Definisi Konsep Terdapat dua definisi konsep yang akan dibincangkan iaitu definisi teoritikal dan definisi operasional

. 1) Definisi Teoritikal Fonologi Menurut Rahimah Haji Sabran dan Rahim Sham, bidang fonologi mengkaji sistem bunyi-bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khusus bagi sesuatu bahasa. Ini jelas daripada pendapat Henderson yang menyatakan ³ the study of the systematicorganization of selected speech sounds in the spoken form of individual language has variously been called phonology´. Manakala menurut Dalbor, salah seorang ahli linguistik Barat pula, ³ phonology is the study of the function and patterning of speech sounds ³ yang bermaksud ³fonologi ialah kajian tentang fungsi dan pencorakan dalam bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia´. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Universiti terbuka pula, fonologi ialah bidang yang mengkaji sistem bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia, yakni satu pernyataan yang begitu umum untuk mendefinisikan fonologi itu sendiri.

Fonetik Bagi fonetik pula. dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi. menurut Arbak Othman (1983). yakni menurut Dr. Penyataan yang dinyatakan dapat kita terjemahkan yang barmaksud ³penkajian tentang bunyi-bunyi oleh manusia yang kita digunakan semasa bertutur ialah fonetik . manakala sebagai kemahiran. fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan bunyi-bunyi ujar itu. Kenstowicz dan Kisserberth (1979) ³the study of the sounds human beings employ when speaking a language is phonetics´. Lufti Abas (1985). fonetik adalah kajian adalah kajian tentang bunyi bunyi ujar. Menurut ahli linguistik Barat. fonetik bersaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memfomulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya. Sebagai ilmu. fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia. bukan bunyi bahasa. maupun bunyi bunyi marginal. baik bunyi manusia. Selain itu.

ia terbahagi kepada dua cabang yang utama iaitu fonetik dan fonemik. daerah-daerah artikulasi dan cara-cara artikulasi. Manakala fonemik pula mengandungi fonem-fonem iaitu fonem vokal. Fonetik Bagi fonetik pula bermaksud bidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dan ia memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut ~Dalam fonologi bahasa Melayu. . Fonologi Fonologi ialah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi yang diucapkan oleh manusia yang berfungsi atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami bahasa yang difahami oleh kedua-dua belah pihak. fonetik akustik dan fonetik auditori. Dalam fonem bahasa melayu turut membincangkan tentang alat-alat artikulasi. Fonetik pula dibahagikan lagi kepada tiga iaitu fonetik penghasilan bunyi. konsonan dan diftong.Definisi Operasional Setelah membuat penelitian berdasarkan pernyataan dari ahli-ahli linguistik saya dapati bahawa saya mendapati bahawa fonologi dan fonetik mempunyai maksud tersendiri.

Kerangka perbincangan .

yakni menurut Drs. sifat bunyi bahasa (akuistik) dan pendengaran (auditori) Manakala definisi bagi fonetik pula. Selain itu. fonetik juga boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia. ³The study of the sounds human beings employ when speaking a language is phonetics.´ Pernyataan yang dinyatakan dapat kita terjemahkan kira-kira seperti berikut: ³Pengkajian tentang bunyi-bunyi oleh manusia yang digunakan semasa bertutur ialah fonetik. yakni . fonetik ialah merupakan bidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat pertuturan manusia dan memberikan lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. maupun bunyi marginal. Menurut ahli linguistik Barat seperti Kenstowicz dan Kisseberth (1979) pula. fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan buniyi-bunyi ujar itu. terdapat tiga pendekatan yang boleh kita rumuskan. fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memformulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya. Lufti Abas (1985). Kajian ini melibatkan organ pertuturan. manakala sebagai kemahiran. Sebagai ilmu.Fonetik Fonetik ialah kajian yang diperhatikan berdasarkan organ atau anggota tubuh manusia yang mewujudkan bentuk ucapan. fonetik adalah kajian tentang bunyi-bunyi ujar. bukan bunyi bahasa. Menurut Arbak Othman (1983). baik bunyi bahasa. Manakala. dan memberikan simbol fonetik untuk masing-masing bunyi.´ Di sini.fonemik ialah proses pengeluaran bunyi yang melibatkan bunyi ±bunyi bahasa di mental dan belum dilafazkan.

Akhir sekali pula merupakan pendekatan dalam sifat bunyi. Dalam pendekatan sebegini. letusan. Pertama sekali ialah pendekatan penyebutan. bunyi-bunyi bahasa itu tadi dapat digolongkan dalam kategori masingmasing.penyebutan. dan laringoskopi adalah digunakan untuk mengkaji sifat-sifat bunyi fizikal bunyi bahasa yang diucapkan. bunit-bunyi letupan. Dalam pendekatan ini. Cabang fonetik ini juga dikelali sebagai fonetik akustik. Dalam pendekatan ini. dan sifat bunyi iaitu pendekatan yang digunakan oleh ahli-ahli linguistik dalam pengkajian fonetik. para pengkaji akan meneliti cara bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alatalat artikulasi. Kemudiannya ialah pendekatan pendengaran. iaitu pengkajian tentang struktur atau fungsi sesuatu bunyi. Sehubungan dengan itu. Melalui cara pendekatan sebegini. letromiografi. Fonemik Fonemik ialah kajian yang mengkaji bunyi-bunyi sesuatu bahasa. dan sebagainya juga dapat dikesan dengan lebih efektif. . geseran. Seterusnya pula. pendengaran. Ia lebih menitik beratkan analisis bunyi sesuatu bahasa. sengauan. cabang fonetik ini juga turut dikenali sebagai fonetik artikulasi. alat-alat tertentu seperti palatogram. ia melibatkan penggunaan alat-alat yang canggih untuk mengkaji pendengaran dan tanggapan bunyi bahasa. deskripsi mengenai bunyi-bunyi tersebut dapat dilakukan. Dengan penggunaan alat-alat tersebut.

Bahagian di sebelah kiri terdiri daripada bahagian hadapan lidah. Jelas bahawa lidah merupakan alat artikulasi yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi vokal dan dalam pembahagian bunyi-bunyi vokal.Fonem-fonem bahasa Melayu Vokal Vokal merupakan bunyi bersuara iaitu ketika dihasilkan udara dari paruparu keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan. Vokalperti di bawah boleh dibahagiakan kepada tiga bahagian iaitu: i Vokal hadapan ii Vokal tengah iii Vokal belakang Kedudukan vokal ditunjukkan seperti rajah di bawah Rajah di atas menunjukkan kedudukan vokal dalam bahasa Melayu Berdasarkan kepada gambar rajah di atas dapat digambarkan kedudukan lidah mengikut bahagian-bahagiannya. bahagian sebelah kanan merupakan bahagian belakang lidah manakala bahagian tengah merupakan bahagian tengah lidah. .

Selain itu. Menurut Abdul Hamid Mahmood (1996) keadaan bibir semasa menghasilkan jenis-jenis vokal adalah seperti berikut . Menurut Adul Hamid Mahmood (1996) keadaan bibir boleh berbentuk seperti berikut: ‡ Hampar ‡ Separuh hampar ‡ Bundar ‡ Separuh bundar akan menghasilkan vokal hampar. Selain itu. Berdasarkan gambar rajah di atas jelaslah bahawa lidah berfungsi dalam pembahagian jenis-jenis bunyi vokal. kedudukan lidah mempunyai hubungan dengan bunyi vokal yang akan dibunyikan. separuh hampar atau bundar dan separuh bundar.Kedudukan tinggi dan rendah lidah semasa menghasilkan bunyi-bunyi vokal ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah: Gambar rajah di atas menunjukkan kedudukan lidah semasa menghasilkan bunyi-bunyi vokal. bibir juga memainkan peranan yang tersendiri dalam penghasilan bunyi vokal.

Konsonan asli bahasa melayu merupakan konsonan yang sedia ada dan diguna oleh penutur bahasa melayu tanpa sebarang perlakuan adaptasi oleh penutur. Konsonan terhasil apabila terdapat gangguan atau halangan oleh alat artikulasi terhadap udara dari peparu. d ). ( ? ) dua konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara ( c.dalam bahasa melayu konsonan terbahagi kepada 2 iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. dua konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara ( t. Konsonan terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. dua konsonan letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara ( k. Konsonan bersuara bermaksud konsonan yang terhasil apabila tekanan udara yang keluar dari peparu menggetarkan pita suara manakala konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang terhasil apabila udara dari peparu tidak menggetarkan pita suara. g ).Gambar rajah di atas menunjukkan keadaan kedudukan bibir semasa Konsonan Konsonan ialah bunyi selain dari bunyi vokal. satu konsonan hentian glotis. Dalam bahasa melayu terdapat 9 jenis konsonan iaitu : dua konsonan letupan dua bibir bersuara dan tidak bersuara ( p. b ). j ) .

iaitu geseran gusi tidak bersuara (s) dan geseran glotis bersuara ( h ).glotis dan rongga hidung . empat konsonan sengauan bersuara (m.lelangit lembut. satu konsonan getaran bersuara ( r ). iaitu ( I ) dan separuh vokal dua bibir bersuara ( w ). n. satu konsonan sisian bersuara ( I ).dua konsonan geseran tidak bersuara.lelangit keras. . n ) dua konsonan separuh vokal bersuara. satu konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara ( j ).pita suara.gusi. Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah-daerah artikulasi seperti dua bibir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful