Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2001

Cetakan Pertama 2001 © Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Persiaran Duta off Jalan Duta, 50604 Kuala Lumpur.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Belajar Cara Belajar / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bibliografi: ms. 83 ISBN 983-2340-36-5 1. Study skills. I. Judul. 371.30281

i

KATA PENGANTAR
Pelaksanaan kurikulum sekolah yang disemak semula memberi penekanan atas strategi pembelajaran yang berkesan sesuai dengan kehendak pendidikan masa kini dan masa depan.

Sebagai usaha untuk membantu guru memahami dan mengamalkan strategi tersebut, Pusat Perkembangan Kurikuljum (PPK) telah menghasilkan pelbagai bahan sokongan kurikulum yang terdiri daripada beberapa modul pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan buku penerangan am tentang pengurusan dan pelaksanaan kurikulum.

Modul (P&P) boleh membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di samping mewujudkan suasana bilik darjah yang menggembirakan. Buku penerangan am bertujuan untuk menjadi panduan kepada pengurus dan pelaksana kurikulum dalam usaha mereka untuk melaksanakan kurikulum dengan lebih berkesan.

PPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan penyediaan modul-modul serta buku penerangan am ini. Semoga bahan sokongan berkenaan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

ii

Persediaan Peperiksaan 11. 2. 9. Bibliografi 13.Isi Kandungan Muka Surat 1. Panel Penulis iii . 5. 7. 4. Contoh Rancangan Pelajaran 12. Pengenalan Objektif Modul Rasional Belajar Cara Belajar Apakah Belajar Cara Belajar Peranan Guru dan Murid Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran 1 2 3 5 6 11 25 39 51 67 77 84 85 10. 8. 3. 6.

Apakah Belajar Cara Belajar .Peranan Guru.Objektif Belajar Cara Belajar . Dengan kemahiran ini juga. murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mereka dan seterusnya mereka boleh mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki sesuatu kelemahan. Justeru.Rasional Belajar Cara Belajar . Modul ini dibina untuk membantu guru memahami kemahiran belajar dan seterusnya mengaplikasikannya ke dalam pengajaran dan pembelajaran. Peranan Murid • • • • • • Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran Persediaan Peperiksaan Contoh Rancangan Pelajaran 1 . Kemahiran ini perlu dikembangkan kepada semua murid supaya mereka peka dengan teknik-teknik pembelajaran yang berkesan.Objektif Modul .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PENGENALAN Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumur hidup. pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah perlu mengambil kira kebolehan dan minat murid yang pelbagai dan guru harus memberikan penekanan pada teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid mereka. Modul ini meliputi perkara yang berikut: • Pengenalan .

Menjelaskan konsep belajar cara belajar kepada guru. objektif modul ini adalah untuk: 1. OBJEKTIF MODUL Selepas membaca Modul Belajar Cara Belajar (BCB). 3.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 1. Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran murid. Membantu guru mengaplikasikan kemahiran belajar cara belajar dalam p&p. Ke arah ini. Membantu guru melatih guru lain menjalankan p & p berdasarkan Belajar Cara Belajar. 5. 6. diharapkan guru mendapati beberapa idea untuk menjalankan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran (p & p) di bilik darjah yang menyerapkan BCB. 2 . 4. Menyediakan contoh rancangan p & p untuk guru. 2. Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran yang sesuai untuk murid.

Murid perlu belajar untuk memperoleh maklumat tambahan di luar waktu persekolahan. • - Murid perlu bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. 3 . Pengetahuan dan maklumat yang diterima di kelas juga terhad. • Kemahiran Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk menyemai kemahiran belajar seumur hidup di kalangan murid. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR Belajar Cara Belajar diperkenalkan kerana beberapa sebab : • • Masa di bilik darjah terhad.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 2. • • Murid perlu meningkatkan keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu.

Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 3. Membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada. 4 . sama ada dalam mata pelajaran lain dan pergaulan. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR Objektif Belajar Cara Belajar adalah seperti yang berikut: Menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri tanpa guru. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan & kemahiran ke situasi lain. rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 4. 5 . APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR Pengertian Belajar Cara Belajar Belajar Cara Belajar ialah proses untuk memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru.

Menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran murid. Mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Menyediakan pelbagai teknik dan aktiviti untuk menjalankan p&p. Berbincang dengan murid. 6 . Menilai secara formatif & sumatif dan merekod pencapaian murid. Memilih bahan p&p yang sesuai. PERANAN GURU DAN MURID DALAM BELAJAR CARA BELAJAR a) Peranan Guru Menentukan objektif pembelajaran.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 5.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR b) Peranan Murid Mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran. Membuat refleksi dan menilai pencapaian. Melaksanakan perancangan. Memberikan ganjaran atas kejayaan diri. Berbincang dengan guru sama ada matlamat yang ditetapkan mampu dicapai atau tidak. penguasaan kosa kata. Berbincang dengan rakan sebaya dan guru tentang tugasan. Melaporkan kemajuan pencapaian. Menilai keupayaan diri untuk belajar dan mengambil tindakan seterusnya. 7 . Merancang pembelajaran secara terperinci. Menetapkan matlamat & diharapkan dapat menjayakannya. kerja projek.

Kemahiran Belajar .

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran seperti: Mendengar dengan berkesan Membaca • Luncuran (Skimming) • Imbasan (Scanning) • Intensif • Laju Mencatat Nota Menulis • Laporan • Cepat Mengingat 11 .

Kemahiran mendengar melibatkan: Apa yang didengar puisi Pelbagai teks seperti arahan muzik ucapan lakonan lagu pengumuman berita syarahan • Mengapa mendengar • Untuk mendapatkan maklumat. Kemahiran Mendengar Dengan Cekap Kemahiran mendengar ialah sebahagian daripada proses komunikasi antara manusia. fakta. pengetahuan Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik Untuk mengetahui perkembangan semasa Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu • • 12 . data. Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi mental kerana kemahiran ini melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR a.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sesiapa sahaja yang: Siapa yang didengar • Memberikan maklumat Memberikan penjelasan membuat pertanyaan memberikan pendapat • • • Bagaimana mendengar dengan berkesan • Dengan teliti dan penuh perhatian Dalam suasana yang tenang dan selesa • Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar • Motivasikan diri untuk memberikan sepenuh tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu Memandang ke arah guru Menumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan. ditunjuk dan ditulis • • 13 .

Imbasan (Scanning) Imbasan ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam daripada skimming. Tujuannya adalah untuk : v mendapatkan maklumat tertentu sebagai jawapan kepada sesuatu persoalan. Kemahiran Membaca . pengetahuan. Membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR b. Tujuannya untuk mendapatkan: v maklumat ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen v pandangan umum mengenai dokumen dengan segera Bagaimanakah membuat skimming: v membaca tajuk. Skimming (Luncuran) Skimming ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas mengenai sesuatu bahan atau maklumat. Kemahiran membaca ialah penting untuk mendapatkan maklumat. pendahuluan dan rumusan bahan atau dokumen v membaca dengan menggunakan pergerakan mata yang cepat v memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang dibaca ii. Biasanya terdapat empat jenis gaya bacaan. Bagaimana membuat imbasan: v v v Membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam Membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan konsep yang dinyatakan Memberikan perhatian kepada rajah dan grafik yang ada 14 . dan fakta mengenai sesuatu perkara. iaitu: i.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iii. iv. Bacaan Laju Memerlukan: v v kebolehan laju membaca kefahaman serentak membaca Tujuannya adalah untuk : v menggunakan masa terhad dengan lebih produktif v menjimatkan masa v memperoleh maklumat tambahan pada kadar yang cepat 15 . Bacaan Intensif memerlukan: v v v tumpuan ketekunan masa yang lebih panjang untuk mendapat makna Tujuannya adalah untuk : v mendapatkan semua maklumat dengan mendalam dan catatan perlu dibuat untuk mengumpulkan maklumat tersebut. Bacaan Intensif Bacaan Intensif ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat terperinci.

…) • fakta yang bersiri abjad (a. Menumpukan perhatian pada pemikiran atau idea utama.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Tip Bacaan Laju (Speed Reading) Bagaimanakah membaca laju i.Kedua….3. …) iii. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada bentuk grafik seperti: • Graf • Jadual • Gambar rajah v. Pembaca laju boleh mengesan penjelasan isi utama dengan melihat tandatanda perbezaan seperti: • tulisan condong • tulisan bergaris • tulisan tebal • fakta yang bersiri atau bernombor (1. b.. iv. Ini boleh dibuat dengan: • membaca cepat seluruh buku • membaca cepat senarai bab • membaca cepat semua bahagian • membaca cepat semua perenggan ii. • Selanjutnya…. 16 . Ketiga….2. Mengaplikasikan atau mengaitkan bacaan dengan pengalaman pembaca. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada perkataan atau rangkai kata awalan ayat seperti: • Pertama…. c. • • vi. Mengingat sebanyak mungkin maklumat yang dibaca: mengingat isi yang senang dahulu daripada isi yang sukar membaca laju diikuti dengan catatan nota kerana catatan nota memaksa pembaca berfikir • berfikir dengan cergas untuk memahami dan mengingat isi utama bahan yang dibaca.. • Sebaliknya… • Contohnya…. • Dengan itu ….

maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca. temuduga. • • 17 . membaca buku atau bahan lain. penerangan. Catatan nota dikumpulkan untuk keperluan rujukan tambahan masa depan. ceramah. dilihat atau didengar. • Mengapakah perlu mencatat nota ? • Mencatat isi utama penting sebagai rujukan. Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti semasa kuliah. Kemahiran Mencatat Nota • Mencatat nota ialah aktiviti merekod fakta.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. Daripada isi penting boleh dikembangkan kepada fakta asas.

Hanya fakta baru sahaja yang dicatatkan kerana ini merupakan pembelajaran baru. bulatan. Ada lakaran dan grafik yang menyokong teks. Catatan di sebelah kiri dan kanan NOTA sebagai nota dan maklumat tambahan. Dicatat dalam buku atau kertas catatan yang khas. Nota disemak semula supaya tidak tertinggal idea penting. dan sebagainya. Menggunakan kata kunci. 18 • • • • . Tanda bulatan dan garisan dibuat pada isi penting. dibaca dan dilihat.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Ciri nota yang baik • • • • • Mengandungi rangka kasar sahaja. Baca dan susun semula catatan. Maklumat tersebut dipilih atau ditafsirkan sebelum dicatat. dengan = dgn). Catatan nota boleh dibuat dalam bentuk grafik seperti anak panah. Terdiri daripada idea utama. garisan. • • • • Bagaimanakah mencatat catatan • Berikan perhatian pada maklumat yang didengar. simbol (contoh: sama dengan =) dan singkatan perkataan (contoh:yang = yg. Catatan terang dan mudah dibaca.

Kemahiran Menulis i.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR d. graf. Menulis Laporan Panduan umum untuk menyediakan laporan adalah seperti yang berikut: • • Memiilih topik sekiranya topik tidak diberikan Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber Meneliti dan memilih maklumat yang relevan dengan topik Membuat nota Menyediakan kerangka laporan Menulis draf pertama dan mengenal pasti sumber yang dipetik Melengkapkan laporan dengan jadual. dan bahan grafik yang lain yang sesuai Menyemak draf Membuat pemurniaan dan menulis draf kedua Menerbitkan laporan • • • • • • • • 19 .

q 20 . q Murid boleh mengingat kembali fakta atau maklumat dengan cepat. menulis cepat memerlukan unsur: • Kelajuan menulis • Tulisan yang boleh dibaca. Murid menyediakan alat tulis yang sesuai seperti pen yang sempurna dan pensel yang tajam. q q Apakah praprasyarat menulis cepat ? q Murid mempunyai banyak maklumat atau fakta dalam ingatannya semasa menjawab soalan peperiksaan. Oleh itu. Mengapakah perlu menulis cepat? cepat? q Banyak maklumat yang boleh dicatat. Kemahiran Menulis Cepat Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Menjimatkan masa.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. Dalam peperiksaan masa terhad tetapi memerlukan banyak isi jawapan yang boleh ditulis. • Kandungannya difahami.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Latihan untuk menulis cepat • • • • • Pilih satu topik untuk dikarang. maklumat tersimpan sebentar • maklumat yang kekal dalam 21 . Ingatan jangka panjang ingatan. Kemahiran Mengingat • Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik. Peruntukkan masa untuk mengarang topik. Ulang latihan dengan mempercepat masa menulis. e. • Jenis Ingatan • Ingatan jangka pendek sahaja. Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa lama. Minta rakan membaca karangan dan memberikan maklum balas dari segi tulisan dan isi karangan. Tulis karangan itu dalam masa yang ditentukan.

contoh: MAGERAN (Majlis Gerakan Negara) Membuat rantaian atau berlawan contoh: piring .peta.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Proses Ingatan Proses ingatan terbahagi kepada tiga langkah. iaitu: Mendaftar maklumat hingga boleh dikekalkan dalam ingantan (encoding ) Menyimpan maklumat Mengingat kembali maklumat (decoding) Cara Mengingat • • • • • • • • • • • • Mereka cerita Mencipta irama atau lagu Membuat catatan Membuat lakonan Membuat senarai semak Mencipta akronim – contoh: HKL (Hospital Kuala Lumpur) Mencipta akrostik .terutama nombor – contoh: nombor telefon: 795 88 345 Mengulang Melatih tubi 22 . graf dan peta minda Mengingat secara kumpulan .cawan Melakar grafik dan ilustrasi .

Kemahiran Maklumat .

data. membuat rujukan. direktori dan ensiklopedia ialah sebahagian daripada kemahiran maklumat yang perlu dikuasai oleh murid. cara mendapatkan maklumat daripada temu ramah. Definisi Maklumat Maklumat ialah pengetahuan. maklumat atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang. dan cara merujuk kamus. mengenal maklumat dalam buku. ii.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN MAKLUMAT Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan ialah suatu aspek kemahiran belajar cara belajar yang penting. Mengenal pasti sumber pembelajaran. Definisi Kemahiran Maklumat Keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat mencari dan mengumpulkan. butiran. keterangan. 25 . fakta. mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu. i.

Standard/Piawaian 6. buku tahunan.Tesis/Disertasi 7. Mengenal Pasti Sumber Pembelajaran Maklumat boleh didapati melalui sesuatu yang didengar. majalah.Kertas Kerja 4.Ensiklopedia 9. filem. dan cakera laser). slaid.Laporan 3. 2. harga dan cara penggunaan bahan tersebut. Buku Tahunan 14.Jurnal . Ulasan/Resensi 19. atlas. kamus. Buku Panduan /Manual 22. rakan) Bahan bercetak (contohnya: akhbar. Bibliografi 18. guru.Atlas 12. Terdapat pelbagai sumber yang dapat memberikan maklumat iaitu: • Sumber yang berasaskan manusia (Contohnya: ibu bapa. pakar bidang. Abstrak 17. kaset video. ensiklopedia. iv. Indeks 16. CD ROM. buku panduan.Katalog Perdagangan 8. Paten 5. Bahan audiovisual (contohnya: piring hitam. almanak. Direktori 20.Gazetiar 13. jurnal. indeks. Internet 24. Biografi 21. radio.Tesaurus 11. buku bibliografi. lutsinar. mikrofis. direktori. Pangkalan Data Dalam Talian 23. Jenis Sumber/Bahan 1. tenaga. dibaca dan ditonton. • • • Setiap sumber maklumat yang dinyatakan mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai akibat sifat fizikal. CD-ROM 26 . pita video.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iii. buku. dan Internet). Almanak 15. faktor penentu ialah kuantiti dan kualiti maklumat yang terkandung dalam sesuatu sumber.Kamus 10. Sumber berasaskan komputer (contohnya: disket. Walau bagaimanapun. abstrak dan buku teks).

boleh dipercayai. baca. • Mentafsir maklumat visual seperti graf. diperakui. peta dan carta. • Menilai sumber maklumat dan laman web untuk mendapatkan yang tepat. Menilai Dan Mengumpulkan Maklumat • Gunakan teknik imbasan dan luncuran. • Kumpulkan buktii alasan dan butiran yang dapat menyokong pandangan/hujah. • Pilih bahan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR v. 27 . dengar dan tonton. • Pastikan sumber sama ada sumber primer atau sekunder. Mengenal Pasti Masalah Dan Maklumat Yang Diperlukan • • • • • • • Memahami tugasan Menggunakan pelbagai sumber rujukan Membaca (secara imbasan dan luncuran) pelbagai maklumat Membina soalan asas Menentukan maklumat yang diperlukan Mengenal pasti skop sumber Membuat sumbang saran untuk mentafsir dan mentafsir semula masalah vi. dan sesuai dengan tugasan.

masa dan tempat). v Sediakan dan susun soalan untuk mencungkil maklumat yang dikehendaki. v Tentukan maklumat yang diperlukan. v Selidik kesesuaian tokoh tersebut dengan maklumat yang dikehendaki (latar belakang tokoh. orang kenamaan atau orang yang terlibat secara langsung dalam sesuatu peristiwa. kamera dan sebagainya mengikut keperluan. bidang pekerjaan dan sebagainya). v Kenal pasti tokoh atau orang yang hendak ditemu ramah. 28 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR vii. v Sediakan alat perakam. pakar dalam bidang berkenaan. v Buat temu janji dengan tokoh (tarikh. Kemahiran Menemu Ramah Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah individu tertentu seperti tokoh.

gambar. v Bersikap ramah dan menunjukkan minat ketika tokoh bercerita atau menyampaikan maklumat. 29 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR v Tepati janji temu. v Lengkapkan persembahan dengan mendapatkan maklumat tambahan daripada sumber lain atau hubungi orang yang ditemu ramah semula. ubah suai soalan jika perlu. v Rangka persembahan maklumat dan tulis draf pertama. menyatakan tujuan. dan mengucapkan terima kasih). v Kemukakan soalan yang telah disediakan. menggunakan gelaran dan ganti nama diri yang betul. v Gunakan alat perakam dan catat butiran dalam buku catatan. v Lengkapkan persembahan dengan bahan grafik. v Adakan hubungan mata dan mendengar dengan penuh perhatian. v Teliti semula maklumat yang dicatat dan dirakamkan. lampiran dan senarai rujukan. v Beradab dan gunakan bahasa yang santun (memperkenalkan diri. v Dapatkan bahan tambahan daripada tokoh (gambar foto dan lain-lain).

Kemahiran Membuat Rujukan Dalam era ledakan maklumat. Anda boleh menggunakan mana-mana laci yang anda ada maklumatnya. perkara atau / dan judul. Oleh itu. kita perlu mengetahui cara mengesan maklumat dengan cekap tanpa perlu mengingat semuanya. Menggunakan Laci Kad Katalog • • • Ada tiga jenis laci kad katalog laci kad pengarang kad perkara kad judul Anda boleh menggunakan satu daripada laci tersebut berdasarkan maklumat yang anda ada seperti maklumat pengarang. 30 . terlalu banyak maklumat yang perlu diingati. Kaedah Mengesan Maklumat & Merujuk Bahan di Pusat Sumber Perpustakaan dengan menggunakan kad katalog dengan alat baca mikrofis yang berasaskan sistem pengelasan yang tertentu misalnya Library of Congress atau Sistem Perpuluhan Dewey dengan komputer OPAC.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR viii.

terdapat sepuluh kelas maklumat iaitu: 000-099 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900-999 Karya Am Falsafah Agama Sains Kemasyarakatan Bahasa Sains Tulen Teknologi Kesenian dan Hiburan Kesusasteraan Geografi. Hooker Pada halaman judul terdapat maklumat tentang judul buku. halaman judul.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Pada amnya. kulit belakang. Pada kulit hadapan tertera tajuk buku dan nama pengarang. halaman kandungan. Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan. indeks. Sejarah Melayu-Islam Virginia M. Berdasarkan sistem ini. bibliografi dan daftar kata/glosari menawarkan maklumat yang tertentu. pusat sumber sekolah menggunakan Sistem Perpuluhan Dewey.Ali Virginia M.M. Hooker 31 . Penterjamahan oleh A. nama pengarang sepenuhnya.Mohd. Sejarah dan Biografi ix. nama penyunting (jika ada) dan nama penerbit. judul kecil.

M. perincian tajuk dan halaman yang selaras dengan tajuk. penerbit dan tahun terbitan disusun mengikut urutan abjad. 1956. Asraf Wahab 1979. Dalamnya terkandung senarai pengarang. konsonan bunyi-bunyi bahasa penggalan.M.. alamat penerbit dan maklumat pengkatalogan iaitu nombor kad katalog. Kandungan Pengenalan 1 Masa Lalu dan Kini 3 Dua Versi Teks 5 Bibliografi Bibliografi terdapat selepas tajuk akhir sesebuah buku atau pada akhir bagi setiap bab. ISBN 983-622-2123-9 Cetakan Pertama 1991 Karya –V.. catatan tentang halangan menyalin semula. Mohd. Dalamnya terkandung nama bab. 32 . DBP 1979. Sesetengah buku memperuntukkan ruangan daftar kata atau glosari yang mengandungi keterangan atau makna tentang istilah dan singkatan yang digunakan dalam buku tersebut. Penerbitan: DBP Dicetak oleh DBP Bertentangan dengan halaman ini kadangkala disertakan pengenalan atau kata aluan. “Rumusan Pola-pola Ayat Inti”. Hooker Terjemahan: A. klausa satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek & satu predikat. tajuk buku/majalah/jurnal. nama tajuk. Brown C. Jadual kandungan ialah bahagian yang penting dalam buku. tahun penerbitan. Studies in Malay. tempat terbitan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Pada bahagian halaman verso (belakang halaman judul) terdapat maklumat hak cipta. Untuk mengingati guru-guruku. tahun hak cipta. London: Luzac.C.

39-40. 32-4.13 Universiti Leiden. 53 Sejarah Bugis. 69 Universiti Riau. 33 . Biodata: ………………………… ………………………… ………………………… ……………………. 91 Pada kulit belakang kadangkala diberikan maklumat tentang isi buku misalnya sinopsis cerita dan biodata pengarang. 28. Pada senarai perkara atau pengarang disertakan nombor halaman yang memperincikan maklumat tersebut. 111 Salehah. 39 Sayid Umar. Saka. Sinopsis Cerita ………………………… ………………………… ………………………… ………………………. 6 Universiti Malaya..MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sebelum kulit belakang terdapat ruangan indeks sama ada indeks perkara atau indeks pengarang yang disusun mengikut urutan abjad.

Ada ensiklopedia mempunyai jilid maklumat umum atau kasar yang disebut makro. perangkaan dan bibliografi yang disusun mengikut urutan abjad. . Maklumat ini termasuklah definisi. Ensiklopedia terbahagi kepada dua jenis iaitu am dan khas. • • • Mengesan Maklumat daripada Ensiklopedia Perhatikan barisan ensiklopedia di rak khas dan lihat tulang belakang setiap jilid. 34 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR x. TOKOH. Setiap edisi ensiklopedia biasanya dibahagikan kepada beberapa jilid yang berurutan. .Contoh ensiklopedia khas: Encyclopedia of Animals dan Encyclopedia of Art. TEMPAT. Jilid yang menerangkan secara terperinci disebut jilid mikro. keterangan.Contoh ensiklopedia am: Oldham’s Encyclopedia Illustrated (ensiklopedia am kanak-kanak) dan Oxford Junior Encyclopedia. Kemahiran Merujuk Ensiklopedia • Ensiklopedia ialah bahan (berbentuk buku dan CD ROM) yang mengandungi maklumat bagi semua bidang ilmu pengetahuan. dan KEJADIAN dicap dengan huruf besar diikuti keterangan tentang perkataan tersebut. Pilih jilid yang mengandungi perkataan atau huruf yang pertama yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikesan. Kata utama seperti SUNGAI. sejarah.

Terdapat dua jenis kamus iaitu: • Kamus umum • Kamus khas atau kamus istilah Mengesan Maklumat Daripada Kamus Perkataan atau kata masukan disusun mengikut abjad. silabikasi. penggunaan dan kedudukan semasa sesuatu perkataan yang disusun mengikut urutan abjad. Everything went well. Buka terus halaman yang bermula dengan huruf pertama kata yang ingin dicari maknanya. fabulous fast Pada sudut atas kiri setiap halaman dalam kamus tertulis kata pertama. Kemahiran Merujuk Kamus Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan maklumat tentang perkataan dalam satu atau lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau makna. contoh frasa contoh ayat 35 . pada sudut atas kanan tertulis kata terakhir bagi halaman tersebut. cari perkataannya. perkataan Fabulous keterangan makna perkataan fabulous – wonderful. sebutan. ejaan. a fabulous day It was a fabulous week. asal usul.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR xi. Setelah mendapat halaman tersebut.

5. topik atau tugasan yang dicari. 4. Selepas kata carian ditaip.com) CARA MENCARI MAKLUMAT 1. 2. skrin akan memaparkan lamanlaman web yang akan memberikan rangkaian yang berkaitan dengan kata carian yang dimasukkan. Infoseek Alta Vista Yahoo Google Lycos Cari (http://www.google. com) (http://www. Taip kata carian (search word/ search term) yang berkait Dengan perkara. com) (http://www. Sebagai contoh. 7. 3. 3. jika anda ingin membuat tugasan tentang keris taipkan keris jika enjin carian yang dipilih menyediakan versi Bahasa Melayu atau taip dagger sekiranya tiada.go. com) (http://www. Pilihan Bahasa Melayu.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR xii. Klik halaman web (web page) yang dipaparkan untuk menentukan sama ada kandungannya sesuai dengan maklumat yang dikehendaki. 6.lycos.altavista. Kemahiran Mencari Maklumat Melalui Internet SENARAI ENJIN PENCARIAN 1.com) (http://www.cari. com) (http://www. 2. Pergi ke mana-mana pelayar Internet seperti Netscape. 5. 4. Internet Explorer dan sebagainya yang tertera pada skrin utama. 36 . Taip enjin pencarian yang dikehendaki pada ruang yang ditetapkan. Cuba kata carian yang lain sekiranya masih tidak memperoleh maklumat yang sesuai atau kurang lengkap. 6.yahoo.

Strategi Metakognitif .

Merancang apa yang hendak dipelajari. ii. seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang. Memantau kemajuan pembelajaran diri.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STRATEGI METAKOGNISI Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. memantau dan menilai apa yang dipelajari. Apabila kesedaran ini wujud. 39 . Menilai apa yang dipelajari. Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. iii. Murid boleh menggunakan strategi metakognitif dan mengawal pembelajarannya melalui proses yang berikut: i.

bagaimana perkara itu dikuasai dan kesan daripada perkara yang dipelajari. mental dan psikologi. Proses Merancang Proses ini memerlukan murid: • Meramal apakah yang akan dipelajari. Proses Metakognitif Merancang a. Membuat perancangan dari semasa ke semasa cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu perkara. • • b. Proses Memantau Dalam proses pembelajaran murid perlu bertanya kepada diri sendiri dari semasa ke semasa perkara yang berikut: Apakah soalan yang boleh saya Adakah ini membawa makna kepada saya? Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan? Mengapakah saya tidak memahami cerita ini? 40 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR i. Menyediakan diri secara fizikal.

Proses Menilai Melalui proses ini. nilai dan pengetahuan dikuasai oleh saya? Mengapakah saya mudah/sukar menguasainya? Apakah tindakan/ pengubahsuaian yang harus saya ambil? Dengan pengetahuan ini. 41 . murid membuat refleksi untuk mengetahui: Bagaimana sesuatu kemahiran.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. murid dapat memikirkan strategi yang lebih sesuai untuk menguasai pelajaran baru.

Murid diajarkan menggunakan strategi Metakognitif untuk membantu menyelesaikan masalah secara bersendirian atau berbincang dengan rakan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. Kesan Daripada Penerapan Metakognitif Dengan penerapan ini. Oleh itu Metakognitif sepatutnya diajar secara infusi iaitu dengan menyerapkan metakognitif dalam kaedah kaedah mengajar. iii. 42 . amalan menerapkan Metakognitif dalam setiap tahap pembelajaran secara spontan dan tanpa disedari dapat dipupuk. perkembangan staf dan proses penyeliaan. Cara Mengajar Metakognitif • Metakognitif tidak perlu diajar sebagai satu mata pelajaran atau strategi secara berasingan.

Semasa aktiviti itu dilaksanakan. • 43 . guru perlu memberikan peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman. Menyoal Pada Semua Peringkat Apa ? Mengapa? Bagaimana? Menyoal ialah satu teknik penting untuk menjelaskan fikiran. semasa dan selepas membaca. guru perlu meminta murid menilai sejauh mana peraturan yang diajarkan itu dipatuhi. b. Strategi Untuk Meningkatkan Metakognitif Yang berikut ialah beberapa strategi untuk meningkatkan Metakognitif: Terdapat 3 peringkat: a. proses berfikir dan pandangan tentang tingkah laku mereka. Merancang Sebelum sesuatu aktiviti pembelajaran dimulakan. melihat dan menonton sesuatu.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iv. mendengar. guru perlu • mengajar atau menunjukkan peraturan yang patut dipatuhi dan strategi serta langkah untuk menangani masalah dan tuju hala yang harus diikuti. Selepas aktiviti pembelajaran. • Galakkan murid menimbulkan soalan kepada diri mereka sendiri sebelum.

Memilih Secara Sedar Guru berbincang dengan murid tentang pemilihan yang dibuat oleh murid dari segi kesan baik dan buruknya sebelum keputusan dibuat.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. Mengambil Kredit Guru harus minta murid mengenal pasti apa yang positif atau baik daripada tindakan murid. 44 . Ini akan membantu pelajar mengikuti proses Metakognitif mereka d. e. Menilai Berdasarkan Pelbagai Kriteria Metakognisi boleh dikembangkan dengan • memberikan peluang kepada murid untuk membuat refleksi dan mengkategorikan tindakan mereka berdasarkan dua atau lebih kriteria penilaian. murid akan menyedari tingkah laku yang baik dan akan menerapkan tingkah laku tersebut dalam situasi yang berlainan. Contohnya: mengenal pasti dan membezakan apa yang dilakukan sama ada sesuatu itu membantu atau menghindar mengenal apa yang disukai dan tidak disukai menyenaraikan baik dan buruk sesuatu aktiviti. Murid juga boleh mendapatkan maklum balas daripada rakan mereka dengan mengajukan soalan seperti : Apakah tindakan ini membanggakan diri anda? Bagaimanakah tindakan itu sepatutnya diberi Melalui cara ini.

memikirkan semula atau memikirkan idea mereka dengan lebih mendalam. Mengelak Daripada Menyatakan ‘Saya Tidak ‘Boleh’ Cara yang boleh diaplikasikan ialah murid memikirkan beberapa soalan: • • • “Apakah informasi yang diperlukan?” “Apakah alatan yang diperlukan?” “Apakah kemahiran yang diperlukan untuk melakukan tingkah laku berkenaan?” Soalan-soalan ini akan menimbulkan kesedaran tentang pengetahuan batasan yang diketahui dan apa yang perlu diketahui. mereka dibimbing agar menjelaskan. Kesedaran ini akan membangkitkan keyakinan murid bahawa mereka boleh melakukannya.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR f. 45 . Menggalakkan Idea Daripada Murid Guru boleh membantu murid dalam metakognisi dengan memparafrasa pernyataan yang diutarakan oleh murid Contohnya: a) GURU: Apa yang ingin anda katakan ialah … b) GURU: Saya rasa anda ingin mem beritahu saya bahawa … Melalui cara ini. g.

j..” Guru perlu bertanya dan menjelaskan apakah yang dimaksudkan “tidak adil”. Biasanya murid mengeluarkan perkataan seperti “tidak adil’. “Bagus.” kamu.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR h. “tidak baik”.” “ Apa yang kamu semua ialah satu eksperimen yang baik.” “Awak telah memberikan kerjasama kepada rakan i. Menjelaskan Maksud Perkataan Tertentu Kepada Murid ‘tidak baik’. awak sedang membuat satu rangka tindakan yang baik bagi …. • 46 . Contohnya: Guru boleh memuji dan memberi pengiktirafan dengan. Main Peranan Dan Simulasi • Dengan kaedah main peranan murid dapat membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak dan membuat modifikasi tingkah laku secara metakognitif terhadap peranan tersebut. dan itu satu sifat yang terpuji. Memberikan Label Bagi Sesuatu Tindakan Guru boleh menyedarkan murid mengenai tingkah laku kognitif mereka dengan memberikan label bagi tindakan yang diambil. “Dia sangat tegas. atau “sangat tegas” agar murid lebih sedar dan bertanggungjawab terhadap impak kata-kata mereka. Simulasi memberikan peluang kepada murid untuk memikirkan bagaimana seseorang itu akan bertindak dalam situasi berlainan.

mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan mengingat kembali kejayaan dan kesulitan dalam sesuatu percubaan l. • 47 .mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara membuat keputusan . mengenal pasti dan menilai sesuatu tingkah laku beliau supaya murid dapat mencontohinya. Memberikan Teladan • Contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh guru sebagai ikutan oleh murid adalah sangat berkesan. guru hendaklah menunjukkan dengan jelas bagaimana beliau merancang.mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan mereka dalam bentuk simbol atau grafik .melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan persepsi asal dengan keputusan baru . Menyimpan Jurnal Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu pengalaman dalam buku log/ harian/diari sepanjang pengalaman itu. Untuk tujuan ini.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR k. Ini dapat membantu murid: .

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran .

Pastikan masa belajar seboleh-bolehnya dibahagikan sama rata sepanjang minggu.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Bagaimanakah Menghasilkan Jadual Waktu Persendirian? • • • • • Tentukan tempoh masa yang harus anda peruntukkan masa untuk mengulang kaji sesuatu mata pelajaran. i. 51 . dan • aktiviti-aktiviti lain dalam sehari. Oleh itu. adalah lebih baik sekiranya anda belajar selama 2 jam sehari sepanjang minggu berbanding dengan belajar selama 10 jam hanya untuk satu hari dalam seminggu. Pilih keutamaan mengikut susah senang sesuatu mata pelajaran atau topik. Perancangan ialah pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang terperinci yang merangkumi: • sesi pembelajaran. mengikut kesesuaian. Keupayaan minda menerima sesuatu pelajaran adalah terhad. Berikan tumpuan dan masa yang lebih kepada mata pelajaran dan topik yang anda rasakan sukar.

masa juga harus diperuntukkan untuk: berehat membuat kerja rumah bersukan membantu ibu bapa melakukan aktiviti-aktiviti yang diminati atau menghadiri kelas tambahan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. iii. Penggunaan Masa Untuk Aktiviti Lain Selain belajar. Apakah Kelebihan Mempunyai Jadual Waktu ? Jadual waktu persendirian harus disediakan supaya: Mengurangkan pembaziran waktu Lebih memberi fokus kepada pelajaran Pengurusan masa lebih teratur Mengambil kira semua mata pelajaran Memberi keutamaan kepada mata pelajaran yang sukar Melatih diri supaya tidak menangguhkan kerja 52 .

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

GAYA PEMBELAJARAN i. Mengapakah Perlunya Mengenal Pasti Gaya Pembelajaran?

Setiap individu tersendiri.

mempunyai

gaya

belajar

Apa yang penting bukanlah gaya tersebut tetapi hasil daripada pembelajaran yang telah dilakukan.

Setiap minit yang diperuntukkan akan hanya bermakna sekiranya murid itu dapat memahami dan mengingati fakta dan konsep penting pelajaran berkenaan.

Sebaliknya seseorang murid itu akan hanya kerugian masa sekiranya apa yang dipelajari tidak dapat dihayati sepenuhnya dan mereka tidak langsung dapat memahami atau mengingati perkara-perkara penting tentang pelajaran berkenaan.

Murid harus mengenal pasti gaya pembelajaran yang disukai agar murid dapat memberikan fokus yang lebih terhadap apa yang dipelajari.

53

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

ii. Apakah Gaya Pembelajaran? Gaya pembelajaran ialah cara mempelajari sesuatu mengikut kecenderungan individu. Terdapat pelbagai teori dan model gaya pembelajaran. Murid perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran tersebut supaya mereka dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka. Pada asasnya dua model gaya pembelajaran yang dibincangkan di sini:
• •

Gaya VAK (Visual, Auditouri, Kinestetik ) Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn

1.

GAYA VAK Gaya VAK mengandungi tiga aspek, iaitu gaya pembelajaran Visual, Auditori dan Kinestetik 1.1 Gaya Pembelajaran Visual

Murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan dalam buku, di papan hitam atau paparan komputer. Mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan. Murid “visual” tidak memerlukan penerangan lisan seperti murid “auditori” tetapi mereka selalunya dapat belajar melalui pembacaan.

54

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Murid “visual” selalunya menulis nota syarahan dan arahan lisan jika mereka hendak mengingati sesuatu.

1.2 Gaya Pembelajaran Auditori

Murid Auditori belajar dengan mendengar perkataan yang disebut dan juga arahan lisan. Mereka boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau menggerakkan bibir ketika membaca terutama apabila mempelajari sesuatu yang baru. Murid dapat mengukuhkan ingatan dengan mendengar semula rakaman pita audio, mengajar murid lain dan berbincang dengan guru.

1.3 Gaya Pembelajaran Kinestetik

Murid “kinestetik” belajar dengan baik melalui pengalaman dan mengambil bahagian secara fizikal dalam aktiviti bilik darjah.

Mereka dapat mengingati sesuatu dengan baik apabila mencuba terus aktivitimelalui hands-on.

55

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

2. GAYA PEMBELAJARAN DUNN & DUNN Gaya pembelajaran Dunn & Dunn mengandungi beberapa aspek penting yang diperincikan seperti yang berikut:
STIMULUS UNSUR Bunyi CIRI Suka belajar tanpa bising atau dengan bunyi latar belakang seperti muzik. Suka belajar di tempat yang cerah atau di tempat yang kurang cahaya. Suka belajar di tempat yang nyaman atau di tempat yang panas. Suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal seperti berbaring atau duduk di lantai.

Alam Sekitar

Cahaya

Suhu

Pola

Motivasi

Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu diransang oleh guru. Boleh belajar dalam masa yang panjang atau boleh belajar dalam masa yang pendek. Bertanggungjawab untuk belajar atau perlu bimbingan guru. Suka belajar mengikut jadual waktu atau suka belajar sekiranya diberikan lebih masa untuk sesuatu mata pelajaran atau perkara.

Ketabahan

Emosi
Tanggung jawab Struktur

56

Suka belajar secara berpasangan. Suka belajar sebelahnya. Sosiologi Pasukan Guru Suka belajar dalam kumpulan . Makan Fizikal Waktu Gerakan 57 . Suka belajar dengan rakan sebaya. dengan guru di Pelbagai cara Suka belajar dengan kombinasi beberapa cara di atas. Suka atau tidak suka bergerak semasa belajar. Persepsi Suka belajar dengan benda atau pengalaman maujud atau dengan perkara abstrak.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STIMULUS UNSUR Sendiri Pasangan Rakan sebaya CIRI Suka belajar sendiri. Suka atau tidak suka makan dan minum semasa belajar. Suka belajar pada waktu yang sesuai atau pada bila-bila masa sahaja.

Otak kiri atau Otak kanan Psikologi Impulsif atau Murid yang impulsif bertindak secara Reflektif spontan manakala murid yang reflektif berfikir sebelum bertindak. murid yang lebih cenderung memproses maklumat di otak sebelah kanan suka belajar secara keseluruhan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STIMULUS UNSUR Global atau Analitik CIRI Murid global suka belajar secara menyeluruh. suka belajar sesuatu bahagian demi bahagian. Murid ini lebih cenderung memproses maklumat di otak kiri . melukis. 58 . membuat sintesis. meminati bahasa dan membuat pengiraan dan analisis. membuat gerakan dan mencipta sesuatu. murid analitik suka belajar mengikut urutan dan membuat analisis.

6. Lebih banyak yang saya pelajari jika saya belajar dalam kumpulan. Lengkapkan ruang di bawah memberikan nilai angka bagi setiap pernyataan yang dirasai paling tepat menerangkan perasaan anda berhubung dengan setiap pernyataan itu berdasarkan skala yang berikut: SS Sangat Setuju 5 Bil. 8.. Saya dapat menyiapkan lebih banyak tugasan jika saya melakukannya bersama dengan murid lain. 7. Di dalam kelas. 5.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 3. 2. Saya gemar belajar dengan cara melakukan sesuatu di kelas. Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca apa yang ditulis oleh guru di papan tulis. S Setuju 4 Item TP Tidak Pasti 3 TS Tidak Setuju 2 SS (5) S (4) STS Sangat Tidak Setuju 1 TP (3) TS (2) STS (1) Apabila guru memberikan arahan. Jika saya melakukan sesuatu di kelas. 3. 59 . SOAL SELIDIK GAYA PEMBELAJARAN Soal selidik yang berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai bagi seseorang murid. Saya belajar dengan lebih baik jika seseorang memberitahu saya bagaimana melakukan sesuatu. 4. saya belajar dengan lebih baik. saya belajar dengan lebih baik apabila bekerjasama dengan murid yang lain. Nama : ……………………………………………………. saya dapat memahaminya dengan baik. 1. Kelas : ………………………………………………………. Arahan : Baca setiap pernyataan dibawah dengan teliti.

Jika saya membina sesuatu. 20. Saya belajar dengan lebih baik jika guru menyampaikan penerangan. 18. Saya lebih mengingati perkara yang saya dengar dikelas daripada perkara yang saya baca. 15. Saya lebih mengingati sesuatu dengan belajar bersendirian. Saya lebih memahami sesuatu dengan membaca arahan/panduan. saya lebih mengingati sesuatu yang saya pelajari dengan lebih baik. Saya belajar dengan lebih baik dengan membuat lukisan semasa mempelajari sesuatu. Jika saya membaca arahan/panduan. 14. 25. Saya belajar dengan lebih baik dengan membaca daripada mendengar sesuatu. 19. 21. 11. Saya berasa seronok melakukan eksperimen di kelas. 24. 22. 16. 13. Saya lebih gemar belajar dengan seseorang. Lebih banyak yang saya pelajari dengan membuat model bagi sesuatu perkara. 12. 60 . Saya seronok membuat sesuatu untuk projek kelas. 23.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 9. Saya genar membuat tugasan bersama dengan dua atau tiga orang rakan yang lain. Lebih banyak yang saya pelajari dengan melakukan sesuatu bagi projek kelas. 17. saya mengingatnya dengan lebih baik. Saya belajar dengan lebih baik jika saya mendengar sesuatu perkara. 10. Jika saya belajar bersendirian saya belajar dengan lebih baik. Saya lebih memahami sesuatu perkara apabila saya mengambil bahagian dalam main peranan.

Visual Pernyataan 6 10 12 24 29 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kecekatan Tangan Pernyataan 11 14 16 22 25 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Auditori Pernyataan 1 7 9 17 20 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor 61 . Saya belajar dengan begitu baik di kelas apabila saya mengambil bahagian dalam aktiviti yang berkaitan. Saya lebih gemar menjalankan sesuatu projek secara bersendirian. saya membuat sesuatu dengan lebih baik apabila saya melakukannya sendiri. Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca buku teks daripada mendengar penerangan guru. jumlahkan semua skor bagi setiap kelompok gaya pembelajaran dan darab dua jumlah tersebut dan catatkan jumlahnya pada ruang yang betul. Pernyatan di atas dikelompokkan berdasarkan gaya tersebut. (Diubahsuaikan daripada Joy Reid. 28. Setelah anda melengkapkan jadual di atas. Saya suka bekerja bersendirian. Di kelas. 29. 27. 1984) Lembaran Permarkahan Kendiri Terdapat lima pernyataan bagi setiap jenis gaya pembelajaran. 30.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 26.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Berkumpulan Pernyataan 3 4 5 21 23 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kinestetik Pernyataan 2 8 16 15 19 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Bersendirian Pernyataan 13 18 27 28 30 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor SKOR Gaya pembelajaran utama Gaya pembelajaran kedua 38-50 25-37 Gaya pembelajaran yang tidak penting 0-24 62 .

(Diubahsuaikan daripada Instrumen Gaya Pembelajaran. 63 . Pergerakan fizikal dalam kelas membantu pelajar memahami maklumat baru. berfikir. Bersendirian Gaya pembelajaran minor menunjukkan bahawa pelajar masih dapat belajar dengan baik melalui gaya pembelajaran tersebut. 2. syarahan. mengingati maklumat apabila bekerja dengan rakan pelajar yang lain. dapat menyiapkan sesuatu tugasan dengan bekerjasama dengan orang lain. dan menyentuh dan menggunakan bahan. tidak memerlukan penerangan lisan yang banyak. dan stimulasi daripada rakan membantu anda memahami perkara baru. manakala gaya pembelajaran yang tidak penting bererti pelajar menghadapi kesulitan belajar melalui gaya tersebut dan harus memberikan tumpuan pada gaya yang lebih membantu pelajar dalam pembelajaran. Murdoch Teacher Center. Pelajar belajar daripada perkataan yang diujarkan. Kecekatan Tangan 5. Kansas). Kinestetik 4. serta memahami dan mengingat maklumat baru dengan lebih baik apabila bekerja atau melakukan sesuatu bersendirian. Wichita. Auditori 3. lawatan. dapat mengingat maklumat dengan membaca kuat atau dengan menggerak-gerakkan bibir ketika membaca. dan perbincangan kelas. Pelajar belajar. Kombinasi rangsangan seperti aktiviti dan pita audio memudahkan pelajar memahami perkara baru. dan terlibat secara aktif dalam aktiviti. Visual Penerangan Pelajar belajar dengan lebih baik dengan melihat perkataan dalam buku dan papan tulis. membina model. Berkumpulan 6. Pelajar belajar dengan lebih mudah sekiranya berteman. Pelajar belajar dengan lebih baik melalui pengalaman. serta mendapat manfaat daripada mendengar pita audio. dan perlu mencatat penerangan atau arahan lisan yang disampaikan sekiranya ingin mengingati sesuatu maklumat.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Penerangan Tentang Gaya Pembelajaran Utama Gaya Pembelajaran Utama 1. dan main peranan. dapat belajar bersendrian dengan membaca buku. Pelajar belajar dengan lebih berkesan apabila berpeluang membuat latih amal (hands-on) dengan bahan seperti melakukan eksperimen di makmal.

Persediaan Peperiksaan .

Setelah belajar bersungguh-sungguh. Kemahiran belajar cara belajar membantu murid beranggapan positif terhadap peperiksaan dan seterusnya menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin. setiap murid mengharapkan keputusan yang baik dalam peperiksaan. Menghadapi sesuatu peperiksaan memang berat dan masalah yang berkaitan dengannya memang banyak.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Kebiasaannya peperiksaan tidak digemari murid. MENGECEWAKAN MENDUKACITAKAN MENDEBARKAN Peperiksaan memberikan pelbagai pengalaman kepada murid seperti MENGGEMBIRAKAN MENAKUTKAN MERISAUKAN 67 .

Membantu murid untuk memberikan tumpuan pada pelajaran. Mengajar murid cara mengulang kaji dan mengambil nota yang betul. 68 . Menggalakkan murid agar sentiasa berminat dengan kerja sekolah. Mengajar murid teknik belajar yang betul.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR GURU BOLEH: Memotivasikan murid agar tekun belajar.

69 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR MURID PERLU : ♦ Sentiasa bersedia dan membuat ulang kaji untuk mengekalkan ingatan jangka panjang. Makan makanan yang berzat dan seimbang. ♦ Tidur secukupnya pada malam sebelum hari peperiksaan ♦ Hadapi peperiksaan dengan perasaan yakin diri ♦ Elakkan menduduki peperiksaan dengan perut yang kosong.

♦ Berdoa dan tenangkan diri sebentar sebelum memulakan peperiksaan. pemadam. pensel. jam tangan. Bawalah peralatan yang diperlukan seperti pen. Ingatkan diri bahawa anda telah bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan dengan baik.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ♦ Datang awal dengan persiapan yang secukupnya. pembaris dan lain-lain. 70 . ♦ Jangan sesekali cuba membuat ulang kaji pada saat-saat akhir.

tandakan kata-kata kunci.Ketika membaca soalan. 71 . .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Jangan gementar dan panik.Putuskan tempoh masa diperlukan untuk menjawab setiap soalan. .Catatkan idea-idea yang timbul yang boleh digunakan sebagai jawapan. . . Membaca arahan dan soalan terlebih dahulu .Luangkan sedikit masa untuk membaca soalan-soalan secara mendalam.Jawab soalan yang mudah dahulu. Ubah sedikit posisi duduk supaya anda berasa selesa.

Ketika menjawab soalan aneka pilihan: .Buat kerangka jawapan.Gunakan perenggan berikutnya untuk membincangkan isi-isi penting secara mendalam.Gunakan perenggan pertama sebagai gambaran keseluruhan. . .Berikan contoh tertentu. Catatkan idea.abaikan jawapan yang anda tahu salah. . 72 . .Jika ada pilihan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Strategi menjawab soalan . .buat pilihan kepada baki jawapan sedia ada. Ketika menjawab soalan berbentuk karangan. fikirkan dahulu jawapannya sebelum anda menulis .Perlihatkan pertautan antara perenggan. hindari soalan susah yang anda tidak pasti jawapannya serta diperuntukkan jumlah markah yang sedikit. .Jawab soalan mudah yang anda ketahui jawapannya dan diikuti dengan soalan yang susah.

Selepas peperiksaan : Kenal pasti kelemahan dan baiki cara pembelajaran Ini dapat menajamkan minda anda dan mendapat ilmu pengetahuan yang baru.Hindari perasaan ingin segera meninggalkan dewan atau kelas setelah anda menjawab semua soalan peperiksaan atau ujian. 73 . .Periksa semula jawapan anda.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sisihkan 10 peratus masa yang diperuntukkan untuk memeriksa jawapan anda .

Contoh Rancangan Pelajaran .

idea. 9. Murid membaca teks yang diedarkan dan mengesan perkataan sukar serta merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan mengikut konteks. dan bersoal jawab tentang irama.4 Kemahiran bahasa Sistem bahasa Peraturan Sosiobudaya Kemahiran bernilai tambah Langkah pengajaran dan pembelajaran: 1. 77 . Murid mendengar rakaman audio muzik montaj rancangan sukan TV. Murid menyenaraikan isi penting dan membandingkan jawapan dengan senarai isi yang disediakan oleh guru. Guru membuat ulasan dan rumusan. bertolak ansur dan patriotisme : . (set induksi) 2. Memahami dan menyatakan maksud perkataan berdasarkan konteks.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.2 1. Murid mengulas tentang teknik penyoalan dan kata yang digunakan dalam temu bual. membaca dan menulis : Kosa kata : bekerjasama.(kemahiran mengenal isi penting) 7. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.Belajar Cara Belajar (merujuk kamus. (kemahiran merujuk) 8. (kemahiran mencatat isi) 5. dibaca dan ditonton.Kajian Masa Depan 7. Guru mengedarkan teks temu bual dan menerangkan cara mengesan isi penting dalam teks tersebut . Murid menjalankan main peranan sebagai pemain badminton negara dan wartawan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Contoh Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Masa Tajuk Bidang : : : : 4 80 Minit Berita / Laporan Sukan Maklumat Dan Interpersonal Hasil pembelajaran: 7. 4. Guru mengemukakan soalan sebelum memperdengarkan rakaman audio laporan sukan dan mencatat isi penting kepada murid. (metakognisi) 3. membuat nota ringkas dan metakognisi) . lagu tema yang didengar. utama dan isi penting tentang pelbagai bahan yang didengar. 6. Murid menulis semula perbualan yang diikuti dalam bentuk dialog. : Mendengar. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kandungan dan format laporan sukan yang didengar. Murid mendengar rakaman audio temu bual dengan seorang ahli sukan terkenal dan menyenaraikan isi penting.

(b) identify errors in subject-verb agreement exercises. She sleeps in the afternoon. = singular verb (verb + -s or -es) = plural verb (verb -s) = plural verb (verb -s) Teacher explains the ‘rules’ relating to subject-verb agreement. 2. Procedure: 1. Examples: I write to my brother once a week.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Lesson Plan for English Topic : Target Group : Proficiency : Lesson: : Sports Form 2 Beginner to Intermediate Lesson 3 in the week Objectives: By the end of the lesson. 78 . 5. Students identify the errors and correct them. Singular subject Plural subject I / You 3. 4. (Worksheet 1) Students try and work our for themselves the similarities and differences in sentences. 6. They jog every evening. Students fill in the tables in the worksheet. Students are provided with another worksheet (worksheet 3) with sentences that contain errors in subject-verb agreement. Students are provided with a worksheet of 10 – 15 sentences ( worksheet 2). students should be able to: (a) understand subject-verb agreement rules. LHTL Strategies: Learning grammar rules by Identifying patterns and errors in language use. Provide 10 sentences in a worksheet.

5. Ali drinks a glass of orange juice before a game.00. Are there any similarities in the way these sentences are formed? Try to write a rule to explain the common structure in these sentences: Write a few sentences using this ‘rule’. He wears a black jersey. My brother plays football once a week. He wears shin guards to protect his shins. Mei Mei scores a goal. My sister scores a goal. My friends and I jog every evening. The boy 79 . 6. and red stockings. 4. 5. WORKSHEET 2 1. 2. The hockey stick cost him RM 90. They take swimming lessons once a week.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR WORKSHEET 1 Building Language Awareness LOOKING FOR LANGUAGE RULES Look at the sentences below. Azmi and Ah Kow play hockey every evening. 7. We need another player for our team. Well done! a) b) c) In small groups. discuss the structure of the sentences above. 3. The boy kicks the ball. 6. 3. white shorts. 7. He plays tennis every afternoon. She hit the ball hard. 4. They train every evening. He hurt his foot while kicking the ball. 1. SUBJECT VERB kicks the ball. Use the sentences above and complete the table. 9. 8. SINGULAR PLURAL 1. 2.

4.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR WORKSHEET 3 Identify and correct the errors in these sentences. Mrs. Encik Mohamed burn the padi stalks. Lalita’s grandparents lives on a farm We gets starch from tapioca. 7. The boys is always doing things together. Rohani and Rohana is twins. 1. Dadah bring danger to our lives These is the eyes and this are the nose. 6. 2. Tan teach in a secondary school. 10. Mariam grow a lot of flowers. 5. 9. 8. 3. Firemen rescues people in a fire. 80 .

guru perlu memprkukuhkan konsep π dengan menerangkan bahawa nisbah lilitan kepada diameter sebenarnya adalah ‘sama’ bagi sebarang bulatan.142 sebagai 7 penghampiran kepada π 4. kertas mahjung. 1.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR MATEMATIK Contoh 1: Berpandukan gaya pembelajaran kinestetik. Mereka digalakkan menggunakan kalkulator. Murid membentangkan dapatan mereka kepada kelas dengan menerangkan secara terperinci proses yang telah diambil dan juga kesimpulan yang telah mereka buat tentang nisbah litlitan kepada diameter. Nilai tersebut dinamakan Lilitan = Diameter 4 π . Di akhir sesi pembentangan. pembaris. 2. 5 π πd l=2 π j 6 Terbitkan juga rumus l = 7 Berikan beberapa contoh yang berkaitan. Mengukur lilitan dengan menggunakan benang. Mengira lilitan suatu bulatan. Menganggarkan nilai π dengan mencari nisbah diameter bagi beberapa bulatan. benang. Nilai-nilai yang didapati dicatatkan ke dalam jadual Murid mencari nisbah lilitan kepada diameter bagi setiap ukuran yang telah dicatat. lilitan kepada Aktiviti 1 (Berkumpulan) 1 2 3 Murid mengukur lilitan dan diameter beberapa bekas (sekurang-kurangnya 5. apabila diberikan diameter dan jejari 5. Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Bahan Hasil Pembelajaran : : : : : Matematik 2 Bulatan Bekas berbentuk silinder berbagai saiz. 22 3. 81 . Mengira diameter dan jejari apabila diberikan lilitan bulatan. Menyatakan atau 3.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Contoh 2: Berpandukan gaya pembelajaran Visual Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : Matematik 2 Persamaan Linear 1. Membentuk rumus berasaskan data yang diberikan atau data yang diperoleh daripada aktiviti. Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi tertentu yang diberikan adalah suatu pembolehubah atau pemalar. 2. Menentukan pembolehubah dalam situasi yang diberikan dan mewakilkannya dengan huruf abjad yang sesuai. Murid diminta membincangkan lembaran berikut dalam kumpulan kecil. 82 . 3. bagi 4. 5. Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. Menyatakan nilai-nilai yang mungkin pembolehubah dalan keadaan tertentu.

83 .2 cm Hari 4 6. Setiap hari anda ukur anak semai itu dan mendapati ketinggiannya adalah seperti berikut : Hari 1 2.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Biji benih yang anda semai sudah bercambah.4 cm. berapakah ketinggian yang akan dicapai setelah 4 hari ? Berapakah ketinggiannya selepas 5 dan 6 hari ? Bentukkan satu rumus yang mengaitkan ketinggian anak benih dengan bilangan hari selepas ketinggian anak benih itu mula diukur.6 cm 1. 6. 5. Gunakan rumus anda untuk mencari bilangan hari yang diambil untuk anak benih itu mencapai ketinggian 32 cm. Hari pertama anda ukur tinggi anak semai tersebut ialah 2. 3. 2.4 cm Hari 2 3. Gunakan rumus anda untuk mencari ketinggian anak benih tersebut selepas 7 hari. Berikan alasan anda kenapa rumus yang dibentuk itu tidak lagi tepat digunakan untuk menentukan ketinggian pokok tersebut selepas tempoh yang tertentu.8 cm Hari 3 5. 4. Sekiranya anak benih itu membesar dengan kadar yang sama pada setiap hari.

Journal of Teacher Education. 1989. Mary Budd. Teknologi Sistem Pengajaran. Keys To Communication: A Handbook for School Success. Thousand Oaks. M. R. Belajar Cara Belajar. Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti Blosser. 1991. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Ab. 1982. 1995. 1994. 1989. Wait Time: Slowing down may be a way of speeding up. R. Washington.. P. How To Teach For Metacognitive Reflection. 37.. D. Doreen S. 736-741 84 .. 1986.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Bibliografi Ab. Surrey: The Macmillan Press Ltd. Listening:The forgotten skill.: National Science Teachers Association Burley-Allen. Mastering Study Skills. CA: Corwin Press Rowe.. Rahim Selamat.C. New York: John Wiley & Sons Fogarty.E. How to Ask the Right Questions. Victoria: Hawker Brownlow Education Freeman. Rahim Selamat. Geddes. 1995..

Mat Zain En. Rohani bt Abd Hamid Timbalan Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum : Cik S. Rozita bt.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Panel Penulis Penasihat : Dr. Sharifah Maimunah bt Syed Zin Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Pengerusi : Dr. Govindan Tn. Khiruddin bin Ahmad Ahli 85 . Sivagnanachelvi (Ketua) En. Ibrahim bin Sakimin Cik Norkiahanum bt Mohd. M. Noor Pn Noraziah bt Ahmad Ghazali Pn. Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful