Guru Menentukan objektif pembelajaran. Berbincang dengan murid. 6 .

Merancang pembelajaran secara terperinci. 7 . kerja projek. Melaksanakan perancangan. Berbincang dengan guru sama ada matlamat yang ditetapkan mampu dicapai atau tidak. Menilai keupayaan diri untuk belajar dan mengambil tindakan seterusnya. Berbincang dengan rakan sebaya dan guru tentang tugasan. Menetapkan matlamat & diharapkan dapat menjayakannya. Memberikan ganjaran atas kejayaan diri.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR b) Peranan Murid Mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran. Melaporkan kemajuan pencapaian. Membuat refleksi dan menilai pencapaian. penguasaan kosa kata.

Kemahiran Belajar .

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran seperti: Mendengar dengan berkesan Membaca • Luncuran (Skimming) • Imbasan (Scanning) • Intensif • Laju Mencatat Nota Menulis • Laporan • Cepat Mengingat 11 .

Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi mental kerana kemahiran ini melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar. pengetahuan Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik Untuk mengetahui perkembangan semasa Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu • • 12 . fakta. Kemahiran Mendengar Dengan Cekap Kemahiran mendengar ialah sebahagian daripada proses komunikasi antara manusia. Kemahiran mendengar melibatkan: Apa yang didengar puisi Pelbagai teks seperti arahan muzik ucapan lakonan lagu pengumuman berita syarahan • Mengapa mendengar • Untuk mendapatkan maklumat.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR a. data.

ditunjuk dan ditulis • • 13 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sesiapa sahaja yang: Siapa yang didengar • Memberikan maklumat Memberikan penjelasan membuat pertanyaan memberikan pendapat • • • Bagaimana mendengar dengan berkesan • Dengan teliti dan penuh perhatian Dalam suasana yang tenang dan selesa • Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar • Motivasikan diri untuk memberikan sepenuh tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu Memandang ke arah guru Menumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan.

iaitu: i. Kemahiran membaca ialah penting untuk mendapatkan maklumat. pendahuluan dan rumusan bahan atau dokumen v membaca dengan menggunakan pergerakan mata yang cepat v memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang dibaca ii. dan fakta mengenai sesuatu perkara. Membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR b. Skimming (Luncuran) Skimming ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas mengenai sesuatu bahan atau maklumat. Tujuannya untuk mendapatkan: v maklumat ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen v pandangan umum mengenai dokumen dengan segera Bagaimanakah membuat skimming: v membaca tajuk. Bagaimana membuat imbasan: v v v Membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam Membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan konsep yang dinyatakan Memberikan perhatian kepada rajah dan grafik yang ada 14 . Kemahiran Membaca . pengetahuan. Imbasan (Scanning) Imbasan ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam daripada skimming. Biasanya terdapat empat jenis gaya bacaan. Tujuannya adalah untuk : v mendapatkan maklumat tertentu sebagai jawapan kepada sesuatu persoalan.

Bacaan Intensif memerlukan: v v v tumpuan ketekunan masa yang lebih panjang untuk mendapat makna Tujuannya adalah untuk : v mendapatkan semua maklumat dengan mendalam dan catatan perlu dibuat untuk mengumpulkan maklumat tersebut.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iii. iv. Bacaan Laju Memerlukan: v v kebolehan laju membaca kefahaman serentak membaca Tujuannya adalah untuk : v menggunakan masa terhad dengan lebih produktif v menjimatkan masa v memperoleh maklumat tambahan pada kadar yang cepat 15 . Bacaan Intensif Bacaan Intensif ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat terperinci.

b. Mengaplikasikan atau mengaitkan bacaan dengan pengalaman pembaca.2. 16 . c. Ini boleh dibuat dengan: • membaca cepat seluruh buku • membaca cepat senarai bab • membaca cepat semua bahagian • membaca cepat semua perenggan ii.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Tip Bacaan Laju (Speed Reading) Bagaimanakah membaca laju i.3. …) • fakta yang bersiri abjad (a. Pembaca laju boleh mengesan penjelasan isi utama dengan melihat tandatanda perbezaan seperti: • tulisan condong • tulisan bergaris • tulisan tebal • fakta yang bersiri atau bernombor (1. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada perkataan atau rangkai kata awalan ayat seperti: • Pertama…. • Dengan itu …. Mengingat sebanyak mungkin maklumat yang dibaca: mengingat isi yang senang dahulu daripada isi yang sukar membaca laju diikuti dengan catatan nota kerana catatan nota memaksa pembaca berfikir • berfikir dengan cergas untuk memahami dan mengingat isi utama bahan yang dibaca. …) iii. Ketiga…. • • vi. Menumpukan perhatian pada pemikiran atau idea utama. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada bentuk grafik seperti: • Graf • Jadual • Gambar rajah v. iv.. • Selanjutnya….Kedua….. • Sebaliknya… • Contohnya….

• • 17 . maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca. Kemahiran Mencatat Nota • Mencatat nota ialah aktiviti merekod fakta.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. Daripada isi penting boleh dikembangkan kepada fakta asas. penerangan. • Mengapakah perlu mencatat nota ? • Mencatat isi utama penting sebagai rujukan. dilihat atau didengar. temuduga. Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti semasa kuliah. Catatan nota dikumpulkan untuk keperluan rujukan tambahan masa depan. membaca buku atau bahan lain. ceramah.

Ada lakaran dan grafik yang menyokong teks. dibaca dan dilihat. Terdiri daripada idea utama. Baca dan susun semula catatan. Nota disemak semula supaya tidak tertinggal idea penting. dengan = dgn). • • • • Bagaimanakah mencatat catatan • Berikan perhatian pada maklumat yang didengar. Catatan nota boleh dibuat dalam bentuk grafik seperti anak panah. simbol (contoh: sama dengan =) dan singkatan perkataan (contoh:yang = yg. bulatan. Catatan di sebelah kiri dan kanan NOTA sebagai nota dan maklumat tambahan. Catatan terang dan mudah dibaca. Tanda bulatan dan garisan dibuat pada isi penting. 18 • • • • . Menggunakan kata kunci. dan sebagainya. Maklumat tersebut dipilih atau ditafsirkan sebelum dicatat. garisan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Ciri nota yang baik • • • • • Mengandungi rangka kasar sahaja. Dicatat dalam buku atau kertas catatan yang khas. Hanya fakta baru sahaja yang dicatatkan kerana ini merupakan pembelajaran baru.

dan bahan grafik yang lain yang sesuai Menyemak draf Membuat pemurniaan dan menulis draf kedua Menerbitkan laporan • • • • • • • • 19 . Menulis Laporan Panduan umum untuk menyediakan laporan adalah seperti yang berikut: • • Memiilih topik sekiranya topik tidak diberikan Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber Meneliti dan memilih maklumat yang relevan dengan topik Membuat nota Menyediakan kerangka laporan Menulis draf pertama dan mengenal pasti sumber yang dipetik Melengkapkan laporan dengan jadual. graf.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR d. Kemahiran Menulis i.

