2.

1 Klasifikasi Agama Ditinjau dari sumbernya agama dibagi dua, yaitu: Agama wahyu (agama samawi) adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Sang Pencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarkan oleh Rasul-Nya kepada umat manusia. Wahyu-wahyu dilestarikan melalui Al Kitab, suhuf (lembaran- lembaran bertulis) atau ajaran lisan. Agama wahyu menghendaki iman kepada Tuhan Pemberi wahyu, kepada rasul-rasul penerima wahyu dan kepada kitab-kitab kumpulan wahyu serta pesannya disebarkan kepada seluruh umat manusia Agama ra¶yu (agama budaya) bersandar semata-mata kepada ajaran seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dalam berbagai aspeknya secara mendalam. Contohnya agama Budha yang berpangkal pada ajaran Sidharta Gautama dan Confusianisme yang berpangkal pada ajaran Kong Hu Cu. Perbedaan kedua jenis agama ini dikemukakan Al Masdoosi dalamLiving . Religious of the World sebagai berikut : 1. Agama wahyu berpokok pada konsep keesaan Tuhan sedangkan agama ra¶yu tidak demikian. 2. Agama wahyu beriman kepada Nabi, sedangkan agama ra¶yu tidak. 3. Dalam agama wahyu sumber utama tuntunan baik dan buruk adalah kitab suci yang diwahyukan, sedangkan agama ra¶yu kitab suci tidak penting. 4. Semua agama wahyu lahir di Timur Tengah, sedangkan agama ra¶yu lahir di luar itu. 5. Agama wahyu lahir di daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh ras semetik. 6. Agama wahyu sesuai dengan ajarannya adalah agama misionari[1], sedangkan agama ra¶yu agama bukan misionari. 7. Ajaran agama wahyu jelas dan tegas, sedangkan agama ra¶yu kabur dan elastis.

Agama wahyu memberikan arah yang jelas dan lengkap baik aspek spritual maupun material. 2. Disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusan-Nya.8. ialah : 1. dan paling tinggi adalah monotheisme nisbi. Memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. 3. seperti pada Taoisme[2]. melainkan diturunkan kepada masyarakat. Adapun ciri-ciri Agama Wahyu (langit). dan bukan tumbuh dari masyarakat. 2. sesuai dengan perubahan akal pikiran masyarakatnya (penganutnya). Sedangkan yang termasuk dalam kategori agamasamawi hanyalah Agama Islam. Umumnya tidak memiliki kitab suci. animisme.Tidak disampaikan oleh utusan Tuhan (Rasul). Utusan itu bukan menciptakan agama. politheisme.Ajarannya dapat berubah-ubah. Ajarannya serba tetap. melainkan menyampaikannya. 4. yaitu tidak berlaku bagi setiap manusia. masa dan keadaan. 3. sedangkan agama ra¶yu lebih menitik beratkan kepada aspek spritual saja. atau pada aspek material saja seperti pada Confusianisme[3]. dan keadaan . Agama wahyu disebut juga agamasam awi (agama langit) dan agama ra¶yu disebut agamabudaya (ardhi/bumi).Konsep ketuhanannya: dinamisme. 5.Konsep ketuhanannya adalah : monotheisme mutlak (tauhid) 6. walaupun ada akan mengalami perubahanperubahan dalam perjalanan sejarahnya. Adapun ciri-ciri agama budaya (ardhi). ialah : 1. Tumbuh secara komulatif dalam masyarakat penganutnya. 4.Kebenarannya adalah universal yaitu berlaku bagi setiap manusia.Kebenaran ajarannya tidak universal. 5. 6.Secara pasti dapat ditentukan lahirnya. masa. walaupun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful