Definisi Konsep Terdapat dua definisi konsep yang akan dibincangkan iaitu definisi teoritikal dan definisi operasional

. 1) Definisi Teoritikal Fonologi Menurut Rahimah Haji Sabran dan Rahim Sham, bidang fonologi mengkaji sistem bunyi-bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khusus bagi sesuatu bahasa. Ini jelas daripada pendapat Henderson yang menyatakan ³ the study of the systematicorganization of selected speech sounds in the spoken form of individual language has variously been called phonology´. Manakala menurut Dalbor, salah seorang ahli linguistik Barat pula, ³ phonology is the study of the function and patterning of speech sounds ³ yang bermaksud ³fonologi ialah kajian tentang fungsi dan pencorakan dalam bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia´. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Universiti terbuka pula, fonologi ialah bidang yang mengkaji sistem bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia, yakni satu pernyataan yang begitu umum untuk mendefinisikan fonologi itu sendiri.

Selain itu. yakni menurut Dr. fonetik adalah kajian adalah kajian tentang bunyi bunyi ujar. Lufti Abas (1985). fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia. fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan bunyi-bunyi ujar itu. Kenstowicz dan Kisserberth (1979) ³the study of the sounds human beings employ when speaking a language is phonetics´. Menurut ahli linguistik Barat. fonetik bersaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memfomulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya. Penyataan yang dinyatakan dapat kita terjemahkan yang barmaksud ³penkajian tentang bunyi-bunyi oleh manusia yang kita digunakan semasa bertutur ialah fonetik . Sebagai ilmu. dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi. baik bunyi manusia. manakala sebagai kemahiran.Fonetik Bagi fonetik pula. maupun bunyi bunyi marginal. menurut Arbak Othman (1983). bukan bunyi bahasa.

Fonetik pula dibahagikan lagi kepada tiga iaitu fonetik penghasilan bunyi. fonetik akustik dan fonetik auditori. Fonologi Fonologi ialah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi yang diucapkan oleh manusia yang berfungsi atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami bahasa yang difahami oleh kedua-dua belah pihak. .Definisi Operasional Setelah membuat penelitian berdasarkan pernyataan dari ahli-ahli linguistik saya dapati bahawa saya mendapati bahawa fonologi dan fonetik mempunyai maksud tersendiri. Manakala fonemik pula mengandungi fonem-fonem iaitu fonem vokal. daerah-daerah artikulasi dan cara-cara artikulasi. konsonan dan diftong. Dalam fonem bahasa melayu turut membincangkan tentang alat-alat artikulasi.ia terbahagi kepada dua cabang yang utama iaitu fonetik dan fonemik. Fonetik Bagi fonetik pula bermaksud bidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dan ia memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut ~Dalam fonologi bahasa Melayu.

Kerangka perbincangan .

dan memberikan simbol fonetik untuk masing-masing bunyi. Sebagai ilmu.fonemik ialah proses pengeluaran bunyi yang melibatkan bunyi ±bunyi bahasa di mental dan belum dilafazkan. bukan bunyi bahasa. fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memformulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya. fonetik juga boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia.´ Pernyataan yang dinyatakan dapat kita terjemahkan kira-kira seperti berikut: ³Pengkajian tentang bunyi-bunyi oleh manusia yang digunakan semasa bertutur ialah fonetik.´ Di sini. ³The study of the sounds human beings employ when speaking a language is phonetics.Fonetik Fonetik ialah kajian yang diperhatikan berdasarkan organ atau anggota tubuh manusia yang mewujudkan bentuk ucapan. Selain itu. yakni menurut Drs. yakni . fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan buniyi-bunyi ujar itu. sifat bunyi bahasa (akuistik) dan pendengaran (auditori) Manakala definisi bagi fonetik pula. terdapat tiga pendekatan yang boleh kita rumuskan. fonetik ialah merupakan bidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat pertuturan manusia dan memberikan lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. Lufti Abas (1985). Menurut ahli linguistik Barat seperti Kenstowicz dan Kisseberth (1979) pula. baik bunyi bahasa. maupun bunyi marginal. Menurut Arbak Othman (1983). manakala sebagai kemahiran. fonetik adalah kajian tentang bunyi-bunyi ujar. Manakala. Kajian ini melibatkan organ pertuturan.

sengauan. deskripsi mengenai bunyi-bunyi tersebut dapat dilakukan. iaitu pengkajian tentang struktur atau fungsi sesuatu bunyi. bunyi-bunyi bahasa itu tadi dapat digolongkan dalam kategori masingmasing. Pertama sekali ialah pendekatan penyebutan. alat-alat tertentu seperti palatogram. bunit-bunyi letupan. ia melibatkan penggunaan alat-alat yang canggih untuk mengkaji pendengaran dan tanggapan bunyi bahasa. dan sebagainya juga dapat dikesan dengan lebih efektif. Dalam pendekatan sebegini. Kemudiannya ialah pendekatan pendengaran. Fonemik Fonemik ialah kajian yang mengkaji bunyi-bunyi sesuatu bahasa. Seterusnya pula. Dengan penggunaan alat-alat tersebut. Akhir sekali pula merupakan pendekatan dalam sifat bunyi. letromiografi. Dalam pendekatan ini. dan laringoskopi adalah digunakan untuk mengkaji sifat-sifat bunyi fizikal bunyi bahasa yang diucapkan. para pengkaji akan meneliti cara bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alatalat artikulasi. dan sifat bunyi iaitu pendekatan yang digunakan oleh ahli-ahli linguistik dalam pengkajian fonetik. Cabang fonetik ini juga dikelali sebagai fonetik akustik. pendengaran. Sehubungan dengan itu. . cabang fonetik ini juga turut dikenali sebagai fonetik artikulasi. letusan. Ia lebih menitik beratkan analisis bunyi sesuatu bahasa. Dalam pendekatan ini. Melalui cara pendekatan sebegini.penyebutan. geseran.

Bahagian di sebelah kiri terdiri daripada bahagian hadapan lidah. Jelas bahawa lidah merupakan alat artikulasi yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi vokal dan dalam pembahagian bunyi-bunyi vokal. .Fonem-fonem bahasa Melayu Vokal Vokal merupakan bunyi bersuara iaitu ketika dihasilkan udara dari paruparu keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan. Vokalperti di bawah boleh dibahagiakan kepada tiga bahagian iaitu: i Vokal hadapan ii Vokal tengah iii Vokal belakang Kedudukan vokal ditunjukkan seperti rajah di bawah Rajah di atas menunjukkan kedudukan vokal dalam bahasa Melayu Berdasarkan kepada gambar rajah di atas dapat digambarkan kedudukan lidah mengikut bahagian-bahagiannya. bahagian sebelah kanan merupakan bahagian belakang lidah manakala bahagian tengah merupakan bahagian tengah lidah.

Kedudukan tinggi dan rendah lidah semasa menghasilkan bunyi-bunyi vokal ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah: Gambar rajah di atas menunjukkan kedudukan lidah semasa menghasilkan bunyi-bunyi vokal. Menurut Adul Hamid Mahmood (1996) keadaan bibir boleh berbentuk seperti berikut: ‡ Hampar ‡ Separuh hampar ‡ Bundar ‡ Separuh bundar akan menghasilkan vokal hampar. separuh hampar atau bundar dan separuh bundar. kedudukan lidah mempunyai hubungan dengan bunyi vokal yang akan dibunyikan. bibir juga memainkan peranan yang tersendiri dalam penghasilan bunyi vokal. Menurut Abdul Hamid Mahmood (1996) keadaan bibir semasa menghasilkan jenis-jenis vokal adalah seperti berikut . Selain itu. Selain itu. Berdasarkan gambar rajah di atas jelaslah bahawa lidah berfungsi dalam pembahagian jenis-jenis bunyi vokal.

Konsonan asli bahasa melayu merupakan konsonan yang sedia ada dan diguna oleh penutur bahasa melayu tanpa sebarang perlakuan adaptasi oleh penutur. Konsonan bersuara bermaksud konsonan yang terhasil apabila tekanan udara yang keluar dari peparu menggetarkan pita suara manakala konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang terhasil apabila udara dari peparu tidak menggetarkan pita suara. ( ? ) dua konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara ( c. j ) . dua konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara ( t.Gambar rajah di atas menunjukkan keadaan kedudukan bibir semasa Konsonan Konsonan ialah bunyi selain dari bunyi vokal.dalam bahasa melayu konsonan terbahagi kepada 2 iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Dalam bahasa melayu terdapat 9 jenis konsonan iaitu : dua konsonan letupan dua bibir bersuara dan tidak bersuara ( p. dua konsonan letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara ( k. b ). Konsonan terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan terhasil apabila terdapat gangguan atau halangan oleh alat artikulasi terhadap udara dari peparu. satu konsonan hentian glotis. g ). d ).

pita suara. satu konsonan getaran bersuara ( r ). satu konsonan sisian bersuara ( I ).dua konsonan geseran tidak bersuara.gusi. empat konsonan sengauan bersuara (m. satu konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara ( j ). iaitu geseran gusi tidak bersuara (s) dan geseran glotis bersuara ( h ). n ) dua konsonan separuh vokal bersuara.lelangit keras.lelangit lembut. . n. Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah-daerah artikulasi seperti dua bibir. iaitu ( I ) dan separuh vokal dua bibir bersuara ( w ).glotis dan rongga hidung .