Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2001

Cetakan Pertama 2001 © Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Persiaran Duta off Jalan Duta, 50604 Kuala Lumpur.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Belajar Cara Belajar / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bibliografi: ms. 83 ISBN 983-2340-36-5 1. Study skills. I. Judul. 371.30281

i

KATA PENGANTAR
Pelaksanaan kurikulum sekolah yang disemak semula memberi penekanan atas strategi pembelajaran yang berkesan sesuai dengan kehendak pendidikan masa kini dan masa depan.

Sebagai usaha untuk membantu guru memahami dan mengamalkan strategi tersebut, Pusat Perkembangan Kurikuljum (PPK) telah menghasilkan pelbagai bahan sokongan kurikulum yang terdiri daripada beberapa modul pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan buku penerangan am tentang pengurusan dan pelaksanaan kurikulum.

Modul (P&P) boleh membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di samping mewujudkan suasana bilik darjah yang menggembirakan. Buku penerangan am bertujuan untuk menjadi panduan kepada pengurus dan pelaksana kurikulum dalam usaha mereka untuk melaksanakan kurikulum dengan lebih berkesan.

PPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan penyediaan modul-modul serta buku penerangan am ini. Semoga bahan sokongan berkenaan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

ii

Contoh Rancangan Pelajaran 12. 3. 6. Persediaan Peperiksaan 11. Panel Penulis iii . 7. 8.Isi Kandungan Muka Surat 1. 9. Pengenalan Objektif Modul Rasional Belajar Cara Belajar Apakah Belajar Cara Belajar Peranan Guru dan Murid Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran 1 2 3 5 6 11 25 39 51 67 77 84 85 10. 4. 5. Bibliografi 13. 2.

Kemahiran ini perlu dikembangkan kepada semua murid supaya mereka peka dengan teknik-teknik pembelajaran yang berkesan.Apakah Belajar Cara Belajar . Peranan Murid • • • • • • Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran Persediaan Peperiksaan Contoh Rancangan Pelajaran 1 . Modul ini meliputi perkara yang berikut: • Pengenalan . Modul ini dibina untuk membantu guru memahami kemahiran belajar dan seterusnya mengaplikasikannya ke dalam pengajaran dan pembelajaran.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PENGENALAN Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumur hidup. Dengan kemahiran ini juga.Rasional Belajar Cara Belajar . murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mereka dan seterusnya mereka boleh mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki sesuatu kelemahan. Justeru. pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah perlu mengambil kira kebolehan dan minat murid yang pelbagai dan guru harus memberikan penekanan pada teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid mereka.Objektif Modul .Peranan Guru.Objektif Belajar Cara Belajar .

Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran yang sesuai untuk murid. Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran murid. Membantu guru melatih guru lain menjalankan p & p berdasarkan Belajar Cara Belajar. Menyediakan contoh rancangan p & p untuk guru. diharapkan guru mendapati beberapa idea untuk menjalankan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran (p & p) di bilik darjah yang menyerapkan BCB. 6. 5. objektif modul ini adalah untuk: 1. OBJEKTIF MODUL Selepas membaca Modul Belajar Cara Belajar (BCB). Membantu guru mengaplikasikan kemahiran belajar cara belajar dalam p&p. 2 . 4. 2. 3. Ke arah ini. Menjelaskan konsep belajar cara belajar kepada guru.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 1.

• • Murid perlu meningkatkan keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu. Murid perlu belajar untuk memperoleh maklumat tambahan di luar waktu persekolahan. • - Murid perlu bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Pengetahuan dan maklumat yang diterima di kelas juga terhad. 3 . • Kemahiran Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk menyemai kemahiran belajar seumur hidup di kalangan murid.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR Belajar Cara Belajar diperkenalkan kerana beberapa sebab : • • Masa di bilik darjah terhad.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 3. rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR Objektif Belajar Cara Belajar adalah seperti yang berikut: Menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri tanpa guru. sama ada dalam mata pelajaran lain dan pergaulan. Membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada. 4 . Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan & kemahiran ke situasi lain.

5 . APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR Pengertian Belajar Cara Belajar Belajar Cara Belajar ialah proses untuk memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 4.

Berbincang dengan murid. Mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. 6 . Menilai secara formatif & sumatif dan merekod pencapaian murid. Memilih bahan p&p yang sesuai.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 5. PERANAN GURU DAN MURID DALAM BELAJAR CARA BELAJAR a) Peranan Guru Menentukan objektif pembelajaran. Menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran murid. Menyediakan pelbagai teknik dan aktiviti untuk menjalankan p&p.

kerja projek. Berbincang dengan guru sama ada matlamat yang ditetapkan mampu dicapai atau tidak. Membuat refleksi dan menilai pencapaian. Melaporkan kemajuan pencapaian.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR b) Peranan Murid Mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran. Melaksanakan perancangan. Memberikan ganjaran atas kejayaan diri. Menilai keupayaan diri untuk belajar dan mengambil tindakan seterusnya. penguasaan kosa kata. Merancang pembelajaran secara terperinci. Berbincang dengan rakan sebaya dan guru tentang tugasan. Menetapkan matlamat & diharapkan dapat menjayakannya. 7 .

Kemahiran Belajar .

Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran seperti: Mendengar dengan berkesan Membaca • Luncuran (Skimming) • Imbasan (Scanning) • Intensif • Laju Mencatat Nota Menulis • Laporan • Cepat Mengingat 11 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan.

Kemahiran Mendengar Dengan Cekap Kemahiran mendengar ialah sebahagian daripada proses komunikasi antara manusia. Kemahiran mendengar melibatkan: Apa yang didengar puisi Pelbagai teks seperti arahan muzik ucapan lakonan lagu pengumuman berita syarahan • Mengapa mendengar • Untuk mendapatkan maklumat. data.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR a. Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi mental kerana kemahiran ini melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar. fakta. pengetahuan Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik Untuk mengetahui perkembangan semasa Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu • • 12 .

ditunjuk dan ditulis • • 13 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sesiapa sahaja yang: Siapa yang didengar • Memberikan maklumat Memberikan penjelasan membuat pertanyaan memberikan pendapat • • • Bagaimana mendengar dengan berkesan • Dengan teliti dan penuh perhatian Dalam suasana yang tenang dan selesa • Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar • Motivasikan diri untuk memberikan sepenuh tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu Memandang ke arah guru Menumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan.

Biasanya terdapat empat jenis gaya bacaan. Skimming (Luncuran) Skimming ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas mengenai sesuatu bahan atau maklumat. iaitu: i. Kemahiran membaca ialah penting untuk mendapatkan maklumat. Tujuannya untuk mendapatkan: v maklumat ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen v pandangan umum mengenai dokumen dengan segera Bagaimanakah membuat skimming: v membaca tajuk. Membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca. Imbasan (Scanning) Imbasan ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam daripada skimming. pengetahuan. Kemahiran Membaca . dan fakta mengenai sesuatu perkara.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR b. Tujuannya adalah untuk : v mendapatkan maklumat tertentu sebagai jawapan kepada sesuatu persoalan. pendahuluan dan rumusan bahan atau dokumen v membaca dengan menggunakan pergerakan mata yang cepat v memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang dibaca ii. Bagaimana membuat imbasan: v v v Membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam Membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan konsep yang dinyatakan Memberikan perhatian kepada rajah dan grafik yang ada 14 .

Bacaan Laju Memerlukan: v v kebolehan laju membaca kefahaman serentak membaca Tujuannya adalah untuk : v menggunakan masa terhad dengan lebih produktif v menjimatkan masa v memperoleh maklumat tambahan pada kadar yang cepat 15 . Bacaan Intensif Bacaan Intensif ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat terperinci. Bacaan Intensif memerlukan: v v v tumpuan ketekunan masa yang lebih panjang untuk mendapat makna Tujuannya adalah untuk : v mendapatkan semua maklumat dengan mendalam dan catatan perlu dibuat untuk mengumpulkan maklumat tersebut.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iii. iv.

2. • Sebaliknya… • Contohnya…. 16 .. • • vi. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada perkataan atau rangkai kata awalan ayat seperti: • Pertama…. • Selanjutnya…. Mengingat sebanyak mungkin maklumat yang dibaca: mengingat isi yang senang dahulu daripada isi yang sukar membaca laju diikuti dengan catatan nota kerana catatan nota memaksa pembaca berfikir • berfikir dengan cergas untuk memahami dan mengingat isi utama bahan yang dibaca.Kedua…. c. …) • fakta yang bersiri abjad (a. Pembaca laju boleh mengesan penjelasan isi utama dengan melihat tandatanda perbezaan seperti: • tulisan condong • tulisan bergaris • tulisan tebal • fakta yang bersiri atau bernombor (1. b. Menumpukan perhatian pada pemikiran atau idea utama..MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Tip Bacaan Laju (Speed Reading) Bagaimanakah membaca laju i. …) iii. • Dengan itu ….3. Ketiga…. iv. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada bentuk grafik seperti: • Graf • Jadual • Gambar rajah v. Mengaplikasikan atau mengaitkan bacaan dengan pengalaman pembaca. Ini boleh dibuat dengan: • membaca cepat seluruh buku • membaca cepat senarai bab • membaca cepat semua bahagian • membaca cepat semua perenggan ii.

• Mengapakah perlu mencatat nota ? • Mencatat isi utama penting sebagai rujukan. membaca buku atau bahan lain. ceramah.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. Kemahiran Mencatat Nota • Mencatat nota ialah aktiviti merekod fakta. Daripada isi penting boleh dikembangkan kepada fakta asas. temuduga. penerangan. dilihat atau didengar. maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca. Catatan nota dikumpulkan untuk keperluan rujukan tambahan masa depan. Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti semasa kuliah. • • 17 .

dengan = dgn). Menggunakan kata kunci. Tanda bulatan dan garisan dibuat pada isi penting. Dicatat dalam buku atau kertas catatan yang khas. Maklumat tersebut dipilih atau ditafsirkan sebelum dicatat. Baca dan susun semula catatan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Ciri nota yang baik • • • • • Mengandungi rangka kasar sahaja. dan sebagainya. Hanya fakta baru sahaja yang dicatatkan kerana ini merupakan pembelajaran baru. Ada lakaran dan grafik yang menyokong teks. dibaca dan dilihat. Nota disemak semula supaya tidak tertinggal idea penting. bulatan. • • • • Bagaimanakah mencatat catatan • Berikan perhatian pada maklumat yang didengar. Catatan di sebelah kiri dan kanan NOTA sebagai nota dan maklumat tambahan. Terdiri daripada idea utama. 18 • • • • . Catatan terang dan mudah dibaca. simbol (contoh: sama dengan =) dan singkatan perkataan (contoh:yang = yg. Catatan nota boleh dibuat dalam bentuk grafik seperti anak panah. garisan.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR d. Menulis Laporan Panduan umum untuk menyediakan laporan adalah seperti yang berikut: • • Memiilih topik sekiranya topik tidak diberikan Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber Meneliti dan memilih maklumat yang relevan dengan topik Membuat nota Menyediakan kerangka laporan Menulis draf pertama dan mengenal pasti sumber yang dipetik Melengkapkan laporan dengan jadual. dan bahan grafik yang lain yang sesuai Menyemak draf Membuat pemurniaan dan menulis draf kedua Menerbitkan laporan • • • • • • • • 19 . graf. Kemahiran Menulis i.

Oleh itu. Mengapakah perlu menulis cepat? cepat? q Banyak maklumat yang boleh dicatat. Menjimatkan masa. q 20 . Murid menyediakan alat tulis yang sesuai seperti pen yang sempurna dan pensel yang tajam. Dalam peperiksaan masa terhad tetapi memerlukan banyak isi jawapan yang boleh ditulis. q Murid boleh mengingat kembali fakta atau maklumat dengan cepat. Kemahiran Menulis Cepat Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. q q Apakah praprasyarat menulis cepat ? q Murid mempunyai banyak maklumat atau fakta dalam ingatannya semasa menjawab soalan peperiksaan. menulis cepat memerlukan unsur: • Kelajuan menulis • Tulisan yang boleh dibaca. • Kandungannya difahami.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii.

Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa lama. Minta rakan membaca karangan dan memberikan maklum balas dari segi tulisan dan isi karangan. Ulang latihan dengan mempercepat masa menulis. e. • Jenis Ingatan • Ingatan jangka pendek sahaja. maklumat tersimpan sebentar • maklumat yang kekal dalam 21 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Latihan untuk menulis cepat • • • • • Pilih satu topik untuk dikarang. Tulis karangan itu dalam masa yang ditentukan. Ingatan jangka panjang ingatan. Peruntukkan masa untuk mengarang topik. Kemahiran Mengingat • Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik.

peta.terutama nombor – contoh: nombor telefon: 795 88 345 Mengulang Melatih tubi 22 . iaitu: Mendaftar maklumat hingga boleh dikekalkan dalam ingantan (encoding ) Menyimpan maklumat Mengingat kembali maklumat (decoding) Cara Mengingat • • • • • • • • • • • • Mereka cerita Mencipta irama atau lagu Membuat catatan Membuat lakonan Membuat senarai semak Mencipta akronim – contoh: HKL (Hospital Kuala Lumpur) Mencipta akrostik .contoh: MAGERAN (Majlis Gerakan Negara) Membuat rantaian atau berlawan contoh: piring .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Proses Ingatan Proses ingatan terbahagi kepada tiga langkah.cawan Melakar grafik dan ilustrasi . graf dan peta minda Mengingat secara kumpulan .

Kemahiran Maklumat .

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN MAKLUMAT Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan ialah suatu aspek kemahiran belajar cara belajar yang penting. data. cara mendapatkan maklumat daripada temu ramah. mengenal maklumat dalam buku. maklumat atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang. i. membuat rujukan. ii. butiran. mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu. Definisi Maklumat Maklumat ialah pengetahuan. direktori dan ensiklopedia ialah sebahagian daripada kemahiran maklumat yang perlu dikuasai oleh murid. 25 . keterangan. Mengenal pasti sumber pembelajaran. dan cara merujuk kamus. Definisi Kemahiran Maklumat Keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat mencari dan mengumpulkan. fakta.

harga dan cara penggunaan bahan tersebut. Abstrak 17. kaset video.Kertas Kerja 4. Jenis Sumber/Bahan 1. mikrofis. Bibliografi 18. jurnal. Terdapat pelbagai sumber yang dapat memberikan maklumat iaitu: • Sumber yang berasaskan manusia (Contohnya: ibu bapa. buku. Direktori 20. guru.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iii. filem. Almanak 15. buku bibliografi. CD ROM. pakar bidang. Walau bagaimanapun. direktori. Pangkalan Data Dalam Talian 23. dibaca dan ditonton. Ulasan/Resensi 19. atlas. indeks. Buku Tahunan 14.Katalog Perdagangan 8.Laporan 3. dan Internet). abstrak dan buku teks). pita video. rakan) Bahan bercetak (contohnya: akhbar.Tesaurus 11. ensiklopedia.Gazetiar 13. kamus.Kamus 10.Tesis/Disertasi 7. • • • Setiap sumber maklumat yang dinyatakan mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai akibat sifat fizikal. iv. Mengenal Pasti Sumber Pembelajaran Maklumat boleh didapati melalui sesuatu yang didengar. majalah. Indeks 16. Buku Panduan /Manual 22.Jurnal .Atlas 12. radio. 2.Standard/Piawaian 6. buku tahunan.Ensiklopedia 9. Internet 24. Bahan audiovisual (contohnya: piring hitam. Paten 5. tenaga. almanak. Sumber berasaskan komputer (contohnya: disket. slaid. dan cakera laser). lutsinar. Biografi 21. CD-ROM 26 . buku panduan. faktor penentu ialah kuantiti dan kualiti maklumat yang terkandung dalam sesuatu sumber.

27 . Mengenal Pasti Masalah Dan Maklumat Yang Diperlukan • • • • • • • Memahami tugasan Menggunakan pelbagai sumber rujukan Membaca (secara imbasan dan luncuran) pelbagai maklumat Membina soalan asas Menentukan maklumat yang diperlukan Mengenal pasti skop sumber Membuat sumbang saran untuk mentafsir dan mentafsir semula masalah vi. Menilai Dan Mengumpulkan Maklumat • Gunakan teknik imbasan dan luncuran. • Pastikan sumber sama ada sumber primer atau sekunder.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR v. • Kumpulkan buktii alasan dan butiran yang dapat menyokong pandangan/hujah. peta dan carta. diperakui. dengar dan tonton. • Mentafsir maklumat visual seperti graf. • Menilai sumber maklumat dan laman web untuk mendapatkan yang tepat. dan sesuai dengan tugasan. boleh dipercayai. • Pilih bahan. baca.

v Sediakan dan susun soalan untuk mencungkil maklumat yang dikehendaki.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR vii. 28 . v Buat temu janji dengan tokoh (tarikh. v Tentukan maklumat yang diperlukan. kamera dan sebagainya mengikut keperluan. v Selidik kesesuaian tokoh tersebut dengan maklumat yang dikehendaki (latar belakang tokoh. v Sediakan alat perakam. orang kenamaan atau orang yang terlibat secara langsung dalam sesuatu peristiwa. v Kenal pasti tokoh atau orang yang hendak ditemu ramah. Kemahiran Menemu Ramah Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah individu tertentu seperti tokoh. bidang pekerjaan dan sebagainya). pakar dalam bidang berkenaan. masa dan tempat).

v Dapatkan bahan tambahan daripada tokoh (gambar foto dan lain-lain). lampiran dan senarai rujukan. menggunakan gelaran dan ganti nama diri yang betul. v Teliti semula maklumat yang dicatat dan dirakamkan. 29 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR v Tepati janji temu. v Lengkapkan persembahan dengan bahan grafik. v Gunakan alat perakam dan catat butiran dalam buku catatan. v Kemukakan soalan yang telah disediakan. dan mengucapkan terima kasih). v Bersikap ramah dan menunjukkan minat ketika tokoh bercerita atau menyampaikan maklumat. v Beradab dan gunakan bahasa yang santun (memperkenalkan diri. ubah suai soalan jika perlu. v Lengkapkan persembahan dengan mendapatkan maklumat tambahan daripada sumber lain atau hubungi orang yang ditemu ramah semula. gambar. v Rangka persembahan maklumat dan tulis draf pertama. v Adakan hubungan mata dan mendengar dengan penuh perhatian. menyatakan tujuan.

30 . Kaedah Mengesan Maklumat & Merujuk Bahan di Pusat Sumber Perpustakaan dengan menggunakan kad katalog dengan alat baca mikrofis yang berasaskan sistem pengelasan yang tertentu misalnya Library of Congress atau Sistem Perpuluhan Dewey dengan komputer OPAC. kita perlu mengetahui cara mengesan maklumat dengan cekap tanpa perlu mengingat semuanya. perkara atau / dan judul. Menggunakan Laci Kad Katalog • • • Ada tiga jenis laci kad katalog laci kad pengarang kad perkara kad judul Anda boleh menggunakan satu daripada laci tersebut berdasarkan maklumat yang anda ada seperti maklumat pengarang. terlalu banyak maklumat yang perlu diingati. Oleh itu. Anda boleh menggunakan mana-mana laci yang anda ada maklumatnya.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR viii. Kemahiran Membuat Rujukan Dalam era ledakan maklumat.

Hooker Pada halaman judul terdapat maklumat tentang judul buku. Pada kulit hadapan tertera tajuk buku dan nama pengarang. nama pengarang sepenuhnya. nama penyunting (jika ada) dan nama penerbit.Mohd.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Pada amnya. Hooker 31 .Ali Virginia M. kulit belakang. indeks. Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan. bibliografi dan daftar kata/glosari menawarkan maklumat yang tertentu. pusat sumber sekolah menggunakan Sistem Perpuluhan Dewey. Sejarah Melayu-Islam Virginia M. Sejarah dan Biografi ix. judul kecil. halaman kandungan.M. halaman judul. Berdasarkan sistem ini. Penterjamahan oleh A. terdapat sepuluh kelas maklumat iaitu: 000-099 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900-999 Karya Am Falsafah Agama Sains Kemasyarakatan Bahasa Sains Tulen Teknologi Kesenian dan Hiburan Kesusasteraan Geografi.

1956. Mohd. 32 . catatan tentang halangan menyalin semula.. Brown C.. tajuk buku/majalah/jurnal. Hooker Terjemahan: A. ISBN 983-622-2123-9 Cetakan Pertama 1991 Karya –V. konsonan bunyi-bunyi bahasa penggalan. penerbit dan tahun terbitan disusun mengikut urutan abjad. DBP 1979. Sesetengah buku memperuntukkan ruangan daftar kata atau glosari yang mengandungi keterangan atau makna tentang istilah dan singkatan yang digunakan dalam buku tersebut. perincian tajuk dan halaman yang selaras dengan tajuk. Penerbitan: DBP Dicetak oleh DBP Bertentangan dengan halaman ini kadangkala disertakan pengenalan atau kata aluan. Asraf Wahab 1979. “Rumusan Pola-pola Ayat Inti”. Dalamnya terkandung nama bab. Jadual kandungan ialah bahagian yang penting dalam buku. tempat terbitan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Pada bahagian halaman verso (belakang halaman judul) terdapat maklumat hak cipta.C. Studies in Malay.M. Untuk mengingati guru-guruku. alamat penerbit dan maklumat pengkatalogan iaitu nombor kad katalog. klausa satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek & satu predikat. London: Luzac. tahun penerbitan. Kandungan Pengenalan 1 Masa Lalu dan Kini 3 Dua Versi Teks 5 Bibliografi Bibliografi terdapat selepas tajuk akhir sesebuah buku atau pada akhir bagi setiap bab. nama tajuk.M. tahun hak cipta. Dalamnya terkandung senarai pengarang.

. 111 Salehah. 28.13 Universiti Leiden. 69 Universiti Riau. Pada senarai perkara atau pengarang disertakan nombor halaman yang memperincikan maklumat tersebut. 32-4. 33 . 91 Pada kulit belakang kadangkala diberikan maklumat tentang isi buku misalnya sinopsis cerita dan biodata pengarang. 39-40. 6 Universiti Malaya. 53 Sejarah Bugis. Sinopsis Cerita ………………………… ………………………… ………………………… ………………………. Saka. Biodata: ………………………… ………………………… ………………………… ……………………. 39 Sayid Umar.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sebelum kulit belakang terdapat ruangan indeks sama ada indeks perkara atau indeks pengarang yang disusun mengikut urutan abjad.

34 . Ensiklopedia terbahagi kepada dua jenis iaitu am dan khas.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR x. Maklumat ini termasuklah definisi. Setiap edisi ensiklopedia biasanya dibahagikan kepada beberapa jilid yang berurutan. perangkaan dan bibliografi yang disusun mengikut urutan abjad. Kemahiran Merujuk Ensiklopedia • Ensiklopedia ialah bahan (berbentuk buku dan CD ROM) yang mengandungi maklumat bagi semua bidang ilmu pengetahuan. keterangan.Contoh ensiklopedia am: Oldham’s Encyclopedia Illustrated (ensiklopedia am kanak-kanak) dan Oxford Junior Encyclopedia. Pilih jilid yang mengandungi perkataan atau huruf yang pertama yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikesan. TEMPAT.Contoh ensiklopedia khas: Encyclopedia of Animals dan Encyclopedia of Art. Kata utama seperti SUNGAI. . TOKOH. Jilid yang menerangkan secara terperinci disebut jilid mikro. • • • Mengesan Maklumat daripada Ensiklopedia Perhatikan barisan ensiklopedia di rak khas dan lihat tulang belakang setiap jilid. . Ada ensiklopedia mempunyai jilid maklumat umum atau kasar yang disebut makro. dan KEJADIAN dicap dengan huruf besar diikuti keterangan tentang perkataan tersebut. sejarah.

ejaan. fabulous fast Pada sudut atas kiri setiap halaman dalam kamus tertulis kata pertama. sebutan. asal usul.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR xi. a fabulous day It was a fabulous week. cari perkataannya. Terdapat dua jenis kamus iaitu: • Kamus umum • Kamus khas atau kamus istilah Mengesan Maklumat Daripada Kamus Perkataan atau kata masukan disusun mengikut abjad. silabikasi. penggunaan dan kedudukan semasa sesuatu perkataan yang disusun mengikut urutan abjad. Kemahiran Merujuk Kamus Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan maklumat tentang perkataan dalam satu atau lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau makna. contoh frasa contoh ayat 35 . perkataan Fabulous keterangan makna perkataan fabulous – wonderful. pada sudut atas kanan tertulis kata terakhir bagi halaman tersebut. Buka terus halaman yang bermula dengan huruf pertama kata yang ingin dicari maknanya. Everything went well. Setelah mendapat halaman tersebut.

lycos. Sebagai contoh. Internet Explorer dan sebagainya yang tertera pada skrin utama. 2. topik atau tugasan yang dicari.com) CARA MENCARI MAKLUMAT 1. 2. 4. Pergi ke mana-mana pelayar Internet seperti Netscape. Klik halaman web (web page) yang dipaparkan untuk menentukan sama ada kandungannya sesuai dengan maklumat yang dikehendaki.go. jika anda ingin membuat tugasan tentang keris taipkan keris jika enjin carian yang dipilih menyediakan versi Bahasa Melayu atau taip dagger sekiranya tiada. Infoseek Alta Vista Yahoo Google Lycos Cari (http://www. Taip kata carian (search word/ search term) yang berkait Dengan perkara.altavista. Pilihan Bahasa Melayu. 3. Cuba kata carian yang lain sekiranya masih tidak memperoleh maklumat yang sesuai atau kurang lengkap. Taip enjin pencarian yang dikehendaki pada ruang yang ditetapkan. Kemahiran Mencari Maklumat Melalui Internet SENARAI ENJIN PENCARIAN 1. 6. com) (http://www. 7. 36 . 5.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR xii.google. 6.yahoo. com) (http://www. com) (http://www. 5. Selepas kata carian ditaip. com) (http://www. 4.cari. 3.com) (http://www. skrin akan memaparkan lamanlaman web yang akan memberikan rangkaian yang berkaitan dengan kata carian yang dimasukkan.

Strategi Metakognitif .

Apabila kesedaran ini wujud. Menilai apa yang dipelajari. Memantau kemajuan pembelajaran diri. 39 . Murid boleh menggunakan strategi metakognitif dan mengawal pembelajarannya melalui proses yang berikut: i. seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang. memantau dan menilai apa yang dipelajari. Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Merancang apa yang hendak dipelajari. iii. ii.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STRATEGI METAKOGNISI Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui.

Membuat perancangan dari semasa ke semasa cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu perkara. Proses Memantau Dalam proses pembelajaran murid perlu bertanya kepada diri sendiri dari semasa ke semasa perkara yang berikut: Apakah soalan yang boleh saya Adakah ini membawa makna kepada saya? Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan? Mengapakah saya tidak memahami cerita ini? 40 . Proses Metakognitif Merancang a.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR i. Proses Merancang Proses ini memerlukan murid: • Meramal apakah yang akan dipelajari. bagaimana perkara itu dikuasai dan kesan daripada perkara yang dipelajari. Menyediakan diri secara fizikal. mental dan psikologi. • • b.

murid dapat memikirkan strategi yang lebih sesuai untuk menguasai pelajaran baru. Proses Menilai Melalui proses ini. murid membuat refleksi untuk mengetahui: Bagaimana sesuatu kemahiran. 41 . nilai dan pengetahuan dikuasai oleh saya? Mengapakah saya mudah/sukar menguasainya? Apakah tindakan/ pengubahsuaian yang harus saya ambil? Dengan pengetahuan ini.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c.

Murid diajarkan menggunakan strategi Metakognitif untuk membantu menyelesaikan masalah secara bersendirian atau berbincang dengan rakan. iii. Cara Mengajar Metakognitif • Metakognitif tidak perlu diajar sebagai satu mata pelajaran atau strategi secara berasingan. Kesan Daripada Penerapan Metakognitif Dengan penerapan ini. perkembangan staf dan proses penyeliaan. Oleh itu Metakognitif sepatutnya diajar secara infusi iaitu dengan menyerapkan metakognitif dalam kaedah kaedah mengajar.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. 42 . amalan menerapkan Metakognitif dalam setiap tahap pembelajaran secara spontan dan tanpa disedari dapat dipupuk.

Semasa aktiviti itu dilaksanakan. Selepas aktiviti pembelajaran. guru perlu memberikan peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman. guru perlu • mengajar atau menunjukkan peraturan yang patut dipatuhi dan strategi serta langkah untuk menangani masalah dan tuju hala yang harus diikuti. guru perlu meminta murid menilai sejauh mana peraturan yang diajarkan itu dipatuhi. semasa dan selepas membaca. Merancang Sebelum sesuatu aktiviti pembelajaran dimulakan. • Galakkan murid menimbulkan soalan kepada diri mereka sendiri sebelum. proses berfikir dan pandangan tentang tingkah laku mereka. Menyoal Pada Semua Peringkat Apa ? Mengapa? Bagaimana? Menyoal ialah satu teknik penting untuk menjelaskan fikiran.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iv. b. mendengar. Strategi Untuk Meningkatkan Metakognitif Yang berikut ialah beberapa strategi untuk meningkatkan Metakognitif: Terdapat 3 peringkat: a. melihat dan menonton sesuatu. • 43 .

44 . Menilai Berdasarkan Pelbagai Kriteria Metakognisi boleh dikembangkan dengan • memberikan peluang kepada murid untuk membuat refleksi dan mengkategorikan tindakan mereka berdasarkan dua atau lebih kriteria penilaian. Contohnya: mengenal pasti dan membezakan apa yang dilakukan sama ada sesuatu itu membantu atau menghindar mengenal apa yang disukai dan tidak disukai menyenaraikan baik dan buruk sesuatu aktiviti. murid akan menyedari tingkah laku yang baik dan akan menerapkan tingkah laku tersebut dalam situasi yang berlainan. Memilih Secara Sedar Guru berbincang dengan murid tentang pemilihan yang dibuat oleh murid dari segi kesan baik dan buruknya sebelum keputusan dibuat. Mengambil Kredit Guru harus minta murid mengenal pasti apa yang positif atau baik daripada tindakan murid. e. Murid juga boleh mendapatkan maklum balas daripada rakan mereka dengan mengajukan soalan seperti : Apakah tindakan ini membanggakan diri anda? Bagaimanakah tindakan itu sepatutnya diberi Melalui cara ini.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. Ini akan membantu pelajar mengikuti proses Metakognitif mereka d.

mereka dibimbing agar menjelaskan. Kesedaran ini akan membangkitkan keyakinan murid bahawa mereka boleh melakukannya. g. Menggalakkan Idea Daripada Murid Guru boleh membantu murid dalam metakognisi dengan memparafrasa pernyataan yang diutarakan oleh murid Contohnya: a) GURU: Apa yang ingin anda katakan ialah … b) GURU: Saya rasa anda ingin mem beritahu saya bahawa … Melalui cara ini. memikirkan semula atau memikirkan idea mereka dengan lebih mendalam. Mengelak Daripada Menyatakan ‘Saya Tidak ‘Boleh’ Cara yang boleh diaplikasikan ialah murid memikirkan beberapa soalan: • • • “Apakah informasi yang diperlukan?” “Apakah alatan yang diperlukan?” “Apakah kemahiran yang diperlukan untuk melakukan tingkah laku berkenaan?” Soalan-soalan ini akan menimbulkan kesedaran tentang pengetahuan batasan yang diketahui dan apa yang perlu diketahui. 45 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR f.

Main Peranan Dan Simulasi • Dengan kaedah main peranan murid dapat membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak dan membuat modifikasi tingkah laku secara metakognitif terhadap peranan tersebut. Menjelaskan Maksud Perkataan Tertentu Kepada Murid ‘tidak baik’.” Guru perlu bertanya dan menjelaskan apakah yang dimaksudkan “tidak adil”. Simulasi memberikan peluang kepada murid untuk memikirkan bagaimana seseorang itu akan bertindak dalam situasi berlainan. j. Contohnya: Guru boleh memuji dan memberi pengiktirafan dengan. Memberikan Label Bagi Sesuatu Tindakan Guru boleh menyedarkan murid mengenai tingkah laku kognitif mereka dengan memberikan label bagi tindakan yang diambil.” “ Apa yang kamu semua ialah satu eksperimen yang baik.” kamu.. • 46 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR h. awak sedang membuat satu rangka tindakan yang baik bagi …. dan itu satu sifat yang terpuji.” “Awak telah memberikan kerjasama kepada rakan i. atau “sangat tegas” agar murid lebih sedar dan bertanggungjawab terhadap impak kata-kata mereka. “tidak baik”. “Bagus. “Dia sangat tegas. Biasanya murid mengeluarkan perkataan seperti “tidak adil’.

Memberikan Teladan • Contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh guru sebagai ikutan oleh murid adalah sangat berkesan. guru hendaklah menunjukkan dengan jelas bagaimana beliau merancang. Menyimpan Jurnal Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu pengalaman dalam buku log/ harian/diari sepanjang pengalaman itu.mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara membuat keputusan .melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan persepsi asal dengan keputusan baru . Ini dapat membantu murid: . mengenal pasti dan menilai sesuatu tingkah laku beliau supaya murid dapat mencontohinya.mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan mereka dalam bentuk simbol atau grafik . Untuk tujuan ini.mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan mengingat kembali kejayaan dan kesulitan dalam sesuatu percubaan l.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR k. • 47 .

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran .

Bagaimanakah Menghasilkan Jadual Waktu Persendirian? • • • • • Tentukan tempoh masa yang harus anda peruntukkan masa untuk mengulang kaji sesuatu mata pelajaran. 51 . Berikan tumpuan dan masa yang lebih kepada mata pelajaran dan topik yang anda rasakan sukar. Pastikan masa belajar seboleh-bolehnya dibahagikan sama rata sepanjang minggu. dan • aktiviti-aktiviti lain dalam sehari. Pilih keutamaan mengikut susah senang sesuatu mata pelajaran atau topik. Perancangan ialah pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain. mengikut kesesuaian. Oleh itu. Keupayaan minda menerima sesuatu pelajaran adalah terhad.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang terperinci yang merangkumi: • sesi pembelajaran. adalah lebih baik sekiranya anda belajar selama 2 jam sehari sepanjang minggu berbanding dengan belajar selama 10 jam hanya untuk satu hari dalam seminggu. i.

Apakah Kelebihan Mempunyai Jadual Waktu ? Jadual waktu persendirian harus disediakan supaya: Mengurangkan pembaziran waktu Lebih memberi fokus kepada pelajaran Pengurusan masa lebih teratur Mengambil kira semua mata pelajaran Memberi keutamaan kepada mata pelajaran yang sukar Melatih diri supaya tidak menangguhkan kerja 52 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. iii. masa juga harus diperuntukkan untuk: berehat membuat kerja rumah bersukan membantu ibu bapa melakukan aktiviti-aktiviti yang diminati atau menghadiri kelas tambahan. Penggunaan Masa Untuk Aktiviti Lain Selain belajar.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

GAYA PEMBELAJARAN i. Mengapakah Perlunya Mengenal Pasti Gaya Pembelajaran?

Setiap individu tersendiri.

mempunyai

gaya

belajar

Apa yang penting bukanlah gaya tersebut tetapi hasil daripada pembelajaran yang telah dilakukan.

Setiap minit yang diperuntukkan akan hanya bermakna sekiranya murid itu dapat memahami dan mengingati fakta dan konsep penting pelajaran berkenaan.

Sebaliknya seseorang murid itu akan hanya kerugian masa sekiranya apa yang dipelajari tidak dapat dihayati sepenuhnya dan mereka tidak langsung dapat memahami atau mengingati perkara-perkara penting tentang pelajaran berkenaan.

Murid harus mengenal pasti gaya pembelajaran yang disukai agar murid dapat memberikan fokus yang lebih terhadap apa yang dipelajari.

53

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

ii. Apakah Gaya Pembelajaran? Gaya pembelajaran ialah cara mempelajari sesuatu mengikut kecenderungan individu. Terdapat pelbagai teori dan model gaya pembelajaran. Murid perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran tersebut supaya mereka dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka. Pada asasnya dua model gaya pembelajaran yang dibincangkan di sini:
• •

Gaya VAK (Visual, Auditouri, Kinestetik ) Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn

1.

GAYA VAK Gaya VAK mengandungi tiga aspek, iaitu gaya pembelajaran Visual, Auditori dan Kinestetik 1.1 Gaya Pembelajaran Visual

Murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan dalam buku, di papan hitam atau paparan komputer. Mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan. Murid “visual” tidak memerlukan penerangan lisan seperti murid “auditori” tetapi mereka selalunya dapat belajar melalui pembacaan.

54

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Murid “visual” selalunya menulis nota syarahan dan arahan lisan jika mereka hendak mengingati sesuatu.

1.2 Gaya Pembelajaran Auditori

Murid Auditori belajar dengan mendengar perkataan yang disebut dan juga arahan lisan. Mereka boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau menggerakkan bibir ketika membaca terutama apabila mempelajari sesuatu yang baru. Murid dapat mengukuhkan ingatan dengan mendengar semula rakaman pita audio, mengajar murid lain dan berbincang dengan guru.

1.3 Gaya Pembelajaran Kinestetik

Murid “kinestetik” belajar dengan baik melalui pengalaman dan mengambil bahagian secara fizikal dalam aktiviti bilik darjah.

Mereka dapat mengingati sesuatu dengan baik apabila mencuba terus aktivitimelalui hands-on.

55

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

2. GAYA PEMBELAJARAN DUNN & DUNN Gaya pembelajaran Dunn & Dunn mengandungi beberapa aspek penting yang diperincikan seperti yang berikut:
STIMULUS UNSUR Bunyi CIRI Suka belajar tanpa bising atau dengan bunyi latar belakang seperti muzik. Suka belajar di tempat yang cerah atau di tempat yang kurang cahaya. Suka belajar di tempat yang nyaman atau di tempat yang panas. Suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal seperti berbaring atau duduk di lantai.

Alam Sekitar

Cahaya

Suhu

Pola

Motivasi

Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu diransang oleh guru. Boleh belajar dalam masa yang panjang atau boleh belajar dalam masa yang pendek. Bertanggungjawab untuk belajar atau perlu bimbingan guru. Suka belajar mengikut jadual waktu atau suka belajar sekiranya diberikan lebih masa untuk sesuatu mata pelajaran atau perkara.

Ketabahan

Emosi
Tanggung jawab Struktur

56

Persepsi Suka belajar dengan benda atau pengalaman maujud atau dengan perkara abstrak. Suka belajar sebelahnya. Suka atau tidak suka bergerak semasa belajar. Sosiologi Pasukan Guru Suka belajar dalam kumpulan . Suka belajar pada waktu yang sesuai atau pada bila-bila masa sahaja. Makan Fizikal Waktu Gerakan 57 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STIMULUS UNSUR Sendiri Pasangan Rakan sebaya CIRI Suka belajar sendiri. Suka belajar secara berpasangan. dengan guru di Pelbagai cara Suka belajar dengan kombinasi beberapa cara di atas. Suka belajar dengan rakan sebaya. Suka atau tidak suka makan dan minum semasa belajar.

melukis. Otak kiri atau Otak kanan Psikologi Impulsif atau Murid yang impulsif bertindak secara Reflektif spontan manakala murid yang reflektif berfikir sebelum bertindak. suka belajar sesuatu bahagian demi bahagian. meminati bahasa dan membuat pengiraan dan analisis. murid yang lebih cenderung memproses maklumat di otak sebelah kanan suka belajar secara keseluruhan. Murid ini lebih cenderung memproses maklumat di otak kiri . 58 . membuat sintesis. membuat gerakan dan mencipta sesuatu.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STIMULUS UNSUR Global atau Analitik CIRI Murid global suka belajar secara menyeluruh. murid analitik suka belajar mengikut urutan dan membuat analisis.

Saya gemar belajar dengan cara melakukan sesuatu di kelas. Di dalam kelas. saya belajar dengan lebih baik apabila bekerjasama dengan murid yang lain. Lebih banyak yang saya pelajari jika saya belajar dalam kumpulan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 3. 7. 2.. 1. Arahan : Baca setiap pernyataan dibawah dengan teliti. 8. 4. saya dapat memahaminya dengan baik. 6. Lengkapkan ruang di bawah memberikan nilai angka bagi setiap pernyataan yang dirasai paling tepat menerangkan perasaan anda berhubung dengan setiap pernyataan itu berdasarkan skala yang berikut: SS Sangat Setuju 5 Bil. 59 . Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca apa yang ditulis oleh guru di papan tulis. saya belajar dengan lebih baik. Kelas : ………………………………………………………. S Setuju 4 Item TP Tidak Pasti 3 TS Tidak Setuju 2 SS (5) S (4) STS Sangat Tidak Setuju 1 TP (3) TS (2) STS (1) Apabila guru memberikan arahan. 5. Nama : ……………………………………………………. 3. Saya dapat menyiapkan lebih banyak tugasan jika saya melakukannya bersama dengan murid lain. Jika saya melakukan sesuatu di kelas. SOAL SELIDIK GAYA PEMBELAJARAN Soal selidik yang berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai bagi seseorang murid. Saya belajar dengan lebih baik jika seseorang memberitahu saya bagaimana melakukan sesuatu.

10. Saya lebih memahami sesuatu perkara apabila saya mengambil bahagian dalam main peranan. 24. 14. 16. Saya lebih memahami sesuatu dengan membaca arahan/panduan. 15. saya mengingatnya dengan lebih baik. Lebih banyak yang saya pelajari dengan melakukan sesuatu bagi projek kelas. 12. Saya berasa seronok melakukan eksperimen di kelas. Saya genar membuat tugasan bersama dengan dua atau tiga orang rakan yang lain. Jika saya membaca arahan/panduan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 9. 60 . 23. Saya belajar dengan lebih baik dengan membuat lukisan semasa mempelajari sesuatu. Lebih banyak yang saya pelajari dengan membuat model bagi sesuatu perkara. 25. 21. 13. Jika saya membina sesuatu. 17. Saya seronok membuat sesuatu untuk projek kelas. 18. 19. Saya belajar dengan lebih baik jika saya mendengar sesuatu perkara. 22. Saya belajar dengan lebih baik jika guru menyampaikan penerangan. Saya lebih mengingati perkara yang saya dengar dikelas daripada perkara yang saya baca. 20. Saya belajar dengan lebih baik dengan membaca daripada mendengar sesuatu. Saya lebih mengingati sesuatu dengan belajar bersendirian. Saya lebih gemar belajar dengan seseorang. 11. Jika saya belajar bersendirian saya belajar dengan lebih baik. saya lebih mengingati sesuatu yang saya pelajari dengan lebih baik.

Visual Pernyataan 6 10 12 24 29 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kecekatan Tangan Pernyataan 11 14 16 22 25 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Auditori Pernyataan 1 7 9 17 20 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor 61 . 30. Di kelas. Setelah anda melengkapkan jadual di atas. 28. jumlahkan semua skor bagi setiap kelompok gaya pembelajaran dan darab dua jumlah tersebut dan catatkan jumlahnya pada ruang yang betul. Saya lebih gemar menjalankan sesuatu projek secara bersendirian. Saya belajar dengan begitu baik di kelas apabila saya mengambil bahagian dalam aktiviti yang berkaitan. (Diubahsuaikan daripada Joy Reid. 29. Pernyatan di atas dikelompokkan berdasarkan gaya tersebut.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 26. 27. saya membuat sesuatu dengan lebih baik apabila saya melakukannya sendiri. Saya suka bekerja bersendirian. Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca buku teks daripada mendengar penerangan guru. 1984) Lembaran Permarkahan Kendiri Terdapat lima pernyataan bagi setiap jenis gaya pembelajaran.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Berkumpulan Pernyataan 3 4 5 21 23 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kinestetik Pernyataan 2 8 16 15 19 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Bersendirian Pernyataan 13 18 27 28 30 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor SKOR Gaya pembelajaran utama Gaya pembelajaran kedua 38-50 25-37 Gaya pembelajaran yang tidak penting 0-24 62 .

serta mendapat manfaat daripada mendengar pita audio. dan menyentuh dan menggunakan bahan. dan terlibat secara aktif dalam aktiviti. tidak memerlukan penerangan lisan yang banyak. Pelajar belajar dengan lebih baik melalui pengalaman. mengingati maklumat apabila bekerja dengan rakan pelajar yang lain. Visual Penerangan Pelajar belajar dengan lebih baik dengan melihat perkataan dalam buku dan papan tulis. Murdoch Teacher Center. dan perbincangan kelas. Wichita. (Diubahsuaikan daripada Instrumen Gaya Pembelajaran. Pelajar belajar daripada perkataan yang diujarkan. Pelajar belajar dengan lebih mudah sekiranya berteman. dapat belajar bersendrian dengan membaca buku. dapat mengingat maklumat dengan membaca kuat atau dengan menggerak-gerakkan bibir ketika membaca. syarahan. dan perlu mencatat penerangan atau arahan lisan yang disampaikan sekiranya ingin mengingati sesuatu maklumat. Pergerakan fizikal dalam kelas membantu pelajar memahami maklumat baru. Pelajar belajar. lawatan. Kecekatan Tangan 5. Kinestetik 4. dan main peranan. 63 . Berkumpulan 6. serta memahami dan mengingat maklumat baru dengan lebih baik apabila bekerja atau melakukan sesuatu bersendirian. dapat menyiapkan sesuatu tugasan dengan bekerjasama dengan orang lain. Auditori 3. membina model. dan stimulasi daripada rakan membantu anda memahami perkara baru.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Penerangan Tentang Gaya Pembelajaran Utama Gaya Pembelajaran Utama 1. Bersendirian Gaya pembelajaran minor menunjukkan bahawa pelajar masih dapat belajar dengan baik melalui gaya pembelajaran tersebut. 2. berfikir. Kansas). Pelajar belajar dengan lebih berkesan apabila berpeluang membuat latih amal (hands-on) dengan bahan seperti melakukan eksperimen di makmal. manakala gaya pembelajaran yang tidak penting bererti pelajar menghadapi kesulitan belajar melalui gaya tersebut dan harus memberikan tumpuan pada gaya yang lebih membantu pelajar dalam pembelajaran. Kombinasi rangsangan seperti aktiviti dan pita audio memudahkan pelajar memahami perkara baru.

Persediaan Peperiksaan .

Kemahiran belajar cara belajar membantu murid beranggapan positif terhadap peperiksaan dan seterusnya menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin. Menghadapi sesuatu peperiksaan memang berat dan masalah yang berkaitan dengannya memang banyak. setiap murid mengharapkan keputusan yang baik dalam peperiksaan. MENGECEWAKAN MENDUKACITAKAN MENDEBARKAN Peperiksaan memberikan pelbagai pengalaman kepada murid seperti MENGGEMBIRAKAN MENAKUTKAN MERISAUKAN 67 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Kebiasaannya peperiksaan tidak digemari murid. Setelah belajar bersungguh-sungguh.

68 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR GURU BOLEH: Memotivasikan murid agar tekun belajar. Mengajar murid cara mengulang kaji dan mengambil nota yang betul. Membantu murid untuk memberikan tumpuan pada pelajaran. Menggalakkan murid agar sentiasa berminat dengan kerja sekolah. Mengajar murid teknik belajar yang betul.

Makan makanan yang berzat dan seimbang. 69 . ♦ Tidur secukupnya pada malam sebelum hari peperiksaan ♦ Hadapi peperiksaan dengan perasaan yakin diri ♦ Elakkan menduduki peperiksaan dengan perut yang kosong.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR MURID PERLU : ♦ Sentiasa bersedia dan membuat ulang kaji untuk mengekalkan ingatan jangka panjang.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ♦ Datang awal dengan persiapan yang secukupnya. Ingatkan diri bahawa anda telah bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan dengan baik. pemadam. pembaris dan lain-lain. ♦ Berdoa dan tenangkan diri sebentar sebelum memulakan peperiksaan. ♦ Jangan sesekali cuba membuat ulang kaji pada saat-saat akhir. jam tangan. 70 . pensel. Bawalah peralatan yang diperlukan seperti pen.

71 . . .Luangkan sedikit masa untuk membaca soalan-soalan secara mendalam. tandakan kata-kata kunci. .Ketika membaca soalan. Membaca arahan dan soalan terlebih dahulu .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Jangan gementar dan panik.Putuskan tempoh masa diperlukan untuk menjawab setiap soalan.Jawab soalan yang mudah dahulu. .Catatkan idea-idea yang timbul yang boleh digunakan sebagai jawapan. Ubah sedikit posisi duduk supaya anda berasa selesa.

. . Ketika menjawab soalan aneka pilihan: .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Strategi menjawab soalan .abaikan jawapan yang anda tahu salah. . Catatkan idea.Buat kerangka jawapan. Ketika menjawab soalan berbentuk karangan. hindari soalan susah yang anda tidak pasti jawapannya serta diperuntukkan jumlah markah yang sedikit.Gunakan perenggan berikutnya untuk membincangkan isi-isi penting secara mendalam.Gunakan perenggan pertama sebagai gambaran keseluruhan. . 72 .Jawab soalan mudah yang anda ketahui jawapannya dan diikuti dengan soalan yang susah.Berikan contoh tertentu. .Jika ada pilihan. fikirkan dahulu jawapannya sebelum anda menulis . .buat pilihan kepada baki jawapan sedia ada.Perlihatkan pertautan antara perenggan.

Periksa semula jawapan anda. Selepas peperiksaan : Kenal pasti kelemahan dan baiki cara pembelajaran Ini dapat menajamkan minda anda dan mendapat ilmu pengetahuan yang baru. .Hindari perasaan ingin segera meninggalkan dewan atau kelas setelah anda menjawab semua soalan peperiksaan atau ujian. 73 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sisihkan 10 peratus masa yang diperuntukkan untuk memeriksa jawapan anda .

Contoh Rancangan Pelajaran .

4. Guru membuat ulasan dan rumusan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Contoh Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Masa Tajuk Bidang : : : : 4 80 Minit Berita / Laporan Sukan Maklumat Dan Interpersonal Hasil pembelajaran: 7. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. 9. (kemahiran merujuk) 8. Murid mendengar rakaman audio temu bual dengan seorang ahli sukan terkenal dan menyenaraikan isi penting. membuat nota ringkas dan metakognisi) . Guru mengedarkan teks temu bual dan menerangkan cara mengesan isi penting dalam teks tersebut . Guru mengemukakan soalan sebelum memperdengarkan rakaman audio laporan sukan dan mencatat isi penting kepada murid. Murid menulis semula perbualan yang diikuti dalam bentuk dialog. : Mendengar. Murid membaca teks yang diedarkan dan mengesan perkataan sukar serta merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan mengikut konteks. Murid menjalankan main peranan sebagai pemain badminton negara dan wartawan. (kemahiran mencatat isi) 5. Murid mengulas tentang teknik penyoalan dan kata yang digunakan dalam temu bual. Murid mendengar rakaman audio muzik montaj rancangan sukan TV. dibaca dan ditonton. 6. Murid menyenaraikan isi penting dan membandingkan jawapan dengan senarai isi yang disediakan oleh guru. (metakognisi) 3. bertolak ansur dan patriotisme : . membaca dan menulis : Kosa kata : bekerjasama.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.Belajar Cara Belajar (merujuk kamus. Memahami dan menyatakan maksud perkataan berdasarkan konteks. utama dan isi penting tentang pelbagai bahan yang didengar.4 Kemahiran bahasa Sistem bahasa Peraturan Sosiobudaya Kemahiran bernilai tambah Langkah pengajaran dan pembelajaran: 1.2 1. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kandungan dan format laporan sukan yang didengar. 77 .(kemahiran mengenal isi penting) 7. lagu tema yang didengar. dan bersoal jawab tentang irama. idea. (set induksi) 2.Kajian Masa Depan 7.

Students are provided with a worksheet of 10 – 15 sentences ( worksheet 2). (b) identify errors in subject-verb agreement exercises. Students fill in the tables in the worksheet. Examples: I write to my brother once a week. 2. 5. They jog every evening. She sleeps in the afternoon. Provide 10 sentences in a worksheet. LHTL Strategies: Learning grammar rules by Identifying patterns and errors in language use. 78 . Singular subject Plural subject I / You 3. 6. (Worksheet 1) Students try and work our for themselves the similarities and differences in sentences.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Lesson Plan for English Topic : Target Group : Proficiency : Lesson: : Sports Form 2 Beginner to Intermediate Lesson 3 in the week Objectives: By the end of the lesson. students should be able to: (a) understand subject-verb agreement rules. = singular verb (verb + -s or -es) = plural verb (verb -s) = plural verb (verb -s) Teacher explains the ‘rules’ relating to subject-verb agreement. Students are provided with another worksheet (worksheet 3) with sentences that contain errors in subject-verb agreement. Procedure: 1. Students identify the errors and correct them. 4.

6. Are there any similarities in the way these sentences are formed? Try to write a rule to explain the common structure in these sentences: Write a few sentences using this ‘rule’. and red stockings. The boy kicks the ball. 4. SUBJECT VERB kicks the ball. He wears a black jersey. He plays tennis every afternoon. 7. My friends and I jog every evening. Ali drinks a glass of orange juice before a game. 3. 1. He wears shin guards to protect his shins. The boy 79 . white shorts. 5. Use the sentences above and complete the table. 7. The hockey stick cost him RM 90. discuss the structure of the sentences above. Well done! a) b) c) In small groups. Azmi and Ah Kow play hockey every evening. My sister scores a goal.00. 2. She hit the ball hard. 8. They take swimming lessons once a week. 3. My brother plays football once a week. 4. 5. WORKSHEET 2 1. 6. SINGULAR PLURAL 1.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR WORKSHEET 1 Building Language Awareness LOOKING FOR LANGUAGE RULES Look at the sentences below. Mei Mei scores a goal. 2. They train every evening. We need another player for our team. He hurt his foot while kicking the ball. 9.

Mariam grow a lot of flowers. 4. 2. 10. Firemen rescues people in a fire. Encik Mohamed burn the padi stalks. 6. The boys is always doing things together. 8. 80 . Lalita’s grandparents lives on a farm We gets starch from tapioca. 7. Mrs. 3. Rohani and Rohana is twins. 1. 5. Dadah bring danger to our lives These is the eyes and this are the nose.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR WORKSHEET 3 Identify and correct the errors in these sentences. 9. Tan teach in a secondary school.

benang. 22 3. Di akhir sesi pembentangan. Mengira diameter dan jejari apabila diberikan lilitan bulatan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR MATEMATIK Contoh 1: Berpandukan gaya pembelajaran kinestetik. kertas mahjung. lilitan kepada Aktiviti 1 (Berkumpulan) 1 2 3 Murid mengukur lilitan dan diameter beberapa bekas (sekurang-kurangnya 5. pembaris. Menganggarkan nilai π dengan mencari nisbah diameter bagi beberapa bulatan. Murid membentangkan dapatan mereka kepada kelas dengan menerangkan secara terperinci proses yang telah diambil dan juga kesimpulan yang telah mereka buat tentang nisbah litlitan kepada diameter. 2.142 sebagai 7 penghampiran kepada π 4. Menyatakan atau 3. 81 . Nilai tersebut dinamakan Lilitan = Diameter 4 π . Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Bahan Hasil Pembelajaran : : : : : Matematik 2 Bulatan Bekas berbentuk silinder berbagai saiz. 5 π πd l=2 π j 6 Terbitkan juga rumus l = 7 Berikan beberapa contoh yang berkaitan. 1. Mengira lilitan suatu bulatan. Mengukur lilitan dengan menggunakan benang. Mereka digalakkan menggunakan kalkulator. Nilai-nilai yang didapati dicatatkan ke dalam jadual Murid mencari nisbah lilitan kepada diameter bagi setiap ukuran yang telah dicatat. guru perlu memprkukuhkan konsep π dengan menerangkan bahawa nisbah lilitan kepada diameter sebenarnya adalah ‘sama’ bagi sebarang bulatan. apabila diberikan diameter dan jejari 5.

Menentukan pembolehubah dalam situasi yang diberikan dan mewakilkannya dengan huruf abjad yang sesuai. Murid diminta membincangkan lembaran berikut dalam kumpulan kecil. 5. Membentuk rumus berasaskan data yang diberikan atau data yang diperoleh daripada aktiviti. 3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. 2.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Contoh 2: Berpandukan gaya pembelajaran Visual Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : Matematik 2 Persamaan Linear 1. bagi 4. Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi tertentu yang diberikan adalah suatu pembolehubah atau pemalar. Menyatakan nilai-nilai yang mungkin pembolehubah dalan keadaan tertentu. 82 .

Sekiranya anak benih itu membesar dengan kadar yang sama pada setiap hari. 4. 3.4 cm. 6. Berikan alasan anda kenapa rumus yang dibentuk itu tidak lagi tepat digunakan untuk menentukan ketinggian pokok tersebut selepas tempoh yang tertentu.8 cm Hari 3 5.2 cm Hari 4 6. Hari pertama anda ukur tinggi anak semai tersebut ialah 2. 83 . Gunakan rumus anda untuk mencari bilangan hari yang diambil untuk anak benih itu mencapai ketinggian 32 cm. Setiap hari anda ukur anak semai itu dan mendapati ketinggiannya adalah seperti berikut : Hari 1 2. berapakah ketinggian yang akan dicapai setelah 4 hari ? Berapakah ketinggiannya selepas 5 dan 6 hari ? Bentukkan satu rumus yang mengaitkan ketinggian anak benih dengan bilangan hari selepas ketinggian anak benih itu mula diukur.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Biji benih yang anda semai sudah bercambah. 5.6 cm 1. 2.4 cm Hari 2 3. Gunakan rumus anda untuk mencari ketinggian anak benih tersebut selepas 7 hari.

. Wait Time: Slowing down may be a way of speeding up. CA: Corwin Press Rowe..: National Science Teachers Association Burley-Allen.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Bibliografi Ab. How To Teach For Metacognitive Reflection. 1989.. Doreen S. New York: John Wiley & Sons Fogarty. P. Keys To Communication: A Handbook for School Success. R. Victoria: Hawker Brownlow Education Freeman. 1986. Rahim Selamat. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Ab. Washington. Journal of Teacher Education. 1991. R. Listening:The forgotten skill.. Thousand Oaks. 1995. 1982. 1995. Teknologi Sistem Pengajaran.. 736-741 84 . M. D. Rahim Selamat. 1989. Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti Blosser. Surrey: The Macmillan Press Ltd. Mary Budd. Belajar Cara Belajar. 37.C.E. 1994. Mastering Study Skills. How to Ask the Right Questions. Geddes.

Hj. Sivagnanachelvi (Ketua) En. Sharifah Maimunah bt Syed Zin Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Pengerusi : Dr. Rozita bt. Govindan Tn. Noor Pn Noraziah bt Ahmad Ghazali Pn. Rohani bt Abd Hamid Timbalan Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum : Cik S.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Panel Penulis Penasihat : Dr. Mat Zain En. Ibrahim bin Sakimin Cik Norkiahanum bt Mohd. M. Khiruddin bin Ahmad Ahli 85 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful