Definisi Konsep Terdapat dua definisi konsep yang akan dibincangkan iaitu definisi teoritikal dan definisi operasional

. 1) Definisi Teoritikal Fonologi Menurut Rahimah Haji Sabran dan Rahim Sham, bidang fonologi mengkaji sistem bunyi-bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khusus bagi sesuatu bahasa. Ini jelas daripada pendapat Henderson yang menyatakan ³ the study of the systematicorganization of selected speech sounds in the spoken form of individual language has variously been called phonology´. Manakala menurut Dalbor, salah seorang ahli linguistik Barat pula, ³ phonology is the study of the function and patterning of speech sounds ³ yang bermaksud ³fonologi ialah kajian tentang fungsi dan pencorakan dalam bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia´. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Universiti terbuka pula, fonologi ialah bidang yang mengkaji sistem bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia, yakni satu pernyataan yang begitu umum untuk mendefinisikan fonologi itu sendiri.

manakala sebagai kemahiran. fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan bunyi-bunyi ujar itu.Fonetik Bagi fonetik pula. fonetik bersaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memfomulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya. Kenstowicz dan Kisserberth (1979) ³the study of the sounds human beings employ when speaking a language is phonetics´. baik bunyi manusia. yakni menurut Dr. fonetik adalah kajian adalah kajian tentang bunyi bunyi ujar. Penyataan yang dinyatakan dapat kita terjemahkan yang barmaksud ³penkajian tentang bunyi-bunyi oleh manusia yang kita digunakan semasa bertutur ialah fonetik . Sebagai ilmu. maupun bunyi bunyi marginal. Lufti Abas (1985). bukan bunyi bahasa. menurut Arbak Othman (1983). fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia. dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi. Menurut ahli linguistik Barat. Selain itu.

Fonologi Fonologi ialah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi yang diucapkan oleh manusia yang berfungsi atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami bahasa yang difahami oleh kedua-dua belah pihak. Fonetik Bagi fonetik pula bermaksud bidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dan ia memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut ~Dalam fonologi bahasa Melayu.Definisi Operasional Setelah membuat penelitian berdasarkan pernyataan dari ahli-ahli linguistik saya dapati bahawa saya mendapati bahawa fonologi dan fonetik mempunyai maksud tersendiri. fonetik akustik dan fonetik auditori. konsonan dan diftong. Fonetik pula dibahagikan lagi kepada tiga iaitu fonetik penghasilan bunyi. daerah-daerah artikulasi dan cara-cara artikulasi. . Dalam fonem bahasa melayu turut membincangkan tentang alat-alat artikulasi. Manakala fonemik pula mengandungi fonem-fonem iaitu fonem vokal.ia terbahagi kepada dua cabang yang utama iaitu fonetik dan fonemik.

Kerangka perbincangan .

fonetik juga boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia. dan memberikan simbol fonetik untuk masing-masing bunyi. fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan buniyi-bunyi ujar itu. terdapat tiga pendekatan yang boleh kita rumuskan. Selain itu. fonetik adalah kajian tentang bunyi-bunyi ujar. fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memformulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya. Manakala. Menurut Arbak Othman (1983). sifat bunyi bahasa (akuistik) dan pendengaran (auditori) Manakala definisi bagi fonetik pula.´ Pernyataan yang dinyatakan dapat kita terjemahkan kira-kira seperti berikut: ³Pengkajian tentang bunyi-bunyi oleh manusia yang digunakan semasa bertutur ialah fonetik. fonetik ialah merupakan bidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat pertuturan manusia dan memberikan lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. ³The study of the sounds human beings employ when speaking a language is phonetics.´ Di sini. maupun bunyi marginal. bukan bunyi bahasa. manakala sebagai kemahiran.Fonetik Fonetik ialah kajian yang diperhatikan berdasarkan organ atau anggota tubuh manusia yang mewujudkan bentuk ucapan. baik bunyi bahasa.fonemik ialah proses pengeluaran bunyi yang melibatkan bunyi ±bunyi bahasa di mental dan belum dilafazkan. Kajian ini melibatkan organ pertuturan. Sebagai ilmu. yakni menurut Drs. yakni . Menurut ahli linguistik Barat seperti Kenstowicz dan Kisseberth (1979) pula. Lufti Abas (1985).

Sehubungan dengan itu. Dalam pendekatan ini. iaitu pengkajian tentang struktur atau fungsi sesuatu bunyi. Kemudiannya ialah pendekatan pendengaran. geseran. letromiografi. dan sifat bunyi iaitu pendekatan yang digunakan oleh ahli-ahli linguistik dalam pengkajian fonetik. Dengan penggunaan alat-alat tersebut. para pengkaji akan meneliti cara bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alatalat artikulasi. Akhir sekali pula merupakan pendekatan dalam sifat bunyi. dan sebagainya juga dapat dikesan dengan lebih efektif. Fonemik Fonemik ialah kajian yang mengkaji bunyi-bunyi sesuatu bahasa. . cabang fonetik ini juga turut dikenali sebagai fonetik artikulasi. dan laringoskopi adalah digunakan untuk mengkaji sifat-sifat bunyi fizikal bunyi bahasa yang diucapkan. Seterusnya pula. bunit-bunyi letupan. sengauan. Cabang fonetik ini juga dikelali sebagai fonetik akustik. alat-alat tertentu seperti palatogram. pendengaran. Dalam pendekatan ini. Melalui cara pendekatan sebegini. Dalam pendekatan sebegini. deskripsi mengenai bunyi-bunyi tersebut dapat dilakukan. letusan.penyebutan. ia melibatkan penggunaan alat-alat yang canggih untuk mengkaji pendengaran dan tanggapan bunyi bahasa. bunyi-bunyi bahasa itu tadi dapat digolongkan dalam kategori masingmasing. Pertama sekali ialah pendekatan penyebutan. Ia lebih menitik beratkan analisis bunyi sesuatu bahasa.

Vokalperti di bawah boleh dibahagiakan kepada tiga bahagian iaitu: i Vokal hadapan ii Vokal tengah iii Vokal belakang Kedudukan vokal ditunjukkan seperti rajah di bawah Rajah di atas menunjukkan kedudukan vokal dalam bahasa Melayu Berdasarkan kepada gambar rajah di atas dapat digambarkan kedudukan lidah mengikut bahagian-bahagiannya. . bahagian sebelah kanan merupakan bahagian belakang lidah manakala bahagian tengah merupakan bahagian tengah lidah. Jelas bahawa lidah merupakan alat artikulasi yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi vokal dan dalam pembahagian bunyi-bunyi vokal. Bahagian di sebelah kiri terdiri daripada bahagian hadapan lidah.Fonem-fonem bahasa Melayu Vokal Vokal merupakan bunyi bersuara iaitu ketika dihasilkan udara dari paruparu keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan.

separuh hampar atau bundar dan separuh bundar. Selain itu. kedudukan lidah mempunyai hubungan dengan bunyi vokal yang akan dibunyikan. Selain itu. Berdasarkan gambar rajah di atas jelaslah bahawa lidah berfungsi dalam pembahagian jenis-jenis bunyi vokal. bibir juga memainkan peranan yang tersendiri dalam penghasilan bunyi vokal. Menurut Adul Hamid Mahmood (1996) keadaan bibir boleh berbentuk seperti berikut: ‡ Hampar ‡ Separuh hampar ‡ Bundar ‡ Separuh bundar akan menghasilkan vokal hampar. Menurut Abdul Hamid Mahmood (1996) keadaan bibir semasa menghasilkan jenis-jenis vokal adalah seperti berikut .Kedudukan tinggi dan rendah lidah semasa menghasilkan bunyi-bunyi vokal ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah: Gambar rajah di atas menunjukkan kedudukan lidah semasa menghasilkan bunyi-bunyi vokal.

dua konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara ( t. b ). Dalam bahasa melayu terdapat 9 jenis konsonan iaitu : dua konsonan letupan dua bibir bersuara dan tidak bersuara ( p. d ). Konsonan asli bahasa melayu merupakan konsonan yang sedia ada dan diguna oleh penutur bahasa melayu tanpa sebarang perlakuan adaptasi oleh penutur. ( ? ) dua konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara ( c.Gambar rajah di atas menunjukkan keadaan kedudukan bibir semasa Konsonan Konsonan ialah bunyi selain dari bunyi vokal. Konsonan bersuara bermaksud konsonan yang terhasil apabila tekanan udara yang keluar dari peparu menggetarkan pita suara manakala konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang terhasil apabila udara dari peparu tidak menggetarkan pita suara. satu konsonan hentian glotis. Konsonan terhasil apabila terdapat gangguan atau halangan oleh alat artikulasi terhadap udara dari peparu.dalam bahasa melayu konsonan terbahagi kepada 2 iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. dua konsonan letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara ( k. Konsonan terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. g ). j ) .

glotis dan rongga hidung . Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah-daerah artikulasi seperti dua bibir.lelangit keras. iaitu ( I ) dan separuh vokal dua bibir bersuara ( w ).dua konsonan geseran tidak bersuara. n ) dua konsonan separuh vokal bersuara.lelangit lembut. satu konsonan sisian bersuara ( I ).gusi. satu konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara ( j ). n. empat konsonan sengauan bersuara (m. .pita suara. iaitu geseran gusi tidak bersuara (s) dan geseran glotis bersuara ( h ). satu konsonan getaran bersuara ( r ).