Kemahiran Menulis Cepat Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Oleh itu. q 20 . Mengapakah perlu menulis cepat? cepat? q Banyak maklumat yang boleh dicatat.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. • Kandungannya difahami. q Murid boleh mengingat kembali fakta atau maklumat dengan cepat. Dalam peperiksaan masa terhad tetapi memerlukan banyak isi jawapan yang boleh ditulis. Murid menyediakan alat tulis yang sesuai seperti pen yang sempurna dan pensel yang tajam. q q Apakah praprasyarat menulis cepat ? q Murid mempunyai banyak maklumat atau fakta dalam ingatannya semasa menjawab soalan peperiksaan. menulis cepat memerlukan unsur: • Kelajuan menulis • Tulisan yang boleh dibaca. Menjimatkan masa.

Tulis karangan itu dalam masa yang ditentukan. • Jenis Ingatan • Ingatan jangka pendek sahaja.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Latihan untuk menulis cepat • • • • • Pilih satu topik untuk dikarang. e. maklumat tersimpan sebentar • maklumat yang kekal dalam 21 . Minta rakan membaca karangan dan memberikan maklum balas dari segi tulisan dan isi karangan. Ingatan jangka panjang ingatan. Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa lama. Kemahiran Mengingat • Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik. Ulang latihan dengan mempercepat masa menulis. Peruntukkan masa untuk mengarang topik.

contoh: MAGERAN (Majlis Gerakan Negara) Membuat rantaian atau berlawan contoh: piring . iaitu: Mendaftar maklumat hingga boleh dikekalkan dalam ingantan (encoding ) Menyimpan maklumat Mengingat kembali maklumat (decoding) Cara Mengingat • • • • • • • • • • • • Mereka cerita Mencipta irama atau lagu Membuat catatan Membuat lakonan Membuat senarai semak Mencipta akronim – contoh: HKL (Hospital Kuala Lumpur) Mencipta akrostik . graf dan peta minda Mengingat secara kumpulan .cawan Melakar grafik dan ilustrasi .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Proses Ingatan Proses ingatan terbahagi kepada tiga langkah.peta.terutama nombor – contoh: nombor telefon: 795 88 345 Mengulang Melatih tubi 22 .

Kemahiran Maklumat .

mengenal maklumat dalam buku. Mengenal pasti sumber pembelajaran. direktori dan ensiklopedia ialah sebahagian daripada kemahiran maklumat yang perlu dikuasai oleh murid. mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu. fakta. membuat rujukan. data. butiran. keterangan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN MAKLUMAT Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan ialah suatu aspek kemahiran belajar cara belajar yang penting. Definisi Kemahiran Maklumat Keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat mencari dan mengumpulkan. ii. i. Definisi Maklumat Maklumat ialah pengetahuan. dan cara merujuk kamus. cara mendapatkan maklumat daripada temu ramah. 25 . maklumat atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang.

Ensiklopedia 9. majalah.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iii. Jenis Sumber/Bahan 1. kamus. Indeks 16. filem. Sumber berasaskan komputer (contohnya: disket.Katalog Perdagangan 8. mikrofis.Atlas 12.Kertas Kerja 4. direktori. Abstrak 17. kaset video. CD-ROM 26 .Gazetiar 13. buku. buku panduan.Kamus 10. buku tahunan. pakar bidang.Tesis/Disertasi 7. Ulasan/Resensi 19. pita video. ensiklopedia.Tesaurus 11. Walau bagaimanapun. Biografi 21. almanak. Direktori 20. faktor penentu ialah kuantiti dan kualiti maklumat yang terkandung dalam sesuatu sumber. dan cakera laser). 2. jurnal. Mengenal Pasti Sumber Pembelajaran Maklumat boleh didapati melalui sesuatu yang didengar. dan Internet). indeks. buku bibliografi. Paten 5. radio. tenaga. iv. abstrak dan buku teks). atlas. Almanak 15. • • • Setiap sumber maklumat yang dinyatakan mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai akibat sifat fizikal.Standard/Piawaian 6. Buku Tahunan 14. rakan) Bahan bercetak (contohnya: akhbar. Buku Panduan /Manual 22. Internet 24. Bahan audiovisual (contohnya: piring hitam. Pangkalan Data Dalam Talian 23. dibaca dan ditonton. guru. CD ROM. harga dan cara penggunaan bahan tersebut.Laporan 3.Jurnal . Bibliografi 18. Terdapat pelbagai sumber yang dapat memberikan maklumat iaitu: • Sumber yang berasaskan manusia (Contohnya: ibu bapa. slaid. lutsinar.

• Kumpulkan buktii alasan dan butiran yang dapat menyokong pandangan/hujah. • Pastikan sumber sama ada sumber primer atau sekunder. • Mentafsir maklumat visual seperti graf. diperakui.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR v. boleh dipercayai. 27 . dengar dan tonton. baca. peta dan carta. dan sesuai dengan tugasan. Menilai Dan Mengumpulkan Maklumat • Gunakan teknik imbasan dan luncuran. Mengenal Pasti Masalah Dan Maklumat Yang Diperlukan • • • • • • • Memahami tugasan Menggunakan pelbagai sumber rujukan Membaca (secara imbasan dan luncuran) pelbagai maklumat Membina soalan asas Menentukan maklumat yang diperlukan Mengenal pasti skop sumber Membuat sumbang saran untuk mentafsir dan mentafsir semula masalah vi. • Pilih bahan. • Menilai sumber maklumat dan laman web untuk mendapatkan yang tepat.

v Sediakan alat perakam. v Sediakan dan susun soalan untuk mencungkil maklumat yang dikehendaki.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR vii. v Selidik kesesuaian tokoh tersebut dengan maklumat yang dikehendaki (latar belakang tokoh. v Tentukan maklumat yang diperlukan. masa dan tempat). pakar dalam bidang berkenaan. orang kenamaan atau orang yang terlibat secara langsung dalam sesuatu peristiwa. v Buat temu janji dengan tokoh (tarikh. bidang pekerjaan dan sebagainya). kamera dan sebagainya mengikut keperluan. 28 . Kemahiran Menemu Ramah Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah individu tertentu seperti tokoh. v Kenal pasti tokoh atau orang yang hendak ditemu ramah.

v Adakan hubungan mata dan mendengar dengan penuh perhatian. lampiran dan senarai rujukan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR v Tepati janji temu. 29 . menggunakan gelaran dan ganti nama diri yang betul. v Lengkapkan persembahan dengan bahan grafik. v Beradab dan gunakan bahasa yang santun (memperkenalkan diri. v Gunakan alat perakam dan catat butiran dalam buku catatan. v Dapatkan bahan tambahan daripada tokoh (gambar foto dan lain-lain). v Bersikap ramah dan menunjukkan minat ketika tokoh bercerita atau menyampaikan maklumat. ubah suai soalan jika perlu. gambar. v Rangka persembahan maklumat dan tulis draf pertama. menyatakan tujuan. dan mengucapkan terima kasih). v Teliti semula maklumat yang dicatat dan dirakamkan. v Lengkapkan persembahan dengan mendapatkan maklumat tambahan daripada sumber lain atau hubungi orang yang ditemu ramah semula. v Kemukakan soalan yang telah disediakan.

Kemahiran Membuat Rujukan Dalam era ledakan maklumat. terlalu banyak maklumat yang perlu diingati. Menggunakan Laci Kad Katalog • • • Ada tiga jenis laci kad katalog laci kad pengarang kad perkara kad judul Anda boleh menggunakan satu daripada laci tersebut berdasarkan maklumat yang anda ada seperti maklumat pengarang. 30 . Kaedah Mengesan Maklumat & Merujuk Bahan di Pusat Sumber Perpustakaan dengan menggunakan kad katalog dengan alat baca mikrofis yang berasaskan sistem pengelasan yang tertentu misalnya Library of Congress atau Sistem Perpuluhan Dewey dengan komputer OPAC.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR viii. Anda boleh menggunakan mana-mana laci yang anda ada maklumatnya. perkara atau / dan judul. kita perlu mengetahui cara mengesan maklumat dengan cekap tanpa perlu mengingat semuanya. Oleh itu.

bibliografi dan daftar kata/glosari menawarkan maklumat yang tertentu. nama penyunting (jika ada) dan nama penerbit. judul kecil.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Pada amnya. Hooker Pada halaman judul terdapat maklumat tentang judul buku. terdapat sepuluh kelas maklumat iaitu: 000-099 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900-999 Karya Am Falsafah Agama Sains Kemasyarakatan Bahasa Sains Tulen Teknologi Kesenian dan Hiburan Kesusasteraan Geografi. halaman judul. Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan. Pada kulit hadapan tertera tajuk buku dan nama pengarang. Penterjamahan oleh A. Berdasarkan sistem ini. kulit belakang.M. nama pengarang sepenuhnya. Sejarah Melayu-Islam Virginia M.Ali Virginia M. indeks. Hooker 31 . pusat sumber sekolah menggunakan Sistem Perpuluhan Dewey. halaman kandungan. Sejarah dan Biografi ix.Mohd.

Hooker Terjemahan: A. ISBN 983-622-2123-9 Cetakan Pertama 1991 Karya –V. tajuk buku/majalah/jurnal. tahun hak cipta.. catatan tentang halangan menyalin semula. “Rumusan Pola-pola Ayat Inti”. tempat terbitan. 32 . Dalamnya terkandung nama bab. perincian tajuk dan halaman yang selaras dengan tajuk. Kandungan Pengenalan 1 Masa Lalu dan Kini 3 Dua Versi Teks 5 Bibliografi Bibliografi terdapat selepas tajuk akhir sesebuah buku atau pada akhir bagi setiap bab.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Pada bahagian halaman verso (belakang halaman judul) terdapat maklumat hak cipta. 1956. Dalamnya terkandung senarai pengarang. konsonan bunyi-bunyi bahasa penggalan. London: Luzac. Penerbitan: DBP Dicetak oleh DBP Bertentangan dengan halaman ini kadangkala disertakan pengenalan atau kata aluan. DBP 1979. Brown C. Sesetengah buku memperuntukkan ruangan daftar kata atau glosari yang mengandungi keterangan atau makna tentang istilah dan singkatan yang digunakan dalam buku tersebut. klausa satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek & satu predikat.. Mohd. Untuk mengingati guru-guruku. nama tajuk. penerbit dan tahun terbitan disusun mengikut urutan abjad. Jadual kandungan ialah bahagian yang penting dalam buku.M. alamat penerbit dan maklumat pengkatalogan iaitu nombor kad katalog. Asraf Wahab 1979.M. Studies in Malay.C. tahun penerbitan.

91 Pada kulit belakang kadangkala diberikan maklumat tentang isi buku misalnya sinopsis cerita dan biodata pengarang. Biodata: ………………………… ………………………… ………………………… ……………………. 111 Salehah.. 69 Universiti Riau. Saka.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sebelum kulit belakang terdapat ruangan indeks sama ada indeks perkara atau indeks pengarang yang disusun mengikut urutan abjad. 39-40. Pada senarai perkara atau pengarang disertakan nombor halaman yang memperincikan maklumat tersebut. 32-4. 39 Sayid Umar. Sinopsis Cerita ………………………… ………………………… ………………………… ………………………. 33 . 53 Sejarah Bugis. 28.13 Universiti Leiden. 6 Universiti Malaya.

keterangan. perangkaan dan bibliografi yang disusun mengikut urutan abjad. Maklumat ini termasuklah definisi. Pilih jilid yang mengandungi perkataan atau huruf yang pertama yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikesan. Jilid yang menerangkan secara terperinci disebut jilid mikro. 34 . • • • Mengesan Maklumat daripada Ensiklopedia Perhatikan barisan ensiklopedia di rak khas dan lihat tulang belakang setiap jilid.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR x. . Ensiklopedia terbahagi kepada dua jenis iaitu am dan khas. Ada ensiklopedia mempunyai jilid maklumat umum atau kasar yang disebut makro. Kemahiran Merujuk Ensiklopedia • Ensiklopedia ialah bahan (berbentuk buku dan CD ROM) yang mengandungi maklumat bagi semua bidang ilmu pengetahuan.Contoh ensiklopedia khas: Encyclopedia of Animals dan Encyclopedia of Art.Contoh ensiklopedia am: Oldham’s Encyclopedia Illustrated (ensiklopedia am kanak-kanak) dan Oxford Junior Encyclopedia. Setiap edisi ensiklopedia biasanya dibahagikan kepada beberapa jilid yang berurutan. . Kata utama seperti SUNGAI. TEMPAT. dan KEJADIAN dicap dengan huruf besar diikuti keterangan tentang perkataan tersebut. TOKOH. sejarah.

ejaan. a fabulous day It was a fabulous week. Everything went well. contoh frasa contoh ayat 35 . pada sudut atas kanan tertulis kata terakhir bagi halaman tersebut. silabikasi. penggunaan dan kedudukan semasa sesuatu perkataan yang disusun mengikut urutan abjad.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR xi. Setelah mendapat halaman tersebut. asal usul. perkataan Fabulous keterangan makna perkataan fabulous – wonderful. Kemahiran Merujuk Kamus Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan maklumat tentang perkataan dalam satu atau lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau makna. Buka terus halaman yang bermula dengan huruf pertama kata yang ingin dicari maknanya. Terdapat dua jenis kamus iaitu: • Kamus umum • Kamus khas atau kamus istilah Mengesan Maklumat Daripada Kamus Perkataan atau kata masukan disusun mengikut abjad. fabulous fast Pada sudut atas kiri setiap halaman dalam kamus tertulis kata pertama. cari perkataannya. sebutan.

com) (http://www.com) (http://www. com) (http://www. topik atau tugasan yang dicari. skrin akan memaparkan lamanlaman web yang akan memberikan rangkaian yang berkaitan dengan kata carian yang dimasukkan. 6. Infoseek Alta Vista Yahoo Google Lycos Cari (http://www. Klik halaman web (web page) yang dipaparkan untuk menentukan sama ada kandungannya sesuai dengan maklumat yang dikehendaki. 7. Pergi ke mana-mana pelayar Internet seperti Netscape. Cuba kata carian yang lain sekiranya masih tidak memperoleh maklumat yang sesuai atau kurang lengkap. Kemahiran Mencari Maklumat Melalui Internet SENARAI ENJIN PENCARIAN 1. 4.go. 3.google. 6. jika anda ingin membuat tugasan tentang keris taipkan keris jika enjin carian yang dipilih menyediakan versi Bahasa Melayu atau taip dagger sekiranya tiada. Internet Explorer dan sebagainya yang tertera pada skrin utama. Taip enjin pencarian yang dikehendaki pada ruang yang ditetapkan. 5.altavista. 2.lycos.yahoo.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR xii.cari. 36 . Taip kata carian (search word/ search term) yang berkait Dengan perkara. Sebagai contoh. 3. 2. com) (http://www. Selepas kata carian ditaip.com) CARA MENCARI MAKLUMAT 1. 5. 4. Pilihan Bahasa Melayu. com) (http://www.

Strategi Metakognitif .

Menilai apa yang dipelajari. ii. iii. 39 . seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang. memantau dan menilai apa yang dipelajari. Memantau kemajuan pembelajaran diri. Apabila kesedaran ini wujud.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STRATEGI METAKOGNISI Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Merancang apa yang hendak dipelajari. Murid boleh menggunakan strategi metakognitif dan mengawal pembelajarannya melalui proses yang berikut: i.

Menyediakan diri secara fizikal.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR i. mental dan psikologi. bagaimana perkara itu dikuasai dan kesan daripada perkara yang dipelajari. Proses Merancang Proses ini memerlukan murid: • Meramal apakah yang akan dipelajari. • • b. Proses Memantau Dalam proses pembelajaran murid perlu bertanya kepada diri sendiri dari semasa ke semasa perkara yang berikut: Apakah soalan yang boleh saya Adakah ini membawa makna kepada saya? Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan? Mengapakah saya tidak memahami cerita ini? 40 . Membuat perancangan dari semasa ke semasa cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu perkara. Proses Metakognitif Merancang a.

murid membuat refleksi untuk mengetahui: Bagaimana sesuatu kemahiran. 41 . nilai dan pengetahuan dikuasai oleh saya? Mengapakah saya mudah/sukar menguasainya? Apakah tindakan/ pengubahsuaian yang harus saya ambil? Dengan pengetahuan ini. murid dapat memikirkan strategi yang lebih sesuai untuk menguasai pelajaran baru. Proses Menilai Melalui proses ini.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c.

iii.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. Murid diajarkan menggunakan strategi Metakognitif untuk membantu menyelesaikan masalah secara bersendirian atau berbincang dengan rakan. Kesan Daripada Penerapan Metakognitif Dengan penerapan ini. Cara Mengajar Metakognitif • Metakognitif tidak perlu diajar sebagai satu mata pelajaran atau strategi secara berasingan. amalan menerapkan Metakognitif dalam setiap tahap pembelajaran secara spontan dan tanpa disedari dapat dipupuk. Oleh itu Metakognitif sepatutnya diajar secara infusi iaitu dengan menyerapkan metakognitif dalam kaedah kaedah mengajar. perkembangan staf dan proses penyeliaan. 42 .

melihat dan menonton sesuatu. Strategi Untuk Meningkatkan Metakognitif Yang berikut ialah beberapa strategi untuk meningkatkan Metakognitif: Terdapat 3 peringkat: a. • Galakkan murid menimbulkan soalan kepada diri mereka sendiri sebelum. guru perlu meminta murid menilai sejauh mana peraturan yang diajarkan itu dipatuhi. • 43 . Selepas aktiviti pembelajaran. guru perlu memberikan peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman. Semasa aktiviti itu dilaksanakan. b. Merancang Sebelum sesuatu aktiviti pembelajaran dimulakan. Menyoal Pada Semua Peringkat Apa ? Mengapa? Bagaimana? Menyoal ialah satu teknik penting untuk menjelaskan fikiran. semasa dan selepas membaca. guru perlu • mengajar atau menunjukkan peraturan yang patut dipatuhi dan strategi serta langkah untuk menangani masalah dan tuju hala yang harus diikuti. proses berfikir dan pandangan tentang tingkah laku mereka. mendengar.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iv.

Contohnya: mengenal pasti dan membezakan apa yang dilakukan sama ada sesuatu itu membantu atau menghindar mengenal apa yang disukai dan tidak disukai menyenaraikan baik dan buruk sesuatu aktiviti. murid akan menyedari tingkah laku yang baik dan akan menerapkan tingkah laku tersebut dalam situasi yang berlainan. Ini akan membantu pelajar mengikuti proses Metakognitif mereka d. Mengambil Kredit Guru harus minta murid mengenal pasti apa yang positif atau baik daripada tindakan murid. Murid juga boleh mendapatkan maklum balas daripada rakan mereka dengan mengajukan soalan seperti : Apakah tindakan ini membanggakan diri anda? Bagaimanakah tindakan itu sepatutnya diberi Melalui cara ini. 44 . e. Menilai Berdasarkan Pelbagai Kriteria Metakognisi boleh dikembangkan dengan • memberikan peluang kepada murid untuk membuat refleksi dan mengkategorikan tindakan mereka berdasarkan dua atau lebih kriteria penilaian. Memilih Secara Sedar Guru berbincang dengan murid tentang pemilihan yang dibuat oleh murid dari segi kesan baik dan buruknya sebelum keputusan dibuat.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c.

g. Mengelak Daripada Menyatakan ‘Saya Tidak ‘Boleh’ Cara yang boleh diaplikasikan ialah murid memikirkan beberapa soalan: • • • “Apakah informasi yang diperlukan?” “Apakah alatan yang diperlukan?” “Apakah kemahiran yang diperlukan untuk melakukan tingkah laku berkenaan?” Soalan-soalan ini akan menimbulkan kesedaran tentang pengetahuan batasan yang diketahui dan apa yang perlu diketahui. mereka dibimbing agar menjelaskan. 45 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR f. Menggalakkan Idea Daripada Murid Guru boleh membantu murid dalam metakognisi dengan memparafrasa pernyataan yang diutarakan oleh murid Contohnya: a) GURU: Apa yang ingin anda katakan ialah … b) GURU: Saya rasa anda ingin mem beritahu saya bahawa … Melalui cara ini. Kesedaran ini akan membangkitkan keyakinan murid bahawa mereka boleh melakukannya. memikirkan semula atau memikirkan idea mereka dengan lebih mendalam.

“Dia sangat tegas. Contohnya: Guru boleh memuji dan memberi pengiktirafan dengan. “Bagus. Simulasi memberikan peluang kepada murid untuk memikirkan bagaimana seseorang itu akan bertindak dalam situasi berlainan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR h. • 46 .” kamu. awak sedang membuat satu rangka tindakan yang baik bagi …. Biasanya murid mengeluarkan perkataan seperti “tidak adil’. j. atau “sangat tegas” agar murid lebih sedar dan bertanggungjawab terhadap impak kata-kata mereka. Main Peranan Dan Simulasi • Dengan kaedah main peranan murid dapat membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak dan membuat modifikasi tingkah laku secara metakognitif terhadap peranan tersebut. “tidak baik”.” Guru perlu bertanya dan menjelaskan apakah yang dimaksudkan “tidak adil”. Memberikan Label Bagi Sesuatu Tindakan Guru boleh menyedarkan murid mengenai tingkah laku kognitif mereka dengan memberikan label bagi tindakan yang diambil.” “ Apa yang kamu semua ialah satu eksperimen yang baik.. dan itu satu sifat yang terpuji. Menjelaskan Maksud Perkataan Tertentu Kepada Murid ‘tidak baik’.” “Awak telah memberikan kerjasama kepada rakan i.

melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan persepsi asal dengan keputusan baru .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR k. Ini dapat membantu murid: .mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara membuat keputusan . Untuk tujuan ini. guru hendaklah menunjukkan dengan jelas bagaimana beliau merancang.mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan mengingat kembali kejayaan dan kesulitan dalam sesuatu percubaan l. Memberikan Teladan • Contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh guru sebagai ikutan oleh murid adalah sangat berkesan. • 47 . mengenal pasti dan menilai sesuatu tingkah laku beliau supaya murid dapat mencontohinya.mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan mereka dalam bentuk simbol atau grafik . Menyimpan Jurnal Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu pengalaman dalam buku log/ harian/diari sepanjang pengalaman itu.

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran .

Keupayaan minda menerima sesuatu pelajaran adalah terhad. Bagaimanakah Menghasilkan Jadual Waktu Persendirian? • • • • • Tentukan tempoh masa yang harus anda peruntukkan masa untuk mengulang kaji sesuatu mata pelajaran. Pilih keutamaan mengikut susah senang sesuatu mata pelajaran atau topik. Pastikan masa belajar seboleh-bolehnya dibahagikan sama rata sepanjang minggu. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang terperinci yang merangkumi: • sesi pembelajaran. dan • aktiviti-aktiviti lain dalam sehari. i. adalah lebih baik sekiranya anda belajar selama 2 jam sehari sepanjang minggu berbanding dengan belajar selama 10 jam hanya untuk satu hari dalam seminggu.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Berikan tumpuan dan masa yang lebih kepada mata pelajaran dan topik yang anda rasakan sukar. 51 . mengikut kesesuaian. Perancangan ialah pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain. Oleh itu.

masa juga harus diperuntukkan untuk: berehat membuat kerja rumah bersukan membantu ibu bapa melakukan aktiviti-aktiviti yang diminati atau menghadiri kelas tambahan. Apakah Kelebihan Mempunyai Jadual Waktu ? Jadual waktu persendirian harus disediakan supaya: Mengurangkan pembaziran waktu Lebih memberi fokus kepada pelajaran Pengurusan masa lebih teratur Mengambil kira semua mata pelajaran Memberi keutamaan kepada mata pelajaran yang sukar Melatih diri supaya tidak menangguhkan kerja 52 . Penggunaan Masa Untuk Aktiviti Lain Selain belajar. iii.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

GAYA PEMBELAJARAN i. Mengapakah Perlunya Mengenal Pasti Gaya Pembelajaran?

Setiap individu tersendiri.

mempunyai

gaya

belajar

Apa yang penting bukanlah gaya tersebut tetapi hasil daripada pembelajaran yang telah dilakukan.

Setiap minit yang diperuntukkan akan hanya bermakna sekiranya murid itu dapat memahami dan mengingati fakta dan konsep penting pelajaran berkenaan.

Sebaliknya seseorang murid itu akan hanya kerugian masa sekiranya apa yang dipelajari tidak dapat dihayati sepenuhnya dan mereka tidak langsung dapat memahami atau mengingati perkara-perkara penting tentang pelajaran berkenaan.

Murid harus mengenal pasti gaya pembelajaran yang disukai agar murid dapat memberikan fokus yang lebih terhadap apa yang dipelajari.

53

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

ii. Apakah Gaya Pembelajaran? Gaya pembelajaran ialah cara mempelajari sesuatu mengikut kecenderungan individu. Terdapat pelbagai teori dan model gaya pembelajaran. Murid perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran tersebut supaya mereka dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka. Pada asasnya dua model gaya pembelajaran yang dibincangkan di sini:
• •

Gaya VAK (Visual, Auditouri, Kinestetik ) Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn

1.

GAYA VAK Gaya VAK mengandungi tiga aspek, iaitu gaya pembelajaran Visual, Auditori dan Kinestetik 1.1 Gaya Pembelajaran Visual

Murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan dalam buku, di papan hitam atau paparan komputer. Mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan. Murid “visual” tidak memerlukan penerangan lisan seperti murid “auditori” tetapi mereka selalunya dapat belajar melalui pembacaan.

54

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Murid “visual” selalunya menulis nota syarahan dan arahan lisan jika mereka hendak mengingati sesuatu.

1.2 Gaya Pembelajaran Auditori

Murid Auditori belajar dengan mendengar perkataan yang disebut dan juga arahan lisan. Mereka boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau menggerakkan bibir ketika membaca terutama apabila mempelajari sesuatu yang baru. Murid dapat mengukuhkan ingatan dengan mendengar semula rakaman pita audio, mengajar murid lain dan berbincang dengan guru.

1.3 Gaya Pembelajaran Kinestetik

Murid “kinestetik” belajar dengan baik melalui pengalaman dan mengambil bahagian secara fizikal dalam aktiviti bilik darjah.

Mereka dapat mengingati sesuatu dengan baik apabila mencuba terus aktivitimelalui hands-on.

55

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

2. GAYA PEMBELAJARAN DUNN & DUNN Gaya pembelajaran Dunn & Dunn mengandungi beberapa aspek penting yang diperincikan seperti yang berikut:
STIMULUS UNSUR Bunyi CIRI Suka belajar tanpa bising atau dengan bunyi latar belakang seperti muzik. Suka belajar di tempat yang cerah atau di tempat yang kurang cahaya. Suka belajar di tempat yang nyaman atau di tempat yang panas. Suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal seperti berbaring atau duduk di lantai.

Alam Sekitar

Cahaya

Suhu

Pola

Motivasi

Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu diransang oleh guru. Boleh belajar dalam masa yang panjang atau boleh belajar dalam masa yang pendek. Bertanggungjawab untuk belajar atau perlu bimbingan guru. Suka belajar mengikut jadual waktu atau suka belajar sekiranya diberikan lebih masa untuk sesuatu mata pelajaran atau perkara.

Ketabahan

Emosi
Tanggung jawab Struktur

56

Suka belajar sebelahnya. Suka belajar dengan rakan sebaya. Makan Fizikal Waktu Gerakan 57 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STIMULUS UNSUR Sendiri Pasangan Rakan sebaya CIRI Suka belajar sendiri. Suka belajar secara berpasangan. Sosiologi Pasukan Guru Suka belajar dalam kumpulan . dengan guru di Pelbagai cara Suka belajar dengan kombinasi beberapa cara di atas. Suka atau tidak suka bergerak semasa belajar. Suka atau tidak suka makan dan minum semasa belajar. Suka belajar pada waktu yang sesuai atau pada bila-bila masa sahaja. Persepsi Suka belajar dengan benda atau pengalaman maujud atau dengan perkara abstrak.

58 . Otak kiri atau Otak kanan Psikologi Impulsif atau Murid yang impulsif bertindak secara Reflektif spontan manakala murid yang reflektif berfikir sebelum bertindak. membuat gerakan dan mencipta sesuatu. membuat sintesis. Murid ini lebih cenderung memproses maklumat di otak kiri . murid yang lebih cenderung memproses maklumat di otak sebelah kanan suka belajar secara keseluruhan. meminati bahasa dan membuat pengiraan dan analisis. suka belajar sesuatu bahagian demi bahagian.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STIMULUS UNSUR Global atau Analitik CIRI Murid global suka belajar secara menyeluruh. murid analitik suka belajar mengikut urutan dan membuat analisis. melukis.

Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca apa yang ditulis oleh guru di papan tulis. Saya dapat menyiapkan lebih banyak tugasan jika saya melakukannya bersama dengan murid lain.. 7. 8. saya dapat memahaminya dengan baik. 59 . 3. S Setuju 4 Item TP Tidak Pasti 3 TS Tidak Setuju 2 SS (5) S (4) STS Sangat Tidak Setuju 1 TP (3) TS (2) STS (1) Apabila guru memberikan arahan. 4. Di dalam kelas. Arahan : Baca setiap pernyataan dibawah dengan teliti. Lebih banyak yang saya pelajari jika saya belajar dalam kumpulan. 2. Saya gemar belajar dengan cara melakukan sesuatu di kelas. Kelas : ………………………………………………………. Lengkapkan ruang di bawah memberikan nilai angka bagi setiap pernyataan yang dirasai paling tepat menerangkan perasaan anda berhubung dengan setiap pernyataan itu berdasarkan skala yang berikut: SS Sangat Setuju 5 Bil. Jika saya melakukan sesuatu di kelas. SOAL SELIDIK GAYA PEMBELAJARAN Soal selidik yang berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai bagi seseorang murid. saya belajar dengan lebih baik. Saya belajar dengan lebih baik jika seseorang memberitahu saya bagaimana melakukan sesuatu. 1. 5. saya belajar dengan lebih baik apabila bekerjasama dengan murid yang lain. Nama : ……………………………………………………. 6.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 3.

Saya belajar dengan lebih baik dengan membuat lukisan semasa mempelajari sesuatu. Saya lebih mengingati perkara yang saya dengar dikelas daripada perkara yang saya baca. 24. Saya seronok membuat sesuatu untuk projek kelas. 23. Saya lebih memahami sesuatu perkara apabila saya mengambil bahagian dalam main peranan. Jika saya belajar bersendirian saya belajar dengan lebih baik. Saya belajar dengan lebih baik jika saya mendengar sesuatu perkara. 16. 22. Jika saya membina sesuatu. Lebih banyak yang saya pelajari dengan membuat model bagi sesuatu perkara. Saya lebih mengingati sesuatu dengan belajar bersendirian. Saya belajar dengan lebih baik dengan membaca daripada mendengar sesuatu. Saya lebih memahami sesuatu dengan membaca arahan/panduan. saya mengingatnya dengan lebih baik. Saya berasa seronok melakukan eksperimen di kelas. Lebih banyak yang saya pelajari dengan melakukan sesuatu bagi projek kelas. 19. 10. 14.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 9. saya lebih mengingati sesuatu yang saya pelajari dengan lebih baik. 25. Saya belajar dengan lebih baik jika guru menyampaikan penerangan. 13. 60 . Saya genar membuat tugasan bersama dengan dua atau tiga orang rakan yang lain. 21. 18. 11. 12. 15. Saya lebih gemar belajar dengan seseorang. 17. Jika saya membaca arahan/panduan. 20.

(Diubahsuaikan daripada Joy Reid. 30. Pernyatan di atas dikelompokkan berdasarkan gaya tersebut. 1984) Lembaran Permarkahan Kendiri Terdapat lima pernyataan bagi setiap jenis gaya pembelajaran. Visual Pernyataan 6 10 12 24 29 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kecekatan Tangan Pernyataan 11 14 16 22 25 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Auditori Pernyataan 1 7 9 17 20 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor 61 . Saya belajar dengan begitu baik di kelas apabila saya mengambil bahagian dalam aktiviti yang berkaitan. 29. Saya lebih gemar menjalankan sesuatu projek secara bersendirian. 28. jumlahkan semua skor bagi setiap kelompok gaya pembelajaran dan darab dua jumlah tersebut dan catatkan jumlahnya pada ruang yang betul. Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca buku teks daripada mendengar penerangan guru. 27. Saya suka bekerja bersendirian. Setelah anda melengkapkan jadual di atas.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 26. Di kelas. saya membuat sesuatu dengan lebih baik apabila saya melakukannya sendiri.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Berkumpulan Pernyataan 3 4 5 21 23 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kinestetik Pernyataan 2 8 16 15 19 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Bersendirian Pernyataan 13 18 27 28 30 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor SKOR Gaya pembelajaran utama Gaya pembelajaran kedua 38-50 25-37 Gaya pembelajaran yang tidak penting 0-24 62 .

mengingati maklumat apabila bekerja dengan rakan pelajar yang lain. Wichita. membina model. Kecekatan Tangan 5. 63 . syarahan. dan menyentuh dan menggunakan bahan. dan perbincangan kelas. dapat menyiapkan sesuatu tugasan dengan bekerjasama dengan orang lain. Visual Penerangan Pelajar belajar dengan lebih baik dengan melihat perkataan dalam buku dan papan tulis. Auditori 3. Berkumpulan 6. Bersendirian Gaya pembelajaran minor menunjukkan bahawa pelajar masih dapat belajar dengan baik melalui gaya pembelajaran tersebut. Pelajar belajar. Kombinasi rangsangan seperti aktiviti dan pita audio memudahkan pelajar memahami perkara baru. (Diubahsuaikan daripada Instrumen Gaya Pembelajaran. 2. tidak memerlukan penerangan lisan yang banyak. dapat belajar bersendrian dengan membaca buku. Pergerakan fizikal dalam kelas membantu pelajar memahami maklumat baru. Pelajar belajar dengan lebih baik melalui pengalaman. Kansas). Kinestetik 4. serta mendapat manfaat daripada mendengar pita audio. lawatan. dapat mengingat maklumat dengan membaca kuat atau dengan menggerak-gerakkan bibir ketika membaca. Pelajar belajar dengan lebih mudah sekiranya berteman. Murdoch Teacher Center. Pelajar belajar daripada perkataan yang diujarkan. manakala gaya pembelajaran yang tidak penting bererti pelajar menghadapi kesulitan belajar melalui gaya tersebut dan harus memberikan tumpuan pada gaya yang lebih membantu pelajar dalam pembelajaran. dan main peranan. dan stimulasi daripada rakan membantu anda memahami perkara baru. berfikir. dan terlibat secara aktif dalam aktiviti.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Penerangan Tentang Gaya Pembelajaran Utama Gaya Pembelajaran Utama 1. dan perlu mencatat penerangan atau arahan lisan yang disampaikan sekiranya ingin mengingati sesuatu maklumat. serta memahami dan mengingat maklumat baru dengan lebih baik apabila bekerja atau melakukan sesuatu bersendirian. Pelajar belajar dengan lebih berkesan apabila berpeluang membuat latih amal (hands-on) dengan bahan seperti melakukan eksperimen di makmal.

Persediaan Peperiksaan .

MENGECEWAKAN MENDUKACITAKAN MENDEBARKAN Peperiksaan memberikan pelbagai pengalaman kepada murid seperti MENGGEMBIRAKAN MENAKUTKAN MERISAUKAN 67 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Kebiasaannya peperiksaan tidak digemari murid. Kemahiran belajar cara belajar membantu murid beranggapan positif terhadap peperiksaan dan seterusnya menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin. Setelah belajar bersungguh-sungguh. setiap murid mengharapkan keputusan yang baik dalam peperiksaan. Menghadapi sesuatu peperiksaan memang berat dan masalah yang berkaitan dengannya memang banyak.

Mengajar murid cara mengulang kaji dan mengambil nota yang betul. Menggalakkan murid agar sentiasa berminat dengan kerja sekolah. Membantu murid untuk memberikan tumpuan pada pelajaran.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR GURU BOLEH: Memotivasikan murid agar tekun belajar. Mengajar murid teknik belajar yang betul. 68 .

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR MURID PERLU : ♦ Sentiasa bersedia dan membuat ulang kaji untuk mengekalkan ingatan jangka panjang. ♦ Tidur secukupnya pada malam sebelum hari peperiksaan ♦ Hadapi peperiksaan dengan perasaan yakin diri ♦ Elakkan menduduki peperiksaan dengan perut yang kosong. Makan makanan yang berzat dan seimbang. 69 .

♦ Berdoa dan tenangkan diri sebentar sebelum memulakan peperiksaan. Bawalah peralatan yang diperlukan seperti pen. jam tangan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ♦ Datang awal dengan persiapan yang secukupnya. pembaris dan lain-lain. pemadam. pensel. ♦ Jangan sesekali cuba membuat ulang kaji pada saat-saat akhir. 70 . Ingatkan diri bahawa anda telah bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan dengan baik.

Catatkan idea-idea yang timbul yang boleh digunakan sebagai jawapan. Membaca arahan dan soalan terlebih dahulu . . 71 . .Luangkan sedikit masa untuk membaca soalan-soalan secara mendalam. . Ubah sedikit posisi duduk supaya anda berasa selesa. .Putuskan tempoh masa diperlukan untuk menjawab setiap soalan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Jangan gementar dan panik. tandakan kata-kata kunci.Jawab soalan yang mudah dahulu.Ketika membaca soalan.

. . 72 . Catatkan idea. Ketika menjawab soalan aneka pilihan: .abaikan jawapan yang anda tahu salah. fikirkan dahulu jawapannya sebelum anda menulis . Ketika menjawab soalan berbentuk karangan. .Jawab soalan mudah yang anda ketahui jawapannya dan diikuti dengan soalan yang susah.Gunakan perenggan pertama sebagai gambaran keseluruhan. . hindari soalan susah yang anda tidak pasti jawapannya serta diperuntukkan jumlah markah yang sedikit.Buat kerangka jawapan. .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Strategi menjawab soalan .Perlihatkan pertautan antara perenggan.Gunakan perenggan berikutnya untuk membincangkan isi-isi penting secara mendalam.buat pilihan kepada baki jawapan sedia ada. .Berikan contoh tertentu.Jika ada pilihan.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sisihkan 10 peratus masa yang diperuntukkan untuk memeriksa jawapan anda .Periksa semula jawapan anda. 73 . Selepas peperiksaan : Kenal pasti kelemahan dan baiki cara pembelajaran Ini dapat menajamkan minda anda dan mendapat ilmu pengetahuan yang baru.Hindari perasaan ingin segera meninggalkan dewan atau kelas setelah anda menjawab semua soalan peperiksaan atau ujian. .

Contoh Rancangan Pelajaran .

Murid membaca teks yang diedarkan dan mengesan perkataan sukar serta merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan mengikut konteks. 77 . (kemahiran mencatat isi) 5. 4.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. : Mendengar. lagu tema yang didengar.4 Kemahiran bahasa Sistem bahasa Peraturan Sosiobudaya Kemahiran bernilai tambah Langkah pengajaran dan pembelajaran: 1.Belajar Cara Belajar (merujuk kamus. Murid menjalankan main peranan sebagai pemain badminton negara dan wartawan. Memahami dan menyatakan maksud perkataan berdasarkan konteks. dan bersoal jawab tentang irama. Guru mengemukakan soalan sebelum memperdengarkan rakaman audio laporan sukan dan mencatat isi penting kepada murid. membuat nota ringkas dan metakognisi) . Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.(kemahiran mengenal isi penting) 7. utama dan isi penting tentang pelbagai bahan yang didengar.2 1. dibaca dan ditonton. idea.Kajian Masa Depan 7. Murid menulis semula perbualan yang diikuti dalam bentuk dialog.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Contoh Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Masa Tajuk Bidang : : : : 4 80 Minit Berita / Laporan Sukan Maklumat Dan Interpersonal Hasil pembelajaran: 7. (metakognisi) 3. Guru membuat ulasan dan rumusan. 6. Murid menyenaraikan isi penting dan membandingkan jawapan dengan senarai isi yang disediakan oleh guru. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kandungan dan format laporan sukan yang didengar. Murid mendengar rakaman audio muzik montaj rancangan sukan TV. bertolak ansur dan patriotisme : . membaca dan menulis : Kosa kata : bekerjasama. Murid mengulas tentang teknik penyoalan dan kata yang digunakan dalam temu bual. (kemahiran merujuk) 8. Guru mengedarkan teks temu bual dan menerangkan cara mengesan isi penting dalam teks tersebut . Murid mendengar rakaman audio temu bual dengan seorang ahli sukan terkenal dan menyenaraikan isi penting. 9. (set induksi) 2.

She sleeps in the afternoon. Students are provided with a worksheet of 10 – 15 sentences ( worksheet 2). Provide 10 sentences in a worksheet. They jog every evening. students should be able to: (a) understand subject-verb agreement rules. (Worksheet 1) Students try and work our for themselves the similarities and differences in sentences. Examples: I write to my brother once a week. Procedure: 1. LHTL Strategies: Learning grammar rules by Identifying patterns and errors in language use. 4. Students are provided with another worksheet (worksheet 3) with sentences that contain errors in subject-verb agreement. (b) identify errors in subject-verb agreement exercises. = singular verb (verb + -s or -es) = plural verb (verb -s) = plural verb (verb -s) Teacher explains the ‘rules’ relating to subject-verb agreement. 78 . Singular subject Plural subject I / You 3.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Lesson Plan for English Topic : Target Group : Proficiency : Lesson: : Sports Form 2 Beginner to Intermediate Lesson 3 in the week Objectives: By the end of the lesson. Students identify the errors and correct them. Students fill in the tables in the worksheet. 2. 6. 5.

WORKSHEET 2 1.00. and red stockings. 3. 6. He wears shin guards to protect his shins. 5. 6. 7. The hockey stick cost him RM 90. SUBJECT VERB kicks the ball. Azmi and Ah Kow play hockey every evening. SINGULAR PLURAL 1. He wears a black jersey. discuss the structure of the sentences above. He plays tennis every afternoon. 2. They train every evening. Use the sentences above and complete the table. 8. Are there any similarities in the way these sentences are formed? Try to write a rule to explain the common structure in these sentences: Write a few sentences using this ‘rule’. 2. He hurt his foot while kicking the ball. The boy 79 . Ali drinks a glass of orange juice before a game. My brother plays football once a week. The boy kicks the ball. 4. 9. 7. My friends and I jog every evening.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR WORKSHEET 1 Building Language Awareness LOOKING FOR LANGUAGE RULES Look at the sentences below. My sister scores a goal. white shorts. She hit the ball hard. 5. 1. 4. We need another player for our team. Mei Mei scores a goal. Well done! a) b) c) In small groups. They take swimming lessons once a week. 3.

4. 3. 5. Mrs. Encik Mohamed burn the padi stalks. 7. Tan teach in a secondary school. Rohani and Rohana is twins. 8. 1. 2. 9. Dadah bring danger to our lives These is the eyes and this are the nose. 6. 10.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR WORKSHEET 3 Identify and correct the errors in these sentences. The boys is always doing things together. 80 . Lalita’s grandparents lives on a farm We gets starch from tapioca. Mariam grow a lot of flowers. Firemen rescues people in a fire.

1. 5 π πd l=2 π j 6 Terbitkan juga rumus l = 7 Berikan beberapa contoh yang berkaitan. Di akhir sesi pembentangan. kertas mahjung. Menyatakan atau 3. Mengira diameter dan jejari apabila diberikan lilitan bulatan. Nilai tersebut dinamakan Lilitan = Diameter 4 π . Mereka digalakkan menggunakan kalkulator.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR MATEMATIK Contoh 1: Berpandukan gaya pembelajaran kinestetik. 22 3. lilitan kepada Aktiviti 1 (Berkumpulan) 1 2 3 Murid mengukur lilitan dan diameter beberapa bekas (sekurang-kurangnya 5. apabila diberikan diameter dan jejari 5.142 sebagai 7 penghampiran kepada π 4. 81 . 2. guru perlu memprkukuhkan konsep π dengan menerangkan bahawa nisbah lilitan kepada diameter sebenarnya adalah ‘sama’ bagi sebarang bulatan. Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Bahan Hasil Pembelajaran : : : : : Matematik 2 Bulatan Bekas berbentuk silinder berbagai saiz. benang. Mengukur lilitan dengan menggunakan benang. Murid membentangkan dapatan mereka kepada kelas dengan menerangkan secara terperinci proses yang telah diambil dan juga kesimpulan yang telah mereka buat tentang nisbah litlitan kepada diameter. Menganggarkan nilai π dengan mencari nisbah diameter bagi beberapa bulatan. pembaris. Nilai-nilai yang didapati dicatatkan ke dalam jadual Murid mencari nisbah lilitan kepada diameter bagi setiap ukuran yang telah dicatat. Mengira lilitan suatu bulatan.

bagi 4. Murid diminta membincangkan lembaran berikut dalam kumpulan kecil. 82 . Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. 5. Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi tertentu yang diberikan adalah suatu pembolehubah atau pemalar. 3. Menentukan pembolehubah dalam situasi yang diberikan dan mewakilkannya dengan huruf abjad yang sesuai. Membentuk rumus berasaskan data yang diberikan atau data yang diperoleh daripada aktiviti.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Contoh 2: Berpandukan gaya pembelajaran Visual Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : Matematik 2 Persamaan Linear 1. Menyatakan nilai-nilai yang mungkin pembolehubah dalan keadaan tertentu. 2.

83 . Gunakan rumus anda untuk mencari bilangan hari yang diambil untuk anak benih itu mencapai ketinggian 32 cm. 5.4 cm Hari 2 3. Hari pertama anda ukur tinggi anak semai tersebut ialah 2. berapakah ketinggian yang akan dicapai setelah 4 hari ? Berapakah ketinggiannya selepas 5 dan 6 hari ? Bentukkan satu rumus yang mengaitkan ketinggian anak benih dengan bilangan hari selepas ketinggian anak benih itu mula diukur.8 cm Hari 3 5. Setiap hari anda ukur anak semai itu dan mendapati ketinggiannya adalah seperti berikut : Hari 1 2.2 cm Hari 4 6. Berikan alasan anda kenapa rumus yang dibentuk itu tidak lagi tepat digunakan untuk menentukan ketinggian pokok tersebut selepas tempoh yang tertentu.4 cm. 6. Gunakan rumus anda untuk mencari ketinggian anak benih tersebut selepas 7 hari. 2. Sekiranya anak benih itu membesar dengan kadar yang sama pada setiap hari. 3.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Biji benih yang anda semai sudah bercambah.6 cm 1. 4.

736-741 84 . Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti Blosser.. R. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Ab. Mastering Study Skills. Listening:The forgotten skill.. Victoria: Hawker Brownlow Education Freeman. Rahim Selamat. M. R.. Teknologi Sistem Pengajaran. Geddes. 1995. New York: John Wiley & Sons Fogarty. Wait Time: Slowing down may be a way of speeding up.: National Science Teachers Association Burley-Allen. Doreen S.C. CA: Corwin Press Rowe. Belajar Cara Belajar. Surrey: The Macmillan Press Ltd. Rahim Selamat.. Thousand Oaks. 1982.E. 1994. 1991. 37. How To Teach For Metacognitive Reflection. 1986. Washington. P. Keys To Communication: A Handbook for School Success. Journal of Teacher Education. D.. Mary Budd. How to Ask the Right Questions. 1989. 1995.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Bibliografi Ab. 1989.

Khiruddin bin Ahmad Ahli 85 . Govindan Tn. Noor Pn Noraziah bt Ahmad Ghazali Pn. Rozita bt.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Panel Penulis Penasihat : Dr. Sivagnanachelvi (Ketua) En. Sharifah Maimunah bt Syed Zin Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Pengerusi : Dr. Ibrahim bin Sakimin Cik Norkiahanum bt Mohd. Mat Zain En. Hj. Rohani bt Abd Hamid Timbalan Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum : Cik S. M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful