P. 1
belajar cara belajar

belajar cara belajar

|Views: 78|Likes:
Published by RaFiq FarHan

More info:

Published by: RaFiq FarHan on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2001

Cetakan Pertama 2001 © Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Persiaran Duta off Jalan Duta, 50604 Kuala Lumpur.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Belajar Cara Belajar / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bibliografi: ms. 83 ISBN 983-2340-36-5 1. Study skills. I. Judul. 371.30281

i

KATA PENGANTAR
Pelaksanaan kurikulum sekolah yang disemak semula memberi penekanan atas strategi pembelajaran yang berkesan sesuai dengan kehendak pendidikan masa kini dan masa depan.

Sebagai usaha untuk membantu guru memahami dan mengamalkan strategi tersebut, Pusat Perkembangan Kurikuljum (PPK) telah menghasilkan pelbagai bahan sokongan kurikulum yang terdiri daripada beberapa modul pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan buku penerangan am tentang pengurusan dan pelaksanaan kurikulum.

Modul (P&P) boleh membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di samping mewujudkan suasana bilik darjah yang menggembirakan. Buku penerangan am bertujuan untuk menjadi panduan kepada pengurus dan pelaksana kurikulum dalam usaha mereka untuk melaksanakan kurikulum dengan lebih berkesan.

PPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan penyediaan modul-modul serta buku penerangan am ini. Semoga bahan sokongan berkenaan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

ii

6. 2. 9. Bibliografi 13. 4. 8. Pengenalan Objektif Modul Rasional Belajar Cara Belajar Apakah Belajar Cara Belajar Peranan Guru dan Murid Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran 1 2 3 5 6 11 25 39 51 67 77 84 85 10. 5.Isi Kandungan Muka Surat 1. Contoh Rancangan Pelajaran 12. Panel Penulis iii . 7. 3. Persediaan Peperiksaan 11.

Rasional Belajar Cara Belajar .Apakah Belajar Cara Belajar .Objektif Modul . Justeru. Kemahiran ini perlu dikembangkan kepada semua murid supaya mereka peka dengan teknik-teknik pembelajaran yang berkesan. Peranan Murid • • • • • • Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa dan Gaya Pembelajaran Persediaan Peperiksaan Contoh Rancangan Pelajaran 1 . Modul ini meliputi perkara yang berikut: • Pengenalan . Modul ini dibina untuk membantu guru memahami kemahiran belajar dan seterusnya mengaplikasikannya ke dalam pengajaran dan pembelajaran. pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah perlu mengambil kira kebolehan dan minat murid yang pelbagai dan guru harus memberikan penekanan pada teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid mereka. murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mereka dan seterusnya mereka boleh mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki sesuatu kelemahan.Objektif Belajar Cara Belajar .Peranan Guru. Dengan kemahiran ini juga.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PENGENALAN Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumur hidup.

diharapkan guru mendapati beberapa idea untuk menjalankan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran (p & p) di bilik darjah yang menyerapkan BCB. objektif modul ini adalah untuk: 1. 6. Menjelaskan konsep belajar cara belajar kepada guru.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 1. Ke arah ini. Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran murid. Membantu guru melatih guru lain menjalankan p & p berdasarkan Belajar Cara Belajar. Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran yang sesuai untuk murid. Membantu guru mengaplikasikan kemahiran belajar cara belajar dalam p&p. 2 . OBJEKTIF MODUL Selepas membaca Modul Belajar Cara Belajar (BCB). 4. 2. Menyediakan contoh rancangan p & p untuk guru. 5. 3.

• • Murid perlu meningkatkan keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu. Pengetahuan dan maklumat yang diterima di kelas juga terhad. Murid perlu belajar untuk memperoleh maklumat tambahan di luar waktu persekolahan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 2. • Kemahiran Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk menyemai kemahiran belajar seumur hidup di kalangan murid. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR Belajar Cara Belajar diperkenalkan kerana beberapa sebab : • • Masa di bilik darjah terhad. • - Murid perlu bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. 3 .

4 . OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR Objektif Belajar Cara Belajar adalah seperti yang berikut: Menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri tanpa guru. sama ada dalam mata pelajaran lain dan pergaulan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 3. Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri. rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran. Membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan & kemahiran ke situasi lain.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR Pengertian Belajar Cara Belajar Belajar Cara Belajar ialah proses untuk memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru. 5 .

6 . Menilai secara formatif & sumatif dan merekod pencapaian murid. PERANAN GURU DAN MURID DALAM BELAJAR CARA BELAJAR a) Peranan Guru Menentukan objektif pembelajaran. Menyediakan pelbagai teknik dan aktiviti untuk menjalankan p&p. Memilih bahan p&p yang sesuai. Berbincang dengan murid.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 5. Mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran murid.

Memberikan ganjaran atas kejayaan diri. kerja projek. Melaksanakan perancangan. Berbincang dengan rakan sebaya dan guru tentang tugasan. penguasaan kosa kata. Berbincang dengan guru sama ada matlamat yang ditetapkan mampu dicapai atau tidak. Menetapkan matlamat & diharapkan dapat menjayakannya. Membuat refleksi dan menilai pencapaian. Menilai keupayaan diri untuk belajar dan mengambil tindakan seterusnya. 7 . Melaporkan kemajuan pencapaian.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR b) Peranan Murid Mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran. Merancang pembelajaran secara terperinci.

Kemahiran Belajar .

Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran seperti: Mendengar dengan berkesan Membaca • Luncuran (Skimming) • Imbasan (Scanning) • Intensif • Laju Mencatat Nota Menulis • Laporan • Cepat Mengingat 11 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan.

Kemahiran mendengar melibatkan: Apa yang didengar puisi Pelbagai teks seperti arahan muzik ucapan lakonan lagu pengumuman berita syarahan • Mengapa mendengar • Untuk mendapatkan maklumat. fakta.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR a. Kemahiran Mendengar Dengan Cekap Kemahiran mendengar ialah sebahagian daripada proses komunikasi antara manusia. Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi mental kerana kemahiran ini melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar. pengetahuan Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik Untuk mengetahui perkembangan semasa Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu • • 12 . data.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sesiapa sahaja yang: Siapa yang didengar • Memberikan maklumat Memberikan penjelasan membuat pertanyaan memberikan pendapat • • • Bagaimana mendengar dengan berkesan • Dengan teliti dan penuh perhatian Dalam suasana yang tenang dan selesa • Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar • Motivasikan diri untuk memberikan sepenuh tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu Memandang ke arah guru Menumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan. ditunjuk dan ditulis • • 13 .

Tujuannya adalah untuk : v mendapatkan maklumat tertentu sebagai jawapan kepada sesuatu persoalan. Skimming (Luncuran) Skimming ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas mengenai sesuatu bahan atau maklumat. dan fakta mengenai sesuatu perkara. Kemahiran membaca ialah penting untuk mendapatkan maklumat. iaitu: i. Bagaimana membuat imbasan: v v v Membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam Membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan konsep yang dinyatakan Memberikan perhatian kepada rajah dan grafik yang ada 14 . pendahuluan dan rumusan bahan atau dokumen v membaca dengan menggunakan pergerakan mata yang cepat v memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang dibaca ii. Membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca. pengetahuan. Biasanya terdapat empat jenis gaya bacaan. Tujuannya untuk mendapatkan: v maklumat ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen v pandangan umum mengenai dokumen dengan segera Bagaimanakah membuat skimming: v membaca tajuk. Kemahiran Membaca . Imbasan (Scanning) Imbasan ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam daripada skimming.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR b.

Bacaan Intensif Bacaan Intensif ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat terperinci.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iii. Bacaan Intensif memerlukan: v v v tumpuan ketekunan masa yang lebih panjang untuk mendapat makna Tujuannya adalah untuk : v mendapatkan semua maklumat dengan mendalam dan catatan perlu dibuat untuk mengumpulkan maklumat tersebut. Bacaan Laju Memerlukan: v v kebolehan laju membaca kefahaman serentak membaca Tujuannya adalah untuk : v menggunakan masa terhad dengan lebih produktif v menjimatkan masa v memperoleh maklumat tambahan pada kadar yang cepat 15 . iv.

Pembaca laju boleh mengesan penjelasan isi utama dengan melihat tandatanda perbezaan seperti: • tulisan condong • tulisan bergaris • tulisan tebal • fakta yang bersiri atau bernombor (1. • • vi. • Sebaliknya… • Contohnya….MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Tip Bacaan Laju (Speed Reading) Bagaimanakah membaca laju i. Ketiga…. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada bentuk grafik seperti: • Graf • Jadual • Gambar rajah v. c.. • Selanjutnya…. iv. 16 . …) • fakta yang bersiri abjad (a. …) iii. Mengaplikasikan atau mengaitkan bacaan dengan pengalaman pembaca. Menumpukan perhatian pada pemikiran atau idea utama. b. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada perkataan atau rangkai kata awalan ayat seperti: • Pertama….3.2. • Dengan itu …. Mengingat sebanyak mungkin maklumat yang dibaca: mengingat isi yang senang dahulu daripada isi yang sukar membaca laju diikuti dengan catatan nota kerana catatan nota memaksa pembaca berfikir • berfikir dengan cergas untuk memahami dan mengingat isi utama bahan yang dibaca.Kedua…. Ini boleh dibuat dengan: • membaca cepat seluruh buku • membaca cepat senarai bab • membaca cepat semua bahagian • membaca cepat semua perenggan ii..

• Mengapakah perlu mencatat nota ? • Mencatat isi utama penting sebagai rujukan. penerangan. dilihat atau didengar.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. Catatan nota dikumpulkan untuk keperluan rujukan tambahan masa depan. Kemahiran Mencatat Nota • Mencatat nota ialah aktiviti merekod fakta. membaca buku atau bahan lain. temuduga. • • 17 . maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca. ceramah. Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti semasa kuliah. Daripada isi penting boleh dikembangkan kepada fakta asas.

Menggunakan kata kunci. Baca dan susun semula catatan. Catatan di sebelah kiri dan kanan NOTA sebagai nota dan maklumat tambahan. garisan. Tanda bulatan dan garisan dibuat pada isi penting. Hanya fakta baru sahaja yang dicatatkan kerana ini merupakan pembelajaran baru. 18 • • • • . Dicatat dalam buku atau kertas catatan yang khas. Terdiri daripada idea utama. dibaca dan dilihat. Catatan terang dan mudah dibaca. dengan = dgn). bulatan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Ciri nota yang baik • • • • • Mengandungi rangka kasar sahaja. Catatan nota boleh dibuat dalam bentuk grafik seperti anak panah. • • • • Bagaimanakah mencatat catatan • Berikan perhatian pada maklumat yang didengar. Ada lakaran dan grafik yang menyokong teks. simbol (contoh: sama dengan =) dan singkatan perkataan (contoh:yang = yg. Maklumat tersebut dipilih atau ditafsirkan sebelum dicatat. dan sebagainya. Nota disemak semula supaya tidak tertinggal idea penting.

graf. Menulis Laporan Panduan umum untuk menyediakan laporan adalah seperti yang berikut: • • Memiilih topik sekiranya topik tidak diberikan Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber Meneliti dan memilih maklumat yang relevan dengan topik Membuat nota Menyediakan kerangka laporan Menulis draf pertama dan mengenal pasti sumber yang dipetik Melengkapkan laporan dengan jadual.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR d. dan bahan grafik yang lain yang sesuai Menyemak draf Membuat pemurniaan dan menulis draf kedua Menerbitkan laporan • • • • • • • • 19 . Kemahiran Menulis i.

Menjimatkan masa. Murid menyediakan alat tulis yang sesuai seperti pen yang sempurna dan pensel yang tajam. Dalam peperiksaan masa terhad tetapi memerlukan banyak isi jawapan yang boleh ditulis. Oleh itu. menulis cepat memerlukan unsur: • Kelajuan menulis • Tulisan yang boleh dibaca. • Kandungannya difahami. Mengapakah perlu menulis cepat? cepat? q Banyak maklumat yang boleh dicatat. q Murid boleh mengingat kembali fakta atau maklumat dengan cepat. q 20 . Kemahiran Menulis Cepat Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. q q Apakah praprasyarat menulis cepat ? q Murid mempunyai banyak maklumat atau fakta dalam ingatannya semasa menjawab soalan peperiksaan.

Tulis karangan itu dalam masa yang ditentukan. maklumat tersimpan sebentar • maklumat yang kekal dalam 21 . Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa lama. Ulang latihan dengan mempercepat masa menulis. Kemahiran Mengingat • Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik. • Jenis Ingatan • Ingatan jangka pendek sahaja. Peruntukkan masa untuk mengarang topik. Minta rakan membaca karangan dan memberikan maklum balas dari segi tulisan dan isi karangan. Ingatan jangka panjang ingatan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Latihan untuk menulis cepat • • • • • Pilih satu topik untuk dikarang. e.

cawan Melakar grafik dan ilustrasi . iaitu: Mendaftar maklumat hingga boleh dikekalkan dalam ingantan (encoding ) Menyimpan maklumat Mengingat kembali maklumat (decoding) Cara Mengingat • • • • • • • • • • • • Mereka cerita Mencipta irama atau lagu Membuat catatan Membuat lakonan Membuat senarai semak Mencipta akronim – contoh: HKL (Hospital Kuala Lumpur) Mencipta akrostik .contoh: MAGERAN (Majlis Gerakan Negara) Membuat rantaian atau berlawan contoh: piring .peta.terutama nombor – contoh: nombor telefon: 795 88 345 Mengulang Melatih tubi 22 . graf dan peta minda Mengingat secara kumpulan .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Proses Ingatan Proses ingatan terbahagi kepada tiga langkah.

Kemahiran Maklumat .

Definisi Maklumat Maklumat ialah pengetahuan. 25 . maklumat atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang. direktori dan ensiklopedia ialah sebahagian daripada kemahiran maklumat yang perlu dikuasai oleh murid. dan cara merujuk kamus. i. cara mendapatkan maklumat daripada temu ramah. Mengenal pasti sumber pembelajaran. butiran. data.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR KEMAHIRAN MAKLUMAT Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan ialah suatu aspek kemahiran belajar cara belajar yang penting. ii. Definisi Kemahiran Maklumat Keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat mencari dan mengumpulkan. mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu. membuat rujukan. mengenal maklumat dalam buku. keterangan. fakta.

dibaca dan ditonton. 2. slaid. Sumber berasaskan komputer (contohnya: disket. Abstrak 17.Atlas 12. CD ROM. pakar bidang.Gazetiar 13. jurnal. Direktori 20. abstrak dan buku teks).Ensiklopedia 9. Bahan audiovisual (contohnya: piring hitam.Tesaurus 11. ensiklopedia. almanak. Terdapat pelbagai sumber yang dapat memberikan maklumat iaitu: • Sumber yang berasaskan manusia (Contohnya: ibu bapa. iv.Jurnal . tenaga. radio. dan cakera laser). atlas. Mengenal Pasti Sumber Pembelajaran Maklumat boleh didapati melalui sesuatu yang didengar. buku bibliografi. Biografi 21. rakan) Bahan bercetak (contohnya: akhbar. dan Internet). mikrofis.Kamus 10. guru. Buku Panduan /Manual 22. Walau bagaimanapun.Standard/Piawaian 6. Almanak 15. buku tahunan. direktori. Indeks 16.Katalog Perdagangan 8. pita video. Buku Tahunan 14. Jenis Sumber/Bahan 1.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iii. indeks. Internet 24. lutsinar.Tesis/Disertasi 7. kaset video. faktor penentu ialah kuantiti dan kualiti maklumat yang terkandung dalam sesuatu sumber. majalah. Bibliografi 18.Laporan 3. Paten 5. buku panduan. harga dan cara penggunaan bahan tersebut. filem. buku. Ulasan/Resensi 19.Kertas Kerja 4. Pangkalan Data Dalam Talian 23. • • • Setiap sumber maklumat yang dinyatakan mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai akibat sifat fizikal. CD-ROM 26 . kamus.

peta dan carta. • Pilih bahan. • Mentafsir maklumat visual seperti graf. diperakui. dengar dan tonton. boleh dipercayai. dan sesuai dengan tugasan. • Menilai sumber maklumat dan laman web untuk mendapatkan yang tepat. • Kumpulkan buktii alasan dan butiran yang dapat menyokong pandangan/hujah. Menilai Dan Mengumpulkan Maklumat • Gunakan teknik imbasan dan luncuran.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR v. • Pastikan sumber sama ada sumber primer atau sekunder. baca. Mengenal Pasti Masalah Dan Maklumat Yang Diperlukan • • • • • • • Memahami tugasan Menggunakan pelbagai sumber rujukan Membaca (secara imbasan dan luncuran) pelbagai maklumat Membina soalan asas Menentukan maklumat yang diperlukan Mengenal pasti skop sumber Membuat sumbang saran untuk mentafsir dan mentafsir semula masalah vi. 27 .

v Selidik kesesuaian tokoh tersebut dengan maklumat yang dikehendaki (latar belakang tokoh.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR vii. v Tentukan maklumat yang diperlukan. masa dan tempat). v Kenal pasti tokoh atau orang yang hendak ditemu ramah. kamera dan sebagainya mengikut keperluan. Kemahiran Menemu Ramah Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah individu tertentu seperti tokoh. bidang pekerjaan dan sebagainya). v Buat temu janji dengan tokoh (tarikh. 28 . v Sediakan alat perakam. orang kenamaan atau orang yang terlibat secara langsung dalam sesuatu peristiwa. v Sediakan dan susun soalan untuk mencungkil maklumat yang dikehendaki. pakar dalam bidang berkenaan.

gambar. 29 . menggunakan gelaran dan ganti nama diri yang betul. v Beradab dan gunakan bahasa yang santun (memperkenalkan diri.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR v Tepati janji temu. v Bersikap ramah dan menunjukkan minat ketika tokoh bercerita atau menyampaikan maklumat. v Rangka persembahan maklumat dan tulis draf pertama. v Teliti semula maklumat yang dicatat dan dirakamkan. v Lengkapkan persembahan dengan bahan grafik. menyatakan tujuan. ubah suai soalan jika perlu. v Kemukakan soalan yang telah disediakan. v Gunakan alat perakam dan catat butiran dalam buku catatan. v Adakan hubungan mata dan mendengar dengan penuh perhatian. lampiran dan senarai rujukan. dan mengucapkan terima kasih). v Lengkapkan persembahan dengan mendapatkan maklumat tambahan daripada sumber lain atau hubungi orang yang ditemu ramah semula. v Dapatkan bahan tambahan daripada tokoh (gambar foto dan lain-lain).

Menggunakan Laci Kad Katalog • • • Ada tiga jenis laci kad katalog laci kad pengarang kad perkara kad judul Anda boleh menggunakan satu daripada laci tersebut berdasarkan maklumat yang anda ada seperti maklumat pengarang. Kaedah Mengesan Maklumat & Merujuk Bahan di Pusat Sumber Perpustakaan dengan menggunakan kad katalog dengan alat baca mikrofis yang berasaskan sistem pengelasan yang tertentu misalnya Library of Congress atau Sistem Perpuluhan Dewey dengan komputer OPAC. Anda boleh menggunakan mana-mana laci yang anda ada maklumatnya. 30 . terlalu banyak maklumat yang perlu diingati. Kemahiran Membuat Rujukan Dalam era ledakan maklumat. perkara atau / dan judul. kita perlu mengetahui cara mengesan maklumat dengan cekap tanpa perlu mengingat semuanya. Oleh itu.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR viii.

nama pengarang sepenuhnya.Ali Virginia M. nama penyunting (jika ada) dan nama penerbit. indeks.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Pada amnya.M. bibliografi dan daftar kata/glosari menawarkan maklumat yang tertentu. Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan. Pada kulit hadapan tertera tajuk buku dan nama pengarang.Mohd. Sejarah dan Biografi ix. Berdasarkan sistem ini. Penterjamahan oleh A. halaman judul. kulit belakang. Hooker 31 . pusat sumber sekolah menggunakan Sistem Perpuluhan Dewey. Sejarah Melayu-Islam Virginia M. Hooker Pada halaman judul terdapat maklumat tentang judul buku. halaman kandungan. terdapat sepuluh kelas maklumat iaitu: 000-099 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900-999 Karya Am Falsafah Agama Sains Kemasyarakatan Bahasa Sains Tulen Teknologi Kesenian dan Hiburan Kesusasteraan Geografi. judul kecil.

1956. ISBN 983-622-2123-9 Cetakan Pertama 1991 Karya –V. Brown C. penerbit dan tahun terbitan disusun mengikut urutan abjad.C. Sesetengah buku memperuntukkan ruangan daftar kata atau glosari yang mengandungi keterangan atau makna tentang istilah dan singkatan yang digunakan dalam buku tersebut. Jadual kandungan ialah bahagian yang penting dalam buku. nama tajuk. Dalamnya terkandung nama bab. tahun hak cipta. Untuk mengingati guru-guruku.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Pada bahagian halaman verso (belakang halaman judul) terdapat maklumat hak cipta. tempat terbitan. tahun penerbitan. Asraf Wahab 1979.. Kandungan Pengenalan 1 Masa Lalu dan Kini 3 Dua Versi Teks 5 Bibliografi Bibliografi terdapat selepas tajuk akhir sesebuah buku atau pada akhir bagi setiap bab. Dalamnya terkandung senarai pengarang. catatan tentang halangan menyalin semula. Hooker Terjemahan: A.. perincian tajuk dan halaman yang selaras dengan tajuk. London: Luzac. Studies in Malay. DBP 1979.M. Mohd. tajuk buku/majalah/jurnal. 32 . alamat penerbit dan maklumat pengkatalogan iaitu nombor kad katalog. konsonan bunyi-bunyi bahasa penggalan. Penerbitan: DBP Dicetak oleh DBP Bertentangan dengan halaman ini kadangkala disertakan pengenalan atau kata aluan.M. “Rumusan Pola-pola Ayat Inti”. klausa satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek & satu predikat.

39 Sayid Umar. Pada senarai perkara atau pengarang disertakan nombor halaman yang memperincikan maklumat tersebut. 69 Universiti Riau. 28. Saka. Sinopsis Cerita ………………………… ………………………… ………………………… ……………………….13 Universiti Leiden. 91 Pada kulit belakang kadangkala diberikan maklumat tentang isi buku misalnya sinopsis cerita dan biodata pengarang. 111 Salehah. 39-40. 32-4..MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sebelum kulit belakang terdapat ruangan indeks sama ada indeks perkara atau indeks pengarang yang disusun mengikut urutan abjad. 6 Universiti Malaya. 33 . Biodata: ………………………… ………………………… ………………………… ……………………. 53 Sejarah Bugis.

Kemahiran Merujuk Ensiklopedia • Ensiklopedia ialah bahan (berbentuk buku dan CD ROM) yang mengandungi maklumat bagi semua bidang ilmu pengetahuan. • • • Mengesan Maklumat daripada Ensiklopedia Perhatikan barisan ensiklopedia di rak khas dan lihat tulang belakang setiap jilid.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR x. keterangan. Ada ensiklopedia mempunyai jilid maklumat umum atau kasar yang disebut makro. . perangkaan dan bibliografi yang disusun mengikut urutan abjad.Contoh ensiklopedia khas: Encyclopedia of Animals dan Encyclopedia of Art. Ensiklopedia terbahagi kepada dua jenis iaitu am dan khas. sejarah. Jilid yang menerangkan secara terperinci disebut jilid mikro. Setiap edisi ensiklopedia biasanya dibahagikan kepada beberapa jilid yang berurutan. Pilih jilid yang mengandungi perkataan atau huruf yang pertama yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikesan. dan KEJADIAN dicap dengan huruf besar diikuti keterangan tentang perkataan tersebut. 34 . Maklumat ini termasuklah definisi. . Kata utama seperti SUNGAI. TEMPAT. TOKOH.Contoh ensiklopedia am: Oldham’s Encyclopedia Illustrated (ensiklopedia am kanak-kanak) dan Oxford Junior Encyclopedia.

Buka terus halaman yang bermula dengan huruf pertama kata yang ingin dicari maknanya. contoh frasa contoh ayat 35 . Setelah mendapat halaman tersebut. Kemahiran Merujuk Kamus Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan maklumat tentang perkataan dalam satu atau lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau makna. fabulous fast Pada sudut atas kiri setiap halaman dalam kamus tertulis kata pertama. cari perkataannya. sebutan. Terdapat dua jenis kamus iaitu: • Kamus umum • Kamus khas atau kamus istilah Mengesan Maklumat Daripada Kamus Perkataan atau kata masukan disusun mengikut abjad. ejaan. Everything went well.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR xi. silabikasi. penggunaan dan kedudukan semasa sesuatu perkataan yang disusun mengikut urutan abjad. a fabulous day It was a fabulous week. asal usul. perkataan Fabulous keterangan makna perkataan fabulous – wonderful. pada sudut atas kanan tertulis kata terakhir bagi halaman tersebut.

Infoseek Alta Vista Yahoo Google Lycos Cari (http://www.google.com) CARA MENCARI MAKLUMAT 1. 4. com) (http://www.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR xii. Kemahiran Mencari Maklumat Melalui Internet SENARAI ENJIN PENCARIAN 1.yahoo. Pergi ke mana-mana pelayar Internet seperti Netscape.go. 2. Taip enjin pencarian yang dikehendaki pada ruang yang ditetapkan. topik atau tugasan yang dicari. 2. 3. 36 . Selepas kata carian ditaip. 6. 3. 5. com) (http://www.com) (http://www.cari. Taip kata carian (search word/ search term) yang berkait Dengan perkara. Internet Explorer dan sebagainya yang tertera pada skrin utama.lycos. 6. 4. skrin akan memaparkan lamanlaman web yang akan memberikan rangkaian yang berkaitan dengan kata carian yang dimasukkan. Cuba kata carian yang lain sekiranya masih tidak memperoleh maklumat yang sesuai atau kurang lengkap. jika anda ingin membuat tugasan tentang keris taipkan keris jika enjin carian yang dipilih menyediakan versi Bahasa Melayu atau taip dagger sekiranya tiada. Sebagai contoh. 5. com) (http://www. 7.altavista. com) (http://www. Pilihan Bahasa Melayu. Klik halaman web (web page) yang dipaparkan untuk menentukan sama ada kandungannya sesuai dengan maklumat yang dikehendaki.

Strategi Metakognitif .

memantau dan menilai apa yang dipelajari. Murid boleh menggunakan strategi metakognitif dan mengawal pembelajarannya melalui proses yang berikut: i. iii. 39 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STRATEGI METAKOGNISI Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Memantau kemajuan pembelajaran diri. seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang. Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Merancang apa yang hendak dipelajari. Apabila kesedaran ini wujud. ii. Menilai apa yang dipelajari.

Menyediakan diri secara fizikal. mental dan psikologi. bagaimana perkara itu dikuasai dan kesan daripada perkara yang dipelajari. Membuat perancangan dari semasa ke semasa cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu perkara. • • b. Proses Memantau Dalam proses pembelajaran murid perlu bertanya kepada diri sendiri dari semasa ke semasa perkara yang berikut: Apakah soalan yang boleh saya Adakah ini membawa makna kepada saya? Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan? Mengapakah saya tidak memahami cerita ini? 40 . Proses Merancang Proses ini memerlukan murid: • Meramal apakah yang akan dipelajari. Proses Metakognitif Merancang a.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR i.

murid dapat memikirkan strategi yang lebih sesuai untuk menguasai pelajaran baru. nilai dan pengetahuan dikuasai oleh saya? Mengapakah saya mudah/sukar menguasainya? Apakah tindakan/ pengubahsuaian yang harus saya ambil? Dengan pengetahuan ini. 41 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. murid membuat refleksi untuk mengetahui: Bagaimana sesuatu kemahiran. Proses Menilai Melalui proses ini.

perkembangan staf dan proses penyeliaan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. Oleh itu Metakognitif sepatutnya diajar secara infusi iaitu dengan menyerapkan metakognitif dalam kaedah kaedah mengajar. amalan menerapkan Metakognitif dalam setiap tahap pembelajaran secara spontan dan tanpa disedari dapat dipupuk. Murid diajarkan menggunakan strategi Metakognitif untuk membantu menyelesaikan masalah secara bersendirian atau berbincang dengan rakan. iii. 42 . Cara Mengajar Metakognitif • Metakognitif tidak perlu diajar sebagai satu mata pelajaran atau strategi secara berasingan. Kesan Daripada Penerapan Metakognitif Dengan penerapan ini.

Menyoal Pada Semua Peringkat Apa ? Mengapa? Bagaimana? Menyoal ialah satu teknik penting untuk menjelaskan fikiran. • Galakkan murid menimbulkan soalan kepada diri mereka sendiri sebelum. Merancang Sebelum sesuatu aktiviti pembelajaran dimulakan. melihat dan menonton sesuatu. b. guru perlu • mengajar atau menunjukkan peraturan yang patut dipatuhi dan strategi serta langkah untuk menangani masalah dan tuju hala yang harus diikuti. • 43 . guru perlu memberikan peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman. Selepas aktiviti pembelajaran. mendengar. guru perlu meminta murid menilai sejauh mana peraturan yang diajarkan itu dipatuhi. semasa dan selepas membaca. proses berfikir dan pandangan tentang tingkah laku mereka.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR iv. Semasa aktiviti itu dilaksanakan. Strategi Untuk Meningkatkan Metakognitif Yang berikut ialah beberapa strategi untuk meningkatkan Metakognitif: Terdapat 3 peringkat: a.

Mengambil Kredit Guru harus minta murid mengenal pasti apa yang positif atau baik daripada tindakan murid. murid akan menyedari tingkah laku yang baik dan akan menerapkan tingkah laku tersebut dalam situasi yang berlainan. Murid juga boleh mendapatkan maklum balas daripada rakan mereka dengan mengajukan soalan seperti : Apakah tindakan ini membanggakan diri anda? Bagaimanakah tindakan itu sepatutnya diberi Melalui cara ini. Memilih Secara Sedar Guru berbincang dengan murid tentang pemilihan yang dibuat oleh murid dari segi kesan baik dan buruknya sebelum keputusan dibuat. Contohnya: mengenal pasti dan membezakan apa yang dilakukan sama ada sesuatu itu membantu atau menghindar mengenal apa yang disukai dan tidak disukai menyenaraikan baik dan buruk sesuatu aktiviti. Ini akan membantu pelajar mengikuti proses Metakognitif mereka d. e.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR c. 44 . Menilai Berdasarkan Pelbagai Kriteria Metakognisi boleh dikembangkan dengan • memberikan peluang kepada murid untuk membuat refleksi dan mengkategorikan tindakan mereka berdasarkan dua atau lebih kriteria penilaian.

Kesedaran ini akan membangkitkan keyakinan murid bahawa mereka boleh melakukannya. Mengelak Daripada Menyatakan ‘Saya Tidak ‘Boleh’ Cara yang boleh diaplikasikan ialah murid memikirkan beberapa soalan: • • • “Apakah informasi yang diperlukan?” “Apakah alatan yang diperlukan?” “Apakah kemahiran yang diperlukan untuk melakukan tingkah laku berkenaan?” Soalan-soalan ini akan menimbulkan kesedaran tentang pengetahuan batasan yang diketahui dan apa yang perlu diketahui. Menggalakkan Idea Daripada Murid Guru boleh membantu murid dalam metakognisi dengan memparafrasa pernyataan yang diutarakan oleh murid Contohnya: a) GURU: Apa yang ingin anda katakan ialah … b) GURU: Saya rasa anda ingin mem beritahu saya bahawa … Melalui cara ini. 45 . mereka dibimbing agar menjelaskan. memikirkan semula atau memikirkan idea mereka dengan lebih mendalam. g.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR f.

“tidak baik”. Memberikan Label Bagi Sesuatu Tindakan Guru boleh menyedarkan murid mengenai tingkah laku kognitif mereka dengan memberikan label bagi tindakan yang diambil. Contohnya: Guru boleh memuji dan memberi pengiktirafan dengan.. • 46 .” kamu.” “Awak telah memberikan kerjasama kepada rakan i.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR h. atau “sangat tegas” agar murid lebih sedar dan bertanggungjawab terhadap impak kata-kata mereka. Simulasi memberikan peluang kepada murid untuk memikirkan bagaimana seseorang itu akan bertindak dalam situasi berlainan. awak sedang membuat satu rangka tindakan yang baik bagi …. Main Peranan Dan Simulasi • Dengan kaedah main peranan murid dapat membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak dan membuat modifikasi tingkah laku secara metakognitif terhadap peranan tersebut. dan itu satu sifat yang terpuji. “Bagus.” Guru perlu bertanya dan menjelaskan apakah yang dimaksudkan “tidak adil”. “Dia sangat tegas.” “ Apa yang kamu semua ialah satu eksperimen yang baik. j. Menjelaskan Maksud Perkataan Tertentu Kepada Murid ‘tidak baik’. Biasanya murid mengeluarkan perkataan seperti “tidak adil’.

mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan mereka dalam bentuk simbol atau grafik . Untuk tujuan ini.mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara membuat keputusan . guru hendaklah menunjukkan dengan jelas bagaimana beliau merancang. Memberikan Teladan • Contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh guru sebagai ikutan oleh murid adalah sangat berkesan. mengenal pasti dan menilai sesuatu tingkah laku beliau supaya murid dapat mencontohinya. • 47 .mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan mengingat kembali kejayaan dan kesulitan dalam sesuatu percubaan l.melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan persepsi asal dengan keputusan baru .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR k. Ini dapat membantu murid: . Menyimpan Jurnal Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu pengalaman dalam buku log/ harian/diari sepanjang pengalaman itu.

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran .

adalah lebih baik sekiranya anda belajar selama 2 jam sehari sepanjang minggu berbanding dengan belajar selama 10 jam hanya untuk satu hari dalam seminggu. 51 . mengikut kesesuaian. Perancangan ialah pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain. Keupayaan minda menerima sesuatu pelajaran adalah terhad. Oleh itu. Pilih keutamaan mengikut susah senang sesuatu mata pelajaran atau topik. dan • aktiviti-aktiviti lain dalam sehari. Bagaimanakah Menghasilkan Jadual Waktu Persendirian? • • • • • Tentukan tempoh masa yang harus anda peruntukkan masa untuk mengulang kaji sesuatu mata pelajaran.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Berikan tumpuan dan masa yang lebih kepada mata pelajaran dan topik yang anda rasakan sukar. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang terperinci yang merangkumi: • sesi pembelajaran. Pastikan masa belajar seboleh-bolehnya dibahagikan sama rata sepanjang minggu. i.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ii. masa juga harus diperuntukkan untuk: berehat membuat kerja rumah bersukan membantu ibu bapa melakukan aktiviti-aktiviti yang diminati atau menghadiri kelas tambahan. Apakah Kelebihan Mempunyai Jadual Waktu ? Jadual waktu persendirian harus disediakan supaya: Mengurangkan pembaziran waktu Lebih memberi fokus kepada pelajaran Pengurusan masa lebih teratur Mengambil kira semua mata pelajaran Memberi keutamaan kepada mata pelajaran yang sukar Melatih diri supaya tidak menangguhkan kerja 52 . iii. Penggunaan Masa Untuk Aktiviti Lain Selain belajar.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

GAYA PEMBELAJARAN i. Mengapakah Perlunya Mengenal Pasti Gaya Pembelajaran?

Setiap individu tersendiri.

mempunyai

gaya

belajar

Apa yang penting bukanlah gaya tersebut tetapi hasil daripada pembelajaran yang telah dilakukan.

Setiap minit yang diperuntukkan akan hanya bermakna sekiranya murid itu dapat memahami dan mengingati fakta dan konsep penting pelajaran berkenaan.

Sebaliknya seseorang murid itu akan hanya kerugian masa sekiranya apa yang dipelajari tidak dapat dihayati sepenuhnya dan mereka tidak langsung dapat memahami atau mengingati perkara-perkara penting tentang pelajaran berkenaan.

Murid harus mengenal pasti gaya pembelajaran yang disukai agar murid dapat memberikan fokus yang lebih terhadap apa yang dipelajari.

53

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

ii. Apakah Gaya Pembelajaran? Gaya pembelajaran ialah cara mempelajari sesuatu mengikut kecenderungan individu. Terdapat pelbagai teori dan model gaya pembelajaran. Murid perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran tersebut supaya mereka dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka. Pada asasnya dua model gaya pembelajaran yang dibincangkan di sini:
• •

Gaya VAK (Visual, Auditouri, Kinestetik ) Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn

1.

GAYA VAK Gaya VAK mengandungi tiga aspek, iaitu gaya pembelajaran Visual, Auditori dan Kinestetik 1.1 Gaya Pembelajaran Visual

Murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan dalam buku, di papan hitam atau paparan komputer. Mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan. Murid “visual” tidak memerlukan penerangan lisan seperti murid “auditori” tetapi mereka selalunya dapat belajar melalui pembacaan.

54

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

Murid “visual” selalunya menulis nota syarahan dan arahan lisan jika mereka hendak mengingati sesuatu.

1.2 Gaya Pembelajaran Auditori

Murid Auditori belajar dengan mendengar perkataan yang disebut dan juga arahan lisan. Mereka boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau menggerakkan bibir ketika membaca terutama apabila mempelajari sesuatu yang baru. Murid dapat mengukuhkan ingatan dengan mendengar semula rakaman pita audio, mengajar murid lain dan berbincang dengan guru.

1.3 Gaya Pembelajaran Kinestetik

Murid “kinestetik” belajar dengan baik melalui pengalaman dan mengambil bahagian secara fizikal dalam aktiviti bilik darjah.

Mereka dapat mengingati sesuatu dengan baik apabila mencuba terus aktivitimelalui hands-on.

55

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

2. GAYA PEMBELAJARAN DUNN & DUNN Gaya pembelajaran Dunn & Dunn mengandungi beberapa aspek penting yang diperincikan seperti yang berikut:
STIMULUS UNSUR Bunyi CIRI Suka belajar tanpa bising atau dengan bunyi latar belakang seperti muzik. Suka belajar di tempat yang cerah atau di tempat yang kurang cahaya. Suka belajar di tempat yang nyaman atau di tempat yang panas. Suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal seperti berbaring atau duduk di lantai.

Alam Sekitar

Cahaya

Suhu

Pola

Motivasi

Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu diransang oleh guru. Boleh belajar dalam masa yang panjang atau boleh belajar dalam masa yang pendek. Bertanggungjawab untuk belajar atau perlu bimbingan guru. Suka belajar mengikut jadual waktu atau suka belajar sekiranya diberikan lebih masa untuk sesuatu mata pelajaran atau perkara.

Ketabahan

Emosi
Tanggung jawab Struktur

56

Suka atau tidak suka bergerak semasa belajar.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STIMULUS UNSUR Sendiri Pasangan Rakan sebaya CIRI Suka belajar sendiri. Makan Fizikal Waktu Gerakan 57 . Suka belajar sebelahnya. Suka belajar dengan rakan sebaya. Suka belajar secara berpasangan. Persepsi Suka belajar dengan benda atau pengalaman maujud atau dengan perkara abstrak. Suka belajar pada waktu yang sesuai atau pada bila-bila masa sahaja. dengan guru di Pelbagai cara Suka belajar dengan kombinasi beberapa cara di atas. Sosiologi Pasukan Guru Suka belajar dalam kumpulan . Suka atau tidak suka makan dan minum semasa belajar.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR STIMULUS UNSUR Global atau Analitik CIRI Murid global suka belajar secara menyeluruh. Murid ini lebih cenderung memproses maklumat di otak kiri . suka belajar sesuatu bahagian demi bahagian. membuat sintesis. Otak kiri atau Otak kanan Psikologi Impulsif atau Murid yang impulsif bertindak secara Reflektif spontan manakala murid yang reflektif berfikir sebelum bertindak. membuat gerakan dan mencipta sesuatu. murid yang lebih cenderung memproses maklumat di otak sebelah kanan suka belajar secara keseluruhan. melukis. murid analitik suka belajar mengikut urutan dan membuat analisis. meminati bahasa dan membuat pengiraan dan analisis. 58 .

Saya belajar dengan lebih baik jika seseorang memberitahu saya bagaimana melakukan sesuatu. SOAL SELIDIK GAYA PEMBELAJARAN Soal selidik yang berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai bagi seseorang murid. Saya gemar belajar dengan cara melakukan sesuatu di kelas. 2. Lengkapkan ruang di bawah memberikan nilai angka bagi setiap pernyataan yang dirasai paling tepat menerangkan perasaan anda berhubung dengan setiap pernyataan itu berdasarkan skala yang berikut: SS Sangat Setuju 5 Bil. Saya dapat menyiapkan lebih banyak tugasan jika saya melakukannya bersama dengan murid lain. 4. saya belajar dengan lebih baik apabila bekerjasama dengan murid yang lain. Kelas : ………………………………………………………. Arahan : Baca setiap pernyataan dibawah dengan teliti. 3. Lebih banyak yang saya pelajari jika saya belajar dalam kumpulan. 6. S Setuju 4 Item TP Tidak Pasti 3 TS Tidak Setuju 2 SS (5) S (4) STS Sangat Tidak Setuju 1 TP (3) TS (2) STS (1) Apabila guru memberikan arahan.. 5. 7. Jika saya melakukan sesuatu di kelas. Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca apa yang ditulis oleh guru di papan tulis. 1. 8. 59 . Nama : ……………………………………………………. saya dapat memahaminya dengan baik. Di dalam kelas.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 3. saya belajar dengan lebih baik.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 9. Saya lebih memahami sesuatu perkara apabila saya mengambil bahagian dalam main peranan. Saya lebih memahami sesuatu dengan membaca arahan/panduan. 19. 13. Jika saya membina sesuatu. Lebih banyak yang saya pelajari dengan melakukan sesuatu bagi projek kelas. Saya lebih gemar belajar dengan seseorang. 22. Saya belajar dengan lebih baik dengan membuat lukisan semasa mempelajari sesuatu. 14. Saya belajar dengan lebih baik jika guru menyampaikan penerangan. Saya lebih mengingati sesuatu dengan belajar bersendirian. saya lebih mengingati sesuatu yang saya pelajari dengan lebih baik. saya mengingatnya dengan lebih baik. 20. Saya seronok membuat sesuatu untuk projek kelas. Saya berasa seronok melakukan eksperimen di kelas. 16. Saya belajar dengan lebih baik jika saya mendengar sesuatu perkara. 60 . Lebih banyak yang saya pelajari dengan membuat model bagi sesuatu perkara. 23. Saya belajar dengan lebih baik dengan membaca daripada mendengar sesuatu. 10. Jika saya membaca arahan/panduan. 25. 18. Saya genar membuat tugasan bersama dengan dua atau tiga orang rakan yang lain. 24. 17. 12. Saya lebih mengingati perkara yang saya dengar dikelas daripada perkara yang saya baca. 15. 11. 21. Jika saya belajar bersendirian saya belajar dengan lebih baik.

saya membuat sesuatu dengan lebih baik apabila saya melakukannya sendiri. 30. 28. 27. Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca buku teks daripada mendengar penerangan guru. Visual Pernyataan 6 10 12 24 29 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kecekatan Tangan Pernyataan 11 14 16 22 25 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Auditori Pernyataan 1 7 9 17 20 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor 61 . Setelah anda melengkapkan jadual di atas. Saya suka bekerja bersendirian. jumlahkan semua skor bagi setiap kelompok gaya pembelajaran dan darab dua jumlah tersebut dan catatkan jumlahnya pada ruang yang betul. Saya belajar dengan begitu baik di kelas apabila saya mengambil bahagian dalam aktiviti yang berkaitan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 26. (Diubahsuaikan daripada Joy Reid. Di kelas. Pernyatan di atas dikelompokkan berdasarkan gaya tersebut. 1984) Lembaran Permarkahan Kendiri Terdapat lima pernyataan bagi setiap jenis gaya pembelajaran. 29. Saya lebih gemar menjalankan sesuatu projek secara bersendirian.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Berkumpulan Pernyataan 3 4 5 21 23 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kinestetik Pernyataan 2 8 16 15 19 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Bersendirian Pernyataan 13 18 27 28 30 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Skor Skor Skor SKOR Gaya pembelajaran utama Gaya pembelajaran kedua 38-50 25-37 Gaya pembelajaran yang tidak penting 0-24 62 .

manakala gaya pembelajaran yang tidak penting bererti pelajar menghadapi kesulitan belajar melalui gaya tersebut dan harus memberikan tumpuan pada gaya yang lebih membantu pelajar dalam pembelajaran. dapat mengingat maklumat dengan membaca kuat atau dengan menggerak-gerakkan bibir ketika membaca. Auditori 3. (Diubahsuaikan daripada Instrumen Gaya Pembelajaran. berfikir. Wichita. Kecekatan Tangan 5. dan main peranan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Penerangan Tentang Gaya Pembelajaran Utama Gaya Pembelajaran Utama 1. dan perbincangan kelas. Pelajar belajar dengan lebih mudah sekiranya berteman. serta mendapat manfaat daripada mendengar pita audio. Bersendirian Gaya pembelajaran minor menunjukkan bahawa pelajar masih dapat belajar dengan baik melalui gaya pembelajaran tersebut. lawatan. Visual Penerangan Pelajar belajar dengan lebih baik dengan melihat perkataan dalam buku dan papan tulis. Pelajar belajar daripada perkataan yang diujarkan. dapat menyiapkan sesuatu tugasan dengan bekerjasama dengan orang lain. tidak memerlukan penerangan lisan yang banyak. dan stimulasi daripada rakan membantu anda memahami perkara baru. Kinestetik 4. dan menyentuh dan menggunakan bahan. serta memahami dan mengingat maklumat baru dengan lebih baik apabila bekerja atau melakukan sesuatu bersendirian. mengingati maklumat apabila bekerja dengan rakan pelajar yang lain. Pelajar belajar dengan lebih baik melalui pengalaman. dapat belajar bersendrian dengan membaca buku. Pergerakan fizikal dalam kelas membantu pelajar memahami maklumat baru. Pelajar belajar dengan lebih berkesan apabila berpeluang membuat latih amal (hands-on) dengan bahan seperti melakukan eksperimen di makmal. membina model. Berkumpulan 6. 2. Pelajar belajar. Kombinasi rangsangan seperti aktiviti dan pita audio memudahkan pelajar memahami perkara baru. dan terlibat secara aktif dalam aktiviti. 63 . Kansas). syarahan. Murdoch Teacher Center. dan perlu mencatat penerangan atau arahan lisan yang disampaikan sekiranya ingin mengingati sesuatu maklumat.

Persediaan Peperiksaan .

MENGECEWAKAN MENDUKACITAKAN MENDEBARKAN Peperiksaan memberikan pelbagai pengalaman kepada murid seperti MENGGEMBIRAKAN MENAKUTKAN MERISAUKAN 67 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Kebiasaannya peperiksaan tidak digemari murid. Menghadapi sesuatu peperiksaan memang berat dan masalah yang berkaitan dengannya memang banyak. Setelah belajar bersungguh-sungguh. setiap murid mengharapkan keputusan yang baik dalam peperiksaan. Kemahiran belajar cara belajar membantu murid beranggapan positif terhadap peperiksaan dan seterusnya menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin.

Membantu murid untuk memberikan tumpuan pada pelajaran. 68 .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR GURU BOLEH: Memotivasikan murid agar tekun belajar. Mengajar murid cara mengulang kaji dan mengambil nota yang betul. Mengajar murid teknik belajar yang betul. Menggalakkan murid agar sentiasa berminat dengan kerja sekolah.

MODUL BELAJAR CARA BELAJAR MURID PERLU : ♦ Sentiasa bersedia dan membuat ulang kaji untuk mengekalkan ingatan jangka panjang. Makan makanan yang berzat dan seimbang. ♦ Tidur secukupnya pada malam sebelum hari peperiksaan ♦ Hadapi peperiksaan dengan perasaan yakin diri ♦ Elakkan menduduki peperiksaan dengan perut yang kosong. 69 .

♦ Jangan sesekali cuba membuat ulang kaji pada saat-saat akhir. pensel. Ingatkan diri bahawa anda telah bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan dengan baik. Bawalah peralatan yang diperlukan seperti pen. ♦ Berdoa dan tenangkan diri sebentar sebelum memulakan peperiksaan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR ♦ Datang awal dengan persiapan yang secukupnya. pembaris dan lain-lain. jam tangan. 70 . pemadam.

. .Jawab soalan yang mudah dahulu. Ubah sedikit posisi duduk supaya anda berasa selesa. tandakan kata-kata kunci. .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Jangan gementar dan panik. .Luangkan sedikit masa untuk membaca soalan-soalan secara mendalam.Catatkan idea-idea yang timbul yang boleh digunakan sebagai jawapan. Membaca arahan dan soalan terlebih dahulu . 71 .Ketika membaca soalan.Putuskan tempoh masa diperlukan untuk menjawab setiap soalan.

fikirkan dahulu jawapannya sebelum anda menulis . . . .Jawab soalan mudah yang anda ketahui jawapannya dan diikuti dengan soalan yang susah. Ketika menjawab soalan berbentuk karangan. 72 . hindari soalan susah yang anda tidak pasti jawapannya serta diperuntukkan jumlah markah yang sedikit.abaikan jawapan yang anda tahu salah. . . Ketika menjawab soalan aneka pilihan: .Gunakan perenggan pertama sebagai gambaran keseluruhan.Buat kerangka jawapan. Catatkan idea. .Jika ada pilihan.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Strategi menjawab soalan .Berikan contoh tertentu.Perlihatkan pertautan antara perenggan.buat pilihan kepada baki jawapan sedia ada.Gunakan perenggan berikutnya untuk membincangkan isi-isi penting secara mendalam.

. 73 .Hindari perasaan ingin segera meninggalkan dewan atau kelas setelah anda menjawab semua soalan peperiksaan atau ujian.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Sisihkan 10 peratus masa yang diperuntukkan untuk memeriksa jawapan anda .Periksa semula jawapan anda. Selepas peperiksaan : Kenal pasti kelemahan dan baiki cara pembelajaran Ini dapat menajamkan minda anda dan mendapat ilmu pengetahuan yang baru.

Contoh Rancangan Pelajaran .

Murid mengulas tentang teknik penyoalan dan kata yang digunakan dalam temu bual.2 1.(kemahiran mengenal isi penting) 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. : Mendengar. Memahami dan menyatakan maksud perkataan berdasarkan konteks. Murid menyenaraikan isi penting dan membandingkan jawapan dengan senarai isi yang disediakan oleh guru.Belajar Cara Belajar (merujuk kamus. 77 . Guru mengemukakan soalan sebelum memperdengarkan rakaman audio laporan sukan dan mencatat isi penting kepada murid. idea. Guru mengedarkan teks temu bual dan menerangkan cara mengesan isi penting dalam teks tersebut . membaca dan menulis : Kosa kata : bekerjasama. Murid menulis semula perbualan yang diikuti dalam bentuk dialog. 4. (kemahiran merujuk) 8. Murid mendengar rakaman audio temu bual dengan seorang ahli sukan terkenal dan menyenaraikan isi penting.Kajian Masa Depan 7. lagu tema yang didengar. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kandungan dan format laporan sukan yang didengar. dibaca dan ditonton. (kemahiran mencatat isi) 5. 9. 6. utama dan isi penting tentang pelbagai bahan yang didengar.4 Kemahiran bahasa Sistem bahasa Peraturan Sosiobudaya Kemahiran bernilai tambah Langkah pengajaran dan pembelajaran: 1. Murid menjalankan main peranan sebagai pemain badminton negara dan wartawan. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. (metakognisi) 3. membuat nota ringkas dan metakognisi) .MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Contoh Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Masa Tajuk Bidang : : : : 4 80 Minit Berita / Laporan Sukan Maklumat Dan Interpersonal Hasil pembelajaran: 7. Guru membuat ulasan dan rumusan. Murid mendengar rakaman audio muzik montaj rancangan sukan TV. dan bersoal jawab tentang irama. bertolak ansur dan patriotisme : . Murid membaca teks yang diedarkan dan mengesan perkataan sukar serta merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan mengikut konteks. (set induksi) 2.

2. Provide 10 sentences in a worksheet. Examples: I write to my brother once a week. She sleeps in the afternoon. (b) identify errors in subject-verb agreement exercises. Students are provided with another worksheet (worksheet 3) with sentences that contain errors in subject-verb agreement. They jog every evening. Procedure: 1. 5. 78 . Students are provided with a worksheet of 10 – 15 sentences ( worksheet 2). Students identify the errors and correct them. Singular subject Plural subject I / You 3. Students fill in the tables in the worksheet. = singular verb (verb + -s or -es) = plural verb (verb -s) = plural verb (verb -s) Teacher explains the ‘rules’ relating to subject-verb agreement. (Worksheet 1) Students try and work our for themselves the similarities and differences in sentences.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Lesson Plan for English Topic : Target Group : Proficiency : Lesson: : Sports Form 2 Beginner to Intermediate Lesson 3 in the week Objectives: By the end of the lesson. 6. students should be able to: (a) understand subject-verb agreement rules. 4. LHTL Strategies: Learning grammar rules by Identifying patterns and errors in language use.

discuss the structure of the sentences above. 5. white shorts. Mei Mei scores a goal.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR WORKSHEET 1 Building Language Awareness LOOKING FOR LANGUAGE RULES Look at the sentences below. 9. The boy kicks the ball. My sister scores a goal. He wears shin guards to protect his shins. SINGULAR PLURAL 1. 4. WORKSHEET 2 1. My friends and I jog every evening. The hockey stick cost him RM 90. 7. He plays tennis every afternoon. 8. 6. He wears a black jersey. Are there any similarities in the way these sentences are formed? Try to write a rule to explain the common structure in these sentences: Write a few sentences using this ‘rule’. They take swimming lessons once a week. 1. SUBJECT VERB kicks the ball. The boy 79 . They train every evening. 7. She hit the ball hard. 2.00. and red stockings. My brother plays football once a week. Ali drinks a glass of orange juice before a game. Use the sentences above and complete the table. 2. Azmi and Ah Kow play hockey every evening. 3. We need another player for our team. 6. Well done! a) b) c) In small groups. 4. He hurt his foot while kicking the ball. 5. 3.

4. 6. 3. Mariam grow a lot of flowers. 80 . 2. 5. Firemen rescues people in a fire.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR WORKSHEET 3 Identify and correct the errors in these sentences. The boys is always doing things together. 10. 8. 9. 7. Rohani and Rohana is twins. Dadah bring danger to our lives These is the eyes and this are the nose. Tan teach in a secondary school. Mrs. Lalita’s grandparents lives on a farm We gets starch from tapioca. Encik Mohamed burn the padi stalks. 1.

Mengira lilitan suatu bulatan. 2. Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Bahan Hasil Pembelajaran : : : : : Matematik 2 Bulatan Bekas berbentuk silinder berbagai saiz. benang. Nilai tersebut dinamakan Lilitan = Diameter 4 π . guru perlu memprkukuhkan konsep π dengan menerangkan bahawa nisbah lilitan kepada diameter sebenarnya adalah ‘sama’ bagi sebarang bulatan. Menyatakan atau 3. apabila diberikan diameter dan jejari 5.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR MATEMATIK Contoh 1: Berpandukan gaya pembelajaran kinestetik. Nilai-nilai yang didapati dicatatkan ke dalam jadual Murid mencari nisbah lilitan kepada diameter bagi setiap ukuran yang telah dicatat. Mengira diameter dan jejari apabila diberikan lilitan bulatan. Murid membentangkan dapatan mereka kepada kelas dengan menerangkan secara terperinci proses yang telah diambil dan juga kesimpulan yang telah mereka buat tentang nisbah litlitan kepada diameter. 22 3. kertas mahjung. pembaris. lilitan kepada Aktiviti 1 (Berkumpulan) 1 2 3 Murid mengukur lilitan dan diameter beberapa bekas (sekurang-kurangnya 5. 1.142 sebagai 7 penghampiran kepada π 4. 5 π πd l=2 π j 6 Terbitkan juga rumus l = 7 Berikan beberapa contoh yang berkaitan. Menganggarkan nilai π dengan mencari nisbah diameter bagi beberapa bulatan. Mereka digalakkan menggunakan kalkulator. Di akhir sesi pembentangan. 81 . Mengukur lilitan dengan menggunakan benang.

Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi tertentu yang diberikan adalah suatu pembolehubah atau pemalar. Murid diminta membincangkan lembaran berikut dalam kumpulan kecil. 2. 3. bagi 4. Menentukan pembolehubah dalam situasi yang diberikan dan mewakilkannya dengan huruf abjad yang sesuai. 5. Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. 82 . Menyatakan nilai-nilai yang mungkin pembolehubah dalan keadaan tertentu.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Contoh 2: Berpandukan gaya pembelajaran Visual Mata Pelajaran Tingkatan Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : Matematik 2 Persamaan Linear 1. Membentuk rumus berasaskan data yang diberikan atau data yang diperoleh daripada aktiviti.

8 cm Hari 3 5. 6. berapakah ketinggian yang akan dicapai setelah 4 hari ? Berapakah ketinggiannya selepas 5 dan 6 hari ? Bentukkan satu rumus yang mengaitkan ketinggian anak benih dengan bilangan hari selepas ketinggian anak benih itu mula diukur.4 cm.2 cm Hari 4 6. 83 .6 cm 1. 3. Hari pertama anda ukur tinggi anak semai tersebut ialah 2. Gunakan rumus anda untuk mencari ketinggian anak benih tersebut selepas 7 hari. 5.4 cm Hari 2 3. Setiap hari anda ukur anak semai itu dan mendapati ketinggiannya adalah seperti berikut : Hari 1 2.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Biji benih yang anda semai sudah bercambah. 2. Sekiranya anak benih itu membesar dengan kadar yang sama pada setiap hari. Berikan alasan anda kenapa rumus yang dibentuk itu tidak lagi tepat digunakan untuk menentukan ketinggian pokok tersebut selepas tempoh yang tertentu. Gunakan rumus anda untuk mencari bilangan hari yang diambil untuk anak benih itu mencapai ketinggian 32 cm. 4.

Geddes.. Mastering Study Skills. Victoria: Hawker Brownlow Education Freeman. 1989. 37. P. R.. 1986. Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti Blosser. Keys To Communication: A Handbook for School Success. 1989. 1995. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Ab. R. 1995.C. Rahim Selamat. Rahim Selamat. 736-741 84 . M. Surrey: The Macmillan Press Ltd.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Bibliografi Ab. How To Teach For Metacognitive Reflection. 1991. Wait Time: Slowing down may be a way of speeding up. Thousand Oaks. Teknologi Sistem Pengajaran.. CA: Corwin Press Rowe. 1982. Washington. New York: John Wiley & Sons Fogarty. Belajar Cara Belajar. Mary Budd.. D. Listening:The forgotten skill. Journal of Teacher Education..E. How to Ask the Right Questions. 1994. Doreen S.: National Science Teachers Association Burley-Allen.

Sivagnanachelvi (Ketua) En. Govindan Tn. Ibrahim bin Sakimin Cik Norkiahanum bt Mohd. Mat Zain En. Rozita bt.MODUL BELAJAR CARA BELAJAR Panel Penulis Penasihat : Dr. M. Hj. Khiruddin bin Ahmad Ahli 85 . Sharifah Maimunah bt Syed Zin Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Pengerusi : Dr. Noor Pn Noraziah bt Ahmad Ghazali Pn. Rohani bt Abd Hamid Timbalan Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum : Cik S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->